Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/865254"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: HP, bu kõlavuzda olabilecek teknik veya yazõm hatalarõndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belge, telif haklarõyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company'nin önceden yazõlõ onayõ olmadõkça fotokopiyle çoaltõlamaz, kopyalanamaz veya baka dillere çevrilemez. Å Ä UYARI: Bu tarzda yazilmi metinler, talimatlara uymadiiniz takdirde bedensel zarar görebileceinizi veya ölüme sebep olunabileceini belirtir. DKKAT: Bu ekilde tasarlanmi metinler, yönergelere uyulmadii takdirde donatinin zarar görebileceini veya bilgi kaybiyla karilaabileceinizi belirtir. Masaüstü Yönetim Kilavuzu Ofis Masaüstü Bilgisayarlari dx5150 Serisi Birinci Baski (Aralik 2004) kinci Baski (ubat 2005) Üçüncü Baski (Austos 2005) Belge Parça Numarasi: çindekiler lk Yapõlandõrma ve Daõtõm... 2 Altiris Deployment Solution Agent Remote System Installation Yazõlõm Güncelletirmesi ve Yönetimi HP Client Manager HP Client Foundation Suite HP Client Premium Suite.. 5 HP System Software Manager

3 ... 5 Dantz Retrospect Express.. 6 Proactive Change Notification... 7 Subscriber's Choice Artõk Kullanõlmayan Çözümler.. 8 ROM Flash Uzaktan ROM Güncelletirme... 9 Kurulumu Kopyalama Önyüklenebilir Aygõt Oluturma

4 .. 11 Çift Durumlu Güç Dümesi World Wide Web Sitesi Yapõ Talarõ ve Ortaklarõ Varlõk zleme ve Güvenlik ifre Güvenlii Computer Setup Kullanõlarak Yönetici ifresi Ayarlama. 20 Kullanõcõ ifresi Girme Yönetici ifresi Girme Kullanõcõ veya Yönetici ifresini Deitirme..

5 22 Parolalarõ Silme 23 Kablo Kilidi Salama Isõ Algõlayõcõsõ 23 iv Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu HP Client Management Solutions, a ortamõndaki masaüstü bilgisayarlarõ, i istasyonlarõnõ ve taõnabilir bilgisayarlarõ yönetmek ve denetlemek için standartlara dayalõ çözümler sunar. HP, 1995 yõlõnda, endüstrinin ilk tam yönetilebilen masaüstü bilgisayarõnõ tanõtarak masaüstü yönetim olanaklarõnõn öncülüünü yapmõtõr. HP, yönetilebilirlik teknolojisi patentine sahiptir. O zamandan bu yana HP, masaüstü bilgisayarlar, i istasyonlarõ ve dizüstü bilgisayarlarõnõ etkin bir ekilde daõtmak, yapõlandõrmak ve yönetmek için gerekli olan standartlarõ ve altyapõyõ gelitirmek üzere sektör çapõnda bir çabaya öncülük etmitir. HP Client Management Solutions, masaüstü bilgisayar yaam döngüsünün dört aamasõ olan planlama, daõtõm, yönetim ve geçilerde size yardõmcõ olacak PC Lifecycle Solutions uygulamalarõ salama çabalarõmõzõn önemli bir bölümünü oluturmaktadõr. Masaüstü yönetimi kõlavuzunun önemli yetenekleri ve özellikleri: lk yapõlandõrma ve daõtõm Uzaktan sistem kurulumu Yazõlõm güncelletirmesi ve yönetimi ROM güncelletirme Varlõk izleme ve güvenlik Hata bildirimi ve düzeltme Bu kõlavuzda açõklanan belirli özellikler modele veya yazõlõm sürümüne göre farklõlõk gösterebilir. Masaüstü Yönetim Kilavuzu 1 Masaüstü Yönetim Kilavuzu lk Yapilandirma ve Daitim Bilgisayar, önceden yüklenmi sistem yazõlõm görüntüsüyle birlikte gelir. Kõsa bir yazõlõm "paket çözme" ileminden sonra bilgisayar kullanõma hazõr hale gelir. Önceden yüklenmi yazõlõm görüntüsünü, özelletirilmi bir sistem ve uygulama yazõlõmõ setiyle deitirmeyi tercih edebilirsiniz. Özelletirilmi yazõlõm görüntüsünü daõtmanõn çeitli yöntemleri vardõr. Bunlarõn içinde aaõdakiler vardõr: Önceden yüklenmi yazõlõm görüntüsü paketi çözüldükten sonra ek yazõlõm uygulamalarõnõ yüklemek. Önceden yüklenmi yazõlõmõ özelletirilmi yazõlõm görüntüsüyle deitirmek için Altiris Deployment Solution gibi yazõlõm daõtõm araçlarõnõ kullanma. Disk klonlama ilemini kullanarak sabit disk sürücüsünün içeriini baka bir sabit sürücüsüne kopyalama. En iyi daõtõm yöntemi, bilgi teknolojisi ortamõnõza ve ilemlerinize balõ olarak deiir.

6 HP Lifecycle Solutions (Yaam Devresi Çözümleri) Web sitesinin (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) PC Daõtõmõ bölümü en iyi daõtõm yöntemini seçmenize yardõmcõ olacak bilgileri salar. Restore Plus! CD'si, ROM tabanlõ kurma ve ACPI donanõmõ, istem yazõlõmõnõn kurtarõlmasõ, yapõlandõrma yönetimi ve problem çözümü ve güç yönetimi konularõnda daha fazla yardõm salar. Altiris Deployment Solution Agent Bilgisayar Windows XP Professional iletim sistemiyle çalõõyorsa, Altiris Deployment Solution Agent bilgisayara önceden yüklenmitir. Kurulduunda, yönetici Deployment Solution konsoluyla iletiim salar. Altiris Deployment Solution Agent'õ kurmak için: 1. Balat'õ tõklatõn. 2. Tüm Programlar seçeneini tõklatõn. 3. Yazõlõm Kurulumu seçeneini tõklatõn. 4. leri'yi tõklatõn. 5. Aaõya inin ve Altiris AClient kurulum balantõsõnõ tõklatõn. 2 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu Remote System Installation Uzaktan Sistem Kurulumu, Preboot Execution Environment (PXE) uygulamasõnõ balatõp, a sunucusunda bulunan yazõlõm ve yapõlandõrma bilgilerini kullanarak sistemi kurmanõzõ salar. Remote System Installation özellii genel olarak sistem kurulumu ve yapõlandõrma aracõ olarak kullanõlõr ve aaõdaki görevleri yerine getirir: Sabit disk sürücüsünü biçimlendirme Yazõlõm görüntüsünü bir veya birkaç PC'ye daõtma Flash ROM'da sistem BIOS'unu uzaktan güncelletirme ("Uzaktan ROM Güncelletirme", sayfa 9) Sistem BIOS ayarlarõnõ yapõlandõrma Remote System Installation'õ balatmak için, HP logo ekranõnõn sa alt köesinde F12 = Network Service Boot (A Servisi Yüklemesi) mesajõ görüntülendiinde F12 tuuna basõn. leme devam etmek için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Varsayõlan önyükleme sõrasõ, her zaman PXE önyüklemeye çalõacak ekilde deitirilebilen bir BIOS yapõlandõrma ayarõdõr. HP ve Altiris, kurumsal bilgisayar daõtõmõ ve yönetimi görevini daha kolay ve daha az zaman alan, toplam mülkiyet maliyetini oldukça düüren ve HP bilgisayarlarõ irket ortamõnda en iyi yönetilebilen istemci bilgisayarlarõ haline getiren araçlarõ tasarlamak için ortaklõk kurmulard&9;in temelinde Altiris Inventory Solution ve Deployment Solution'dan oluan Altiris Migration Suite vardõr. Foundation Suite bunun üzerine, kurulumu kolaylatõran ve yazõlõmdan yararlanma süresini kõsaltan bir Hõzlõ Balat sayfasõ ekler. Foundation Suite aynõ zamanda HP Client Manager ve HP Systems Insight Manager konektörünü de içerir. HP Client Premium Suite Premium Suite'in temelinde Altiris Client Management Suite, Level 1 vardõr ve bunun üzerine bir hõzlõ balat sayfasõ ve aaõdaki katma deerli HP çözümlerini ekler: HP Client Manager, HP Systems Insight Manager konektörü ve HP OpenView Connector. HP System Software Manager HP System Software Manager (SSM), HP i bilgisayarlarõyla oluturduunuz a&otillmi herhangi bir yedekleme verisinin üzerine yazarak alan kazandõrõr ve yalnõzca yeni veya son yedeklemeden sonra deimi dosyalarõ kopyalayarak zaman kazandõrõr. Dosyalarõn ve klasörlerin birden çok sürümünü yedekleyebilirsiniz. Gelimi yedeklemeler dosyalarõn ve klasörlerin önceki sürümlerini korur ve bir bilgisayarõ veriler bozulmadan önceki herhangi bir noktaya geri döndürmenizi salar. Her yedekleme ilemi yapõldõõnda, Retrospect Express bir kullanõcõnõn dosyalarõ geri almak ya da iletim sistemi dosyalarõ ve ayarlarõ, aygõt sürücüleri, uygulamalar ve ayarlarõ da dahil tüm bilgisayarõ geri yüklemek (acil durum kurtarma) için gerek duyacaõ tüm bilgileri içerebilecek bir geri yükleme noktasõ oluturur. Geri yükleme noktalarõ hõzla kaydedilir ve yedekleme gerçekletirilen herhangi bir noktaya %100 doru ekilde geri yükleme salayarak dier herhangi bir yedekleme yazõlõmõnõn özelliklerini geride bõrakõr. 6 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu Backup Express aynõ zamanda sabit disk arõzasõ veya virüs nedeniyle veri kaybõ gibi ciddi arõza durumlarõnda sisteminizi yeniden balatmanõza ve kurtarmanõza olanak salayan Disaster Recovery'i de destekler. Disaster Recovery CD'sinden balatarak sisteminizi kullanõlmaz duruma gelmeden önceki haline döndürebilirsiniz. Dantz Retrospect Express hakkõnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. Proactive Change Notification Proactive Change Notification programõ, aaõdakileri önceden ve otomatik olarak yapabilmek için Subscriber's Choice Web sitesini kullanõr: Çou ticari bilgisayar ve sunucuda yapõlan donanõm ve yazõlõm deiikliklerini size 60 gün öncesine kadar bildiren Proactive Change Notification (PCN) e- postalarõ göndermek Size çou bilgisayar ve sunucu hakkõnda Müteri Bültenleri, Müteri Önerileri, Müteri Notlarõ, Güvenlik Bültenleri ve Sürücü uyarõlarõ içeren E-posta mesajlarõ göndermek. Yalnõzca sizin BT ortamõnõzla ilgili bilgiler almanõzõ salamak için, kendi profilinizi oluturursunuz. Proactive Change Notification programõ hakkõnda daha fazla bilgi almak ve özel profil oluturmak için, adresini ziyaret edin. Subscriber's Choice Subscriber's Choice, HP'nin istemci tabanlõ bir hizmetidir.

7 Profilinize balõ olarak, HP kiiselletirilmi ürün ipuçlarõ, özellik makaleleri ve/veya sürücü ve destek uyarõlarõ/bildirimleri salayacaktõr. Subscriber's Choice Sürücü ve Destek Uyarõlarõ/Bildirimleri, profilinizde kaydettiiniz bilgilerin gözden geçirilmek ve alõnmak için uygun olduunu bildiren E-postalar gönderecektir. Subscriber's Choice hakkõnda daha fazla bilgi almak ve özel profil oluturmak için, bu siteyi ziyaret edin: Masaüstü Yönetim Kilavuzu 7 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Artik Kullanilmayan Çözümler Desktop Management Task Force (DMTF- Masaüstü Yönetimi birlii Grubu), Desktop Management Interface (DMI) standardõnõ yaklaõk on yõl önce tanõtmõtõr. Common Information Model (CIM) gibi yeni standartlarõn kabul görmesiyle, DMTF DMI'nin kullanõm ömrünün sonunu balatmõtõr. HP Client Management Solutions, HP Systems Insight Manager'daki dier gelimeler ve Microsoft'un Windows Management Instrumentation (WMI) olarak bilinen CIM'yi uygulamasõyla, HP Insight Management Agent 1 Ocak 2004 tarihinden sonra piyasaya sunulan yeni HP ticari masaüstü, i istasyonu ve dizüstü modellerinde artõk salanmamaktadõr. Insight Management (IM) Agent aaõdaki özellikleri içeriyordu: DMI destei, istemci sistemlerin Insight Manager 7 veya dier DMI uyumlu yönetim uygulamalarõndan yönetilmesini salõyordu. Bir Web aracõsõ sistemin bir web tarayõcõsõyla hem yerel hem de uzaktan yönetilmesini salõyordu. Durum uyarõlarõ kullanõcõya yerel olarak veya merkezi bir konsola gönderilerek ulatõrõlõyordu. Insight Manager, yerini HP Systems Insight Manager Software'e (HP SIM) bõrakmõtõr. HP SIM, WMI'yi istemci bilgilerini almak için kullanõr. HP Systems Insight Manager için Altiris Connector mevcuttur ve HP Client Management Solutions'õ HP SIM konsolu yoluyla etkinletirir. ROM Flash Bilgisayar yeniden programlanabilir fla ROM (salt okunur bellek) ile birlikte gelir. Computer Setup (F10) Yardõmcõ Programõnda bir Yönetici ifresi belirlerseniz, ROM'un yanlõlõkla güncelletirilmesini veya üzerine yazõlmasõnõ önleyebilirsiniz. Bu ilem, bilgisayarõn çalõma bütünlüünü salamak açõsõndan önemlidir. ROM'u yükseltmek isterseniz veya yükseltmeniz gerekirse unlarõ yapabilirsiniz:: HP'den yükseltilmi ROMPaq disketini sipari edebilirsiniz. Yeni ROMPaq görüntülerini HP sürücüsünden ve destek sayfasõndan yükleyebilirsiniz. 8 com Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu Ä DKKAT: Maksimum ROM korumasi için, Yönetici ifresi belirlediinizden emin olun. Yönetici ifresi yetkisiz kiilerin ROM'u yükseltmesini önler. Sistem Yazilimi Yöneticisi, sistem yöneticisinin, bir veya birden fazla bilgisayara ayni anda Yönetici ifresi koymasina imkan salar. Daha fazla bilgi için, aaidaki siteyi ziyaret edin com/go/ssm. Uzaktan ROM Güncelletirme Uzaktan ROM güncelletirme, sistem yöneticisinin uzak HP bilgisayarlarõnõn ROM'larõnõ dorudan merkezi a yönetim konsolundan güvenli ekilde güncelletirmesini salar. Sistem yöneticisinin bu ilemi uzaktan, birden çok bilgisayar üzerinde yapabilmesi, HP PC ROM görüntülerinin a üzerinde tutarlõ ekilde daõtõlmasõnõ salar ve daha fazla denetim olanaõ sunar. Ayrõca üretkenlii arttõrõp toplam ürün maliyetini azaltõr. Flash'dan Remote ROMWakeup ileyararlanmak için bilgisayar açõk olmalõ veya Remote açõlmõ olmalõdõr. adresindeki Remote ROM Flash hakkõnda daha fazla bilgi almak için, HP Client Manager Software veya System Software Manager bölümlerine bakõn. Hataya Dayanikli Önyükleme Blok ROM'u Hataya Dayanõklõ Önyükleme Blok ROM, ROM yükseltme sõrasõnda elektrik kesintisi olmasõ gibi durumlarda oluan, az rastlanan ROM güncelletirme hatalarõnda sistemin kurtarõlmasõnõ salar. Önyükleme Blou ROM'un güncelletirmeye karõ korumalõ bölümüdür ve sistem açõldõõnda sistem ROM'unun geçerli olup olmadõõnõ denetler. Sistem ROM'u geçerliyse, sistem normal olarak açõlõr. Sistem ROM'u geçerlilik denetimini geçemezse, Hataya Dayanõklõ Önyükleme Blok ROM sistemin, sistem ROM'unu geçerli bir görüntüyle programlayacak olan ROMPaq disketinden açõlmasõna olanak verecek destei salar. Bazõ modeller ROMPaq CD'sinden geri yüklemeyi de destekler. Masaüstü Yönetim Kilavuzu 9 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Önyükleme blou geçersiz sistem ROM'u algõlarsa 8 bip sesi duyulur. Önyükleme Blou kurtarma durumu mesajõ ekranda belirir (bazõ modellerde). Bip sesi 8'lik be grup halinde devam eder ve durur. Önyükleme Blou kurtarma durumuna girdikten sonra sistemi kurtarmak için aaõdaki adõmlarõ tamamlayõn: 1. Disket sürücüsünde bir disket veya CD sürücüsünde bir CD varsa, disket ve CD'yi çõkarõn ve gücü kapatõn. 2. Disket sürücüne ROMPaq disketi takõn ya da bu bilgisayarda izin verilmise CD sürücüsüne ROMPaq CD'si takõn. 3. Bilgisayarõ açõn. Yönetici ifresini girin. kapatõn. 2. USB flash ortam aygõtõnõ bilgisayarõn USB balantõ noktalarõndan birine takõn ve USB disket sürücüleri hariç dier tüm USB depolama aygõtlarõnõ çõkarõn.

8 3. Disket sürücüsüne FDISK.COM ve SYS.COM veya FORMAT.COM içeren önyüklenebilir DOS disketini takõn ve DOS disketine önyüklemek üzere bilgisayarõ açõn. 4. A:\ komutundan FDISK yazõp Enter tuuna basarak FDISK komutunu çalõtõrõn. listedeki en son sürücü olacaktõr. Sürücünün harfini not edin. kaybi oluabilir. devam edin. Önyüklenebilir DOS disketinizde SYS.COM varsa 8. adõma gidin. Aksi takdirde 9. adõma gidin. 8. adõma gidin. 9. seferinde Y girin. 9. balõ olarak gelecekteki sistemler USB güncelletirme ortam aygõtõna önyüklemeyi de destekleyebilir. SCSI, ATA RAID veya SATA sürücüleri takõlõ PCI kartõ varsa bilgisayarõ kapatõp güç kablosunu çõkarõn. Ä Masaüstü Yönetim Kilavuzu DKKAT: Güç kablosu ÇIKARTILMALIDIR. 2. Bilgisayarõ açõp PCI katlarõnõ çõkartõn. 13 Masaüstü Yönetim Kilavuzu 3. USB flash ortam aygõtõnõ bilgisayarõn USB balantõ noktalarõndan birine takõn ve USB disket sürücüleri hariç dier tüm USB depolama aygõtlarõnõ çõkarõn. Bilgisayar kapaõnõ kapatõn. 4. Güç kablosunu takõn ve bilgisayarõ açõn. 5. F10 tuuna uygun zamanda basmazsanõz, yardõmcõ programa erimek için bilgisayarõ yeniden balatmanõz ve sonra F10 tuuna yeniden basmanõz gerekir. PS/2 klavye kullanõyorsanõz, bir Klavye Hatasõ mesajõ görebilirsiniz dikkate almayõn. 6. PATA denetleyicisini devre dõõ bõrakmak için Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device seçeneine gidin, SATA denetleyicisini devre dõõ bõrakmak içinse Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device > seçeneine gidin. Deiiklikleri onaylayarak Kurulumdan çõkõn. 7. Disket sürücüsüne FDISK.COM ve SYS. COM veya FORMAT.COM içeren önyüklenebilir DOS disketini takõn ve DOS disketine önyüklemek üzere bilgisayarõ açõn. 8. FDISK'i çalõtõrõn ve USB flash ortam aygõtõndaki tüm bölümleri silin. Yeni bir bölüm oluturun ve etkin olarak iaretleyin. Esc tuuna basarak FDISK'ten çõkõn. 9. Sistem FDISK'ten çõktõõnda otomatik olarak yeniden balamõyorsa, DOS disketinden yeniden önyükleme yapmak için Ctrl+Alt+Del tularõna basõn. 10. A:\ komutunda, FORMAT C:/S yazin /S ve ardõndan Enter tuuna basõn. Biçimlendir, USB flash ortam aygõnõ biçimlendirecek, sistem dosyalarõnõ ekleyecek ve Birim Etiketi soracaktõr. 11. Bilgisayarõ kapatõp güç kablosunu çõkarõn. Bilgisayarõ açõp önceden çõkarttõõnõz tüm PCI katlarõnõ yeniden takõn. Bilgisayar kapaõnõ kapatõn. 14 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu 13. Güç kablosunu takõn, disketi çõkartõn ve bilgisayarõ açõn Deiiklikleri kaydedip çõkõn. Güç Seçenekleri Özellikleri'nde Gelimi sekmesini seçin. 3. Güç Dümesi bölümünde, Bekleme seçeneini belirleyin. Masaüstü Yönetim Kilavuzu com 15 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Güç dümesini bekleme dümesi olarak yapõlandõrdõktan sonra güç dümesine basõp sistemi çok düük güç (bekleme) durumuna getirin. Sistemi bekleme durumundan çõkarõp hõzla tam güç durumuna getirmek için tekrar dümeye basõn. Sistemi tamamen kapatmak için, güç dümesini dört saniye basõlõ tutun. Ä DKKAT: Sistemin yanit vermemesi diindaki durumlarda, güç dümesini bilgisayari kapatmak için kullanmayin; bilgisayari iletim sistemi diindan kapatmak, sabit sürücüde hasara veya veri kaybina yol açabilir. World Wide Web Sitesi HP mühendisleri, HP ve dier ürün salayõcõlarõ tarafõndan gelitirilmi yazõlõmlarõ özenle sõnayõp hatalarõnõ ayõklar ve HP kiisel bilgisayarlarõnõn en yüksek performans, uyumluluk ve güvenilirlik düzeyini garantilemek için iletim sistemine özel destek yazõlõmlarõ gelitirir. Yeni veya gözden geçirilmi iletim sistemlerine geçi yapõldõõnda, söz konusu iletim sistemi için tasarlanmõ destek yazõlõmõnõn uygulanmasõ önemlidir. Bilgisayarda bulunan sürümden farklõ bir Microsoft Windows sürümü kullanmayõ planlõyorsanõz, tüm özelliklerin desteklendiinden ve doru çalõtõõndan emin olmak için, gerekli aygõt sürücülerini ve yardõmcõ programlarõnõ yüklemelisiniz. HP, en son destek yazõlõmlarõnõ bulma, erime, deerlendirme ve yükleme ilemlerini kolaylatõrmõtõr. Yazõlõmõ com/support adresinden yükleyebilirsiniz. Web sitesi, Microsoft Windows iletim sisteminin son sürümünü HP bilgisayarda çalõtõrmak için gereken en yeni aygõt sürücülerini, yardõmcõ programlarõ ve güncelletirilebilir ROM görüntülerini içerir. 16 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu Yapi Talari ve Ortaklari HP yönetim çözümleri dier sistem yönetimi uygulamalarõyla bütünleir ve aaõdaki gibi endüstri standartlarõna dayanõr: Web-Based Enterprise Management (WBEM) Windows Management Interface (WMI) Wake on LAN (Yerel Aõ Etkinletirme) Teknolojisi ACPI SMBIOS Önyükleme Öncesi Yürütme (PXE) destei Varlik zleme ve Güvenlik Bilgisayarõnõzla bütünletirilen varlõk izleme özellikleri, HP Systems Insight Manager, HP Client Manager Software veya dier sistem yönetim uygulamalarõ kullanõlarak yönetilebilen önemli varlõk izleme verileri salar.

9 Varlõk izleme özellikleri ve bu ürünler arasõndaki kesintisiz ve otomatik bütünletirme, ortama en uygun yönetim aracõnõ seçmenize ve yatõrõmõ varolan araçlara yapmanõza olanak tanõr. HP ayrõca, bilgisayarõn deerli bileenlerine ve bilgilerine eriimi denetleyen çeitli çözümler sunar. ProtectTools Katõtõrõlmõ Güvenlik kuruluysa, verilere yetkisiz eriimi engeller ve sistem bütünlüünü destekleyip sisteme erimeye çalõan dier kiilerin kimliini dorular. (Daha fazla bilgi için, Documentation CD içindeki HP ProtectTools Katõtõrõlmõ Güvenlik Kõlavuzu bölümüne bakõn.) ProtectTools gibi bir Güvenlik özellii kiisel bilgisayarõnõzõn dahili bileenlerine yetkisiz eriimi engellemeye yardõmcõ olur. Paralel, seri veya USB balantõ noktalarõnõ veya çõkartõlabilir ortam önyüklemesi becerisini devre dõõ bõrakarak, deerli verilerinizi koruyabilirsiniz. Bellek Deiimi olaylarõ, bilgisayarõn iç bileenleri ile ilem yapõldõõnõ bildirmek üzere otomatik olarak sistem yönetim uygulamalarõna iletilebilir. ProtectTools bazõ sistemlerde kullanõlabilir. Bilgisayar Kurulumu Yardõmcõ Programlarõnõ kullanarak HP bilgisayardaki güvenlik ayarlarõnõ yerel olarak yönetin. Computer Setup Yardõmcõ Programlarõnõ kullanma konusunda daha fazla bilgi ve yönergeler için, bilgisayarõnõzla birlikte gelen Documentation CD içindeki Computer Setup (F10) Yardõmcõ Program Kõlavuzu'na bakõn. 17 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu Aaõdaki tablo ve bölümler, Computer Setup (F10) Yardõmcõ Programlarõ aracõlõõyla bilgisayarõn güvenlik özelliklerini yerel olarak yönetmeyle ilgilidir. Güvenlik Özelliklerine Genel Baki Seçenek Yönetici ifresi Açiklama Yönetici ifresi ayarlamaniza ve etkinletirmenize olanak salar. Yönetici ifresi ayarlanirsa, Computer Setup seçeneklerini deitirmeniz gerekir; ROM güncelletirilebilir bellek ve Windows'taki bazi tak ve kullan ayarlarinda deiiklik yapin. Daha fazla bilgi için Documentation CD içindeki Sorun Giderme Kilavuzu'na bakin. Kullanici ifresi Kullanici ifresi belirlemenize ve etkinletirmenize olanak salar. Device Security (Aygit Güvenlii) Network Service Boot (A Hizmeti Önyükleme) System IDs (Sistem Kimlikleri) Kullanici ifresi ayarlanirsa, açildiinda bilgisayara erimek için ifre gerekir. Daha fazla bilgi için Documentation CD içindeki Sorun Giderme Kilavuzu'na bakin. Seri balanti noktalarini, paralel balanti noktasini, ön USB balanti noktalarini, sistem sesini, ve a denetleyicilerini (bazi modellerde) etkinletirir veya devre dii birakir. Bilgisayarin a sunucusuna yüklenmi bir iletim sisteminden önyükleme yapma yeteneini etkinletirir veya devre dii birakir. (Özellik yalnizca NIC modellerinde kullanilabilir, a denetleyicisi PCI veri yolunda bulunmali veya sistem kartinda yerleik olmalidir.) Aaidakileri ayarlamanizi salar: Mal etiketi (18-bayt tanitici) ve sahiplik etiketi (POST sirasinda görüntülenen 80-bayt tanitici). Çerçeve seri numarasi veya Evrensel Benzersiz Tanitici (UUID) numarasi. UUID yalnizca, geçerli çerçeve seri numarasi geçersizse güncellenebilir. (Bu tanitim numaralari normal olarak fabrikada ayarlanir ve sistemi benzersiz ekilde tanimlamak için kullanilir.) Sistem taniticisi ayari için klavye dili ayari (örnein ngilizce veya Almanca). Computer Setup hakkinda daha fazla bilgi için, Documentation CD içindeki Computer Setup (F10) Yardimci Programi Kilavuzu 'na bakin. Güvenlik özellikleri destei özel bilgisayar yapilandirmasina göre deiebilir. 18 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu ifre Güvenlii Kullanõcõ ifresi, her açõlõta veya yeniden balatmada uygulama ve veriye eriim için ifre girilmesini isteyerek bilgisayarõn yetkisiz kullanõmõnõ önler. Yönetici ifresi, Computer Setup'a yetkisiz eriimi önler ve ayrõca kullanõcõ ifresinin yerine de kullanõlabilir Bu yüzden, Kullanõcõ ifresi sorulduunda kullanõcõ ifresi yerine Yönetici ifresi yazõldõõnda da bilgisayara eriime izin verilir. Sistem yöneticisinin açõlõ ifresini bilmesine gerek kalmadan bakõm yapmak için a içindeki tüm sistemlere girebilmesini salamak amacõyla, a genelinde bir Kullanõcõ ifresi koyulabilir. Computer Setup Kullanilarak Yönetici ifresi Ayarlama Sistemde katõtõrõlmõ güvenlik aygõtõ varsa, Documentation CD içindeki HP ProtectTools Katõtõrõlmõ Güvenlik Kõlavuzu bölümüne bakõn. Bilgisayar kurulurken bir Yönetici ifresi koymak (Computer Setup (F10) yardõmcõ programõ kullanõlarak) ifre girilmeden bilgisayarõn tekrar yapõlandõrõlmasõnõ önler. 1. Bilgisayarõ açõn veya yeniden balatõn. F10 tuuna uygun zamanda basmazsanõz, yardõmcõ programa erimek için bilgisayarõ yeniden balatmanõz ve sonra F10 tuuna yeniden basmanõz gerekir. PS/2 klavye kullanõyorsanõz, bir Keyboard Error (Klavye Hatasõ) mesajõ görebilirsiniz dikkate almayõn. 3. Set Supervisor Password (Yönetici ifresi Belirle) seçeneini belirleyin ve ekranda ifreyi girin. 4. Çõkmadan önce File > Save Changes and Exit (Dosya Deiiklikleri Kaydet ve Çõk) seçeneini tõklatõn. Masaüstü Yönetim Kilavuzu 19 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Computer Setup Programini Kullanarak Kullanici ifresi Belirleme Computer Setup programõnõ kullanarak bir Kullanõcõ ifresi ayarladõõnõzda, bilgisayar açõldõõnda ifre girmeden bilgisayara eriim engellenir.

10 Kullanõcõ ifresi belirlendiinde Computer Setup programõ Security (Güvenlik) menüsü altõnda Password Options (ifre Seçenekleri) seçeneini sunar. Bilgisayarõ açõn veya yeniden balatõn. F10 tuuna uygun zamanda basmazsanõz, yardõmcõ programa erimek için bilgisayarõ yeniden balatmanõz ve sonra F10 tuuna yeniden basmanõz gerekir. PS/2 klavye kullanõyorsanõz, bir Keyboard Error (Klavye Hatasõ) mesajõ görebilirsiniz dikkate almayõn. 3. Set User Password (Kullanõcõ ifresi Belirle) seçeneini belirleyin ve ekranda ifreyi girin. 4. Çõkmadan önce File > Save Changes and Exit (Dosya Deiiklikleri Kaydet ve Çõk) seçeneini tõklatõn. Kullanici ifresi Girme Kullanõcõ ifresi girmek için aaõdaki adõmlarõ tamamlayõn: 1. Bilgisayarõ açõn veya yeniden balatõn. deneyin. Bilgisayarõ açõn veya yeniden balatõn. F10 tuuna uygun zamanda basmazsanõz, yardõmcõ programa erimek için bilgisayarõ yeniden balatmanõz ve sonra F10 tuuna yeniden basmanõz gerekir. PS/2 klavye kullanõyorsanõz, bir Keyboard Error (Klavye Hatasõ) mesajõ görebilirsiniz dikkate almayõn. 3. Ekranda ifreyi Girin kutusu belirdiinde, Yönetici ifresini yazõn ve Enter tuuna basõn. Dikkatli yazõn; güvenlik nedenleriyle, yazdõõnõz karakterler ekranda görüntülenmez. ifreyi yanlõ girerseniz, "Geçersiz ifre, Lütfen devam etmek için bir tua basõn!" mesajõ görünür. Yeniden deneyin. Üç baarõsõz denemeden sonra devam etmeden önce bilgisayarõnõzõ kapatõp tekrar açmanõz gerekir. Masaüstü Yönetim Kilavuzu com 21 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Kullanici veya Yönetici ifresini Deitirme Sistemde katõtõrõlmõ güvenlik aygõtõ varsa, Documentation CD içindeki HP ProtectTools Katõtõrõlmõ Güvenlik Kõlavuzu bölümüne bakõn. 1. Bilgisayarõ açõn veya yeniden balatõn. ifreyi Girin kutusu göründüünde, ifre gerekiyorsa geçerli Kullanõcõ ifresini girin. 3. Enter tuuna basõn. 4. Computer Setup'a girinceye kadar F10 tuunu basõlõ tutun. F10 tuuna uygun zamanda basmazsanõz, yardõmcõ programa erimek için bilgisayarõ yeniden balatmanõz ve sonra F10 tuuna yeniden basmanõz gerekir. PS/2 klavye kullanõyorsanõz, bir Keyboard Error (Klavye Hatasõ) mesajõ görebilirsiniz dikkate almayõn. 5. Computer Setup'a erimek üzere ifreyi Girin kutusu göründüünde gerekiyorsa geçerli Yönetici ifresini yazõn. 6. Enter tuuna basõn. 7. Yönetici ifresi Belirle veya Kullanõcõ ifresi Belirle seçeneini belirleyin. 8. Ekranda ifreyi Girin kutusu göründüünde, yeni ifreyi yazõn ve Enter tuuna basõn. 9. Çõkmadan önce File > Save Changes and Exit (Dosya Çõkmadan Önce Deiiklikleri Kaydet) seçeneini tõklatõn. ifreyi deitirmek yerine silmek için, ekranda ifreyi Girin kutusu göründüünde, yeni ifreyi girmek yerine Enter tuuna basõn. Bu ilem geçerli ifreyi siler. 22 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Masaüstü Yönetim Kilavuzu Parolalari Silme ifreyi unutursanõz, bilgisayarõnõza eriemezsiniz. ifreleri silme yönergeleri için Documentation CD içindeki Sorun Giderme Kõlavuzu'na bavurun. Sistemde katõtõrõlmõ güvenlik aygõtõ varsa, Documentation CD içindeki HP ProtectTools Katõtõrõlmõ Güvenlik Kõlavuzu bölümüne bakõn. Kablo Kilidi Salama Bilgisayarõn arka panelinde, bilgisayarõn çalõma sahasõna fiziksel olarak balanmasõnõ salayacak bir kablo kilidi bulunur. Resimli yönergeler için lütfen Documentation CD içindeki Donanõm Bavuru Kõlavuzu bölümüne bakõn. Hata Bildirimi ve Kurtarma Hata Bildirimi ve Kurtarma özellikleri, önemli verilerin kaybõnõ önlemek ve sistemin planlanmadan kapalõ kalma süresini en aza indirmek için yenilikçi donanõm ve yazõlõm teknolojilerini birletirir. Bilgisayar, HP Client Manager Software uygulamasõyla yönetilen bir aa balõysa, bilgisayar a yöneticisi uygulamasõna bir hata bildirimi gönderir. HP Client Manager Software ile tanõlarõn yönetilen tüm bilgisayarlarda otomatik olarak çalõmasõnõ ve baarõsõz olan testler için özet rapor oluturmasõnõ uzaktan programlayabilirsiniz. Dalgalanmaya Dayanikli Güç Kaynai Dalgalanmaya dayanõklõ tümleik bir güç kaynaõ, bilgisayarõn, beklenmeyen bir güç dalgalanmasõyla karõlatõõnda daha güvenilir olmasõnõ salar. Bu güç kaynaõ, sistemin kapanmasõna veya veri kaybõna yol açmadan volta kadar olan güç dalgalanmalarõna dayanabilir. Isi Algilayicisi Isõ algõlayõcõsõ, bilgisayarõn iç õsõsõnõ izleyen bir donanõm ve yazõlõm özelliidir. Bu özellik, normal sõnõrlar aõldõõnda iç bileenler zarar görmeden veya veri kaybõ olumadan önlem almanõzõ salayacak bir uyarõ mesajõ verir. Masaüstü Yönetim Kilavuzu com 23 Dizin A Altiris AClient 12 Deployment Solution Agent 12 artõk kullanõlmayan çözümler 18 güç dümesini yapõlandõrma 15 güç kaynaõ, dalgalanmaya dayanõklõ 23 güvenlik ifre 19 ayarlar, kurulum 17 özellikler, tablo 18 hata bildirimi 23 Hataya Dayanõklõ Önyükleme Blou ROM'u 10 HP Akõllõ Yönetilebilirlik 1 HP Drive Key önyüklenebilir 1115 HP System Software Manager 15 B bilgisayara eriim, denetleme 17 bilgisayara eriimi denetleme 17 bilgisayarõn iç õsõsõ 23 H Ç çift durumlu güç dümesi 15 D daõtõm araçlarõ, yazõlõm 2 dalgalanmaya dayanõklõ güç kaynaõ 23 Dantz Retrospect Express 16 deiiklik bildirimi 7 deiikliklerin bildirilmesi 7 disk, klonlama 2 I Internet adresleri, Bkz Web siteleri õsõ algõlayõcõ 23 õsõ, dahili bilgisayar 23 G geçersiz sistem ROM'u 10 girme kullanõcõ ifresi 20 yönetici ifresi 21 güç dümesi çift durumlu 15 yapõlandõrma 15 ilk yapõlandõrma 2 iletim sistemleri, önemli bilgiler 16 iletim sistemlerini deitirme, önemli bilgiler 16 Masaüstü Yönetim Kilavuzu www.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) hp.com Dizin-1 Dizin K kablo kilidi salama 23 klonlama araçlarõ, yazõlõm 2 kullanõcõ ifresi deitirme 22 girme 20 kurma 20 silme 22 kurtarma sistemi 9 kurtarma, yazõlõm 2 kurulum ilk 2 ifre deitirme 22 girme 20, 21 güvenlik 19 kullanõcõ 20 silme 22 temizleme 23 yönetici 19, 21 ifreyi silme 22 U URL'ler (Web siteleri). Bkz Web siteleri uyarõlar ROM'u koruma 9 uzaktan kurulum 3 Uzaktan Sistem Kurulumu, eriim 3 Ö önceden yüklenmi yazõlõm görüntüsü 2 önyüklenebilir aygõt HP Drive Key 1115 oluturma 1115 USB güncelletirme ortam aygõtõ 1115 USB güncelletirme ortam aygõtõ, önyüklenebilir 1115 V varlõk izleme 17 P PCN (Proactive Change Notification) 7 Preboot Execution Environment (PXE) 3 Proactive Change Notification (PCN) 7 PXE (Önyükleme Çalõtõrma Ortamõ) 3 W Web siteleri Dantz Retrospect Express 7 HP Client Manager 4 kopyalama kurulumu 11 PC Daõtõmõ 2 Proactive Change Notification 7 Remote ROM Flash 9 ROM Flash 9 ROMPaq görüntüleri 8 System Software Manager 5 yazõlõm destei 16 R Remote ROM Flash 9 ROM geçersiz 10 Remote Flash 9 yükseltme 8 ROM koruma, uyarõ 9 ROM yükseltme 8 S sistem kurtarma 9 Dizin-2 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Dizin Y yazõlõm Altiris AClient 12 Altiris Deployment Solution Agent 12 bütünletirme 2 Hata Bildirimi ve Kurtarma 23 Hataya Dayanõklõ Önyükleme Blou ROM'u 10 kurtarma 2 Remote ROM Flash 9 Remote System Installation 3 varlõk izleme 17 yazõlõm özelletirme 2 yönetici ifresi ayarlama 19 girme 21 yönetici ifresi deitirme 22 silme 22 Masaüstü Yönetim Kilavuzu Dizin-3.

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860853

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860853 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX7200 SLIM TOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/857643

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX7200 SLIM TOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/857643 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6120 SLIM TOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/857827

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6120 SLIM TOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/857827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859244

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859244 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Client Management ve Mobile Printing Çözümleri. Belge Parça Numarası: 410173-141

Client Management ve Mobile Printing Çözümleri. Belge Parça Numarası: 410173-141 Client Management ve Mobile Printing Çözümleri Belge Parça Numarası: 410173-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Client Management Çözümleri Yapõlandõrma ve Yerleştirme................... 1 2 Yazõlõm Yönetimi ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5750 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/862886

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5750 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/862886 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ DC5750 MICROTOWER PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ DC5750 MICROTOWER PC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/865517

Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/865517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP DX5150 MICROTOWER PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DX5150 MICROTOWER PC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/869850

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/869850 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859612

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859612 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/862322

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/862322 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/862588

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/862588 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu İş Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu İş Bilgisayarları İş Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 391759-141 Mayıs 2005 Bu kılavuzda, bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve Akıllı Yönetilebilirlik özelliklerinin tanımları ve kullanım yönergeleri yer

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/885180

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/885180 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları Masaüstü İş Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 361202-141 Mayıs 2004 Bu kılavuzda, bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve Akıllı Yönetilebilirlik özelliklerinin tanımları ve kullanım yönergeleri

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860852

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860852 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft ve Windows, Amerika

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCF12E1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3726073

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCF12E1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3726073 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEAPAD U300S

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEAPAD U300S Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows Vista,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan

Detaylı

Yönetim ve Yazdırma Kullanıcı Kılavuzu

Yönetim ve Yazdırma Kullanıcı Kılavuzu Yönetim ve Yazdırma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Intel ve Centrino, Intel

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yönetim ve Yazdırma. Kullanım Kılavuzu

Yönetim ve Yazdırma. Kullanım Kılavuzu Yönetim ve Yazdırma Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D'de tescilli ticari markasıdır. Intel ve Centrino, Intel Corporation

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

!"#$% &'("#$% &#)*!"#$+"#",,,-.

!#$% &'(#$% &#)*!#$+#,,,-. !!"""#!!"#$% &'("#$% &#)*!"#$+"#",,,-. TinaX HDD Guard Hızlı Kurulum Not : Windows XP/2000/2003/NT sistemleri için ilk önce Tinax HDD Guard la birlikte gelen driver i bilgisayarınıza yükleyiniz. Windows

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5750 MICROTOWER PC

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC5750 MICROTOWER PC Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu kullanıcı kılavuzunda

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION SLIMLINE S3300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION SLIMLINE S3300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma........ 1 1 HP Web sitesinden

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, marka sahibinin ticari

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP HD-3110 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP HD-3110 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Evo Masaüstü Ailesi Evo İş İstasyonu Ailesi

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Evo Masaüstü Ailesi Evo İş İstasyonu Ailesi b Masaüstü Yönetim Kılavuzu Evo Masaüstü Ailesi Evo İş İstasyonu Ailesi Belge Parça Numarası: 177919-144 Mayıs 2002 Bu kılavuzda, bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve Akıllı Yönetilebilirlik

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Masaüstü Yönetim Kılavuzu Ofis Bilgisayarları Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth; sahibinin ticari markasıdır

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup. Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859147

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859147 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı