T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı iğleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 12 Aralık 1977 Genel Müdürlüğün* PAZARTESİ başvurulur. Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14165 Bakanlar Kurulu Kararları Diyarbakır İlinin; Merkez İlçesine bağlı Yamaçlı Köyünde, Lice İlçesine bağlı Akçabudak Köyünün Botiyan ve Halajin mezralarında, bu ilçeye bağlı Bayırlı Köyü ile Yaşat ve Tüherek mezralarında, Kulp İlçesine bağlı Ağıllı Köyünün Dirlik ve Çekirdek mezralannda yapılan deprem, çığ ve kaya düşmesi afetlerine maruz kalan ailelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden kurulu Komitece incelenerek uygun görülen ve ilişik krokide gösterilen aynı İlin Merkez İlçesine bağlı Dönümlü (Müslieğik) Köyü sınırlan içinde bulunan Dirik mevkiinde gerçek kişilere ait 236 (ikiyüzotuzaltı) dönümlük yere yerleştirilmesi; İmar ve İskân Bakanlığının 4/7/1977, 8/8/1977 tarihli ve 21876, 21877, 21878, 21879, 21880, , sayılı yazıları üzerine, 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 16ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Barbakan S. DEMIREL Devlet Bakanı S A EMRE Milli Savunma Bakanı Dr- S. BİLGİÇ Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Gum ve Tekel Bakam G. SAZAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S SOMUNCUOĞLU içişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Bayındırlık Bananı S. KILIÇ Gıda-Tat ve Hay. Bakanı P. ADAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı A- Ş. EREK Dışişleri Bakam t. S. ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNSR CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı N'CEVHERİ Maliye Bakanı C. BILGEHAN Sağ ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ F. CUMALI0ĞLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; II - 899

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1917 Sayı: Sanayi ve Tek. bakanı V. En ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı M. B. KUTAN K. İNAN I. C. EGJS M. B. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ ^^Tujla ocakları İŞARETLER DİYARBAKIR MERKEZ MtfeLÜMtıOLf KÖYÜ HUDUTLARI İÇ ISKANA SEÇİLEN 236 TABI KÖYLER IÇIN MEY YENİ DÖNÜMLÜK DİRİK YERLEŞİM ALANI KROKİSİ GELECEK KÖYLER ARAZI SAHİPLERİ A&LLI IBRAHM KAYMAK 73 donum \f\ ı> BAYIRLI koyu mezraları SÜLEYMAN - YAMAÇ Ll ABOUUAH " J 1»«TEVFIK SOYLU $2 " KELETIN vri S- 6EZ M BOTIYAN PİL=Pl«ien Çakıcı (Etki taraş) B = BAZALT NV = Neojen volkanik <,^^=Nakıl saha» Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 700

3 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Karar Sayısı: 7/ /11/1977 tarihli ve 7/14261 sayılı kararnameye ektir. BP. Petrolleri Anonim Şirketine ait tüm işyerlerinde, Türkiye Petrol, Kimya, Azot ve Atom İsçileri Sendikası (Petrol -İşl'nce alınan grev kararı ile bu işyerlerinde işveren tarafından alınmış bulunan lokavt kararının uygulama süresinin 60 gün daha uzatılması; 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 nci maddesine göre, Bakanlar kurulunca 6/12/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı S. A. EMRE Milli Savunma Bakanı T. KAPANLİ Milli Eğitim N. MENTEŞE Bakanı Gum. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Sanayi ve Tek O. ASILTÜRK Köyişleri ve Koop T. YÜCEL Bakanı Bakanı Kultur Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof Dr N ERBAKAN Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU içişleri Bakanı Prof. K. OZAL Bayındırlık S. KILIÇ Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK En ve Tabii Kay. Bakanı Bakanı A. AKYOL K. İNAN Devlet Bakanı Başbakan CUMHURBAŞKANI FAHR İ S. KORUTÜRK Yardımcısı A. TURKEŞ Devlet Bakanı E. CEYHUN Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Ticaret Bakam Dr. A. O. GUNER Ulaştırma Bakanı Doç Dr Y. ERGEN EKON Turizm ve Tanıt. Bak. V. Orman Bakanı S SAVCI A. AKYOL Sosyal Güvenlik I. ERTEM Devlet Bakanı S. OZTURK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakanı C BILGEHAN Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Çalışma Bakanı Dr. I.F. CUMALIOĞLU İmar ve iskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı A. Ş. EREK Milli Eğitim Bakanlığından: Yönetmelikler Yurt Dışında, Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) Dışardan Bitirme Sınav Yönetmeliği Kapsam: Madde 1 Yurt dışında, temel eğitim birinci kademeyi (ilkokul) dışardan bitirme sınavları bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Amaç : Madde 2 çeşitli sebeplerle mecburi öğrenim cağım geçirmiş ve ilkokul diploması alamamış vatandaşlarımızdan yurt dışında oturanların, ilkokul seviyesinde bilgi, beceri ve tutum kazanarak İlkokul diplomasına sahip olmalarını sağlamaktır. Deyimler: Madde 3 Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte sözü edilen: «llköğrenim çağı» deyiminden, çocuğun 6 yaşım bitirdiği yılın Eylül ayı başı ile 14 yasım bitirip 15 yasına girdiği yılın öğretim yılı sonuna kadar olan süre; «Vatandaş» deyiminden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 701

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: «Eğitim BaşmUsaviri» deyiminden. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Türk işçi çocuklarının eğitimi ve öğretimiyle, yurt dışında görevlendirilmiş bulunan Eğitim Başmüşaviri; «Eğitim Müşaviri» deyiminden, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından, Türk işçi çocuklarının eğitim ve öğretimiyle, yurt dışında görevlendirilmiş bulunan Eğitim Müşaviri anlaşılır. Dayanak : Madde 4 Bu yönetmelik, Anayasa'nın113, 2287 Sayılı Kanunun 9. maddelerine ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca hazulannuştır. Başlıklar Madde 5 Madde başlıkları, inceleme ve araştırmayı konulmuş olup yönetmelik metnine dahil değildir. kolaylaştırmak için Sınav dönemleri: Madde 6 Dışardan bitirme sınavları Ekim, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda üç defa. Eğitim Başmüşavirliğince tespit edilecek tarihlerde, yapılır. Sınav yapılacak okul: Madde 7 Dışardan bitirme sınavları yurt dışında açılmış olan Ukokullarda yapılır. Sınavın, her dönemde, hangi okullarla yapılacağı, Eğitim Başmüşavirliğinin teklifiyle. Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Duyurma : Madde 8 Sınavın yapılacağı yer ve tarih, Başkonsolosluklar, Eğitim Başmüşavirllği. Eğitim Müşavirlikleri ve basın yolu ile vatandaşlara duyurulur. Sınava başvurma: Madde 9 Yurt dışında ilkokulu dışardan bitirme sınavına girmek isteyen vatandaşlar, bulundukları yere en yalan, Eğitim Müşavirliğine bir dilekçe ile başvururlar; dilekçeye, 6 tane yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafla nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportlarım eklerler. Kayıt işlemi: Madde 10 Yurt dışında ilkokulu bitirme sınavına girmek üzere başvuranlar iki nüsha olarak düzenlenecek künye defterine kaydedilirler. Künye defterinin her iki nüshasına da fotoğraf yapıştırılarak mühürlenir. Künye defterinin bir nüshası Eğitim Müşavirliğinde saklanır, bir nüshası da Başmüşavirlik veya Başkonsolosluk nezdinde açılmış olup sınavla ilgili işlemleri yürütmekle görevlendirilen ilkokul Müdürlüğüne gönderilir. Sınava girmek isteyenlerin kayıtlan yapıldıktan sonra, her başvuran için, Eğitim Müşavirliğince, bir «Sınava Giriş Belgesi» düzenlenir. Bu belgeye fotoğraf yapıştırılır ve belgede sınav tarihi, yeri ve sınava girecek olanın hüviyeti belirtilir. Eğitim Müşaviri, ilgilinin hüviyet cüzdanı veya pasaportundaki kayıtlarla sınava giriş belgesindeki kayıtlan karşılaştırdıktan sonra, belgeyi onaylar ve ilgiliye bizzat verir. Sınava girilecek dersler: Madde 11 İlkokulu dışardan bitirme sınavları, aşağıdaki derslerden, hizalarında gösterilen yöntemle, yapılır: Türkçe Yazılı ve sözlü Sosyal Bilgiler Yazılı Fen Bilgisi Yazılı Matematik Yazılı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 702

5 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Sınava girme: Madde 12 Dışardan bitirme sınavına kabul edilenlerden, girdikleri sınavda başarı gösteremeyenler, özürlü veya özürsüz olarak sınavlara katılamayanlar, başaramadıkları veya giremedikleri derslerden takip eden dönemlerde sınava alınırlar. Üstuste 4 sınav döneminde başarı sağlayamayanlarla, sınava girmeyenlerin kaydı silinir. Bu gibilerden tekrar sınava girmek isteyenler, yeniden dilekçe vermeleri üzerine bütün derslerden sınava alınırlar. Sınava gireceklerin listesi. Madde 13 Eğitim MUşavirliğince, her sınavdan önce, sınava gireceklerin isimleri, sınav not çizelgesine yazılarak sınav komisyonuna verilir. Sınav Komisyonu: Madde 14 Sınavlar, okul müdürünün başkanlığında en az iki katılmasıyla kurulacak komisyonlarca yapılır. öğretmenin Soruların hasırlanması: Madde 15 Sınav komisyonu, sınav günü sabahı, sınav saatinden en az iki saat önce toplanarak, sınav komisyonu başkanının gözetimi altında soruları hazırlar. Belleğe dayalı sorular sorulmaz. Genel bir başlıktan ibaret olan sorulardan kaçınılır ve bütün konuların önemleri oranında sorularda yer alması sağlanır. Fen Bilgisi ile Sosyal Bilgiler derslerinin yazılı sınav sorulan her ders için 20'den, diğer derslerin 10 dan aşağı olmayacak ve en fazla iki saatte cevaplandınlacak şekilde düzenlenir. Sorular hazırlandıktan hemen sonra cevap anahtarı hazırlanır. Sınav sorulan ve cevaplan, ayrı ayrı, komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Sınavın başlama, bitiş saati ile not baremi sınav salonundaki tahtaya yazılır. Sorular, ya çoğaltılarak sınava başlamadan önce dağıtılır veya tahtaya okunaklı bir şekilde yazılır. Cevaplandırmaya geçilmeden önce de bir öğretmen tarafından bir defa okunur. Sorular dağıtıldıktan veya yazıldıktan sonra gelenler sınava alınmazlar. Sınav odasına komisyon başkam, komisyon üyesi öğretmenler ve denetleme yetkisi olanlardan başka Kimse giremez. Değerlendirme yöntemi : Madde 16 Yazılı sınavlarda mühürlü özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kâğıtları, sınav komisyonu tarafından birlikte okunup notları takdir edilir. Türkçe yazılı sınavında ortadan aşağı derecede not alanlarla diğer derslerden «başarısız» derece notu takdir edilen kâğıtlar ikinci defa incelendikten ve not verildikten sonra bütün cevap kâğıtlarının notları doğrudan sınav not çizelgelerine geçirilerek sonunda bu çizelgeler sınav komisyonunca imza edilir. Sınava girmeyenlerin durumu sınav not çizelgelerinde adlan hizasına işaret edilir. Sınav komisyonunun takdir ettiği nota itiraz edilmez. Başarının değerlendirilmesi : Pekiyi Derece ile İyi Orta Geçer Başarısız Rakamla Sonuçlandırma ve duyurma: Madde 17 Değerlendirme işlemi, en geç, üç gün içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonucu, Okul veya Konsolosluk binasının ilân tahtasına asılarak, ilân Yürütme ve idare Bölümü Sayfa II 703

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: 1613" edilir. Sınav çizelgesinin aslı ile künye defteri, sınavı yapan okulda saklanır. Sınav çizelgesinin, onaylı bir örneği, okulun bulunduğu bölgenin Eğitim Müşavirliğine gönderilir. Diplomalar: Madde 13 Sınavlarda başarı gösterenlere ilkokul diploması verilir. Ancak, diplomanın kapak sayfasındaki ilkokul diploması yazısının altına (Okul dışı) yazılır. Diplomalar, ilkokul müdürlüğü tarafından hazırlanır, sınav komisyonu tara fından imza edilir ve Eğitim Başmüşavirliğınce onaylanır. Ayrıca, diplomalar, soğuk damgadan geçirilerek, sınavı yapan okul tarafından, ilgililere verilir. Diplomalar, künye defterindeki kayıtlara göre düzenlenir. Diploma defterine yapıştırılan fotoğraf ilkokul mühürü ile mühürlenir. Diplomanın arkasındaki nüfus kayıt örneği de, ilkokul müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenir. İmza sahiplerinin ad ve soyadları, diplomadaki ilgili yerlere yazılır. Diploma defteri: Madde 19 İlkokulu dışardan bitirenler için diploma defteri üç nüsha olarak düzenlenir. Diploma defterleri. Eğitim Başmüşavirliğince onaylanır. Onaylanan defterlerin bir nüshası ilkokul müdürlüğünde, bir nüshası Eğitim Başmuşavirliğlnde, bir nüshası da Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı İşçi Çocukları Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünde saklanır. Diploma numaraları: Madde 20 Her diplomaya bir numara verilir. Bu numara okul açılışından itibaren mezunlar için düzenlenen diplomaların sırasını gösterir ve gelecek yıllarda devam eder. Diplomanın verilmesi : Madde 21 Diplomalar, diploma defterinin ilgili hanesi imzalatılmak suretiyle, sahibine verilir. Yazılı başvurma halinde, diploma posta ile gönderilir. Diploma defterinin imza yerine de yazının tarih ve sayısı yazılır. Diploma örneği: Madde 22 İlkokul diplomasim kaybedenler gerekli bilgileri kapsayan bir dilekçe ile ilgili ilkokul müdürlüğüne başvururlar. Müracaatçının durumu incelenir ve dilekçenin arkasına veya altına dilekçe sahibinin fotoğrafı yapıştırılır. Fotoğrafın altına diploma kayıt defterindeki bilgilere göre aşağıdaki kayıt örneği tamamlanarak yazılır. Dilekçe sahibi 'nın tarih ve ların incelenmesinden Kız doğumlu oğlan İlkokul Müdürlüğünden sayılı diplomayı almaya hak kazandığı resmî kayıtanlaşılmıştır. / /19 İlkokul Müdürlüğü Resmî Mühür ve İmza Adı Soyadı Bundan sonra dilekçe, resmi yoldan Eğitim Başmüşavirliğine gönderilir. Eğitim Başmüşavirliğince de onaylandıktan ve soğuk damgadan geçirildikten sonra ilgili İlkokul Müdürlüğüne gönderilir. İlkokul Müdürlüğü de diplomayı dilekçe sahibine verir. Yürütme ve İdareBölümüSayfa :11-704

7 12 Anlık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Ayrıca, ilgili ilkokul Müdürü diploma kayıt defterine diploma kaydımn kaçıncı defa verildiğini işaret eder. Aldıkları bu örneği de kaybedenlere aynı yoldan gidilmek şartıyla ikinci bir kayıt örneği daha verilir. Üçüncü defa diploma kayıt örneği verilemez, ancak bir daire veya müessese tarafından gönderilen yazıya karşılık olarak ilgilinın, ilkokuldan mezun olduğu resmî bir yazı ile bildirilir. Düzeltmeler : Madde 25 Sürekli olarak saklanması gereken kayıtların, düzenlenmesi sırasında yapılmış olan yanlışlıklar, silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık, okunacak şekilde çizilerek üst kısmına yazılmakla düzeltilir ve Eğitim Müşavirliğince, düzeltmenin yapıldığına dair açıklama, düzeltme tarihi ve düzeltmeyi yapanın adı ve soyadı yazılarak onaylanır. Diğer hususlar: Madde 24 Bu yönetmelikte yer almayan hususlar, Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) Yönetmeliğine göre işleme tâbi tutulur. Yürürlük : Madde 25 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 26 Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakam yürütür. Ulaştırma Bakanlığından: 9 Kapsam: Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Söküm Alanının Sınırları Madde 1 A: Deniz sınırı, enlemi 38 50'12" Kuzey ve boylamı 26 57'36" Doğu olan Taşlıburun ile enlemi 38 49'22" Kuzey ve boylamı 2e 54'36" Doğu olan Ilıcaburun arasında kalan kıyı şerididir. B: Kara sınırı, İmar ve îskân Bakanlığı'nca 165 sayılı Yasa ile değişik 6785 sayılı Yasa'nın 26. ve 29. maddelerine göre 29/7/1975 tarihinde onanan «İzmirAliağa Gemi Söküm Bölgesi'ne ait Nazım İmar Planı» nda gösterilen alanın sınırıdır. Deniz ve Kara sınırı belirtilen alan içinde gemi söküm çalışmalarını kapsar. Amaç: Madde 2 Kapsamda, sınırlan belirtilen alan içinde, hurda gemilerin demirlemeleri, sahile baştan kara olmaları ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle gemi söküm işleminin sağlanmasıdır. Dayanak: Madde 3 Bu Yönetmelik, 618 sayılı Limanlar Kanununa diğer liman tüzük ve yönetmelikleri ile İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesindeki uygulamalara ilişkin protokol'a dayanılarak hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 705

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: 1613" İKİNCİ BÖLÜM Hurda Gemilerin Uyacakları Kurallar Madde 4 Sökülmek üzere Bölgeye gelecek veya getirilecek hurda gemilerin demir yeri, Ilıca burnu ile Taşlıburun arasına çekilen düzhattın kıyı kesiminde kalan deniz alanıdır. Madde 5 Hurda gemilerin yukarıda belirtilen alanın dışına demirlemeleri veya belirtilen alanlar içine demirliyenlerin, bu alanların dışına sarkmaları yasaktır. Bu maddede belirtilen demirleme alam dışına demirliyen veya elverişsiz hava koşulları nedeniyle demir tarayarak veya demiri kesilerek, demirleme alanı dışına çıkan gemiler, sahiplerince önlem alınması beklenmeksizin, Liman Başkanlığının isteği ile Aliağa Rafinerisinden sağlanacak römorkör yardımıyla ve bir kılavuz kaptan gözetiminde hemen çektirilerek güvenlik altına alınır ve bu işlem için yapılan giderici, gemi sahibince, Aliağa rafinerisine ödenir. Madde 6 Aliağa Rafinerisi iskelesine ve Aliağa koyundaki öteki tesislere ve Nemrut koyunda bulunan öteki sanayi kuruluşları iskelelerine yanaşmak üzere gelen ve buralardan kalkan gemilerin kullandıkları rotalar serbest bırakılacaktır. Madde 7 Hurda gemiler, demirleme alanları dışında bekletilmeksizin demir yerlerine alınacak veya söküme ayrılan kıyıya baştankara edilecektir. Madde 8 Belirtilen demirleme bölgelerinde demirleyen hurda gemiler ile yedekte getirilen hurda gemiler ve bunları çeken gemiler, «Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü» nün gerektirdiği Fener ve işaretler- göstereceklerdir. Yukarıda belirtilen bölgelerde demirleyen gemilerin ba'ast ve sintinelerini denize basmaları ve denize çöp, pislik, moloz ve benzeri katı ve sıvı artıkları atmaları yasaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Söküm Öncesi İşlemleri Madde 9 Bölgede sökülecek hurda gemilerin sahip veya vekilleri, söküm izni almak üzere, aşağıda belirtilen belgeleri, bir dilekçeye ekleyerek, Aliağa Liman Başkanlığına başvuracaklardır. A) Geminin sökülmek üzere hurda olarak ithal edilmiş olduğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ithal izni belgesi, (Gemi Türk Bayraklı ise, hurdalığı nedeniyle Türk Gemi Sicilinden kaydının silinmiş olduğuna ilişkin belge) ile B) Gemi Söküm yenini kira suretiyle kullanma hakkını gösteren Arsa Ofisi gemi sökümcüsü aı asındaki kira sözleşmesi örneği, C) Geminin gazfri edildiğine ilişkin, ilgili Kimya Mühendisleri Odası tara fından onaylanmış Kimyager raporu, D) Sökümün başlayacağı tarihten en az 15 gün önce deretizasyo n (fare imhası) yapıldığına ilişkin Sahil Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yetkili teşkilâtın raporu, E) Sintinelerin, dabilbotumların ve pis sıvı artıkların bulunabileceği diğer kapalı yerlerin, petrol artıkları, yağ, k i r l i su gibi denizi kirletici maddelerden tamamen temizlenmiş olduğuna ilişkin Ege Bölgesi Liman ve Denişişieri Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Makine veya Güverte uzmanı raporu, Yürütme ve Idara Bölümü Sayfa : II- 706

9 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 F) Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri izmir Bölge Müdürlüğünden alınacak sakmcasızlık raporu, Madde 10 Hurda gemilerin gazfri ve deretizasyon işleri gemiler bölgesine getirilmeden önce yapılmış olacaktır. söküm Yukarıda belirlenen demir bölgesinde ve söküm yerlerinde bu işlerin yapılması yasaktır. Madde 11 Hurda gemilerin sintine ve dabılbotum ar tıklan ile öteki katı ve sıvı kirli maddelerden arıtılması işlemi, aşağıda belirtilen kurallara uyularak gemiler söküm bölgesinde baştankara edildikten sonra da yapılabilir. A) Yağlı ve pis sıvı artıkları için gemi sahip veya vekilleri, gemi sökümü için, Arsa Ofisinden kiraladıkları parselin, kara tarafındaki ucunda. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılan 251 sayılı Lağım mecrası inşaası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait Yönetmeliğin çok gözlü tam çürütme çukurları ile ilgili hükümlerine göre fosseptik yaptıracaklardır. Hurda gemilerdeki yağlı ve pis sıvı artıkları bu fosseptiğe, deniz ve karayı kirletmeyecek önlemler alınarak akıtılacak ve fesseptik dolduğunda, Aliağa Bele. diye Başkanlığınca boşaltılması sağlanacaktır. B) Geminin sökümünden önce veya söküm sırasında çıkacak moloz, pas, çimento, talaş, çöp, süprüntü gibi katı artıklar için parselin uygun bir yerine çöp çukurları açılacak ve bütün katı artık maddeler, bu çukurlarda biriktirilecektir. Bu çukurlann temizlenmesi de, Aliağa Belediye Başkanlığınca sağlanacaktır. Madde 12 Hurda gemi sahip veya vekilleri söküm sırasında kirli maddelerin denize dökülmemesi için gerekli bütün önlemleri almak zorundadırlar. Liman Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine, bir kaza sonucu denize dökülebilecek bu gibi maddelerin dalgalarla taşınmasını önlemek için, gemi etrafında ve deniz üzerinde gemi sahip veya vekilleri tarafından gerekirse yüzer engel çekilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kıyılardaki Araç ve Gereçlerin Güven Altına Alınması Madde 13 Bölgeye gelen veya yedekte getirilen hurda gemiler, 3. maddede belirtilen demir yerinde demir üzerinde yatabilecekleri gibi, doğrudan doğruya, sahibince kiralanan parsel önüne baştankara edilebilirler. Baştankara edilen gemileri, hertüriü elverişsiz kötü hava koşullarında yerlerinde tutabilecek etkili önlemler, hurda gemi sahipleri tarafından alınacaktır. Ancak 9. maddede belirtilen belgeler Liman Başkanlığı'na gösterilmedikçe ve 11. maddede yazılı önlemler alınmadıkça, Sökümün başlanmasına Liman Başkanlığınca izin verilmez. Madde 14 Hurda gemi sahipleri veya sökücüler, sökmekte oldukları geminin devrilmesini veya yer değiştirilmesini önleyici önlemleri kendileri alacaklardır. Madde 15 Baştankara ed lecek gemiler, kendilerine ayrılan parselin tam! ortasına çekilecek, bitişik parsele hiçbir surette geçilmiyecektir. Madde 16 Baştankara edilen geminin, deniz düzeyinden 3 metre yukarısına kadar sökümüne normal olarak devam edilecek, bu düzeyden başlayarak, sö külecek kısım kıyı kenar çizgisinden, 10 metre içeriye çekilmeden sökülmeyecektir. Gemi ağırlığının, 3 metre borda yüksekliğinde iken, karaya çekmeğe elver- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II - 707

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: meyecek kadar çok olması halinde, dalga etkisiyle geminin kırılmasını önleyecek takviyeler konularak daha düşük bir düzeye kadar, söküm işlemine devam edilebilir. Madde 17 Hurda genünin yağ ve pis sıvı bulunan kısımları, kesin olarak kryı çizgisinden 10 metre içeriye çekildikten ve yağlı ve pis sular, 11. maddede belirtilen yerlere boşaltıldıktan ve bu temizleme işleminin gerçekleştirildiği. Sağlık, Ulaştırma ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı görevlilerin denetiminden sonra sökülebilir. Madde 18 Gemi söküm sahipleri ve öteki kuruluş ilgilileri, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanmış bulunan «Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik» hükümlerine, uygun yangından korunma ve yangın söndürme önlemlerini alacaklardır. Madde 19 Gemi Söküm Bölgesinde, gerek denizde, gerekse karada, gemilerde veya tesislerde çıkacak bir yangının yayılmasını önlemek, amacıyla gerekli Önlemleri almak ve yangını söndürmekten, öncelikle, o yerdeki tesislerin sahip, yönetici ve yetkilileri sorumludur. Madde 20 Gemi Söküm Bölgesindeki ve yöredeki tüm kuruluşlar, yangın söndürme donatım araç ve gereçlerini tam ve her an harekete geçirmeye hazır durumda bulundurmakla yükümlüdürler. Madde 21 Gemi Söküm Bölgesindeki tesislere sahip gemi sökümcüleri yönetici ve yetkilileri yangın söndürmekle görevli personel dışında kalan tüm personele ve gece bekçilerine, yangından korunma ve yangın söndürme yöntemlerini öğretmek üzere kurs açmak zorundadırlar. Madde 22 Gemi Söküm Bölgesinde uygulanacak yangından korunma ve söndürme yöntemleri ile araç ve gereçlerin standartları ve yetkililerin saptanması ve denetimi. Yerel Sivil Savunma yönetimi tarafından sağlanacaktır. Madde 23 Söküm bölgesinde bulunan kuruluşlar, çıkan bir yangım, gerektiğinde, çevre itfaiye örgütleri ile yardımda bulunabilecek çevre kuruluşlara hemen bildirebilecek (Telefon, telsiz, zil, siren, çan, ışıklı lambalar, v.s.) tesisatını, her an işler durumda bulunduracaklardır. Madde 24 Gemi Söküm Bölgesi'ne gelecek kara taşıma araçlarında, en az bir tane taşınabilir yangın söndürme apareyi bulunacaktır. Bu konunun tam uygulanmasın da, söküm bölgesindeki tesis sahip ve işletenleri sorumludur. Madde 25 Gemi sahip veya vekillerinin, gemi söküm yerlerinde üst yapı olarak sosyal ve yönetim binalarını ve depolama tesislerini, yerleşme ve imar planında belirtilen yerleşme düzenine göre yapacaklardır. Madde 26 Gemi Söküm yerleri, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 270 inci maddesi gereğince çıkarılan 208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseselere ait Yönetmeliğe göre 1. sınıf gayrisihhi müessese olup, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmdan tesis ve açılma izni almaları zorunludur. Madde 27 Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında hükümlere göre işlem yapılır. Yürürlük ve yürütme: genel Madde 28 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girer. Madde 29 Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 708

11 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 g IMI.ASA ADA >CrAV$VN Alil KftllMSZİ \ I AIJACA / \ \0UJ IIAKİTARIN KOPYA VOtOtme ve İdare Boluma Sayfa : II 709

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: Ankara Üniversitesinden: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin Tadili Hakkında Yönetmelik Madde I 23/3/1977 tarih ve saydı Resmi Gazete'de yayımlanan Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Fakültede Öğrenci bulunanlar için bundan önceki Yönetmelik uygulanır. Ancak, bu öğrenciler, 29 Haziran 1967 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan A. Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yonetmeliğinin 16, 17., 18. ve 21. maddelerinde belirtilen hususlarda bu Yönetmelikteki lehte hükümlerden yararlanırlar. Madde II Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans öğret'mi ve Sınav Yönetmeliğjıe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin 18. maddesinde tüm öğretim süresi hakkındaki meşru ve makbul mazeretler, 29 Haziran 1967 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik öğrencileri için de uygulanır. Madde III Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İçişleri Bakanlığından: Müşterek Kararnameler Karar Sayısı Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1. Derece kadrolu A.P.K. Genel Müdürlüğüne Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Hüsnü Doğan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 74. maddeleri uyarınca naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. Başbakan S DEMIREL 30/11/1977 İçişleri Bakam Prof. K OZAL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıf ma dahil 1. Derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine istanbul Emniyet Müdürü Nihat Kaner'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 60. maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 30/U/197T Başbakan İçişleri Bakam S. DEMIREL Prof. K. OZAL Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :1i- 710 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

13 12 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 4 ncü derece kadrolu + 59 Ek göstergeli Edirne Defterdar Yardımcılığına, Niğde Defterdarı Behçet Dikmenin 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakam yürütür. Başbakan 30/11/1977 Maliye Bakam S. DEMİREL C. BÎLGEHAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Yapılan yeterlik sınavında başarı gönteren Hesap Uzman Muavinleri; Mustafa Sacit Basmacı ve İsmet Cemal Yıimaz'ın 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 7 nci derecenin 1 nci; Burhanettin Ünal'ın 6 ncı derece kadrolu Hesap Uzmanlığına 6 ncı derecenin 1 nci; Nevzat Saygılıoğlu, Metin Nurullah Yalçın ve Fatih Dural'ın 7 nci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına 7 nci derecenin 1 nci; kademe aylıkları ile 657 Sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 nci fıkrasıyle 68 nci maddesinin (A) bendi gereğince; Atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu karan Maliye Bakam yürütür. 2/12/1977 Başbakan Maliye Bakam S. DEMİREL C. BÎLGEHAN CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliğine. Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri İsmail Hakkı Batuk"un 657 Sayıh Kanunun değişlik 59 ve 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Maliye Bakam yürütür. Başbakan 2/12/1977 Maliye Bakam S. DEMİREL C. BİLGEHAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - II -711

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1977 Sayı: Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: ncü derece kadroda bulunan istanbul Bölğe Çalışma Müdürü M. Sedahattln Toprakoğlu'nun; 1 nci derece Ek Gösterge kadrolu aynı Bölge Çalışma Müdürlüğüne 657 Sayılı Kanunun 66 nci maddesinin (B) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 30/11/1977 Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Dr. t. F. CUMALIOĞLU CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: 1921% 1 Açık bulunan 5 nci derece kadrolu işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü İşguvenllğl Müfettişliğine, 6 nci derece kadroda bulunan İşgüvenliği Müfettişi Faik Arseven'- in 657 Sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Çalışma Bakanı yürütür. 2/12/1977 CUMHURBAŞKANI Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Dr. 1. F. CUMALIOĞLU FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 4 nci derece kadrolu Çalışma Genel Müdürlüğü İşmüfetttşliğüne, 5 nci derece kadroda bulunan İşmüfettişi Zeki Avşar'ın 657 Sayılı Kanunun 63 nci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Çabama Bakam yürütür. 2/12/1977 Başbakan S. DEMİREL Dr. İ. F. CUMALIOĞLU İmar ve İskân Bakanlığından: Çalışma Bakanı CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 1. derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başmühendisi Nurten Tugay'm 657 sayılı Kanunun değişik 71. ve 59. maddeleri uyarınca almakta olduğu aylıkla naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 17/11/1977 Başbakan İmar ve İskân Bakam S. DEMİREL M. R. KUTAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 71S CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

15 T.C. Resmi Gazete Kunıluf Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 19» PAZARTESİ 12 Aralık 1977 Sayı : İîArj BÖLÜMÜ İLANLAR Susuz Asliye Hukuk Hakimliğinden : Dosya No : 1977/116 Davacı Susuz İlçesi Küçükçatak Köyünden Resul Merhan Veküi Avukat Murat özdabak tarafından davalı Dadok Merhan (Menge) aleyhine açüan BOŞANMA davasının yapılan acık duruşması sırasuıda; Davah Dadok Merhan (Menge) ilk adresinden ayrılmış, yapılan bütün tebligatlara rağmen bulunmadığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmekle adı gecen davalının duruşma günü olan 26/12/1977 Pazartesi günü saat de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ankara İcra İflas Memurluğundan : Dosya No : 1960/80 Evvelce iflasına karar verilen Karyıl Koli. Şrt. Cemil Karaoğuz ve Mehmet Yılmaz hakkında bu defa Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 30/11/1977 gün ve 1977/ sayılı karan üe 1.İK ve 255. maddeleri uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiştir. Keyfiyet tebliğ ve ilân olunur Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1977/449 K. No : 1977/646 Mütecavüz Sarhoşluk ve Izrar suçundan mahkememizin 17/5/1977 tarihli ilamı Ue TCK. 572/1. 55/3, 647/4-6. maddeleri gereğince 400, lira Hafif Para cezası ile hükümlü Ahmet oğlu 1960 doğumlu MEHMET GÖDE hakkında gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren Onbeş gün sonra muhataba tebliğ edurmş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı İlân olunur

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve,yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA Sayı: 15759 KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gemi Söküm Yönetmeliği Resmi Gazete: 8 Mart 2004, Sayı:25396 Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, söküm bölgesi olarak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve V«Yazı işleri i içirt Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ekim 1977 PERŞEMBE Sayı : 16083

Detaylı

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 YASAMA BOLUMU 1 Ekim 1994 CUMARTESİ Kanunlar Sayı : 22068 Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk

Detaylı

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük c T. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: 18255 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15 Haziran 2012 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2012 Sayı 2012-11 İÇİNDEKİLER - - Dernekler Yönetmeliğinde

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı