EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi Emlak ve İstimlak Müdürü Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bölüm Yöneticileri 4. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Mülkiyet Listesi F40.01 Kiraya Verilen Taşınmazlar Listesi F40.02 Fuzuli İşgal Tutanağı F40.03 Aylık Gelir Takip Çizelgesi F40.04 İhale Onay Belgesi F40.05 Ecrimisil Takip Tablosu F Sayılı Kamulaştırma Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4916 Sayılı Hazine Arazilerinin Belediyelere Devri ile İlgili Kanun 4650 Sayılı Kamulaştırma Yasasında Değişiklik Yapan Kanun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2/ Sayılı Tebligat Kanunu 6570 Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Veri Analizi Prosedürü Pr Pr N UYGULANIġI Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü ÇalıĢma Esasları; Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince kurulan bir birimdir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediyemize ait Gayri Menkullerin tespiti ve denetimini yapmak, gelir getiren gayri menkulleri ilgili yasalar çerçevesinde belediye lehine değerlendirilmesi (kiraya verilmesi, trampa edilmesi, satılması vb.), Başkanlık teklifi ve yatırım müdürlüklerinin (park bahçeler, fen işleri vb.) başkanlık onaylı teklifleri doğrultusunda imar planı gereğince veya re sen kamulaştırma yapmak, imar planında öngörülen yol fazlası ve yeşil alan fazlası satışlarını yapmak, Belediye Gayrimenkullerini ilgili yasalar çerçevesinde satmak, takas ve trampa etmek ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına devretmek, ilgili yasalar gereği mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazlardan belediyeye devir edilmesi gereken taşınmazların devir işlemlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüze gelen tüm evraklar müdür kontrolünden sonra Emlak ve İstimlak Amirine havale edilir. Evrak Kayıt memuru tarafından kayıt defterine kayıt edilir. Emlak ve İstimlak Amiri konunun gereği yapılması için evrakı ilgili memura havale eder. Giden evraklar ise; Kurum içinde müdür tarafından, kurum dışında ise konunun içeriğine göre başkan ve/veya başkan yardımcısı tarafından imzalanarak zimmet defterine kaydı yapılır. Bir nüshası ilgili dosyasında saklanır. 5.1 Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü ÇalıĢma Esasları: Müdürlük katına imzaya arz edilecek evrak resmi yazışma kurallarına uygun olarak imzaya sunulur. Belediyeye ait tüm gayrimenkullerinin listesi F40.01 formuna bilgisayarda çıkarılır ve güncel tutulur. Kira getiren Belediye gayrimenkullerinin kira ihale işlemleri ve kira takibi yasalar çerçevesinde yürütülür ve F40.02 formunda listesi tutulur. Her bir kiracı için işlem dosyası açılır. Belediyeye ait arsalar üzerindeki işgallerin ecrimisil ve tahliye işlemleri takip edilir. Başkanlık teklifi doğrultusunda satılacak gayrimenkullerin ihale dosyası ilgili yasalara göre hazırlanır ve ihale sonuçlandırılır. Mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazların ilgili yasalar gereğince Belediyeye devir edilmesi gerekenlerin devir işlemleri yürütülür. Belediyenin ihtiyacı olduğu taşınmazların takas, alım ve kiralama işlemleri ilgili yasalar çerçevesinde yürütülür. F40.04 formu ile aylık olarak tüm gelirlerin takibi yapılmaktadır Belediyeye Ait TaĢınmazların Kiralanması: Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi için; müdürlüğümüzce taşınmazın aylık muhammen kira bedeli müdürlüğümüz tarafından çevrenin, yerin ve emsal kira bedelleri araştırılarak tespit edilir. Taşınmazın kira bedeline göre Genel Bütçe Kanununda belirtilen parasal limitlere göre, kira ihalesine çıkarılacak yerin F40.05 formu hazırlanarak belediye başkanının onayına sunulur. Onay verilmez ise dosya arşive kaldırılır. Onay verilir ise; müdürlüğümüz tarafından ihalenin türüne göre (2886 sayılı ihale kanununa göre) kira ihalesinin özel ve genel şartnamesi

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3/ 8 hazırlanır. Dosya, muhammen bedel, ihale gün, saat ve yeri belirlenmek üzere Encümene gönderilir. Encümen ihalenin yapılmasını reddeder ise kararı müdürlüğü bildirir ve müdürlük dosyayı kapayarak arşive kaldırır. Eğer onaylar ise; İhale ilanı hazırlanarak ihalenin yapılacağı gün, saat, yer ve muhammen bedel ilan edilmesi için (işin miktar ve niteliğine göre) yerel gazetede yayınlanmak üzere basın ilan kurumuna, ilan tahtasına asılmak üzere de Zabıta Müdürlüğüne gönderilir. Dilekçe ile başvuran isteklilere ihale gün ve saati bildirilerek, şartnamenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceği bildirilir. Eğer ihale pazarlık usulüne göre yapılıyor ise; ilan ve geçici teminat alma zorunluluğu yoktur. İhale ilanı doğrultusunda isteklilerden muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat alınarak, ilanda belirtilen evraklar eksiksiz ise kendilerine ihaleye katılma belgesi verilir. Encümence yapılan kira ihalesi sonucunda, alınan karar belediye başkanının onayına sunulur. Eğer belediye başkanı tarafından yasal süre içerisinde karar onaylanır ise İhaleyi kazanana yazılı tebligat yapılır ve ihale bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat ve diğer masraflar 15 gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırması istenir. İhaleyi kazanan ile 15 işgünü içerisinde gereken evrakları temin ettiği ve yasal ödemeleri yaptığı takdir de kira kontratı düzenlenir. %3 oranında alınan geçici teminatlar katılımcılara iade edilir. Kira kontratı başkana ve kiracıya imzalatılır. Emlak ve İstimlak müdürlüğünce imzalanan kira kontratı ve şartnamesi uyarınca (yazısına bu belgelerin bir sureti de eklenerek) gerekli tahsilatların yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı yazılır. Aylık kira ödemeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce düzenlenen Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait tahakkuk fişleri kiralardan sorumlu memur tarafından imzalanarak tahsilat için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Kiraya verilen taşınmazların kiracı tarafından aylık kira bedelleri zamanında ödenmez ise; 3 ay ödeme yapmayan kiracıya 30 gün süreli birinci ihtarname yazılır. 30 günlük süre sonunda hala ödeme yapılmamış ise yine 30 gün süreli 2. ihtarname yazılır, ikinci ihtarname süresi dolduğunda da ödeme yapılmamış ise başkanlık onayı alınarak dosya kira alacağı ve tahliye davası açılmak üzere Hukuk işleri Müdürlüğüne havale edilir. Aynı kira dönemi içerisinde yapılan iki haklı ihtar sonucunda tahliye talebi için hak doğmaktadır Belediyemize ait TaĢınmazların SatıĢ ĠĢlemleri; Başkanlık tarafından taşınmazların satışına karar verilmesi durumunda müdürlüğümüzden taşınmazın satış dosyasının hazırlanması istenir. Müdürlüğümüzce satışı düşünülen taşınmazın İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden imar durumu ve tapu sicil Müdürlüğünden tapu kayıtları yazılı olarak şerhleri ile birlikte yazılı olarak talep edilir. Hazırlanan satış dosyası görüşülmek üzere Belediye Meclisine havale edilir. Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışı için Belediye Meclisinden yetki alınır. Taşınmazın bedelinin tespiti için başkanlık kıymet takdir komisyonuna Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yazı yazılır. Komisyon fiyatı tespit ederek yazılı olarak müdürlüğümüze bildirir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından F28.05 formu doğrultusunda ihale şartnamesi hazırlanır ve satış kararı almak üzere Encümene yazısı yazılır. Encümen satış kararı ile TOKİ görüş alınması için satışı yapılacak taşınmazın imar durumu ve konumunu gösterir şekilde hazırlanan dosya yüzölçümüne bağlı olarak TOKİ ye gönderilir. TOKİ den söz konusu taşınmazı almak istemediğine dair yazı gelirse, 2886

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4/ 8 D.İ.K.nun maddelerine göre taşınmazın satış dosyası hazırlanır. Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu bedeli belirledikten sonra müdürlüğümüzce ilan hazırlanır. Taşınmazın bedeline göre yerel, ulusal gazetelere ve resmi gazeteye ilan verilir. İhale ilanı doğrultusunda isteklilerden muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat alınarak, ilanda belirtilen evraklar eksiksiz ise kendilerine ihaleye katılma belgesi verilir. Encümence yapılan kira ihalesi sonucunda, alınan karar belediye başkanının onayına sunulur. Eğer belediye başkanı tarafından yasal süre içerisinde (15 iş günü ) karar onaylanır ise İhale sonucunda ihaleyi kazanamayanlara geçici teminatlarının geri ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı yazılır. İhale üzerinde kalan alıcıya yazılı tebligat yapılır. Alıcı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelir ve ödeme yapması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazısı hazırlanır. Mali Hizmetler Müdürlüğüne yaptığı ödeme sonrası hiçbir borcu kalmamıştır yazısı getirir. Tüm borçlar bittikten sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne yazısı yazılarak tapu tescil işlemleri tamamlanır Ecrimisil ve Tahliye ĠĢlemleri: Belediyemiz tasarrufundaki bir taşınmazın tamamını veya bir kısmını işgal eden özel ve tüzel kişilerin önce işgal ettiği alan yerinde ölçülür. İşgal tarihi dikkate alınarak işgalci ile Müdürlüğümüz arasında müştereken F28.03 hazırlanır. İşgalci imza atmak istemezse Mahalle Muhtarına tutanak imzalatılıp bir nüshası bırakılır. İşgal tarihi ile tutanak tarihi arasındaki ecrimisil bedeli belirlenir. Başkanlık Onayı alınır. Onaylanan karar işgalciye tebliğ edilerek 30 gün içinde ödeme yapması istenir. İşgalci Müdürlüğümüzden aldığı tahakkuk fişi ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödemesini yapar ve Ecrimisil alınan yerlerin listesi F28.06 formu ile takibi yapılır. Süresi içinde ödeme yapılmazsa ecrimisil alacağının tahsili için dosya Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait TaĢınmazların Belediyelere Devir ĠĢlemleri: 4706 / 4916 sayılı kanun gereğince Devire konu olan taşınmazlar Maliye Bakanlığı nca tespit edilir. Taşınmazın üzerinde tarihinden önce üzerinde yapılanma olması gerekmektedir. Taşınmazın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili Belediyelerden gelecek devir talepleri Milli Emlak Müdürlükleri tarafından Valilik görüşü ile birlikte Maliye Bakanlığı na iletilir. Bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgeler şunlardır: a. Devri talep edilen taşınmazın tarihinden önce yapılanma olduğuna dair hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. faturaları, seçmen kütüğü kayıtları v.s. b. Varsa onaylı imar durum belgesi veya hali hazır durumunu gösterir kadastro veya imar parseli işaretlenmiş onaylı imar planı. c. İmar planı yoksa hali hazır durumunu gösterir kadastral pafta örneği. d. Varsa yapılanmayı gösterir fotoğraflar. e. Devri talep edilen taşınmazların pafta, ada, parsel numaraları, yüzölçümü, imar durumu, işgal durumu, işgalcisine ilişkin bilgilerin yer aldığı liste, disket, cd. Milli Emlak Müdürlüğü nce Belediyenin talebi ivedilikle incelenerek bilgi formu, güncelleştirilmiş tapu kayıt örneği, taşınmazın fiili durumunu gösteren mahallinde düzenlenecek tespit tutanağı, Valilik görüşü ile birlikte Maliye Bakanlığı na gönderilir. Bakanlıkça devri uygun görülen taşınmazlar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Belediye ile Defterdarlık arasında düzenlenen protokolle Belediye ye devredilir. Devredilen

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5/ 8 taşınmazların haciz edilemeyeceği ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemeyeceği hususları tapu kütüğüne şerh edilir. Devir esnasında taşınmazı tapu kütüğüne, Belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde( bu süre 5 yıla kadar Bakanlıkça uzatılabilir ) satılamadığı takdirde Hazine adına re sen tescil edileceğine dair şerh konulur. Devredilen taşınmazların Belediyelerce öncelikle imar planları ve imar uygulaması yapılır. Kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, taşınmazın imar uygulaması sırasında Düzenleme Ortaklık Payı ilave olarak satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün %20 sinin satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmi tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına re sen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne Belediyece şerh konulur. Devredilen taşınmazların Belediyece satışı halinde, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden müşterileri adına tapuda devir işleminin yapılmayacağı hususunda tapu kütüğüne şerh koyulur. Belediyelere devredilen taşınmazlar öncelikle yapı sahiplerine doğrudan satılır. Yapı sahipleri satın almak istemez ise taşınmaz, genel hükümlere göre rayiç bedel üzerinden satılır. Rayiç bedel Belediye mevzuatına göre belirlenir. Satış bedeli, en az Yüzde onu peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel taksit süresini ve sayısını belirlemek Belediyenin tasarrufundadır. Taşınmazın satış bedeli, alıcısı tarafından Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü hesabına yatırılır. Tahsil edilen bedeller hiçbir şekilde haciz edilemez. Yapı sahibi yazılı tebligat tarihinden itibaren 1 yıl içinde satın alma talebinde bulunmaz ise taşınmaz Belediyece genel hükümlere göre satılabilir. Belediye sınırları içindeki satışların %10 u gecekondu fon hesabına aktarılır. İlgili Belediyeye %30 Büyükşehir Belediyesi var ise %10 pay verilir. Satıştan sonra Defterdarlığa gönderilecek evraklar: a. Satış sözleşmesi b. Satış bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz. c. Kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda tapu kütüğüne şerh konulduğunu gösteren tapu kaydı sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihinden sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerine yapılan yasal olmayan her türlü yapı Hazineye intikal eder. 5.2 KamulaĢtırma ġefliği ÇalıĢma Esasları : Müdürlük katına arz edilecek evrak yazı işleri yazışma sistemine ve resmi yazışma kurallarına uygun olarak imzaya sunulur. Kamulaştırma için Fen İşleri Müdürlüğü veya Park Bahçeler Müdürlüğünden Başkanlık Onayı alınması istenir. Başkanlık Makamı teklifine göre ve gerekli görülürse imar planı gereği re sen ilgili yasalara uygun olarak kamulaştırma işlemleri yürütülür. Belediye Encümenince uygun görülen imar planındaki yol ve yeşil alandan ihdas işlemleri yürütülür. Belediyenin ihtiyacı olduğu, kamu kuruluşlarına ait olan taşınmazların keza kamu kuruluşlarının ihtiyacı olduğu Belediyeye ait taşınmazların devir işlemleri takip edilir. Kamulaştırma işlemlerinde mülk sahibinin kabulü halinde kamulaştırma bedeli yerine Belediyeye ait uygun taşınmazın takas ve trampa işlemleri yürütülür.

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6/ Trampa ĠĢlemi: 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunu 26. maddesi gereği; Taşınmaz malın malikinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine belediyeye ait ancak kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmazlardan kamulaştırma bedelini kısmen veya tamamen karşılayacak miktarın verilmesidir. Şahıs yeri ile trampa edilecek Belediye mülkünün kamu yararına kullanıma uygun olmaması ve imar planında konut ya da ticaret alanında olması gerekir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nce hazırlanan trampa teklifi Belediye Encümenine sunulur. Trampa edilecek taşınmazın değeri Encümence veya görevlendirilecek kıymet takdir komisyonu tarafından tespit edilir. Alınan Encümen kararıyla Tapu Sicil Müdürlüğünden karşılıklı tescil ve ferağ işlemleri yapılır. Ancak belediyenin vereceği taşınmaz malın değeri kamulaştırma bedelinin %120 sini aşamaz Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine göre trampa iģlemi; Acil durumlarda (belediyenin acil ihtiyacı olan şahıs taşınmazları için) Müdürlüğümüzce belediye gayrimenkullerinden uygun olanı vatandaşa trampa yapılmak üzere teklif edilir. Yapılan teklifin vatandaşça uygun bulunması durumunda; vatandaş trampa taahhüdünü içeren dilekçeyi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydı aracılığı ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelir, arsasının trampa edilmesini teklif eder. (Dilekçe ekleri; tapu senedi, imar durumu.) Plan ve Proje Müdürlüğünden şahıs arsasının ve belediye arsasının hali hazır haritası istenir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nce hazırlanan trampa teklifi, taşınmazların Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tespit edilen fiyatları, ada pafta parsele göre hazırlanan işlem dosyaları ve hali hazır haritaları ile birlikte Belediye Encümenine sunulur. Bedeller arasında + ve fark olması halinde aradaki fark mahsup edilir. Alınan Encümen kararıyla Tapu Sicil Müdürlüğünden karşılıklı tescil ve ferağ işlemleri yapılır. Bu işlemden trampa edilecek taşınmazların değerinin başa baş olması esastır Kamu Kurumları ve Tüzel KiĢiler Arasında TaĢınmaz Mal Devir ĠĢlemi: 4650 Sayılı Kanunun 17. Maddesiyle değişik 2942 sayılı yasanın 30. maddesine göre Kamu Kurumları ve Tüzel Kişiler Arasında Taşınmaz Mal Devir İşlemi için taşınmaz mala ihtiyacı olan idare önce taşınmazın bedelini kendi kurumuna ait Kıymet Takdir Komisyonuna tespit ettirir. Takdir edilen bedel esas alınarak ödenecek bedel de belirtilen mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devri kabul eder ise; Belediye başkanına meclis tarafından yetki alınır. Teklif encümenden onay alır ve tapu tescil işlemlerine karşılıklı başlanarak tamamlanır. Mal sahibi idare devri kabul etmez veya 60 gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık olmuş olur. Bu durumda alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idare dairesince konu incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. Taraflar devirde anlaşıp bedelde anlaşmadıkları takdirde, alıcı idare devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurarak kamulaştırma bedelini tespitini ister. Mahkeme kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın peşin ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek üzere belirleyeceği bir bankaya

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7/ 8 yatırmasını ve makbuzun ibra edilmesi için alıcı idareye on beş gün süre verilir. Gerekli görülür ise bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilinir. Makbuzun ibra edilmesi halinde mahkeme taşınmaz malın alıcı idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verir. Karar tapu dairesine ve bankaya haber verilir. Böylece devir alınan taşınmaz mal sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden, idarenin izni dışında başka bir kamusal amaçla kullanılmaz. Aksi halde devreden idare 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 23 maddesi uyarınca taşınmaz mal geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir KamulaĢtırma ĠĢlemleri: Başkanlıkça kurulan Kıymet Takdir Komisyonundan, öncelikle kamulaştırılması düşünülen taşınmazın önce kamulaştırma onayı alınır, sonra kıymet takdiri yapılır. Yatırımcı Müdürlükten (Fen İşleri, Park Bahçeler) kamulaştırma onayı alınır. Taşınmazın imar durumu yol, yeşil alan dışında ise Başkanlık teklifi ile de kamulaştırma işlemlerine başlanabilir sayılı kanun ve 2942 sayılı kanun gereğince kamulaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için önce Mali Hizmetler Müdürlüğünden ödenek temin edilir. Taşınmazın şerhleriyle birlikte tapu kaydı istenir. Kadastro Müdürlüğünden taşınmazın çap ve röperli krokisi temin edilir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden imar durumu alınır. İşlem dosyası hazırlanır. Kısmi kamulaştırma var ise Plan ve Proje Müdürlüğünden Encümene Teklif Belgesi İstenir. Taşınmazın onaylı imar planı varsa Belediye Encümenince kamulaştırma kararı alınır. Taşınmazın tapu kütüğüne kamulaştırma şerhi işlettirilir. Tapu Müdürlüğünce parseldeki değişiklikler Belediyeye bildirilir. Şerh tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma bedelinin tespitiyle Belediye adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapuya gönderilmediği takdirde şerh Tapu Müdürlüğünce re sen silinir sayılı kanuna göre kamulaştırma işlemlerinde satın alma usulü esas alınmıştır. Bu sebepten Belediyece taşınmaz malikine iadeli taahhütlü yazı yazılarak taşınmazın satın alma isteği duyurulur.( Yazıda taşınmazın kıymet takdiri belirtilmez.) Yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde malik taşınmazın pazarlıkla ya da trampa yoluyla kamulaştırılmasını kabul ettiğine dair dilekçe verirse Başkanlıkça kurulan Uzlaşma Komisyonunca belirlenen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır.( Bedel kıymet takdir fiyatından yüksek olamaz.) Anlaşma olması halinde uzlaşma komisyon üyeleri ve malik tarafından müşterek tutanak imzalanır. Anlaşma tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde tutanaktaki bedel malik adına bloke edilerek kendine yazı ile bilgi verilir. Tapudan ferağ verilmesini takiben kamulaştırma bedeli malike ödenir. Malik satın alma usulüne yaklaşmaz veya kamulaştırma bedelinde uzlaşmaya varılmaz ise kamulaştırma işlemleri Hukuk İşleri Müdürlüğünce Asliye Hukuk Mahkemelerinde yürütülür Ġmar Planındaki Yol ve YeĢil Alandan Ġhdas ve tevhid ĠĢlemleri: Plan ve Proje Müdürlüğü nün Encümene Teklif Belgesi gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yoldan / yeşil alandan ihdas veya Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmaz ile tevhidine dair 3194 sayılı İmar yasanın 17 inci maddesi gereğince kıymet takdir raporu istenir. Kıymet Takdir Komisyonundan ihdas veya tevhid edilecek alanın fiyatının belirlenmesi istenir. Kıymet Takdir Komisyonu raporu Encümen kararı alınmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilir. Alınan Encümen kararı Müdürlüğümüze gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8/ 8 satış bedelinin tahsil edilmesi için yazı yazılır. Malik tarafından ödeme yapılır ise Tapu Sicil Müdürlüğüne yoldan/ yeşil alandan ihdas veya tevhid işlemlerinin yapılması için yazı yazılır. Emlak ve İstimlak müdürlüğü faaliyetleri veri analizi prosedürüne göre altı aylık periyotlarda analiz edilmektedir Kayıtların Saklanması Bu Prosedür kapsamında tüm kayıtlar, Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır. 6. DAĞITIM Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Bölüm Müdürleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi: 04/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18215 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ,

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA, İMAR, ORMAN, HARİTA FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ (Bu notlarının her hakkı saklıdır;teiaş Çevre, Emlâk ve Kamulaştırma

Detaylı

Kanun Numarası : 6292 Kabul Tarihi : 19/4/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/4/2012 Sayı : 28275 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Kanun Numarası : 6292 Kabul Tarihi : 19/4/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/4/2012 Sayı : 28275 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 11551 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

T.C MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü KURULUŞ-GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI BÖLÜM - 1 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLARI

T.C MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü KURULUŞ-GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI BÖLÜM - 1 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLARI T.C MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü KURULUŞ-GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI BÖLÜM - 1 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLARI AMAÇ: l- Bu yönetmelikte 195 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve 3030 Sayılı

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı