Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede?"

Transkript

1 Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: Web: Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede? Pınar Bilgin Yrd. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Bu makaleye atıf için: Bilgin, Pınar, Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 2, Sayı 6 (Yaz 2005), s Bu makalenin tüm hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ne aittir. Önceden yazılı izin alınmadan hiç bir iletişim, kopyalama ya da yayın sistemi kullanılarak yeniden yayımlanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz kullanımına sunulamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. Aksi belirtilmediği sürece Uluslararası İlişkiler de yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK Derneğini, editörleri ve diğer yazarları bağlamaz. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Uluslararası İlişkiler Dergisi Söğütözü Cad. No. 43, TOBB-ETÜ Binası, Oda No. 364, Söğütözü ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E- Posta:

2 Uluslararasl ih~kiler <::ah~malannda "Merkez-<::evre": Tiirkiye Nerede? Pmar BiLGiN* 6ZET Bu makalede "standart" Uluslararasl ili;;kiler kavralll ve kurtlmlaril1ll1 geli~l1lckte olan dunyayl apklamakta yetersiz kaldlgl kabulunden yola pkllarak Tiirkiye' deki UluslllmraSI ili~kiler yazznzntn bu konuyla ilgili degerlendirmeleri tllrti~llllcllkflr. BUllll yaparkcll Ulusiararasl ili kiler r;alz~malannm dunyadaki yap zs 111 I merkez-r;evre ili$kilerinin ekillendirdigi sam temel almacak ve Turkiye'nin bu yapldaki yeri belirlelll1leye r;all llacaktlr. Bu amar;la belirleyici bir gosterge olarak Turkiye'deki en eski ve UZl1l1 solu/elu alan dergileri olan The Turkish Yearbook of International Relations ve Siyasal Bi/gil!'r Fakiiltesi Dergisi tarannll$tlr. Literatur taramasl Turkiye'deki Uluslararasl ili$kiler r;ait;;l71alamlln "cevrc"dc yer aldlgma ifjaret ctmektedir. Makalede bu durum "guvenlik" yazml ornegil1c odaklanarak tespit edihneye calz$limakta ve Turle Uluslararasl ili kiler yazll1 I III 11 yakla$1i11l tartl.~i1maktadlr. Anahtar kelimeler: Uluslararasl ili$kiler Kuramlan, Gelifj11lekte Diinya, Giivel1lik, Guvel1lik (:alzt;11lalan, Merleez-(:evre ili$kileri. "Center-periphery" Relations in the Study of International Relations: Where is Turkey? ABSTRACT "Standard" concepts and theories of International Relations have, ova tize Yl'I7rs, proven "increasingly irrelevant" in accounting for the "realities" of the developillg world. The article discusses how Turkey's International Relations literature has respo11ded to this isslit' byfocllsing 0/1 the example of the literature on "security". It is argued that Turkey is located in the "periphery" of International Relations, which is characterised by a hierarchical structure whereby the "center" develops the concepts and theories to be adopted by the "periphery". This argument is supported by a survey of the two oldest journals of International Relations in Turkey, namely, the Tllrkish Yearbook of International Relations and Siyasal BiEgiler Fakiiltesi Dergisi. Keywords: International Relations Theories, Developing World, Security, Security Studies, Center-Periphery Relations., Yrd. Do~. Dr., Bilkent Universitesi, Ulusiararasl tli~kiler Bbli.imli OgrPlim Uyesi. 1I1IJSLARARASlili~KilER, Cilt 2, Sayl 6, Yaz 2005, s

3 ULUSLARARASlill~l(llER Baghat Korany, 1986 yllmda yaymlanan "Strategic Studies and t~e Third World: A Critical Evaluation" (Stratejik <;ahgmalar ve U<;undi Dunya: Elegtirel bir Degerlendirme) baghkh makalesinde genelde Uluslararasl iligkiler 1 ve ozelde Stratejik <;ahgmalar yazmlm elegtirir ve f;>oyle der: $u anda universite ve yuksekokullarda okutulan, tanmml;; enstitiller ve ara;;hrma merkezlerinde uygulanan, ve klasik dergilerde ortaya koyulan [Uluslararasl ili;;kilerl paradigmasl U<;uncu Dunyanm bir turlu ba;;ml alamadlgl tehditleri, anla;;rnazhklan ve ;;iddeti analiz etmek ve anlamaktan gittik<;e daha da uzak kalmaktadlr. 2 Korany'nin baf;>ka bazl yazarlar tarafmdan da paylagllan kayglsl, "standart" olarak kabul edilen birtaklm kavramlann (mesela devlet, guvenlik, egemenlik, gu<;/iktidar) ve bu kavramlar uzerine inr;;a edilen kuramlann gelir;;mekte olan dunyanm uluslararasl ilif;>kilerini a<;lklamakta yetersiz kalmalandlr.3 Aym konuda goruf;> belirten Caroline Thomas 4 "Bah" kavramlan ve gelif;>mekte olan diinyanm gerc,;ekligi arasmdaki ilir;;kiyi mutsuz bir evlilige benzetir ve <;ozum olarak bor;;anmalanm onerir. "Standart" kabul edilen kavram ve kuramlar ile gelir;;mekte olan dunyamn tecrubeleri arasmdaki mesafenin a<;llmasmm iki temel endif;>e verici sonucundan bahsedilebilir. Birinci sonu<;, gelir;;mekte olan dunyanm uluslararasl ilir;;kilerini inceleyen yazma ilif;>kindir. "Standart" kavram ve kuramlann anlamakta ve anlatmakta zorlandlgl cografyalarm uluslararasl ilir;;kileri uzerine yazlp <;izenler, gittik<;e kuramsal <;ahr;;malara yabancllagmakta ve betimsel yontemler kullanmaya J Bu yazlda "UluslararaSI ili~kiler" disipline, "uluslararasi ili~kiler" bu disiplinin konusuna i:;;aret etmekte kullamlacaktlr. 2 Baghat Korany, "Strategic Studies and the Third World: A Critical Evaluation", International Social Science Journal, Cilt 38, No 4,1986, s :l 6rnegin bkz. M. Abdul-Monem Al Mashat, National Security in the Third World, Boulder, Westview Press, 1985; Mohammed Ayoob, "Regional Security and the Third World", Mohammed Ayoob (der.), Regional Security in the Third World; Case Studies from Southeast Asia and the Middle East, Londra, Croom Helm, 1986, s. 3-23; Mohammed Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the International System, Boulder, CO, Lynne Rienner, 1995; Caroline Thomas, In Search for Security: The Third World in International Security, Londra, Wheatsheaf, 1987; Paikiasothy Saravanamuttu ve Caroline Thomas, Conflict and Consensus in South I North Security, Cambridge, Cambridge University Press, 1989; K. J. Holsti, "International Theory and War in the Third World", 1. Brian Job (der.), The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Boulder, CO, Lynne Rienner, 1992, s ; K. J. Holsti, The State, War, and the State of War, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; Brian Job, "The Insecurity Dilemma: National, Regime and State Securities in the Third World", Brian Job (der.), The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Boulder, CO, Lynne Rienner, 1992, s Thomas, In Search for Security. 4

4 UluslararaSl j[i kiler C;alt$malarznda "Merkez-<;evre": Turkiye Nerede? yonelmektedirler. Bu ise, gelif;>mekte olan dunyanm analizinde, kendi kuramsalhgml reddeden, ancak, bilinc;-dl~l da olsa, egemen kavram ve kuramlar tarafmdan f;>ekillendirilen analizlerin saylca artmasma neden olmaktadlr. Bu tip analizler kendi kuramsalhklanm reddettiklerinden vardlklan sonuc;lan "olgusal gen;eklik" olarak sunmakta ve bu f;>ekilde kamuoyunun zaten genel gec;er olarak gordugunden sorgulamadan kabullendigi birtaklm anlayl~lann pekif;>mesine katklda bulunmaktadirlar. Farkh kuramlardan ilham alan tarti~malarm saylca smirh kaldlgi, farkh ac;lklamalann gelif;>tirilemedigi bir ortamda, gelif;>mekte olan dunyayl "duragan" ve hatta "gerileyen" bir ~ekilde sunan yaklaf;>lmlann egemenligi surekli klhnmaktadlr. "Haydut" veya "baf;>anslz" olarak nitelendirilen devletler uzerine yaztlanlar bu duruma ornek gosterilebilir. 5 Bu durumun ikinci sonucu "standart" kavram ve kuramlann kendileri baklmmdandlr. $oyle ki, gelif;>mekte olan dunyamn aglrhkh olarak betimsel yakla~lmlarla c;ahf;>llmasl, kavram ve kuramlann yetersiz kaldlgl durumlarda "kabahatin" bu cografyalarm "gelif;>memif;>liginde" bulunmasl, ve "standart" kavram ve kuramlarm bu "yetersizliklerinin" ortbas edilmesi sonucunu dogurmaktadlr. "Farkh" orneklerin entegre edilmemesi yuzunden "standart" kabul edilen bu kavram ve kuramlar arzulanan "evrensel" ac;lklayiclhga erif;>ememektedirler.6 Bunun da otesinde, ac;lklayabildiklerini iddia ettikleri gelif;>mif;> diinyayi da anlaylp anlatmaktan uzak kalmaktadlrlar. "Devlet" kavram ve kuramlan uzerine yapilan tartlf;>malara katklda bulunan bir yazann Hade ettigi gibi belki de "baf;>anslz" olan bazl devletler degil bizim "devlet" anlaylf;>lmlzdlr.7 Bunun farkma varmak, baf;>ka orneklerden yola C;lkan alternatif baklf;> ac;ilanm degerlendirmeyi gerektirir. Bu makalenin amacl, Korany'nin 8 ortaya koydugu ve baf;>ka yazarlann da altml C;izdigi,9 "standart" kavram ve kuramlann gelif;>mekte olan dunyayl ac;lklamakta yetersiz kaldlgl kabuliinden yola C;lkarak 5 Ele~tirel bir degerlendirme i<;in bkz. Pmar Bilgin ve Adam David Morton, "Historicising Representations of 'Failed States'; Beyond the Cold War Annexation of the Social Sciences?", Third World Quarterly, Cilt 23, No 1,2003, s ; Pmar Bilgin ve Adam David Morton, "From 'Rogue' to 'Failed' States? The Fallacy of ShorHermism", Politics, Cilt 24, No 3,2004,s Bu ele~tiriyi getirmek, "evrensel" a<;:lklay!clhga sahip kavram ve kuramlarm mutlaka geli~tirilmesinin arzu edildigi ve!ya mumkun oldugu :;;eklinde anla:;;ilmamahdlr. 7 Jennifer Milliken ve Keith Krause, "Special Issue: State Failure, Collapse and Reconstruction", Development and Change, Cilt 33, No 5, 2002, s Korany, "Strategic Studies and the Third World". 9 Stephanie Neuman, "International Relations Theory and the Third World: An Oxymoron?", Stephanie G. Neuman (der.), International Relations Theory and the Third World, Londra, MacInillan, 1998, s. 1-29; Arlene B. Tickner, "Hearing Latin American Voices in International Relations Studies", Internationlil Studies Perspectives, CUt 4, No 4, 2003, s

5 UlUSLARARASliLI~KiLER Turkiye'nin Uluslararasl ili kiler alamnda nerede oldugunu tart1 maktiro Bunu yaparken UluslararaSl ili kiler c;ah malarmm yaplsml "merkez-c;evre" ili kilerinin ekillendirdigi savl temel almacak ve Turkiye'nin bu yapldaki yeri belirlenmeye c;ah tlacakhr.1 0 "Bir Amerikan Sosyal Bilimi" Olarak Uluslararasl ih kiler Stanley Hoffmann 1977 yllmda Deadalus'ta yaymlanmlt;> ve ses getirmi makalesinde, Uluslararasl ili kiler disiplininin "bir Amerikan Sosyal Bilimi" olarak geli tigini yazar. Hoffmann'a gore bunun nedeni uluslararasl i1i kilerin ilk defa Amerika'da "bilimsel" olarak c;ahgilmaya ba lanml ve bir "Sosyal Bilim" olarak bu iilkede geligmig olmasldlf. Pekc;ok yazarm uzerinde anlaghgl gibi dunyamn geri kalan klsmmda UluslararaSl iligkiler'in gittikc;e ilerlemesi ve ozellikle A vrupa' da geli en rakip ekollerin on plana C;lkmaya ba lamasl bu durumu agmakta henuz yeterli Olmamlghr,11 Diger taraftan, "bilim" ve "bilimsel" denildiginde ne anla 11masl gerektigi uzerinde bir uzla ma zemininin olmadlgl gunumuz Sosyal Bilimler ortammda Uluslararasl ili kiler'in Hoffmann'm anladlgl anlamda "bir Amerikan Sosyal Bilimi" olmayl surdurdugunu soylemek de kolay degildir. Uluslararasl ili kiler kuramlanmn gerek epistemoloji, gerekse ontoloji ve metodoloji zeminlerinde farkh duru lar edinmi olmalan "bilimsellik" anlayl mda da farkhlat;>tlklan anlamma gelmektedir. 'Uluslararasl ili kiler nasil"bilimsel" bir ekilde c;ah lhr?' sorusuna Realist, Marksist ve/veya Feminist kuramlann verecekleri cevaplar <;ok farkh olacaktlr.12 Kuramlar arasmdaki tum bu farkhhklara ragmen Uluslararasl ili kiler, daha derin bir anlamda "bir Amerikan Sosyal Bilimi" olmaya devam etmektedir. Bu durumun nedeni Uluslararasl ili kiler disiplini- 10 Uluslararasl iligkiler yazmmm dilnyadaki yerini anlamak a~lsmdan belirleyici bir gosterge olarak en eski ve uzun soluklu alan dergileri olan The Turkish Yearbook of International Relations ve Siyasal Bilgiler Fakaltesi Dergisi taranmlg, yapllan saptamalar bagka dergiler, derleme ve telif kitaplardan orneklerle desteklenmi tir. 11 Ole Waever, "The Sociology of a Not So International Discipline: American and European Developments in International Relations", International Organization, Cilt 52, No 4, 1998, s ; Steve Smith, "The Discipline of International Relations: Still an American Social Science?", British Journal of Politics and International Relations, Cilt 2, No 3, Ekim 2000, s ; Robert M. A. Crawford ve Daryll S. 1. Jarvis (der.), International Relations-Still an American Social Science? Toward Diversity in International Thought?, Albany, SUNY, ()rnegin bkz. Kenneth. N. Waltz, Theory of International Politics, Random House, New York, 1979; R. W. Cox, "Social Forces, States and World Orders", Millennium: JOllrnal of International Studies, Cilt 10, No 2, 1981, s ; J. Ann Tickner, "What is your research program? Some feminist answers to International Relations methodological questions", International Studies Quarterly, Cilt 49, No 1, 2005, s

6 UluslararaSl jli~lciler C;al1l?malarmda "Merkez-C;evre": Tiirkiye Nerede? nin halihazlrdaki yaplsmda gizlidir. Burada "yapl" dan kaslt, disiplin ic;erisindeki hiyerarf,lik if,lbolilrnil ve bu if,lbolilrnilniln f,lekillendirdigi uluslararasl ilif,lkiler anlaylf,lldu. 13 Halihazlrda Uluslararasl ilif,lkiler, Arnerika'da (ve bir olc;iide A vrupa' da) f,lekillendirilen kurarnlann dilnyanm geri kalan klsrnmda "test" edildigi bir yaplya sahiptir. Kurarnlann ilreticileri koken olarak " Arnerikah" olrnasalar dahi yaphklan c;ahf,lrnalar ile Arnerika'nm "rnerkez", diinyanm geri kalan klsrnmm da ornek saglayan "c;evre" rolilnil ilstlendikleri yaplyl (yeniden) ilretrneye katklda bulunrnaktadlrlar. Arnerika-dlf,ll bolgelerden gelen katktlar, yillar boyunca artrnlf,l olsa da bunlar genelde "alan bilgisi" olarak Uluslararasl ilif,lkiler disiplinine eklernlenrnif,l, hakirn kavrarn ve kurarnlan sorgularnak veya f,lekillendirmekte klslth bir rol oynarnlf,lhr. Bu genellerneye onernli bir istisna olarak Latin Arnerika C;ah~rnalan'mn geli~tirdigi Dependencia ekolil gosterilebilir.1 4 Diger taraftan Ortadogu C;ah~rnalan, kurarnsal c;ahf,lrna azhgl ve varolan c;ah~rnalarm yalmzca genel gec;ere uygunlugu c;erc;evesinde degerlendirilrnesi baklrnmdan bu genellerneye birebir uygunluk gosterir,15 Kavrarn ve kurarn gelif,ltirrneyi "rnerkez"in, ornek saglarnayl "~evre"nin ilstlendigi bu hiyerarf,lik i~bolilrnil, Uluslararasl ili~kilerin "bir Arnerikan Sosyal Bilirni" olarak kalrnasma katklda bulunrnu~tur. Ancak bu i~bolilrnil ic;inde Uluslararasl ili~kiler'in geli~rnekte olan dilnyayt ac;lklarnadaki yetersizligi azalrnarnlf,l, aksine bilsbiltiln ortaya C;lkrnl hr. C;ilnkil "c;evre"nin ornekleri c;ah~rnalara dahil edildiginde bakilan hep bu orneklerin rnerkezde ve rnerkez hakkmda anlahlan "evrensel hikayelere"16 ne derece uygunluk gosterdigi olrnu~tur. Bununla baglantih olarak "rnerkez"in geli~tirdigi kategorilerle anla llarnayan olgular degerlendirrnelerin dl~mda blrakilrnl~tir. Sonuc;ta, Thornas'm rnutsuz bir evlilige benzettigi, "rnerkez" kavrarnlan ve "c;evre" gerc;ekligi ili kisinde bir iyilef,lrne kaydedilrnernekle kalrnarnlf,l, "stand art" olarak kabul edilen kavrarn ve kurarnlar da ac;lklaylcillklanm geli tirerneden kalrnl lardlr. 13 Anna M. Agathangelou ve L. H. M. Ling, "Power, Borders, Security, Wealth: Lessons of Violence and Desire from September 11", International Studies Quarterly, Cilt 48, No 3,2004, s Fernando J.'ienriql1e Cardoso ve Enzo Faletto, Dependency and Development in Latin America, California, University of California Press, Bkz. Lisa Anderson, "Politics in the Middle East: Opportunities and Limits in the Quest for Theory", Mark Tessler, Jodi Nachtwey ve Arme Banda (del), Area Studies and Social Science: Strategies for Understanding Middle East Politics, Bloomington, Indiana University Press, 1999, s Timothy Mitchell, "Deterritorialization and the Crisis of Social Science", Ali Mirsepassi, Amrita Basl1 ve Frederick Waever (der.), Localizing Knowledge in a Globalizing World: Recasting the Area Studies Debate, Syracuse, Syracuse University Press, 2003, s

7 UL USLARARASllli$KiLER Tiirkiye Nerede? Literatur taramalan gostermektedir ki, 1950'li yillarda temelleri atilan ve hlzla geli~en Turk Uluslararasl ili~kiler yazml, yukanda ortaya koyulan sorunlar ve bunlann Turkiye'ye yanslmasl konusunda fazlaca yo rum yapmaktan ka~mml~hr. Ancak bu durum, "standart" kavram ve kuramlann Turkiye ornegini tam olarak a~lklayabildigi ~eklinde anla~ilmamahdlr. Ornek vermek gerekirse, ulusal giivenlige yonelik tehditlerin aglrhkh olarak iilke slmrian dl~mdan kaynaklandlgml ve askeri odakh bir karakter benimsedigini varsayan "standart" guvenlik kavraml ve buna dayanan realist ittifak kuramlan, diger geli~mekte olan ulkelerde oldugu gibi Turkiye'nin de kar~l kar~lya kaldigi guvensizlikleri ve bu guvensizlikleri bertaraf etmek ic;in benimsenen politikalan ac;lklamakta yetersiz kalml~t1r. Turk Uluslararasl ili~kiler yazmmda bu konuyu ba~h ba~ma tarh~ma konusu yapan c;ah~malar ~ok smirh sayldadlr. Ornegin, Prof. Dr. Metin Tamko<;:, 1961 yllmda yaymlanan "Turkey's Search for Defensive Alliances" (Turkiye'nin Savuma ittifaklan Arayl~l) ba~hkh makalesine, "standart" guvenlik kavramml benimsedigini beiirterek ba~lasa da Turkiye'nin guvensizliklerini tart1~lrken bunun dl~ma ~lkar. Ancak yazar bu <;:eli~ki iizerine yo rum yapmaz. Yazarm neden yo rum yapmadlgl konusunda iki ayn fikir yurutulebilir: ilk olarak, bu donemde "Bah" kavram ve kuramlarmm a~lklaylclhgmm ele~tirilmesi yaygmla~ml~ degildir. ikinci olarak, Turkiye'nin kendini cografi olarak "Bah"ya yerlei;ltirmek i<;:in yogun ~aba harcadlgl bir donemde "Bah" kavram ve kuramlannm Turkiye'ye uygunluk gostermediginin ac;lk<;:a tarh~tlmasmm siyasi olarak <;:ok da kabul edilebilir bir durui;l olmayacagl tahmin edilebilir. Ozellikle Soguk Sava~ ylllarmm ilk yansmda bu konular gundeme ~ok nadir gelmi~tir. Bu anlai;lilabilir bir durumdur. Uluslararasl ilii;lkiler disiplininin Turkiye'de yeni kuruldugu bu donemde "standart" kavram ve kuramlar sorgulanmadan benimsenmii;l, akademik <;:ahi;lmalarda kullamlml~, ogrencilere okutulmu~tur, '11 ydlarm ortalarmdan itibaren Turk dli;l politikasmda Klbns sorununun on plana <;:lkmasl ve bununla baglanhh olarak "Bah" ile ili~kilerin gerginlei;lmesini takiben Turkiye'de Uluslararasl ili~kiler <;:ah~malan daha ele~tirel bir tona biirunmu~, Bah' da geli~tiri1en guvenlik ~ablonlan ve bunlann uygulamalarmm getirdikleri ve gotiirdukleri tarh~ilmaya ba~lanml~hr. Prof. Dr. Haluk Ulman'm 1966 tarihli "Thoughts on Turkey's National Defence" (Turkiye'nin Milli 17 Tiirkkaya Ataov, "Symposium on the Teaching of International Politics in Turkey", Milletlerarasl MUnasebetler TUrk Yllllgl, No 2, 1961, s ; Tiirkkaya Ataov, "The Teaching of International Relations in Turkey", Siyasal Bilgiler FakUltesi Dergisi, Cilt 22, No 4, 1967, s ; Milletlerarasl Politika Ogretim Symposiumu, Ankara, Sevin~ MatbaaSl,

8 UluslararaSI ilil}kiier C;alz~maiarznda "Merkez-C;evre": Tilrkiye Nerede? SavunmaSl Uzerine Du~unceler) ba~hkh makalesi bu konuda uygun bir ornek olarak ele amlabilir. Bahis konusu makalesinde yazar, Turkiye'nin ve miittefiklerinin ulusal <;:lkarlan arasmdaki farkhhklara dikkat <;:eker ve Turkiye'nin askeri yukumliiluklerinin, ekonomisinin durumunu da g6z 6nunde bulundurularak, yeniden degerlendirilmesini 6nerir. Ancak bunu yaparken kavram olarak II guvenligi" elef;>tiri konusu yapmaz. Aksine, yazann tarh~masl "standart" guvenlik kavraml temelinde tammlanan "ulusal guvenlik <;:lkarlarmm" daha iyi nasil korunabilecegi uzerinde yogunlaf;>lr. Ulman'da degilse de bu tip tartif;>malarda baf;>hca veri Turkiye'nin azgelif;>mif;>1igi degil "benzersiz" oldugu kabul edilen cografi konumu olmuf;>tur.l 8 Turkiye'nin gelif;>mekte olan bir iilke oimasl itiban He "standart" kavram ve kuramlarca a<;:lklanamayabilecegi ihtimali uzerinde ise gorece az durulmuf;>tur. 19 ate yandan, Prof. Dr. Duygu Sezer'in Turkiye'nin guvenlik politikalan 20 ve Prof. Dr. Suha Boliikbaf;>l'mn Turk dlf;> politikasmda Klbns sorunu 21 uzerine alan <;:ahf;>malan, Turkiye'nin gelif;>mekte alan diger ulkelerle benzerlikleri uzerine de yagunlaf;>malan itiban ile, bahis konusu gelif;>menin seksenli yillarda artaya <;:lkmaya baf;>layan baf;>hca istisnalanm tef;>kil ederler. Bu degerlendirmeyi ortaya kayarken Turkiye'deki Uluslararasl ilif;>kiler yazmma hakslz yere elef;>tiri getirmemeye de ozen gostermek gerekir. C;:unku, elef;>tirel yaklaf;>lmm bir amacl gorduklerine if;>aret etmekse diger bir amacl da bunlan mumkun ktlan tarihsel ve sasyal bagiaml incelemektir.22 Turkiye'nin Uluslararasl ilif;>kiler yazml, aym diger baf;>ka ulkelerde aldugu gibi,23 If Amerikan" kavram ve kuramlan ile beraber onlann hatalanm da 6dun<;: alml~hr. Bu Ifhatalar" ancak seksenli ytllardan itibaren Turkiye'de ve dunyada yuksek sesle dile getirilmeye ba~lanml~hr. Zaten Karany'nin giri~te bahsedilen makalesi de 1986 yllma aittir. 18 Bkz. Mehmet Gonli.ibol, "A Short Appraisal of the Foreign Policy of the Turkish Republic ( )", Turkish Yearbook of International Relations, No XIV, 1974, s. 1-19; Oral Sander, "Turk Dl\, Politikasmda Surekliligin Nedenleri", Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, Cilt XXXVII, No 3-4, 1982, s ; Seyfi Ta;;han, "Turkiye'nin D19 Ve Guvenlik Politikasma Bir Bak19", Turkiye ve Miittefiklerinin Guvenligi, Ankara, Dl;; Politika Enstitusu, 1982, s Ornegin bkz. Turkiye ve Muttefiklerinin Guvenligi; Turkiye'nin SaVU11lnaSl, Ankara, DJ;; Politika Enstitiisu, Duygu Sezer, "Turkey's Security Policies", Adelphi Papers, No 164, Suha Boli.ikba;;J, Superpowers and the Third World: Turkish-American Relations and Cyprus, Lanham, MD, University Press of America, R. W. Cox, "Social Forces, States and World Orders", Millennium: Journal of International Studies, Cilt 10, No 2,1981 s Waever, "The Sociology of a Not So International Discipline". 9

9 lit IJSLA R/\RASI ili~kiler Korany'nin gozlemlerinin Turkiye ornegine uygunlugunu <;:ahf,>ma konusu yapan bir yazar, Korany'nin Stratejik \=ahf,>malar yazmma yonelttigi elef,>tirilerin (mesela uluslararasl ilif,>kilerin ekonomik, kulturel ve sosyal yonlerinin gozardl edilip askeri boyutunun on plana <;:lkanlmasl) Turk Uluslararasl ilif,>kiler ders kitaplan i<;in de ge<;erli oldugunu savunur. 24 Okutulan ders kitaplannm devlet-merkezli ve guvenlik aglrhkh olmasml elef,>tiren yazar bunu, hem dlf,> politikayl f,>ekillendirenlerin hem de yorumlayan/ a<;:lklayanlann "Batl-yanhsl" yonelimleri ile a<;lklar. Ancak bu elef,>tiriyi getirirken yazarm yeterince uzerinde durmadlgl husus sadece Turkiye'de degil dunyanm baf,>ka yerlerinde de 0 donemde Uluslararasl ili~kiler yazmmm bu ozellikleri gostermif,> olmasldlr. Diger taraftan, ozellikle Soguk Savaf,> doneminin ilk yansmda dunya gundeminde devlet-merkezli ve guvenlik aglrhkh yaklaf,>lmlann dlf,>ma <;lkmayl gerektirecek egilimlerin varhgl ve bunlarm ne derece gelif,>mekte olan ulkelerin uluslararasl ilif,>kilerine (ve Uluslararasl ilif,>kilerine) yansldlgl da tartlf,>ma gorurur. Bir hususun daha altlm <;:izmekte fayda var: Turkiye'nin Soguk Savaf,> ytllarmdaki Uluslararasl ilif,>kiler yazmmi devlet-merkezli ve guvenlik aglrhkh vurgusu nedeniyle elef,>tirmek, bugunun gozlukleri ile ge<;mif,>e bakmak anlamma gelir. Bu makalenin ama<;:lan baklmmdan asll onemli olan "merkez" den kavram ve kuramlarm odtin<;: almmasl degil bunlann yetersizliklerinin gorece az tarhf,>ma konusu yapllmlf,> oimasidir. Ancak bu durum Turkiye'de Uluslararasl ilif,>kiler <;:ab~anlann 'Bah yanhsl' oimasl ile a<;lklanamaz. Turkiye'nin dunyada Uluslararasl ili~kiler <;ahf,>malanm f,>ekillendiren merkez-<;:evre yapllanmasmdaki yerine bakmak, bir a<;:lklama gelif,>tirmek i<;:in daha uygun bir baf,>langl<;: noktasl olacakhr. Literarur tarandlgmda Turkiye'deki Uluslararasl ilif,>kiler <;:ah~malannm "<;;evrede" yer aldlgl a<;:lk<;;a ortaya <;;lkmaktadir. Yine guvenlik alanmdan ornek vermek gerekirse Soguk Savaf,> ylllarmda Turkiye'nin guvenligi Bah guvenliginin bir boyutu olarak <;;ahf,>llml~hr. Bunun bir sonucu olarak diger NATO uyesi tilkelerin de payla~hgi "slmrlann dlf,>mdan" kaynaklanan guvenlik sorunlan araf,>brmalarda on planda yer ahrken "slmrlann i<;inden" kaynaklanan baf,>ka bazl sorunlara gorece az deginilmif,>tir. Halbuki Turkiye, gelif,>mekte olan bir Ulke oimasl itibariyle asil ikinci grup sorundan muzdarip olagelmif,>tir. Ancak, Amerikan/Bah tecrubesine dayah olarak gelif,>tirilen "standart" guvenlik kavraml, Ulke smlrlan i<;;indeki guvenlik sorunlannm 24 Berdal Aral, "Turk Dl~ PolitikaSl Soylemine Elegtirel Bir Yakla$lm: Turkiye-Avrupa Birligi Ortakhgl", $aban H. (ah~, ihsan D. Dagl ve Ramazan Giizen (de!'.), Tiirlciye'nin Dl Politika Giindemi: Kimlik, Demo/crasi, Giivenlik, Ankara, Liberte, 2001, s

10 Uluslararasl jli~kiler C;alz~malarmda "Merkez-<;evre": Tiirkiye Nerede? c;:ozumlenmi~ oldugu varsayimmdan hareketle giivenligi "dl~anya yonelik" olarak tan1mlaml~hr. Dl~andan gel en tehdidin askeri olacagl varsayddlgmdan "standart" guvenlik kavraml aym zamanda askeriodakhdlr. Bu kavramm uc;:uncu bir ozelligi de devlet-merkezli olmasldlr. Halbuki tarihi boyunca kar~da~hgl guvenlik so run Ian degerlendirildiginde diger geli~mekte olan ulkeler gibi Turkiye'nin de "smlrlarm ic;:inden" kaynaklanan, askeri-odakh olan ya da olmayan, bazen devlete ama c;:ogunlukla rejime yonelik pekc;:ok tehditle ba~ etmek durumunda kalml~ oldugu goruliir. Bu durumda Turk Uluslararasl ili~kiler yazmmda "standart" kavram ve kuramlann yetersizligine i~aret eden c;:ali~malann gorece azhgl dikkat c;:ekici bir hal almaktadlr. Sonu~ Kureselle~me sureci, "yeni" tehditler He birlikte yeni firsatlan da beraberinde getirmektedir. Ulusiararasl ili~kiler disiplini de bu surec;:ten etkilenmeye ve Soguk Sava~ ydlarmm mirasi olan yapismi sorgulamaya ba~laml~hr.25 Yine guvenlik c;:ah~malarmdan omek vermek gerekirse, Soguk Sava~ ve ozellikle 11 Eylul saldmlan sonrasmda Amerikan ve Avrupa ekolleri arasmdaki farkhhklar belirginle~meye ba~laml~hr. Bunda, kureselle~me surecini ele~tiren geli~mekte olan cografyalann yazarlanndan da etkilenen "ele~tirel" ekoliin payi buyuk olmu~tur.26 Turkiye'de de bu yonde egilimler gorulmeye ba~lanml~hr. Bu dinamikler ne kadar guc;:lii etkilere sahip olurlarsa olsunlar, Uluslararasl ili~kiler'i ~ekillendiren merkez-c;:evre yapdanmasmm klsa vadede degi~mesi beklenmemelidir. Ancak, orta ve uzun vadede oimasl muhtemel degi~ikliliklere bizlerin de Turkiye'nin tecrubelerinden yola C;:lkan kavramsal ve kuramsal ele~tiriler ile katkida bulunmamlz beklenir. 25 Bkz. Steve Smith, "Singing Our World into Existence: International Relations Theory and September 11", International Studies Quarterly, Cilt 48, No 3, 2004, s ; Agathangelou ve Ling, "Power, Borders, Security, Wealth". 26 Bir degerlendinne i~in bkz. Pmar Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, Londra, Routledge, II

11 ULIJSLARA RASliLi~l(ilER Kaynak~a Agathangelou, Anna M. ve Ling, L.H.M., "Power, Borders, Security, Wealth: Lessons of Violence and Desire from September 11", International Studies Quarterly, Cilt 48, No 3, 2004, s Al Mashat, Abdul-Monem, M., National Security in the Third World, Boulder, Westview Press, Ande:t;;son, Lisa, "Politics in the Middle East: Opportunities and Limits in the Quest for Theory", M. Tessler, J. Nachtway ve A. Banda (der.) Area Studies and Social Science: Strategies for Understanding Middle East Politics, Bloomington, Indiana University Press, 1999, s AraI, Berdal, "Turk DI$ Politikasl Soylemine Ele$tirel Bir Yakla;;lm: Turkiye Avrupa Birligi Ortakhgl", Saban H. <;:a11;;, ihsan D. Dagl ve Ramazan Gozen (der.), Tiirkiye'nin Dl Politika Giindemi: Kimlik, Demokrasi, Giivenlik, Ankara, Liberte, 2001, s Ataov, Turkkaya, "Symposium on the Teaching of International Politics in Turkey", Milletlerarasl Miinasebetler Tiirk Ylltlgl, No 2, 1961, s , "The Teaching of International Relations in Turkey", Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi, Cilt 22, No 4,1967, s Ayoob, Mohammed, "Regional Security and the Third World", Mohammed Ayoob (der.), Regional Security in the Third World; Case Studies from Southeast Asia and the Middle East, Londra, Croom Helm, 1986, s , The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the International System, Boulder, CO, Lynne Rienner, Azar, Edward E. ve Chung-in Moon, "Legitimacy, Integration and Policy Capacity: "Software" Side of Third World National Security", Edward E. Azar ve Chung-in Moon, (der.), National Security in the Third World: The Management of Internal and External Threats, Aldershot, Edward Elgar, 1988, s Bilgin, Pmar, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, Londra, Routledge, Bilgin, Pmar ve Morton, Adam David, "Historicising Representations of 'Failed States': Beyond the Cold War Annexation of the Social Sciences?" Third World Quarterly, Cilt 23, No 1,2003, s , "From 'Rogue' to 'Failed' States? The Fallacy of Short-termism", Politics, Cilt 24, No 3, 2004, s Boliikba;;l, Stiha, Superpowers and the Third World: Turkish-American Relations and Cyprus, Lanham, MD, University Press of America,

12 UluslararaSl ili kiler (:all malarmda "Merkez-(:evre": Tiirkiye Nerede? Cardoso, Fernando Henrique ve Faletto, Enzo, Dependency and Development in Latin America, California, University of California Press, Cox, R. W., "Social Forces, States and World Orders", Millennium: Journal of International Studies, Cilt 10, No 2, 1981, s Crawford, Robert M.A. ve Daryll S. L. Jarvis (der.), International Relations-Still an American Social Science? Toward Diversity in International Thought?, Albany, SUNY,2001. Turkiye ve Muttefiklerinin Guvenligi, Ankara, DI~ Politika EnstitUsu, Turkiye'nin Savunmasl, Ankara, Dl~ Politika Enstiti.isu, Gonli.ibol, Mehmet, "A Short Appraisal of the Foreign Policy of the Turkish Republic ( )", Turkish Yearbook of International Relations, No XIV, 1974, s Hoffmann, Stanley, "An American Social Science: International Relations", Deadalus Cilt 106, No 3,1977, s Hoisti, K. J., "International Theory and War in the Third World", L. Brian Job (der). The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Boulder, CO, Lynne Rienner, 1992, s , The State, War, and the State of War, Cambridge, Cambridge University Press, Job, Brian, "The Insecurity Dilemma: National, Regime and State Securities in the Third World", Brian Job (der.), The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Boulder, CO, Lynne Rienner, 1992, s Korany, Baghat, "Strategic Studies and the Third World: A Critical Evaluation", International Social Science Journal, Cilt 38, No 4,1986, s Milletlerarasl Politika Ogretim Symposiumu, Ankara, Sevin<;: Matbaasl, Milliken, Jennifer & Keith Krause, "Special Issue: State Failure, Collapse and Reconstruction", Development and Change, Cilt 33, No 5, 2002, s Mitchell, Timothy, "Deterritorialization and the Crisis of Social Science", Ali Mirsepassi, Amrita Basu ve Frederick Waever, (der.), Localizing Knowledge in a Globalizing World: Recasting the Area Studies Debate, Syracuse, Syracuse University Press, 2003, s Neuman, Steph?nie G., "International Relations Theory and the Third World: An Oxymoron?", Stephanie G. Neuman (def.), International Relations Theory and the Third World, Londra, Macmillan, 1998, s Sander, Oral, "Turk DI~ Politikasmda Surekliligin Nedenleri", Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi, CiIt XXXVII, No 3-4,1982, s

13 UL USLA RARASlili~l(ilEfl Saravanamuttu, Paikiasothy ve Thomas, Caroline, Conflict and Consenslis 111 South / North Security, Cambridge, Cambridge University Press, Sezer, Duygu, "Turkey's Security Policies", Adelphi Papers, No 164, Smith, Steve, "The Discipline of International Relations: Still an American Social Science?" British Journal of Politics and International Relations, Citt 2, No 3, Ekim 2000, s , "Singing Our World into Existence: International Relations Theory and September 11", International Studies Quarterly, Cilt 48, No 3, 2004, s Tamko<;, Metin, "Turkey's Quest for Security Through Defensive Alliances", Milletlerarasl Munasebetler Turk Yllllgl, No 2, 1961, s Ta;;han, Seyfi, "Turkiye'nin 01;; ve Guvenlik Politikasma Bir Bakl;;", Tiirkiye ve Muttefikferinin Giivenligi, Ankara, 01;; Politika EnstitUsli, 1982, s Thomas, Caroline, In Search for Security: The Third World il1 Security, Londra, Wheatsheaf, International -, "Conclusion: Southern Instability, Security and Western Concepts-On an Unhappy Marriage and the Need for a Divorce", Caroline Thomas ve Paikiasothy Saravanamuttu (der.), The State and Instability in the South, New York, St. Martin's Press, 1989, s Tickner, Arlene B., "Hearing Latin American Voices in International Relations Studies", International Studies Perspectives, Cilt 4, No 4, 2003, s Tickner, J. Ann, "What is your research program? Some feminist answers to International Relations methodological questions", International Studies Quarterly, Cilt 49, No I, 2005, s Ulman, Haluk, "Turk Ulusal SavunmaSl Uzerine Du;;unceler", Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, Cilt 21, No 4,1966, s Waever, Ole, "The Sociology of a Not So International Discipline: American and European Developments in International Relations", International Organization, Cilt 52, No 4,1998, s Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics, Random House, New York,

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014)

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS İşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset bilimi, Long Island University 1958

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset bilimi, Long Island University 1958 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Duygu Sezer 2. Unvanı: Profesör 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset bilimi, Long Island University 1958 Sosyoloji Long Island, New York Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

INTERNATIONALRELATIONS

INTERNATIONALRELATIONS ULUSLARARASIiLiŞKiLER Akademik Dergi Cilt 8, Sayı 30, Yaz 2011 INTERNATIONALRELATIONS Academic Journal Volume 8, Number 30, Summer 2011 ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIİLİŞKİLER hakemli bir dergidir.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Teknik 1995

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Teknik 1995 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özlem Kaygusuz 2. Doğum Tarihi: 07.06.1971. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası İlişkiler Teorisi UI501 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası UI512 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Birol AKGÜN : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Birol AKGÜN : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI 1. GENEL YAZIŞMA ADRESİ DOĞUM TARİHİ ve YERİ : Prof. Dr. Birol AKGÜN : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara :25.03.1968,

Detaylı

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Örgütler IR205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli 3+0 3 5 AKTS Kredisi Toplam 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Ütopya İle Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırması

Ütopya İle Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırması Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Ütopya İle Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırması

Detaylı

Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları

Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Politika Analizi IR310 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ

Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ ÖZEL BİLGİLER Hazırki görevi: Avrasya Üniversitesi, Trabzon Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, GünAz TV, Program yöneticisi Vatandaşlığı: Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: Web:

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi:   Web: Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com.tr Web: www.uidergisi.com.tr KİTAP İNCELEMESİ Burak Gülboy, Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı nın Kökenleri Üzerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI İktisadi Ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2001 Lisans Ege Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans 2003-2009 Doktora Ankara Üniversitesi

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk-Amerikan İlişkileri POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

Araştırma, Eğitim ve Disiplin Değerlendirmeleri Anketi - 2009

Araştırma, Eğitim ve Disiplin Değerlendirmeleri Anketi - 2009 Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye de Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri Araştırma, Eğitim ve Disiplin Değerlendirmeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Journal of National Security and Military Sciences Üç Aylık Akademik Dergi İlkbahar 2015 Cilt: 2 Sayı: 6 Spring 2015 Vol: 2 No: 6 Fiyatı: 15 TL. Terörizmle Mücadelede

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Toplantı Tutanakları

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Toplantı Tutanakları Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Toplantı Tutanakları Bu makalenin

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİ REL ÖZGEÇMİ Ş

PROF. DR. TANEL DEMİ REL ÖZGEÇMİ Ş PROF. DR. TANEL DEMİ REL ÖZGEÇMİ Ş Kİ ŞİSEL Bİ LGİ LER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası

Detaylı

İdeal, Fonksiyonel ve Disiplinlerarası Program Sorunu

İdeal, Fonksiyonel ve Disiplinlerarası Program Sorunu Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com İdeal, Fonksiyonel ve Disiplinlerarası Program Sorunu Alaeddin Yalçınkaya Doç. Dr., Sakarya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Örgütler IR205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Turkish Journal of Middle Eastern Studies Cilt: 2, Sayı: 2, 2015 Vol: 2 No: 2, 2015 Turkish Journal of Middle Eastern Studies Yılda iki kez yayınlanır/biannual Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Detaylı

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Journal of National Security and Military Sciences

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Journal of National Security and Military Sciences Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Journal of National Security and Military Sciences Üç Aylık Yaz 2014 Cilt: 1 Sayı: 3 Akademik Dergi Summer 2014 Vol: 1 No: 3 ISSN: 2148-0478 Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no. 4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no. 4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA (PAKİN) ALBAYRAKOĞLU Doğum Tarihi: 15.06.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Amerikan Kültürü ve İhsan Doğramacı Bilkent

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI TAM METİN YAZIM KURALLARI

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI TAM METİN YAZIM KURALLARI V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI TAM METİN YAZIM KURALLARI Konferans Bilim Kurulumuz, tam metinlerin yazımında yazı stili olarak Chicago Manual of Style ı benimsemektedir. (Aşağıda bazı örnekler

Detaylı

Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği

Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği Mustafa Aydın Doç. Dr.,

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6. Hakan devlet- Anahtar Kelimeler Abstract In the last decade, it has become evident that states or state-sponsored actors are involved in large scale cyber attacks and that many States have been developing

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Seda Demiralp, seda.demiralp@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 07.05.1978. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Zeynep KAYA. 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Zeynep KAYA. 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zeynep KAYA 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lise Matematik Robert Kolej 1989 Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Doğu

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

JSTOR Current Scholarship Program. Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico

JSTOR Current Scholarship Program. Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico JSTOR Current Scholarship Program Nicole Ameduri Gonul Institutional Participation Coordinator JSTOR Portico JSTOR JSTOR, 1.500 akademik dergi, kitap ve birincil kaynaktan oluşan bir dijital kütüphanedir.

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Seda Demiralp, seda.demiralp@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 07.05.1978. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE

Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE Kasım/ November 2015, Cilt / Volume:1, Sayı / Issue:3 Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE ISSN: www.maliyearastirmalari.com Adres:, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü,

Detaylı

Küreselleşme Avrupa Birliği ve Türkiye Üçgeninde Kimlik Parçalanması ve Kimlik Yönetişimi

Küreselleşme Avrupa Birliği ve Türkiye Üçgeninde Kimlik Parçalanması ve Kimlik Yönetişimi Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Küreselleşme Avrupa Birliği ve Türkiye Üçgeninde Kimlik Parçalanması ve Kimlik Yönetişimi

Detaylı

Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika

Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika Gökhan Bacık Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: Web:

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi:   Web: Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com.tr Web: www.uidergisi.com.tr KİTAP İNCELEMESİ Ayla Göl, Turkey Facing East: Islam, Modernity and Foreign Policy

Detaylı