ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine"

Transkript

1 T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r fl ;:+".fiil,ii;fli,y0d0rrrg0 Muslafa Kem6r para Burvan No:E (0r230) yuregir/adana rrribst Fax:fit22_

2 T.C. SAGLIK BAKANLIGI ADANA ilsngllx uruounlucu SABIT TSTPPON TTi ZIV'ET ALIMI rnrnirganrnlvrns i 1. KONU: Miidiirliiliimiiz ve bash birimlerin bulunan sabit hatlann (PSTN) gehir igi gehirlerarasr GSM Fax.6zel servis (444 lnhailar) telefon gdriigmeleri hizmetlerinin yaprlmasrdrr. 2:AMAQ: Adana il saflrk miidiirlii$i ve balh birimler de kullanrlan telefon hizmetlerinde kaynaklanan etkili ekonomik ve verimli kullanrlmasrnrn sa$anmasrdrr. 3. KAPSAM: Adana il Sa$rk Miidiirliigii ve balh birimlerin qehir igi ve qehirlerarasr,gsm 6zel servis nxnaralan(444,iii hatlar) telefon gtiriiqmelerinin taqlylct dn segimi (A tipi hizmet) gergevesinde hizmet sunan Sabit Telefon Hizmeti (STH)lisansma sahip igletmeci iizerinden yaprlmasr iqidir. AqIKLAMALAR Telefon Hatsayrsr:97 ISDN PRI Hat Sayrsr : I. Konugma Siiresi A Tipi $ehir igi Arama: A Tipi $ehirlerarasr Arama: A Tipi GSM Yonelik Arama: saniye saniye saniye Mehmet HAN Elektrik Tgtnisyeni

3 4. GENEL gartlar: o. 1. Iia:l r"glayan yiiklenici Bilgi Teknoloj ileri ve ileti gim Kurumu,nca ye.kilendirilmig olmahdr. ytiklenici tarafindan s<izleqme kapsamrnda sallanacak hizmetler 5809 sayrrr Erektronik Haberlegme Kanunu u" srr llt?.ft"dt y'ririirliifie konurmuqmevzuata uygun olmarr ve yiikrenici birlikte teklifleri bununla ile ilgili belgeleri idareye yutti_ttiatir. ""#Ef,f" 4'2Bilgi ve Teknoloji tarafrndan belirtilen kapsamda, ytiklenici ilgili Telekom operatdrleri ile yaprrmau g"r"t"; a tipi lisans tiplerinde ara bafilanhlanm tamamlamrg ormahdrr. rinia uun'nla iigili bergeijil;. sunmahdrr. 4'3.. S.rizleqme stiresi igerisinde, idarenin isteli iizerine srizlegme kapsamrnda belirtilen mevcut abonelere, yeni aboneler ilalve edilecek "" il;;;;;;, gartlarda.havuz kapsamma arrnacaktrr. Havuz kapsamrnda olup ta iptar edilen abonelerimiz havuz kapsamrndan grkarhlacakfir.'bu iqler igin ek bir bedel cidenmeyecektir. 4.4 Yiiklenicinin ses trafifini taqrmak amacryla kurulmuq, kendine ait bir omurgast olmahdrr. 4'5 Yiiklenici karasal hatrar tizerinden veri iletim risansrna sahip ormasr gerekmekte olup gerekli belgeleri idareye sunmahdrr. 4.6 Ytiklenicini omurga yaprsrnda disaster recovery ( yedekleme) yaprsr bulunmahdrr 4.7 Yiiklenicinin omurgasr ses.ve data trafilini birbirinden ay.rlacak yaprda olmasr gerekmektedir. yiikrenici ses ve dataltranli.rr uy' tagima'drr. " ' +,! -vrikl.enicj idare'nin qehir igi, qehirlerarasr, milletlerarasr ve GSM telefon gdriiqmeleri igin kururacak artyaprhrnnetininkesintisiz v" p.outemsi, oiarat sa$lanmasrndan, gereken tedbirlerinin ahnmasrndan, hi.,,nitkutt"ri;; tltrkt". standartlara ve sdzlegme koqullanna uymakla sorumlu olacaktr. 4'9 Yiiklenici hizmetin kesintisiz olarak s'nulmasr igin gereken tedbirleri almakla yiikiimliidiir. Kesintilerden kaynaklanacak sistemler arasr uyugmazhkl arda yiiklenici sorumlu olacaktrr. 4' l0 Y. iiklenici gehir igi, gehirlerarasr, Diler urkelere ve GSM operat'rlerine kesintisiz eriqim sa$lamakla yiikiimliidiir. T'i-T,.r+,gg

4 4.11 Yiiklenici, arayannumara, aranan numar a, arama zamam, konuqma siiresi ve konugma iicretini igeren ayrrntrh fatura bilgilerini ayhk periyotlarda sallamakla yuktimltidiir. idarenin talep etmesi halinde aktif fatura ddnemine ait ayrrntrh dciktim 3 gun igerisinde sa[lanacakfir. Bu hizmetler igin aynca bir ticret talep edilmeyecektir Ytiklenici ayhk olarak yaprlan gdriiqmeler ile ilgili, o aya ait ay'rntrh faturayr ertesi ayrn ilk 5 iggiinti iginde idare' ye verecektir Ytiklenici idare tarafindan talep edilmesi halinde kullamcr sayrsr, kimlik bilgileri, gdri.iqme siireleri ve trafik miktan bilgilerini idare, ye vermek tizere scizleqme silresince mvhafaza etmekle yiikiimliidtit oiv ve KDV oramndaki degiqiklikler faturayayansrtrlacaktrr. Bunun haricindeki tuta"rlar sdzlegme siiresince sabit kalacaktrr Yiiklenici, sahip oldulu veya di[er igletmecilerden kiraladrsr hizmetin sunumuna ydnelik her tiirlii artyapr, bant geniglili ya da anahtarlama kapasitesi gibi unsurlarla ilgili idareye taahhiit ettigi hizrnet kalitesini saplamakla ytikiimliidiir. 4.16_Yiiklenici, yasayla yetkili krhnmrg kigi ve kuruluqrarca tarep edildiginde, kendi donamm ve qebekesi aracrhlryla taqman rahatsrz edici aramalarr t-espit etmek igin gereken izleme ve kayrt ekipmamm bulundurmakla ytikiimltidiir 4.17 Yiiklenici gebeke bakrm onanm gahqmalanm tinceden bildirmekle yiiktimliidiir. igletme artzalangibi sebeplerle bu servisin gegici olarak veya tamamen durmasr durumunda idareye gifahi ve yazrh olarak en krsa siireie aynntrlr olarak bildirilecektir. Sistem kesintisine neden oran anzaya30 (otuz) dakika iginde miidahale edecek ve I saat igerisinde de anzagiderilecektir. 4'18 Miicbir sebepler drqmda, yilklenici tarafindan yaprlacak her tiirlii bakrm onanm gahgmalarr sistemin kesintisiz gahgmasrna engel olmayacak qekilde olmahdrr. Kesintinin stiz konusu oldupu d*rumlarda kurum yazrh olarak bilgilendirilecek ve gerekli y azrrr onay a istinaden kesinti yaprlabilecektir. Aksi takdirde kurum scizlegme bedeli iizerinden yo2 paracezasr uygulamada serbesttir Ytiklenici tarafindan kurulacak sistemde ses kalitesi, yedeklik, giivenlik, izlenebilirlik ve ytinetilebilirlik dzellikleri mutlaka bulunmahdrr. T,:-l'f'At",yr*I

5 4.20 Yiiklenici, kurumsal telefon arama sisteminin gahgmasr igin gerekli altyaprmn (Telefon Hat Artyaprsr) tesisi igin gerekli iicretleri kendisi karqrlayacaktrr Hizmet kalitesinin sallanmasr ve drgiilmesi konusunda Hizrnet Kalitesi Ydnetmelili hi.iktimleri gegerli olacaktrr. Bu ydnetmelikte yer alan hi.ik0mler gerqevesinde yiiklenici hizmet kalitesi ve seviyelerine iligkin anlagrlr, karylanabilir ve giincel bilgileri kolay anragrlabilir qekilde ayhkhanilayarak rapor halinde idareye sunacaktrr. Raporlarda Hizmet Kalitesi vonetmeligi htiki.imleri gergevesinde; a-eriqim hattr baqrna artza oranr, b-baqansrz arama oranl, c- Arrza giderme siiresi, d- Aramamn kurulma siiresi, bilgilerini igermelidir sayh kanumrn 10. maddesi miicbir sebep harleri ve qartlan haricinde, hizmet kalitesini gdsteren kriterlerin fiili gergeklegtirme oranlan /siireleri aqagrdaki srrur de$erleri agmamahdrr. a- Kabul edilir srmr depei:%o2 denaz b- Baqansrz arama oranl: Yo 2 den az c- Arnagiderme siiresi: maksimum 30 dk d- $ehir igi, qehirlerarasr, milletlerarasr ve GSM aramalardaaramanln kurulma siiresi maksimum 5 sn olmahdrr. 4.23:4.22. madde de belirtilen hizmet kalitesini gdsteren kriterlerin fiili gergeklegtirme oranlan/stirelerinin 2 kez agrlmasr halinde, sdzlegme bedelinin %0,02 (onbinde iki) oramnda ceza kesilir Yitklenici, sistemde olugacak anzararaidarenin bildiriminden itiba.en 4.7. maddeye g6re 30dakika iginde mtidahal e einez ise her bir arnaiqinsdzleqme bedelinin %o0,02 (onbindeiki)oramnda ceza kesilir sayrh Kanunun 10. Maddesinde belirtilen miicbir sebepler drgrnda 3 giin stire ile arahksrz hizmetin kesintiye u[ramasr halinde, scizleqme alman kanun hiikiimlerine gdre feshedilir Sistem ve santral iizerinden kullanrcrlara muhtelif konuqma yetkileri verilerek(gehir igi gehirlerarasr, milletlerarasr ve GSM) yaprlacakkonugmalar srmrlandrrabilecektir. Mehmet HAN Elekhik Tdknisyeni

6 s.cen n r, nurtiul,nr: 5.1 idare'nin firma aracrhlrylayapacapt $ehir igi, $ehirlerarasr, Milletlerarasr veya GSM aramalannda, arurantaraftagoriinecek numara ile ilgili sistemin atayacapr numara drgrnda farkh numara talebi olmayacaktrr. 5.2 Ytiklenici miicbir sebepler drqrnda sdzleqme feshi durumunda fatura edilecek ycinlendirme iptal iicretini karqrlayacaktrr Yiiklenici fatura ile beraber fatura icmalini ve fatura tarihleri arasrnda gergeklegen galrr detaylanru ve qapn iicretlerini idare'ye elektronik ortamda sunmahdr. 5.4 Yiiklenici, Kurumsal Sabit Telefon Hizrneti ile ilgili teknik desteli, sdzleqme si.iresince 5.5 Yiiklenici, sistemin gahgrr durumda olup olmadrsrm siirekli kontrol edecekir. 5.6 Yiiklenici faturalanm son ddeme tarihinden en az 15 giin iincesinden idareye elden teslim etmek zorundadr. s.7 Yiiklenici sistemin gahgma performanslrun test edilebilmesi amacryla ilk etapta idarenin belirleyece[i lokasyonda deneme amagh demo gahgmasr yapma olanafir sa$lamahdrr. 5.8 Ytiklenici sdzleqme imza tarihinden itibaren l(bir) ay igerisinde titun hatlan gahqrr vaziyette kendi sistemine dahil edecektir. 5.9 idare tarafindan yaprlacak telefon gcir0qmelerinde, sallanan A Tipi STH Lisansr kapsamrnda gevrilecek numaramn <ini.ine herhangi bir ilave numara eklenmesine gerek olmayacaktrr idare gerekli gtirdiipii takdirde sdzlegmeyi tek tarafll feshedebilir. Firma sadece yaprlan gdriigme ticretlerini talep edebilir. Baqka herhangi bir iq igin iicrbt talep edemez Firmamn kullandrgr iicretlendirme yazfumrkendine ait olmah ve kendisi tarafi ndan ydnetiliyor olmahdrr Yiiklenici tarafindan santrallerde yaprlacak olan her tiirlii gahqma dncesinde kurum Mehmgt HAN trtekrik Teknisyeni

7 yetkilisi ile birlikte eler gerekiyorsa servis desteli veren firma ile koordineli gahgacaktrr Yiiklenici, idarenin intemet [zerinden istek ve problemlerini iletebilece[i ve takibini yapabilecefi bir web art,yizld sa[layabilmelidir YiikleniciTl24 ulaqlabilecek bir gafn merkezi numarasl ve teknik destek verebilecek ekibin isim listesi ve telefonlarrm teklifle birlikte verecektir Yiiklenici telefon santrallerinin kullamm 6zellikleri olan, konferans gagn bekletme,arayarnumarayr gdsterme gibi., 6zelliklerini sagrayabilmeridir Yiiklenici sistemin deweye ahnmasr ve kapatrlmasr srrasmda Tiirk Telekom ile yapaca[r iptal protokol ve sdzlegmi iglemlerini takip edecektir Yiiklenici elemanlanmn idareye ait yerlerde gahqma esnasrnda do[abilecek her tiirlii zaran yi.iklenici kargrlayacaktrr odeme ile ilgili gecikmelerden ve sorunrardan <ittirii higbir qekilde sabit telefon hattr kesilmeyecektir. Bu kesintiden dolayr grkacak zarar yiiklenici firmaya aittir. 6.GiZLiLiK 6.lTelefon konuqmalarrnda(ses kaydrnda) azami dlgiide gizlilik ilkelerine riayet edilecektir. 6.2Higbir suretle gtirtigmelerin kaydr tutulmayacaktrr. g?yukle.nici p-ersoneli/operatririi vasrtasryra higbir nedenle (muayene amacryla dahi olsa) telefon gcir0gmelerind e atay agirmeyecektir 6.4Destek Hizmetleri Daire Baqkanhgr haricinde 2. ve 3. gahrslara bilgi ve belge verilmeyecektir. 6.5Kurum menfaatleri 6n planda tutulacak. Basma ve kamuoyuna yanslyacak durumlarda Yiiklenici sorumlu tutulacaktrr. 6.6Ytik1enici idare'nin yapml$ ve yapmakta ordu[u telefon arayan/aranan gagrr kayrtlanrun korunmasrm saplamak zorundad'. Aksi durumda dosacak -uddi u. manevi zarardan Yiiklenici sorumlu olacapr gibi her lcirld cezaisorumluluk Yilkleniciye ait olacaktrr.

8 6'7Kurum Yiiklenici firma tarafmdan gizlilik ilkelerine uyulmadrlr durumlarda idare bir tutanakla durumu tespit eder ie yukr;;iy" s.zleqme bedelinin %10 (yrizde on) oranurda para cezasr uygulami. y.*r"r,i"i girr'it rrrr"ri*yrliieili sdzlegme siiresince bir defadan faiacezaurt.tu, ttss tuyrr Kamu rr*"ri":ri, dolrultusurda s6zleqme feshedilir. z.r.oigpnnususi-ar YitkJenici 7/24 ulagrlabilecek bir ga$r merkezi numarasl ve teknik destek verebilecek ekibin isim listesini u" i-"l"fonl*-, ui.tilt. verecektir. Mehmet HAN Elektrik Tehnisyeni

9 l. il SAGL K M0DURL060NDE K.ALACAK olan TELEFoN FATURASI DoKUM LisrESi KURUMU : il SAGLIK MiJDi]RL JGT] BUT9EYILI i BUTcE TERT B' : FATURASAYSI : 97 '':, AiT OLDUGU AY : SIRA NO TLF.ABONE NO ABONE NO KDV SIZ TOPLAM il Saglrk Mitd Santral llsaglrk Miid.santral ll Saghk MLrd.Makamr Sekretehk Utuslarasr AQtK il Saohk,Ud Makamr Sekretehk Sadhk Mad Santral ll Saglrk Mod. Saniral 7 3/,40373 A.agtrrma Sadl 0r geli9iinne Sb.[r0d0rlngi] S30 Acilve Afet.Sad Hiz Sb Satrn Alma t il Sa0irk lvludlrru0u (Sekretertrk) 11 34"4'1476 ll Saolrk Mildiliirou (Sekreterlik) TOPLAM ' ll saolrk Mildtrl000 (sekreierlik) llsaohk MUdUrlUoU Fax Halk Saolrgt Hizmeileri Subesi { insan Kaynaklan $ube MUdUdUoU 16 3,4,41607 llsaohk Mtd-Santral 17 34,4,2444 YdneIm Hiz.$ubesi /' OzelSaglk hizmetleriaglz ve Dig Saolrdl 34/'17A9 It aa9 Bidmi r 983 Saohk Biloi Sistemleri Teknak Servis Saglrk Biloi Sistemleri Teknik Seryis Acil ve Aiet.Sao.Hiz.Sb Halk Sad gr Hizmetleri SubesL 3441S18 insan Kaynaklan $Lrbe M0dUrlugil Avukatlrk Hizmeileri Burosu Slvil Savunma ($aziye TE VIEL) Eczacrlrk $ube [,]Lld.(Qicek GULEK) Afet Durumlan iein Ozel Sad k hizmeileri Sao.Mtid.Yrd llsaolrk Mrid.Santfal Kamu Saolk Hiz.$ubesi Trp lresleklerisub Ozel Saglrk Hiz Subesi

10 Hasta Haktan gubesi ll kordinal6rlilgil Bll\rER BlRlMi (EskiMaai $ubesi323o909 ) Saolrk Hizmetleri Koordinasyon l\rerk.birimi(8ema ACtMtg) llae Sadlrk Mod (Toki BjnasD ll9e Saglrk Mild (Toki Binas0

11 w :id 4oli" L3 -o8 qa ATLI 2Al l+ A d-*

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

^ M3Et"lyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU

^ M3Etlyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU ELEKTRiK ENER.IiSi ALIM IHALESI TEKMK SARTNAMESI Ill( Yayln I annl 28.08.2014 Revizvon No 0 Revizvon Tarihi Sayfa No 1/l I isr,r,ngur, ULA$rM A.g. GENEL MUDURLUGU ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi TEKNiK

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı