SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 1971 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU. 23 24 Nisan 1971 ANKARA"

Transkript

1 SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 1971 ANKARA

2 GÜNDEM : 1- Açılış ve Saygı duruşu 2- Kongre divanının seçimi 3- Genel Başkanın açış konuşması 4- Konukların takdimi ve konuşmaları 5- Raporların okunması ve eleştirilmesi 6- Aklama 7- Genel Yönetim Kurulunca Hazırlanan Tüzük Tadilinin görüşülmesi 8- Dilek ve temenniler 9- Genel merkez organlarının seçimi 10- Kapanış

3 İÇİNDEKİLER 1- Giriş 2- Sendikacılık Hareketimiz ve Örgütlenme 3- Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorunları ve Durumumuz 4- Toplu-İş Sözleşmesi Görüşmeleri 5- Yargı Kararları 6- Sonuç 7- Tüzük Tadil Tasarısı 8- Onur Kurulu Raporu 9- Mali Rapor 10- Tahmini Bütçe

4 Değerli delege arkadaşlarımız, GİRİŞ Genel Kurulumuzu onurlandıran sayın konuklar, Saygı değer basın mensupları, Türkiye Sosyal-İş Sendikasının III. genel kuruluna hoş geldiniz. Temsil etmekle şeref duyduğumuz üyelerimiz adına saygı ile selamlıyoruz. Sayın Delegeler, yılında kurulan sendikamız bugüne kadar olan süre içinde bütün uğraşını, varlığını koruyabilmeye vermiş, bunda da başarı kazanmıştır. Kuruluşunda ve kuruluşundan sonraki dönemde Sosyal-İş in Türk Sendikacılık hareketindeki yeri iki noktadan çok önem kazanmıştır. Bunlardan birincisi Kamu kesimindeki yıllardır Memur diye tanımlananların işçi oldukları ve olabilecekleri görüşünü 1961 Anayasasının esprisi içinde ortaya atmak ve bunların bir işçi sendikası içinde örgütlenmelerini sağlamak, ikincisi de İŞÇİLERİN tek Sosyal Güvenlik Kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumunun ve onun bir parçası olan Kurumda çalışmaların statülerini ortaya koymaya çalışmaktır. Burada görülen nitelik Sosyal-İş in yalnızca belirli bir işçi kitlesine değil tüm işçilere dönük bir sendika olması durumudur. Bir başka deyişle bu, kafa işçilerinin kol işçileri ile tümleşmesi demektir. Esasen ülkemiz koşullarında bu fonksiyonun önemi Demokratik ve devrimci bir halk iktidarının da hazırlayıcı unsuru olmaktadır. Sayın Delegeler, Bu koşul ve amaçların sendikası olan Sosyal-İş e biz bugünkü yöneticiler olarak tarihinde görevli olarak gelmiş bulunuyoruz. O zamandan buyana geçen iki yıl süre içindeki çalışmalarımızı ve görüşlerimizi yukarıda anlatmaya çalıştıklarımızın ışığı altında söylemeye çalışacağız. Çalışma raporumuzun alışılagelenlerin ötesinde tam anlamıyla bir düşünce forumu olması en içten dileğimiz ve çabamız olmuştur. Yalnız övgü ve başarı değil, gerektiğinde yergi ve başarısızlıkları da vermeye çalışacağız. III. Olağan Genel Kurulumuzun başarılı ve Türk işçisine ve Türk ulusuna yararlı olması umuduyla saygılar sunarız.

5 Sayın Delegeler, SENDİKACILIK HAREKETİMİZ VE ÖRGÜTLENME Geçtiğimiz dönem Türk sendikacılık ve Türk işçi hareketleri bakımından oldukça hareketli geçen bir dönemdir. Ancak hemen belirtmeliyiz ki Sosyal-İş bu hareketlilik içinde kendisine düşeni başaramamışsa da olanaklar tam olarak değerlendirilmiştir. Sosyal-İş in istenileni yapamamış olmasındaki etkenleri çalışma raporumuzda bulmak mümkün olacaktır. Bu dönemin olaylarına değinmeden önce Sendikacılık hareketinden, başka bir deyimle İşçi sınıfının örgütlerinin görev ve fonksiyonundan ne anladığımızı ülkemiz gerçekleri hareket noktamız olmak üzere açıklamayı zorunlu görüyoruz. Ülkemiz sanayisi ile, tarım, eğitim ve yaşama koşulları ile az gelişmiş bir ülke görüntüsündedir. Sanayi devrimi yapılamamış, sömürü düzenini dış kuvvetlere açık tutan montaj sanayinin dışında ulusal sanayi kurulamamıştır. Tarımda ortaçağ artığı Feodal kalıntılar hala temizlenememiş, Anayasanın emri olmasına rağmen Toprak Reformu yapılamamıştır. Görünümü itibarı ile Tarım ülkesi olmasına rağmen ekmeklik buğday bile dışarıdan ithal edilmektedir. Nüfusumuzun %46 sı hala okuma yazma bilmemekte, binlerce köyümüz okulsuz ve öğretmensiz bulunmakta, özel yüksek okullar rezaletiyle de varlıklı mutlu azınlık çocuklarına eğitim ve öğretim imkanları ardına kadar açılmakta, öte yandan yoksul halk çocukları çağdaş eğitimden yoksun, politika soyguncuları ile din simsarlarının elinde ortaçağ karanlığına itilerek din okullarında Şeriat isterük talimine çıkarılmaktadır. Açık ve gizli milyonlarca yurttaşımız bulunmakta, iş bulma lütfuna erebilenlerse bir lokmanın derdinde inlemektedir. Her yıl binlerce çalışabilir insanımız yadellere akın etmekte, diğer yandan yer altı ve yerüstü kaynaklarımız Emperyalistlere peşkeş çekilmekte sömürü yerli ortakları ile ülkeyi ahtapot gibi sarmış bulunmaktadır. Ortamı ve gerçekleri bu olan bu ülkede, çağımızın ve de çağların en önemli olan sorunu yatıyordu aslında. Emek ve sermaye ilişkileri, üretim ilişkileri. Siyasal iktidarın kimlerin elinde olduğu konusu. Demokrasimizin niteliği ve niceliği. Emeğin temsilcisi olan işçi örgütleri yani sendikalar ile emeğin bizzat kendisi olan İŞÇİLERE düşen görev ne oluyordu. Sendikalar ve İŞÇİLER salt kendi sorunlarına mı eğilmeliydi. İŞÇİLERİN salt sorunlarını ülke sorunlarından soyutlamak mümkün müydü. Kanımızca basit bir irdeleme ile bu sorulara verilecek cevap Türk sendikacılık hareketinin nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Az gelişmiş bir ülkede hiçbir sorunu yalnız kendi içerisinde çözme olanağı yoktur. Gelişmiş ülkelerde bile sorunları toplum sorunlarından ayrı ayrı imiş gibi düşünmek ekonomi ve sosyoloji kurallarına aykırıdır. Basitleştirerek örneklersek, ücretinin yaşanabilir bir hayat ortamı sağlamasını isteyen işçi, elde edeceği ücret zamlarının piyasa zamları ile sıfıra inmesini önleyecek tedbirler istemek zorundadır. Bu ise ülkenin iktisadi düzeni ile ilgilidir. Ülkede iktisadi düzen emeğe değil, emeği sömürenler yararına işliyorsa, bu mekanizma bu düzen değişmedikçe kurulamayacak demektir. O halde işçi sınıfı kendisine dönük, emeğin hakim olduğu bir düzen değişikliğini isteyecektir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu Anayasası ile açıkça ortaya konmuştur. İşte oluşturulacak düzen bu düzen olacaktır. Demokratik halkçı düzen. İşte Türk sendikacılık hareketi bu görüşten hareketle işçinin siyasal ve ekonomik savaşını bir arada vermek durumunda olmak zorundadır. Bu görüşü benimsemek ve savunmak, benimseyen ve savunanlarla işbirliği yapmak, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin bu görüş açısından bilinçlenmelerine çalışmak ve Demokratik Halk iktidarını gerçekleştirmek Türk sendikacılık hareketinin kaçınılmaz ve vazgeçilmez tarihi görevi olmaktadır.

6 Sosyal-İş bu görüşün temsilcisi ve savunucusu olma gayreti yolundadır. Bu yolda gelecek her türlü engellerle mücadele etmeyi başta gelen görevlerinden sayar. Ülkemizde işçi sınıfının bu bilinçle örgütlenmesini engellemek çabaları vardır. En son çıkarılan 274 ve çıkarılacak olan 275 sayılı yasalar buna örnek olmuştur. Sosyal-İş bağımsız sendikalar safında bu baskı ve anti-demokratik yasalara karşı mücadelesini vermiş ve vermeye devam edecektir. Değerli delegeler, ÖRGÜTLENME Bilineceği gibi sendikamız Sosyal-İş bugüne kadar yalnız Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde ve bağlı işyerlerinde çaba sarfetmiştir. Bunun dışındaki işyerlerine girme yoluna gidilmemiştir. Bu durum zamanımızda da muhafaza edilmiş yalnız bazı yeni realiteler karşısında küçük çapta faaliyetlere girişilmiştir. Sendikamızın bu durumunu şu görüşlere bağlamak mümkündür. 1- Sosyal-İş Sendikası bir işyeri sendikasıdır. Dolayısı ile de istese de başka bir işyerine giremez. 2- Sosyal Sigortalar Kurumu bugün 22 bin kişiyi bünyesinde çalıştırmaktadır. Bunların ise daha henüz sorunları bile çözümlenmiş değildir. Hal böyle olunca başka işyerlerinde de faaliyete geçmeye gerek yoktur. Her iki görüşte de doğru ve haklı noktaların bulunduğu söylenebilir. Ancak realiteler, Ülkemiz uygulamaları bu görüşlerden farklı bir durum ortaya çıkarmıştır. Bir kere uygulamada Bölge Çalışma Müdürlükleri ve yargı kararları açısından sendikamız bir işyeri sendikası değil işkolu sendikası sayılmaktadır. Ülkemizde işyeri sendikasından anlaşılan yalnız bir il hududu içinde aynı işyeri için çaba gösteren sendikalar olmaktadır. Öte yandan sendikaların işyeri veya işkolu sendikası olup olmadığı yönünde tüzüklerine bakılmakta ve şube kuruluşu mevcut sendikalar işkolunda kurulmuş bir sendika kabul edilmektedir. Bu duruma göre Sendikamızın faaliyet gösterdiği işkolu büro işkolu olmakta ve işkolları yönetmeliğinin 33 sıra numarasında yer almaktadır. Yine aynı yönetmelikle ilgili işkollarında belirtilmekte böylece Sosyal-İş sıra numaralı işkolunda kurulu bir sendika durumunda bulunmaktadır. Danıştay ca feshedilmiş ve 274 sayılı yasayı tadil eden 1317 sayılı yasanın bu yasaya göre yeniden düzenlenmesi öngörülen yeni bir işkolları yönetmeliğinin bulunması zorunlu iken, esefle söylemek gerekir ki hala eski işkolları yönetmeliği yürürlükte bulunmaktadır. Buna göre yukarıda belirttiğimiz işkolumuz ve dahil olan işyerleri şöyle belirtilmektedir. İşkolu Sıra No. İktisadi faaliyetlerin Beynelmilel tasnifine göre Bölüm No Büyük grup No İşkolu işyerleri ve Yürütülen işleri Toptan ve perakende ticaret her çeşit sınai, Zirai ve hayvani maddelerin ve ürünlerin toptan ve perakende alım satım işleri Banka ve diğer mali müesseseler, Bankalar, para ve ticaret borsaları, Sigortalar ve her çeşit Mali müesseseler, Kredi Kooperatifleri,

7 Kredi esham ve tahvilat komisyoncuları Her çeşit büro ve teknik bürolar, yazıhane, Avukat ve Mali Müşavirler, emlak komisyoncuları, iş takip büroları ve benzer müesseselerde görülen işlerle, dernekler, noterler, Ticaret ve Sanayi odaları ile benzer işçi ve işveren teşekkülleri. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde de aynen şöyle denilmektedir. Bir işyerinde yürütülen esas işe yardımcı olarak yürütülen işlerde çalışan işçiler asıl işinin dahil olduğu işkolundan sayılırlar. Bu gibi işçiler kendi mesleklerinin asıl iş olarak yürütüldüğü işyerlerinin dahil bulunduğu işkollarındaki sendikalara da girebilirler. Buna göre de Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri, Genel Müdürlüğün bütün üniteleri ile bir kül olduğu görüşünde bulunduğumuzdan Sendikamız işkolunda mütaala edilmesi gerekmektedir. Ancak hemen belirtelim ki kanımızca en doğru yol Kurum sağlık tesislerinin işkolunun tespiti için yargı organlarına başvurmak ve kesin tespiti yaptırmak olacaktır. Zira toplu iş görüşmeleri bölümünde açıklayacağımız gibi bu konu devamlı olarak Sağlık İş Sendikası ile aramızda ihtilaf çıkartmış, değişik ve çelişik mahkeme kararlarına sebep olmuştur. İkinci görüş ise yani kurumun sorunlarını çözmeden diğer işyerlerine girmenin gereksiz olacağı görüşü ise yukarıda açıkladıklarımızın yanı sıra ülkemiz gelişmeleri ile, çıkmış bulunan 274 sayılı yasayı tadil eden 1317 sayılı yasa ve bugün, yarın çıkarılması beklenilen 275 sayılı yasa tadili karşısında imkansız hale gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu görüş gerçek anlamda bir sendikal espriye de ters düşmektedir. Şöyle ki; 274 sayılı yasa Sendikaların Türkiye çapında faaliyet göstermeleri işkolundaki işçilerin 1/3 ünü bünyelerinde toplama şartına bağlanmakta, üye aidatlarının kesimi de işkolunda yetkili sendika varsa ona bırakılmaktadır.sendikamız bu yasaya karşı bağımsız sendikalara birlikte karşı koymuş ve formlar düzenlenmiştir. Meclis gündeminde bekleyen 275 sayılı Toplu-İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu tadil tasarısında 274 e paralel olarak bir takım kısıtlamalar getirmektedir. Birçok maddesinin yanı sıra şu maddeyi belirtmek konuyu aydınlatmaya yeter gelecektir sanırız. Türk-İş 8. dönem çalışma raporunda da belirtildiği gibi tasarının 7. maddesinde genel yetki aynen şöyle yer almaktadır. 1- İşkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapmaya o işkolunda en çok üyeye sahip olan ve herhalde o işkolundaki sigortalı işçilerin en az %30 unu temsil eden işçi federasyonu ve Türkiye çapında faaliyette bulunan işçi sendikası yetkilidir. 2- İşyeri seviyesinde Toplu-İş Sözleşmesi yapmaya, işyerinin dahil olduğu işkolunda işkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi almış bulunan işçi konfederasyonu üyesi işçi sendikası veya o işkolunda yetkili Türkiye çapında faaliyette bulunan işçi sendikası yetkilidir. Ancak işkolunda yetki almış işçi federasyonu üyesi işçi sendikasının işyeri seviyesinde Toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için o işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmesi gerekir. Maddede de görüldüğü üzere her halükarda işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi işkollarında yetkili sendikaya verilmekte, işkolunda yetkili sendika varsa ve bir

8 işyerinde üyesi yok ise, işkolunda yetkisi olmayan fakat o işyerinde bütün üyeleri bünyesinde toplayan sendika dahi sözleşme yapamamaktadır. Diğer yandan kanımızca sendikacılık belirli bir işyerinin değil tüm işçilerin hareketi olarak anlaşılmak durumundadır. Esasen sendikacılık hareketini dernekçilikten ayıran en basit nokta da budur. Bu sözlerimiz getirilmek istenen 275 sayılı yasa değişikliğini olumlu bulduğumuz anlamına alınmamalıdır. Bize göre ister işkolu ve ister işyeri seviyesinde oluşan sözleşme yetkisi REFERANDUM ile tespit edilmeli ve böylece yetkisi saptanmış sendikalar sözleşme yapabilmelidir. Bu düşünce ve muhtemel gelişmelerden hareketle işkolumuzda kurulu sendikalarla temas edilmiş ve birleşme yolunda çaba harcanmıştır. Ticaret-İş, Teknik-İş, Birlik-İş, Yeni Tez Büro-İş, Top-İş Sen ve Sosyal-İş olarak bir araya gelinmiş olumlu çalışmalar yapılmış fakat son anda meydana çıkan anlaşmazlık birleşmeyi gerçekleştirememize sebep olmuştur. Birlik-İş ve Top-İş Sen sendikalarının sendikamızla birleşme istekleri halen de mevcuttur. Durum ne olursa olsun, Sendikamızı bu görüş açısından yerine oturtmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Bunun ilk adımı tüzüğümüzün yeniden düzenlenmesi olacaktır. Bu amaçla hazırlanmış olan tüzük tadil tasarısı eklidir. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN SORUNLARI VE DURUMUMUZ Değerli Delegeler, Kurumda çalışanlar olarak ana sorunumuzun İŞÇİ-MEMUR ayırımı olduğu malumdur. Aslında bu konu salt bizim sorunumuz olmaktan çıkmış Ülkemizde tüm çalışanların sorunu haline gelmiştir. Esefle ifade etmek isteriz ki, bu konuda bir çözümün getirilmesi bir yana, siyasal iktidarca kargaşalığın sürdürülmesinde fayda mülahaza edilmektedir. İşçi-Memur ayırımını bizim açımızdan kurmak Kurumun sorunlarından soyutlamak mümkün değildir. Aşağıda Kurumun sorunları ve İşçi-Memur ayırımına ilişkin görüşlerimizi toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sırasında Kurum Yöneticilerine de tevdii ettiğimiz muhtıramızda bulmak mümkündür. Aynen alıyoruz. TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ DOLAYISIYLA SOSYAL-İŞ SENDİKASININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SUNDUĞU MUHTIRA I Sosyal Politika Açısından : Tarihsel bir takım nedenlerle ekonomik ve sosyal bünyesi yeteri derecede ilerlememiş ülkelerde baskı gruplarının etkisi ileri ülkelerin aksine, genellikle tutucu, çıkarcı yöndedir. Ülkemizde memur ve işçi deyimleri üzerine son yıllarda ortaya çıkan kavram karışıklığı böylesi baskı gruplarının sendikal faaliyetleri kösteklemek veya yozlaştırmak sureti ile siyasal, grupsal veya özel çıkarlarını sürdürmek eğiliminin Yasama, yargı organlarına, özellikle idare organlarına yaptıkları etkilerin olumsuz sonucudur.

9 Siyasi iktidarların zaman zaman baskı gruplarının bu türlü dileklerini, politik ortamın değer ölçülerine göre kıymetlendirdiği bir vakıadır. Çoğu kez, iktidar ayrıca, işçileri özellikle kamu kesiminde çalışan işçileri Memur kesimi içine almakla Devlet yönetiminde idari ve mali kolaylıklar sağlanacağı varsayımından hareket etmektedir. Oysa ki bu davranış ve tutum onların Devlet Yönetimindeki iktidarsızlıklarının, çıkarcı baskı gruplarının karşısındaki yenilgilerinin ifadesidir. Diğer taraftan Osmanlı yönetiminden beri sürüp gelen, bugüne değin de örgütlenmeleri için yeterli bir hukuk düzenine kavuşamamaları nedeniyle Statükocu bir tutumdan henüz kurtulamayan Memur un kapsamını genişletmekte yarar, dinamizmini bulma ve gerçek bir baskı unsuru olma yeteneğini kazanma yolunda olan İşçi den zayıf iktidarlar kuşku duymaktadır. Bunun için geçici bir süre için de olsa bu durumdan yararlanma eğilimindedirler. Ancak Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde elbetteki Çalışanlar ın statülerinin Hukuk dışı yorumlarla ve kişisel görüşlerle saptanması olanağı yoktur. Anayasal bir hak olan sendika özgürlüğünün, dolaylı yollardan da olsa kısıtlanmasına yol açacak böyle bir anlayışa karşı durmak, yalnızca işçilerin değil, tüm çalışanların yararınadır. Ve en azından bir vatandaşlık görevidir. II Konunun sendikamız açısından değerlendirilmesi : Sendika özgürlüğünü sosyal barış içinde sağlamayı Hukuk düzenini de korumayı ve de ileri götürmeyi amaç edinmiş olan Sendikamızın öncelik verdiği ilkelerinden biri de üyelerinin yaratılan değere, hizmete katkısı oranında verimlilikten pay almasıdır. Bu bakımdan işçi-memur ayırımı ile ilgili açıkladığımız yalnızca salt Hukuk açısından değil, birkaç örnek olay yardımı ile Sosyal Politika ve Sosyal Adalet yönünden olacaktır. Bu bölümde arz ve izah edilecek konular bir anlamda da II. Dönem Toplu-İş Sözleşmemizin ana hatlarıyla bir gerekçesi olacaktır. III Kurumun Mali ve İdari özerkliği : Kurum kuruluşundan buyana bir çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen yalnızca işyerinde işçinin sosyal güvenliğini sağlayabilmektedir. Bunun nedenlerinin başında kuruluş kanununun daha ilk maddesinde öngörülen mali ve idari özerkliğinin korunamamış olmasıdır. Özerklik meselesini bu iki yönü ile ve bir iki örnekle sadece konumuzla ilgili olarak incelemekte yarar vardır. A) Mali Özerklik ve çalışanlar yönünden sonuçları : 1 Plasmanlar : Türlü nedenlerle yeni kaynaklar yaratmak verimliliği artırmak tam istihdamı sağlamak ileri teknolojiye ulaşmak olanaklarından yoksun iktidarlar iç ve dış kredi imkanlarından yararlanmaya, döviz tasarrufu sağlamaya, yönetim masraflarında kısıntı yapmaya mecbur olmaktadır. Yurdumuzda durum şuracıkta üç beş satırla çizdiğimiz bu tablodan farklı değildir. Durumun doğal sonucu olarak. Tasarrufçu bir kuruluş olan kurumumuza yankısı, kurum fonlarının hükümetlerce bir finansman kaynağı olarak kullanılmasını intaç etmiştir. Ancak bu doğal sonucun nerde başlayıp nerde bitmesi gereği üzerinde durmak yerinde olur. Kurum plasmanlarının yıllık gelirlerine oranı şu şekildedir : %52 %46 %52 %49 %49 %54 %51 %51 %59 %55 Yıllık gelirlerden a) Milli Bankalara yatırılan Plasmanlar :

10 %12,4 %19,5 %2,1 %13,4 %10,7 %1,4 %06 %2,3 %7,1 %3,8 oranlarında olmak üzere daima alçalan bir trend izlemiştir. b) Gayri menkullerde : %18,6 %8,3 %7,7 %5,8 %5,1 %6,4 %5,2 %5,9 %6,1 %5 Yüzde 18 den %5 e kadar düşen oranlar dizisi şüphesiz ki, sabık ve sakıt bir devrin kuruma zoraki işe yaramaz arsa satın aldırmasının planlı devrede de alınan arsaların değerlendirilmesinde görülen güçlüklerle izah edilebilir. Ancak paranın iştira kabiliyetini kaybetmekte olması emlak fiyatlarının süratle artışı bu sektörü yine de en emin bir Plasman yeri olarak ortaya koymaktadır. Hatta son finansman kanunlarının emlak vergileri ile ilgili hükümlerine rağmen. c) Tahvil satınalınması : I Yıllık gelirlerin tahvil mübaayasına tahsis edilen kısmında yıllar itibari ile % olarak : %11 %49 %22 %21 %19 %42 %48 %40 %42 %44 Daima artan bir seyir takip ettiğini görüyoruz. II Kurumun yıllık Plasmanları içinde tahvil mübaayası na ayrılan kısmı da : %10 %42 %39 %39 %34 %72 %8 %78 %64 %71 oranında daha da süratli artan bir rakamlar dizisini görüyoruz. III Plasmanların ulaştığı miktarın ise : %20 %34 %35 %36 %39 %43 %50 %55 %56 %60 gibi baş döndürücü olduğunu söylemek mübalağa olmayacaktır. İşin daha da ilginç tarafı ise 1960, 61, 62, 63 yıllarında Emlak Bankası tahvili amortisman kredi sandığından alınan tahvil toplamı : yılında da hazine amortisman Kredi Sandığı ve Devlet Yatırım Bankasından 202 milyon liralık, 1965 den itibaren de yalnız Devlet Yatırım Bankasından milyon liralık tahvil satın alınmıştır. 1, ,035 Bilindiği üzere bu tahvillerin faiz oranları 1968 yılına kadar %6, %6,5 ve nihayet Eylül 1970 dev buyana da %9 a yükseltilmiştir. Tahvil Borsasının piyasadaki oranı bilindiği gibi bugün asgari %15 dir.

11 Ayrıca Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin değer artışı söz konusu değildir. Oysa ki diğer tahvillerde yüksek artışlar görmekteyiz. Bu tahvil mübaayasında arz olunan sathı veriler dahi kurum fonlarının emniyeti verimliliği, likiditesi yönünden ne derece aksak bir yönde olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni kurum yöneticilerinin kifayetsizliği değildir. Bu vebal siyasal iktidarların omuzlarındadır. Ayrıca bütçe kanunlarına eklenen maddelerle kurumun kuruluş kanununda öngörülen %40 nisbetin çok çok aşılması son yıllarda adet haline getirilmiştir. Diğer taraftan bilindiği üzere 441 sayılı kanunla kurulu Devlet Yatırım Bankası iktisadi kamu kuruluşlarını finanse eden bir bankadır. O iktisadi kamu kuruluşları ki, her yıl yeni yatırımlar yapabilmek için yeni borçlara ve ödeyemeyeceği borçlara girmektedir. Ayrıca bu 27 kuruluştan 9 tanesi yeni yatırımlarına rağmen kendilerini zarardan kurtaramamaktadırlar. 27 kuruluştan yıllar itibari ile zarar edenlerin sayısı aşağıdadır yılında 9 kuruluş zarar etmiştir Bunlar arasında da iki kuruluş daimi bir şekilde zarardadır. Bu husus II. 5 Yıllık Kalkınma Planı programlarında açıklanan bir konudur. Dolayısıyla, Likidite prensibi de zorlukla sağlanabilmektedir ve sonuç itibari ile, uzun süreli sigorta kollarının gerektirdiği yardımları günün birinde karşılayamayacak hale geleceği muhakkaktır. Bilindiği üzere hastalık ve analık sigortaları 1950 yılından buyana daima açık vermektedir yılındaki gelir-gider dengesi ise, sadece o yılın özelliklerine atfedilebilecek bir husustur. Dolayısıyla yalnız iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki cüz i olumlu durum bütün bu açıklamaları kapatmakta etkili olamayacaktır. Sonuç olarak kurum emniyetli ve verimli alanlarda Plasman yapmak durumundadır. Oysa ki yöntem ters yöndedir. Muhtıramızın başlangıç kısmında da arz ve izaha çalıştığımız üzere Sendikamızın görüşü hizmete katkısı ölçüsünde verimlilikten pay alınmasıdır. Mali yöndeki maruzatımızın bu yönden değerlendirilmesini rica ederiz. d) İşçi meskenlerine yapılan Plasmanlara gelince : %10,3 %12,4 %16,5 %8,1 %6,7 %8,2 %4 %5 %7 %6 Dalgalı ve özellikle son yıllarda azalan bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Kurumda çalışanlara mesken kredisi açabilmesinin parasal olanağının ne geniş çapta mevcut olduğunu 4792 sayılı kanunun tadili ve ilgili olarak Başbakanlık Portföyünde olduğu söylenen tadil tasarısında öngörülen bu hükmün ne kadar isabetle konulduğunu göstermektedir. 2 T.C. Emekli Sandığı ile Kurum personelinin ilgilendirilmesi :

12 Diğer taraftan kurum genel kurullarında işçi ve işveren temsilcileri tarafından yıllardır bir garabet olarak vasıflandırılan kurum personelinin T.C. Emekli Sandığına tabi kılınmaları da mali ve idari yönden ilginç ve gerçekten de sakıncalı bir durum göstermektedir. a) Ülkemizde sosyal güvenlik tedbirlerinden yararlananların aktif nüfusa oranı sadece %13,2 dir. Yukarıda da işaret edildiği üzere Sosyal Sigortalar kapsamındaki işçi sayısı her yıl artmaktadır. Sigortalı sayıları bindir programı , 1971 tahmini dir. İşyeri sayıları da, bine ulaşmış, 1970 programı olarak öngörülmüş, 1971 için de tahmini dir. b) Sosyal Sigortalar Kanunlarının kapsamındaki işçi ve işyerleri sayıları artış gösterirken, daimi tekamül halinde bulunan mevzuatta da yeni programlar uygulayacağından kurumun iş hacmi artacaktır. Bu da yeni elemanların alınmasını zaruri kılmaktadır. Tarihi gelişme de böyle olmuştur yılında 7095 olan Kurum personeli 1970 yılında 21,696 ya yükselmiştir. Bu personel için yalnızca Kurumun hissesi olarak T.C. Emekli Sandığı na yıllar itibari ile ödenen paralar : tahmini de TL.dır. Bu paraların T.C. Emekli Sandığına aktarılması gerçekten üzücü bir olaydır. Personel istikrarının sağlanması ile olan ilişki üzerinde ayrıca durulacaktır. B) İdari Yönden : a) Kuruma 25 yıllık tarihi içerisinde çok kıymetli yüksek kademe idarecileri gelmiş geçmiştir. Ancak bu insanlar siyasi iktidarın çelişik tutum ve davranışları nedeniyle gayet kısa sürelerle nöbet değiştirilmişlerdir. Bunun etkileri orta kademe idarecilerinde de maalesef zaman zaman görülmüştür. Bu ise esas olarak kurumun işleyişini aksatmıştır. b) İstihdam yönünden yüksek ve orta kademe idarecilerinin istikrarsızlığının sebep olduğu kötülükler yanında, bir de son zamanlarda çıkartılan ve Türk kamu yönetiminde büyük huzursuzluklara sebep olan 657 sayılı kanunların da olumsuz etkilerine değinmek gerekir. Aslında bu olumsuzluk temelde olup devlet bütçesi ile ilgisi olmayan özerk ve özel hukuk personelinin başlangıçtan buyana statü hukuku ile ücretlendirilmesi çelişkisinden doğmaktadır. Gerçekten, sırf maddi tatmin yönünden bile alsak, probleme 657 sayılı kanun ve tadili ile ilgili 1327 sayılı kanun bir çözüm getirmemektedir sayılı yasa ile ücretlere %100 oranında bir zam yapılmış olmasına rağmen arada geçen 10 senelik bir süre içerisinde yetersiz kalmış ve kurumun işbilir, güvenilir, tecrübeli elemanlarının özel sektöre kaymasına sebep olmuştur. 657 sayılı yasanın kurum yönünden getirdikleri ise bu dahi değildir ve devamlı olmayacaktır. Geçi katsayı kabul edilmiş ise de katsayı hiçbir zaman değişik merdiven

13 sisteminin verdiği seyyaliteyi sağlayamayacağı gibi, bütçe olanaklarına iktisadi konjöktüre tabi kalacağından kurum personelinin yeniden özel sektöre kaymasına veya cüz i bir sayıda olsa da ağır bir yükün altından sıyrılmak için aynı mali olanakları sağlayan devlet kuruluşlarına geçmelerine sebep olacaktır. Oysa ki kurum 506 sayılı yasanın öngördüğü şekilde yönetim giderlerinin yıllık gelirlerinin %10 u geçmemesi kaydıyla ve toplu sözleşmeler yaparak istikrarlı bir personel politikası izleyebilir. İşlerin süratle ve emniyetle yürütümünü sağlayabilir. Son defa yapılan fazla çalışma tekniğinden yararlanma bize göstermiştir ki, yeniden eleman alma yerine, eldeki eleman ufak tatminlerle işine bağlanırsa çok daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu yolla 3 yıllık bir programın, birkaç ayda tamamlanması mümkün olmuştur. 657 sayılı kanunda ihtisas problemi derece düşmesi terfide bir haddin aşılamaması, kıdem kaybı gibi herkesin bildiği teferruatına girmeye değmeyecek bir sürü huzursuzluk kaynağı problemler toplu-iş sözleşmeleri ile giderilebilir ve idarecilerin hareket kabiliyetini artıracak tedbirler alınabilir. c) Kurum personelinin T.C. Emekli Sandığından ayrılarak Sosyal Sigortalara tabii kılınmasının kurum yönünden sağlayacağı mali yarar yanında ve belki de çok daha fazla olarak personel istikrarına sebep olacağı açıktır. Kurum İhtiyarlık Sigortası Müdürü Sayın Selahattin Turla nın T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun aldığı pirim ve keseneklerle, karşılığında sağlanan yardımların karşılaştırması ilginçtir. Kurum personelinin sosyal güvenliğinin kurumca sağlanması hem bu personelin yararına ve ham de kurumda istihdam istikrarını sağlaması yönünden kurumun personel politikasına olumlu katkıda bulunacak bir unsur olacaktır. Diğer yandan kurum personelinin Sosyal Sigortalara devri konusunda da hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Her şey bir tarafa bırakılsa dahi 274 sayılı yasayı tadil eden 1217 sayılı yasanın 2. maddesinin V. fıkrasında bu yasaya göre işçi sayılanların hakkında iş kanunlarının uygulanacağı hükmü yer almıştır. Öte yandan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı yasasını tadil eden 3186 sayılı yasanın geçici 90. maddesinde iş kanunu kapsamında bulunup Emekli Sandığına tabi olanların Sosyal Sigortalara devri zorunluluğu bir yasa hükmü olarak yer almaktadır. SONUÇLAR : Bütün bu hususların düğüm noktasının kurumun özerkliğinde toplandığını özerk, iş kanunu kapsamına girmiş, çalışanları işçi statüsünde olan bir Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarını çözümleyebileceğine inanıyoruz. Bu maksatla gösterilecek çabanın yalnızca Kurum yöneticileri tarafından gösterilmesinin yetersiz olduğu görüşü ile Sendikamız yetkilileri üyeleri ile yaptıkları temaslarda ve yayınladıkları bildirilerde kurumla sendikanın yukarıdan beri sıralanan ve aslında kurumun özerkliği bulunan amaçlarını sağlamak için birlikte çalışmalarının gereği üzerine durmuşlar ve sosyal barışın üyelerimize de Kuruma da büyük yararlar sağlayacağı görüşünü savunmuşlar, bunun aksine tutumun nerden gelirse geldin en kuvvetli tepkilerle karşılanmasının da ödevimiz olduğu ve hatta olanaklarımızın üstünde sanılan direnç yollarını da pekala kullanabileceğimizi ve mutlaka yukarıdaki sonuçları elde etmek için gerekli eyleme geçeceğimizi belirtmişlerdir. Zaten kurumun özerkliği 4792 sayılı kuruluş yasasının bir maddesinin 2. fıkrasında açık ve seçik olarak belirtilmiştir. Ülkemizde kuruluşların özerkliği iki esasa dayanmaktadır. 1. Anayasa teminatı altındaki özerkliği 2. Yasaların sağladığı özerkliktir. Bu iki özerklik arasındaki fark birinin Anayasa ile teminat altına alınmış olması ve ancak Anayasa değişikliği ile kaldırılabilmesi, diğerinin ise yasalarla düzenlenmesidir. Bu durumda iki tür özerkliğin de yukarıdaki husus hariç birbirinden hiçbir farkı olmamaktadır. O

14 halde özerklik nasıl olursa olsun Anayasanın koyduğu espri içerisinde bulunmak ve kullanılmak zorundadır. Anayasaya göre özerkliğin ne olduğu konusunda ise Anayasa Mahkemesi şu içtihada varmıştır. Özerklik kurumların mali ve idari bütün tasarruflarının kendi yönetim organlarınca kullanılması demektir. Anayasaların en belirgin özelliğinin yol gösterici olduğu hukuki realitesinden hareket edilecek olunursa, Kurum özerkliği kaldırılamadığı sürece bu görüş içerisinde hareket etme olanağına sahiptir ve buna da kanımızca zorunlu bulunmaktadır. 2) Salt Hukuk Açısından Kurumda Çalışanların Hukuki Statüsü : Bilindiği üzere tarih ve 334 sayılı T.C. Anayasasının 117. maddesinde aynen Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütülmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar eli ile görülür... denilmektedir. Anayasanın bu maddesinin ışığı altında 657 sayılı Devlet Personel Kanunu ve bunu tadil eden 1327 sayılı yasa ile değiştirilen 3. maddesinde devlet memuru aynen şu şekilde tanımlanmıştır. Devlet Memuru deyimi Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda kefalet sandıklarında beden terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alan kişileri... ifade eder Anayasası öncesinde dahi memur tanımı aynı espri içinde 788 sayılı kanunda şu şekilde tanımlanmıştır. Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan sicili mahsusunda mukayet olarak umumi veya hususi bütçeden aylık alan kimsedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu tanımlamalarda memur; 1 Devlet hizmetinde olan 2 Yukarıda belirtilen bütçelerden maaş alan kişileri ifade etmektedir. Oysa ki, kurumda çalışanlar Devlet hizmetinde değil, belirli bir nüfus kesiminin (İşçi ve İşveren) hizmetinde çalışan kimselerdir. Bütçesi de 4792 sayılı Kurum Kuruluş Kanununun 19. maddesinde belirtildiği üzere 657 sayılı kanunda belirtilen genel katma bütçelerden be bunlarla döner sermayeli kuruluşlardan yahut kefalet sandıkları beden terbiyesi bütçelerinden değil, başlıca gelir kaynağı işçi ve işverenler tarafından ödenen primlerden teşekkül eder. Bu görüşümüze kaynak teşkil eden kurum ve kurumda çalışanların statüleri hakkındaki yasa hükümleri ile bu hususta teşekkül etmiş yüksek mahkemelerin içtihatları hakkında da birkaç söz etmek yerinde olacaktır sayılı kanunun 1. maddesinde kurumun özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, idari ve mali yönden muhtar bulunduğu tüzel kişilikte bir devlet kurumu olduğu, 7. maddesinde de kurum memur ve hizmetlilerinin T.Ceza Kanunu uygulamasında Devlet memuru sayıldığı ifade edilmektedir. İçtihatlarda : 1 Kurumun Resmi Daire olmadığı : - Vergi Temyiz Komisyonu 6.D /193.K Danıştay 9.D ,E.1501 K Kurumun İktisadi Devlet Teşekkülü olmadığı : - Danıştay 2.D E K Danıştay 8.D E. 61/1102 K.123

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ FERHAT AYDOĞDU DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU ANKARA Nisan

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Erhan YALÇIN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. BÖLÜM VAKIF HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU EKİM 2012 Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma Yaşamına Etkileri 3 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ Prof. Dr. Erol AKI * İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 4857

Detaylı

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Türkiye Bankalar Birliği tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da düzenlenen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli nin deşifre

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

GÜNDEM 1- Yoklama ve açılış 2- Divan heyetinin teşekkülü 3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı 4- Raporların okunması ve müzakeresi a-) Faaliyet raporu b-) Hesap raporu c-) Denetim raporu 5- Yönetim ve Denetimin

Detaylı

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 3 / MAYIS 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DANIŞMA KURULU u Prof. Dr. Recep AKCAN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Aykut OKUR Av. Mehmet KALAY TAKDĐM U zun zamandır gündemimizde bulunan CMUK Uygulamaları ve Sorunları ile birlikte Adli Yardım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN Sosyal güvenlik sistemimizde yaşanan son gelişmelerin bir sonucu olarak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı