ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL."

Transkript

1 ALT ÇENE GÖMÜLÜ 3. MOLAR D./ CERRAH.S.NDE VAZOKONSTR.KTÖR.ÇERMEYEN LOKAL ANESTEZ.K MADDELERE BA0LI OLU/AN HEMOD.NAM.K DE0./.KL.KLER Yrd. Doç. Dr. Sinan AY Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin KÖ/GER Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Osman YÜKSEL Prof. Dr. Dervi6 YILMAZ ÖZET Bu çal$mada, vazokonstriktör içermeyen dört farkl$ lokal anestezik maddeye ba8l$ oluan hemodinamik de8iikliklerin incelenmesi amaçlanm$t$r. Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, A8$z Di Çene Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. klini8inde alt çene gömülü 3. molar di çekim endikasyonu bulunan 52 sa8l$kl$ erikin hastaya lokal anestezi alt$nda cerrahi operasyon uygulanm$t$r. 13 er kiilik 4 gruba ayr$lan hastalara %2'lik artikain, %0,5'lik bupivakain, %2'lik lidokain ve %2'lik prilokain içeren lokal anestezik maddeler verilmitir. Hastalar$n sistolik ve diastolik tansiyonlar$, solunum, nab$z ve oksijen saturasyonu de8erleri operasyon öncesinde, operasyon s$ras$nda ve sonras$nda monitörize edilerek kaydedilmitir. Hemodinamik de8iiklikler aç$s$ndan incelenen dört farkl$ solüsyon için bazal de8erlere göre önemli bir de8iiklik olmad$8$ ve bu de8ikenlerin stabil kald$8$ görülmütür. Anahtar kelimeler: Lokal anestezik maddeler, artikain, bupivakain, lidokain, prilokain, hemodinamik de8iiklikler. HEMODYNAMIC CHANGES INDUCED BY LOCAL ANESTHETICS WITHOUT VASOCONSTRICTOR IN THE SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED LOWER THIRD MOLARS SUMMARY The aim of the study was to observe the hemodynamic changes induced by four local anesthetic solutions without vasoconstrictor. Fifty-two healthy adult patients were included in the study and were subjected to surgical removal of an impacted lower third molar under local anesthesia at Cumhuriyet University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Four groups were established (n = 13) according to the anesthetic solution administered (2% articaine, 0.5% bupivacaine, 2% lidocaine and 2% prilocaine). Systolic and diastolic blood pressures, respiration rate, heart rate, and oxygen saturation were recorded at different times; before, during and at the end of surgery. The study variables were found to be stable with all solutions and the four studied solutions caused no significant hemodynamic changes with respect to the basal values. Key words: Local anesthetics, articaine, bupivacaine, lidocaine, prilocaine, hemodynamic changes. Bu çal86ma Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derne9i nin 10. Uluslararas8 Bilimsel Kongresinde (5-9 Haziran 2002, Antalya) poster olarak sunulmu6tur. * Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. ** Gazi Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi, ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. *** Ankara Numune Hastanesi, Gastroentroloji Klini8i. INTRODUCTION 40

2 G.R./ Gömülü di operasyonlar$nda en s$k tercih edilen yöntem olan lokal anestezi; uygulamadaki kolayl$k, hastan$n hekimle kooperasyonu ve uur kayb$ olmamas$ gibi özellikleri nedeniyle genel anesteziye tercih edilmektedir. 1-4 Lokal anestezi elde edilmesi amac$yla, di hekimli8inde etken maddeleri veya özellikleri farkl$ olan lidokain, prilokain, artikain, bupivakain gibi birçok lokal anestezik madde kullan$lmaktad$r Vazokonstriktör maddeler daha derin bir anestezi ve iyi bir hemostaz sa8lanmas$ yan$nda anestezik maddelerin emilim h$zlar$n$ azaltarak toksik etkilerinin en aza indirilmesi amac$ ile lokal anestezik maddelerin içine ilave edilmektedirler. Vazokonstriktör madde içeren lokal anesteziklere ba8l$ olarak geliebilen santral sinir sistemi stimulasyonu, sistolik ve diastolik bas$nc$n artmas$, taikardi, kalp yetmezli8i, tirotoksikoz gibi yan etkilerin tolere edilemeyece8i durumlarda en önemli alternatiflerden birisi vazokonstriktör içermeyen lokal anestezik maddelerdir Bu çal$mada; t$p ve di hekimli8inde yayg$n olarak kullan$lan lokal anestezik maddelerin vazokonstriktör içermeyen formlar$n$n, sa8l$kl$ bireylerde neden oldu8u hemodinamik de8iikliklerin kar$lat$r$lmas$ amaçlanm$t$r. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çal$ma, Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi A8$z Di Çene Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD. na alt çene gömülü 3. molar di çekim endikasyonu ile bavuran 23'ü erkek, 29'u kad$n toplam 52 hastada gerçekletirildi. S$n$f III, kron-kole ilikili, mezioanguler pozisyonlu gömülü dii bulunan, cerrahi ilemler için kontrendikasyon tekil edecek herhangi bir sistemik hastal$8$ olmayan (ASA I) 15, normotansif ve ilaç kullanmayan hastalar çal$maya dahil edildi. Bu özellikleri ta$yan erkek ve kad$n hastalar klini8e geli s$ralar$na göre 13'er kiilik 4 gruba ayr$ld$. Her gruba farkl$ olmak üzere, 4 tip lokal anestezik madde uyguland$: Grup 1: Artikain hidroklorür 20 mg/ml (Ultracain %2 50 ml flakon, Türk Hoechst), Grup 2: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml (Marcaine % ml flakon, Eczac$ba$), Grup 3: Lidokain hidroklorür 20 mg/ml (Jetokain Simplex 2 cc ampül, Adeka), Grup 4: Prilokain hidroklorür 20 mg/ml (Citanest %2 20 ml flakon, Eczac$ba$). Gömülü di operasyonu, lokal anestezi ile ve cerrahi disiplinler alt$nda, ayn$ hekim taraf$ndan gerçekletirildi. Tüm hastalara N. Alveolaris inferior (1.5 ml lokal anestezik madde ile) ve N. Bukkalis anestezileri (0.5 ml lokal anestezik madde ile) uyguland$. Anestezinin tekrar$ gerekti8i durumlarda ilgili hasta çal$ma kapsam$ndan ç$kar$ld$. Hastalar ameliyathane ortam$nda s$rtüstü yatar pozisyondayken monitörize (Datex Ohmeda S/5, Helsinki, Finlandiya) edilerek; sistolik ve diastolik tansiyonlar, nab$z, solunum ve oksijen saturasyon de8erleri 5'er dakika arayla ölçülerek 60 dakika boyunca kaydedildi. Hastalar$n vital bulgular$ anestezi 41

3 uygulamas$ndan önce ölçülerek bazal de8erler elde edildi. Anestezi uyguland$ktan sonra 5. ve 10. dakikalarda bu parametreler tekrar ölçülerek, anestezinin erken dönem etkileri (ilem öncesi dönem) incelendi. Snsizyona anestezi yap$lmas$ndan sonraki 10. dakikada baland$. Cerrahi müdahaleler (insizyon balang$c$ndan son sütura kadar olan süre) 20 dakikadan k$sa sürdü. Anestezi balang$c$ndan sonraki 30. dakikadan 60. dakikaya kadar olan dönemde ise lokal anestezik maddelerin geç dönem etkileri gözlendi. Çal$madan elde edilen veriler istatistiksel analiz için bilgisayar ortam$nda SPSS (Ver 10.0) program$na yüklendi. Verilerin de8erlendirilmesinde Kruskall Wallis testi, Tukey testi, Tekrarl$ Ölçümler Varyans Analizi ve Ki Kare testi uyguland$. Tüm testler için güven aral$8$ % 95 (p<0.05) olarak kabul edildi. Tablo II. Anestezi gruplar$na göre hastalar$n cinsiyet da8$l$mlar$ ve ya (y$l), a8$rl$k (kg), operasyon süreleri (dk) ortalamalar$ (X±Se). Cinsiyet E K Ya6 A98rl8k Op. Süresi Artikain ,46 ± 1,25 66,92 ± 3,00 16,27 ± 0,53 Bupivakain ,38 ± 0,87 60,54 ± 3,84 15,24 ± 1,08 Lidokain ,72 ± 0,93 67,92 ± 2,94 16,14 ± 0,50 Prilokain ,23 ± 1,44 59,00 ± 2,94 15,20 ± 0,56 Hastalar$n cinsiyet, ya, a8$rl$k ve operasyon süreleri yönünden anestezi gruplar$ kar$lat$r$ld$8$nda, gruplar aras$nda istatistiksel anlam ta$yan farkl$l$k bulunmad$. Hastalar$n sistolik ve diastolik tansiyonlar, nab$z, solunum ve saturasyon de8erlerindeki de8iiklikler ekil 1, 2, 3, 4 ve 5 de görülmektedir. BULGULAR Çal$maya al$nan hastalar$n cinsiyet da8$l$mlar$, ya, a8$rl$k ve operasyon sürelerine ait veriler Tablo I ve II de görülmektedir. Tablo I. Çal$maya al$nan hastalar$n ya (y$l), a8$rl$k (kg) ve operasyon süreleri (dk). Minimum Maksimum Ortalama±SD Ya ,44±4,07 A8$rl$k ,73±12,02 ekil 1. Sistolik tansiyonun zamana göre de8iimi. Op. süresi 9,30 20,00 15,51±3,24 42

4 ekil 2. Diastolik tansiyonun zamana göre de8iimi. ekil 5. Nab$z say$s$n$n zamana göre de8iimi. ekil 3. Solunum say$s$n$n zamana göre de8iimi. Bazal (0), 5. dakika, 10. dakika ve 60. dakikalardaki sistolik ve diastolik tansiyon, nab$z, solunum say$s$ ve oksijen saturasyonu de8erleri aç$s$ndan dört grup aras$ndaki fark istatistiksel olarak anlaml$ bulunmad$. Tüm anestezi gruplar$nda, 60. dakikadaki nab$z say$s$nda bazal, 5. dakika ve 10. dakikadaki nab$z say$s$na göre istatistiksel olarak anlaml$ düme saptand$ (p<0.05). Lidokain uygulanan grupta, 60. dakikadaki solunum say$s$nda bazal ve 5. dakikadaki solunum say$s$na göre istatistiksel olarak anlaml$ azalma saptand$ (p<0.05). Prilokain uygulanan grupta, 60. dakikadaki oksijen saturasyonunda bazal ve 5. dakikadaki oksijen saturasyonuna göre istatistiksel olarak anlaml$ düme saptand$ (p<0.05). Di8er parametreler için tüm gruplarda grup içi farkl$l$k istatistiksel olarak anlaml$ bulunmad$. TARTI/MA ekil 4. Oksijen saturasyonunun zamana göre de8iimi. Tedavi için di hekimine bavuran hastalarda strese ba8l$ olarak veya vazokonstriktör içeren lokal anestezik ajanlar$n uygulanmas$ndan sonra hemodinamik ve kardiyak de8iikliklerin 43

5 olutu8u uzun y$llard$r bilinmekle birlikte; bu kardiyovasküler de8iikliklerin boyutlar$ ve di hekimli8i aç$s$ndan önemi hala tart$$lmaktad$r Yagiela 21 adrenerjik vazokonstriktörlerin trisiklik antidepresanlar, nonselektif adrenerjik blokörler, baz$ genel anestezik ajanlar gibi birçok ilaçla etkileime girebilece8ini kaydederek; ilgili hasta gruplar$nda uygun vazokonstriktör seçimine, vazokonstriktörün dozuna dikkat edilmesine, ilac$n dikkatli uygulanmas$na ve hastalar$n iyi bir ekilde monitörize edilmesinin önemine dikkat çekmitir. Bu nedenle çal$mam$zda vazokonstriktör içermeyen lokal anesteziklere ba8l$ oluacak hemodinamik de8iiklikleri de8erlendirmek için hastalar monitörize edilerek ilemler boyunca 5 er dakika aral$klar ile ölçümler yap$lm$t$r. Amerikan Kalp Birli8i (AHA) dental lokal anestezikler içinde normal olarak kullan$lan vazokonstriktör konsantrasyonunun, aspirasyon yap$larak ve dikkatli kullan$ld$8$nda kardiyovasküler problemli hastalarda kontrendike olmad$- 8$n$ aç$klam$t$r. Ancak kalp hastalar$nda vazokonstriktör kullan$m$n$n özellikle unstable anginal$ olanlarda, yeni miyokard enfarktüsü geçirenlerde, yeni koroner arter by-pass operasyonu geçirenlerde, refraktör aritmisi, kontrol edilmemi hipertansiyonu ve kontrol alt$nda olmayan konjestif kalp yetmezli8i olanlarda kontrendike oldu8u belirtilmitir. 22 Niwa ve ark. 19 kardiyovasküler hastal$8$ bulunan kiilerin düük dozda epinefrin içeren lokal anestezik solüsyonu iyi tolere ettiklerini bildirmilerdir. Blinder ve ark. 22 vazokonstriktör içeren lokal anestezi ile di çektiren kalp hastalar$nda elektrokardiyografik de8iiklikleri incelemiler ve vazokonstriktör içeren lokal anesteziklerin kalp hastalar$nda kontrendike olmad$8$n$ ileri sürmülerdir. Matsumura ve ark. 23 normotansif ve hipertansif hastalar aras$nda di çekimi s$ras$nda kan bas$nc$ ve nab$z say$s$ de8iiminde fark olmad$8$n$; di çekiminin sebep oldu8u sistolik kan bas$nc$ art$$n$n hastan$n ya$yla önemli olarak ilikili oldu8unu bildirmilerdir. Meyer 18 epinefrinli, norepinefrinli veya vazokonstriktör içermeyen lidokain uygulanan hastalarda nab$z de8iimini normotansif ve hipertansif grupta benzer buldu8unu bildirmitir. Normotansif hastalar$n nab$z de8erleri ile hipertansif hastalar$n nab$z de8erleri kar$lat$r$ld$8$nda, sadece epinefrinli lidokain enjeksiyonundan sonraki ölçümlerde önemli fark bulundu8u, vazokonstriktör içermeyen lidokain veya norepinefrinli lidokain enjeksiyonu yap$lan gruplar aras$nda önemli fark gözlenmedi8i bildirilmitir. Salonen ve ark. 24 adrenalinli lidokain enjeksiyonundan sonra nab$zda önemli art$ gözlendi8ini, ancak vazokonstriktör içermeyen lidokainden sonra de8iim olmad$8$n$ ve kan bas$nçlar$n$n etkilenmedi8ini bildirmilerdir. Benzer ekilde Katibo8lu ve ark. 25 da vazokonstriktör içeren ve içermeyen lidokainin kan bas$nc$ ve nab$z üzerine etkilerini arat$rd$klar$ çal$mada, anestezi uygulanmas$ s$ras$nda ve anesteziden birkaç dakika sonra vazokonstriktör içeren anestezik kullan$lan grupta kan bas$nc$nda ve nab$z say$s$nda art$ görüldü8ünü bildirmilerdir. 44

6 Delilba$ ve Keskin 7 adrenalin içeren lidokain ve içermeyen bupivakainin sistolik ve diastolik kan bas$nc$ ile nab$z üzerindeki etkilerinin farkl$ olmad$8$n$, ancak adrenalin içeren solüsyonlarda diastolik kan bas$nc$nda bir azalma görülebildi8ini, Mollao8lu ve ark. 26 da vazokonstriktör içeren ve içermeyen be farkl$ dental lokal anestezik maddenin nab$z üzerine olan etkileri k$yasland$8$nda aralar$nda önemli fark bulunmad$8$n$ bildirmilerdir. Saysel ve ark. 27 epinefrin içeren artikain ve lidokain için sistolik ve diastolik kan bas$nçlar$, nab$z ve oksijen saturasyonlar$ yönünden aralar$nda fark bulunmad$8$n$ bildirmilerdir. Güngörmü ve ark. 28 adrenalinli (Ultracain DS forte) ve octapressinli (Citanest Octapressin) lokal anestezi uygulanan hem normal hem de hipertansiyonlu hasta gruplar$nda, lokal anestezi öncesinden postoperatif döneme kadar, hastalar$n kan bas$nc$ ve nab$z de8erlerinde istatistiksel olarak önemli de8iikliklerin görülmedi8ini ve adrenalinli ve octapressinli iki lokal anestezik aras$nda önemli bir fark olmad$8$n$ rapor etmilerdir. Bu çal$mada uygulanan dört anestezik maddenin sistolik tansiyon, diastolik tansiyon, solunum say$s$, nab$z say$s$ ve oksijen saturasyonu üzerine olan etkilerinin erken ve geç dönemde benzer oldu8u, aralar$nda anlaml$ bir fark olmad$8$ görüldü. Bu bulgular Mollao8lu ve ark. 26, Delilba$ ve Keskin 7, Katibo8lu ve ark. 25, Salonen ve ark. 24 ile Meyer in 18 bulgular$n$ desteklemektedir. Artikain, bupivakain, lidokain ve prilokain; bazal, 5. dakika, 10. dakika ve 60. dakikada yap$lan ölçümlerde sistolik tansiyon ve diastolik tansiyonda anlaml$ bir de8iikli8e neden olmad$. Nab$z say$s$ aç$s$ndan bakt$8$m$zda; bu dört maddenin 5. ve 10. dakikadaki ölçümleri bazal ölçümlerden farkl$ de8ildi, ancak 60. dakikada tüm gruplarda nab$z say$s$n$n bazal, 5. dakika ve 10. dakikadaki nab$z say$s$na göre düük oldu8u görüldü. Bu düme; lokal anesteziklerin erken dönemde nab$z say$s$n$ etkilememesi, 60. dakikadaki dümenin nedeni ise cerrahi giriimin oluturdu8u stresin ortadan kalkmas$ olarak düünüldü. Prilokain uygulanan grupta, 60. dakikada oksijen saturasyonunda bazal ve 5. dakikadakine göre anlaml$ bir düme saptansa da, bu yaamsal anlamda öneme sahip de8ildi. Bu düü prilokainin oksijen transportasyonunda yapt$8$ olumsuz etkiyle aç$klanabilir. Lidokain uygulanan grupta, 60. dakikada solunum say$s$nda bazal ve 5. dakikadakine göre anlaml$ bir düme saptansa da normal s$n$rlar içerisinde kalm$t$r. Tüm bu bulgular $$8$nda vazokonstriktör içermeyen bu dört lokal anestezik maddenin önemli hemodinamik de8iikliklere yol açmad$8$ söylenebilir. Bu nedenle de söz konusu ilaçlar$n gerek hipertansif, gerekse de kardiyovasküler sistem patolojileri olan, ancak tedavi ile stabil durumda bulunan hastalarda rahatl$kla kullan$labilece8ini düünmekteyiz. Bununla beraber daha büyük hasta gruplar$nda vazokonstriktör içeren ve içermeyen lokal anestezik maddelerin birlikte kullan$laca8$; hem normotansif hem de hipertansif bireylerin birlikte oldu8u çal$malarla verilerin güçlendirilmesinin uygun olaca8$ kanaatindeyiz. 45

7 KAYNAKLAR 1. Bennett CR. Monheim's Local Anesthesia and Pain Control in Dental Practice. 6 th ed. St Louis, The C.V. Mosby Com, 1978: Demiralp AS, Demiralp S. Di Hekimli8inde Anestezi. Ankara, AÜ Sa8l$k Bilimleri Enstitüsü Yay$nlar$ No:3, 1987: Erengül A. Lokal Anestezi. Sstanbul, Nobel T$p Kitabevleri, 1992: Kayhan Z. Klinik Anestezi. 2. Bask$, Logos Yay$nc$l$k Tic, 1997: Bouloux GF, Punnia-Moorthy A. Bupivacaine versus lidocaine for third molar surgery: a double-blind, randomized, crossover study. J Oral Maxillofac Surg 1999; 57: Danielsson K, Evers H, Holmlund A, Kjellman O, Nordenram A, Persson NE. Long-acting local anaesthetics in oral surgery. Clinical evaluation of bupivacaine and etidocaine for mandibular nerve block. Int J Oral Maxillofac Surg 1986; 15: Delilba$ Ç, Keskin A. Gömülü yirmi ya dii cerrahisinde bupivakain ile lidokain etkilerinin kar$lat$r$lmas$. T Klin Di Hek Bil 2000; 6: Giovannitti JA, Bennett CR. The effectiveness of 1.5 % etidocaine HCl with epinephrine 1:200,000 and 2 % lidocaine HCl with epinephrine 1:100,000 in oral surgery: a clinical comparison. J Am Dent Assoc 1983; 107: Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Articaine hydrochloride: a study of the safety of a new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc 2001; 132 : Oertel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokinet 1997; 33: Perusse R, Goulet JP, Turcotte JY. Contraindications to vasoconstrictors in dentistry: Part I. Cardiovascular diseases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Perusse R, Goulet JP, Turcotte JY. Contraindications to vasoconstrictors in dentistry: Part II. Hyperthyroidism, diabetes, sulfite sensitivity, cortico-dependent asthma, and pheochromocytoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Goulet JP, Perusse R, Turcotte JY. Contraindications to vasoconstrictors in dentistry: Part III. Pharmacologic interactions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74: Malamed SF. Handbook of Local Anesthesia. 4 th ed. St Louis, Mosby Inc, 1997: Hupp JR. Preoperative Health Status Evaluation. In: Peterson LJ, Ellis III E, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 3 th ed. St Louis, Mosby Year-Book, Inc. 1998: Fernieini EM, Bennett JD, Silverman DG, Halaszynski TM. Hemodynamic assessment of local anesthetic administration by laser Doppler flowmetry. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 91: Knoll-Köhler E, Knöller M, Brandt K, Becker J. Cardiohemodynamic and serum catecholamine response to surgical removal of impacted mandibular third molars under local anesthesia: a randomized double-blind parallel group and crossover study. J Oral Maxillofac Surg 1991; 49: Meyer FU. Hemodynamic changes of local dental anaesthesia in normotensive and hypertensive subjects. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1986; 24:

8 19. Niwa H, Sigumura M, Satoh Y, Tanimoto A. Cardiovascular response to epinephrinecontaining local anesthesia in patients with cardiovascular disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 92: Tolas AG, Pflug AE, Halter JB. Arterial plasma epinephrine concentrations and hemodynamic responses after dental injection of local anesthetic with epinephrine. J Am Dent Assoc 1982; 104: Yagiela JA. Adverse drug interactions in dental practice: interactions associated with vasoconstrictors. Part V of a series. J Am Dent Assoc 1999; 130: Blinder S, Manor Y, Shemesh J, Taicher S. Electrocardiographic changes in cardiac patients having dental extractions under a local anesthetic containing a vasopressor. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56: Matsumura K, Miura K, Kurokawa H, Abe I, Takata Y. Lack of association between QT dispersion and blood pressure response during dental surgery. Clin Exp Pharmacol Physiol 2001; 28: Salonen M, Forssell H, Scheinin M. Local dental anaesthesia with lidocaine and adrenaline. Effects on plasma catecholamines, heart rate and blood pressure. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: Katibo8lu AB, Keskin C, Soley S, Korkut F, Ayhan N, Özyuvac$ H. Damar büzücü katk$ içeren ve içermeyen lokal anesteziklerin kan bas$nc$ ve kalp at$m say$s$ üzerine etkilerinin arat$r$lmas$. Dihek Derg 1996; 20: Mollao8lu N, Yücel E, Çevik C. The effects of five different dental local anaesthetics on plasma potassium level and heart rate in healty volunteers undergoing third molar operation. HÜ Di Hek Fak Derg 2000; 3-4: Saysel M, ener C, Taar F, Ertu8 E, Baal N. Comparison of cardiovascular and anesthetic effectiveness of lidocaine and articaine in impacted mandibular third molar surgery. J MU Dental Faculty 1998; 3: Güngörmü M, Day$ E, Büyükkurt C. Normal ve hipertansiyonlu hastalarda kullan$lan farkl$ lokal anestezik solusyonun kan bas$nc$ ve nab$z üzerine etkilerinin klinik olarak arat$r$lmas$. OMÜ Dihek Fak Derg 2002; 3: leti6im Adresi: Yrd.Doç.Dr. Sinan AY Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimli8i Fakültesi ADÇ. Hastal$klar$ ve Cerrahisi AD , Kampüs / Sivas Tel: / 2756 Faks: e-posta: 47

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

etkilerinin araştırılması

etkilerinin araştırılması MÜSBED 2011;1(2):107-111 Araştırma / Original Paper Düşük Doz Ketamin-Midazolam Sedasyonunun Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Tülün Satılmış, Hasan Garip, Onur Gönül,

Detaylı

Geri Dönüflümsüz Pulpa ltihab Olan Hastalarda Farkl Anestezik Solüsyonlar n Anestezik Etkinliklerinin

Geri Dönüflümsüz Pulpa ltihab Olan Hastalarda Farkl Anestezik Solüsyonlar n Anestezik Etkinliklerinin Ondokuz Mayis Univ Dis Hekim Fak Derg 2007; 8 (1): 25 30 Geri Dönüflümsüz Pulpa ltihab Olan Hastalarda Farkl Anestezik Solüsyonlar n Anestezik Etkinliklerinin De erlendirilmesi Evaluation of Anesthetic

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Plan Lokal Anestetikler ve Lokal Anestezi Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Farmakoloji ve patofizyoloji Endikasyonlar Lokal anestezik ajanlar Lokal anestezi Giriş Halstead WS: Practical comments

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

LOKAL ANESTEZİK UYGULANAN HASTALARDA REAKSİYON GELİŞME SIKLIĞI VE GELİŞEN REAKSİYONLARIN TİPİNİN ARAŞTIRILMASI

LOKAL ANESTEZİK UYGULANAN HASTALARDA REAKSİYON GELİŞME SIKLIĞI VE GELİŞEN REAKSİYONLARIN TİPİNİN ARAŞTIRILMASI T.C ge Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı LOAL ANSTZİ UYGULANAN HASTALARDA RASİYON GLİŞM SILIĞI V GLİŞN RASİYONLARIN TİPİNİN ARAŞTIRILMASI BİTİRM TZİ Stj. Dişhekimi Aitin ŞRİF Danışman

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : ESRA YÜCE İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : ESRA YÜCE İletişim Bilgileri Adres 1. Adı Soyadı : ESRA YÜCE İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail ÖZGEÇMİŞ Atakent Mah. 2. Etap Çiçekli Vadi Cad. Sümbül Sok. A-402 Dr. 16 Halkalı,Küçükçekmece/İSTANBUL : 0531 666 0803 : dt.esrayuce@gmail.com

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

GÖMÜK ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ CERRAHİSİ SONRASINDA GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME

GÖMÜK ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ CERRAHİSİ SONRASINDA GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(71-76, 2010 GÖMÜK ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ CERRAHİSİ SONRASINDA GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME Early Complications Following Impacted Mandibular Third

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. ALİ ALP SAĞLAM Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1965 Medeni Hali : Evli, Bir çocuk sahibi. Yabancı Diller: Almanca, İngilizce, Farsça (Biraz) Yazışma Adresi: Özel İNCİDENT Ağız ve

Detaylı

Sandıkçı, Telcioğlu, Sümer, Tomak

Sandıkçı, Telcioğlu, Sümer, Tomak Sandıkçı, Telcioğlu, Sümer, Tomak GİRİŞ Hipertansiyon, sistolik kan basıncının 140 mmhg ve/veya diastolik kan basıncının 90mmHg nın üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Hipertansiyon birçok ülkede

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi: Hasta Profili ve Preoperatif Parametreler

Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi: Hasta Profili ve Preoperatif Parametreler ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 56-61, 2005 Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi: Hasta Profili ve Preoperatif Parametreler The Surgical Removal

Detaylı

Farmakolojik özellikleri: Ultracain, amid grubundan etkili maddeler arasında tiofen sınıfına mensup tek lokal anesteziktir.

Farmakolojik özellikleri: Ultracain, amid grubundan etkili maddeler arasında tiofen sınıfına mensup tek lokal anesteziktir. ULTRACAİN D-S Karpül Artikain hidroklorür Diş hekimlerinin kullanımına mahsustur. Steril, Apirojen, Enjeksiyonluk solüsyon Formülü: Ultracain D-S karpülün 1 ml'si; 40mg artikain hidroklorür, 0.006mg epinefrin

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı Uzm. Dr. M. Tuba Çöğürlü Prof. Dr. Metin Aydoğan Kocaeli Üniversitesi Tıp

Detaylı

KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ

KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gözde BİRGİLİ ANIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi KVC Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 11.08.2015 1 Sunu Planı Neden Kanıta Dayalı Hemşirelik Hemşirelikte

Detaylı

Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin Karşılaştırılması Recep AKSU 1, Abdullah ÖZKIRIŞ 2, Cihangir BİÇER 1, Zeynep TOSUN 1, Aynur AKIN 1, Adem BOYACI

Detaylı

Bilinçli sedasyonun alt gömülü 3. molar dişlerin çekimi sonrası hasta konforu üzerine etkisi

Bilinçli sedasyonun alt gömülü 3. molar dişlerin çekimi sonrası hasta konforu üzerine etkisi Cumhuriyet Dent J 2012;15(4):312-319 doi:10.7126/cdj.2012.1532 Bilinçli sedasyonun alt gömülü 3. molar dişlerin çekimi sonrası hasta konforu üzerine etkisi Effects of conscious sedation on patient comfort

Detaylı

Gömülü Dişler, Malpraktis ve Mandibula Fraktürü: 2 Olgu Raporu. Impacted Teeth, Malpractice and Mandible Fractures: 2 Case Reports

Gömülü Dişler, Malpraktis ve Mandibula Fraktürü: 2 Olgu Raporu. Impacted Teeth, Malpractice and Mandible Fractures: 2 Case Reports OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 89-93, 2005 Gömülü Dişler, Malpraktis ve Mandibula Fraktürü: 2 Olgu Raporu Impacted Teeth, Malpractice and

Detaylı

Ultracain D-S Forte Karpül

Ultracain D-S Forte Karpül Ultracain D-S Forte Karpül Diş hekimliğinde kullanılmaya mahsus lokal anestezik Steril, Apirojen, Enjeksiyonluk solüsyon FORMÜLÜ Ultracain D-S forte karpülün 1 ml'sinde; 40mg artikain hidroklorür, 0.012mg

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes)

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Yeni Tp Dergisi 2013;30:233-237 (Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Ahmet SEVNDK 1, Hakan NAZK 2, Raziye NARN 2, Hakan AYTAN 2, Murat AP 2 1 Adana

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Foramen Mandibulae nin Lokalizasyonu ve Morfometrisi LOCALIZATION AND MORPHOMETRY OF MANDIBULAR FORAMEN

Foramen Mandibulae nin Lokalizasyonu ve Morfometrisi LOCALIZATION AND MORPHOMETRY OF MANDIBULAR FORAMEN Foramen Mandibulae nin Lokalizasyonu ve Morfometrisi LOCALIZATION AND MORPHOMETRY OF MANDIBULAR FORAMEN Araştırma Funda AKSU¹, Gülşah ZEYBEK¹, Emre AKSU², Eyüp ÖZCAN³, Necip ÇAPRAZ³, Alpay M. ALİBEYOĞLU³

Detaylı

FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* GİRİŞ

FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 43-47, 1984 FLUNİTRAZEPAM İLE ÇOCUKLARDA ANESTEZİ KORKUSUNUN AZALTILMASI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA* Tezer BERK** Alev CONKBAYIR*** GİRİŞ Bilindiği gibi, özellikle

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ayrıca LDF cihazlarından 4 ayrı veri elde edilebilir

Ayrıca LDF cihazlarından 4 ayrı veri elde edilebilir Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı I, 1998 FARKLI ORANLARDA EPINEFRİN HCL İÇEREN %4 ARTİKAİN HCL'ÜN DİŞ VE DİŞETİNİN KANLANMASI ÜZERİNDE OLAN ETKİLERİNİN LASER DOPPLER

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

ULTRACAİN D-S FORTE Ampul Artikain hidroklorür/epinefrin hidroklorür Steril-ampul

ULTRACAİN D-S FORTE Ampul Artikain hidroklorür/epinefrin hidroklorür Steril-ampul ULTRACAİN D-S FORTE Ampul Artikain hidroklorür/epinefrin hidroklorür Steril-ampul Dişhekimliğinde kullanılmaya mahsus lokal anestezik Formülü: 1 ml nin bileşimi 40 mg artikain hidroklorür, 0.012 mg epinefrin

Detaylı

Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri

Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 129-135 / Eylül 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri The Effects of

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU

CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU SEROPREVALENCE OF HIV, HEPATITIS B AND HEPATITIS C OF PATIENTS REFERRED TO CUMHURYET

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0,02 0,018 0,0199 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,00% 6,28% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,12% 2,00% 1,00% 0,00% 1993 1994 1995 1996

Detaylı

Ultracain, amid grubundan etkili maddeler arasında tiofen sınıfına mensup tek lokal anesteziktir.

Ultracain, amid grubundan etkili maddeler arasında tiofen sınıfına mensup tek lokal anesteziktir. ULTRACAİN D-S Ampul Ampul - Steril Dişhekimliğinde kullanılmaya mahsus lokal anestezik Formülü: 1 ml nin bileşimi 40 mg artikain hidroklorür, 0.006 mg epinefrin hidroklorür, 0.5 mg sodyum metabisülfit,

Detaylı

Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015

Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015 Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015 CERRAHİ PROFLAKSİ-1 Cerrahi proflaksi (CP) deyince ilk akla gelen yaklaşım; perioperatif

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU)

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) GINGIVAL AND MANDIBULAR BONE NECROSIS FOLLOWING THE USE OF PARAFORMALDEHYDE (CASE REPORT) Dr Serhat ATILGAN * Prof. Dr. Gülten

Detaylı

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 6():6-68, 0 doi:0.5/j.goztepetrh.0.06 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 00-56X Anesteziyoloji ve Reanimasyon İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SIVAS Yrd.Doç.Dr.&hsan HUBBEZO5LU * Yrd.Doç.Dr.Gülüan

Detaylı

EP)LEPT)K HASTALARDA C)NSEL )"LEV BOZUKLU.U VE YA"AM KAL)TES)NE ETK)S)

EP)LEPT)K HASTALARDA C)NSEL )LEV BOZUKLU.U VE YAAM KAL)TES)NE ETK)S) T.C. Sal k Bakanl Dr.Lütfi K rdar Kartal Eitim ve Arat rma Hastanesi Nöroloji Klinii Klinik "efi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ EP)LEPT)K HASTALARDA C)NSEL )"LEV BOZUKLU.U VE YA"AM KAL)TES)NE ETK)S) UZMANLIK

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ İNFERİOR ALVEOLER SİNİR BLOĞU SONRASI SES KISIKLIĞI: BİR OLGU SUNUMU DYSPHONIA FOLLOWING INFERIOR ALVEOLAR NERVE BLOCKAGE: A CASE REPORT Süleyman BOZKAYA 1 Can TÜKEL 2 Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

OLGU SUNUMU; ALCAPA SENDROMU'NDA HEM REL K YAKLA IMI

OLGU SUNUMU; ALCAPA SENDROMU'NDA HEM REL K YAKLA IMI OLGU SUNUMU; ALCAPA SENDROMU'NDA HEMRELK YAKLAIMI Kökçü, Zuhal*; Selimolu, Yasemin** * Kardiyovasküler Cerrahi Youn Bakm Sorumlu Hemiresi ** Kardiyovasküler Cerrahi Youn Bakm Ekip Lideri Özet ALCAPA (

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS KRONK PERODONTTSN A'IZ KOKUSUYLA LKS* ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS Yrd. Doç. Dr. Cankat KARA** Doç. Dr. Adnan TEZEL** Yrd. Doç. Dr. Turgut DEMR** ÖZET Amaç: Çalmann amac,

Detaylı

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA)

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS, CARIES AND PERIODONTAL DISORDER PREVALENCE IN DENTAL STUDENTS

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Hatay Bölgesinde Gömülü Diş Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi Retrospective Investigation Of the Prevalence of Impacted Teeth

Detaylı

Üç Kamu Üniversite Hastanesinde Gerçekle tirilen Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi lemlerinde Paket Fiyat Uygulamalar n n De erlendirilmesi

Üç Kamu Üniversite Hastanesinde Gerçekle tirilen Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi lemlerinde Paket Fiyat Uygulamalar n n De erlendirilmesi DAHL TIP BLMLER/ MEDICAL SCIENCES Aratrma Makalesi/ Research Article Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi Mecmuas 2016, 69 (1) DOI: 10.1501/Tpfak_000000910 Üç Kamu Üniversite Hastanesinde Gerçekletirilen Kardiyoloji

Detaylı

Ultracain % 2-Suprarenin Ampul Steril ampul

Ultracain % 2-Suprarenin Ampul Steril ampul Ultracain % 2-Suprarenin Ampul Steril ampul FORMÜLÜ 1 ml enjeksiyon solüsyonu 20 mg artikainhidroklorür, 0.006 mg epinefrin hidroklorür (adrenalin hidroklorür), 0.5 mg sodyum disülfit, 5 mg sodyum klorür

Detaylı