Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz"

Transkript

1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) (2008) Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Erdoğan Öztürk*, Aytaç Yücel*, Zekine Begeç*, Feray Akgül Erdil*, Kadir Demir**, M. Özcan Ersoy* *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Malatya **Tokat Devlet Hastanesi, Tokat Günümüzde, teknolojik ve farmakolojik gelişmeler sayesinde, hastalara tanı ve tedavi amacıyla ameliyathane dışı ortamlarda invaziv ve invaziv olmayan girişimler artarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu girişimlerde başarı oranının artırılması ve hasta güvenliğinin sağlanması için anestezistlere görev düşmektedir. Bu çalışmada Ekim 2002-Aralık 2006 tarihleri arasında manyetik rezonans görüntüleme ünitesinde kliniğimizce pediyatrik olgulara uygulanan anestezi tekniklerini ve ortaya çıkan komplikasyonları sunmayı amaçladık. Çalışmaya 1458 pediyatrik olgu dahil edildi. Bu olgulardan üçünde kardiyak arrest sonucu eksitus, 168 olguda ise minör komplikasyonlar ile karşılaşıldı bunlar; bradikardi, (45) desatürasyon (98) ve uzamış sedasyon (22) şeklindeydi. Anestezistler ameliyathane dışı ortamlarda görev yaparken komplikasyonlardan kaçınılması için normalden daha dikkatli olmak zorundadır. Ayrıca anestezi verilecek ameliyathane dışı ortamlarda hasta ve personel güvenliğini sağlamak için gereken fiziki ve teknik altyapının düzenlenmesinde anestezistlerin aktif görev almaları gerektiği kanısındayız. Anahtar Kelimeler: Anestezi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Pediyatrik Olgular. Our Anesthetic Experience in Pediatric Cases Underwent Magnetic Resonance Imaging Due to the recent improvements in technologic and pharmacologic fields, invasive and non-invasive diagnostic and/or therapeutic approaches are increasingly used outside the operative rooms. The anesthetists should be incorporated and share the responsibility in order to increase the success rates and patient safety, on performing these procedures. In this study, we aimed to present the used anesthetic techniques and the resultant complications, during October 2002-December 2006 in MR scanning unit for the pediatric cases by our clinic pediatric cases were included in the study. We experienced cardiac arrest in three and minor complications such as bradycardia (45), desaturation (98), and prolonged sedation (22) in 168 of these cases. The anesthetists must be more careful when working outside the operating room. In addition, we believe that the anesthetists should be more active in regulating the physical and technical infrastructure, for patients who will receive anesthesia outside the operating room in order to maintain the safety of the patient and the medical personnel. Key Words: Anesthesia, Magnetic Resonance Imaging, Pediatric Cases Günümüzde, teknolojik ve farmakolojik gelişmeler sayesinde, hastalara tanı ve tedavi amacıyla invaziv olmayan girişimlerin yanı sıra, daha invaziv girişimler ameliyathane dışı ortamlarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum özel sorunlar ve potansiyel komplikasyonları beraberinde getirmektedir. Sağlık harcamalarını azaltmak amacıyla invaziv olmayan cerrahi seçeneklerin tercih ediliyor olması anestezistleri de hasta güvenliğini sağlamaları için ameliyathane 239

2 Öztürk ve ark dışına çekmektedir. Bu girişimleri, ameliyathane dışı uygulama yerlerinde, hasta ve personel güvenliğini göz ardı etmeden gerçekleştirmek için uygun ve yeterli monitorizasyon yapılmalı, bunun için ekipman konusunda temel standartları sağlamak amacıyla çaba harcanmalıdır. 1 Bu standartlar sağlanmaya çalışılırken ASA standartları 2 rehber olarak alınmalıdır. Bu çalışmada Ekim Aralık 2006 tarihleri arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ünitesinde 1458 pediyatrik olguda ameliyathane dışı anestezi işlemleri sırasında kliniğimizce uygulanan anestezi tekniklerini, ortaya çıkan komplikasyonları sunmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik ve laboratuar araştırmaları etik kurulundan izin alındıktan sonra, Ekim Aralık 2006 tarihleri arasında tanısal amaçlı MRG işlemi için anestezi uygulaması yapılan 1458 hastanın anestezi kayıtları retrospektif olarak incelendi, uygulanan anestezi yöntemleri ve gelişen komplikasyonlar analiz edildi. Ameliyathane dışı anestezi uygulanan olgular, hastanemizde yatıyorsa girişimden bir gün önce, ayaktan geliyorsa girişime ait randevu tarihinden üç gün önce anestezi polikliniğinde değerlendirildi. Hasta onam formu alındı MRG çalışmasından iki saat önce oral partikülsüz, 4 saat önce ise partiküllü gıda alımının durdurulması için önceden olguların aileleriyle konuşularak anestezi polikliniğinde bilgilendirildi. Sedasyon uygulaması bir anestezi uzmanı, iki anestezi asistanı ve bir anestezi teknikerinden oluşan hep aynı anestezi ekibi tarafından uygulandı. Randevu gününde ortalama 12 olguya MRG çalışması sırasında anestezi uygulandı. MRG ünitesinde MRG uyumlu anestezi cihazı (MRG uyumlu Titus, Dräger, Germany) ile hasta başı monitörü (S/5 MRG monitör; Datex-Ohmeda, Helsinki, Finland) kullanıldı. Ayrıca resusitasyon malzemelerini içeren acil hava yolu açılması için gerekli ekipman, laringeal maske (no:2,3,4), çeşitli boyda endotrakeal tüpler, maskeler, airway, pediyatrik laringoskop seti, sedasyon veya genel anestezi uygulama imkanını veren tüm ilaçlar ile bir adet defibrilatör ve aspiratör cihazı hazır bulunduruldu. Olgulara 22G veya 24G intraket ile intravenöz damar yolu açılmadan önce nazal midazolam (0.3 mg.kg -1 ) uygulandı. Olgulara anestezi uygulaması süresince non invaziv kan basıncı, kalp atım hızı ve periferik oksijen satürasyon takibi yapıldı. Kalp hızı değerlendirmesinde Tablo 1 de gösterilen değerler normal olarak kabul edildi. 3 Tablo 1. Olguların hemodinamik değerleri için kullanılan normal sınırlar. Yaş Kalp hızı (atım/dk) Kan basıncı Sistol / diastol Yeni doğan / aylık / 65 3 yaş / yaş / 60 Kalp hızı normalin %25 altında ise bradikardi olarak değerlendirildi ve atropin (20 kg -1 ) ile tedavi edildi. Periferik oksijen satürasyonu % 90 ın altı desatürasyon olarak kabul edildi ve başın pozisyonun değiştirilmesi, air-way uygulaması ve/veya maske ile oksijen verilerek tedavi edildi. MRG uygulaması sırasında olgulara sedasyon amacıyla anestezik ajan olarak midazolam 0.1 mg.kg -1 iv, ketamin 0,5-1 mg.kg -1 iv, propofol 2-3 mg.kg -1 iv veya mg.kg -1 sa -1 iv sürekli infüzyon şeklinde, fentanil µg. kg -1 kullanıldı. Uyguladığımız ilaç dozları literatürle uyumluydu. 4 Sedasyonun derinliği Kantitatif sedasyon skalası ile takip edildi (Tablo 2). 1 Tüm vakalara sedasyon uygulandı, genel anestezi uygulanan olgu olmadı. Sedasyon skoru 3-4 arasında tutulmaya çalışıldı. Sedasyon verilen hastaların 30 dakika sonunda sedasyon skoru 5-6 ya gelmemiş olması uzamış sedasyon olarak değerlendirildi. Benzodiazepin uygulanan olgulara aralıklı olarak flumazenil (0,2 mg/dk) uygulandı. Diğer ajanlarda ise olgu derlenme odasında takip edildi. İşlem sonrası olgular, MRG üntesinde bulunan derlenme odasına alındı. Periferik oksijen satürasyonları ve kalp atım hızları monitörize edilerek bir saat süreyle izlendi. Olgular Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları kılavuzunun 1 taburcu kriterlerine göre yatan olgular ilgili servislere, ayaktan gelen olgular ise ailelerine ulaşabilecekleri telefon numaraları verilerek taburcu edildi. 240

3 Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Tablo 2. Kullanılan sedasyon skor skalası. Sedasyon Sedasyon Sınıflaması Skoru Tanımlama Yetersiz 6 Gergin, ajite Minimalbilinçli uyanık Spontan olarak uyarısız 5 Orta derecedebilinçli 4 Uykulu, gözler açık veya kapalı, kolayca uyandırılıyor Orta-derin 3 Orta derecede taktil veya yüksek sesli uyaranlarla bilinçli uyandırılabiliyor Derin 2 Devamlı ağrılı uyaranla bilinci yerinde uyandırılabiliyor 1 Ağrılı uyaranla uyanıyor, ancak bilinci yerinde değil Genel anestezi BULGULAR 0 Ağrılı uyaranlara yanıtsız Olguların demografik özellikleri (yaş ortalaması, cinsiyet, ASA sınıflaması) Tablo 3 de verildi. Olgulara anestezi işlemi eşliğinde yapılan MRG uygulamaları Tablo 4 de verilmiştir MRG uygulaması sırasında ortaya çıkan major komplikasyon olarak üç olgu eksitus oldu. Eksitus olan birinci olgu Chiari Malformasyonu Tip I olan 1 aylık bir olguda kraniyal MRG çalışması sırasında sedasyonu takiben desatürasyon ve ardından solunum arresti gelişen olguya yapılan kardio-pulmoner resussitasyona yanıt alınamadı eksitus kabul edildi. Diğer iki olguda sedasyonu takiben gelişen ani kardiyak arrest sonrası yapılan kardiyo-pulmoner resussitasyona yanıt alınamadı. Serebral palsi ve konvülziyon nedeniyle kranial MRG çalışması için sedasyon uyguladığımız bir olgumuzda ise anestezik ajan verilmesinin ardından solunumsal arrest ve ardından kardiyak arrest gelişti. Olgu hemen entübe edilip resussitasyona başlandı. Bir dakikalık resussitasyon sonrası kalp ritmi dönen olgu entübe olarak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Üç saat sonra ekstübe edilerek ertesi gün taburcu edildi. Bir olgumuzda ise gerekli sedasyon skoruna (3-4 düzeyine) ulaşılamadığı için MRG işlemi iptal edildi. Sedasyon sırasında toplam 168 olguda minör komplikasyonlar ile karşılaşıldı bunlar; bradikardi, (45) desatürasyon (98) ve uzamış sedasyon (22) şeklindeydi. Tablo 5. TARTIŞMA MRG non-invaziv tanısal bir işlem olup olgularda, anatomik yapılar için mükemmel rezolüsyon sağlaması ve iyonize radyasyonu kullanmaması nedeni ile diğer görüntüleme yöntemlerine göre, hastalar için belirgin avantaj sağlar. Diğer radiyografik modalitelerden farklı olarak MRG da görüntüler herhangi bir vücut planında sağlanabilir ve yumuşak doku kontrastı daha üstündür. 5 MRG ünitelerinde cihazın sahip olduğu güçlü manyetik alan nedeniyle bu ünitelere özel olarak üretilmiş ekipman ve monitöre ihtiyaç vardır. Herhangi bir MRG işleminde görüntü kalitesinin başarısın da incelenen bölgenin hareketsiz tutulabilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Anestezi yöntemleriyle sedasyonu sağlanan hastalarda, MRG de ki görüntü kalitesini çok iyi derecelere ulaşabilmektedir. Bu durum da, anesteziyologları MRG çalışmaları için aranır kılmaktadır. MRG de ki işlemlerin başarılı olabilmesi çocuklarda işlem sırasında gerekli olan hareketsizlik ve kooperasyonun sağlanabilmesine bağlı olduğundan sedasyon, analjezi veya her ikisinin birlikteliği gerekmektedir. Bu işlemlerin kendileri çocuklara küçük riskler oluştururken, sedasyon ve analjezi verilmesi de önemli riskler ilave eder. Bu durum özellikle MRG gibi işlemler sırasında özellik arz eder. MRG işlemi sırasında çocuklar korkabileceklerinden derin sedasyon verilmesi gerekir. 4 Malviya ve ark. çalışmasında çocuklarda tanısal işlemler için yapılan sedasyonlarda komplikasyon oranının %20.1 olduğu ve bunların büyük çoğunluğunun (%5.5) solunum komplikasyonlarının oluşturduğu rapor edilmektedir. 6 Malviya ve ark. diğer çalışmalarında MRG veya CT işlemleri için sedasyon verilirken en sık karşılaşılan istenmeyen durumun %13.1 lik oranla sedasyon yetersizliği olduğu tespit edilmiş ve 241

4 Öztürk ve ark bunların %3.7 sinde işleme son verilmek zorunda kalınmış. İşleme son verilen çocukların bir kısmına genel anestezi altında MRG veya CT tekrarlanmışken geri kalan olgulara sedasyon uygulanarak işlem tekrarlanmış. 4 Tablo 3. Olguların demografik verileri. Yeni doğan ( 0 30 gün) 226 Süt çocuğu ( 1 ay -2 yaş) 618 Büyük çocuk ( 2 yaş ve üzeri) Cinsiyet (E/K) ASA sınıflaması (%48) / 758 (%52) Sayı I 1037 (%71) II 408 (%28) III 13 (%1) IV - Tablo 4. Manyetik rezonans görüntülemesi yapılan bölgelerin sayıları. Görüntülenen Bölge Adet Kraniyal 792 Difüzyon 245 Spektroskopi 25 Ekstremite 182 Servikal 68 Torakal 45 Lomber 57 Baş-boyun 6 Alt abdomen 20 Üst abdomen 18 Bir başka çalışmada ise %5-15 oranında yetersiz sedasyon görülebileceği ileri sürülmüştür. 7 Yetersiz sedasyonun önüne geçebilmek için Anestezik ajanın tekrarlayan dozlarda uygulanması gerekebilmektedir, ancak bu durum kullanılan ajanın yan etkilerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle biz hastalarda sedasyon için tek ajan değil kombinasyon kullanmayı uygun gördük. Cengiz ve ark. kombine ajan kullanımının daha avantajlı olduğunu düşünmektedir. 8 Büyük çocuklar ve aşırı aktif ve uyumsuz çocuklarda başarısız sedasyon oranının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. 4-6 Bizim olgularımızdan sadece birinde farklı ajanlar kullanmamıza karşın yeteli sedasyon ve hareketsizlik sağlanamadığından işleme son verildi. MRG işlemi sırasında oluşabilecek sedasyon yetersizliği veya başarısızlığı gibi istenmeyen durumların önceden belirlenmesi hangi hastaların genel anestezi altında işlem yapılması tahminini kolaylaştırırken işlemin başarı oranını artırır. 4 Bunun yapılması ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında güvenilirliği artırır. Hastanın tıbbi durumunun önceden değerlendirilmesi yapılacak girişimin özelliklerinin bilinmesi ve ekipman gereksiniminin bilinmesi ameliyathane içindeki anestezi yaklaşımı ile eşdeğerdir. Bu nedenle bütün hastaları anestezi altında cerrahi işlem uygulanacakmış gibi anestezi polikliniğinde veya işlem öncesinde değerlendirilmelidir. Anamnez, fizik muayene, laboratuar tetkik, ASA sınıflamasının yapılması, hava yolu muayenesi, genel durum, yaş, bulantı-kusma, alerji öyküsü, uygulanacak işlem ile süresi, uygulanacak anestezi yöntemi ve olası komplikasyonlar hasta formuna işlenerek gerekli ekipman hazırlanmalıdır. Hasta ve/veya hastanın yasal sorumluluğunu taşıyan kişiye (anne, baba vs) sedasyon/analjezi planı, yararları, olası tehlike ve komplikasyonlar Tablo 5. Komplikasyonların kullanılan anestezik ajanlara ve yaş gruplarına göre dağılımı. Anestezik ajanlar Olguların yaş dağılımı Midazolam Propofol Ketamin Yeni doğan Süt çocuğu Büyük çocuk Kardiyak arrest Solunum arresti 1 1 Bradikardi Desatüraston Uzamış sedasyon hakkında bilgi verilmeli, alternatif yöntemler

5 Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz açıklanmalı ve onam alınmalıdır. 1 Olgularımıza (anne-babalarına) geçirecekleri her aşama ayrıntıları ile anlatıldı ve gerekli bilgiler kaydedildikten sonra onam formları alındı. Bazı vakalarda MRG işleminin başarılı olabilmesi için genel anestezi uygulanması sedasyon uygulanmasına nispeten tek yöntem olabilir. Öte yandan bu işlemler sırasında genel anestezi uygulaması pahalı, pratik olmayan bezen de yetersiz gibi görünmektedir. 9 Malviya ve ark. tarafından CT veya MRG işlemi yapılacak 922 çocuk olguya kloral hidrat ve benzodiazepin kombinasyonu, kloral hidrat ve benadril kombinasyonu, kloral hidrat ve morfin sülfat kombinasyonu ve kloral hidrat ve meperidin kombinasyonu uygulanmış. Olguların %22 sinde sedasyona bağlı yan etkiler görülmesine rağmen tüm olguların %93 nde MRG veya CT işlemi başarıyla sonlandırılmış. 27 olguda (%2.9) oksijen desaturasyonu gözlenmiş olup bu olguların 21 tanesine tek başına kloral hidrat, 2 olgu kloral hidrat midazolam kombinasyonu, 1 olgu tek başına midazolam ve bir olguda kloral hidrat ve morfin sülfat kombinasyonu uygulanmış. Desaturasyon gelişen iki olgunun medikasyonu kaydedilmemiş. Oksijen desaturasyonu gelişen olguların 17 ilave oksijen desteği ile 2 olgu airway pozisyonunun tekrar sağlanması ile 7 olguya ise her ikisi uygulanarak bazal oksijen saturasyonları sağlandı. Bir olguya herhangi bir müdahale yapılmadan oksijen desaturasyonu düzeltildi. 4 Çalışmamızda ise; 1458 pediyatrik hastaya sedasyon amaçlı midazolam 0.1 mg.kg -1 iv, ketamin 0,5-1 mg.kg -1 iv, propofol 2-3 mg.kg -1 iv veya mg.kg -1 sa -1 iv sürekli infüzyon şeklinde, fentanil µg. kg -1 kulanıldı. Olguların %11,5 inde sedasyona bağlı yan etkiler görülmesine rağmen tüm olguların %98 nde MRG işlemi başarıyla sonlandırıldı. Olgularımızdan 98 inde desaturasyon gelişti bu olguların % 6.7 lik kısmını oluşturmaktadır. Oksijen desaturasyonu gelişen olguların 58 ilave oksijen desteği ile 28 olgu airway pozisyonunun tekrar sağlanması ile 12 olguya ise her ikisi uygulanarak yeterli oksijen saturasyonları sağlandı. Malviya ve ark. çalışmalarında uyguladıkları protokole göre hipoksemi insidansının %2.9 olduğunu belirtmektedirler. Daha önce yapılan çalışmalar da çocuklarda diagnostik veya teropatik amaçlı prosedürler için sedasyon verilmesi sırasında en önemli riskin solunum depresyonu ve hipoksemi olduğunu belirtmektedirler. 4 Solunum depresyonun önlenmesi için farklı ajanların kullanımını gündeme getirmiştir. Bunun için Köroğlu ve ark. son zamanlarda klinik kullanıma yeni giren bir ajan olan deksmedetomidini propofolle karşılaştırdıkları çalışmalarında deksmedetomidinin, solunum depresyonu ve hipotansiyona daha az neden olduğu için seçilmiş vakalarda uygun bir sedatif ajan olduğunu bildirmişlerdir. 10 Sonuç olarak; Günümüzde radyoloji üniteleri içinde, magnetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, viseral ve vasküler girişimsel radyoloji ünitelerinin her birinde, yapılan işlemlerin başarı oranını yükseltmek ve hasta güvenliğini sağlamak için anestezistlerinde dahil olduğu ekip çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 11 Ameliyathane dışı ortamlarda hizmet verirken hasta ve personel güvenliğini sağlamak için gereken fiziki ve teknik altyapının düzenlenmesinde anestezistlerin aktif görev almaları gerektiği kanısındayız. KAYNAKLAR 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Klavuzları. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları 2005; Kasım Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Klinik Anesteziyoloji 4.baskı. Ankara 2008: Malviya S, Voepel-Lewis T, Eldevik OP, Rockwell DT, Wong JH, Tait AR. Sedation and general anaesthesia in children ndergoing MRI and CT; adverse events and outcomes. Br. J Anaesth 2000; 84: Gooden CK. Anesthesia for magnetic resonance imaging. Current Opinion in Anaesthesiology 2004; 17: Malviya S, Voepel-Lewis T, Tait AR. Adverse events and risk factors associated with the sedation of children by non-anesthesiologist. Anesth Analg 1997; 85: Voepel LT, Malviya S, Prochaska G, Tait RA. Sedation failures in children undergoing MRI and CT: is temperament a factor? Paed Anaesth 2000; 10: Cengiz M, Baysal Z, Ganidagli S. Oral sedation with midazolam and diphenhydramine compared with midazolam alone in children undergoing magneticresonance imaging. Paediatr Anaesth. 2006; 16: Wilson C. Who should perform pediatric endoscopic sedstion? Pediatr Gastroenterol Nutr. 1994: 18; Koroglu A, Teksan H, Sagir O, Yucel A, Toprak HI, Ersoy OM. A comparison of the sedative, hemodynamic, and respiratory effects of dexmedetomidine and propofol in children undergoing magnetic resonance imaging. Anesth Analg Jul;103(1): Aypar Ü, Pamuk AG. Girişimsel radyoloji ve anestezik yaklaşım. Anestezi Dergisi 2007; 15: Yazışma Adresi: Dr. Erdogan ÖZTÜRK İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, MALATYA, TÜRKİYE Tel no: Faks no:

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470305 Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Oylum

Detaylı

Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme

Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33 (2) 65-69, 2007 ORİJİNAL YAZI Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme Belgin YAVAŞCAOĞLU

Detaylı

Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi Review of Our Intrahospital Transports

Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi Review of Our Intrahospital Transports Türk Yo un Bak m Derneği Dergisi (2014)12: 7-12 DOI: 10.4274/tybdd.02486 Özgün Araştırma / Original Research Numan Çoban, Kemalettin Koltka, Burcu Başaran, Semra Küçükgöncü, Emre Çamcı, Lütfi Telci Hastane

Detaylı

1986 da Amerikan Anestezist

1986 da Amerikan Anestezist Güncel Gastroenteroloji Anestezist olmayan klinisyenler taraf ndan uygulanacak sedasyon/analjezi Dr. Erkan Yavuz AKÇABOY, Dr. Zeynep Nur AKÇABOY Ankara Numune Hastanesi, Anestezi Klini i, Ankara 1986 da

Detaylı

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri Girişim tamamlandıktan sonra da hastalar komplikasyonlar açısından risk altında olabilir. Bu nedenle hastalar, kardiyorespiratuar depresyon tehlikesi ortadan kalkıncaya,

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF : Uz.Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU ESMOLOLÜN, HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON POMPASI YARDIMIYLA KULLANILAN

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT

İÇİNDEKİLER. İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI. Editör Nur AKGÜN. Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT Cilt (Volume) 1 Sayı (Number) 2 HAZİRAN 2014 İmtiyaz Sahibi Aytekin KAYMAKCI Editör Nur AKGÜN Editör Yardımcıları Arzu TATLIPINAR Barış YILMAZ Duygu Geler KÜLCÜ Yelda ÖZKURT İstatiksel Danışma EMPİAR info@empiar.com

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 22-29 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:1, (11-18) Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Sedat Kaya*, Haktan Karaman* ÖZET Spinal anesteziye

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):58-62 doi:10.5222/jtaics.2012.058 Olgu Sunumu Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Detaylı

ISSN 1307 4504. Kafkas J Med Sci. Cilt / Volume 3. Sayı / Issue 3. http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr

ISSN 1307 4504. Kafkas J Med Sci. Cilt / Volume 3. Sayı / Issue 3. http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr ISSN 1307 4504 Kafkas J Med Sci http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr Cilt / Volume 3 Sayı / Issue 3 Aralık / December 2013 Cilt / Volume 3 Sayı / Issue 3 Aralık / December 2013

Detaylı

TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 2

TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 2 Journal of Anesthesia 2012; 20 (2): 86-91 Özhan et al: The Anesthetic Management for Deep Brain Stimulation KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN DERİN BEYİN STİMÜLASYONU

Detaylı

HALKIN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ

HALKIN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ORGAN VE DOKU KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HALKIN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Hemşire Fatma

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Cavidan ARAR DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME

Detaylı

Spinal Anestezi Komplikasyonları. Complications of Spinal Anaesthesia

Spinal Anestezi Komplikasyonları. Complications of Spinal Anaesthesia Journal of Contemporary Medicine 2012;2(2): 127-134 Dogru et al. Review / Derleme Spinal Anestezi Komplikasyonları Complications of Spinal Anaesthesia Serkan Doğru 1, Ziya Kaya 2, Hatice Yılmaz Doğru 3

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

İNME HASTALARINA İLK MÜDAHALE: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015

İNME HASTALARINA İLK MÜDAHALE: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015 Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2015; 21(2): 68-73 doi: 10.5505/tbdhd.2015.63835 REVIEW DERLEME İNME HASTALARINA İLK MÜDAHALE: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİSİ OPERASYONU SONRASI HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE LORNOKSİKAM, MORFİN VE MEPERİDİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK HERNİSİ OPERASYONU SONRASI HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE LORNOKSİKAM, MORFİN VE MEPERİDİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI LOMBER DİSK HERNİSİ OPERASYONU SONRASI HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE LORNOKSİKAM, MORFİN VE MEPERİDİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Zeki Tuncel Tekgül, 1 Dr. Avni Babacan 2 1 Teecik E itim

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.A.Filiz AVŞAR, Dr.Bekir ÇAKIR, Dr.

Detaylı