VEFAT. Hatice Elgiz Sýrýklýoðlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEFAT. Hatice Elgiz Sýrýklýoðlu"

Transkript

1 Tel: - - BAÞSAÐLIÐI Deðerli Rektörümüz, Dünya Çapýnda Bilim Adamý Sn. Prof. Dr. MEHMET HABERAL ýn babasý 4 sutun x 10cm en 15,5cm x 10cm boy 5 sutun x 26 cm en 19,5cm x 26 cm boy YAÞAR ALÝ HABERAL Beyfendinin vefatýnýn üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah tan Rahmet, kederli ailesine ve camiamýza baþsaðlýðý dileriz. BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ADANA ÖZEL BAÞKENT OKULLARI ANMA Prof. Dr. EFLATUN GÖKÞÝN'i aramýzdan ayrýlarak sonsuzluða uðurlayýþýmýzýn 1. yýldönümünde; sevgi, saygý ve artan bir özlemle anýyoruz... Eþi ve Evlatlarý 4 sutun x 10cm en 15,5cm x 10cm boy Merhum Naki Akman ile Nejla Öke'nin sevgili kýzý, Vafi ailesinin sevgili yengesi, Dilan, Daren, Miro, Tahara, Kai'nin "mamuþkasý, Þiva-Mark Nagip ile Bennu Gerede- Ahmet Aðaoðlu'nun anneannesi, Merhum Dr. Selçuk Gerede'nin kayýnvalidesi, Canan Gerede'nin sevgili annesi, Merhum emekli Büyükelçi Cemil Vafi'nin eþi, REÞÝHA VAFÝ hanýmefendi 22 Temmuz Salý günü vefat etmiþtir. Cenazesi 29 Temmuz Salý günü Bebek Camii'nde kýlýnacak öðle namazýndan sonra Kuruçeþme deki aile mezarlýðýnda topraða verilecektir. DEÐERLÝ ÝÞ ARKADAÞIMIZ YÜK. MAK. MÜH. YAKUP HAKAN PULLU YU Ispartada düþen uçak kazasýnda kaybettik. Kendisine Allah tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabýr diliyoruz. Merhumun naaþý tarihinde Fatih camiii nde kýlýnacak öðle namazýna müteakip defnedilecektir. Üzüntümüz derin, acýmýz büyük. Hepimizin baþý saðolsun. FUAT OTOMOTÝV & FREN MARKET Pendik eþrafýndan merhume Þerife Sevinçtav ve merhum Esat Sevinçtav'ýn oðlu; Gülay ve Burhan Erakbaþ'ýn kardeþi; Didem ve Saim Aþyapar, Semra ve Kemal Erakbaþ'ýn dayýlarý; Ýnci ve Nuri Tarar, Nesrin ve Muhittin Kanlýçay'ýn dünürleri; Sibel ve Candan Tarar, Sinem ve Ergun Kanlýçay'ýn babalarý; Berksu, Irmak ve Doruk'un dedeleri; Fatma Sevinçtav'ýn çok sevgili biricik eþi, deðerli insan Grafiker Ressam Vefat -Ölüm (Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi 1964) Tunç'ay Sevinçtav 7 Ekim 2009 Çarþamba günü Hakkýn Rahmetine kavuþmuþtur. Mekaný Cennet Olsun. / BAÞSAÐLIÐI Þirket çalýþanlarýmýzdan SERTAN YAÐÞÝ yi kaybetmiþ olmanýn derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. 3 sutun x 11cm en 11,5cm x 11cm boy 4 sutun x 12, 5 cm en 15,5cm x 12,5 cm boy SAYSÝS BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ TÝC.LTD.ÞTÝ Mehmet Selahattin ve Bedia Ýliriþ'in kýzlarý, Umur Ýliriþ, Kenan- Emel Akyüz, Rauf-Ýlçim Kýray,Ayla- Öge Ýliriþ,Hayri Atasü ve Nevin Atasü'nün kardeþleri, Rint- Ayfer Akyüz, Þanda Kýray'ýn teyzeleri, Aylin ve Can Ýliriþ'in halalarý, Mehmet Sýrýklýoðlu'nun annesi, Þennur'un kayýnvalidesi ve Selin'in babaannesi, Adil Sýrýklýoðlu'nun eþi Hatice Elgiz Sýrýklýoðlu 03 Kasým günü vefat etmiþtir, cenaze namazý 04 Kasýmda Þiþli camiinde, defin töreni Ayazaða kabristanýnda yapýlacaktýr. 2 sutun x 13,5 cm en 7,6cm x 13,5 cm boy 'Yolculuðun huzur içinde geçsin, Sevgili Mamushka... Çok sevgili eþim, annemiz, büyükannemiz ve deðerli varlýðýmýz REFÝKA TEZMAN ýn (Doðuþu: ENDER) vefat ettiðini derin teessürle bildiririz. Cenaze merasimi 22 Ocak 2010 Cuma günü (yarýn) saat 11:00 de Altunizade Capitol Karþýsý Baðlarbaþý Kuzguncuk Musevi Mezarlýðý nda icra olunacaktýr. Eþi: Evlatlarý: Yengesi: Torunlarý: Küçük Torunlarý: 3 sutun x 6 cm en 11,5cm x 6 cm boy YUSUF TEZMAN SEMÝHA BALÝ MERAL HABÝB FERÝDE - YAZAR ELYAZAR RAÞEL ENDER RÝFAT - AYLA BALÝ SÝBEL - CAKO BENSASON EROL - SARÝTA HABÝB METÝN - GÝNA ELYAZAR YUSUF ELYAZAR METE, CYNTÝA ve LÝNDA BALÝ GÝLA - COZÝ NAMER SELÝN BENSASON MELÝS ve VEDAT HABÝB LARRY ve RACHEL ELYAZAR TEZMAN, BALÝ, HABÝB, ELYAZAR, ENDER, BÝSA, TEZEL, TARAGANO, ALATON, NAMER, BENSASON, PAPO Aileleri Not: Çelenk yerine hayýr kurumlarýna baðýþta bulunulmasý rica olunur. VE BAÞSAÐLIÐI Bankamýz çalýþanlarýndan Sn. Kadem YILMAZ ýn babasý ÝBRAHÝM SÖNMEZ in vefatýný üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Tanrý dan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. TAKASBANK ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ. Suzan ve Rafael Algranati ile Fortüne ve Henri Hason'un sevgili anneleri, Moris ve Gerþon Algranati'nin babaanneleri, Alber, Moris ve Rafi Hason'un anneanneleri, sevgi dolu iyilik meleðimiz : BULA ALGRANATÝ BÝRTAN vefat etmiþtir. Cenazesi bugün 20 Eylül 2007 Perþembe günü saat 13.30'da Altýndað Musevi Kabristanlýðýndan kaldýrýlacaktýr. 3 sutun x 15cm en 11,5cm x 15cm boy 19 Temmuz 2008 tarihinde Ebediyete intikal eden deðerli insan, sevgili babamýz; ABDÜLKADÝR YAÞAR'ýn tedavisi sýrasýnda her daim takibini yapan ve ilgilerini esirgemeyen, Týbbý Onkoloji - Ýç Hastalýklarý Uzm. Sn. Prof. Dr. Adnan AYDINER'e Ekibi, Özel Dal Merkezi'nde çalýþan fedakar hemþirelerine, ve idari personeline, Sn. Doç. Gülbeyaz Haným'a American Hastanesi 5. kat çalýþanlarýna, Bakýrköy Acýbadem Hastanesi Sn. Dr. Süha Alzafer'e ve 10. kat çalýþanlarýna, Hastane ziyaretinde bulunarak ve cenaze törenine gelerek, telefon ve faksla desteklerini esirgemeyen tüm dostlarýna, arkadaþlarýna ve aile fertlerimize sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. EVLATLARI Semih - Alper 3 sutun x 10 cm en 11,5cm x 10 cm boy

2 Tel: - - Merhum Hayrettin Taylan ve merhume Feriha Taylan'ýn kýzlarý, merhum Tevfik ve merhume Ülfet Tümer'in gelinleri, merhum Refii Taylan ve Feyzan Taylan'ýn ablalarý, Ayþen ve Turgut Uzun'un, Gülay ve Ahmet Taylan'ýn halalarý; Burak, Esra, Selen'in büyük halalarý. Erhan- Selma Aras'ýn kuzenleri. Kavukçu ve Akgün ailelerinin yengeleri; Serkan- Esra, Burcu, Dilara Aksel'in sevgili anneanneleri. Tümer Aksel'in nineciði, Berna- Osman Kösoðlu'nun çok sevgili anneleri, Feridun Tümer'in 54 yýllýk eþi. Melek Ýnsan Eczacý Ayþe Refhan Tümer Hakk ýn rahmetine kavuþmuþtur. Cenazesi 19 Ocak 2010 Salý günü Moda Camii'nde kýlýnacak öðlen namazýna müteakip Zincirlikuyu mezarlýðý ndaki aile kabristanýna defnedilecektir. ALLAH RAHMET EYLESÝN. Çok sevgili eþim ve babamýz Avukat ÝHSAN COÞKUN`un vefatý nedeniyle acýmýzý paylaþan, Deðerli büyüðümüz ; Sn. Saffet ULUSOY Çok sevgili dostlarýmýz; Sn. Erengül-Haluk ULUSOY Sn. Bahar-Yaþar KOÇULU Sn. Diler-Þeref KEÇELÝ Sn. Esma-Turan ÇEVÝK Sn. Ayþen-Erdal BATMAZ Sn. Beril-Hüseyin BAÞARAN Sn. Meltem-Ahmet TOPALOÐLU Sn. Berna-Mahmut CEYLAN Sn. Buket-Nuray-Aziz ÇELÝK Sn. Melahat ACAREL Sn. Ýsmail ÖZMEN Sn. Cahit ÝDÝL Sn. Çetin ONURAL Sn. Sibel KERÝMOÐLU Sn. Burak ERTEN Sn. Murat MERTOÐLU Deðerli gazeteci Sn. Mahmut ÖVÜR e Ýstanbul Barosuna bizleri yalnýz býrakmayarak cenaze törenimize katýlan, taziyelerini bildiren, dualarýmýza gelen,hayýr kurumlarýna baðýþta bulunan, çelenk gönderen, yurt içi ve yurt dýþýndan gelerek acýmýzý yürekten paylaþan tüm dostlarýmýza ve akrabalarýmýza, kýzýmýn ve oðlumun çok sevgili arkadaþlarýna bizleri yalnýz býrakmadýklarý için sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. Sernur- Berfe- Berk COÞKUN Merhum Saip Ertuð ve Mehfaret Ertuð'un oðullarý,taylan Ertuð ve Merhum Behçet Ertuð'un kardeþi, Galip Önal'ýn eniþtesi, Semra Ertuð'un eþi, Ece, Mustafa ve Þimka'nýn babalarý, Sarp Þimka'nýn biricik dedesi, Yüksek Denizcilik Okulu 1970 Makine Mezunu; TANER ERTUÐ tarihinde vefat etmiþtir. Cenazesi Çarþamba günü Karacaahmet Camii nde kýlýnacak öðle namazýný müteakip Karacaahmet mezarlýðý na defnedilecektir. BAÞSAÐLIÐI Sabancý Holding Parekende Grup Baþkaný Sayýn Haluk Dinçer in babasý ALTAN DÝNÇER i Adana eþrafýndan Merhum Bahri- Hayriye Deniz in oðullarý, Merhume Fethiye Balal, Merhum Ýbrahim Deniz, Merhum Prof. Dr. Yýlmaz Deniz, Merhum Eflatun Deniz, Merhume Semiha-Nermin- Edibe ve Güzin- Gülçin in kardeþleri, Merhume HÝKMET DENÝZ in eþi, Prof. Ýnci Kaner, Merhum Ecz. Akil Deniz, Dnt.Sema Özkul (Ünlü), Figen Deniz, Dent. Meltem Deniz in çok sevgili babalarý, Göksu- Ýlke- Dr. Ali Deniz, Merhum Mehmet Bahtiyar Olgun, Müge Olgun, Asena- Metehan Ünlü nün dedeleri. Ege, Bora, Ýpek, Lea, ve Ela nýn biricik büyük dedeleri. Ýmamoðlu nun emektarý Dr. H. ALÝ DENÝZ Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Cenazesi Cumartesi (Bugün) Saat 11:00 da Adana Atatürk Bulvarý Ander Apt. daki evinden alýnarak Öðlen Namazýný takiben BURUK Aile Mezarlýðýn da (Kozan Yolu) topraða verilecektir. Vefat -Ölüm kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. SABANCI HOLDÝNG VE BAÞSAÐLIÐI Dernek Baþkanýmýz Sn. Recep Tanrýverdi ve üyemiz Ýbrahim Tanrýverdi nin Anneleri HACI FATMA TANRIVERDÝ yi kaybetmenin derin üzüntüsü ile sektörümüze ve Tanrýverdi ailesine baþsaðlýðý dileriz. TÜRKÝYE EV TEKSTÝLÝ SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

3 Tel: - - Merhume Nadire ve Merhum Esat Moðul un oðullarý, Türkay Moðul un kardeþi, Sibel Moðul Bilge nin ve Deniz Moðul Gezer in biricik babalarý, Demir Bilge nin ve Yýldýrým Gezer in kayýnpederleri, Tuðsal ve Esat Moðul un amcalarý Oltan Öktemer in eniþtesi, Onur Bilge nin biricik dedesi ve Tansev Moðul un sevgili hayat arkadaþý Yük. Mak. Müh. MEHMET KORAY MOÐUL Tarihinde vefat etmiþtir. Cenazesi Cumartesi günü Moda Camii nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Darýca Mezarlýðý aile kabristanýna defnedilecektir. Vefat - Ölüm 1970 Kara Harp Okulu Mezunu E. Ýs. Kd. Alb. Ailemizin yeri doldurulamaz büyüðü; Aysel ÖZSOY un eþi, Sencar, Tuba ve Ali Erman ÖZSOY un babalarý; Meral ve Dilek ÖZSOY un kayýnpederleri; Þap Enstitüsü kurucusu; Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü ve Eskiþehir Veteriner Bölge Müdürlüðü eski müdürü, Dr. Veteriner Hekim Seyit Ahmet ÖZSOY 12 Ocak 2010 tarihinde hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Mekaný Cennet Olsun MEHMET SEMRAN DOSAYOÐLU Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Cenazesi Cuma (Bugün) Selimiye Camii nde kýlýnacak ikindi namazýný müteakip Ýçerenköy Mezarlýðý nda topraða verilecektir. 9 Eylül 2009 Tarihinde yaþadýðýmýz sel felaketinde süratle maddi manevi yanýmýzda olarak hasarlarýmýzýn tespitine ve tazminine ilk günden itibaren baþlayan ve bizlere her konuda destek vererek hasarlarýmýzý ödeyen ANADOLU ANONÝM TÜRK SÝGORTA ÞÝRKETÝ ne Her zaman olduðu gibi tüm imkanlarýyla yanýmýzda olan Acentemiz ÝÞ BANKASI GÜNEÞLÝ KURUMSAL ÞUBESÝNE Ekspertiz raporunu büyük bir özen ve özveri ile kýsa sürede sonuçlandýran, tahliye, onarým ve yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnda büyük desteðini gördüðümüz TAREKS TARTICI EKSPERLÝK LTD.ÞTÝ Sn. SADIK TARTICI ya EDERÝZ UÐUR TEKSTÝL MAKÝNALARI SAN. Ve TÝC. A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný

4 Ýlanlarýnýz için Tel: - - Merhum Raif Uðurluer ve merhume Muaffak Uðurluer in kýzlarý; merhum Necdet Uðurluer, merhum Cevdet Uðurluer, Ýffet Hekimoðlu, Ýsmet Çeviker ve Þevket Uðurluer in kýz kardeþleri; Cem Kozinoðlu nun anneleri, Cevdet Kozinoðlu nun çok sevgili eþi, Ankara Radyosu nun emekli ses sanatçýsý FÝKRET Ilanlarýnýzý KOZÝNOÐLU Hakk ýn rahmetine kavuþmuþtur. Cenazesi Pazar günü Ýstanbul Zincirlikuyu Camii nde kýlýnacaktýr. Öðle namazýna mütaakip Ýstanbul Zincirlikuyu Mezarlýðý na defnedilecektir. Kozinoðlu, Uðurluer, Hekimoðlu ve Çeviker aileleri

5 Tesislerimizde tarihinde meydana gelen sel sonucunda oluþan hasarýn en kýsa sürede tespit edilerek neticelendirilmesini saðlayan Anadolu Anonim Türk Sigorta Þirketi Genel Müdürü Sn. Mustafa SU 1. Genel Müdür Yardýmcýsý Sn. Musa ÜLKEN Hasar yönetim Müdürü Sn. Nur DARENDELÝ Karadeniz Bölge Müdürü Sn. Kamil DEMÝREL Eksper Sn. Barýþ YALIN ve Karadeniz Bölge Müdürlüðü Acentesi Baþaran Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd.Þti Sn. Coþkun CEBÝ ye EDERÝZ TRABZONSPOR YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN SADRÝ ÞENER CAN DOSTUMUZ, KARDEÞÝMÝZ, ÜSTADIMIZ MAHMUT AKTAÞ ý kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah tan rahmet, eþine, evlatlarýna, bütün ailesine ve onu sevenlere baþsaðlýðý dileriz. ÜÇLER YILDIRIM - ÝSA KESKÝN

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

BABAM Muammer Þahin Ýstanbul Aðustos 2004 Vaizoðullarý Þirketler Grubu Unkapaný ÝMÇ 5. Blok. No: 5611 K. 2 Unkapaný-Ýstanbul Tel: 0212 519 00 64 Faks: 0212 519 00 38 Annemin ve babamýn aziz ruhlarýna...

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

BFTC'ye BTSO'dan "Ekonomiye Deðer Katanlar" Ödülü

BFTC'ye BTSO'dan Ekonomiye Deðer Katanlar Ödülü MAYIS 2009 01 02 07 09 25 4. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmamýz Sonuçlandý Sn. Ýbrahim Orhan'a UÜ'den Teþekkür Plaketi BFTC'ye BTSO'dan "Ekonomiye Deðer Katanlar" Ödülü Renault Üst Düzey Yöneticileri Matay'daydý

Detaylı

Baþbakan dan iki müjde

Baþbakan dan iki müjde Çorum, Davutoðlu nu baðrýna bastý * HABERÝ 4 DE ÇORUM 21 MAYIS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþbakan dan iki müjde AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, Çorum

Detaylı

Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu

Çorum a stratejik yol haritasý Kentsel Strateji Çalýþtayý Çorum un geleceðine ýþýk tuttu Bugün 23 Nisan Keneyle mücadeleye 90 bin TL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn 91. yýldönümü, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da bugün düzenlenecek törenlerle kutlanacak. * HABERÝ 4 DE

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe ve Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler.

Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe ve Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler. Sobadan zehirlendi kalpten vefat etti Çorum da da PKK lý var Çorumlu kimya öðretmeni Erol Tonga nýn mucidi olduðu çevreci makine Baþbakan Erdoðan dan tam BAYTOM Hürriyet te * HABERÝ 2 DE Genelkurma y Baþkanlýðý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 (Ç.

AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 (Ç. AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý Engelsiz bir dünya istiyorlar AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen Engelsiz Bir Dünyada Yaþamak

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Gülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi.

Gülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi. Türkeþ ve Yazýcýoðlu birlikte anýldý Gülþen den yol üstü lezzetler Ömürlerini davalarýna adadýlar Türk Ocaklarý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen konferansta, merhum Alparslan Türkeþ ve merhum Muhsin

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi

(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi Erzen den Cemiyet yarýþmalarýna katýlým çaðrýsý Mesleðimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz Þevket Erzen * HABERÝ 11 DE 13 OCAK 2014 PAZARTESÝ orum Gazeteciler Cemiyeti nin programýna çok sayýda meslek mensubu

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı