SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 1971 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU. 23 24 Nisan 1971 ANKARA"

Transkript

1 SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 1971 ANKARA

2 GÜNDEM : 1- Açılış ve Saygı duruşu 2- Kongre divanının seçimi 3- Genel Başkanın açış konuşması 4- Konukların takdimi ve konuşmaları 5- Raporların okunması ve eleştirilmesi 6- Aklama 7- Genel Yönetim Kurulunca Hazırlanan Tüzük Tadilinin görüşülmesi 8- Dilek ve temenniler 9- Genel merkez organlarının seçimi 10- Kapanış

3 İÇİNDEKİLER 1- Giriş 2- Sendikacılık Hareketimiz ve Örgütlenme 3- Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorunları ve Durumumuz 4- Toplu-İş Sözleşmesi Görüşmeleri 5- Yargı Kararları 6- Sonuç 7- Tüzük Tadil Tasarısı 8- Onur Kurulu Raporu 9- Mali Rapor 10- Tahmini Bütçe

4 Değerli delege arkadaşlarımız, GİRİŞ Genel Kurulumuzu onurlandıran sayın konuklar, Saygı değer basın mensupları, Türkiye Sosyal-İş Sendikasının III. genel kuruluna hoş geldiniz. Temsil etmekle şeref duyduğumuz üyelerimiz adına saygı ile selamlıyoruz. Sayın Delegeler, yılında kurulan sendikamız bugüne kadar olan süre içinde bütün uğraşını, varlığını koruyabilmeye vermiş, bunda da başarı kazanmıştır. Kuruluşunda ve kuruluşundan sonraki dönemde Sosyal-İş in Türk Sendikacılık hareketindeki yeri iki noktadan çok önem kazanmıştır. Bunlardan birincisi Kamu kesimindeki yıllardır Memur diye tanımlananların işçi oldukları ve olabilecekleri görüşünü 1961 Anayasasının esprisi içinde ortaya atmak ve bunların bir işçi sendikası içinde örgütlenmelerini sağlamak, ikincisi de İŞÇİLERİN tek Sosyal Güvenlik Kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumunun ve onun bir parçası olan Kurumda çalışmaların statülerini ortaya koymaya çalışmaktır. Burada görülen nitelik Sosyal-İş in yalnızca belirli bir işçi kitlesine değil tüm işçilere dönük bir sendika olması durumudur. Bir başka deyişle bu, kafa işçilerinin kol işçileri ile tümleşmesi demektir. Esasen ülkemiz koşullarında bu fonksiyonun önemi Demokratik ve devrimci bir halk iktidarının da hazırlayıcı unsuru olmaktadır. Sayın Delegeler, Bu koşul ve amaçların sendikası olan Sosyal-İş e biz bugünkü yöneticiler olarak tarihinde görevli olarak gelmiş bulunuyoruz. O zamandan buyana geçen iki yıl süre içindeki çalışmalarımızı ve görüşlerimizi yukarıda anlatmaya çalıştıklarımızın ışığı altında söylemeye çalışacağız. Çalışma raporumuzun alışılagelenlerin ötesinde tam anlamıyla bir düşünce forumu olması en içten dileğimiz ve çabamız olmuştur. Yalnız övgü ve başarı değil, gerektiğinde yergi ve başarısızlıkları da vermeye çalışacağız. III. Olağan Genel Kurulumuzun başarılı ve Türk işçisine ve Türk ulusuna yararlı olması umuduyla saygılar sunarız.

5 Sayın Delegeler, SENDİKACILIK HAREKETİMİZ VE ÖRGÜTLENME Geçtiğimiz dönem Türk sendikacılık ve Türk işçi hareketleri bakımından oldukça hareketli geçen bir dönemdir. Ancak hemen belirtmeliyiz ki Sosyal-İş bu hareketlilik içinde kendisine düşeni başaramamışsa da olanaklar tam olarak değerlendirilmiştir. Sosyal-İş in istenileni yapamamış olmasındaki etkenleri çalışma raporumuzda bulmak mümkün olacaktır. Bu dönemin olaylarına değinmeden önce Sendikacılık hareketinden, başka bir deyimle İşçi sınıfının örgütlerinin görev ve fonksiyonundan ne anladığımızı ülkemiz gerçekleri hareket noktamız olmak üzere açıklamayı zorunlu görüyoruz. Ülkemiz sanayisi ile, tarım, eğitim ve yaşama koşulları ile az gelişmiş bir ülke görüntüsündedir. Sanayi devrimi yapılamamış, sömürü düzenini dış kuvvetlere açık tutan montaj sanayinin dışında ulusal sanayi kurulamamıştır. Tarımda ortaçağ artığı Feodal kalıntılar hala temizlenememiş, Anayasanın emri olmasına rağmen Toprak Reformu yapılamamıştır. Görünümü itibarı ile Tarım ülkesi olmasına rağmen ekmeklik buğday bile dışarıdan ithal edilmektedir. Nüfusumuzun %46 sı hala okuma yazma bilmemekte, binlerce köyümüz okulsuz ve öğretmensiz bulunmakta, özel yüksek okullar rezaletiyle de varlıklı mutlu azınlık çocuklarına eğitim ve öğretim imkanları ardına kadar açılmakta, öte yandan yoksul halk çocukları çağdaş eğitimden yoksun, politika soyguncuları ile din simsarlarının elinde ortaçağ karanlığına itilerek din okullarında Şeriat isterük talimine çıkarılmaktadır. Açık ve gizli milyonlarca yurttaşımız bulunmakta, iş bulma lütfuna erebilenlerse bir lokmanın derdinde inlemektedir. Her yıl binlerce çalışabilir insanımız yadellere akın etmekte, diğer yandan yer altı ve yerüstü kaynaklarımız Emperyalistlere peşkeş çekilmekte sömürü yerli ortakları ile ülkeyi ahtapot gibi sarmış bulunmaktadır. Ortamı ve gerçekleri bu olan bu ülkede, çağımızın ve de çağların en önemli olan sorunu yatıyordu aslında. Emek ve sermaye ilişkileri, üretim ilişkileri. Siyasal iktidarın kimlerin elinde olduğu konusu. Demokrasimizin niteliği ve niceliği. Emeğin temsilcisi olan işçi örgütleri yani sendikalar ile emeğin bizzat kendisi olan İŞÇİLERE düşen görev ne oluyordu. Sendikalar ve İŞÇİLER salt kendi sorunlarına mı eğilmeliydi. İŞÇİLERİN salt sorunlarını ülke sorunlarından soyutlamak mümkün müydü. Kanımızca basit bir irdeleme ile bu sorulara verilecek cevap Türk sendikacılık hareketinin nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Az gelişmiş bir ülkede hiçbir sorunu yalnız kendi içerisinde çözme olanağı yoktur. Gelişmiş ülkelerde bile sorunları toplum sorunlarından ayrı ayrı imiş gibi düşünmek ekonomi ve sosyoloji kurallarına aykırıdır. Basitleştirerek örneklersek, ücretinin yaşanabilir bir hayat ortamı sağlamasını isteyen işçi, elde edeceği ücret zamlarının piyasa zamları ile sıfıra inmesini önleyecek tedbirler istemek zorundadır. Bu ise ülkenin iktisadi düzeni ile ilgilidir. Ülkede iktisadi düzen emeğe değil, emeği sömürenler yararına işliyorsa, bu mekanizma bu düzen değişmedikçe kurulamayacak demektir. O halde işçi sınıfı kendisine dönük, emeğin hakim olduğu bir düzen değişikliğini isteyecektir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu Anayasası ile açıkça ortaya konmuştur. İşte oluşturulacak düzen bu düzen olacaktır. Demokratik halkçı düzen. İşte Türk sendikacılık hareketi bu görüşten hareketle işçinin siyasal ve ekonomik savaşını bir arada vermek durumunda olmak zorundadır. Bu görüşü benimsemek ve savunmak, benimseyen ve savunanlarla işbirliği yapmak, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin bu görüş açısından bilinçlenmelerine çalışmak ve Demokratik Halk iktidarını gerçekleştirmek Türk sendikacılık hareketinin kaçınılmaz ve vazgeçilmez tarihi görevi olmaktadır.

6 Sosyal-İş bu görüşün temsilcisi ve savunucusu olma gayreti yolundadır. Bu yolda gelecek her türlü engellerle mücadele etmeyi başta gelen görevlerinden sayar. Ülkemizde işçi sınıfının bu bilinçle örgütlenmesini engellemek çabaları vardır. En son çıkarılan 274 ve çıkarılacak olan 275 sayılı yasalar buna örnek olmuştur. Sosyal-İş bağımsız sendikalar safında bu baskı ve anti-demokratik yasalara karşı mücadelesini vermiş ve vermeye devam edecektir. Değerli delegeler, ÖRGÜTLENME Bilineceği gibi sendikamız Sosyal-İş bugüne kadar yalnız Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde ve bağlı işyerlerinde çaba sarfetmiştir. Bunun dışındaki işyerlerine girme yoluna gidilmemiştir. Bu durum zamanımızda da muhafaza edilmiş yalnız bazı yeni realiteler karşısında küçük çapta faaliyetlere girişilmiştir. Sendikamızın bu durumunu şu görüşlere bağlamak mümkündür. 1- Sosyal-İş Sendikası bir işyeri sendikasıdır. Dolayısı ile de istese de başka bir işyerine giremez. 2- Sosyal Sigortalar Kurumu bugün 22 bin kişiyi bünyesinde çalıştırmaktadır. Bunların ise daha henüz sorunları bile çözümlenmiş değildir. Hal böyle olunca başka işyerlerinde de faaliyete geçmeye gerek yoktur. Her iki görüşte de doğru ve haklı noktaların bulunduğu söylenebilir. Ancak realiteler, Ülkemiz uygulamaları bu görüşlerden farklı bir durum ortaya çıkarmıştır. Bir kere uygulamada Bölge Çalışma Müdürlükleri ve yargı kararları açısından sendikamız bir işyeri sendikası değil işkolu sendikası sayılmaktadır. Ülkemizde işyeri sendikasından anlaşılan yalnız bir il hududu içinde aynı işyeri için çaba gösteren sendikalar olmaktadır. Öte yandan sendikaların işyeri veya işkolu sendikası olup olmadığı yönünde tüzüklerine bakılmakta ve şube kuruluşu mevcut sendikalar işkolunda kurulmuş bir sendika kabul edilmektedir. Bu duruma göre Sendikamızın faaliyet gösterdiği işkolu büro işkolu olmakta ve işkolları yönetmeliğinin 33 sıra numarasında yer almaktadır. Yine aynı yönetmelikle ilgili işkollarında belirtilmekte böylece Sosyal-İş sıra numaralı işkolunda kurulu bir sendika durumunda bulunmaktadır. Danıştay ca feshedilmiş ve 274 sayılı yasayı tadil eden 1317 sayılı yasanın bu yasaya göre yeniden düzenlenmesi öngörülen yeni bir işkolları yönetmeliğinin bulunması zorunlu iken, esefle söylemek gerekir ki hala eski işkolları yönetmeliği yürürlükte bulunmaktadır. Buna göre yukarıda belirttiğimiz işkolumuz ve dahil olan işyerleri şöyle belirtilmektedir. İşkolu Sıra No. İktisadi faaliyetlerin Beynelmilel tasnifine göre Bölüm No Büyük grup No İşkolu işyerleri ve Yürütülen işleri Toptan ve perakende ticaret her çeşit sınai, Zirai ve hayvani maddelerin ve ürünlerin toptan ve perakende alım satım işleri Banka ve diğer mali müesseseler, Bankalar, para ve ticaret borsaları, Sigortalar ve her çeşit Mali müesseseler, Kredi Kooperatifleri,

7 Kredi esham ve tahvilat komisyoncuları Her çeşit büro ve teknik bürolar, yazıhane, Avukat ve Mali Müşavirler, emlak komisyoncuları, iş takip büroları ve benzer müesseselerde görülen işlerle, dernekler, noterler, Ticaret ve Sanayi odaları ile benzer işçi ve işveren teşekkülleri. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde de aynen şöyle denilmektedir. Bir işyerinde yürütülen esas işe yardımcı olarak yürütülen işlerde çalışan işçiler asıl işinin dahil olduğu işkolundan sayılırlar. Bu gibi işçiler kendi mesleklerinin asıl iş olarak yürütüldüğü işyerlerinin dahil bulunduğu işkollarındaki sendikalara da girebilirler. Buna göre de Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri, Genel Müdürlüğün bütün üniteleri ile bir kül olduğu görüşünde bulunduğumuzdan Sendikamız işkolunda mütaala edilmesi gerekmektedir. Ancak hemen belirtelim ki kanımızca en doğru yol Kurum sağlık tesislerinin işkolunun tespiti için yargı organlarına başvurmak ve kesin tespiti yaptırmak olacaktır. Zira toplu iş görüşmeleri bölümünde açıklayacağımız gibi bu konu devamlı olarak Sağlık İş Sendikası ile aramızda ihtilaf çıkartmış, değişik ve çelişik mahkeme kararlarına sebep olmuştur. İkinci görüş ise yani kurumun sorunlarını çözmeden diğer işyerlerine girmenin gereksiz olacağı görüşü ise yukarıda açıkladıklarımızın yanı sıra ülkemiz gelişmeleri ile, çıkmış bulunan 274 sayılı yasayı tadil eden 1317 sayılı yasa ve bugün, yarın çıkarılması beklenilen 275 sayılı yasa tadili karşısında imkansız hale gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu görüş gerçek anlamda bir sendikal espriye de ters düşmektedir. Şöyle ki; 274 sayılı yasa Sendikaların Türkiye çapında faaliyet göstermeleri işkolundaki işçilerin 1/3 ünü bünyelerinde toplama şartına bağlanmakta, üye aidatlarının kesimi de işkolunda yetkili sendika varsa ona bırakılmaktadır.sendikamız bu yasaya karşı bağımsız sendikalara birlikte karşı koymuş ve formlar düzenlenmiştir. Meclis gündeminde bekleyen 275 sayılı Toplu-İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu tadil tasarısında 274 e paralel olarak bir takım kısıtlamalar getirmektedir. Birçok maddesinin yanı sıra şu maddeyi belirtmek konuyu aydınlatmaya yeter gelecektir sanırız. Türk-İş 8. dönem çalışma raporunda da belirtildiği gibi tasarının 7. maddesinde genel yetki aynen şöyle yer almaktadır. 1- İşkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapmaya o işkolunda en çok üyeye sahip olan ve herhalde o işkolundaki sigortalı işçilerin en az %30 unu temsil eden işçi federasyonu ve Türkiye çapında faaliyette bulunan işçi sendikası yetkilidir. 2- İşyeri seviyesinde Toplu-İş Sözleşmesi yapmaya, işyerinin dahil olduğu işkolunda işkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi almış bulunan işçi konfederasyonu üyesi işçi sendikası veya o işkolunda yetkili Türkiye çapında faaliyette bulunan işçi sendikası yetkilidir. Ancak işkolunda yetki almış işçi federasyonu üyesi işçi sendikasının işyeri seviyesinde Toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için o işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmesi gerekir. Maddede de görüldüğü üzere her halükarda işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi işkollarında yetkili sendikaya verilmekte, işkolunda yetkili sendika varsa ve bir

8 işyerinde üyesi yok ise, işkolunda yetkisi olmayan fakat o işyerinde bütün üyeleri bünyesinde toplayan sendika dahi sözleşme yapamamaktadır. Diğer yandan kanımızca sendikacılık belirli bir işyerinin değil tüm işçilerin hareketi olarak anlaşılmak durumundadır. Esasen sendikacılık hareketini dernekçilikten ayıran en basit nokta da budur. Bu sözlerimiz getirilmek istenen 275 sayılı yasa değişikliğini olumlu bulduğumuz anlamına alınmamalıdır. Bize göre ister işkolu ve ister işyeri seviyesinde oluşan sözleşme yetkisi REFERANDUM ile tespit edilmeli ve böylece yetkisi saptanmış sendikalar sözleşme yapabilmelidir. Bu düşünce ve muhtemel gelişmelerden hareketle işkolumuzda kurulu sendikalarla temas edilmiş ve birleşme yolunda çaba harcanmıştır. Ticaret-İş, Teknik-İş, Birlik-İş, Yeni Tez Büro-İş, Top-İş Sen ve Sosyal-İş olarak bir araya gelinmiş olumlu çalışmalar yapılmış fakat son anda meydana çıkan anlaşmazlık birleşmeyi gerçekleştirememize sebep olmuştur. Birlik-İş ve Top-İş Sen sendikalarının sendikamızla birleşme istekleri halen de mevcuttur. Durum ne olursa olsun, Sendikamızı bu görüş açısından yerine oturtmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Bunun ilk adımı tüzüğümüzün yeniden düzenlenmesi olacaktır. Bu amaçla hazırlanmış olan tüzük tadil tasarısı eklidir. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN SORUNLARI VE DURUMUMUZ Değerli Delegeler, Kurumda çalışanlar olarak ana sorunumuzun İŞÇİ-MEMUR ayırımı olduğu malumdur. Aslında bu konu salt bizim sorunumuz olmaktan çıkmış Ülkemizde tüm çalışanların sorunu haline gelmiştir. Esefle ifade etmek isteriz ki, bu konuda bir çözümün getirilmesi bir yana, siyasal iktidarca kargaşalığın sürdürülmesinde fayda mülahaza edilmektedir. İşçi-Memur ayırımını bizim açımızdan kurmak Kurumun sorunlarından soyutlamak mümkün değildir. Aşağıda Kurumun sorunları ve İşçi-Memur ayırımına ilişkin görüşlerimizi toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sırasında Kurum Yöneticilerine de tevdii ettiğimiz muhtıramızda bulmak mümkündür. Aynen alıyoruz. TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ DOLAYISIYLA SOSYAL-İŞ SENDİKASININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SUNDUĞU MUHTIRA I Sosyal Politika Açısından : Tarihsel bir takım nedenlerle ekonomik ve sosyal bünyesi yeteri derecede ilerlememiş ülkelerde baskı gruplarının etkisi ileri ülkelerin aksine, genellikle tutucu, çıkarcı yöndedir. Ülkemizde memur ve işçi deyimleri üzerine son yıllarda ortaya çıkan kavram karışıklığı böylesi baskı gruplarının sendikal faaliyetleri kösteklemek veya yozlaştırmak sureti ile siyasal, grupsal veya özel çıkarlarını sürdürmek eğiliminin Yasama, yargı organlarına, özellikle idare organlarına yaptıkları etkilerin olumsuz sonucudur.

9 Siyasi iktidarların zaman zaman baskı gruplarının bu türlü dileklerini, politik ortamın değer ölçülerine göre kıymetlendirdiği bir vakıadır. Çoğu kez, iktidar ayrıca, işçileri özellikle kamu kesiminde çalışan işçileri Memur kesimi içine almakla Devlet yönetiminde idari ve mali kolaylıklar sağlanacağı varsayımından hareket etmektedir. Oysa ki bu davranış ve tutum onların Devlet Yönetimindeki iktidarsızlıklarının, çıkarcı baskı gruplarının karşısındaki yenilgilerinin ifadesidir. Diğer taraftan Osmanlı yönetiminden beri sürüp gelen, bugüne değin de örgütlenmeleri için yeterli bir hukuk düzenine kavuşamamaları nedeniyle Statükocu bir tutumdan henüz kurtulamayan Memur un kapsamını genişletmekte yarar, dinamizmini bulma ve gerçek bir baskı unsuru olma yeteneğini kazanma yolunda olan İşçi den zayıf iktidarlar kuşku duymaktadır. Bunun için geçici bir süre için de olsa bu durumdan yararlanma eğilimindedirler. Ancak Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde elbetteki Çalışanlar ın statülerinin Hukuk dışı yorumlarla ve kişisel görüşlerle saptanması olanağı yoktur. Anayasal bir hak olan sendika özgürlüğünün, dolaylı yollardan da olsa kısıtlanmasına yol açacak böyle bir anlayışa karşı durmak, yalnızca işçilerin değil, tüm çalışanların yararınadır. Ve en azından bir vatandaşlık görevidir. II Konunun sendikamız açısından değerlendirilmesi : Sendika özgürlüğünü sosyal barış içinde sağlamayı Hukuk düzenini de korumayı ve de ileri götürmeyi amaç edinmiş olan Sendikamızın öncelik verdiği ilkelerinden biri de üyelerinin yaratılan değere, hizmete katkısı oranında verimlilikten pay almasıdır. Bu bakımdan işçi-memur ayırımı ile ilgili açıkladığımız yalnızca salt Hukuk açısından değil, birkaç örnek olay yardımı ile Sosyal Politika ve Sosyal Adalet yönünden olacaktır. Bu bölümde arz ve izah edilecek konular bir anlamda da II. Dönem Toplu-İş Sözleşmemizin ana hatlarıyla bir gerekçesi olacaktır. III Kurumun Mali ve İdari özerkliği : Kurum kuruluşundan buyana bir çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen yalnızca işyerinde işçinin sosyal güvenliğini sağlayabilmektedir. Bunun nedenlerinin başında kuruluş kanununun daha ilk maddesinde öngörülen mali ve idari özerkliğinin korunamamış olmasıdır. Özerklik meselesini bu iki yönü ile ve bir iki örnekle sadece konumuzla ilgili olarak incelemekte yarar vardır. A) Mali Özerklik ve çalışanlar yönünden sonuçları : 1 Plasmanlar : Türlü nedenlerle yeni kaynaklar yaratmak verimliliği artırmak tam istihdamı sağlamak ileri teknolojiye ulaşmak olanaklarından yoksun iktidarlar iç ve dış kredi imkanlarından yararlanmaya, döviz tasarrufu sağlamaya, yönetim masraflarında kısıntı yapmaya mecbur olmaktadır. Yurdumuzda durum şuracıkta üç beş satırla çizdiğimiz bu tablodan farklı değildir. Durumun doğal sonucu olarak. Tasarrufçu bir kuruluş olan kurumumuza yankısı, kurum fonlarının hükümetlerce bir finansman kaynağı olarak kullanılmasını intaç etmiştir. Ancak bu doğal sonucun nerde başlayıp nerde bitmesi gereği üzerinde durmak yerinde olur. Kurum plasmanlarının yıllık gelirlerine oranı şu şekildedir : %52 %46 %52 %49 %49 %54 %51 %51 %59 %55 Yıllık gelirlerden a) Milli Bankalara yatırılan Plasmanlar :

10 %12,4 %19,5 %2,1 %13,4 %10,7 %1,4 %06 %2,3 %7,1 %3,8 oranlarında olmak üzere daima alçalan bir trend izlemiştir. b) Gayri menkullerde : %18,6 %8,3 %7,7 %5,8 %5,1 %6,4 %5,2 %5,9 %6,1 %5 Yüzde 18 den %5 e kadar düşen oranlar dizisi şüphesiz ki, sabık ve sakıt bir devrin kuruma zoraki işe yaramaz arsa satın aldırmasının planlı devrede de alınan arsaların değerlendirilmesinde görülen güçlüklerle izah edilebilir. Ancak paranın iştira kabiliyetini kaybetmekte olması emlak fiyatlarının süratle artışı bu sektörü yine de en emin bir Plasman yeri olarak ortaya koymaktadır. Hatta son finansman kanunlarının emlak vergileri ile ilgili hükümlerine rağmen. c) Tahvil satınalınması : I Yıllık gelirlerin tahvil mübaayasına tahsis edilen kısmında yıllar itibari ile % olarak : %11 %49 %22 %21 %19 %42 %48 %40 %42 %44 Daima artan bir seyir takip ettiğini görüyoruz. II Kurumun yıllık Plasmanları içinde tahvil mübaayası na ayrılan kısmı da : %10 %42 %39 %39 %34 %72 %8 %78 %64 %71 oranında daha da süratli artan bir rakamlar dizisini görüyoruz. III Plasmanların ulaştığı miktarın ise : %20 %34 %35 %36 %39 %43 %50 %55 %56 %60 gibi baş döndürücü olduğunu söylemek mübalağa olmayacaktır. İşin daha da ilginç tarafı ise 1960, 61, 62, 63 yıllarında Emlak Bankası tahvili amortisman kredi sandığından alınan tahvil toplamı : yılında da hazine amortisman Kredi Sandığı ve Devlet Yatırım Bankasından 202 milyon liralık, 1965 den itibaren de yalnız Devlet Yatırım Bankasından milyon liralık tahvil satın alınmıştır. 1, ,035 Bilindiği üzere bu tahvillerin faiz oranları 1968 yılına kadar %6, %6,5 ve nihayet Eylül 1970 dev buyana da %9 a yükseltilmiştir. Tahvil Borsasının piyasadaki oranı bilindiği gibi bugün asgari %15 dir.

11 Ayrıca Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin değer artışı söz konusu değildir. Oysa ki diğer tahvillerde yüksek artışlar görmekteyiz. Bu tahvil mübaayasında arz olunan sathı veriler dahi kurum fonlarının emniyeti verimliliği, likiditesi yönünden ne derece aksak bir yönde olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni kurum yöneticilerinin kifayetsizliği değildir. Bu vebal siyasal iktidarların omuzlarındadır. Ayrıca bütçe kanunlarına eklenen maddelerle kurumun kuruluş kanununda öngörülen %40 nisbetin çok çok aşılması son yıllarda adet haline getirilmiştir. Diğer taraftan bilindiği üzere 441 sayılı kanunla kurulu Devlet Yatırım Bankası iktisadi kamu kuruluşlarını finanse eden bir bankadır. O iktisadi kamu kuruluşları ki, her yıl yeni yatırımlar yapabilmek için yeni borçlara ve ödeyemeyeceği borçlara girmektedir. Ayrıca bu 27 kuruluştan 9 tanesi yeni yatırımlarına rağmen kendilerini zarardan kurtaramamaktadırlar. 27 kuruluştan yıllar itibari ile zarar edenlerin sayısı aşağıdadır yılında 9 kuruluş zarar etmiştir Bunlar arasında da iki kuruluş daimi bir şekilde zarardadır. Bu husus II. 5 Yıllık Kalkınma Planı programlarında açıklanan bir konudur. Dolayısıyla, Likidite prensibi de zorlukla sağlanabilmektedir ve sonuç itibari ile, uzun süreli sigorta kollarının gerektirdiği yardımları günün birinde karşılayamayacak hale geleceği muhakkaktır. Bilindiği üzere hastalık ve analık sigortaları 1950 yılından buyana daima açık vermektedir yılındaki gelir-gider dengesi ise, sadece o yılın özelliklerine atfedilebilecek bir husustur. Dolayısıyla yalnız iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki cüz i olumlu durum bütün bu açıklamaları kapatmakta etkili olamayacaktır. Sonuç olarak kurum emniyetli ve verimli alanlarda Plasman yapmak durumundadır. Oysa ki yöntem ters yöndedir. Muhtıramızın başlangıç kısmında da arz ve izaha çalıştığımız üzere Sendikamızın görüşü hizmete katkısı ölçüsünde verimlilikten pay alınmasıdır. Mali yöndeki maruzatımızın bu yönden değerlendirilmesini rica ederiz. d) İşçi meskenlerine yapılan Plasmanlara gelince : %10,3 %12,4 %16,5 %8,1 %6,7 %8,2 %4 %5 %7 %6 Dalgalı ve özellikle son yıllarda azalan bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Kurumda çalışanlara mesken kredisi açabilmesinin parasal olanağının ne geniş çapta mevcut olduğunu 4792 sayılı kanunun tadili ve ilgili olarak Başbakanlık Portföyünde olduğu söylenen tadil tasarısında öngörülen bu hükmün ne kadar isabetle konulduğunu göstermektedir. 2 T.C. Emekli Sandığı ile Kurum personelinin ilgilendirilmesi :

12 Diğer taraftan kurum genel kurullarında işçi ve işveren temsilcileri tarafından yıllardır bir garabet olarak vasıflandırılan kurum personelinin T.C. Emekli Sandığına tabi kılınmaları da mali ve idari yönden ilginç ve gerçekten de sakıncalı bir durum göstermektedir. a) Ülkemizde sosyal güvenlik tedbirlerinden yararlananların aktif nüfusa oranı sadece %13,2 dir. Yukarıda da işaret edildiği üzere Sosyal Sigortalar kapsamındaki işçi sayısı her yıl artmaktadır. Sigortalı sayıları bindir programı , 1971 tahmini dir. İşyeri sayıları da, bine ulaşmış, 1970 programı olarak öngörülmüş, 1971 için de tahmini dir. b) Sosyal Sigortalar Kanunlarının kapsamındaki işçi ve işyerleri sayıları artış gösterirken, daimi tekamül halinde bulunan mevzuatta da yeni programlar uygulayacağından kurumun iş hacmi artacaktır. Bu da yeni elemanların alınmasını zaruri kılmaktadır. Tarihi gelişme de böyle olmuştur yılında 7095 olan Kurum personeli 1970 yılında 21,696 ya yükselmiştir. Bu personel için yalnızca Kurumun hissesi olarak T.C. Emekli Sandığı na yıllar itibari ile ödenen paralar : tahmini de TL.dır. Bu paraların T.C. Emekli Sandığına aktarılması gerçekten üzücü bir olaydır. Personel istikrarının sağlanması ile olan ilişki üzerinde ayrıca durulacaktır. B) İdari Yönden : a) Kuruma 25 yıllık tarihi içerisinde çok kıymetli yüksek kademe idarecileri gelmiş geçmiştir. Ancak bu insanlar siyasi iktidarın çelişik tutum ve davranışları nedeniyle gayet kısa sürelerle nöbet değiştirilmişlerdir. Bunun etkileri orta kademe idarecilerinde de maalesef zaman zaman görülmüştür. Bu ise esas olarak kurumun işleyişini aksatmıştır. b) İstihdam yönünden yüksek ve orta kademe idarecilerinin istikrarsızlığının sebep olduğu kötülükler yanında, bir de son zamanlarda çıkartılan ve Türk kamu yönetiminde büyük huzursuzluklara sebep olan 657 sayılı kanunların da olumsuz etkilerine değinmek gerekir. Aslında bu olumsuzluk temelde olup devlet bütçesi ile ilgisi olmayan özerk ve özel hukuk personelinin başlangıçtan buyana statü hukuku ile ücretlendirilmesi çelişkisinden doğmaktadır. Gerçekten, sırf maddi tatmin yönünden bile alsak, probleme 657 sayılı kanun ve tadili ile ilgili 1327 sayılı kanun bir çözüm getirmemektedir sayılı yasa ile ücretlere %100 oranında bir zam yapılmış olmasına rağmen arada geçen 10 senelik bir süre içerisinde yetersiz kalmış ve kurumun işbilir, güvenilir, tecrübeli elemanlarının özel sektöre kaymasına sebep olmuştur. 657 sayılı yasanın kurum yönünden getirdikleri ise bu dahi değildir ve devamlı olmayacaktır. Geçi katsayı kabul edilmiş ise de katsayı hiçbir zaman değişik merdiven

13 sisteminin verdiği seyyaliteyi sağlayamayacağı gibi, bütçe olanaklarına iktisadi konjöktüre tabi kalacağından kurum personelinin yeniden özel sektöre kaymasına veya cüz i bir sayıda olsa da ağır bir yükün altından sıyrılmak için aynı mali olanakları sağlayan devlet kuruluşlarına geçmelerine sebep olacaktır. Oysa ki kurum 506 sayılı yasanın öngördüğü şekilde yönetim giderlerinin yıllık gelirlerinin %10 u geçmemesi kaydıyla ve toplu sözleşmeler yaparak istikrarlı bir personel politikası izleyebilir. İşlerin süratle ve emniyetle yürütümünü sağlayabilir. Son defa yapılan fazla çalışma tekniğinden yararlanma bize göstermiştir ki, yeniden eleman alma yerine, eldeki eleman ufak tatminlerle işine bağlanırsa çok daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu yolla 3 yıllık bir programın, birkaç ayda tamamlanması mümkün olmuştur. 657 sayılı kanunda ihtisas problemi derece düşmesi terfide bir haddin aşılamaması, kıdem kaybı gibi herkesin bildiği teferruatına girmeye değmeyecek bir sürü huzursuzluk kaynağı problemler toplu-iş sözleşmeleri ile giderilebilir ve idarecilerin hareket kabiliyetini artıracak tedbirler alınabilir. c) Kurum personelinin T.C. Emekli Sandığından ayrılarak Sosyal Sigortalara tabii kılınmasının kurum yönünden sağlayacağı mali yarar yanında ve belki de çok daha fazla olarak personel istikrarına sebep olacağı açıktır. Kurum İhtiyarlık Sigortası Müdürü Sayın Selahattin Turla nın T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun aldığı pirim ve keseneklerle, karşılığında sağlanan yardımların karşılaştırması ilginçtir. Kurum personelinin sosyal güvenliğinin kurumca sağlanması hem bu personelin yararına ve ham de kurumda istihdam istikrarını sağlaması yönünden kurumun personel politikasına olumlu katkıda bulunacak bir unsur olacaktır. Diğer yandan kurum personelinin Sosyal Sigortalara devri konusunda da hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Her şey bir tarafa bırakılsa dahi 274 sayılı yasayı tadil eden 1217 sayılı yasanın 2. maddesinin V. fıkrasında bu yasaya göre işçi sayılanların hakkında iş kanunlarının uygulanacağı hükmü yer almıştır. Öte yandan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı yasasını tadil eden 3186 sayılı yasanın geçici 90. maddesinde iş kanunu kapsamında bulunup Emekli Sandığına tabi olanların Sosyal Sigortalara devri zorunluluğu bir yasa hükmü olarak yer almaktadır. SONUÇLAR : Bütün bu hususların düğüm noktasının kurumun özerkliğinde toplandığını özerk, iş kanunu kapsamına girmiş, çalışanları işçi statüsünde olan bir Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarını çözümleyebileceğine inanıyoruz. Bu maksatla gösterilecek çabanın yalnızca Kurum yöneticileri tarafından gösterilmesinin yetersiz olduğu görüşü ile Sendikamız yetkilileri üyeleri ile yaptıkları temaslarda ve yayınladıkları bildirilerde kurumla sendikanın yukarıdan beri sıralanan ve aslında kurumun özerkliği bulunan amaçlarını sağlamak için birlikte çalışmalarının gereği üzerine durmuşlar ve sosyal barışın üyelerimize de Kuruma da büyük yararlar sağlayacağı görüşünü savunmuşlar, bunun aksine tutumun nerden gelirse geldin en kuvvetli tepkilerle karşılanmasının da ödevimiz olduğu ve hatta olanaklarımızın üstünde sanılan direnç yollarını da pekala kullanabileceğimizi ve mutlaka yukarıdaki sonuçları elde etmek için gerekli eyleme geçeceğimizi belirtmişlerdir. Zaten kurumun özerkliği 4792 sayılı kuruluş yasasının bir maddesinin 2. fıkrasında açık ve seçik olarak belirtilmiştir. Ülkemizde kuruluşların özerkliği iki esasa dayanmaktadır. 1. Anayasa teminatı altındaki özerkliği 2. Yasaların sağladığı özerkliktir. Bu iki özerklik arasındaki fark birinin Anayasa ile teminat altına alınmış olması ve ancak Anayasa değişikliği ile kaldırılabilmesi, diğerinin ise yasalarla düzenlenmesidir. Bu durumda iki tür özerkliğin de yukarıdaki husus hariç birbirinden hiçbir farkı olmamaktadır. O

14 halde özerklik nasıl olursa olsun Anayasanın koyduğu espri içerisinde bulunmak ve kullanılmak zorundadır. Anayasaya göre özerkliğin ne olduğu konusunda ise Anayasa Mahkemesi şu içtihada varmıştır. Özerklik kurumların mali ve idari bütün tasarruflarının kendi yönetim organlarınca kullanılması demektir. Anayasaların en belirgin özelliğinin yol gösterici olduğu hukuki realitesinden hareket edilecek olunursa, Kurum özerkliği kaldırılamadığı sürece bu görüş içerisinde hareket etme olanağına sahiptir ve buna da kanımızca zorunlu bulunmaktadır. 2) Salt Hukuk Açısından Kurumda Çalışanların Hukuki Statüsü : Bilindiği üzere tarih ve 334 sayılı T.C. Anayasasının 117. maddesinde aynen Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütülmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar eli ile görülür... denilmektedir. Anayasanın bu maddesinin ışığı altında 657 sayılı Devlet Personel Kanunu ve bunu tadil eden 1327 sayılı yasa ile değiştirilen 3. maddesinde devlet memuru aynen şu şekilde tanımlanmıştır. Devlet Memuru deyimi Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda kefalet sandıklarında beden terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alan kişileri... ifade eder Anayasası öncesinde dahi memur tanımı aynı espri içinde 788 sayılı kanunda şu şekilde tanımlanmıştır. Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan sicili mahsusunda mukayet olarak umumi veya hususi bütçeden aylık alan kimsedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu tanımlamalarda memur; 1 Devlet hizmetinde olan 2 Yukarıda belirtilen bütçelerden maaş alan kişileri ifade etmektedir. Oysa ki, kurumda çalışanlar Devlet hizmetinde değil, belirli bir nüfus kesiminin (İşçi ve İşveren) hizmetinde çalışan kimselerdir. Bütçesi de 4792 sayılı Kurum Kuruluş Kanununun 19. maddesinde belirtildiği üzere 657 sayılı kanunda belirtilen genel katma bütçelerden be bunlarla döner sermayeli kuruluşlardan yahut kefalet sandıkları beden terbiyesi bütçelerinden değil, başlıca gelir kaynağı işçi ve işverenler tarafından ödenen primlerden teşekkül eder. Bu görüşümüze kaynak teşkil eden kurum ve kurumda çalışanların statüleri hakkındaki yasa hükümleri ile bu hususta teşekkül etmiş yüksek mahkemelerin içtihatları hakkında da birkaç söz etmek yerinde olacaktır sayılı kanunun 1. maddesinde kurumun özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, idari ve mali yönden muhtar bulunduğu tüzel kişilikte bir devlet kurumu olduğu, 7. maddesinde de kurum memur ve hizmetlilerinin T.Ceza Kanunu uygulamasında Devlet memuru sayıldığı ifade edilmektedir. İçtihatlarda : 1 Kurumun Resmi Daire olmadığı : - Vergi Temyiz Komisyonu 6.D /193.K Danıştay 9.D ,E.1501 K Kurumun İktisadi Devlet Teşekkülü olmadığı : - Danıştay 2.D E K Danıştay 8.D E. 61/1102 K.123

15 3 Kurum sermayesinin Devlet Belediye ve Özel İdarelere ait olmadığı - Yargıtay içtihadı birleştirme kararı E K Kurumda çalışanların memurun muhakematı hakkındaki kanun hükümlerine tabi olmadığı, - Yargıtay Genel Kurul Kararı /6 - Danıştay 2.D E K Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı E. 515 K. 355 kararla saptanmıştır. Sonuç olarak Kurum ve Devlet Dairesi ne de İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Dolayısıyla burada çalışanların 657 sayılı kanunda belirtilen devlet hizmeti gören kişilerden olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zaten 657 sayılı kanunun kapsamı bir maddede belirtildiği gibi bu kanun devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan Genel ve Katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veya kefalet sandıklarından aylık alanlara uygulanır şeklinde ortaya açıkça konmuş bulunmaktadır sayılı kanunda da mevzuumuz yönünden bir fark bulunmamaktadır. Diğer taraftan 1327 sayılı yasanın ek geçici 9. maddesinde söz konusu edilen 3659 sayılı kanunla ek ve tevdilerine tabi kurumumuzda bir miktar memur bulunsa dahi bu kimseler hakkında bile yalnızca ücret yönünden 1327 sayılı kanunla kendi özel kanunlarının uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla kurumda çalışanların hukuki statülerini değiştiren bir hüküm ne 657 ve ne de 1327 sayılı kanunlarla getirilmiş değildir. Sonuç olarak Kurumda çalışanlar Devlet memuru değildirler. 3) Sendika Kurma Hakkı yönünden : Anayasamızın 46. maddesinde çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma ve bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Ve işçi niteliği taşımaya kamu hizmetlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir... denmektedir. Bu maddede belirtildiği gibi sendika kurma yetkisi çalışanlara verilmiştir. Çalışanlar Deyimi, çalıştıranların karşıtı olarak kullanılmıştır. Çalışanlardan maksat geniş anlamı ile işçi ve memurlardır. Yukarıda belirtildiği gibi, kurumda çalışanlar Memur olmadıklarına göre işçidirler. Bu 46. madde sendika kurma hakkı ile ilgili olarak vaz edildiğine göre kurumda çalışanların anayasanın ön gördüğü ve modern anlamda sendika kurma hakları ile mücehhez oldukları sonucuna varılması gerekir. Mevzuatımızda bu madde gereğince iki ayrı yasa yer almaktadır sayılı sendikalar yasası sayılı Devlet Personeli Sendikaları yasası. 274 sayılı kanunu tadil eden tarihli 1317 sayılı kanunun 2. maddesine göre İş Kanunlarına göre işçi sayılanlara hizmet akdine göre çalışmayı v.b. meslek edinmiş bulunanların bu kanun bakımından işçi sayılacakları diğer yandan aynı maddenin 4. fıkrasında hizmet akdi söz konusu olmasa dahi nerde çalışırsa çalışsın bedenen ve fikren çalışanlardan fikri çalışmalarına galip olanların da işçi sayılacakları belirtilmiştir. Demek oluyor ki 274 e göre ve mevzuumuz yönünden hizmet akdi ile çalışanların ve bedenen çalışanların işçi sendikası kurma yetkileri vardır. Bunların daha önce içtihatlarda da belirtildiği gibi, a) Bedenen veya fikren çalışmalarının işçi sayılmalarına engel olmayacağı. - Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K. 4603

16 b) Özel veya kamu sektöründe çalışmalarının işçi olma yönünden fark etmeyeceği. - Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi olmanın işçi niteliğini değiştirmeyeceği. - Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay Tevhidi içtihadı E. 966/24 K.1 - Yargıtay 9.H.D E K d) Ödenen ücretin yasa ile tespit edilmiş olmasının işçi olmayı engellemeyeceği. - Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K Yargıtay 9.H.D E K Mahkeme içtihatlarıyla da belirgin hale gelmiştir. Diğer yandan içtihatlar bu yönde teşekkül ederken maalesef Yargıtay genel kurulunun tarih E. 967/ sayılı kararı aksi yönde çıkmıştır. Bursa İş Mahkemesinden kurumda çalışanların işçi olup olmadıkları hususunda açılan davada verilen kararda bu içtihada dayanarak aleyhte verilmiş ve 9. Daire tarafından da bir formül kararla onaylanmıştır. Acı bir yurt gerçeği olarak işçi memur ayrımı konusunda Anayasa Mahkemesinin tarih E. 1963/336, 1967/29 sayılı kararı, maalesef bir yılı aşkın bir zaman sonra 19 Ekim 1968 tarihli 1301 sayılı resmi gazetede Yargıtay genel kurulu kararından 1 ay 1 gün sonra yayınlanması dolayısıyla bu yüce mahkemede Anayasa Mahkemesinin kararına Muttali olmamıştır ve kanımızca gerek Bursa İş Mahkemesi ve gerekse Yargıtay 9.H.D. Anayasa Mahkemesinin bu kararından haberdar olmadan karar vermişlerdir. Ancak yerinde bir anlayışla yasa koyucu 1317 sayılı kanunu vaz ederken Anayasa Mahkemesinin bu kararına uyarak 1317 sayılı kanunun 2. maddesinin 5. fıkrasında kadro karşılığı ücret almanın ve T.C. Emekli Sandığına tabii olmanın işçi olmaya engel olmayacağını ve bunların hakkında 1317, 275 sayılı yasalar ile iş kanunlarının uygulanacağını öngörmüştür. Esasen her şeyi bir tarafa bıraksak dahi yukarıda bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesinin kararı ülkemizdeki işçi-memur ayrımına ve Sendika kurma hakkına Anayasamız açısından kesin bir yorum getirmiş bulunmaktadır. 274 sayılı yasasının kapsam ve bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucu verdiği bu kararda özetle. 274 sayılı yasada belirtilmiş bulunsun veya bulunmasın Anayasanın 46. maddesinde sözü edilen çalışanlardan yine Anayasanın 117. maddesinde belirtilen Devlet Memurları haricinde kalanların unvanları ne olursa olsun (Genel Müdürler, Müfettişler, Kontrolörler, Genel Müdür Yardımcıları ve bunlara eşit görevlerde çalışan kişiler hariç) işçi sayılacakları ve bunların sendika kurma hakları ile Anayasanın 47. maddesinde belirtilen Toplu-İş Sözleşmesi ve Grev yapabilme hak ve yetkilerinin bulunduğu ortaya konmuştur. Hatta bu durumda olanların kuracakları Sendikaların Cemiyetler kanununa göre meydana getirilmiş bir dernek dahi olabileceği hükme bağlanmıştır.

17 Kurumumuzdaki uygulamayı da hatırlatmak isteriz. A) Mahkeme kararları kurum Personelinin 274 sayılı yasaya göre sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakları bulunduğu sonucu itibarı ile Toplu-İş Sözleşmesi ve grev haklarının olduğuna dair: 1 Adana İş Mahkemesinin gün ve 10-3/75 sayılı kararının (Bu karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin gün ve 6330 sayılı kararı ile onanmıştır.) 2 Erzurum İş Mahkemesinin gün ve 967/163 Esas, 67/123 karar sayılı kesinleşmiş kararının, 3 Trabzon İş Mahkemesinin gün ve 67/779 Esas 389 Karar Yargıtayın tarih 9711 Esas Karar sayılı kesinleşen kararının, 4 Kütahya İş Mahkemesinin gün ve 967/107 D.İ. sayılı kesinleşmiş kararının, 5 Bursa 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin gün ve 67/255 67/201 Karar sayılı kesinleşen kararın, 6 Aydın İş Mahkemesinin gün ve 967/565 Esas, 967/541 sayılı kesinleşen kararının, 7 Eskişehir İş Mahkemesinin gün ve 490/367 sayılı ve Yargıtayın kesinleşen kararının, 8 Kocaeli İş Mahkemesinin gün ve Esas ve 967/14 sayılı kesinleşen kararının, 9 Kayseri İş Mahkemesinin gün ve 967/115 Esas 969/2 sayılı kararı ile, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu kararı gün ve 969/649 Esas ve 969/7286 sayılı onama kararının örnek ve asılları genel müdürlükte ve şubelerde olmak gerekir. B) Grevler Tez Büro-İş kurumda 73 gün kadar süren Adana da bir grev uygulanmıştır. Sosyal-İş gününden gününe kadar 21 ilde 30 dan fazla kurum şubesinde grev yapmıştır. 275 sayılı yasaya göre grev işçilerin topluca iş bırakmalarıdır. Memurlar grev yapamazlar, memurlar topluca işlerini bıraktıkları takdirde 275 sayılı yasanın 56/2 maddesi Türk Ceza Kanununun 233. maddesine göre cezalandırılır. Kurum personelinin aldığı grev kararı türlü idare ve yargı organlarından geçmek sureti ile uygulanmıştır. Kanun dışı sayılmamıştır. Bu kurum personelinin 274 sayılı sendikalar kanununun öngördüğü işçi niteliğinde sendikalar kurabileceklerini veya kurulmuş olanlarına üye olabileceklerinin delilidir. C) Toplu sözleşmeler kurum, personelini temsil yetkisini haiz olduğunu kabul ettiği Toplu-İş Sözleşmesini yürürlüğe koymuştur. 1 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile tarihinde 2. toplu iş sözleşmesini yürürlüğe koymuştur. 2 Türkiye tezgahtarları ve Büro İşçileri Sendikası ile tarihinde toplu sözleşme imzalanmıştır. 3 Sosyal Sigortalar Kurumu işçileri sendikası ile tarihinde toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. Artık kurumda çalışanların işçi oldukları Toplu İş Sözleşmesi ve grev haklarının bulunduğu konusunda herhangi bir tereddüdün olmaması gerektiği kanısındayız.

18 Saygılarımızla. GENEL BAŞKAN GENEL SEKRETER MUAMMER ERONAT ÖZCAN KESGEÇ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİMİZ Üzerinde çok konuşulan ve bugün artık konuşma devrinin bitmesi gerektiğine inandığımız, bize II. Dönem Toplu-İş Sözleşmesi imzalayabilme olanağını açan tarihli 3 yıllık birinci dönem Toplu-İş Sözleşmemiz tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. 275 sayılı yasanın amir hükmü gereğince sözleşme 1 ay önceden Sendikamızca feshedilmiş ve durum işveren kuruma bildirilmiştir. Zira aksi halde sözleşme otomatikman 1 yıl yürürlükte kalacaktı. II. dönem Toplu-İş Sözleşmesi bağıtlamak için gerekli hukuki prosedür tamamlanmış bu yolda sendikamızca aşağıdaki yol en uygun yol olarak görülmüştür. Buna göre sözleşme için yalnız Ankara üniteleri esas alınmış ve yalnız Ankara üniteleri için yetki alınması yoluna gidilmiştir. Böylece muhtemel gelişmelerle teşkilatın her yerine dağılmaktansa yalnız Genel Müdürlükte uğraşılması ve bir grev ihtimalinde Kurumun beyninin felce uğratılması olanağının aranması uygun görülmüştür. Toplu-İş Sözleşmesinin teşmili kolaylaşacaktır. Bunun için Ankara da S.S.K. Genel Müdürlüğü Çankaya Şubesi, Ankara Şubesi, Bölge Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Doğumevi işyerleri için çağrıda bulunulmuştur. Çağrımıza Sağlık-İş Sendikası itiraz etmiş fakat Bölge Çalışma Müdürlüğü aşağıdaki kararı ile sendikamızı yetkili kılmıştır. KARAR TARİHİ : KARAR NO : 1970/67 DOSYA NO : S SAYILI KANUNUN II. MADDESİ GEREĞİNCE İTTİHAZ OLUNAN BÖLGE ÇLIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ KARARIDIR. MUTERİZ : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı Necatibey Caddesi Başkent Apartmanı No:13 Yenişehir-ANKARA Karşı TARAF : (SOSYAL-İŞ) Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı. Anbarlar yolu Gölbaşı Apt. No.10/6 Sıhhıye ANKARA İTİRAZ KONUSU : Türkiye Sağlık İşçileri Genel Başkanlığından alınan tarih ve 1914 sayılı yazıda ezcümle; Sosyal-İş Sendikasının tarihli Yenigün Gazetesinde, Ankara Doğumevi ile S.S.K. Ankara Bölge Sağlık Müdürlüğü işyerlerinde çalışanlar adına Toplu-İş Sözleşmesi yapacağını ilan ettiği, halbuki Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı her iki işyerinde adı geçen sendikanın Sendikalar işkolları yönetmeliğinde belli edilen çalışma alanı dışında olması, ayrıca mezkur işyerlerinde usul yönünden sözleşmeye yetkili olduğu kabul edilse bile 275 sayılı yasanın öngördüğü üye sayısı nisabına

19 sahip olması da sözleşme yapmasına mani bulunduğu ifade edilerek, 275 sayılı kanunun II. maddesi gereğince Müdürlüğümüzden karar titihazı talep olunmaktadır. OLAYLAR : SOSYAL-İŞ Sendikası Genel Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kuruma bağlı Ankara Şubesi, Çankaya Şubesi Ankara Doğumevi ve Bölge Sağlık Müdürlüğü işyerlerinde çalışan işçiler adına yapmak istediği Toplu-İş Sözleşmesiyle ilgili olarak, tarih ve 1085 sayılı yazıları ile Müdürlüğümüze müracaatla, işkolunda kurulu bulunan sendikaların unvan ve adreslerini talep ettiği, Müdürlüğümüzce tarih ve sayılı cevabı yazı ile sendikaların unvan ve adreslerinin bildirildiği, adı geçen sendikanın yapacağı Toplu-İş Sözleşmesini Ankara da münteşir Yenigün ve Yeni Tanin Gazetelerinin tarihli nüshalarında ilan ettiği, ayrıca tarihli birer yazı ile ilgili sendikalara duyuruda bulunduğu, tarihli bir yazı ile de işveren Genel Müdürlüğe çağrıda bulunulduğu. Müteriz sendika itirazının kanuni süresi içinde olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Müteriz sendikanın itiraz konusu kısmında özetlenmeye çalışıldığı şekilde vaki müracaatı üzerine Müdürlüğümüzce yaptırılan incelemeye ait evrak dosyasında mevcut olup, inceleme karar ittihazına yeterli görülüp gereği düşünüldü. KARAR Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanlığınca itiraz konusu yapılan; işyerlerinin faaliyet konusu itibarı ile sendikalar işkolları yönetmeliğinin hangi sıra sayısında yer alacağı hususunda; Bir işyerinin sendikalar işkolları yönetmeliğinin hangi sırasına gireceğinin tespiti isteğinin mahkemece incelenip karara bağlanması gerekir ifadesiyle Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin tarih ve E K sayılı kararıyla hükme bağlandığından ve bu konuda karar vermeye Müdürlüğümüz 275 ve 274 kanunlarda yetkili kılınmadığından, bu şekilde yapılan itirazın yetersizlik yönünden REDDİNE, 275 sayılı kanunun 7 ve 12. maddeleri gereğince yapılan incelemede; ilan tarihi itibariyle SSK Ankara Doğumevi işyerinde 175 işçinin çalıştığı, bunlardan 89 unun SSK Ankara Bölge Sağlık Müdürlüğü işyerinde 80 işçinin çalıştığı, bunlardan 41 inin kanuni ve nizami şekilde Sosyal-İş Sendikasına üye kaydedilmiş olduğu tespit edilmekle; Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Doğumevi ve Ankara Sağlık Müdürlüğü işyerlerinde yapacağı Toplu-İş Sözleşmesi ile ilgili kanuni prosedürü ikmal eden ve 275 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilen ½+1 üye nisabını her iki işyerinde de sağlamış bulunan Sosyal-İş Sendikası Başkanlığının adı geçen işyerlerinde Toplu-İş Sözleşmesi yapmaya yetkili olduğuna dair, İşbu karar itirazı kabul olmak üzere 275 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince verildi İMZA Hüseyin Sargın Bunun üzerine Sağlık-İş tarafından bu kararın iptali için mahkemeye başvurulmuş ve mahkeme kararı Sağlık-İş Sendikası lehine aşağıdaki kararla bozmuştur. KARAR

20 T.C. Ankara Sayı No : 970 Esas No : 970/382 Karar No : 970/53 Hakim : M.Şükrü Atalık Katip Davacı Vekili Davalı : Hayati Ünal : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş Ankara) : Av. Vehbi Ünal Ankara : Bölge Çalışma Müdürlüğü Ankara Dava Konusu : Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün tarih ve 970/67 sayılı yetki kararının iptali. TALEP : Müterizin dava dilekçesi ve ekleri tetkik edildikten sonra itirazların Sağlık-İş Sendikasının Ankara da 31 numaralı işkoluna giren işyerleri için kesinleşmiş bir yetkisinin bulunduğunu. Sağlık-İş Sendikasının aynı işkolunda bulunmadığını ve itiraz edilen yerlerde Sosyal-İş Sendikasının üye sayısının Sağlık-İş Sendikasından az olduğunu itiraza rağmen Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün Sosyal-İş Sendikasına vermiş olduğu toplu sözleşme yetki kararının iptalini istemiştir. Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünden adı geçen dosya celbetmiş ve bilirkişiye verilmiştir. GEREKÇE : Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünden celbedilen dosyada bulunan evraklardan ve bilirkişi tetkikatından anlaşıldığına göre Sağlık-İş Sendikası 31 numaralı işkolunda bulunan Ankara daki işyerleri için Toplu-İş Sözleşmesi yetkisi almış ve bu yetki de kesinleşmiştir. Bölge Çalışma Müdürlüğü kararından sonra vermiş olduğu tavzih kararında bunu belirtmiştir. Bilirkişi raporunda da gösterildiği gibi 275 sayılı kanuna göre aynı işyeri için alınmış olan ve kesinleşen yetkiden sonra başka bir sendikaya da toplu sözleşme yetkisi vermek hukuka aykırıdır. Sosyal-İş Sendikasının 31 numaralı işkolunda olmadığı Bölge Çalışma Müdürlüğünün Sağlık-İş Sendikasına yazdığı yazıdan ve dosyada mevcut belgelerden ve mevzuattan anlaşılmaktadır. Bölge Çalışma Müdürlüğü her ne kadar bunu tetkikle görevli değilse de 31 sayılı işkolunda Ankara da faaliyette olan sendikaları bildiğine ve bilmesi gerektiğine göre gerekli dikkat ve itinayı göstermesi gerekirken bunda ters bir neticeye vardığı kararından ve dosyada mevcut belgelerden anlaşılmaktadır. İki sendikanın üye durumlarına gelince Bölge Çalışma Müdürlüğünün dosyasındaki delillerden ve müterizin dava dilekçesine ekli resmi belgelerinden anlaşıldığına göre gerekli araştırma ve tetkik yapılmadan karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Dosyada mevcut deliller, bilirkişi raporu ve mevzuat yönünden Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün Sosyal-İş Sendikasına toplu sözleşme yetkisi veren kararının iptali gerekmiştir. KARAR : Gerekçede izah edilen sebeplerden dolayı Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün Sosyal-İş Sendikasının vermiş olduğu toplu sözleşme yetkisinin iptaline dosya üzerinden karar verildi.

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/4466 Karar No. 2014/3445 Tarihi: 24.02.2014 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 İŞ KAZASININ UNSURLARI İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNİN FARKI ÖZETİ Olayın,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-611 22 / 07 / 2005 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. Türkiye Büyük

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: 09.06.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN- MASININ

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23890 Karar No. 2013/24204 Tarihi: 31.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 65003657/909 14/12/2016 Konu : 6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016/29 7/9/2016 tarihli

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/37785 Karar No. 2010/26248 Tarihi: 28.09.2010 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN BELİRLENMESİNİN ESASLARI İŞ SÖZLEŞMESİ FESEDİLMEDİĞİ

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/10744 Karar No.2011/10590 Tarihi: 08.04.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) DANIŞTAY 16. DAİRE BAŞKANLIĞI 2015/24401 İlk Derece 21/09/2015 Yürütmeyi durdurma taleplidir. Duruşma taleplidir. Davacı : TÜRK YEREL HİZMET SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 2821.S.SK/4,60

İlgili Kanun / Madde 2821.S.SK/4,60 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/21622 Karar No. 2011/15363 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 2821.S.SK/4,60 İŞKOLU TESPİTİNİN İŞLETMENİN TEKNİK AMACINA GÖRE YAPILMASININ

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları.

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları. Ankara 2 Nolu Şube Bilgi İşkolunda Gelişmeler Konfederasyonlar, Sendikalar Yargı Kararları İşkolu Tespit Kararları Kamu Atamaları Mevzuat Değişiklikleri Ekonomik Göstergeler Haberler Bilgi Sayısı : 1 Bilgi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı