T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı iğleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 12 Aralık 1977 Genel Müdürlüğün* PAZARTESİ başvurulur. Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14165 Bakanlar Kurulu Kararları Diyarbakır İlinin; Merkez İlçesine bağlı Yamaçlı Köyünde, Lice İlçesine bağlı Akçabudak Köyünün Botiyan ve Halajin mezralarında, bu ilçeye bağlı Bayırlı Köyü ile Yaşat ve Tüherek mezralarında, Kulp İlçesine bağlı Ağıllı Köyünün Dirlik ve Çekirdek mezralannda yapılan deprem, çığ ve kaya düşmesi afetlerine maruz kalan ailelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu Komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik krokide gösterilen aynı İlin Merkez İlçesine bağlı Dönümlü (Müslieğik) Köyü sınırlan içinde bulunan Dirik mevkiinde gerçek kişilere ait 236 (ikiyüzotuzaltı) dönümlük yere yerleştirilmesi; İmar ve İskân Bakanlığının 4/7/1977, 8/8/1977 tarihli ve 21876, 21877, 21878, 21879, 21880, , sayılı yazıları üzerine, 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 16ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan S. DEMIREL Devlet Bakanı S A EMRE Milli Savunma Bakanı Dr- S. BİLGİÇ Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Gum ve Tekel Bakam G. SAZAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S SOMUNCUOĞLU içişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Bayındırlık Bananı S. KILIÇ Gıda-Tat ve Hay. Bakanı P. ADAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı A- Ş. EREK Dışişleri Bakam t. S. ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNSR CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı N'CEVHERİ Maliye Bakanı C. BILGEHAN Sağ ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ F. CUMALI0ĞLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; II - 899

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1917 Sayı: Sanayi ve Tek. bakanı V. En ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı M. B. KUTAN K. İNAN I. C. EGJS M. B. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ ^^Tujla ocakları İŞARETLER DİYARBAKIR MERKEZ MtfeLÜMtıOLf KÖYÜ HUDUTLARI İÇ ISKANA SEÇİLEN 236 TABI KÖYLER IÇIN MEY YENİ DÖNÜMLÜK DİRİK YERLEŞİM ALANI KROKİSİ GELECEK KÖYLER ARAZI SAHİPLERİ A&LLI IBRAHM KAYMAK 73 donum \f\ ı> BAYIRLI koyu mezraları SÜLEYMAN - YAMAÇ Ll ABOUUAH " J 1»«TEVFIK SOYLU $2 " KELETIN vri S- 6EZ M BOTIYAN PİL=Pl«ien Çakıcı (Etki taraş) B = BAZALT NV = Neojen volkanik <,^^=Nakıl saha» Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 700

3 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Karar Sayısı: 7/ /11/1977 tarihli ve 7/14261 sayılı kararnameye ektir. BP. Petrolleri Anonim Şirketine ait tüm işyerlerinde, Türkiye Petrol, Kimya, Azot ve Atom İsçileri Sendikası (Petrol -İşl'nce alınan grev kararı ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulama süresinin 60 gün daha uzatılması; 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 nci maddesine göre, Bakanlar kurulunca 6/12/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı S. A. EMRE Milli Savunma Bakanı T. KAPANLİ Milli Eğitim N. MENTEŞE Bakanı Gum. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Sanayi ve Tek O. ASILTÜRK Köyişleri ve Koop T. YÜCEL Bakanı Bakanı Kultur Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof Dr N ERBAKAN Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU içişleri Bakanı Prof. K. OZAL Bayındırlık S. KILIÇ Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK En ve Tabii Kay. Bakanı Bakanı A. AKYOL K. İNAN Devlet Bakanı Başbakan CUMHURBAŞKANI FAHR İ S. KORUTÜRK Yardımcısı A. TURKEŞ Devlet Bakanı E. CEYHUN Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Ticaret Bakam Dr. A. O. GUNER Ulaştırma Bakanı Doç Dr Y. ERGEN EKON Turizm ve Tanıt. Bak. V. Orman Bakanı S SAVCI A. AKYOL Sosyal Güvenlik I. ERTEM Devlet Bakanı S. OZTURK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakanı C BILGEHAN Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Çalışma Bakanı Dr. I.F. CUMALIOĞLU İmar ve iskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı A. Ş. EREK Milli Eğitim Bakanlığından: Yönetmelikler Yurt Dışında, Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) Dışardan Bitirme Sınav Yönetmeliği Kapsam: Madde 1 Yurt dışında, temel eğitim birinci kademeyi (ilkokul) dışardan bitirme sınavları bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Amaç : Madde 2 çeşitli sebeplerle mecburi öğrenim cağım geçirmiş ve ilkokul diploması alamamış vatandaşlarımızdan yurt dışında oturanların, ilkokul seviyesinde bilgi, beceri ve tutum kazanarak İlkokul diplomasına sahip olmalarını sağlamaktır. Deyimler: Madde 3 Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte sözü edilen: «llköğrenim çağı» deyiminden, çocuğun 6 yaşım bitirdiği yılın Eylül ayı başı ile 14 yasım bitirip 15 yasına girdiği yılın öğretim yılı sonuna kadar olan süre; «Vatandaş» deyiminden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 701

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: «Eğitim BaşmUsaviri» deyiminden. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Türk işçi çocuklarının eğitimi ve öğretimiyle, yurt dışında görevlendirilmiş bulunan Eğitim Başmüşaviri; «Eğitim Müşaviri» deyiminden, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından, Türk işçi çocuklarının eğitim ve öğretimiyle, yurt dışında görevlendirilmiş bulunan Eğitim Müşaviri anlaşılır. Dayanak : Madde 4 Bu yönetmelik, Anayasa'nın113, 2287 Sayılı Kanunun 9. maddelerine ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca hazulannuştır. Başlıklar Madde 5 Madde başlıkları, inceleme ve araştırmayı konulmuş olup yönetmelik metnine dahil değildir. kolaylaştırmak için Sınav dönemleri: Madde 6 Dışardan bitirme sınavları Ekim, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda üç defa. Eğitim Başmüşavirliğince tespit edilecek tarihlerde, yapılır. Sınav yapılacak okul: Madde 7 Dışardan bitirme sınavları yurt dışında açılmış olan Ukokullarda yapılır. Sınavın, her dönemde, hangi okullarla yapılacağı, Eğitim Başmüşavirliğinin teklifiyle. Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Duyurma : Madde 8 Sınavın yapılacağı yer ve tarih, Başkonsolosluklar, Eğitim Başmüşavirllği. Eğitim Müşavirlikleri ve basın yolu ile vatandaşlara duyurulur. Sınava başvurma: Madde 9 Yurt dışında ilkokulu dışardan bitirme sınavına girmek isteyen vatandaşlar, bulundukları yere en yalan, Eğitim Müşavirliğine bir dilekçe ile başvururlar; dilekçeye, 6 tane yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafla nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportlarım eklerler. Kayıt işlemi: Madde 10 Yurt dışında ilkokulu bitirme sınavına girmek üzere başvuranlar iki nüsha olarak düzenlenecek künye defterine kaydedilirler. Künye defterinin her iki nüshasına da fotoğraf yapıştırılarak mühürlenir. Künye defterinin bir nüshası Eğitim Müşavirliğinde saklanır, bir nüshası da Başmüşavirlik veya Başkonsolosluk nezdinde açılmış olup sınavla ilgili işlemleri yürütmekle görevlendirilen ilkokul Müdürlüğüne gönderilir. Sınava girmek isteyenlerin kayıtlan yapıldıktan sonra, her başvuran için, Eğitim Müşavirliğince, bir «Sınava Giriş Belgesi» düzenlenir. Bu belgeye fotoğraf yapıştırılır ve belgede sınav tarihi, yeri ve sınava girecek olanın hüviyeti belirtilir. Eğitim Müşaviri, ilgilinin hüviyet cüzdanı veya pasaportundaki kayıtlarla sınava giriş belgesindeki kayıtlan karşılaştırdıktan sonra, belgeyi onaylar ve ilgiliye bizzat verir. Sınava girilecek dersler: Madde 11 İlkokulu dışardan bitirme sınavları, aşağıdaki derslerden, hizalarında gösterilen yöntemle, yapılır: Türkçe Yazılı ve sözlü Sosyal Bilgiler Yazılı Fen Bilgisi Yazılı Matematik Yazılı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 702

5 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Sınava girme: Madde 12 Dışardan bitirme sınavına kabul edilenlerden, girdikleri sınavda başarı gösteremeyenler, özürlü veya özürsüz olarak sınavlara katılamayanlar, başaramadıkları veya giremedikleri derslerden takip eden dönemlerde sınava alınırlar. Üstuste 4 sınav döneminde başarı sağlayamayanlarla, sınava girmeyenlerin kaydı silinir. Bu gibilerden tekrar sınava girmek isteyenler, yeniden dilekçe vermeleri üzerine bütün derslerden sınava alınırlar. Sınava gireceklerin listesi. Madde 13 Eğitim MUşavirliğince, her sınavdan önce, sınava gireceklerin isimleri, sınav not çizelgesine yazılarak sınav komisyonuna verilir. Sınav Komisyonu: Madde 14 Sınavlar, okul müdürünün başkanlığında en az iki katılmasıyla kurulacak komisyonlarca yapılır. öğretmenin Soruların hasırlanması: Madde 15 Sınav komisyonu, sınav günü sabahı, sınav saatinden en az iki saat önce toplanarak, sınav komisyonu başkanının gözetimi altında soruları hazırlar. Belleğe dayalı sorular sorulmaz. Genel bir başlıktan ibaret olan sorulardan kaçınılır ve bütün konuların önemleri oranında sorularda yer alması sağlanır. Fen Bilgisi ile Sosyal Bilgiler derslerinin yazılı sınav sorulan her ders için 20'den, diğer derslerin 10 dan aşağı olmayacak ve en fazla iki saatte cevaplandınlacak şekilde düzenlenir. Sorular hazırlandıktan hemen sonra cevap anahtarı hazırlanır. Sınav sorulan ve cevaplan, ayrı ayrı, komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Sınavın başlama, bitiş saati ile not baremi sınav salonundaki tahtaya yazılır. Sorular, ya çoğaltılarak sınava başlamadan önce dağıtılır veya tahtaya okunaklı bir şekilde yazılır. Cevaplandırmaya geçilmeden önce de bir öğretmen tarafından bir defa okunur. Sorular dağıtıldıktan veya yazıldıktan sonra gelenler sınava alınmazlar. Sınav odasına komisyon başkam, komisyon üyesi öğretmenler ve denetleme yetkisi olanlardan başka Kimse giremez. Değerlendirme yöntemi : Madde 16 Yazılı sınavlarda mühürlü özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kâğıtları, sınav komisyonu tarafından birlikte okunup notları takdir edilir. Türkçe yazılı sınavında ortadan aşağı derecede not alanlarla diğer derslerden «başarısız» derece notu takdir edilen kâğıtlar ikinci defa incelendikten ve not verildikten sonra bütün cevap kâğıtlarının notları doğrudan sınav not çizelgelerine geçirilerek sonunda bu çizelgeler sınav komisyonunca imza edilir. Sınava girmeyenlerin durumu sınav not çizelgelerinde adlan hizasına işaret edilir. Sınav komisyonunun takdir ettiği nota itiraz edilmez. Başarının değerlendirilmesi : Pekiyi Derece ile İyi Orta Geçer Başarısız Rakamla Sonuçlandırma ve duyurma: Madde 17 Değerlendirme işlemi, en geç, üç gün içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonucu, Okul veya Konsolosluk binasının ilân tahtasına asılarak, ilân Yürütme ve idare Bölümü Sayfa II 703

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: 1613" edilir. Sınav çizelgesinin aslı ile künye defteri, sınavı yapan okulda saklanır. Sınav çizelgesinin, onaylı bir örneği, okulun bulunduğu bölgenin Eğitim Müşavirliğine gönderilir. Diplomalar: Madde 13 Sınavlarda başarı gösterenlere ilkokul diploması verilir. Ancak, diplomanın kapak sayfasındaki ilkokul diploması yazısının altına (Okul dışı) yazılır. Diplomalar, ilkokul müdürlüğü tarafından hazırlanır, sınav komisyonu tara fından imza edilir ve Eğitim Başmüşavirliğınce onaylanır. Ayrıca, diplomalar, soğuk damgadan geçirilerek, sınavı yapan okul tarafından, ilgililere verilir. Diplomalar, künye defterindeki kayıtlara göre düzenlenir. Diploma defterine yapıştırılan fotoğraf ilkokul mühürü ile mühürlenir. Diplomanın arkasındaki nüfus kayıt örneği de, ilkokul müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenir. İmza sahiplerinin ad ve soyadları, diplomadaki ilgili yerlere yazılır. Diploma defteri: Madde 19 İlkokulu dışardan bitirenler için diploma defteri üç nüsha olarak düzenlenir. Diploma defterleri. Eğitim Başmüşavirliğince onaylanır. Onaylanan defterlerin bir nüshası ilkokul müdürlüğünde, bir nüshası Eğitim Başmuşavirliğlnde, bir nüshası da Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı İşçi Çocukları Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünde saklanır. Diploma numaraları: Madde 20 Her diplomaya bir numara verilir. Bu numara okul açılışından itibaren mezunlar için düzenlenen diplomaların sırasını gösterir ve gelecek yıllarda devam eder. Diplomanın verilmesi : Madde 21 Diplomalar, diploma defterinin ilgili hanesi imzalatılmak suretiyle, sahibine verilir. Yazılı başvurma halinde, diploma posta ile gönderilir. Diploma defterinin imza yerine de yazının tarih ve sayısı yazılır. Diploma örneği: Madde 22 İlkokul diplomasim kaybedenler gerekli bilgileri kapsayan bir dilekçe ile ilgili ilkokul müdürlüğüne başvururlar. Müracaatçının durumu incelenir ve dilekçenin arkasına veya altına dilekçe sahibinin fotoğrafı yapıştırılır. Fotoğrafın altına diploma kayıt defterindeki bilgilere göre aşağıdaki kayıt örneği tamamlanarak yazılır. Dilekçe sahibi 'nın tarih ve ların incelenmesinden Kız doğumlu oğlan İlkokul Müdürlüğünden sayılı diplomayı almaya hak kazandığı resmî kayıtanlaşılmıştır. / /19 İlkokul Müdürlüğü Resmî Mühür ve İmza Adı Soyadı Bundan sonra dilekçe, resmi yoldan Eğitim Başmüşavirliğine gönderilir. Eğitim Başmüşavirliğince de onaylandıktan ve soğuk damgadan geçirildikten sonra ilgili İlkokul Müdürlüğüne gönderilir. İlkokul Müdürlüğü de diplomayı dilekçe sahibine verir. Yürütme ve İdareBölümüSayfa :11-704

7 12 Anlık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Ayrıca, ilgili ilkokul Müdürü diploma kayıt defterine diploma kaydımn kaçıncı defa verildiğini işaret eder. Aldıkları bu örneği de kaybedenlere aynı yoldan gidilmek şartıyla ikinci bir kayıt örneği daha verilir. Üçüncü defa diploma kayıt örneği verilemez, ancak bir daire veya müessese tarafından gönderilen yazıya karşılık olarak ilgilinın, ilkokuldan mezun olduğu resmî bir yazı ile bildirilir. Düzeltmeler : Madde 25 Sürekli olarak saklanması gereken kayıtların, düzenlenmesi sırasında yapılmış olan yanlışlıklar, silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık, okunacak şekilde çizilerek üst kısmına yazılmakla düzeltilir ve Eğitim Müşavirliğince, düzeltmenin yapıldığına dair açıklama, düzeltme tarihi ve düzeltmeyi yapanın adı ve soyadı yazılarak onaylanır. Diğer hususlar: Madde 24 Bu yönetmelikte yer almayan hususlar, Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) Yönetmeliğine göre işleme tâbi tutulur. Yürürlük : Madde 25 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 26 Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakam yürütür. Ulaştırma Bakanlığından: 9 Kapsam: Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Söküm Alanının Sınırları Madde 1 A: Deniz sınırı, enlemi 38 50'12" Kuzey ve boylamı 26 57'36" Doğu olan Taşlıburun ile enlemi 38 49'22" Kuzey ve boylamı 2e 54'36" Doğu olan Ilıcaburun arasında kalan kıyı şerididir. B: Kara sınırı, İmar ve îskân Bakanlığı'nca 165 sayılı Yasa ile değişik 6785 sayılı Yasa'nın 26. ve 29. maddelerine göre 29/7/1975 tarihinde onanan «İzmirAliağa Gemi Söküm Bölgesi'ne ait Nazım İmar Planı» nda gösterilen alanın sınırıdır. Deniz ve Kara sınırı belirtilen alan içinde gemi söküm çalışmalarını kapsar. Amaç: Madde 2 Kapsamda, sınırlan belirtilen alan içinde, hurda gemilerin demirlemeleri, sahile baştan kara olmaları ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle gemi söküm işleminin sağlanmasıdır. Dayanak: Madde 3 Bu Yönetmelik, 618 sayılı Limanlar Kanununa diğer liman tüzük ve yönetmelikleri ile İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesindeki uygulamalara ilişkin protokol'a dayanılarak hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 705

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: 1613" İKİNCİ BÖLÜM Hurda Gemilerin Uyacakları Kurallar Madde 4 Sökülmek üzere Bölgeye gelecek veya getirilecek hurda gemilerin demir yeri, Ilıca burnu ile Taşlıburun arasına çekilen düzhattın kıyı kesiminde kalan deniz alanıdır. Madde 5 Hurda gemilerin yukarıda belirtilen alanın dışına demirlemeleri veya belirtilen alanlar içine demirliyenlerin, bu alanların dışına sarkmaları yasaktır. Bu maddede belirtilen demirleme alam dışına demirliyen veya elverişsiz hava koşulları nedeniyle demir tarayarak veya demiri kesilerek, demirleme alanı dışına çıkan gemiler, sahiplerince önlem alınması beklenmeksizin, Liman Başkanlığının isteği ile Aliağa Rafinerisinden sağlanacak römorkör yardımıyla ve bir kılavuz kaptan gözetiminde hemen çektirilerek güvenlik altına alınır ve bu işlem için yapılan giderici, gemi sahibince, Aliağa rafinerisine ödenir. Madde 6 Aliağa Rafinerisi iskelesine ve Aliağa koyundaki öteki tesislere ve Nemrut koyunda bulunan öteki sanayi kuruluşları iskelelerine yanaşmak üzere gelen ve buralardan kalkan gemilerin kullandıkları rotalar serbest bırakılacaktır. Madde 7 Hurda gemiler, demirleme alanları dışında bekletilmeksizin demir yerlerine alınacak veya söküme ayrılan kıyıya baştankara edilecektir. Madde 8 Belirtilen demirleme bölgelerinde demirleyen hurda gemiler ile yedekte getirilen hurda gemiler ve bunları çeken gemiler, «Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü» nün gerektirdiği Fener ve işaretler- göstereceklerdir. Yukarıda belirtilen bölgelerde demirleyen gemilerin ba'ast ve sintinelerini denize basmaları ve denize çöp, pislik, moloz ve benzeri katı ve sıvı artıkları atmaları yasaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Söküm Öncesi İşlemleri Madde 9 Bölgede sökülecek hurda gemilerin sahip veya vekilleri, söküm izni almak üzere, aşağıda belirtilen belgeleri, bir dilekçeye ekleyerek, Aliağa Liman Başkanlığına başvuracaklardır. A) Geminin sökülmek üzere hurda olarak ithal edilmiş olduğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ithal izni belgesi, (Gemi Türk Bayraklı ise, hurdalığı nedeniyle Türk Gemi Sicilinden kaydının silinmiş olduğuna ilişkin belge) ile B) Gemi Söküm yenini kira suretiyle kullanma hakkını gösteren Arsa Ofisi gemi sökümcüsü aı asındaki kira sözleşmesi örneği, C) Geminin gazfri edildiğine ilişkin, ilgili Kimya Mühendisleri Odası tara fından onaylanmış Kimyager raporu, D) Sökümün başlayacağı tarihten en az 15 gün önce deretizasyo n (fare imhası) yapıldığına ilişkin Sahil Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yetkili teşkilâtın raporu, E) Sintinelerin, dabilbotumların ve pis sıvı artıkların bulunabileceği diğer kapalı yerlerin, petrol artıkları, yağ, k i r l i su gibi denizi kirletici maddelerden tamamen temizlenmiş olduğuna ilişkin Ege Bölgesi Liman ve Denişişieri Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Makine veya Güverte uzmanı raporu, Yürütme ve Idara Bölümü Sayfa : II- 706

9 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 F) Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri izmir Bölge Müdürlüğünden alınacak sakmcasızlık raporu, Madde 10 Hurda gemilerin gazfri ve deretizasyon işleri gemiler bölgesine getirilmeden önce yapılmış olacaktır. söküm Yukarıda belirlenen demir bölgesinde ve söküm yerlerinde bu işlerin yapılması yasaktır. Madde 11 Hurda gemilerin sintine ve dabılbotum ar tıklan ile öteki katı ve sıvı kirli maddelerden arıtılması işlemi, aşağıda belirtilen kurallara uyularak gemiler söküm bölgesinde baştankara edildikten sonra da yapılabilir. A) Yağlı ve pis sıvı artıkları için gemi sahip veya vekilleri, gemi sökümü için, Arsa Ofisinden kiraladıkları parselin, kara tarafındaki ucunda. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılan 251 sayılı Lağım mecrası inşaası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait Yönetmeliğin çok gözlü tam çürütme çukurları ile ilgili hükümlerine göre fosseptik yaptıracaklardır. Hurda gemilerdeki yağlı ve pis sıvı artıkları bu fosseptiğe, deniz ve karayı kirletmeyecek önlemler alınarak akıtılacak ve fesseptik dolduğunda, Aliağa Bele. diye Başkanlığınca boşaltılması sağlanacaktır. B) Geminin sökümünden önce veya söküm sırasında çıkacak moloz, pas, çimento, talaş, çöp, süprüntü gibi katı artıklar için parselin uygun bir yerine çöp çukurları açılacak ve bütün katı artık maddeler, bu çukurlarda biriktirilecektir. Bu çukurlann temizlenmesi de, Aliağa Belediye Başkanlığınca sağlanacaktır. Madde 12 Hurda gemi sahip veya vekilleri söküm sırasında kirli maddelerin denize dökülmemesi için gerekli bütün önlemleri almak zorundadırlar. Liman Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine, bir kaza sonucu denize dökülebilecek bu gibi maddelerin dalgalarla taşınmasını önlemek için, gemi etrafında ve deniz üzerinde gemi sahip veya vekilleri tarafından gerekirse yüzer engel çekilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kıyılardaki Araç ve Gereçlerin Güven Altına Alınması Madde 13 Bölgeye gelen veya yedekte getirilen hurda gemiler, 3. maddede belirtilen demir yerinde demir üzerinde yatabilecekleri gibi, doğrudan doğruya, sahibince kiralanan parsel önüne baştankara edilebilirler. Baştankara edilen gemileri, hertüriü elverişsiz kötü hava koşullarında yerlerinde tutabilecek etkili önlemler, hurda gemi sahipleri tarafından alınacaktır. Ancak 9. maddede belirtilen belgeler Liman Başkanlığı'na gösterilmedikçe ve 11. maddede yazılı önlemler alınmadıkça, Sökümün başlanmasına Liman Başkanlığınca izin verilmez. Madde 14 Hurda gemi sahipleri veya sökücüler, sökmekte oldukları geminin devrilmesini veya yer değiştirilmesini önleyici önlemleri kendileri alacaklardır. Madde 15 Baştankara ed lecek gemiler, kendilerine ayrılan parselin tam! ortasına çekilecek, bitişik parsele hiçbir surette geçilmiyecektir. Madde 16 Baştankara edilen geminin, deniz düzeyinden 3 metre yukarısına kadar sökümüne normal olarak devam edilecek, bu düzeyden başlayarak, sö külecek kısım kıyı kenar çizgisinden, 10 metre içeriye çekilmeden sökülmeyecektir. Gemi ağırlığının, 3 metre borda yüksekliğinde iken, karaya çekmeğe elver- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II - 707

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: meyecek kadar çok olması halinde, dalga etkisiyle geminin kırılmasını önleyecek takviyeler konularak daha düşük bir düzeye kadar, söküm işlemine devam edilebilir. Madde 17 Hurda genünin yağ ve pis sıvı bulunan kısımları, kesin olarak kryı çizgisinden 10 metre içeriye çekildikten ve yağlı ve pis sular, 11. maddede belirtilen yerlere boşaltıldıktan ve bu temizleme işleminin gerçekleştirildiği. Sağlık, Ulaştırma ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı görevlilerin denetiminden sonra sökülebilir. Madde 18 Gemi söküm sahipleri ve öteki kuruluş ilgilileri, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanmış bulunan «Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik» hükümlerine, uygun yangından korunma ve yangın söndürme önlemlerini alacaklardır. Madde 19 Gemi Söküm Bölgesinde, gerek denizde, gerekse karada, gemilerde veya tesislerde çıkacak bir yangının yayılmasını önlemek, amacıyla gerekli Önlemleri almak ve yangını söndürmekten, öncelikle, o yerdeki tesislerin sahip, yönetici ve yetkilileri sorumludur. Madde 20 Gemi Söküm Bölgesindeki ve yöredeki tüm kuruluşlar, yangın söndürme donatım araç ve gereçlerini tam ve her an harekete geçirmeye hazır durumda bulundurmakla yükümlüdürler. Madde 21 Gemi Söküm Bölgesindeki tesislere sahip gemi sökümcüleri yönetici ve yetkilileri yangın söndürmekle görevli personel dışında kalan tüm personele ve gece bekçilerine, yangından korunma ve yangın söndürme yöntemlerini öğretmek üzere kurs açmak zorundadırlar. Madde 22 Gemi Söküm Bölgesinde uygulanacak yangından korunma ve söndürme yöntemleri ile araç ve gereçlerin standartları ve yetkililerin saptanması ve denetimi. Yerel Sivil Savunma yönetimi tarafından sağlanacaktır. Madde 23 Söküm bölgesinde bulunan kuruluşlar, çıkan bir yangım, gerektiğinde, çevre itfaiye örgütleri ile yardımda bulunabilecek çevre kuruluşlara hemen bildirebilecek (Telefon, telsiz, zil, siren, çan, ışıklı lambalar, v.s.) tesisatını, her an işler durumda bulunduracaklardır. Madde 24 Gemi Söküm Bölgesi'ne gelecek kara taşıma araçlarında, en az bir tane taşınabilir yangın söndürme apareyi bulunacaktır. Bu konunun tam uygulanmasın da, söküm bölgesindeki tesis sahip ve işletenleri sorumludur. Madde 25 Gemi sahip veya vekillerinin, gemi söküm yerlerinde üst yapı olarak sosyal ve yönetim binalarını ve depolama tesislerini, yerleşme ve imar planında belirtilen yerleşme düzenine göre yapacaklardır. Madde 26 Gemi Söküm yerleri, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 270 inci maddesi gereğince çıkarılan 208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseselere ait Yönetmeliğe göre 1. sınıf gayrisihhi müessese olup, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmdan tesis ve açılma izni almaları zorunludur. Madde 27 Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında hükümlere göre işlem yapılır. Yürürlük ve yürütme: genel Madde 28 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girer. Madde 29 Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 708

11 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 g IMI.ASA ADA >CrAV$VN Alil KftllMSZİ \ I AIJACA / \ \0UJ IIAKİTARIN KOPYA VOtOtme ve İdare Boluma Sayfa : II 709

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: Ankara Üniversitesinden: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin Tadili Hakkında Yönetmelik Madde I 23/3/1977 tarih ve saydı Resmi Gazete'de yayımlanan Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Fakültede Öğrenci bulunanlar için bundan önceki Yönetmelik uygulanır. Ancak, bu öğrenciler, 29 Haziran 1967 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan A. Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yonetmeliğinin 16, 17., 18. ve 21. maddelerinde belirtilen hususlarda bu Yönetmelikteki lehte hükümlerden yararlanırlar. Madde II Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans öğret'mi ve Sınav Yönetmeliğjıe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin 18. maddesinde tüm öğretim süresi hakkındaki meşru ve makbul mazeretler, 29 Haziran 1967 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik öğrencileri için de uygulanır. Madde III Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İçişleri Bakanlığından: Müşterek Kararnameler Karar Sayısı Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1. Derece kadrolu A.P.K. Genel Müdürlüğüne Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Hüsnü Doğan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 74. maddeleri uyarınca naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. Başbakan S DEMIREL 30/11/1977 İçişleri Bakam Prof. K OZAL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıf ma dahil 1. Derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine istanbul Emniyet Müdürü Nihat Kaner'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 60. maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 30/U/197T Başbakan İçişleri Bakam S. DEMIREL Prof. K. OZAL Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :1i- 710 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

13 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 4 ncü derece kadrolu + 59 Ek göstergeli Edirne Defterdar Yardımcılığına, Niğde Defterdarı Behçet Dikmenin 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakam yürütür. Başbakan 30/11/1977 Maliye Bakam S. DEMİREL C. BÎLGEHAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Yapılan yeterlik sınavında başarı gönteren Hesap Uzman Muavinleri; Mustafa Sacit Basmacı ve İsmet Cemal Yıimaz'ın 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 7 nci derecenin 1 nci; Burhanettin Ünal'ın 6 ncı derece kadrolu Hesap Uzmanlığına 6 ncı derecenin 1 nci; Nevzat Saygılıoğlu, Metin Nurullah Yalçın ve Fatih Dural'ın 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 7 nci derecenin 1 nci; kademe aylıkları ile 657 Sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 nci fıkrasıyle 68 nci maddesinin (A) bendi gereğince; Atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu karan Maliye Bakam yürütür. 2/12/1977 Başbakan Maliye Bakam S. DEMİREL C. BÎLGEHAN CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliğine. Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri İsmail Hakkı Batuk"un 657 Sayıh Kanunun değişlik 59 ve 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Maliye Bakam yürütür. Başbakan 2/12/1977 Maliye Bakam S. DEMİREL C. BİLGEHAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - II -711

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: ncü derece kadroda bulunan istanbul Bölğe Çalışma Müdürü M. Sedahattln Toprakoğlu'nun; 1 nci derece Ek Gösterge kadrolu aynı Bölge Çalışma Müdürlüğüne 657 Sayılı Kanunun 66 nci maddesinin (B) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 30/11/1977 Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Dr. t. F. CUMALIOĞLU CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: 1921% 1 Açık bulunan 5 nci derece kadrolu işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü İşguvenllğl Müfettişliğine, 6 nci derece kadroda bulunan İşgüvenliği Müfettişi Faik Arseven'- in 657 Sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Çalışma Bakanı yürütür. 2/12/1977 CUMHURBAŞKANI Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Dr. 1. F. CUMALIOĞLU FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 4 nci derece kadrolu Çalışma Genel Müdürlüğü İşmüfetttşliğüne, 5 nci derece kadroda bulunan İşmüfettişi Zeki Avşar'ın 657 Sayılı Kanunun 63 nci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Çabama Bakam yürütür. 2/12/1977 Başbakan S. DEMİREL Dr. İ. F. CUMALIOĞLU İmar ve İskân Bakanlığından: Çalışma Bakanı CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 1. derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başmühendisi Nurten Tugay'm 657 sayılı Kanunun değişik 71. ve 59. maddeleri uyarınca almakta olduğu aylıkla naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 17/11/1977 Başbakan İmar ve İskân Bakam S. DEMİREL M. R. KUTAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 71S CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

15 T.C. Resmi Gazete Kunıluf Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 19» PAZARTESİ 12 Aralık 1977 Sayı : İîArj BÖLÜMÜ İLANLAR Susuz Asliye Hukuk Hakimliğinden : Dosya No : 1977/116 Davacı Susuz İlçesi Küçükçatak Köyünden Resul Merhan Veküi Avukat Murat özdabak tarafından davalı Dadok Merhan (Menge) aleyhine açüan BOŞANMA davasının yapılan acık duruşması sırasuıda; Davah Dadok Merhan (Menge) ilk adresinden ayrılmış, yapılan bütün tebligatlara rağmen bulunmadığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmekle adı gecen davalının duruşma günü olan 26/12/1977 Pazartesi günü saat de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ankara İcra İflas Memurluğundan : Dosya No : 1960/80 Evvelce iflasına karar verilen Karyıl Koli. Şrt. Cemil Karaoğuz ve Mehmet Yılmaz hakkında bu defa Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 30/11/1977 gün ve 1977/ sayılı karan üe 1.İK ve 255. maddeleri uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ ve ilân olunur Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1977/449 K. No : 1977/646 Mütecavüz Sarhoşluk ve Izrar suçundan mahkememizin 17/5/1977 tarihli ilamı Ue TCK. 572/1. 55/3, 647/4-6. maddeleri gereğince 400, lira Hafif Para cezası ile hükümlü Ahmet oğlu 1960 doğumlu MEHMET GÖDE hakkında gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren Onbeş gün sonra muhataba tebliğ edurmş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı İlân olunur

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: 1613' Bornova Sulh Ceza Hakimliğinden: Esas: 1977/576 Karar: 1977/309 Hâkim: Hayri Günaydın Başkatip : İhsan Başkurt 798 Mahkememizin 29/6/1977 tarihli ilamı ile TCK. nun 565. Son, 647 S. K. 4. maddesi ile neticeten 40 Ura Hafif Para ve 10 gün müddetle meslek ve sanaatımn tatiline hükümlü Bursa 5. Daire Mahallesi nüfusunda kayıtlı Recep oğlu 1940 doğumlu Naşit Bayır uzun aramalara rağmen gıyabı hüküm tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ılânen tebliğine, Hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No : 1977/745 K. No : 1977/662 Hâkim : Hayri Günaydm Başkatip : İhsan Başkurt 798 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 28/7/1977 tarihli Uamı ile TOK. nun 565. Son, 647 S. Kanunun 4. maddesi geerğince Neticeten 80 lira hafif para ve 10 gün müddetle meslek ve sanaatımn tatiline hükümlü Manisa İli Turgutlu İlçesi Dos tan Köyü nüfusunda kayıtlı Adem oğlu 1928 doğumlu İsmail Çinkılıç uzun aramalara rağmen giyabi hüküm tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete yolu ile ilânına, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. E. No : 1977/216 K. No : 1977/363 Hâkim : Hayri Günaydm Başkatip : İhsan Başkurt Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 1/7/1977 tarihü Uâmı ile TCK. nun 565, Son, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi ile Neticeten 165 lira Hafif Para ve 10 gün müddetle meslek ve sanaatımn tatiline karar verilen Hasan oğlu 1942 doğumlu Trabzon Araklı İlçesi Taştepe Köyü nüfusunda kayıtlı Ali Hamza'nın uzun aranmalara rağmen giyabi hüküm tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince üânen tebüğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No : 1975/235 K. No : 1976/488 Hâkim : Hayri Günaydm Başkatip : İhsan Başkurt 798 Hırsızlık suçundan mahkememizin 13/9/1976 tarihli Uamı ile TCK. nun 491/ , S. K. 4 ve 6. maddeleri gereğince neticeten 800 lira ağır para cezasına hükümlü Bornova Çamdibi Köyü nüfusunda kayıtlı Ahmet kızı 1959 doğumlu Selika Akdeniz uzun aranmalara rağmen giyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün sanığa Resmî Gazete yolu ile Uânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur

17 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Ankara 2. Sula Ceza Hakimliğinden: E. No: 1977/324 K. No: 1977/226 Kumar oynamak sucundan Mahkememizin 7/3/1977 tarihli ilân T.CK. ıhun 568. maddeleri gereğince iki yüz onbeş lira cezasının hükümlü Rahmi kızı Vasfiye Güneş hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliği edilemediğinden 7201 sayılı adli Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı gecen sanığa hükmün Uânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren İd gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına ve ilân ücretinin sanıktan tahsüine üâm olunur, E. No. 1977/1002 K. No: 1977/1062 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 12/9/1977 tarihli ilâm T.CK. nun 966/1. maddesi gereğince seksen lira cezasının hükümlü Mustafa oğlu Cuma Pektaş hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliği edüemediğinden 7201 sayılı adli Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı gecen senığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin sanıktan tahsiline ilân olunur Kırklareli Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1975/26 Babaeski Noterliğince tanzim olunan 24/3/1955 tarih ve 462 sayılı vasiyetname mirasçılara açılıp okunması için gönderilmiş olduğundan nüfus kaydındaki mirasçılarına tebligat yapılamadığından Feyzullah kızı 1330 doğumlu Peyman Menek'in vasiyetnamenin açılacağı 2/2/1978 tarihinde Hâkimliğimizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1977/1578 Şahsi davacı Halis Bebtaş tarafından sanık Aynur Alıcı aleyhine ikame ettiği şahsi davanın yapılan yargılaması sırasında şahsi davacının aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup duruşma günü olan 13/12/1977 tarihinde duruşmaya gelmediği kendisini bir vekillede temsil ettirmediği takdirde açtığı davanın CMUK maddesi gereğince düşürülmesine karar verileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğ olunur / 1 Tarsus 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 977/312 Davacı Maliye hazinesi vekili Avukat Necmettin Üstünalp tarafından davalı Hacı Hüseyin ve Arabi Abdullah aleyhine açılan tescil davasının duruşmasında : Davalı Hacı Hüseyin ve Arabi Abdullah'ın adresi meohuı olup adına çıkartılan tebligatların bilâ iade edildiğinden bu davalılar adına davetiyenin ilânen tebliğine, duruşmanın 6/2/1978 gününe talikine karar verilmiş olup iş bu ilân yerine kaim olmak üzere ilân olunur

18 "Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: Çankırı Tapulama Hâkimliğinden : Esas No : 1975/368 Çankırı'nın Korçuhı Köyündeki 267 ve 306 sayılı parseller adına teshiri yapılan Rıfat Gök 23/1/1978 tarihinde Çarıkın Tapulama Mahkemesi duruşma salonuna gelmesi, adı gecen parsellerin tesbitine İtiraz eden Mehmet oğlu Bekir Göklln itirazına karsı beyanda bulunmanız gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda gerekli lalemin yapılacağı duyuru yoluyla tebliğ olunur Esas No : 1975/857 Çankmtun Yeniyapan Köyündeki parsellere itiraz eden Yaşar Türkan 22/12/1977 tarihinde Çankırı Tapulama Mahkemesi duruşma salonunda gelmeniz veyîr İtiraz sebep ve delillerinizi bildirmeniz gelmediğiniz itiraz sebep ve delillerinizi bildirmediğiniz takdirde 766 sayılı Tapulama Yasasını 60. maddesi uyarınca itiraz etmemiş sayılacağınız duyuru yoluyla tebliğ olunur , Muğla Asliye Hukuk Hakimliğinden: 976/54 Davacı Gülsel Kıpçak tarafından davalı Alaattin Kıpçak aleyhine acılan BOŞANMA davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Sivas tll, Divriği İlçesi Karayusuf Köyü nüfusunda kayıtlı olup flyasbey Caddesi Yedikule Istanbulda oturur Davalı İbrahim oğlu 1945 doğumlu Alaaddin Kıpçakm yapılan aramalara rağmen adresi tesbit edilememiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 1/2/1978 günü Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması İçin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilaneıı tebliğ olunur Sivrihisar Asriye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/500 Davacılar Kumru Çöken, Hanife YUoesan ve Hatice Çetin vekulerl Av. M. Sadri Yıldırım tarafından Sivrihisar Aydınlı Köyünden BurhanetrJn Pekşenim, Haşine ve Aydınlı Köyü aleyhine açtığı tapu iptal ve tescil davasının duruşmalarında Davalı adına çıkarılan davetiye gösterilen adresde tebliğ edilememiş zabıtaca yapılan adres tahkiki neticesi yine davalıya davetiye tebliğ edilememiş olduğundan Hanen tebliğe karar verilmiştir. Davacılar vekili dava dilekçesinde Aydınlı Köyü hudutlan içinde Köykuyu mevkiinde 917 parselin Burhanettin Pekşenim adına zuhulen tesbit edilmiş olduğundan tesbitin ve Burhanettin Pekşenim adına olan tapunun iptalini dava etmiş olduğundan davalının duruşmanın bırakıldığı 2/2/1978 günü saat da aleyhine açılan davada savunmacını yapmak üzere bizzat bulunamadığı takdirde kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacağı dava dilekçesi ve davetiye tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur Doğanhlsar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No : 1976/122 Davacı Doğanhlsar Harman Mahallesinden Emine Akın ve 5 arkadaşları tarafından murisleri Doğanhlsar Harman Mahallesinden Molla Hasan oğlu 1311 doğumlu Ali Rıza Demircanm seferberlikde harpde gaip olduğunu gaipliğine karar verilmesini talep ettiklerinden Ali Rıza Demircanm yerini bilenlerle Ali Rızanın kendisinin 3 ay içinde 1976/122 sayılı dosyamıza müracaatlan ilân olunur

19 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa ;,il9 Ankara İcra İflas Memurluğundan : Dosya No : 1971/11 Evvelce iflasına karar verilen Ersan Yılkan ve Ortakları Sinemacılık ve Fllimcilik Koli. Şrt. Ersan, Sabire ve Kadri Yılkan hakkında bu defa Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 30/11/1977 gün ve 977/ sayılı kararı Ue K. mm 182. maddesi uyarınca iflasın kaldırılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ ve ilân olunur e Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1977/272 Gülseren Yatık Musluk Gülistan Sokak No: 1428 veya 1318 Ankara'da Veli Koç'a; Davacılar Osman Serin ve Timur Acar tarafından M. Zeki Karahan ve aleyhinize açılan 8.847,75 TL. sı alacak davasının yapılan muhakemesinde; Adınıza yapılan ilânen davetiye tebliğine rağmon Mahkemeye gelmemeniz ve bir vekille de kendinizi temsil ettirmediğinizden bu defa adınıza ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince 30/1)2/1977 günü saat: 9.00 da Mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız taktirde davaya gıyabınızda devam edilecektir. Keyfiyet Gıyap karan tebliği yerine Ankar a Asliy e 8. Huku k Hâkimliğinden : kaim olmak üzere ilân olunur Dosya No : 1977/49 Davacı Hacı Ali Cokgürses vekili Av. Ertuğrul Unsal tarafından, Osman Dilsiz ve Zeki Yurdagül aleyhlerine açılan, hile kanştınlarak yapılan satım akdinin feshi Ue , TL. alacağın, masraf, faiz ve ücreti vekaletle biriikte tahsili davasının yapılan yargılamasında; Davalıların adresleri tesbit edilemediğinden, dava düekçesl ve gıy ab karan ilânen tebliğ edilip, kararında ilânın tebliğine karar verilmekle, Mahkememizce 13/10/1977 tarih ve 1977/ sayı ile verilen 9.850, TL.nm davalılardan alınmasına, 11/1/1977 tarihinden itibaren "a 5 kanuni faiz yürütülmesine fazla talebin reddine, taraflar arasında yapılan satım akdinin feshine, peşin 68, TL. harç île bakiye TL. ve yargılama masrafı 897,50 TL. ile 985, TL. ücreti vekaletin de davalılardan tahsiline mütedair verilen karar, adı geçen davalılar Osman Dilsiz ve Zeki Yurdagül tarafından, işbu ilânın neşrinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği, karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Kartal ıl. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1977/96 Ceza Hakimi : İsmail Hakkı Günver Katip : Zerrin Kara Şahsi Davacı Ahmet Aksel tarafından sanık Hasan Taşçı ve Ömer Harman atehlerine açılan mevsuf hakaret davasında: Kendisine davetiye tebliğ edllemlyen istanbul Kartal EAS Akümülatör Plastik ve Isı SanayU A.Ş. de İşletme Müdürü Ahmet Aksel'e davetiye yerine kaim olmak»zere duruşma gününün Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın 28/12/1977 günü saat da muallak bulunduğu ilân olunur

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: Altındağ Asliye 3. Hukuk Hftjkunüğinden : Dosya No 1977/611 Davacı AB Emmiler tarafından davalı RUchan Demir aleyhine acılan tazminat davasının yapılan muhakemesinde: Davalının adresi meçhul olduğu yapılan tahkikatla anlaşılmış bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 23/1/1978 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması ve davacı tarafından davalı aleyhine sinema makinası ve sair malzemeden dolayı oem'an lira alacak davası açılmış bulunduğundan dava dilekçesine cevap vermesi hususunun ilânen tebugat yerine kaim olmak üzere ilan olunut Dosya No : 1977/66 Davacı İbrahim Sulukaya Vekili Av. Zeki Yılmaz tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve 'Karapürçek Koyu Muhtarlığı aleyhlerine açılan tescil davasının yapılan muhakemesinde: Karapürçek Köyü Çit mevkiinde kain doğusu : Zübeyde Çavuş'a ait 1183 persel, batısı : Aydıncık yolu. Güneyinde: İnsan Sulukaya, Ramiye Tuncer, İbrahim Sulukaya, Halime Sulukaya, Emin Dudu Pideci ve Nezih'e ait 1243 parsel, kuzeyinde : Karapürçek Köyüne alt 1182 parselleri ile çevrili hudutlar içersinde kalan gayrimenkul 25 seneden beri davacının murisi Emin Dudu'dan intikalen senetsiz tasarruf edip nizasız ve fasılasız kullandıklarından kendi adına tescil edilmesi için dava açılmış bulunduğundan bu yerle Ugisi bulunanların kanuni süre içersinde rnahkememize baş vurmaları üan olunur Zara Sulh Hukuk Hâkimliğinden : e- Dosya No : 1975/177 Davacı Zar anın Taşgöze köyünden Abdullah Bayrak tarafından aynı köyden Güzel oğlu. Hasan Gazi Doğan ve arkadaşlan aleyhine açılan taksim ve izaleyi şüyuu davasının Zara Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşması sırasında : Davalının adresi meçhul olduğundan ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilerek duruşmanın 29/12/1977 günü saat 9.00'a bırakılmıştır. Davalı belli gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya kendisini temsil için bir vekilde göndermediği takdirde duıuşmarun gıyabında devamının karar verileceği tebliği yerine geçerli olmak üzere ilân olunur Gülnar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No : 1977/75 Davacılar Rabta Akti ve Ayşe Acar vekili Av. Yılmaz Küçük tarafından Davaular Durmuş AU Koşar ve 7 arkadaşı aleyhine man kememizde açılan Taksim ve İzaleyi Şüyuu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında: Davalılar adına çıkarılan davetiyelerden Hüseyin Koşara tebliğ edilemediği, bilâ tebliğ İade edildiği adresininde meçhul okluğu anlaşılmakla Resmi Gazetede Hanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dilekçesinin ve davetiyenin davalılardan Hüseyin Koşar'a tebliğine, adı geçen bu davalının yargılamanın ertelendiği 26/12/1977 günü yargılamaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi aksi halde aleyhine gıyap karan çıkarılacağı hususu ilânen tebliğ olunur

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı Enstitülerde lisansüstü (tezsiz

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Atatürk

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18129 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin çalışacakların

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (17.12.2013 tarih ve 418/21 sayılı Üniversite Senatosu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1)Bu yönerge; İzmir Üniversitesi nin ilgili öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Iğdır Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Adı İstenen Belgeler Hizmetin ÖĞRENCİ İŞLERİ 1.T.C. Kimlik numarası 2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge Kayıt Kabul 3-Öğrencinin okul

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönerge; Karabük Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİvERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİGER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİşKİN YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİvERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİGER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİşKİN YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİvERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİGER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİşKİN YÖNERGE BİRİNCİ Amaç, Kapsam BÖLÜM ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Ankara Sosyal

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ AÇIKLAMA Bu taslak, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinin ilgili düzenlemeleri gözden geçirilmek suretiyle, Yönerge hazırlama komisyonu üyeleri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Başkent Üniversitesi Senatosu nun 17.08.2017 tarih ve 846/216 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, DİPLOMA DEFTERLERİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, DİPLOMA DEFTERLERİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, DİPLOMA DEFTERLERİ ve SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1: Bu yönerge;

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

SÜRMENE AŞAĞI AKSU İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SÜRMENE AŞAĞI AKSU İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SÜRMENE AŞAĞI AKSU İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) AŞAĞI AKSU İLKOKULU/ORTAOKULU

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönerge; Artvin Çoruh Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, MEZUNİYET BELGESİ, YANDAL SERTİFİKASI, ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, MEZUNİYET BELGESİ, YANDAL SERTİFİKASI, ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, MEZUNİYET BELGESİ, YANDAL SERTİFİKASI, ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)- Bu Yönerge; Mehmet Akif

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 NİSAN 1977 ÇARŞAMBA

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 NİSAN 1977 ÇARŞAMBA T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 NİSAN 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 15908 YÜRÜTME

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLĐK, DOÇENTLĐK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLĐK, DOÇENTLĐK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLĐK, DOÇENTLĐK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yurtdışında alınan doktora,

Detaylı