TMH ÝHALE YASASI ÜZERÝNE TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /1 DEVLET ÝHALE YASASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMH ÝHALE YASASI ÜZERÝNE TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI"

Transkript

1 ÝHALE YASASI ÜZERÝNE Uður BELGER - Ýnþaat Yüksek Mühendisi Ýnþaat yatýrýmý, yatýrýmcý veya malsahibi kim olursa olsun, uzun vadeli ve pahalý bir yatýrýmdýr. Ancak inþaat iþleri ekonomi alanýnda, gerek istihdam gerekse reel üretim açýsýndan lokomotif bir sektörü ifade eder, ve týkanmýþ ekonomilerini açmak için birçok siyasi iktidar inþaat sektörünü devreye sokarak çare ararlar lu yýllarýnýn baþýnda Amerika Birleþik Devletleri, ekonomisinde meydana gelen 1929 çöküntüsünü New Deal ve ona baðlý TVA-Tennessee Vadisi Projesi gibi dev bir inþaat ve tarým projesini devreye sokarak aþmýþ bulunmaktadýr. Bizim henüz tamamlanmamýþ GAP projemiz gibi. Ancak her ekonomik uygulama gibi, Ýnþaat yatýrýmý da doðru karar verilmesi ve doðru (hem dürüst; hem de teknik açýdan hatasýz anlamýnda) uygulama yapýlmasý halinde faydalý ve kalkýndýrýcý olacaktýr. Doðru karar vermek siyasi tarafý aðýr basan bir eylemdir. Siyasi iktidarlar, kendi siyasi doktrinleri doðrultusunda, teknokratlar tarafýndan önlerine konan tercihlerin içinde bir seçim yapma durumundadýrlar. Siyasi iktidarlar böyle bir imtiyazý kullanýrken yurt çýkarlarýný kendi siyasi doktrinleri ile baðdaþtýrarak karar vereceklerdir. Yani siyasi iktidarlar tercihlerini kullanýrken, teknokratlarýn önlerine koyduklarý rasyonel çözümlerden ancak kendi doktrin ve vaadlerine en uygununu seçme imtiyazýna sahip olduklarýný unutmamalý, bu imtiyazý geliþigüzel, populist daha kötüsü kendi þahsi mali ve siyasi çýkarlarýný gözetecek þekilde kullanmamalýdýrlar. Siyasi iktidarýn doðru karar vermemesi, hatta tam tersi olarak yanlýþ karar vermesi, birbirlerini ardýþýk olarak izleyecek bir dizi kötülük ve bozukluðu tetikleyecektir. Dolayýsý ile baþtan yanlýþ verilmiþ bir yatýrým kararýnýn, sonraki yöntemlerin çok mükemmel olarak uygulanmasý halinde bile doðru sonuçlanmasý mümkün olamayacaktýr. Yanlýþ karar bir kere verildikten sonra, bunun yanlýþlýðýný bilen ve sezen tüm uygulayýcýlar da kendi görevlerinde suiistimallere kaçacak ve suiistimal ve yozlaþma giderek, kaide haline gelecektir. Yasa koyucu, karar verme mekanizmasýný, dürüst olduðunu varsaydýðý karar vericinin vicdan ve meþrebine büyük ölçüde terkederken, çýkacak karar nasýl olursa olsun, bunun uygulamasýný yürütenler üzerine çok sýký (kendi insiyatiflerini tamamen dumura uðratacak biçimde) ve katý bir müeyyideler dizisi getirerek iþi doðru sonuca ulaþtýracaðý sanýsýný gütmektedir. Halbuki, yanlýþ bir sistematiðin geçerli olduðu toplumlarda, üstyapý üzerinde sýký müeyyideler salmakla durumun düzeltilmesi hiçbir zaman mümkün olamamaktadýr. Paralel bir örnek verirsek: - Toplumun genel kültür ve terbiye seviyesini yükseltmezseniz; - Polisinizin bilgi ve görgüsünü arttýrmazsanýz; ve yeterli cihazlarla donatmazsanýz; - Yol standartlarýnýzý ve kalitenizi yükseltmezseniz; - Hatalara yol açan bazý ekonomik faktörleri düzeltmezseniz (külüstür vasýta ile ve aþýrý yükle yola çýkmak gibi) Trafik kanunundaki ceza hükümlerini astronomik rakamlara yükseltmek bir çözüm getirmeyecektir. Nitekim, getirmemektedir de. Bu örnek, bizim ihale sistemimiz için de aynen geçerlidir. Devletin ve Kamu Kuruluþlarýnýn mal satýnalma ve iþ yaptýrma yöntemini düzenleyen Yasa, Yönetmelik, Kural ve Teamüllerden oluþan bu sistem, altyapýnýn artýk kendi sýnýrlarý içinde düzeltilemez duruma gelmiþ olmasý nedeniyle, Ýhale Yasasýnýn Deðiþtirilmesi gibi üstyapý tedbirleri ile günün þartlarýna getirilememektedir. Diðer taraftan sistemin altyapýsýný oluþturan kurum ve kurallara, bunlara dokunulduðu zaman sistem domino taþlarý gibi yýkýlacaðýndan, dokunmaya kimse cesaret edememektedir. Þu sýralarda 2886 Sayýlý Ýhale yasasýnýn deðiþtirilmesi gündemde, Yeni önerilen yasada bazý organik deðiþmeler olacaðýný ve konuya daha çaðdaþ bir yaklaþým saðlanacaðýný sezmekteyiz. Fakat bize göre bu yetmeyecektir, çünkü yapýlan iþin, 2886 nýn çýkýþýnda da öyleydi bozulmuþ olan pastanýn süs kremasýný deðiþtirmekten öteye gitmeyeceði zahabýný taþýmaktayýz. Ýnþaat iþleri ile ilgili her husus, inþaat mühendisleri olarak bizler için, birinci derecede ilgi alanýmýza giren ve eðer problemler varsa çözüm üretmemiz gereken husustur. Bu baðlamda, ÝHALE YASASI da, kendi mesleðimizle içiçe ve çoðumuzun çok sýklýkla uygulamasýna katýldýðýmýzý bir üst yapý kurumudur. Bu yasanýn deðiþtirilmesinin bahis konusu olduðu, ve yeni yasa hazýrlayýcýnýn çeþitli kurum ve kuruluþlardan, hazýrlanacak yeni metin hususunda görüþ ve öneri talep ettiði bu dönemde ÝMO olarak bizim de ön safta söz söylememiz ve görüþ bildirmemiz gerekmektedir. Bu bizim görevimizdir. Biz bu konuyu detaylýca irdelemeye çalýþacaðýz. Ama, peþinen söylemek gerekirse, hazýrlanan ve taslak metnini görmek ve incelemek imkanýna sahip olduðumuz yeni yasa, deðiþtirilen 2886 sayýlý yasaya birtakým yeni kavramlar getirmekle birlikte: a) Sistemi olduðu gibi deðiþtirmek (bu konu ile ilgili tüm kurum, kuruluþ ve mevzuat) ve yeni bir felsefeye oturtmak, b) Siyasi otoritelerin keyfi uygulamaya dair baskýlarýný bertaraf edebilecek güce sahip olabilmek bakýmlarýndan yeterli bulmuyoruz. Bunu irdeleyelim: ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝN ÞAHIS ÖÐELERÝ Temel iliþkiler açýsýndan bir inþaatýn yapýlabilmesi için dört insan / kiþi öðesi gerekmektedir: 1. Mal sahibi ; (Yapým kararýný veren; Ýstenen þeyin tarifini ortaya koyan; yapým için finansmaný saðlayan ve yapýyý kullanmak üzere teslim alan) 2. Yapýmcý ; (Sahip olduðu bilgi ve deneyimi kullanarak ve finansmaný doðru derlendirerek, mal, hizmet ve teknikleri saðlayýp yapýyý meydana getiren) 12

2 TMH 3. Mühendis; (Gerek projelendirme gerek yapým sýrasýnda teknik bilgi ve disiplinleri saðlayarak, yapýnýn fen ve sanat kurallarýna göre yapýlmasýný gözeten) 4. Kontrollük; (Hem teknik hem mali açýdan yapým faaliyetini denetleyen ve yapýnýn ekonomi, fen ve sanat kurallarýna göre yapýlmasýný saðlayan) Yukarýda sayýlan tüm insan-öðeler bir yapým sürecinde birbirleri ile çok girift iliþkiler içindedirler ve yalnýzca ikisi arasýndaki iliþki baðlarýndan birini düzeltmek, hiç bir anlamda sistemi düzeltmiþ olmak sonucunu doðurmaz. Þöyle ki, Malsahibi ile Yapýmcý arasýndaki bir baþlangýç iliþkisini düzenleyen ÝHALE YASASI, yasanýn içerdiði diðer kurum ve iliþkilerin düzeltilmemesi halinde, yani, kontrolluk sisteminin düzeltilmesi, Müteahhitlik faaliyetinin kurumlaþtýrýlmasý, müteahhitmühendis þantiye þefinin yetki iliþkilerinin prensibe baðlanmasý vb. önlemlerinin de beraberce ele alýnarak sistemin ýslah edilmemesi halinde, eski tabirle yine KADÜK kalacaktýr. Bilindiði üzere doðru (hem teknik açýdan hem ahlak açýsýndan) ihale yapýlmasýnýn dört asli amacý bulunmaktadýr: a) istenilen hizmetin gerçek deðerinde yapýlmasýnýn temini; b) Hizmetin olmasý gereken/arzu edilen kalitede yapýlmasýnýn temini; c) Hizmetin zamanýnda yapýlmasýnýn temini; d) Haksýz rekabete meydan verilmemesi ÝHALE YASASI, yapým iþlerinde yer alan dört insanöðenin iliþkilerine bir düzen ve disiplin getirirken, yukarýda sayýlan dört amacý da saðlamak durumundadýr. Görüleceði üzere, yalnýzca yasanýn lafzýnda ve getirdiði bazý kurallarda deðiþiklikle iþ bitmemekte, hatta baþlamamakta; öncelikle yasanýn iliþkilerini düzenlediði dört insan-öðrenin ýslahýný yapýlmasý gerekmektedir. Þimdi bu dört þahýs öðesini tek tek ele alarak bunlarda mevcut problemleri saptayalým ve bunlara çareler önerelim: MAL SAHÝBÝ Yurdumuzdaki yatýrýmcý, ister kamuya ister özel sektöre (veya kiþi) mensup olsun, bazý çok benzer (ortak) hatalý yaklaþýmlarý sergilemekte ve bunlar maalesef daha baþlangýçta iþin kaderini etkilemektedir. Bu yaklaþýmlarýn en önemlileri: - Ucuzluk en önemli kriterdir. En küçük rakamý teklif edene ben iþi veririm; sonra baþým aðrýmaz, (sorumsuzluk): - inþaat iþinden herkes anladýðý gibi ben de anlarým, dolayýsý ile planlamadan, bütçe ve proje hazýrlamaya kadar kendi ekiplerimle iþi kýsa yoldan hallederim, (bilgiçlik) - Ýþ ne zaman biterse bitsin ne kadar sürerse sürsün tahsisat ve bütçe sýnýrlarý içinde kalýndýðý sürece bir problem çýkmaz (ekonomik cehalet); - Kalite ve yüksek standart neyimize lazým babamýzda da bu imkanlar vardý? Bu fakir millet ancak bu kadar yaptýrabiliyor. (popülist pesimizm) Tabii, kamu kesimi yatýrýmcýsýn maruz kaldýðý siyasi baskýlar, tahsisat (para) azlýðý ve idare kýsýtlamalarýn getirdiði imgelem (muhayyile) noksanlýðý da ayrýca çok önemli üç faktör olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Gerçek olan bu handikaplarla MALSAHÝBÝ nin doðru bir hedefe yönlenmesi ve sonuca ulaþmasý çok zordur. Dolayýsý ile, KAMU SEKTÖRÜ yatýrýmcýsýnýn evvelemirde, kendisini hatalý ve ihtiyaç dýþý projelere soyunmaktan korumasý gerekmektedir. Bu da ancak Siyasi baskýlardan korunmakla mümkün olacaktýr. Böyle bir þeyin gerçekleþmesi, siyasi kadrolarýn da ýslahýný gerektireceðinden, hayli zor görünmektedir. Tabii Türkiye nin siyasi hayatýnda genel bir iyileþme saðlanýrsa, ki bu milletin son derecede yoðun bir arzusudur, hayli zor görünen böyle bir hedefe ulaþmak mümkün olabilir. Genel olarak böyle bir iyileþme gerçekleþmeden Türkiye nin ekonomik ve siyasi krizlerden arýnmasý zaten olasý deðildir. Genel perspektif içinde hakkýnda doðru karar verilmiþ ve planlamada yerini almýþ bir kamu yatýrýmý, gerçekleþmesinde en önemli handikabý da otomatikman aþmýþ olacaktýr; yani yeterli tahsisatý da saðlanmýþ bulunacaktýr. Tahsisatsýz iþ baþarýsýz olmaya mahkumdur. Dolayýsý ile kamu yatýrýmcýsýnýn, stratejik planlama içindeki fonksiyonu tamamlanmýþ ve iþ uygulamaya geçilmesi aþamasýnda gelmiþ bulunacaktýr. Ýþte bu aþamada önemli temel ve çok önemli yanlýþ, projelendirme, yapým ve denetim iþlerini yatýrýmcý Kurumun bizzat yüklenmesidir. Þimdiye kadar, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde teknik kadrolarýn oluþmamýþ olmasý ve var olanlarýn da zaten kamuda istihdam edilmekte olmasý dolayýsý ile zaruri bir uygulama olarak, on beþ yirmi yýl öncesine kadar hem eski alýþkanlýkla hem de serbest mühendislik ve müþavirlik firmalarýnýn bu ihtiyaca cevap veremeyecek kadar güçsüz olmalarý dolayýsý ile tercih edilen bir uygulama olarak, ancak son yirmi yýl içinde ise hem kamu sektöründe hem özel sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilecek mühendislik-müþavirlik firmalarý oluþmuþ olmasýna raðmen gereksiz bir ýsrarla, kamu yatýrýmcý kurum ve kuruluþlarý kendi bünyeleri içinde çoðu zaman gereksiz yere istihdam ettikleri kabarýk kadrolar ile bu iþlevleri sürdürmeye çalýþmaktadýrlar. Bugün Türkiye de, uygulamaya yönelik projelendirme, yapým ve kontrollük hizmetlerinin tümüyle serbest mühendislik; müþavirlik ve denetim firmalarýna verilmesi artýk kaçýnýlmaz ve zaruri bir hal almýþtýr. Bunun çok önemli birkaç nedeni vardýr: - Kamu artýk yüksek vakýflý, bilgili ve uzmanlaþmýþ teknik kadrolarý istihdam edememektedir; bu kadrolar Serbest Mühendislik ve Müþavirlik (SMM) firmalarýnda veya Yapý Denetim Kuruluþlarýnda daha rahat yer bulmaktadýrlar. - SMM ler, ve YDK lar bürokratik protokol ve 13

3 sýnýrlamalara tabi olmadýklarýndan, daha özgün ve ufku geniþ tasarýmlara yönelebilme imkanýna sahiptirler; - Kadro esnekliðine sahip olan SMM ler ve YDK larda üretilen proje ve diðer hizmetler, KAMU da sabit ve deðiþmez kadrolar ile sürdürülen hizmete kýyasla çok daha ekonomiktir. - Özellikle inþaat mahallindeki etkili denetim, gerek bilimsel gerekse pratik açýdan, KAMU nun kendi bünyesinden tahsis ettiði çoðu zaman yetersiz kontrol elemanlarýnca yeterli düzeyde saðlanamamaktadýr. Bu konuda çok daha fazla organizasyon kabiliyetini haiz SMM ler ve YDK ise bu denetimi olmasý gereken düzeyde (doðruluk, kalite ve nefaset) saðlayabilme þansýna çok daha fazla sahiptirler. Bu konuda son söz olarak, kamu inþaat yatýrýmlarýnýn saðlýklý olarak sürdürülebilmesi için, kamu yatýrýmcýsýnýn projelendirme, yapým ve denetim iþlerini bizzat yürütmeye çalýþmak yerine, bunlarýn güvenilir mühendislik, müþavirlik ve denetim kuruluþlarýnca yürütülmesini saðlamaya yönlenmesi gerektiðini ve kamu nun inþaat faaliyetinin planlanmasý ve mali denetimi ile yetinmesinin en rasyonel sonucu saðlayacaðýný söylemekle yetinelim. YAPIMCI Halihazýr uygulamada YAPIMCI, müteahhit genel tanýmý içinde kuruluþ, iþleyiþ ve becerisi, zayýftan güçlüye, çok geniþ bir spektrumda yayýlan bir zümre olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bugünkü uygulamada mahalli ticaret odasýna Müteahhit olarak kaydýný yaptýrýp belediyeye kayýtlý bir bürosu olan herkes (kiþi ve tüzel kiþiler) Müteahhittir. Bayýndýrlýk Bakanlýðýnca verilmiþ KARNE si olmasa bile, tüm özel sektör iþlerini ve belirli bir rakamýn altýnda deðeri olan KAMU iþlerini yapar. Bahis konusu, ister kamu, ister özel inþaat olsun, iþ verilmesinde yegane geçerli kriter ucuzluk olduðu için, teþkilatý en küçük olan, makine ekipmaný bulunmayan ve teknik bilgi, görgü ve ahlaký en düþük seviyede olan Müteahhit, küçük ve bazý orta çaplý iþleri kýrdýðý fiyatla götürmekte ve böyle bir haksýz rekabet ile diðer, bu imkanlarý sýrtýnda taþýmaya gayret gösteren ve genel giderleri þiþen, meslektaþlarýný ifna edebilmektedir. Daha büyük iþlerde ise, ihale kanunda ve ona ek olarak çýkarýlan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý yönetmeliklerinde yer alan, Uygun Teklifin Tayininde Kullanýlacak Kriterler de baþlýca aranan yeterlilik unsurlarý: 1. Uygun sýnýf ve büyüklükte KARNE sahibi olmasý: 2. Benzer iþ bitirmiþ olmasý; 3. Yeterli organizasyona sahip olmasý 4. Yeterli makine-ekipmana sahip olmasý 5. Mali açýdan iþi yüklenebilecek güçte olmasýnýn tam bir hakkaniyetle tespit olunmasý gerekir iken, bu unsurlarýn var ve geçerli olup olmadýðý, bozukdüzen ihale uygulamalarý içinde, kaðýt üzerinde kontrol edilmekte ve çoðu zaman hatalý sonuçlarýn çýkmasýna neden olmaktadýr. Sýrasý ile bakacak olursak, Karne sahibi olmanýn veya sahip olunan karnenin deðerinin arttýrýlmasýnda en önemli faktörler, devlette görevli teknik eleman olmak, devlete (hangi kalitede olursa olsun, inþaat hangi iliþki içinde bitmiþ olursa olsun) inþaat yapmýþ olmak (devlete 250 m² lik köy okulu yapmýþ olmak, özel sektöre m² ultra-modern bir fabrika yapmaktan daha geçerlidir), ve istenilen belgeleri bol imzalý-mühürlü olarak sunmaktýr (gerçeði yansýtmalarý þart deðil). Benzer iþ bitirmiþ olma kriteri için ise Müteahhitten son hakediþ sureti ya da iþ bitirme belgesi sureti istenmektedir. Halbuki bu bilgiler Müteahhit Deðerlendirme Raporu ile iþveren idareye veya benzer yatýrýmcý kamu kuruluþlarýna birinci elden (kontrollük tarafýndan) bildirilmiþ ve müteahhit siciline iþlenmiþ bulunmaktadýr. Bilgisayarlarýn her alanda etkili bir biçimde günlük hayata girmiþ olduklarý bir ortamda Ýdarelerin bilgi kontrolünde bu derecede çaresiz kalmalarý anlaþýlabilir gibi deðildir. Ýdarelerin birbirlerine bilgi aktarmada gösterdikleri direnç veya yetersizlik, ihaleye çýkan idareleri güvenilirliði çok þüpheli olan ve kontrolü kýsa zaman içinde mümkün olmayan bir takým belgeler ile karar verme zorunda býrakmaktadýr. Ayrýca idarelerin kendi kontrol elemanlarýnca verilen ve yapýlan hizmetin kalitesi, müteahhidin tutumu ve sorumluluk bilinci, ve önemli birçok deðerlendirme kriterini içermesi gereken müteahhit deðerlendirme raporlarýna itibar etmemeleri, bunun yerine, yapýlan hizmetin sadece parasal büyüklüðü ve yapým süresini bildiren bir takým belgelerin noter kopyalarýný kaale almalarý, bu iþin ne kadar hafife alýndýðýný göstermektedir. Yani, bir müteahhidin birtakým iþleri almýþ, yapmýþ (taþerona da yaptýrmýþ olabilir) ve bitirmiþ olmasý, bir takým belgelere dayanýlarak saptanmakta ve baþka hiçbir araþtýrmaya baþvurmadan bu belge üzerinde inceleme, yeterlik için yeterli sayýlmaktadýr. Ama, yapým sýrasýnda o müteahhidin muhatabý olan idarelere ne gibi problemler yarattýðý ve sancýlar verdiði ve yaptýðý iþlerin kalitesinin ne olduðu kimin umurunda... Sýradaki üçüncü ve dördüncü kriterin karþýlanmasýnýn beyan esaslý olduðunu ve yalan ve sahteciliðin çok yaygýn olduðu ülkemizde düzmece belgeler ve yalan taahhütlerle aþýlabildiðini ifade etmek hiç de abartýlý olmayacaktýr. Sýradaki son kriter, herhangi bir banka þubesi müdürü tanýþýklýðý ile rahatlýkla aþýlabilecek bir engeldir. Ciddi ve etkili bir inþaat denetimi yapýlmayan ülkemizde, teminat mektuplarýnýn paraya tahvili nadirattan karþýlaþýlan bir olasýlýk teþkil ettiði cihetle, bankalar meslekle uzak yakýn ilgisi olmayan kiþilere veya tüzel kiþilere de (kaðýt üzerinde saðlam bir teminat almak kaydý ile) teminat mektubu vermekte tereddüt etmemektedirler. Hele, þimdiye kadar fona devredilen bankalar ile kamu bankalarýnýn bu husustaki tutumlarý þayaný dikkattir. Yukarýdaki tartýþma aslýnda tek boyutlu bir tartýþmadýr ve tartýþmanýn asýl unsuru olan MÜTEAHHÝT in kalitesine dayanmaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþu ne kadar 14

4 TMH aksarsa aksasýn, MÜTEAHHÝT bilgi, görgü, deneyim, ahlak ve yetenekleri ile geçerli bir kurum olma durumunda ise iþler iyi yürüyecek ve hizmet aksamayacaktýr. O takdirde, MÜTEAHHÝT liðin kurumsallaþtýrýlmasý ve bir disipline sokulmasý kaçýnýlmaz bir zaruret olarak karþýmýzda durmaktadýr. Ýster Anayasa mahkemesince iptal edilen 595 sayýlý KHK olsun isterse yeni gündeme gelen Ýhale Kanunu tadilatý olsun bu yasal düzenlemelerin iþletilebilme þansý, ancak MÜTEAHHÝT liðin bir disipline sokulmasý ve seviye kazandýrýlmasý ile var veya orantýlý olacaktýr. Bu da demektir ki, süratle ve acilen hem YASAL olarak hem PRATÝK te MÜTEAHHÝTLÝK mesleðine bir statü kazandýrýlmasý þart görünmektedir. Kanun mu çýkartýlacaktýr, meslek odasý mý kurulacaktýr, mevzuat mý zenginleþtirilecektir, behemehal yapýlmalý ve OTOKONTROL saðlanarak dürüst uygulamanýn önü açýlmalý ve bu alandaki haksýz rekabete son verilmelidir. Bu yapýlmadan ÝHALE KANUNUNDA deðiþiklik yapmak bozuk kumaþla elbise dikmeye benzeyecektir. MÜHENDÝS Þimdiye kadar ki bozuk düzen içinde, mühendis daima ezilen ve kullanýlan adam olmuþtur. Ýnþaat iþleri hayli bir zamandan beri (iþtah açýcý bir ekonomik pasta oluþturmaya baþlamasýndan beri) mühendissiz yürütülmeye, mühendisin görevleri ve dolayýsý ile yetkilileri de mühendis dýþý disiplinlerden gelenlere, ya da mühendis seviyesinde tahsili olmayan teknik elemanlara, yüklenmeye çalýþmýþtýr. Mühendisin iþsiz kalmasý pahasýna, kenara itilmesi ve toplum tarafýndan mühendis yerine baþka elemanlarýn ikame olunmasý, mühendisleri de sanki mühendis çokluðu varmýþ gibi endiþe ve telaþa düþürmüþ kendi aralarýnda haksýz rekabete sürüklemiþtir (imzacý mühendisler ve hiç bilmediði, uðramadýðý yüzlerce fenni mesuliyeti deruhte edenler gibi). Bugün dahi, inþaat iþlerini düzeltmek ve ýslah etmek için çýkarýlan mevzuat hükümleri yukarýdaki yaklaþýmla yozlaþtýrýlmakta ve güya mühendisi koruma kisvesi altýnda mühendis açýkça istismar edilmektedir. (iptal edilen 595 sayýlý KHK nin müteahhidin mühendis þantiye þefi çalýþtýrma mecburiyeti, Mühendisin beher inþaattan milyon net ücret alabileceði en çok iki veya üç inþaatta þantiye þefliði üstlenmesi yerine, Müteahhidin lehine olarak beherinden 50 milyon net ücret alabileceði on, on beþ inþaat soyunmasý yolunu zorunlu kýlmaktadýr. Ýleri sürülen gerekçe de, tatbikatçý mühendisin hakkýný korumaktýr!... Halbuki, yüzlerce inþaatýn fenni mesuliyetini üstlenmek ile, on-on beþ inþaatýn ÞANTÝYE ÞEFLÝÐÝ ni üstlenmek ayný oyunun getirdiði çarpýk sonuçlar deðil midir?) Sonuç olarak denebilir ki, mühendislik tahsil ve bilgisinin gerekil ve uygun olduðu her pozisyonda behemehal mühendis çalýþtýrýlmalý kendisinden Mühendisçe uygulama istenmeli, ve buna mukabil mühendis yetkisi kendisine tanýnmalýdýr. Bunun için yeni mevzuat ve kurallara gerek yoktur, mevcut yasa ve yönetmeliklerin titizlikle uygulanmasý yeterlidir. KONTROLLÜK Ýhale uygulamalarýndaki çarpýklýðýn, birinci derecede amillerinden biri de kontrollük kurumunun doðru ve seviyeli iþlememesidir. Kalitenin mutlak olarak arandýðý, sözleþme þartlarýnýn titizlikle izlendiði, metraj ve ataþmanlarýn doðru ve dürüst olarak yapýldýðý, nefasetin ýsrarla istendiði, sapmalara, yozluklara ve hýrsýzlýða müsaade edilmediði iþler için, anormal tenzilatlar ile iþe teklif vermek mantýken mümkün deðildir. Caným ben devletime hibede bulunmak istiyorum, zararýna iþ yapacaðým... diyen üç kaðýtçý müteahhidin artýk kalmadýðý, ciddi kontrollük yürütülen bir iki uygulamadan sonra hemen görülecektir. Geçmiþte ve halihazýrda, yedi sekiz mühendisin müteahhitlik kadrosunda sürekli olarak yer aldýðý büyüklükteki bazý iþler, kamunun çaresizliði içinde, ayda bir kere inþaata uðrayan bir mühendis ve þantiyede sürekli görevli bir inþaat teknikeri tarafýndan denetlenmiþtir veya denetlenmektedir. Yazýnýn baþ kýsmýnda ifade ettiðimiz gibi kamu veya özel sektör, inþaatlarý mal sahibi kim olursa olsun, behemehal serbest ve seviyeli denetim kuruluþlarý tarafýndan denetlenmeli ve bu denetim gerçek anlamda üst düzey bir kalite anlayýþýný sergilemelidir. Kalite ve nefasetin objektif ve bilimsel olarak arandýðý bir inþaatta suiistimal olmasý mümkün deðildir, olmayacaktýr da. *** Üç teklif alýrým, en ucuz teklif verene veririm arkadaþ! veya Gazeteye ilan veririm, kapalý zarfla verilen teklifleri toplarým, komisyon huzurunda açarým, diðer tüm formalite evraký da tamamsa en ucuz teklif verene iþi veririm. Ben memur adamým, yarým müfettiþe hesap veremeyeceðim iþi yapmam. Yarýn teknik, hak, hukuk unutulur evrak üzerinden inceleme yapýlýr, evrak düzgünse ve en ucuz teklife iþ verilmiþse ben parçayý kurtarýrým Yýllardýr ihale konularýna yukarýdaki anlayýþ hakim oldu. Evrak tamamsa, en ucuz fiyat tesbit edilmiþse konu bitmiþtir sayýldý ve dosyasý kapandý. Ama, iþ bitti, bitmedi; iyi oldu, olmadý; beklenilen bütçeyle tamamlandý, tamamlanmadý; bu ihale komisyonunu hiç ilgilendirmedi. Böyle anlayýþ ve yaklaþýmdan dolayý binalar göçtü, uçaklar düþtü, yollar kaydý, hatta daha basitinden, binanýn cephesinden sac levha koptu kaldýrýmda yürüyen insanlarý biçti... Tüm bu iþler, muhtemelen formalitelere tam bir biçimde uygun evrak ve kuyudat ile gerçekleþtirilen ihalelerde, EN UCUZ teklif verene ihale edilmiþ iþlerdi. Peki aksayan ne idi?... Ýhale Kanunu mu? Yoksa Ýhale Kanununu hazýrlarken dayanýlan mantýk mý? Yoksa ihale mevzuatýnýn arkasýnda yatan felsefenin, þekilciliði ön plana çýkaracak biçimde yanlýþ yorumlanmasý mý? Yazýmýzýn baþýnda da söylediðimiz gibi tüm bu mevzuatýn amacý, KAMU nun (veya onun adýna hareket edenlerin) veya MAL SAHÝBÝNÝN bazý mal hizmetleri, kalite, tarif ve standartlarýna uygun nitelikte, öngörülen vakit dilimi içinde hizmete girecek þekilde, ve o iþ (mal veya hizmet) için en uygun fiyatla satýn almasýdýr. 15

5 Buradaki en önemli kriter mal veya hizmet in NÝTELÝÐÝ dir. Aslýnda kontrolü ve denetlenmesi (hele inþaat iþlerinde) en zor olaný da budur. Ýyi bir denetim, iþin büyüklüðüne baðlý olarak, bir kiþi veya kocaman bir teknik teþkilat olarak nitelikli (bilgili, deneyimli, ahlaklý ve dengeli) insan gücünün istihdamýný gerektirir. Bu bizatihi pahalý bir iþlemdir. UCUZCULUÐU hedefleyerek yola çýkanlar için, iyi kontrolluða yapýlacak harcama, iyi kontrolluðun kendi maliyeti üzerine çekeceði iþi kötü ve ucuza yaptýrmama maliyeti ile beraber dayanýlmaz bir pahalýlýk oluþturacak (!) ve müfettiþe hesap verilmesini fevkalade zorlattýracaktýr!... Ýkinci önemli kriter zaman dýr. Her yatýrým belirli bir hizmet veya faydayý saðlamak üzere yapýlýr. Zamanýn ekonomik deðeri, her toplumun ileriliði ve geriliði ile doðru orantýlýdýr. Ayrýca, zamanýn ekonomik deðeri o toplumun ileri veya geri oluþu ile de sebep-sonuç iliþkisi içindedir. Zamanýnda gelmeyen para para olmadýðý gibi, zamanýnda tecelli etmeyen adalet, adalet deðildir, zamanýnda görülmeyen hizmet te hizmet deðildir. Ýþte o zaman bunlarýn (efficient) yararlý ve verimli bir biçimde saðlanabilmesi için meydana getirilmesi gereken altyapý (bina, yol, elektronik donaným, v.s.) ne kadar çabuk oluþturulabilirse, amaca o kadar çabuk ulaþýlmýþ olur. Ýnþaat iþlerinde, alaydan yetiþmiþ bir inþaatçýnýn hasýr þapkasýný giyip tahta iskemleyi inþaatýn karþýsýna atýp iki usta (her iþ elinden gelen), üç amele ile, tüm inþaatý klasik-konvansiyonel yöntemlerle üç senede ve kaðýt üzerinde ucuza bitirmesi, ekonomik bir ucuzluk deðil bilakis malsahibi/kamu için EKONOMÝK ZARAR dýr. Rakamsal ucuzluða gelince, bu da, enflasyonist ortamda ve yýl aþýrýya uzanan süreli iþlerde, mukayesesi dahi doðru dürüst kabil olmayan bir paradoks oluþturur. Varsayalým ki enflasyon yýllýk %75 tir, (a) yýlýnýn baþýnda bir iþi ihale ediyorsunuz, (x) firmasý iþi 11 ayda sabit götürü bedele 100 milyar TL na yapacaðýný söylüyor; (y) firmasý ise iþi kamunun ilan ettiði birim fiyat listelerini kullanarak yapýlan keþfe (80 Milyar TL) %20 tenzilatla ve yýl içi fiyat farklarý ve yýl sonu eskalasyona tabi olarak 18 ayda bitirebileceðini söylüyor. Ýþi ikinci firmaya verdiðimiz takdirde: Ýþin yapým (sözleþme) bedeli : TL (a) yýlý ve (b) yýlý (b) yýl için fiyat farklarý : TL yýl için fiyat farklarý Eskalasyon F.F. : TL Toplam : TL olacaktýr. Þimdi, hangisi daha mantýklýdýr? Ýhaleyi 11 ayda 100 Milyar TL na bitirebilecek þekilde mi yoksa, 18 ayda 116 milyar TL na bitirebilecek þekilde mi ihale etmek daha doðrudur? Bu kararý verecek kiþi veya grubun konuyu çok iyi biliyor olmasý gerekir. Biz yine de þu hususlarý belirterek görüþlerimize nokta koyalým. Yeni ihale yasasý, a. Ödeneði olmayan, b. Tatbikat Projeleri olmayan, c. Keþfi yapýlmamýþ d. Arsasý veya inþaat yeri tam saptanmamýþ, yatýrým projelerinin ihaleye çýkarýlmamasýný öngörmektedir. Bunlarýn hepsi doðru ve olmazsa olmaz ön þartlardýr. Ancak, yeni yasa taslaðýnda hem bu ön þartlara istisnalar getirerek hadiseyi gevþeten ve sulandýran, ancakla baþlayan, hükümler bulunmakta hem de böyle bir yasanýn umulan faydayý getirmesi için gerekli olan yan yapýlarýn oluþturulmasý için yaptýrýmlar getirmemektedir. Yasa nasýl olursa olsun o yasadan istenen faydanýn saðlanabilmesi için behemehal daha önce deðindiðimiz dört insansal öðenin, o seviyeye çekilmesi/yükseltilmesi gerekmektedir. Yani, Malsahibi, Yapýmcý, Mühendis ve Kontrolluk bu yasanýn gerektirdiði düzeye çekilemezse, ki bu meslek içi eðitim, teþkilatlanma, yasal altyapý ilave ve tadilleri (mevzuat tahkimatý) demektir. Yasayý nasýl tadil ederseniz edin sonuç almak çok zor olacaktýr. Varsayalým ki, bir projeyi fikren geliþtirdiniz ve yatýrýma yöneleceksiniz. Paranýzý ayýrdýnýz, yer seçimini doðru ve ekonomik/sosyal gereksinimleri gözönüne alarak yaptýnýz, ehil meslek adamlarýna mükemmel bir proje hazýrlattýnýz, doðru bir metraj ve keþif çalýþmasý yaptýnýz, iþin gerçek keþif bedelini (gizli) bir kasaya kapattýnýz, kontrolluk olarak çok iyi bir mühendislikmüþavirlik firmasý tayin ettiniz, doðru kriterlere göre sýnýflandýrýlmýþ ve örgütlenmiþ (yasal kuruluþ) yapýmcýlara uygun hazýrlýk zamaný tanýyarak ihaleye davet ettiniz, yeterlik irdelemesini zaten doðru beyana mecbur olan böyle bir örgütün üyeleri üzerinde yürüttünüz ve sonuç olarak verilen teklifleri sizin kasanýzda kilitli GERÇEK KEÞÝF BEDELÝNE alttan yaklaþarak en yakýn teklifi verene iþi verdiniz. Bu ideal bir seçim deðil midir? Kamunun ve ihale merciinin uzun vadeli çýkarlarý en uygun biçimde böyle korunmuyor mu? O takdirde yukarýdaki varsayýmý gerçek kýlacak önlemleri, ki bunlarýn arasýnda Ýhale Yasasýnýn çaðdaþlaþtýrýlmasý da var, hemen ve süratle alma mecburiyetimiz vardýr. Halihazýr ihale yasasý tadilatýnda genel prensipleri yumuþatan ve sulandýran istisnalara yer verilmemesi doðru olacaktýr. Ýhale iþlerinde evvelemirde siyasi ve populist baskýlarýn bertaraf edilmesi elzemdir. Zaten inþaat yatýrýmlarýnýn durduðu bir ortamda böyle bir sýklýðýn iþ hacmini daraltacaðý kanaatini, bu satýrlarýn yazarý taþýmamaktadýr. Ancak, kumaþýn kötü olduðu durumda terzinin nasýl yapabileceði bir þey kalmýyorsa, müteahhitin/yapýmcýnýn bir disipline alýnmadýðý (tescili, klafisikasyonu, mertebesi bir örgüte baðlanmadýðý) durumlarda da ihale kanunu-tadilatý istenen faydayý saðlamayacak bir metin olarak kitaplýk rafýnda tozlanmaya mahkum olacaktýr. Ýnþaat iþlerinin en önemli kiþisi ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ nin düzeyinin yükseltilmesi için ise, ÝMO, kendine düþen sorumluluðun bilinci içinde, gereken meslek içi eðitim çalýþmalarýna ciddi olarak eðilmiþtir ve bu konudaki çalýþmalarýna devam etmektedir. 16

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Türkiye Müteahhitler Birliði TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Yük. Ýnþ. Müh. Latif Onur UÐUR TMB - 27 TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ NEDÝR? NE OLMALIDIR? ÖZET Þ. KUÞÇU 1 Mühendislik Ölçmeleri terimi, yüklendikleri içerikleri tam karþýlamasa da, Ýngilizcede ki Engineering Surveys veya Almancada ki, Ýngenieurvermessung

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ VE YASASI DÜZENLENMEDEN TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ DÜZELMEZ

SULAMA BİRLİKLERİ VE YASASI DÜZENLENMEDEN TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ DÜZELMEZ SULAMA BİRLİKLERİ VE YASASI DÜZENLENMEDEN TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ DÜZELMEZ 1 Ekim 2013 topraksuenerji- DSİ, 1.8 milyon hektar tarım alanındaki sulama sistemlerini büyük bir oranda sulama birliklerine devretti.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı