TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL"

Transkript

1 TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: / / Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 3 Mayıs Sayı: BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Toplu Konut daresi Bakanlıının satı, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satıı karılıı gelir paylaımı ileri ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilikin her türlü danımanlık ve kredi derecelendirme hizmetlerinin temininde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Toplu Konut daresi Bakanlıının satı, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satıı karılıı gelir paylaımı ileri ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilikin her türlü danımanlık ve kredi derecelendirme hizmetlerinin temininde uygulanacak i ve ilemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 8/12/2004 tarihli ve 5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Deiiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüünün Kaldırılması Hakkında Kanun, 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretilmesi ve Deerlendirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik uygulamasında; a) Alt Yüklenici: Müteahhidin üstlenmi olduu iin belirli bir kısmını malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte noter tasdikli sözlemeye dayalı olarak yapan gerçek veya tüzel kiileri, b) Arazi: mar planları yapılmamı tescilli veya tescilsiz alanları, c) Arsa: mar planları ile parsel ölçeinde yapılanma artları belirlenmi alanları, 1

2 ç) Arsa Satıı Karılıı Gelir Paylaımı: Gelirin, artnamede tanımlanması kaydıyla, darenin maliki bulunduu arazi ve/veya arsada, darenin uygun görecei proje uyarınca, müteahhidin proje maliyetinin tamamını karılayacaı inaat veya inaatların bölümlerinin satıından salanacak gelirin, sözlemede belirlenen esaslara göre dare ve müteahhit arasında paylaılmasını, d) dare: Babakanlık Toplu Konut daresi Bakanlıını, e) dare Payı Toplam Geliri Ödeme Planı: Toplam gelirdeki idare payının, ödeme dilimleri ile ödeme zamanını gösterir planı, f) hale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve artlarla, iin istekliler arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldıını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözlemeden önceki ilemleri, g) hale Yetkilisi: dare Bakanı veya yetkisini devredecei Bakan Yardımcısını, ) stekli: haleye katılan gerçek veya tüzel kiiler ile bunların oluturdukları ortak giriimleri, h) Kira: Taınır ve taınmazların ve hakların kiraya verilmesini, ı) Satı: Taınır ve taınmazlar ile her türlü mal ve hakkın satıını, i) Sözleme: dare ile istekli arasında yapılan yazılı anlamayı, j) artname: Yapılacak ilerin genel, özel, teknik ve dari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, k) Tanzim Satıı: Onaylı 1/1000 ölçekli imar planı bulunan veya imar uygulaması yapılarak arsa nitelii kazanan taınmazların sınırlandırılmı belirli bir hedef kitleye yönelik olmak üzere ihale ile satıını, l) Teklif: Gelir Paylama esasına dayalı teklif alınması halinde, dare ve müteahhidin gelir ve paylama miktar ve oranlarını; dier hallerde bedeli, m) Toplam Gelir Tutarı Paylaım Planı: Satıtan elde edilecek toplam gelirin dare ile yüklenici arasında paylaım miktar ve oranını gösterir planı, n) Trampa ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun trampa ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen ilemleri, o) Uygun Bedel: Tahmin edilen bedelden aaı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseini, bedel tahmin edilmeyen durumlarda teklif edilen bedellerin en yükseini, ö) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleme imzalanan istekliyi, p) (Ek - R.G.: / m.1) Kuralı Satı Yöntemi: darece satılması planlanan taınmaz sayısından daha fazla talep olması durumunda bavuranlar arasında kura çekilii yapmak suretiyle alıcıların belirlendii satı yöntemidir. 2

3 r) (Ek - R.G.: / m.1) Açık Satı Yöntemi: Satı usul ve esasları darece belirlenen gayrimenkuller ile dare stokunda kalan gayrimenkullerin bavuru önceliine göre belirlendii satı yöntemidir. (Deiik - R.G.: 25/01/ ) r) Açık Satı Yöntemi: Bu maddede tanımlanan satı yöntemlerinden herhangi birisi veya birkaçıyla satıa sunulduu halde, yeterli sayıda talep gelmemesi nedeniyle satılamayarak dare stounda kalan taınmazlar ile satıldıktan sonra satı sözlemesinin feshedilerek dare stouna çekilen taınmazların; belirlenen muhammen bedelleri üzerinden darece ilan edilen tarih aralıında satıa aracılık eden bankalara bavurulması suretiyle bavuru önceliine göre alıcıların belirlendii satı yöntemidir. s) (Ek - R.G.: / m.1) Ön Talep Toplama ile Satı Yöntemi: Nüfusu ve altında olan ilçe ve beldelerde, ön talep toplama yöntemiyle gayrimenkul alıcısının talebi Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler aracılııyla belirlenen satı yöntemidir. ) (Ek - R.G.: / m.1) Açık Artırmalı Satı Yöntemi: darece bir gayrimenkul için belirlenen muhammen bedelin alıcılar arasında fiyat artırarak oluturduu en yüksek fiyat üzerinden alıcısının belirlenmesine yönelik satı yöntemidir. t) (Ek - R.G.: / m.1) Pazarlık ile Satı Yöntemi: Muhammen bedeli ve satı esasları dare tarafından belirlenmi olan satıı yapılacak projelerde yer alan gayrimenkullerin toplu satıında ve satıa konu gayrimenkullerin maliyetinin altında olmamak artıyla nihai satı fiyatının belirlendii satı yöntemidir. u) (Ek - R.G.: / m.1) Kapalı Teklif ile Satı Yöntemi: Tekliflerin kapalı zarf usulüyle yazılı olarak alındıı satı yöntemidir. ifade eder. KNC BÖLÜM haleye likin Temel lkeler Temel ilkeler MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliin uygulanmasında, açıklık, rekabet, eit muamele, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik esastır. steklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler MADDE 6- (1) Bu Yönetmelie göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, gerekli nitelik ve yeterlii haiz bulunmak ve istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. (2) darece, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduu artnamelerde gösterilir. (3) Ayrıca, arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde, isteklilerden ihale konusu ie ilikin proje, maliyet cetveli ve finansal analiz istenir. 3

4 (4) stekliler, artnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve tebligat için adres göstermek zorundadır. haleye katılamayacak olanlar MADDE 7- (1) Aaıdaki ahıslar dorudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: a) hale yetkilisi kiiler, b) hale ilemlerini hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli olanlar, c) (a), (b), bentlerinde belirtilen ahısların eleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, d) (Deiik - R.G.: / m.2) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ahısların ortakları ile irketleri, e) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları ler Hakkında Kanun, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet hale Kanunu ile dier kanunlardaki ve bu Yönetmelikteki hükümler gereince, geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmı olanlar. (2) Bu yasaklara ramen ihaleye katılan istekliler ihale dıı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin deerlendirilmesi aamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmısa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. artnameler MADDE 8- (1) hale konusu ilerin her türlü özelliklerini belirten artname ve varsa ekleri darece hazırlanır. artname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya darece takdir edilecek bir bedel karılıında isteklilere verilir. artname ve ekleri darede bedelsiz görülebilir. (2) artnamelerde iin mahiyetine göre bulunabilecek özel ve teknik artlardan baka genel olarak aaıdaki hususların gösterilmesi zorunludur. a) in nitelii, nev'i ve miktarı, b) halenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacaı; arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde birinci ve ikinci oturumun tarih ve saati, c) Taınmazların satıı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde sınırlı ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, d) Varsa tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı ile kesin teminata ait artlar, e) in yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artları, f) hale usulü, ihaleye katılma artları ve istenen belgeler, 4

5 g) haleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte darenin serbest olduu, h) Vergi, resim ve harçlarla sözleme giderlerinin kimin tarafından ödenecei, i) Arsa satıı karılıı gelir paylaımı ilerinde alt yüklenicilerin kullanılıp kullanılmayacaı, j) Sözlemenin noterlikçe düzenlenip düzenlenmeyecei, k) htilafların çözüm ekli. Yeterlik kuralları MADDE 9- (1) Arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilikin olarak aaıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a) Ekonomik ve mali yeterliin belirlenmesi için; 1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2) steklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara edeer belgeleri, 3) steklinin i hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdii i miktarını gösteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliin belirlenmesi için; 1) steklinin, mevzuatı gerei ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kanıtlayan belgeler, 2) steklinin ihale konusu i veya benzer ilerde; son on be yıl içinde kamu veya özel sektörde o ie ait sözleme bedelinin en az %70'i oranında gerçekletirdii veya % 50'si oranında denetledii veyahut yönettii idarece kusursuz kabul edilen benzeri ilerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 3) steklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, aratırma-gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasına yönelik belgeler, 4) steklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu ii yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıtırdıına veya çalıtıracaına ilikin bilgi ve/veya belgeler, 5) hale konusu iin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve dier ekipmana ilikin belgeler, 6) stekliye dorudan balı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler, 5

6 7) hale konusu iin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluunu gösteren, uluslararası kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kuruluları tarafından verilen sertifikalar, (2) hale konusu iin niteliine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik deerlendirmesinde kullanılacaı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterlie ilikin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM haleye Hazırlık Tahmin edilen bedel MADDE 10- (Deiik - R.G.: / m.3) (1) Konut ve Sosyal Donatıların Bedel Tespiti: dare tarafından satıı yapılacak gayrimenkullerin bedelleri, hale, Müavirlik, Proje Çizim, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme, Sosyal Donatı, Etüd Proje, Arsa Bedelleri ile varsa dier giderlerin toplam maliyeti hesaplanarak tespit edilir. Bu bedel üzerine Fiyat Farkı ve Genel Giderler eklenir. Gayrimenkul bedellerinin hesaplanmasından sonra, her bir baımsız bölüm için erefiye hesabı yapılır ve satı fiyatı tespit edilir. Ancak, gayrimenkul açık artırma ile satılacaksa Sermaye Piyasası Kurumuna kayıtlı deerleme irketlerince de satı bedelleri tespit edilebilir. (2) Arsa ve Araziler çin Tahmin Edilen Bedelin Tespiti: a) Arsa ve araziler için tahmin edilen bedel, darece belirlenen ve en az üç kiiden oluan Kıymet Takdir Komisyonunca aynı yerde ve aynı nitelikte olan emsal taınmaz malların rayiç satı bedelleri de dikkate alınarak, gerektiinde Belediyeler, Ziraat, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kurum ve kurulularıyla özel emlakçılardan da sorulmak suretiyle belirlenen veya hizmet alımı suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı Gayrimenkul Deerleme irketlerince tespit edilen bedeldir. Bu esaslara göre tespit edilen bedel 6 ay süre ile geçerli olup bu sürenin geçmesi halinde ya aynı usulle veya Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi ilavesiyle yeniden tespit edilir. b) Eer arsa veya araziler, avans karılıı iktisap olunan arsa ve araziler ise; 1) Arazi ve arsanın iktisap bedeli ile bu iktisap dolayısıyla yapılan tüm harcamalar, 2) Arazi ve arsaya ilikin harita, planlama ve imar uygulaması ile altyapı, yapı veya tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilikin tüm harcamalar, 3) Satı tarihine kadar ödenmi bulunan her türlü vergi, resim ve harçlar. 4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen harcamaların toplamına, genel gider olarak bu toplamın %10'u eklenir. Yukarıdaki tutara; satı nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca idareye tahakkuk olunacak tutarlar ayrıca eklenir. 6

7 (3) Bedel tahmini yapılmayan haller: in niteliine, arsanın konumuna, ulaım, altyapı ve imar özelliklerine, konutların satı piyasasına ve genel ekonomik koullara göre deikenlik gösteren durumlarda bedel tahmini yapılmadan teklif alınarak ihale yapılabilir. Bu durumun tespiti, darece belirlenen ve en az üç kiiden oluan Kıymet Takdir Komisyonunca yapılır. *(Yürürlükten kalktı R.G. 25/01/ ) Tahmin edilen gelir MADDE 11- (1) Tahmin edilen gelir, arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalesine konu iten elde edilebilecek en yüksek gelirdir. (Deiik 2. cümle - R.G.: / m.4) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde bedel tahmini yapılmadan teklif alınması söz konusu olduunda gelir tahmini yapılması mümkün olmayacaından bu durumda Kıymet Takdir Komisyonunun tespiti çerçevesinde dare Bakanının onayı ile gelir tahmini yapılmadan teklif alınarak ihale yapılabilir. *(Yürürlükten kalktı R.G. 25/01/ ) Onay belgesi MADDE 12- (1) Birim Yöneticisinin teklifi, balı olduu Bakan Yardımcısının uygun görüü ve dare Bakanının onayı ile halesi yapılacak her i için bir onay belgesi hazırlanır. (Deiik 2. cümle - R.G.: / m.5) Onay belgesinde, ihale konusu olan iin nev'i, nitelii, miktarı, bedel veya gelir tahmini yapılmadan teklif alınacak durumlar dıında tahmin edilen bedeli/geliri, teminat miktarı veya oranı, ihalede uygulanacak usul, ilanın ekli ve adedi, geçici teminat miktarı, komisyon kurulacaksa ihale komisyonunun kaç kiiden ve kimlerden kurulacaı belirtilir. (Deiik 2. cümle - R.G.: 25/01/ "Onay belgesinde, ihale konusu olan iin nev i, nitelii, miktarı tahmin edilen bedeli/geliri, teminat miktarı veya oranı, ihalede, 26 ncı maddede düzenlenen açık ihale usulünün uygulanacaı, 15 inci maddede belirlenen ilân eklinin uygulanacaı ve ilanın adedi, geçici teminat miktarı, komisyon kurulacaksa ihale komisyonunun kaç kiiden ve kimlerden kurulacaı belirtilir." (2) Onay belgesinde ayrıca varsa artname ve eklerinin bir bedel karılıında verilip verilmeyecei, bedel karılıı verilecekse bedelin ne olacaı gösterilir. hale komisyonları MADDE 13- (1) Arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde; dare Bakanı, ikisi ihale konusu iin uzmanı, biri muhasebe veya mali ilerden bir personel olması artıyla, dare personelinden en az be kiiyi, biri komisyon Bakanı olmak üzere, yedek üyeleri de belirleyerek ihale komisyonu olarak görevlendirir. (2) hale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları oy çokluu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karı oy kullanan üye, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyon bakan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. hale ilem dosyasının düzenlenmesi 7

8 MADDE 14- (1) hale suretiyle yapılacak iler için bir ilem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilikin hesap tutanaı, artname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilikin belge ve gazete nüshaları, sözleme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen dier belgeler bulunur. halenin duyurulması (1) MADDE 15- (Deiik 1. fıkra - R.G.: / m.6) (1) hale konusu olan ilerin duyuru esas ve usulleri onay belgesinde belirtilir. (Deiik 1. fıkra - R.G.: 25/01/ ) "(1) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınması ile ihale konusu ilerin ilan yoluyla duyurulması esastır. a) haleler, ihale tarihinden 15 gün önce Basın lan Kurumu aracılııyla baskı tirajı yüksek ulusal gazetelerin Türkiye geneli baskısında en az iki kez ve Resmi Gazete de bir kez ilan edilerek duyurulur. Bu ilanlar, bilgi ilem aı veya elektronik haberleme yoluyla ve dier yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir." (Deiik 2. fıkra - R.G.: / m.6) (2) Duyurularda, iin konusu, artnamelerin nerede görülecei, varsa bedeli ve nereden salanacaı, tekliflerin nereye ve ne zaman verilecei, teminatın miktarı ve darenin ihale serbestisi belirtilir. (3) Duyuru yapıldıktan sonra artname ve eklerinde deiiklik yapılamaz. Deiiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek hale yetkilisinin onayından sonra, önceki duyurular geçersiz sayılır ve i yeniden aynı yöntemle duyurulur. (Ek 4. fıkra - R.G.: / m.6) (4) hale konusu olan ilerin ihale tarihinden en az yedi gün önce uygun araçlarla (yazılı veya görsel basın yoluyla) ve/veya darenin internet sayfasında kamuya duyurulması zorunludur. Duyuruların nerede ve ne zaman yapılacaı alınacak olan Bakanlık Onayında belirtilir. *(Yürürlükten kalktı R.G. 25/01/ ) Geçici teminat MADDE 16- (Deiik - R.G.: / m.7) halelerde, teklif edilen bedelin %2'sinden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Teminat olarak kabul edilecek deerler MADDE 17- (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek deerler aaıda gösterilmitir. a) Tedavüldeki Türk parası, b) Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, 8

9 c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, (2) Bankalarca verilen teminat mektupları dıındaki teminatların istekliler tarafından dare veznesine makbuz karılıında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonca teslim alınamaz. (3) Üzerinde ihale yapılanların kesin teminat mektupları ihaleden sonra dare veznesine teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise imza karılıı hemen geri verilir. (4) Her ne suretle olursa olsun, darece alınan teminatlar haczedilemezler ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Teminat mektupları MADDE 18- (1) Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki iler için verecekleri geçici ve kesin teminat mektuplarında 4734 sayılı Kamu hale Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen ekil ve artlar aranır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Deerlendirilmesi ve hale Kararları Uygun bedelin tespiti MADDE 19- (1) Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aaı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseidir. (Deiik 2. cümle - R.G.: / m.8) 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde bedel tahmini yapılmadan teklif alınması söz konusu olduunda teklif edilen bedellerin en yükseidir. Arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde uygun bedel, dare payı olarak teklif edilen gelirlerin en yükseidir. (Deiik 1. fıkra - R.G.: 25/01/ )"(1) Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aaı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseidir. Arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde uygun bedel, dare payı olarak teklif edilen gelirlerin en yükseidir." darenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması MADDE 20- (1) dare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. dare, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan yoluyla duyurulur. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali MADDE 21- (1) hale komisyonunun gerekçeli kararı üzerine, dare, verilmi olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. halenin iptal edilmesi halinde bu durum, isteklilere bildirim veya ilan yoluyla duyurulur. dare, bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. hale kararlarının onayı veya iptal edilmesi 9

10 MADDE 22- (1) hale Yetkilisi, ihale komisyonu tarafından alınan gerekçeli kararı, karar tarihini izleyen 10 i günü içinde onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. hale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır. Kesinleen ihale kararlarının bildirilmesi MADDE 23- (1) hale Yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandıı tarihi izleyen 5 i günü içinde üzerinde ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebli edilir. Tebli yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günü, kararın istekliye tebli tarihi sayılır. (2) hale kararının iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı ekilde bildirilir. Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar MADDE 24- (1) hale komisyonunca alınan kararlar, komisyon bakan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. (2) Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerinde hangi gerekçelerle yapıldıı, ihale yapılmamısa sebepleri belirtilir. BENC BÖLÜM hale ve Satı Usulleri Arsa satıı karılıı gelir paylaımı dıındaki ilerde uygulanacak usuller MADDE 25- (Deiik - R.G.: / m.9) (1) Bu Yönetmeliin 1 inci maddesinde yazılı ilerde uygulanacak usul ve esaslar; 5 inci maddedeki temel ilkeler çerçevesinde, Birim Sorumlusu veya Daire Bakanının teklifi, balı olduu Bakan Yardımcısının uygun görüü ve dare Bakanının onayı ile belirlenir. a) Satım ilerinde, bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinde tanımlanan açık satı, ön talepli satı, açık arttırma, kapalı teklif, kura ve pazarlık usullerinden bir veya birkaçı uygulanabilir. (Deiik - R.G.: 25/01/ ) "a) Satım ilerinde, Yönetmeliin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan satı yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanabilir. 1) Satım ilerine dair onay belgesinde, satıa konu mal, nitelii, miktarı, tahmin edilen bedeli, teminat veya katılım payı ve uygulanacak usul belirtilir. 2) Satıın balayacaı tarihten en az yedi gün önce uygun araçlarla (yazılı veya görsel basın yoluyla) ve/veya darenin internet sayfasında kamuya duyurulması zorunludur. 3) Duyuruda, satıa konu taınmazlar, varsa tahmin edilen bedelleri, satıın balayacaı tarih ile katılım/bavuru yeri ve koulları belirtilir. (Deiik - R.G.: 25/01/ )2) Satıın balayacaı tarihten 15 gün önce Basın lan Kurumu aracılııyla baskı tirajı yüksek ulusal gazetelerin Türkiye geneli baskısında en az iki kez ilan verilerek duyurulması zorunludur. Yerel gazete satılarının etkin olduu yerlerde bu 10

11 ilanın yanı sıra, Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılııyla mahalli gazetelerde satıın balayacaı tarihten 15 gün önce en az iki kez ilan edilir. dare bu ilanları, bilgi ilem aı veya elektronik haberleme yoluyla ve dier yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir. (Deiik - R.G.: 25/01/ )3) Duyuruda, satıa konu taınmazlar, tahmin edilen bedelleri, satıın balayacaı tarih ile katılım/bavuru yeri ve koulları belirtilir." b) Bu Yönetmeliin 1 inci maddesinde yazılı kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi ilerde, (a) bendinde yazılı usuller uygulanır. c) Toplu konut talebi ile yapılan kurumsal bavurular üzerine yapılacak satıların artları bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle belirlenir. ç) Kamu tüzel kiiliini haiz kurulularla kamu kurumlarının talepleri öncelikle deerlendirilir. Bu kurum ve kurululara, iin mahiyetine göre, 2942 sayılı Kamulatırma Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre veya tahmin edilen bedel üzerinden satı yapılabilir. d) Avans karılıı iktisap olunan gayrimenkuller hale edilmeksizin avans alınan ilgilisine dorudan satılarak intikal ettirilir. Alınan avans satı bedelinden mahsup edilir. Ancak; iktisap olunan arazi ve arsalar için dare kaynaklarından yapılan harcamalara, sarf yılı ve ayları itibariyle Türkiye statistik Kurumu tarafından Türkiye geneli için belirlenen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) uygulanır ve bulunan deer tapu alım bedeline eklenerek maliyete dahil edilir. ktisap olunan taınmazlara ilikin olarak darece açılmı veya dare aleyhine açılmı her türlü adli ve idari davalara ait ödemeler ilgilisinden alınarak yapılmı ise, maliyet hesabına dahil edilmez. e) Organize sanayi bölgeleri içinde bulunan ve darenin özkaynakları ile edinilen arsa ve araziler, darece tahmin edilen bedel üzerinden ilgili kurululara satılır. f) darenin mütereken veya itirak halinde maliki bulunduu taınmaz mallardaki paylar, öncelikle paydalara satılabilir, kiralanabilir veya kullanım hakkı devredilebilir. g) dare mallarının satıı veya kiralanmasına ilikin hizmetler, eer darece hiçbir kamu kaynaı harcanmaksızın gördürülecek ise, darece yeterlilikleri tespit edilen en az üç istekliyi, imza karılıı elden veya iadeli taahhütlü mektupla davet ederek teklif istenebilir. ) dare mülkiyetindeki arsa ve araziler, kamu yararına çalıan derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kurulu gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere tahmin edilen bedel üzerinden satılabilir. Satılan gayrimenkulün tapu kaydına 1164 sayılı Arsa Üretilmesi ve Deerlendirilmesi Hakkında Kanun'un 11 inci maddesine göre erh konulur. *(Yürürlükten kalktı R.G. 25/01/ ) h) darenin itiraki olan irketlerin talep etmeleri halinde, dare mülkiyetinde bulunan ve dare tarafından üzerinde uygulama yapılmayacak olan arsa ve araziler, tahmin edilen bedelin altında kalmamak kaydıyla darece takdir olunacak bedel üzerinden satılabilir veya kiralanabilir. (Deiik - R.G.: 25/01/ ) 11

12 ı) Uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilikin her türlü danımanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri, idare yetkilisince görevlendirilecek kii veya kiiler tarafından, piyasada fiyat aratırması yapılarak temin edilir. Alınacak olan danımanlık veya hizmetin, belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleme yapılması zorunludur. Teminat alınıp alınmaması hususu idare takdirine balıdır. Sözleme yapılması zorunlu olan hallerde, sözlemenin konusu bedeli, süresi, tarafların hak ve yükümlülükleri darece belirlenen sözleme metinleri kullanılacaktır. i) dare mülkiyetindeki taınmazlardan turizm yatırımları amacı için kullanılacak arazi ve arsaların satı koulları ve bedeli, bölgesel ve yerel artlar deerlendirilerek darece tespit edilir. Arsa satıı karılıı gelir paylaımı ihalelerinde uygulanacak usul MADDE 26- (Deiik - R.G.: / m.10) (1) Bu Yönetmeliin 1 inci maddesinde yazılı olan gelir paylama ihalelerinde açık ihale usulü uygulanır. Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildii usuldür. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması MADDE 27- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme artı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıtırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanmı olması zorunludur. (3) Arsa satıı karılıı gelir paylama ihalelerinin teklif mektubunda, dare ve isteklinin gelir paylama oranları, rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan yazılır. Teklif mektubu, ayrılmaz parçası olarak, satıa esas bölümlerin satı bedelleri cetveli, toplam gelir tutarı paylaım planı, dare payı toplam geliri ödeme planını da ihtiva eder. (4) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındı belgeleri karılıında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaması arttır. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin alını zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve deitirilemez. Tekliflerin alınması ve açılması MADDE 28- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. hale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanır. hale 12

13 komisyonu teklif zarflarını alını sırasına göre inceler. 27 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alını sırasına göre açılır. (2) steklilerin belgelerinin eksik olup olmadıı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadıı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu ilemlere ilikin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Tekliflerin deerlendirilmesi ve uygun teklifin seçimi MADDE 29- (1) Tekliflerin deerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadıı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme dıı bırakılmasına karar verilir. Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı deerlendirilmesine geçilir. Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen artlara uygun olup olmadıı incelenir. Uygun olmadıı belirlenen isteklilerin teklifleri deerlendirme dıı bırakılır. (2) hale komisyonunun talebi üzerine dare tekliflerin incelenmesi, karılatırılması ve deerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. (3) Son aamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadıı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunması halinde, bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. stekli düzeltilmi teklifini kabul edip etmediini tebli tarihini izleyen üç gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. steklinin düzeltilmi teklifi kabul etmediini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi deerlendirme dıı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. (4) Deerlendirmenin sonuçlarının tüm isteklilere teblii ile ikinci oturum arasında en az üç gün olması zorunludur. Deerlendirme sonucu uygun görülen isteklilerin katılımıyla ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte ikinci oturum yapılır. Deerlendirme sonucu yeterli görülen isteklilerden ikinci oturuma katılmayanların geçici teminatları gelir kaydedilir. kinci oturumda, isteklilerin birinci oturumda sunmu oldukları teklifleri tekrar okunur ve tekliflerin alını sırasıyla sözlü olarak revize tekliflerini sunmaları istenir. Sunulan sözlü teklifler oturum esnasında tutanak altına alınır. Sözlü teklifler istekliler önünde tekrar okunur ve nihai tekliflerini yazılı olarak sunmaları istenir. Nihai yazılı tekliflerin de 27 nci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen esaslara uygun olarak sunulması gerekir. Oturum esnasında, isteklilerin nihai yazılı teklif mektupları alınır. stekliler huzurunda bu teklifler okunur. Komisyon kararı verilmek üzere oturum kapatılır. (5) Birden fazla istekli tarafından aynı bedelin teklif edildiinin görülmesi halinde, aynı teklifte bulunan isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve uygun bedeli verene ihale yapılır. kinci tekliflerin de aynı olması halinde, kura çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 13

14 steklilerin teklifleriyle balılıı MADDE 30- (1) halelerde artname ve eklerinin hükümleri aynen korunur ve istekliler ihale sonucunun karara balanmasına kadar ilk teklifleriyle, ikinci oturumda tutanak altına alınan sözlü teklifleriyle ve nihai yazılı teklifleriyle balıdırlar. ALTINCI BÖLÜM Sözleme Sözlemeye davet MADDE 31- (1) hale üzerinde bırakılan istekliye 23'üncü madde uyarınca yapılan teblii müteakip on gün içinde sözlemeyi imzalaması hususu tebli edilir. Verilen süre içinde ihale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı yatırarak sözleme imzalaması zorunludur. Aksi takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin, varsa, geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda dare, en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleme imzalayabilir. kinci en uygun teklif sahibine yine yukarıdaki usulde yapılacak tebligatın ardından, ikinci en uygun teklif sahibi de sözlemeyi imzalamazsa, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. (2) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir. Sözleme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Kesin teminat MADDE 32- (1) Kesin teminat alınması öngörülen durumlarda; taahhüdün sözleme ve artname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacıyla, sözleme yapılmasından önce stekliden %4'den az olmamak kaydıyla idarenin belirleyecei miktarda kesin teminat alınır. halenin sözlemeye balanması MADDE 33- (1) haleler bir sözlemeye balanır. Sözlemeler darece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak giriim olması halinde sözlemeler ortak giriimin bütün ortakları tarafından imzalanır. hale dokümanında belirtilen artlara aykırı sözleme düzenlenemez. hale dokümanında aksi belirtilmedikçe, sözlemelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu deildir. YEDNC BÖLÜM Çeitli ve Son Hükümler Devredilen varlıklar MADDE 34- (1) dareye hak ve yükümlülükleriyle birlikte devredilen varlıklarla ilgili bu Yönetmelik kapsamındaki iler devralınan sözlemelere göre yapılır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 14

15 MADDE 35- (1) 8/7/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Konut daresi Bakanlıı Satı ve Gelir Paylaımı hale Yönetmelii ile 23/6/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arsa Ofisi Genel Müdürlüü hale Yönetmelii yürürlükten kaldırılmıtır. Yürürlük MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut daresi Bakanı yürütür. 15

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26157

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26157 Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26157 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Türkiye Kız ılay Derneği mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Tanımlar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan 27457 Ada 1 No lu,

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, işlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi,

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ESKİŞEHİR Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm Page 1 of 7 10 Eylül 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26993 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale kanunu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013 Sayı : 41 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI HABERLEŞME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ HABERLEŞME HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ TUTANAKTIR

16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ TUTANAKTIR 16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ İdari şartname ve ihale ilanında ihale dokümanının posta yolu ile satılması öngörülmüş olup, ihale dokümanın

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2012 Sayısı: 28434 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ 14 Mart 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27169 YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı