Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli"

Transkript

1 Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan eko o ik ir kuruluştur.

2 Diğer ir ta ı olarak banka, para, kredi ve ser a e ko uları a gire her çeşit işle leri apa ve düze le e, özel ve a ka usal kişilerle işlet eleri u ala daki her türlü ihti açları ı karşıla a faali etleri de ulu a ir eko o ik birimdir. En basit ta ı ; Bankalar faizle para alıp vere, kredi, iskonto, ka i o işle leri apa, kasaları da para, değerli elge, eş a sakla a ve u u dışı daki diğer eko o ik etki liklerde ulu a kuruluşlardır.

3 Ba ka ı ö e li üç fo ksi o u Müşterilerde e duat ka ul et e e koruma, Para ı ir hesapta diğeri e aktarıl ası ı veya nakit olarak bankadan çekilmesini sağla a, Topla a e duatı elirli ir ölü ü ü ödü ç al ak isteye üşterilere elirli ir fiyat karşılığı da ödü ç er e

4 Banka kelimesi İtalya a a a kelimesinden Türkçeye geç iştir. Para oz a gişesi, para oz a yeri a la ı a gelir. Ba ka ılığı gösterdiği tarihi geliş e, para kavra ı ı geliş esi le akı da ilişkilidir. Bilinen en eski banka Mezopotamya daki Kızıl Tapı ak tır M.Ö ). Hamurabi asaları da a ka işle i i asıl ürütüle eği, orçları asıl tahsil edile eği, ko is o ları asıl elirle e eği ko usu da hükü ler er al akta dı. o raki üz ıllarda a ka ılık ze gi aileleri de uğraş a a aşladığı ir ko u hâli e geldi. Modern anlamda a ka ılık etki liği i göstere ilk banka 1609 ılı da kurula A sterda Ba kası'dır. Bu u taki e de Ve edik Ba kası kurul uştur. Diğer ülkelerde olduğu gi i urada da a ka ılık, ilk ö e sarraf dükkâ ları ve kasaları ve. üz ılda geliş esi le orta a çık ıştır. Fakat i üz ıl aşları da iti are ugü kü a la da a ka ılık orta a çık ıştır.. Yüz ıla geli diği de a kalar eko o ik ve ti ari faali etleri ardı ısı ve hatta u faali etleri ge iş ölçüde düze le i i kuru lar hâli e gel işler ve faali et ala ları a göre uz a laş a a aşla ışlardır.

5 Türk a ka ılık tarihi e aktığı ızda gelişi süre i Os a lı İ paratorluğu u so dö e leri e kadar uza aktadır. (İsta ul'da, ilk a ka yılı da, İsta ul Ba kası adı la kurul uştur Cu huri et ö esi de tarihleri arası da illi ser a e ile a ka kurul uş a ak u lar sektördeki a a ı a kaları kredi pi asası a ege e ol aları karşısı da faali etleri i sürdür ekte zorla ışlardır. Bu a kalarda iflas ve tasfi eler so u u a ak i Cu huri et dö e i e geçe il iştir. Ülke iz, Cu huri eti ila ı da so ra eko o ik kalkı a a ö e ver iş, sı aî ve ti ari ha atı a la dır ak a a ı la ulusal a ka ılığı geliştir e e aşla ıştır. Bu ağla da de let teş ikiyle Türkiye İş Ba kası, Türkiye Sanayi ve Maadin Ba kası gibi bankalar kurul uştur. Önceleri "Türk Ticaret" ve, "Medeni Kanunu" ile statüleri içinde ser estçe her türlü Ba ka işle leri ap akta dı a ak sa ılı Ba kalar Ka u u a ı tarihi olan tarihinde Ba kalar Ka u u ürürlüğe sokul uş ulu aktadır.

6 Ba kaları Göre leri Ara ılık Bankalar tasarrufu ola kişi ve kuruluşlarda evduat alarak topladıkları fo ları, kredi olarak talep ede kişi ve kuruluşlara aktar ada ara ılık ederler. Bö lelikle eko o i içi de e ö e li görevi üstlenirler. 2)Kaynaklara Akı ılık ağla a Ba ka ılık siste i para ı tra sferi siste i ol a görevi ile ulusal ve uluslararası düze de ka aklara akı ılık sağlar. Ya i para ı ir üddet içi ihti a ı ol a a da ihti a ı ola lara aktarıl ası işlevi i görür. Kişileri e Kuru ları ahip Oldukları Maddi Varlıkları Rasyo el Bir Biçi de Kulla ı ı ı ağla a Halkı, parasal, finansal ve reel aktiflerinden oluşa mal varlıkları ı kulla ı biçimi üzerinde, a ka ılık kesiminin oluşturduğu, faiz seçenekleri, gelir i kâ ları, vade farkları ve nakit akışı kola lıkları ı önemli rolü vardır. Bu konuda halkı a dı lattığı gibi ekonomideki nakit akışları ı daha sağlıklı dolaşı ı ı sağlar.

7 4)Kaynak Kulla ı ları ı İyileştir e Ba kaları eko o ik kalkı a a katkıda ulu a il esi içi, e i ir değer, e i ir servet arat akla era er, topladıkları ka akları elirli örelere, sektörlere, kişilere aktarıl ası ile ülke ka akları ı dağılı ı ı da ö le dire ektir. Kısa üreli Fo ları, Uzu üreli Fo lar Hâli e Dö üştür e Kişileri kısa süreli ve sahip oldukları küçük iktardaki fo ları topla a a kalar, u ları eko o ide uzu süreli fo lar hâli e dö üştür ekte ve ö lelikle de atırı lara fi a s sağla aktadır.

8 6)Kaydi Para eya Ba ka Parası Yarat a Ba kalar satı al a gü ü e, ge ellikle hesapta hesa a devir esası a da a dığı içi kaydi para denilmektedir. Kaydi Para, addi varlığı ol a a, al ız a a kaları hesapları a ala ak ve a orç ka dı düşül ek sureti le aratıla ir değişi, bir ödeme ara ı olarak ta ı la a ilir. Ba kaları üşterileri e kredi aç ası ve u kredi li itleri içi de çek kulla a hakkı ta ı ası veya kredi kartı uygula aları, kaydi para yaratabilmektedir.

9 7)Ulusal e Uluslararası Ti areti Geliştir e Ba ka ılık siste i, geliştirdiği, u guladığı çeşitli öde e ve kredile dir e yöntemleri finansal kiralama, factoring (bir sirketin ti ari ala akları ı satarak finansman sagla ası), forfaiting ala ak hakkı ı kayıtsız ve şartsız olarak tesli edil esi a la ı dadır. gibi finansman teknikleri, te i at ektupları, elgeler karşılığı da öde e, akreditif (belirli bir i elikteki para içi ir a ka ı veya ir fi a s kuru u u yükü lülüğü altı da, üçü ü ir kişi yararı a ir aşka a kada veya şu esi de açtırıla kredi gi i öde e ö te leri ile ulusal ve uluslararası ti areti art ası a katkıda ulu aktadır. 8) Para Politikası ı Etki liği i Artır a Bir eko o ide etkili ir para politikası ı izle e il esi içi geliş iş a ka ılık siste i i varlığı gereklidir. Merkez a kaları ı para politikası a ilişki olarak kulla dıkları reesko t faiz hadleri, açık pi asa işle leri, karşılık ora ları gi i tü araçlar, a ak geliş iş ir a ka ılık siste i ara ılığı ile eko o i üzeri de etkili ol aktadır. 9) Gelir e er et Dağılı ı ı Etkile e Ba ka ılık siste i izlediği kredile dir e politikası ile eko o ide gelir ve servet dağılı ı ı etkileyebilmektedir.

10 Banka Türleri. er aye Kay akları a Göre Ba kalar er a e ka akları a göre a kalar iki e a rılır bunlar: Milli sermayeyle kurulan ve a a ı ser a e ile kurula a kalardır. Devlet Ba kaları - Özel ektör Ba kaları - Karma Sermayeli Bankalar 1.1. Millî Sermayeli Bankalar.. Ya a ı er aye ile Kurula Bankalar.. Ya a ı e Türk Ortaklı Ba kalar

11

12 1. Emisyon Ba kaları Merkez Ba kaları) Bulu dukları ülkenin para politikası ı elirle e bir kurumdur. Ülke izde erkez a kası ı asli görevi fiyat istikrarıdır. Merkez Ba kaları para politikası araçları la fi at istikrarı ı sağla a a çalışır. T.C. Merkez Ba kası 11 Haziran 1930 ılı da kurul uştur. A ı zamanda,devlet adı a a k ot çıkar ak sureti le devlet adı a para hareketleri i düzenleme yetkisine sahiptir. Madeni paralar ise hazi e i soru luluğu da darpha eye astırılır ve T.C Merkez a kası ı ko trolü ile pi asa a sürülür.

13 . İş e Ti aret Ba kaları İş ve Ti aret Ba kaları İş a kaları ortakları ve e düstri işlet eleri i kurul aları ile uzu vadeli kredi işle leri le uğraşa, çalış aları u ko ularda geliştiril iş ola a kalardır. Gele eksel faali etleri evduatı her çeşidi i topla arak u fo ları, kısa, orta ve uzu vadeli kredi e dö üştüre il ektedirler. Devlet sermayeli bankalar, u tip a kaları aptıkları işleri ap akta olup özel ser a eli illî ve a a ı a kaları pek çoğu da u alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Günümüzde faali et ala ları oldukça ge işle iş ola u a kalara ör ek vere ek olursak, T.C )iraat Ba kası, Ak a k A.Ş, Yapı ve Kredi Ba kası A.Ş, Oyak Ba k A.Ş gi i.

14 . Tasarruf Me duat Ba kaları Özellikle geliş iş ülkelerde ulu a u tür a kalar, şahısları küçük çaplı tasarrufları ı topla arak işlete kuruluşlardır. Kısa ve uzu vadeli evduat topla arak karşılığı da faiz verirler. Her ülkede asalarla düze le e ve de etle e tasarruf a kaları ı atırı ala ı ge ellikle ipotek karşılığı gayrimenkul kredileri, devlet tahvilleri ile güve ilir şirketleri hisse se edi ve tahvil pi asasıdır.

15 . )iraat e a ayi Ba kaları )iraat a kaları adı da da a laşıla ağı gibi, tarı la uğraşa ları, kredi ihtiyaçları ı karşıla a işle i i aparlar. Ör eği T.C. )iraat Ba kası gi i. a a i a kaları da ir çeşit spekülasyon ve finansman a kalarıdır. Yal ız daha çok e düstri ala ı da çalışa ortakları kurul ası ı sağlarlar.

16 . Yatırı e Kalkı a Ba kaları Özel a da ka u işlet eleri i ge ellikle uzu dö e li fi a sal ihti açları ı karşıla a a kalardır. Yatırı a kaları, u işlet eleri çıkar ış olduğu hisse senetlerini ve tahvillerini tasarruf sahiplerine ulaştırır. Kâr a a ı ile şirketleri hisse se edi ve tahvilleri i pi asa a su ul ası işleri i üstle ir. Kalkı a a kaları ı fo ksi o ları, atırı a kaları ı fo ksi o ları da farklıdır. Özellikle az geliş iş eko o ilerde atırı projeleri i hazırla ası ve değerle diril esi de eksikliği du ula tek ik ilgi ve de e i ihti a ı ve u atırı ları içi gerekli uzu vadeli fo ka akları ı ulu a il esi içi kalkı a a kaları kurul aktadır.

17 Ba kaları kuruluş şartları ı Ba ka ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) elirle ir. Ba ka ılık Düze le e ve De etle e Kuru u u.. tarihi de, sa ılı res i gazetede a ı la a ö et elik Varlık Yö eti Şirketleri i Kuruluş Faali et Esasları Hakkı da Yö et elik sa ılı Ba ka ılık Ka u u u ve ü ü addeleri e da a ılarak, varlık ö eti şirketleri i kuruluş ve faali etleri e ilişki usul ve esasları düze le iştir.

18 Varlık yö eti şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, a kalar ve diğer ali kuru ları ala akları ile diğer varlıkları ı satı alı ası, tahsili, e ide apıla dırıl ası ve satıl ası a a ı a ö elik olarak faaliyet göstermek üzere bu yönetmelik hükü leri e göre izi alarak kurula şirketleri kapsar. Banka Kurmak: Türki e de ir a ka ı kurul ası a ve a urt dışı da kurul uş ir a ka ı ilk şu esi i açıl ası a, u ko u da ö görüle şartları eri e getiril esi ka dı la Ba ka ılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun e az eş üyesinin a ı ö de o u la alı a ak kararla izi verilir.

19 Ba kaları Kuruluş Şartları Nu aralı Ka u u. addesi e göre Türkiye'de kurula ak ir a ka ı, a A o i şirket şekli de kurul ası, Hisse se etleri i akit karşılığı çıkarıl ası ve ta a ı ı a a azılı ol ası, Kuru uları ı u ka u da elirtile şartları haiz ol ası, d) Yönetim kurulu üyelerinin bu kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen itelikleri ve pla la a faali etleri gerçekleştire ile ek esleki te rü e i haiz ol ası, e Ö görüle faali et ko uları ı pla la a ali, ö eti ve orga izas o apısı ile u u lu ol ası, f) Nakden ve her türlü muvazaadan (hileli durumdan) âri olarak öde iş ser a esi i e az otuz il o Ye i Türk Lirası ol ası, Kuruluş içi gerekli ola asgari ser a e, her ıl Türki e İstatistik Kuru u tarafı da açıkla a ıllık üreti i fi at e deksi i iki katı ı gerektirdiği iktarı geç e ek üzere kurul kararı la artırıla ilir.

20 g A a sözleş esi i u ka u hükü leri e u gu ol ası, h Kuru u etki de eti i i e gelle e e ek şeffaf ve açık ir ortaklık apısı ve orga izas o şe ası a sahip ol ası, i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi ir hususu ulu a ası, j Ö görüle faali et ko uları a ait iş pla ları ı, kuruluşu ali apısı ile ilgili projeksi o ları ı ser a e eterliliği i de içere ek şekilde, ilk üç ıl içi ütçe pla ı ı ve apısal örgütle esi i göstere ir faali et progra ı ı iç ko trol, risk ö eti i ve iç denetim sistemi de dâhil olmak üzere ibraz etmesi şarttır.

21 Ba ka Kuru uları da Ara a Şartlar Nu aralı ka u u. addesi e göre : a Müflis iflas et iş ol ak ve a ko kordato ir şirketi orçları ı öde e e e ek duru a gel esi ve u u ila et esi ve so rası da ala aklıları ala akları ı elli ir pla a göre tahsil ede il eleri içi ke di araları da ir a laş a ap aları ila et iş ol a ası, Tasfi e e ta i tutula a kerler, a kalar, sigorta şirketleri, para ve ser a e pi asaları da faali et göstere kuru larda ve Fo a devredile a kalarda doğruda ve a dola lı olarak üzde o ve daha fazla ir ora da pa sahi i ol a ası, Hakkı da ü ü adde u arı a işle apıl akta ola ir a kada doğruda ve a dola lı olarak üzde o ve daha fazla ir ora da pa sahi i ol a ası,

22 d Taksirli suçlar hariç ol ak üzere affa uğra ış olsalar ile ağır hapis ve a eş ılda fazla hapis ahut asit ve itelikli zi et, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dola dırı ılık, sahte ilik, i a ı kötü e kulla a, dola lı iflas gi i üz kızartı ı suçlar ile isti al ve istihlak kaçakçılığı dışı da kala kaçakçılık suçları, res i ihâle ve alı satı lara fesat karıştır a, karapara aklama ve a devlet sırları ı açığa vur a, vergi kaçakçılığı ve a vergi kaçakçılığı a teşe üs a da iştirak suçları da dola ı hükü gi iş ulu a ası, e Ba ka kuru usu ve a ortağı ol a ı gerektirdiği ali güç ve iti ara sahip ulu ası, f İşi gerektirdiği dürüstlük ve eterliliğe sahip ol ası, g Tüzel kişi ol ası hâli de, risk gru u ile irlikte ortaklık apısı ı şeffaf ve açık ol ası şarttır.

23 Ya a ı Ba kaları Türkiye de Şu e Aç ası Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türki e'de şu e aç ak sureti le faali et göstere ek urt dışı da kurulu ir a ka ı, Nu aralı ka u u. addesi e göre: a Merkezi i ulu duğu ülkede esas faali etleri de asakla a ı ulu a ış ol ası, Merkezi i ulu duğu ülke i etkili de eti er ii i Türki e'de faali et göster esi e ilişki olu suz görüşü ü ulu a ası, Öde iş ser a esi i Türki e' e tahsis edile kıs ı ı nci addede elirtile iktarda az ol a ası, d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde elirtile şartları ve pla la a faali etleri gerçekleştire ile ek esleki te rü e i haiz ol aları, e İzi kapsa ı daki faali et ko uları a ait iş pla ları ı, ilk üç ıl içi ütçe plâ ı ı ve apısal örgütle esi i göstere ir faali et progra ı ı i raz et esi, f Dahil olduğu gru u ortaklık apısı ı şeffaf ve açık ol ası Şarttır.

24 Ba ka Kur ak İçi Gerekli Belgeler Ba ka kuru uları a ilişki e a a e Ortaklar tarafı da i zala a a a sözleş e taslağı, Ba ka ı kurul ası da ekle e fa da a aliz ede deta lı fizi ilite raporu, Kuruluş tarihi de iti are üç ıllık hedefleri i orta a ko a tah i i ila ço ile kâr zarar etvelleri ile ser a e artırı ları içi gereke tutar ve u u sağla a ağı ka ağı kapsa a rapor, Gerçek kişi kuru ular ile ser a edeki dola lı pa sahipliği üzde o ve a daha fazla ola diğer gerçek kişiler e, Adli i il ve İstatistik Ge el Müdürlüğü ve a Cu huri et av ılıkları da, Kuru a veril ek üzere Ek: 'de er ala ör eğe u gu olarak düze le e ek dilekçe ile talep edile ek arşiv ka dı ı da içere, so altı a içi de alı ış adli si il elgeleri i. Kuru uları, Adli i il ve İstatistik Ge el Müdürlüğü a da u huri et sav ılıkları da ala akları so altı a içi de alı ış adli si il elgeleri. Kurucu tüzel kişileri kurula ak a ka a ortak olu ası a ilişki etkili kurullarda alı ış karar ör ekleri, Kuru uları aşka şirketlerde, doğruda ve a dola lı olarak pa sahi i ol adıkları a ilişki e a,

25 Kuru uları, vergi K pri or u ol adığı a dair vergi daireleri le K da ala akları elge, Kuru uları, so eş ıla ait gelir ve a kuru lar vergisi beyannameleri, emlak beyannameleri gibi belgeler, Sermaye pa ı % ve a daha fazla ola ortakları evduat ve kredi hesapları a ilişki ilgileri i göstere BDDK a hita e düze le iş elgeler, Sermaye pa ı üzde ve a daha fazlası ı taahhüt ede kişileri, ali duru ları hakkı da, e i li ali üşavirler tarafı da düze le e ek rapor, Tüm kuru uları, so o ılda ali ir kuru da görev alıp al adıkları a ilişki ilgileri kapsa a a rı tılı özgeç işleri, Kurucu gerçek ve a tüzel kişileri te sile etkisi kılı ış kişilere veril iş vekâlet a e ör ekleri,

26 Ba ka A a özleş esi Düze le ek a. Kurucular b. Ticaret U a ı c. Merkez d. A aç e Ko u Şirketi faaliyet göster ek istediği konu e. Sermaye f. Kuruluşu Ti aret i ili e Tes ili e İla ı

27 Ba kalar İçi kuruluş iz i sa ılı Ba kalar Ka u u u ilk şekli de kuruluş iz i veril e etkisi Baka lar Kurulu a ait ike ılı da sa ılı Ka u la apıla değişiklikle u etki BDDK Ba ka ılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) na ırakıl ıştır.

28 Hiz et İşle leri Ba kalar, sahip oldukları ge iş orga izas o sa esi de gerek urt içi gerekse urt dışı bankalarla muhabirlik ilişkileri de dolayı, ticari ve mali konularda üşterileri e çeşitli hiz etlerde ulu aktadır. Tek oloji i geliş esi, a ka ılık hiz etleri i he daha kola he de daha a gı hâle getir iştir. Ba ka ılık hiz etleri ile ilgili ko uları, Ba ka ılık Ka u u da elirle iştir. Bu Ka u u u ko u ile ilgili 76. maddesi aşağıda ta eti olarak görül ektedir: Ba kaları sa ılı Ba ka ılık Ka u u u ı ı addesi i iki i fıkrası u arı a Ka u u ü ü addesi de er ala faali et ko uları a ilişki olarak ire sel üşterileri e şu eleri, İ ter et ve telefo a ka ılığı ve diğer alter atif dağıtı ka alları ara ılığı la su a ile eği a ka ılık işle ve hiz etleri aşağıda elirtil iştir:

29 Me duat e katılı fo u ka ulü: TL ve a a a ı para üzeri de açıla vadeli ve vadesiz tasarruf evduat hesapları, özel ari hesaplar, katıl a hesapları, ih arlı hesaplar, üşterek hesaplar, kredili evduat hesa ı ve evzuatı ö gördüğü vs. hesaplar, a) Nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işle leri; kredili evduat işle leri, ihti aç kredisi, taşıt kredisi, ko ut kredisi, b) Nakdi ve kaydi öde e ve fo tra sferi işle leri, uha ir a ka ılık ve a çek hesapları ı kulla ıl ası dâhil her türlü öde e ve tahsilat işle leri; çekle işle e hesaplarla ilgili tü işle ler, çek tahsilatı, havaleler, EFT, otomatik havale ve otomatik ödeme, kambiyo senetlerinin tahsiline ilişki hükü ler, c) Saklama hizmetleri; kiralık kasa, altı, kı etli ade ve/ve a ser a e pi asası araçları ı sakla ası,

30 d) Kredi kartları, a ka kartları ve se ahat çekleri gi i öde e vasıtaları ı ihra ı ve u larla ilgili faali etleri ürütül esi işle leri; a ka ve kredi kartı ile ilgili işle ler, e Efektif dâhil ka iyo işle leri; para pi asası araçları ı alı ve satı ı; kı etli ade ve taşları alı ı, satı ı ve a u ları e a ete alı ası işle leri; altı depo hesapları, f) Eko o ik ve fi a sal göstergelere, ser a e pi asası araçları a, ala, kı etli ade lere ve dövize da alı; vadeli işle sözleş eleri i, opsi o sözleş eleri i, irde fazla türev ara ı içere asit ve a kar aşık apıdaki fi a sal araçları alı ı, satı ı ve ara ılık işle leri; altı alı satı ı a ara ılık, er a e pi asası araçları ı alı ve satı ı ile geri alı ve a tekrar satı taahhüdü işle leri, g) Daha ö e ihraç edil iş ola ser a e pi asası araçları ı ara ılık aksadı la alı satı ı ı ürütül esi işle leri, h) Başkaları lehi e te i at, gara ti ve sair ükü lülükleri üstle il esi işle leri gi i gara ti işleri,

31 i) Fi a sal kirala a işle leri, j) igorta a e teliği; sigorta işle leri, k) Mevzuat hükü leri e a kırı ol a ak ka dı la ire sel üşterilere verile ile ek diğer işle, ürü ve hiz etler.

32 Fatura İşle leri i Takip Et ek Banka nezdinde ari hesa ı ulu aya kişi ve kuruluşları ge elde kısa ir za a da tasfi e edil esi gereke orçları ile türev fi a sal araçlar içi verile te i atlar ve pri ler ile diğer ala aklar Muhtelif Ala aklar Hesa ı da takip edilir, Muhtelif Alacaklar Hesa ı, aktif itelikli hesaplardır. ALACAKLI GEÇİCİ HE AP aktif nitelikli olup bilançonun pasifinde er alır. Hesa ı ardı ı ve fer i hesa ı ola. VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR fatura işle leri i takip edildiği hesaptır.

33 Muhtelif Ala aklar Hesa ı; elektrik, telefon, su ve e zeri gi i kuruluşlarla apıla a o elik sözleş eleri ile aşka ir işle içi u ad altı da talep edilen tutarları kaydedildiği ir hesaptır. Elektrik, su, telefo, akıt gi i faturaları bedeli öde diği de KASA HE ABI borçlu hesap,. VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR HE ABI ala aklı hesap ola aktır. Gü so u da u hesap kapatılarak kuru u a da fir a ı evduat hesa ı a aktarıla aktır.

34 Örnek: A kara E ek Mahallesi de otura ir üşteri iz Ma ıs te gele elektrik faturası a göre a ka ız Beşevler Şu esi e öde e apa ile eği i elirt iştir... tarihi de üşteri iz, a ka ız Beşevler Şu esi e gelerek a o e u aralı fatura a ait, TL lik or u u hiz et işle leri vez esi e ak uz karşılığı atırdı, ak uzu a öde di da gası astırdı. Bu a göre a ka ızı fatura tahsili de yapa ağı kayıt aşağıdaki gi i ola aktır.

35 100 KASA HESABI 40, MUHTELİF ALACAKLAR HESABI 40, Verilen Nakdi Te minatlar TEK. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Numaralı Abone

36 Gün sonunda fatura bedeli Türk Elektrik Kurumunun e duat hesa ı a aktarılır. Gün sonu uhase e kaydı aşağıdaki gi i ola aktır: 278 MUHTELİF ALACAKLAR HESABI 40, Verilen Nakdi Teminatlar Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Numaralı Abone 300 TASARRUF MEVDUATI HESABI- Vadesiz 40, Yurt İçinde Yerleşik Tüzel Kişiler.TEK.Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

37 Otomatik Ödeme Oto atik öde e is i le ili e öde e şekli, kişileri hesapları ı ulu duğu a ka ı tali atla dırarak bir a ka şu esi e git ede su, elektrik, doğal gaz, ka lo TV, der ek aidatı gi i fatura öde eleri i ödeme günü geldiği de a ka a aptır asıdır. Ba ka, verilen tali at doğrultusu da fatura ı so öde e tarihinde a o e u arası a, kuru a ola orç hesapta oto atik olarak aktara aktır. Oto atik öde e, üşteri i hesa ı da para ulu duğu süre e çalışa aktır. Oto atik öde e tali atı, a ka üşterileri e şu eye gidilerek, telefo ve i ter et a ka ılığı da herha gi biri ile verilebilir. Öde e, ister oto atik apılsı isterse izzat a ka a gidilerek apılsı uhase e kaydı değiş eye ektir.

38 İ ter et Ba ka ılığı İ ter et a ka ılığı, tek olojik geliş eler sa esi de a kaları üşterileri e ir şu e e ağlı kal aksızı ilgisayar ve i ter et ara ılığı ile hesapları ı takip etmeleri, atırı işle leri i ve fatura öde eleri i ap aları içi su dukları hiz ettir. Müşteriler, hesapları ı ulu duğu a ka e sayfası da i ter et a ka ılığı a ulaş aktadır, İ ter et a ka ılığı kulla ı ıları ı işle leri i kola lıkla ve güve li olarak apa il eleri içi ol gösteri i u arılar ulu aktadır. İ ter et a ka ılığı işle leri tıkla dığı da i ter ette apıla ile ek işle leri listesi çıka aktır. Bu larda ir tanesi de ödemelerdir. Fatura ödemeyi tıkla arak işle gerçekleştirile ilir. Kişiler, fatura öde eleri i ter et üzerinden kendileri yapabilecekleri gibi yine internet üzeri de oto atik öde e tali atı da vere ilirler. Bu işle ler İ ter et Ba ka ılığı ara ılığı la a da izzat a ka a gidilerek apılsı uhase e ka dı değiş e e ektir.

39 Havale İşle leri İle İlgili Yev i e Ka dı Havale, gö deri i i kişi ve a kuruluşu, elli ir iktar para ı alı ı olarak gösterdiği ir kişi e öde esi ö ü de ir a kayı muhatap alarak verdiği e irdir. Bir a ka ılık hiz eti ola havale, ko is o lu işle ler arası da ö e li er tutar. Bu ko uda işle leri e kadar hızlı olursa üşteri o kadar memnun ola aktır. Bu da a ka a üşteri kaza dıra aktır. Bilişi tek olojisi i a ka ılığa gir esi, a ka ılık işle leri i daha kola ve ça uk apıla ilir hâle getir iştir. Bilgisa ar tek olojisi i küresel iteliklere ulaş ası ile uluslararası şe ekeleri ağla ası da oğrafi uzaklık ö e siz hâle gel iştir. İ sa lar, erede olursa olsu lar i ter et kulla arak hesapları a ulaşa il ekte ve işle apa il ektedirler. Ba kaları tek oloji i akı da takip et esi havale işle leri i de oldukça kola laştır ış ve ça uklaştır ıştır. Bu kola lık he a ka açışı da he de üşteri açısı da za a tasarrufu sağla aktadır.

40 Havale işle i, havale i ka ulü ve havale i ödenmesi aşa aları da oluşur. Ha ale işle i de iki banka şu esi bulunur: Ba kaları şu eleri ve uha irleri üzeri e havale alan şu e Ba ka ı şu eleri ve a uha irleri tarafı da verile havale i öde e şu e Havale işle leri de havale bedeli üzerinden komisyon alı ır. Alı a ko is o üzeri de ise %5 BSMV Ba ka ılık igorta Mua eleleri Vergisi alı ır. A rı a üşteri i ter ih ede eği havale şekli e göre posta, telefo, o li e, faks gi i de ha erleş e gideri karşılığı alı ır. Bütü u asraflar, üşteride peşi olarak tahsil edilir.

41 Giden Havale Ba ka ı ir şu ede aşka ir şu esi e ya da aşka ir a ka şu esi e belli bir miktar para havale etmesi işle i egiden havale denir. Havale i gö deril esi sırası da; havale i ha gi olla gö derile eği ektup, telefo, faks, alı ı adı so adı, alı ı adresi, alı ı ı hesa ı ı ulu duğu a ka ve şu esi, alı ı ı hesap u arası, alı ı ı telefo u arası v. ilgileri gö deri i a ka a veril esi gerekir. Bu, havale i öde esi sırası da herha gi ir soru çık ası ı e gelle e ektir. Alı a ak komisyon, gider karşılığı ve B MV hesapla arak havale fişi düze le ir. Havale tutarı ile ko is o, gider karşılıkları üşteride akde tahsil edilerek a da üşteri i hesa ı da aktarılarak tahsil edilir ve üşteri i isteği e u gu olarak havale e ri öde e i apa ak şu e a da uha ire gö derilir. Havale tutarı şu eler hesa ı a ala ak olarak azılır. Yurt dışı da ir a ka ara ılığı la ve a posta çeki ile gö derile havalelerde ha erleş e ve ko is o kesildikte so ra a ka a i tikal ede havale tutarı ı hesa a ala ak ka dedil esi de ve a ala ak kaydı da sonraki 10 gün içinde efektif ödenmesihâlinde bankalar %0.1 ora ı da komisyon tahsil etmektedir.

42 Örnek tarihi de, a ka ız üşterileri de Ha di ULU OY, Kızıla Şu e ize gelerek Ka seri Şu e ize Fahri e ULU OY adı a, TL gö der ek istediği i sö lü or. ervis e uru, üşteride TL, ha erleş e asrafı, % ko is o ve ko is o üzeri de % B MV tahsil edi or. 100 KASA HESABI 755, ŞUBELER CARİ HESABI (TP) Kayseri Şubesi 760 BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ TP 790 DİĞER FAİZ DIŞI FAALİYET GELİRLERİ 750,00 3,00 2, Telefon Giderleri 380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 0, BSMV

43 Vir a ve EFT Nedir, Kısa a Açıkla ı ız Cari ve a katıl a hesa ı ızda istediği iz tutarda para ızı, ke di ize ait diğer ari ve a katıl a hesa ı ıza aktar a ap a işle idir. Vir a işle i, ATM lerde, i ter ette ve telefonla apıla il ektedir. EFT (Elektronik Fon Transferi) Elektro ik siste leri geliş esi e ağlı olarak, kişileri ke di hesapları da aşka ir a kadaki hesap u arası a veya aşka ir şahsı is i e kredi kartı u arası a para havale etmesi işle idir. EFT işle leri, T.C. Merkez Ba kası üzeri de gerçekleştiği içi sadece yeni Türk lirası olarak e esai gü leri içinde apıla il ektedir. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde EFT yapıla a akta, ileri tarihli EFT tali atı verilebilmektedir.

44 EFT işle i de aslı da ir havale iteliği taşır. Ancak, havalede farklı olarak urada alı ı a öde e, gö dere i a kası da değil de aşka ir bankadan apıl aktadır. EFT işle i i, a ka kartı ve iş erleri deki PO ihazları ı kulla arak evduat sahi i i satı aldığı al ve hiz etleri edeli i öde e ara ı olarak kulla ıl ası da ü kü dür. atış oktası da elektro ik fo tra sferi EFTPO adı la a ıla işle de evduat sahi i, satı aldığı al ve hiz etleri karşılığı ı, a ka kartı ı PO ihazı da geçirir, şifresi i girer ve öde esi gereke tutarı ke di hesa ı da a ka ü esi iş eri i hesa ı a aktarıl ası ı sağlar.

45 IBAN Nedir e IBAN Tra sferi Hakkı da Bilgiler IBAN (International Bank Account Number) Avrupa Birliği düze le eleri çerçevesi de, ülkeler arası da gerçekleştirile para tra sferleri i hızı ile kalitesi i artır ak ve ali etleri i düşür ek a a ı lainternational Bank Account Number-IBAN adı verile uluslararası a ka hesap u arası sta dardı geliştiril iştir. IBAN ugü Avrupa ülkesi de kulla ıl aktadır.

46 IBAN'ı a a ı, Avrupa ülkelerindeki banka ve diğer fi a sal kuru lar ara ılığı ile gerçekleştirile para tra sferleri deki hataları ve u da doğa ge ik eleri e gelle ektir. IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız ir içi de göndericinin hesa ı da alı ı ı hesa ı a geçiril ekte ö le e, işle lerde oluşa hatalarda kaynaklanan bekleme süreleri ve ek maliyetler ortada kalk aktadır.

47 Türkiye'de IBAN Kulla ı ı 1 Eylül 2005 tarihindenitibaren üşteriler, ir a ka ve a katılı a kası da Türki e'deki ir aşka a ka ve a katılı a kası ezdi deki a ı da, huzuru da, gözetiminde) bir hesaba IBAN ile para gönderebilmektedir. IBAN ile yapıla para transferlerinde alı ı ı şu esi, şehri v. detayları il eye gerek ol ayıp yal ız a hesap u arası ile tra sfer işle i gerçekleştirile il ektedir. Gerek urt içi gerekse urt dışı para transferlerinde IBAN uygula ası zoru lu ol ayıp ev ut hesap u araları ile para tra sferi apıl ası a deva edil ektedir. Para tra sferleri de IBAN kulla ak alı ı ve gö deri i i ter ihi e ağlıdır.

48 Ba kaya Gele Ha ale i Muhase e Kayıt Ör eği Ba ka ı diğer şu eleri de a da aşka ir a ka şu esi de üşteri tali atı ile gele havaleler, ha ale gö derile kişiye öde esi işle i gelen havale işle idir. Havale, üşteri i tasarruf evduatı hesa ı a gö deril iş ise; TA ARRUF MEVDUATI Y.İ.Y VADE İ) hesap ala aklı ola aktır. Havale i gö dere üşteri i herhangi bir tali atı yok ise o za a ala aklı hesap, ÖDEME EMİRLERİ TP hesa ı ola aktır. Müşteri, havale tutarı ı a kada ulu a ir hesa ı a geçiril esi i ister ise havale tutarı doğruda u hesaba alacak kaydedilir.

49 Örnek:.. tarihi de, a ka ız Erzuru şu esi üşterisi Fat a ELEVLİ adı a TL havale gel iştir. Ba ka, üşteri e havalesi olduğu u ildirir. Müşteri i, a kada hesa ı var ise ha ale alı dıkta so ra aşağıdaki ka ıt apıla aktır. 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (TP) dekontu beklenen muameleler 300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y) Vadesiz 550,00 550,00

50 Havaleyi gönderen herhangi bir talimat vermedi ise uhase e ka dı aşağıdaki gi i ola aktır 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR TP dekontu beklenen muameleler 394 ÖDEME EMİRLERİ TP Ödenecek Havaleler 550,00 550,00

51 Ha ale i üşteriye nakden ödenmesi duru u da uhase e ka dı aşağıdaki gi i ola aktır 394 ÖDEME 550,00 EMİRLERİ TP Ödenecek Havaleler 010 KASA HESABI 550,00

52 ENET İŞLEMLERİ Ba kalar, üşterileri i ala aklısı oldukları senetleri onlara vekâleten tahsil eder. Tahsil edilecek senet, üşteri i ulu duğu ilde ola ile eği gi i aşka ir ilde de ola ilir. Müşteri tahsil edil esi i istediği se et ile irlikte se ede ilişki ilgileri ir ordro a azarak a ka a verir. e et, üşteri i ordroda elirttiği tali ata u ularak tahsil edil ek üzere tesli alı ır. e etleri a ka tarafı da tahsil edilebilmesi için tevkili ciro ile ciro edilmesi gerekir. Cironun tevkili olduğu tahsili içi dir ya da edeli tahsildedir gibi bir ifade ile belirlenir.

53 e edi Niteliği Pi asalarda ti aretha eleri para a ihti a ı olduğu zamanlarda kendilerinde bulunan senetleri bir bankaya vererek ya iskonto iştira ettirir a da terki terki et ek: azıl ış ir şe i çiz ek ederek karşılığı da ir orçlu ari hesap açtırırlar ve ö le e para ihti açları ı karşıla ış olurlar. Para a pek ihti aç ol adığı za a larda da u senetler bir bankaya tahsil için verilir. Senet tahsil etmek kolay ir iş değildir. Borçlulara birer irer üra aat et ek, gerektiği de arkaları da koş ak, o larla üz üze gel ek ir eseledir. A ı za a da u se etlerde ir kıs ı ala aklı ı ulu duğu erde, ir kıs ı da uzak şehir ve erlerde öde e ek olursa tahsil işi daha da zorlaşa ilir. Bu ede le ta irler, se et tahsil işleri i bankalara aptırırlar.

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi:

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi: Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi 1 Güncellenme Tarihi: 01.06.2014 Temmuz öncesinde kira ilişkilerine sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile bu kanunda d zenlenmeyen konularda Eski Borçlar Kanunu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı İsta ul Tekstil ve Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı Tedarik Profili Kulla ı ı Dökü a ı İÇİNDEKİLER 1. SATIN ALMA PORTALINA KAYIT OLMA 03 1.1. Tedarikçi Kayıt/Gü elle e 04 1.1.1.Genel Bilgiler

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN HİZMET İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

*Üst menü muhasebe bölümü seçilir. *Çalışıla ak para iri i eur,usd v. seçilir.

*Üst menü muhasebe bölümü seçilir. *Çalışıla ak para iri i eur,usd v. seçilir. Nasıl Dövizli ipariş F Vere iliri? *Cari hesap kartları(f2) ölü ü de ilgili ari hesap kartı açılır. *Üst menü muhasebe bölümü seçilir. *Çalışıla ak para iri i eur,usd v. seçilir. *Çalışıla ak para iri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 TABLO 1 ) BANKACILIK HİZMEERİNDEN ALINACAK ÜCRET VE KOMİSYONLAR İşlem Bazında Başvurulacak Birim: BİREYSEL BANKACILIK YÖNETİMİ & TİCARİ BANKACILIK

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi:

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi: Şirket Bölünmeleri 1 Güncellenme Tarihi: 17.06.2014 İlk Bakış Eski Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan şirket bölünmeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Ka u u u TTK 159. ve 179. Maddeleri arası da kapsa lı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5 İÇİNDEKİLER WordPress kullanım kılavuzu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Nasıl Kurulur?...3 Cpanel üzerinden tek tıkla wordpress kurulumu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Yönetici Paneli...3 Başlangıç

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKA MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEN DEĞERLER BÖLÜM HEDEFİ Dönen Değerler bölümünde

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI BM Birleş iş illetler BM kurul ası çalış aları Ağustos tarihli Atla tik ildirisi ile aşla ış, ihai kuruluş i zası Nisa de i zala ıştır.

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı