TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK"

Transkript

1 TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK Yrd. Doç. Dr. Çağlar AKGÜNGÖR Lefke Avrupa Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Kamu Yönetm Bölümü Lefke, KKTC Abstract: Dsasters are mportant erss for modern poltcal systems and admnstratve mechansms, requrng a rapd and accurate response. In ths sense, every dsaster s a test of legtmacy for the State and the governng eltes. At the same tme, all dsasters are re-nterpreted, even redesgned at ndvdual or at group level, thus transformed nto dfferent socal realtes. Redefnng the ncdent accordng to ther own needs or purposes, As n the case of Marmara earthquakes of 1999 (Turkey), actors may try to expand ther acton margn on the publc sphere, to gan legtmacy or to strengthen ther legtmacy and to take advantage of the erss stuaton n order to express ther.poltcal demands. The am of ths artcle s to llustrate how a dsaster may have poltcal and socal usages, by studyng the Turksh context of post-august 17, 1999 and the dscourses n the Turksh press. Keywords: Dsaster poltcs, earthquake, socal realty, dscourse, Turkey, democratzaton Özet: Afetler modern syasal sstemler ve dar mekanzmalara çn hızla ve doğru yöntemlerle tepk verlmes gereken krzlerdr. Bu anlamda her felaket devletn ve yönetsel seçknlern meşruluğunun sınanmasıdır. Aynı zamanda her afet, brey ya da grup düzeynde yenden yorumlanan, hatta kurgulanan toplumsal gerçeklklere dönüşür. Aktörler, gereksnmler ya da amaçları doğrultusunda olayı yenden tanımlayarak 1999 Marmara Depremler (Türkye) örneğnde olduğu gb kamusal alanda hareket alanlarını genşletmek, meşruluk kazanmak ya da meşruluklarını sağlamlaştırmak, syasal taleplern dle getrmek çn, krz ortamından yararlanmak steyeblrler. Bu çalışmada afetn syasal ve toplumsalolarak nasıl kullanım gôrebleceğn 17 Ağustos 1999 depremler sonrası Türkye bağlamını ve Türk basınındak söylemler nceleyerek örneklemeye çalışacağız. Anahtar sözcükler: Afet syaset, deprem, toplumsal gerçeklk,.söylem, Türkye, demokratkleşme. EUL Journal o/socal Scences (I: 1) LAÜ Sosya! Blmler Dergs

2 4 Toplııınblm Perspektfnden Afet Dışınınek ı. GİRİş Afet nasıl tanımlanır'? Bu sorunun cevabı, çoğu zaman sanıldığı kadar yalın değldr. Br olayı "afet" olarak tanımlayıp, benzer olaylardan ayırmak amacıyla, onun can kaybı ya da ekonomk kaybın büyüklüğü gb etklern krter olarak kabul etmek, bz doğal ya da teknolojk kaynaklı olsun, olayın kendsyle afet özdcşlcştrrncyc götürür. Oysa bu yaklaşım yanıltıcı olablr. Afet, meydana gelen fzkselolayın nsan ve toplum üzerndek etklerdr. Dombrowsky bu nedenle "afetlern etklernden" söz etmenn yanlış olduğunu belrtr, çünkü ona göre "afet olarak adlandırdığımız, zaten etklerdr (Dombrowsky, ı998:20) Dahası, br durumun, br olgunun "olay" olarak dah görülcblmcs, yalnızca evrcnmzdc değşklk yapmasına değl, bu değşklğn nsan tarafından algılanmasına da bağlıdır. (Esqucnaz, 2002:82) İnsan çn ölümcül br potansyel taşıyan olaylar, gezcgcnmzde neredeyse her gün meydana gelmektedr ancak yalnızca nsana zarar verenlern afet, felaket gb sözcüklcrle anarz. Pratk nedenlerden ötürü olayları "acl durum", "afet" gb durumları tanımlamak çn kullandığımız krterler gerçekte keyfdr ve oluşturduğumuz kategorler arasındak sınırlar, sandığımızdan çok daha "gcçrgcndr". Ayrıca, br afet sonuçları sayılarla fade edleblr, salt fzksel br olayolarak ele aldığımızda ble, statüsünü kesnleştrmş değlzdr. Afet, br toplumsal gerçeklğe dönüşürken, kendsn algı süzgccnden geçrecek nsanlar tarafından yenden tanımlanacaktır. Bütün toplumsal gerçeklkler gb afet de aslında toplumsal aktörler tarafından yenden kurgulanır, nşa edlr ve bu kurgular farklı aktörlern bakış açılarına göre değşklk gösterr. Afet, fızksel olduğu kadar belk de fzksel olduğundan daha fazla _. toplumsal br olaydır: İnsanın günlük faalyetlerndek br kesnt, kopuş; tüm toplumsal süreçler üzerndek denetmn ytrdğ br zaman aralığı; fzksel olayı zleyen br belrszlk dönemdr. İnsanların acı çekmelerne neden "etkler" bunlardır de zaten. Afet "topyekun" br olayolarak kabul eden Olver-Smth'e göre, blm dünyasının afetn tanımı üzernde uzlaşmaya varamamasının neden de onun bu özellğdr: "Sorunlardan br de şudur k, felaket değşken zaman aralıklarına yayılmış, kesşen br toplumsal, çevresel, kültürel, syas, ktsad, teknolojk süreçler ve olaylar bütünüdür." (Dombrowsky, ı998:20) Ol son, Easton'un "sstem modelne" dayanarak afetn "syasal sstem üzernde talepler ve grdler olarak aşırı yüklenmeye neden olan br ana gerlm kaynağı" olduğunu dda eder. Burada k tür aşırı yüklenme söz konusudur: Brncs, durumun karmaşıklığıdır (Olver-Smth'n "topyekunluk" olarak ntelendrd ğ özellk dolayısıyla); kncs de olayın çok büyük boyutlu olmasıdır. Olson'a göre afetler, hcl' k tp aşırı yüklcnmcy de berabernde getrr. Bu nedenle "felaketler, geçc de olsa, syasal karar alma mekanzmalarının şlemez olduğu, ama aynı anda da bütün [syas, kamusal] ajandalara karmaşık ve çatışmalı yen konuların grdğ -afetn nasıl tanımlanacağı ya da sunulacağı gb- br zaman aralığı yaratırlar."(olson, 2000:266) "Syasal ajandanın kontrolü ayrıcalığını yenden kazanma ya da yen ayrıcalıklar elde etme mücadeles" Olson çn "afet syasetnn" unsurlarından brn oluşturur, k dğer, unsur da gerçeğn syasalolarak yenden nşa edlmesdr. (01son, 2000:266) 2. TOPLC.wSAL OLARAK AFET VE GERÇECİ~ YE~İDE~ İ~ŞASI Sosyoloj k açıdan bakıldığında, etklenen sayı sı kadar (kurbanlar ya da salı gözlerncler) afet vardır, zra her br fzksel olayın etklern kend yaşantısının ;:;rjl Journal ofsocal Scences (1 1) I.A O Sosyal Rlmler Dergs Deceınber 20 O Aralık

3 , Cuelar.ıkvneôr '-,....,::,,>-.,:, süzgccndcn afctn öznel br yorumunu ortaya çıkarır. Scarlc'ün ntelemesnden yola olayı doğanın ozünlu (ıntrınsc) br parçası olarale afet se gozleıncııın aıııaçlılığına bağlı (relatve /0 observer's nıenıonaltıyt olarak düşüneblrz. (Scarlc. 1995:9) Bu anlamda, Couch ve Krcll-Smth aletlern nsanı k düzlemde etkledğn bclnmckıcdrlcr: "nsan-çevre lşksnde meydana getrdkler kopuşla ve nsanın bu kopuşu algılama bçmylc".(coueh ve Kroll-Smıh, 1991 :361). Brey yaşadığı felaketn öznel versyonunu zhnne ka/ir. Bu versyon zaman geçtkçe yen yaşantı ve cıklcşmlcrlc değşklğe uğrayablr, kş () ank terch ve gereksnmlerne bağlı olarak felaket farklı bçmlerde ammsayablr, ona farklı anlamlar ve şevle yüklcycblr, geçrerek çıkarak fzksel Benzer şeklde, toplumun da afetlern genel kabul gören br yorumunu oluşturarak -ync zaman çnde değşklğe uğramak üzere- belleğnde sakladığını söyleyeblrz. Meydana geldğ' andan başlayarak. afet toplumsal br gerçeklk olur ve toplumsal gerçeklk "bzm tarafımızdan, bzn amaçlarmuz çn yaratılır. [ doğal unsurlara ble, onlara yüklcdğmz şlevlere ve bu şlevler yerne gcırcblmc kapastelerne göre y ya da kötü olarak ntelendrdğmz br kullanım atfcdlcblr." (Searlc, 1995:4,14) Afet de, kşsel düzeyde olsun, toplumsal düzeyde olsun, sosyal, ekonomk, poltk br kullanım göreblr. Bu önermeye lşkn örnekler verıneye çalışalım: Özellkle büyük çaplı afetler, nsan topluluklannda br ozgeclk (alıruzm) dalgası yaratır ve breyler geçc br süre çn dah olsa. bu "dış tehdde., karşı brlk olmaya teşvk eder. Br bakıma geçc br ortak kmlk sağlayarak toplumsal aktörlcrc buluşma zemn hazırlar. Bu dayanışma-brleşme dalgası, syas düzlernde de yankı bulablr. Örneğn İsvçre Federasyonu'nun kurulmasında afetlere afedebleceğmz rol bunun lgnç br örneğdr. 19. yüzyıl sonunda "İsvçre Ulusu" kavramının güçlendğ br zamanda meydana gelen çığ, toprak kayması ve seller, yarattııkarı dayanışma ve brlkle "Hclvctzm" düşüncesnn yaşama geçrlmesnde te güç olarak öneml rol oynamıştır. (Pfstcr, 2002: ) Yne örneğn 1939'da Erzncan ve çevresn yıkan şddetl depremn Türk basınındak yankılarını nceledğmzde, bu afcte İsvçre örneğndekne koşut br anlamın yüklendğn fark ederz. Genç eumhuryetn syas seçknler ve aydınları bu olaydan ulus kavramına ve önemne değnmek, ulusal kmlğn ve brlğn gerekllğnn altını çzmek; cumhuryet rejmnn "esk rejme" göre üstünlüklern savunmak ve Türk kmlğn yüceltmek çn yararlanmışlardır. (Akgüngör, 2007: ) Toplumsal kümeler ve sınıflar. afet brbrlernden farklı koşullarda yaşadıklan gb. farkz da algılarlar. Son yıllarda daha fazla gözlemlerneye başladığımz br olgu da felaketlern, onlardan en ağır bçmde etklenen dar gelrl gruplar olmak üzere, aktörlern syasal, toplumsal taleplerne meşruluk kazandıran br kaynak olaya dönüşeblmesdr Mexco Cıy Deprem'nden sonra Mekska'da bu deprem nedenyle evlern ytren yurttaşlarm örgütlenmesyle ortaya çıkan "Movcmento Del Damnfcados" tlanetlenmşler hareket) bu duruma lgnç br örnektr. (TavcraFcnollosa, 1998) mr aletn toplumsal yankıları. her zaman aletn yol açtığı can kaybı ve zararla oranıılı değldr Felaketn toplumsal gündemde ne kadar yer bulacağı ve ne kadar süreyle gündemde kalacağı da o ank koşullara bağlıdır Erzncan Deprem le onu zleyen üç yıkıcı deprem n Türk basınında ele alınışı bu anlamda çarpıcı br örnektr ölüme yol açan Erzncan Deprem, br "ulusal dava" olarak br ay kadar gündemde kalablmşkcn, onun kadar değlse ble yne de son derece ölümcül üç deprem :-':ksar (1942), Tosya (1943) ve Gcrcdc (1944): Iknc Dünya Savaşı'nın neden olduğu koşullar altında basında kısa sürclcrlc yer bulahlmştr. Türkye'ye yakın UJI. Journal o/socal Scences (I, 1) LA Ü Sosyal Blmler Dergs December 20 (j Aralık 5

4 6 Toplumblm Perspektfnden Afet Düşünmek coğrafyalardak krtk gelşmeler bu üç felaket slkleştrrken, savaşın getrdğ ekonomk daralma da yardım faalyetler konusundak motvasyonu büyük ölçüde azaltmıştır. Sonuç olarak, aynı doğal görüngüye bağlı olarak gelşen ve benzer yerel koşullar altında, benzer sonuçlar vermş olan bu afetler farklı değerlendrlmştr. (Akgüngör, 2007: ı67-194) Yukarıda bütün toplumsal gerçeklkler gb, felaketlere de şlevler yüklenebleceğn belrttk. Bu anlamda, "afet tanımlayanlar, böylelkle ondan nasıl yararlanacaklarını da fade etmş olurlar".(dombrowsky, ı998:20) Örneğn breyler açısından afet, olay önces dönemdeknden farklı br toplumsal rol oynayarak statü değştrmek çn gerekl koşulları sağlayablr. (Drabek, ı986:ı55) Yerel ya da ulusal düzeyde olsun, felaketler özellkle zleyen yleştrme ve yenden nşa dönemler düşünüldüğünde aktörler çn ekonomk fırsatları fade etmektedr. Syasal aktörlere göre de farklı kullanımları olması olağandır çünkü afet, kaçınılmaz bçmde syasallaşan br olaydır. "Afetler, modern syasal sstemlern cevap verrnes gereken 'dışsal darbelerdr', dolayısıyla da lk şoktan brkaç dakka sonra, syasal br olay halne gelmeye başlamaları şaşırtıcı değldr. Etklenen topluluk ya da bazen bütün br toplum, lk tepk evresnden çıkıp normale dönüş ve yenden nşa evrelerne grerken de olayın syasallaştırılması artarak devam eder." (Olson, 2000:266) Felaket, toplumun bütününü sınarken, toplumsal aktörler de bakışlarını syasal ssteme çevrrler. Modern br toplum, afetlerdek yıkılganlığının (vulnerablty) sorumlularını öncelkle -kendsn doğanın keyfyetne karşı korumakla görevl saydığı- syas ve dar seçknler arasında arar. Böylelkle olayonu bu bçmde gören aktörler çn syasal aktörler eleştrmek, yargılamak ve hatta onlardan taleplerde bulunmak çn br fırsata dönüşür. Afet adeta yenden yorumlanır, kurgulanır ve sınırlı br zaman dlmnde br nsan kümesne etk eden doğal br olayolmaktan çıkarak br "şeffaflık anına" dönüşür. Lagadec'n belrttğ gb "acl durum zhnler şgal ettkçe, krz yen br cephe açar: Geçmşte kaldığı düşünülen yeterszlkler ve ayrılıkların tekrar yüzeye çıkmasına neden olur. [... ] karar vercler açısından, bu [eskden ber süregelen] çetrefll sorunları tartışmanın zamanı değldr ancak dğer taraflar, özellkle kurbanlar ve gazetecler çn, bu an tam da tartışmaların yenden başlatılableceğ hatta başlatılması gereken andır." (Lagadec, 1993:36) 1999 yılında Türkye'de meydana gelen k büyük deprem de bu tp kamusal tartışmalara yol açmış, toplumsal-syasal yankıları geçmş depremlernklere kıyasla daha uzun sürel ve çok boyutlu olmuştur. 1999'da ve 2000'de Türkye'nn ulusal basınında konuyla lgl yer bulan söylemler de, yukarıda çzdğmz çerçeve çnde değerlendreblrz. Ancak lk olarak söz konusu depremlern fzksel etkler ve deprem sonrası bağlam üzernde duralım MAR.l\1ARA DEPREMLERİ 1999 yılında Türkye'nn Marmara Bölges k büyük deprem yaşadı. Bunlardan brncs 17 Ağustos sabahı 3:02'de meydana gelen ve merkez üssü Kocael'nn Gölcük lçes olan 7,4 büyüklüğündek depremdr. Esas olarak İstanbul, Kocael, Sakarya ve Yalova llernde etkl olan deprem, resm rakamlara göre kşnn ölümüne, kşnn yaralanmasına yol açtı; yaklaşık olarak ' cdd ölçüde olmak üzere EUL Journal of Socal Scences (J: 1) LAÜ Sosyal Blmler Dergs

5 Çağlar Akgungor bnada hasar yarattı. Bu depremde bna çökmüş, 4.000' se kullanılamaz halc gelmştr. Aynı yıl ı2 Kasım akşamı saat ı9:00'da 7,2 büyüklüğündek knc br deprem, merkez üssü olan Düzce Şehr ve çevresnde (knc defa) yıkıma yol açtı: 494 ölü, yaralı. Kaybın daha fazla artmamış olmasının neden, pek çok bnanın ı7 Ağustos Deprem'nde hasar gördüğü çn boşaltılmış olmasıdır. Bu depremlerden söz ederken, Marmara Bölges'nn Türkye açısından önemn hatırlamak gerekr. Depremlern ağır hasar yaptığı İzmt Körfez ve çevresndek ller, ı ı kşlk br nüfusu barındıran, GSYlH'dak payı % 33,5' ve ulusal sanay üretmndek payı % 45,6'yı bulan, sık sık "Türk Sanaysnn kalb" olarak anılan br bölgey oluşturmaktadır. Her k depremn yarattığı ekonomk zarar 10 mlyar dolardan fazladır. Bu sonuçlara toplumsal ve breysel düzeyde neden oldukları dğer sorunları da eklemek gerekr: İşszlk, barınak gereksnm, geçc sığınak ve konutlardak kötü yaşam koşullarına bağlı sorunlar, breylerde uzun sürel veya kalıcı sakatlıklar, pskolojk travmalar vb. Deprem, Türkye coğrafyası çn yen br olgu değldr. Tarhsel açıdan bakıldığında, Türklern Anadolu'ya gelşnde önce olduğu gb, Türkye Cumhuryet'nn kurulmasından sonra da depremler bu bölge çn en ölümcül afet olmuştur Marmara Depremler de bu anlamda "stsna" oluşturmamaktadır. Bununla beraber, cumhuryet dönem boyunca büyük depremlern basındak yankılarını çözümledğmzde, syasal ve toplumsal açıdan yarattıkları etkler bakımından, kendlernden öncek depremlerden ayrıldıklarını görüyoruz. ı7 Ağustos Deprem'nden sonra toplumdan syas seçkn1ere ve dar sorumlulara yönelk br eleştr "dalgasının" nasıl yükselmş olduğunu hatırlayalım. Medyanın hem besledğ, hem de kendsnden beslendğ bu dalga görünüşte depremle lgs bulunmayan konularda kamusal alanda sorgulamalara ve tartışmalara yol açmıştı. Bu süreçte özellkle basın çalışanları ve svl toplum örgütler temslcler, yaşanan yıkımı açıklamaya çalışırken Türk Toplumu'nun evrm (modernleşme bağlamında) ve Türkye'de toplumsal değşm; ekonomk yapı (üretm lşkler, toprağın ve taşınmaz malların şlev, şehrleşmeye bağlı ktsad çıkarlar...); syasal yapı (devletn görevler, devlet-toplum lşks, devlet-yurttaş lşks, syas müşterclk ve etkler...); Türkye'nn uluslararası lşklerdek yer ve Türklern dış dünya le lşkler üzerne analzler yapmışlardır. İknc olarak, 1999'dak depremler farklı kılan br neden de gerek örgütlü, gerekse de örgütsüz olarak, yurttaşların kamu kurumlarından bağımsız olarak depremden etklenen bölgelere yardım götürmek çn harekete geçmş olmalarıdır. Burada söz konusu olan, alışagelmş yardım toplama kampanyalarının yanı sıra, bnlerce kşnn bzzat deprem bölgesne gderek oradak çalışmalara katılmış olmasıdır. Bu katılımın kamu kurumlarının yokluğunu veya eksklğn bazen öneml ölçüde gderdğn belrtmek gerekr. Ek olarak, cumhuryet tarhnde lk defa görülen bu denl büyük br (kendlğnden) "seferberlk" hareketnn, br yardım eylem ntelğ taşıdığı kadar afet sonrası yönetmde, kurtarma ve yardımı örgütlemede başarısız olan syas ve dar sorumlulara karşı protesto ntelğ de taşıdığını kabul etmek gerekr. ı7 Ağustos ve 12 Kasım ı999 Depremler'nn syasal ve toplumsal bakımdan "sarsıcı" ntelkte olmasını aşağıdak koşullara bağlayablrz: Batı Anadolu'da görece uzun süredr büyük deprem meydana gelmedğnden, ülkenn "ücra", "merkeze uzak" bölgeleryle özdeşleştrlmş br afet tpnn, Türkye'nn en gelşmş sayılan yerlernden brn, ekonomk ve kültürel anlamda "kalb" sayılan br alanı (İstanbul - Kocael - Bursa üçgen) etklemş olması. Depremden ağır bçmde etklenen ktlenn htyaçlarının svl ve asker kamu kurumlarının kapastelern aşmış olması ve söz konusu kurumların bu tp br afete EVL Journal of Socal Scences (I: I) LAÜ Sosyal Blmler Dergs 7

6 8 Toplıııııblıııı Perspektfnden Alı>lDşnıııek karşı hazırlıklarının yctcrszlğn gözler önüne sermes. Geçmş dcprcrnlcrc kıyasla. dcprcrnn etkledğ ktlenn "şehrl" olması; br bölümünün kendsn fade etmek ve syas eylemde bulunmak konusunda daha güçlü olan orta ve üst-orta sınınardan oluşması. Kendler de çoğunlukla yukarıdan andığrmız toplumsal sınınarın üyes olan, "medyanın kalb" sayılan İstanbul'da yaşayan basın-yayın çalışanlarının, lk defa bzzat büyük br dcprcmc maruz kalarak fzksel ve pskolojk etklern yaşamaları ve kendlern deprem kurbanlarıyla özdcşlcştrrnclcr. Devlet televzyonu dışında, gelşmş br özel tclcvzyonculuğun afet bölgesndek durumu görüntülü habererk syas veya dar sorumlularca herhang br ayıklamaya tab tutulmadan anında ülkeye leteblmş olması (deprem bölgesnn İsıanbul'a, dolayısıyla özel televzyonların yönetm merkezlerne yakınlığı da kolaylaştırıcı olmuştur). ı2 Kasım ı999 Düzcc Deprem se zaten Kocael Deprem le cdd şeklde yıkıma uğramış olan bu yerleşm etklemştr. Acı br bçmde, lk depremde hasar gördüğü halde terk edlmeyen (ya da sosyoekonomk koşullar sonucu, terk edlemeyen) bnalar can kaybını arttırmıştır. ı7 Ağustos Deprem'nn aksne, çok sınırlı br bölgey etkleyen bu depremde acl müdahale konusunda öneml br yeterszlk yaşanmamış, hatta geçen üç ayda çok sayıda gönüllü ekbn kurulması nedenyle br bakıma yardım fazlası yaşanmıştır. Dğer yandan, İk büyük deprem, farklı faylar tarafından, üç ay gb br zaman aralığıyla üretlmş olmasına rağmen, dkkat edlrse bu yazının başından ber br bütünden söz edermşçesne "Marmara Depremler" fadesn kullanıyoruz. Bunun neden asıl olarak k deprernn toplumsal hafızada bu şeklde yer ettğn gözlemş olmamızdır. Düzcc Deprem, Kocael Deprem'nden sonra doğrudan İstanbul Şehr'n etkleyecek knc br deprcmc lşkn endşelern çok yoğun olarak hssedldğ olduğu br zamanda meydana geldğ ve yen yen dağılmaya başlayan "felaket atmosfern" tekrar canlandırdığı çn bu k deprem adeta dönemsel br olayın aşamaları gb hatırlanmaktadır. ı2 Kasım' dak bu "ssrnk hatırlatma", deprem konusunun gündemdek yern korumasına ve tartşmaların devam etmesne neden olmuştur. 4. GELE:\'EKSEL AFET ŞEMASI:\'I:\' KIRILMASI Cumhuryet tarh süresnce meydana gelmş büyük depremlern basın tarafından ele alınışını nceledğmzde, her deprem n ardından özellkle o günün toplumsal sorunlarına değnmek çn uygun br zaman aralığı oluştuğunu ve bunun çeştl aktörlerce değerlendrldğn [ark ederz. Aşağıdak tabloda da özetlemeye çalıştığımız gb, afete dönüşen yıkıcı depremlerden sonra dönemn ç ve dış koşullarının şekllendrdğ söylemler ortaya çıkmıştır. Tarhsel süreç çnde, toplumsal değşmeye koşut olarak bu medyatk söylemler de değşklğe uğramış, yenler de ortaya çıkmıştır. Ancak "deprem yıkılganlığının betonarme yapı teknğnn berımsenmcmes, yanlış uygulanması le lşklendrlmes" gb bazı yaklaşımların neredeyse hçbr değşklğe uğramadan hcl' depremden sonra tekrar ortaya çıktığını da ekleyelm. ı939 Erzncan Deprem ve onu zleyen büyük depremler ulusal UH, Journal of Socal Scences (I-I) /,A Ü Sosyal Blmler Dergs Decenıber 20 O Aralık

7 Çağlar Akgl1gör 9 basından ncelerken dkkatmz çeken başka br unsur da geçen zamana ve ülkenn geçrdğ dönüşüme rağmen, sürekllğn 1999 Marmara Depremler'ne kadar korumuş olan "geleneksel afet şcmasıdır". Bu deyşle ney fade etmek stedğmz açıklayalım: ı999'a kadar büyük depremiern basındak sunuluşunu çözümlerken, tekrarlanan unsurlardan oluşan br "kalıp" görürüz. Bu kalıba göre: "Br deprem, ülkenn 'çevre' bölgelernden brn vurur, bölgeye deprem sonrası müdahale (sadece) kamu kurumları tarafından gerçekleştrlr. Bu kurumların afet hazırlığının yetersz olması (eğtm, blg, donanım), genellkle geç ve örgütsüz müdahaleler eleştrlere neden olsa da yne de br ataerkl devlet fgürü kendn gösterr. Bu 'devlet baba', 'çocuklarını'(yurttaşlar) gydrr, besler, zararlarını karşılamaya grşr, konut, şyer nşa eder. Kend denetmnde bulunan ktle letşm araçlarından yararlanarak, 'afetn üstesnden gelndğn' duyurur (olayın btşn lan eder) toplumu rahatlatır." Burada gördüğümüz şemaya göre, afet ülkenn görece az gelşmş kısımlarına özgü br olgudur (örneğn büyük şehrlerden brnn benzer br yıkıma uğraması olasılığı üzerne pek tartışılmaz). Dışsal ve rastlantısal br darbedr, afetten etklenen nüfus, onun kökenndek rsk tpne (deprem örneğnde ssmk rsk) karşı edlgen olarak değerlendrlr. Bu rske lşkn tüm sorumluluk devlette ve kısmen de olsa onun uzantısı olan yerel yönetmlerdedr. 'Afet poltkası' term de genelolarak önlem ve hazırlıklara değl, afet sonrası çalışmalara (yenden nşa) şaret eder. Bahs geçen devletn, 'her şeye kadr' (omnpotent) br mges vardır, önünde sonunda afetler de bu mgey güçlendren olaylar olarak roloynar. Açıklamaya çalıştığımız bu "geleneksel afet şemasının" geçerllğn 1995 Dnar ve 1998 Adana-Ceyhan Deprem'nden sonra ytrmeye başladığını, bu depremlerden sonra basında yer alan eleştrlere dayanarak söyleyeblrz. Ancak 1999'da ulusal çapta yayın yapan özel televzyon kanallarının, kamu kurumları ve hükümetn afet karşısındak hazırlıksızlığını, olanaklarının yeterszlğn, müdahalelerndek geckme-ler "canlı" olarak topluma aktarmaları, "her şeye gücü yeten" devlet mgesn çok edd bçmde sarsmış ve bu şemayı da belk de ger dönüşsüz olarak ortadan kaldırmıştır. Şmd, bu bağlamda deprem sonrası söylemler nceleyerek afetn syasal anlamda nasıl kullanım görebleceğne örnek vermeye çalışalım. 5. "çae ATLAYA:\" TtRKİYE'DE YIKnf, "DEVLETİ:\ YOKLUeı;" VE SORUMLU ARAYıŞı Basında 17 Ağustos 1999 Kocael Deprem'nden sonrak lk tepkler, "devletn yokluğuna" lşkndr: "Devlet olması gereken yerde yoktu" (Cumhuryet, 18 Ağustos 1999); "Gece felaket, gündüz aczyet"(zaman, 18 Ağustos 1999); "Yne neredesn ey devlet?" (Coşkun, 18 Ağustos 1999) vb. Afet bölgesndek kamu kurumlarının hazırlıksızlık; var olan malzeme ve altyapının depremde kaybı; personel ve personeln kend yakınlarına lşkn sorunları dolayısıyla görev başına geçemernes; depremden etklenen yurttaşların taleplernn halhazırdak kapastey çok aşması gb nedenlerle, vatandaşlar "afetle baş başa kalmışlardır" (Lvanel, 18 Ağustos 1999) Durum, bölgeden yayın yapan özel televzyonlarca altı çzlerek (kuşkusuz var olan dramı daha ağırlaştırarak) aktarılırken, basın da koşut br tavır zlemştr. EUL Journal o/socal Scences (1.1) LAÜ Sosyal Blmler Dergs

8 ~ ~ ~ ~e... ~ ~. 0- ~ ~ (lı - ::ı (lı c:ı-~ ~ ~ ~~ ~-::: ~~ e... C:::: ~~ ~ e... ttı ;::.;. c>...,? ~ 5' Depremler FzkselOlay Ulusal Ballam Uluslararası Ballam Basın Söylemlernde "Depremn Özellkler" 1939 Türkye'nn doğusu AtatUrk'Un ölümünden br yıl sonra. 2.DUnya savaşının başlangıcı. Türk Deprem "esk rejmden" kopuşu vurgulamak ve Erzncan magntüd 7,9 Yen cumhuryetn seçknler reformları yönetclern ekonomy olabldğnce yensn güçlendrmek çn br fırsata dönüşüyor. Merkez üssü devam ettrmeye çalışıyor. Ekonomk koruyarak tarafsız kalma çabaları. Ulus, yurttaşlık, cumhuryet, toprak bütünlüğü ve Erzncan Şehr'nn zorluklar. ulusal egemenlk kavramları öne çıkanlıyor. altında. ( ölü) Türkye'nn "Avrupa Medenyetne" dahl olduğunun altı çzlyor Orta-kuzey Türkye, "İnönü rejmnn" güçlenmes, devlet-tek Müttefklern zafere yaklaştıklarını Erzncan Deprem'ne kıyasla çok büyük br fark yok. Nksar. magntüd sırasıyla part örtüşrnes. Savaş ekonoms ve gösteren olaylar. Savaş nedenyle gündernde afetlere ayrılan yer az. Tosya 7.017,2/7,2 devlet güdumlu ekonom. Staln SSCB's le mesafey Basın ssmk rske lşkn kamu eylem konusunda Gerede (Toplam 9.783). koruyarak A nglo-saxon daha eleştrel. bloğa yaklaşrna çabaları Türkye'nn doğusu Çok partl rejme geçş ve Demokrat Marshall Planı, BM ve NA TO Basının tek partl döneme göre daha özgürce Karlıova. ve batısında. Part'nn kurulması seçmlernde üyelğ, Türkye'nn "batı bloğuna" kendn fade edeblmes dışında cdd br fark yok. Gönen Magntüd sırasıyla CHP'ye muhalf bu partnn zafer. dahlolması. Soğuk Savaş. 7,0 et 7.4 Pyasa ekonomsne geçş çabaları 1953'e kadar Staln SSCB'snn (Karlıova'da 450, tehdd. Gönen'de 265) Türkye'nn doğu ve 960 asker müdahales sonrası, temel k kutuplu dünya, taraflar arası Deprem Doğu Anadolu'nun azgelşmşlğnden Varto, Gedz batısında. Magntüd hak ve özgürlükler genşleten yen çatışmalar. sorumlu tutulan syas sınıfı eleştrrnek çn br sırasıyla 6,9 et 7,2; anayasa. Geçmşte sıkı bçmde denetm fırsata dönüşüyor, Dünya'da (Türkye'de geçlğn ve öiu sayısı ve altında tutulan syas düşünce ve aydınların öneml br bölümünü de Yetkller ssmk rsk karşısında pasf olmakla da hareketlern yayılması. Türkye'nn batı etkleyen) "devrmc" hareketler. suçlanıyorlar. Geçmşten farklı olarak, basının bloğundak yernn sorgulanmaya Batı Avrupa ülkelernde çok yüksek takındığı eleştrel tutum çeştl deolojk çerçeveler başlaması. kalkınma hızı, bu ülkelern dahlnde. Basın yetkller ve yurttaşlar arasındak thal kames model üzerne kurulmuş Türkye'ye şgücü çağrısı. lşklern değştğn vurguluyor, "yurttaşlar artık yen ekonomk rejm. eleştreblyor ve kmayablyorlar." 1971 Bngöl Türkye'nn doğusu, 1971 Asker müdahales sonrası Öneml br değşklk söz konusu Darbe sonrası otorter atmosfer. Yarto ve Gedz magntüd 6,7. "güdürnlü" rejm. değl. depremlerne kıyasla, basının afet ele alma (878 ölü). Syas şddetn başlaması ve sol syas bçmnde "yumuşama" var. Ssmk rskn dkkate hareketlere karşı önlemler. alınması konusunda yetkllere yönelk eleştrler olsa da, genelolarak temknl br üslup.... O ;;ı 'tl :2" so- ;::.;. "1:ı ~ {) (lı ;>;- ; ;:s ~ ;:s ~ ~. o~: "'" ~: ;:s s(lı ;>;-

9 Depremler FzkselOlay Ulusal Ballam Uluslararası Ballam Basın Söylemlernde "Depremn Özellkler" _._---_.._..._ Lce, Türkye'nn doğusu Syas stkrarsızlık ve ekonomk Ortadoğu'da stkrarsızlık Basına göre deprem, ülkenn doğusu ve hatısı Çaldıran magntüd 6,9 ve bunalım. Syas şddette çok büyük petrol şoku. Türkye'nn Kıbrıs'ta arasındak gelşmşlk düzey farkını ortaya 7,2 artış. gerçekleştrdğ asker müdahale çıkarmıştır. Deprem, farklı deolojk görüşlere (Lce'de 2.385, sonrası u luslararası düzlemde sahp aktörlerce farklı yorumlanıyor ve bunlar Çaldıran'da kısmen de olsa yalıtılması. arasına tartışmalara neden oluyor; ayrıca ölü). toplumdak aşırı syasal\aşmayı ve kutuplaşmaları daha da görünür kılıyor Horasan Türkye'nn 1980 Asker müdahales sonrası İran'da Şah rejmnn devrlmes Asker müdahale sonrası bağlamda, doğusu, magntüd asker rejm. "Syasallıktan ve Rusya'nın Afganstan'ı müdahaley hazırlayanlar, afet eylemlernn ve 6,8 arındırılmış" ve "düzene sokulmuş" şgalnden sonra Türkye'nn uygulamak stedkler "toplumsal projenn" (I. 55 ölü). toplum. stratejk önem yne güçlenmş. meşruluğunu arttırmak çn kullanıyorlar. Deprem 983 seçmlernden hemen "Batı bloğu yanlısı" asker darbe Basın, syas görüş bldrmek konusunda çok önce meydana gelmştr. sonrası, ABD le lşkler tekrar temknl. "ıs ın ıyor" Erzncan Dnar, Adana Türkye'nn ANAP onyılının sonu. 980 önces SSCB'nn dağılmasıyla brlkte k Basının afete lşkn analzler eleştrel. Doğusu, magntüd aktörlern syasal hayata dönüşü. kutuplu dünyanın sonu. Yen Özellkle kamu bnalannın hasar görmes 6,8 (653 ölü) Sorunlu br şeklde geçş yapılmış u luslararası perspektfler ve vurgulanarak yolsuzlukla lşklendrlyor. Br olan pyasa ekonoms model. sorunlar (Karabağ sorunu gb). "sorumluluk zncr" tarfedlyor: Yurttaştan İk öneml toplumsal sorun: Körfez Savaşı (1991) başlayarak syas seçknlere kadar aktörlern Ayrılıkçı kürt hareket ve rtca. breysel düzeydek sorumlulukları tartışma konusu oluyor. Türkye'nn orta- Değşme uyum sağlayıp, toplumsal Uluslararası düzlemde yen Basın Erzncan depremndek sonrası takındığı batısı ve güney, sorunlara çözüm bulmakta yetersz vzyon "küreselleşme". Irak'ta tavrı takınarak, benzer eleştrlerde bulunuyor. magntüd k ve yavaş kalan syas seçknlere Türkye'y de etkleyen AKUT Derneğ'nn lk defa ulusal çapta depremde de 5,9. karşı artan güvenszlk. Yolsuzluk stkrars ızlık, Yunanstan'la görünürlük kazanması ve basın tarafından (Dnar'da 94, olaylarında gözle görülür artış. gerlm. Türkye'nn AB'ne üyelk şlenmes. Adana'da 146ölU) Aşırı dnc ve ayrılıkçı kürt terör çabaları. hareketler.._- Çzelge 1: Cumhuryet tarhndek yıkıcı depremler sırasında ç ve dış koşullar le bu depremlern ulusal basındak yankıları

10 12 Toplumblm Perspektfnden Afeı! Dşınınek Öte yandan, "devletn" (anlaşılan bu sözcüklc hem hükümet he111 de kamu örgütler anlatılmak stenmektedr) afetere hazırlıksız olmasını eleşren gazeteclern br yandan da söz konusu devlet kend syas çerçevelernden bctmlcdklcrn de görürüz: "Ben kşsel olarak devleıçyındr. rj Devlet vatandaşı/w eğtm, sağlık. kurtarına. her {ürlü hzmet versn dye. Yoksa devlet bütün yetkler elnde toplasın. zorba. baskıcı br devlet olsun dye değl. Bzm devlet yerne göre baskıcı, hatta zorbadır. Vaıadaşı coplaıııakta, düşncey açıklama suçu (!) gb ağır br suç şleyenler çer atmakta cömert ve etkndr. Ama hzmet vermeye geldğnde hantal. cmr, yeteneksz. becerkszdr.,. (Akgüç, 20 Ağustos 1999j "Kendsne htyaç duyulmayan her yerde bırokrassyle 'hazır ve nazır' olan devlet, deprem felaketnde yardım çn çırpınan nsanların nıdadına yetşemyor. "(Yen Şafak, manşet, IY A,~1IStos /999) Genelolarak dcğcrlendrdğmzdc köşe yazarları bze "paternalst, kamusal alana hakm, zaman zaman hak ve özgürlükler kısıılayablcn, toplumsal kontrol araçlarının tersne hzmet araçları etkn olmayan" br devlet resm çzmektedrler, Görüldüğü gb basın lk aşamada depremn yol açtığı yıkımın nedenler üzernde dernlkl analzler yapmaktan çok, deprem rsk konusunda tüm sorumluluğun kendsnde olduğu düşünülen "devlete" tepk göstermektedr. :\tekm, Svl Savunma Teşklatı ve Kızılay'ın "devletn başarısızlığının" smgeler olarak son derece katı br bçmde eleştrlmeler bu durumun gösterges olmuştur. (Akgüngör, 2007:44-46) Basının bu lk tepksne syas sorumlular önce "alışılagelmş" yanıtları vermşlerdr. Bu noktada, dönemn cumhurbaşkanı S, Demrel'n açıklamaları bzm açımızdan özellkle lgnç olmaktadır çünkü ı999'da syas yaşamının 40. yılını doldurmuş olan Demrel, karyer boyunca değşk konum ve görcvlerdeyken de büyük depremler görmüş br kşdr. ı999'da depreme lşkn söyledkler le, ı960 ve ı970'l yıllarda söyledkler arasında öneml br fark olduğunu söylemek mümkün değldr: "Devlermz ve mlletmz bu felaketn açtığı yarayı en kısa zamanda saracaktır" (Cumhuryet, ı8 Ağustos ı999) Dğer yandan, basın acl durum yönetm ve müdahalelern yeterszlğnden başka, yıkımın boyutlarını büyüten yapısal nedenler ögeler çn de "devlet" eleştrrneye başlamıştır. Demrel, suçlaınalara şu bçmde karşılık verr: "Kmden davacı olunacaktır? Depremden... Çünkü yıkan depremdr. Sank deprem br kenara bırakılıp devletten davacı olmanın hçbr yararı yoktur. Devletten şkayeıç olmanın, devlet vatandaşın gözünde küçültmenn kmseye brfaydası yoktur. " (Cumhuryet, 2/ Ağustos /999) Cumhurbaşkanı bu şeklde davranarak başka brçok syas ve dar sorumlu gb devlet kavramının sağladığı meşruyetn gersne çeklmektedr. Türkye bağlamında br bakıma. "toplumun üzernde konumlandırılmış" ve kutsallık atfedlen bu devlet mgesnn sorgulanması güçtür, dolayısıyla toplumun gözünde devletle özdcşleşeblmş olmak br kşy eleştr ve suçlamalardan koruyablr. Demrel'n sözler, kends gb devletle özdeşleşmey "başarablenlern", bunu söylemlerne de yansıtmalarına br örnektr: "...dev/elm adına teşekkür ederm." Yurttaşların, afet dolayısıyla yaşamış oldukları kayıplar ve yıkım le afet sonrası müdahaledek ekskler çn yerel yönetmlerden merkez hükümete kadar özellkle planlama, kentleşme, yapılaşma süreçlern şekllendrmş, bunlarla lgl kararlar almış ve uygulamalarda bulunmuş kşler sorumlu tutmaları; bunlar aleyhnde yargıya başvurmak stemeler olağandışı sayılamaz. Cumhurbaşkanı se "devlete karşı değl, deprcme karşı davacı olunmasını" söyleyerek afet zararıyla lgl syas ya da dar sorumlu aranmasını EUL Journal of Socal Scences (l: ) LA O Sosyal Blmler Dergs Deceınber 20 OAralık

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918 OSMANlı ANADOLUSUNDA SGORTA PYASASı: 1860-1918 Dr. Murat Baskıcı Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Yazıda Osmanlı ekonomsnn ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sgortacılık faalyetler ve sgorta pyasasının

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı