ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 1 2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 2005

2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELERİ ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 4 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Hukuki dayanak Madde 2-Bu yönerge, 4/11/2004 tarihli 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 27/05/2005 tarihli dernek genel kurulunda oylanarak kabul edilen ve anılan Kanunlara uygunluğu Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16/06/2005 tarihli yazısı ile de derneğe bildirilen Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Tüzüğünün hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin seçilmiş oldukları görevlerini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Dernek Tüzüğü ne uygun olarak yürütmeleri sırasında; yapılan çalışma ve faaliyetlerin esas ve usulleri ile uyulması gereken diğer konuları belirlemektedir. Kapsam Madde 3-Bu yönerge, şubelerin çalışma şekline, evrak kayıt ve yazışma esas ve usullerine, gelir ve giderlere ilişkin işlemlerine, şube yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkilerinin yanı sıra yükümlülük ve sorumlulukları ile diğer hususlara ait hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 4-Bu yönergede geçen; Dernek Türkiye İşçi Emeklileri Derneğini, Genel Merkez Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkezini,

3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 5 Genel Başkan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanını, Şube Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Şubesini, Şube Başkanı Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Şube Başkanını, Yönetim kurulu Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme kurulu Şube Denetleme Kurulunu, Kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Medeni kanun 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu, Tüzük Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Tüzüğünü, Genel kurul Şube üyelerinin bir araya gelerek şube iş işlemlerini görüştükleri ve şube organlarını seçtikleri toplantı, Mülki idare amirliği Şube merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını, DerneklerYönetmeliği 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği, İfade eder. 6 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ İKİNCİ BÖLÜM Şube Organlarının İşleyişi Genel Kurul Madde 5-Genel kurul dernek tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Buna göre; a) Görev süresinin tamamlanmasına en az on beş gün kala yönetim kurulu tarafından olağan genel kurul yapılmasına dair karar alınarak genel kurul gündemi saptanır (Ek-1). b) Yönetim kurulu kararıyla saptanan olağan genel kurul gündemi genel kurulun yapılacağı toplantı tarihinden en az on beş gün önce olmak üzere yerel bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda toplantı yerinin adresi de açık bir şekilde belirtilir (Ek-2). c) Yönetim kurulu üyeleri ve genel kurulda görev yapmak üzere görevlendirilen şube personeli ile sair görevliler toplantı saatinden en az iki saat önce toplantı yerine gelerek üye listesini imzaya açarak çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığını temin amacıyla toplantıya katılan üyelerce imzalanmasını ve yakalarına genel kurul üyesi olduklarına dair yaka kartlarının takılmasını sağlarlar. Ayrıca toplantıya davet edilen mülki er-

4 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 7 kan ile diğer davetlilere misafir yaka kartı vererek genel kurul üyelerine tanıtılmaları için isimlerini kaydederler. d) Genel kurul ilanda belirtilen saatte yönetim kurulu başkanının açılış konuşmasıyla başlatılır. Açılıştan sonra, genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulması için üyelerce verilen önerge (takrir) veya önergeler oylanarak divan heyeti seçimi gerçekleştirilir(ek-3). Seçilen divan heyetinin başkanı tarafından gündem uygulanarak genel kurul yapılır. e) Şube başkanlığına aday olan kişi, genel kurullarda tek dereceli olarak seçilir. Üyeler başkan adayının veya adaylarının hazırladığı listeleri dikkate alarak oy kullanılır. Şube yönetim ve denetim kurullarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri zorunludur. Aday veya adayların isimlerinin yer aldığı varsa matbu olarak bastırılmış oy pusulaları ve oy pusulalarının konulacağı zarflar divan heyeti tarafından mühürlü olarak sandık başında bulundurulur. Gizli olarak yapılan oy kullanma işleminin 8 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ sonunda oy sandığı veya sandıkları divan heyeti tarafından açık tasnif usulüne uygun olarak açılır ve tasnif edilerek seçim sonuçları ilan edilir. Ancak genel kurul üyeleri arasından Oy Tasnif Heyeti olarak en az üç kişilik bir heyetin seçilmesi durumunda bu heyet üyelerinin tasnif işleminin sonucuna göre düzenledikleri ve imzaladıkları, seçim sonuçlarını içeren tutanak divan heyeti tarafından okunarak seçim sonuçları ilan edilir. f) Genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az onda biri tarafından imzalanmış olmak kaydıyla divan başkanlığına yazılı olarak verilen önerge ile görüşme açılması için gündeme madde eklenebilir. Ancak önerge ile görüşülmesi istenilen konu gündemde yer alan seçim maddesinin sonrasına bırakılamaz. g) Genel kurul toplantısı tamamlandıktan sonra genel kurul toplantısının sürecini içeren Toplantı Tutanağı divan heyeti tarafından yazılmış olduğu şekliyle imzalanır ve oy pusulaları, yazılı önerge ve benzeri bütün evrak-ı müsbite ile birlikte seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine verilir. h) Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, yapılan genel kurula ait sonuç bildirimi-

5 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 9 ni(ek-4) ve ekinde divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman üye tarafından imzalanmış olan genel kurul toplantı tutanağının (Divan Tutanağı) bir örneğini en geç otuz gün içerisinde bulundukları yerin mülki idare amirliğine verir (EK-5). ı) Genel kurulun herhangi bir nedenle tamamlanamaması veya divan başkanlığı tarafından ertelenmesi hallerinde şubenin yönetimi divan başkanlığında kalır. Divan başkanlığı bu olağanüstülük nedeniyle şubenin iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ikamet hususlarını da göz önünde bulundurarak belirlediği ikinci toplantı tarihine kadar şubeyi yönetmek üzere şube üyeleri arasından üç kişilik geçici kurul görevlendirilmesi için dernek genel merkezine başvuruda bulunabilir. Genel merkez tarafından geçici kurul üyesi olarak atanan kişiler tarafından şube temsil edilir. Geçici kurul üyelerinin görevlendirilmelerinde sadece şubenin zaruri ödemelerini yapabilecekleri hususu özellikle belirtilir. j) Genel kurul toplantısı ertelenmiş olduğu tarihte yine önceki usullerle yapılır. 10 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Şubelerin Yönetimi Madde 6-Yönetim, şube genel kurulunda dernek tüzüğüne göre faaliyet göstererek şubeyi yönetmek üzere seçilen ve dernek tüzüğüne göre görevleri bulunan Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube İdari Sekreteri, Şube Mali Sekreteri ve Şube Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri olmak üzere beş kişiden oluşan şubenin icra organıdır. Şubelerin seçilmiş yönetim kurulları tarafından yönetilmesi asıldır. Yönetim Kurulları alacakları yazılı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Yönetim kurulu kararı olmadan yapılan iş ve işlemler, ilgili yönetim kurulu üyesini sorumlu kılar. Ancak yönetimin seçilememesi, görevden alınması veya istifa etmiş olması gibi olağanüstü durumlarda şubeyi genel kurula götürmek ve o zamana kadar şubeyi yönetmek üzere Genel Merkez tarafından bu yönergenin 5 inci maddesinde belirlenmiş olan yetki çerçevesinde Geçici Kurul görevlendirilebilir. Şubelerin Denetimi Madde 7-Şubeler, şube denetleme kurulu ve genel merkez denetleme kurulu tarafından her zaman denetlenebileceği gibi şube yönetim ku-

6 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 11 rulunun uygulamaları hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak da mülki idare amirlikleri tarafından her zaman denetlenebilir. Şube denetleme kurulu da yönetim kurulu gibi şube genel kurulunda seçilen üç kişiden oluşur ve ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör üye seçer. Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulu üyelerinin dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, yapılan faaliyetler ile ilgili işlem ve eylemlerinin doğruluk, verimlilik ve etkinlik yönlerinden amacına uygun olup olmadığını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek, ve şubenin daha fonksiyonel bir yapıya sahip olabilmesi ile gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunların önceden giderilmesi için en geç altı ayda bir olmak üzere Denetim Raporu düzenler. Düzenlenen denetim raporlarının bir örneği düzenleme tarihinden itibaren bir hafta içerisinde şubenin evrak kaydına sokularak yönetim kuruluna verilir. Ayrıca bu raporlara uygun olarak genel kurul toplantıları öncesinde hazırlanan Genel Denetim Raporu da olağan genel kurul toplantılarında genel kurul üyelerine sunularak üyelerin yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda kanaat edinerek karar vermeleri konusunda yardımcı olunur. 12 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şubelerin Çalışma Esas ve Usulleri Yönetim kurulu Madde 8-Genel kurul toplantısında tek dereceli olarak seçilen şube başkanı ile diğer üyelerden oluşan yönetim kurulu ilk toplantısını en geç bir hafta içerisinde şube başkanının başkanlığında toplanır. İlk toplantıda yönetim kurulu eksiksiz olarak toplanır ve görev dağılımını yapar. Bu görev dağılımında gizli oy ile bir başkan yardımcısı, bir şube idari sekreteri, bir şube mali sekreteri ve bir şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri seçilir. Yönetim kurulu üyeleri dernek tüzüğünde belirlenmiş görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin görevinden ayrılması halinde yerine şube genel kurulunda seçilen yönetim kurulu yedek üyelerinden birisi çağrılır. Bu çağrı yedek üyeler arasındaki sıraya uyularak yapılır. Şube başkanının görevden ayrılması halinde ise yerine kimse getirilemez ancak tüzük hükümleri çerçevesinde şube genel kurulunda yeni bir başkan seçilinceye kadar başkan yar-

7 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 13 dımcısı tarafından şube yönetilir ve yönetim kurulu toplantıları, başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev dağılımının dışında ayrıca bankalarda ve bilumum resmi iş ve işlemlerde kullanılmak üzere imza sirkülerinin çıkarılması ve ilgili kurul üyelerinin yetkilendirilmesinin yanı sıra bankalardan para çekilmesi işleminde bulunması gereken iki imzadan birinin mutlak şube başkanına ait olması hususu ve şube gelirlerini tahsil etmek üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesinin yetkilendirilerek adlarına Yetki Belgesi tanzim edilmesi hususu ile ilk toplantıda bir dahaki olağan genel kurul toplantısına kadar geçen zaman içerisinde yönetim kurulunun toplantı zamanlarını ve toplanma şekillerinin düzenlenmesi hususlarının yazılı olarak karar altına alınması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunarak yaz aylarında olmak üzere izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu isteklerin yönetim kurulunca uygun bulunması halinde veya uygun bulunmaması halinde karara yazılması asıldır. İzinli sayılma süreleri 14 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ yılda otuz günden fazla olamaz. Yönetim kurulu üyelerinden izinli sayılanların sayısı, karar alma sayısının altına düşemez. Aynı anda en fazla iki yönetim kurulu üyesi izinli sayılabilir. Başkan Madde 9-Genel kurul toplantısında şube başkanı olarak seçilen kişi şube başkanlığı görevini ifa etmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğüyle kendisine verilen yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır. Şube başkanı temsil görevini yerine getirirken hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların kamuoyundaki yansımalarından ötürü kayıtlı üyelere ve dernek genel merkezine karşı sorumludur. Şube başkanı kendisine yasalar, dernek tüzüğü ve şube genel kurul kararı ile verilen görev ve yetkilerini; a) Şubeyi gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil etme yetkisi çerçevesinde olmak üzere; a.1- Şubenin bulunduğu İl ve İlçelerde bulunan mülki erkan ve kamu kurum ve kuruluşlarının diğer görevlileri ile medeni ilişkiler içerisinde bulunmaya gayret göstererek, işçi emeklisi dul ve yetiminin kamu kurum ve kuruluşlarında

8 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 15 karşılaştıkları sorunlarının bekletilmeden ve ayırım yapılmadan çözümlenmesini sağlamak, a.2-şubenin bulunduğu şehirdeki sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler kurarak dernek amacının tanınmasını sağlamak ve üyelerine yansıyacak yerel hizmetlerin çabuklaşmasını çoğaltılmasını sağlamak, a.3- Dernek genel merkezinin bilgisi dahilinde olmak üzere, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte platform oluşturmak ve bu platformlarda şubeyi temsil etmek, b) Şube başkanı şubede oluşturulan komisyonlara başkanlık etmenin yanı sıra şubede yapılan bütün çalışmaları takip ve kontrol eder. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan olumsuzluklardan birinci derecede sorumlu olmakla birlikte çözümünde de yetkilidir. c) Şube başkanı sahip olduğu birinci derecede imza yetkisine dayanarak oluşturulacak platformlar için protokol imzalamak, d) Şube faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alarak gerektiğinde ilgili birimlerden izinleri alınmış olarak üyelerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretilmesini sağla- 16 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ mak için mahalle, sokak toplantılarını yapmak ve bu toplantılara başkanlık etmek, e) Şubenin denetiminde hazır bulunarak sorulan bütün sorulara cevap vermek veya cevaplandırılmasını sağlamak, f) Birinci derecede sorumlu olduğu, şube tarafından yoksul üyelere yapılan sosyal yardımların teminini ve dağıtımını sağlamanın yanı sıra, şube bütçesi imkanları çerçevesinde Öğrenim Burs verilmesi halinde müracaatçıların içerisinde yoksul ve en başarılı olan öğrencilerin tespit edilmesini sağlamak, g) Şube de yapılan harcamalara ait sarf evraklarının usulüne uygun olarak alınmasını sağlamak ve bu evrakları (fatura, perakende satış, ücret bordroları, yol biletleri, serbest meslek makbuzu v.b) bizzat görülüp, incelendiğini göstermek üzere imzalamak, h) Gerektiğinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanan yönetim kurulu gündemine madde eklenmesi teklifinde bulunarak gündeme madde eklenmesini sağlamak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak şube başkanının her ne sebeple olursa olsun en az üç ay şube merkezi dışında kalması-

9 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 17 na neden olacak görevlendirmeler yapılması halinde, bu görev veya görevler süresince, yukarıda maddeler halinde yer alan işler şube başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir. Başkan Yardımcısı Madde 10-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube başkan yardımcılığı getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube başkan yardımcısı, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şube başkanının izinli sayıldığı, raporlu bulunduğu veya bir haftadan fazla süren dış görevleri sırasında şube başkanlığına vekalet etmek, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve şube başkanına verilmiş olan bütün yetkileri kullanmak, b) Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde aynı maddede sayılan görevleri yerine getirmek, c) Şube yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri 18 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. İdari Sekreter Madde 11- a) Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube idari sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube idari sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; Gündeminde yer alan konularla ilgili evrakları bütün safahatıyla birlikte hazırlayarak toplantı esnasında yönetim kurulunun bilgisine sunmak, b) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları, düzgün ve okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız olarak Karar Defterine geçirerek, toplantıya katılanlar tarafından imzalanmasını sağlamak,

10 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 19 c) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak şube başkanı ile birlikte imzalamak, d) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel ve tüzel kişilerden gelen resmi yazı, dilekçe, v.b evrakların Evrak Kayıt Defterine kaydını yapmak ve yapılacak işlemler için Şube Başkanına arz etmek ve her türlü yazışma evrakını hazırlayarak imzaya sunmak(ek-6), e) Şube başkanı tarafından değerlendirilen veya havale edilen evraklardan gündeme alınması gerekenler için Gündem Dosyası oluşturmak, f) Karara bağlanan evraklar için yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak, Evrak Kayıt Defterine kayıt yaparak giden evrak sayısı vermek ve son imza için şube başkanına sunmak, g) Şube genel kurulu için gereken Üye Listesini ve bütün üyelere sunulması veya dağıtılması gereken Faaliyet Raporunu hazırlamak, h) Şubelerde tutulması zorunlu olan defterlerden Mali defterler dışında kalan defterlerin olması gereken şekilde tutulmasını ve üye kayıtlarının sürekli güncel olmasını sağlamak, 20 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ı) Şubenin bütün idari işlerini yerine getirmek ve varsa şube personelinin iş ve işlemleri öğrenerek eksiksiz yerine getirilmesi için eğitilmesini sağlamak, j) Üyelik müracaatlarını kabul ederek üyelerce doldurulmuş bulunan matbu üye kartlarını yönetim kuruluna sunarak üyelik kararlarının alınmasını sağlayarak, üye kartları ve Üye Kayıt Defterine üyelerin vatandaşlık numaralarının yazılmasını sağlamak, k) Şube idari sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Mali Sekreter Madde 12-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube mali sekreterliğine getirilen kişi

11 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 21 hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube mali sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şubenin tüm mali iş ve işlemlerinden sorumlu olmakla birlikte şube gelirlerinin toplanmasında kullanılan Alındı Belgeleri ile yapılan harcamalara ilişkin sarf evraklarını (fatura, perakende satış fişleri, ücret bordroları,yol biletleri, serbest meslek makbuzu v.b) muhafaza etmek, b) Şube ihtiyaçlarının giderilmesi ve zaruri ödemelerin yapılması için Bankalardan para çekilmesi için talimat yazılarını hazırlamak ve şube başkanı ile birlikte imzalamak, c) Şubede bilanço esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda (31 Aralık itibarıyla) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak, 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği nin 41 inci maddesi gereğince Bilanço ve Gelir Tablosu hazırlamak (EK-7), d) Şubede işletme hesabı esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda, (31 Aralık itiba- 22 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ rıyla) 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği nin 40 ıncı maddesi ile belirlenen şekilde İşletme Hesabı Tablosu hazırlamak (EK-8) e) Her ayın sonunda Aylık Gelir ve Gider Tablosu nu hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak (EK-9), f)yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilen Aylık Gelir ve Gider Tablosu nu şube başkanı ile birlikte imzalayıp bir suretini giden evrak dosyasında muhafaza ederek aslını Genel Merkeze göndermek, g) Şube muhasebe bürosunu yürütmek varsa muhasebe personeline nezaret ederek işlem ve kayıtların usulüne göre tutulmasını sağlamak, h) Dernek genel merkezi tarafından bastırılarak gönderilen veya şube tarafından bastırılmış olan Alındı Belgelerinin, yukarıda anılan Dernekler Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde gösterildiği şekilde Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilmesini sağlamak, ı) Şube gelirlerini tahsil etmek üzere tanzim edilen Yetki Belgelerinin süresi dolduğunda Dernekler Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinde

12 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 23 belirtildiği şekilde yenilerini hazırlayarak şube başkanının onayına sunmak, j) Şube mükellefiyeti esas alınarak, varsa vergi ve sigorta primlerinin zamanında ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak, k) Şubenin mal varlığına ilişkin belgeler ile demirbaş kayıtlarında yer alan emtialar ile ilgili kayıtların usulüne uygun tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, l) Yetki Belgesi sahipleri tarafından tahsil edilen paraları, en geç 30 gün içerisinde teslim alarak bankaya yatırmak, m) Dernekler Yönetmeliği nin 83 üncü maddesi gereğince her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Dernekler Beyannamesinin mali bölümlerini hazırlamak ve beyannamenin mülki idare amirliğine verilmesini ve bir örneğininde genel merkeze gönderilmesini sağlamak, n) Dernek denetim kurulu veya şube denetim kurulu hatta mülki idare amirlikleri tarafından yapılabilecek denetlemeleri göz önünde bulundurarak şube hesaplarının her zaman iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak, 24 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ o) Şube mali sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Madde 13-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şubeye kayıtlı üyelerin semt, mahalle ve sokak toplantılarında bir araya gelmelerini sağlamak,

13 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 25 b) Toplantılarda belirlenen sorunların yerel yöneticiler tarafından çözümü için şube başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte girişimlerde bulunmak, c) Dernek amacının tanıtımının yapılarak üye sayısının artırılmasına yönelik seminer, konferans v.b toplantılar düzenlemek, d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için çeşitli organizasyonlar yapmak, e) Üyeler arasında fakir olan ve müşkül durumda bulunanları tespit edilmesini ve sosyal yardım almalarını sağlamak, f) Üyeler arasında sağlık problemi olanların tespit edilerek ihtiyaçlı olanların sıkıntılarının giderilmesine çalışmak ve gerektiğinde şube başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek adına hasta üyelerin ziyaretlerinde bulunmak, g) Şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu 26 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şubelerde Tutulacak Defter ve Kayıtlar Tutulacak Defterler Madde 14- Şubeler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Buna göre; a) İşletme hesabı esasına göre defter tutan şubelerin tutacakları defterler ve uyacakları esaslar aşağıdaki gibidir 1)Karar Defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2)Üye Kayıt Defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3)Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kay-

14 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 27 dedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4)Demirbaş Defteri Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5)İşletme Hesabı Defteri Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir 1) Karar Defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2) Üye Kayıt Defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işle- 28 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ nir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3) Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve şubelerce tutulması zorunlu olan defterlerin yenilerinin tutulmaya başlanmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılması şarttır.

15 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 29 Defterlerin tutulma şekli Madde 15-Defterlerin silintisiz ve kazıntısız bir şekilde mürekkepli kalemle yazılması asıldır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve dernekler biriminden veya noterden onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Şubelere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. 30 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Defter Kayıtları Madde 16-İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; a)işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. b)kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan şubelerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Şube defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur. Hesap dönemi Madde 17-Şubelerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 aralıkta sona erer.

16 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 31 BEŞİNCİ BÖLÜM Şubelerin Denetimine İlişkin Esas ve Usulleri Denetleme Kurulu Madde 18-Derneklerin ve şubelerin zorunlu organlarından olan denetleme kurulu, dernek tüzüğünün 27 inci maddesine göre şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Asıl üyeler arasında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve davet edilir. Boşalmalar nedeniyle kurulun oluşturulamaması durumunda yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul kararı alınarak genel kurul toplantısı yapılarak yeni denetleme kurulu oluşturulur. Denetleme kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen bir hafta içerisinde ilk toplantılarını yaparak bir başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme kurulu denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetimin sonrasında hazırladığı üç nüsha Denetim Raporunun bir sureti gereği için şube yönetim kuruluna vererek bir suretini 32 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ de merkez yönetim kurulu başkanlığına gönderir. Diğer nüshasını ise toplandığında genel kurula sunulmak üzere bir dosyada muhafaza ederler. Ancak şube yönetim kurulunun yazılı isteği, dernek genel merkezinin yazılı talimatı veya denetleme kuruluna yahut kurul üyelerine bizzat ulaşan yazılı şikayetler üzerine Denetleme Kurulu Karar Defterinde gerekçesi yazılı kararlar gereğince de denetleme görevi altı aylık süreye bağlı kalınmadan da ifa edilir. Denetleme kuruluna yazılan yazılar ve denetleme kurulundan çıkan yazılar ve denetim raporları denetleme kurulunca tutulacak Evrak Defteri üzerinde kayda alınıp sayı verildikten sonra işleme konulur. Yukarıda sayılan hallerde yapılan denetlemeler genel denetimin süresinde yapılmasını engellemez. Denetleme Usulü Madde 19-Denetleme kurulları denetimlerine başlamadan en az yirmi dört saat önce şubenin denetime tabi tutulacağına ilişkin bir yazıyı imza karşılığı olmak üzere şube başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verirler. Belirlenen tarihte şubeye ait bütün defter ve kayıtlar ile muhasebeye ilişkin evraklar ile

17 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ idari yazışmalara ait yazışma dosyaları ve varsa diğer evraklar üzerinde çalışmaya başlanır. Genel denetlemenin dışında olarak genel merkez yönetim kurulunun talimatı ve şikayete bağlı olarak yapılan denetlemelerde sadece ilgili konular hakkında denetleme raporu düzenlenir. Denetlemelere öncelikle şubenin banka ve kasa kayıtlarının tespit edilmesiyle başlanır ve bütün kayıtlar tarama usulü incelenir. Denetleme kurulu üyeleri paraya bağlı birim ve belgelerin denetlenmesine öncelik verirler. Genel denetlemelerde öncelikle mali kayıtların incelemesi tamamlandıktan sonra sırasıyla şubenin diğer defterleri ile iş ve işlemleri incelenerek denetim tamamlanarak şubenin mali durumu ve çalışmalarını içeren mufassal Denetleme Raporu düzenlenir. Şube yönetim kurulunun yazılı isteği, dernek genel merkezinin yazılı talimatı veya denetleme kuruluna yahut kurul üyelerine bizzat ulaşan yazılı şikayetler üzerine yapılan denetlemelerde ise sadece denetlenmesi istenilen veya şikayet konusuna ilişkin Denetleme Raporu düzenlenir. Denetlemeler şube merkezinde yapılır. Denetleme Raporları denetleme kurulu evrak kayıt defterinden sayı verilerek işleme konulur. ALTINCI BÖLÜM Şubelerin Muhasebe İşlemleri ve İşçi Çalıştırma Giderler Madde 20-Şubelerde harcamalar yönetim kurulu kararlarına göre yapılır. Yönetim kurulu kararına dayandırılmayan giderler kabul edilemez. Ancak hesap dönemleri içerisinde yapılabilen zaruri ödemeler ( kira, elektrik, su v.b) hesap dönemi başında alınan genel kararlara göre de yapılabilir. Giderler, Aylık Gelir ve Gider Tablosunda yer aldığı üzere; yıllık aidat gelirlerinin %30 una tekabül eden miktarın Genel Merkez hissesi ve %15 inin de sosyal amaçlı hizmet binaları, sağlık ve huzurevi dinlenme tesisleri fonuna olmak üzere % 45 inin ödenmesi, demirbaş alımına karşılık yapılan giderler, ücret giderleri, kanuni giderler, harcırah ve yolluk giderleri, genel kurul masraflarına ait giderler, kira giderleri, posta ve telefon giderleri, bina masraflarına karşılık yapılan giderler, oto masraflarına ait giderler, sosyal yardım giderleri, matbaa giderleri, kırtasiye giderleri, üyelere yapılan bağış ve

18 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 35 yardım giderleri, temsil ve ikram giderleri, iş takibi ve noter giderleri, eğitim-seminer ve toplantı giderleri, avans ve borç ödemelerine ait giderler, şube mutfak giderleri ve müteferrik giderlerden oluşmaktadır. Giderler, harcama tarihlerine göre sırasıyla deftere işlenir. Ödeme karşılığı alınan harcama belgesi en geç on günlük yasal süreyi geçirmeksizin deftere kaydedilir. Giderlerin Açıklaması Madde 21- Yukarıdaki madde de sayılan şube giderleri aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; Genel Merkez Kesintisi Dernek tüzüğünün 30 uncu maddesine göre şubelerin yıllık aidat gelirlerinin %30 u genel merkez hissesi olarak dernek genel merkezi hesabına, %15 i de yine aynı madde hükmüne göre sosyal amaçlı hizmet binaları, sağlık, huzurevi ve dinlenme tesisleri fonunda tutularak kullanılmak üzere genel merkeze gönderilir. Bu ödemeler aidat gelirlerinin yıllık olarak genel merkez hesaplarına aktarılması durumunda gerekli kesintiler genel merkez yönetim kurulu tarafından tüzükte belirlenen 36 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ oranlar üzerinden yapılarak kalan %55 lik tutar şube hesabına aktarılır. Şubeler aidat gelirleri üzerinden yapılan kesintileri hesaba katmadan tamamına (%100) alındı belgesi keserek tutmakta oldukları defterin gelir hanesine kaydederler. Şube hesaplarına yatan %55 lik tutarın dışında kalan % 45 lik tutar karşılığı olarak genel merkez tarafından gönderilen alındı belgeleri tutulmakta olan defterin gider hanesine kaydedilerek gerekli mahsup işlemi gerçekleştirilir. Demirbaş Giderleri Aylık Gelir ve Gider Tablosunun gider kalemleri içerisinde yer alan Demirbaş Giderleri, şubenin ihtiyacı olan masa, sandalye, klima, bilgisayar, yazı makinesi gibi şubelerde tutulmakta olan Demirbaş Defterine kaydedilen ve miadı dolunca kayıttan düşürülerek, hurdaya çıkartılan veya hurdaya çıkarıldığında paraya çevrilebilen eşyaların yönetim kurulu kararıyla satın alınması nedeniyle fatura karşılığı yapılan ödemelerden oluşur. Ücret Giderleri Şubelerimizde ücret giderleri iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar yönetici ve personele yapılan ücret ödemeleridir.

19 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 37 a) Yönetici Ücret Ödemeleri 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 13 üncü ve dernek tüzüğünün 31 ve 32 inci maddelerine dayanarak şubenin finansal durumu göz önünde bulundurularak şube genel kurullarında belirlenen yönetici ücretleri, huzur hakları veya toplantı ödeneklerinden oluşur. Yöneticilere ödenen bu ücretler bordro düzenlenerek ödenir ve bu ödemeler düzenli olarak tutulmakta olan Bilanço veya İşletme Hesabı Defterinin gider bölümüne kaydedilir (EK-10). Yöneticilere genel kurul kararına dayanılarak yapılan ücret, huzur hakkı veya toplantı ödeneği ödemelerinde, genel kurul kararıyla net olarak belirlenen miktar a bölünerek çıkan rakamın 100 ile çarpılması suretiyle brüt miktar bulunur. Bulunan bu miktardan, % 15 lik Gelir Vergisi, % 06 Damga Vergisi tutarları çıkarılarak ödenecek net ücret bulunmuş olur. Bu şekilde hesaplanarak ödenen yönetici ücret ödemelerinden SSK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi kesintisi yapılmayacaktır. b) Personel Ücret Ödemeleri Genel kurul toplantısında kabul edilen tahmini bütçede karşılığı olmak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla işe alınarak çalıştırılan bütün branşlardaki personele 38 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ verilecek ücret en az asgari ücret olmalıdır. Asgari ücret ise her yılı Asgari ücret Komisyonunun belirlemiş olduğu miktarlardan (16 yaşından büyükler için) ödenir. Brüt Asgari Ücret veya Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan net miktarın brütünden (Brüt miktar=net miktar / %71,65) Gelir Vergisi (%15), Sigorta Primi (%14), İşsizlik Sigortası (%1), Damga Vergisi (%06) çıkarılarak net ücret bulunmuş olur. Türkiye İşçi Emeklileri Derneğinin hiçbir şubesinde sigortasız işçi çalıştırılamaz (EK-11). Yönetici ve personele ödenecek ücretler bordro usulü ödenir. Kanuni Giderler Aylık Gelir ve Gider Tablosunun Giderler bölümünde yer alan Kanuni Giderler içerisinde Muhtasar Vergi, Sigorta Primleri, Bina Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Gider İndirim Ödemesi kalemlerine yer verilmiştir. Bu ödemelerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Kanunları gereğince yatırılması zorunludur. Sigorta Primlerinin tahakkuk ve ödeme süresi ertesi ayın 30 una kadar olduğundan bu süre geçirilmemelidir.bu ödemeleri süresi içerisinde ilgili kurumlara yatırmayan şube yöneticileri doğacak cezai işlemlerden sorumlu olup cezalar kendilerinden tahsil edilir.

20 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 39 Harcırah ve Yolluk Giderleri Harcırah ve yolluk giderleri, yönetim kurulu harcırahları, denetleme kurulu harcırahları, personel harcırahları ve yol ve konaklama giderleri kalemlerinden oluşmuştur. Harcırah ve yolluk miktarlarının alt ve üst sınırları dernek olağan genel kurul toplantılarında belirlenen miktarlardır. Şubeler bütçe imkanları çerçevesinde bu miktarların alt veya üst sınırlarından birisini yahut bu sınırlar arasında bir miktarı Yönetim Kurulu Kararıyla belirleyebilir. Şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve görevlendirilen şube personeline yolluk ve harcırah ödenir. Normal uygulamada düşük olan harcırah miktarı personele, yüksek olan harcırah miktarı ise yönetim kurulu üyelerine ve denetleme kurulu üyelerine ödenir. Harcırah ve yolluklar Yönetici Yolluk Beyannamesi (EK-12) ve Personel Yolluk Beyannamesi nin(ek-13) ilgili kişilerce doldurularak imzalanmasından sonra şube mali sekreteri tarafından ilgili kişilere ödenir. Harcırah tahakkukunda, ödenmesine karar alınan günlük miktar ile seyahatte bulunulan gün sayısı çarpılarak, harcırah tutarı bulunur. Bu tutara gidiş vasıta, dönüş vasıta bedeli eklenerek yekun miktar ödenir. Gidiş ve dönüş vasıta bel- 40 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ geleri yolluk beyannamesine eklenir. Her 1 yolluk beyannamesine 1 kişi yazılır. Konaklama bedeli beyanname üzerinde gösterilmez. Beyannamede belirtilen tutarı alacak olan Çift imza ile beyannameyi imzalar. Şube Başkanı, Ödenmesi Uygundur bölümünü imzalar. Yollukların vergilendirilmesinde gidiş ve dönüş vasıta ücretleri bedeli ödenmiş belgeli gider olduğundan vergiye tabi değildir. Sadece harcırah tutarı vergilendirilir. Bu vergilendirmede de günlük harcırah yevmiyesi tutarının tamamı değil, Devletçe her yıl belirtilen gelir vergisinden muaf kısım düşürülerek kalan miktar vergilendirilir. Genel kurul giderleri Olağan veya olağanüstü olarak yapılan genel kurul toplantıları için yapılan harcamalardır. Bu harcamalar içerisinde gazete ilan ücreti, salon kirası, toplantıya katılan kurul üyelerine yapılan ikramlar ile genel kurul toplantılarına katılan mülki erkan ile misafirlere verilen yemek ve gerektiğinde kiralanan araçlara ödenen ücretlerden oluşur. Kira giderleri Dernek malı olmayan şube ikametgahlarına aylık olarak ödenen ücretleri oluşturduğu gider kalemidir. Bu kira ödemeleri-

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27021

Resmî Gazete Sayı : 27021 11 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27021 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME 2012 - Kararın No'su Tarihi Konusu / /20 Olağan genel kurul toplantısı Başkan : Üyeler : Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 24/03/2014 Toplantı Sayısı : 385 Karar Sayısı : 3255 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3255- Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi taslağının yapılan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMAÇ Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği nin üyelerinin hakları,

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar GENEL GEREKÇE 7/11/2013 tarihinde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun u yürürlükten kaldırmaktadır. Buna istinaden yeni Kanun

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye deki Üniversitelerin jeofizik mühendisliği bölümlerindeki

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULAN ORTAK BİR VERİ TABANINDAN YARARLANMAK SURETİYLE YAPILACAK HARCAMALARDA VERİ GİRİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRME İŞLEMİ/BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1 12.01.2013 TARİHİNDE İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILAN SANDIK OLAĞAN GENEL KURULUNDA TADİL EDİLEN VE GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN YÖNETMELİK İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİNDE ÇALIŞAN

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı