DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ayşegül CEYLAN (*), Dr. Pakize KIRDEMİR (*), Dr. Ayla KABALAK (*), Dr. Cüneyt AKSU (*), Dr. Mustafa BAYDAR (*), Dr. Nermin GÖĞÜŞ (*) Gülhane Tıp Dergisi 46 (4) : (2004) ÖZET Çalışmamızda ürolojik girişim planlanan hastalarda, düşük akım anestezi uygulamasında, desfluran veya sevofluran ile arteriyel kan gazında karboksihemoglobin düzeylerini ve uyanma etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızı farklı tanılarla, elektif cerrahi girişim planlanan genel anestezi verilecek ASA I-II, yaş arası 60 erişkin hastada yaptık. Hastaları rastgele, Grup I (Desfluran Grubu) ve Grup II (Sevofluran Grubu) olarak 30'ar kişilik iki gruba ayırdık. Premedikasyon uygulanmayan hastalar, operasyon masasına alınmadan önce soda-lime tazesi ile değiştirdik. Ringer laktat ile uygun sıvı replasmanına başladık. Hastaların EKG, KAH, OAB, SpO 2 değerleri preoperatif olarak kaydettik. 10 L/dk %100 O 2 ile iki dakika preoksijenizasyon sonrası, intravenöz yoldan sırası ile 1 µg/kg fentanil, 4-7 mg/kg pentotal ve kas gevşemesi için 0.1 mg/kg veküronyum uyguladık. 3 dakika sonra endotrakeal entübasyon uyguladık. Entübasyonu takiben operasyonun ilk 10 dakikasında, 4 ml/dk (%40 O 2 -%60 N 2 O) normal akım uygulandıktan sonra, 1 ml/dk (%50 O 2 - %50 N 2 O ) düşük akıma geçtik. Desfluran veya sevofluran konsantrasyonu, MAK olarak preoperatif OAB ± %20 sınırlarında tutacak şekilde ayarladık. Entübasyondan hemen sonra ve takip eden 15, 30, 45 ve 60. dakikalarda, hastaların KAH, OAB, SpO 2, EtCO 2 değerleri kaydettik. Operasyonun ilk 30. dakikasında ve düşük akım anestezi uygulamasının 60. dakikasında arteriyel kan gazı ve karboksihemoglobin (COHb) değerlerini kaydettik. Operasyonun bitimine 15 dakika kala tekrar 4 ml/dk normal akıma geçdik. Operasyonun bitiminde, anestezikleri keserek taze gaz akışı 6 L/dk %100 O 2 e çıkarttık ve hastaların spontan soluma ve ekstübasyon zamanı, göz açma, sözel emirlere yanıt, hava yolu has- (*) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Reprint Request : Dr. Pakize KIRDEMİR, Birlik mah. 16. Sokak 5/1 Çankaya-ANKARA Kabul Tarihi : sasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi sürelerini kaydedilerek uyanma odasına gönderdik. Her iki grupda da, hemodinamik açıdan anlamlı fark saptanmadı. Desfluran ve sevofluranın düşük akımlı anestezi uygulamasında, arteriyel kanda COHb değerleri ve uyanma kriterleri süreleri açısından güvenle kullanılabileceklerini ve her iki ajanın yapılan istatiksel karşılaştırılmalarda, birbirlerine üstünlüklerinin olmadığını gördük. Anahtar Kelimeler: Düşük Akım Anestezisi, Arteryal Karboksihemoglobin. SUMMARY Comparison of Arterial Carboxyhemoglobin, Heamodynamic and Recovery Characteristics of Low Flow Desflurane and Sevoflurane Anesthesia In our study, we aimed to detect carboxyhemoglobine (CO) levels and recovery effects in low-flow anesthesia with desflurane and sevoflurane in patients who were performed urological surgery. ASA I-II, sixty patients between the ages were scheduled for elective surgical procedures under general anesthesia and were randomized into two groups; Group I (Desflurane group) and Group II (Sevoflurane group). Soda-lime was replaced with the fresh one and then the patients were taken into operation room, without premedication. Electrocardiogram (EKG), (KAH), mean arterial pressure (OAB) and partial oxygen saturation (SpO 2 ) values were recorded preoperatively. After preoxygenation with 10 L. min -1 %100 O 2 for two minutes, we performed intravenous 1mg.kg -1 fentanyl, 4-7 mg. kg -1 tiyopental and 0.1 mg.kg -1 vecuronium respectively. After three minutes, we entubated the patients. After performing 4 L.dk. -1 normal flow anesthesia with %40 O 2 - %60 N 2 O during the first 10 minutes of the operation, 1 ml.dk -1 low-flow anesthesia with %50 O 2 -%50 N 2 O was started we tried to control sevoflurane or desflurane concentrations in 0.8 MAC level and also OAB values between preoperative values ±%20 levels. Then we recorded KAH, OAB, SpO 2, EtCO 2 values after entubation and at 15 th, 30 th, 45 th and 60 th minutes during the operation. Also we 291

2 Ceylan - Kırdemir - Kabalak - Aksu - Baydar - Göğüş reported arterial blood gasses and COHb values at the 30 th minute of the operation and at the 60th minute of the low-flow stage. Normal flow anesthesia 4 ml.min -1 was restarted 15 minutes before the end of the operation. All anesthetical agents were stopped and 6 L.min -1 %100 O 2 was given to the patients. Start of spontaneous respiration, extubation, eye-opening and vocal responses, eyelash reflex, cough reflex times and airway sensitivity were noted before the patients were sent to recovery room. Hemodynamical parameters were not significantly different between two groups. In our study we concluded that both sevoflurane and desflurane were safe agents in low-flow anesthesia procedures and hemodynamical parameters were not statistically different from each other. Key Words: Low Flow Anesthesia, Arterial Carboxyhemoglobin. GİRİŞ Amnezi, analjezi ve kas gevşemesi genel anestezinin vazgeçilmez komponentleridir. İdeal bir anestezide bunlar sağlanırken, organizmanın fizyolojisine ve metabolizmasına en az zarar vermek; bunun yanı sıra optimal cerrahi koşulları sağlamakla birlikte, kısa sürede güvenli ve kaliteli bir uyanma dönemi gerçekleştirmek gerekmektedir (1). Günümüzde, anestezistlerin % 85-90'ı; inhalasyon anestezisi sırasında, neredeyse eksale havanın tamamen dışlanmasına yol açan yüksek taze gaz akımlarını tercih etmektedir. Anestezik atıklar ve çevresel kirlenme göz önünde tutulmadan, kullanılan yüksek taze gaz akımlarının, maliyeti arttırıcı etkileri de düşünülmemektedir (2,3). Modern anestezi makinaları, oldukça gelişmiş yeniden soluma sistemlerine ve gaz analizörlerine sahip olmalarına rağmen, yüksek taze gaz akımlarında ısrar edilmektedir (4). Son yıllarda sevofluran ve desfluran gibi hızlı indüksiyon ve derlenme sağlayan, ancak pahalı inhalasyon ajanlarının, kullanıma girmesi ile oluşan ekonomik kaygılar, atmosferik kirlenmeye ilişkin ekolojik duyarlılık ve gelişmiş anestezi makinalarının yaygınlaşması, yaklaşık 40 yıl önce terk edilmiş olan düşük akım anestezinin yeniden popüler hale gelmesine neden olmuştur. Bu tip bir anestezi yöntemiyle, inhalen ajan tüketimi, ameliyathane içi ve atmosferik kirlilik azalmakta, hava yolu neminin azalması ve hipotermi gibi yan etkiler ise daha düşük oranda görülmektedir (5). Çalışmamızın amacı, ürolojik girişim planlanan hastalarda, düşük akım anestezi uygulamasında desfluran veya sevofluran ile hastaların arteriyel kan gazında, karboksihemoglobin düzeylerini ve uyanma etkisini araştırmaktır. MATERYAL VE METOT Bu çalışma, etik kurulu onayı ve hastaların sözlü onayı alındıktan sonra, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji ameliyathanesinde, farklı tanılarla elektif cerrahi girişim planlanan genel anestezi verilecek ASA I-II grubundan yaş arası sigara içen ya da içmeyen 60 erişkin hastada yapılmıştır. Kişiye veya aileye ait malign hipertermi hikayesi veya geç uyanma hikayesi olanlar, morbid obez hastalar, alkol ya da ilaç bağımlılığı olanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, belirgin anemi, karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar, gebelik ya da laktasyon dönemindeki kadınlar, tiyopentale ya da halojenli ilaçlara karşı alerjisi olanlar, solunum sistemi patolojisi, hipotansiyon, hipovolemi ve sistemik bir hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Premedikasyon uygulanmayan hastalar, operasyon masasına alınmadan önce, soda-lime tazesi ile değiştirildi. Kan örneği almak için, lokal anestezi altında 18 gauge arteriyel kanül ve parenteral sıvı için, 18 gauge periferik venöz kanül takıldı. Periferik damar yolundan, 10 ml/kg/saat hızında, ringer laktat ile uygun sıvı replasmanına başlandı. Hastaların kalp elektrik aktivitesi (EKG), kalp atım hızı (KAH), non invaziv ortalama arter basıncı (OAB), periferik oksijen saturasyonu (SpO 2 ) ve End-tidal karbondioksit (EtCO2) değerleri preoperatif olarak kaydedildi. EKG, KAH, OAB, SpO 2, End-tidal karbondioksit (EtCO2) değerlerinin takibi, DATEX OHMEDA S5 (Datex Engström, Helsinki, Finlandiya) anestezi cihazı ve monitörizasyon donanımıyla yapıldı. Karboksihemoglobin (COHb) analizi için alınan arteriyel kan örneklerine, Synthesis 25 (Blood Gas Analyzer, Instrumentation Laboratory, 2002, USA) cihazı ile bakıldı. Hastalar rastgele, 30'ar kişilik iki gruba ayrıldılar. I. grup Desfluran Grubu (n=30), II. grup Sevofluran Grubu (n=30) olarak adlandırıldı. Anestezi indüksiyonu; 10 L/dk %100 O 2 ile iki dakika preoksijenizasyon sonrası, intravenöz yoldan sırası ile 1 µg/kg fentanil, 4-7 mg/kg pentotal ve kas gevşemesi için 0.1 mg/kg veküronyum uygulandı. 3 dakika sonra endotrakeal entübasyon uygulandı ve tidal volüm 8 ml/kg, frekans 12/dk. olacak şekilde ve volüm kontrollü modda ventilasyona başlandı. Entübasyonu takiben operasyonun ilk 10 dakikasında 4 ml/dk (%40 O 2 - %60 N 2 O ) normal akım uygulandıktan sonra, 1 ml/dk (%50 O 2 - %50 N 2 O) düşük akıma geçildi. Desfluran konsantrasyonu % 4-6 (0.8-1 MAK) veya sevofluran konsantrasyonu % 2-3 (0.8-1 MAK) olarak preoperatif OAB ± % 20 sınırlarında 292

3 Düşük Akım Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Karboksihemoglobin tutacak şekilde ayarlandı. Anestezik gaz konsantrasyonlarındaki değişime rağmen OAB giriş değerine göre % 20'den fazla arttığında, 0.5 µg/kg'lık fentanil bolus, % 20'den fazla düştüğünde ise 5-10 mg efedrin yapılması planlandı. İdame süresince O 2 ve N 2 O oranları 1:1 oldu. İnspiryum oksijen yüzdesi (FiO 2 ) % 30, SpO 2 değerleri 97 mmhg altına düşünce O L.dk -1 artırıldı. N 2 O ise 0.05 L/dk -1 azaltıldı. FiO 2 % 40 a çıkınca tekrar taze gaz akımı eski haline getirildi. Hastaların End-tidal karbondioksit (EtCO 2 ) değerleri ±35 mmhg arasında olacak şekilde ayarlandı. KAH, OAB, SpO 2 değerleri preoperatif dönemde, entübasyondan hemen sonra ve takip eden 15, 30, 45 ve 60. dakikalarda kaydedildi. Operasyonun ilk 30. dakikasında ve düşük akım anestezi uygulamasının 60. dakikasında arteriyel kan gazı ve karboksihemoglobin (COHb) değerleri kaydedildi. Operasyonun bitimine 15 dakika kala tekrar 4 ml.dk -1 (%50 O 2 - %50 N 2 O ) normal akıma geçildi. Operasyonun bitiminde, anestezikler kesildi, taze gaz akışı 6 L.dk -1 %100 O 2 e çıkartıldı. Anestezinin sonlandırıldığı an belirlenerek, ayılma sürecinin başlangıcı olarak kabul edildi ve spontan soluma zamanı ve inhalasyon anesteziğinin kesilmesinden ekstübasyona kadar geçen süre ekstübasyon zamanı olarak, göz açma, sözel emirlere yanıt, hava yolu hassasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi süreleri kaydedilerek hastalar uyanma odasına gönderildi. Sonuçlar, SPSS 11.0 istatistik programında, student - t test ile değerlendirildi ve ortalama ± standart hata olarak verildi. İstatiksel olarak, p < 0.05 anlamlı, p < 0.01 ileri derece anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmamızda; desfluran (n=30) ve sevofluran (n=30) grupları arasında yaş, vücut ağırlığı, boy, ASA değerleri, cinsiyet dağılımları ve anestezi süresi yönünden istatiksel farklılık yoktu (Tablo-I). TABLO - I Demografik Özellikler (Ort±s) GRUP-I GRUP-II DESFLURAN SEVOFLURAN (N:30) (N: 30) Yaş (yıl) ± ± Cinsiyet (E/K) 19 / / 11 Vücut ağırlığı (kg) ± ± Boy (cm) ± ± 7.68 ASA (I / II) 17 / / 18 Anestezi süresi (dk) ± ± Kalp atım hızları preoperatif değerlere göre; Desfluran grubunda operasyonun 30., 45. ve 60. dakikalarında, sevofluran da ise, 15., 30., 45. ve 60. dakikalarında düşük bulundu ve istatistiksel açıdan önemli farklılık yoktu (p=0.01). Gruplar arası karşılaştırmada, operasyonun 15. ve 60. dakikalarında ki KAH değerleri; sevofluran grubunda daha düşük bulundu (p=0.02), (p=0.03) (Tablo-II). TABLO - II Kalp Atım Hızı (KAH) (vuru/dk) Değerleri (Ort±s) GRUP I GRUP II Preoperatif ± ± dk *80.80 ± ± 7.47 α 30. dk ±12.39 α ± 6.84 α 45. dk ±11.05 α ± 5.61 α 60. dk º74.23 ± 8.11 α ± 5.36 α * (p=0.02) Gruplar arası karşılaştırma º (p=0.03) Gruplar arası karşılaştırma Ortalama arter basıncı değerleri, preoperatif değerlere göre değerlendirildiğinde; desfluran grubunda operasyonun 15., 30., 45. ve 60. dakikalarında, sevofluran grubunda ise operasyonun 45. dakikalarında düşük bulundu ve istatiksel olarak anlamlı idi (p=0.01). Gruplar arası karşılaştırmada desfluran grubu OAB değerleri, sevofluran grubuna göre 45. dakikada anlamlı düşük bulundu (p=0.03), ancak klinik olarak anlamlı değildi (Tablo-III). TABLO - III Ortalama Arter Basıncı (OAB mmhg) Değerleri (Ort±s) Pre OAB ± ± OAB ± α ± OAB ±11.17 α ± OAB 45 º75.93 ± 8.90 α ± α OAB ±11.77 α ± º(p=0.03) Gruplar arası karşılaştırma Periferik oksijen saturasyonu değerleri karşılaştırıldığında, desfluran grubunun operasyonun 60. dakikasındaki değerleri, hem preoperatif değerlere, hem de sevofluranın 60. dakikasındaki değerlerine göre, yüksekliği istatistiksel açıdan anlamlı idi (p=0.05) (p=0.04) (Tablo-IV). Preoperatif değerlere göre, End-tidal karbondioksit basınç değerleri; sevofluran grubunda istatiksel anlamlı fark bulunmazken, desfluran grubunda operasyonun 30 ve 45. dakikalarında anlamlı düşük bulundu (p=0.05 ). Ancak gruplar arası karşılaştırma- 293

4 Ceylan - Kırdemir - Kabalak - Aksu - Baydar - Göğüş da, 45. dakikada; sevofluran grubu desfluran grubuna göre anlamlı yüksek bulundu (p=0.05) (Tablo-V). TABLO - IV Periferik Oksijen Saturasyon Değerleri ( SpO 2 %) (Ort±s) Grup I DES Grup II SEVO Pre sat ± ± dk ± ± dk ± ± dk ± ± dk ± 0.62 & ± 0.86 (p=0.04) Gruplar arası karşılaştırma TABLO - V End-tidal CO Basıncı [ETCO 2 (mmhg)] Değerleri (Ort±s) Grup I DES Grup II SEVO PreETCO ± ± 4.06 ETCO ± ± 2.37 ETCO ± 2.52 & ± 2.35 ETCO 2-45 *28.96 ± 2.61 & *30.53 ± 2.33 ETCO ± ± 1.68 *(p=0.02) Gruplar arası karşılaştırma Arteriyal kan gazı değerlendirildiğinde, sevofluran grubunun ph değerleri desfluran grubuna göre operasyonun 30. dakikasında (p=0.05) anlamlı yüksek bulundu (Tablo-VI). PO 2 değerleri desfluran grubunda operasyonun 60. dakikasında sevofluran grubuna göre anlamlı yüksek bulunurken (p=0.05), desfluran ve sevofluran grubu arasında PCO 2 değerleri açısından anlamlı fark bulunamadı (Tablo-VII, VIII). TABLO - VI Arteriyel Kan Gazı ph Değerleri (Ort±s) ph Kont 7.38 ± ± 31 ph ± ± 19 ph ± ± 22 (p=0.05) Gruplar arası karşılaştırma TABLO - VII Arteriyel Kan Gazı Parsiyel Oksijen Basıncı (PO 2 mmhg) değerleri (Ort±s) Grup I Grup II PO 2 Kont ± ± PO ± & ± PO ± α ± α (p=0.05) Gruplar arası karşılaştırma TABLO - VIII Arteriyel Kan Gazı Parsiyel Karbodioksit Basınç (PCO 2 mmhg) Değerleri (Ort±s) PCO 2 Kont ± ± 3.09 PCO ± 3.70 & ± 3.10 PCO ± 4.00 α ± 3.50 Grupların kendi içinde yapılan karşılaştırmada ölçülen kan COHb değerleri; desfluran ve sevofluran grubunda operasyonun 60. dakikalarında anlamlı yüksek bulundu (p=0.05). Gruplar arası karşılaştırmada ise, her iki grup arasında istatiksel anlamlı fark bulunamadı (Tablo-IX). TABLO - IX Karboksihemoglobin (COHb %) Değerleri (Ort±s) COHbKont 1.30 ± ± 0.65 COHb ± ± 0.66 COHb ± 0.76 & 1.62 ± 0.66 & Uyanma kriterleri açısından karşılaştırıldığında; soluma zamanı, extübasyon zamanı, hava yolu hassasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi, göz açma, sözel emirlere yanıtta anlamlı farklılık bulunmadı (Tablo-X). TABLO - X Olguların Uyanma Kriterleri (dk.) (Ort±s) Soluma zamanı 3.41 ± ± 0.99 Extübasyon zamanı 4.91 ± ± 1.23 Hava yolu hassasiyeti 6.38 ± ± 1.29 Kirpik refleksi 6.43 ± ± 1.30 Göz açma 8.31 ± ± 1.31 Sözel emir yanıt 7.80 ± ± 1.36 Öksürük refleksi 6.78 ± ± 1.35 TARTIŞMA Anestezi uygulamasında temel amaç; önemli hemodinamik değişiklikler olmadan, hızlı ve yumuşak bir anestezi indüksiyonu, preoperatif hemodinamik stabilitenin devamı, major yan etkiler olmaksızın hızlı bir derlenme ve erken mobilizasyonun sağlanmasıdır. 294

5 Düşük Akım Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Karboksihemoglobin Ülkemizde anestezi uygulamalarına yeni giren bir inhalasyon anesteziği olan desfluranın, hızlı indüksiyon, stabil hemodinami, erken uyanma ve kaliteli derlenme sağladığını gösteren yayınlar vardır (6,7,8). Sevofluran ise, hızlı ve yumuşak bir indüksiyon sağlar, hemodinamik stabiliteyi korur, iyi bir derlenme skorlamasına sahiptir. Yapılan son karşılaştırmalı çalışmalarda, desfluranın sevoflurana alternatif olabileceği görülmüştür (9,10,11,12). Olağan koşullar altında, endojen olarak oluşan karbonmonoksit hacmi çok küçüktür (0.42 ± 0.07 ml.s -1 ). Ancak konsantrasyon; aşırı sigara içenlerde, hemoliz, porfiria ve özellikle sigara içen verici kaynaklı kan transfüzyonu durumlarında klinik olarak anlamlı düzeylere ulaşabilir. İleri derecede anemisi ve bölgesel kan akımı yetersizliği olan aşırı sigara içicisi hastalar gibi, yüksek riskli hastalar söz konusu olduğunda, sürekli karbonmonoksit atılımını sağlamak için kapalı sistemle anestezi yöntemi olarak "düşük akımlı anestezi" uygulaması seçilmelidir (4). Karbonmonoksitin hemoglobine affinitesi yüksektir ve yüksek taze gaz akımı ile kısa süreli ve aralıklı yıkamalar, yalnızca gaz içeren mesafelerdeki (akciğerler ve solutma sistemi) karbonmonoksiti temizleyeceğinden yetersiz kalacaktır. Akım yeniden düşürülünce, parsiyel basınç farklılığını dengelemek üzere, karbonmonoksit konsantrasyonu en kısa sürede yeniden belli bir düzeye ulaşacaktır (4). Çok sayıda hastayı kapsayan klinik deneyimlere dayalı olarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır hasta içeren bir çalışmada, aşırı derecede düşük taze gaz akımı kullanılmasına ve absorbanın yalnızca haftada bir değişmiş olmasına karşın, tek bir hastada bile önemli ya da tehlikeli düzeyde COHb artışı gözlenmemiştir (13). Düşük akımlı anestezi teknikleri uygulanırken, kazayla karbonmoksit zehirlenmesi riskinde tekniğe özgü bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Tam tersine, karbonmonoksit oluşumunu engellemek için, sürekli düşük taze gaz akımlarının kullanılması temel bir önlem niteliğindedir. Yaptığımız çalışmada, anestezi indüksiyonunda, gruplarda yer alan hastaların tümüne aynı intravenöz ajanlar kullanıldı. Anestezinin idame döneminde, desfluran ve sevofluran inhalasyonunun hemodinamik parametrelere ve derlenme özelliklerine etkilerini araştırdık. Hem desfluran, hem de sevofluran anestezisinde, hemodinamik parametrelerin stabil seyrettiği bilinmektedir. Anestezi idamesinde, hemodinamik parametrelerin yorumlanmasında farklı yaklaşımlar vardır. Nathanson ve ark. Hemodinamik değerleri %20 sınırları içinde tutmuşlar, gerek duyulduğunda fentanil µg/kg IV veya inhalasyon anesteziğinde %50'lik artış yapmışlardır (14). Wilhem ve ark; hemodinamik cevapları, Garrioch ve Fitch'den adapte ederek tanımlamışlardır. Buna göre 1 dakikadan daha uzun sürecek şekilde sistolik arter basıncının 200 mmhg üzerine çıkması hipertansiyon; SAB'in başlangıç değerinin 40 mmhg altında kalması veya SAB'in 100 mmhg altında olması hipotansiyon; ayrıca kalp atım hızının 100'ün üzerinde olması taşikardi, 45'in altında olması ise bradikardi olarak tanımlanmaktadır (15). Dupont ve ark.'ın çalışmasında, ortalama arter basıncı ve kalp atım hızı başlangıç değerlerine göre ± 20 sınırları içinde tutmaya çalışılmış ve belirtilen değerlerin üzerine çıkıldığında, öncelikle sufentanil 0.15 µg/kg IV, yeterli gelmezse, inhalasyon anesteziğinde %50'lik artış uygulamışlardır (16). Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerde ; ortalama arter basınçları her iki grupta da benzer seyretti. Preoperatif değerlere göre desfluran grubu, sevofluran grubuna göre 15., 30., 60. dakikalarda ileri derece anlamlı ve 45. dakikada anlamlı düşük bulundu. Fakat başlangıca göre % 20 sınırları için kaldığı için klinik olarak önemsiz bir düşme saptandı. Kalp atım hızında preoperatif değere göre, 15. dakika ve 60. dakikalarda; desfluran grubu, sevofluran grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Bunun, desfluran verildiğinde, oluşan sempatik stimulasyona bağlı olarak, daha fazla oranda görülmesiyle ilişkili olduğu söylenmektedir (17,18). Biz de çalışmamızda, desfluranın yaptığı sempatik stimülasyonun opioidlere bağlı olarak (vagal tonus artışı) izlenen kalp hızı yavaşlamasını sevoflurandan daha iyi dengelediği düşüncesindeyiz. Çalışmamızda, desfluran grubunda çeşitli dönemlerde saptanan kalp atım hızı yüksekliğinin yukarıda bir çalışmada gösterildiği gibi, sempatik stimulasyon oluşturan etkisine bağlı olabileceği düşünüldü. Yaptığımız çalışmada, iki grup olgularında da hipotansiyon gözlemlemedik. Ancak, hipotansiyon geliştiğinde tedbir amacı ile öncelikle sıvı replasmanı, inhaler konsantrasyonunda azalmaya gidilmesi önerilmektedir (15). Çalışmamızda, hem desfluran, hem de sevofluran gruplarında yeterli anestezi derinliğinde hemodinami, klinik açıdan stabil seyretmiştir. İnhalasyon anesteziklerinde derlenme; ajanın yağda eriyirliğine, konsantrasyonuna, kullanım süresine ve hastanın alveolar ventilasyon düzeyine bağlıdır. İnhalasyon ajanları kullanılarak uygulanan yaklaşık iki saatlik anesteziden sonra erken derlenme dönemi, yaklaşık 15 dk. içinde gerçekleşir (19). İnhale ilaçlar, dengeli anestezinin sadece bir kısmını oluşturduklarından, uyanma ve derlenme süreci 295

6 Ceylan - Kırdemir - Kabalak - Aksu - Baydar - Göğüş inhalasyon dışı faktörlere de bağlıdır. Bu durumda, inhalasyon anesteziklerin gerçek etkileri baskılanacak ve sonuçlar değişecektir (20). Bu etkiyi azaltmak için, çalışmamızda kullandığımız diğer ilaçlar (indüksiyon ajanları v.s.) standart tutuldu. Sevofluran ve desfluranın derlenme özellikleri, günü birlik cerrahi hastalarında karşılaştırıldığında, sevoflurana göre desfluranla erken derlenmenin bazı ölçütleri biraz daha hızlı olmasına karşın, bu farklar, geç derlenme dönemine kadar gösterilememiştir (14,21,22). Desfluran ile derlenme hızlı olmasına rağmen, bu durumun, özellikle günü birlik vakalarda, izofluran, sevofluran ve propofolün üstünde bir avantaj sağladığı görülmemiştir (23). Naidu ve ark. propofolle indüksiyonu takiben anestezi idamesinde, desfluran ve sevofluranı karşılaştırmışlar ve desfluran grubunda derlenmeyi daha erken bulmuşlar, ancak hastaneden çıkış zamanı açısından farklılık saptamamışlardır (22). Dupont ve ark. çalışmalarında, ekstübasyon ve göz açma zamanlarını desfluran grubunda, sevofluran grubuna oranla 2 kat hızlı bulmuşlar, ancak tüm derlenme döneminde --çalışmamımızın sonuçlarına benzer şekilde-- arada fark bulunamamıştır (16). Juvin ve ark. çalışmalarında, desfluran, propofol ve isofluranı karşılaştırmışlar ve elde edilen süreler açısından propofol ve isofluran gruplarında benzer değerler gözlenirken, bu süreler desfluran grubunda anlamlı olarak kısa bulunmuştur (23). Tarazi ve ark. yaptıkları çalışmada, desfluran ve sevofluranı, göz açma ve oryantasyon süreleri ile karşılaştırmışlar ve derlenme sonuçları arasında istastiksel açıdan anlamlı fark olmamakla birlikte, sevofluran grubundaki süreleri daha kısa bulmuşlar (20). Wilhelm ve ark. desfluranı remifentanil veya fentanil ile birlikte kullanmışlar, çalışma sonucunda remifentanil kullanılan grupta derlenme süreleri, fentanil kullanılan gruba göre anlamlı kısa buldukları bildirilmektedir (15). Bizim çalışmamızda, fentanil eşliğinde desfluran ve sevofluran uygulanan olgularda, soluma zamanı, extübasyon zamanı, solunum yolu hassasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi, göz açma, sözel emirlere yanıtta anlamlı farklılık bulunmadı. Sevofluran ve desfluran grupları arasında bulduğumuz derlenme süreleri, Tarazi ve ark.'larının sonuçlarını desteklememektir. Fakat diğer çalışmaların bulguları ile uyumludur. Düşük akımlı anestezi tekniği uygulayarak yaptığımız bu çalışmada, COHb değerleri, hemodinami ve uyanma kriterleri açısından her iki hasta grubu içinde bu tekniğin, güvenle kullanılabileceğini söyleyebiliriz. KAYNAKLAR 1. Miller, R. D. Anaesthesia, 5 th ed. Churchill Livingstone, Philadelphia, 2000 ; Baxter, A.D. Low and minimal flow inhalational anaesthesia. Can J Anaesth 1997; 44: Baum, J.A. Low - flow anaesthesia: The sensible and judicious use of inhalation anaesthetics. Acta Anaesthesiol Scand 1997; 41 (suppl): Baum, J. Clinical aplications of low flow and closed circuit anesthesia. Acta Anaesthesiol Belg 1990; 41 : Tomatır, E., Sabuncu, C., Şentürk, Y. İnhalasyon anestezisinde güncel yöntem kapalı devre. Anestezi dergisi 1997; 5: Kharasch, E.D, Thummel K.E: Identification of cytochrome P450 2E1 as the predominant enzyme catalyzing human liver microsomal defluorination of sevoflurane. Anaesthesiology 1993; 79, Mazze, R.I., Woodruff, R.E., Heerdt, M.E. Isoniazid-induced enflurane defluorination in humans. Anesthesiology 1982; 57: Frink, E.J. Jr. Desflurane-a new inhalation anesthetic. West J Med Jan; 162(1): Eger, E.l. 2nd. New drugs in anesthesia. Int Anesthesiol Clin 1995 Winter; 33(1): Bohııc, M., Wilke, H.J., Lischke, V. Recovery and pharmacokinetic parameters of desflurane, sevoflurane and isoflurane in patients undergoing urologic procedures. J Clin Anesth 1999; 11(6): Sonner, J., Fisher, D.M. Do sevoflurane and desflurane differ in upper airway reactivity? Anesthesiology 2002; 65(5): De Hert, S.G., Van der Linden, P.J., Ten Broecke, P.W., Vermeylen, K.T., Rodogus, H.E., Stockhman, B.A. Effects of desflurane and sevoflurane on length-dependent regulation of myocardial function in coronary surgery patients. Anesthesiology 2001; 95(2): Morita, S. Inspired gas contamination buy nonanesthetic gases during closed circuit anesthesia. Circular 1985; 2, Nathanson, M.H., Freadman, B., Smith, I., et al: Sevoflurane versus desflurane for outpatient anesthesia: A comparison of maintenance and recovery profils. Anesth Analog 1995; 81: Wilhelm, W., Schlaich, N., Harrer, J.: Recovery and neurological examination after remifentanildesfluran or fentanyl-desflurane anaesthesia for carotid artery surgey. Br J Anaesth 2001; 86 (1): Dupont, J., Tavernier, B., Ghosez, Y., Durinck, L., Thevenot, A., Moctadir-Chalons, N., Ruyffelaere- Moises, L., Decklerck, N., Scherpereel, P. 296

7 Düşük Akım Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Karboksihemoglobin Recovery after anesthesia for pulmonary; desflurane, sevoflurane and isoflurane. Br J Anaesth 1999; 82: Ebert,.TJ., Muzi,: Sympathetic hyperactivity during desflurane anaesthesia in healthy volunteers. A comparasion with isoflurane. Anaesthesiology 1993; 79: Fleischer, L.H., Young, W.L., Ornstein, E., et al: Sympathetic hemodynamic changes of desflurane vs isoflurane during anesthetic induction. Anesthesiology 1992; 77: A Aithenhead, A.R., Smith, G. Inhalation anesthetic agents. Textbook of Anesthesia 2nd. ELBS, Anesth, 1990, Tarazi, E.M., Philip, B.K. A Comparison of recov- ery after sevoflurane or desflurane in ambulatory anesthesia. Journal of Clinic Anesthesia 1998; 10: Song, D., Joshi,G.P., Fast-track eligibility ambulatory anesthesia, A comparison of desflurane, sevoflurane and propofol. Anesth Analg 1998; 86(2): Naidu-Sjostvard, K., Sjoberg, F., Gupta, A. Anaesthesia for videoarthroscopy of the knee: A comparison between desflurane and sevoflurane. Acta Anaesthesiol Scand. 1998; 42(4): O' keeffe, N.J., Healty, T.E.J: The role of new anesthetic agents. Pharmacology & Therapeutics. 1999; vol.84,

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Aslı YILDIRIM, Hülya GÖKSU a,

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması #

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Uğur GÖKTAŞ, Eser ŞAVKILIOĞLU, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Mehtap

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Sevofluran ve İzofluran Anestezisinin Postoperatif Erken Dönemde Kognitif Fonksiyonlara Etkisi +

Sevofluran ve İzofluran Anestezisinin Postoperatif Erken Dönemde Kognitif Fonksiyonlara Etkisi + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(3) 149-155 (2007) Sevofluran ve İzofluran Anestezisinin Postoperatif Erken Dönemde Kognitif Fonksiyonlara Etkisi + Berrin Işık*, Zafer Pamukçu*, Ayşin Alagöl*

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 25-30 Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2

Detaylı

Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý

Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 91-97 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý Tarýk Purtuloðlu

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF : Uz.Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU ESMOLOLÜN, HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON POMPASI YARDIMIYLA KULLANILAN

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

AZOTPROTOKSİTLİ VE AZOTPROTOKSİTSİZ MİNİMAL AKIMLI ANESTEZİDE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

AZOTPROTOKSİTLİ VE AZOTPROTOKSİTSİZ MİNİMAL AKIMLI ANESTEZİDE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİMDALI AZOTPROTOKSİTLİ VE AZOTPROTOKSİTSİZ MİNİMAL AKIMLI ANESTEZİDE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Desfluran ve sevofluran n elektif sezaryen operasyonlar nda kullan m : Anne ve yenido an

Desfluran ve sevofluran n elektif sezaryen operasyonlar nda kullan m : Anne ve yenido an Araflt rmalar / Researches Desfluran ve sevofluran n elektif sezaryen operasyonlar nda kullan m : Anne ve yenido an üzerindeki etkileri A. Banu Burguto lu 1, Birsen Ekflio lu 2, G. Ulufer Sivrikaya 3,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon Araflt rmalar / Researches ki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yafll Hastalarda Derlenme Sürelerinin Bispektral ndeks De erleri ile Karfl laflt r lmas Canan Balc 1, H. Selim Karabekir

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Dr. YUSUF ÜNAL- Gazi Ünv. Tıp Fakültesi DOLAŞIM İnsan vücudu 100 trilyon hücre HayaNa kalabilmek için madde alış verişi İnsan kalbi 8000 L/gün kan pompalar 60000 mil/gün

Detaylı

Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*]

Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*] TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):65-69 KL N K ÇALIfiMA Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*] Comparison of Recovery Criteria Following

Detaylı

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF DR. AYŞE HANCI HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Kapnograf hipoksinin hızlı ayırıcı tanısında yol gösteren indirek ventilasyon monitörüdür İlk kez

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

SİGARA İÇEN VE İÇMEYENLERDE GENEL ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN TAZE GAZ AKIMININ KARBOKSİHEMOGLOBİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

SİGARA İÇEN VE İÇMEYENLERDE GENEL ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN TAZE GAZ AKIMININ KARBOKSİHEMOGLOBİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. M. Cavidan ARAR SİGARA İÇEN VE İÇMEYENLERDE GENEL ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN TAZE GAZ AKIMININ

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003 HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI PATIENTS KNOWLEDGE

Detaylı

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması JCEI / H. Günay ve ark. Deksmedetomidin ve esmololün etkileri 2012; 3 (1): 53-60 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0111 RESEARCH ARTICLE Deksmedetomidin

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME CERRAHİSİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONUNUN İNTRAOPERATİF ANESTEZİK VE ANALJEZİK GEREKSİNİMİ İLE

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques KLİNİK ÇALIŞMA Mental retarde ve bakım hastalarında genel anestezi altında diş çekimi: Farklı anestezi uygulamalarımızı içeren retrospektif bir çalışma Tooth extraction under general anesthesia in mentally

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Giriş. Giriş. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Giriş. Giriş. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla KÖPEKLERDE MELOKSİKAMIN DAMAR İÇİ YOLLA UYGULANMASINI TAKİBEN PLAZMA DAĞILIMINA CERRAHİ OPERASYONUN (OVARİOHİSTEREKTOMİ) ETKİSİ Ümit Karademir, Dilek Aksit, Cavit Kum, Hasan Erdoğan, Eyüp Hakan Uçar, Cevdet

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):311-317 doi:10.5222/jtaics.2011.311 Klinik Araştırma Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Sezaryen ile Doğurtulan Bebeklerin Apgar Skoru, Troid ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Genel ve Spinal Anestezinin Etkileri

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

SEVOFLURANLA TEK SOLUK İNDÜKSİYONU İLE PROPOFOL İNDÜKSİYONUNUN ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

SEVOFLURANLA TEK SOLUK İNDÜKSİYONU İLE PROPOFOL İNDÜKSİYONUNUN ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* 20 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ) 33 (1) SEVOFLURANLA TEK SOLUK İNDÜKSİYONU İLE PROPOFOL İNDÜKSİYONUNUN ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* Birsel EKİCİ, Saffet KARACA, Ziya SALİHOĞLU,

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI)

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek irtifa fizyolojisi İrtifa (metre) Atm.P (mmhg) At.PO 2 (mmhg) P A CO 2 (mmhg) P A O 2 (mmhg) Art.O 2

Detaylı

Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel

Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel Araflt rmalar / Researches Anestezi ndüksiyonda Deksmedetomidin in Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

SEVORANE LİKİD 250 ml

SEVORANE LİKİD 250 ml SEVORANE LİKİD 250 ml FORMÜLÜ 250 ml sevofluran FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinami Sevofluranın solunan konsantrasyonundaki değişiklikleri takiben, anestezi derinliği hızlıca değişir. İnhalasyon yoluyla

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ BMM. Serhat ALADAĞ Ağustos 2015 ANESTEZİ ÜNİTELERİ Yetki Grubu: Solunum Sistemleri

Detaylı

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya TKBBV 2003 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 5, 2002 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 14-22 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara Journal of Anesthesia 2011; 19 (2): 106-113 Cerit et al: Complications of General Anesthesia KLİNİK ÇALIŞMA / ORGINAL RESEARCH GENEL ANESTEZİYE BAĞLI PERİOPERATİF DÖNEMDE GÖZLENEN KOMPLİKASYONLARIN VE

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:126-131/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası

Detaylı

Laringeal Maske Kullanımını Kolaylaştırmada Düşük Doz Atrakuryum Besilat Kullanımı. Aynur ÖZENSOY 1, Elvan ŞAHİN 2, Ata TOPÇUOĞLU 3

Laringeal Maske Kullanımını Kolaylaştırmada Düşük Doz Atrakuryum Besilat Kullanımı. Aynur ÖZENSOY 1, Elvan ŞAHİN 2, Ata TOPÇUOĞLU 3 Sezeryan Olgularında Laringeal Maske Kullanımını Kolaylaştırmada Düşük Doz Atrakuryum Besilat Kullanımı The use of low-dose Atracurium Besylate to facilitate insertion of the laryngeal mask airway in obstetric

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 3

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 3 Journal of Anesthesia 2011; 19 (2): 124-129 Kaymak et al: Anesthesia and Cognitive Functions KLİNİK ÇALIŞMA / ORGINAL RESEARCH YÜKSEK VE DÜŞÜK AKIMLI DESFLURAN ANESTEZİSİNDE KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 3-, 2010 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Vildan Alev ÇINAR *, Fatma Nur KAYA

Detaylı

Genel anestetik preparatları I

Genel anestetik preparatları I Genel anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Genel anestetik preparatları I 2 2/32 1 Genel

Detaylı

Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi

Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çıkar ilişkim yoktur Plan Hipokseminin nedenleri (torasik anestezide / genelde)

Detaylı

TRANSÜRETRAL REZEKSİYON UYGULANAN GERİATRİK HASTALARDA DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

TRANSÜRETRAL REZEKSİYON UYGULANAN GERİATRİK HASTALARDA DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. NURTEN AŞÇI TRANSÜRETRAL REZEKSİYON UYGULANAN GERİATRİK HASTALARDA DESFLURAN VE SEVOFLURAN

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI 08.09.2014 Pazartesi SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI Yoğun Bakımda Vizit 11:15-12:00 Yoğun Bakıma Giriş Dr. L. Yavuz 13:30-14:15 Sepsis Dr. L.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLERE ESMOLOLÜN ETKİSİ. Mustafa OĞURLU, Bakiye UĞUR, Erdal GEZER, Feray GÜRSOY,

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLERE ESMOLOLÜN ETKİSİ. Mustafa OĞURLU, Bakiye UĞUR, Erdal GEZER, Feray GÜRSOY, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6(3) : 23-28 Klinik Araştırma ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLERE ESMOLOLÜN ETKİSİ 1 1 1 1 Mustafa OĞURLU, Bakiye UĞUR, Erdal GEZER, Feray

Detaylı

ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Pediatrik hastanın preoperatif hazırlığında aile, cerrah ve anestezistin rol aldığı aktif bir süreç söz konusudur. Bu süreçte medikal hazırlığın yanısıra çocuk ve

Detaylı