T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE KARARI"

Transkript

1 DANIŞTAY 8. DAİRE KARARI Esas No: 2007/1861 Karar No: 2008/2875 Karar Tarihi: TOPLU TAŞIMA HİZMETİ (Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin Danıştay'ın Uygun Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Kararının Alınması Gerektiği) DANIŞTAY GÖRÜŞÜ (Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin Alınması Gereği ve İçişleri Bakanlığı Kararı Alınacağı) ULAŞIM HİZMETLERİNİN İMTİYAZ YOLUYLA KİRAYA VERİLMESİ (Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetleri - Danıştay'ın Uygun Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Kararının Alınması Gerektiği) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ALINMASI ZARURETİ (Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin) BELEDİYE MECLİSİNİN TOPLU ULAŞIM HİZMETİ (İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin Danıştay'ın Uygun Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Kararının Alınması Gerektiği) 2577/m /m.14,15 Özeti: Belediye Meclisinin, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz yoluyla kiraya verebilmesi için, Danıştay ın uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararı alınması gerekir. İstemin Özeti : Malatya şehiriçi ulaşımını sağlamak amacıyla toplam 14 hatta 20 adet otobüsün, özel halk otobüsü olarak 49 yıl süreyle imtiyaz yoluyla kiraya verilmesine ilişkin Malatya Belediye Meclisinin gün 6 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; çevre illerden sürekli alınan yoğun göç ve üniversiteye bağlı yeni fakültelerin açılmasından kaynaklı öğrenci sayısındaki artışların şehrin nüfusunun artmasına, bütün bunların sonucunda da, belediye araçları ile taşınan yolcu sayısında artışa yol açtığı gerçeğinden hareketle mevcut otobüs filosundaki araçların yaşı ve sayısı dikkate alındığında bu araçlarla toplu taşımaya ilişkin kamu hizmetini yerine getirmede yetersiz kaldığı ve mali imkanların yetersizliği nedeniyle söz konusu hizmeti gereği gibi yerine getiremeyen davalı idarenin ihtiyaç duyulan yerlerdeki güzergahları belirlemesi sonucunda 14 hatta 20 adet otobüsün imtiyaz yoluyla kiraya verilmesine ilişkin dava konusu meclis kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Malatya İdare Mahkemesinin gün ve E: 2006/694, K:2006/1874 sayılı kararının; mevcut araçların bile eksik yolcu ile taşımacılık yaptığı yerde yeni araçlara ihtiyaç bulunmadığı öne sürülerek; 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Talip KAYA nın Düşüncesi: istemin kabulü gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Gülsen BİŞKİN in Düşüncesi : Malatya şehiriçi ulaşımını sağlamak amacıyla toplam 14 hatta 20 otobüsün özel halk otobüsü olarak 49 yıl süreyle imtiyaz yoluyla kiraya verilmesine ilişkin Malatya Belediye Meclisinin günlü ve 6 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararı temiz edilmiştir sayılı Kanunla Belediyelere 49 yıllığına imtiyaz sözleşmesi yapma imkanı tanınmış olsa da dava konusu edilen karardaki otobüs kiralama işi Yasanın öngördüğü uzun süreli yatırım yapmayı gerektirecek nitelikte olmadığı,sonraki dönem Belediyelerin tasarruf haklarını da ortadan kaldırıcı nitelikte olduğundan davanın reddi yolundaki kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince 2577 sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca davacının duruşma istemi kabul edilmeyerek işin gereği görüşüldü: Karar: Uyuşmazlık; Malatya şehiriçi ulaşımını sağlamak amacıyla toplam 14 hatta 20 adet otobüsün özel halk otobüsü olarak 49 yıl süreyle imtiyaz yoluyla kiraya verilmesine ilişkin Malatya Belediye Meclisi kararının iptali istemine ilişkindir sayılı Belediye Yasasının 14. maddesinin (a) bendinde, İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. hükmü ile belirtilen işleri belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Yasanın 15. maddesinin (f) bendinde, Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. ; (p) bendinde, Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. ; (I) bendinden sonraki fıkrada, Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. düzenlemesi yapılmıştır. Yasanın 18 inci maddesinin (j) bendinde ise, belediye meclisinin görev ve sorumlulukları arasında Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. de yer almıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, çevre illerden sürekli alınan yoğun göç, üniversiteye bağlı yeni fakültelerin açılmasından kaynaklı öğrenci sayısındaki artışların şehrin nüfusunun artmasına bütün bunların sonucunda da, belediye araçları ile taşınan yolcu sayısında artışa yol açtığı 1

2 gerçeğinden hareketle mevcut 70 adet otobüsün eski ve arızalı olup şehrin artan ulaşım ihtiyacını karşılamak ve taşımanın daha kaliteli olmasını sağlamaya yetecek düzeyde olmadığı, güzergahları ve sayıları belirlenen 14 hat için 20 adet otobüsün Özel Halk Otobüsü olarak imtiyaz yoluyla 49 yıllığına kiraya verilmesi için Malatya Belediye Meclisinde karar alındığı, bu karar alınırken Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararının alınmadığı, söz konusu kararın iptali istemiyle açılan davanın, İdare Mahkemesince reddedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda belediye meclisinin, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz yoluyla kiraya verebilmesi için Danıştayın uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararı alınmadığından tesis edilen dava konusu işlemde ve Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Sonuç: Açıklanan nedenlerle, Malatya İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, gününde oybirliği ile karar verildi. DANIŞTAY 8. DAİRE KARARI Esas No: 2009/4695 Karar No: 2010/2033 Karar Tarihi: ORMAN SAYILAN ALANLARDA SU İSALE HATTI VE SU DEPOSU YAPIMI (Davacı Belediyeye Orman Sahasında Yapılacak Tesisle İlgili Olarak Verilecek İzinden Bedel Alınması ve Alınan Bedelin İadesinin Mümkün Olmayacağı Şeklinde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği) BEDEL ALINMASI (Orman Sayılan Alanlarda Su İsale Hattı ve Su Deposu Yapımı - Davacı Belediyeye Orman Sahasında Yapılacak Tesisle İlgili Olarak Verilecek İzinden Bedel Alınması ve Alınan Bedelin İadesinin Mümkün Olmayacağı Şeklindeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği) ORMAN SAHASINDA YAPILACAK TESİS (Davacı Belediyeye Orman Sahasında Yapılacak Tesisle İlgili Olarak Verilecek İzinden Bedel Alınması ve Alınan Bedelin İadesinin Mümkün Olmayacağı Şeklindeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği) 5393/m /m /m.1 Özeti: Uyuşmazlık, Orman sahasına isabet eden su isale hattı ve su deposu yapımı sebebiyle davacı belediyeye verilecek izinden bedel alınmasına ilişkin işlemden kaynaklanmaktadır. Olayda; Mahkemece Üniter Devlet yapısına vurgu yapılmak suretiyle belediyelerin de Devlet sayılan idari bütünlüğün içinde yer aldığı belirtilmiş ise de; yukarıda anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin Devlet tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişilikleri ve merkezi yönetim bütçesi dışında özerk bütçelerinin bulunması sebebiyle Devlet kavramı içinde değerlendirilmemelidir. Yasa da bahsi geçen Devlet kuruluşları 5018 sayılı Yasanın (1) sayılı cetvelde sayılan genel bütçeli kuruluşlardır. Kaldı ki işlemin tesisinden sonra tanzim edilmiş dahi olsa Orman Sayılan Alanlarda Verilecek izinler Hakkındaki Yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlerden bedel alınacağı düzenlemesi getirilmek suretiyle de Yasa maddesinin amacına uygun olarak işlemin gerekçesi pekiştirilmiştir. Davacı belediyeye orman sahasında yapılacak tesisle ilgili olarak verilecek izinden, bedel alınması ve alınan bedelin iadesinin mümkün olmayacağı şeklinde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. İstemin Özeti: Davacı belediye başkanlığı tarafından orman sahası içinde kalan su isale hattı ve içme suyu deposu yapımı için verilen izin karşılığı olarak Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ödemiş olduğu bedelin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin gün ve sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Orman Yasasının 17/3 maddesindeki; devletçe yapılan veya işletilen tesislerden bedel alınmayacağına ilişkin hükmün belediyeleri de kapsadığı; dayanağını Anayasadan alan ve idari bütünün bir parçası, olan belediyeye, mahalli ve müşterek nitelikteki bir hizmet tesisi için verilen izinden bedel talep edilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Antalya 1. İdare Mahkemesinin gün ve E: 2008/1727, K: 2009/48 sayılı kararının; işlemin Orman Kanunu ve tarihli Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, Devlet kavramına sadece 5018 sayılı Kanunun ek (l) sayılı cetvelinde yer alan genel bütçeli kuruluşların girdiği ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi H. A. D. nun Düşüncesi: İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Leyla Kodakoğlu nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Karar: Uyuşmazlık, Orman sahasına isabet eden su isale hattı ve su deposu yapımı sebebiyle davacı belediyeye verilecek izinden bedel alınmasına ilişkin işlemden kaynaklanmaktadır Sayılı Orman Yasasının 17. maddesinin 3. fıkrasında; Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve /veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz. ifadesine yer verilmiştir. 2

3 5393 sayılı Belediye Yasasının 3. maddesinin (a) fıkrasında; Belediye; Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder. hükmü yer almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasasının Ek (1) sayılı cetvelinde de genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri sayılmış olup, belediyeler, bu Yasada yer alan mahalli idare bütçesi kapsamında özerk bütçeli kuruluş olarak belirlenmiştir gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Sayılan Alanlarda Verilecek izinler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinde, paralel bir düzenleme ile; Kamu Kurum ve kuruluşlarına zorunlu durumlarda verilecek izinlerden bedel alınacağı hükmü getirilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; davacı belediye tarafından orman sahasında; su ihale hattı ve su deposu yapımına izin verilmesi istemiyle davalı idareye başvurulduğu; alanın istenen amaca göre kullanılmasında kamu yararı ve zorunluluk bulunduğundan bahisle Orman Yasasının 17/3 maddesi uyarınca 25 yıl süre ile izin verildiği; davacı belediyece İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne konuya ilişkin görüş sorulduğu ve verilen cevabi yazıda devletçe yapılacak tesislere verilecek izinlerden bedel alınmayacağı hükmünün belediyelere de uygulanması gerektiğinin bildirildiği; bunun üzerine belediyece söz konusu bedelin iadesi istemiyle başvuruda bulunulduğu; davalı idarece verilen cevapta ise belediyelerin devlet sayılan idarelerden olmayıp, Kamu kurum ve kuruluşu sayılan idarelerden olduğu ve bedel iadesinin mümkün olmadığının bildirildiği; bu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı, anlaşılmaktadır. Olayda; Mahkemece Üniter Devlet yapısına vurgu yapılmak suretiyle belediyelerin de Devlet sayılan idari bütünlüğün içinde yer aldığı belirtilmiş ise de; yukarıda anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin Devlet tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişilikleri ve merkezi yönetim bütçesi dışında özerk bütçelerinin bulunması sebebiyle Devlet kavramı içinde değerlendirilmemelidir. Yasa da bahsi geçen Devlet kuruluşları 5018 sayılı Yasanın (1) sayılı cetvelde sayılan genel bütçeli kuruluşlardır. Kaldı ki işlemin tesisinden sonra tanzim edilmiş dahi olsa Orman Sayılan Alanlarda Verilecek izinler Hakkındaki Yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlerden bedel alınacağı düzenlemesi getirilmek suretiyle de Yasa maddesinin amacına uygun olarak işlemin gerekçesi pekiştirilmiştir. Bu durumda; davacı belediyeye orman sahasında yapılacak tesisle ilgili olarak verilecek izinden, bedel alınması ve alınan bedelin iadesinin mümkün olmayacağı şeklinde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Sonuç: Açıklanan nedenlerle; Antalya 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Esas No: Karar No: Karar Tarihi: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar BELEDİYE BAŞKANINA VEKALET (Görevli Olarak il Dışına Giden - Vekalet Eden Başkan Vekiline Vekalet Ücreti Ödenemeyeceği Verilebilmesinin Belediye Meclisinin Kararının Mevcudiyetine Bağlı Bulunduğu) GÖREVLE İL DIŞINA GİDEN BELEDİYE BAŞKANINA VEKALET ( Vekalet Eden Başkan Vekiline Vekalet Ücreti Verilebilmesinin Belediye Meclisinin Kararının Mevcudiyetine Bağlı Bulunduğu - Tazmin hükmünün Doğru Olduğu) BELEDİYE MECLİSİ KARARI GEREKTİREN ÖDEME (Görevli Olarak il Dışına Giden Belediye Başkanına Vekalet Eden Başkan Vekiline Vekalet Ücreti Verilebilmesi - Ödenmesine izin Veren Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı) 5393/m. 1 Özet: Görevli olarak il dışına giden Belediye Başkanına vekalet eden Başkan Vekiline vekalet ücreti ödenemez. Belediye başkan vekiline ödenek verilebilmesini, belediye meclisinin kararının mevcudiyetine bağlıdır. Dava: Dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden sonra gereği görüşüldü: Karar: 810 sayılı ilamın 5. maddesi ile; görevli olarak il dışına giden Belediye Başkanına vekalet eden Başkan Vekiline vekalet ücreti ödendiği gerekçesiyle... liraya tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçiler ortak dilekçelerinde; tarih ve sayılı kararında, Sayıştay Temyiz Kurulunun, Danıştay 3. Dairesinin Esas No: 1966/116, Karar no: 1966/13, Esas No: 1965/473, Karar No: 1969/473 sayılı kararları ve içişleri Bakanlığının gün ve 621/316/7431 sayılı Genelgesine istinaden belediye başkan vekiline ödenek verilebilmesini, belediye meclisinin kararının mevcudiyetine bağladığını, 2004 yılı... Belediyesi Bütçesinin R cetveline başkan vekili ücreti için ödenek konulduğunu, bunun aynı zamanda Belediye Meclisi kararı anlamına geldiğini, başkan vekilinin başkanlığa vekalet ettiği dönemde vekalet ödeneğinin ödenmesinin hukuka aykırı olmadığını, Belirterek, tazmin kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İlam hükmünün gerekçesi, seçilmiş bir organ olan Belediye Başkanlığına vekalet eden kişiye ödenek ödenmesine izin veren bir mevzuat hükmü bulunmamasına dayanmaktadır. Dilekçinin atıf yaptığı tutanak sayılı Temyiz Kurulu kararında, herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı bu konuda, boşluğun yargı içtihatlarına göre doldurulması gerektiği, yargı içtihatlarında ödemenin yapılabilmesi için meclis kararının bulunması gerektiğine hükmedildiği belirtilerek, meclis kararı olmadan başkan vekiline vekil ödeneği yerine başkan ödeneği ödendiği için tazmin hükmedilen fark tutarın tasdikine karar verilmiştir. Sonuç: Bir giderin yapılabilmesi ancak buna izin veren bir mevzuat hükmünün bulunmasına bağlıdır. Bütçeye konulan herhangi bir ödenek 3

4 o ödemeye yasal dayanak kazandırmaz. Ayrıca Başkan Vekilinin ödeneği ile, Belediye Başkanının görevde olmadığı günler için yerine vekalet edilen günler için yapılan vekalet ödemeleri birbirinden ayrı hususlardır. Bu nedenlerle, yerinde olan tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. Esas No: Karar No: Karar Tarihi: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ (Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne Tahsis Edilemeyeceği - Belediye Kanunu Devlet İhale Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırılığı) BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (Belediyeye Ait Bir Kısım Taşınmazların Belediye Kanunu Devlet İhale Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Şekilde Kulübe Tahsis Edilemeyeceği) 2886/m /m. 1 Özet: Belediyeye ait bir kısım taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı şekilde Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne tahsis edilemez. Dava: 1541 sayılı ilamın 2.maddesi ile; Marmaris Belediyesi ne ait bir kısım taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı şekilde Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne tahsis edilmesi nedeniyle ,25 YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Sonuç: Dilekçi talebinin reddi ile 1541 sayılı ilamın 2.maddesi ile ,25 YTL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verilmiştir. Esas No: Karar No: Karar Tarihi: Çeşitli ları İlgilendiren Kararlar YILBAŞINI KUTLAMA AMAÇLI OLARAK YEREL GAZETELERDE İLAN VERİLMESİ (Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırı Olmadığı - Belediyece Yapılan Çalışmaların Halka Tanıtımı Amacıyla Gazeteye Verilen İlan Bedelinin Beldiye Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırı Olmadığı) BELEDİYE ÇALIŞMALARININ HALKA TANITIMI AMACIYLA GAZETEYE İLAN VERİLMESİ (Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri - Yılbaşını Kutlama Amaçlı Gazeteye Verilen Kutlama İlanının Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırı Olmadığı) 5393/m. 13, 14, 60/k-p Özet: Belediyece yapılan çalışmaları halka tanıtma ve ayrıca halkın yılbaşını kutlama amaçlı olarak yerel gazetelerde yapılan ilanların bedelinin belediye bütçesinden karşılanması ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğundan yapılan uygulama ve ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Dava: Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, gereği görüşüldü: Karar: 491 sayılı ilamın 4. maddesi ile Belediyenin görev alanında bulunmayan giderlerin bütçeden ödendiği gerekçesi ile 6.888,00 TL ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde özetle; Yerel 09 Haber Gazetesi 3.sayfadaki 2008 yılının Belediye çalışmalarının tanıtımını amaçlayan tek bir sayfa için ödeme yapıldığını, başkaca hiçbir ödeme yapılmadığını, ayrıca yine yerel Flash Gazetesinde yer alan Söke Belediyesinin 2008 yılı çalışmalarının tanıtımını amaçlayan yayınlar için ödeme yapıldığını, bu tanıtımlar için verilen ilanlarda siyasi parti logosu veya siyasi içerik taşıyan hiçbir amblem, şekil, ifade yer almadığını, kaldı ki 5393 sayılı Belediye Kanunu 13. Maddesinde hemşerilerinin belediye kararı ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediyenin yapmış olduğu yatırımlardan faydalanma hakları olduğunun belirtildiğini, yapılan harcamalarda belediyenin ve vatandaşların menfaati gözetildiğini, yapılan yayınların belediye başkanının şahsi konumu ile ilgili olmayıp belediye tüzel kişiliği adına yapıldığını, belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir. Sayıştay Başsavcılığı; Belediyece yapılan çalışmaları halka tanıtma ve ayrıca halkın yılbaşını kutlama amaçlı olarak yerel gazetelerde yapılan ilanların bedelinin belediye bütçesinden karşılanması 5393 sayılı Kanunun ve 60/k-p maddeleri ile Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3 ve 9/a. maddelerine uygun olduğundan tazmin hükmünün 832 sayılı Kanun un 73. maddesi gereği kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. şeklinde görüş belirtmiştir. Belediyece yapılan çalışmaları halka tanıtma ve ayrıca halkın yılbaşını kutlama amaçlı olarak yerel gazetelerde yapılan ilanların bedelinin belediye bütçesinden karşılanması 5393 sayılı Kanunun ve 60/k-p maddeleri ile Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3 ve 9/a. maddelerine uygun olduğundan yapılan uygulama ve ödemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Sonuç: Bu itibarla, dilekçi talebinin kabulü ile 491 sayılı ilamın 4. maddesi ile 6.888,00 TL ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Karar verildiği, tarihli ve sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı. 4

5 YARGITAY 12. DAİRE KARARI Esas No: 2006/1277 Karar No: 2006/4850 Karar Tarihi: ŞİKAYET (Kamuya Tahsis Kararı Nedeniyle Haczedilemezlik İddiası Nedeniyle) HACZEDİLEMEZLİK (Haciz lan Halk Bankasındaki Hesaplarla İlgili Alınan Kamuya Tahsis Kararı Haciz Tarihinden Sonraki Tarihi Taşıdığından Bu Tahsis Kararının Uygulanan Hacizlere Etkili Olmaması) 5393/m /m.82 Özet: Haciz konulan Ergani Halk Bankasındaki hesaplarla ilgili alınan kamuya tahsis kararı haciz tarihinden sonraki tarihini taşıdığından bu tahsis kararı uygulanan hacizlere etkili değildir. Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Ergani Halk Bankası nezdinde bulunan borçlu Belediyeye ait nolu hesap ile ilgili bir tahsis kararı yoktur. Bu nedenle haciz tarihi itibariyle de 5393 sayılı Yasanın anılan hesap yönünden uygulanma olanağı bulunmadığından mahkemece bu hesaba yönelik haczedilmezlik şikayetinin kabulü isabetsiz olduğu gibi, tarihinde haciz konulan Ergani Halk Bankasındaki hesaplarla ilgili alınan kamuya tahsis kararı haciz tarihinden sonraki tarihini taşıdığından bu tahsis kararı uygulanan hacizlere etkili değildir. Mahkemece hiç bir tefrik yapılmaksızın tüm dosyalarda uygulanan haciz işleminin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. Sonuç: Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), gününde oybirliğiyle karar verildi. 5

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676 SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 03.03.2009 No : 30676 Ö TEMYİZ KURULU KARARI ğretim elemanlarının katkısı olmadan elde edilen matbaa gelirlerinin, sağlık merkezi tedavi gelirlerinin

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: 01.12.2008 tarih ve I.Y.39.77.0168/2008-103E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: 01.12.2008 tarih ve I.Y.39.77.0168/2008-103E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda; TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Başkanlık İstemi, İHALEYİ

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 09.03.2009 No : 5244/3 GENEL KURUL KARARI KONU Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi Beşiktaş Belediye Başkanlığı 1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Stratejik Planı 2010-2014 Dönemi 2 İÇİNDEKİLER No 1. S U N U Ş 1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI 2 2. BEŞİKTAŞ HAKKINDA

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Tarih : 5.5.2003 No : 5057/1 KONU 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Çeviren : Turgut CANDAN

Çeviren : Turgut CANDAN İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN EKO ELDA AVEE / YUNANİSTAN KARARI Çeviren : Turgut CANDAN Özet : Peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 31.12.2013 No : 38166 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan : Vekili : Karşı Taraf : Davalı İdare Yanında Davaya Katılan : Vekili : İstemin Özeti :

Temyiz İsteminde Bulunan : Vekili : Karşı Taraf : Davalı İdare Yanında Davaya Katılan : Vekili : İstemin Özeti : T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2007/4362 Karar No : 2008/417 Temyiz İsteminde Bulunan :... Vekili :... Karşı Taraf : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında Davaya

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE 2003 124 2003 109 23/09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA,

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı