DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ayşegül CEYLAN (*), Dr. Pakize KIRDEMİR (*), Dr. Ayla KABALAK (*), Dr. Cüneyt AKSU (*), Dr. Mustafa BAYDAR (*), Dr. Nermin GÖĞÜŞ (*) Gülhane Tıp Dergisi 46 (4) : (2004) ÖZET Çalışmamızda ürolojik girişim planlanan hastalarda, düşük akım anestezi uygulamasında, desfluran veya sevofluran ile arteriyel kan gazında karboksihemoglobin düzeylerini ve uyanma etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızı farklı tanılarla, elektif cerrahi girişim planlanan genel anestezi verilecek ASA I-II, yaş arası 60 erişkin hastada yaptık. Hastaları rastgele, Grup I (Desfluran Grubu) ve Grup II (Sevofluran Grubu) olarak 30'ar kişilik iki gruba ayırdık. Premedikasyon uygulanmayan hastalar, operasyon masasına alınmadan önce soda-lime tazesi ile değiştirdik. Ringer laktat ile uygun sıvı replasmanına başladık. Hastaların EKG, KAH, OAB, SpO 2 değerleri preoperatif olarak kaydettik. 10 L/dk %100 O 2 ile iki dakika preoksijenizasyon sonrası, intravenöz yoldan sırası ile 1 µg/kg fentanil, 4-7 mg/kg pentotal ve kas gevşemesi için 0.1 mg/kg veküronyum uyguladık. 3 dakika sonra endotrakeal entübasyon uyguladık. Entübasyonu takiben operasyonun ilk 10 dakikasında, 4 ml/dk (%40 O 2 -%60 N 2 O) normal akım uygulandıktan sonra, 1 ml/dk (%50 O 2 - %50 N 2 O ) düşük akıma geçtik. Desfluran veya sevofluran konsantrasyonu, MAK olarak preoperatif OAB ± %20 sınırlarında tutacak şekilde ayarladık. Entübasyondan hemen sonra ve takip eden 15, 30, 45 ve 60. dakikalarda, hastaların KAH, OAB, SpO 2, EtCO 2 değerleri kaydettik. Operasyonun ilk 30. dakikasında ve düşük akım anestezi uygulamasının 60. dakikasında arteriyel kan gazı ve karboksihemoglobin (COHb) değerlerini kaydettik. Operasyonun bitimine 15 dakika kala tekrar 4 ml/dk normal akıma geçdik. Operasyonun bitiminde, anestezikleri keserek taze gaz akışı 6 L/dk %100 O 2 e çıkarttık ve hastaların spontan soluma ve ekstübasyon zamanı, göz açma, sözel emirlere yanıt, hava yolu has- (*) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Reprint Request : Dr. Pakize KIRDEMİR, Birlik mah. 16. Sokak 5/1 Çankaya-ANKARA Kabul Tarihi : sasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi sürelerini kaydedilerek uyanma odasına gönderdik. Her iki grupda da, hemodinamik açıdan anlamlı fark saptanmadı. Desfluran ve sevofluranın düşük akımlı anestezi uygulamasında, arteriyel kanda COHb değerleri ve uyanma kriterleri süreleri açısından güvenle kullanılabileceklerini ve her iki ajanın yapılan istatiksel karşılaştırılmalarda, birbirlerine üstünlüklerinin olmadığını gördük. Anahtar Kelimeler: Düşük Akım Anestezisi, Arteryal Karboksihemoglobin. SUMMARY Comparison of Arterial Carboxyhemoglobin, Heamodynamic and Recovery Characteristics of Low Flow Desflurane and Sevoflurane Anesthesia In our study, we aimed to detect carboxyhemoglobine (CO) levels and recovery effects in low-flow anesthesia with desflurane and sevoflurane in patients who were performed urological surgery. ASA I-II, sixty patients between the ages were scheduled for elective surgical procedures under general anesthesia and were randomized into two groups; Group I (Desflurane group) and Group II (Sevoflurane group). Soda-lime was replaced with the fresh one and then the patients were taken into operation room, without premedication. Electrocardiogram (EKG), (KAH), mean arterial pressure (OAB) and partial oxygen saturation (SpO 2 ) values were recorded preoperatively. After preoxygenation with 10 L. min -1 %100 O 2 for two minutes, we performed intravenous 1mg.kg -1 fentanyl, 4-7 mg. kg -1 tiyopental and 0.1 mg.kg -1 vecuronium respectively. After three minutes, we entubated the patients. After performing 4 L.dk. -1 normal flow anesthesia with %40 O 2 - %60 N 2 O during the first 10 minutes of the operation, 1 ml.dk -1 low-flow anesthesia with %50 O 2 -%50 N 2 O was started we tried to control sevoflurane or desflurane concentrations in 0.8 MAC level and also OAB values between preoperative values ±%20 levels. Then we recorded KAH, OAB, SpO 2, EtCO 2 values after entubation and at 15 th, 30 th, 45 th and 60 th minutes during the operation. Also we 291

2 Ceylan - Kırdemir - Kabalak - Aksu - Baydar - Göğüş reported arterial blood gasses and COHb values at the 30 th minute of the operation and at the 60th minute of the low-flow stage. Normal flow anesthesia 4 ml.min -1 was restarted 15 minutes before the end of the operation. All anesthetical agents were stopped and 6 L.min -1 %100 O 2 was given to the patients. Start of spontaneous respiration, extubation, eye-opening and vocal responses, eyelash reflex, cough reflex times and airway sensitivity were noted before the patients were sent to recovery room. Hemodynamical parameters were not significantly different between two groups. In our study we concluded that both sevoflurane and desflurane were safe agents in low-flow anesthesia procedures and hemodynamical parameters were not statistically different from each other. Key Words: Low Flow Anesthesia, Arterial Carboxyhemoglobin. GİRİŞ Amnezi, analjezi ve kas gevşemesi genel anestezinin vazgeçilmez komponentleridir. İdeal bir anestezide bunlar sağlanırken, organizmanın fizyolojisine ve metabolizmasına en az zarar vermek; bunun yanı sıra optimal cerrahi koşulları sağlamakla birlikte, kısa sürede güvenli ve kaliteli bir uyanma dönemi gerçekleştirmek gerekmektedir (1). Günümüzde, anestezistlerin % 85-90'ı; inhalasyon anestezisi sırasında, neredeyse eksale havanın tamamen dışlanmasına yol açan yüksek taze gaz akımlarını tercih etmektedir. Anestezik atıklar ve çevresel kirlenme göz önünde tutulmadan, kullanılan yüksek taze gaz akımlarının, maliyeti arttırıcı etkileri de düşünülmemektedir (2,3). Modern anestezi makinaları, oldukça gelişmiş yeniden soluma sistemlerine ve gaz analizörlerine sahip olmalarına rağmen, yüksek taze gaz akımlarında ısrar edilmektedir (4). Son yıllarda sevofluran ve desfluran gibi hızlı indüksiyon ve derlenme sağlayan, ancak pahalı inhalasyon ajanlarının, kullanıma girmesi ile oluşan ekonomik kaygılar, atmosferik kirlenmeye ilişkin ekolojik duyarlılık ve gelişmiş anestezi makinalarının yaygınlaşması, yaklaşık 40 yıl önce terk edilmiş olan düşük akım anestezinin yeniden popüler hale gelmesine neden olmuştur. Bu tip bir anestezi yöntemiyle, inhalen ajan tüketimi, ameliyathane içi ve atmosferik kirlilik azalmakta, hava yolu neminin azalması ve hipotermi gibi yan etkiler ise daha düşük oranda görülmektedir (5). Çalışmamızın amacı, ürolojik girişim planlanan hastalarda, düşük akım anestezi uygulamasında desfluran veya sevofluran ile hastaların arteriyel kan gazında, karboksihemoglobin düzeylerini ve uyanma etkisini araştırmaktır. MATERYAL VE METOT Bu çalışma, etik kurulu onayı ve hastaların sözlü onayı alındıktan sonra, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji ameliyathanesinde, farklı tanılarla elektif cerrahi girişim planlanan genel anestezi verilecek ASA I-II grubundan yaş arası sigara içen ya da içmeyen 60 erişkin hastada yapılmıştır. Kişiye veya aileye ait malign hipertermi hikayesi veya geç uyanma hikayesi olanlar, morbid obez hastalar, alkol ya da ilaç bağımlılığı olanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, belirgin anemi, karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar, gebelik ya da laktasyon dönemindeki kadınlar, tiyopentale ya da halojenli ilaçlara karşı alerjisi olanlar, solunum sistemi patolojisi, hipotansiyon, hipovolemi ve sistemik bir hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Premedikasyon uygulanmayan hastalar, operasyon masasına alınmadan önce, soda-lime tazesi ile değiştirildi. Kan örneği almak için, lokal anestezi altında 18 gauge arteriyel kanül ve parenteral sıvı için, 18 gauge periferik venöz kanül takıldı. Periferik damar yolundan, 10 ml/kg/saat hızında, ringer laktat ile uygun sıvı replasmanına başlandı. Hastaların kalp elektrik aktivitesi (EKG), kalp atım hızı (KAH), non invaziv ortalama arter basıncı (OAB), periferik oksijen saturasyonu (SpO 2 ) ve End-tidal karbondioksit (EtCO2) değerleri preoperatif olarak kaydedildi. EKG, KAH, OAB, SpO 2, End-tidal karbondioksit (EtCO2) değerlerinin takibi, DATEX OHMEDA S5 (Datex Engström, Helsinki, Finlandiya) anestezi cihazı ve monitörizasyon donanımıyla yapıldı. Karboksihemoglobin (COHb) analizi için alınan arteriyel kan örneklerine, Synthesis 25 (Blood Gas Analyzer, Instrumentation Laboratory, 2002, USA) cihazı ile bakıldı. Hastalar rastgele, 30'ar kişilik iki gruba ayrıldılar. I. grup Desfluran Grubu (n=30), II. grup Sevofluran Grubu (n=30) olarak adlandırıldı. Anestezi indüksiyonu; 10 L/dk %100 O 2 ile iki dakika preoksijenizasyon sonrası, intravenöz yoldan sırası ile 1 µg/kg fentanil, 4-7 mg/kg pentotal ve kas gevşemesi için 0.1 mg/kg veküronyum uygulandı. 3 dakika sonra endotrakeal entübasyon uygulandı ve tidal volüm 8 ml/kg, frekans 12/dk. olacak şekilde ve volüm kontrollü modda ventilasyona başlandı. Entübasyonu takiben operasyonun ilk 10 dakikasında 4 ml/dk (%40 O 2 - %60 N 2 O ) normal akım uygulandıktan sonra, 1 ml/dk (%50 O 2 - %50 N 2 O) düşük akıma geçildi. Desfluran konsantrasyonu % 4-6 (0.8-1 MAK) veya sevofluran konsantrasyonu % 2-3 (0.8-1 MAK) olarak preoperatif OAB ± % 20 sınırlarında 292

3 Düşük Akım Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Karboksihemoglobin tutacak şekilde ayarlandı. Anestezik gaz konsantrasyonlarındaki değişime rağmen OAB giriş değerine göre % 20'den fazla arttığında, 0.5 µg/kg'lık fentanil bolus, % 20'den fazla düştüğünde ise 5-10 mg efedrin yapılması planlandı. İdame süresince O 2 ve N 2 O oranları 1:1 oldu. İnspiryum oksijen yüzdesi (FiO 2 ) % 30, SpO 2 değerleri 97 mmhg altına düşünce O L.dk -1 artırıldı. N 2 O ise 0.05 L/dk -1 azaltıldı. FiO 2 % 40 a çıkınca tekrar taze gaz akımı eski haline getirildi. Hastaların End-tidal karbondioksit (EtCO 2 ) değerleri ±35 mmhg arasında olacak şekilde ayarlandı. KAH, OAB, SpO 2 değerleri preoperatif dönemde, entübasyondan hemen sonra ve takip eden 15, 30, 45 ve 60. dakikalarda kaydedildi. Operasyonun ilk 30. dakikasında ve düşük akım anestezi uygulamasının 60. dakikasında arteriyel kan gazı ve karboksihemoglobin (COHb) değerleri kaydedildi. Operasyonun bitimine 15 dakika kala tekrar 4 ml.dk -1 (%50 O 2 - %50 N 2 O ) normal akıma geçildi. Operasyonun bitiminde, anestezikler kesildi, taze gaz akışı 6 L.dk -1 %100 O 2 e çıkartıldı. Anestezinin sonlandırıldığı an belirlenerek, ayılma sürecinin başlangıcı olarak kabul edildi ve spontan soluma zamanı ve inhalasyon anesteziğinin kesilmesinden ekstübasyona kadar geçen süre ekstübasyon zamanı olarak, göz açma, sözel emirlere yanıt, hava yolu hassasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi süreleri kaydedilerek hastalar uyanma odasına gönderildi. Sonuçlar, SPSS 11.0 istatistik programında, student - t test ile değerlendirildi ve ortalama ± standart hata olarak verildi. İstatiksel olarak, p < 0.05 anlamlı, p < 0.01 ileri derece anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmamızda; desfluran (n=30) ve sevofluran (n=30) grupları arasında yaş, vücut ağırlığı, boy, ASA değerleri, cinsiyet dağılımları ve anestezi süresi yönünden istatiksel farklılık yoktu (Tablo-I). TABLO - I Demografik Özellikler (Ort±s) GRUP-I GRUP-II DESFLURAN SEVOFLURAN (N:30) (N: 30) Yaş (yıl) ± ± Cinsiyet (E/K) 19 / / 11 Vücut ağırlığı (kg) ± ± Boy (cm) ± ± 7.68 ASA (I / II) 17 / / 18 Anestezi süresi (dk) ± ± Kalp atım hızları preoperatif değerlere göre; Desfluran grubunda operasyonun 30., 45. ve 60. dakikalarında, sevofluran da ise, 15., 30., 45. ve 60. dakikalarında düşük bulundu ve istatistiksel açıdan önemli farklılık yoktu (p=0.01). Gruplar arası karşılaştırmada, operasyonun 15. ve 60. dakikalarında ki KAH değerleri; sevofluran grubunda daha düşük bulundu (p=0.02), (p=0.03) (Tablo-II). TABLO - II Kalp Atım Hızı (KAH) (vuru/dk) Değerleri (Ort±s) GRUP I GRUP II Preoperatif ± ± dk *80.80 ± ± 7.47 α 30. dk ±12.39 α ± 6.84 α 45. dk ±11.05 α ± 5.61 α 60. dk º74.23 ± 8.11 α ± 5.36 α * (p=0.02) Gruplar arası karşılaştırma º (p=0.03) Gruplar arası karşılaştırma Ortalama arter basıncı değerleri, preoperatif değerlere göre değerlendirildiğinde; desfluran grubunda operasyonun 15., 30., 45. ve 60. dakikalarında, sevofluran grubunda ise operasyonun 45. dakikalarında düşük bulundu ve istatiksel olarak anlamlı idi (p=0.01). Gruplar arası karşılaştırmada desfluran grubu OAB değerleri, sevofluran grubuna göre 45. dakikada anlamlı düşük bulundu (p=0.03), ancak klinik olarak anlamlı değildi (Tablo-III). TABLO - III Ortalama Arter Basıncı (OAB mmhg) Değerleri (Ort±s) Pre OAB ± ± OAB ± α ± OAB ±11.17 α ± OAB 45 º75.93 ± 8.90 α ± α OAB ±11.77 α ± º(p=0.03) Gruplar arası karşılaştırma Periferik oksijen saturasyonu değerleri karşılaştırıldığında, desfluran grubunun operasyonun 60. dakikasındaki değerleri, hem preoperatif değerlere, hem de sevofluranın 60. dakikasındaki değerlerine göre, yüksekliği istatistiksel açıdan anlamlı idi (p=0.05) (p=0.04) (Tablo-IV). Preoperatif değerlere göre, End-tidal karbondioksit basınç değerleri; sevofluran grubunda istatiksel anlamlı fark bulunmazken, desfluran grubunda operasyonun 30 ve 45. dakikalarında anlamlı düşük bulundu (p=0.05 ). Ancak gruplar arası karşılaştırma- 293

4 Ceylan - Kırdemir - Kabalak - Aksu - Baydar - Göğüş da, 45. dakikada; sevofluran grubu desfluran grubuna göre anlamlı yüksek bulundu (p=0.05) (Tablo-V). TABLO - IV Periferik Oksijen Saturasyon Değerleri ( SpO 2 %) (Ort±s) Grup I DES Grup II SEVO Pre sat ± ± dk ± ± dk ± ± dk ± ± dk ± 0.62 & ± 0.86 (p=0.04) Gruplar arası karşılaştırma TABLO - V End-tidal CO Basıncı [ETCO 2 (mmhg)] Değerleri (Ort±s) Grup I DES Grup II SEVO PreETCO ± ± 4.06 ETCO ± ± 2.37 ETCO ± 2.52 & ± 2.35 ETCO 2-45 *28.96 ± 2.61 & *30.53 ± 2.33 ETCO ± ± 1.68 *(p=0.02) Gruplar arası karşılaştırma Arteriyal kan gazı değerlendirildiğinde, sevofluran grubunun ph değerleri desfluran grubuna göre operasyonun 30. dakikasında (p=0.05) anlamlı yüksek bulundu (Tablo-VI). PO 2 değerleri desfluran grubunda operasyonun 60. dakikasında sevofluran grubuna göre anlamlı yüksek bulunurken (p=0.05), desfluran ve sevofluran grubu arasında PCO 2 değerleri açısından anlamlı fark bulunamadı (Tablo-VII, VIII). TABLO - VI Arteriyel Kan Gazı ph Değerleri (Ort±s) ph Kont 7.38 ± ± 31 ph ± ± 19 ph ± ± 22 (p=0.05) Gruplar arası karşılaştırma TABLO - VII Arteriyel Kan Gazı Parsiyel Oksijen Basıncı (PO 2 mmhg) değerleri (Ort±s) Grup I Grup II PO 2 Kont ± ± PO ± & ± PO ± α ± α (p=0.05) Gruplar arası karşılaştırma TABLO - VIII Arteriyel Kan Gazı Parsiyel Karbodioksit Basınç (PCO 2 mmhg) Değerleri (Ort±s) PCO 2 Kont ± ± 3.09 PCO ± 3.70 & ± 3.10 PCO ± 4.00 α ± 3.50 Grupların kendi içinde yapılan karşılaştırmada ölçülen kan COHb değerleri; desfluran ve sevofluran grubunda operasyonun 60. dakikalarında anlamlı yüksek bulundu (p=0.05). Gruplar arası karşılaştırmada ise, her iki grup arasında istatiksel anlamlı fark bulunamadı (Tablo-IX). TABLO - IX Karboksihemoglobin (COHb %) Değerleri (Ort±s) COHbKont 1.30 ± ± 0.65 COHb ± ± 0.66 COHb ± 0.76 & 1.62 ± 0.66 & Uyanma kriterleri açısından karşılaştırıldığında; soluma zamanı, extübasyon zamanı, hava yolu hassasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi, göz açma, sözel emirlere yanıtta anlamlı farklılık bulunmadı (Tablo-X). TABLO - X Olguların Uyanma Kriterleri (dk.) (Ort±s) Soluma zamanı 3.41 ± ± 0.99 Extübasyon zamanı 4.91 ± ± 1.23 Hava yolu hassasiyeti 6.38 ± ± 1.29 Kirpik refleksi 6.43 ± ± 1.30 Göz açma 8.31 ± ± 1.31 Sözel emir yanıt 7.80 ± ± 1.36 Öksürük refleksi 6.78 ± ± 1.35 TARTIŞMA Anestezi uygulamasında temel amaç; önemli hemodinamik değişiklikler olmadan, hızlı ve yumuşak bir anestezi indüksiyonu, preoperatif hemodinamik stabilitenin devamı, major yan etkiler olmaksızın hızlı bir derlenme ve erken mobilizasyonun sağlanmasıdır. 294

5 Düşük Akım Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Karboksihemoglobin Ülkemizde anestezi uygulamalarına yeni giren bir inhalasyon anesteziği olan desfluranın, hızlı indüksiyon, stabil hemodinami, erken uyanma ve kaliteli derlenme sağladığını gösteren yayınlar vardır (6,7,8). Sevofluran ise, hızlı ve yumuşak bir indüksiyon sağlar, hemodinamik stabiliteyi korur, iyi bir derlenme skorlamasına sahiptir. Yapılan son karşılaştırmalı çalışmalarda, desfluranın sevoflurana alternatif olabileceği görülmüştür (9,10,11,12). Olağan koşullar altında, endojen olarak oluşan karbonmonoksit hacmi çok küçüktür (0.42 ± 0.07 ml.s -1 ). Ancak konsantrasyon; aşırı sigara içenlerde, hemoliz, porfiria ve özellikle sigara içen verici kaynaklı kan transfüzyonu durumlarında klinik olarak anlamlı düzeylere ulaşabilir. İleri derecede anemisi ve bölgesel kan akımı yetersizliği olan aşırı sigara içicisi hastalar gibi, yüksek riskli hastalar söz konusu olduğunda, sürekli karbonmonoksit atılımını sağlamak için kapalı sistemle anestezi yöntemi olarak "düşük akımlı anestezi" uygulaması seçilmelidir (4). Karbonmonoksitin hemoglobine affinitesi yüksektir ve yüksek taze gaz akımı ile kısa süreli ve aralıklı yıkamalar, yalnızca gaz içeren mesafelerdeki (akciğerler ve solutma sistemi) karbonmonoksiti temizleyeceğinden yetersiz kalacaktır. Akım yeniden düşürülünce, parsiyel basınç farklılığını dengelemek üzere, karbonmonoksit konsantrasyonu en kısa sürede yeniden belli bir düzeye ulaşacaktır (4). Çok sayıda hastayı kapsayan klinik deneyimlere dayalı olarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır hasta içeren bir çalışmada, aşırı derecede düşük taze gaz akımı kullanılmasına ve absorbanın yalnızca haftada bir değişmiş olmasına karşın, tek bir hastada bile önemli ya da tehlikeli düzeyde COHb artışı gözlenmemiştir (13). Düşük akımlı anestezi teknikleri uygulanırken, kazayla karbonmoksit zehirlenmesi riskinde tekniğe özgü bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Tam tersine, karbonmonoksit oluşumunu engellemek için, sürekli düşük taze gaz akımlarının kullanılması temel bir önlem niteliğindedir. Yaptığımız çalışmada, anestezi indüksiyonunda, gruplarda yer alan hastaların tümüne aynı intravenöz ajanlar kullanıldı. Anestezinin idame döneminde, desfluran ve sevofluran inhalasyonunun hemodinamik parametrelere ve derlenme özelliklerine etkilerini araştırdık. Hem desfluran, hem de sevofluran anestezisinde, hemodinamik parametrelerin stabil seyrettiği bilinmektedir. Anestezi idamesinde, hemodinamik parametrelerin yorumlanmasında farklı yaklaşımlar vardır. Nathanson ve ark. Hemodinamik değerleri %20 sınırları içinde tutmuşlar, gerek duyulduğunda fentanil µg/kg IV veya inhalasyon anesteziğinde %50'lik artış yapmışlardır (14). Wilhem ve ark; hemodinamik cevapları, Garrioch ve Fitch'den adapte ederek tanımlamışlardır. Buna göre 1 dakikadan daha uzun sürecek şekilde sistolik arter basıncının 200 mmhg üzerine çıkması hipertansiyon; SAB'in başlangıç değerinin 40 mmhg altında kalması veya SAB'in 100 mmhg altında olması hipotansiyon; ayrıca kalp atım hızının 100'ün üzerinde olması taşikardi, 45'in altında olması ise bradikardi olarak tanımlanmaktadır (15). Dupont ve ark.'ın çalışmasında, ortalama arter basıncı ve kalp atım hızı başlangıç değerlerine göre ± 20 sınırları içinde tutmaya çalışılmış ve belirtilen değerlerin üzerine çıkıldığında, öncelikle sufentanil 0.15 µg/kg IV, yeterli gelmezse, inhalasyon anesteziğinde %50'lik artış uygulamışlardır (16). Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerde ; ortalama arter basınçları her iki grupta da benzer seyretti. Preoperatif değerlere göre desfluran grubu, sevofluran grubuna göre 15., 30., 60. dakikalarda ileri derece anlamlı ve 45. dakikada anlamlı düşük bulundu. Fakat başlangıca göre % 20 sınırları için kaldığı için klinik olarak önemsiz bir düşme saptandı. Kalp atım hızında preoperatif değere göre, 15. dakika ve 60. dakikalarda; desfluran grubu, sevofluran grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Bunun, desfluran verildiğinde, oluşan sempatik stimulasyona bağlı olarak, daha fazla oranda görülmesiyle ilişkili olduğu söylenmektedir (17,18). Biz de çalışmamızda, desfluranın yaptığı sempatik stimülasyonun opioidlere bağlı olarak (vagal tonus artışı) izlenen kalp hızı yavaşlamasını sevoflurandan daha iyi dengelediği düşüncesindeyiz. Çalışmamızda, desfluran grubunda çeşitli dönemlerde saptanan kalp atım hızı yüksekliğinin yukarıda bir çalışmada gösterildiği gibi, sempatik stimulasyon oluşturan etkisine bağlı olabileceği düşünüldü. Yaptığımız çalışmada, iki grup olgularında da hipotansiyon gözlemlemedik. Ancak, hipotansiyon geliştiğinde tedbir amacı ile öncelikle sıvı replasmanı, inhaler konsantrasyonunda azalmaya gidilmesi önerilmektedir (15). Çalışmamızda, hem desfluran, hem de sevofluran gruplarında yeterli anestezi derinliğinde hemodinami, klinik açıdan stabil seyretmiştir. İnhalasyon anesteziklerinde derlenme; ajanın yağda eriyirliğine, konsantrasyonuna, kullanım süresine ve hastanın alveolar ventilasyon düzeyine bağlıdır. İnhalasyon ajanları kullanılarak uygulanan yaklaşık iki saatlik anesteziden sonra erken derlenme dönemi, yaklaşık 15 dk. içinde gerçekleşir (19). İnhale ilaçlar, dengeli anestezinin sadece bir kısmını oluşturduklarından, uyanma ve derlenme süreci 295

6 Ceylan - Kırdemir - Kabalak - Aksu - Baydar - Göğüş inhalasyon dışı faktörlere de bağlıdır. Bu durumda, inhalasyon anesteziklerin gerçek etkileri baskılanacak ve sonuçlar değişecektir (20). Bu etkiyi azaltmak için, çalışmamızda kullandığımız diğer ilaçlar (indüksiyon ajanları v.s.) standart tutuldu. Sevofluran ve desfluranın derlenme özellikleri, günü birlik cerrahi hastalarında karşılaştırıldığında, sevoflurana göre desfluranla erken derlenmenin bazı ölçütleri biraz daha hızlı olmasına karşın, bu farklar, geç derlenme dönemine kadar gösterilememiştir (14,21,22). Desfluran ile derlenme hızlı olmasına rağmen, bu durumun, özellikle günü birlik vakalarda, izofluran, sevofluran ve propofolün üstünde bir avantaj sağladığı görülmemiştir (23). Naidu ve ark. propofolle indüksiyonu takiben anestezi idamesinde, desfluran ve sevofluranı karşılaştırmışlar ve desfluran grubunda derlenmeyi daha erken bulmuşlar, ancak hastaneden çıkış zamanı açısından farklılık saptamamışlardır (22). Dupont ve ark. çalışmalarında, ekstübasyon ve göz açma zamanlarını desfluran grubunda, sevofluran grubuna oranla 2 kat hızlı bulmuşlar, ancak tüm derlenme döneminde --çalışmamımızın sonuçlarına benzer şekilde-- arada fark bulunamamıştır (16). Juvin ve ark. çalışmalarında, desfluran, propofol ve isofluranı karşılaştırmışlar ve elde edilen süreler açısından propofol ve isofluran gruplarında benzer değerler gözlenirken, bu süreler desfluran grubunda anlamlı olarak kısa bulunmuştur (23). Tarazi ve ark. yaptıkları çalışmada, desfluran ve sevofluranı, göz açma ve oryantasyon süreleri ile karşılaştırmışlar ve derlenme sonuçları arasında istastiksel açıdan anlamlı fark olmamakla birlikte, sevofluran grubundaki süreleri daha kısa bulmuşlar (20). Wilhelm ve ark. desfluranı remifentanil veya fentanil ile birlikte kullanmışlar, çalışma sonucunda remifentanil kullanılan grupta derlenme süreleri, fentanil kullanılan gruba göre anlamlı kısa buldukları bildirilmektedir (15). Bizim çalışmamızda, fentanil eşliğinde desfluran ve sevofluran uygulanan olgularda, soluma zamanı, extübasyon zamanı, solunum yolu hassasiyeti, kirpik refleksi, öksürük refleksi, göz açma, sözel emirlere yanıtta anlamlı farklılık bulunmadı. Sevofluran ve desfluran grupları arasında bulduğumuz derlenme süreleri, Tarazi ve ark.'larının sonuçlarını desteklememektir. Fakat diğer çalışmaların bulguları ile uyumludur. Düşük akımlı anestezi tekniği uygulayarak yaptığımız bu çalışmada, COHb değerleri, hemodinami ve uyanma kriterleri açısından her iki hasta grubu içinde bu tekniğin, güvenle kullanılabileceğini söyleyebiliriz. KAYNAKLAR 1. Miller, R. D. Anaesthesia, 5 th ed. Churchill Livingstone, Philadelphia, 2000 ; Baxter, A.D. Low and minimal flow inhalational anaesthesia. Can J Anaesth 1997; 44: Baum, J.A. Low - flow anaesthesia: The sensible and judicious use of inhalation anaesthetics. Acta Anaesthesiol Scand 1997; 41 (suppl): Baum, J. Clinical aplications of low flow and closed circuit anesthesia. Acta Anaesthesiol Belg 1990; 41 : Tomatır, E., Sabuncu, C., Şentürk, Y. İnhalasyon anestezisinde güncel yöntem kapalı devre. Anestezi dergisi 1997; 5: Kharasch, E.D, Thummel K.E: Identification of cytochrome P450 2E1 as the predominant enzyme catalyzing human liver microsomal defluorination of sevoflurane. Anaesthesiology 1993; 79, Mazze, R.I., Woodruff, R.E., Heerdt, M.E. Isoniazid-induced enflurane defluorination in humans. Anesthesiology 1982; 57: Frink, E.J. Jr. Desflurane-a new inhalation anesthetic. West J Med Jan; 162(1): Eger, E.l. 2nd. New drugs in anesthesia. Int Anesthesiol Clin 1995 Winter; 33(1): Bohııc, M., Wilke, H.J., Lischke, V. Recovery and pharmacokinetic parameters of desflurane, sevoflurane and isoflurane in patients undergoing urologic procedures. J Clin Anesth 1999; 11(6): Sonner, J., Fisher, D.M. Do sevoflurane and desflurane differ in upper airway reactivity? Anesthesiology 2002; 65(5): De Hert, S.G., Van der Linden, P.J., Ten Broecke, P.W., Vermeylen, K.T., Rodogus, H.E., Stockhman, B.A. Effects of desflurane and sevoflurane on length-dependent regulation of myocardial function in coronary surgery patients. Anesthesiology 2001; 95(2): Morita, S. Inspired gas contamination buy nonanesthetic gases during closed circuit anesthesia. Circular 1985; 2, Nathanson, M.H., Freadman, B., Smith, I., et al: Sevoflurane versus desflurane for outpatient anesthesia: A comparison of maintenance and recovery profils. Anesth Analog 1995; 81: Wilhelm, W., Schlaich, N., Harrer, J.: Recovery and neurological examination after remifentanildesfluran or fentanyl-desflurane anaesthesia for carotid artery surgey. Br J Anaesth 2001; 86 (1): Dupont, J., Tavernier, B., Ghosez, Y., Durinck, L., Thevenot, A., Moctadir-Chalons, N., Ruyffelaere- Moises, L., Decklerck, N., Scherpereel, P. 296

7 Düşük Akım Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Karboksihemoglobin Recovery after anesthesia for pulmonary; desflurane, sevoflurane and isoflurane. Br J Anaesth 1999; 82: Ebert,.TJ., Muzi,: Sympathetic hyperactivity during desflurane anaesthesia in healthy volunteers. A comparasion with isoflurane. Anaesthesiology 1993; 79: Fleischer, L.H., Young, W.L., Ornstein, E., et al: Sympathetic hemodynamic changes of desflurane vs isoflurane during anesthetic induction. Anesthesiology 1992; 77: A Aithenhead, A.R., Smith, G. Inhalation anesthetic agents. Textbook of Anesthesia 2nd. ELBS, Anesth, 1990, Tarazi, E.M., Philip, B.K. A Comparison of recov- ery after sevoflurane or desflurane in ambulatory anesthesia. Journal of Clinic Anesthesia 1998; 10: Song, D., Joshi,G.P., Fast-track eligibility ambulatory anesthesia, A comparison of desflurane, sevoflurane and propofol. Anesth Analg 1998; 86(2): Naidu-Sjostvard, K., Sjoberg, F., Gupta, A. Anaesthesia for videoarthroscopy of the knee: A comparison between desflurane and sevoflurane. Acta Anaesthesiol Scand. 1998; 42(4): O' keeffe, N.J., Healty, T.E.J: The role of new anesthetic agents. Pharmacology & Therapeutics. 1999; vol.84,

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 22-29 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF : Uz.Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU ESMOLOLÜN, HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON POMPASI YARDIMIYLA KULLANILAN

Detaylı

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi Klinik Araştırma/Clinical Research Spinal ve epidural

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.A.Filiz AVŞAR, Dr.Bekir ÇAKIR, Dr.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon Araflt rmalar / Researches ki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yafll Hastalarda Derlenme Sürelerinin Bispektral ndeks De erleri ile Karfl laflt r lmas Canan Balc 1, H. Selim Karabekir

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470305 Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Oylum

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Araflt rmalar / Researches H. Fatih Korkmaz 1, Ayfle Hanc 2, Birsen

Detaylı

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:1, (11-18) Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Sedat Kaya*, Haktan Karaman* ÖZET Spinal anesteziye

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 48(3) :189-194, 2009 Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma The

Detaylı

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*)

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 144-149 Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) N. Mert ŞENTÜRK (**), Tülay ÖZKAN (**), Korkut ATALAN (***),

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 111 Kombine Spinal-Epidural Anestezi Yöntemi ile Gerçekleştirilen Alt Batın Operasyonlarından Sonra Tramadol ya da Morfinle Epidural Hasta Kontrollü Analjezi Comparison

Detaylı

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-77/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retrospective Assesing of Spinal Anesthesia

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde Epidural Ve Kombine Spinal- Epidural Analjezinin Karşılaştırılması

Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde Epidural Ve Kombine Spinal- Epidural Analjezinin Karşılaştırılması Araştırma 91 Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde Epidural Ve Kombine Spinal- Epidural Analjezinin Karşılaştırılması COMPARISON OF EPIDURAL AND COMBINED SPINAL-EPIDURAL

Detaylı

ABSTRACT. Job Satisfaction And Burnout Levels Of Physicians Working Harran Unıversity Faculty Of Medıcıne İn Şanlıurfa

ABSTRACT. Job Satisfaction And Burnout Levels Of Physicians Working Harran Unıversity Faculty Of Medıcıne İn Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Mehmet Ali KURÇER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı ŞANLIURFA ÖZET Amaç:Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması 198 Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme Araştırma / Original article Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin

Detaylı

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.09.09 Özgün Araştırma Original Research Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı