AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR"

Transkript

1 AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

2 AFETLE İLGİLİ ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR

3 Acil Durum Yönetimini Gerektiren Hallerde Sorumlu Kurumlar Dış Tehdit MGK Gn. Sek. İltica ve Büyük Nüfus Hareketleri TAY Gn. Müd. Nükleer ve Kimyasal Madde Kazaları TAY Gn. Müd. Yaygın Şiddet Hareketleri MGK Gn. Sek. Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar Sağlık Bakanlığı Ağır Ekonomik Bunalımlar Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı Tabii Afetler TAY Gn. Müd. Büyük Yangınlar TAY Gn. Müd.

4 Başbakanlık, Ekonomik krizlerde ilgili Devlet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kızılay Genel Başkanlığı, Diğer,

5 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afet ve acil durumlara yönelik arama, kurtarma,yardım ve iyileştirme faaliyetlerini yürüten kurum ve kuruluşlar arasında ulusal koordinasyonu sağlar, Kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtları ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararlanılmasında ulusal koordinasyonu sağlar, Yardım malzemelerinin teslim alınması, korunması ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde ulusal koordinasyonu sağlar,

6 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afet ve acillerde olayların vukuundan önce alınacak tedbir çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında ulusal koordinasyonu sağlar, Kamu kurum ve kuruluşlarının kısa ve uzun vadeli planlarını izler ve değerlendirir, Gönüllü kuruluşları ve kişileri yardıma teşvik eder, BKYM sekretarya ve koordinatörlüğü yapar.

7 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Her türlü arama kurtarma faaliyetlerini planlar ve yürütür; Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyenin standartlarını tespit eder, personeli eğitir, denetler ve koordinasyonu sağlar; Halka sivil savunma bilgileri verir;

8 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü yapar, kayıtlarını tutar, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirler ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırır; Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, ikaz ve alarm sistemlerini kurar ve işletir;

9 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapar; Afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygular ve uygulatır, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapar, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlar;

10 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapar ve yaptırır;

11 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Tabii afetlere uğrayabilecek bölgeleri tespit eder, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır; Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlar;

12 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapar, depremleri ve etkilerini inceler, elde edilen sonuçlara göre Türkiye'nin deprem durumunu gösteren yayınları ve haritaları hazırlar, geliştirir, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapıların projelendirme esaslarını belirler;

13 AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Türkiye'de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlar, mevcut şebekelerin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihazların geliştirilmesi,yaptırılması için çalışmalar yapar ve yaptırır;

14 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, Milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasına yönelik çalışmaları yürütür.

15 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ CMX NATO KRİZ TATBİKATI, GÜVEN MİLLİ KRİZ TATBİKATI.

16 SAĞLIK BAKANLIĞI o İlk ve acil yardım hizmetleri ile tedavi hizmetlerinin hızlı, etkili ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yürütülmesini sağlar; o Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar; o Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama hizmetlerinin yürütülmesini sağlar;

17 SAĞLIK BAKANLIĞI o Personel, araç, gereç, tıbbi malzeme,ilaç,kan gibi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.

18 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir afet olduğunda dış yardım gerek duyulduğuna karar verilmesi durumunda, ilgili uluslar arası kuruluşlarla irtibata geçerek yardım talebinin türünü ve miktarını açıklar; Dış yardımın ulaştırılması ile ilgili koordinasyonu sağlar.

19 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Olay yeri güvenliğini sağlamak, Rutin suç ve suçlu ile mücadele görevlerini sürdürür, Kriz merkezi nin emniyetle ilgili koyduğu kuralların uygulanmasını takip eder, Asli görevi olmamasına rağmen halka yapılacak duyurular ve yönlendirme konusunda kriz merkezlerine yardımcı olur.

20 TÜRK KIZILAYI -Hem merkezde hem de afet bölgesinde yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır sağlamak suretiyle afete maruz kalan kişilere yardım etmek amacı ile hızlı bir müdahale operasyonu organize eder; -Ulusal ve uluslar arası yardımların alınması, bu yardımların depolanması ve dağıtımında yardımcı olur; -Gerekli olduğunda sağlık ekipleri, tıbbi ekipmanlar, kan ve kan ürünleri sağlar;

21 TSK DOĞAL AFETLER ARAMA KURTARMA TABUR KOMUTANLIĞI (DAK) Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu her türlü hava ve arazi şartlarında, yurt içi ve yurt dışında tüm arama ve kurtarma görevini yerine getirir.

22 AFETLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

23 UN-OCHA UNITED NATIONS Office for the Coordination of Humantarian Affairs Birleşmiş Milletler İnsani Durumlar Koordinasyon Ofisi

24 UN-OCHA Ulusal ve uluslararası insani yardım organizasyonlarının desteği ile etkin ve düzenli uluslararası yardımı harekete geçirmek ve koordine etmek; Afetlerde zarar gören kişilerin acılarını dindirmek; İhtiyaç sahiplerinin haklarını savunmak; Hazırlık ve önleme çabalarını desteklemek; Sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasını kolaylaştırmak.

25 UN-UNDAC United Nations Disaster Assesment and Coordination Team Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi

26 UN-UNDAC Müdahale edilen ülkenin yerel makamlarına ve BM nin ülke koordinatörüne; Uluslararası Müdahalecilerin Koordinasyonu, Olay Yeri Operasyon Koordinasyon Merkezi nin (OSOCC) kurulumu, Afetin ilk fazında olay yeri koordinasyonu, Koordinasyon/değerlendirme/bilgi prosesi konularında destek olur

27 UN-INSARAG International Search and Rescue Advisory Group Uluslararası Arama ve Kurtarma Tavsiye Grubu

28 UN-INSARAG INSARAG 1988 Ermenistan depreminde hissedilen arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonundaki eksikliğinin hissedilmesi ile Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarmanın koordinasyon ve verimini arttırmak için 1991 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuştur. USAR (Urban Search And Rescue) olarak tabir edilen Kentsel Arama ve Kurtarma (KAVK) çalışmaları ile ilgilenir

29 UN-OSOCC On-Site Operations Coordination Centre Olay Yeri Operasyon Koordinasyon Merkezi

30 UN-OSOCC Ulusal makamların koordinasyonuna aracılık yapar, Olay yerine uluslar arası yardım sağlar, Ulusal ve uluslar arası yardım makamları arasında bilgi alışverişini kolaylaştırır (listeleri günceller, raporları hazırlar ve toplantılar düzenler), Olay yerinde uluslar arası yardım operasyonlarının planlanmasına platform oluşturur, Ulusal makamlarla işbirliği içinde lojistik destek sağlar.

31 UN-UNJLC United Nations Joint Logictic Center Birleşmiş Milletler Ortak Lojistik Merkezi

32 UN-UNJLC Birleşmiş Milletler Ortak Lojistik Merkezi, Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi ne yardım operasyonlarında lojistik tedarikini değerlendirme ve yönetmede yardımcı olur.

33 UN-ISDR International Strategy of Disaster Reduction Uluslar arası Afet Azaltma Strateji Merkezi

34 UN-ISDR Toplumun farkındalığını artırarak afetlerden kaynaklanan insani, sosyo-ekonomik ve çevresel kayıpları azaltmaktır.

35 WHO Dünya Sağlık Örgütü nün amacı acil durumların ve afetlerin etkilerini sektörler arası işbirliği çalışmaları ile azaltmaktır. Özellikle üye ülkelerle işbirliği içinde bölgesel, ulusal ve toplumsal mekanizmaları geliştirme ve artırma ; sağlık sektörünün acil durum yönetim kapasitesini güçlendirme çalışmalarını yürütür.

36 WHO Hükümetler, diğer makamlar, bölgesel kuruluşlar ve NGO larla işbirliği yaparak limitli kaynakların koordineli ve uygun maliyetli yollarla gönderilmesini sağlar. Yine Dünya Sağlık Örgütü acil durum ve afetlerle bağlantılı ani ve uzun dönemde oluşabilecek sakatlıklar, ölüm ve hastalıkların azaltılması çalışmalarını devam ettirir.

37 UNICEF United Nations Children s Fund Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu

38 UNICEF UNICEF, afet ve acil durumlarda çocuklara ve kadınlara yönelik temel sağlık hizmetlerini geliştirir, kaliteli eğitimi artırır, çocukları taciz ve istismardan korur.

39 RED CROSS/RED CRESCENT Kızılay/Kızılhaç

40 RED CROSS/RED CRESCENT Afet kurbanlarına, sosyo-ekonomik krizlerin yarattığı yoksulluğa maruz, kalanlara, mültecilere ve sağlıkla ilgili acil durum mağdurlarına milliyet, din, ırk, sınıf ya da politik görüş gözetmeden yardım sağlayan dünyanın en büyük insani yardım örgütüdür.

41 PAHO Pan American Health Organization Pan American Sağlık Organizasyonu

42 PAHO Pan Amerikan sağlık organizasyonu (PAHO), afet durumlarında insani yardım sağlayan uluslar arası halk sağlığı örgütüdür. Bu organizasyon halk sağlığı alanlarında teknik yardım sağlar ve acil durum hazırlık ve afet yardım koordinasyonu sağlar.

43 FEMA Federal Emergency Management Agency Amerika Acil Durum Yönetimi Ajansı

44 JICA Japan International Cooperation Agency Uluslar arası İşbirliği Ajansı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İLK YARDIM, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU Giriş Dünyada ve Türkiye de ilk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*.

AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*. i AfetlereMüdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü: 1999-Marmara Depremi Örneği*.. ** Eyyup G. fsbir F. Neval Genç c. '.' *** müdahale aşamasınakatılan kuruluşlardan Özet: Çalışmada, kamuyönetimi bakış

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1. BAKAN SUNUŞU 1. BAKAN SUNUŞU 1 6 a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 b. İdareye İlişkin Bilgiler 18

Detaylı

3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı

3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı (1) Merkezi Hükümette

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı