ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL."

Transkript

1 ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.KLER Yrd. Doç. Dr. Sinan AY Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin KÖ/GER Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Osman YÜKSEL Prof. Dr. Dervi6 YILMAZ ÖZET Bu çal$mada, vazokonstriktör içermeyen dört farkl$ lokal anestezik maddeye ba8l$ oluan hemodinamik de8iikliklerin incelenmesi amaçlanm$t$r. Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, A8$z Di Çene Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. klini8inde alt çene gömülü 3. molar di çekim endikasyonu bulunan 52 sa8l$kl$ erikin hastaya lokal anestezi alt$nda cerrahi operasyon uygulanm$t$r. 13 er kiilik 4 gruba ayr$lan hastalara %2'lik artikain, %0,5'lik bupivakain, %2'lik lidokain ve %2'lik prilokain içeren lokal anestezik maddeler verilmitir. Hastalar$n sistolik ve diastolik tansiyonlar$, solunum, nab$z ve oksijen saturasyonu de8erleri operasyon öncesinde, operasyon s$ras$nda ve sonras$nda monitörize edilerek kaydedilmitir. Hemodinamik de8iiklikler aç$s$ndan incelenen dört farkl$ solüsyon için bazal de8erlere göre önemli bir de8iiklik olmad$8$ ve bu de8ikenlerin stabil kald$8$ görülmütür. Anahtar kelimeler: Lokal anestezik maddeler, artikain, bupivakain, lidokain, prilokain, hemodinamik de8iiklikler. HEMODYNAMIC CHANGES INDUCED BY LOCAL ANESTHETICS WITHOUT VASOCONSTRICTOR IN THE SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED LOWER THIRD MOLARS SUMMARY The aim of the study was to observe the hemodynamic changes induced by four local anesthetic solutions without vasoconstrictor. Fifty-two healthy adult patients were included in the study and were subjected to surgical removal of an impacted lower third molar under local anesthesia at Cumhuriyet University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Four groups were established (n = 13) according to the anesthetic solution administered (2% articaine, 0.5% bupivacaine, 2% lidocaine and 2% prilocaine). Systolic and diastolic blood pressures, respiration rate, heart rate, and oxygen saturation were recorded at different times; before, during and at the end of surgery. The study variables were found to be stable with all solutions and the four studied solutions caused no significant hemodynamic changes with respect to the basal values. Key words: Local anesthetics, articaine, bupivacaine, lidocaine, prilocaine, hemodynamic changes. Bu çal86ma Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derne9i nin 10. Uluslararas8 Bilimsel Kongresinde (5-9 Haziran 2002, Antalya) poster olarak sunulmu6tur. * Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. ** Gazi Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. *** Ankara Numune Hastanesi, Gastroentroloji Klini8i. INTRODUCTION 40

2 G.R./ Gömülü di operasyonlar$nda en s$k tercih edilen yöntem olan lokal anestezi; uygulamadaki kolayl$k, hastan$n hekimle kooperasyonu ve uur kayb$ olmamas$ gibi özellikleri nedeniyle genel anesteziye tercih edilmektedir. 1-4 Lokal anestezi elde edilmesi amac$yla, di hekimli8inde etken maddeleri veya özellikleri farkl$ olan lidokain, prilokain, artikain, bupivakain gibi birçok lokal anestezik madde kullan$lmaktad$r Vazokonstriktör maddeler daha derin bir anestezi ve iyi bir hemostaz sa8lanmas$ yan$nda anestezik maddelerin emilim h$zlar$n$ azaltarak toksik etkilerinin en aza indirilmesi amac$ ile lokal anestezik maddelerin içine ilave edilmektedirler. Vazokonstriktör madde içeren lokal anesteziklere ba8l$ olarak geliebilen santral sinir sistemi stimulasyonu, sistolik ve diastolik bas$nc$n artmas$, taikardi, kalp yetmezli8i, tirotoksikoz gibi yan etkilerin tolere edilemeyece8i durumlarda en önemli alternatiflerden birisi vazokonstriktör içermeyen lokal anestezik maddelerdir Bu çal$mada; t$p ve di hekimli8inde yayg$n olarak kullan$lan lokal anestezik maddelerin vazokonstriktör içermeyen formlar$n$n, sa8l$kl$ bireylerde neden oldu8u hemodinamik de8iikliklerin kar$lat$r$lmas$ amaçlanm$t$r. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çal$ma, Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi A8$z Di Çene Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. na alt çene gömülü 3. molar di çekim endikasyonu ile bavuran 23'ü erkek, 29'u kad$n toplam 52 hastada gerçekletirildi. S$n$f III, kron-kole ilikili, mezioanguler pozisyonlu gömülü dii bulunan, cerrahi ilemler için kontrendikasyon tekil edecek herhangi bir sistemik hastal$8$ olmayan (ASA I) 15, normotansif ve ilaç kullanmayan hastalar çal$maya dahil edildi. Bu özellikleri ta$yan erkek ve kad$n hastalar klini8e geli s$ralar$na göre 13'er kiilik 4 gruba ayr$ld$. Her gruba farkl$ olmak üzere, 4 tip lokal anestezik madde uyguland$: Grup 1: Artikain hidroklorür 20 mg/ml (Ultracain %2 50 ml flakon, Türk Hoechst), Grup 2: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml (Marcaine % ml flakon, Eczac$ba$), Grup 3: Lidokain hidroklorür 20 mg/ml (Jetokain Simplex 2 cc ampül, Adeka), Grup 4: Prilokain hidroklorür 20 mg/ml (Citanest %2 20 ml flakon, Eczac$ba$). Gömülü di operasyonu, lokal anestezi ile ve cerrahi disiplinler alt$nda, ayn$ hekim taraf$ndan gerçekletirildi. Tüm hastalara N. Alveolaris inferior (1.5 ml lokal anestezik madde ile) ve N. Bukkalis anestezileri (0.5 ml lokal anestezik madde ile) uyguland$. Anestezinin tekrar$ gerekti8i durumlarda ilgili hasta çal$ma kapsam$ndan ç$kar$ld$. Hastalar ameliyathane ortam$nda s$rtüstü yatar pozisyondayken monitörize (Datex Ohmeda S/5, Helsinki, Finlandiya) edilerek; sistolik ve diastolik tansiyonlar, nab$z, solunum ve oksijen saturasyon de8erleri 5'er dakika arayla ölçülerek 60 dakika boyunca kaydedildi. Hastalar$n vital bulgular$ anestezi 41

3 uygulamas$ndan önce ölçülerek bazal de8erler elde edildi. Anestezi uyguland$ktan sonra 5. ve 10. dakikalarda bu parametreler tekrar ölçülerek, anestezinin erken dönem etkileri (ilem öncesi dönem) incelendi. Snsizyona anestezi yap$lmas$ndan sonraki 10. dakikada baland$. Cerrahi müdahaleler (insizyon balang$c$ndan son sütura kadar olan süre) 20 dakikadan k$sa sürdü. Anestezi balang$c$ndan sonraki 30. dakikadan 60. dakikaya kadar olan dönemde ise lokal anestezik maddelerin geç dönem etkileri gözlendi. Çal$madan elde edilen veriler istatistiksel analiz için bilgisayar ortam$nda SPSS (Ver 10.0) program$na yüklendi. Verilerin de8erlendirilmesinde Kruskall Wallis testi, Tukey testi, Tekrarl$ Ölçümler Varyans Analizi ve Ki Kare testi uyguland$. Tüm testler için güven aral$8$ % 95 (p<0.05) olarak kabul edildi. Tablo II. Anestezi gruplar$na göre hastalar$n cinsiyet da8$l$mlar$ ve ya (y$l), a8$rl$k (kg), operasyon süreleri (dk) ortalamalar$ (X±Se). Cinsiyet E K Ya6 A98rl8k Op. Süresi Artikain ,46 ± 1,25 66,92 ± 3,00 16,27 ± 0,53 Bupivakain ,38 ± 0,87 60,54 ± 3,84 15,24 ± 1,08 Lidokain ,72 ± 0,93 67,92 ± 2,94 16,14 ± 0,50 Prilokain ,23 ± 1,44 59,00 ± 2,94 15,20 ± 0,56 Hastalar$n cinsiyet, ya, a8$rl$k ve operasyon süreleri yönünden anestezi gruplar$ kar$lat$r$ld$8$nda, gruplar aras$nda istatistiksel anlam ta$yan farkl$l$k bulunmad$. Hastalar$n sistolik ve diastolik tansiyonlar, nab$z, solunum ve saturasyon de8erlerindeki de8iiklikler ekil 1, 2, 3, 4 ve 5 de görülmektedir. BULGULAR Çal$maya al$nan hastalar$n cinsiyet da8$l$mlar$, ya, a8$rl$k ve operasyon sürelerine ait veriler Tablo I ve II de görülmektedir. Tablo I. Çal$maya al$nan hastalar$n ya (y$l), a8$rl$k (kg) ve operasyon süreleri (dk). Minimum Maksimum Ortalama±SD Ya ,44±4,07 A8$rl$k ,73±12,02 ekil 1. Sistolik tansiyonun zamana göre de8iimi. Op. süresi 9,30 20,00 15,51±3,24 42

4 ekil 2. Diastolik tansiyonun zamana göre de8iimi. ekil 5. Nab$z say$s$n$n zamana göre de8iimi. ekil 3. Solunum say$s$n$n zamana göre de8iimi. Bazal (0), 5. dakika, 10. dakika ve 60. dakikalardaki sistolik ve diastolik tansiyon, nab$z, solunum say$s$ ve oksijen saturasyonu de8erleri aç$s$ndan dört grup aras$ndaki fark istatistiksel olarak anlaml$ bulunmad$. Tüm anestezi gruplar$nda, 60. dakikadaki nab$z say$s$nda bazal, 5. dakika ve 10. dakikadaki nab$z say$s$na göre istatistiksel olarak anlaml$ düme saptand$ (p<0.05). Lidokain uygulanan grupta, 60. dakikadaki solunum say$s$nda bazal ve 5. dakikadaki solunum say$s$na göre istatistiksel olarak anlaml$ azalma saptand$ (p<0.05). Prilokain uygulanan grupta, 60. dakikadaki oksijen saturasyonunda bazal ve 5. dakikadaki oksijen saturasyonuna göre istatistiksel olarak anlaml$ düme saptand$ (p<0.05). Di8er parametreler için tüm gruplarda grup içi farkl$l$k istatistiksel olarak anlaml$ bulunmad$. TARTI/MA ekil 4. Oksijen saturasyonunun zamana göre de8iimi. Tedavi için di hekimine bavuran hastalarda strese ba8l$ olarak veya vazokonstriktör içeren lokal anestezik ajanlar$n uygulanmas$ndan sonra hemodinamik ve kardiyak de8iikliklerin 43

5 olutu8u uzun y$llard$r bilinmekle birlikte; bu kardiyovasküler de8iikliklerin boyutlar$ ve di hekimli8i aç$s$ndan önemi hala tart$$lmaktad$r Yagiela 21 adrenerjik vazokonstriktörlerin trisiklik antidepresanlar, nonselektif adrenerjik blokörler, baz$ genel anestezik ajanlar gibi birçok ilaçla etkileime girebilece8ini kaydederek; ilgili hasta gruplar$nda uygun vazokonstriktör seçimine, vazokonstriktörün dozuna dikkat edilmesine, ilac$n dikkatli uygulanmas$na ve hastalar$n iyi bir ekilde monitörize edilmesinin önemine dikkat çekmitir. Bu nedenle çal$mam$zda vazokonstriktör içermeyen lokal anesteziklere ba8l$ oluacak hemodinamik de8iiklikleri de8erlendirmek için hastalar monitörize edilerek ilemler boyunca 5 er dakika aral$klar ile ölçümler yap$lm$t$r. Amerikan Kalp Birli8i (AHA) dental lokal anestezikler içinde normal olarak kullan$lan vazokonstriktör konsantrasyonunun, aspirasyon yap$larak ve dikkatli kullan$ld$8$nda kardiyovasküler problemli hastalarda kontrendike olmad$- 8$n$ aç$klam$t$r. Ancak kalp hastalar$nda vazokonstriktör kullan$m$n$n özellikle unstable anginal$ olanlarda, yeni miyokard enfarktüsü geçirenlerde, yeni koroner arter by-pass operasyonu geçirenlerde, refraktör aritmisi, kontrol edilmemi hipertansiyonu ve kontrol alt$nda olmayan konjestif kalp yetmezli8i olanlarda kontrendike oldu8u belirtilmitir. 22 Niwa ve ark. 19 kardiyovasküler hastal$8$ bulunan kiilerin düük dozda epinefrin içeren lokal anestezik solüsyonu iyi tolere ettiklerini bildirmilerdir. Blinder ve ark. 22 vazokonstriktör içeren lokal anestezi ile di çektiren kalp hastalar$nda elektrokardiyografik de8iiklikleri incelemiler ve vazokonstriktör içeren lokal anesteziklerin kalp hastalar$nda kontrendike olmad$8$n$ ileri sürmülerdir. Matsumura ve ark. 23 normotansif ve hipertansif hastalar aras$nda di çekimi s$ras$nda kan bas$nc$ ve nab$z say$s$ de8iiminde fark olmad$8$n$; di çekiminin sebep oldu8u sistolik kan bas$nc$ art$$n$n hastan$n ya$yla önemli olarak ilikili oldu8unu bildirmilerdir. Meyer 18 epinefrinli, norepinefrinli veya vazokonstriktör içermeyen lidokain uygulanan hastalarda nab$z de8iimini normotansif ve hipertansif grupta benzer buldu8unu bildirmitir. Normotansif hastalar$n nab$z de8erleri ile hipertansif hastalar$n nab$z de8erleri kar$lat$r$ld$8$nda, sadece epinefrinli lidokain enjeksiyonundan sonraki ölçümlerde önemli fark bulundu8u, vazokonstriktör içermeyen lidokain veya norepinefrinli lidokain enjeksiyonu yap$lan gruplar aras$nda önemli fark gözlenmedi8i bildirilmitir. Salonen ve ark. 24 adrenalinli lidokain enjeksiyonundan sonra nab$zda önemli art$ gözlendi8ini, ancak vazokonstriktör içermeyen lidokainden sonra de8iim olmad$8$n$ ve kan bas$nçlar$n$n etkilenmedi8ini bildirmilerdir. Benzer ekilde Katibo8lu ve ark. 25 da vazokonstriktör içeren ve içermeyen lidokainin kan bas$nc$ ve nab$z üzerine etkilerini arat$rd$klar$ çal$mada, anestezi uygulanmas$ s$ras$nda ve anesteziden birkaç dakika sonra vazokonstriktör içeren anestezik kullan$lan grupta kan bas$nc$nda ve nab$z say$s$nda art$ görüldü8ünü bildirmilerdir. 44

6 Delilba$ ve Keskin 7 adrenalin içeren lidokain ve içermeyen bupivakainin sistolik ve diastolik kan bas$nc$ ile nab$z üzerindeki etkilerinin farkl$ olmad$8$n$, ancak adrenalin içeren solüsyonlarda diastolik kan bas$nc$nda bir azalma görülebildi8ini, Mollao8lu ve ark. 26 da vazokonstriktör içeren ve içermeyen be farkl$ dental lokal anestezik maddenin nab$z üzerine olan etkileri k$yasland$8$nda aralar$nda önemli fark bulunmad$8$n$ bildirmilerdir. Saysel ve ark. 27 epinefrin içeren artikain ve lidokain için sistolik ve diastolik kan bas$nçlar$, nab$z ve oksijen saturasyonlar$ yönünden aralar$nda fark bulunmad$8$n$ bildirmilerdir. Güngörmü ve ark. 28 adrenalinli (Ultracain DS forte) ve octapressinli (Citanest Octapressin) lokal anestezi uygulanan hem normal hem de hipertansiyonlu hasta gruplar$nda, lokal anestezi öncesinden postoperatif döneme kadar, hastalar$n kan bas$nc$ ve nab$z de8erlerinde istatistiksel olarak önemli de8iikliklerin görülmedi8ini ve adrenalinli ve octapressinli iki lokal anestezik aras$nda önemli bir fark olmad$8$n$ rapor etmilerdir. Bu çal$mada uygulanan dört anestezik maddenin sistolik tansiyon, diastolik tansiyon, solunum say$s$, nab$z say$s$ ve oksijen saturasyonu üzerine olan etkilerinin erken ve geç dönemde benzer oldu8u, aralar$nda anlaml$ bir fark olmad$8$ görüldü. Bu bulgular Mollao8lu ve ark. 26, Delilba$ ve Keskin 7, Katibo8lu ve ark. 25, Salonen ve ark. 24 ile Meyer in 18 bulgular$n$ desteklemektedir. Artikain, bupivakain, lidokain ve prilokain; bazal, 5. dakika, 10. dakika ve 60. dakikada yap$lan ölçümlerde sistolik tansiyon ve diastolik tansiyonda anlaml$ bir de8iikli8e neden olmad$. Nab$z say$s$ aç$s$ndan bakt$8$m$zda; bu dört maddenin 5. ve 10. dakikadaki ölçümleri bazal ölçümlerden farkl$ de8ildi, ancak 60. dakikada tüm gruplarda nab$z say$s$n$n bazal, 5. dakika ve 10. dakikadaki nab$z say$s$na göre düük oldu8u görüldü. Bu düme; lokal anesteziklerin erken dönemde nab$z say$s$n$ etkilememesi, 60. dakikadaki dümenin nedeni ise cerrahi giriimin oluturdu8u stresin ortadan kalkmas$ olarak düünüldü. Prilokain uygulanan grupta, 60. dakikada oksijen saturasyonunda bazal ve 5. dakikadakine göre anlaml$ bir düme saptansa da, bu yaamsal anlamda öneme sahip de8ildi. Bu düü prilokainin oksijen transportasyonunda yapt$8$ olumsuz etkiyle aç$klanabilir. Lidokain uygulanan grupta, 60. dakikada solunum say$s$nda bazal ve 5. dakikadakine göre anlaml$ bir düme saptansa da normal s$n$rlar içerisinde kalm$t$r. Tüm bu bulgular $$8$nda vazokonstriktör içermeyen bu dört lokal anestezik maddenin önemli hemodinamik de8iikliklere yol açmad$8$ söylenebilir. Bu nedenle de söz konusu ilaçlar$n gerek hipertansif, gerekse de kardiyovasküler sistem patolojileri olan, ancak tedavi ile stabil durumda bulunan hastalarda rahatl$kla kullan$labilece8ini düünmekteyiz. Bununla beraber daha büyük hasta gruplar$nda vazokonstriktör içeren ve içermeyen lokal anestezik maddelerin birlikte kullan$laca8$; hem normotansif hem de hipertansif bireylerin birlikte oldu8u çal$malarla verilerin güçlendirilmesinin uygun olaca8$ kanaatindeyiz. 45

7 KAYNAKLAR 1. Bennett CR. Monheim's Local Anesthesia and Pain Control in Dental Practice. 6 th ed. St Louis, The C.V. Mosby Com, 1978: Demiralp AS, Demiralp S. Di Hekimli8inde Anestezi. Ankara, AÜ Sa8l$k Bilimleri Enstitüsü Yay$nlar$ No:3, 1987: Erengül A. Lokal Anestezi. Sstanbul, Nobel T$p Kitabevleri, 1992: Kayhan Z. Klinik Anestezi. 2. Bask$, Logos Yay$nc$l$k Tic, 1997: Bouloux GF, Punnia-Moorthy A. Bupivacaine versus lidocaine for third molar surgery: a double-blind, randomized, crossover study. J Oral Maxillofac Surg 1999; 57: Danielsson K, Evers H, Holmlund A, Kjellman O, Nordenram A, Persson NE. Long-acting local anaesthetics in oral surgery. Clinical evaluation of bupivacaine and etidocaine for mandibular nerve block. Int J Oral Maxillofac Surg 1986; 15: Delilba$ Ç, Keskin A. Gömülü yirmi ya dii cerrahisinde bupivakain ile lidokain etkilerinin kar$lat$r$lmas$. T Klin Di Hek Bil 2000; 6: Giovannitti JA, Bennett CR. The effectiveness of 1.5 % etidocaine HCl with epinephrine 1:200,000 and 2 % lidocaine HCl with epinephrine 1:100,000 in oral surgery: a clinical comparison. J Am Dent Assoc 1983; 107: Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Articaine hydrochloride: a study of the safety of a new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc 2001; 132 : Oertel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokinet 1997; 33: Perusse R, Goulet JP, Turcotte JY. Contraindications to vasoconstrictors in dentistry: Part I. Cardiovascular diseases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Perusse R, Goulet JP, Turcotte JY. Contraindications to vasoconstrictors in dentistry: Part II. Hyperthyroidism, diabetes, sulfite sensitivity, cortico-dependent asthma, and pheochromocytoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Goulet JP, Perusse R, Turcotte JY. Contraindications to vasoconstrictors in dentistry: Part III. Pharmacologic interactions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Malamed SF. Handbook of Local Anesthesia. 4 th ed. St Louis, Mosby Inc, 1997: Hupp JR. Preoperative Health Status Evaluation. In: Peterson LJ, Ellis III E, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 3 th ed. St Louis, Mosby Year-Book, Inc. 1998: Fernieini EM, Bennett JD, Silverman DG, Halaszynski TM. Hemodynamic assessment of local anesthetic administration by laser Doppler flowmetry. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 91: Knoll-Köhler E, Knöller M, Brandt K, Becker J. Cardiohemodynamic and serum catecholamine response to surgical removal of impacted mandibular third molars under local anesthesia: a randomized double-blind parallel group and crossover study. J Oral Maxillofac Surg 1991; 49: Meyer FU. Hemodynamic changes of local dental anaesthesia in normotensive and hypertensive subjects. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1986; 24:

8 19. Niwa H, Sigumura M, Satoh Y, Tanimoto A. Cardiovascular response to epinephrinecontaining local anesthesia in patients with cardiovascular disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 92: Tolas AG, Pflug AE, Halter JB. Arterial plasma epinephrine concentrations and hemodynamic responses after dental injection of local anesthetic with epinephrine. J Am Dent Assoc 1982; 104: Yagiela JA. Adverse drug interactions in dental practice: interactions associated with vasoconstrictors. Part V of a series. J Am Dent Assoc 1999; 130: Blinder S, Manor Y, Shemesh J, Taicher S. Electrocardiographic changes in cardiac patients having dental extractions under a local anesthetic containing a vasopressor. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56: Matsumura K, Miura K, Kurokawa H, Abe I, Takata Y. Lack of association between QT dispersion and blood pressure response during dental surgery. Clin Exp Pharmacol Physiol 2001; 28: Salonen M, Forssell H, Scheinin M. Local dental anaesthesia with lidocaine and adrenaline. Effects on plasma catecholamines, heart rate and blood pressure. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: Katibo8lu AB, Keskin C, Soley S, Korkut F, Ayhan N, Özyuvac$ H. Damar büzücü katk$ içeren ve içermeyen lokal anesteziklerin kan bas$nc$ ve kalp at$m say$s$ üzerine etkilerinin arat$r$lmas$. Dihek Derg 1996; 20: Mollao8lu N, Yücel E, Çevik C. The effects of five different dental local anaesthetics on plasma potassium level and heart rate in healty volunteers undergoing third molar operation. HÜ Di Hek Fak Derg 2000; 3-4: Saysel M, ener C, Taar F, Ertu8 E, Baal N. Comparison of cardiovascular and anesthetic effectiveness of lidocaine and articaine in impacted mandibular third molar surgery. J MU Dental Faculty 1998; 3: Güngörmü M, Day$ E, Büyükkurt C. Normal ve hipertansiyonlu hastalarda kullan$lan farkl$ lokal anestezik solusyonun kan bas$nc$ ve nab$z üzerine etkilerinin klinik olarak arat$r$lmas$. OMÜ Dihek Fak Derg 2002; 3: leti6im Adresi: Yrd.Doç.Dr. Sinan AY Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimli8i Fakültesi ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD , Kampüs / Sivas Tel: / 2756 Faks: e-posta: 47

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU

CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU SEROPREVALENCE OF HIV, HEPATITIS B AND HEPATITIS C OF PATIENTS REFERRED TO CUMHURYET

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi Klinik Araştırma/Clinical Research Spinal ve epidural

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES EFFECTS OF LINGUAL ARCH APPLICATION ON THE DENTO-ALVEOLAR STRUCTURES IN CHIN-CUP TREATMENT Yrd. Doç. Dr. brahim

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-77/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retrospective Assesing of Spinal Anesthesia

Detaylı

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Araflt rmalar / Researches H. Fatih Korkmaz 1, Ayfle Hanc 2, Birsen

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 22-29 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 111 Kombine Spinal-Epidural Anestezi Yöntemi ile Gerçekleştirilen Alt Batın Operasyonlarından Sonra Tramadol ya da Morfinle Epidural Hasta Kontrollü Analjezi Comparison

Detaylı

BUP VAKA N KARD YOTOKS S TES NE DERECE ÖNEML D R?

BUP VAKA N KARD YOTOKS S TES NE DERECE ÖNEML D R? DERLEME BUP VAKA N KARD YOTOKS S TES NE DERECE ÖNEML D R? Feyhan ÖKTEN, Menekfle HASDO AN, Ayflegül TARHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, ANKARA ÖZET Bupivakain

Detaylı

ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN NCELENMES

ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN NCELENMES T. C. SA-LIK BAKANLI-I //L ETFAL E-TM VE ARA/TIRMA HASTANES BYOKMYA VE KLNK BYOKMYA LABORATUVARI /EF:Uzm. Dr. NEZAKET EREN ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi nın Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi Yavuz DEMİRARAN 1, Ali Nihat ANNAKKAYA 2, Gülgün Elif AKÇALI 1, Reşat YEŞİLOĞLU 2, Buket KOCAMAN 1, Gülbin SEZEN 1, Abdulkadir İSKENDER 1 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri

Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:1, (11-18) Spinal Anestezi Öncesi Uygulanan Gelofusine İnfüzyonunun Hipotansiyon ve Koagülasyon Üzerine Etkileri Sedat Kaya*, Haktan Karaman* ÖZET Spinal anesteziye

Detaylı

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE*

A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE* A'IZ YANMASI SENDROMU Ar(. Gör. Mustafa GÖREGEN* Yrd. Doç. Dr. Saadettin DA'STAN* Prof. Dr. O.Murat BLGE* BURNING MOUTH SYNDROME ÖZET A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS), genellikle klinik ve laboratuar bulgular

Detaylı

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI A COMPARISON OF THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION AND FAN- TYPE RAPID MAXILLARY EXPANSION

Detaylı

Tavşanlarda İntratekal Olarak Kullanılan Morfin ve Tramadol un Nörotoksik Etkileri

Tavşanlarda İntratekal Olarak Kullanılan Morfin ve Tramadol un Nörotoksik Etkileri Araştırma Yazısı Tavşanlarda İntratekal Olarak Kullanılan Morfin ve Tramadol un Nörotoksik Etkileri Neurotoxic Effects of Intrathecal Morphine and Tramadol in Rabbits Haci Ahmet Alıcı 1, Hüsnü Kürşad 1,

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Bahad r ültekin, tilla e gin, aldun üderriso lu

S-101 S-101 S-102 S-102. Bahad r ültekin, tilla e gin, aldun üderriso lu S-0 - S-0 - ur bbas Bal, l ydnal, erem an lma, mre çalk, enem as asrc, Bahadr ültekin, tilla egin, aldun üderrisolu Mechanical heart valve replacement bears an inherent risk of thromboembolic events s

Detaylı