12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM"

Transkript

1 12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM OKULLAR Mustafa Yorganc (1894): Rüfltiyenin (ortaokul) birinci s n f ndan ayr larak 13 yafl mda stanbul a gittim (AG, 1 Eylül 1978). Mehmet Ali Mo ul (1894): S n f m n f yoktu o zaman o ul. Okuyabildi in kadar okunurdu. Ben üç mektepte okudum: Kilmes (Bozkurt), Hamza ve buras (Abana). Yeni yaz y bilmem ben. Eski yaz y okurum az-çok. Elverir. Yeni yaz y ö renmeye elimiz de medi. Bafl m zda 7-8 çocuk. Gece uykusu yok. Para yok. Ekmek ç karacaks n! (AG, 15 Haziran 1978) Mustafa fienol (1904): 1320 de (1904) Abana da do dum. Babam Molla Mustafa d r (fienol, 1874). lk olarak 1911 senesinde Zeytinlik teki K z Mektebi nde (*) bir sene okudum. Sonra Eski Cami nin yan ndaki okulda (Yat Mektebi) üç sene okudum da (1913) mektebimize Rumeli den muhacir gelen ö retmenler verdiler. Maarif Program tatbikat bafllad. Mektebimiz devre-i ulâ (ilk), devre-i mütevass ta (orta) ve devre-i âliye (yüksek) olmak üzere, ikifler y ldan alt y la ç kar ld. Ve rüfltiye (ortaokul) la vedildi (kald r ld **). Rumeli den gelen dört hocadan (Midillili Mustafa Efendi, Kavalal Osman Efendi, Selanikli Hüseyin Efendi ve Enezli) baflka Osman Efendi, smet Hoca ve Deli Hoca nam yla an lan üç hocam z daha vard. Ben, alt seneyi tamamlayarak, devre-i âliye den flahadetname (diploma) ald m (AG, 1 Mart 1978). Faik Acar (1909): 7 y l okudum. Bizim zaman m zda okullar bugünkü gibi de ildi. steyen gelir, istedi i kadar okurdu. Diploma al p da ç k p giden yok. lkokuldan ç kan rüfltiyeye giderdi ama, bizim zaman m zda rüfltiye kapand (AG de, 15 A ustos 1972 de yay mlanan söylefli bantlar n n yeni çözümü). Fuat Ünal (1910): Abana da 1912 de(***) do dum, 1919 da ilkokula girdim, 1924 te bitirdim. (...) O zaman k z ve erkekler ayr ayr okullara giderdi. Ben, caminin yan ndaki ilkokulda (Yat Mektebi) okudum. K z mektebi Zeytinlik teydi. Sonradan, hükümetin yan nda yap lan okula tafl nd (AG, 1 A ustos 1978). *) Ruhi Taner in (1931) dedesi Recep Usta n n (Kalafat, Ar ca, 1868) Zeytinlik teki, yerine apartman yap lan evi. **) 1913 te Rüfltiye (ortaokul) ve subyan mektebi (çocuk okulu) kald r larak yerine 6 y ll k ilkokul (mekatib-i iptidai) getirildi. ***) Fuat Ünal n do um tarihini (H 1328) 1910 olarak hesaplad k. Rumi (R) olarak gösterilmeyen tüm tarihlere hicri (H) ifllemi yapt k. Uygulad m z yöntem: H-H/33+622=Miladi (hicri y llar y lda 10 gün kadar eksik oldu undan, her 33 y lda bir y l ç kar yoruz, kalan say ya 622 ekliyoruz). Rumi y llara 584 ekliyoruz. Birçok kiflinin do um tarihi için Rafet Demirtafl n (1931) belle ini yeterli gördük. Ayr ca tarihler y l y l na da çevrilmiyor. Örne in H 1328 i 1910 olarak çevirdik in günü ay belliyse (25 fiaban 1328 gibi), y l n kimi bölümleri 1911 ya da Zeytinlik teki K z Mektebi (1970 ler) a kayabiliyor. Bu nedenlerle kimi tarihlerde 1-2 y ll k yan lma olabilir. 241

2 Mahir Özer (1913): Pazaryeri (Bozkurt) lkokulu nda befl y l okudum. Maarif mektebi (milli e itim okulu) olarak Abana, Pazaryeri ve lifli de (Yakaören) okul vard. lifli deki üç s n fl yd. Hiçbir köyde okul yoktu (yay mlanmayan söylefli band ndan). Nuri Eren (1920): 1920 de Abana da do dum de (yeni yaz n n ilk uyguland y l) Abana lkokulu nda ö renime bafllad m. Yanan ilkokul (Yat Mektebi) te yanan okulun yap lmas s ras nda (1936 da ö retime aç ld ) 20 kurufl ba fl da yapm flt m(*). Benim bu 20 kuruflluk ba fl m, orada bulunan kalabal coflturmufl, okulun camekânlar da benden olsun gibi büyük ba fllarda bulunanlar olmufltu. O zaman bölgede ortaokul yoktu. Okuma olana da yoktu da çal flmak için stanbul a gittim, Feshane Fabrikas na ç rak olarak girdim. O y l (1936) nebolu da ortaokul aç lm fl. Annem bana haber yolluyor, nebolu da okumam için. Feshane de bir y la yak n çal flt ktan sonra okumak amac yla Abana ya döndüm. Babam karfl ç kt. Biz okumad k da aç m kald k? dedi. Ama ben okuyaca m diye direndim. So uk havada denize girdi imden, zatürre olmuflum. Hastal m için nebolu ya gidip gelirken okula bafllad m (1937) ve hiç s n fta kalmadan 1940 ta bitirdim. Abana dan Necati Yazgan (1914), Necmettin Acar (1920) ve ben birleflerek ev tuttuk. Bir ara ben tek bafl ma da kirac olarak Abana Merkez lkokulu 1942 ö rencilerinden kimileri (Aynur fiengün). kald m. (...) Abana dan on befl kifli kadar vard k. Kâmil Yazgan (1923), Muzaffer Tuncer (1920), Ahmet T l (1921), Faik Ar kan (1920) bizden bir y l önceki, nebolu Ortaokulu nun ilk ö rencileriydi. Bunlar ilk akl ma geliverenler. Bozkurt tan da vard. nebolu Ortaokulu bölgede bafll bafl na bir okuldu. Toplam 500 ö renci vard. Hatta yafllar n küçülterek ortaokula gidenler bile vard. Necmettin Acar (1920) bunlardand. Abana dan giden k z ö renci bile vard. Bunlardan merhum Makbule yi (Çeliker, 1923) sayabilirim (AG, Temmuz-A ustos 1995). smail Yuvarlak (1923): 1923 te Çay rc k ta do dum. lkokula Sar çiçek te bafllad m. Ö retmenimiz Selanikli Celal Bey di. Minik Muallim derdik ona. O zaman köy okullar üç y ll kt. Dördüncü s n fa Abana da bafllad m. S rt mda yukar bezinden çanta, içinde m s r ekme i ve p rasa. Ayaklar m yal nayak. Yat Mektebi olarak an lan suyun yan ndaki okul. Ö retmenimiz de Fatma Hoca (Gemici, 1906). Bir iki ay sonra k fl bafllad. Ben de çar kla gelmeye bafllad m okula. 40 dakikal k yol. Okula ayakkab ile girilmezdi o zaman. Ben de çar klar m ç kar p, giriflteki ayakkab l a koyuyordum. Bir gün ders aral nda bakt m, çar m n teki yok. Kap y aç k b rakm fllar, köpek alm fl çar m, geveliyor. Giyilecek yeri kalmam fl. Kar da var. smail Efendi (Ekmekçi, 1887) vard, ona gittim. Bir a a ma bez parças sard da, eve öyle gittim. Evde bir öküz kellesi derisi vard. Babam, Kasap Hamdi Demir in (1898) tarlas nda çal flm fl da, bir s r kellesi vermifller. Babam da o kellenin derisini tuzlay p saklam fl. flte o deriden babam bana çar m n tekini yap verdi. Anam da sabaha dek uyumayarak çar n ipini e irdi. Sabah okula giderken anam, Çar klar n d flarda b rakma, bir kâ da sar da s ran n içine koy dedi. Ben de öyle yapt m. Sobaya yak n da oturuyordum. Fatma Hoca s n fa girince kokuyu anlad ve Burada fare ölüsü gibi bir fley var! dedi. Çocuklar çar m buldu. Fatma Hoca çar d flar ç kartt ve elime dört cetvel vurdu. O cetvel sopas ndan sonra bir daha okula gitmedim. lkokulu d flardan bitirdim (özel söylefli). *) Nuri Eren (1920), ortaokul yap m için de 1954 te 500 TL ba fllad (o zaman 175 TL ayl vard ). Yap lan yap, ö retmen verilmedi inden ortaokul olarak kullan lamad. Nuri Eren sa l k merkezi yap m için de 250 TL (bir ayl ndan çok) ba fllad. 242 Yat Mektebi-1931 (Nuri Eren).

3 Alaattin Okyay (1924): Befl ö retmenimiz olmazd. Dört ö retmen verirlerdi. Uzun Nuri ad nda Taflköprülü, çok iyi bir ö retmenimiz vard. Bizden önce sar kl ym fl. Ama çok ilerici bir ö retmendi (AG, Haziran 1993). fiahap fienol (1928), Abana Merkez den liseyi bitiren ilk kiflilerden biridir: Ben ilk lise ö renimli say lmam. Benden iki y l önce liseyi bitirmifl iki kifli var: Hac veli den Mustafa Atayurt (1924) ve lifli den (Yakaören) O uz Çelebi (1918). Ayr ca Abana ve Kastamonu da okumamakla beraber, Selahattin Öztürk (1930) de benimle ayn y lda liseyi bitirdi(*). Bu sayd klar m n üçü de üniversite ö renimlidir ve bugünkü (1977) görevleri flöyledir: Mustafa Atayurt Samsun Devlet Su flleri müdür yard mc s, O uz Çelebi Danimarka da bir gemi yap m kuruluflunda mühendis ve Selahattin Öztürk ABANALI YÜKSEK Ö REN ML LER (1977) (abece s ralamas na göre adlar ve bitirdikleri okullarla) smail Ata (Galatasaray, Mühendislik) Mustafa Atayurt (Teknik Üniversite) Güleren Cankoçak (Gemici) ( ktisat Fakültesi) Ergin Demirtafl (E itim Enstitüsü) Mehmet Dengizer (Hukuk Fakültesi) smail Dokuzo lu (Hukuk Fakültesi) Erdal Eren ( ktisat Fakültesi) Serüven Ero lu (Gemici) (Dil Tarih Co r. Fakültesi) Halil Günay ( ktisadi ve Ticari limler Akademisi) Reflat Gürsoy (Hukuk Fakültesi) Hasan K r ko lu ( ktisadi ve Ticari limler Akademisi) Nevzat Ömür (Mühendislik Yüksek Okulu) Ceylan Özden (Hava Harp Okulu) Ahmet Özden (Kimya Fakültesi) Selahattin Öztürk (Hukuk Fakültesi) Süleyman Sönmez (E itim Enstitüsü) Halit Taner ( ktisat Fakültesi) Ayfle T l (Hukuk Fakültesi) Ahmet T l ( ktisadi ve Ticari limler Akademisi) Mehmet T l (E itim Enstitüsü) Ergün Ünal ( TÜ Mühendislik Fakültesi) Fedai Ünal ( ktisadi ve Ticari limler Akademisi) Kâmil Yazgan (E itim Enstitüsü) lkim Yazgan ( ktisadi ve Ticari limler Akademisi) Varol Yazgan (Hukuk Fakültesi) Selahattin Y lmaz (Nurayd n) (T p Fakültesi) Erdal Yorganc ktisat Fakültesi Ömer Yorganc (Hukuk Fakültesi) AG (1 Kas m 1977) stanbul da avukat. (...) nebolu da (ortaokulu okudum). O tarihlerde yaln z nebolu ve Kastamonu da ortaokul vard (**). Lise dersen yaln z Kastamonu da. Sinop, Çank r, Bolu gibi yerlerde lise yoktu. Oralar n ö rencileri de Kastamonu da okurdu. Bugün, ticari ve politik alanda Türkiye çap nda baflar l olmufl s n f arkadafllar m var. (...) Ben bildim bileli Abana da Yat Mektebi vard. nebolu köylerinden, Çatalzeytin den, dahas Cide den bile ö renci vard. Oralarda yoktu yat l okul. O y llarda kimi köylerdeki 3 y ll k e itmenli okullar d fl nda okul da yoktu. Üzeri ilkokul, alt pansiyondu Yat Mekte-bi nin. Ö retmenler akflamlar da ilgilenirdi ö rencilerle. Ö renciler disiplinli ve çal flkand. Yat Mektebi, denilebilir ki, Sinop tan Cide ye kadar olan bölgenin yat l okuluydu. Sonra yine halk n yapt yanan ilkokul yap ld. Köylere de ilkokullar aç lmaya bafllan nca Yat Mektebi da ld. Yang ndan önce karakol olarak kullan ld Yat Mektebi (AG, 1 Kas m 1977). Köylerde de okul (mektep) vard ama, bunlar devlet okulu de il, mahalle mektebi türündendi. Necati Y lmaz (1910): Hocam z topal oldu undan, askere al nmam flt. Köylü hocan n iflini gücünü görür ve yemeklerini de s ra ile verirdi. Hoca da fahri olarak (para almadan) hocal k eder ve bizi okuturdu. Bize namaz süreleri falan okutur, okuma yazma da ö retirdi. Baflka bilgiler de ö retirdi. Hatta ben hocay b rak p Abana Rüfltiyesi ne (ortaokul***) girdim. Ö retmen Nuri Bey vard, beni imtihanla dördüncü s n fa ald... (AG, 1 May s 1982) *) Karabük Demir Çelik Fabrikas n n (Kardemir) kuruluflundan bafllayarak mühendis olarak çal flan Denizbükü Köyü nden Mehmet Ali Ergün (1907), saptayabildi imiz ilk lise ö renimli Abanal d r. Ergün ün annesi Örükye Çölmek (1884); babas da Hasan Çevik tir (1881). Dört k z babas olan ve 1974 te ölen Mehmet Ali Ergün ün ö renimini nerelerde yapt n saptayamad k. **) Kastamonu 1973 l Y ll na göre, ilimizdeki ortaokullar ve aç l fl y llar (Abdurrahmanpafla Lisesi nden sonra): nebolu (1936), Tosya (1947), Daday (1948), Taflköprü (1948), Devrekâni (1950), Cide (1951), Araç (1951), Küre (1953), Bozkurt (1954), Azdavay (1955), Çatalzeytin (1956), Seydiler (1966), A l (1967), Gökçea aç (1967), hsangazi (1968), Abana (1969), Kuztekke (1969), Baltac Köyü (1969), fienlik (1969), Do anyurt (1969), dir (1969), P narbafl (1969), lyasbey (1970), Selalmaz (1970), Kilkuyu Köyü (1972) ve Boyal (1972). ***) Necati Y lmaz n okudu u y llarda Abana dan rüfltiyenin kald r lm fl olmas gerekiyor. An lan okul ilkokul olmal d r. 243 Bir ara rüfltiye (ortaokul) olarak kullan lan,tar m Kredi Kooperatifi nin karfl s ndaki ev (bugün ayakta).

4 Yakaören lkokulu 1913 te aç ld. Mehmet Fahrettin Altan (Keserci Haf z, nceyaz 1887):...Yap lan araflt rmalara göre Haf z M. Fahrettin (Altan, 1887), senelerinde hususi mahiyette ad geçen mektepte (Yakaören-Merkez) yaln z erkek çocuklara hocal k yapm fl, bu müddet zarf nda resmi mekteplerde okutulan tarih, co rafya, musahabat ahlakiye vs gibi dersleri tedris ve takip eylemifl, yaz aylar nda resmi mektepler gibi Abana da bulunan Rüfltiye (ortaokul) ve iptidai (ilkokul) mektepleri muallimlerini davet etmiflti. Yetiflen çocuklar onlar n imtihan na tabi tutmufl ve muvaffak olanlar mezun k lmak, kitaplar hediye etmek suretiyle mektebi birkaç ay tatile tabi tutmufltur. Bu flekilde tedrisata devam ederken 1913 senesi fiubat ay nda ayni mektebe vilâyetçe tahsisat verilmifl ve lifli Musareis ptidai Mektebi ad yla yeniden aç lm fl ve hocas (Mehmet Fahrettin Altan) muallim tayin edilmifltir. Bu mektep, bu tarihten itibaren sekiz sene lifli Musareis Necmi Saadet Mektebi ptidaisi ad yla faaliyette bulunmufl ve sonra Cumayan nda daha evvel aç l p Yukar lifli Ravzai rfan Mektebi ad nda di er bir mektep bulundu undan, Musareis Mektebi la vedilmifl, muallimi önce Abana Merkez ine, sonra Yukar lifli Mektebi ne naklen tayin edilmifltir(*) ( lifli ve Havalisinde Kültür Hayat, kendi elyaz s, Yakaören lkö retim Okulu Belgeli i, sayfa 1. Tarih yok). Yakaören lkokulu 1934 e dek 3 s n fl d r dersy l nda 4. s n fa da ö renci al nd. 5. s n f 12 ö renciyle dersy l nda aç ld. Bozkurt Çevre ncelemesi: 1900 y l nda halk n gayreti ile yap lan medrese aç lm fl, cumhuriyetin kuruluflu ile birlikte (1923) medresenin yan nda resmi bir ilkokul aç lm fl olup, 1927 y l nda ilk mezunlar n vermifltir (Bozkurt lkö retim Okulu Belgeligi, sayfa 6. Tarih yok). Emin Türkay Öztürk (Çatalzeytin Mektubu Gazetesi ç karan, 1952): Bugünkü Çatalzeytin s n rlar içindeki ilk ilkokullar 1923 te Çatalzeytin Merkez, Ça lar(**) ve Kavakören köylerinde aç ld (özel söylefli). *) Mehmet Fahrettin Altan n özgeçmiflinden (yukardaki kaynak, sayfa 4): Köy mektebinde ( nceyaz ) haf z oldum. Bozkurt Hayriye Medresesi nde 7-8 sene kadar medrese tahsili gördüm. Babam öldükten sonra tahsile devam edemedim. lifli (Yakaören) Yal Camisi ne imam, hatip ve mektep hocas oldum senesi Haziran nda Kastamonu Maarif Müdürü baflkanl nda kurulan heyyeti imtihaniye (s nav kurulu) huzurunda bilimtihan aliyülâlâ (çok iyi) derecede taflra muallimevvelli i ehliyetnamesi (stajyer ö retmenlik belgesi) ald m senesinde lifli Musareis Mektebi ad alt ndaki yat mektebine muallim (ö retmen) tayin edildim. Ayni zamanda caminin imam ve hatipli ini yapmaya devam ediyordum. Cumhuriyet in ilan ndan sonra cuma günleri hatiplerin minberde okuduklar haz r Arapça hutbe yerine Türkiye de ilk defa Türkçe okudum. Bunu, Güzel nebolu Gazetesi nden naklen stanbul gazeteleri sitayiflle yazm fllard r. **) Ça lar Köyü Ortaokulu nca yap lan Köy nceleme Raporu nda (tarih yok) flöyle deniliyor: 1914 y l nda köylü iflbirli i ile yap lan hâlâ yerinde kalan ahflap ve ev tipi olan köy ilkokulu 1923 te Milli E itim Bakanl na devredilerek Türkçe ö retime bafllam flt r (sayfa 1-2). Hac veli lkokulu nun ilk ö rencileri (1935): Kör Hüsnü nün Ahmet, Muharrem Yorganc ve Yeflilyuva dan Zehra Kara (Muharrem Yorganc ) dolay nda Abana Merkez lkokulu ö retmenleri: Fahri Yazgan, Bedia Ar kan ve Fatma Gemici (Varol Yazgan) de onar larak turizme aç lan Hac veli lkokulu.

5 Hac veli lkokulu 1935 te aç ld. Muharrem Yorganc (1926): 1935 te Hac veli Okulu yap ld. Ben bu okulun ilk ö rencilerindenim. 9 yafl mda okula bafllad m. Orada üç y l okuduktan sonra Abana ya devam ettim. lkokulu Abana da bitirince, stanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi ne girdim (AG, Mart 1991). Sonra e itmenli okullar geliyor. Necati Y lmaz (1910): Kastamonu ya e itmen kursu aç laca n duydum. Köylerden okuma yazma bilen, askerde çavufl onbafl olan, idarecilik yapabilecek durumda olanlar n baflvurular kabul ediliyor. Böyle ilanlar var. Ben de baflvurdum in 11 Nisan günü Kastamonu Gölköy E itmen Kursu na kay t oldum. Orada yedi ay ö retim usulleri üzerine çal flt k. (...) Hem de ne ifl! fieyho lu Kona diye bir tek sa lamca yap vard. Onu onard k. Tu la kestik. Çok tu la kestik. Uzun bir yemekhane binas yapt k. ki katl bir yap yapt k. Üstü iki yatakhane; alt nda da iki dersane. Sonra kantin yapt k. Kümes yapt k, hamam yapt k... (AG, May s 1994) 1940 ta, bugünkü Abana s n rlar içindeki alt yerde e itmenli okul aç l r: Atanan e itmenler ve görev yerleri: Necati Y lmaz (1910, Yeflilyuva), Tahir fien (1910, Göynükler), Mehmet Ö retmen Türkân Peker 1948 Abana Merkez lkokulu nda ö rencileriyle (Orhan Peker). Kartalo lu (1911, Kad yusuf), Halit Koskos (1907, Çamp nar), Ahmet Örnek (1908, Ba l k) ve Ziya Do an (1906, Konakören). E itmenler bir s n f üç y l okutup belge verir; sonra yeniden birinci s n ftan bafllard. Gölköy E itmen Kursu sonra köy ö retmen okulu na (1939); daha sonra da köy enstitüsü ne (1940) dönüfltürülür. Abana n n ilk köy enstitüsü ç k fll ö retmeni Saffet Demirtafl t r (1927). Kendisini dinleyelim: Y l O zaman köy okulu çok az oldu undan, beflinci s n f bitirmeden de (haz rl k s n f na) al yorlard. Dördüncü s n ftan gidenler de oldu. Gölköy Enstitüsü ne 5 ilden ö renci geliyordu. (...) 1 Numara çiftlik köflkü olarak haz rlanm fl. Bizden önce babanlar (e itmenler) o yap da biraz onar m yapm fl. 2 Numara y da e itmenler yapm fl. Biz, 3 ve 4 numaralar bitirdik; 5 Numara y da yar ya getirdik... (AG, Haziran 1996) Saffet Demirtafl, Yakabafl Köyü ne atan r (okul yap lana dek bir y l Abana Merkez de görev yapar). Alaattin Okyay (1924) Köy Enstitülü ikinci ö retmendir:...baz subaylar, Bunlar smail Hakk n n (Tonguç), Hasan Ali Yücel in kullar diye bizi hafife almak istedi. Yedeksubay yapmak istemediler. Ama gördüler ki, biz söylenilenler gibi kötü de iliz, hakk m z verdiler. Ben topçuydum. Y l Hatta subaylar m zdan biri, Tonguç ve Yücel in görevden al nmalar üzerine, Köy enstitülerini kapatanlar n iki gözü kör olsun! dedi. O zaman Avukat Kenan Öner ve Meraflal Fevzi Çakmak çok u raflt lar köy enstitüleri ile. Bizi yediler. Kedi, kendi yavrusunu yedi. Bizler köylüyü uyand r yorduk. A alar n elinden kurtar yorduk. fllerine gelmedi. (...) Ben buraya geldi im zaman rahmetli Hocam Fahri Bey (Yazgan, 1914) beni ba r na bast. Sana de il, köy enstitüsü mezunlar ndan birine bir fley yapan n gözlerini oyar m! dedi... (AG, Haziran 1993) Bugünkü belediye yap s n n yerinde 1930 da Köy Kona olarak yap lan yap n n bir bölümü uzun süre halkevi olarak kullan ld. Halkevinde okuma-yazma kurslar ve ekinsel (kültürel) etkinliklere yer verilirdi. Abana lkokulu ö rencileri lu y llar (Muharrem Yorganc ). 245

6 Saffet Demirtafl (1927): O zaman halkevleri vard. Abana Halkevi nin bir kitapl vard. Gençler burada okuma gereksinimlerini karfl lard. Bir de temsil kolu vard. Say n Fahri Yazgan (1914) temsil kolunda da aktif olarak çal fl rd. Büyük bir coflkuyla halk m z temsilleri izlerdi. D flarda da temsiller verir, spor kulübüne katk sa lard k. Abana da ulusal bayramlar büyük bir coflkuyla kutlan rd. Tüm halk törenlere kat l r, gece fener alay ve heyemola(*) gösterileriyle kutlan rd (AG, Nisan-May s 1996). Fahri Yazgan (1914):...Yine bir yaram deflildi ve iftiharla söyleyeyim ki, bundan en az 33 y l önceleri (1937) yap lan müsamerelerde, kad n rollerini erkekler yapmazd! Memleketimizdeki ö retmenler, ya da baflka kad n arkadafllar m z seve seve bu rollere ve aylarca süren provalara kat l rlar ve kat iyyen k llar na en ufak bir halel gelmeden, haklar nda en ufak bir söylenti olmadan ifllerine güçlerine giderlerdi. Biz o zaman bunu sa lam flt k (AG, 3 Aral k 1970). Nermin Yorganc (1926): Müsamereler (temsil) yapard k. Çocuk rollerine ben girerdim, bir genç k z olarak. Yar m saat önce okula gidip, spor kulübünün çevresinde koflard k. K zlarla erkekler maç yapard k. Demir direkler vard. Orada bize hareketler yapt r rlard. M z ka eflli inde bize jimnastik yapt r rlard (AG, Aral k 1995). Yaflar Öztürk (1936):...Tiyatro çal flmalar olurdu. Gerekti inde erkekler, kad n yerine oynard. lkokulun çok güzel bir müsamere salonu vard. Biz çok temsil verdik. Fatma Hoca vard, Kara Fatma (Germiyano lu). Beyi foto rafç yd (Nihat Germiyano lu). Ayr ca iyi rol yapard. Temsilleri o düzenlerdi ço u kez. Bu iflin içinde Ziya Abi (fien, 1918) de vard. Ahmet Efendi (fien, 1879) vard, annemin amcas olurdu, o da çok girerdi bu ifle. Halkevi de vard o zaman, orada da e lenceler yap l rd. Bir köflesine sahne yap l rd. O zamanlar çok gelen giden olur, böyle flenlikler s k s k yap l rd. Ulusal bayramlar çok coflkulu kutlan rd. D flardan tiyatrolar, sihirbazlar da gelirdi. Babam n kahvesinde (Orta Kahve, Büyük Kahve, Ayr k) bile tiyatro oynand olurdu. Yaz n, aç k havada yap l rd. fiekerci nin dükkân ile Fahri Bey in (Yazgan, 1914) yap s aras nda bir boflluk vard. Çad rlar gerilerek, gösteriler orada yap l rd (AG, May s 1994). *) En son heyamola yöneteni Alaaddin Okyay d r (1924). Ondan önceki saptayabildi imiz üç heyamola yöneteni (s ras yle geriye do ru): Sabri Aktan (1914), Kadir Makarac (1894) ve Kâmil Kaptan (Dengiz, 1881). OKULLARIMIZIN ÖYKÜSÜ 1970 te Abana da okulsuz köy kalmaz de de okullu köy kalmaz! Göç nedeniyle köy ve mahalle okullar birer ikifler kapanm flt r dersy l nda Atatürk lkö retim Okulu nda 400 ö renci vard. Bunlardan 59 u köylerden (toplam), 36 s da mahallelerdendi. Mahallelerden gelenlerin da l m Konakören 29, Hac veli 5 ve Çay rc k 2 dir. Okulda Müdür, müdür yard mc s ve üç hizmetliden baflka 22 ö retmen görev yap yordu dersy l nda nönü Lisesi nde 25 i Yakaören ve çevresinden olmak üzere 77 ö renci vard. Okullar m z n öyküsünü brahim fiengör ün (1959) araflt rmas ndan (Okullar m z ve Camilerimiz) da yararlanarak özetleyelim. brahim fiengör ün Abana merkez okullar üzerine araflt -rmas, bugün Sadi Saka dan (1932) kala-n n n aram zdan ayr ld Muzaffer T l (1912), nönü Lisesi ne mahalle ve köylerden gelen ö renciler Müdür Ahmet Savafl Can la (1977). Çay rc k tan Emine Özgün, Arif Özcan, Mustafa Gülen ve Recep Yuvarlak. Yakabafl ndan Selahattin Çankaya, Ayflegül Germiyano lu, Asuman Güçlü ve Nermin Özdemir. Yeflilyuva dan Yasemin Çetin. 246 Muhittin fien (1914), Ahmet Ak ntürk (1908) ve Alaattin Okyay n (1924) verdi i bilgilere dayan yor (AG, 15 May s ve 15 Haziran 1982).

7 1877 de (Abana bucak de il) Abana Merkez inde biri erkeklerin, biri de k zlar n olmak üzere iki ilkokul ve bir ortaokul (rüfltiye) vard. Bilinen en eski erkek ilkokulu, Eski Cami nin do usunda, sonradan karakol olarak kullan lan ve daha sonra yanan, önünden so uk su (Mektepönü Suyu) akan Yat Mektebi dir. Muzaffer T l (1912), bilinen en eski k z mektebi ni anlat yor: Hac yüzbafl Ahmet in (1839) yapt rd Zeytinlik teki Recep Usta n n (Kalafat, 1868) evi onar larak k z mektebi yap lm fl. Annem falan orada okumufl. Ramazanda kad nlar orada namaz k lard (1980 lerde y k ld ). Sonra k z mektebi 1936 da yap l p 1955 te yanan ilkokulun yerindeki, daha önce rüfltüye (ortaokul) olarak kullan lan yap ya tafl nd (1978 deki söylefli bantlar n n yeni çözümü). Ruhi Taner (1931): Büyükbabam Recep Usta (Kalafat, 1868) aslen Ar cal d r (Çatalzeytin). 2. Abdülhamit in yüzbafl s ym fl. Emekli olunca buraya geliyor ve K z Mektebi denilen bu yap y 1922 de aç k art rmadan 200 liraya al yor. Yap y Dedem Hac yüzbafl n n (Ahmet, 1839) kar s (Ayfle, 1842) yapt rm fl (özel söylefli). Bugünkü postane (eski hükümet) yap s n n do usunda (yanan ilkokulun yerinde) ortaokul (rüfltiye) bulundu una yukarda de indik. Bugün ayakta olan Ahmet Efendi nin Ziya fien in (1918) Mehmet Kurudirek e (Köstürü, 1923) sat lan evi de bir ara rüfltiye olarak kullan lm fl(*). Yine bugün ayakta olan Mehmet fienol un evini de Hac yüzbafl Ahmet (1839) imam evi olarak yapt rm fl. Rüfltiyelerin (ortaokul) aç lmas na Tanzimat la (1839) karar verilmifl olmakla beraber, ilimizdeki rüfltiyelerin ne zaman aç ld n bilmiyoruz. Kastamonu Abdurrahmanpafla Lisesi, 1885 te dadi (lise) olarak aç ld. Ortaokul da içindeydi ve birinci y l yaln zca ortaokul birinci s n fa ö renci al nd de okula ilkokul da ba lan nca ad Sultani oldu. lkokul bölümü 1925 te kald r ld ve ad Lise ye dönüfltürüldü de ad Abdurrahmanpafla Lisesi oldu da ortaokul da liseden ayr ld (Kastamonu 1973 l Y ll ). Abana Rüfltüyesi (ortaokul) çok eskidir. Mustafa Eski (Kastamonu, 1945): Abdurrahman Pafla Ekim 1883 y l nda nebolu ya yapt bir gezi s ras nda Evrenye (Gemiciler), lifli (Yakaören) ve Abana ya u ram fl; burada Rüfltiye Mektebi ni(**) ziyaret etmifl ve halkla konuflmufltur. Bu gezide nebolu Hastanesi için yard m talep etmifltir. Abanal lar, Evrenye-Devrekâni aras nda yol aç lmas n istemifllerdir ki, bugün bile bu istek devam etmektedir (Kastamonu Valileri, Kastamonu Valili i, 2000, sayfa 30). *) Rafet Demirtafl a (1931) göre bu evi (rüfltiye yap s ) Ziya fien in (1916) babas Ahmet fien (1879) hazine den, aç k art rmaya girerek alm fl. Mehmet fienol un evi ile bu ev aras nda Hac yüzbafl Ahmet in (1839) evi vard (bugün yok). Bu evin 1890 (H 1307) tarihli tapusunda flarken mektebi rüfltiye (do usunda ortaokul) yaz l d r. **) Mustafa Eski, bu yap t n 29. sayfas nda da Kastamonu Gazetesi nin 5 Mart 1888 tarihli haberine dayanarak flöyle yaz yor: Askeri Rüfltiye ile di er k z ve erkek rüfltiye mektepleri hariç tutuldu unda, vilâyet dahilindeki 32 rüfltiyede ö rencinin okudu u görülmektedir. Paflan n (Abdurrahman Pafla) göreve bafllad y llarda sadece skilip te rüfltiye mektebinin olmad, buna karfl l k di er kaza merkezlerinde ve o zaman nahiye (bucak) olan Abana da rüfltiyenin bulundu u anlafl lmaktad r. Bir baflka kaynakta da Abana Buca nda ortaokul yapt r ld yaz l : Seyyid Ahmet Hicabi (Kastamonu, 1826), Köy ve kasabalarda görüfltü ü ahâliye hay rl nasihatlarda bulunur, bilmediklerini ö retir, slâmiyete uygun olmayan davran fllardan men ederdi. lmin yay lmas için mektep, medrese gibi hay r eserlerinin yap lmas n teflvik ederdi. Nitekim bu gayretleri neticesinde, nebolu kazâs n n Abana nâhiyesinde bir mekteb-i rüfldiye, bir hamam, Araç kazâs nda bir büyük câmi-i flerîf, bir medrese ve bir mekteb-i rüfldiye ve Taflköprü nün Ayval köyünde bir medrese inflâ edilmesine bizzat nezâret etmifllerdir (http://www.hakikiyol.com/dunya_evliyalari/dunya_evliyaliri/ turkiye/kastamonu/seyyid_ahmed_hicabi.htm). 247 Abana Atatürk lkokulu nun 1982 deki 4. s n f ö retmenleri Y ld r m Ak n la. Bugünün nönü Lisesi nin 1960 lardaki görünümü (Nuri Eren).

8 1879 (H 1296) Kastamonu Salnamesi nde (Abana bucak de ildir) Abana Rüfltiyyesi Muallimi Hac Ahmet Efendi ve 1893 (H 1310) Kastamonu Salnamesi nde Abana Rüfltiyesi Muallimi Hüseyin Efendi ile Rika (yaz ) Muallimi Ahmet Efendi nin adlar geçer te rüfltüye (ortaokul) kald r l nca, Zeytinlik teki K z Mektebi bu okula tafl nd (yukarda da de inildi). Erkek ilkokulu da 6 y la ç kar ld. Abana daki ilkokulun yat l bölümü de vard ve bu nedenle ad na Yat Mektebi deniliyordu. Buraya köylerden ve Abana d fl ndan da ö renci al n rd. lkokul (Yat Mektebi) ö renci çoklu undan, gereksinimi karfl layamaz duruma düfltü. K z mektebi (eski rüfltüye) y k ld ve yerine ça c l (modern) bir ilkokul yapt r larak ö retim y l nda hizmete sokuldu. Bu okulu halk yapt rd. Sonradan yat l bölüm kald r ll nca, alt okul 1955 te yanan Abana Merkez lkokulu (Nuri Eren). müzesi ve temsil salonu olarak de erlendirildi. Ben (HTY, 1933), tarihleri aras nda bu okulda okudum. Bu okul 1955 te yand. O s ralarda Abana n n ilçeli i kald r ld ndan, bofl bulunan hükümet yap s ilkokula dönüfltürüldü. Dündar fienol (1934) ilkokulun yan fl n anlat yor: Ben askerden izinli gelmifltim (1955). Bozkurt Savc s, okuldan yanda kirac m zd. Yang n görüyor ve bizi, duvara vurarak uyand r yor. Ben kalk nca her taraf dumand ve herkes denize do ru kofluyordu. Hüsamettin (Göztürk, 1905) de bekçiydi o zaman. Sesi korkudan k s lm fl, yang n var, yang n var! diye ba r yordu. Evden bir kova kaparak ben de f rlad m. Okulun denize bakan kap s aç kt. Dald m içeri. Yang n n elektrik konta ndan ç kt n söylediler ama müsamere (temsil) salonunda elektrik yan yordu. D flar ç karak, okulla hükümetin aras ndan arka tarafa dolaflt m. D b l n Suat (Çavlar, 1928) da geldi. Örseli nin Nurettin (Aslan, 1936) ve Fahri Demirel (1932) de vard. Suat kap ya bir tekme vurdu, aç lan kap, duman n bas nc yla üzerimize kapand. Bir cam k rd k, alevler d flar f flk rmaya bafllad. Yeniden ön tarafa dolafl rken, müsamere salonunda elektrik yand n yine gördüm. Abana ve Bozkurt itfaiyeleri geldi. Bozkurt itfaiyesini bizim eve yönlendirdiler. Rahmetli babam (Mehmet fienol, 1910) o zaman Hay r, istemiyorum, benim evim yanarsa tek bir ev yanacak, yang n hükümete geçerse bütün Abana yanar! dedi ve onu da hükümete yönelttiler. Evinden kovas n kapan yang n yerine koflmufltu. Halk denize do ru iki s ra olmufl. Bir s ras nda kovalar bofl gidiyor; bir s ras nda dolu geliyordu. Bizim evin tuvaletinin penceresinden d flar ç kt m. Babam da odan n penceresinde. Gelen kovan n yar suyunu ben babama; yar s n da evin duvar na vuruyordum. Babam da suyun yar s n bana vuruyordu. Yoksa, s caktan yan yorduk. Yang n iyice bizim tarafa sark yordu. Bakt k beceremeyece iz, babam bir ara kayboldu. 5-6 tane kilimi slatm fl. Evin çat s na ç karak bu kilimleri sark tt ve öylece evi kurtard k. Okulun çat s oldu u gibi çökmüfltü. Rahmetli Çeto nun Mustabey (Mustafa Çetiner, 1908), okulun duvar n n bizim evin üzerine düflmemesi için dinamit att. Ama duvar d flar çöktü ve duvar içindeki tahtalar Çeto Mustabey in kafas na geçti. O zaman Öleyim bari! diye ba rd Mustabey. K r k Ziya (K r ko lu, 1908) ile beraber tahtalar kald rd k ve Mustabey i kurtard k (özel söylefli). Ondan sonraki ilkokul, Atatürk lkokulu olarak yap l yor ve ö retim y l nda aç l yor (bukünkü nönü Lisesi). Abana da ortaokul açma giriflimi 1950 li y llarda bafllar ve halktan toplanan yard mlarla 1955 te okul tamamlan r. Ama Abana n n ilçeli i kald r ld ndan ö retime aç lmaz. Bu yap önce ngilizce kamp ö rencileri için ayr l r. Sonra hastane olarak kullan l r. En son TEK in (Türkiye Elektrik Kurumu) kullan m na verilen yap 1987 de y kt r l r (2000 de yerine hal futbol alan ve iki kafeterya yap ld ). Yaflar Öztürk (1936): 1951 de zaman n milli e itim bakan Siz ortaokulu yapt r n, donan m n biz yap p kadro veririz diyor. Ortaokul yap m nda halk kar nca gibi çal flt. Ustalar bile para almad. Okul yap l yor. Tevfik leri mili e itim bakan. Diyor ki donan m ve kadro baflvurusuna: Biz Abana y köy yapaca z. Siz bu yap y baflka amaçla kullan n. Daha Abana dan Saffet Demirtafl ve Alaaddin Akyay. Ortaokul olarak yap lan yap (Nurettin Ye in). ilçelik kald r lmadan oluyor bu olay (özel söylefli). 248

9 Abana n n yeniden ilçeli i gündeme gelmesi nedeniyle 27 May s 1960 tan sonra haz rlanan bir broflürden: 1953 y l nda Milli E itim Bakanl n n A tipi plan na göre ve tamamen halk taraf ndan infla ettirilen ortaokul binas, ilçe merkezi nakledilecektir gerekçesiyle kadrosuz ve bofl b rak lm flt r. Bu gaye için infla edilen binan n üzerinde ortaokul levhas bulundu u halde, içinde ö retmen yoktur. Binay kültürel bir hizmette kullanmay düflünen ve merkezi stanbul da bulunan Abana y Kalk nd rma ve Turizm Derne i, 120 kiflinin yat p kalkmas na ve bar nmas na yetecek eflya ve malzeme temini ile ngilizce konuflma kamplar ihdas etmifl ve böylece Türk maarifine ve hem de Abana turizmine hizmet etmifltir. Abana yeniden ilçe olunca (1968), ortaokul ifli yine gündeme geldi. Oluflturulan dernek, Koç Day n n (Mehmet Güngör, 1900), daha önce tutuklarevi olarak da kullan lan yap s n tutar ve döfler. Ortaokul ö retim y l nda aç l r de bu yap dar gelince, Özel dare Lojmanlar na (Beflevler) geçilir te de Atatürk lkokulu ortaklafla kullan lmaya bafllan r (sabah ilkokul; ö leden sonra ortaokul). Abana Ortaokul Yapt rma ve Yaflatma Derne i nin sa lad m2 lik arsaya devletin 1973 te yap m na bafllatt okul tamamlan r ve ortaokula lise de eklenerek ö retim y l nda nönü Lisesi ad yla ö retime bafllan r de ilkö retim 8 y la ç k nca, ortaokulla ilkokul birlefltirildi ve nönü Lisesi, Atatürk lkokulu yap s na Halk E itim YEfi L ABANA YI N Ç N SEV YORUM 1938 y l nda Çatalzeytin in Ça lar Köyü 3 s n fl ilkokulunu bitirdikten sonra, Abana da aç lm fl bulunan yat l okula girdim. Babam beni atla götürmüfltü. 250 kurufla bir yatak yapt rd k. Babam beni, o zaman muhtar olan Abdullah fiengün e teslim etti. Okul befl gün tatildi. Abdullah fiengün, yeme imi evinden yollard. Sonra okul aç ld. Fahri Yazgan Bey vekil ö retmenimizdi. Güzel ders yapar ve bize f kralar anlat rd. So uk havalarda F r nc smail Usta ya s n rd k. smail Usta, çok s n rl olanaklar na karfl n, bizi hofl karfl lar, artan yemeklerle karn m z doyururdu. O y llarda Abana daha hareketliydi. 15 hamal deniz motorlar n n yükünü tafl rd. Deniz motorlar n n gelip gidifli herkesin ilgisini çekerdi. Beyaz baflörtülü tüm kad nlar deniz k y s na dolar, el sallayarak, giden motorlar u urlarlard. Kimi zaman deniz azd ndan, büyük tehlikeler atlat l rd. Halk k y da bekler, azg n dalgalar aras ndan k y ya ulaflan motoru halatlarla karaya çekerdi. Bizler Abana n n manevi evlatlar yd k. Halk bize hep iyi gözle bakard. Ben zeytinya l yemezdim. Bana tereya l yumurta piflirirlerdi. O zamanlar Abana da yorganc l k yapan biri vard, caminin de müezziniydi (Mustafa Yorganc ). Çok güzel sesiyle sabahlar bizi uyand r rd. Onun sesi bize ninni gelirdi. O zamandan sa kalanlardan ö retmenimiz Fatma Hoca, arkadafllar m zdan Sabri T l, Berber Sabri, Nurettin Ye in, Gedos tan Kemal (Ata) var. Sabri T l arkadafl m z sonra milletvekili oldu, Kastamonu ya ve Abana ya büyük hizmetleri oldu. Uzun zaman ö retmenlik yapan Necati Y lmaz Bey in bizim köyde asker arkadafllar vard. Abana ya her gidiflimde beni bulur, yedirir içirirdi. O da Hak k n rahmetine kavuflmufl. Abana ya indi imde kabrini ziyaret edip fatiha okuyaca m. Sevgili Abanal lar, sa olanlara uzun ömürler diler, ölenlere Tanr dan rahmet dilerim. Süleyman KAPLAN (AG, Ocak 1991) geçti (Atatürk lkö retim Okulu da lise yap s na tafl nd ). Abana da lise de aç l nca yüksek okullara giren birçok baflar l ö renci yetiflir. Ama Hayati Tahsin Y lmaz (1933) bu baflar dan tedirgindir:...son zamanlarda okumufllara tepki duyarl l olufltu bende. Nerede bir okumufl görsem, ondan uzak durmaya çal fl yorum. Bunun bafll ca nedeni, kimbilir, yönetici düzeyine gelmifl ço u okumuflun karacahilli inden kaynaklan yor. Yukarda da belirtti im gibi, bu karacahillik ço u kez gerçek de il, domuzuna d r. Bu kifliler, efendilerine karfl kendilerini karacahil gösterme zorunlulu unda say yor. Parlamento Bugünkü Atatürk lkö retim Okulu. 249 ço unlu u okumufllardan olufluyor. Bu okumufllar n Atatürkçüyüz! diye diye devrimleri nas l budad klar n, yurdumuzu karanl klara do ru nas l götürdüklerini hep görüyoruz. Abanal okumufllara gelince: Yurt düzeyindeki okumufllardan ayr mlar yok. Gençli inde toplumcu geçinen, solcu olan ço u kifli, bir yüksek okul bitirip kendisine iyi bir ifl ya da koltuk sa lay nca, düzenin (yeni s n f n n) adam olup, gidifle uyum sa lay veriyor. Biliyoruz, suç gençlerimizde de il, e itim düzenimizdedir. Ama ben yine de yüksek okul bitiren her Abanal y defterimden siliyor; yüksek okul s nav n kazanan her Abanal genci yitik bölümüne yaz yorum! (AG, Aral k 1989)

6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR

6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR 6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR Hayati Tahsin Y lmaz (1933): Türkiye de yönetim zaman zaman gerici güçlerin bask s yla yozlafl yor. Ama Büyük Atatürk, devrimlerin temellerini öylesine sa lam atm fl ki, gençlik;

Detaylı

5 G R fi MLER, G R fi MC LER

5 G R fi MLER, G R fi MC LER 5 G R fi MLER, G R fi MC LER LK G R fi MC LER stanbul da Denizbükülü sepetçi Kemal Kayao lu (1933), ifli babas Mehmet Kayao lu ndan (1911) ö renmifl. Babas n n ustas da Kadir Usta. Ondan öncesinin ustalar

Detaylı

10 YOL, SU VE ELEKTR K

10 YOL, SU VE ELEKTR K 10 YOL, SU VE ELEKTR K YOLLARIN ÖYKÜSÜ Necdet Göztürk (Çamp nar, 1935): Benim gençli imde bugünkü Abana s n rlar içindeki köylerden Çamp nar, Elmaçukuru, Yemeni, Yeflilyuva ve Göynükler de manda vard.

Detaylı

7 ABANA LÇE OLUYOR. Gömlek 35, Fon Kodu DH.TMIK.5). Mehmet Öztürk, Kas m Gülek, Mustafa fienol ve Ziya fien (Mehmet Öztürk).

7 ABANA LÇE OLUYOR. Gömlek 35, Fon Kodu DH.TMIK.5). Mehmet Öztürk, Kas m Gülek, Mustafa fienol ve Ziya fien (Mehmet Öztürk). 7 ABANA LÇE OLUYOR Nermin Yorganc (1926): Babam Mehmet Öztürk (1959 dan önce fiensoy, 1891) 1926 da gemisi bat nca Abana ya yerleflmifl. Ben bildim bileli Abana CHP baflkan yd. Abana n n ilçe olmas için

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı