TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA"

Transkript

1

2 TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA

3 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu Hisarı Beykoz Ġstanbul Tel: Faks:

4 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMĠ BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TOSFED TARĠHLĠ ANA STATÜSÜ FAALĠYET RAPORU DENETĠM RAPORU GENEL KURUL ÜYE LĠSTESĠ GAZETE ĠLAN KÜPÜRLERĠ

5 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 4

6 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEMĠ Yönetim Kurulumuzun gün ve 2013/7 sayılı kararı ile 19/7/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi (1) fıkrası b. bendi kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun, Olağanüstü Genel Kurulu 04 Temmuz 2013 PerĢembe günü saat 13:00 de Dedeman Ankara Hoteli, Akay Cad. Büklüm Sok. No:1 Ankara adresinde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantının 05 Temmuz 2013 Cuma günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı duyuruları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde (www.sgm.gov.tr) ve Federasyonumuz resmi internet sitesinde (www.tosfed.org.tr) yapılacaktır. Genel Kurul üyelerinin kayıt iģlemleri belirtilen adreste, saatleri arasında yapılacaktır. Kimlik ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyelerin T.C kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur. Saygılarımızla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Hazirun cetvellerinin delegeler tarafından imzalanması, toplantı yeter sayısının bulunduğunun ilanı, 2. AçılıĢ, Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı nın okunması, 3. Divan BaĢkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, gündemin okunması ve oylanması, Divan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 4. Faaliyet ve Denetim raporunun görüģülmesi ile Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası, 5. Federasyon BaĢkan adaylarının konuģması, 6. Federasyon BaĢkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi, 7. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi, seçim sonuçlarının açıklanması, 8. Genel Kurulca seçilen Federasyon BaĢkanının konuģması, 9. Gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değiģiklik yapma konusunda seçilen Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 10. Seçilen Yönetim Kuruluna Federasyonun borçlanması, taģınmaz mal alımı, satılması ve kiralanması ile uluslararası Federasyona karģı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verilmesi, 11. Dilekler ve kapanıģ. 1. GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ 5

7 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2. BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Spor Genel Müdürlüğünden: BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bağımsız spor federasyonlarının teģkilatı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplanmasına iliģkin usul ve esaslarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kuruluyla olan iliģkilerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; bağımsız spor federasyonlarının görev ve yetkilerini, kurullarını, baģkan adaylarında aranacak Ģartları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kuruluyla olan iliģkilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Ana Statü: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlara dair federasyonların genel kurulları tarafından onaylanan ve Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeleri, b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre kurularak tüzel kiģilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonunu, d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü, e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, f) Ġl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünü, g) Ġlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğünü, ğ) Kurul: Federasyonların sportif baģarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliģtirmek ve izlemek üzere oluģturulan Sportif Değerlendirme ve GeliĢtirme Kurulunu, h) Spor Dalı: Federasyona bağlı spor dalını, ı) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluģturduğu takımların aynı anda karģılıklı olarak yapmıģ oldukları müsabakalar ile yarıģması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyatlarda yarıģması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branģlar ile çiftler müsabakalarını, i) Talimat: Federasyon ana statüsüne uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi, j) Uluslararası Federasyon: Bağımsız spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Esas Hükümler Federasyonların kuruluģu MADDE 5 (1) Federasyon, Merkez DanıĢma Kurulunun uygun görüģü, Bakanın teklifi ve BaĢbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmî Gazete de yayımlanması ile tüzel kiģilik kazanır. Federasyonlar özel hukuk hükümlerine tabidir. (2) 3289 sayılı Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kiģiliği Merkez DanıĢma Kurulunun uygun görüģü, Bakanın teklifi ve BaĢbakanın kararı ile iptal edilir ve 6 2. BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

8 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 kararın Resmî Gazete de yayımlanması ile tüzel kiģilik sona erer. Bu durumda mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Federasyonun görev ve yetkileri MADDE 6 (1) Federasyonun görev ve yetkileri Ģunlardır; a) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, b) Spor dalının geliģmesini, her yaģ gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaģmasını sağlamak, c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, ç) Federasyonu teģkilatlandırmak, d) Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek, e) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak, f) Ġl müdürlükleri ile koordineli çalıģmak, g) Yüksek performanslı sporcu yetiģtirmek, ğ) Spor kulüplerinin ilgili spor dalına katılım iģlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil veya vize iģlemlerini yapmak, h) Kamu kurum ve kuruluģları ile yerel yönetimlerle iģbirliği yapmak, ı) Spor dalının altyapısı ve eğitimine iliģkin projeler hazırlamak ve uygulamak, i) Spor dalı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak, j) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak iģbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiģtirmek, k) Kulüpler, il ve ilçe temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuģmazlıkları çözümlemek, l) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek, m) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak. TeĢkilat MADDE 7 (1) Federasyonların merkezi Ankara dadır. Federasyon, yurt içi teģkilatını ana statüsünde belirlenen esaslara göre kurabilir. (2) Federasyonların merkez teģkilatı; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetim Kurulu, ç) Disiplin Kurulu, d) Genel Sekreterlikten, teģekkül eder. (3) Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beģ üyeden fazla, disiplin kurulu ise; üç üyeden az, beģ üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beģ üyeden oluģur. (4) Ġkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulları oluģumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esasları federasyonun ana statüsünde, diğer kurulların oluģumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. (5) Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Genel kurul MADDE 8 (1) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150 den az 300 üyeden fazla, diğer spor dallarında ise 100 den az 200 üyeden fazla olamaz. (2) Genel kurulun üye sayısının tespitinde aģağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Kulüp temsilcileri. b) Olimpik spor dallarında oy kullanmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi BaĢkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi. c) Engelliler spor federasyonları ile bünyesinde paralimpik komitesince benimsenen spor dallarının bulunduğu federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere, Türkiye Paralimpik Komitesi BaĢkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi. ç) Görevine adli veya idari soruģturma sonucu son verilmemek kaydıyla ilgili spor dalında oy kullanmak üzere asaleten federasyon baģkanlığı yapanlar. d) Genel kurul üye sayısının yüzde 10 u oranında Genel Müdürlük temsilcileri. 2. BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7

9 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu BaĢkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi. f) Türkiye Spor Yazarları Derneği BaĢkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi. g) Ġlgili spor dalında oy kullanmak üzere bağlı oldukları dünya veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beģ üye. ğ) Ġlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmıģ olmak kaydıyla en fazla milli olmuģ beģ sporcu. h) Ġlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmıģ olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beģ üye. ı) Ġlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmıģ olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beģ üye. (3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz. Kulüp temsilcilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmıģ iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır. Kurulduğu tarihten itibaren iki yıl geçmemiģ federasyonların ilk genel kurulunda; kulüplerin üst üste iki yıl faaliyetlere katılması Ģartı aranmaz. (4) Takım sporlarında, ligi bulunan federasyonların genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50'si en üst lige katılan, en fazla yüzde 30'u federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az yüzde 20 si, mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluģur. (5) Müsabakası yapılmayan veya kulübü bulunmayan spor dalları ile okul sporları, üniversite sporları ve benzeri spor dallarında oy kullanacak üyeler, Genel Müdürlüğün uygun görüģü alınmak suretiyle ana statüde belirlenir. (6) Diğer federasyonlarda kulüplerin üye sayıları ise, federasyon yönetim kurulunca önerilen ve Genel Müdürlüğün uygun görüģü alınmak suretiyle ana statüde belirlenir. (7) Genel Müdürlük temsilcileri; a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, b) Merkez DanıĢma Kurulu üyeleri, c) Kurul ve daire baģkanları ile il müdürleri arasından federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir. (8) Faal sporculuğu bırakmıģ genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla; a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiģ millî sporcular, b) Büyükler dünya Ģampiyonasında ilk üç dereceye girmiģ millî sporcular, c) Büyükler kategorisinde Avrupa Ģampiyonu olmuģ millî sporcular, esas alınır. (9) Yukarıda belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre Ģartları taģıyan sporcular yoksa millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir. (10) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına iliģkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir. (11) Federasyonda maaģlı veya ücretli çalıģanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamıģ kiģiler genel kurul üyesi olamazlar. (12) Ana statüye göre belirlenecek üye sayısı, 3289 sayılı Kanunda öngörülen sayıyı aģması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile Kanunda öngörülen sayıya indirilir. (13) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Genel kurulun görevleri MADDE 9 (1) Genel kurulun görevleri Ģunlardır: a) Ana statüyü yapmak, değiģtirmek, b) BaĢkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek, c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değiģiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, ç) Yönetim Kuruluna, taģınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karģı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek, d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak, e) Kanun ve ana statüleri ile verilen diğer görevleri yapmak BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 Genel kurul toplantıları MADDE 10 (1) Genel kurul; a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun Ek 9 uncu maddesinin değiģik üçüncü fıkrasının yürürlüğe girdiği 12/4/2011 tarihinden sonra kurulacak federasyonlarda ise; federasyon kurulmasına iliģkin kararın Resmî Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır. b) Olağanüstü genel kurul; 1) Kurul raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev baģında kalmasında sakınca görülen federasyon baģkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine, 2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla, 3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40 ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla, 4) Federasyon baģkanının istifası, baģkan olma Ģartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düģmesi halinde, olağanüstü toplanır. c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. (2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları olağan üstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez. (3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde baģkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmıģ gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik spor dallarında olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmıģ ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz. (4) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeģ gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. (5) Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluģturulması, üye listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer usul ve esaslar ana statüde belirlenir. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif Ģeklinde yapılır. (6) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiģ sayılır. Ġlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aģağı olamaz. (7) Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü iģlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalıģmalarının 3289 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeģ gün içerisinde Genel Müdürlüğe verir. (8) Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. (9) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluģturulacak üç kiģilik komisyon marifetiyle altmıģ gün içerisinde yapılır. Federasyon baģkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli iģlem baģlatılır. (10) Genel Müdürlük bünyesinde hizmet ve faaliyetlerini sürdürürken veya doğrudan bağımsız olarak kurulacak federasyonların ilk genel kurul üyelerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmesi, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile diğer iģ ve iģlemler, Tahkim Kurulu tarafından oluģturulacak üç kiģilik bir kurul tarafından yerine getirilir. BaĢkanlık divanı oluģturulduktan sonra bu Kurulun görevi sona erer. Federasyon baģkanı MADDE 11 (1) Federasyon baģkanı adaylarında aģağıdaki Ģartlar aranır; a) T.C. vatandaģı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu olmamak, 2. BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 9

11 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beģ yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamıģ olmak, d) Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, Ģike ve teģvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak. (2) BaĢkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde15 inin yazılı teklifini içeren adaylık baģvurularını federasyona yaparlar. Her üye ancak bir baģkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce baģkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini belirler. Adaylık ücreti, gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez. (3) BaĢkan adaylarından baģvuru sırasında aģağıdaki belgeler istenir; a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beģ yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı, ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, d) BaĢvuru tarihi itibariyle kesinleģmiģ vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge, e) Adaylık baģvuru ücret makbuzu, f) Üyelerin en az %15 inin yazılı teklifi. (4) BaĢkanın görev süresi dört yıldır. BaĢkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. (5) BaĢkanın ölümü, istifası veya baģkan olma Ģartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması Ģartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür. Ancak, olimpik ve paralimpik spor dallarında olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmıģ ise olağanüstü genel kurula gidilemez. (6) BaĢkan vekili veya asbaģkan olarak görevlendirilecek kiģilerin, baģkanda aranan Ģartları haiz olmaları gerekir. (7) Federasyon baģkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin baģlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından baģlayarak yedi gün içinde, baģka bir federasyon baģkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne Ģekilde olursa olsun istifa eden baģkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler. Genel sekreterlik MADDE 12 (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kiģiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iģ deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması Ģarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iģ deneyimi olarak kabul edilir. (2) Genel sekreter federasyonun her türlü idari iģ ve iģlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu toplantılarına iģtirak eder ve federasyonların idari iģlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur. (3) Federasyon baģkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluģları ile yazıģmaları yapar. Ġl müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar. (4) Federasyonların harcama talimatlarına göre gerekli iģlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aģamasına getirir. Ödeme evrakında baģkan veya baģkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur. (5) Federasyonun taģınır ve taģınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar. Federasyon il temsilcisi MADDE 13 (1) Federasyonların il temsilcileri, federasyon baģkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, baģkanın görev süresi kadardır BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

12 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 (2) Federasyon il temsilcisi, federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı iģlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir. Ġl müdürlükleri imkânları ölçüsünde federasyon il temsilcisine çalıģma ortamı sağlar. (3) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve federasyonla koordinasyon sağlamayan federasyon il temsilcileri, federasyon baģkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır. Genel Müdürlük ile iliģkiler MADDE 14 (1) Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taģınır ve taģınmazlar edinim amacı dıģında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kiģilere satılamaz ve devredilemez. (2) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taģınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu Ģekilde alınan taģınmazların Genel Müdürlük adına tapuda kayıt ve tescil edilmesi için federasyon baģkanı veya genel sekretere yetki verilir. Bu taģınmazlar ilgili federasyona tahsis edilir ve Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. (3) Genel Müdürlük, federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin iģletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. (4) Tahsisi yapılan spor tesisleri veya taģınmazlar zaruri giderlerini karģılaması kaydıyla diğer federasyonlara kullandırılır. (5) Federasyonlara tahsis edilen spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dıģında kullanılması veya diğer federasyon faaliyetlerinde kullandırılmaması halinde, tahsis iģlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir. (6) Genel Müdürlük olimpik spor dallarında; federasyonun bir önceki yıl gerçekleģen gelirlerinin yüzde 75'i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise yüzde 50'si kadar yardımda bulunabilir. (7) Genel Müdürlük bütçesinden federasyonlara, ilgili spor dalının alt yapısı, eğitime iliģkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. (8) Genel Müdürlükçe federasyonlara yardım ve proje desteği yapılması ile yapılan bu yardım ve proje desteklerinin harcama usul ve esasları Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönerge ile belirlenir. (9) Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluģacak zarar, kusurları bulunan federasyon baģkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. (10) Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalıģan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karģılanamaz. (11) Bu maddede geçen teknik personel ibaresinden; teknik direktör, antrenör, spor masörümasözü, kondisyoner, diyetisyen, doktor, sağlık elemanı, spor psikoloğu, spor analizcisi, istatistikçi, jüri üyesi, gözlemci, temsilci, hakem, teknik kurul üyeleri, mali konularda uzman, avukat, kurs eğiticisi, federasyonlara ait spor tesisleri ve kamp eğitim merkezleri ile spor alanlarını spor faaliyetlerinin yapılmasına elveriģli hale getirmek üzere görevlendirilenler ve benzeri görevliler anlaģılır. (12) Genel Müdürlük personelinden yararlanma usul ve esasları, Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında yapılacak protokol ile tespit olunur. Bu Ģekilde görevlendirilen personele kanuni harcırah ve Genel Müdürlük mevzuatına göre spor müsabakalarında asli görevlerinden ayrı görevlendirilenlere ödenecek görev ücretleri dıģında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. (13) Federasyonlar; antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek ve sporcu lisans, tescil, vize ve transfer iģlemlerini Genel Müdürlüğün merkezi otomasyon sistemi üzerinden yürütmek zorundadır. (14) Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak iģbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiģtirir. (15) Profesyonel Ģube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması iģlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine 3289 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür. (16) Federasyonların denetimine iliģkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında çıkacak ihtilaflar, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin baģkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluģturulacak komisyon marifetiyle çözümlenir. Bu komisyon kararlarına yapılacak itiraz, Tahkim Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır. 2. BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 11

13 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] Federasyonun gelirleri MADDE 15 (1) Federasyonların gelirleri Ģunlardır: a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay, b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime iliģkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak, c) KiĢi ve kurumlardan alınacak katılım payı, ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay, d) Ġtiraz ve ceza gelirleri, e) Milli müsabakaların radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınından elde edilecek yayın hakkı bedelleri, f) Reklam ve yayın gelirleri, g) Sponsorluk gelirleri, ğ) Yardım ve bağıģlar, h) Benzeri gelirler. (2) Federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harcanır. Federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (3) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri federasyona aittir. Muhasebe ve raporlama sistemi MADDE 16 (1) Federasyonlarda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur. (2) Muhasebe iģlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından Vergi Usul Kanununda belirlenmiģ standart belge, rapor ve defterler kullanılır. (3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak federasyonlar, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir Ģekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilirler. Bu ihtiyari raporların hazırlanmıģ olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlamasını engellemez. (4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi bakımından, federasyonlara ait muhasebe kayıtları, belli bir otomasyon sisteminde Genel Müdürlükte oluģturulacak bir merkezde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluģturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve federasyon muhasebe servislerinin bu merkezle iģbirliği içinde çalıģması zorunludur. (5) Federasyonlar, muhasebe servislerini kurmak ve bu serviste çalıģan personeli kendi konusunda eğitmekle yükümlüdür. Denetim MADDE 17 (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. (2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluģacak zarar, kusurları bulunan federasyon baģkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur. (3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denetimlerde; a) Her türlü iģ ve iģlemlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, b)yardımların amaca uygunluğu, c) Genel kabul görmüģ bütçeleme ve arģiv standartları ile tek düzen muhasebe sistemine uyumluluk, ç) Kayıt düzeninde saydamlık ve hesap verilebilirlik, uygun raporlama sistemi, d) Kulüp, antrenör, hakem, sporcu ve benzerlerine ait sicil kayıtlarının tutulması, e) Ödül ve yardımların adil yapılması, f) Standart belgeleme ve dosyalama iģlemlerinin sürdürülmesi hususları göz önünde bulundurulur. Disiplin iģlemleri MADDE 18 (1) Federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili olarak; a) Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluģlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

14 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 yönetici ve görevli diğer kiģilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranıģlarına iliģkin ceza iģlerine federasyonun ceza/disiplin kurulu, b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluģlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kiģilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranıģlarına iliģkin ceza iģlerine il veya ilçe ceza kurulları, c) Kurum veya kuruluģlarca federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluģlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kiģilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranıģlarına iliģkin ceza iģlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu, bakar. (2) Ġl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karģı, 7/1/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir. (3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, federasyon disiplin/ceza kurulları ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluģturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler GeçiĢ hükümleri GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Federasyonlar yapılacak ilk ilgili olimpiyat veya paralimpik oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını ve ana statülerini 3289 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. (2) 3289 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken ana statü değiģiklikleri ile diğer alt düzenleyici iģlemler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin 3289 sayılı Kanun ile bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür. 2. BAĞIMSIZ SPOR FED. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 13

15 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 3. TOSFED TARĠHLĠ ANA STATÜSÜ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun teģkilatı, Genel Kurulunun oluģumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile diğer yan kurullarının çalıģmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Ana Statü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer yan kurullarını, Federasyon BaĢkanını, ilgili kulüp, komite, komisyon, il temsilcisi, organizatör, eğitimci, antrenör, takım direktörü, sporcu, idareci, menajer, gözetmen, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, komiser, direktör ve benzeri kiģileri, Federasyonun çalıģma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan iliģkilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Ana Statüde geçen; a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı, b) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu, c) FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonunu, ç) Federasyon BaĢkanı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu BaĢkanını, d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, g) Spor Dalı: Otomobil Sporlarını, ğ) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuģ bulunan kurulu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Federasyonun TeĢkilat ve Görevleri Federasyonun teģkilatı MADDE 5 (1) Federasyonun merkezi Ankara dadır. Federasyonun yapılandırılması ile bu yapılandırma içerisinde yer alacak birimlerin kurulması, kaldırılması veya değiģtirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. (2) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Federasyonun teģkilatı aģağıdaki kurul ve birimlerden teģekkül eder. a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, ç) Disiplin Kurulu, d) Spor Kurulu, e) Genel Sekreterlik, f) Yan Kurullar, g) Ġdari birimler. (3) Federasyon teģkilatının, (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler dıģındaki kurul ve birimlerinin; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir. (4) (Ek:RG-29/4/ ) Spor Kurulu, FIA nın spor talimat ve eklerine göre hazırlanmıģ ulusal spor talimatlarını uygular TOSFED TARİHLİ ANA STATÜSÜ

16 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 Federasyonun görevleri MADDE 6 (1) Federasyonun görevleri Ģunlardır: a) Otomobil sporları yarıģmalarının, Federasyon, FIA ve diğer benzeri kuruluģların kural ve yönetmeliklerine uygun olarak Türkiye de yürütülmesini, otomobil sporlarının yurt düzeyine yayılmasını, ulusal ve uluslararası yarıģmalarda baģarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamak, b) FIA ve ilgili diğer kuruluģlar ile eģgüdümü sağlayarak, iģbirliği yapmak ve Türkiye'yi otomobil sporları ile ilgili konularda yurt dıģında temsil etmek, c) Yurt dıģındaki ve yurt içindeki otomobil sporları ilgili geliģmeleri izlemek, yarıģma ve diğer organizasyonlar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak, ç) Ulusal ve uluslararası teģkilatlarla da iģbirliği yaparak, yarıģma, organizasyon veya faaliyetler düzenlemek, bunların devamlılığını sağlamak, bunlara yarıģmacı, direktör, komiser, menajer, gözetmen, temsilci, yönetici, eğitimci ve uzman personel göndermek veya görevlendirmesini yapmak, d) Otomobil sporuna ilgi duyan sporcuların, sağlıklı ve güvenli bir Ģekilde yetiģtirilerek, eğitilmesini sağlamak ve bunların çalıģmalarını sürekli izlemek. Kurallarda öngörülen Ģartları yerine getiren sporculara her türlü lisans, izin veya belgeyi vermek, e) Otomobil sporu ile ilgili araç ve malzemelerin standartlarını, uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dıģında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalıģmak, f) Federasyon teģkilatında çalıģacak personeli atamak ve teģkilat birimleri arasında çıkabilecek uyuģmazlıkları çözüme kavuģturmak, g) Otomobil sporunun geliģtirilmesi ve düzenli bir Ģekilde yapılabilmesi için yönerge veya talimatlar çıkarmak ve uygulanmasını sağlamak. Genel kurul MADDE 7 (DeğiĢik:RG-29/4/ ) (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ve yapılması için gereken tüm iģlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Genel kurul aģağıdaki üyelerden oluģur; a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluģacak on beģ üye, b) Merkez DanıĢma Kurulu üyeleri, c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, d) FIA nın yönetim kurulu üyeleri ile direktör, gözcü ve gözetmenleri görevlendirmekle yetkili kurul üyeleri, e) Görevlerine adli veya idari soruģturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon baģkanlığı yapanlar, f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, g) Faal olmamak Ģartıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beģ üye, ğ) Otomobil sporlarına hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuģ bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmıģ ferdi veya takım halinde; 1) Büyükler Dünya Ģampiyonasında ilk üç dereceye girmiģ olan sporcular, 2) Büyükler kategorisinde Avrupa Ģampiyonu olmuģ sporcular, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen Ģartları taģıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuģ sporculardan beģ üye. ı) Kulüp temsilcileri. (3) Genel kurulu teģkil eden üyelerin en az %60 ı kulüp temsilcilerinden oluģur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurula katılacak kulüplerden, organizatör lisansı alarak Federasyon faaliyetlerine katılmıģ ve halen faaliyetlerine devam eden, ulusal Ģampiyona yarıģması düzenleyenlerin baģkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği beģ üye, mahalli yarıģmalar düzenleyenlerin baģkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği üç üye ile organizatör lisansına sahip diğer kulüplerin baģkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği bir üye genel kurulda oy kullanabilir. (4) Ġl müdürlerinin tespitinde; a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü, b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü, (5) Vakıfların belirlenmesinde; a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması, b) Ġsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanılıyor olması, c) Yıllık gelirinin en az %50 sini Otomobil Federasyonuna bağlı spor dallarına harcaması 3. TOSFED TARİHLİ ANA STATÜSÜ 15

17 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] Ģartları aranır. (6) Sporcuların seçiminde sırasıyla Dünya Ģampiyonaları, Avrupa Ģampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eģit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beģi geçemez. (7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. (8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Genel kurulun görevleri MADDE 8 (1) Genel Kurulun görevleri Ģunlardır: a) Ana Statüyü yapmak veya değiģtirmek, b) BaĢkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek, c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değiģiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, ç) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değiģiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek, e) Denetleme Kurulu raporunu kabul veya ret etmek, f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak, g) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Profesyonel Ģube kurmak, ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek, h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. (2) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir. Mali genel kurul MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu, Mali Genel Kurulu iki yılda bir, Aralık ayından önce ilan edeceği bir günde toplar. (2) Mali Genel Kurulda, bir önceki yıla iliģkin Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulu raporlarının ibrası ve bir sonraki yılın bütçesi oylanarak karara bağlanır. Genel kurul toplantı zamanı ve Ģekli MADDE 10 (1) Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi için gerekli tüm iģlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Federasyon Genel Kurulu; Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. (2) Olağan Genel Kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. (3) Olağanüstü Genel Kurul, a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev baģında kalmasında sakınca görülen Federasyon BaĢkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak, b) Yönetim Kurulunun kararı, c) Toplam delege sayısının en az %40 ının noter kanalı ile yazılı müracaatı, ç) Mali genel kurulda ibra edilmeyen baģkan veya yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresini tamamlamak için seçim yapmak, üzere toplanır. (4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamaz. (5) Üçüncü fıkranın (ç) bendinde yer alan durumda baģkanlık görevini baģkan vekili ve yönetim kurulunun görevini ise denetleme kurulu yürütür. (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaģtığı tarihten itibaren en geç altmıģ gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı gündemi haricinde baģka konu görüģülemez. Genel kurulun toplantıya çağrılması ve toplantı yeri MADDE 11 (DeğiĢik:RG-29/4/ ) (1) Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılacağı yer ve tarih de belirtilir. (3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beģ gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur. Genel kurula katılacak üyelerin listesi MADDE 12 (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır TOSFED TARİHLİ ANA STATÜSÜ

18 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 (2) Üye listesinde, üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum veya kuruluģ belirtilir. Federasyonda ücretli veya sözleģmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamaz. (3) Üye listesi Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. (4) Genel Kurul toplantısına iliģkin iģlemler Yönetim Kurulunca yürütülür. Listeye, ilan edildiği tarihten itibaren onbeģ gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karģı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaģtığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. BaĢkanlık Divanı oluģtuktan sonra Genel Kurul çalıģmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir. (5) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluģ, dernek ya da kulüpler, dağılma ya da baģka nedenlerle hukuki varlıklarını ya da sıfatlarını kaybettiklerinde, üye seçme hakkını kaybederler. (6) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine aynı usulle yenisi belirlenir. (7) Genel Kurula katılma hakkı kazanan üyeler için, Genel Kurul Üyelik Belgesi düzenlenir. Toplantıya katılma MADDE 13 (1) Genel Kurul üyeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun giriģinde hazır bulunurlar. (2) Üyeler toplantı salonuna girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiģ kiģilere kimliklerini ibraz ederek, üye listesinde adlarının hizasını imzalar ve Genel Kurul Üyelik Belgesini alırlar. Toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 14 (1) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ġlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından az olamaz. Çoğunluğun tespiti MADDE 15 (1) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon BaĢkanı veya BaĢkan vekili tarafından, toplantıya katılan üye listesinin incelemesi yolu ile tespit edilir. Genel kurul baģkanlık divanının oluģturulması MADDE 16 (1) BaĢkanlık Divanı, BaĢkan, BaĢkan vekili ile iki sekreterden oluģur. BaĢkanlık Divanı seçimi, tek adayın bulunması halinde açık oy, birden fazla adayın bulunması halinde ise gizli oyla yapılır. (2) BaĢkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. (3) BaĢkanlık Divanı, gerek görürse Genel Kurul çalıģmaları için yeteri kadar komisyon oluģturabilir. Gündemin tespiti, açıklanması ve gündeme madde eklenmesi MADDE 17 (1) Toplantının gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Divan BaĢkanı, daha önce ilan edilmiģ gündemi Genel Kurula açıklar. (2) Gündeme 3289 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak yayımlanan Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine iliģkin önergeler, Genel Kurul üye tam sayısının en az beģte biri tarafından, oturumun açılmasından sonra verilebilir. Bu önergeler açık oya sunulur, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilen önergeler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri ve daha önce ilan edilen gündem maddeleri görüģülüp karara bağlandıktan sonra ele alınır. (3) Olağanüstü Genel Kurulda, yalnızca daha önce ilanda belirtilmiģ gündem maddeleri görüģülebilir; gündeme madde eklenmesine iliģkin önergeler iģleme konulmaz. BaĢkanlık divanının görev ve yetkileri MADDE 18 (1) BaĢkanlık Divanı, Federasyon Ana Statüsünün hükümlerinin uygulanması ve görüģmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. (2) Genel Kurul tutanakları, Divan BaĢkanı ile üyeleri tarafından, toplantının sonunda imzalanır. Bu tutanakların birer örneği toplantıdan en geç yedi gün sonra Federasyona teslim edilir. (3) BaĢkanlık Divanı, görüģmelerin sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde yapılması için gereken önlemleri alır, toplantının düzen ve güvenliğini bozanlara uyarma cezası verebilir. (4) BaĢkanlık Divanı, uyarma cezasına rağmen toplantıyı sürekli olarak bozanlar hakkında, toplantıdan çıkarma kararı alabilir. Bu karar, BaĢkanlık Divanındaki üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eģit olması halinde Divan BaĢkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmıģ sayılır. (5) Toplantıdan çıkarma kararı, BaĢkanlık Divanının görevlendireceği kiģiler tarafından derhal yerine getirilir. Toplantıdan çıkarılanlar, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Genel kurul toplantıları MADDE 19 (1) BaĢkanlık Divanı; yerini aldıktan ve Genel Kurul dosyasını inceleyip Kanun ve Çerçeve Statüye uygunluğunu saptadıktan sonra, gündemi okur, oya sunar ve gündem maddelerine geçer. (2) Söz isteyen üyelere, yazılma sırasına göre, bunlardan organlar, komisyon sözcüleri ve sataģma ile usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verilir. 3. TOSFED TARİHLİ ANA STATÜSÜ 17

19 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] (3) Divan BaĢkanı, gündem maddeleri görüģülürken ya da oylama yapılırken, düģüncesini açıklayamaz. (4) Divan BaĢkanı tarafsızdır ve tarafsızlığını görüģmeler süresince de korur. (5) BaĢkanlık Divanı, Genel Kurula katılan üyelerin %25 inin yazılı isteği üzerine veya gerekli görmesi halinde, görüģme açılmaksızın yapılacak oylama ile konuģma süresi sınırlandırabilir. (6) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul sırasında üyelerin Federasyon iģlemlerine iliģkin sordukları soruları yanıtlamakla yükümlüdür. (7) BaĢkanlık Divanı, sorulan sorulardan amacını aģanlar ile toplantı gündemi ile ilgili olmayanların cevaplandırılmamasına karar verir. (8) Gündem maddelerine iliģkin değiģiklik önergeleri yazılı olarak verilir. (9) BaĢkanlık Divanı, her bir önerge için, önerge sahibi ile önerge lehine veya aleyhine konuģacak birer kiģiye söz verdikten sonra, önergeyi oya koyar ve oylama sonucuna göre önergenin red veya kabulüne karar verilir. (10) Kapalı Oturum, görüģme yeterliği, bütçe ve Ana Statü değiģiklikleriyle ilgili önergeler yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilmeyen önergeler hakkında iģlem yapılamaz. (11) Genel Kurulda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun vereceği, yazılı bir önerge ile belirli bir konu görüģülünceye kadar veya süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir. (12) Bu önerge görüģme açılmaksızın oya konulur. Önergenin kabulü halinde Genel Kurul üyeleri ile görevli Federasyon çalıģanları dıģında kalanlar salondan çıkarılır. (13) Genel Kurul, çalıģmaları kolaylaģtırmak için belirli görevlerle yardımcı komisyonlar kurabilir. (14) Bu komisyonlar BaĢkanlık Divanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yaparlar. (15) Bir konu görüģülüp, karara bağlandıktan sonra aynı konu tekrar görüģülemez. (16) Bütçe görüģmelerinde, bütçenin tümüyle ilgili olarak, yeni bir kaynak gösterilmeden giderleri artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerge verilemez. Federasyon genel kurulunda seçilecek kurullara aday olma MADDE 20 (1) (DeğiĢik.R.G.-29/4/ ) Federasyon baģkan adayının, genel kurul üyesi olması zorunludur. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üye adaylarının 1/3 ünün genel kurul üyesi, 2/3 ünün ise konusunda deneyimli kiģilerden olması zorunludur. (2) Süresi dolan Federasyon BaĢkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri yeniden aday olabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim ĠĢleri Aday olma ve seçim listesinin düzenlenmesi MADDE 21 (1) BaĢkan adayları, adaylık baģvuruları ile birlikte oy pusulalarını ve Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üye seçimi için önerdikleri asil ve yedek adayları gösteren listeleri Genel Kurul gündeminde yer alan seçim maddesine geçilmesinden önce BaĢkanlık Divanına teslim ederler. (2) Adaylar tarafından BaĢkanlık Divanına tevdi olunan oy pusulaları divanca mühürlenir. Bir kiģi birden fazla listede aday olabilir. (3) Divan BaĢkanı, BaĢkan adaylık baģvurularındaki sıraya göre, kendisine teslim edilen oy pusulalarını ve Kurullar için aday listelerini oy verme kabinlerine koydurur. BaĢkan adaylarına söz verilmesi MADDE 22 (1) Divan BaĢkanı, BaĢkan adaylarına yirmi dakikayı geçmemek üzere Genel Kurula hitap etmeleri için söz verir. Aday sayısının üçten fazla olması halinde bu süre BaĢkanlık Divanı tarafından azaltılabilir. BaĢkan adaylarının konuģma sırası ad çekme yöntemiyle belirlenir. (2) BaĢkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar. (3) Her sandık baģında, BaĢkan adayının adını Divan BaĢkanına bildirdiği, bir gözlemci bulunur. Seçimlerin yapılması MADDE 23 (1) Divan BaĢkanı oy kullanma iģleminin baģlangıç ve bitiģ saatini ilan eder. Bu süre Divan BaĢkanı tarafından gerekli görülürse iki saate kadar ve bir kereye mahsus olmak üzere uzatabilir. Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul listesindeki sıraya göre ad ve soyadı okunarak çağrılır. (2) Seçimler gizli oy, açık tasnif ilkesi uyarınca yapılır. (3) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Her üye, divan baģkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karģılığı alır, oy verme kabinine girer. Üye, kabinde bulunan oy pusulalarından tercih ettiği listeyi mühürleyip zarfa koyar ve daha sonra zarfı seçim sandığına atar. Oy pusulalarına isim veya herhangi bir iģaret konulmaz. (4) Zarfını kaybeden veya baģka Ģekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf verilmez. (5) Üyeler, bu Ģekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalar. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz TOSFED TARİHLİ ANA STATÜSÜ

20 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] 2013 Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi MADDE 24 (1) Divan BaĢkanı tarafından ilan edilen oy kullanma iģleminin sona erme saatinin dolmasıyla sandıklar kapatılır ve Divan BaĢkanı oy verme iģleminin sona erdiğini açıklar. (2) Sandıklar, Divan BaĢkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eģit olup olmadığı tespit edilir. Zarf sayısının oy kullanan üye sayısından fazla olması halinde, zarflar açılmadan, sandıktan fazla zarf sayısınca Divan BaĢkanı tarafından rasgele seçilecek zarflar imha edilir ve zarf sayısı ile oy kullanan üye sayısı eģitlenir. (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı pusuladan birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değiģik iki oy pusulası çıktığında, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır. (4) (DeğiĢik:RG-29/4/ ) Seçimde en yüksek oyu alan baģkan ve listesi seçilmiģ sayılır. Oyların eģit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aģağı olamaz. Bu oylamada da eģitlik bozulmaz ise, baģkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur a ile belirlenir. (5) (Mülga:RG-29/4/ ) Seçim sonuçlarının ilanı ve toplantının kapatılması MADDE 25 (1) Seçim sonuçları, Divan BaĢkanı tarafından Genel Kurul üyelerine açıklanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüģülmesi ve karara bağlanmasından sonra, Divan BaĢkanı toplantıyı bir konuģma ile kapatır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Federasyon BaĢkanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu, Yan Kurullar ve Tahkim Kurulu Federasyon baģkanı MADDE 26 (DeğiĢik:RG-29/4/ ) (1) Federasyon BaĢkanı olabilmek için; a) T.C. vatandaģı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak, ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiģ olsa bile; kasten iģlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramıģ olsa bile devletin güvenliğine karģı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, milli savunmaya karģı suçlar devlet sırlarına karģı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamıģ olmak, e) Federasyon baģkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dıģında bir ceza almamıģ olmak, f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaģlı görevli olmamak, g) 35 yaģını doldurmuģ olmak, ğ) Genel kurul üyesi olmak. (2) BaĢkan adaylarından aģağıdaki belgeler istenir; a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Ġdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan, c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan, ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan, d) Diploma veya kurumca onaylı sureti. (3) BaĢkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair baģvurularını yaparlar ve ,00 TL lik adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. (4) BaĢkanın görev süresi dört yıldır. BaĢkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır. (5) BaĢkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması Ģartıyla, bu görevi baģkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boģalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez. BaĢkanın görevleri MADDE 27 (1) BaĢkanın görevleri Ģunlardır: a) Federasyonu temsil etmek, 3. TOSFED TARİHLİ ANA STATÜSÜ 19

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28358 BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 Spor Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1)

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) Amaç Madde 1 Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 KASIM 2016 CUMARTESİ DUYURU Duyuru No : 05 Konu : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar 10.10.2016 Türkiye Otomobil Sporları

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

ANA STATÜ. MADDE 2 Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ANA STATÜ. MADDE 2 Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 14 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27552 ANA STATÜ Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12. 147 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.2007 Sayı: 26720) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1-17/6/1992 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26311

Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26311 Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26311 TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SPOR HUKUKU. 4.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 4.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORUN TÜZEL KİŞİ SUJELERİ Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Günümüzde spor hizmet ve faaliyetleri 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Judo Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulu ile Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarının

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonunun atama ile göreve gelen

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul Tel: 0216 465 11

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1-Bu Talimatın amacı: Türk sporu ve Muay Thai spor dalının öncelikle ulusal

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

ANA STATÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından: Amaç ANA STATÜ TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ANA STATÜLER TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ANA STATÜLER TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ANA STATÜLER Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığından: Sayı : 29136

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28961

Resmî Gazete Sayı : 28961 Resmî Gazete Sayı : 28961 ANA STATÜ Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Resmi Gazete Yayımlanma Tarihi : 22.04.2014 Sayısı : 28980 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 ANA STATÜ Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) ANA STATÜ Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

Ana Statü. 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA. Sayı: 29136 (Mükerrer) Kuruluş : 7 Ekim 1920. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından:

Ana Statü. 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA. Sayı: 29136 (Mükerrer) Kuruluş : 7 Ekim 1920. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından: Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Sayı: 29136 (Mükerrer) Ana Statü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından: Amaç Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 1 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İLTEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Kano Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile yönetim,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, TYF AÇIK SU (OPEN WATER) TEKNĠK KURUL TALĠMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik Kurulunun oluģumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

ANA STATÜ. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28769 ANA STATÜ Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Satranç Federasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 28769 ANA STATÜ Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ TALİMATI

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ TALİMATI TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 1.1. Bu Talimatın amacı; Uluslar Arası Vücut GeliĢtirme,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan: TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan: TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) ANA STATÜ Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan: TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı