ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 1 2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 2005

2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELERİ ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 4 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Hukuki dayanak Madde 2-Bu yönerge, 4/11/2004 tarihli 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 27/05/2005 tarihli dernek genel kurulunda oylanarak kabul edilen ve anılan Kanunlara uygunluğu Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16/06/2005 tarihli yazısı ile de derneğe bildirilen Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Tüzüğünün hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin seçilmiş oldukları görevlerini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Dernek Tüzüğü ne uygun olarak yürütmeleri sırasında; yapılan çalışma ve faaliyetlerin esas ve usulleri ile uyulması gereken diğer konuları belirlemektedir. Kapsam Madde 3-Bu yönerge, şubelerin çalışma şekline, evrak kayıt ve yazışma esas ve usullerine, gelir ve giderlere ilişkin işlemlerine, şube yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkilerinin yanı sıra yükümlülük ve sorumlulukları ile diğer hususlara ait hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 4-Bu yönergede geçen; Dernek Türkiye İşçi Emeklileri Derneğini, Genel Merkez Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkezini,

3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 5 Genel Başkan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanını, Şube Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Şubesini, Şube Başkanı Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Şube Başkanını, Yönetim kurulu Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme kurulu Şube Denetleme Kurulunu, Kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Medeni kanun 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu, Tüzük Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Tüzüğünü, Genel kurul Şube üyelerinin bir araya gelerek şube iş işlemlerini görüştükleri ve şube organlarını seçtikleri toplantı, Mülki idare amirliği Şube merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını, DerneklerYönetmeliği 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği, İfade eder. 6 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ İKİNCİ BÖLÜM Şube Organlarının İşleyişi Genel Kurul Madde 5-Genel kurul dernek tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Buna göre; a) Görev süresinin tamamlanmasına en az on beş gün kala yönetim kurulu tarafından olağan genel kurul yapılmasına dair karar alınarak genel kurul gündemi saptanır (Ek-1). b) Yönetim kurulu kararıyla saptanan olağan genel kurul gündemi genel kurulun yapılacağı toplantı tarihinden en az on beş gün önce olmak üzere yerel bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda toplantı yerinin adresi de açık bir şekilde belirtilir (Ek-2). c) Yönetim kurulu üyeleri ve genel kurulda görev yapmak üzere görevlendirilen şube personeli ile sair görevliler toplantı saatinden en az iki saat önce toplantı yerine gelerek üye listesini imzaya açarak çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığını temin amacıyla toplantıya katılan üyelerce imzalanmasını ve yakalarına genel kurul üyesi olduklarına dair yaka kartlarının takılmasını sağlarlar. Ayrıca toplantıya davet edilen mülki er-

4 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 7 kan ile diğer davetlilere misafir yaka kartı vererek genel kurul üyelerine tanıtılmaları için isimlerini kaydederler. d) Genel kurul ilanda belirtilen saatte yönetim kurulu başkanının açılış konuşmasıyla başlatılır. Açılıştan sonra, genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulması için üyelerce verilen önerge (takrir) veya önergeler oylanarak divan heyeti seçimi gerçekleştirilir(ek-3). Seçilen divan heyetinin başkanı tarafından gündem uygulanarak genel kurul yapılır. e) Şube başkanlığına aday olan kişi, genel kurullarda tek dereceli olarak seçilir. Üyeler başkan adayının veya adaylarının hazırladığı listeleri dikkate alarak oy kullanılır. Şube yönetim ve denetim kurullarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri zorunludur. Aday veya adayların isimlerinin yer aldığı varsa matbu olarak bastırılmış oy pusulaları ve oy pusulalarının konulacağı zarflar divan heyeti tarafından mühürlü olarak sandık başında bulundurulur. Gizli olarak yapılan oy kullanma işleminin 8 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ sonunda oy sandığı veya sandıkları divan heyeti tarafından açık tasnif usulüne uygun olarak açılır ve tasnif edilerek seçim sonuçları ilan edilir. Ancak genel kurul üyeleri arasından Oy Tasnif Heyeti olarak en az üç kişilik bir heyetin seçilmesi durumunda bu heyet üyelerinin tasnif işleminin sonucuna göre düzenledikleri ve imzaladıkları, seçim sonuçlarını içeren tutanak divan heyeti tarafından okunarak seçim sonuçları ilan edilir. f) Genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az onda biri tarafından imzalanmış olmak kaydıyla divan başkanlığına yazılı olarak verilen önerge ile görüşme açılması için gündeme madde eklenebilir. Ancak önerge ile görüşülmesi istenilen konu gündemde yer alan seçim maddesinin sonrasına bırakılamaz. g) Genel kurul toplantısı tamamlandıktan sonra genel kurul toplantısının sürecini içeren Toplantı Tutanağı divan heyeti tarafından yazılmış olduğu şekliyle imzalanır ve oy pusulaları, yazılı önerge ve benzeri bütün evrak-ı müsbite ile birlikte seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine verilir. h) Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, yapılan genel kurula ait sonuç bildirimi-

5 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 9 ni(ek-4) ve ekinde divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman üye tarafından imzalanmış olan genel kurul toplantı tutanağının (Divan Tutanağı) bir örneğini en geç otuz gün içerisinde bulundukları yerin mülki idare amirliğine verir (EK-5). ı) Genel kurulun herhangi bir nedenle tamamlanamaması veya divan başkanlığı tarafından ertelenmesi hallerinde şubenin yönetimi divan başkanlığında kalır. Divan başkanlığı bu olağanüstülük nedeniyle şubenin iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ikamet hususlarını da göz önünde bulundurarak belirlediği ikinci toplantı tarihine kadar şubeyi yönetmek üzere şube üyeleri arasından üç kişilik geçici kurul görevlendirilmesi için dernek genel merkezine başvuruda bulunabilir. Genel merkez tarafından geçici kurul üyesi olarak atanan kişiler tarafından şube temsil edilir. Geçici kurul üyelerinin görevlendirilmelerinde sadece şubenin zaruri ödemelerini yapabilecekleri hususu özellikle belirtilir. j) Genel kurul toplantısı ertelenmiş olduğu tarihte yine önceki usullerle yapılır. 10 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Şubelerin Yönetimi Madde 6-Yönetim, şube genel kurulunda dernek tüzüğüne göre faaliyet göstererek şubeyi yönetmek üzere seçilen ve dernek tüzüğüne göre görevleri bulunan Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube İdari Sekreteri, Şube Mali Sekreteri ve Şube Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri olmak üzere beş kişiden oluşan şubenin icra organıdır. Şubelerin seçilmiş yönetim kurulları tarafından yönetilmesi asıldır. Yönetim Kurulları alacakları yazılı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Yönetim kurulu kararı olmadan yapılan iş ve işlemler, ilgili yönetim kurulu üyesini sorumlu kılar. Ancak yönetimin seçilememesi, görevden alınması veya istifa etmiş olması gibi olağanüstü durumlarda şubeyi genel kurula götürmek ve o zamana kadar şubeyi yönetmek üzere Genel Merkez tarafından bu yönergenin 5 inci maddesinde belirlenmiş olan yetki çerçevesinde Geçici Kurul görevlendirilebilir. Şubelerin Denetimi Madde 7-Şubeler, şube denetleme kurulu ve genel merkez denetleme kurulu tarafından her zaman denetlenebileceği gibi şube yönetim ku-

6 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 11 rulunun uygulamaları hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak da mülki idare amirlikleri tarafından her zaman denetlenebilir. Şube denetleme kurulu da yönetim kurulu gibi şube genel kurulunda seçilen üç kişiden oluşur ve ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör üye seçer. Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulu üyelerinin dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, yapılan faaliyetler ile ilgili işlem ve eylemlerinin doğruluk, verimlilik ve etkinlik yönlerinden amacına uygun olup olmadığını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek, ve şubenin daha fonksiyonel bir yapıya sahip olabilmesi ile gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunların önceden giderilmesi için en geç altı ayda bir olmak üzere Denetim Raporu düzenler. Düzenlenen denetim raporlarının bir örneği düzenleme tarihinden itibaren bir hafta içerisinde şubenin evrak kaydına sokularak yönetim kuruluna verilir. Ayrıca bu raporlara uygun olarak genel kurul toplantıları öncesinde hazırlanan Genel Denetim Raporu da olağan genel kurul toplantılarında genel kurul üyelerine sunularak üyelerin yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda kanaat edinerek karar vermeleri konusunda yardımcı olunur. 12 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şubelerin Çalışma Esas ve Usulleri Yönetim kurulu Madde 8-Genel kurul toplantısında tek dereceli olarak seçilen şube başkanı ile diğer üyelerden oluşan yönetim kurulu ilk toplantısını en geç bir hafta içerisinde şube başkanının başkanlığında toplanır. İlk toplantıda yönetim kurulu eksiksiz olarak toplanır ve görev dağılımını yapar. Bu görev dağılımında gizli oy ile bir başkan yardımcısı, bir şube idari sekreteri, bir şube mali sekreteri ve bir şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri seçilir. Yönetim kurulu üyeleri dernek tüzüğünde belirlenmiş görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin görevinden ayrılması halinde yerine şube genel kurulunda seçilen yönetim kurulu yedek üyelerinden birisi çağrılır. Bu çağrı yedek üyeler arasındaki sıraya uyularak yapılır. Şube başkanının görevden ayrılması halinde ise yerine kimse getirilemez ancak tüzük hükümleri çerçevesinde şube genel kurulunda yeni bir başkan seçilinceye kadar başkan yar-

7 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 13 dımcısı tarafından şube yönetilir ve yönetim kurulu toplantıları, başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev dağılımının dışında ayrıca bankalarda ve bilumum resmi iş ve işlemlerde kullanılmak üzere imza sirkülerinin çıkarılması ve ilgili kurul üyelerinin yetkilendirilmesinin yanı sıra bankalardan para çekilmesi işleminde bulunması gereken iki imzadan birinin mutlak şube başkanına ait olması hususu ve şube gelirlerini tahsil etmek üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesinin yetkilendirilerek adlarına Yetki Belgesi tanzim edilmesi hususu ile ilk toplantıda bir dahaki olağan genel kurul toplantısına kadar geçen zaman içerisinde yönetim kurulunun toplantı zamanlarını ve toplanma şekillerinin düzenlenmesi hususlarının yazılı olarak karar altına alınması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunarak yaz aylarında olmak üzere izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu isteklerin yönetim kurulunca uygun bulunması halinde veya uygun bulunmaması halinde karara yazılması asıldır. İzinli sayılma süreleri 14 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ yılda otuz günden fazla olamaz. Yönetim kurulu üyelerinden izinli sayılanların sayısı, karar alma sayısının altına düşemez. Aynı anda en fazla iki yönetim kurulu üyesi izinli sayılabilir. Başkan Madde 9-Genel kurul toplantısında şube başkanı olarak seçilen kişi şube başkanlığı görevini ifa etmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğüyle kendisine verilen yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır. Şube başkanı temsil görevini yerine getirirken hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların kamuoyundaki yansımalarından ötürü kayıtlı üyelere ve dernek genel merkezine karşı sorumludur. Şube başkanı kendisine yasalar, dernek tüzüğü ve şube genel kurul kararı ile verilen görev ve yetkilerini; a) Şubeyi gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil etme yetkisi çerçevesinde olmak üzere; a.1- Şubenin bulunduğu İl ve İlçelerde bulunan mülki erkan ve kamu kurum ve kuruluşlarının diğer görevlileri ile medeni ilişkiler içerisinde bulunmaya gayret göstererek, işçi emeklisi dul ve yetiminin kamu kurum ve kuruluşlarında

8 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 15 karşılaştıkları sorunlarının bekletilmeden ve ayırım yapılmadan çözümlenmesini sağlamak, a.2-şubenin bulunduğu şehirdeki sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler kurarak dernek amacının tanınmasını sağlamak ve üyelerine yansıyacak yerel hizmetlerin çabuklaşmasını çoğaltılmasını sağlamak, a.3- Dernek genel merkezinin bilgisi dahilinde olmak üzere, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte platform oluşturmak ve bu platformlarda şubeyi temsil etmek, b) Şube başkanı şubede oluşturulan komisyonlara başkanlık etmenin yanı sıra şubede yapılan bütün çalışmaları takip ve kontrol eder. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan olumsuzluklardan birinci derecede sorumlu olmakla birlikte çözümünde de yetkilidir. c) Şube başkanı sahip olduğu birinci derecede imza yetkisine dayanarak oluşturulacak platformlar için protokol imzalamak, d) Şube faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alarak gerektiğinde ilgili birimlerden izinleri alınmış olarak üyelerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretilmesini sağla- 16 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ mak için mahalle, sokak toplantılarını yapmak ve bu toplantılara başkanlık etmek, e) Şubenin denetiminde hazır bulunarak sorulan bütün sorulara cevap vermek veya cevaplandırılmasını sağlamak, f) Birinci derecede sorumlu olduğu, şube tarafından yoksul üyelere yapılan sosyal yardımların teminini ve dağıtımını sağlamanın yanı sıra, şube bütçesi imkanları çerçevesinde Öğrenim Burs verilmesi halinde müracaatçıların içerisinde yoksul ve en başarılı olan öğrencilerin tespit edilmesini sağlamak, g) Şube de yapılan harcamalara ait sarf evraklarının usulüne uygun olarak alınmasını sağlamak ve bu evrakları (fatura, perakende satış, ücret bordroları, yol biletleri, serbest meslek makbuzu v.b) bizzat görülüp, incelendiğini göstermek üzere imzalamak, h) Gerektiğinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanan yönetim kurulu gündemine madde eklenmesi teklifinde bulunarak gündeme madde eklenmesini sağlamak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak şube başkanının her ne sebeple olursa olsun en az üç ay şube merkezi dışında kalması-

9 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 17 na neden olacak görevlendirmeler yapılması halinde, bu görev veya görevler süresince, yukarıda maddeler halinde yer alan işler şube başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir. Başkan Yardımcısı Madde 10-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube başkan yardımcılığı getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube başkan yardımcısı, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şube başkanının izinli sayıldığı, raporlu bulunduğu veya bir haftadan fazla süren dış görevleri sırasında şube başkanlığına vekalet etmek, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve şube başkanına verilmiş olan bütün yetkileri kullanmak, b) Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde aynı maddede sayılan görevleri yerine getirmek, c) Şube yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri 18 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. İdari Sekreter Madde 11- a) Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube idari sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube idari sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; Gündeminde yer alan konularla ilgili evrakları bütün safahatıyla birlikte hazırlayarak toplantı esnasında yönetim kurulunun bilgisine sunmak, b) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları, düzgün ve okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız olarak Karar Defterine geçirerek, toplantıya katılanlar tarafından imzalanmasını sağlamak,

10 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 19 c) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak şube başkanı ile birlikte imzalamak, d) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel ve tüzel kişilerden gelen resmi yazı, dilekçe, v.b evrakların Evrak Kayıt Defterine kaydını yapmak ve yapılacak işlemler için Şube Başkanına arz etmek ve her türlü yazışma evrakını hazırlayarak imzaya sunmak(ek-6), e) Şube başkanı tarafından değerlendirilen veya havale edilen evraklardan gündeme alınması gerekenler için Gündem Dosyası oluşturmak, f) Karara bağlanan evraklar için yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak, Evrak Kayıt Defterine kayıt yaparak giden evrak sayısı vermek ve son imza için şube başkanına sunmak, g) Şube genel kurulu için gereken Üye Listesini ve bütün üyelere sunulması veya dağıtılması gereken Faaliyet Raporunu hazırlamak, h) Şubelerde tutulması zorunlu olan defterlerden Mali defterler dışında kalan defterlerin olması gereken şekilde tutulmasını ve üye kayıtlarının sürekli güncel olmasını sağlamak, 20 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ı) Şubenin bütün idari işlerini yerine getirmek ve varsa şube personelinin iş ve işlemleri öğrenerek eksiksiz yerine getirilmesi için eğitilmesini sağlamak, j) Üyelik müracaatlarını kabul ederek üyelerce doldurulmuş bulunan matbu üye kartlarını yönetim kuruluna sunarak üyelik kararlarının alınmasını sağlayarak, üye kartları ve Üye Kayıt Defterine üyelerin vatandaşlık numaralarının yazılmasını sağlamak, k) Şube idari sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Mali Sekreter Madde 12-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube mali sekreterliğine getirilen kişi

11 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 21 hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube mali sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şubenin tüm mali iş ve işlemlerinden sorumlu olmakla birlikte şube gelirlerinin toplanmasında kullanılan Alındı Belgeleri ile yapılan harcamalara ilişkin sarf evraklarını (fatura, perakende satış fişleri, ücret bordroları,yol biletleri, serbest meslek makbuzu v.b) muhafaza etmek, b) Şube ihtiyaçlarının giderilmesi ve zaruri ödemelerin yapılması için Bankalardan para çekilmesi için talimat yazılarını hazırlamak ve şube başkanı ile birlikte imzalamak, c) Şubede bilanço esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda (31 Aralık itibarıyla) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak, 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği nin 41 inci maddesi gereğince Bilanço ve Gelir Tablosu hazırlamak (EK-7), d) Şubede işletme hesabı esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda, (31 Aralık itiba- 22 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ rıyla) 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği nin 40 ıncı maddesi ile belirlenen şekilde İşletme Hesabı Tablosu hazırlamak (EK-8) e) Her ayın sonunda Aylık Gelir ve Gider Tablosu nu hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak (EK-9), f)yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilen Aylık Gelir ve Gider Tablosu nu şube başkanı ile birlikte imzalayıp bir suretini giden evrak dosyasında muhafaza ederek aslını Genel Merkeze göndermek, g) Şube muhasebe bürosunu yürütmek varsa muhasebe personeline nezaret ederek işlem ve kayıtların usulüne göre tutulmasını sağlamak, h) Dernek genel merkezi tarafından bastırılarak gönderilen veya şube tarafından bastırılmış olan Alındı Belgelerinin, yukarıda anılan Dernekler Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde gösterildiği şekilde Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilmesini sağlamak, ı) Şube gelirlerini tahsil etmek üzere tanzim edilen Yetki Belgelerinin süresi dolduğunda Dernekler Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinde

12 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 23 belirtildiği şekilde yenilerini hazırlayarak şube başkanının onayına sunmak, j) Şube mükellefiyeti esas alınarak, varsa vergi ve sigorta primlerinin zamanında ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak, k) Şubenin mal varlığına ilişkin belgeler ile demirbaş kayıtlarında yer alan emtialar ile ilgili kayıtların usulüne uygun tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, l) Yetki Belgesi sahipleri tarafından tahsil edilen paraları, en geç 30 gün içerisinde teslim alarak bankaya yatırmak, m) Dernekler Yönetmeliği nin 83 üncü maddesi gereğince her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Dernekler Beyannamesinin mali bölümlerini hazırlamak ve beyannamenin mülki idare amirliğine verilmesini ve bir örneğininde genel merkeze gönderilmesini sağlamak, n) Dernek denetim kurulu veya şube denetim kurulu hatta mülki idare amirlikleri tarafından yapılabilecek denetlemeleri göz önünde bulundurarak şube hesaplarının her zaman iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak, 24 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ o) Şube mali sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Madde 13-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şubeye kayıtlı üyelerin semt, mahalle ve sokak toplantılarında bir araya gelmelerini sağlamak,

13 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 25 b) Toplantılarda belirlenen sorunların yerel yöneticiler tarafından çözümü için şube başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte girişimlerde bulunmak, c) Dernek amacının tanıtımının yapılarak üye sayısının artırılmasına yönelik seminer, konferans v.b toplantılar düzenlemek, d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için çeşitli organizasyonlar yapmak, e) Üyeler arasında fakir olan ve müşkül durumda bulunanları tespit edilmesini ve sosyal yardım almalarını sağlamak, f) Üyeler arasında sağlık problemi olanların tespit edilerek ihtiyaçlı olanların sıkıntılarının giderilmesine çalışmak ve gerektiğinde şube başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek adına hasta üyelerin ziyaretlerinde bulunmak, g) Şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu 26 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şubelerde Tutulacak Defter ve Kayıtlar Tutulacak Defterler Madde 14- Şubeler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Buna göre; a) İşletme hesabı esasına göre defter tutan şubelerin tutacakları defterler ve uyacakları esaslar aşağıdaki gibidir 1)Karar Defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2)Üye Kayıt Defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3)Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kay-

14 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 27 dedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4)Demirbaş Defteri Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5)İşletme Hesabı Defteri Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir 1) Karar Defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2) Üye Kayıt Defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işle- 28 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ nir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3) Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve şubelerce tutulması zorunlu olan defterlerin yenilerinin tutulmaya başlanmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılması şarttır.

15 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 29 Defterlerin tutulma şekli Madde 15-Defterlerin silintisiz ve kazıntısız bir şekilde mürekkepli kalemle yazılması asıldır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve dernekler biriminden veya noterden onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Şubelere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. 30 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Defter Kayıtları Madde 16-İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; a)işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. b)kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan şubelerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Şube defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur. Hesap dönemi Madde 17-Şubelerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 aralıkta sona erer.

16 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 31 BEŞİNCİ BÖLÜM Şubelerin Denetimine İlişkin Esas ve Usulleri Denetleme Kurulu Madde 18-Derneklerin ve şubelerin zorunlu organlarından olan denetleme kurulu, dernek tüzüğünün 27 inci maddesine göre şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Asıl üyeler arasında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve davet edilir. Boşalmalar nedeniyle kurulun oluşturulamaması durumunda yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul kararı alınarak genel kurul toplantısı yapılarak yeni denetleme kurulu oluşturulur. Denetleme kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen bir hafta içerisinde ilk toplantılarını yaparak bir başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme kurulu denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetimin sonrasında hazırladığı üç nüsha Denetim Raporunun bir sureti gereği için şube yönetim kuruluna vererek bir suretini 32 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ de merkez yönetim kurulu başkanlığına gönderir. Diğer nüshasını ise toplandığında genel kurula sunulmak üzere bir dosyada muhafaza ederler. Ancak şube yönetim kurulunun yazılı isteği, dernek genel merkezinin yazılı talimatı veya denetleme kuruluna yahut kurul üyelerine bizzat ulaşan yazılı şikayetler üzerine Denetleme Kurulu Karar Defterinde gerekçesi yazılı kararlar gereğince de denetleme görevi altı aylık süreye bağlı kalınmadan da ifa edilir. Denetleme kuruluna yazılan yazılar ve denetleme kurulundan çıkan yazılar ve denetim raporları denetleme kurulunca tutulacak Evrak Defteri üzerinde kayda alınıp sayı verildikten sonra işleme konulur. Yukarıda sayılan hallerde yapılan denetlemeler genel denetimin süresinde yapılmasını engellemez. Denetleme Usulü Madde 19-Denetleme kurulları denetimlerine başlamadan en az yirmi dört saat önce şubenin denetime tabi tutulacağına ilişkin bir yazıyı imza karşılığı olmak üzere şube başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verirler. Belirlenen tarihte şubeye ait bütün defter ve kayıtlar ile muhasebeye ilişkin evraklar ile

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Hava Yolları Emekli Kabin Memurları Derneği (ARFAA) " dır. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğidir. Derneğin kısaltılmış olarak adı TÜRKBESD olup derneği tanımlamak

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

A)Tüm Bireylerin özellikle de ilköğretim, lise ve yüksek öğretimde okuyan gençlerimizin;

A)Tüm Bireylerin özellikle de ilköğretim, lise ve yüksek öğretimde okuyan gençlerimizin; LİDER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği dir. Derneğin merkezi: Gülfem Hatun Mahallesi,

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı