Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli"

Transkript

1 Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan eko o ik ir kuruluştur.

2 Diğer ir ta ı olarak banka, para, kredi ve ser a e ko uları a gire her çeşit işle leri apa ve düze le e, özel ve a ka usal kişilerle işlet eleri u ala daki her türlü ihti açları ı karşıla a faali etleri de ulu a ir eko o ik birimdir. En basit ta ı ; Bankalar faizle para alıp vere, kredi, iskonto, ka i o işle leri apa, kasaları da para, değerli elge, eş a sakla a ve u u dışı daki diğer eko o ik etki liklerde ulu a kuruluşlardır.

3 Ba ka ı ö e li üç fo ksi o u Müşterilerde e duat ka ul et e e koruma, Para ı ir hesapta diğeri e aktarıl ası ı veya nakit olarak bankadan çekilmesini sağla a, Topla a e duatı elirli ir ölü ü ü ödü ç al ak isteye üşterilere elirli ir fiyat karşılığı da ödü ç er e

4 Banka kelimesi İtalya a a a kelimesinden Türkçeye geç iştir. Para oz a gişesi, para oz a yeri a la ı a gelir. Ba ka ılığı gösterdiği tarihi geliş e, para kavra ı ı geliş esi le akı da ilişkilidir. Bilinen en eski banka Mezopotamya daki Kızıl Tapı ak tır M.Ö ). Hamurabi asaları da a ka işle i i asıl ürütüle eği, orçları asıl tahsil edile eği, ko is o ları asıl elirle e eği ko usu da hükü ler er al akta dı. o raki üz ıllarda a ka ılık ze gi aileleri de uğraş a a aşladığı ir ko u hâli e geldi. Modern anlamda a ka ılık etki liği i göstere ilk banka 1609 ılı da kurula A sterda Ba kası'dır. Bu u taki e de Ve edik Ba kası kurul uştur. Diğer ülkelerde olduğu gi i urada da a ka ılık, ilk ö e sarraf dükkâ ları ve kasaları ve. üz ılda geliş esi le orta a çık ıştır. Fakat i üz ıl aşları da iti are ugü kü a la da a ka ılık orta a çık ıştır.. Yüz ıla geli diği de a kalar eko o ik ve ti ari faali etleri ardı ısı ve hatta u faali etleri ge iş ölçüde düze le i i kuru lar hâli e gel işler ve faali et ala ları a göre uz a laş a a aşla ışlardır.

5 Türk a ka ılık tarihi e aktığı ızda gelişi süre i Os a lı İ paratorluğu u so dö e leri e kadar uza aktadır. (İsta ul'da, ilk a ka yılı da, İsta ul Ba kası adı la kurul uştur Cu huri et ö esi de tarihleri arası da illi ser a e ile a ka kurul uş a ak u lar sektördeki a a ı a kaları kredi pi asası a ege e ol aları karşısı da faali etleri i sürdür ekte zorla ışlardır. Bu a kalarda iflas ve tasfi eler so u u a ak i Cu huri et dö e i e geçe il iştir. Ülke iz, Cu huri eti ila ı da so ra eko o ik kalkı a a ö e ver iş, sı aî ve ti ari ha atı a la dır ak a a ı la ulusal a ka ılığı geliştir e e aşla ıştır. Bu ağla da de let teş ikiyle Türkiye İş Ba kası, Türkiye Sanayi ve Maadin Ba kası gibi bankalar kurul uştur. Önceleri "Türk Ticaret" ve, "Medeni Kanunu" ile statüleri içinde ser estçe her türlü Ba ka işle leri ap akta dı a ak sa ılı Ba kalar Ka u u a ı tarihi olan tarihinde Ba kalar Ka u u ürürlüğe sokul uş ulu aktadır.

6 Ba kaları Göre leri Ara ılık Bankalar tasarrufu ola kişi ve kuruluşlarda evduat alarak topladıkları fo ları, kredi olarak talep ede kişi ve kuruluşlara aktar ada ara ılık ederler. Bö lelikle eko o i içi de e ö e li görevi üstlenirler. 2)Kaynaklara Akı ılık ağla a Ba ka ılık siste i para ı tra sferi siste i ol a görevi ile ulusal ve uluslararası düze de ka aklara akı ılık sağlar. Ya i para ı ir üddet içi ihti a ı ol a a da ihti a ı ola lara aktarıl ası işlevi i görür. Kişileri e Kuru ları ahip Oldukları Maddi Varlıkları Rasyo el Bir Biçi de Kulla ı ı ı ağla a Halkı, parasal, finansal ve reel aktiflerinden oluşa mal varlıkları ı kulla ı biçimi üzerinde, a ka ılık kesiminin oluşturduğu, faiz seçenekleri, gelir i kâ ları, vade farkları ve nakit akışı kola lıkları ı önemli rolü vardır. Bu konuda halkı a dı lattığı gibi ekonomideki nakit akışları ı daha sağlıklı dolaşı ı ı sağlar.

7 4)Kaynak Kulla ı ları ı İyileştir e Ba kaları eko o ik kalkı a a katkıda ulu a il esi içi, e i ir değer, e i ir servet arat akla era er, topladıkları ka akları elirli örelere, sektörlere, kişilere aktarıl ası ile ülke ka akları ı dağılı ı ı da ö le dire ektir. Kısa üreli Fo ları, Uzu üreli Fo lar Hâli e Dö üştür e Kişileri kısa süreli ve sahip oldukları küçük iktardaki fo ları topla a a kalar, u ları eko o ide uzu süreli fo lar hâli e dö üştür ekte ve ö lelikle de atırı lara fi a s sağla aktadır.

8 6)Kaydi Para eya Ba ka Parası Yarat a Ba kalar satı al a gü ü e, ge ellikle hesapta hesa a devir esası a da a dığı içi kaydi para denilmektedir. Kaydi Para, addi varlığı ol a a, al ız a a kaları hesapları a ala ak ve a orç ka dı düşül ek sureti le aratıla ir değişi, bir ödeme ara ı olarak ta ı la a ilir. Ba kaları üşterileri e kredi aç ası ve u kredi li itleri içi de çek kulla a hakkı ta ı ası veya kredi kartı uygula aları, kaydi para yaratabilmektedir.

9 7)Ulusal e Uluslararası Ti areti Geliştir e Ba ka ılık siste i, geliştirdiği, u guladığı çeşitli öde e ve kredile dir e yöntemleri finansal kiralama, factoring (bir sirketin ti ari ala akları ı satarak finansman sagla ası), forfaiting ala ak hakkı ı kayıtsız ve şartsız olarak tesli edil esi a la ı dadır. gibi finansman teknikleri, te i at ektupları, elgeler karşılığı da öde e, akreditif (belirli bir i elikteki para içi ir a ka ı veya ir fi a s kuru u u yükü lülüğü altı da, üçü ü ir kişi yararı a ir aşka a kada veya şu esi de açtırıla kredi gi i öde e ö te leri ile ulusal ve uluslararası ti areti art ası a katkıda ulu aktadır. 8) Para Politikası ı Etki liği i Artır a Bir eko o ide etkili ir para politikası ı izle e il esi içi geliş iş a ka ılık siste i i varlığı gereklidir. Merkez a kaları ı para politikası a ilişki olarak kulla dıkları reesko t faiz hadleri, açık pi asa işle leri, karşılık ora ları gi i tü araçlar, a ak geliş iş ir a ka ılık siste i ara ılığı ile eko o i üzeri de etkili ol aktadır. 9) Gelir e er et Dağılı ı ı Etkile e Ba ka ılık siste i izlediği kredile dir e politikası ile eko o ide gelir ve servet dağılı ı ı etkileyebilmektedir.

10 Banka Türleri. er aye Kay akları a Göre Ba kalar er a e ka akları a göre a kalar iki e a rılır bunlar: Milli sermayeyle kurulan ve a a ı ser a e ile kurula a kalardır. Devlet Ba kaları - Özel ektör Ba kaları - Karma Sermayeli Bankalar 1.1. Millî Sermayeli Bankalar.. Ya a ı er aye ile Kurula Bankalar.. Ya a ı e Türk Ortaklı Ba kalar

11

12 1. Emisyon Ba kaları Merkez Ba kaları) Bulu dukları ülkenin para politikası ı elirle e bir kurumdur. Ülke izde erkez a kası ı asli görevi fiyat istikrarıdır. Merkez Ba kaları para politikası araçları la fi at istikrarı ı sağla a a çalışır. T.C. Merkez Ba kası 11 Haziran 1930 ılı da kurul uştur. A ı zamanda,devlet adı a a k ot çıkar ak sureti le devlet adı a para hareketleri i düzenleme yetkisine sahiptir. Madeni paralar ise hazi e i soru luluğu da darpha eye astırılır ve T.C Merkez a kası ı ko trolü ile pi asa a sürülür.

13 . İş e Ti aret Ba kaları İş ve Ti aret Ba kaları İş a kaları ortakları ve e düstri işlet eleri i kurul aları ile uzu vadeli kredi işle leri le uğraşa, çalış aları u ko ularda geliştiril iş ola a kalardır. Gele eksel faali etleri evduatı her çeşidi i topla arak u fo ları, kısa, orta ve uzu vadeli kredi e dö üştüre il ektedirler. Devlet sermayeli bankalar, u tip a kaları aptıkları işleri ap akta olup özel ser a eli illî ve a a ı a kaları pek çoğu da u alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Günümüzde faali et ala ları oldukça ge işle iş ola u a kalara ör ek vere ek olursak, T.C )iraat Ba kası, Ak a k A.Ş, Yapı ve Kredi Ba kası A.Ş, Oyak Ba k A.Ş gi i.

14 . Tasarruf Me duat Ba kaları Özellikle geliş iş ülkelerde ulu a u tür a kalar, şahısları küçük çaplı tasarrufları ı topla arak işlete kuruluşlardır. Kısa ve uzu vadeli evduat topla arak karşılığı da faiz verirler. Her ülkede asalarla düze le e ve de etle e tasarruf a kaları ı atırı ala ı ge ellikle ipotek karşılığı gayrimenkul kredileri, devlet tahvilleri ile güve ilir şirketleri hisse se edi ve tahvil pi asasıdır.

15 . )iraat e a ayi Ba kaları )iraat a kaları adı da da a laşıla ağı gibi, tarı la uğraşa ları, kredi ihtiyaçları ı karşıla a işle i i aparlar. Ör eği T.C. )iraat Ba kası gi i. a a i a kaları da ir çeşit spekülasyon ve finansman a kalarıdır. Yal ız daha çok e düstri ala ı da çalışa ortakları kurul ası ı sağlarlar.

16 . Yatırı e Kalkı a Ba kaları Özel a da ka u işlet eleri i ge ellikle uzu dö e li fi a sal ihti açları ı karşıla a a kalardır. Yatırı a kaları, u işlet eleri çıkar ış olduğu hisse senetlerini ve tahvillerini tasarruf sahiplerine ulaştırır. Kâr a a ı ile şirketleri hisse se edi ve tahvilleri i pi asa a su ul ası işleri i üstle ir. Kalkı a a kaları ı fo ksi o ları, atırı a kaları ı fo ksi o ları da farklıdır. Özellikle az geliş iş eko o ilerde atırı projeleri i hazırla ası ve değerle diril esi de eksikliği du ula tek ik ilgi ve de e i ihti a ı ve u atırı ları içi gerekli uzu vadeli fo ka akları ı ulu a il esi içi kalkı a a kaları kurul aktadır.

17 Ba kaları kuruluş şartları ı Ba ka ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) elirle ir. Ba ka ılık Düze le e ve De etle e Kuru u u.. tarihi de, sa ılı res i gazetede a ı la a ö et elik Varlık Yö eti Şirketleri i Kuruluş Faali et Esasları Hakkı da Yö et elik sa ılı Ba ka ılık Ka u u u ve ü ü addeleri e da a ılarak, varlık ö eti şirketleri i kuruluş ve faali etleri e ilişki usul ve esasları düze le iştir.

18 Varlık yö eti şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, a kalar ve diğer ali kuru ları ala akları ile diğer varlıkları ı satı alı ası, tahsili, e ide apıla dırıl ası ve satıl ası a a ı a ö elik olarak faaliyet göstermek üzere bu yönetmelik hükü leri e göre izi alarak kurula şirketleri kapsar. Banka Kurmak: Türki e de ir a ka ı kurul ası a ve a urt dışı da kurul uş ir a ka ı ilk şu esi i açıl ası a, u ko u da ö görüle şartları eri e getiril esi ka dı la Ba ka ılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun e az eş üyesinin a ı ö de o u la alı a ak kararla izi verilir.

19 Ba kaları Kuruluş Şartları Nu aralı Ka u u. addesi e göre Türkiye'de kurula ak ir a ka ı, a A o i şirket şekli de kurul ası, Hisse se etleri i akit karşılığı çıkarıl ası ve ta a ı ı a a azılı ol ası, Kuru uları ı u ka u da elirtile şartları haiz ol ası, d) Yönetim kurulu üyelerinin bu kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen itelikleri ve pla la a faali etleri gerçekleştire ile ek esleki te rü e i haiz ol ası, e Ö görüle faali et ko uları ı pla la a ali, ö eti ve orga izas o apısı ile u u lu ol ası, f) Nakden ve her türlü muvazaadan (hileli durumdan) âri olarak öde iş ser a esi i e az otuz il o Ye i Türk Lirası ol ası, Kuruluş içi gerekli ola asgari ser a e, her ıl Türki e İstatistik Kuru u tarafı da açıkla a ıllık üreti i fi at e deksi i iki katı ı gerektirdiği iktarı geç e ek üzere kurul kararı la artırıla ilir.

20 g A a sözleş esi i u ka u hükü leri e u gu ol ası, h Kuru u etki de eti i i e gelle e e ek şeffaf ve açık ir ortaklık apısı ve orga izas o şe ası a sahip ol ası, i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi ir hususu ulu a ası, j Ö görüle faali et ko uları a ait iş pla ları ı, kuruluşu ali apısı ile ilgili projeksi o ları ı ser a e eterliliği i de içere ek şekilde, ilk üç ıl içi ütçe pla ı ı ve apısal örgütle esi i göstere ir faali et progra ı ı iç ko trol, risk ö eti i ve iç denetim sistemi de dâhil olmak üzere ibraz etmesi şarttır.

21 Ba ka Kuru uları da Ara a Şartlar Nu aralı ka u u. addesi e göre : a Müflis iflas et iş ol ak ve a ko kordato ir şirketi orçları ı öde e e e ek duru a gel esi ve u u ila et esi ve so rası da ala aklıları ala akları ı elli ir pla a göre tahsil ede il eleri içi ke di araları da ir a laş a ap aları ila et iş ol a ası, Tasfi e e ta i tutula a kerler, a kalar, sigorta şirketleri, para ve ser a e pi asaları da faali et göstere kuru larda ve Fo a devredile a kalarda doğruda ve a dola lı olarak üzde o ve daha fazla ir ora da pa sahi i ol a ası, Hakkı da ü ü adde u arı a işle apıl akta ola ir a kada doğruda ve a dola lı olarak üzde o ve daha fazla ir ora da pa sahi i ol a ası,

22 d Taksirli suçlar hariç ol ak üzere affa uğra ış olsalar ile ağır hapis ve a eş ılda fazla hapis ahut asit ve itelikli zi et, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dola dırı ılık, sahte ilik, i a ı kötü e kulla a, dola lı iflas gi i üz kızartı ı suçlar ile isti al ve istihlak kaçakçılığı dışı da kala kaçakçılık suçları, res i ihâle ve alı satı lara fesat karıştır a, karapara aklama ve a devlet sırları ı açığa vur a, vergi kaçakçılığı ve a vergi kaçakçılığı a teşe üs a da iştirak suçları da dola ı hükü gi iş ulu a ası, e Ba ka kuru usu ve a ortağı ol a ı gerektirdiği ali güç ve iti ara sahip ulu ası, f İşi gerektirdiği dürüstlük ve eterliliğe sahip ol ası, g Tüzel kişi ol ası hâli de, risk gru u ile irlikte ortaklık apısı ı şeffaf ve açık ol ası şarttır.

23 Ya a ı Ba kaları Türkiye de Şu e Aç ası Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türki e'de şu e aç ak sureti le faali et göstere ek urt dışı da kurulu ir a ka ı, Nu aralı ka u u. addesi e göre: a Merkezi i ulu duğu ülkede esas faali etleri de asakla a ı ulu a ış ol ası, Merkezi i ulu duğu ülke i etkili de eti er ii i Türki e'de faali et göster esi e ilişki olu suz görüşü ü ulu a ası, Öde iş ser a esi i Türki e' e tahsis edile kıs ı ı nci addede elirtile iktarda az ol a ası, d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde elirtile şartları ve pla la a faali etleri gerçekleştire ile ek esleki te rü e i haiz ol aları, e İzi kapsa ı daki faali et ko uları a ait iş pla ları ı, ilk üç ıl içi ütçe plâ ı ı ve apısal örgütle esi i göstere ir faali et progra ı ı i raz et esi, f Dahil olduğu gru u ortaklık apısı ı şeffaf ve açık ol ası Şarttır.

24 Ba ka Kur ak İçi Gerekli Belgeler Ba ka kuru uları a ilişki e a a e Ortaklar tarafı da i zala a a a sözleş e taslağı, Ba ka ı kurul ası da ekle e fa da a aliz ede deta lı fizi ilite raporu, Kuruluş tarihi de iti are üç ıllık hedefleri i orta a ko a tah i i ila ço ile kâr zarar etvelleri ile ser a e artırı ları içi gereke tutar ve u u sağla a ağı ka ağı kapsa a rapor, Gerçek kişi kuru ular ile ser a edeki dola lı pa sahipliği üzde o ve a daha fazla ola diğer gerçek kişiler e, Adli i il ve İstatistik Ge el Müdürlüğü ve a Cu huri et av ılıkları da, Kuru a veril ek üzere Ek: 'de er ala ör eğe u gu olarak düze le e ek dilekçe ile talep edile ek arşiv ka dı ı da içere, so altı a içi de alı ış adli si il elgeleri i. Kuru uları, Adli i il ve İstatistik Ge el Müdürlüğü a da u huri et sav ılıkları da ala akları so altı a içi de alı ış adli si il elgeleri. Kurucu tüzel kişileri kurula ak a ka a ortak olu ası a ilişki etkili kurullarda alı ış karar ör ekleri, Kuru uları aşka şirketlerde, doğruda ve a dola lı olarak pa sahi i ol adıkları a ilişki e a,

25 Kuru uları, vergi K pri or u ol adığı a dair vergi daireleri le K da ala akları elge, Kuru uları, so eş ıla ait gelir ve a kuru lar vergisi beyannameleri, emlak beyannameleri gibi belgeler, Sermaye pa ı % ve a daha fazla ola ortakları evduat ve kredi hesapları a ilişki ilgileri i göstere BDDK a hita e düze le iş elgeler, Sermaye pa ı üzde ve a daha fazlası ı taahhüt ede kişileri, ali duru ları hakkı da, e i li ali üşavirler tarafı da düze le e ek rapor, Tüm kuru uları, so o ılda ali ir kuru da görev alıp al adıkları a ilişki ilgileri kapsa a a rı tılı özgeç işleri, Kurucu gerçek ve a tüzel kişileri te sile etkisi kılı ış kişilere veril iş vekâlet a e ör ekleri,

26 Ba ka A a özleş esi Düze le ek a. Kurucular b. Ticaret U a ı c. Merkez d. A aç e Ko u Şirketi faaliyet göster ek istediği konu e. Sermaye f. Kuruluşu Ti aret i ili e Tes ili e İla ı

27 Ba kalar İçi kuruluş iz i sa ılı Ba kalar Ka u u u ilk şekli de kuruluş iz i veril e etkisi Baka lar Kurulu a ait ike ılı da sa ılı Ka u la apıla değişiklikle u etki BDDK Ba ka ılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) na ırakıl ıştır.

28 Hiz et İşle leri Ba kalar, sahip oldukları ge iş orga izas o sa esi de gerek urt içi gerekse urt dışı bankalarla muhabirlik ilişkileri de dolayı, ticari ve mali konularda üşterileri e çeşitli hiz etlerde ulu aktadır. Tek oloji i geliş esi, a ka ılık hiz etleri i he daha kola he de daha a gı hâle getir iştir. Ba ka ılık hiz etleri ile ilgili ko uları, Ba ka ılık Ka u u da elirle iştir. Bu Ka u u u ko u ile ilgili 76. maddesi aşağıda ta eti olarak görül ektedir: Ba kaları sa ılı Ba ka ılık Ka u u u ı ı addesi i iki i fıkrası u arı a Ka u u ü ü addesi de er ala faali et ko uları a ilişki olarak ire sel üşterileri e şu eleri, İ ter et ve telefo a ka ılığı ve diğer alter atif dağıtı ka alları ara ılığı la su a ile eği a ka ılık işle ve hiz etleri aşağıda elirtil iştir:

29 Me duat e katılı fo u ka ulü: TL ve a a a ı para üzeri de açıla vadeli ve vadesiz tasarruf evduat hesapları, özel ari hesaplar, katıl a hesapları, ih arlı hesaplar, üşterek hesaplar, kredili evduat hesa ı ve evzuatı ö gördüğü vs. hesaplar, a) Nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işle leri; kredili evduat işle leri, ihti aç kredisi, taşıt kredisi, ko ut kredisi, b) Nakdi ve kaydi öde e ve fo tra sferi işle leri, uha ir a ka ılık ve a çek hesapları ı kulla ıl ası dâhil her türlü öde e ve tahsilat işle leri; çekle işle e hesaplarla ilgili tü işle ler, çek tahsilatı, havaleler, EFT, otomatik havale ve otomatik ödeme, kambiyo senetlerinin tahsiline ilişki hükü ler, c) Saklama hizmetleri; kiralık kasa, altı, kı etli ade ve/ve a ser a e pi asası araçları ı sakla ası,

30 d) Kredi kartları, a ka kartları ve se ahat çekleri gi i öde e vasıtaları ı ihra ı ve u larla ilgili faali etleri ürütül esi işle leri; a ka ve kredi kartı ile ilgili işle ler, e Efektif dâhil ka iyo işle leri; para pi asası araçları ı alı ve satı ı; kı etli ade ve taşları alı ı, satı ı ve a u ları e a ete alı ası işle leri; altı depo hesapları, f) Eko o ik ve fi a sal göstergelere, ser a e pi asası araçları a, ala, kı etli ade lere ve dövize da alı; vadeli işle sözleş eleri i, opsi o sözleş eleri i, irde fazla türev ara ı içere asit ve a kar aşık apıdaki fi a sal araçları alı ı, satı ı ve ara ılık işle leri; altı alı satı ı a ara ılık, er a e pi asası araçları ı alı ve satı ı ile geri alı ve a tekrar satı taahhüdü işle leri, g) Daha ö e ihraç edil iş ola ser a e pi asası araçları ı ara ılık aksadı la alı satı ı ı ürütül esi işle leri, h) Başkaları lehi e te i at, gara ti ve sair ükü lülükleri üstle il esi işle leri gi i gara ti işleri,

31 i) Fi a sal kirala a işle leri, j) igorta a e teliği; sigorta işle leri, k) Mevzuat hükü leri e a kırı ol a ak ka dı la ire sel üşterilere verile ile ek diğer işle, ürü ve hiz etler.

32 Fatura İşle leri i Takip Et ek Banka nezdinde ari hesa ı ulu aya kişi ve kuruluşları ge elde kısa ir za a da tasfi e edil esi gereke orçları ile türev fi a sal araçlar içi verile te i atlar ve pri ler ile diğer ala aklar Muhtelif Ala aklar Hesa ı da takip edilir, Muhtelif Alacaklar Hesa ı, aktif itelikli hesaplardır. ALACAKLI GEÇİCİ HE AP aktif nitelikli olup bilançonun pasifinde er alır. Hesa ı ardı ı ve fer i hesa ı ola. VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR fatura işle leri i takip edildiği hesaptır.

33 Muhtelif Ala aklar Hesa ı; elektrik, telefon, su ve e zeri gi i kuruluşlarla apıla a o elik sözleş eleri ile aşka ir işle içi u ad altı da talep edilen tutarları kaydedildiği ir hesaptır. Elektrik, su, telefo, akıt gi i faturaları bedeli öde diği de KASA HE ABI borçlu hesap,. VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR HE ABI ala aklı hesap ola aktır. Gü so u da u hesap kapatılarak kuru u a da fir a ı evduat hesa ı a aktarıla aktır.

34 Örnek: A kara E ek Mahallesi de otura ir üşteri iz Ma ıs te gele elektrik faturası a göre a ka ız Beşevler Şu esi e öde e apa ile eği i elirt iştir... tarihi de üşteri iz, a ka ız Beşevler Şu esi e gelerek a o e u aralı fatura a ait, TL lik or u u hiz et işle leri vez esi e ak uz karşılığı atırdı, ak uzu a öde di da gası astırdı. Bu a göre a ka ızı fatura tahsili de yapa ağı kayıt aşağıdaki gi i ola aktır.

35 100 KASA HESABI 40, MUHTELİF ALACAKLAR HESABI 40, Verilen Nakdi Te minatlar TEK. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Numaralı Abone

36 Gün sonunda fatura bedeli Türk Elektrik Kurumunun e duat hesa ı a aktarılır. Gün sonu uhase e kaydı aşağıdaki gi i ola aktır: 278 MUHTELİF ALACAKLAR HESABI 40, Verilen Nakdi Teminatlar Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Numaralı Abone 300 TASARRUF MEVDUATI HESABI- Vadesiz 40, Yurt İçinde Yerleşik Tüzel Kişiler.TEK.Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

37 Otomatik Ödeme Oto atik öde e is i le ili e öde e şekli, kişileri hesapları ı ulu duğu a ka ı tali atla dırarak bir a ka şu esi e git ede su, elektrik, doğal gaz, ka lo TV, der ek aidatı gi i fatura öde eleri i ödeme günü geldiği de a ka a aptır asıdır. Ba ka, verilen tali at doğrultusu da fatura ı so öde e tarihinde a o e u arası a, kuru a ola orç hesapta oto atik olarak aktara aktır. Oto atik öde e, üşteri i hesa ı da para ulu duğu süre e çalışa aktır. Oto atik öde e tali atı, a ka üşterileri e şu eye gidilerek, telefo ve i ter et a ka ılığı da herha gi biri ile verilebilir. Öde e, ister oto atik apılsı isterse izzat a ka a gidilerek apılsı uhase e kaydı değiş eye ektir.

38 İ ter et Ba ka ılığı İ ter et a ka ılığı, tek olojik geliş eler sa esi de a kaları üşterileri e ir şu e e ağlı kal aksızı ilgisayar ve i ter et ara ılığı ile hesapları ı takip etmeleri, atırı işle leri i ve fatura öde eleri i ap aları içi su dukları hiz ettir. Müşteriler, hesapları ı ulu duğu a ka e sayfası da i ter et a ka ılığı a ulaş aktadır, İ ter et a ka ılığı kulla ı ıları ı işle leri i kola lıkla ve güve li olarak apa il eleri içi ol gösteri i u arılar ulu aktadır. İ ter et a ka ılığı işle leri tıkla dığı da i ter ette apıla ile ek işle leri listesi çıka aktır. Bu larda ir tanesi de ödemelerdir. Fatura ödemeyi tıkla arak işle gerçekleştirile ilir. Kişiler, fatura öde eleri i ter et üzerinden kendileri yapabilecekleri gibi yine internet üzeri de oto atik öde e tali atı da vere ilirler. Bu işle ler İ ter et Ba ka ılığı ara ılığı la a da izzat a ka a gidilerek apılsı uhase e ka dı değiş e e ektir.

39 Havale İşle leri İle İlgili Yev i e Ka dı Havale, gö deri i i kişi ve a kuruluşu, elli ir iktar para ı alı ı olarak gösterdiği ir kişi e öde esi ö ü de ir a kayı muhatap alarak verdiği e irdir. Bir a ka ılık hiz eti ola havale, ko is o lu işle ler arası da ö e li er tutar. Bu ko uda işle leri e kadar hızlı olursa üşteri o kadar memnun ola aktır. Bu da a ka a üşteri kaza dıra aktır. Bilişi tek olojisi i a ka ılığa gir esi, a ka ılık işle leri i daha kola ve ça uk apıla ilir hâle getir iştir. Bilgisa ar tek olojisi i küresel iteliklere ulaş ası ile uluslararası şe ekeleri ağla ası da oğrafi uzaklık ö e siz hâle gel iştir. İ sa lar, erede olursa olsu lar i ter et kulla arak hesapları a ulaşa il ekte ve işle apa il ektedirler. Ba kaları tek oloji i akı da takip et esi havale işle leri i de oldukça kola laştır ış ve ça uklaştır ıştır. Bu kola lık he a ka açışı da he de üşteri açısı da za a tasarrufu sağla aktadır.

40 Havale işle i, havale i ka ulü ve havale i ödenmesi aşa aları da oluşur. Ha ale işle i de iki banka şu esi bulunur: Ba kaları şu eleri ve uha irleri üzeri e havale alan şu e Ba ka ı şu eleri ve a uha irleri tarafı da verile havale i öde e şu e Havale işle leri de havale bedeli üzerinden komisyon alı ır. Alı a ko is o üzeri de ise %5 BSMV Ba ka ılık igorta Mua eleleri Vergisi alı ır. A rı a üşteri i ter ih ede eği havale şekli e göre posta, telefo, o li e, faks gi i de ha erleş e gideri karşılığı alı ır. Bütü u asraflar, üşteride peşi olarak tahsil edilir.

41 Giden Havale Ba ka ı ir şu ede aşka ir şu esi e ya da aşka ir a ka şu esi e belli bir miktar para havale etmesi işle i egiden havale denir. Havale i gö deril esi sırası da; havale i ha gi olla gö derile eği ektup, telefo, faks, alı ı adı so adı, alı ı adresi, alı ı ı hesa ı ı ulu duğu a ka ve şu esi, alı ı ı hesap u arası, alı ı ı telefo u arası v. ilgileri gö deri i a ka a veril esi gerekir. Bu, havale i öde esi sırası da herha gi ir soru çık ası ı e gelle e ektir. Alı a ak komisyon, gider karşılığı ve B MV hesapla arak havale fişi düze le ir. Havale tutarı ile ko is o, gider karşılıkları üşteride akde tahsil edilerek a da üşteri i hesa ı da aktarılarak tahsil edilir ve üşteri i isteği e u gu olarak havale e ri öde e i apa ak şu e a da uha ire gö derilir. Havale tutarı şu eler hesa ı a ala ak olarak azılır. Yurt dışı da ir a ka ara ılığı la ve a posta çeki ile gö derile havalelerde ha erleş e ve ko is o kesildikte so ra a ka a i tikal ede havale tutarı ı hesa a ala ak ka dedil esi de ve a ala ak kaydı da sonraki 10 gün içinde efektif ödenmesihâlinde bankalar %0.1 ora ı da komisyon tahsil etmektedir.

42 Örnek tarihi de, a ka ız üşterileri de Ha di ULU OY, Kızıla Şu e ize gelerek Ka seri Şu e ize Fahri e ULU OY adı a, TL gö der ek istediği i sö lü or. ervis e uru, üşteride TL, ha erleş e asrafı, % ko is o ve ko is o üzeri de % B MV tahsil edi or. 100 KASA HESABI 755, ŞUBELER CARİ HESABI (TP) Kayseri Şubesi 760 BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ TP 790 DİĞER FAİZ DIŞI FAALİYET GELİRLERİ 750,00 3,00 2, Telefon Giderleri 380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 0, BSMV

43 Vir a ve EFT Nedir, Kısa a Açıkla ı ız Cari ve a katıl a hesa ı ızda istediği iz tutarda para ızı, ke di ize ait diğer ari ve a katıl a hesa ı ıza aktar a ap a işle idir. Vir a işle i, ATM lerde, i ter ette ve telefonla apıla il ektedir. EFT (Elektronik Fon Transferi) Elektro ik siste leri geliş esi e ağlı olarak, kişileri ke di hesapları da aşka ir a kadaki hesap u arası a veya aşka ir şahsı is i e kredi kartı u arası a para havale etmesi işle idir. EFT işle leri, T.C. Merkez Ba kası üzeri de gerçekleştiği içi sadece yeni Türk lirası olarak e esai gü leri içinde apıla il ektedir. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde EFT yapıla a akta, ileri tarihli EFT tali atı verilebilmektedir.

44 EFT işle i de aslı da ir havale iteliği taşır. Ancak, havalede farklı olarak urada alı ı a öde e, gö dere i a kası da değil de aşka ir bankadan apıl aktadır. EFT işle i i, a ka kartı ve iş erleri deki PO ihazları ı kulla arak evduat sahi i i satı aldığı al ve hiz etleri edeli i öde e ara ı olarak kulla ıl ası da ü kü dür. atış oktası da elektro ik fo tra sferi EFTPO adı la a ıla işle de evduat sahi i, satı aldığı al ve hiz etleri karşılığı ı, a ka kartı ı PO ihazı da geçirir, şifresi i girer ve öde esi gereke tutarı ke di hesa ı da a ka ü esi iş eri i hesa ı a aktarıl ası ı sağlar.

45 IBAN Nedir e IBAN Tra sferi Hakkı da Bilgiler IBAN (International Bank Account Number) Avrupa Birliği düze le eleri çerçevesi de, ülkeler arası da gerçekleştirile para tra sferleri i hızı ile kalitesi i artır ak ve ali etleri i düşür ek a a ı lainternational Bank Account Number-IBAN adı verile uluslararası a ka hesap u arası sta dardı geliştiril iştir. IBAN ugü Avrupa ülkesi de kulla ıl aktadır.

46 IBAN'ı a a ı, Avrupa ülkelerindeki banka ve diğer fi a sal kuru lar ara ılığı ile gerçekleştirile para tra sferleri deki hataları ve u da doğa ge ik eleri e gelle ektir. IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız ir içi de göndericinin hesa ı da alı ı ı hesa ı a geçiril ekte ö le e, işle lerde oluşa hatalarda kaynaklanan bekleme süreleri ve ek maliyetler ortada kalk aktadır.

47 Türkiye'de IBAN Kulla ı ı 1 Eylül 2005 tarihindenitibaren üşteriler, ir a ka ve a katılı a kası da Türki e'deki ir aşka a ka ve a katılı a kası ezdi deki a ı da, huzuru da, gözetiminde) bir hesaba IBAN ile para gönderebilmektedir. IBAN ile yapıla para transferlerinde alı ı ı şu esi, şehri v. detayları il eye gerek ol ayıp yal ız a hesap u arası ile tra sfer işle i gerçekleştirile il ektedir. Gerek urt içi gerekse urt dışı para transferlerinde IBAN uygula ası zoru lu ol ayıp ev ut hesap u araları ile para tra sferi apıl ası a deva edil ektedir. Para tra sferleri de IBAN kulla ak alı ı ve gö deri i i ter ihi e ağlıdır.

48 Ba kaya Gele Ha ale i Muhase e Kayıt Ör eği Ba ka ı diğer şu eleri de a da aşka ir a ka şu esi de üşteri tali atı ile gele havaleler, ha ale gö derile kişiye öde esi işle i gelen havale işle idir. Havale, üşteri i tasarruf evduatı hesa ı a gö deril iş ise; TA ARRUF MEVDUATI Y.İ.Y VADE İ) hesap ala aklı ola aktır. Havale i gö dere üşteri i herhangi bir tali atı yok ise o za a ala aklı hesap, ÖDEME EMİRLERİ TP hesa ı ola aktır. Müşteri, havale tutarı ı a kada ulu a ir hesa ı a geçiril esi i ister ise havale tutarı doğruda u hesaba alacak kaydedilir.

49 Örnek:.. tarihi de, a ka ız Erzuru şu esi üşterisi Fat a ELEVLİ adı a TL havale gel iştir. Ba ka, üşteri e havalesi olduğu u ildirir. Müşteri i, a kada hesa ı var ise ha ale alı dıkta so ra aşağıdaki ka ıt apıla aktır. 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (TP) dekontu beklenen muameleler 300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y) Vadesiz 550,00 550,00

50 Havaleyi gönderen herhangi bir talimat vermedi ise uhase e ka dı aşağıdaki gi i ola aktır 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR TP dekontu beklenen muameleler 394 ÖDEME EMİRLERİ TP Ödenecek Havaleler 550,00 550,00

51 Ha ale i üşteriye nakden ödenmesi duru u da uhase e ka dı aşağıdaki gi i ola aktır 394 ÖDEME 550,00 EMİRLERİ TP Ödenecek Havaleler 010 KASA HESABI 550,00

52 ENET İŞLEMLERİ Ba kalar, üşterileri i ala aklısı oldukları senetleri onlara vekâleten tahsil eder. Tahsil edilecek senet, üşteri i ulu duğu ilde ola ile eği gi i aşka ir ilde de ola ilir. Müşteri tahsil edil esi i istediği se et ile irlikte se ede ilişki ilgileri ir ordro a azarak a ka a verir. e et, üşteri i ordroda elirttiği tali ata u ularak tahsil edil ek üzere tesli alı ır. e etleri a ka tarafı da tahsil edilebilmesi için tevkili ciro ile ciro edilmesi gerekir. Cironun tevkili olduğu tahsili içi dir ya da edeli tahsildedir gibi bir ifade ile belirlenir.

53 e edi Niteliği Pi asalarda ti aretha eleri para a ihti a ı olduğu zamanlarda kendilerinde bulunan senetleri bir bankaya vererek ya iskonto iştira ettirir a da terki terki et ek: azıl ış ir şe i çiz ek ederek karşılığı da ir orçlu ari hesap açtırırlar ve ö le e para ihti açları ı karşıla ış olurlar. Para a pek ihti aç ol adığı za a larda da u senetler bir bankaya tahsil için verilir. Senet tahsil etmek kolay ir iş değildir. Borçlulara birer irer üra aat et ek, gerektiği de arkaları da koş ak, o larla üz üze gel ek ir eseledir. A ı za a da u se etlerde ir kıs ı ala aklı ı ulu duğu erde, ir kıs ı da uzak şehir ve erlerde öde e ek olursa tahsil işi daha da zorlaşa ilir. Bu ede le ta irler, se et tahsil işleri i bankalara aptırırlar.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı