ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 1 2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELER ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 2005

2 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELERİ ÇALIŞMA VE MUHASEBE YÖNERGESİ 4 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Hukuki dayanak Madde 2-Bu yönerge, 4/11/2004 tarihli 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 27/05/2005 tarihli dernek genel kurulunda oylanarak kabul edilen ve anılan Kanunlara uygunluğu Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16/06/2005 tarihli yazısı ile de derneğe bildirilen Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Tüzüğünün hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin seçilmiş oldukları görevlerini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Dernek Tüzüğü ne uygun olarak yürütmeleri sırasında; yapılan çalışma ve faaliyetlerin esas ve usulleri ile uyulması gereken diğer konuları belirlemektedir. Kapsam Madde 3-Bu yönerge, şubelerin çalışma şekline, evrak kayıt ve yazışma esas ve usullerine, gelir ve giderlere ilişkin işlemlerine, şube yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkilerinin yanı sıra yükümlülük ve sorumlulukları ile diğer hususlara ait hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 4-Bu yönergede geçen; Dernek Türkiye İşçi Emeklileri Derneğini, Genel Merkez Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkezini,

3 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 5 Genel Başkan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanını, Şube Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Şubesini, Şube Başkanı Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Şube Başkanını, Yönetim kurulu Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme kurulu Şube Denetleme Kurulunu, Kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Medeni kanun 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu, Tüzük Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Tüzüğünü, Genel kurul Şube üyelerinin bir araya gelerek şube iş işlemlerini görüştükleri ve şube organlarını seçtikleri toplantı, Mülki idare amirliği Şube merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını, DerneklerYönetmeliği 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği, İfade eder. 6 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ İKİNCİ BÖLÜM Şube Organlarının İşleyişi Genel Kurul Madde 5-Genel kurul dernek tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Buna göre; a) Görev süresinin tamamlanmasına en az on beş gün kala yönetim kurulu tarafından olağan genel kurul yapılmasına dair karar alınarak genel kurul gündemi saptanır (Ek-1). b) Yönetim kurulu kararıyla saptanan olağan genel kurul gündemi genel kurulun yapılacağı toplantı tarihinden en az on beş gün önce olmak üzere yerel bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda toplantı yerinin adresi de açık bir şekilde belirtilir (Ek-2). c) Yönetim kurulu üyeleri ve genel kurulda görev yapmak üzere görevlendirilen şube personeli ile sair görevliler toplantı saatinden en az iki saat önce toplantı yerine gelerek üye listesini imzaya açarak çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığını temin amacıyla toplantıya katılan üyelerce imzalanmasını ve yakalarına genel kurul üyesi olduklarına dair yaka kartlarının takılmasını sağlarlar. Ayrıca toplantıya davet edilen mülki er-

4 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 7 kan ile diğer davetlilere misafir yaka kartı vererek genel kurul üyelerine tanıtılmaları için isimlerini kaydederler. d) Genel kurul ilanda belirtilen saatte yönetim kurulu başkanının açılış konuşmasıyla başlatılır. Açılıştan sonra, genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulması için üyelerce verilen önerge (takrir) veya önergeler oylanarak divan heyeti seçimi gerçekleştirilir(ek-3). Seçilen divan heyetinin başkanı tarafından gündem uygulanarak genel kurul yapılır. e) Şube başkanlığına aday olan kişi, genel kurullarda tek dereceli olarak seçilir. Üyeler başkan adayının veya adaylarının hazırladığı listeleri dikkate alarak oy kullanılır. Şube yönetim ve denetim kurullarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri zorunludur. Aday veya adayların isimlerinin yer aldığı varsa matbu olarak bastırılmış oy pusulaları ve oy pusulalarının konulacağı zarflar divan heyeti tarafından mühürlü olarak sandık başında bulundurulur. Gizli olarak yapılan oy kullanma işleminin 8 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ sonunda oy sandığı veya sandıkları divan heyeti tarafından açık tasnif usulüne uygun olarak açılır ve tasnif edilerek seçim sonuçları ilan edilir. Ancak genel kurul üyeleri arasından Oy Tasnif Heyeti olarak en az üç kişilik bir heyetin seçilmesi durumunda bu heyet üyelerinin tasnif işleminin sonucuna göre düzenledikleri ve imzaladıkları, seçim sonuçlarını içeren tutanak divan heyeti tarafından okunarak seçim sonuçları ilan edilir. f) Genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az onda biri tarafından imzalanmış olmak kaydıyla divan başkanlığına yazılı olarak verilen önerge ile görüşme açılması için gündeme madde eklenebilir. Ancak önerge ile görüşülmesi istenilen konu gündemde yer alan seçim maddesinin sonrasına bırakılamaz. g) Genel kurul toplantısı tamamlandıktan sonra genel kurul toplantısının sürecini içeren Toplantı Tutanağı divan heyeti tarafından yazılmış olduğu şekliyle imzalanır ve oy pusulaları, yazılı önerge ve benzeri bütün evrak-ı müsbite ile birlikte seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine verilir. h) Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, yapılan genel kurula ait sonuç bildirimi-

5 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 9 ni(ek-4) ve ekinde divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman üye tarafından imzalanmış olan genel kurul toplantı tutanağının (Divan Tutanağı) bir örneğini en geç otuz gün içerisinde bulundukları yerin mülki idare amirliğine verir (EK-5). ı) Genel kurulun herhangi bir nedenle tamamlanamaması veya divan başkanlığı tarafından ertelenmesi hallerinde şubenin yönetimi divan başkanlığında kalır. Divan başkanlığı bu olağanüstülük nedeniyle şubenin iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ikamet hususlarını da göz önünde bulundurarak belirlediği ikinci toplantı tarihine kadar şubeyi yönetmek üzere şube üyeleri arasından üç kişilik geçici kurul görevlendirilmesi için dernek genel merkezine başvuruda bulunabilir. Genel merkez tarafından geçici kurul üyesi olarak atanan kişiler tarafından şube temsil edilir. Geçici kurul üyelerinin görevlendirilmelerinde sadece şubenin zaruri ödemelerini yapabilecekleri hususu özellikle belirtilir. j) Genel kurul toplantısı ertelenmiş olduğu tarihte yine önceki usullerle yapılır. 10 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Şubelerin Yönetimi Madde 6-Yönetim, şube genel kurulunda dernek tüzüğüne göre faaliyet göstererek şubeyi yönetmek üzere seçilen ve dernek tüzüğüne göre görevleri bulunan Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube İdari Sekreteri, Şube Mali Sekreteri ve Şube Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri olmak üzere beş kişiden oluşan şubenin icra organıdır. Şubelerin seçilmiş yönetim kurulları tarafından yönetilmesi asıldır. Yönetim Kurulları alacakları yazılı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Yönetim kurulu kararı olmadan yapılan iş ve işlemler, ilgili yönetim kurulu üyesini sorumlu kılar. Ancak yönetimin seçilememesi, görevden alınması veya istifa etmiş olması gibi olağanüstü durumlarda şubeyi genel kurula götürmek ve o zamana kadar şubeyi yönetmek üzere Genel Merkez tarafından bu yönergenin 5 inci maddesinde belirlenmiş olan yetki çerçevesinde Geçici Kurul görevlendirilebilir. Şubelerin Denetimi Madde 7-Şubeler, şube denetleme kurulu ve genel merkez denetleme kurulu tarafından her zaman denetlenebileceği gibi şube yönetim ku-

6 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 11 rulunun uygulamaları hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak da mülki idare amirlikleri tarafından her zaman denetlenebilir. Şube denetleme kurulu da yönetim kurulu gibi şube genel kurulunda seçilen üç kişiden oluşur ve ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör üye seçer. Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulu üyelerinin dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, yapılan faaliyetler ile ilgili işlem ve eylemlerinin doğruluk, verimlilik ve etkinlik yönlerinden amacına uygun olup olmadığını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek, ve şubenin daha fonksiyonel bir yapıya sahip olabilmesi ile gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunların önceden giderilmesi için en geç altı ayda bir olmak üzere Denetim Raporu düzenler. Düzenlenen denetim raporlarının bir örneği düzenleme tarihinden itibaren bir hafta içerisinde şubenin evrak kaydına sokularak yönetim kuruluna verilir. Ayrıca bu raporlara uygun olarak genel kurul toplantıları öncesinde hazırlanan Genel Denetim Raporu da olağan genel kurul toplantılarında genel kurul üyelerine sunularak üyelerin yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda kanaat edinerek karar vermeleri konusunda yardımcı olunur. 12 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şubelerin Çalışma Esas ve Usulleri Yönetim kurulu Madde 8-Genel kurul toplantısında tek dereceli olarak seçilen şube başkanı ile diğer üyelerden oluşan yönetim kurulu ilk toplantısını en geç bir hafta içerisinde şube başkanının başkanlığında toplanır. İlk toplantıda yönetim kurulu eksiksiz olarak toplanır ve görev dağılımını yapar. Bu görev dağılımında gizli oy ile bir başkan yardımcısı, bir şube idari sekreteri, bir şube mali sekreteri ve bir şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri seçilir. Yönetim kurulu üyeleri dernek tüzüğünde belirlenmiş görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin görevinden ayrılması halinde yerine şube genel kurulunda seçilen yönetim kurulu yedek üyelerinden birisi çağrılır. Bu çağrı yedek üyeler arasındaki sıraya uyularak yapılır. Şube başkanının görevden ayrılması halinde ise yerine kimse getirilemez ancak tüzük hükümleri çerçevesinde şube genel kurulunda yeni bir başkan seçilinceye kadar başkan yar-

7 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 13 dımcısı tarafından şube yönetilir ve yönetim kurulu toplantıları, başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev dağılımının dışında ayrıca bankalarda ve bilumum resmi iş ve işlemlerde kullanılmak üzere imza sirkülerinin çıkarılması ve ilgili kurul üyelerinin yetkilendirilmesinin yanı sıra bankalardan para çekilmesi işleminde bulunması gereken iki imzadan birinin mutlak şube başkanına ait olması hususu ve şube gelirlerini tahsil etmek üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesinin yetkilendirilerek adlarına Yetki Belgesi tanzim edilmesi hususu ile ilk toplantıda bir dahaki olağan genel kurul toplantısına kadar geçen zaman içerisinde yönetim kurulunun toplantı zamanlarını ve toplanma şekillerinin düzenlenmesi hususlarının yazılı olarak karar altına alınması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunarak yaz aylarında olmak üzere izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu isteklerin yönetim kurulunca uygun bulunması halinde veya uygun bulunmaması halinde karara yazılması asıldır. İzinli sayılma süreleri 14 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ yılda otuz günden fazla olamaz. Yönetim kurulu üyelerinden izinli sayılanların sayısı, karar alma sayısının altına düşemez. Aynı anda en fazla iki yönetim kurulu üyesi izinli sayılabilir. Başkan Madde 9-Genel kurul toplantısında şube başkanı olarak seçilen kişi şube başkanlığı görevini ifa etmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğüyle kendisine verilen yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır. Şube başkanı temsil görevini yerine getirirken hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların kamuoyundaki yansımalarından ötürü kayıtlı üyelere ve dernek genel merkezine karşı sorumludur. Şube başkanı kendisine yasalar, dernek tüzüğü ve şube genel kurul kararı ile verilen görev ve yetkilerini; a) Şubeyi gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil etme yetkisi çerçevesinde olmak üzere; a.1- Şubenin bulunduğu İl ve İlçelerde bulunan mülki erkan ve kamu kurum ve kuruluşlarının diğer görevlileri ile medeni ilişkiler içerisinde bulunmaya gayret göstererek, işçi emeklisi dul ve yetiminin kamu kurum ve kuruluşlarında

8 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 15 karşılaştıkları sorunlarının bekletilmeden ve ayırım yapılmadan çözümlenmesini sağlamak, a.2-şubenin bulunduğu şehirdeki sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler kurarak dernek amacının tanınmasını sağlamak ve üyelerine yansıyacak yerel hizmetlerin çabuklaşmasını çoğaltılmasını sağlamak, a.3- Dernek genel merkezinin bilgisi dahilinde olmak üzere, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte platform oluşturmak ve bu platformlarda şubeyi temsil etmek, b) Şube başkanı şubede oluşturulan komisyonlara başkanlık etmenin yanı sıra şubede yapılan bütün çalışmaları takip ve kontrol eder. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan olumsuzluklardan birinci derecede sorumlu olmakla birlikte çözümünde de yetkilidir. c) Şube başkanı sahip olduğu birinci derecede imza yetkisine dayanarak oluşturulacak platformlar için protokol imzalamak, d) Şube faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alarak gerektiğinde ilgili birimlerden izinleri alınmış olarak üyelerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretilmesini sağla- 16 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ mak için mahalle, sokak toplantılarını yapmak ve bu toplantılara başkanlık etmek, e) Şubenin denetiminde hazır bulunarak sorulan bütün sorulara cevap vermek veya cevaplandırılmasını sağlamak, f) Birinci derecede sorumlu olduğu, şube tarafından yoksul üyelere yapılan sosyal yardımların teminini ve dağıtımını sağlamanın yanı sıra, şube bütçesi imkanları çerçevesinde Öğrenim Burs verilmesi halinde müracaatçıların içerisinde yoksul ve en başarılı olan öğrencilerin tespit edilmesini sağlamak, g) Şube de yapılan harcamalara ait sarf evraklarının usulüne uygun olarak alınmasını sağlamak ve bu evrakları (fatura, perakende satış, ücret bordroları, yol biletleri, serbest meslek makbuzu v.b) bizzat görülüp, incelendiğini göstermek üzere imzalamak, h) Gerektiğinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanan yönetim kurulu gündemine madde eklenmesi teklifinde bulunarak gündeme madde eklenmesini sağlamak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak şube başkanının her ne sebeple olursa olsun en az üç ay şube merkezi dışında kalması-

9 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 17 na neden olacak görevlendirmeler yapılması halinde, bu görev veya görevler süresince, yukarıda maddeler halinde yer alan işler şube başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir. Başkan Yardımcısı Madde 10-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube başkan yardımcılığı getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube başkan yardımcısı, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şube başkanının izinli sayıldığı, raporlu bulunduğu veya bir haftadan fazla süren dış görevleri sırasında şube başkanlığına vekalet etmek, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve şube başkanına verilmiş olan bütün yetkileri kullanmak, b) Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde aynı maddede sayılan görevleri yerine getirmek, c) Şube yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri 18 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. İdari Sekreter Madde 11- a) Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube idari sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube idari sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; Gündeminde yer alan konularla ilgili evrakları bütün safahatıyla birlikte hazırlayarak toplantı esnasında yönetim kurulunun bilgisine sunmak, b) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları, düzgün ve okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız olarak Karar Defterine geçirerek, toplantıya katılanlar tarafından imzalanmasını sağlamak,

10 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 19 c) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak şube başkanı ile birlikte imzalamak, d) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel ve tüzel kişilerden gelen resmi yazı, dilekçe, v.b evrakların Evrak Kayıt Defterine kaydını yapmak ve yapılacak işlemler için Şube Başkanına arz etmek ve her türlü yazışma evrakını hazırlayarak imzaya sunmak(ek-6), e) Şube başkanı tarafından değerlendirilen veya havale edilen evraklardan gündeme alınması gerekenler için Gündem Dosyası oluşturmak, f) Karara bağlanan evraklar için yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak, Evrak Kayıt Defterine kayıt yaparak giden evrak sayısı vermek ve son imza için şube başkanına sunmak, g) Şube genel kurulu için gereken Üye Listesini ve bütün üyelere sunulması veya dağıtılması gereken Faaliyet Raporunu hazırlamak, h) Şubelerde tutulması zorunlu olan defterlerden Mali defterler dışında kalan defterlerin olması gereken şekilde tutulmasını ve üye kayıtlarının sürekli güncel olmasını sağlamak, 20 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ı) Şubenin bütün idari işlerini yerine getirmek ve varsa şube personelinin iş ve işlemleri öğrenerek eksiksiz yerine getirilmesi için eğitilmesini sağlamak, j) Üyelik müracaatlarını kabul ederek üyelerce doldurulmuş bulunan matbu üye kartlarını yönetim kuruluna sunarak üyelik kararlarının alınmasını sağlayarak, üye kartları ve Üye Kayıt Defterine üyelerin vatandaşlık numaralarının yazılmasını sağlamak, k) Şube idari sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Mali Sekreter Madde 12-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube mali sekreterliğine getirilen kişi

11 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 21 hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube mali sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şubenin tüm mali iş ve işlemlerinden sorumlu olmakla birlikte şube gelirlerinin toplanmasında kullanılan Alındı Belgeleri ile yapılan harcamalara ilişkin sarf evraklarını (fatura, perakende satış fişleri, ücret bordroları,yol biletleri, serbest meslek makbuzu v.b) muhafaza etmek, b) Şube ihtiyaçlarının giderilmesi ve zaruri ödemelerin yapılması için Bankalardan para çekilmesi için talimat yazılarını hazırlamak ve şube başkanı ile birlikte imzalamak, c) Şubede bilanço esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda (31 Aralık itibarıyla) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak, 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği nin 41 inci maddesi gereğince Bilanço ve Gelir Tablosu hazırlamak (EK-7), d) Şubede işletme hesabı esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda, (31 Aralık itiba- 22 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ rıyla) 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği nin 40 ıncı maddesi ile belirlenen şekilde İşletme Hesabı Tablosu hazırlamak (EK-8) e) Her ayın sonunda Aylık Gelir ve Gider Tablosu nu hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak (EK-9), f)yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilen Aylık Gelir ve Gider Tablosu nu şube başkanı ile birlikte imzalayıp bir suretini giden evrak dosyasında muhafaza ederek aslını Genel Merkeze göndermek, g) Şube muhasebe bürosunu yürütmek varsa muhasebe personeline nezaret ederek işlem ve kayıtların usulüne göre tutulmasını sağlamak, h) Dernek genel merkezi tarafından bastırılarak gönderilen veya şube tarafından bastırılmış olan Alındı Belgelerinin, yukarıda anılan Dernekler Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde gösterildiği şekilde Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilmesini sağlamak, ı) Şube gelirlerini tahsil etmek üzere tanzim edilen Yetki Belgelerinin süresi dolduğunda Dernekler Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinde

12 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 23 belirtildiği şekilde yenilerini hazırlayarak şube başkanının onayına sunmak, j) Şube mükellefiyeti esas alınarak, varsa vergi ve sigorta primlerinin zamanında ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak, k) Şubenin mal varlığına ilişkin belgeler ile demirbaş kayıtlarında yer alan emtialar ile ilgili kayıtların usulüne uygun tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, l) Yetki Belgesi sahipleri tarafından tahsil edilen paraları, en geç 30 gün içerisinde teslim alarak bankaya yatırmak, m) Dernekler Yönetmeliği nin 83 üncü maddesi gereğince her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Dernekler Beyannamesinin mali bölümlerini hazırlamak ve beyannamenin mülki idare amirliğine verilmesini ve bir örneğininde genel merkeze gönderilmesini sağlamak, n) Dernek denetim kurulu veya şube denetim kurulu hatta mülki idare amirlikleri tarafından yapılabilecek denetlemeleri göz önünde bulundurarak şube hesaplarının her zaman iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak, 24 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ o) Şube mali sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Madde 13-Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini; a) Şubeye kayıtlı üyelerin semt, mahalle ve sokak toplantılarında bir araya gelmelerini sağlamak,

13 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 25 b) Toplantılarda belirlenen sorunların yerel yöneticiler tarafından çözümü için şube başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte girişimlerde bulunmak, c) Dernek amacının tanıtımının yapılarak üye sayısının artırılmasına yönelik seminer, konferans v.b toplantılar düzenlemek, d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için çeşitli organizasyonlar yapmak, e) Üyeler arasında fakir olan ve müşkül durumda bulunanları tespit edilmesini ve sosyal yardım almalarını sağlamak, f) Üyeler arasında sağlık problemi olanların tespit edilerek ihtiyaçlı olanların sıkıntılarının giderilmesine çalışmak ve gerektiğinde şube başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek adına hasta üyelerin ziyaretlerinde bulunmak, g) Şube eğitim ve teşkilatlandırma sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu 26 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şubelerde Tutulacak Defter ve Kayıtlar Tutulacak Defterler Madde 14- Şubeler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Buna göre; a) İşletme hesabı esasına göre defter tutan şubelerin tutacakları defterler ve uyacakları esaslar aşağıdaki gibidir 1)Karar Defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2)Üye Kayıt Defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3)Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kay-

14 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 27 dedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4)Demirbaş Defteri Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5)İşletme Hesabı Defteri Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir 1) Karar Defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2) Üye Kayıt Defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işle- 28 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ nir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3) Evrak Kayıt Defteri Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve şubelerce tutulması zorunlu olan defterlerin yenilerinin tutulmaya başlanmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılması şarttır.

15 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 29 Defterlerin tutulma şekli Madde 15-Defterlerin silintisiz ve kazıntısız bir şekilde mürekkepli kalemle yazılması asıldır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve dernekler biriminden veya noterden onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Şubelere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. 30 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ Defter Kayıtları Madde 16-İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; a)işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. b)kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan şubelerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Şube defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur. Hesap dönemi Madde 17-Şubelerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 aralıkta sona erer.

16 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 31 BEŞİNCİ BÖLÜM Şubelerin Denetimine İlişkin Esas ve Usulleri Denetleme Kurulu Madde 18-Derneklerin ve şubelerin zorunlu organlarından olan denetleme kurulu, dernek tüzüğünün 27 inci maddesine göre şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Asıl üyeler arasında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve davet edilir. Boşalmalar nedeniyle kurulun oluşturulamaması durumunda yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul kararı alınarak genel kurul toplantısı yapılarak yeni denetleme kurulu oluşturulur. Denetleme kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen bir hafta içerisinde ilk toplantılarını yaparak bir başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme kurulu denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetimin sonrasında hazırladığı üç nüsha Denetim Raporunun bir sureti gereği için şube yönetim kuruluna vererek bir suretini 32 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ de merkez yönetim kurulu başkanlığına gönderir. Diğer nüshasını ise toplandığında genel kurula sunulmak üzere bir dosyada muhafaza ederler. Ancak şube yönetim kurulunun yazılı isteği, dernek genel merkezinin yazılı talimatı veya denetleme kuruluna yahut kurul üyelerine bizzat ulaşan yazılı şikayetler üzerine Denetleme Kurulu Karar Defterinde gerekçesi yazılı kararlar gereğince de denetleme görevi altı aylık süreye bağlı kalınmadan da ifa edilir. Denetleme kuruluna yazılan yazılar ve denetleme kurulundan çıkan yazılar ve denetim raporları denetleme kurulunca tutulacak Evrak Defteri üzerinde kayda alınıp sayı verildikten sonra işleme konulur. Yukarıda sayılan hallerde yapılan denetlemeler genel denetimin süresinde yapılmasını engellemez. Denetleme Usulü Madde 19-Denetleme kurulları denetimlerine başlamadan en az yirmi dört saat önce şubenin denetime tabi tutulacağına ilişkin bir yazıyı imza karşılığı olmak üzere şube başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verirler. Belirlenen tarihte şubeye ait bütün defter ve kayıtlar ile muhasebeye ilişkin evraklar ile

17 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ idari yazışmalara ait yazışma dosyaları ve varsa diğer evraklar üzerinde çalışmaya başlanır. Genel denetlemenin dışında olarak genel merkez yönetim kurulunun talimatı ve şikayete bağlı olarak yapılan denetlemelerde sadece ilgili konular hakkında denetleme raporu düzenlenir. Denetlemelere öncelikle şubenin banka ve kasa kayıtlarının tespit edilmesiyle başlanır ve bütün kayıtlar tarama usulü incelenir. Denetleme kurulu üyeleri paraya bağlı birim ve belgelerin denetlenmesine öncelik verirler. Genel denetlemelerde öncelikle mali kayıtların incelemesi tamamlandıktan sonra sırasıyla şubenin diğer defterleri ile iş ve işlemleri incelenerek denetim tamamlanarak şubenin mali durumu ve çalışmalarını içeren mufassal Denetleme Raporu düzenlenir. Şube yönetim kurulunun yazılı isteği, dernek genel merkezinin yazılı talimatı veya denetleme kuruluna yahut kurul üyelerine bizzat ulaşan yazılı şikayetler üzerine yapılan denetlemelerde ise sadece denetlenmesi istenilen veya şikayet konusuna ilişkin Denetleme Raporu düzenlenir. Denetlemeler şube merkezinde yapılır. Denetleme Raporları denetleme kurulu evrak kayıt defterinden sayı verilerek işleme konulur. ALTINCI BÖLÜM Şubelerin Muhasebe İşlemleri ve İşçi Çalıştırma Giderler Madde 20-Şubelerde harcamalar yönetim kurulu kararlarına göre yapılır. Yönetim kurulu kararına dayandırılmayan giderler kabul edilemez. Ancak hesap dönemleri içerisinde yapılabilen zaruri ödemeler ( kira, elektrik, su v.b) hesap dönemi başında alınan genel kararlara göre de yapılabilir. Giderler, Aylık Gelir ve Gider Tablosunda yer aldığı üzere; yıllık aidat gelirlerinin %30 una tekabül eden miktarın Genel Merkez hissesi ve %15 inin de sosyal amaçlı hizmet binaları, sağlık ve huzurevi dinlenme tesisleri fonuna olmak üzere % 45 inin ödenmesi, demirbaş alımına karşılık yapılan giderler, ücret giderleri, kanuni giderler, harcırah ve yolluk giderleri, genel kurul masraflarına ait giderler, kira giderleri, posta ve telefon giderleri, bina masraflarına karşılık yapılan giderler, oto masraflarına ait giderler, sosyal yardım giderleri, matbaa giderleri, kırtasiye giderleri, üyelere yapılan bağış ve

18 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 35 yardım giderleri, temsil ve ikram giderleri, iş takibi ve noter giderleri, eğitim-seminer ve toplantı giderleri, avans ve borç ödemelerine ait giderler, şube mutfak giderleri ve müteferrik giderlerden oluşmaktadır. Giderler, harcama tarihlerine göre sırasıyla deftere işlenir. Ödeme karşılığı alınan harcama belgesi en geç on günlük yasal süreyi geçirmeksizin deftere kaydedilir. Giderlerin Açıklaması Madde 21- Yukarıdaki madde de sayılan şube giderleri aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; Genel Merkez Kesintisi Dernek tüzüğünün 30 uncu maddesine göre şubelerin yıllık aidat gelirlerinin %30 u genel merkez hissesi olarak dernek genel merkezi hesabına, %15 i de yine aynı madde hükmüne göre sosyal amaçlı hizmet binaları, sağlık, huzurevi ve dinlenme tesisleri fonunda tutularak kullanılmak üzere genel merkeze gönderilir. Bu ödemeler aidat gelirlerinin yıllık olarak genel merkez hesaplarına aktarılması durumunda gerekli kesintiler genel merkez yönetim kurulu tarafından tüzükte belirlenen 36 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ oranlar üzerinden yapılarak kalan %55 lik tutar şube hesabına aktarılır. Şubeler aidat gelirleri üzerinden yapılan kesintileri hesaba katmadan tamamına (%100) alındı belgesi keserek tutmakta oldukları defterin gelir hanesine kaydederler. Şube hesaplarına yatan %55 lik tutarın dışında kalan % 45 lik tutar karşılığı olarak genel merkez tarafından gönderilen alındı belgeleri tutulmakta olan defterin gider hanesine kaydedilerek gerekli mahsup işlemi gerçekleştirilir. Demirbaş Giderleri Aylık Gelir ve Gider Tablosunun gider kalemleri içerisinde yer alan Demirbaş Giderleri, şubenin ihtiyacı olan masa, sandalye, klima, bilgisayar, yazı makinesi gibi şubelerde tutulmakta olan Demirbaş Defterine kaydedilen ve miadı dolunca kayıttan düşürülerek, hurdaya çıkartılan veya hurdaya çıkarıldığında paraya çevrilebilen eşyaların yönetim kurulu kararıyla satın alınması nedeniyle fatura karşılığı yapılan ödemelerden oluşur. Ücret Giderleri Şubelerimizde ücret giderleri iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar yönetici ve personele yapılan ücret ödemeleridir.

19 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 37 a) Yönetici Ücret Ödemeleri 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 13 üncü ve dernek tüzüğünün 31 ve 32 inci maddelerine dayanarak şubenin finansal durumu göz önünde bulundurularak şube genel kurullarında belirlenen yönetici ücretleri, huzur hakları veya toplantı ödeneklerinden oluşur. Yöneticilere ödenen bu ücretler bordro düzenlenerek ödenir ve bu ödemeler düzenli olarak tutulmakta olan Bilanço veya İşletme Hesabı Defterinin gider bölümüne kaydedilir (EK-10). Yöneticilere genel kurul kararına dayanılarak yapılan ücret, huzur hakkı veya toplantı ödeneği ödemelerinde, genel kurul kararıyla net olarak belirlenen miktar a bölünerek çıkan rakamın 100 ile çarpılması suretiyle brüt miktar bulunur. Bulunan bu miktardan, % 15 lik Gelir Vergisi, % 06 Damga Vergisi tutarları çıkarılarak ödenecek net ücret bulunmuş olur. Bu şekilde hesaplanarak ödenen yönetici ücret ödemelerinden SSK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi kesintisi yapılmayacaktır. b) Personel Ücret Ödemeleri Genel kurul toplantısında kabul edilen tahmini bütçede karşılığı olmak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla işe alınarak çalıştırılan bütün branşlardaki personele 38 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ verilecek ücret en az asgari ücret olmalıdır. Asgari ücret ise her yılı Asgari ücret Komisyonunun belirlemiş olduğu miktarlardan (16 yaşından büyükler için) ödenir. Brüt Asgari Ücret veya Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan net miktarın brütünden (Brüt miktar=net miktar / %71,65) Gelir Vergisi (%15), Sigorta Primi (%14), İşsizlik Sigortası (%1), Damga Vergisi (%06) çıkarılarak net ücret bulunmuş olur. Türkiye İşçi Emeklileri Derneğinin hiçbir şubesinde sigortasız işçi çalıştırılamaz (EK-11). Yönetici ve personele ödenecek ücretler bordro usulü ödenir. Kanuni Giderler Aylık Gelir ve Gider Tablosunun Giderler bölümünde yer alan Kanuni Giderler içerisinde Muhtasar Vergi, Sigorta Primleri, Bina Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Gider İndirim Ödemesi kalemlerine yer verilmiştir. Bu ödemelerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Kanunları gereğince yatırılması zorunludur. Sigorta Primlerinin tahakkuk ve ödeme süresi ertesi ayın 30 una kadar olduğundan bu süre geçirilmemelidir.bu ödemeleri süresi içerisinde ilgili kurumlara yatırmayan şube yöneticileri doğacak cezai işlemlerden sorumlu olup cezalar kendilerinden tahsil edilir.

20 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ 39 Harcırah ve Yolluk Giderleri Harcırah ve yolluk giderleri, yönetim kurulu harcırahları, denetleme kurulu harcırahları, personel harcırahları ve yol ve konaklama giderleri kalemlerinden oluşmuştur. Harcırah ve yolluk miktarlarının alt ve üst sınırları dernek olağan genel kurul toplantılarında belirlenen miktarlardır. Şubeler bütçe imkanları çerçevesinde bu miktarların alt veya üst sınırlarından birisini yahut bu sınırlar arasında bir miktarı Yönetim Kurulu Kararıyla belirleyebilir. Şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve görevlendirilen şube personeline yolluk ve harcırah ödenir. Normal uygulamada düşük olan harcırah miktarı personele, yüksek olan harcırah miktarı ise yönetim kurulu üyelerine ve denetleme kurulu üyelerine ödenir. Harcırah ve yolluklar Yönetici Yolluk Beyannamesi (EK-12) ve Personel Yolluk Beyannamesi nin(ek-13) ilgili kişilerce doldurularak imzalanmasından sonra şube mali sekreteri tarafından ilgili kişilere ödenir. Harcırah tahakkukunda, ödenmesine karar alınan günlük miktar ile seyahatte bulunulan gün sayısı çarpılarak, harcırah tutarı bulunur. Bu tutara gidiş vasıta, dönüş vasıta bedeli eklenerek yekun miktar ödenir. Gidiş ve dönüş vasıta bel- 40 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ geleri yolluk beyannamesine eklenir. Her 1 yolluk beyannamesine 1 kişi yazılır. Konaklama bedeli beyanname üzerinde gösterilmez. Beyannamede belirtilen tutarı alacak olan Çift imza ile beyannameyi imzalar. Şube Başkanı, Ödenmesi Uygundur bölümünü imzalar. Yollukların vergilendirilmesinde gidiş ve dönüş vasıta ücretleri bedeli ödenmiş belgeli gider olduğundan vergiye tabi değildir. Sadece harcırah tutarı vergilendirilir. Bu vergilendirmede de günlük harcırah yevmiyesi tutarının tamamı değil, Devletçe her yıl belirtilen gelir vergisinden muaf kısım düşürülerek kalan miktar vergilendirilir. Genel kurul giderleri Olağan veya olağanüstü olarak yapılan genel kurul toplantıları için yapılan harcamalardır. Bu harcamalar içerisinde gazete ilan ücreti, salon kirası, toplantıya katılan kurul üyelerine yapılan ikramlar ile genel kurul toplantılarına katılan mülki erkan ile misafirlere verilen yemek ve gerektiğinde kiralanan araçlara ödenen ücretlerden oluşur. Kira giderleri Dernek malı olmayan şube ikametgahlarına aylık olarak ödenen ücretleri oluşturduğu gider kalemidir. Bu kira ödemeleri-

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27021

Resmî Gazete Sayı : 27021 11 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27021 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME 2012 - Kararın No'su Tarihi Konusu / /20 Olağan genel kurul toplantısı Başkan : Üyeler : Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 24/03/2014 Toplantı Sayısı : 385 Karar Sayısı : 3255 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3255- Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi taslağının yapılan

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı