(Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ġnternet Dergisi), Sayı: 110, Nisan 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ġnternet Dergisi), Sayı: 110, Nisan 2011."

Transkript

1 Türk Afet Yönetim Sisteminin Reorganizasyonu Bağlamında BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığını Yapılandırma ÇalıĢmalarının EleĢtirel Analizi 1,2 ÖZET Süleyman ÇELĠK 3 Sıtkı ÇORBACIOĞLU 4 Bu çalışma 2009 yılında Türk Afet Yönetimi örgüt yapısında meydana gelen kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmasını ve bu çalışmaya temel teşkil eden 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu değerlendirmektedir. Çalışma, Türk Afet Yönetiminin geleneksel hatası olarak değerlendirilebilecek doğrusal (linear) ve geleneksel yaklaşımın, yeni kanun ya da yönetmeliklerle kendini yeniden ürettiğini ortaya koymakta; insanların can ve mal güvenliğine yönelik tehditlerin minimize edilmesi için mevcut teknolojik, örgütsel ve kültürel kapasitenin ne yönde geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmada, etkili bir afet yönetim sistemi oluşturma adına, literatür taraması sonucu elde edilen bilginin mevcut durumla bağlantısı kurulmakta ve önerilerde bulunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, 5902 Sayılı Kanun, Reorganizasyon Çalışmaları, Sosyo-Teknik Sistemler ABSTRACT This study evaluates the comprehensive reformation efforts in Turkish Disaster Management organizational structure in 2009 and assesses the act, The Law (No. 5902) About Structure and Tasks of the Disaster and Emergency Management Presidency. The study asserts that the new law reproduces the traditional mistakes and linear approach of Turkish Disaster Management; and emphasizes the ways to improve the existing technological, organizational and cultural capacity in order to minimize threats to the lives and properties of people. The study examines literatures and existing knowledge, then compare before and after situations and offers recommendations. Key Words: Disaster Management, The Law Number 5902, Reorganization Efforts, Socio-Technical Systems GĠRĠġ Türkiye nin üzerinde kurulu coğrafyanın en azından milattan önce 2000 yılından bu yana depremler başta olmak üzere doğal afetler tarafından tehdit edildiği bilinmektedir. Ülkemiz Afet Yönetimi, özellikle 1999 Marmara ve Düzce depremleri sonrası atılan adımlarla önemli bir gelişim göstermiştir depremleri sonrası ortaya çıkan can ve mal kaybı ile söz konusu kayıplara paralel kamuoyu tepkisi bu süreçte katalizör rolü oynamıştır. Afet yönetimi, hazırlık, zarar azaltma, müdahele ve iyileştirme olmak üzere dört farklı ancak birbiriyle etkileşim içinde bulunan aşamadan oluşmaktadır. Söz konusu dört aşama açısından kritik olan hususlardan birisi afet yönetiminin örgüt yapısı ve örgütlenme anlayışıdır. Ġyi örgütlenen bir afet yönetimi, insanların can ve mal güvenliğine yönelik riskleri minimize etme adına etkili olmaktadır. Konunun artan öneminin farkına varan karar vericiler, 1988 yılında çıkarılan, Sayılı Afetlere Ġlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelikle 1 Bu çalışmanın hazırlanmasında kısmen de olsa yazarlar tarafından tamamlanmış bulunan 107K169 numaralı Tübitak Projesinin bulgularından faydalanılmıştır. 2 Bu çalışma VIII. Kamu Yönetimi Forumu nda sunulan Türk Afet Yönetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması:5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Eleştirel Analizi başlıklı bildiri esas alınarak hazırlanmıştır. 3 Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 4 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

2 bu konudaki yetersizlikleri özellikle yerel düzeyde giderme adına önemli bir adım atmıştır. Ancak, meydana gelen afetler, özellikle depremler, yeni arayışları beraberinde getirmiştir yılında çıkartılan, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi yönetmeliği ile 1999 depremleri sonrasında kurulan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından atılan adımlar bu arayışların önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Ancak, atılan adımlar ve gösterilen iyi niyete karşın, afet öncesi ve sonrasında merkezi ve yerel düzeyde özellikle kritik kamu kuruluşlarını örgütleme ihtiyacı devam etmiştir yılı içerisinde çıkarılan bir kanunla afet yönetimi yeniden örgütlenmiştir. Merkezi ve yerel düzeyde afetlerle ilgili olarak görev yapan farklı kuruluşları bir çatı altında toplayan yeni anlayışın etkililiği, meydana gelecek önemli bir afetle test edilecektir. Ne var ki, sistemin başarısı, geçmiş afet tecrübelerinden alınacak dersle yakından ilgilidir. Geçmiş afet tecrübelerinin ortaya koyduğu önemli bir husus ise afet örgütlenmesinde doğrusal yaklaşımın özellikle afet sonrası koordinasyonu sağlamada yetersiz olduğudur SAYILI KANUN ÖNCESĠ AFET YÖNETĠM POLĠTĠKASI Türkiye nin üzerinde kurulu coğrafyanın en azından milattan önce 2000 yılından bu yana depremler başta olmak üzere doğal afetler tarafından tehdit edildiği bilinmektedir. Osmanlı döneminden 1944 yılına kadar mevcut afet politikaları, meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya odaklanırken; yılları arasında zarar önlemeye yönelik adımlarla, su baskınlarıyla ilgili görevi de bulunan Devlet Su Ġşleri Genel Müdürlüğü nün kuruluşu ve özellikle yasal düzenlemeler söz konusu olmuştur sonrası ise 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetlerle Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun (1959) ve söz konusu kanuna bağlı yönetmelikler çıkartılmıştır. Özellikle 1988 yılında çıkarılan Sayılı Afetlere Ġlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik bağlı yönetmelik, afet öncesinde örgütlenme ve planlamaya ilişkin esasları belirlemiştir. Yine bu dönemde, afet yönetiminin kurumsal temellerinin atıldığını söylemek mümkündür. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı afetler kanununu uygulamasında etkin bir rol oynarken, söz konusu bakanlık bünyesinde Afet Ġşleri Genel Müdürlüğü ve Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı sismik riske ilişkin çalışmalara önemli katkı sağlamıştır. Afet yönetimi adına kritik diğer bir kurum ise 1959 yılında çıkarılan 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak kurulan Sivil Savunma Genel Müdürlüğüydü yılında Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında yeniden yapılandırılarak deprem araştırma merkezi haline getirilmiştir depremlerinden sonra ortaya çıkan ağır kayıplar sonucunda oluşan kamuoyu baskısı ve uluslararası antlaşmalar neticesinde afet zararlarını azaltma adına önemli adımlar atılırken, Amerika Birleşik Devletleri ndeki Federal Emergency Management Agency (FEMA) benzeri bir kurum, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, gerekli örgütsel ve teknik kapasiteler oluşturulmaksızın hayata geçirilmiştir. Dolayısıyla, Afet Ġşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yanına yeni bir kurum katılmış olmuştur lara gelindiğinde, 7269 Sayılı Kanun ve Sayılı Yönetmelik Gereği, Afetlere hazırlık ve müdahale adına koordinasyon görevini yürütecek merkezi ve yerel düzeyde komisyon ve komitelerin oluşturulduğu görülmektedir. Merkezi düzeydeki koordinasyondan sorumlu komiteler incelendiğinde, iki temel yapı göze çarpmaktadır: En üst düzeyde esas itibariyle bakanlardan oluşan siyasi niteliği ağır basan Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu yer almaktadır. Bu kurul Türk afet politikasının genel prensiplerini belirleme ve izlenecek ana stratejiyi çizmekle görevli kuruldur. Tablo 1: Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu Devlet Bakanının Başkanlığında

3 Bayındırlık ve Ġskan Bakanı Ġçişleri Bakanı Maliye Bakanı Sağlık Bakanı Doğal Afetler Koordinasyon Kurulundan daha alt düzeyde esas itibariyle bakanlık müsteşarları ve bazı bürokratlardan oluşan Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu görev yapmaktadır. Bu kurul üst düzeyde belirlenen ana stratejilerin uygulama safhasına koyacak düzenlemeleri yapmakla görevlidir. Tablo 2: Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında Milli Savunma, Dışişleri, Ġçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köy Ġşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre Bakanlıkları Müsteşarları Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel Müdürü Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi de görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda kurulda temsilci bulundurmaktadır Söz komitelerin yeterince etkili olamaması dolayısıyla bunları ortadan kaldırmadan, kriz durumunda faaliyet göstermek üzere 1996 yılında çıkarılan 8716 sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği de benzer bir yapıya kavuşturulmuştur. Yukarıda bahsedilen örgütlenmeye paralel bir şekilde isimleri farklı da olsa yapıları birbirine çok benzeyen Kriz Koordinasyon Kurulu ile Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu oluşturulmuştur. Dahası, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, krizleri başarıyla yönetebilmek için daha etkili bir yapı oluşturmak isterken, Türk Afet Yönetiminin önemli problemlerinden birisi olan sorunun daha iyi kanun ya da idari düzenlemeyle çözülebileceği düşüncesini de içeren doğrusal politika anlayışını devam ettirmiştir. Başbakanlık Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü, krizin türüne göre farklı bakanlık ya da kurumları koordinasyondan sorumlu tutan bir anlayış geliştirmiştir. Buna göre Sağlık Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü afet türüne göre durumun kriz olarak nitelendirilmesi durumunda koordinasyon görevini yüklenmekle görevli kurumlar olarak ortaya çıkmıştır. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğine göre, yurt dışında; Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına, milli hedef ve menfaatlerine yönelik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi; yurt içinde; Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulması sonucunda kriz ilan edilmesi durumunda Milli Güvenlik Kurulu krizi koordine etmekle görevlidir. Tabi afetler, iltica ve büyük nüfus hareketleri, büyük yangınlar, nükleer ve kimyasal madde kazaları sonucunda kriz ilanı durumunda Türkiye Acil Durum Yönetimi

4 Genel Müdürlüğü krizi koordine etmekle sorumludur. Yönetmelik ağır ekonomik bunalımların ortaya çıkardığı kriz ortamlarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına krizi koordine etme görevini vermiştir. Tehlikeli ve salgın hastalıklar yayılması ve kriz çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı krizi koordine etmekle görevlidir. Tablo 3: Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 1) Kriz Koordinasyon Kurulu 2) Kriz değerlendirme ve Takip Kurulu 3) Sekreterya Başbakan veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı Başkanlığında krizin cinsine göre Ġlgili Bakanlar, Genelkurmay Başkanı veya temsilcisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Ġhtiyaç Duyulan Bakanlar, Müsteşarlar, Makam Başkanları Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığında krizin cinsine göre Ġlgili Bakanlık Müsteşarları, Genelkurmay ve MGK Genel Sekreterliği temsilcisi, YÖK Başkanı, MĠT Müsteşarı, DTP Müsteşarı, Hazine Ticaret Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Kızılay Genel Başkanı, Ġhtiyaç duyulan Bakanlık ve Birim temsilcileri Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında krizin cinsine göre Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulundaki kuruluşlardan gelen uzman personel Teoride mükemmel görünen bu sistemin eksiklikleri, kuş gribi krizi gibi insan ve hayvan sağlığını yakından ilgilendiren ve hayvan kaynaklı bir salgın hastalığa müdahale esnasında belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Koordinasyon görevi olmayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı önemli bir aktör olarak ortaya çıkarken, salgın insan sağlığını tehdit eder duruma gelinceye kadar Tarım ve Sağlık bakanlıkları arasında etkili işbirliği sağlanamamıştır (Çelik and Çorbacıoğlu, 2009). Söz konusu kriz afet yönetim sisteminin doğrusal varsayımlardan kurtulmadıkça, diğer bir ifadeyle; afet zarlarlarını önleme, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını kapsayacak örgütsel, teknik ve kültürel kapasite geliştirilmedikçe etkili biçimde işleyemeyeceğini göstermiştir SAYILI KANUN VE AFET YÖNETĠMĠNĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun öncesi yerel afet örgütlenmesi incelendiğinde, Sayılı Afetlere Ġlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik gereği il ve ilçe düzeyinde afetlere hazırlık ve müdahalenin koordinasyonundan sorumlu Ġl/Ġlçe Kurtarma ve Yardım Komiteleri ön plana çıkmaktadır. Söz konusu komitelerin yapısı incelendiğinde bunların il ya da ilçe düzeyinde merkezi kuruluşların temsilcisi müdürlüklerin vali ya da görevli vali yardımcısı başkanlığında görev yaptığı görülmektedir. Durumun kriz halini alması ve kriz yönetimine geçilmesi durumunda ise söz konusu komiteler Ġl/Ġlçe Kriz Yönetim Merkezlerine dönüştürülmektedir. Taşrada, il/ilçe yardım

5 komiteleri yanında görev yapan idare birimleri de mevcuttur. Bunlar sivil savunma müdürlükleriyle, belirli illerde bölgesel düzeyde görev yapmak üzere kurulan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleridir (Söz konusu müdürlük ve birlikler yeni kanunla birlikte Ġl Özel Ġdareleri bünyesine transfer edilmiştir). Tablo 4: Ġl / Ġlçe Kurtarma ve Yardım Komiteleri Ġllerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, Ġlçelerde Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Ġl Jandarma Alay Komutanı, Emniyet Müdürü, Sivil Savunma Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Bayındırlık ve Ġskan Müdürü, Tarım ve Köyişleri Müdürü, Kızılay Temsilcisi, Garnizon Komutanı veya mahallin en büyük askeri, birlik temsilcileri tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Türk afet yönetimi alanında merkezi ve yerel düzeyde kapsamlı bir yeniden yapılandırılmayı içermektedir. Ancak söz konusu yeniden yapılandırmanın kapsamının ne ölçüde doğrusal varsayımlardan koparak gerekli örgütsel, teknik ve kültürel kapasiteleri geliştirebildiği önemli bir tartışma konusudur Sayılı Kanunun önemli bir hedefi, Türk Afet Yönetimi çerçevesinde etkililiği tartışmalı, birbirine yeterince entegre olamamış, gerek başkent örgütü gerekse taşra teşkilatında yer alan idare, kurum ve komiteleri bir çatı altında toplamaktır. Bu bakımdan atılan adım, ulusal yazında, çokça eleştirilen (Ergunay, 1999) söz konusu dağınık yapıyı birbirine entegre etme adına önemlidir. Ancak bu noktada sorulması gereken soru, söz konusu birleştirmenin afet yönetim sisteminin etkili çalışması için yeterli olup olmadığıdır. Yapılan reorgananizasyon çalışmasına bu açıdan bakıldığında, yukarıda bahse konu edilen, siyasi ve idari nitelik taşıyan eski komitelerin, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde farklı isimlerle kurulduğu görülmektedir. Buna göre yeni yapı, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Başbakan ya da görevlendireceği Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili bakanları bir üst kurul olarak bir araya getirmektedir. Tablo 5: Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında Milli Savunma Bakanı, Ġçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

6 Bu kurulun yanında oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu prensip olarak müsteşar bazında üst düzey bürokratları ve Kızılay Derneği Genel Müdürünü bir araya getirmektedir. Tablo 6: Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, Ġçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticileri Başkanlık bazında kurulan bir başka kurul ise 1999 depremleri sonrası kurulmuş olan ancak 2007 yılında tekrar kurulan Ulusal Deprem Konseyi nin misyonunu yerine getirecek Deprem Danışma Kuruludur. Kanun, benzer şekilde, Afet Ġşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü nü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı altında birleştirmektedir. Bu bağlamda, Başkanlık teşkilatı: Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı, Ġyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimlerinden oluşmaktadır. Yeni düzenleme, merkezde afet ile ilgili kurumların koordinasyonu tek çatı altında toplayarak olumlu bir adım olarak gözükmektedir. Yakından incelendiğinde ise yeni kurulan kurullar ile eski yapıda var olan kurullar sadece isim olarak farklılaşmaktadır. Dolayısıyla yeni kanun yapısal olarak önemli bir yenilik getirmemektedir. Tablo 7, 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrasında merkezde oluşturulan kurulları karşılaştırarak bu durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Tablo 7: Afet Yönetim Sisteminin merkezi düzeyde örgütlenmesi

7 5902 Sayılı Kanun Öncesi Sayılı Kanun Sonrası Doğal Afetler Koordinasyon Komitesi Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afetler Merkez Koordinasyon Komitesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Deprem Danışma Konseyi Deprem Danışma Kurulu Kanun yerel düzeyde afet örgütlenmesini de tekrar ele almakta, Ġl Sivil Savunma Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliklerini Ġl Özel Ġdareleri bünyesinde direkt valiye bağlamaktadır. Söz konusu müdürlük ve birlikler, sırasıyla Ġl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü adı altında yeniden yapılandırılmaktadır. Mevcut yapı, Ġl/ilçe Kurtarma ve Yardım Komitelerini muhafaza etmekte, söz konusu komitelerin sekretarya görevini Ġl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğüne vermektedir. Tablo 8: Afet Yönetim Sisteminin yerel düzeyde örgütlenmesi 5902 Sayılı Kanun Sonrası Öncesi Ġl Sivil Savunma Müdürlükleri Ġl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü Ġl/ilçe Kurtarma ve Yardım Komiteleri Ġl/ilçe Kurtarma ve Yardım Komitelerini 5902 Sayılı Kanun önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. Bu kanun tasarısı, bahse konu olan genel müdürlükleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın daire başkanlıkları haline getirmektedir. Komuta-kontrol odaklı bürokratik yaklaşımın etkilerinin açıkça görüldüğü tasarıda, depremler ön plana çıkarılmakta, sağlık alanında yaşanacak afetlere ilişkin herhangi bir örgütlenmeye ya da temel birime yer verilmemektedir. Başbakanlığın devlet bürokrasisindeki otoritesi kullanılarak ilgili aktörlerin daha iyi koordine edileceğini öngören yeni yaklaşım, farklı kamu idarelerine bağlı kurumları, kurulan Başkanlık altında hiyerarşi mekanizması daha iyi çalıştırarak, dikey koordinasyonu sağlamaya çalışmaktadır. Bu yönüyle yeni anlayışın, geleneksel Türk afet politikalarından önemli bir sapma göstermediği anlaşılmaktadır. Ġllerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında çalışan il ve ilçe kurtarma ve yardım komiteleri ya da kriz ilanıyla devreye giren kriz yönetim merkezleri yeterince işlevsel değildir (Çorbacıoğlu ve Kapucu, 2006). Bu bakımdan, mevcut kanun tasarısının, il özel idareleri bünyesinde, valilere bağlı Ġl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlükleri kurması olumlu bir gelişmedir. Ancak, il ve ilçelerdeki Sivil Savunma Müdürlükleri ile Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüklerinde afetlerle ilgili olarak görevli personelin de Ġl Özel Ġdarelerine devrini öngören düzenleme, söz konusu personelin alışageldikleri düzen içerisinde çalışması durumunda geçmişle gelecek arasında önemli bir fark meydana getirmeyecektir. MEVCUT KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ GEREĞĠ Afet Ġşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü nün farklı kamu idareleri ile bağlantılı çalışması ve aralarındaki işbirliğine ilişkin eksiklikler, Türk afet yönetim sisteminin gerek zarar önleme gerek hazırlık gerekse hazırlık ve müdahale operasyonların görülen problemlerin bir bölümünü yansıtmaktadır. Geçmiş çalışmalarda gösterildiği üzere (Çorbacıoğlu ve Kapucu, 5 Doğal Afetler Koordinasyon Komitesi ve Afetler Merkez Koordinasyon Komitesi, kriz durumunda yerini Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği gereği Kriz Koordinasyon Kurulu ile Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu na bırakmakla birlikte söz konusu yapılar büyük ölçüde birbirine benzer niteliktedir.

8 2005), Türk afet yönetim sistemi; normal zamanlarda farklı görevler ifa eden yüzlerce kamu idare ve kurumunu, sivil toplum örgütleri, hatta ilgili özel sektör kuruluşlarını içerebilmektedir. Ġl, ilçe yönetimleri, belediyeler, sağlık, emniyet, tarım müdürlükleri, silahlı kuvvetler, arama kurtarma birlikleri, Kızılay, Akut, hatta Dünya Sağlık Örgütü söz konusu kuruluşlara örnek teşkil eder. Sistemin başarısı farklı yetki ve göreve sahip, farklı şehirlerde faaliyette bulunan farklı örgüt kültürüne sahip örgütlerin aynı amaç doğrultusunda etkili bir şekilde koordinasyon ve işbirliği içinde çalışabilmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan kritik öneme sahip merkezi idare kuruluşları, taşra kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin birbirine entegrasyonu öne çıkmaktadır. Bu ise insan kaynaklarına, bilgi ve enformasyon teknolojisine, esnek örgütlenme anlayışına ve değişim odaklı örgüt kültürünün geliştirilmesiyle yakından ilgilidir. Bu bakımdan, Türk afet yönetim sisteminin, mikro düzeyde sürekli koordinasyon ve işbirliği içerisinde afetlere, çabuk ve yerel komünlerin can ve mal güvenliğine yönelik tehditleri en aza indirecek şekilde müdahale etmesi; teknik, örgütsel ve kültürel alt yapıların afet öncesinde geliştirilmesiyle yakından ilgilidir. Bilgi elde etme, paylaşma, depolama ve yorumlamaya imkân veren organizasyon yapısı ile eldeki bilgiyi kullanmaya ve pratiğe geçirmeye olanak veren esneklik, afet yönetiminde görev yapan organizasyonların öğrenmesine, birbirlerinin hareketlerine ve çevrelerindeki değişime uyum sağlamalarına olanak vermektedir (Comfort, 1999). Sosyo-teknik bir sistem olarak da ifade edilebilecek olan bu yaklaşım, gerek organizasyon, gerekse afet sistemi içindeki organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerinde, yapı (kurallar, otorite, mevcut düzen) ve esneklik arasında denge sağlayan dinamik bir örgütlenmeyi gerektirmektedir (Comfort, 1999). Farklı şehir, bakanlık, ekonomik sektör hatta ülkelerden katkıyla oluşan bir afet müdahale sisteminin, hiyerarşik dikey koordinasyondan çok yatay koordinasyon ve takım çalışmasının önem kazandığı bu anlayışta, inisiyatif kullanmayı önleyecek nitelikte merkezi otorite, katı kuralcı mevzuat, kontrol ve hiyerarşi odaklı yönetim anlayışı reddedilmektedir (Morcol, 2001). Dolayısıyla, afet yönetiminin kritik aktörlerinin birbirlerine entegrasyonu ve inisiyatif kullanarak değişen çevresel şartlar uyumu önem kazanmaktadır. Aktörlerin, kendilerini ve içinde bulundukları alt sistemleri yeniden organize ederek diğer alt sistemlerle koordinasyon ve işbirliği içinde bağlantı kurabilmesi gerekmektedir. Sistemin işleyişi için konulmuş olan genel kurallar aktörlerin davranışları açısından rehber olurken, yerel şartlar hakkındaki enformasyon ve bilgi, aktörlerin birbirlerine ve değişen çevre koşullarına uyum sağlamaları adına önem arz etmektedir. Sosyo-teknik bir afet yönetim sisteminin, esnek örgütlenme anlayışına paralel sahip olması gereken ikinci temel nitelik, teknik/teknolojik altyapı hususudur. Afet yönetiminde görevli aktörlerin birbirlerine entegrasyonu ve bunlar arasındaki etkileşimin gerçekleşebilmesi için gerekli enformasyon kanallarının oluşturulması gerekmektedir. Gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse sektörler arası enformasyon ve bilgi akışı ancak karar vericilere zamanlı, doğru ve yeterli enformasyon ve bilgiyi sağlayacak teknik altyapıyla sağlanabilir. Bu bağlamda enformatik alanında son yıllarda meydana gelen gelişmeler organizasyonlarının doğal afetlere müdahale kapasite ve etkinliğini önemli ölçüde artırmaktadır (Comfort, 2002). Afetler, geleneksel haberleşme ve enformasyon teknolojilerinin yanında gelişmiş teknolojilere yatırım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle simetri bozucu afetler, haberleşme merkez ve kablolarına zarar verme, bilgisayarları kullanılmaz hale getirme, aşırı yüklenmeler dolayısıyla telefonları devre dışı bırakma gibi etkileri beraberinde getirmektedir (Çorbacıoğlu ve Kapucu, 2006). Bu bakımdan, gerek normal zamanlarda gerekse afet anlarında aktörler arasında enformasyon ve bilgi değişimine olanak sağlayacak uydu destekli haberleşme, küresel konumlandırma, coğrafi bilgi sistemleri ve interaktif veri tabanları özel önem taşımakta, karşılaşılabilecek afetin türüne göre farklı teknolojilere yatırım yapmak gerekmektedir. Değişim ve adaptasyon odaklı örgüt kültürü kendi kendini uyarlayabilen bir afet yönetim sisteminin temel özelliğidir. Gerek örgütsel gerekse örgütler arası koordinasyon, örgütsel yapıdaki esnekliğin ve teknik alt yapının değişim odaklı bir organizasyon kültürü ile desteklenmesi ile mümkün olmaktadır (Comfort, 1999). Örgüt kültürü bir örgütün üyelerince

9 benimsenen ve örgütü diğerlerinden ayırt eden ortak anlam ve sembollerdir. Edgar Schein a göre örgüt kültürü üç seviyeden oluşur (1997); (1) bir grubun görünür ürünleri olarak nitelendirilebilecek beş duyu organıyla farkında olduğumuz fiziki ve sosyal çevrede yer alan yapı ve süreçler (artifacts); (2) savunulan değerler ve (3) değerlerden daha derinde yer alan varsayımlardır. Argyris ve Schon (1996), bu varsayımlar yerine uygulamadaki teori (theory in use) terimini kullanmaktadır. Bir örgütün savunduğu değerler ve varsayımlar aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Kendini uyarlayabilen bir afet yönetim sistemi, kurumlar arasında enformasyon paylaşımına ve etkileşimiyle, farklı çalışma yöntemlerine sahip organizasyonların birlikte çalışmalarına olanak sağlayacak, inisiyatif kullanabilen bir örgüt kültürünü geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır (Çorbacıoğlu ve Çelik, 2009). Organizasyonlar, örgütü yönlendiren ve insanların kafasında yer etmiş değer, norm ve kriterleri, yeni haber, bilgi ve koşullar ışığında revize edebildiği ölçüde öğrenir ve değişirler. Bu bakımdan, sistem üyesi birim ve alt sistemlerin katı emir komuta ve hiyerarşi anlayışının dışında, güvenilir, yeterli ve zamanlı enformasyon temelinde karar verebilmelerini gerektirmektedir (Argyris, 1993). SONUÇ Türk Afet Yönetim sistemi alanında yapılan yeniden yapılandırma çalışmaları, afet anında görev alacak tüm kurumları karmaşık bir sistem olarak ele alarak, söz konusu kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini afet öncesinden başlayarak geliştirmeyi gerektirmektedir Sayılı kanunla getirilen yeni örgüt yapısının tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Enformasyon teknolojisi, örgütsel esneklik ve örgüt kültürü perspektifinden hareketle, farklı şehir ve ekonomik sektörlerde yer alan kritik aktörlerin mevcut kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, gerek hazırlık ve zarar önleme gerekse müdahele ve iyileştirme operasyonlarında örgütlerarası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılarak, afet riskinin yerel komünlerde en aza indirilmesi konusunda ilerleme kaydetmek mümkün olacaktır.

10 KAYNAKÇA Afet Ġsleri Genel Müdürlüğü; (1998), Kanunlar ve Yönetmelikler, Bayındırlık Ve Ġskan Bakanlığı, Ankara. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; (2010), (Erişim tarihi:20/05/2010) ARGYRIS, Chris; (1993), On Organizational Learning, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts. ARGYRIS, Chris and Donald SCHÖN; (1996), Organizational Learning II, Addison-Wesley, Reading, MA. COMFORT, Louise K.; (1999), Shared Risk: Complex Systems In Seismic Response, Pergamon, Amsterdam. COMFORT, Louise K. (Ed.); (2002), The Impact of Information Technology Upon Disaster Mitigation And Management [Pre-Publishment Copy]: University of California Press. CORBACIOGLU, Sitki. ve Naim KAPUCU; (2005), Intergovernmental Relations In Response To The 1999 Marmara Earthquake: A Network Analysis, International Journal of Mass Emergencies And Disasters, Volume 23 (3). CORBACIOGLU, S. ve Naim KAPUCU; (2006), Organizational Learning And Self- Adaptation In Dynamic Environments of Disasters, Disasters: The Journal of Disaster Studies, Policy And Management, Cilt 30 (2): CORBACIOGLU, S. ve ÇELIK S.; (2009), Acil Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması: Kuş Gribi (H5N1 Avian Influenza) Krizine Müdahalede Organizasyonlar Arası Koordinasyonun Ve Ġşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi. TÜBĠTAK Proje No: 107K166. Federal Emergency Management Agency; (2010), (Erişim tarihi:25/05/2010).

11 ERGUNAY, Oktay A.; (1999), Perspective of Disaster Management In Turkey: Issues And Prospects, Emine KOMUT (Ed.), Urban Settlements And Natural Disasters, Chamber of Architects of Turkey, Ankara, (1999). MORCOL, Göktuğ; (2001), The Practice of Interdisciplinarity: Complex Conditions and The Potentialof Interdisciplinary Theory, Issues In Integrative Studies, Vol.19: SCHEIN, Edgar; (1997), Organizational Culture And Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: 2006 Kuş Gribi Krizi

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: 2006 Kuş Gribi Krizi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: 2006 Kuş Gribi Krizi Yrd Doç Dr Sıtkı Çorbacıoğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Yrd Doç Dr Süleyman Çelik (Gazi Üniversitesi) Doç Dr M.

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TAKIMI & UZAKTAN ALGILAMA TAKIMI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Kapsamındaki Kurumsal Toplantılar Başbakanlık

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK 6585 SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/2/2016 No : 2016/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/2/1985 No : 3152 10/6/1949

Detaylı

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR AFETLE İLGİLİ ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR Acil Durum Yönetimini Gerektiren Hallerde Sorumlu Kurumlar Dış Tehdit MGK Gn. Sek. İltica ve Büyük Nüfus Hareketleri

Detaylı

E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1

E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1 E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1 ECE-581 e-devlet & e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013 Mustafa Yasir Sentürk yasirsenturk@gmail.com ECE 581 2 ECE

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :30/9/1996 No: 96/8716 Dayandığı Kanunun Tarihi : No: Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/1/1997 No: 22872 Yayımlandığı Düsturun Tertibi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 3343 BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/9/1996 No: 96/8716 Dayandığı Kanunun Tarihi : No: Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/1/1997 No: 22872 Yayımlandığı

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU

TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU Zafer SÖYLEMEZ* Özet: Türk İstihbarat sisteminde bulunan İstihbarat teşkilatları arasındaki koordinasyon sorunu ile ilgili bu çalışmamızda istihbaratın

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sayfa GÜVENLİ OKULLAR... 1 Giriş... 1 Güvenli Okulların Bileşenleri... 3 Acil Durumlarda Okullar... 8 Okulların Acil Durum Yönetimine İlişkin Araştırmalar... 10 Okullarımızda Acil Durum

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

BÖLÜM 3. ÜLKEMİZDEKİ MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 3. ÜLKEMİZDEKİ MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM 3. ÜLKEMİZDEKİ MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. GİRİŞ Ülkemizde ister doğal ister teknolojik veya insan kaynaklõ olsun, büyük afetlerin zararlarõnõn önceden yapõlacak planlama ile azaltõlmasõna yönelik

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı