UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez"

Transkript

1 Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça r : Üniter devlet yap s tehlikeye giriyor Genifl toplum kesimlerinin ve sivil toplum kurulufllar n n Kamu Yönetimi emel Kanunu Yasa asar s na karfl ciddi bir muhalefet gösterdikleri bilinen bir gerçek. Kesinlikle statükoyu koruma iste iyle hareket etmeyen, toplum kesimleri ve sivil toplum kurulufllar n endiflelendiren konular n bafl nda, haz rlanan kanun tasar s ile üniter devlet yap s n n tehlikeye girece i hususu geliyor. Ücretler eriyor Avrupa ile aram zda uçurum var! ÜRK YE DE bir hemflire 228 sterlin maafl al rken, ngiltere de 1475 sterlin, yine bir polis 327 sterlin maafl al rken bu rakam ngiltere de 1835 sterlin olarak gerçekleflmektedir. Maafllara göre ayn model ve özelliklere sahip televizyon, buzdolab, f r n, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi, süpürge, yatak odas tak m, koltuk tak m n almak için ürkiye de ve ngiltere de memurlar n çal flt gün say - s n dikkate ald n zda ise uçurum korkunç boyutlara ulafl yor. Haberi 2 de stiklal Marfl Ö renciler gö sümüzü kabartt S KLÂL Marfl Okuma Yar flmas nda üçüncü olan Kalaba Lisesi ö rencisi Direnç Parlak a ödül törende konuflan Bircan Aky ld z, milletin gelece ini tayin etmede stiklâl Marfl n n büyük önemi oldu unu belirterek, Gençlerin stiklâl Marfl na hassasiyet göstermeleri çok sevindirici dedi. Haberi 24 de Çal flanlar n haklar da tehlikede Kamu Yönetimi reformu kapsam nda öngörülen yeni kamu personel rejimi, çal flanlar n hak ve özgürlükler aç s ndan en yüksek ortak paydada eflitlenmesini de il,tam tersine memurlar n istihdam güvencesinin ve sosyal kazan mlar n n zay flat ld, iflçilerin ise esnek çal flma biçimleri içinde sendikas zlaflt en düflük ortak paydada eflitlenmesini öngörmektedir. Yaz s 4 de DENKAfi KES N KONUfiU: Bu plan asla kabul edilemez KIBRIS A müzakereler tamamland ve s ra referanduma geldi. KKC Cumhurbaflkan Rauf Denktafl, müzakerelerine kat lmay protesto etti i plan n kabul edilemez oldu unu aç klad. mzaya kadar Annan Plan n n referandumla geri dönülemez noktaya gitti i söylenirken Birleflmifl Milletler çark etmeye bafllad. Haberi 22 de Devlet memuru yerine, hükümet memuru geliyor Kamu Yönetimi emel Yasas ve Gizlenen Gerçekler isimli konferansta konuflan ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, kamu yönetiminin hantall n kabul ettiklerini belirterek, Devlet memurunun bu tasar ile birlikte hükümet memuru olaca gizleniyor dedi. Haberi de 3 Kirlenme toplumda de il siyasette ÜRK YE Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, son günlerde toplumda ve siyasette kirlenme oldu una yönelik yap lan tart flmalardan kimsenin kendi pay na bu kirlili i kabul etmedi ini belirterek, as l kirlenmenin toplumda de il, siyasette oldu unu söyledi. Haberi 5 de Depremzedelere siz de yard m edin! E rzurum da meydana gelen depremde birçok köy tamamen ortadan kalkt. ürkiye Kamu-Sen depremde her fleylerini kaybeden vatandafllar m z n ac lar n n biraz hafifletilebilmesi, s k nt lar n n biraz olsun azalt labilmesi için kampanya bafllatt. Katk da bulunmak isteyen üyelerimiz ve tüm vatandafllar m z n ürkiye Kamu-Sen in en yak n temsilcili ine baflvurmalar yeterli olacakt r. Haberi 5 de

2 2 ürkiye Kamu-Sen/Haber Kifli bafl gelirde 7 y l öncenin gerisindeyiz (Rekor falan yok!) Güngör Uras n Milliyet Gazetesi nde kaleme ald yaz milli gelirimizdeki art fl n sanal oldu unu tüm ç plakl ile ortaya koyuyor. ürk liras ile hesaplanan milli gelir, düflük kurdan dolara çevrilince, ortaya ç kan dolar rakamlar insanlar yan lt yor y l kifli bafl milli gelir rakam düflük kurdan dolara çevrildi inde kifli bafl na dolarl k gelir rakam ortaya ç k yor. Bu rakama bakanlar da Cumhuriyet tarihinin rekoru k r ld diyebiliyor de dolar ile kifli bafl milli gelir dolar idi y l nda dolar olarak hesapland. ki rakam aras ndaki fark, kifli bafl gelirde bir y lda 30.2 oran nda art fl gösterir. Bunun tercümesi 2003 te ürk halk n n ortalama gelirinin yüzde 30.2 oran nda artmas ve de halk n bu oranda zenginleflmesidir. Milli gelir rakamlar n n uluslararas de erlemeler için cari kurdan dolara dönüfltürülmesi normaldir. Normal olmayan kur etkisinde çarp lan bu rakamlara dayal olarak ekonomideki kötülükleri ve iyilikleri de abartmak, yanl fl de erlemeler yapmakt r. Milli gelir bir ülkede bir y l içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal - katma - de erini, büyüklü ünü gösterir. Sa l kl karfl laflt rmalar yapmak için cari ürk liras fiyatla hesaplanan milli gelir rakamlar (enflasyon etkisi ay klanarak) sabit fiyata dönüfltürülür. Milli geliri hesaplayan Devlet statistik Enstitüsü, 1987 y l fiyatlar n sabit fiyat kabul ederek, milli gelir rakamlar n ürk liras sabit fiyat ile de aç klar y l sabit fiyatlar yla 1993 te 97 trilyon L olan milli gelirimiz 2003 de 123 trilyon liraya yükseldi. On y lda sa layabildi imiz (toplam) üretim ve gelir art fl sadece yüzde 26.1 oran nda te 58.3 milyon olan nüfusumuz 2003 te 70.7 oldu. On y lda nüfus art fl oran m z yüzde 21.1 oran nda. Milli gelir rakam n n, y l ortalamas nüfus rakam na bölünmesiyle bulunan kifli bafl milli gelir rakam 1993 te bin L idi te bin L. oldu. Aç k anlat m yla on y lda ürk insan n n kifli bafl milli gelirindeki art fl sadece yüzde 6 oran nda te (1987 y l sabit fiyat ile) bin L olarak hesaplanan kifli bafl gelir rakam bir rekor de il, bir utanç rakam d r. Çünkü bu rakam 1997 de bin, 1998 de bin, 2000 de bin L olan kifli bafl gelir rakamlar n n gerisindedir. ürk halk (sabit fiyatlarla) kifli bafl gelir bak m ndan 7 y l önceye göre daha fakir durumdad r. Bütün sorun üretememekte yatmaktad r. Ekonominin iki ad m ileri, bir ad m geri atmas nda yatmaktad r. Bu yaz n n alt nda dolar esas ile ve 1987 y l L sabit fiyatlar ile milli gelir, kifli bafl milli gelir rakamlar ve art fl oranlar verilmektedir. Dolar ile milli gelir rakamlar n n ve kifli bafl gelir rakamlar n n art fl oranlar ndaki çarp kl klar tabloda aç kl kla görülmektedir. yimser olmak iyi bir fley de, kendi kendimizi kand rmayal m. Gerçekleri bilelim. Üretemedi imiz için fakiriz. Daha fazla üretmek zorunday z. Baflkalar üretti i için bizim önümüzde kofluyor. Kamu Çal flanlar n n Sesi Büyük bir sevdan n, ürkiye Kamu-Sen ad na Sahibi Bircan AKYILDIZ Yaz flleri Müdürü büyük bir mücadelenin ad... Ayl k Yay n Organ d r ÜCRES ZD R Y l: 1 Say 5 Önsel ÜNAL Yönetim Kurulu Bircan Aky ld z Genel Baflkan - Fahrettin Yokufl Genel Sekreter - Önder Kahveci Genel Mali Sekreter - Yücel Coflkun Genel eflkilat Sekreteri - fiuayip Özcan Genel E itim Sekreteri - Bilal Eser Genel Mevzuat Sekreteri - Nazmi Güzel oplu Görüflme Genel Sekreteri - smail Karadavut Genel Bas n Sekreteri - Necati Alsancak Genel D fliliflkiler Sekreteri - Ahmet Demirci Genel Sosyal fller Sekreteri - H.Hüseyin Y lmaz Denetleme Kurulu Baflkan Yay na Haz rlayan: Mustafa Kellero lu Haz rl k ve Bask : HLAS GAZEEC L K A.fi. urgut Özal Bulvar No: 68 el: (0312) Siteler/ANKARA Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA el: (6 Hat) Faks: Bu Gazete Bas n Ahlak lkelerine uymay taahhüt eder Avrupa ile aram zda uçurum var ÜCRELER ÜRK YE NG LERE (SERLIN) (SERLIN) Hemflire Polis Ö retmen Sos. Hizm Asgari Ücret Ev Eflyas (Bir sterlin 2 milyon 415 bin L) Y ukar daki tablodan da görülece i üzere ürkiye de bir hemflire 228 sterlin maafl al rken, ngiltere de 1475 sterlin, yine bir polis 327 sterlin maafl al rken bu rakam ngiltere de 1835 sterlin olarak gerçekleflmektedir. M aafllara göre ayn model ve özelliklere sahip televizyon, buzdolab, f r n, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi, süpürge, yatak odas tak m, koltuk tak m n almak için ürkiye de ve ngiltere de memurlar n çal flt gün say s n dikkate ald n zda ise uçurum korkunç boyutlara ulafl yor. Evlenme haz rl içerisinde olan bir hemflirenin yukar daki ev eflyalar n alabilmesi için 420 gün çal flmas gerekirken, ngiltere de çal flan bir hemflirenin ayn eflyalar için 51 gün çal flmas yetiyor. Yine bir polis memuru bu eflyalar alabilmek için 300 gün emek sarfetmesi gerekirken, ngiltere de bir polis memuru 42 günlük bir çal flmayla bu eflyalara sahip olabiliyor. S ra asgari ücretliye geldi inde ise durum daha da vahim. Evlenme düflüncesi olan bir asgari ücretlinin bütün bu eflyalar alabilmesi için iki y l çal flmas gerekiyor. Yani asgari ücretlinin evlenmesi neredeyse bir hayal. abi ki bütün bu flartlar yememek, içmemek, giyinmemek flart yla. ÇALIfiILAN GÜN ÜRK YE NG LERE Hemflire 420 gün 51 gün Polis 300 gün 42 gün Ö retmen 330 gün 39 gün Sos. Hizm. 360 gün 48 gün Asgari Ücret 750 gün 99 gün

3 3 ürkiye Kamu-Sen/Haber Kastamonu da Konferans veren ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z: Devlet memuru yerine, hükümet memuru geliyor Kamu Yönetimi emel Yasas ve Gizlenen Gerçekler isimli konferansta konuflan ürkiye Kamu- Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, kamu yönetiminin hantall n kabul ettiklerini belirterek, Devlet memurunun bu tasar ile birlikte hükümet memuru olaca gizleniyor dedi. Y eni Ufuklar Dergisi ile ürkiye Kamu-Sen Kastamonu l emsilcili i nin organize etti i konferansta konuflan ürkiye Kamu Çal flanlar Konfederasyonu Genel Baflkan Bircan Aky ld z, ürkiye nin d fl politikas n elefltirerek, K br s ta ürkiye nin oyuna getirilmek istendi ini, Kuzey Irak ta da uydu bir devlet kurulma çal flmalar n n yap ld n ürk Hükümeti nin bu gerçekleri görerek, özel bir d fl politika izlemesi gerekti ini söyledi. Kuzey K br s ürk Cumhuriyeti nde ciddi bir su s k nt s yafland bir dönemde Manavgat suyunun srail e verilmesini de elefltiren Bircan Aky ld z, Bu gerçe i kamuoyundan gizlemek isteyen hükümet Manavgat suyunun anlaflmas n müsteflarl k düzeyinde imzalad. Ama gerçek gün fl na ç kt dedi. Sinsi plan Kamu Yönetimi emel Yasas n n mahalli idarelere özerklik getirdi ini de hat rlatan Aky ld z Bu tasar ürkiye nin Güneydo usu nda sinsice haz rlanan baz planlar ortaya koyuyor. Bu tasar belediyelere özerklik getiriyor. Belediyelere özerklik getirilmesini bizde istiyoruz ancak, ürkiye nin içinde bulundu u ortam buna müsait de ildir. Güneydo u daki illerdeki belediyeler de özerk olacak ve birkaç y l sonra valileri de halk seçsin diye bast racaklar ve o zaman k z l k yamet kopacak. Güneydo uda savaflarak elde edilemeyen birtak m topraklar, özerklik flemsiyesi ad alt nda Büyük Kürdistan n temelini oluflturacak. Suriye deki bir futbol maç nda bunun ilk atefli yak ld. akip edin bak n, yak nda Kuzey Irak ta, Suriye de, ran da ve bizim Güneydo umuzda neler olacak, hükümet uyuyor. Güneydo u elden gidiyor dedi. Kamu iyice hantallaflt ama... Kamu idaresinin iyice hantallaflt n kabul ettiklerini hat rlatan Bircan Aky ld z Yeni bir Kamu Yönetimi asar s n bizde istiyoruz. darenin yeniden yap land r lmas na kim karfl ç kar? Biz do rular söyledi imizde siyasi irade bize k z yor. Yeni Kamu Yönetimi emel Yasas nda devlet memurlar n n yerine hükümet memurlar olacak. Nas l m bak n bu tasar da memurlar ile ilgili dört ana bafll k var. Birincisi esnek istihdam, bu ne demek? Benim ihtiyac m oldu u zaman memuru veya iflçiyi ça r r m, ihtiyac m olmad zaman k fl aylar nda gönderirim. Nerede kald sosyal adalet, nerede kald çal flanlar n n sosyal haklar? Devlette devaml l k ilkesi burada bitirilmek isteniyor. kincisi; performans de erlendirilmesi. Bu bölüm çok önemli. Çal flan n performans de erlendirilmeli ancak, bunu siyasi irade yapacaksa iflte o zaman devlet memuru yerine hükümet memuru olur. Bu da ürkiye nin üniter devlet yap s n bozar. Siyasi irade devlet memurlar üzerinde istedi i gibi at oynat r. Hükümetin il ve ilçe baflkanlar memurlara istedi i gibi hükmedir veya istedi ini yapt r r. Üçüncü tehlike, norm kadro. Milli E itim Bakanl üçdört y ld r uyguluyor, memnun olan var m? Milli E itim Müdürlüklerinde 120 bin müdür yard mc s aç kta duruyor. Dördüncü konu, toplam kalite... Buyrun hep birlikte kaliteyi art ral m ama olmazsa olmazlarla oynamadan kaliteyi art ral m diye konufltu. Kamu Yönetimi emel Yasas n n Bilgi Üniversitesi taraf ndan haz rland na da dikkat çeken Aky ld z flöyle konufltu: Neden Bilgi Üniversitesi, ürkiye de baflka üniversite mi yok? Devletin 74 tane üniversitesi nereye gitti? Devlet neden kendi üniversitelerine güvenmiyor? Endifleliyiz çünkü, bu yasan n ç kar lmas için d fl güçler cirit at yor.bu da bizi endiflelendiriyor. Bize rüflvet teklif ettiler K amu Yönetimi emel Yasas na destek verilmesi için, Güneydo u daki ürkiye Kamu-Sen l emsilcileri ne baz d fl destekli sivil toplum örgütleri taraf ndan rüflvet teklif edildi ini aç klayan. Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z ürkiye nin yeniden yap land r lmas nda IULA n n ne ifli var. Kim bu IULA? Uluslararas Belediyeler Birli i, IULA neden Kamu Yönetimi emel Yasas n n ç kmas n istiyor? Çünkü; Güneydo u daki belediyelere özerklik getirmek istiyorlar. Yemin ediyorum, ürkiye Kamu- Sen in Güneydo u daki il temsilcilerimize ciddi rüflvetler teklif ediyorlar. Neden mi? Bu tasar ya destek verelim diye fleklinde konufltu. Küçük memur kredi kartlar ile yafl yor Son y llarda Kamu Çal flanlar n n iyice ihmal edildi ini belirten ürkiye Kamu- Sen Kastamonu l emsilcisi Sad k Yalç n Özellikle küçük memurlar açl k s n r n n alt nda yafl yorlar. Kastamonu da yapt m z bir araflt rmada 600 milyon liran n alt nda maafl alan küçük memurlar n tamam n n hayatlar n Kredi kartlar ile sürdürdü ünü ve ço unun ek ifl yapt n tesbit ettik. Küçük memurlar, akflamlar kahvehanelerde simit ve patatesli ekmek satarak evlerine ekmek götürmenin çabas içindeler. Son 10 y lda Kamu çal flanlar n n yüzde 40 kayb olmufltur. ayyip Erdo an hükümeti ise Kamu Çal flanlar n en fazla göz ard eden hükümet olmufltur dedi. Kemeri küçük memur s k yor Kastamonu daki bankalarda yapt klar bir baflka araflt rmay da aç klayan Sad k Yalç n Küçük memur kredi kart ödemelerini en fazla geciktiren ve ödemekte zorlanan kesim aras nda yer al yor.udel, FA ve Gül Al flverifl Merkezlerinde yapt m z araflt rmada ise Küçük memurlar n son bir y l içersinde yapt klar al fl verifl oran nda yüzde 50 azalma olmufltur.buda göstermektedir ki, küçük memurun ne kadar zor flartlar alt nda yaflam n sürdürdü ünü ve evini ne zor flartlarda geçindirmeye çal flt n göstermektedir dedi. So uk illerdeki memurlara yakacak yard m yap lmal Hükümetin, Holding sahiplerine Ve medyaya flirin gözüktü ünü de ileri süren Yalç n Kamu çal flanlar n n art k sabr kalmad. Kastamonu gibi küçük bir ilde en küçük bir evin kiras 150 milyon liraya dayand. Kastamonu so uk iklimli bir il oldu u için burada yaflayan memurlar n y ll k yakacak gideri 1 milyar 500 milyon liray buluyor.akdeniz illerinde yaflayan bir memur ise y ll k 500 milyon lira ile s n yor.kastamonu gibi So uk iklimdeki illerde görev yapan memurlara yakacak yard m yap lmal d r. Küçük memurun durumu ise acil olarak düzeltilmelidir dedi. Haber ve Foto raflar: zzet Sar

4 D ünyadaki her ülke vatandafllar n n daha mutlu ve müreffeh bir hayat sürebilmesi iste iyle hareket eder ve vatandafllar na bu istek do rultusunda hizmet götürür. Vatandafllara daha iyi hizmet verebilmeye yönelik olarak üretilen çözümlerin tarihi neredeyse Cumhuriyetimizin tarihi ile yafl t. Genç cumhuriyetin ilk y llar ndan beri devletin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için birtak m çözüm yollar üretilmifl ve bunlar n bir k sm da hayata geçirilmifltir. Ça m z n de iflen flartlar na uygun hizmet verebilmek için devletimizin yeni düzenlemeler yapmas ihtiyac nda hemen hemen bütün vatandafllar m z hem fikir. Buradaki problem, yeni düzenlemelerin nas l yap laca sorusunda. Uzun y llar sonra tek bafl na iktidar flans n yakalayan mevcut hükümet, devletin daha iyi ve kaliteli hizmet üretebilmesi için baz haz rl klar yapt n seçimlerin öncesinde ilan etmiflti. Bu haz rl klar n bir meyvesi olarak Kamu Yönetimi emel Kanunu ürkiye Büyük Millet Meclisi ne getirildi ve komisyon görüflmeleri tamamlanarak Genel Kurul gündemine al nmay bekliyor. Fakat, genifl toplum kesimlerinin ve sivil toplum kurulufllar n n bu tasar ya karfl ciddi bir muhalefet gösterdikleri bilinen bir gerçek. Kesinlikle statükoyu koruma iste iyle hareket etmeyen, toplum kesimleri ve sivil toplum kurulufllar n endiflelendiren konular n bafl nda, haz rlanan kanun tasar s ile üniter devlet yap s n n tehlikeye girece i hususu geliyor. fiahs m n yapaca de erlendirmeler de üniter devlet yap s ve görevim itibariyle çal flanlar, özellikle kamu çal flanlar, aç s ndan olacak. lk olarak Kamu Yönetimi emel Kanunu Yasa asar s n n metnine sad k kalarak konuya iliflkin endifle ve tespitlerimize yer verirken, ikinci bölümde bu tasar n n ülkemiz gündemine tafl nmas aflamas ndaki iç ve d fl politik geliflmelere paralel endiflelerimizi ifade edece im. Bu çerçevede tasar, yönetim biliminin genel ilkeleri kapsam nda öncelikle örgütlenme ilkesi aç s ndan bak ld nda; verilen hizmetlerin yerine getirilmesini teminen sorumluluk ve yetki kullanmak için uzmanlaflm fl birimlerin kurulmas gerekmektedir. Bu do rultuda kurulacak bakanl klar n taflra teflkilatlar n n olmas gerekmektedir. asar da ise baz bakanl klar n taflra teflkilat n n olmayaca belirtilmektedir. aflra teflkilat olmadan bakanl klar n olmas gereken hizmetleri bir tarafa, tasar da belirtilen koordinasyon ve denetim görevlerini nas l yerine getirecekleri aç k de ildir. Bu unutulmufl bir ayr nt m, yoksa yönetim bilimi aç s ndan bir tutars zl k m d r, sorgulanmas gerekmektedir. darenin bütünlü ü ilkesine de ayk r olan bu tasar kendi içinde de tutars zd r. Ayn hizmetin bir k sm n n belediyelere bir k sm n n il özel idarelerine devredilmesi idarenin bütünlü ü ilkesine ayk r bir durumdur.görev s n rlar ve alanlar belli olan ve oluflumlar farkl olan iki mahalli idare birimi aras nda görevlerin bu flekilde, hiçbir ilkeye ba l olmadan ayr lmas tutars zl kt r. Ayn zamanda tasar hizmetlerin yürütülmesini de etkileyecek olan bu Kamu Yönetimi emel Kanunu asar s n n 10.maddesinde Mahalli idarelere yetki, görev ve sorumluluklar yla orant l gelir kaynaklar sa lan r. Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat ndan pay ayr l r. denilmektedir. Maddeden mahalli idarelere ayr lacak kayna n, idarelerin hizmet vermesi gereken vatandafl say s na, nüfus durumuna, hizmetin niteli ine ve mahalli idarelerin büyüklüklerine bak lmaks z n sadece subjektif kriterlere dayan larak sa lanaca anlafl lmaktad r. Bu durumda hükümete yak n olan mahalli idarelerin, daha çok gelir kayna elde edece i, aksi durumlarda ise gelir kaynaklar n n kesilece i sonucu ç kmaktad r. Kamu Yönetimi emel Kanunu asar s n n 11. maddesinde belirtilen Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilmesi amac ylaöözel sektöre ve alan nda uzmanlaflm fl sivil toplum örgütlerine bu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili yetki verilmesi.. kamu hizmeti anlay fl yla hiçbir flekilde ba daflmamaktad r. Bu durumda kamu hizmeti ve kamu yarar kavramlar n n tamamen ortadan kald r lmas ve özellefltirilen hizmetler neticesinde yaln zca kar amac güdülmesi sonucunda, hizmet anlay fl yerini kar anlay fl na b rakacakt r. Paylaflt rman n hangi ilkelere göre yap ld n aç klamamaktad r.(ayr ca uzmanlaflm fl sivil toplum kurulufllar n n; özellikle ülkenin hassas bölgelerinde terör odaklar n n, afliretlerin veya baz yeni oluflumlar n kontrolünde olmas ve bu durumda kaynak kullan mlar nda oluflabilecek usulsüzlük ve yolsuzluklar nas l 4 ürkiye Kamu-Sen/Haber UYAN ürkiyem Mustafa Kellero lu buraya spot yaz lacak. Karambole gitmesin. Mustafa Kellero lu buraya spot yaz lacak. Karambole gitmesin... emel itirazlar Öncelikli olarak Kamu Yönetimi emel Kanun asar s ile ilgili endifle ve tespitlerimizi ana bafll klar halinde flu flekilde s ralayabilirim; Ulus Devlet yap s önemli ölçüde tart fl l r hale gelecektir. Federal bir yap n n temel tafllar olacakt r. Geleneksel devlet anlay fl m z ortadan kalkacakt r. Yönetim biliminin evrensel ilkelerine ters düflmektedir. Kamu hizmeti, kamu yarar, kavramlar n n özüne ayk r d r. Sosyal devlet ilkesini büyük ölçüde ortadan kald racakt r. Bakanl klar n taflra teflkilatlar kald r larak, hizmet koordinasyon ve denetim görevleri yok edilmektedir. Halk denetçisi kavram yla yeni bir kavram ve uygulama karmaflas ortaya ç kacakt r. Ücretini ve kadrosunu,yerel yönetimlerden alan bir denetçinin tarafs z olmas mümkün de ildir. darenin bütünlü ü ilkesi zedelenmektedir. Yerel yönetimlerin bu kadar hizmeti gördürmesi ve bunlara kaynak ay rmas mümkün de ildir. Kamu hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi, hizmetlerin ticari bir zihniyetle yap lmas n do uracakt r. Özel sektöre devredilen hizmetler için, özel sektöre aktar lacak kayna n ak beti takip edilemeyecek, belki devletin paras yla, devletin parçalanmas ihtimali ortaya ç kacakt r. Sa l k hizmetlerinin özellefltirilmesi ile, kusurlu durumlarda sorumlu bulunamayacak, ma durlar hakk n arayamayacakt r. Kamu hizmetlerinde ulusal politika ve hedeflerden söz edilemeyecek, mahalli stratejiler konuflulacakt r. Bunun sonucunda kamu hizmeti standard ve önceli i ortadan kalkacakt r. Sa l k hizmetlerinin özellefltirilmesi, tüm dünya ülkelerinin 1978 de imzalad Uluslararas emel Sa l k Hizmetleri Bildirgesi ne ve anlay fl na ayk r d r. Bölgeler aras sa l k hizmetleri aras ndaki farkl l klar artacakt r. Yaflan lan bölgedeki mahalli idarenin gücü nispetinde hizmet al nabilecektir. Kamu hizmetleri daha pahal bir hale gelecektir. Kamu hizmeti ve kamu yarar kavramlar ortadan kalkacak, hizmetlerde yaln zca kar amac güdülecektir. Kalifiye personel temininde baz bölgelerde sorunlar yaflan rken, baz bölgelerde personel fazlal yaflanacakt r. Kamu personeli ve memur say s azalacakt r. oplu sözleflmenin ve toplu görüflmelerin önemi, etkisi ve gereklili i tamamen göz ard edilerek adeta sendikalar yok say lmakta ve performansa dayal bir ücret sistemi getirilmektedir. Liyakat ilkesi kamu personel rejiminde ortadan kald r lmaktad r. Üst düzey bürokratlar n görev süreleri, hükümetin görev süreleri ile s n rland r larak, devlet politikalar n n ve kamu hizmetlerinin devaml l ilkesi zedelenmektedir.devlet memuru yerine hükümet memuru dönemi bafllayacakt r. Özel sektöre devredilen hizmetlerde, hizmetlerin devaml l ve takibi imkan kalmayacakt r. Bircan AKYLIDIZ Bircan AKYLIDIZ ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan önlenebilecektir? asar n n 11. maddesi ile devletin asli ve sürekli görevleri de dahil olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin özellefltirilmesine imkan tan nmakla birlikte, bu uygulaman n flimdilik mümkün görülmedi i anlafl lmaktad r. Bunun için de devletin asli ve sürekli görevlerinin olabildi ince daralt larak yeniden belirlenmesi, geri kalan hizmetlerin özellefltirilmesi amaçlanmaktad r. Bu madde ile beklenen süreç, herhalde devletin asli ve sürekli görevlerinin de ileride özellefltirilebilmesi olmal d r. Oysa 1982 Anayasas n n 128. maddesinin 1. paragraf nda...kamu hizmetlerinin gerektirdi i asli ve sürekli görevlerin memurlar ve di er kamu görevlileri eliyle görülmesiö hükme ba lanm flt r. çerik ve öz itibar ile bu madde anayasaya ayk r bir hüküm olarak karfl m za ç kmaktad r. Ayr ca; devletin asli ve sürekli ifllerinde memur statüsünde çal flanlar n say s n n mevcut memur ve sözleflmeli say s n n üçte birine indirilmesi ( yaklafl k 700 bin memur), özellefltirme süreci içerisinde sözleflmeli ve iflçi statüsünde olan kamu çal flanlar n n özel sektöre devri düflünülmektedir. Kamu personeli aç s ndan AB öncelikleri, performansa dayal ödeme, profesyonelli e verilen önemin artmas, kamu hizmetlerinde müflteri sat c anlay fl n n yerleflmesi, rekabet ve di er Pazar ekonomisi unsurlar n n getirilmesi, kamu çal flanlar n n say s n n azalt lmas gibi sonuçlar getirmektedir. Bu geliflmeler ürkiye aç s ndan örnek al nacak geliflmeler olarak kabul edilmemelidir. ürkiye de y llard r tart fl lan iflçi memur ay r m ve yap lmas sürekli gündemde olan personel reformunun sa l kl bir sonuca ulaflmas için, sözleflme hukuku içinde çal flan iflçilerin sosyal güvencelere ve ifl güvencesine sahip olmalar gerekti i anlay fl yla, statü hukuku içinde çal flan memurlar n hizmetkar de il çal flan olarak gerçek sendikal hak ve özgürlüklere sahip olmalar anlay fl n n birlikte yerleflmesi sa lanmal d r. Ancak kamu yönetimi reformu kapsam nda öngörülen yeni kamu personel rejimi, çal flanlar n hak ve özgürlükler aç s ndan en yüksek ortak paydada eflitlenmesini de il,tam tersine memurlar n istihdam güvencesinin ve sosyal kazan mlar n n zay flat ld, iflçilerin ise esnek çal flma biçimleri içinde sendikas zlaflt en düflük ortak paydada eflitlenmesini öngörmektedir. Önerilen yeni sistemde devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu kamu görevi yürütenlerin d fl ndakiler ifl kanununa göre çal flt r lacak, asli ve sürekli görevlerde çal flanlar tüm kamu çal flanlar n n belli bir oran n n geçemeyecektir. Mevcut kadro karfl l sözleflmeli personel uygulamas ise kald r lacakt r. Kadro karfl l sözleflmeli personel uygulamas kald r l rken bu kiflilerin ekonomik hak kayb na nas l u rat lmayacaklar belirsizdir. Kamu Yönetimi emel Kanununun 46. maddesinin gerekçesinde sözleflmeli personel uygulamas n n yayg nlaflt r laca ifade edilmektedir. Burada sözleflmeli personel ile neyin kastedildi i aç k de ildir. Sözleflmeli personel istihdam, ürk kamu personel rejiminde memurlar gibi statü hukukuna tabi, ancak memur ve di er kamu görevlilerinin d fl nda iflçi say lmayan kendine özgü bir çal flma biçimidir. Sözleflmeli personel ile memur aras ndaki esnek istihdam n bir arac olarak kullan lmas olana k s tlanm flt r. Anayasa de iflikli i yap lmadan sözleflmeli personelin statü hukukunun yasal güvencelerinden tümüyle yoksun b rak lmas mümkün olamamaktad r. Mevcut haliyle sözleflmeli personel rejimi kamu personel rejiminin temel istihdam biçimi olmaya aday gözükmemektedir. Öte yandan fl Kanunu na göre çal flan iflçilerin istihdam na da hukuksal yaz nda sözleflme rejimine tabi istihdam ad verilir. Sözleflmeli statüye geçifl ile kastedilenin iflçi statüsüne geçifltir. Kamu personel rejiminde nihai istihdam n, minimal devletin minimal asli görevlerini yürütecek minimal bir memur kadrosu ile, di er hizmetleri yürütecek, ça r üzerine çal flma dahil esnek çal flma biçimlerinde istihdam edilebilen, 4857 say l yasaya tabi iflçi statüsünde personelden oluflaca anlafl lmaktad r. Kamu yönetiminin yeniden yap land r lmas kapsam nda önerilen yeni kamu personel rejimi,kamu istihdam sorunlar n n (kadro say s n n belirlenmesi, farkl istihdam flekilleri, s n fland rma, kariyer ve liyakat,, ücret rejimi, sendikal siyasal haklar, emeklilik, hizmet içi e itim, siyasilerin kamu personeli üzerindeki etkileri- kay rmac l k) çözümüne yönelik bütüncül bir yaklafl m gelifltirmemekte, kamu personeli say s n n azalt lmas, sözleflme rejimine geçifl ve esnekleflmeyi (ücret esnekli i dahil) yeni personel politikas n n temeli yapmaktad r.

5 UYAN ÜRK YE ç ve D fl politik geliflmelere dayal endifleler ç ve d fl politik geliflmelere paralel endiflelerimize gelince; AKP hükümetinin haz rlad Kamu Yönetimi emel Kanun asar s n n arkas nda ABD ve Avrupa Birli i nin ürkiye yi federasyonlaflt rmaya dönük hedeflerinin yatt anlafl lmaktad r. Geçti imiz günlerde e er izleme imkan bulabildiyseniz, ABD ve Avrupa yanl s yay n yapan televizyonlarda bir ç rp da söylenip geçilen iki haber vard. Bunlardan birincisi; ABD nin Almanya daki 300 bin askerinin önemli bir bölümünü ürkiye ye yerlefltirmek istedi ine dair haber, di eri ise, Avrupa Birli i nin ürkiye nin 26 bölgesinde oluflturulan 26 projeye 1 milyon Euro yard m yapmas ile ilgili haberdi. Ancak, burada as l projenin 26 bölge de il, 16 bölge oldu u ve federe devletlerin adlar n n bile belli oldu u anlafl ld. Avrupa Birli i nin Brüksel zirvesindeki sonuç bildirisine ürkiye nin itiraz na ra men Güneydo u daki kültürel haklarla ilgili ad m at lmas ifadesinin konulmas da ayn çerçevede giriflilen bir ad m olarak de erlendirilmelidir. AB nin sonuç bildirisinde Güneydo u daki kültürel haklar ile makroekonomik dengesizliklere vurgu yap laca anlafl l nca siyasi irade, AB Dönem Baflkan talya n n Baflbakan Silvio Berlusconi den, ve AB Komiseri Günter Verheugen den bu maddelerin ç kar lmas n talep etti. Ancak, bu çabalar sonuç vermedi. Siyasi irade, bu geliflmeler üzerine, ürkiye ile ilgili bölüm farkl bir hale getirilmeye çal fl l yor. E er ifade böyle kal rsa bunu kabul etmeyece imizi aç klar z demiflti. Olaylar n bu flekilde geliflti i bilinmesine ra men, ürkiye de AB nin zihniyetinin alenen ortaya ç kt yolundaki elefltiriler üzerine hükümet yetkilileri, AB sürecinde, ülke menfaatlerine halel getirecek en ufak bir zaafiyet göstermeyeceklerini aç klamak zorunda kalm flt. AB zirvesinin sonuç bildirisinde, bölgesel dengesizliklerden söz edildi ini ifade eden Say n Baflbakan, AKP nin bölgeler aras ndaki dengesizli i giderme sözünü seçim meydanlar nda zaten verdiklerini hat rlatarak, hiç kimsenin, ürkiye de bölgesel dengesizlik yoktur diyemeyece ini ifade etmiflti. Ancak Say n Baflbakan n konuyla ilgili olarak yapt bir konuflmada, Ben Güneydo u yu bu haliyle bat standartlar nda bir bölge olarak takdim edemem. Do u Anadolu yu, Karadeniz in, ç Anadolu nun ciddi bir bölümünü bu flekilde takdim edemem. Bizim 15 bin kilometrelik bölünmüfl yol ve toplu konut hamlelerimizin as l amac budur. Seçimlere kadar, yerel yönetimler yasas n ç karmam z laz m. Bunu baflard m z takdirde bu fiziki de iflim süratlenecektir. Biz bu ad mlar atal m, birileri engel olsun önemli de il, ama biz bu ad mlar atmak suretiyle tarih önünde, millet önünde vebalden kurtulmufl olaca z. Avrupal muhataplar zaman zaman ürkiye ye ve ülkedeki demokrasiye karfl hatal söylemler üretmekteler. Bu hatalar n pek ço u bilgi eksikli inden kaynaklanmaktad r. E er perde arkas, art niyetleri varsa onlar da tarihe bunun hesab n vereceklerdir. arih, bedeli, bu tür art niyetlilere ödetir. (ürkiye Cumhuriyeti Devletinin Say n Baflbakan n n AB ve ABD nin tafl yabilecekleri art niyetin sorgulamas n tarihe b rakmas hayret vericidir.) ürkiye nin 80 y ll k yönetim yap s n n de ifltirilmesi için dü meye bas lm flt r Nisan ay nda ç kan haberlerde Adalet, Maliye, Milli Savunma, çiflleri ve Çal flma Bakanl klar d fl ndaki tüm bakanl k ve ba l kurulufllar n n taflra teflkilatlar kald r lacak... deniliyordu. Bir baflka habere göre ise, sviçre Kanton Modeli ile talyan Birlik Modeli örnek al narak haz rlanan Kamu Yönetimi Reform asar s nda e itim, sa l k, din hizmetleri l Özel dareleri ne devrediliyordu... Devletin taflradaki en üst düzeyde temsilcisi olan valiler, mevcut tasar da çiflleri Bakanl n n eleman konumuna getiriliyordu. Valilerin birçok yetkisi l Özel dareleri ve belediyelere veriliyor. Habere göre, stanbul için ayr bir statü oluflturulurken, Moskova ve New York kentlerindeki uygulama esas al nacakt. Di er illerde kapat lan il teflkilatlar l Özel daresi ne ba lan rken stanbul da belediyeye devredilecekti. stanbul a taflras olmamas ve Anadolu-Rumeli yakas olarak iki parçadan oluflmas da dikkate al narak özel bir statü verilecekti. Bize göre; böyle bir uygulaman n bafllat lmas sonucu do acak karmaflan n faturas çok a r olacakt r. Siyasi irade bunun de erlendirmesini çok iyi yapmal d r. 5 ürkiye Kamu-Sen/Haber Burdur, Isparta ve Antalya da Kamu-Sen liler bir araya geldi. Aky ld z: Kirlenme toplumda de il siyasettedir ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan pay na bu kirlili i kabul etmedi ini Bircan Aky ld z, son günlerde belirterek, as l kirlenmenin toplumda toplumda ve siyasette kirlenme de il, siyasette oldu unu söyledi. oldu una yönelik yap lan tart flmalardan ürkiye Kamu-Sen Genel Merkezi kimsenin kendi taraf ndan bafllat lan stiflare ve ürkiye Kamu-Sen Amasya fiubesi yeni binas nda A masya ürkiye Kamu-Sen yeni hizmet binas n n aç l fl ürkiye Kamu- Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z ve ürk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci taraf ndan gerçeklefltirildi. örende bir konuflma yapan ürkiye Kamu- Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, 1989 y l nda Vak f olarak hizmet verdiklerinde üreten, yol gösteren, fleffaf bir sendikac - l k anlay fl yla yola ç kt klar n belirterek bugün de bu ilkelerinden asla taviz vermediklerini kaydetti. lkeleri aras nda olmazsa olmazlar ndan olan bu ülkenin milleti ve devleti ile bölünmez bütünlü ünden asla taviz vermeyen bir sendikac l k anlay fl n gururla sürdürdüklerini ifade eden Aky ld z, ülkenin hassas bir dönemden geçti ine iflaret etti. Aky ld z, Aç l - fl n yapaca m z bu binalar ürkiye Kamu-Sen in harekat mekanlar d r. Gün gelecek ürkiye Kamu-Sen bir okul olacak, siyasete, sivil topluma, bürokrasiye insanlar yetifltirecek konuma gelecektir. Bu binan n hay rlara vesile olmas n diliyorum diye konufltu. Ard ndan ürkiye Kamu-Sen in bütün sendikalar n n yer ald 3 katl hizmet binas n n aç l yap ld. Aç l fl n ard ndan Kamu Yönetimi emel Kanununa iliflkin bir de panel yap ld. Genifl kat l m n sa land panelde konuflan ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z ve ürk Sa l k-sen Genel baflkan Önder Kahveci, konuflmalar nda özellikle ABD ve küresel güçlerin ürkiye üzerinde oynad oyunlar ve bunun bir uzant s olan Büyük Ortado u Projesine de indiler. Panelde Kamu Yönetimi emel Kanununa yönelik bilgilendirmeyi ise ürkiye Kamu-Sen Bilim Kurulu Baflkan Prof.Dr. Eyüp sbir yapt. sbir, konuflmas nda tasar n n bu haliyle yasalaflmas halinde Üniter devlet yap s n n ortadan kalkaca n ve memur güvencesinin yok olaca n söyledi. E Bilgilendirme turlar n n ikinci aya na Burdur, Isparta ve Antalya ile devam eden ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z, il temsilcileri, flube baflkanlar ve ürkiye Kamu-Sen üyelerinin kat l m yla gerçeklefltirilen panellerde özellikle Kamu Yönetimi emel Kanununun eksiklik ve çeliflkili maddeleri, ürkiye üzerinde oynanan oyunlar ile iç ve d fl geliflmeler hakk nda bilgi verdi. oplum ve siyasetin kirlendi inden bahsedenlerin kendi pay na bu kirlili i kabul etmedi ine iflaret eden Aky ld z, as l kirlenmenin toplumda de il, siyasette oldu unu kaydetti. Siyasetteki kirlenmenin önüne geçmenin tek yolunun tek bafl na güçlü bir sendika ve sivil toplum kuruluflu ile mümkün olabilece inin alt n çizen Aky ld z konuflmas na flöyle devam etti: Siyaset, sivil toplum kurulufllar n n önünün açmal d r. Konuflan ürkiye nin önü aç lmal d r. Benim gitti im yerlerde, konuflmam engellemeye çal flanlar, demokratik kat l mc l kta samimi olamazlar. Boynumuza kelepçe taksan z bile bizi susturamazs n z. Yanl fl yapt n z sürece karfl n zda bizi bulacaks n z. Siyasetçi toplum güvenini sa lamal d r. Siyasi irade demokratikleflme konusunda can m ci erim dedi i illere meydan açarken, benim hak mücadelesindeki çal flmalar m engelleyemez. Buna kimsenin de gücü yetmez. Bunun cevab n halk kendilerine bir not olarak verecektir. Bu not ak llar n bafllar na almalar n sa layan bir not olacakt r. Konuflmas nda ürkiye nin gelece ine iliflkin endifleler duydu unun alt n çizen Aky ld z, Suriye ve ran da geliflen olaylar n yak n zamanda ürkiye ye s çrayaca kayg s n tafl d klar n söyledi. Aky ld z, Biz bu endiflelerimizi halk m zla paylaflmaya çal fl rken, siyasi irade bunu engellemeye çal flmaktad r. Bugün Büyük Ortado u Projesi ad alt nda ürkmenlerin bulundu u bölgeye 160 bin Yahudi yerlefltirilmifltir. Yani ad m ad m proje uygulamaya konulmufltur. As l hedef, Büyük srail Projesidir. Siyasi irade de küresel güçlerin projelerine ses ç kartmamaktad r diye konufltu. Depremzedelere siz de yard m edin! rzurum da meydana gelen depremde birçok köy tamamen ortadan kalkt. 9 cana mal olan depremde binlerce insan halen hüküm süren k fl flartlar nda bütün eflyalar n n kaybettiler. ürkiye Kamu-Sen depremde her fleylerini kaybeden vatandafllar m z n ac lar n n biraz hafifletilebilmesi, s k nt lar n n biraz olsun azalt labilmesi için kampanya bafllatt. Depremden etkilenin vatandafllar n büyük bir k sm n n acil giyim ihtiyaçlar oldu unun tespit edilmesinden sonra, bütün temsilciliklerimizde depremzedeler için giyim toplanmaya bafllanm flt r. Katk da bulunmak isteyen üyelerimiz ve tüm vatandafllar m z n ürkiye Kamu-Sen in en yak n temsilcili ine baflvurmalar yeterli olacakt r.

6 6 ürk Haber-Sen/Haber Anadolu nun her yerinde ürk Haber-Sen Anadolu nun dört bir yan nda üyelerinin sorunlar n yerinde dinlemek amac yla istiflare toplant lar yapt. ürk Haber-Sen Genel Baflkan smail Karadavut baflta olmak üzere bütün genel merkez yöneticilerinin yer ald gezilerde elde edilen sonuçlar de erlendirilmektedir. ürk Haber-Sen

7 Ucuz Vaadlere Kanmay n 7 ürk Haber-Sen/Haber smail KARADAVU ürk Haber- Sen Genel Baflkan Sevgili kamu çal flanlar, nsanca yaflayaca n bir ücrete kavuflmak, bask ve sürgünden kurtulmak, iflin, iflyerin, çocuklar n ve ülken için senelerdir mücadele etmektesin.bunun sonucunda, yetersiz,eksik ve çeliflkilerle dolu 4688 Say l Kanunu ç kard n.ürkiye Kamu Sen bu kanunun verdi i yetkiyi sizin lehinize en iyi flekilde kullanmak için çal flm flt r.bundan sonraki mücadelemiz, grevli, toplu sözleflmeli, yönetime ve siyasete kat lma hakk olan yani ILO normlar na uygun bir kanunun ç kmas d r. Ancak son günlerde sendikal mücadele ad alt nda, sizin gücünüzü ve birli inizi bölmeye yönelik, yalan, iftira, tehdit ve kasaba politikac s gibi olmayacak vaatlerde bulunan sendikac lar türemifltir. Bizi genel müdür görevlendirdi (hangi kurumun genel müdürü oldu u belli de il) diye komiser edas ile dolaflan, sendikalar na üye olmayanlar n tayinlerinin ç kart laca n, kadro alamayacaklar n söyleyerek çal - flanlar tehdit etmektedirler. On y ld r ad dahi duyulmayan bu sendika ELEKOM çal flanlar na da, elekom özelleflecek, havuza giderken sizleri istedi iniz kuruma göndeririz diye yalan söylemektedirler. Sanki özellefltirmenin yan nda olduklar n vurgulayan bu zavall lar bütün insanlar kendileri gibi kifliliksiz, onursuz ve ucuz vaatlere sat labilecek insanlar olarak görmektedirler. De erli kamu çal flanlar, ucuz vaatlerle dolaflan bu sahte sendikac lar n arkas nda hiçbir kifli ve kurum yoktur.bu menfaat gruplar, dün o partide olduklar n söylüyorlard, bugün flu partide olduklar n söylüyorlar. Ramazanda elinde çay barda ile dolaflan, flimdi ise omzunda havlu, aya nda takunya ile dolaflan istismarc lar siyasi irade neden muhatap olarak kabul etsin. Ayn kifliler, Ulaflt rma Bakan n n dan flman y m, akrabas y m fleklinde yalan da söylemifllerdi, Say n Bakan bunlar için, Benim ad m kullan p, parayla ifl vaadinde bulunan sahtekarlarda ç k yor. Bunlar yakalatt k. Herhalde bu da bunlardan biridir demiflti. Bakan n de il de Cumhurbaflkan n n akrabas olsa ne olur? Böyle bir sahtekarl kla sendikac l k olur mu? Bu ç kar gruplar na ancak senin gücünü bölüp iktidarlar n ve uluslar aras sermayenin karfl s nda aciz duruma düflmeni sa lama görevi verilmifltir. Di er taraftan on y l sendika genel baflkanl yap p binlerce kamu çal flan n n vermifl oldu u yetkiyi çeflitli siyasi partilere pazarlamaya çal fl rken sendikan n gerçek sahipleri taraf ndan uzaklaflt r lan bir insan kerametin kendinde olmad n anlay nca, bir genel baflkana yak flmayacak yalan ve iftiralarla insanlar kand rmaya çal flmaktad r. Benli inin esiri olmufl, ben yürüdüm, ben ald m, ben yapar m söylemleri ile fitne ve fesat üreten bu insan, ürkiye Kamu Sen ve ürk Haber Sen den intikam almak için olmad k vaatlerde bulunmaktad r. Da t c lara, y pranman z bir y lda almaz isem kendimi zincire vuraca m diye ucuz vaatte bulunan bu insana on y ld r y pranmayla ilgili hiçbir fley yapmad n da bir y lda m yapacaks n veya y pranmay al ondan sonra hep beraber üye olal m diye sormazlar m. Yine nefsinin esiri olmufl bu insana sormazlar m? ki y ld r seni kimler finanse ediyor.bu kadar harcamay hangi gelirle yap yorsun. Bunun kayna n bir aç klar m s n? Kanun gere ince profesyonel olman gerekirken, haks z bir flekilde çal flmadan kurumundan milyarlarca lira maafl n al yorsun, hem de kamu çal flanlar ndan aidat topluyorsun. Böyle bir insan çal flanlar n hakk n nas l arayabilir. Bankadan yanl fll kla hesab na aktar lan paray bulmufl gibi al yorsun harc yorsun. Bir de utanmadan zavall memuru suçluyorsun. Faizini de vermem diyorsun. Siz mi memurlar n hakk n arayacaks n z? Bu kadar ç rp n fl n kendi nefsin ve ç kar n için mi, memur için mi? Bu insanlar n çal flanlardan yetki ve güven isteyebilmesi için,öncelikle kendilerinin dürüst olmas ve yalan söylememesi gerekmez mi?. Sevgili arkadafllar m, Bu sahtekarlar n ve doland r c lar n sana verecekleri hiçbir fley yoktur.menfaat peflinde koflanlar, vebalin, flerefin ve utanman n ne oldu unu unutmufl olan bu insanlar seni kendileri gibi san p aldataca n san yorlar.bunlara bu f rsat verme.e er, dürüst, namuslu, flerefli bir sendikac l k yapacaklar n iddia ediyorlarsa buyursun ürk Haber Sen e gelsinler. Haziran ay nda bafllayacak olan delege seçimlerine kat ls nlar.demokrasinin ve demokrasi flöleninin ne oldu unu görsünler. S ZLER MAHCUP EMEYECE Z Posta flletmeleri Genel Müdürü brahim fiahin: P ye kurumsal kimlik kazand rmaya çal fl yoruz G enel Baflkan m z smail -eknik personele daha önce verilen fazlas olan yerlerden hizmetine göre Karadavut ve eflkilat düzey ücreti konusunda en az bir y l çal flmak kayd yla eksik Sekreteri Fahri Ocak Genel baflmüdürlüklerdeki farkl olan yerlere göndermeyi planl yoruz. Müdür brahim fiahin i ziyaret ederek, uygulamalar n bir tebli ile aç kl k Da t c lar n elbiselerinin kurumun bu ay içerisinde yap lacak Kurum dari getirilerek yeknesakl n sa lanmas. imaj n zedeledi i düflüncenize Kurul toplant s n n gündemini -Veznedarlar n ma duriyetinin kat l yorum.p ye Kurumsal kimlik belirlemek amac yla bir toplant yapt. giderilmesi, kazand rmak amac yla bir çal flma Genel Müdür Yard mc s Habib Genel Müdür brahim fiahin, Soluk, Personel Dairesi Baflkan sendikan z nda talebi üzerine bafllat ld. Sizinde teklif etti iniz gibi Mehmet Demir in de kat ld topland haz rlanan kanun teklifinin ç kart lmas bir flirkete araflt rma yaklafl k dört saat sürdü.oplant da için çal flt klar n ve kesilen paralar n yapt r yoruz.da t c lar n elbiselerinin ayr ca genel baflkan smail Karadavut nemaland r lmas n amaçlad klar n kalitesi ve renginde bir de ifliklik ve genel merkez yöneticilerinin taflrada söyledi. yapt rmak istiyoruz. Sendikan z n yapt çal flmalarda tespit ettikleri brahim fiahin sorular m z flu flekilde talebi do rultusunda belki eksiklikler ve di er taleplerde görüflüldü. cevapland rd. -Hazineden müsaade ald ktan sonra, pantolonlar n kumafl n n taraf m zdan al n p baflmüdürlüklere gönderebiliriz Kurum dari Kurullar nda ele Kefalet sand nda biriken paralardan de bu çal flmalara devam ediyor.ayr ca al nmas n istedi imiz konular n ana çok çal flan yerden az çal flan yere gifle memurlar na da bir k yafet bafll klar flöyle: do ru bir para ödemeyi düflünülmektedir. -Kefalet Sand Kanunu nun düflünüyoruz.yani stanbul da çal flanla Yine merkez ve flubelerde temizlik de ifltirilmesi, Hakkari nin bir ilçesinde çal flan ayn yap lmas ile ilgili bir çözüm -Da t c ve memur aç n n biran paray almayacak.böyle bir çal flma bulamad k. Küçük yerlerin sigortal bir önce giderilmesi, yapt r yoruz.çal flmay teflvik ve -Da t c lara y pranman n ödüllendirmeyi amaçl yoruz. >Böylece flirket eleman ile hizmetin verilmesinde sendikam z n yapt ayn zamanda memur fazlas olan gördürülmesi bize çok pahal ya mal çal flmalara kurumun katk sa lamas, yerlerde bulunan personel daha çok oluyor. Genel Müdür Yard mc s Habip -Da t c lar n elbiselerinin kalitesinin para almak için buralara Soluk bu konunun çal flanlardan birine art r lmas ve imaj n n de ifltirilmesi. yönlendirece iz ve aç klar bu flekilde bir ödeme yapt r larak çözülmesinin -Merkez ve flubelerde temizlik hizmetlerinin yapt r lmas. kapatmay düflünüyoruz.ayr ca norm çal flmalar n n sonucuna göre norm daha uygun oldu unu söyledi.konu ile ilgili çal flmalar devam ediyor. R personeli dört ayl k farklar n al yor ürk Haber Sen in özel hizmet tazminatlar n n 1/2 den bire yükseltilmesi için geçen y l kazanm fl oldu u davadan sonra, geriye dönük olarak dört ayl k farklar n ödenmesine iliflkin mahkeme kararlar n n gelmesinden sonra mahkemeye gitmeyenlere de ödenmesi ile ilgili çal flmalar sonuç verdi. Genel Müdür fienol Demiröz ile yapt - m z görüflme ile, personel aras nda bir ayr m yap lmamas n istemifltik.bunun üzerine Genel Müdürümüz dört ayl k farklar n bütün personele ödenmesini istemifl ve çal flmalar n tamamlam fl, ancak yönetim kurulu hala konuyu savsaklamaya devam etmektedir. Özel hizmet tazminatlar m z n dört ayl k farklar n n bir an önce ödenmesi konusunda gerekli giriflimlerde bulunulmufl ve büyük bir ihtimalle 5 Nizan da ödenmesi sözü al nm flt r. ürk Haber Sen in kazan mlar bundan sonra da devam edecektir. P Anadolu yakas Baflmüdürlü ü nde çirkin olay M emur Sen e Ba l Birlik Haber Sen yöneticileri ve d flar dan toplad klar bir grup serseri ile P Anadolu Yakas Baflmüdürlü ü Da t m Servisi ni basarak, bir partinin mahalli seçimlerde alm fl oldu u baflar y, kutlama ad alt nda parti propagandas yapmaya ve çal flanlara bask uygulamaya çal flt lar. Arad klar - n bulamayan menfaat avc lar gördükleri tepki üzerine binay terk ettiler. Merkez Müdürü ve Baflmüdürün olaylara seyirci kalmas ve binay terk etmeleri flaflk nl kla karfl land.daha sonra baflmüdürün Genel Müdüre yanl fl bilgi vermesi ise tepkiyle karfl land. Baflmüdür Genel Müdür e bilgi verirken Genel Baflkan m z smail Karadavut Genel Müdür le toplant halindeydi. Yöneticilerin bu tür yanl fl tutumlar ve tarafs zl klar n yitirmeleri ister istemez Genel müdürü de zor durumda b rakm flt r çal flma bar fl n n bozulmas na sebep olmufltur. Bu olaylar n ertesinde ise yine yöneticilerin tedbir almamas yüzünden da t m servisinde, çal flmadan maafl almaya al flm fl bir serseri Baflda t c n n göreve ç k demesi üzerine Senin Allah n gelse beni göreve ç karamaz diyerek, demir sandalyeyi görevlinin kafas na vurmufl ve yaralam flt r. Genel baflkan m z smail Karadavut bu çirkin olaylar üzerine Genel Müdür brahim fiahin i telefonla arayarak bilgilendirmifl ve üzüntülerini ifade etmifltir. brahim fiahin ise basiretsiz yöneticilerin bu tür olaylara f rsat vermelerini ve seyirci kalmalar n kabul etmelerinin mümkün olmad n, gerekli tedbirlerin al naca n ve olaylar ç karan ve göz yumanlar nda cezaland r laca n söyledi. Bu tür olaylar HS i ve üyelerini y ld ramayacakt r.ç kar ve menfaat peflinde koflan bu insanlar baflar l olamayacaklard r.

8 Kefalet sand mahkeme yolunda B ursa fiube Baflkan m z Orhan Avc, sendikam z n kanal yla, kefalete tabi personelin ma duriyetini gidermek amac yla mahkemeye dava açt. Bilindi i gibi 2489 Say l Kefalet Kanununa tabi ifllerde çal flan P personeline kefalet sand ndan ayr lmalar nda sonra bilanço dönemine müteakip üç ay sonra birikmifl paralar n n yar s defaten ödenmekte, geri kalan yar s ise üç y l sonra ve üç y ll k faizi ile birlikte iade edilmektedir. Sand a girifl tarihinden ayr lma tarihine kadar kendilerine faiz ödenmemektedir say l Yasan n 5.maddesindeki bu haks zl n düzeltilmesi için ç kacak olan yeni Personel kanununda yer almas konusunda Baflbakan Yard mc s nezdinde giriflim ve talepte bulunulmufltur. Ayr ca, Bursa fiube Baflkan m z Orhan Avc ile birlikte genel merkezimizin avukat Hamdi Gülal da daha detayl bir araflt rma yaparak önümüzdeki günlerde bir dava daha aç lacak. 8 ürk Haber-Sen Bursa fiube Baflkan Orhan Avc ürk Haber-Sen/Haber R-RÜK ve elekomünikasyon kurumlar maafl art fllar n al yorlar Hükümetin kamu çal flanlar na 2004 y l birinci alt ay için vermifl oldu u maafl art fllar 631 say l KHK ye tabi kurumlara sendikam z n çal flmalar sonucu ilk defa tam olarak yans t lm flt r. Buna göre, ortalama maafl ayl k 2 milyar 250 milyon liraya kadar birinci alt ay için ikinci alt ay için ise 2 milyar 350 milyon lira tam olarak maafl art fl yap lacak. R Genel Müdürü ile yapt m z görüflmede art fl n bir an önce maafllara yans t lmas talep edilmifl, genel müdürümüz bunun için büyük çaba harcam flt r, ancak yönetim kurulunun toplant lara konuya almamas sonucu ödenmesinde gecikme olmufltur.uzun mücadele sonucu ald m z bu hak ne yaz k ki yöneticilerin savsaklamas sonucu personel ma dur edilmifltir. Hiçbir sendikan n yan nda de iliz P merkezlerinde personel ve da t c aç had safhada P nin bankac l k, elektrik ve su faturalar n n tahsilat gibi hizmetleri de sunmaya bafllamas ndan sonra zaten memur ve da t c aç olan yerlerde ifllerde büyük aksamalar meydana geliyor.dag t c aç n n her geçen gün artmas ndan sonra, da t mda cihetler neredeyse üç-dört gün gecikmeli yap l yor. Bu durumda ister istemez ifllerde aksamalar oluyor.yönetim cezas n da t c ya veya memura ç kart yor. aflraya yapt m z ziyaretlerde çal flanlar n en fazla isteklerinden biri personel aç n n biran evvel kapat lmas n istemeleri oldu. Öyle merkezler varki müdür yok, memur yok.da t mla birlikte bütün iflleri iki da t c yap yor. P e er alm fl oldu u iflleri sa l kl bir flekilde sunmaz ise, müflterilerin tepkisini çekecek ve kuruma olan güven sars lacakt r. Kurumun, Haziran ay nda yap lacak DMS dan memur ve da t c aç kapat lmal d r.halen çal flan yüksekokulu mezunu da t - c lar n memurlu a kayd r lmas, boflalan yerlere ise daha genç elemanlar n al nmas sa lanmal d r. G enel Baflkan m z smail Karadavut, Genel Müdür brahim fiahin le yapt görüflmede, baz sendika yöneticilerinin kurumlar ziyaretinde genel müdürün kendilerini görevlendirdi ini, ihtiyaçlar ne ise yerine getirecekleri fleklinde vaatlerde bulunduklar,çal flanlar sür ünle tehdit ettiklerini söyledi ve bu tür çirkinliklerin yaflanmamas ve çal flma bar fl n n bozulmamas için tedbir al nmas n istedi. Genel Müdür brahim fiahin, yönetim olarak hiçbir sendikan n yan nda yer almad klar n ve almalar n n mümkün olmad n belirterek, -Birileri bizim ad m z kullanarak sendikac l k yapmak isteyenler yan ld klar n görecekler.bugüne kadar tarafs z kald k ve kalmaya devam edece iz.herkese eflit mesafede duraca z.ancak bizi üzen baz yöneticilerin yanl fl yapmalar ve tarafs zl klar n bozmalar.bu durum bize s k nt veriyor ve sanki biz bir sendikay destekliyormufluz gibi bir durum ortaya ç k yor. Bunlara müsaade etmeyece iz. Bu tür olumsuzluklar bir rapor halinde bize bildirin gerekli soruflturmay yapt ral m.biz insanlar n hür iradeleri ile kendi sendikalar n seçmelerinden yanay z. dedi Vefat Kayseri P Bafl Müd.eknik fller Müd.Bafl teknisyeni Mustafa Karaarslan ve P M Da t c s Onur Salur un anneleri vefat etmifltir. Geçmifl olsun Kayseri Pim da t c s Hasan Öztürk ve Bafl müd hizmetlimiz Salih Kardefl ameliyat olmufltur. e b r i k stanbul AVP M den Eyüp SA IR n bir o lu olmufltur. rabzon Arflin P Mer.Müd.memur smail Bülbül ün Emirhan ad nda bir o lu olmufltur. Kayseri P Bafl.müd.Yap flleri teknisyeni Devrim Altay n dal ad nda bir k z olmufltur.hs olarak yavrular m za uzun ömür diliyoruz. R rabzon Bölge Vericiler Müdürlü ü personeli ve üyemiz Usta Hüseyin Özdemir in ikiz k zlar 18 Mart 2004 günü dünyaya gelmifltir. HS olarak yavrular m za uzun ömür diliyoruz. Üyemiz baflteknisyen Yakuf Kefeli 22 Mart 2004 tarihinde dünya evine girmifltir. Kefeli ailesini tebrik ederiz. P merkezlerinde endikam z n, hizmetli bulunmayan P Merkezlerinde s n flar na S göre belirli bir miktar para gönderilerek temizlik yapt r lmas n sa layan genelgenin iptalinden sonra merkezlerde temizlik temizlik hizmeti hizmetlerini çal flanlar kendileri yap yor. Bir çözüm önerisi getirmeden genelgenin iptal edilmesi üzerine, merkezlerin kaloriferini, da t c arkadafllar m z yakarken, müdürde dahil herkes kendi temizli ini kendisi yapmak zorunda kal yor. yap lam yor Genel Baflkan m z smail Karadavut Genel Müdür Yard mc s Habip Soluk la yapt görüflmede, merkezlerde temizlik hizmetlerinin bir an önce çözüme kavuflturulmas n, bu durumun kurumun ve çal flanlar n prestijini sarst n söyledi.genel Müdür Yard mc s ise, henüz bir çözüm üretemediklerini, konuyla ilgili çal flmalar n devam etti ini belirtti. Sendika olarak önerimiz, hizmetli al namayaca na göre, ihale sistemi ile flirketlere verilmesi ve mevcut bugüne kadara çal flanlar nda buna dahil edilmesi..böylece flimdiye kadar çal flanlar n kurumu mahkemeye vermeleri de önlenmifl olur. Merkez ve flubelerde temizlik hizmetlerinin yapt r labilmesi için sendikam z n K K toplant lar nda konuyu gündeme getirmesi üzerine belirli miktarda bir para ç km fl, ancak bu paran n yanl fl kullan lmas ve çal flanlar n sigortaya baflvurmalar üzerine iptal edilmiflti.

9 Genel Baflkan m z Do u Karadeniz Bölgesi nde 9 ürk ar m Orman-Sen/Haber ürk ar m Orman-Sen Genel Baflkan Ahmet DEM RC, Kamu Yönetimi emel Kanun asar s ile ilgili olarak ürkiye Kamu-Sen ve sendikam z n çekincelerini üyelerimize anlatmak ve bu konuda kamuoyu oluflturmak amac ile Do u Karadeniz Bölgesi nde faaliyetlerde bulundu Mart 2004 tarihlerinde gerçeklefltirilen faaliyetler çerçevesinde Rize, rabzon, Gümüflhane, Giresun ve Ordu illerindeki ürkiye Kamu-Sen l emsilciliklerimizde Genel Baflkan m z, baflta sendika yöneticilerimiz, ürkiye Kamu-Sen e ba l sendikalar n Yöneticileri, üyelerimiz ve kamu çal flanlar ile bir araya geldi. Yerel bas n nda yo un ilgi gösterdi i toplant larda Kamu Yönetimi Reformu içerisinde yer alan; Devlet hizmetlerinin daralt lmas, devlet hizmetlerinin ticarileflmesi, kamu çal flanlar n n ifl güvencesinin ortadan kalkmas, merkezi idarenin denetiminden uzaklaflacak mahalli idare yap lanmalar ile federatif yap oluflumu gibi konularda ürkiye Kamu-Sen ve Sendikam z n çekinceleri kat l mc lara anlat lm fl ve Kamu Reformu çal flmalar nda alternatif olabilecek yöntemler hakk nda bilgi verilmifltir. zmir flubemizden istiflare toplant s ürk ar m Orman-Sen 11 No lu fiube Baflkanl m zca 20 Mart 2004 Cumartesi günü emsilciler Kurulu istiflare toplant s düzenlendi. Aç l fl öncesi ürkiye Kamu-Sen tan t m CD si izlendi. Ard ndan fiube Baflkan M.U ur ÖZDEM R taraf ndan flube faaliyetleri hakk nda temsilcilere bilgi verildi. Ayr ca flube yönetim Kurulunca iflyeri temsilcili i ve görevleri hakk nda bilgilendirme yap ld ktan sonra fiube Baflkan m z ve.enerji-sen Bölge Baflkan Halit OPRAK taraf ndan Kamu Yönetimi emel Kanunu Yasa asar s ile ilgili olarak ürkiye Kamu-Sen in sak ncal gördü ü hususlar anlat ld ve konu tart fl ld. oplant n n sonunda sendika flubemizin kuruluflunda, kurumsallaflmas nda ve sendikal faaliyetlerimizde katk sa layan eski flube baflkanlar m zdan Hüseyin YÜKSEL, Hüsem ERKAYA, smail GÜNEY, Cengiz GÜREL ve Abidin YA- VUZ a teflekkür plaketi verildi. Bölge e itim toplant lar n n ikincisi Konya da yap ld E itim anketi yap ld Girifl konuflmalar ndan sonra e itimci arkan Zengin e itim program ile ilgili konular n, ilgi ve çok s cak bir ortamda gerçeklefltirildi. Ayr ca e itim toplant s n n sonucunda, e itime kat lanlara e itim ile ilgili olarak anket çal flmas yapt r ld. Anket çal flmas n n de erlendirilmesi sonucunda e itim çal flmalar n n çok faydal oldu u ve bu toplant lara devam edilmesinin gerekti i anlafl ld. ürk ar m Orman-Sen Genel Merkezi nce, 11 bölgede yapmay planlad m z e itim çal flmas toplant lar n n ikincisi, Konya da 14 Mart 2004 tarihinde, 15 No lu (Konya) ve 33 No lu (Antalya) flubelerinin Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ile flyeri emsilcileri ve bu flubelerimize ba l il temsilcilerinin kat l mlar ile gerçeklefltirildi. Bölge E itim toplant s n n ikincisine, Genel Merkezimizden Genel Sekreter Yüksel B LG N, Genel Mali Sekreter smet ASLAN, Genel E itim Sekreteri Sadettin YILDIRIM ve E itimci arkan ZENG N sendikal konularda bilgi ak fl n n sa lanmas ve sendikam z ile üyelerimiz aras nda daha iyi bir diyalog kurulabilmesi için, e itim program ile ilgili detayl bilgiler vermek amac yla e itim çal flmas na kat l m sa land. Bölge E itim oplant s n n aç l fl konuflmas n 15 No lu fiube Baflkan Murat AKBULU yapt. Daha sonra, Sendikam z Genel Sekreteri Yüksel B LG N de bir konuflma yapt. Konuflmas nda; üyelerimizle sendikam z aras nda diyalogun daha iyi kurulabilmesi için flyeri emsilcilerinin e itilmesinin çok önemli oldu unu söyledi. ürkiye nin 2003 Y l na ait geliflmeleri ve ekonomik konularla ilgili verileri aktard. Daha sonra Kamu Yönetimi Kanunu tasar s ile; kamu çal flanlar n n fazla oldu unu, bunun için kamuda istihdam daralt lmas na gidilmesi gerekti inin alt çizilerek bunun sonucunda ise kamu görevlilerinin fl güvencelerinin ellerinden al naca n söyledi. Yine tasar ile devlet hizmetlerinin ticarileflece ini söyledi.

10 10 ürk Büro-Sen/Haber Belgelerle cevap! çiflleri Bakanl çal flanlar n n sorunlar ile ilgili çal flmalar m za BALON diyenlere çal flmalar m z, tarih s ralamas na göre, belge ve resimlerle sunuyoruz. çiflleri Bakanl çal flanlar n n sorunlar n n çözümü ve özlük haklar n n iyilefltirilmesi yönünde mücadele ve gayret sarf eden tek sendikan n ÜRK BÜRO-SEN oldu unu siz de erli çal flanlar zaten 1 biliyorsunuz. Çal flmalar m z n her safhas nda sizleri bilgilendirdik. Verdi imiz bilgilerin hepside belge ve kan tlara dayan yordu. Yaklafl k 4 (dört) ayd r Memur yar n ndan ümitli de il ÜRK YE KAMU-SEN Genel Baflkan Bircan AKYILDIZ, ürk Büro- Sen Genel Baflkan Fahrettin YOKUfi, Genel eflkilatland rma Sekreteri Rahmi ERDEM VE fiube Yönetim Kurulu üyeleri, çiflleri Bakan say n Abdülkadir AKSU yu makam nda ziyaret ettiler. Ziyaret s ras nda çiflleri Bakanl çal flanlar n n sorunlar n dile getiren Yokufl, Memur bugününden memnun olmad gibi yar n ndan da ümitli de ildir dedi. (1 nci görüflme 12 Kas m aleplerimizi içeren 40 sayfal k dosya Bültenimizde yay mlanm flt.) 2 4 çiflleri Bakanl çal flanlar üvey evlat m? Kas m ay nda sundu umuz rapor hakk nda geliflmeleri ö renmek ve sorunlar n bir defa iletilip takipsiz kalmad m z ilgili ve yetkililere göstermek için 22 Ocak 2004 tarihinde Genel Baflkan m z say n Fahrettin YOKUfi baflkanl nda, Genel eflkilatland rma Sekreteri Rahmi ERDEM ve çiflleri Bakanl fiube yöneticileriyle birlikte, çiflleri Bakan say n Abdulkadir AKSU ve Müsteflar say n fiahabettin HARPU u ziyaret ederek sorun ve önerilerimizi yineledik. (2 nci görüflme Görüflmemizin içeri i, yine Bültenimizde yay mlanm flt.) 3 çiflleri Bakanl nda sürdürülen mücadelemiz sonuç vermeye bafllad Hizmet kolunda ve çiflleri Bakanl merkez ve taflra teflkilat nda rakiplerine aç k ara fark atan ürk Büro-Sen, son üç dönemde yapt Kurum dari Kurul toplant lar ndaki srarl ve kararl mücadelesi ve iki defa Sn. Bakan m z ile yapt görüflmeler sonucunda nihayet çiflleri Bakanl personeli için tazminat verilmesi konusunda çal flmalara bafllan ld. 1 Mart 2004 Pazartesi günü Genel Merkezimiz ile temasa geçen Bakanl k yetkilileri, konu hakk nda sendikam zdan görüfl ve önerilerimizi istemifltir. Genel Merkezimiz ve çiflleri Bakanl fiube Yönetimi, genel bütçeye yük getirmeyecek flekilde ek kaynaklar tespit ederek, yetkililere bir rapor halinde sunmufltur. Yetkililerce yap lan aç klamada, iflin ciddiyeti önemle vurgulanarak, çal flmalar n biran önce sonuçland r laca beyan edilmifltir. ürk Büro-Sen Genel Merkezi olarak camiam z ve çiflleri Bakanl (ba l ve ilgili kurulufllar) personeli ad na, baflta Sn. Bakan Abdulkadir AKSU olmak üzere Sn. Müsteflar a ve de erli personel genel müdürlü ü yetkililerine duyarl l klar ndan ötürü teflekkür eder, çal flmalar n n biran önce neticelenmesini temenni ederiz. Ayr ca 27 Ekim 2003 tarihinde yap lan Kurum dari Kurul oplant s nda, Görevde Yükselme Yönetmeli indeki gördü ümüz eksikliklerin düzeltilmesi konusundaki taleplerimiz neticesinde, yönetmeli e de erlendirme k staslar getirilmifl ve 16 nc madde iptal edilmifltir. Yönetmeli e konulan hizmet süreleri ve fazla buldu umuz baz maddeler üzerinde de çal flmalar m z devam etmekte olup, sonuç al n nca taraf n za duyurulacakt r (Bildirimiz) çiflleri Bakanl çal flanlar üvey evlat olmad klar n kan tlad çiflleri Bakanl Müsteflar Sn. fiehabettin HARPU u ziyaret eden Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Bakanl k fiube Yönetimi; afla da s ralanan baz s k nt lar n yan s ra, Bakanl k çal flanlar n n merakla ve ümitle bekledi i ek ücret (tazminat) hakk ndaki geliflmelerin seyri konusunda bilgi al flveriflinde bulunulmufltur. Say n Müsteflar, ücretlerdeki iyilefltirme çal flmalar nda son aflamaya geldiklerini, geliflmelerin her safhas nda sendika Genel Merkezini bilgilendireceklerini söyleyerek,di er sorunlar hakk nda da yak ndan ilgilenece ini, beyan etmifltir. Daha sonra, Personel Genel Müdür Yard mc s ve Kurum dari Kurul Baflkan Sn. Ejder KAYAve Personel Daire Baflkan Sn. Osman AKBAfi ile görüflen sendikam z yetkilileri ayn konularda fikir al flveriflinde bulunmufl, yetkililerin, ek ücretle ilgili çal flmalar ndan son derece memnuniyetle ayr lm fllard r. 3 üncü görüflme sürdürdü ümüz azminat la ilgili çal flmalar m z, sonuç vermeye bafllay nca, anlams z bir telafla kap lan sözde, baz sendikac lar, bu gayretlerimizi de Balon diye lekelemeye çal fl yorlar. 5 fiov yapmaktan, laf üretmekten, çamur atmaktan ve memuru olmad k vaatlerle kand rmaktan baflka bir fley yapmayan, bu sözde sendikac lar, elbette ÜRK BÜRO-SEN in hizmetleri ve mücadelesinin alt nda eziliyorlar. aleplerimiz 1. Kurum dari Kurullar nda al nan kararlar n uygulanmas 2. Emniyet ve jandarma personeline ödenen tay n bedelinin Bakanl m z mensuplar na da ödenmesi 3. Bakanl k uzmanlar n n görev tan mlar n n yap larak, yetki ve sorumluluklar n n belirlenmesi 4. Bakanl m z ve ba l birimlerinde, Sendikam z temsilciler odas n n tahsisi ile Valilik ve Kaymakaml klarda pano verilmesinin sa lanmas. 5. Görevde yükselme s nav n n ilan ndan sonra bofl bulunan kadrolara atama yap lmamas 6. Görevde yükselme s nav na baflvuru flartlar ndaki hizmet sürelerinin ikifler y l k salt lmas 7. Görevde Yükselme s nav yönetmeli ini 8 nci maddesi (c) bendinin iptali (Ayl ks z izinli olanlar n da s nava kabul edilmesi) 8. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma teknisyenlerinin görevleri d fl nda çal flt r lmamas hakk nda Bakanl m z Genelgesi ve mahkeme karar olmas na ra men halen uygulama devam etmektedir. 9. Sivil Savunma Birliklerinde mesai ücreti verilmeden, Kanuni izinleri de kulland r lmaks z n nöbet tutturulmaktad r De erli çiflleri Bakanl çal flanlar ÜRK YE KAMU-SEN VE ÜRK BÜRO-SEN Genel Merkezi olarak çiflleri Bakanl çal flanlar n n sorunlar ve ücretlerinin yetersizli i hakk nda bu güne kadar üç defa çiflleri Bakan Say n Abdulkadir AKSU ile, iki defa Müsteflar Say n fiahabettin HARPU ile ve defalarca da Personel Genel Müdürlü ü yetkilileriyle görüfltük. Görüflmelerimizde srarla tazminat konusunu iflledik. üm görüflmelerimizi siz de erli üyelerimize ve Bakanl k çal flanlar na, Web Sitemizden, (www.turkburosen.org.tr) duyurduk. Bu gün ise, bu çal flmalar m z n ve hakl mücadelemizin olumlu sonuçlara do ru yöneldi- ini gördük ve bu durumu sizlerle paylaflmak istedik. De erli arkadafllar, söz konusu tazminat çal flmas nda son aflamaya gelinmifl, k sa bir süre içerisinde Maliye Bakanl na ve Baflbakanl a sunularak, en geç May s Ay sonuna kadar yasalaflaca, Bakanl n en üst yöneticileri taraf ndan ifade edilmifltir. azminat, çiflleri Bakanl çal flanlar n n (M..H. s n f hariç) tamam n kapsamaktad r. asar, yasalaflmas halinde tarihinden itibaren geçerli olacakt r. Siz de erli, çiflleri Bakanl çal flanlar ndan tek ricam z; ÜRK BÜRO-SEN kaynaklar d fl nda, baflkalar ndan duyduklar n za inanmaman z. Bizlere güvenmeniz ve bugüne kadar vermifl oldu unuz deste e devam ederek, gücümüze güç katman zd r. Sizlere, hiçbir zaman olmayan bir fleyi vaat etmedik. Asla, yalan veya duyumlarla hareket etmedik. Onun için En Büyük ve Yetkili Sendikay z (Bildirimiz) Ek ödemeler için giriflimde bulunduk.c. Ç filer BAKANLI I Personel Genel Müdürlü üsay :B050PGM /03/2004Konu:BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i üzere bir çok kamu kurum ve kurulufllar ndaki personele çeflitli adlar alt nda sa lanan ek ödeme türünde bir ödeme yap lmas çiflleri Bakanl personelinin aleyhine bir durum meydana getirmektedir. Devlet daresinde önemli görev ifa eden, a r sorumluluklar bulunan ve mesai saatlerine ba l kalmaks z n çal flan çiflleri Bakanl n n merkez ye taflra teflkilat personelinin mali durumlar n n yürüttükleri görev ve tafl d klar sorumlulu a uygun bir flekilde iyilefltirme çal flmalar yapmak ve yap lan çal flmalar bir kanun tasar s halinde 1 Nisan 2004 tarihine kadar Bakanl k Makam na sunmak için Mahalli dareler Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s Mevlüt ABAfi n baflkanl nda, Personel Genel Müdürlü ü Daire Baflkanlar Osman AKBAfi ile Hasan H. ÜRKO LU ve Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü Daire Baflkan Suat KÜÇÜK ün kat l mlar yla bir komisyon oluflturulmas hususunu tensiplerinize arz ederim. Say : B050PGM /03/2004

11 Ü Kamu Çal flanlar n n Sesi Vergi Haftas n n düflündürdükleri lkemizde önemli günler vard r. Bu günler, önemine ve anlam na uygun olarak çeflitli etkinliklerle kutlan r. Bu kutlamalar esnas nda, kutlanan konu hakk nda kamuoyu bilgilendirilir. Bayram ÖZÜRK ürk Haber-Sen Gn. Mevz. ve pl. Gör. Sekreteri Ahilik Haftas, Yeflilay Haftas bunlara örnektir. Birde Vergi Haftas vard r. Malumunuz Mart Ay n n son haftas Vergi Haftas olarak kutlan r. Ne hikmetse bu haftada Maliye Çal flan hiç hat rlanmaz. Y llardan beri, bu haftada genellikle llerde; Atatürk an t na çelenk konur. Sayg duruflu ve verginin önemini anlatan bir konuflma ile geçifltirilir. Oysa, verginin önemini bilmeyen yok gibidir. Verginin üç taraf vard r. Vergiyi koyan erk, vergiyi veren mükellef, uygulayan çal flanlar. Bürokratlar, Ben yapt m do rusu budur mant ile hareket etmemeli, her türlü teklif, öneri ve elefltirilere aç k olmal d r. Gece gündüz, s cak so uk demeden her türlü zemin ve flartta, devletin hazinesini doldurmak için büyük fedakarl klarla çal flan,hizmetin en iyisini veren Maliye Çal flanlar n n, vergi politikalar oluflturulurken hiç mi görüfl ve düflünceleri al nmaz? Mükellefle bire bir muhatap olan, kanunlar n ve mevzuat n aksayan yönlerini ve çözüm yollar n bilen, Maliye Çal flanlar d r. E er çal flanlar n teklif ve önerileri dikkate al nm fl olsayd, ne vergi kay p ve kaça, ne de kay t d fl ekonomi bu boyutta olurdu. Öneri ve tekliflerin dikkate al nmas halinde kazançl ç kacak olan yine devletimiz ve milletimiz olacakt r. Bizler, bu haftan n amac na uygun olarak kutlanmas gerekti ini, y llard r dile getiriyoruz. Ama ne yaz k ki Maliye Bakanlar n ve Bürokratlar n raz etmek mümkün olmam flt r. Bu haftan n nas l kutlanmas gerekir? Haftan n oda n insan oluflturmal d r. Yani maliye çal flan. Çünkü; vergi politikalar ancak çal flanlar n baflar s yla hedefine ulafl r. Vergi kanunlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu uygulayacak olan insand r. Öyleyse: Vergi Haftas gerçek anlam na uygun olarak kutlanmal d r. pk Milli E itim fiuras, Sa l k fiuras gibi Maliye fiuras düzenlenmeli ve bu fiuraya ürkiye genelinden temsilciler davet edilerek; Baflta, çal flanlar n ekonomik ve sosyal sorunlar, Çal flma ortamlar, Nas l bir vergi politikas Nas l bir vergi idaresi Vergi mevzuat Mükellef, idare iliflkileri Mükellef, çal flan iliflkileri Çal flan, idare iliflkileri Gibi konular tart fl lmal ve ç kacak sonuca göre vergi politikalar oluflturulmal d r. Gelirler Genel Müdürlü ü çal flanlar n n sa l k sorunlar için Unak tan a yaz Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü nün hizmet verdi i yeni binas ndaki fiziki flartlar çal flanlar n sa l k sorunlar na neden oluyor. Çal flanlardan gelen flikayetler üzerine ürk Büro-Sen Maliye Bakan Kemal Unak tan a bir yaz ile durumu aktard ve gerekli tedbirlerin al nmas n istedi. Yeni infla edilen binaya döflemeden so utma ve s tma sisteminin kuruldu u aktar lan yaz da, sistemin usulüne uygun ve tam olarak kurulmad n n anlafl ld anlat ld. Binan n hava sirkülasyonunun olmamas na ba l olarak personelin yo un bir flekilde bo az kurumas, bafl a r s, burun t kanmas, halsizlik, uyuflukluk, öksürük, nefes alma güçlü ü gibi sa l k problemleri bo uflmak zorunda kald ifade edilen yaz da, flikayetlerin kurum doktoruna da ulaflt bilgisi verildi. Daha sa l kl bir çal flma ortam kurulabilmesi için baz tedbirlerin al nmas gerekti i belirtilen yaz da, binan n tuvaletlerinde yaflanan s k nt lar da dile getirildi. Maliye Bakanl merkez binas ile Gelirler Genel Müdürlü ü aras nda koridor olmamas n n da birtak m sorunlara neden oldu u kaydedilen yaz da ayr ca Defterdarl k ile Maliye Bakanl aras ndaki ulafl m problemlerinin de çözülmesi talep edildi. Yaz da dile getirilen problemlerin çözülmesinin hem çal flanlar n sa l k problemlerini büyük ölçüde ortadan kald raca hem de verimlilik art fl getirece i anlat lan yaz da, Unak tan a Bu hususlar n dikkate al narak problemleri çözüme kavuflturulaca ndan kuflkumuz yoktur denildi. 11 ürk Büro-Sen/Haber Onur Belgesi verildi Genel Baflkan m z Fahrettin Yokufl, 20 Mart 2004 tarihinde ürk Büro- Sen Giresun l emsilcili i nde, sendikal hareketlerimize katk da bulunmufl ve yöneticilik yapm fl olan üyelerimize Onur Belgesi verdi. Genel Baflkan Fahrettin Yokufl tan ziyaret turlar ORDU Z YARE tarihinde Ordu linde incelemelerde bulunan Sn. Fahrettin YOKUfi, Ordu Defterdar Sn. Hasan BALACI y ziyaret ederek Maliye çal flanlar n n sorunlar n iletti. Daha sonra hizmet kolumuzdaki Vergi Dairelerini, Gençlik ve Spor l Müdürlü ünü, Ba - Kur ve fl-kur l Müdürlü ü çal flanlar n ziyaret etti. Ordu Valisi Sn. Kemal YAZICIO LU nu da ziyaret eden YOKUfi, Kamu Yönetimi Reformuyla ilgili Konfederasyonumuzun görüfllerini ve endiflelerini anlatt. Ayn gün, Ordu daki sendikalar m z n temsilcileriyle toplant yapt. Akflam saat: te Kanal 52 de Haber aras program na kat larak Kamu çal flanlar n n sorunlar n ve mevcut siyasi iktidar n seçim öncesi alanlardaki taahhütlerini, acil eylem plan ndaki taahhütlerini yerine getirmediklerini ifade etti tarihinde Ordu l Sivil Savunma Birli i ni, Gümrük l Müdürlü ü nü, Gümrük Muhafaza Müdürlü ü nü ve Gülyal lçe Vergi Dairelerini ziyaret ederek, sendikal hareketlerimiz hakk nda bilgilendirmede bulunarak, yeni üyelerimize rozet takt.bulancak Kaymakam Sn. Bayram YIL- MAZ ve Nüfus Müdürlü ü, Mal Müdürlü ü, Vergi Dairesi Müdürlüklerini ziyaret etti. Ayr ca Giresun ilinde bas na aç k bir toplant yapt. Vefat ve Baflsa l Adana fiubemizin Yönetim Kurulu Üyesi Say n Hulusi eke nin babas H.Mustafa eke, tarihinde hakk n rahmetine kavuflmufltur. Merhum eke ye Allah tan rahmet, ailesi, akrabalar ve arkadafllar na baflsa l diliyoruz. DMO Genel Müdürlü ü personeli üyemiz Nazmi ÖZAA n n annesi Ayfle ÖZAA ile a abeyi Eflref ÖZAA 30Mart 2004 günü vefat etmifltir. Merhum ve merhumeye Allah tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. AMASYA Z YARE arihinde, Genel Baflkan m z Sn. Fahrettin YOKUfi, Amasya lini ziyaret ederek, Kamu-Sen e ba l sendikalar n yöneticileri ve üyeleriyle toplant yaparak bilgi al flveriflinde bulundu. Ayn günün akflam da Samsun da ziyaretlerde bulundu. Sendikalar m z n l emsilcileri ile toplant yapt. oplant da, gündemde olan Kamu Yönetim Reformu emel Yasas ile ilgili bilgi verdi. G RESUN Z YARE tarihinde Giresun da Ba -Kur l Müdürlü ü, Valilik, Defterdarl k, S.S.K. l Müdürlü ü, fl-kur l Müdürlü ü, ve Gençlik Spor l Müdürlü ünü ziyaret ederek, çal flanlar n sorun ve taleplerini dinledi. Adalet Bakanl ile ikinci randevu S endikam z n hizmet kolunda bulunan Adalet Bakanl çal flanlar n n sorunlar n, tarihinde, Konfederasyon Genel Baflkan m z Sn. Bircan AKYILDIZ ve Genel Baflkan m z Sn. Fahrettin YOKUfi baflkanl nda bir heyet, Adalet Bakan m z Sn. Cemil Ç ÇEK e iletmifltir. Adalet Bakanl çal flanlar n n ma duriyetlerinin giderilmesi için, Sn. Bakandan tekrar randevu talep edilmifl olup, tarihinde görüflme gerçeklefltirilecektir. Söz konusu tarihe kadar, Bakanl k çal flanlar n n taleplerini adresinden( letiflim linkini kullanarak) veya telefon ve fax yoluyla, Genel Merkezimize iletmeleri çal flmalar m za katk sa layacakt r.

12 ürk gençli i tehdit alt nda ürk Sa l k-sen stanbul Doktorlar Komisyonu Baflkan Psikiyatrist Dr. Yalç n Güzelhan, misyonerlerin faaliyetleriyle ürk gençli inin kendi toplumsal de erlerinden ve inançlar ndan kopar ld n belirterek, devlet birimlerini göreve ça rd. ürk Sa l k-sen stanbul Doktorlar Komisyonu Baflkan Psikiyatrist Dr. Yalç n Güzelhan, ürk gençli inin kendi toplumsal de erlerinden ve inançlar ndan kopar ld n söyledi. Dr. Yalç n Güzelhan bas na yapt aç klama ile televizyonlarda yay nlanan Biz Evleniyoruz, Biri Bizi Gözetliyor ve Popstar yar flmas gibi programlar elefltirdi. Güzelhan; bu programlar n ürk gençli ine kurulmufl birer tuzak oldu una dikkat çekerek, zihinleri bu programlarla boflalt lm fl ve manevi bofllu a düflmüfl gençlerin beyinlerine, Misyonerlik faaliyetleriyle yeni inançlar enjekte edilmeye çal fl ld n ifade etti. elevizyonlardaki bu tarz programlar izleyen gençlerin u rad kültür ve inanç erozyonu nedeniyle kendilerine yeni bir inanç sistemi aray fl na girdiklerinin alt n çizen Güzelhan konuflmas na flöyle devam etti: Kendilerini misyonerlerin kuca nda bulan gençlerimiz, bu sefer de aileleri ve sosyal çevreleriyle çat flma içerisine düflmektedirler. Bu durum onlar n depresyona ve anksiyete bozukluklar na yakalanmalar na sebep olmaktad r. ürk Sa l k-sen ismi ve logosu art k tescilli ürk Sa l k-sen Genel Merkezinin müracaat üzerine ürk Patent Enstitüsü ürk Sa l k-sen e ait logoyu ve ismi koruma alt na ald. Böylece ürk Sa l k-sen logosu ve ismi tescilli bir marka kimli i kazand. ürk Sa l k-sen Genel Merkezi ve ürk Patent Enstitüsü aras nda yap - lan görüflme yaz flmalar sonras nda Enstitünün ald karar çerçevesinde 1992 y l na ait logo ve ürkiye Sa l k ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikas ibaresi resmi olarak tescil edildi. 556 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 1. f kras n n h ve k bendleri esas al narak yap lan tescil sonucunda ürk Sa l k- Sen ismi ve logosu tescilli marka niteli- i kazanm fl oldu. ürk Sa l k-sen den YÖK e ça r ürk Sa l k-sen üniversite hastanelerindeki döner sermaye haks zl - n gidermek için çokyönlü çal flmalar n h zland rd. Yüksek Ö retim Kurulu Baflkanl na gönderilen resmi yaz da üniversite hastanelerinde yaflanan döner sermaye haks zl n n bir an önce çözüme kavuflturulmas talep edildi. Gönderilen yaz da, ürk Sa l k-sen üniversite hastanesi çal flanlar na döner sermaye gelirlerinden yap lan ek ödeme miktar - n n Sa l k Bakanl ve SSK hastaneleri çal flanlar n n ald klar döner sermaye pay seviyesine ç kar lmas n istedi. Konunun takipçisi olaca belirtilirken, sorun çözülmedi i takdirde hukuki yollara baflvurulaca da kaydedildi 12 ürk Sa l k-sen/haber Sa l k sistemimiz s n f geçemiyor ürk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci sa l k çal flanlar n n 14 Mart p Bayram n kutlad aç klamas nda ürkiye nin sa l k sistemine iliflkin çarp c durumu ortaya koydu. ürk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci yapt yaz l aç klamayla sa l k çal flanlar n n 14 Mart p Bayram n Kutlad. Aç klamas nda sa l k alan nda çok ciddi sorunlar n hala devam etti ini belirten Kahveci ürkiye nin sa l k sisteminin içinde bulundu u flartlara bakt m z zaman geliflmifl dünya ortalamas n n çok gerisinde oldu umuz hemen anlafl lmaktad r. Bir türlü s n f geçemiyoruz dedi. ürkiye nin içler ac s sa l k durumunu ortaya koyan tablodan baz bafll klar da s ralayan Kahveci, yaz l aç klamas na flu sorunlara dikkat çekti: Kifli bafl na düflen sa l k harcamas cepten yap lanlar da dahil 200 dolar civar ndad r. Kifli bafl na düflen sa l k harcamas bak m ndan OECD ortalamas ise dolard r. OECD ülkelerinde sa l k harcamalar n n GSMH içerisindeki tutar ortalama % 8 in üzerinde iken bu oran ürkiye için % 4.3 dür. oplam sa l k harcamalar içinde kamunun pay hemen hemen tüm OECD ülkelerinde %60 n üzerindedir. Di er taraftan yine OECD ortalamas na bakt m z zaman sa l k harcamalar nda kamunun ortalama pay yüzde 70 olarak ortaya ç kmaktad r. OECD nin 2000 y l verilerine göre ürkiye de sa l k harcamalar nda kamunun pay yüzde 62 olarak gösterilmektedir. Genel bütçeden Sa l k Bakanl na ayr lan pay aç s ndan Avrupa ülkeleri aras nda ürkiye en sonda gelmektedir y l nda ürkiye de sa l a ayr lan pay genel bütçenin yüzde 4,7 si iken, 2004 y l bütçesinde bu rakam yüzde 3,2 olarak belirlenmifltir. Oysa, Dünya Sa l k Örgütü, ürkiye gibi ülkeler için, en az %10 luk bir oran önermektedir. oplam yat r mlar içinde sa l k sektörü yat r mlar düflük bir paya sahiptir. Sa l k hizmetlerini sunan insan kaynaklar bak m ndan da çok ciddi sorunlar yaflanmaktad r. Bunlar n bafl nda ise personel yetersizli i gelmektedir. ürkiye de yaklafl k sa l k oca n n 713 ünde doktor yoktur. Bu rakam toplam sa l k ocaklar n n yüzde 12 2 sini oluflturuyor sa l k evinin ise ebesi bulunmamaktad r. Sadece stanbul da 48 bin 500 sa l k D e erli kamu çal flanlar, hepimizin bildi i gibi, matemati in önemi bizim için bir baflkad r çünkü, matemati i iyi bilmeyen memur ay sonunu borçsuz,dertsiz getiremez. Ama maalesef, kamu çal flanlar y llard r yönetenler taraf ndan geçimle ilgili matemati in içine öyle bir gömüldüler ki, baflka hesaplar yapamaz hale geldiler.müsaadenizle,bugün baflka bir hesap yapmak istiyorum: 2 Milyon x5 =10 Milyon= nsan onuruna yak fl r düzeyde ücret,ifl güvencesi,tam sosyal güvence,ülke için iyi ve güzel bir gelecek,çocuklar m za iyi bir e itim... k sacas,dünyda iyi ve güzel olan herfleyin ürk nsan için de olmas... Evet de erli dostlar.. Bu denklemin sonucu sizleri biraz flafl rtm fl olabilir.beni hesap bilmez biri olarak görebilirsiniz ama inan n ne hesap bilmez biriyim, ne de hayalperest, ne de bu hesab ilk biz Bir baflka hesap Cengiz U URLU ürk Sa l k-sen Genel oplu Pazarl k Sekreteri personeline ihtiyaç duyuluyor ancak, mevcut eleman say s 17 bin civar ndad r. Sa l k çal flanlar n n ücretleri ise oldukça yetersizdir. Bir pratisyen hekimin maafl ürkiye de asgari ücretin ortalama iki kat. Oysa, ngiltere de bir aile hekimi asgari ücretin 6 kat düzeyinde maafl al yor. ürkiye de ebe-hemflireler dolar maafl al rken sveç te bir hemflirenin maafl ise yaklafl k dolard r. Yani Avrupa da çal flan bir hemflire ürkiye de çal flan bir hemflireden 5 kat daha fazla ücret almaktad r. Avrupa ülkelerindeki ortalama memur maafl ürkiye dekinden 8 kat daha fazlad r. En düflük ücretli memur Avrupa ülkelerinden Fransa da 1305 euro, ürkiye de ise 260 euro al yor. ürkiye de önceli in koruyucu sa l k hizmetlerine verilmesi gerekirken, izlenen politikalar bu hedeften uzak seyir izlemifltir. Sa l a giden her 100 liran n, sadece 6 liras koruyucu hizmetlere ayr lm flt r ve bu miktar giderek azalmaktad r. Sa l k güvencesi olmayan insanlar n oran yüzde 19 lara ulaflm flt r. Mevcut yap sal sorunlar n çözümü için öncelikli olarak sa l k çal flan na sahip ç kan, sa l k hizmetlerinde etkinli i sa l k personelinin iyi yaflam flartlar yla bir arada sa layabilecek bir ürkiye yi yaratman n zaman geldi ini söyleyen Genel Baflkan Kahveci, aç klamas n flu sözlerle sürdürdü: Mevcut sorunlar çözmenin yolu siyasi kararl l k ve bu kararl l k çerçevesinde çal flan na da sahip ç kmakt r. Biz inan yoruz ki, mutlu çal flan mutlu ürkiye yi yarat r. Bu amaçla, sa l k çal flanlar n n haklar n n her zaman savunucusu olan, ilkeli mücadelesiyle onlar yaln z b rakmayan ürk Sa l k-sen, çeflitli projelerle görüfl ve önerilerini kamuoyuna, yetkili kurum ve kurulufllara ulaflt rm flt r. Bu alanda çal flmalar na devam eden ürk Sa l k-sen, sa l k ve sosyal hizmet kolu çal flanlar n temsil eden tek yetkili sendika olarak, görev ve sorumlulu unun bilincindedir. Bu bilinçle biz, ülkemizin sa l k sisteminin geliflimi için üzerimize düfleni her zaman yapacak, görüfl ve önerilerimizle, alternatif politikalar m zla ülkemizin sa l k sisteminin geliflimi için katk da bulunaca z. Bu bizim temel yükümlülü ümüzdür. Ama bunun yan s ra, ilgili ve yetkililerin de bu yükümlülü ü unutmamalar n diliyoruz. yap yoruz.. Amerika y llar önce keflfedildi. Bu hesap, dünyan n çeflitli yerlerinde y llar önce yap ld ve bu hesab yapanlar flu anda huzur ve mutluluk içinde, gelecek kayg s olmadan yaflamaktad rlar.sizler için bu denklemi biraz anlafl l r hale getirmeye çal flal m... 2 Milyon memur x 5 kifli/oy) = 10 Milyon oy=kamu çal flanlar n n belirlemifl oldu u bir iktidar.. Mevcut iktidarda olan hükümetin de ald oy oran 10 Milyon civar ndad r. flte kamu çal flanlar n n gücü burada sakl d r..bu güce inan p, enerjiye çevirmenin yolu da sendikal bilinç ten geçmektedir. De erli kamu çal flan dostlar m; Biz, gücümüzün biraz olsun fark na var r isek, ülkeyi yönetenler y llardan beri ÜS AD n- MÜS AD n vs. güdümünden ç karak ülkenin gerçek sahibi kamu çal flanlar n n istek ve görüfllerini önemseyeceklerinden emin olabilirsiniz; Yeter ki biz gücümüze inanal m...

13 13 ürk Sa l k-sen/haber Yüzde yüz ürkiye E ME DESEK ürk Sa l k Sen Manisa Kad n Kollar, Pelitalan Köyü lkö retim Okulu nda okuyan ö rencilere k rtasiye ve kitap yard m nda bulundu. ürk Sa l k Sen Manisa Kad n Kollar, e itime destek ad na anlaml yard mda bulundu. Kad n Kollar Baflkan Kamile Coflkun, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü münasebeti ile ürk Sa l k Sen Kad n Kollar olarak istedik ki, okumak isteyen evlatlar m za gelece imizin teminat gençlerin e itiminde de katk m z olsun. ürk Sa l k Sen olarak diyoruz ki, gücü olan herkes ülkemizin gelece i ve ayd nl k ürkiye için mutlaka e itime katk da bulunmal d r dedi. Manisa merkeze ba l Pelitalan Köyü lkö retim Okulu ö rencilerine yap lan televizyon, k rtasiye ve kitap yard m program na ürk Sa l k Sen Manisa fiuba Baflkan Mustafa Genç, ürk Sa l k Sen Kad n Kollar Baflkan Kamile Coflkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nimet Ç tak, Gülflen Özdemir, Ebru Önbafl, Nazife Semen, Fatma Can Özdemir ve Fisun Mersinli kat ld. AKP seçim çal flmalar nda devletin doktorlar n kulland Kamu çal flanlar bölgelerde bilgilendirildi ürk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci yapt il gezilerinde çeflitli toplant lara ve konferanslara kat larak kamu yönetimi reformu konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Zonguldak, Bart n, Karabük ve Kastamonu illerini ziyaret eden Genel Baflkan Kahveci, ayn zamanda ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z la birlikte Sinop, okat, Amasya ve Çorum illerini birlikte ziyaret ederek bu bölgelerde kamu çal flanlar yla biraraya geldiler. llerde yap lan toplant ve görüflmelerde Kamu Yönetimi emel lkesi kanun tasar s hakk nda kamu çal flanlar bilgilendirildi. Düzenlenen toplant larda kamu çal flanlar n n sorunlar yla da ilgilenen genel baflkanlar ürkiye Kamu- Sen in faaliyetleri hakk nda da bilgi verdiler. ürk Sa l k-sen stanbul-2 No lu fiube Baflkan ve ürkiye Kamu-Sen l emsilcisi Kürflat Atmaca, AKP nin seçim çal flmalar nda devletin doktorunu kulland n söyleyerek Doktorlar AKP nin de il, devletin memurudur sözleriyle itiraz n dile getirdi. Atmaca, Sa l k Bakan Recep Akda n, Do u ve Güneydo u AKP milletvekillerinin bask lar sonucu seçime bir hafta kala bu bölgelere bat illerinden uzman doktorlar gönderdi ini hat rlatarak, Bu haks z uygulaman n amac, seçim çal flmalar nda ve siyasi emelleri u runa doktorlar kullanmakt r. Vatandafla flov yapmakt r. Devletin kadrolar n kendi siyasi amaçlar do rultusunda kullanmakt r dedi. Yapt bas n aç klamas nda ürkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti oldu unu vurgulayan fiube Baflkan Atmaca Bu devletin kadrolar n hiç kimse ç karlar do rultusunda kullanamaz. E er bu bölgede ihtiyaç varsa, Sözleflmeli Sa l k Personeli al m nda bu bölgeye zaten uzman doktor atamas yap ld. Bu da gösteriyor ki, bu uygulama seçim yat r m içindir, oy av içindir, seçmene flov yapmakt r diye konufltu. ürk Sa l k-sen olarak Do u ve Güneydo u daki vatandafla hizmetten yana olduklar n da kaydeden Atmaca, bunun bir seçim yat r m haline getirilmesini elefltirdi. ürk Sa l k-sen genel Mali Sekreteri Ömer Güngörmüfl ve ürk Sa l k-sen Samsun l Sa l k Müdürlü ü emsilcisi Levent Sürek taraf ndan ürkiye Kamu-Sen ad na 7. üketici Konseyi ne sunulmak üzere öneriler bildirgesi haz rland. Bildirgede Yüzde 100 ürkiye, Yerli Mal Kullan, Ülkemizin paras ülkemizde kals n vb sloganlar çerçevesinde çeflitli kampanyalar n uygulanmas önerildi. Bildirge metninde, düzenlenecek kampanyalar ile üreticilere yerli ürünlerin daha kaliteli ve daha ucuza üretilerek halka sunulmas halinde tüketim tercihlerinin de iflebilece i vurguland. Ayr ca, yerli mal kullan m n n artmas halinde d flar ya ç kacak paran n ülke içinde kalarak ülke ekonomisine fayda sa layaca, üretimin talep do rultusunda artt r larak ifl gücü ve istihdam n da artaca, iflsizli e bir nevi çözüm olabilece i yönünde bilinçlendirme kampanyalar n n bafllat lmas önerildi. Ayr ca, öneriler bildirgesinde do al ve katk s z ürünlerin tüketilmesi, banka ve ma aza kartlar ile ilgili yasal düzenlemelerin tamamlanmas, bankalar ile görüflmeler yap larak kart faiz oranlar n n ülke flartlar na uygun hale getirilmesinin sa lanmas, ba ml l k yap c maddeler ile ilgili tüketim konusunda uyand r lmas, gençler ve çocuklar tahrik edici reklâm ve yay nlardan korumak vb. konularda da çeflitli toplumsal kampanyalar n uygulanmas hususlar nda öneriler s raland. Pratisyen hekim neden ilaç yazamayacak? ürk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, ilaçlar n kullan m ve reçelendirilmesi hususunda 2004 y l Mali Bütçe Uygulama alimat yla getirilen düzenlemelerin elefltirerek bu düzenlemenin iptali için dava açacaklar n belirtti. G enel Baflkan Kahvecinin konuyla ilgili yapt yaz l aç klaman n tam metni afla dad r: 2004 y l Mali Bütçe Uygulama alimat nda yer alan ilaçlar n kullan m ve reçelendirilmesine iliflkin düzenlemeler ülkemizin sa l k alan nda hizmet veren pratisyen hekimlerimizi rencide edecek hususlar içermektedir. 1 Mart 2004 tarihinde yürürlü e girmesi beklenen, ama daha sonra ertelenerek 1 Nisan 2004 tarihinde yürürlü- e giren bu düzenlemeyle pratisyen hekimlerin baz ilaçlar yazmas yasaklanmakta, bunun yerine reçete yazma yetkisi sadece uzman hekimlere tan nmaktad r. Bilinen bir gerçektir ki, sa l k sistemimizde arzu olunan geliflme hedefine ulaflmak için birinci basamak sa l k kurulufllar n güçlendirmek, bu kurulufllar m zda çal flan sa l k personeline özel önem vermek durumunday z. Oysa, 2004 y l Mali Bütçe Uygulama talimat yla bu gerçek göz ard edilmekte, pratisyen hekimler ilaç yazma sürecinden d fllanmaktad r. Maliye Bakanl n n hekimlik mesle ine bu yak fl ks z müdahalesi ve Sa l k Bakanl n n da bu uygulamaya ifltirak etmesi neticesinde pratisyen hekimlik anlay fl hak etmedi i bir konuma itilmektedir. Ülkemizde sa l k hizmetlerinin yürütülmesinde pratisyen hekimlerin önemli rol oynad n kimse inkar edemez. Ülkemizde toplam 90 bin hekim çal fl rken bunlar n yar s n pratisyen hekimler oluflturmaktad r. 20 bini sa l k ocaklar nda olmak üzere pratisyen hekimin faaliyet gösterdi i ülkemizde ilaç yazma s n rlamas n getirmenin hangi mant a dayand n anlamak oldukça güçtür y l Mali Bütçe Uygulama alimat na göre, antibiyotik, ast m ve depresan gibi baz ilaçlar art k bundan sonra uzman hekimler taraf ndan yaz la bilecek. Pratisyen hekimlerin ilaç yazmas yasaklanan hastal k türlerinden bir baflkas da ürkiye de 3 milyon kiflinin yakaland kronik obstrüktif akçi er hastal, 3,5 milyon kiflinin mücadele etmek zorunda kald ast m hastal klar d r. Bu hastal klar n tedavisinde de pratisyen hekimler büyük rol oynamaktad r. Böyle bir durumda pratisyen hekimlerin yukar da aç klanan ilaç türlerini yazmalar na getiren s n rlama ça dafl hizmet anlay fl ndan oldukça uzak bir anlay flt r. ürk Sa l k-sen olarak Bütçe Uygulama alimat n n getirdi i bu düzenlemenin iptali için dava açaca m z bildiriyor, yap lan bu uygulamay pratisyen hekimlerimize karfl büyük haks zl k olarak kabul ediyoruz. Manisa da 80. y l etkinlikleri ürkiye Kamu Sen Genel Merkezi nin Cumhuriyet in 80. y l etkinlikleri çerçevesinde Manisa da düzenledi i resim, fliir ve makale yar flmalar nda dereceye giren ö renciler törenle ödüllendirildiler. Yar flmalarda dereceye giren eserler Manisa Belediyesi Fuaiye Salonunda sergilendi. Burada düzenlenen ödül törenine, Belediye Baflkan Adil Aygül, l Milli E itim Müdürü Hasan Özdemir, Milli E itim fiube Müdürü sa Kara,ürkiye Kamu-Sen Manisa l emsilcisi ve ürk Sa l k Sen fiube Baflkan Mustafa Genç ve davetliler kat ld. Resim dal nda Manisa 1. ve 2. si urgutlu Özel Gündüzalp lkö retim Okulu ö rencilerinden Bilal Üstünda ve Emin Güler, 3. nün ise Soma Madenciler lkö retim Okulu ö rencilerinden Sümeyye Gezer oldu u belirtildi. fiiir dal nda Manisa Merkez Cumhuriyet Lisesi ö rencilerinden Sema Özreten birinci, Soma Liseinden Halime Çak r ikinci, Manisa Merkez Özel fiehzade Mehmet l sesinden Murat Aygen ise üçüncü oldu. Makale dal nda da Soma Madenciler lkö retim Okulundan Sabahattin Çak r birinci, Akhisar Atatürk lkö retim Okulundan Özge Ölmez ikinci, Alaflehir Killik lkö retim Okulundan Volkan u can ise üçüncü oldu. Dereceye giren ö renciler, okul müdürleri ve ö renci velilerinin de haz r bulundu u törende ödüllendirildi. fiiir dal nda dereceye giren ö rencilere çeyrek alt n, kalem ve pastel boya verilirken, di er resim ve makale dal nda dereceye girenlere ise kalem ve pastel boya hediye edildi. Manisa il genelinde dereceye giren ö rencilerin ürkiye Kamu-Sen Genel Merkezi taraf ndan ürkiye birincili i için yar flacaklar aç kland. Manisa da düzenlenen yar flmada, dereceye giren ö rencilerin eserleriyle birlikte tüm kat l mc lar n eserleri Manisa Belediyesi Fuaiye Salonunda bir hafta boyunca sergilendi.

14 D Kamu Çal flanlar n n Sesi Yorum sizin e erli kamu çal flanlar, ürkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Ülke ç karlar n tehdit eden kimi oyunlar her geçen gün daha da belirginlefliyor. Ama bu süreç yeni de ildir. Sizlerin çok yak n bir geçmifle götürmek istiyorum tarihli ve 4868 say l kanun tarihinde say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Bu kanunun tam ismi BM Medeni ve Siyasi Haklara liflkin Uluslar aras Sözleflme dir. Yani kamuoyunun duydu u ismiyle kiz Sözleflmelerdir. Bu sözleflmenin ilk üç maddesini yorumsuz olarak sizlere aktarmak istiyorum. Ama flunu da hat rlatmak isterim ki, Naci KAYIN ürk Sa l k- Sen Genel Sekreteri Yugoslavya bu sözleflmeyi imzalad ktan 6 y l sonra parçaland. Bak n ne diyor bu maddeler: 1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakk na sahiptir. Bu hak vas tas yla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve, ekonomik, sosyal ve siyasal geliflmelerini serbestçe sürdürebilirler. 2. Bütün halklar uluslararas hukuka ve karfl l kl menfaat ilkesine dayanan uluslararas ekonomik iflbirli i yükümlülüklerine zarar vermemek kofluluyla, do al kaynaklar ve zenginlikleri üzerinde kendi yarar na serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip oldu u maddi kaynaklardan hiç bir koflulda yoksun b rak lamaz. 3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet alt ndaki Ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil bu Sözleflmeye araf bütün Devletler, kendi kaderini tayin hakk n n gerçeklefltirilmesi için çaba gösterir ve Birleflmifl Milletler flart n n hükümlerine uygun olarak bu hakka sayg gösterir. Yine Haziran 2003 tarihinde KADEK teflkilat baz öneriler sunmufl olup, bunlardan uzun olmamas aç s ndan sadece ikisini sizlerle paylaflmak istiyorum: 1.Yerel yönetimlerin yetkileri art r larak sa l k ve kültür baflta olmak üzere baz hizmetleri yerel yönetimlere b rak larak demokrasinin derinlefltirilmesi sa lanmal d r. 2. üm halk n milliyetçi önyarg lar n ortadan kald ran bir e itim ve bilinçlendirme kampanyas gerçeklefltirerek her alanda birlik geniflletilmelidir. Her alanda maddi ve manevi zararlar tamir edilerek hukuksal, sosyal ve ekonomik tedbirlerle yaralar sar lmal d r. (erör ve terör ma durlar na iliflkin yasal bir düzenlemenin Meclise gelece inden söz edilmektedir.) De erli kamu çal flanlar, hem kiz Sözleflmelerin hem de KADEK kaynakl önerilerin oluflturdu u çemberi tamamlayan bir baflka husustan da söz etmek gerekir. Kamu Yönetimi emel Kanun lkesinde de kamu taraf ndan yürütülen hizmetlerin yerel yönetimlere devri öngörülmektedir. Bu uygulama ile KADEK in önerdi i demokrasinin derinlefltirilmesi aras nda paralellik gözlenmekte midir? De erli kamu çal flanlar, kiz Sözleflmeler, KADEK in talepleri ve Kamu Yönetimi emel Kanun lkesini bir bütün olarak de erlendirince kafam kar flmakta, beni huzursuzluklar sarmaktad r. Sizin de kafan z n kar flmas ve içinizi huzursuzluk sarmas dile iyle... Geçmifl olsun Geçmifl olsun ürk Sa l k- Sen Genel sosyal fller Sekreteri Nazan Kayap nar baflar l bir ameliyat geçirmifltir. Kendisine acil flifalar diler, geçmifl olsun dileklerimiz sunar z. ürk Sa l k-sen Genel Merkezi VEFALAR: 1988 y l ndan itibaren Sendikam z stanbul-2 No lu fiube üyesi ve Sendikam z n kurucular ndan olan Dr. Ahmet Hamdi YAVUZ vefat etmifltir. Antalya fiubesi üyesi Erhan Bilgiç in babas vefat etmifltir. Adana fiubesi üyesi Halil Koyuncu nun babas ; Birsen Sar n n babas ; Abdurrahman Kaya n n kay nbabas vefat etmifllerdir. Rize fiubesi üyesi Macit Vatandafl n babas ; Selime Berbero lu nun k z vefat etmifllerdir. Ankara-2 No lu fiube üyesi Arif Deveci nin babas vefat etmifltir. Merhumlara Yüce Allah tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ÜRK SA LIK-SEN GENEL MERKEZ 14 ürk Sa l k-sen/haber Mücadele ettiler Sözleflmeli kazand lar memurlar n zaferi Ö nceki y l aç lan ve ürkiye nin en modern hastanesi olma özelli ini tafl yan Bursa SSK fievket Y lmaz Hastanesi çal flanlar ürk Sa l k-sen Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen gecede bir araya geldiler. Y ld r m Sofra tesislerinde yap lan Birlik ve Dayan flma gecesinde çok say da sendika üyesi gönüllerince e lendi. flyeri temsilcisi Mustafa OM yapt konuflmada Arkadafllar m z, iki y l önce sözleflmeli olarak ifle bafllad klar bu hastanede çekilen onca s k nt dan sonra verdi imiz mücadele neticesinde bu gün di er memurlar gibi özlük haklar na sahip olarak, kadrolu çal flman n mutlulu unu yaflamaktad r. Üyelerimiz ve di er hastane çal flanlar, haklar m z elde etmede bize öncülük eden sendikam z ve temsilcimizi hakl olarak takdir etmekte ve üyelik noktas nda sendikam z tercih etmektedir dedi. Geceye kat lan ürkiye Kamu-Sen l emsilcisi Ramazan Karakoç yapt konuflmada kurumlar m z n ve ülkemizin SHÇEK te ücret dengesizli ine itiraz birli i, dirli i ve kardeflli i için ürkiye ürk Sa l k-sen SHÇEK çal flanlar na ödenen ücretler aras ndaki Kamu-Sen çat s alt nda birleflilmesi gerekti ine vurgu yapt. dengesizli i bir kez daha gündeme getirdi. ürk Sa l k-sen taraf ndan haz rlanan ve ilgili Devlet Bakan Güldal Akflit e sunulan raporda bu ürk Sa l k-sen Genel Sekreteri Naci dengesizlikler s ralanarak sorunun bir an önce çözüme kavuflturulmas Kay n, Ben de sizler gibi çal flma hayat na sözleflmeli olarak bafllad m, SSK l istendi. Devlet Bakan Güldal Akflit e sunulan raporda SHÇEK çal flanlar na yönelik olman n, sa l k çal flan olarak görev üç farkl ücret sistemi uyguland hat rlat larak flöyle denildi: Personelin yapman n zorluklar n biliyorum. El ele bir bölümü kadro karfl l sözleflmeli pozisyonda görev yapmakta, bir verir, dayan flma içerisinde olursak birçok problemi çözebiliriz. Hem meselele- bölümü ek ders ücretinden yararlanmakta, personelin önemli bir bölümü ise hiçbir ek ödemeden yararlanamamaktad r. SHÇEK çal flanlar aras nda rinize hem sendikan za sahip ç k n. Ankara da gelin kendi çay n z için, kendi yaflanan ücret dengesizli inin hizmeti de olumsuz yönde etkiledi i vurgulanana raporda bu dengesizli in bir an önce giderilmesi talep edildi. misafirhanenizde kal n. Çünkü sendikalar m z kendi evimiz say l r dedi. E itim seminerleri Ankara da ürk Sa l k-sen iflyeri temsilcileri e itim seminerleri aral ks z devam ediyor. Bir çok ilde tamamlanan e itim seminerlerinden en sonuncusu Ankara da gerçeklefltirildi. ürkiye Kamu- Sen Genel Merkezi toplant salonunda gerçeklefltirilen seminerde iflyeri temsilcilerinin yo un ilgi göstermesi dikkat çekti. Ankara da düzenlenen iflyeri temsilcileri e itim seminerinde aç l fl konuflmas n yapan ürk Sa l k-sen Genel E itim Sekreteri Necmi Erdo an, sendikal çal flmalarda e itimin ne denli önem tafl d n vurgulayarak iflyeri temsilcilerine yönelik yap lan e itim çal flmalar n n da bu önemden kaynakland n bildirdi. Daha önce yap lan flube yöneticileri ve iflyeri temsilcileri e itim seminerleri hakk nda kat l mc lara bilgi veren Erdo- an, e itim program hakk nda iflyeri temsilcilerini bilgilendirdi. ürk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci de sendikal mücadelede ürk Sa l k-sen in e itime verdi i önemi vurgulayarak sendikal faaliyetlerde baflar y kal c k lmak için sendika yönetici ve iflyeri temsilcilerinin kendilerini sürekli gelifltirmeleri gerekti ini bildirdi. Bu anlamda e itim seminerlerinin önemli bir f rsat olarak de erlendirilmesi gerekti ini söyleyen Kahveci, sendikal faaliyetler hakk nda kat l mc lar bilgilendirdi, sendikal örgütlenme aç s ndan ürk Sa l k-sen in geldi i noktay de erlendirdi. ürkiye nin içinde bulundu u flartlara da dikkat çeken Kahveci, ürkiye nin güçlü bir ülke olmas için sivil toplum örgütlerinin tafl d sorumlulu u hat rlatarak ürk Sa l k-sen her zaman bu sorumlulu unun bilinciyle hareket etmifltir. Sendikal mücadelemiz de hem üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma, hem de milli menfaatlerimizi, ba ms z ürkiye sevdas n yaflatma istikametinde devam edecektir. ürkiye ne memuruna s rt dönülmesini, ne de Irak ta askerinin kafas na çuval geçirilmesini unutmayacakt r. dedi. E itim seminerlerinde konuflma yapan ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z da ürkiye nin gündemindeki konulara de inerek Bütün bunlar ne kadar önemli bir süreç yaflad m z gösteriyor. Böyle bir dönemde kamu çal flanlar n n örgütlü gücü olan ürkiye Kamu-Sen sorumlulu unun bilincindedir ve bu bilinçle hareket etmektedir dedi. Kamu çal flanlar n n öncelikli sorunlar n ve hükümetin sorunlar çözme yerine yeni sorunlara yol açan uygulamalar n de erlendiren Aky ld z ürkiye Kamu-Sen in faaliyetlerini ve çözüm ad mlar n aktard. E itim seminerinin ard ndan kat l mc iflyeri temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdiler.

15 Kamu Çal flanlar n n Sesi 5. Baflkanlar Kurulu oplant s yap ld ürk Ulafl m-sen 5. Baflkanlar Kurulu toplant s 6 Mart 2004 tarihinde Ankara da yap ld. oplant sabah saat da bafllay p, gece de sona erdi. Sendikan n bütün flube baflkanlar n n kat ld toplant da, genel teflkilat sorunlar, mali konular, 31 May s 2004 tarihine kadarki üyelik kay tlar yla belirlenecek yetki mücadelesi için flubelerin tamam n n sorumluluk alanlar ndaki iflyerlerinin ziyareti yoluyla üyelerle yüz yüze görüflmeler yap lmas na imkân verecek flekilde turna program n n belirlenmesi ve özellikle istiflare edilmek suretiyle, sendika üyelerinin s - k nt lar na bulunacak çözümler üzerinde çok genifl de erlendirmeler yap larak, kararlarda oy birli i kullan ld. 15 ürk Ulafl m-sen/haber US Ankara 1 Nolu fiube istiflare toplant lar ürk Ulafl m-sen Ankara-1 No lu fiubesi, CDD Genel Müdürlü ü ve CDD 2. Bölge Müdürlü ü ne ba l iflyerlerinde çal flan fiube Delegeleri ve emsilcileri ile tarihinde ürkiye Kamu-Sen Genel Merkez Binas ndaki ürk Evi nde istiflare toplant s gerçeklefltirdi. CDD 2. Bölge Müdürlü ü teflkilat na dahil olan K r kkale deki iflyerlerinde çal flan Delege ve emsilciler ile Denizcilik Müsteflarl nda çal flan Delege ve emsilciler, salonun yetersiz kalmas nedeniyle flubeleri taraf ndan bir baflka tarihte istiflare toplant s na ça r larak a rlanacaklar. oplant, fiube Baflkan Mustafa AKGÖZ ün de erlendirmeli aç fl konuflmas akabinde Genel Baflkan Nazmi GÜZEL in sendikal çal flmalarla ilgili genifl aç klamalar ndan sonra, kat l mc Delege ve emsilcilerden isteyen konuflmac lara de erlendirme yapma f rsat n n verildi i ve çok demokratik ölçüler içinde cereyan eden toplant dan sonra, bütün ifltirakçiler bu tür toplant lar n daha s k yap lmas talebinde bulundular. oplant da, ürk Ulafl m-sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de haz r bulundu. stanbul da programl ilk istiflare toplant s ürk Ulafl m-sen Uluk flla dayd asarrufu eflvik Fonu nda biriken ana para ve nemalar n hak sahiplerine ödenmesini sa lamak üzere Uluk flla Gar da çal flan ürk Ulafl m-sen üyesi demiryolcular n gerçeklefltirdi i eylemden ötürü haklar nda aç lan dava sürecinden birisi daha 02 Mart 2004 tarihinde Uluk flla Adliyesi nde görüldü. Dava nedeniyle adliyede yarg lanmay bekleyen üyelerimizi ürk Ulafl m-sen Genel Merkezi yaln z b rakmad. Genel Sekreter Habip DOYMAZ, Genel Mali Sekreter Ahmet GÜRSES ve ürkiye Kamu-Sen in avukat lhan KARA yarg lanan üyelerimizle birlikte bizzat duruflmaya kat larak davan n seyrini takip ettiler. Avukat lhan KARA n n hukuki dayanaklarla bezedi i savunmas baflar l sonuç verdi. Dava sürecinde, yarg makam nca eylem kat l mc s arkadafllar m z n hakl görüldü ünün ve 24 Nisan 2004 tarihine ertelenen davaya, daval bütün üyelerimizin bizzat kat lmas halinde beraetle sonuçlanaca n n flahidi olduk mahkemede. Davan n bafl ndan sonuna kadar Genel Merkezlerini yanlar nda gören bütün üyelerimizin memnuniyetleri, davan n lehlerine sonuçlanaca n n anlafl lmas üzerine bir kat daha artt. Uluk flla Gar çal flan üyelerimize flimdiden geçmifl olsun diyoruz. Dünya Kad nlar Günü nü kutlad k ürk Ulafl m-sen Genel Merkezi Dünya Kad nlar Günü kutlamalar çerçevesinde ürkiye Kamu-Sen ürk Evi nde müzikli bir etkinlik gerçeklefltirdi. Etkinli e sadece sendika üyesi han mlar ifltirak ettiler. Kamu Ulaflt rma Hizmet Kolu na dahil çeflitli kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan han mlar n bir araya gelmesiyle tan fl p kaynaflmalar n amaçlayan etkinlik yaklafl k 2 saat sürdü. ürk Ulafl m-sen Genel Merkezi, han m üyelerimize daha nice mutlu günlerde bir araya gelmelerini ve yeni dostluklar kurmalar n diler. 5. Baflkanlar kurulu toplant s nda kararlaflt r lan ve bütün sendika teflkilat n kapsayacak flekilde programlanan istiflare turnesi toplant lar n n ilki stanbul da yap ld. Özellikle stanbul-3 ve 1 no lu flubelere a rl k verilerek gerçeklefltirilen bu turnede flube üyeleri ve üye olmayan bütün hizmet kolu çal flanlar yla yüz yüze görüflülmeye çal fl ld. Genel Baflkan Nazmi GÜZEL ile Genel eflkilat Sekreteri Ziyaettin KAYAALP in yürüttü ü program çerçevesinde Genel Merkez Heyetine ihtiyaç duyulan bütün iflyerlerinin ziyaretleri bizzat gerçeklefltirildi. Görüldü ki, çal flan bütün hizmet kolu mensuplar n n sendikaya karfl büyük sempati besledikleri ve gösterilen ilgi karfl s nda an lan flubelerimizde üye say s nda bir art fl n gerçekleflece i de müflahade edildi. Çank r, K r kkale, Kalecik ve Irmak ürk Ulafl m-sen Genel Merkezi Karabük fiubesinin sorumluluk alan nda bulunan Çank r ili ile Kalecik ilçesi, Ankara-1 No lu fiubenin sorumluluk alan ndaki K r kkale ili ve Irmak ilçesindeki CDD kurulufllar çal flan üyelerimiz ve temsilcilerimizle istiflare toplant s gerçeklefltirdi. Kat l mlar n yo un oldu u ziyaret program n n s k s k tekrarlanarak yap lmas fiubelerden ve Genel Merkezden talep edildi. Çank r ve Kalecik teki ziyaretlere Genel Baflkan Nazmi GÜüzel ile Genel eflkilat Sekreteri Ziyaettin Kayaalp kat ld lar. K r kkale, Irmak ve mücavir garlardaki üyelerle istiflare toplant lar da hareketli geçti. fiube Baflkan Mustafa AKGÖZ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de ifltirak etti i toplant larda; üyelerimizin sendikalar n n daha da geliflmesi ve güçlenmesi için beyan ettikleri fikirler ilgi çekiciydi. Kat l mlar n son derece diri, kalabal k ve gönülden olmas, sendikal hareketimizin kalplere yerleflti i ve fiilin bu kaynaktan güç ald n gösteriyordu.

16 Belediye çal flanlar na iade-i itibar istiyoruz K ymetli Kamu Çal flanlar, 4688 say l yasa gere ince her y l Nisan ve Ekim aylar nda yap lmakta olan Kurum dari Kurulu toplant lar sorunlar m z n iflveren nezdinde dile getirilmesi ve bir çok sorunumuzun yerel bazda çözüme kavuflturulmas aç s ndan önem arz etmektedir. Hizmet kolumuzun sorunlar n ve çözüm yollar n içeren Sendikam z 2004 y l oplu Görüflme metninden yararlanmak suretiyle Nisan ay içerisinde yetkili oldu umuz Belediye ve Özel dare Müdürlüklerinde yap lacak olan Kurul dari Kurullar nda sorunlar m z n masaya yat r lmas sorunlar m z n güncelli ini korumas ve çözümlenmesi aç s ndan büyük önem tafl maktad r Say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu yürürlü e girdi i günden bugüne kadar onlarca Belediyede Kurum dari Kurullar nda üyemiz olan memurlar lehine ekonomik haklar elde edilmifl, üyelerimizin çal flma koflullar nda iyilefltirme sa lanm fl olup, bir baflka deyiflle onlarca oplu Sözleflme imzalanm flt r. Kurum dari Kurullar ve ILO Sözleflmeleri iyi de erlendirilmeli ve her belediyede toplu sözleflme imzalanmaya çal fl lmal d r. Kamu Çal flanlar n n sorunlar n n nihai çözümünün oplu Sözleflme ve Grev haklar ile Yönetime kat lma ve siyaset yapabilme haklar n n elde edilmesinden geçti- inden hareket edecek olursak, Her y l iki defa yap lmakta olan Kurum dari Kurullar n n ve Belediyelerle Sendikam z aras nda imzalanan oplu Sözleflmelerin ne kadar önem arz etti i daha net olarak görülebilecektir. Sendikam z n oplu Sözleflme hakk n kullanmas ve kullanmaya devam etmesi zorunludur. Bu amaçla Yetkili oldu umuz tüm iflyerlerinde oplu Sözleflme imzalamaya çal flmay hedef olarak belirlemeliyiz. Bilindi i üzere, Yerel Yönetimler Yasa asar s 59. Hükümetin öncelikli gündeminde olup, bu yasayla Yerel Yönetimler güçlendirilme yolundad r. Bu tasar n n yasalaflmas durumunda hem ülkemizin hem de Belediye çal flanlar n n bir çok sorunlarla karfl karfl ya kalmas gibi ciddi çekincelerimiz bulunmaktad r. Ülkemizin üniter yap s na helal getirilmemelidir. Kamu çal flanlar n n kazan lm fl haklar kesinlikle göz ard edilmemelidir. Sorunlar m z güçlü bir flekilde dile getirmeli, çözüme kavuflturulmalar n sa lamal y z. Belediyelerde çal flan Kamu Görevlilerinin maafllar n alamama, eksik alma durumunda b rak lmalar Devletimizin sayg l n gölgeleyecek düzeye ulaflm flt r. Y llard r maafl ödemeyen belediyeler bulunmaktad r. Yeterli geliri oldu u halde memurlar n n maafl n ödemeyen, keyfi uygulamalar yapan onlarca belediye baflkan n n olmas konunun vahameti ve önemini aç kça ortaya koymaktad r. Memurlar n maafl n ödemeyen, tedavi ve laç giderlerini karfl lamayan, vergi iadelerini ve di er mali haklar - n ödemeyen Belediyeler hakk nda yürüttü ümüz icra ifllemlerini h zland rmal y z. Belediye ve Özel dare Çal flanlar ekonomik ve Sosyal aç dan y llard r erozyona u rat lm fl, kaderleri hükümetlerin insaf na terk edilmifl, tamam na yak n açl k s n r n n alt nda maafl alan, horlanan bir memur kesimidir. Haklar n savunmaya çal flt m z ve sendikam za güvenerek üye olmufl bu memur arkadafllar m z bugün mutlu olmad klar gibi, yar nlar ndan da emin olamamaktad rlar. Halbuki onlar sadece haklar n istiyorlar, onlar sadece; - Maafllar n n tam ve zaman nda ödenmesini, - nsanca yaflayabilecekleri bir ücreti, - Geri ödenmeyen zorunlu tasarruflar n, istiyorlar. ürk Yerel Hizmet- Sen olarak sadece ekonomik kayba u rat lmakla kalmam fl, toplumsal itibar n büyük ölçüde kaybetmifl olan Belediye çal flanlar n n itibarlar - n n iadesini istiyoruz. Bu amaçla yürüttü ümüz mücadelemizin bazen büyük, bazen de küçük ad mlarla hedefe do ru gidiflinde, oplu Sözleflme, Grev, Yönetime kat lma, Siyaset yapabilme haklar m z al ncaya ve yasaklar kald r l ncaya kadar birlik ve beraberlik ruhumuzun devam n diliyorum. Sayg lar mla. Kaz m YAMAN ürk Yerel Hizmet-Sen Genel oplu Görüflme Sekreteri oplu sözleflme hakk m z kullan yoruz A nayasan n de iflik 53. maddesi, ILO Sözleflmeleri ve Kurum dari Kurullar çerçevesinde, belediyelerde çal flan ve üyemiz olan memurlar n ekonomik durumunu iflverenin mali gücünün elverdi i ölçüde insanca yaflayacak seviyeye ulaflt rmak, bu suretle moral gücünü art rarak daha verimli çal flmas n sa lamak için bilgi ve becerilerini gelifltirmek, adaletsiz ücret da l m n önleyebilmek, iflveren ve çal flanlar n karfl l kl hak ve sorumluluklar n belirlemek, böylece ekonomik ve sosyal bar fl n devam etmesine katk da bulunmak amac yla oplu Sözleflme hakk m z kullanmaya devam ediyoruz. 16 ürk Yerel Hizmet-Sen/Haber Kurum dari Kurullar bu ay yap lacak S endikam z, yetkili oldu umuz belediyeler ve ba l kurulufllar ile Özel dare Müdürlüklerinde Nisan ay içerisinde, tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Kurum dari kurullar, Yüksek dari Kurul, Kamu flveren Kurulu ve Uzlaflt rma Kurulunun eflkili ile Çal flma Usul ve Esaslar na iliflkin yönetmelik gere ince Kurum dari Kurulu toplant lar n n dördüncüsü rabzon Sö ütlü Belediyesi ile toplu sözleflme imzaland rabzon fiube Baflkan m z Ahmet YILMAZ ve ürkiye Kamu-Sen rabzon l emsilcisi Osman EKSER ile Yönetim Kurulu üyesi O.Erol SA IR ve flyeri emcilcimiz Cemil SE S in Sendikam z temsil etti i toplant da, Sö ütlü Belediye Baflkan Osman fiah N ile tarihinde Sö ütlü Belediyesinde çal flan ve Sendikam z üyesi olan memurlar kapsayan oplu Sözleflme imzalanm flt r. mzalanan Sosyal Denge Sözleflmesi ile Kamu Çal flanlar na; Ayl k L. maafl zamm, Ramazan ve Kurban bayramlar ndan önce verilmek üzere, ayl k maafl art fl n n yar s ndan az, bir kat ndan fazla olmamak kayd ile ek ücret ve yard m yap lmas, flverenin, Sendika fiube ve iflyeri temsilcilerinin sosyal çal flmalar na yard mc olmas, flyerindeki sorunlar n çözümü için 7 kiflilik flyeri kurulu oluflturulmas, Çal flma ve Disiplin konular n çözmeye iflyeri kurulunun yetkili k l nmas, sa lanm flt r. Eme i geçen herkese ürk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi olarak teflekkür ediyor, baflar lar n n devam n diliyoruz. Yeni seçilen belediye baflkanlar ndan beklentilerimiz Bilindi i üzere, hizmet kolumuzu ilgilendiren yerel seçimler 29 Mart 2004 tarihinde yap lm flt r. Biz, flimdiden yerel seçimlerin Ülkemize, Milletimize ve Belediyelerde çal flan Kamu görevlilerine hay rl olmas n temenni ediyor, seçilenlere baflar lar diliyoruz. Özellikle seçilen Belediye Baflkanlar ndan adil, fleffaf, dürüst ve ilkeli bir çizgide görev yapmalar n bekliyoruz. Bu arada Kamu Çal flanlar aras nda horlanm fl, ezilmifl bir memur kesimi olan Belediye Çal flanlar n n sorunlar na e ileceklerini umut ediyor, bekliyoruz. Belediyelerde çal flan memurlar n sorunlar oldukça çoktur ve önemlidir. Özellikle seçilen Belediye Baflkanlar n n Kamu Çal flanlar n n maafllar n n tam ve zaman nda ödenmesine dikkat etmelerini rica ediyoruz. flyeri sendika temsilcilerimizle diyalog içerisinde olmalar n, çal flanlar n eme ine sayg l davranmalar n, yasalar çerçevesinde verilebilecek haklar vermelerini talep ediyoruz. Ülke genelinde yapt m z gezilerde baz belediye memurlar n n y llard r maafl alamad klar n, Zab ta memurunun formas n n dahi bulunmad n, tedavi ve ilaç giderlerinin dahi ödenmedi ini üzülerek gördük. Bu sorunlar n yaflanmamas, yeni seçileceklerin Belediye çal flanlar n n sorunlar na karfl duyarl olacaklar n düflünmek istiyor, ve buradan sesleniyoruz. Lütfen çal flma bar fl n bozmayal m. Huzurlu ve sa l kl bir çal flma ortam tesis edelim. Hakk m z alal m, Halk m za hizmet edelim. Sayg lar mla. Yaflar AYDIN ürk Yerel Hizmet-Sen Genel Mali Sekreteri gerçeklefltirilecektir. Nisan ay nda Kurum dari Kurullar na dördüncü kez kat lacak olan sendikam z genel olarak afla daki konular masaya tafl yacakt r. - Sendika iflyeri temsilcilik odalar, ilan panolar sa lanmas, -emsilcilerimizin çal flma ortamlar n n iyilefltirilmesi, - Üyelerimizin çal flma flartlar n n iyilefltirilmesi, - Çal flanlar n lojmanlardan eflit ölçüde yararlanmalar n n sa lanmas, - Üyelerimizin kadro unvan ve derecelerine uygun görevlerde ve Müdürlüklerde çal flt r lmas, - Atama, yer de ifltirme, görevlendirme, terfi ve görevde yükselmeler, - flyerinde mevcut ve yeni oluflturulacak kurul ve komisyonlarda sendikam z n temsilcisinin bulunmas, (Yönetime kat lma hakk m z n kullan lmas ) - eknik elamanlar n sorunlar, - Maafllar n zaman nda ve tam olarak ödenmesi, - zin, rapor ve saatlik izinler - tfaiye personelinin sorunlar, - Zab ta personelinin sorunlar, - oplu görüflme metinlerimizin ve taleplerimizin görüflülmesi, - edavi ve ilaç giderlerinin karfl lanmas, - Çal flanlara ve ailelerine sa l k taramas yap lmas, - Belediyenin üretti i hizmetlerden üyelerimizin ücretsiz yararland r lmas, - Ayl k maafla ilave ücret art fllar yap lmas - Giyim yard mlar n n ödenmesi, - Üyelerimizin okuyan çocuklar na burs verilmesi, - Çal flanlara g da yard m yap lmas, - Hizmet içi e itimler düzenlenmek suretiyle üyelerimizin bilgi ve becerilerinin art r lmas, - Üyelerimize yakacak yard m yap lmas Kamu çal flanlar yaln z de il De erli Belediye Çal flanlar, O kadar çok problemimiz var ki, saymakla bitmez. Biz belediye memurlar 657 say l Devlet Memurlar Kanunu na tabi çal flanlar z. Fakat uygulamada hiç de memur muamelesi görmüyoruz.memur muamelesi görmedi imiz, maruz kald m z uygulamalardan aç kça anlafl lmaktad r.bizim d fl m zdaki bütün memurlar maafllar n Genel Bütçeden ve her ay n 15 inde bankamatikten almaktad rlar.belediyelerde çal flan memurlar ise, maafllar n belediye bütçesinden almaktad rlar. Maafllar n almalar da Belediye Baflkanlar n n insaf na ba l d r. Durum böyle olunca, 2000 civar nda belediyede memurlar maafllar n eksik almakta ya da hiç alamamaktad r. Bizim d fl m zdaki kurumlarda çal flan memurlar ek ücret veya ikramiye almaktad rlar. fle gelifl ve gidifllerde servis araçlar ndan yararlanmakta veya otobüslerde kullan lmak üzere toplu tafl m kart verilmektedir. Belediyelerde çal flan memurlar bu imkanlardan yoksun b rak lm fllard r. Hatta, Belediye memurlar na kanunlarla verilmifl haklar dahi kulland r lmamaktad r.örne in; SAMSUN Büyükflehir Belediyesinde çal flan teknik personel giyim yard mlar n alamamaktad r. Bu durum di er belediyelerde de farkl de ildir. Belediyelerde çal flan itfaiye ve zab ta memurlar n n, tahsildar n, su tahakkuk memurunun, bekçilerin velhas l bütün belediye çal flanlar n n ciddi sorunlar bulunmaktad r. SASK çal flanlar n n ikramiyelerini alabilmek için dava aç yoruz. Samsun Büyükflehir Belediyesi SASK Genel Müdürlü ü 2560 say l kanunda de ifliklik yapan 3305 say l kanun uyar nca Samsun su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü ad yla 1994 y l nda kurulmufltur say l kanunun ve SASK kurulufl, görev ve teflkilat yönetmeli i gere ince, 657 say l yasaya tabi olarak görev yapan personele y lda iki maafl geçmemek üzere ikramiye verilmesi zorunluluk oldu u halde, 1994 y l ndan bu güne kadar hiç ikramiye ödenmemifltir. Üyelerimizin haklar n sonuna kadar savunaca m z herkes taraf ndan bilinmelidir. Kamu çal flanlar yaln z de ildirler. Kamu çal flanlar n n art k bir sahibi vard r. O da ürkiye Kamu-Sen Konfederasyonudur. Hakl mücadelemizi sürdürece iz. Sayg lar m sunar m. Cemal KASA ürk Yerel Hizmet-Sen Samsun fiube Baflkan

17 marzedeler (...!) De erli Kamu Çal flanlar : Yaz n n bafll belki ilginç gelecek ve ne alaka diyece iz. marzedeler derken mar Bankas nda mevduat olupda bankaya el konulmas ve ma durlar n n durumu ile ilgili bir yaz de il bu. Onlara, Allah yard m etsin demekten baflka elimizden bir fley gelmez. Bizim ilgi alanlar m z ürk mar-sendikas na ba l ifl kollar nda çal flanlar m z n maafl komedisidir. Hizmet Kolumuza ba l Kurumlar n ortak özellikleri genelde eknik Hizmetler s n f bünyesinde olmal d r ve büyük bir k sm da Bay nd rl k ve skan Bakanl na ba l olmas d r. fiimdi bu kurumlar n baz lar n n ücret Mustafa ÇAKIR ürk mar-sen Samsun fiube Baflkan durumlar na kabaca bir bakal m. Hizmet kolumuza ba l apu Sicil Çal flan n n maafllar Milyon L aras nda de iflmektedir. Milyarl k ve trilyonluk gayrimenkullar n al m-sat m ve tescilini yapan ve her türlü ifl riski olan memura 500 milyon vereceksiniz ve ondan verim alacaks n z. Yine ayn kurumun teknik elemanlar ortalama maafllar Milyon L aras nda de iflmektedir. Arazide zor flartlarda çal flan söz konusu elemanlar 600 Milyon sefalet maafl al rlar. Sosyal hayatlar yoktur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü genelde teknik elemanlar n yo un olarak istihdam edildi i bir kurum olup her dönem günah keçisi olarak idam edilmek isteniyor. Kimse Köy Hizmetleri nde sorun nedir demeden meflhur Kamu Reformu Yasa asar s na göre özel idarelere devredip ihtisas sahibi bir kurulufl hiç bir alt yap s olmadan yetersiz ellere devredilmek isteniyor. Burada amaç köye ve köylüye hizmet etmek de ildir. Konumuz flu anda baflka. Hizmet kolumuza ba l olmazsa olmaz kurumlar m zdan CK, ller Bankas ve Bay nd rl k ve skan Bakanl ve Köy Hizmetlerinde çal flan personelden ekniker L, Mühendis Milyon L maafl almaktad r. Bu güzide kurulufllar m z n yapt ola anüstü görevi bilmeyen yoktur. Fakat çal flanlar n n komik maafllar n kimse bilmiyor. amam na yak n teknik olan bu kurumlar m z çal flanlar da yukar da bahsedilen maafllarla adeta sürünmektedirler. Dünyan n hiçbir yerinde teknik elemanlar bu flekilde gülünç rakamlara çal flt r lm yor. Bizim çal flanlar m z n ortak hatas özel sektörde de il devlet kumlar nda çal flmalar d r. Ayn meziyetlere sahip tecrübeli, liyakatl bu elemanlar inan n baflka ülkelerde veya özel sektörde hatta baflka kurumlarda bu maafllar n birkaç kat maafl almaktad rlar. Bu kurumlar m zda 657 Say l Devlet Memurlar d fl nda iflçilerde çal flmaktad r. Zira ayn kurumda çal flan iflçiler kendilerinin en az iki kat maafl almalar ndan arkadafllar m z psikolojik olarak çok etkilenmekte ve bunal ma girmektedirler. Kendi emrinde çal flan verdi i görevleri yapan eleman n kendisini maafl olarak katlad bir çal flan m z n moral motivasyonu s f ra düflüyor. Çal flma flevki kalm yor, ifl bar fl bozuluyor. K saca kurumlarda huzur kalm yor. Yanl fl anlafl lmas n bizim kimsenin ald maaflta gözümüz yok. Yoksulluk s n r n n bir milyar alt yüz milyon oldu u bir ülkede iflçilerin maafl fazla de il. Ama biz de en az ndan bir iflçi kadar maafl almak istiyoruz. ADALE istiyoruz. Biz kimseyle karfl karfl ya gelmek istemiyoruz. Ama pastadan pay m z da mutlaka istiyoruz. Büyük ço unlu umuz açl k ve yoksulluk s n r alt nda ezilirken bir de psikolojik sorunlarla u raflmak istemiyoruz. ürk mar-sen Hizmet Kolu çal flanlar n n durumlar özetle bu. Gerçekten de marzedeleriz ve bir an önce durumumuz düzeltilmelidir. Buradan kurumlar m z n çeflitli kademelerinde çal flan ve sorunlara vak f olan Bay nd rl k ve skan Bakan m z Say n Zeki Ergezen e seslenmek istiyorum: Say n Bakan iyi niyetinizden flüphemiz yok. Fakat bir an önce bir fleyler yapmak laz m. B çak kemi e dayand. Bu kurumlar n bu yap yla uzun süre gitmesi mümkün de ildir. mar Mahkumlar acilen AF bekliyor. Vefat ve Do um Samsun Kadastro Müdürlü ünde görevli üyemiz Kemal PEKER in babas vefat etmifltir. Baflsa l dileriz. Samsun Kavak Kadastro Müdürlü ü iflyeri temsilcimiz Zafer GÜNAKIN n çocu u olmufltur. ebrik ederiz. 17 ürk mar-sen/haber Gifle memurlar n n feryad Çal flma flartlar ndan, ald klara maafla kadar s k nt içinde bulunan karayollar gifle memurlar isyan ediyor. Sorunlar yerinde dinledik B urdur, Isparta ve Antalya illerinde Mart tarihlerinde ürkiye Kamu-Sen il temsilciliklerinin düzenlemifl oldu u Kamu Reformu Yasa asar s hakk ndaki konferanslarda Genel Baflkan m z Bircan Aky ld z a efllik eden Genel Baflkan m z Necati Alsancak ve Genel E itim Sekreterimiz Mustafa Durmaz ad geçen illerde sendikam za ba l kamu kurum ve kurulufllar nda üyelerimizi ziyaret ederek onlar n dert ve isteklerini yerinde inceleme imkan buldular. Ayr ca, Antalya Bay nd rl k ve iskan Müdürlü ü iflyeri sendika temsilcili ine tahsis edilen sendika odas n n aç l fl yap ld. Bize bu imkan yasalar çerçevesinde sa layan Say n Bay nd rl k ve skan Müdürümüze teflekkür eder, Bay nd rl k skan Müdürlü ü çal flanlar na yeni hizmet binas n n hay rlara vesile olmas n temenni ederiz. Kurum dari Kurullar nda sendikam z n bir baflar s daha apu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ile sendikam z n yapm fl oldu u Kurum dari Kurulu oplant lar nda al nan karar, kurum idarecilerimizin yak n ilgisi ve say n bakan m z n s cak yaklafl m ile çal flanlar m z n içler ac s olan arazi tazminatlar 5 milyon-5,5 milyon lira gibi rakamlara çekilmifl, biraz olsun iyilefltirme sa lanm flt r. Konu ile ilgili karar 11 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete de yay nlanm fl ve yay m tarihinde yürürlü e girmifltir. apu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ne ait Oran E itim Merkezi bünyesindeki bar nma ünitelerinde yap lan yeniden düzenleme ve iyilefltirmeler için kurum mensuplar ad na Genel Müdürümüze teflekkür ediyoruz. apu Sicil Müdürlü ü Görevde Yükselme E itimi 3. Grubu 12 Nisan 2004 tarihinde bafllayacakt r. E itime kat lan kurum çal flanlar m z n tümüne sonsuz baflar lar dileriz. arihten bir vesika Kolordulara (14. Kolordu Komutan Vekilli ine) 61. ümen Komutanl na, Refet Beyefendi ye, Bütün llere Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Kurullar na Belediye Baflkanlar na 1- Allah n yard m yla nisan n 23. günü, Cuma namaz ndan sonra Ankara da Büyük Millet Meclisi aç lacakt r. 2- Yurdun ba ms zl, yüce Halifelik ve Padiflahl n kurtar lmas gibi en önemli ve ölüm kal mla ilgili görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi nin aç l fl gününü Cumaya rastlatmakla o günün kutsall ndan yaralan lacak ve bütün say n milletvekilleriyle birlikte kutsal Hac Bayram Camii nde Cuma namaz k l narak Kur an n ve namaz n nurlar ndan fl k al nacak ve güç kazan lacakt r.namazdan sonra Peygamberimizin kutlu sakal ve kutsal sancak al narak Meclis in toplanaca özel yere gidilecektir. oplant yerine girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. fl bu törenle, camiden bafllayarak, Meclise de in, Kolordu Komutanl nca askeri birliklerle özel tören düzeni al nacakt r. 3- Aç l fl gününün kutsall n art rmak için il merkezinde, Vali Beyefendi Hazretleri nin düzenleyece e üzere, hatim indirilmeye ve Buhari okunmaya flimdiden bafllanacak ve hatimin son bölümleri u ur için Cuma günü namazdan sonra Meclis in toplant yeri önünde okunup bitirilecektir. 4- Kutsal ve yaral yurdumuzun her köflesinde, yukar da belirtildi i gibi, flimdiden hatim indirmeye ve Buhari (*) okunmaya bafllanacak; Cuma günü ezandan önce minarelerde sala verilecek; hutbe okunurken Halifemiz ve Padiflah m z Efendimiz Hazretleri nin kutlu ad an ld s rada, kendisinin, ülkesinin ve bütün uyruklar n n biran önce kurtulmalar ve mutlulu a ermeleri için ayr ca dua edilecek; Cuma namaz k l nd ktan sonra da, hatim ürkiye genelinde afla yukar 2000 kifliyiz 657 say l devlet memurlar kanuna tabi fakat hiçbir flekilde devletin memurlarla ilgili yapt tan mlarda unvan olarak rastlanmayan gifle memurlar statüsünde çal flan cumartesi - Pazar olmayan bayram - seyran görmeyen resmi idari tatili olmayan, kesintisiz vardiyal çal flan, 6 gün çal fl p, 2 gün dinlenen gifle memurlar y z. Özlük haklar konusunda (vardiya zamm, kasa tazminat, döner sermaye pay, egzoz gaz zehirlenmesinden dolay y pranma pay, hiçbir güvenlik önlemi v.s.) yasal düzenlemesi olmayan birde baz amirleri taraf ndan potansiyel suçlu olarak görülen gifle memurlar y z. Normal devlet memurlar zaman zaman 9 gün idari izinli olup bayram tatili yaparken, 3 vardiya kesintisiz çal flan daha sonra 9 gün idari bayram izninin azami 4 gününden faydalanabilen gifle memurlar y z. Bölge içi tayin ve geçici görevlendirmelerde yol harc rah -meyil izni bile verilmeyen gifle memurlar y z. Gece vardiyalar nda bile zaman zaman tek bafl na çal flt r lan ve hiçbir güvenlik tedbiri olmadan kaderine terk edilen, tek bafl na çal fl rken zaman zaman kasas soygun ve gasp olaylar na maruz kalan gasp edilen paran n da o anki çal flan gifle memurundan tahsil edildi i gifle memurlar y z. Giflelerden geçifl yaparken bozuk para verme zorunlulu u sürücüye ait olmas na ra men para üstünü lira eksik verdi diye mahkemeye verilen gifle memurlar y z. Özellikle akflam ve gece vardiyalar nda bayan arkadafllar n giflelerde tek bafl na korkmamalar ve herhangi bir tacize maruz kalmamalar için erkek gifle memuru arkadafllar n giflede bayan arkadafllar n yan nda durmas na müsaade edilmeyen duranlar nda savunmas al nan gifle memurlar y z gün çal flt vardiya çizelgeleri ile sabit oldu u halde gün seyyar görev tazminat (arazi tazminat ) alan gifle memurlar y z. Her istasyonda kocaman hizmet binas oldu u halde içme suyunu bidonlarla temin eden gifle memurlar y z. 8 saatlik çal flma süresine 4 saatte ifl yerine gidifl gelifl süresi ile 12 saate mal olan fakat fazla mesai ücreti almayan gifle memurlar y z.y ll k (2003 y l nda) azami L giyim yard m alan gifle memurlar y z. üm bu sorunlarla bo uflan bu sorunlar içerisinde yaflam mücadelesi veren gifle memurlar n n ortalama ald ayl k ise L d r. tamamlanarak yüce Halifelik Padiflahl n ve bütün yurt parçalar n n kurtar lmas amac yla yap lan ulusal çal flmalar n önemini ve kutsall n ve her yurttafl n, kendi vekillerinden oluflmufl bulunan Büyük Millet Meclisi nce verilecek yurt ödevlerini yapmak zorunda oldu unu anlatan dinsel söylevler verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padiflah m z n din ve devletimizin, yurdumuzun ve ulusumuzun kurtuluflu, esenli i ve ba ms zl için dua edilecektir. Bu dinsel tören yap ld ktan ve camilerden ç k ld ktan sonra, Osmanl ülkesinin her yerinde, hükümet kona na gidilerek, Meclis in aç l fl ndan dolay resmi kutlamalarda bulunulacakt r. Her yerde Cuma namaz ndan önce, uygun bir biçimde, Mevlit okunacakt r. 5- fl bu bildirimin hemen yay lmas için her araca baflvurulacak ve tez elden en sapa köylere, en küçük askeri birliklere, yurttaki bütün örgütlere ve kurumlara ulaflt r lmas sa lanacakt r. Ayr ca büyük ka tlara yaz l p her yerde as lacak ve yap labilen yerlerde bast r l p ço alt larak paras z da t lacakt r. 6- Ulu anr dan baflar ya ulaflt rmas n yakar r z emsilciler Kurulu Ad na Mustafa Kemal 22 Nisan 1920 günü de flu bildirimi yayd m. Bütün llere, Ba ms z Sancaklara Kolordulara. Nazilli de Albay Refet Beyefendi ye Bursa da 21. Kolordu komutan Ali Fuat Pafla Hazretleri ne. Bursa da 56. ümen Komutan Albay Bekir Sami Beyefendi ye Bal kesir de 61. ümen Komutan Albay Kaz m Beyefendi ye (*) Buharal ünlü hadis bilginin kitab olup, içinde Muhammet Peygamber in sözleri ve buyruklar vard r.h.v.v

18 18 ürk E itim-sen Genel Baflkan fiuayip ÖZCAN mam Hatip Liseleri konusunda gündeme gelen son de ifliklikle ilgili olarak kamuoyuna aç klama yapt Ucuz öneriler çözüm de il ürk E itim-sen/haber emsilcilerimiz yol gösterecek Bizler e itimci kimli imizle aç k ve net olarak soruyoruz; mam Hatip Liseleri ne ihtiyaç duyulmuyorsa neden kapat lm yor? mam Hatip Liseleri ne ihtiyaç var ise neden böylesine ucuza getirilmifl bir öneriyi çözüm fleklinde sunuyorsunuz? Say n Baflbakan miting meydanlar nda mam Hatip Liselerinin problemlerini çözmeyi vaat etmektedir. Nitekim problemlerin nas l çözülece i kamuoyuna deklare edildi. mam Hatip Liseleri, çok programl liselerin kapsam na al narak, isminin de Din Bilimleri Liseleri olarak de ifltirilece i aç kland. Bu düzenleme çerçevesinde mam Hatip Liseleri çok programl liselerin kapsam na al narak, farkl meslek liseleriyle ayn çat alt nda toplanacak ve mam Hatip Liselerinde meslek dersleri azalt l p matematik, fen, sosyal bilimler gibi derslere a rl k verilecekmifl. Meslek derslerinden Din Kültürü, Kuran- Kerim, Arapça ve slam bilimleri dersleri seçmeli olacakm fl. Gerekçe ise mam Hatip Liseleri ifllevini kaybetmifl, mamlar lahiyat Fakültelerinden yetifliyor fleklinde izah ediliyor. Bu ifadeler bize, televizyon dünyas nda bir zamanlar n ilgiyle izlenilen de ifltir program n hat rlat yor. Sizlerin de an msayaca üzere bu programda bir flark y bitirmeden di- erine geçmek yar flmay kazanman n ana kural yd. Seçim meydanlar nda heyecanla kurulan cümlelerle iflaret edilen nokta, gelecekte bizlere nas l uygulamalar olarak döner bilinmez ama istikrarl bir baflar grafi- i sa lanamayaca aç kt r. Milli E itim Bakan n n ortaya att - her konuyu azimle de ifltiriyor olmas da ayr ca düflündürücüdür. Say n Bakan n istikrars z tutumu biz e itimcilere kocaman bir hiç vaat ediyor. mam Hatip Liseleri sorunu da bu istikrars z grafi in bir baflka konusudur. Siyasi partilerin iktidar olduklar vakit arz ettikleri, de iflim iddialar bu konuda da kendini gösteriyor ve dikkat çekmeden yeni sorunlar n kayna haline getiriliyor. ürk E itim-sen; Aç kl ktan ve fleffafl ktan yola ç karak yap lan uygulamalar taraf nda olan bir sendikad r. Net olarak çözüm amaçlayan fikirlere ve uygulamalara aç k oldu umuzu ifade etmekten bugüne kadar hiç kaç nmad k. Bizler e itimci kimli imizle aç k ve net olarak soruyoruz; mam hatip Liselerine ihtiyaç duyulmuyorsa neden kapat lm yor? mam Hatip Liselerine ihtiyaç var ise neden böylesine ucuza getirilmifl ürk E itim Sen bütün üyelerine mail hizmeti vermeye bafllad rabzon 2 Nolu fiube Kad nlar Günü nü kutlad ürk E itim-sen rabzon 2 Nolu fiube Kad n Komisyonlar 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nedeniyle bayan üyelerini bir araya getirdi i bir toplant düzenledi. ertip Komitesi ad na bir konuflma yapan Fatma ÜRKO LU, kad nlar n örgütlü mücadelesi ile demokrasinin savunucusu oldu unu belirterek e itim alan n n çeflitli kesimlerinde çal flan kad nlar olarak y lmadan ülkemize hizmet etmeye devam edece iz. Ülkemizin sonsuza kadar hür ve ba ms z yaflamas için demokratik her alanda mücadele verece iz dedi. bir öneriyi çözüm fleklinde sunuyorsunuz? Çözüm olarak sunulan bu öneri hastay komaya sokup ölümünü bekleme örne inden farks zd r. Sizin mahir futbol y llar n za atfen konuyu örneklendirecek olursak, sizin bu gayretiniz, bofl kaleye ataca- n z topu d flar at p, bahaneyi kalenin yanl fl yere konuflland r ld nda aramakt r. ürk halk her fleyin üzerindeki iradesiyle hareket ediyor. Elbette iradesini gösterece i zaman da gelecektir. ürk E itim-sen Ankara 5 No lu fiube Baflkanl 28 fiubat 2004 tarihinde iflyeri temsilcilerini toplayarak bir istiflare toplant s düzenledi. oplant ya Genel eflkilatland rma Sekreteri Ali ÜNALAN da kat larak üye çal flmalar ve sendikan n genel durumu ile ilgili olarak kat l mc lar bilgilendirdi. fiube baflkan Sevgi YALAV yapt konuflmada, iflyeri temsilcilerinin görüfl ve önerilerinin flube faaliyetlerine yol gösterece ini vurgulayarak flube yönetiminin de her konuda kendilerine destek olaca n ifade etti. Eskiflehir de konferans ürk E itim-sen Eskiflehir fiubesi 18 Mart 2004 tarihinde De iflen Dünya fiartlar nda ürkiye ve Yeniden ürk Milliyetçili i konulu bir konferans düzenledi. Konferansa konuflmac olarak ASAM Baflkan Prof. Dr. Ümit ÖZDA kat ld. Sendika üyelerinin yan s ra Eskiflehir halk n n da büyük ilgi ile izledi i konferans büyük takdir toplad. Konferans bitiminde flube baflkan Kadir ARICI taraf ndan Prof. Dr. Ümit ÖZDA a flükran plaketi takdim edildi.

19 19 ürk E itim-sen/haber YURKUR personeline ek ödeme verildi ama!.. Kredi ve Yurtlar Kurumu nda görev yapan tüm çal flanlar için baz kazan mlar elde edilmifltir. Bu kazan mlardan bir tanesi de ek ödemelerin yap lmas d r. Y üksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu na ba l tüm iflyerlerinde 2 y ld r ürk E itim-sen yetkili sendikad r. Bu kurumda 4688 say l Kanun uyar nca oluflturulan Kurum dare Kurulu nda taraf olarak görüflmelere ürk E itim-sen kat lmaktad r. Bu görüflmelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumunda görev yapan tüm çal flanlar için baz kazan mlar elde edilmifltir. Bu kazan mlardan bir tanesi de ek ödemelerin yap lmas d r. 3 üncü Kurum dare Kurulu oplant s nda sendikam zca gündeme getirilen Kurum içinde kurulmufl olan vak f ve flirketlerin gelirlerinin döner sermaye flekline dönüfltürülerek çal flanlar n faydaland r lmas talebimiz, büyük çabalar m z sonucu bu kanuna eklenen bir madde ile gerçeklefltirilmifltir. Bir di er talebimiz ise alt kademedeki personelin daha fazla ücret almas d r. Yüksek ö renim ö rencilerine burs, kredi verilmesine iliflkin kanunun ç kar lmas n n ard ndan yönetim kurulu taraf ndan tespit edilen tazminat oranlar maalesef dengesizdir. Bu nedenle sonuç, arzulad m z gibi olmam flt r ve kabul edilebilir de ildir. Oranlar n en k sa sürede yeniden belirlenmesi gerekmektedir say l Kanun un esas amaç ve kapsam ele al nd nda kanun, sendikam z taraf ndan olumlu bulunmufltur. Burs ve Kredilerin tek kurulufl taraf ndan yap lmas nda her zaman yarar görülmüfl ve konu zaman zaman çeflitli platformlarda ve yetkililerle yap lan görüflmelerde dile getirilmifltir. Çünkü, yüksek ö renim ö rencilerinin, kredi veya burs verilecek ö rencilerin tespitinde ve da t m nda büyük flikayetleri vard. Bu flikayetlerin bafl nda, ihtiyaçlar olmad halde birkaç yerden burs alan ö renciler varken, bursa ihtiyac olan ö rencilerin burstan faydalanamamalar gelmektedir. Yine, kamuda çal flan personelin üniversitede okuyan B fiuayip ÖZCAN ürk E itim- Sen Genel Baflkan çocuklar, gelirlerini ispat etmek zorunda olmalar dolay s yla bordro verdikleri için burs alam yor ancak bir memurdan daha fazla kazanan serbest meslek sahibi kiflilerin üniversitede okuyan çocuklar rahatl kla burs alabiliyordu. Bu nedenle toplumda, maddi durumu yerinde olan, hat rl kiflilerin çocuklar n n burs ald fleklinde bir intiba oluflmufltu. ürk E itim-sen olarak kanunun, bunlar engelleyece ini düflünüyoruz. Ancak, burada iki sorun ortaya ç kmaktad r. Birincisi, yeterli kaynak sa lanmamas veya ödenek aktar lmamas halinde yukar daki flikayetler yine olacakt r. Bu haks zl klar n giderilmesi için kuruma yeterli kaynak sa lanmal ve her ö rencinin burs ve krediden faydalanabilece i bir imkan yarat lmal d r. kincisi, Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu na ek olarak verilen bu görevin alt ndan kalkabilmesi için personel takviyesi gerekmektedir. Kanunun bu flekilde ç kar lmas nda iktidar n bir maksad n n oldu u aç kt r. ktidar, 28 Mart ta yap lacak seçimlerde belediyeleri kazanaca n beklemektedir. Dolay s yla siyasi erkin, belediyeler arac l yla kendi yandafllar n n üniversitede okuyan çocuklar na özel katk sa layaca düflüncesi akla gelmektedir. Ayr ca, belediyelerin kapsam d fl nda b rak lmas, yukar da belirtilen flikayetlerin devam edece i anlam na da gelmektedir say l Kanun kamuoyunda tart fl lmadan ç kar ld için eksik ç km flt r. Ülkemizin içinde bulundu u hassas konumu ve ileride benzer flikayetlerin olmamas için belediyeler de kanun kapsam na al nmal d r. An lan flikayetlerin çözümlenmesi yolundaki mücadelemiz devam edecektir. E itim çal flanlar n n sesi olan sendikam z yine e itim çal flanlar n n beklentileri do rultusunda çal flmalar n sürdürüp, gereken demokratik haklar n kullanacakt r. Baflbakan etle, e itim çal flan otla besleniyor!.. aflbakan Say n Recep. ERDO AN, yaklafl k 6 milyar liral k maafl yla geçinemedi i için ticarete devam etti ini aç klad. O halde Say n Baflbakana soruyoruz: E itim çal flan ac ndan ölsün mü? Ekmek paras için can n difline takarak çal flan, bir tas çorbaya talim eden, sofras nda eti dahi göremeyen ö retmenler, hizmetliler k sacas tüm e itim çal flanlar, Baflbakan n bu aç klamas ndan dolay büyük üzüntü duymufltur. ürk E itim-sen e göre, Say n Baflbakan ERDO AN n ürkiye nin yoksulluk ç kmaz nda k vrand ndan ya haberi yok ya da haberi oldu u halde görmezlikten gelmektedir. Baflbakan 6 milyar lira maaflla geçinemiyorsa, e itim çal flan ortalama 600 milyon lira ile nas l geçinsin? Say n Baflbakan yemek, yiyor, tak m elbise alabiliyor ancak e itim çal flan aç dursun diyor. O halde ak günler nas l oluyor, Baflbakan bunu alanlarda anlatmal. Yoksa yüzde 12 lik art fl nas l izah edilir? Say n Baflbakan n çocuklar Amerikalarda okurken, bizim çocuklar m z ürkiye Cumhuriyetinin devlet okullar nda e itim görmektedir. Bu ne perhiz, bu ne lahana turflusudur. E itim çal flanlar hamasi sözlerden b km flt r. E itim çal flanlar, nutuk dinlemekten usanm flt r. Baflbakan elini vicdan na koysun ve bafl nda bulundu u hükümetin, çal flanlar n maafllar n, özlük haklar n düzeltmek için neler yapt n bir bir aç klas n. Bugüne kadar sürekli taleplerimizi, beklentilerimizi yüksek sesle dile getirdik, çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Ancak ne yaz k ki e itim çal flanlar na ne kulak kabartan var, ne de ses veren. Bizler, sadece maafllar m z n insanca yaflayacak düzeye yükseltilmesini talep ediyoruz. Say n Baflbakan e itimcilerin onuruyla oynuyor, Say n Baflbakan e itimcileri görmezden geliyor. Bizi görmeyenleri, bizi duymayanlar, biz de görmeyece iz, duymayaca z. Hükümet art k çal flanlar dikkate almal, çal flanlar n ücretlerini onuruyla yaflayacak seviyeye yükseltmeli. Aksi takdirde ürkiye AB kap s ndan girmek için daha çok beklemek zorunda kalacakt r.. Bak n Say n Baflbakan, ürk e itimcisinin yüz k zartan durumunu siz de görün. ürkiye de en düflük e i- ürk E itim-sen Ankara fiubelerinin Baflar s : Baflkent Ö retmenevi seçimi yap ld Ankara flubelerinin organize çal flmas ile Baflkent Ö retmenevi Yönetim Kurulu seçimlerini üyelerimiz kazand. Ankara 5 No lu fiube Disiplin Kurulu Üyesi Seyidegül ÇAKIR n Yönetim Kurulu Baflkan olarak göreve geldi i seçim sonucunda yönetim kurulu flu isimlerden olufltu: Baflkan Yard mc s Yazman Sayman Üyeler : Hanefi ASLAN : urgut K BAR : Remzi DEM REL : HüseyinÜRKÜEN ahsin AYDIN brahim ÜLKÜ Bilgilenmek çin w w w. k a m u s e n. o r g. t r tim çal flan n maafl 454 milyon 150 bin lira ve yaklafl k 267 Euro, y ll k 3 bin 204 Euro. 15 y ll k bir ö retmenin maafl ayl k 719 milyon lira ve yaklafl k 422 Euro, y ll k 5 bin 64 Euro. En üst kademedeki bir ö retmenin maafl ise ayl k 746 milyon ve yaklafl k 438 Euro, y ll k 5 bin 256 Euro dur. Oysa Avrupa Birli ine üye ülkelerde bu rakamlar çok yukar dad r. Örne in, Belçika da 15 y ll k bir ö retmen y lda 27 bin 247 Euro, en üst kademedeki bir ö retmen 32 bin 695 Euro almaktad r. Almanya da 15 y ll k bir ö retmen 39 bin 578 Euro kazan rken, en üst kademedeki bir ö retmen 42 bin 458 Euro kazanmaktad r. Benzer durum sviçre de de görülmektedir. sviçre de 15 y ll k bir ö retmen 38 bin 710 Euro, en üst kademedeki bir ö retmen 46 bin 151 Euro; komflumuz Yunanistan da 15 y ll k bir ö retmen 21 bin 54 Euro, en üst kademedeki bir ö retmen ise 25 bin 384 Euro almaktad r. Ülkemizde ise ücretler oldukça vahimdir. ürkiye de 15 y ll k bir ö retmen y lda 5 bin 75 Euro, en üst kademedeki bir ö retmen ise 5 bin 265 Euro ile geçinmek zorundad r. Bu demek oluyor ki, Almanya da 15 y ll k bir ö retmen, ürkiye deki 15 y ll k bir ö retmenden neredeyse 8 kat; sviçre de en üst kademedeki bir ö retmen yine ürkiye deki en üst kademedeki bir ö retmenden 9 kat fazla ücret almaktad r.

20 20 ürk Diyanet Vak f-sen/haber elevizyon programlar RÜK e flikayet edildi U lusal televizyonlardaki yar flma ve diziler insan m z hayat nda tahminlerin üstünde etki göstererek ç lg nl klara sürükledi i ürk toplumunun kabul etti i bir gerçek. Kültür ve ahlakta büyük yozlaflmaya neden olan baz televizyon programlar için gerekli tedbirlerin al nmas n isteyen ürk Diyanet Vak f-sen ilk ad - m att. elevizyonlarda halk m za sunulan dizi ve yar flmalar milli ve manevi de erlerimiz ile kültürümüz süzgecinden geçirilme anlay fl ndan uzak olma sebebi ile aile yap m z ve ahlaki de erlerimiz olumsuz etkilendi ini belirten ürk Diyanet Vak f-sen Genel Merkezi, RÜK nezdinde giriflimde bulundu. ürk Diyanet Vak f-sen taraf ndan RÜK e gönderilen yaz da, Popstar, Biz Evleniyoruz, ürkiye Y ld zlar n Seçiyor, Sevgi Masal, Akademi ürkiye, Biri Bizi Gözetliyor gibi programlar n yay ndan kald r lmas istendi. ürk Diyanet Vak f-sen in RÜK e yazd yaz flöyle: elevizyonlarda halk m za sunulan dizi ve yar flmalar milli ve manevi de erlerimiz ile kültürümüz süzgecinden geçirilme anlay fl ndan uzak olma sebebi ile aile yap m z ve ahlaki de erlerimiz olumsuz etkilendi ini belirten ürk Diyanet Vak f-sen Genel Merkezi, RÜK nezdinde giriflimde bulundu. Aile bir milletin çekirde ini teflkil eden çok önemli bir kurumdur. Yarat l fl gere i sosyal bir varl k olan insan için toplum hayat ne kadar önemli ve gerekli ise; bir millet içinde o toplumun çekirde ini oluflturan aile kurumu hayati öneme haizdir. Aile bir milletin de er yarg lar n n, inanç ve kültürünün nesillere aktar lmas n sa layan çok önemli bir kurumdur. Aile, neslin devam ; çocuklar n bak m ve yetifltirilmesi, yeni nesillere kültürel kimli in, dini ve ahlaki de erlerin kazand r lmas, tarih ve top- lum bilincinin aktar lmas, sevgi, sayg ve höflgörü esas na dayanan tutum ve de erlerin yerlefltirilmesi gibi temel görevleri üstlenmekte ve yerine getirmektedir. Bu kurumun zay flamas milletin gelece ini s k nt ya sokacakt r. Bunun için bu kurumun huzurlu ve mutlu bir flekilde görevini sürdürebilmesi için gerekli millî - manevî tedbirler al nmal d r. Devletin temel amaç ve görevleri; Anayasam z n 5.Maddesinde: ürk Milletinin ba ms zl n ve bütünlü ünü, ülkenin bölünmezli ini, kiflilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu unu sa lamak; nsan n maddi ve manevi varl n n geliflmesi için gerekli flartlar haz rlamaya çal flmakt r. emel hak ve hürriyetler; 12.maddesinde: kiflinin topluma ailesine ve di er kiflilere karfl ödev ve surumluluklar n ihtiva eder. Ailenin korunmas ; 41.maddesinde Aile ürk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refah ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas için Küresel sald r lara karfl milli uyan fl ça r s D ünyay, sadece sömürenlerin mutlu Bilal ESER ürk Diyanet Vak f-sen Genel Baflkan oldu u bir yaflama alan olarak planlayan ve uygulayanlara kibarca küresel güç deniyor. Uluslar aras sermaye biçiminde de ifade edilen ve dünyay tek kutuplu dünya olarak tan mlayanlar n bar fltan, özgürlükten, istikrardan ne anlad klar n görmek isteyenler yak n çevremizde cereyan edenlere bakt klar nda bunlar kolayl kla anlayacaklard r. S rbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Afganistan ve Irak örneklerini gözönüne getirmelidir. Baz yerlere do rudan askerleri ve ça n teknoloji harikas silahlar yla girerken, baz yerlere bunlar tafl madan; bir tek insan n can n yakmadan, bir tek mantar tabancas patlatmadan giriyor; bölüyor, parçal yor, da t yor. Sovyetler Birli i bunun en iyi örne idir. Bir baflka model de bizim ülkemizde yap lanlard r. Yaklafl k 150 y ld r, ülkemizde hizmet(!) veren(!) okullar ile ülkemiz insan n kendi kültürleri, kendi hayalleri, kendi ideolojileri istikametinde yetifltiriyorlar. htisas için al p kendi ülkelerine götürüyor, uzman yap p, flimdi görev zaman diye geri gönderiyorlar y l nda Balkan Savafl için askere alma ifllemleri s ras nda, Sivas taki Protestan mezhebi üzere e itim yapan Amerikan Koleji ö retmenlerinin çal flmalar sonunda, yüzde yüz ürk soyuna mensup Alevi vatandafllar n, askere gitmeyi kabul etmemek için biz protestan z diye itirazlar na dair Osmanl arfliv belgeleri bulunuyor. Bunlar n yapt klar na bundan daha büyük kan t nas l olabilir? * * * fiimdilerde ise, sermayelerinden, reklam giderlerine kadar d fla ba ml hale geldi i ifade edilen medyam z, millî olan her fleye, bu küresel güçler ad na cengaverlikler yapmakta; evlerimizin her köflesine kadar nüfuz ederek, evimizi y kmaya, aile gelene imizi alt-üst etmeye, edep ve terbiyemizi topyekün y kmaya yemin etmifl gözüküyor. Eskilerin harim-i ismet dedikleri aile mahremiyetimiz, nerede ise kaybolmak üzeredir. Enflasyonun, iflsizli in, fukaral n güneflin do uflundan bat fl na insanlar hafakanlara sokan ve bir türlü çaresi de bulunamayan s k nt lar içinde dönülen evlerde, zorunlu seyirlik haline gelmifl V denilen düflman ajanlar pefl pefle s ralanm fl gibi durmaktad r. Hiç kimse, istemeyen dü mesini çevirsin deme gibi, bir öneride bulunamaz. Fukaral k ve cehalet bata na g rtla na kadar batm fl, nüfusunun nerede ise, yar s ndan fazlas açl k s n r nda olan bir toplumda, kimse böyle bir fley deme hakk n kendisinde göremez. * * * Dinî hayat alan -nerede ise- sosyal hayattan izole edilmifl; aman ha din tan - mazlar k zacak, papazlar dar lacak, misyonerler incinecek, AB gücenecek denilerek dindar insana inanc n yaflama s k nt l hale gelmektedir. Ça dafll k, Bat, AB, ABD laiklik öyle de il böyle derken, akl ermeden çocu- unu mektebe vermifl köylü f kras ndaki gibi,.iflimizi döne döne yapacak duruma gelmek üzereyiz. Hay r beyler, hay r! Milli Mücadele vermifl kahraman ürk Milletinin çocuklar olarak bu tür rezilliklere raz olamay z; katlanamay z, sessiz kalamay z. Diyanet flleri Baflkan na manevî ordunun komutan olarak bakm fl ve de- er vermifl Gazi Mustafa Kemal Pafla d fl güçleri veya içerdeki ajanlar n, uflaklar - n, yalakalar n dinlemifl olsayd, ürkiye Cumhuriyeti kurulamazd. O dönemde, O nlar n ellerinde olan imkandan daha fazlas na sahibiz. Ayn inanc, ayn duygular paylafl yoruz. Kimse, bize kefen biçemez. Biz, ürk Diyanet Vak f Sen olarak, içimize kadar girmifl medyan n rezilliklerine raz olamayaca m z bildiren bir müracaat RÜK e gönderdik. Do ru ve gereken tedbirlerin al naca n ümit ediyoruz. Ama, bu sadece bizim müracaat m zla sonuçlanmayabilir. Onun için kendisi, ailesi ve çocuklar do rudan atefl alt nda bulunan her vicdan sahibinin oturup, iki sat r mektupla RÜK e rahats z oldu u V programlar için dilekçeler, fakslar, mektuplar ya d rmas laz m. Hiçbir fley yapamayanlar n, telefonla bu ifli yapmas n bekliyoruz. Yiyecek ekmek bulamayan binlerce insan y ld z yapma hayalleri ile aldatmalar yetmiyormufl gibi, bu ifli bir de bütün kanallar n oran aç, buran aç, hopla z pla karn n doysun reklam na dönüfltürmüfl olmas nas l hazmedilir? Bu mu insanlar bilgilendirmek, e itmek, e lendirmek ve dünyay evimize getirmek denilen fley? Madem onlar bizim paralar m zla bizi zehirlemeye çal fl yorlar; dilimizi, kültürümüzü, ahlak m z, aile mahremiyetimizi, hayâ duygular m z tahrip ederek, cebimizdeki paralar m z da almak istiyorlar; reyting diye seyirci miktar na göre reklam geliri elde ediyorlar, bu iflin can -k smen de olsa- bizim elimizde demektir. Gelin, elimizdeki imkan kullanal m; çevremizdeki tan d k bildik herkesi etkileyerek, bu poplar, gayri ciddi ve gayri ahlakî buldu umuz programlar yay ndan kald rtmak, o mümkün olmazsa, gece dan sonraya al nmas için bir gayrete girelim. H ristiyan misyonerleri kadar atak olmak gibi bir sorumlulu umuz oldu unu unutmayal m. Elin papaz, d flardan gelip, bizim insanlar m z etkileyebiliyor, dinlerini de ifltirtmeyi beceriyorsa, biz niye kendi insan m z etkileyip, bu ahlaks zl klara, bu rezilliklere, bu yabanc - laflt rma oyunlar na karfl, millî kültürümüze, millî medeniyetimize, millî ahlak m za sahip ç kmayal m? Bu memleketin ekme ini yiyen, bu memleketin mekteplerinde okumufl, ayd n olmufl, toplum önderli i misyonu elde etmifl herkesi küresel güçlere karfl milleti uyand rmada gayrete davet ediyorum. çinde Hak duygusu, vicdan nda do rulu un sesi, aile terbiyesi, Allah sevgisi, toplum karfl s nda sorumluluk duygusu tafl yan herkesi küresel güçlerin ürkiye nin içerden çökertilmesi hareketine karfl milleti uyand rmak için el birli- ine, ifl birli ine ve gayrete ça r yorum! Millet durumu farketti inde, gelecek düflman kim olursa, ne olursa olsun hiç önemi kalmayacakt r. Anadolu yu bize mezar yapmak isteyenler, geçen yüz y l n bafllar nda ne olduysa, gene o olacakt r. ürk Milletini biz biliyoruz; bilmeyenler de O nun sillesini yiyince unutmamak üzere tan rlar. NO: RÜK ün adresi: Bilkent Plaza B 2. Blok Bilkent/Ankara elefonu: Faks: internet: gerekli tedbirleri al r. fleklinde belirlenmifltir. Aile hayat nda zaman zaman problemlerlerle karfl lafl lmaktad r. Aile; varl n ve fonksiyonunu ifade edemiyecek kadar zay flad nda toplumda sorunlar ortaya ç kmaktad r. Ailedeki sorunlar artt kça toplumdaki sorunlarda artmaktad r. Ailenin karfl laflt sorunlar; 1- Ailenin bir kurum olarak varl n sürderebilmesi sorunu, 2- Ailenin temel fonksiyonunu yerine getiremiyecek ölçüde zaafiyete u ramas ve gücünü kaybetmesi sorunu. Bu sorunlar n çözümünde do al olarak, ailenin korunmas ve güçlendirilmesi önem arzetmektedir. Dünya hayat teknolojik ve ekonomik alanda bafl döndürücü bir h zda geliflim ve de iflim sürecine girmifltir. Bu büyük de iflim toplumsal ve kültürel hayat da ciddi bir flekilde etkilemifltir. Bu de iflimden sosyal bir kurum olan aile de önemli bir flekilde nasibini alm flt r. H zl kentleflme ve medeniyetin getirdi i yenilikler ve de er yarg lar - n n de iflmesi sonucu yeni hayat biçimleri aile kurumunun parçalanma ve da lma sürecine iterek fonksiyonlar n yerine getiremiyecek derecede zay flamas na yol açmaktad r. Bunun sonucu olarak; aileler bölünmekte, boflanma oranlar yükselmekte, evlilik d fl beraberlikler ço almakta, nesebi gayr sahih çocuklar artmaktad r. Kültürel ve ahlaki de erlerdeki yozlaflma, suç oranlar n artmas na, uyuflturucu kullan m, bireysel ve toplumsal fliddetin yayg nlaflmas, kimlik bunal m, milli ve manevi de erlerden yoksunluk, psikolojik rahats zl klar, tatminsizlikler, gayri ahlak davran fllar gibi insan ve dolay s yla toplumu tehdit eden sorunlar n ortaya ç kmas na sebebiyet vermektedir. Ailede ve toplumda meydana gelen bu problemlere zaman zaman televizyon, sinema ve e lence sektörünün s n r tan maz rekabet ve para kazanma h rs yol açmaktad r. Ulusal televizyonlar m zdaki yar flma ve diziler insan m z hayat nda tahminlerin üstünde etki göstererek ç lg nl klara sürüklemektedir. Genç k z ve erkek çocuklar m z ünlü ve zengin olma özentisine kapt rm flt r. Gençlerimizin bu yerine getirilmesi mümkün olmayan hayallere kendilerini kapt rmalar sonucunda; evden ayr lmalar, okullar b rakmalar, bunal ma girerek yanl fl ve zararl al flkanl klar kazanmalar, anne-babalar n üzülmelerine, aile problemlerine ve insan ölümlerine sebebiyet vermektedir. Bunlar televizyon ve bas ndan üzülerek flahit olmaktay z. oplum hayat nda s k nt lar n derinleflmesine vesile olan bu neticeler aile hayat n zaman zaman parçalanma ve da lma tehlikesi ve tehdidi ile karfl karfl ya b rakmaktad r. Anayasam z n 41. maddesi 3984 say l Radyo elevizyon Üst Kurulu Kanununun 4. maddesindeki yay n ilkeleri, Aile ve nesillerimizle ilgili gerekli koruyucu tedbirleri alm fl bulunmaktad r. Ancak ç kar çevrelerinin pervas z tav rlar bir aile reisi ve yüce ürk milletinin sorumlu vatandafllar olarak bizleri çok üzmektedir. Devletimizin de iflik kurumlar ki Baflbakanl k, Milli E itim Bakanl, Diyanet flleri Baflkanl ve RÜK bu tehlikeli gidiflata dur diyecek tedbirleri almak zorundad r. Esasen 3984 Say l RÜK Kanunun da Yay n ilkeleri de buna yönelik tedbir almaktad r: 4/e: Yay nlar n toplumun milli ve manevi de erlerine ve ürk aile yap s na ayk r olmamas, 4/g : ürk Milli e itiminin genel amaçlar n, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliflmesi, 4/s : Program hizmetlerinin bütün unsurlar n n insan onuruna ve temel insan haklar na sayg l olmas, 4/t : Yay nlar n müstehcen olmamas, 4/z Gençlerin ve çocuklar n fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliflimini zedeleyecek türden pro ramlar n, bunlar n seyredilebilece i zaman ve saatlerde yay nlanmamas, fleklinde belirlenmifl bulunmaktad r. Ayr ca Sendikam z Ana tüzü ünün 4.maddesinde: Send kan n amac - n n gerçekleflmesi için Üyelerin ve aile bireylerininin beden ve ruh sa l n koruyacak ve geliflmeler sa layacak tedbirleri al r. görevi gere i yap lan bölge toplant lar sonuç bildirilerinde elevizyonlarda halk m za sunulan dizi ve yar flmalar milli ve manevi de erlerimiz ile kültürümüz süzgeçinden geçirilme anlay fl ndan uzak olma sebebi ile aile yap m z ve ahlaki de erlerimiz olumsuz etkilendi inden RÜK nezdinde giriflimde bulunmas kararlaflt r lm flt r. Bu itibarla ; 1- Popstar, Biz Evleniyoruz, ürkiye Y ld zlar n Seçiyor, Sevgi Masal, Akademi ürkiye, Biri bizi gözetliyor vb. pro ramlar n yay ndan kald - r lmas n, 2- elevole,ele kirtik, Pazar keyfi, Paparazzi, Renkli Hayatlar vb.pro ramlar n 3984 say l kanunun 4/z. Maddesi uyar nca saat 23:00 dan sonra yay nlanmas, 3- Milli ve Genel kültürü ve tarih fluurunu gelifltirecek; bilime, teknolojik geliflmeye özendirici, Meslek tan t mlar n içeren, insanlar m z bilgilendirici ve sorumluluk duygusu veren, nsan hak ve hukuklar na sayg ve sevgiyi esas alan, ülkemizi ve dünyam z tan t c, Liseleraras ve Üniversiteler aras bilgi yar flmalar ile bilgi ve baflar ya özendirici pro ramlar n, en çok izlenen zaman diliminde sunulmas için gerekli tebdirlerin al nmas, 4- Seviyeli ve öz kültürümüzü sevdirici e lence pro ramlar n n yap lmas. 5- Dizi pro ramlar nda; millî ve manevî kültürümüzü olumsuz etkileyecek, insanlar m z ve hassaten çocuklar m z kötü al flkanl klara özendirici sahnelerden ar nd r lm fl, milli ve insani de erleri nesillere aktaracak duygu ve düflüncelere özendirici olmas ; özellikle yabanc pembe dizilerde sunulan Hristiyanl k ve misyonerlik propagandalar n n önlenmesi, yönünde kurulunuzca; Anayasam z n 5. ve 41. maddeleri ile 3984 say l kanunun ilgili maddeleri uyar nca gerekli tedbirlerin al nmas n ve yapt r mlar n uygulanmas n, bir sivil toplum kuruluflu olarak yasalardan do an haklar m z çerçevesinde arz ve talep ederiz.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı