TMH ÝHALE YASASI ÜZERÝNE TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /1 DEVLET ÝHALE YASASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMH ÝHALE YASASI ÜZERÝNE TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI"

Transkript

1 ÝHALE YASASI ÜZERÝNE Uður BELGER - Ýnþaat Yüksek Mühendisi Ýnþaat yatýrýmý, yatýrýmcý veya malsahibi kim olursa olsun, uzun vadeli ve pahalý bir yatýrýmdýr. Ancak inþaat iþleri ekonomi alanýnda, gerek istihdam gerekse reel üretim açýsýndan lokomotif bir sektörü ifade eder, ve týkanmýþ ekonomilerini açmak için birçok siyasi iktidar inþaat sektörünü devreye sokarak çare ararlar lu yýllarýnýn baþýnda Amerika Birleþik Devletleri, ekonomisinde meydana gelen 1929 çöküntüsünü New Deal ve ona baðlý TVA-Tennessee Vadisi Projesi gibi dev bir inþaat ve tarým projesini devreye sokarak aþmýþ bulunmaktadýr. Bizim henüz tamamlanmamýþ GAP projemiz gibi. Ancak her ekonomik uygulama gibi, Ýnþaat yatýrýmý da doðru karar verilmesi ve doðru (hem dürüst; hem de teknik açýdan hatasýz anlamýnda) uygulama yapýlmasý halinde faydalý ve kalkýndýrýcý olacaktýr. Doðru karar vermek siyasi tarafý aðýr basan bir eylemdir. Siyasi iktidarlar, kendi siyasi doktrinleri doðrultusunda, teknokratlar tarafýndan önlerine konan tercihlerin içinde bir seçim yapma durumundadýrlar. Siyasi iktidarlar böyle bir imtiyazý kullanýrken yurt çýkarlarýný kendi siyasi doktrinleri ile baðdaþtýrarak karar vereceklerdir. Yani siyasi iktidarlar tercihlerini kullanýrken, teknokratlarýn önlerine koyduklarý rasyonel çözümlerden ancak kendi doktrin ve vaadlerine en uygununu seçme imtiyazýna sahip olduklarýný unutmamalý, bu imtiyazý geliþigüzel, populist daha kötüsü kendi þahsi mali ve siyasi çýkarlarýný gözetecek þekilde kullanmamalýdýrlar. Siyasi iktidarýn doðru karar vermemesi, hatta tam tersi olarak yanlýþ karar vermesi, birbirlerini ardýþýk olarak izleyecek bir dizi kötülük ve bozukluðu tetikleyecektir. Dolayýsý ile baþtan yanlýþ verilmiþ bir yatýrým kararýnýn, sonraki yöntemlerin çok mükemmel olarak uygulanmasý halinde bile doðru sonuçlanmasý mümkün olamayacaktýr. Yanlýþ karar bir kere verildikten sonra, bunun yanlýþlýðýný bilen ve sezen tüm uygulayýcýlar da kendi görevlerinde suiistimallere kaçacak ve suiistimal ve yozlaþma giderek, kaide haline gelecektir. Yasa koyucu, karar verme mekanizmasýný, dürüst olduðunu varsaydýðý karar vericinin vicdan ve meþrebine büyük ölçüde terkederken, çýkacak karar nasýl olursa olsun, bunun uygulamasýný yürütenler üzerine çok sýký (kendi insiyatiflerini tamamen dumura uðratacak biçimde) ve katý bir müeyyideler dizisi getirerek iþi doðru sonuca ulaþtýracaðý sanýsýný gütmektedir. Halbuki, yanlýþ bir sistematiðin geçerli olduðu toplumlarda, üstyapý üzerinde sýký müeyyideler salmakla durumun düzeltilmesi hiçbir zaman mümkün olamamaktadýr. Paralel bir örnek verirsek: - Toplumun genel kültür ve terbiye seviyesini yükseltmezseniz; - Polisinizin bilgi ve görgüsünü arttýrmazsanýz; ve yeterli cihazlarla donatmazsanýz; - Yol standartlarýnýzý ve kalitenizi yükseltmezseniz; - Hatalara yol açan bazý ekonomik faktörleri düzeltmezseniz (külüstür vasýta ile ve aþýrý yükle yola çýkmak gibi) Trafik kanunundaki ceza hükümlerini astronomik rakamlara yükseltmek bir çözüm getirmeyecektir. Nitekim, getirmemektedir de. Bu örnek, bizim ihale sistemimiz için de aynen geçerlidir. Devletin ve Kamu Kuruluþlarýnýn mal satýnalma ve iþ yaptýrma yöntemini düzenleyen Yasa, Yönetmelik, Kural ve Teamüllerden oluþan bu sistem, altyapýnýn artýk kendi sýnýrlarý içinde düzeltilemez duruma gelmiþ olmasý nedeniyle, Ýhale Yasasýnýn Deðiþtirilmesi gibi üstyapý tedbirleri ile günün þartlarýna getirilememektedir. Diðer taraftan sistemin altyapýsýný oluþturan kurum ve kurallara, bunlara dokunulduðu zaman sistem domino taþlarý gibi yýkýlacaðýndan, dokunmaya kimse cesaret edememektedir. Þu sýralarda 2886 Sayýlý Ýhale yasasýnýn deðiþtirilmesi gündemde, Yeni önerilen yasada bazý organik deðiþmeler olacaðýný ve konuya daha çaðdaþ bir yaklaþým saðlanacaðýný sezmekteyiz. Fakat bize göre bu yetmeyecektir, çünkü yapýlan iþin, 2886 nýn çýkýþýnda da öyleydi bozulmuþ olan pastanýn süs kremasýný deðiþtirmekten öteye gitmeyeceði zahabýný taþýmaktayýz. Ýnþaat iþleri ile ilgili her husus, inþaat mühendisleri olarak bizler için, birinci derecede ilgi alanýmýza giren ve eðer problemler varsa çözüm üretmemiz gereken husustur. Bu baðlamda, ÝHALE YASASI da, kendi mesleðimizle içiçe ve çoðumuzun çok sýklýkla uygulamasýna katýldýðýmýzý bir üst yapý kurumudur. Bu yasanýn deðiþtirilmesinin bahis konusu olduðu, ve yeni yasa hazýrlayýcýnýn çeþitli kurum ve kuruluþlardan, hazýrlanacak yeni metin hususunda görüþ ve öneri talep ettiði bu dönemde ÝMO olarak bizim de ön safta söz söylememiz ve görüþ bildirmemiz gerekmektedir. Bu bizim görevimizdir. Biz bu konuyu detaylýca irdelemeye çalýþacaðýz. Ama, peþinen söylemek gerekirse, hazýrlanan ve taslak metnini görmek ve incelemek imkanýna sahip olduðumuz yeni yasa, deðiþtirilen 2886 sayýlý yasaya birtakým yeni kavramlar getirmekle birlikte: a) Sistemi olduðu gibi deðiþtirmek (bu konu ile ilgili tüm kurum, kuruluþ ve mevzuat) ve yeni bir felsefeye oturtmak, b) Siyasi otoritelerin keyfi uygulamaya dair baskýlarýný bertaraf edebilecek güce sahip olabilmek bakýmlarýndan yeterli bulmuyoruz. Bunu irdeleyelim: ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝN ÞAHIS ÖÐELERÝ Temel iliþkiler açýsýndan bir inþaatýn yapýlabilmesi için dört insan / kiþi öðesi gerekmektedir: 1. Mal sahibi ; (Yapým kararýný veren; Ýstenen þeyin tarifini ortaya koyan; yapým için finansmaný saðlayan ve yapýyý kullanmak üzere teslim alan) 2. Yapýmcý ; (Sahip olduðu bilgi ve deneyimi kullanarak ve finansmaný doðru derlendirerek, mal, hizmet ve teknikleri saðlayýp yapýyý meydana getiren) 12

2 TMH 3. Mühendis; (Gerek projelendirme gerek yapým sýrasýnda teknik bilgi ve disiplinleri saðlayarak, yapýnýn fen ve sanat kurallarýna göre yapýlmasýný gözeten) 4. Kontrollük; (Hem teknik hem mali açýdan yapým faaliyetini denetleyen ve yapýnýn ekonomi, fen ve sanat kurallarýna göre yapýlmasýný saðlayan) Yukarýda sayýlan tüm insan-öðeler bir yapým sürecinde birbirleri ile çok girift iliþkiler içindedirler ve yalnýzca ikisi arasýndaki iliþki baðlarýndan birini düzeltmek, hiç bir anlamda sistemi düzeltmiþ olmak sonucunu doðurmaz. Þöyle ki, Malsahibi ile Yapýmcý arasýndaki bir baþlangýç iliþkisini düzenleyen ÝHALE YASASI, yasanýn içerdiði diðer kurum ve iliþkilerin düzeltilmemesi halinde, yani, kontrolluk sisteminin düzeltilmesi, Müteahhitlik faaliyetinin kurumlaþtýrýlmasý, müteahhitmühendis þantiye þefinin yetki iliþkilerinin prensibe baðlanmasý vb. önlemlerinin de beraberce ele alýnarak sistemin ýslah edilmemesi halinde, eski tabirle yine KADÜK kalacaktýr. Bilindiði üzere doðru (hem teknik açýdan hem ahlak açýsýndan) ihale yapýlmasýnýn dört asli amacý bulunmaktadýr: a) istenilen hizmetin gerçek deðerinde yapýlmasýnýn temini; b) Hizmetin olmasý gereken/arzu edilen kalitede yapýlmasýnýn temini; c) Hizmetin zamanýnda yapýlmasýnýn temini; d) Haksýz rekabete meydan verilmemesi ÝHALE YASASI, yapým iþlerinde yer alan dört insanöðenin iliþkilerine bir düzen ve disiplin getirirken, yukarýda sayýlan dört amacý da saðlamak durumundadýr. Görüleceði üzere, yalnýzca yasanýn lafzýnda ve getirdiði bazý kurallarda deðiþiklikle iþ bitmemekte, hatta baþlamamakta; öncelikle yasanýn iliþkilerini düzenlediði dört insan-öðrenin ýslahýný yapýlmasý gerekmektedir. Þimdi bu dört þahýs öðesini tek tek ele alarak bunlarda mevcut problemleri saptayalým ve bunlara çareler önerelim: MAL SAHÝBÝ Yurdumuzdaki yatýrýmcý, ister kamuya ister özel sektöre (veya kiþi) mensup olsun, bazý çok benzer (ortak) hatalý yaklaþýmlarý sergilemekte ve bunlar maalesef daha baþlangýçta iþin kaderini etkilemektedir. Bu yaklaþýmlarýn en önemlileri: - Ucuzluk en önemli kriterdir. En küçük rakamý teklif edene ben iþi veririm; sonra baþým aðrýmaz, (sorumsuzluk): - inþaat iþinden herkes anladýðý gibi ben de anlarým, dolayýsý ile planlamadan, bütçe ve proje hazýrlamaya kadar kendi ekiplerimle iþi kýsa yoldan hallederim, (bilgiçlik) - Ýþ ne zaman biterse bitsin ne kadar sürerse sürsün tahsisat ve bütçe sýnýrlarý içinde kalýndýðý sürece bir problem çýkmaz (ekonomik cehalet); - Kalite ve yüksek standart neyimize lazým babamýzda da bu imkanlar vardý? Bu fakir millet ancak bu kadar yaptýrabiliyor. (popülist pesimizm) Tabii, kamu kesimi yatýrýmcýsýn maruz kaldýðý siyasi baskýlar, tahsisat (para) azlýðý ve idare kýsýtlamalarýn getirdiði imgelem (muhayyile) noksanlýðý da ayrýca çok önemli üç faktör olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Gerçek olan bu handikaplarla MALSAHÝBÝ nin doðru bir hedefe yönlenmesi ve sonuca ulaþmasý çok zordur. Dolayýsý ile, KAMU SEKTÖRÜ yatýrýmcýsýnýn evvelemirde, kendisini hatalý ve ihtiyaç dýþý projelere soyunmaktan korumasý gerekmektedir. Bu da ancak Siyasi baskýlardan korunmakla mümkün olacaktýr. Böyle bir þeyin gerçekleþmesi, siyasi kadrolarýn da ýslahýný gerektireceðinden, hayli zor görünmektedir. Tabii Türkiye nin siyasi hayatýnda genel bir iyileþme saðlanýrsa, ki bu milletin son derecede yoðun bir arzusudur, hayli zor görünen böyle bir hedefe ulaþmak mümkün olabilir. Genel olarak böyle bir iyileþme gerçekleþmeden Türkiye nin ekonomik ve siyasi krizlerden arýnmasý zaten olasý deðildir. Genel perspektif içinde hakkýnda doðru karar verilmiþ ve planlamada yerini almýþ bir kamu yatýrýmý, gerçekleþmesinde en önemli handikabý da otomatikman aþmýþ olacaktýr; yani yeterli tahsisatý da saðlanmýþ bulunacaktýr. Tahsisatsýz iþ baþarýsýz olmaya mahkumdur. Dolayýsý ile kamu yatýrýmcýsýnýn, stratejik planlama içindeki fonksiyonu tamamlanmýþ ve iþ uygulamaya geçilmesi aþamasýnda gelmiþ bulunacaktýr. Ýþte bu aþamada önemli temel ve çok önemli yanlýþ, projelendirme, yapým ve denetim iþlerini yatýrýmcý Kurumun bizzat yüklenmesidir. Þimdiye kadar, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde teknik kadrolarýn oluþmamýþ olmasý ve var olanlarýn da zaten kamuda istihdam edilmekte olmasý dolayýsý ile zaruri bir uygulama olarak, on beþ yirmi yýl öncesine kadar hem eski alýþkanlýkla hem de serbest mühendislik ve müþavirlik firmalarýnýn bu ihtiyaca cevap veremeyecek kadar güçsüz olmalarý dolayýsý ile tercih edilen bir uygulama olarak, ancak son yirmi yýl içinde ise hem kamu sektöründe hem özel sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilecek mühendislik-müþavirlik firmalarý oluþmuþ olmasýna raðmen gereksiz bir ýsrarla, kamu yatýrýmcý kurum ve kuruluþlarý kendi bünyeleri içinde çoðu zaman gereksiz yere istihdam ettikleri kabarýk kadrolar ile bu iþlevleri sürdürmeye çalýþmaktadýrlar. Bugün Türkiye de, uygulamaya yönelik projelendirme, yapým ve kontrollük hizmetlerinin tümüyle serbest mühendislik; müþavirlik ve denetim firmalarýna verilmesi artýk kaçýnýlmaz ve zaruri bir hal almýþtýr. Bunun çok önemli birkaç nedeni vardýr: - Kamu artýk yüksek vakýflý, bilgili ve uzmanlaþmýþ teknik kadrolarý istihdam edememektedir; bu kadrolar Serbest Mühendislik ve Müþavirlik (SMM) firmalarýnda veya Yapý Denetim Kuruluþlarýnda daha rahat yer bulmaktadýrlar. - SMM ler, ve YDK lar bürokratik protokol ve 13

3 sýnýrlamalara tabi olmadýklarýndan, daha özgün ve ufku geniþ tasarýmlara yönelebilme imkanýna sahiptirler; - Kadro esnekliðine sahip olan SMM ler ve YDK larda üretilen proje ve diðer hizmetler, KAMU da sabit ve deðiþmez kadrolar ile sürdürülen hizmete kýyasla çok daha ekonomiktir. - Özellikle inþaat mahallindeki etkili denetim, gerek bilimsel gerekse pratik açýdan, KAMU nun kendi bünyesinden tahsis ettiði çoðu zaman yetersiz kontrol elemanlarýnca yeterli düzeyde saðlanamamaktadýr. Bu konuda çok daha fazla organizasyon kabiliyetini haiz SMM ler ve YDK ise bu denetimi olmasý gereken düzeyde (doðruluk, kalite ve nefaset) saðlayabilme þansýna çok daha fazla sahiptirler. Bu konuda son söz olarak, kamu inþaat yatýrýmlarýnýn saðlýklý olarak sürdürülebilmesi için, kamu yatýrýmcýsýnýn projelendirme, yapým ve denetim iþlerini bizzat yürütmeye çalýþmak yerine, bunlarýn güvenilir mühendislik, müþavirlik ve denetim kuruluþlarýnca yürütülmesini saðlamaya yönlenmesi gerektiðini ve kamu nun inþaat faaliyetinin planlanmasý ve mali denetimi ile yetinmesinin en rasyonel sonucu saðlayacaðýný söylemekle yetinelim. YAPIMCI Halihazýr uygulamada YAPIMCI, müteahhit genel tanýmý içinde kuruluþ, iþleyiþ ve becerisi, zayýftan güçlüye, çok geniþ bir spektrumda yayýlan bir zümre olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bugünkü uygulamada mahalli ticaret odasýna Müteahhit olarak kaydýný yaptýrýp belediyeye kayýtlý bir bürosu olan herkes (kiþi ve tüzel kiþiler) Müteahhittir. Bayýndýrlýk Bakanlýðýnca verilmiþ KARNE si olmasa bile, tüm özel sektör iþlerini ve belirli bir rakamýn altýnda deðeri olan KAMU iþlerini yapar. Bahis konusu, ister kamu, ister özel inþaat olsun, iþ verilmesinde yegane geçerli kriter ucuzluk olduðu için, teþkilatý en küçük olan, makine ekipmaný bulunmayan ve teknik bilgi, görgü ve ahlaký en düþük seviyede olan Müteahhit, küçük ve bazý orta çaplý iþleri kýrdýðý fiyatla götürmekte ve böyle bir haksýz rekabet ile diðer, bu imkanlarý sýrtýnda taþýmaya gayret gösteren ve genel giderleri þiþen, meslektaþlarýný ifna edebilmektedir. Daha büyük iþlerde ise, ihale kanunda ve ona ek olarak çýkarýlan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý yönetmeliklerinde yer alan, Uygun Teklifin Tayininde Kullanýlacak Kriterler de baþlýca aranan yeterlilik unsurlarý: 1. Uygun sýnýf ve büyüklükte KARNE sahibi olmasý: 2. Benzer iþ bitirmiþ olmasý; 3. Yeterli organizasyona sahip olmasý 4. Yeterli makine-ekipmana sahip olmasý 5. Mali açýdan iþi yüklenebilecek güçte olmasýnýn tam bir hakkaniyetle tespit olunmasý gerekir iken, bu unsurlarýn var ve geçerli olup olmadýðý, bozukdüzen ihale uygulamalarý içinde, kaðýt üzerinde kontrol edilmekte ve çoðu zaman hatalý sonuçlarýn çýkmasýna neden olmaktadýr. Sýrasý ile bakacak olursak, Karne sahibi olmanýn veya sahip olunan karnenin deðerinin arttýrýlmasýnda en önemli faktörler, devlette görevli teknik eleman olmak, devlete (hangi kalitede olursa olsun, inþaat hangi iliþki içinde bitmiþ olursa olsun) inþaat yapmýþ olmak (devlete 250 m² lik köy okulu yapmýþ olmak, özel sektöre m² ultra-modern bir fabrika yapmaktan daha geçerlidir), ve istenilen belgeleri bol imzalý-mühürlü olarak sunmaktýr (gerçeði yansýtmalarý þart deðil). Benzer iþ bitirmiþ olma kriteri için ise Müteahhitten son hakediþ sureti ya da iþ bitirme belgesi sureti istenmektedir. Halbuki bu bilgiler Müteahhit Deðerlendirme Raporu ile iþveren idareye veya benzer yatýrýmcý kamu kuruluþlarýna birinci elden (kontrollük tarafýndan) bildirilmiþ ve müteahhit siciline iþlenmiþ bulunmaktadýr. Bilgisayarlarýn her alanda etkili bir biçimde günlük hayata girmiþ olduklarý bir ortamda Ýdarelerin bilgi kontrolünde bu derecede çaresiz kalmalarý anlaþýlabilir gibi deðildir. Ýdarelerin birbirlerine bilgi aktarmada gösterdikleri direnç veya yetersizlik, ihaleye çýkan idareleri güvenilirliði çok þüpheli olan ve kontrolü kýsa zaman içinde mümkün olmayan bir takým belgeler ile karar verme zorunda býrakmaktadýr. Ayrýca idarelerin kendi kontrol elemanlarýnca verilen ve yapýlan hizmetin kalitesi, müteahhidin tutumu ve sorumluluk bilinci, ve önemli birçok deðerlendirme kriterini içermesi gereken müteahhit deðerlendirme raporlarýna itibar etmemeleri, bunun yerine, yapýlan hizmetin sadece parasal büyüklüðü ve yapým süresini bildiren bir takým belgelerin noter kopyalarýný kaale almalarý, bu iþin ne kadar hafife alýndýðýný göstermektedir. Yani, bir müteahhidin birtakým iþleri almýþ, yapmýþ (taþerona da yaptýrmýþ olabilir) ve bitirmiþ olmasý, bir takým belgelere dayanýlarak saptanmakta ve baþka hiçbir araþtýrmaya baþvurmadan bu belge üzerinde inceleme, yeterlik için yeterli sayýlmaktadýr. Ama, yapým sýrasýnda o müteahhidin muhatabý olan idarelere ne gibi problemler yarattýðý ve sancýlar verdiði ve yaptýðý iþlerin kalitesinin ne olduðu kimin umurunda... Sýradaki üçüncü ve dördüncü kriterin karþýlanmasýnýn beyan esaslý olduðunu ve yalan ve sahteciliðin çok yaygýn olduðu ülkemizde düzmece belgeler ve yalan taahhütlerle aþýlabildiðini ifade etmek hiç de abartýlý olmayacaktýr. Sýradaki son kriter, herhangi bir banka þubesi müdürü tanýþýklýðý ile rahatlýkla aþýlabilecek bir engeldir. Ciddi ve etkili bir inþaat denetimi yapýlmayan ülkemizde, teminat mektuplarýnýn paraya tahvili nadirattan karþýlaþýlan bir olasýlýk teþkil ettiði cihetle, bankalar meslekle uzak yakýn ilgisi olmayan kiþilere veya tüzel kiþilere de (kaðýt üzerinde saðlam bir teminat almak kaydý ile) teminat mektubu vermekte tereddüt etmemektedirler. Hele, þimdiye kadar fona devredilen bankalar ile kamu bankalarýnýn bu husustaki tutumlarý þayaný dikkattir. Yukarýdaki tartýþma aslýnda tek boyutlu bir tartýþmadýr ve tartýþmanýn asýl unsuru olan MÜTEAHHÝT in kalitesine dayanmaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþu ne kadar 14

4 TMH aksarsa aksasýn, MÜTEAHHÝT bilgi, görgü, deneyim, ahlak ve yetenekleri ile geçerli bir kurum olma durumunda ise iþler iyi yürüyecek ve hizmet aksamayacaktýr. O takdirde, MÜTEAHHÝT liðin kurumsallaþtýrýlmasý ve bir disipline sokulmasý kaçýnýlmaz bir zaruret olarak karþýmýzda durmaktadýr. Ýster Anayasa mahkemesince iptal edilen 595 sayýlý KHK olsun isterse yeni gündeme gelen Ýhale Kanunu tadilatý olsun bu yasal düzenlemelerin iþletilebilme þansý, ancak MÜTEAHHÝT liðin bir disipline sokulmasý ve seviye kazandýrýlmasý ile var veya orantýlý olacaktýr. Bu da demektir ki, süratle ve acilen hem YASAL olarak hem PRATÝK te MÜTEAHHÝTLÝK mesleðine bir statü kazandýrýlmasý þart görünmektedir. Kanun mu çýkartýlacaktýr, meslek odasý mý kurulacaktýr, mevzuat mý zenginleþtirilecektir, behemehal yapýlmalý ve OTOKONTROL saðlanarak dürüst uygulamanýn önü açýlmalý ve bu alandaki haksýz rekabete son verilmelidir. Bu yapýlmadan ÝHALE KANUNUNDA deðiþiklik yapmak bozuk kumaþla elbise dikmeye benzeyecektir. MÜHENDÝS Þimdiye kadar ki bozuk düzen içinde, mühendis daima ezilen ve kullanýlan adam olmuþtur. Ýnþaat iþleri hayli bir zamandan beri (iþtah açýcý bir ekonomik pasta oluþturmaya baþlamasýndan beri) mühendissiz yürütülmeye, mühendisin görevleri ve dolayýsý ile yetkilileri de mühendis dýþý disiplinlerden gelenlere, ya da mühendis seviyesinde tahsili olmayan teknik elemanlara, yüklenmeye çalýþmýþtýr. Mühendisin iþsiz kalmasý pahasýna, kenara itilmesi ve toplum tarafýndan mühendis yerine baþka elemanlarýn ikame olunmasý, mühendisleri de sanki mühendis çokluðu varmýþ gibi endiþe ve telaþa düþürmüþ kendi aralarýnda haksýz rekabete sürüklemiþtir (imzacý mühendisler ve hiç bilmediði, uðramadýðý yüzlerce fenni mesuliyeti deruhte edenler gibi). Bugün dahi, inþaat iþlerini düzeltmek ve ýslah etmek için çýkarýlan mevzuat hükümleri yukarýdaki yaklaþýmla yozlaþtýrýlmakta ve güya mühendisi koruma kisvesi altýnda mühendis açýkça istismar edilmektedir. (iptal edilen 595 sayýlý KHK nin müteahhidin mühendis þantiye þefi çalýþtýrma mecburiyeti, Mühendisin beher inþaattan milyon net ücret alabileceði en çok iki veya üç inþaatta þantiye þefliði üstlenmesi yerine, Müteahhidin lehine olarak beherinden 50 milyon net ücret alabileceði on, on beþ inþaat soyunmasý yolunu zorunlu kýlmaktadýr. Ýleri sürülen gerekçe de, tatbikatçý mühendisin hakkýný korumaktýr!... Halbuki, yüzlerce inþaatýn fenni mesuliyetini üstlenmek ile, on-on beþ inþaatýn ÞANTÝYE ÞEFLÝÐÝ ni üstlenmek ayný oyunun getirdiði çarpýk sonuçlar deðil midir?) Sonuç olarak denebilir ki, mühendislik tahsil ve bilgisinin gerekil ve uygun olduðu her pozisyonda behemehal mühendis çalýþtýrýlmalý kendisinden Mühendisçe uygulama istenmeli, ve buna mukabil mühendis yetkisi kendisine tanýnmalýdýr. Bunun için yeni mevzuat ve kurallara gerek yoktur, mevcut yasa ve yönetmeliklerin titizlikle uygulanmasý yeterlidir. KONTROLLÜK Ýhale uygulamalarýndaki çarpýklýðýn, birinci derecede amillerinden biri de kontrollük kurumunun doðru ve seviyeli iþlememesidir. Kalitenin mutlak olarak arandýðý, sözleþme þartlarýnýn titizlikle izlendiði, metraj ve ataþmanlarýn doðru ve dürüst olarak yapýldýðý, nefasetin ýsrarla istendiði, sapmalara, yozluklara ve hýrsýzlýða müsaade edilmediði iþler için, anormal tenzilatlar ile iþe teklif vermek mantýken mümkün deðildir. Caným ben devletime hibede bulunmak istiyorum, zararýna iþ yapacaðým... diyen üç kaðýtçý müteahhidin artýk kalmadýðý, ciddi kontrollük yürütülen bir iki uygulamadan sonra hemen görülecektir. Geçmiþte ve halihazýrda, yedi sekiz mühendisin müteahhitlik kadrosunda sürekli olarak yer aldýðý büyüklükteki bazý iþler, kamunun çaresizliði içinde, ayda bir kere inþaata uðrayan bir mühendis ve þantiyede sürekli görevli bir inþaat teknikeri tarafýndan denetlenmiþtir veya denetlenmektedir. Yazýnýn baþ kýsmýnda ifade ettiðimiz gibi kamu veya özel sektör, inþaatlarý mal sahibi kim olursa olsun, behemehal serbest ve seviyeli denetim kuruluþlarý tarafýndan denetlenmeli ve bu denetim gerçek anlamda üst düzey bir kalite anlayýþýný sergilemelidir. Kalite ve nefasetin objektif ve bilimsel olarak arandýðý bir inþaatta suiistimal olmasý mümkün deðildir, olmayacaktýr da. *** Üç teklif alýrým, en ucuz teklif verene veririm arkadaþ! veya Gazeteye ilan veririm, kapalý zarfla verilen teklifleri toplarým, komisyon huzurunda açarým, diðer tüm formalite evraký da tamamsa en ucuz teklif verene iþi veririm. Ben memur adamým, yarým müfettiþe hesap veremeyeceðim iþi yapmam. Yarýn teknik, hak, hukuk unutulur evrak üzerinden inceleme yapýlýr, evrak düzgünse ve en ucuz teklife iþ verilmiþse ben parçayý kurtarýrým Yýllardýr ihale konularýna yukarýdaki anlayýþ hakim oldu. Evrak tamamsa, en ucuz fiyat tesbit edilmiþse konu bitmiþtir sayýldý ve dosyasý kapandý. Ama, iþ bitti, bitmedi; iyi oldu, olmadý; beklenilen bütçeyle tamamlandý, tamamlanmadý; bu ihale komisyonunu hiç ilgilendirmedi. Böyle anlayýþ ve yaklaþýmdan dolayý binalar göçtü, uçaklar düþtü, yollar kaydý, hatta daha basitinden, binanýn cephesinden sac levha koptu kaldýrýmda yürüyen insanlarý biçti... Tüm bu iþler, muhtemelen formalitelere tam bir biçimde uygun evrak ve kuyudat ile gerçekleþtirilen ihalelerde, EN UCUZ teklif verene ihale edilmiþ iþlerdi. Peki aksayan ne idi?... Ýhale Kanunu mu? Yoksa Ýhale Kanununu hazýrlarken dayanýlan mantýk mý? Yoksa ihale mevzuatýnýn arkasýnda yatan felsefenin, þekilciliði ön plana çýkaracak biçimde yanlýþ yorumlanmasý mý? Yazýmýzýn baþýnda da söylediðimiz gibi tüm bu mevzuatýn amacý, KAMU nun (veya onun adýna hareket edenlerin) veya MAL SAHÝBÝNÝN bazý mal hizmetleri, kalite, tarif ve standartlarýna uygun nitelikte, öngörülen vakit dilimi içinde hizmete girecek þekilde, ve o iþ (mal veya hizmet) için en uygun fiyatla satýn almasýdýr. 15

5 Buradaki en önemli kriter mal veya hizmet in NÝTELÝÐÝ dir. Aslýnda kontrolü ve denetlenmesi (hele inþaat iþlerinde) en zor olaný da budur. Ýyi bir denetim, iþin büyüklüðüne baðlý olarak, bir kiþi veya kocaman bir teknik teþkilat olarak nitelikli (bilgili, deneyimli, ahlaklý ve dengeli) insan gücünün istihdamýný gerektirir. Bu bizatihi pahalý bir iþlemdir. UCUZCULUÐU hedefleyerek yola çýkanlar için, iyi kontrolluða yapýlacak harcama, iyi kontrolluðun kendi maliyeti üzerine çekeceði iþi kötü ve ucuza yaptýrmama maliyeti ile beraber dayanýlmaz bir pahalýlýk oluþturacak (!) ve müfettiþe hesap verilmesini fevkalade zorlattýracaktýr!... Ýkinci önemli kriter zaman dýr. Her yatýrým belirli bir hizmet veya faydayý saðlamak üzere yapýlýr. Zamanýn ekonomik deðeri, her toplumun ileriliði ve geriliði ile doðru orantýlýdýr. Ayrýca, zamanýn ekonomik deðeri o toplumun ileri veya geri oluþu ile de sebep-sonuç iliþkisi içindedir. Zamanýnda gelmeyen para para olmadýðý gibi, zamanýnda tecelli etmeyen adalet, adalet deðildir, zamanýnda görülmeyen hizmet te hizmet deðildir. Ýþte o zaman bunlarýn (efficient) yararlý ve verimli bir biçimde saðlanabilmesi için meydana getirilmesi gereken altyapý (bina, yol, elektronik donaným, v.s.) ne kadar çabuk oluþturulabilirse, amaca o kadar çabuk ulaþýlmýþ olur. Ýnþaat iþlerinde, alaydan yetiþmiþ bir inþaatçýnýn hasýr þapkasýný giyip tahta iskemleyi inþaatýn karþýsýna atýp iki usta (her iþ elinden gelen), üç amele ile, tüm inþaatý klasik-konvansiyonel yöntemlerle üç senede ve kaðýt üzerinde ucuza bitirmesi, ekonomik bir ucuzluk deðil bilakis malsahibi/kamu için EKONOMÝK ZARAR dýr. Rakamsal ucuzluða gelince, bu da, enflasyonist ortamda ve yýl aþýrýya uzanan süreli iþlerde, mukayesesi dahi doðru dürüst kabil olmayan bir paradoks oluþturur. Varsayalým ki enflasyon yýllýk %75 tir, (a) yýlýnýn baþýnda bir iþi ihale ediyorsunuz, (x) firmasý iþi 11 ayda sabit götürü bedele 100 milyar TL na yapacaðýný söylüyor; (y) firmasý ise iþi kamunun ilan ettiði birim fiyat listelerini kullanarak yapýlan keþfe (80 Milyar TL) %20 tenzilatla ve yýl içi fiyat farklarý ve yýl sonu eskalasyona tabi olarak 18 ayda bitirebileceðini söylüyor. Ýþi ikinci firmaya verdiðimiz takdirde: Ýþin yapým (sözleþme) bedeli : TL (a) yýlý ve (b) yýlý (b) yýl için fiyat farklarý : TL yýl için fiyat farklarý Eskalasyon F.F. : TL Toplam : TL olacaktýr. Þimdi, hangisi daha mantýklýdýr? Ýhaleyi 11 ayda 100 Milyar TL na bitirebilecek þekilde mi yoksa, 18 ayda 116 milyar TL na bitirebilecek þekilde mi ihale etmek daha doðrudur? Bu kararý verecek kiþi veya grubun konuyu çok iyi biliyor olmasý gerekir. Biz yine de þu hususlarý belirterek görüþlerimize nokta koyalým. Yeni ihale yasasý, a. Ödeneði olmayan, b. Tatbikat Projeleri olmayan, c. Keþfi yapýlmamýþ d. Arsasý veya inþaat yeri tam saptanmamýþ, yatýrým projelerinin ihaleye çýkarýlmamasýný öngörmektedir. Bunlarýn hepsi doðru ve olmazsa olmaz ön þartlardýr. Ancak, yeni yasa taslaðýnda hem bu ön þartlara istisnalar getirerek hadiseyi gevþeten ve sulandýran, ancakla baþlayan, hükümler bulunmakta hem de böyle bir yasanýn umulan faydayý getirmesi için gerekli olan yan yapýlarýn oluþturulmasý için yaptýrýmlar getirmemektedir. Yasa nasýl olursa olsun o yasadan istenen faydanýn saðlanabilmesi için behemehal daha önce deðindiðimiz dört insansal öðenin, o seviyeye çekilmesi/yükseltilmesi gerekmektedir. Yani, Malsahibi, Yapýmcý, Mühendis ve Kontrolluk bu yasanýn gerektirdiði düzeye çekilemezse, ki bu meslek içi eðitim, teþkilatlanma, yasal altyapý ilave ve tadilleri (mevzuat tahkimatý) demektir. Yasayý nasýl tadil ederseniz edin sonuç almak çok zor olacaktýr. Varsayalým ki, bir projeyi fikren geliþtirdiniz ve yatýrýma yöneleceksiniz. Paranýzý ayýrdýnýz, yer seçimini doðru ve ekonomik/sosyal gereksinimleri gözönüne alarak yaptýnýz, ehil meslek adamlarýna mükemmel bir proje hazýrlattýnýz, doðru bir metraj ve keþif çalýþmasý yaptýnýz, iþin gerçek keþif bedelini (gizli) bir kasaya kapattýnýz, kontrolluk olarak çok iyi bir mühendislikmüþavirlik firmasý tayin ettiniz, doðru kriterlere göre sýnýflandýrýlmýþ ve örgütlenmiþ (yasal kuruluþ) yapýmcýlara uygun hazýrlýk zamaný tanýyarak ihaleye davet ettiniz, yeterlik irdelemesini zaten doðru beyana mecbur olan böyle bir örgütün üyeleri üzerinde yürüttünüz ve sonuç olarak verilen teklifleri sizin kasanýzda kilitli GERÇEK KEÞÝF BEDELÝNE alttan yaklaþarak en yakýn teklifi verene iþi verdiniz. Bu ideal bir seçim deðil midir? Kamunun ve ihale merciinin uzun vadeli çýkarlarý en uygun biçimde böyle korunmuyor mu? O takdirde yukarýdaki varsayýmý gerçek kýlacak önlemleri, ki bunlarýn arasýnda Ýhale Yasasýnýn çaðdaþlaþtýrýlmasý da var, hemen ve süratle alma mecburiyetimiz vardýr. Halihazýr ihale yasasý tadilatýnda genel prensipleri yumuþatan ve sulandýran istisnalara yer verilmemesi doðru olacaktýr. Ýhale iþlerinde evvelemirde siyasi ve populist baskýlarýn bertaraf edilmesi elzemdir. Zaten inþaat yatýrýmlarýnýn durduðu bir ortamda böyle bir sýklýðýn iþ hacmini daraltacaðý kanaatini, bu satýrlarýn yazarý taþýmamaktadýr. Ancak, kumaþýn kötü olduðu durumda terzinin nasýl yapabileceði bir þey kalmýyorsa, müteahhitin/yapýmcýnýn bir disipline alýnmadýðý (tescili, klafisikasyonu, mertebesi bir örgüte baðlanmadýðý) durumlarda da ihale kanunu-tadilatý istenen faydayý saðlamayacak bir metin olarak kitaplýk rafýnda tozlanmaya mahkum olacaktýr. Ýnþaat iþlerinin en önemli kiþisi ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ nin düzeyinin yükseltilmesi için ise, ÝMO, kendine düþen sorumluluðun bilinci içinde, gereken meslek içi eðitim çalýþmalarýna ciddi olarak eðilmiþtir ve bu konudaki çalýþmalarýna devam etmektedir. 16

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TMH YENÝ DEVLET ÝHALE YASASI TASARISI ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /1 17 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH YENÝ DEVLET ÝHALE YASASI TASARISI ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /1 17 DEVLET ÝHALE YASASI YENÝ DEVLET ÝHALE YASASI TASARISI ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER Ali Rýza YÜCEL - Ýnþaat Mühendisi, Hukukçu 2886 sayýlý Devlet Ýhale Yasasýnýn günümüz gereksinimlerine cevap verememesi, yetersiz kalmasý nedeni ile

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Türkiye Müteahhitler Birliði TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Yük. Ýnþ. Müh. Latif Onur UÐUR TMB - 27 TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ NEDÝR? NE OLMALIDIR? ÖZET Þ. KUÞÇU 1 Mühendislik Ölçmeleri terimi, yüklendikleri içerikleri tam karþýlamasa da, Ýngilizcede ki Engineering Surveys veya Almancada ki, Ýngenieurvermessung

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı