Eııuuaını tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eııuuaını tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır"

Transkript

1 ISSN Cilt : 7 Sayı : EYLÜL - EKİM 1996 Eııuuaını tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

2 J ' i İTABI ant ekonomisine! retim ekonomisin t. HAZIRLAYAN MAKINA THE CHAMBER ODASI ENGINEERS

3 Esus 2 YANSIMA 3 TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Sıtkı GÖZLÜ Türkiye'deki imalat sanayi kuruluşlarının verimlilik yönetimine ilişkin uygulamalarını incelemek amacıyla hazırlanan anketi yanıtlayan 108 kuruluşun sonuçları incelenmiştir. Cilt: 7 Sayı : 5 EYLÜL / EKİM 1996 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır Benzetim yazılımı seçimine yardımcı olmak amacıyla piyasadaki yazılımlar fiyat ve teknik açısından karşılaştırılarak, yazılım seçimi konusunda gözönüne alınması gereken faktörler sunulmuştur.- 24 İLETİŞİM: İSTEMCİ SUNUCU MİMARİSİ: BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARINDA YENİ BİR BOYUT I ÇOK ÖLÇ KARAR VERME: YÖNTEMLERE BİR BAKIŞ Serpil SAYIN Çok ölçütlü karar verme kuramı ile ilgili problem grupları tanımlanarak, bu problem grupları için önerilen değişik çözüm yaklaşımları tartışılmaktadır. 1.8 GEREKSİNİMLERİNİZİ EN İYİ KARŞILAYACAK BENZETİM YAZILIMI SEÇİMİ Erkan BAYRAKTAR Sezer KADAYIFÇILAR Sayfa 18 Nafiz KURT 29 KİM KİMDİR? 30 SÜRELİ YAYINLAR YAYIN 31 POLİTİKASI 32 CONTENTS EYLÜL / EKİM September / October Cilt 7 Volume Sayı 5 No Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher MEHMET SOĞANCI Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Managing Editör M. Sait ATINÇ Yayın Sekreteri Technical asecretary Şehnaz KAPLAN Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK M. Sait ATINÇ H. Kürşat SERTPOYRAZ N. Evin ÖZDEMİREL Nilgün BAYDAN Baskı Printed by Yeni Doğuş Matbaası (312) Grafik Dizgi Graphist Type Setting Gülsen FALCIOĞLU MMO (312) ANKARA Baskı Sayısı Circulation 3000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 36/1 -A Kızılay - ANKARA Tel: (312) Fax : (312)

4 YANSIMA Bu sayımızdaki ilk yazıda Türkiye'de sanayi kuruluşlarında verimlilik'yönetimini değerlendirmek üzere yapılmış bir anketin sonuçları irdelenmekte ve değerlendirilmektedir. Sınırlı kaynakların etkin kullanımı sorunu işletmeleri verimliliği yükseltmeye yöneltmekte, ancak verimlilik üzerindeki etkenlerden işletme dışı olanların etkisi verimlilik çalışmalarını genellikle olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırma bulguları, verimlilik konusundaki uygulamalarda başarılı sonuçlara ulaşmanın, ülkemizin genel ekonomik yapısı ile direk ilişkili olduğu sonucunu vermektedir. Bu sayımızda yer alan diğer iki çalışmadan birinde çok ölçütlü karar verme yöntemleri irdelenmekte; diğerinde ise benzetim yazılımı seçiminde işletme gereksinimlerine en uygun olanını belirlemeye yönelik bir yaklaşım ve pratik öneriler tanıtılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde "Kalite" denildiğinde sokaktaki adamın dahi birşeyler söyleyebilmesi çok güzel ve sevindirici bir gelişme. Bir mühendisin ise kalite konusunda artık ne kadar duyarlı olması gerektiğini takdirlerinize bırakıyoruz. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımının müşteri odaklı, katılım esaslı, hataları önlemeye, bütünleşmeye ve gözden geçirmeye yönelik olması, onun bir işlevden çok bir yönetim biçimi olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Değişim ve sürekli gelişmeyi hedefleyen TKY'nin temelleri; modern kalite anlayışının öncüleri olarak tanımlayabileceğimiz Deming ve Juran'ın 1940'lann sonlarında ortaya koydukları küresel yönetim yaklaşımına ve ilgili yöntemlere dayanır yılından başlayarak Japonya'da verilmeye başlanan Deming Ödülü ve Kalite Yönetim Ödülü bu gelişmeyi yalnız teşvik etmekle kalmamış, yaygınlaşmasını ve gelenekselleşmesini de sağlamıştır. ABD'de TKY'nin bir yönetim biçimi olarak kabul görmesi ancak 1980'lerde gerçekleşmiş ve 1987 yılından başlayarak Balridge Ödülü verilmeye başlanmıştır. Avrupa da bu gelişmelere 1988 yılında kurulan "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı" (EFQM) ile katıldı. Avrupa şirketlerini harekete geçirmek ve desteklemek amacı ile "Toplam Kalite için Avrupa Modeli "ni geliştiren EFQM, 1991 yılında Avrupa Kalite Kuruluşu ve Avrupa Komisyonu'nun desteği ile "Avrupa Kalite Ödülü"nü tanıtarak bu ödülün başlatılmasına, öncülük etti. Ve, 1996 yılında "Avrupa Kalite Ödülü" adı altında dağıtılan 4 ödülün ikisi Türkiye'ye geldi; hem de birisi büyük ödül olarak!... Bu gelişme, TÜSİAD/KALDER tarafından dağıtılan ve henüz 4 yıllık geçmişe sahip kalite ödülü uygulaması bulunan ülkemiz açısından gurur verici olduğu kadar umut vericidir de. Küresel rekabet ortamında ülke ve ülkemiz işletmeleri olarak avantaj sağlamamızda kaliteyi belirleyici unsur haline getirme yönünde yapılacak her çabanın toplum refahımızı yükseltmede oynayacağı önemli rolün tüm mühendislerimizin bilincinde yer alması umudu ile... Saygılarımızla, EM Yayın Kurulu

5 TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Bu çalışmanın amacı Türkiye imalat sanayi kuruluşlarının verimlilik yönetimine ilişkin uygulamalarını incelemektir. Bu amaç için hazırlanan anket 250 sanayi kuruluşuna gönderilmiş ve 108 kuruluş tarafından yanıtlanarak iade edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kuruluşlar genellikle verimliliğin önemini kabul etmektedirler. Ancak elde edilen yanıtlan istatistiksel olarak anlamlı yorumlayabilmek mümkün olamamıştır. Türkiye imalat sanayi kuruluşlarının verimlilik ile ilgili uygulamaları, işletmelerin iç etmenlerinden çok dış koşullar tarafından biçimlenmektedir. Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık, işletmelerin tutarlı politika ve stratejiler uygulayabilmelerini güçleştirmektedir. Verimlilik yönetimine ilişkin çalışmaların "modayı izlemek" davranışı olduğu yorumunu yapmak mümkündür. The purpose of this study is to analyze productivity management styles in the Turkish manufacturing companies. A çuestionnaire was designed and sent to 250 manufacturing organizations and 108 responses were collected back. The study has revealed that the ımportance of productivity has been accepted generally. However. the responses can not be 'ınterpreted as statistically significant results. The productivity practices in the Turkish manufacturing organizations are infleunced by external forces rather than internal factors. The unstable eccnomic conditıons in Turkey create difficulties tor the managers to pursue stable and sound productivity polıcies and strategies. The productivity management practice m the Turkish organizations can be described as a behaviour of "following the fashion." GİRİŞ İŞLETMELERDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ Ekonomikbüyümenin önemli bir etkeni olarak verimlilik, Kavram ve uygulama alanı gelişmekte olan ülkelerde son olarak verimlilik, farklı bilim yıllarda büyümenin analizinde dallarını ilgilendirmekte ve çok odak noktası haline gelmiştir, değişik alanda karşımıza çık- Kaynakların etkin kullanımı ile maktadır. Bununla beraber posermayenin büyümesi ve yatı- jtjka> ekonomi, psikoloji, mürımların artması, ekonomik bü- j hend Siik ve işletmecilik gibi yümede kuşkusuz ki etkili oldeğj jk perspektiflerden bakılsa maktadır. Ancak sınırlı kaynak- i jign, taların etkin kullanımı sorunu, ı n m m dahj v e r i m j k He teme değişmediği görülmektedıkkatlerın verimliliğin lyıleştırıl-.., 3 Y Tarihsel gelişim içerisinde SS 8 l SlîS e y Bu u n SK! Türkiye'de verimlilik yönetimi ile v f rimlilik kavramın, ilk defa ele ilgili çalışmalar yapan imalat alanlar v f tanımlayan lar ıktı- Prof. Dr. sanayi kuruluşlarının elde etsat Ç lar olmuştur. Ikt.sat bilimi, Sıtkı GÖZLÜ tikleri sonuçların ortaya çıkarıl- '"san istek ve gereksinimlerini ması ve sorunların belirlenmesi karşılamak amacıyla mal ve İJ.Ü. İşletme Fakültesi amaçlanmıştır. hizmetlerin üretimi, dağılımı ve mı*. i e».,.. c 1QQ Cilt : 7 Şayi : 5 IVVÖ

6 tüketimi konularıyla uğraşmaktadır. Bu bağlamda üretimin nitelik ve nicelik yönünden artırılarak toplumsal refahın iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Üretimin artırılması başlıca iki yol kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi toprak, emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin daha büyük mliktarlarda kullanılması, diğeri ise bu türden üretim girdilerinin daha etken yöntemlerle tüketim çıktılarına dönüştürülmesidir. Verimlilik, burada sözü edilen ikinci yol ile ilgili bir kavramdır. Buna göre verimliliği herhangi bir üretim sürecinde girdilerle çıktılar arasındaki oran ile ilgili bir etkenlik kavramı biçiminde tanımlamak mümkündür. Birinci yol ise İngilizce'de "producibility" kavramının karşılığı olarak Türkçe'de kullanılması mümkün olan "üretebilirlik" terimi ile açıklanabilen bir olgudur. Genel olarak örgütsel sistem performansının yedi temel ölçüsü bulunduğu kabul edilmektedir. Bu ölçüler; verimlilik, etkenlik, etkililik, kalite, karlılık, iş yaşamının kalitesi ve yenilik olarak ifade edilmektedir. Bu ölçülerden verimliliği herhangi bir üretim sürecinde girdilerle çıktılar arasındaki oran ile ilgili bir etkenlik kavramı biçiminde daha önce tanımlamıştır. Bunlardan etkenlik ölçüsü, beklenen standart çıktı ile elde edilen gerçek çıktı arasındaki oran tarafından temsil edilirken etkililik, üretim hedeflerinin elde edilme derecesini belirtmektedir. Kalite ölçüsünü bir sistemin gereksinimlere, spesifikasyonlara ve beklentilere uygunluk derecesi olarak tanımlamak mümkündür. Karlılık ölçüsü, toplam gelirler ile toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İş yaşamının kalitesi, sistem üyelerinin sistemin sosyal ve teknik yönleriyle uyumunu saptamakta, yenilik ise yaratıcılık olgusu ile açıklanmaktadır. Verimliliğin birçok örgütsel sistem performans ölçüsü ile bağlantısı olması nedeniyle bir örgütte bu ölçülerin değişik bileşimlerinin bulunması mümkündür. Örneğin, bir örgütsel sistemin etkili ve etken olabilmesi ancak kar etmeyen bir durumda olması mümkün olduğu gibi, kar eden ancak etkili olmayan bir durumda bulunması da mümkündür. Verimlilik kavramının karmaşıklığı nedeniyle verimliliği etkileyen etmenlerin değişik biçimlerde ele alınarak açıklandığı görülmektedir. Örneğin, Prokopenko bir işletmede verimliliğin iyileştirilmesini etkileyen etmenleri içsel ve dışsal olmak üzere başlıca iki kümeyerayırmaktadır. Bunlardan içsel etmenleri sert Ve yumuşak etkenler, dışsal etmenleri ise yapısal düzenlemeler, doğal kaynaklar, devlet ve alt yapı olarak belirlemektedir [Prokopenko, 1987]. Değişik yapıya sahip uzmanların ve kişilerin, verimliliği değişik biçimlerde algılanmaları ve yorumlamaları nedeniyle verimlilik kavramı değişik biçimlerde anlaşılmaktadır. Bu bağlamda verimlilik; iktisatçılar, mühendisler, işletme yöneticileri, muhasebeciler ve personel yöneticileri tarafından değişik biçimlerde tanımlanmakta ve ölçülmektedir [Sumanth, 1985]. a) İktisatçılar verimliliğin ölçülmesinde indeks, üretim fonksiyonu ve girdi-çıktı yaklaşımlarını uygulamakta ve genellikle emek verimliliği gibi kısmi ölçüler kullanılmaktadır. b) Mühendisler açısından verimlilik; birim zaman başına sağlanan üretim, birim emeksaat başına sağlanan üretim, birim malzeme girdisi başına sağlanan üretim ve makine yararlanma oranı gibi fiziksel değerler olarak ifade edilmektedir. c) İşletme yöneticileri ise şirketin karlılığını gösteren verimlilik ölçüleri ile ilgilenmekte ve işletmenin genel'yönetim politikasını gözönünde bulundurmaktadırlar. d) Muhasebeciler, verimliliğe birim maliyetler ve sermaye bütçeleme açısından yaklaşmaktadırlar. e) Personel yöneticileri veya daha genşl anlamda davranış uzmanları; iş örgütlerinde insan verimliliğini, toplam çalışma saatleri içinde harcanan emek-saat olarak tanımlanmaktadırlar. Hangi yapıya sahip uzman tarafından kullanılırsa kullanılsın temel olarak üç tür verimlilik tanımının bulunduğu belirlenmiştir. Bunlar; kısmi verimlilik, toplam faktör verimliliği ve toplam verimlilik oranlarıdır. Ancak verimlilik kavramının yaşama geçirilmesindeki çeşitli güçlükler, işletme yöneticilerinin uygulamada verimlilik ile ilgili farklı ölçüler, indeksler ve oranlar kullanılmasına yol açmaktadır [Mahoney, 1988] [Sink, 1985]. A.B.D.'nde 61 imalat sanayi kuruluşunu kapsayan bir alan araştırmasında, bildirilen verimlilik göstergelerinin %80.4'ünün standart dışı olduğu saptanmıştır. [Sumanth, 1981]. Bir işletmede verimlilik yönetimi, disiplinler arası ve geniş perspektifi olan bir işlevdir. Kalite yönetimi, planlama, iş ölçümü, bütçeleme, muhasebe ve personel işlevleriyle etkileşim içerisindedir. Verimlilik yönetiminin temel öğelerini verimliliğin planlanması, ölçümü, değerlendiril- T^UkTT^Tffc* ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Cilt: 7 Sayı :

7 mesi, denetimi ve iyileştirilmesi çalışmaları oluşturmaktadır. Bu çalışmaların temel amacı, mamul veya hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve satışı ile ilgili işlemlerde maliyetlerin azaltılmasıdır. Bu kapsam içinde çalışanlarda verimlilik bilincinin oluşturulması, verimlilik ile ilgili stratejik planların hazırlanması, ölçme, değerlendirme, denetim ve iyileştirme strateji ve tekniklerinin oluşturulması ve bu bileşkenlerin tümünün etkili olarak yaşama geçirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. A.B.D.'nde bazı sanayi ve hizmet işletmelerinde verimlilik yönetimin sorumluluğu; "Verimlilik Müdürü", "Verimlilik Koordinatörü" veya "Verimlilik Yöneticisi" unvanına sahip yetkili kimselere verilmektedir [Sumanth, 1985]. İngiltere'deki sanayi ve hizmet işletmelerinde ise verimlilik ile ilgili sorumluluk ve görevlerin, örgütlerin alt kademelerine verildiği bildirilmektedir [Stainer, 1991]. Verimliliğin planlaması, verimlilik düzeyleri ile ilgili hedeflerin belirlenmesi amacını güden bir faaliyet olarak düşünülmektedir. Verimliliğin iyileştirilmesi ise daha yüksek verimlilik elde edilmesi amacıyla çeşitli tekniklerin uygulamaya konulması çalışmalarını kapsamaktadır. Sumanth ve Omachonu yaptıkları bir araştırmada elliden çok verimlilik iyileştirme tekniği saptamış ve bunları beş küme halinde sınıflandırmıştır. Bunlar; teknoloji temelli, çalışan temelli, mamul temelli, görev temelli ve malzeme temelli teknikler olup endüstri mühendisliği, pazarlama, sistem kontrol, psikoloji vb. disiplinler ile ortak kesitleri olan tekniklerdir [Sumanth ve Omachonu, 1982]. ARAŞTIRMA VE BULGULAR Tstb 1. Türkiye'de faaliyet gösteren 250 sanayi kuruluşuna gönderilen anket, 108 kuruluş tarafından yanıtlanmış ve iade edilmiştir. Anketlerin gönderilmesine Kasım 1994 tarihinde başlanmış ve toplanması yaklaşık 5 ay sürmüştür. Ankete katılan 108 kuruluşun %28'P kamu, %72'si ise özel sektörde faaliyet göstermektedir. Anket sonuçları, kuruluşların %28'inin değişen oranlarda yabancı sermaye ile ortaklığı bulunduğunu göstermektedir. Çalışan kişi sayısına göre bu kuruluşların %4'ü küçük ölçekli işletme (0-50 kişi), %48'i orta ölçekli işletme ( kişi) ve diğer %48'i ise büylük ölçekli işletme (500 kişiden fazla) ayrımına girmektedir. Ankete katılan kuruluşlar, yıllık satışları itibariyle değerlendirildiği takdirde %5'inin 100 milyar TL.'den az, % 45'inin 101 milyar ile 1 trilyon TL, arasında, %43'ünün 1 trilyon ile 5 trilyon TL. arasında ve diğer %7'sinirı 5 tirilyon TL.'den fazla yıllık satış miktarlarına sahip olduklar! saptanmaktadır. Bu kuruluşların %72'si halen verimlilk ölçümü ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü bildirmektedir. Verimlilik ölçümü ile ilgili çalışmalar yapmadığını bildiren diğer %28, Tablo 1 'de belirtilen nedenleri engel olarak göstermektedir. Verimlilik ölçümü hakkında bilgi eksikliği mevcuttur VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜNDEKİ ENGELLER Verimlilik ölçümünün yapılmasında işgücü sorunları mevcuttur. Bugünkü mamul kalitesi pazar ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Finansal güçlükler verimlilik ölçümünün yapılmasına elvermektedir. İşletmenin içinde bulunduğu koşullar verimlilik ölçümünün yapılması için uygun değildir Çok Önemli Kuruluş Önemli Sayısı Az Önemli Yukarıdaki Tablo 1 'de görüldüğü gibi verimlilik ölçümünde karşılaşılan temel engellerin başında "verimlilik ölçümü hakkında bilgi eksikliğinin" ve "işletmenin içinde bulunduğu uygun olmayan koşulların" geldiği görülmektedir. "İşgücü sorunları' ve "mamul kalitesinin tatmin edici olması" ikinci sırasında önemli engeller olarak belirtilmektedir. "Finansal güçlüklerin" az sayıda kuruluş tarafından engel olarak belirtildiği görülmektedir. Verimlilik ölçümünde temel alınan öğeler ile ilgili yanıtlar toplu halde Tablo 2'de görülmektedir. Bunların başında "kalite, dolaysız üretim işçiliği, üretim programları ve stok kontrolü" gelmektedir. Bu öğeleri "kar,- dolaylı üretim işçiliği, malzeme, satışlar, tüm çalışanlar ve enerji" izlemektedir I 3 CUt: 7 Sayı: ÜMnTICTDT H/ITTlXI7VnVIOT <"<,

8 Tablo Z VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜNDE TEMEL ALINAN ÖĞELER Kalite Dolaysız üretim işçiliği Üretim Programları Stok kontrol u Kar Dolaylı üretim işçiliği Malzem e Satışlar Tüm çalışanlar Enerj i Satın alma işlemleri Teçhizat Sunulan hizmetler Tesis Alacakla r Borçlar Büro işçiliği Taşıma Diğer Kuruluş Sayısı "Satın alma işlemleri, teçhizat, sunulan hizmetler, tesis ve alacaklar" gibi öğeleri; "borçlar, büro işçiliği ve taşıma" en son sırada işlemektedir. 'Buna göre işletmelerin verimlilik ölçüm ve değerlendirme çalışmalarını üretim bölümünde yoğunlaştırdıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Tablo 3'teki sonuçlar da bu hususu doğrular niteliktedir. Tebk> a Üretim Büro UYGULANAN İŞ STANDARTLARI Destek hizmetler Diğer Kuruluş Sayısı Tablo 3'te görüldüğü gibi ankete katılan kuruluşların yaklaşık %85'i iş standartları uygulandığını bildirmektedir. Uygulanan iş standartlarının başında üretim ile ilgili standartlar gelmekte, bunu büro ve destek hizmetleri ile ilgili standartlar izlemektedir. İşletmelerin yaptığı değerlendirmeye göre verimliliği etkileyen etmenler toplu halde Şekil 1 'de görülmektedir. Bunların başında "iş gücünün niteliği ve yapısı" gelmektedir. Bu etmeni "tesis, makine ve teçhizat yatırımları, teknolojik gelişme ve malzeme, ara girdi"' izlemektedir. "Yönetim politikaları ve çalışma ahlakı" gibi etmenleri önem sırasına göre "kapasite kullanım oranı, işletmenin örgütsel yapısı, enerji maliyetleri, sermaye/emek oranı ve yasal düzenlemeler" izlemektedir. Buna göre kuruluşlar açısından verimlilik yönetiminde iş gücünün niteliği ve yapısı, tesis, makine ve teçhizat gibi sermaye yatırımları, teknoloji ve malzeme başta gelen öğeler olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla doğrudan üretim sürecini etkileyen etmenler, verimlilik yönetiminde en temel öğeler olarak algılanmaktadır. Bu sonuç, Tablo 2 ve 3'den ortaya çıkan sonuçlarla uyum halindedir. Verimliliğin iyileştirilmesine ilişkin olarak bildirilen sorunlar toplu halde Şekil 2'de gösterilmektedir. Buna göre en önemli sorunun "dağınık otorite ve etkinsizlik nedeni gecikmeler" olduğu görülmektedir. "Takım çalışmasında çözümlenemeyen uyuşmazlıklar ve güçlükler ile çalışanlar arasındaki güdüleme eksikliği" önemli sorunların başında gelmektedir. "Verimliliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesindeki teknik yetersizlikler, gerçekleşemeyen programların yol açtığı geç teslimat", diğer önemli sorunlar arasında belirtilmektedir. "Verimlilik ile eşdeğer ölçüt olmadan verilen ödül ve teşvikler, modası geçmiş yasalar ve yasal zorlamalar, uzmanlaşmanın yol açtığı monotonluk ve can sıkıntısı" kuruluşlar tarafından bildirilen diğer sorunlardır. Bu sonuçlara göre işletmeler örgütsel ve yönetsel etkinsizlığin yanında üretim işlemlerindeki etkensizliklerin, verimliliğin iyileştirilmesinde en başta gelen sorunlar olduğunu belirtmektedirler. Şekil 3'de ankete katılan kuruluşların uyguladıkları iyileştirme teknikleri ile ilgili yanıtları görülmektedir. Buna göre iyileştirme tekniklerinin başında "kalite yönetimi, üretim programlama, malzeme yönetimi ve envanter kontrolü" gibi doğrudan üretim sürecini ilgilendiren teknik ve yöntemler gelmektedir. "Eğitim ve öğretim ile hedeflere göre yönetim" gibi iyileştirme tekniklerini "bilgisayar desteklr teknikler, iş ölçümü, bakım yönetimi, araştırma ve geliştirme ve mamul ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Cilt: 7 Sayı:

9 İŞGÜCÜ î TESİS. MAKJr-JA. TEÇH. J MALZEME. ARA GİRDİ I SERMAYE/EMEK TEKNOLOJİK GELİŞME KAPASİTE KULLANIMI YASAL DÜZENLEME ÖRGÜTSELYAR ENERJİ MALİYETLERİ YÖNETİM POLİTİKASI ÇAUŞMA AHLAKI 0 Şekil 1. Verimliliği Etkileyen Etmenler TEKNİK YETERSİZ ÖDÜLVE TEŞVİK DAĞINIK OTORİTE GÜDÜLEME EKSİK. GEÇ TESLİMAT UYUŞMAZLIK YASALAR MONOTONLUK I Seki Z Verimliliğin İyileştirilmesinde Sorunlar İ TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME standartlaştırma" izlemektedir. Bu sonuçlara göre kuruluşların önem verdikleri verimlilik iyileştirme tekniklerinin genellikle üretim işlemlerinin etkenliğini artırmaya yönelik teknikler olduğu saptanmaktadır. Araştırma kapsamındaki sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu, istanbul Sanayi Odası tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmektedir. Bu işletmeler modern teknolojinin kullanıldığı, oldukça nitelikli iş gücünün istihdam edildiği ve göreli olarak ileri yönetim tekniklerinin uygulandığı üretim örgütleridir. Bu çerçeve içinde değerlendirildiği takdirde verimlilik bilincine sahip olmaları GRUP TEKNO. BİLGİSAYAR MdUİTCHKJ. BAKIM YöKKTM fihaksal TEŞVİK. ÖDÜLLENDİRME İŞ ZEKOİKLEfTİR. İş CCHlf LETMC KATILIMCI YÖ1 md.qor.y6k. cttrm. ÖÖRCTM KOLOYNUM CCULÂHMRIM DEÖER MOH. MAMUL ÇCŞtT. MAMUL DASrTLŞÇ. MAMUL STÂMDÂR: üla 11,7» İ.O4 12.» 12,45 11»? 12,11 12.» I2.8S I2.U M 2.» » 13, REKLAM, PROMOS. METOT MOR. 1? ÖLÇÜMÜ İÇ TASARM İŞ DCĞCRLCHDİİL İÇ GOVCNÜfi TAS. ERGONOMI ÜRETIM PROGR. NVAHTM KOıIT. MALZEME YÖHCT. KAıITEYÖKETM 12,37 12,33 I2.S2 Itn S,03 I3.Î ,34- I3.7C O.t 1.8 ŞBU 3 Verimliliğin iyileştirilme Teknikleri Cilt: 7 Sayı: l\/f Tlirr l XTT»TO /

10 doğaldır. Anket sonuçları da bu olguyu ortaya koymaktadır. Bununla beraber anketten elde edilen sonuçlar üzerinde uygulanan faktör analizi anlamlı sonuçlar vermemiştir. Dolayısıyla anketten elde edilen sonuçları istatistiksel olarak anlamlı yorumlayabilmek mümkün değildir. Bunun yanında ankete katılan kuruluşlar; çalışan kişi sayısına, benzer üretim süreçlerini kullanan sektörlere, yabancı sermaye ortaklığı olup olmadığına ve yıllık satışlarına göre kümelendirilmiş ve verimlilik yönetiminde ne gibi farklılıkları olduğu yorumlanmaya çalışılmıştır. Ancak anlamlı yorumla elde etmek mümkün olamamıştır. İmalat sanayi kuruluşlarının verimliliğin önemimi kavramış olmakla birlikte verimliliğin yönetimi konusunda uyguladıkları politikaları açıklamak güçtür. Diğer yandan anket yollanan 250 kuruluştan 108 adetinin yanıtlarını göndermiş olması göz önünde bulundurulması gereken bir olgunun varlığını göstermektedir. Türkiye imalat sanayi kuruluşlarında verimlilik yönetimine ilişkin çalışmaların "işlerin daha da kötüye gitmesini önlemek" veya "modayı izlemek" davranışı olduğu yorumunu yapmak mümkündür. Gejjşmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler gibi istikrarsız ekonomik yapıya sahip olduğu bilinen bir olgudur. Yüksek enflasyon, işsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlikler; makro ekonomik dengelerin sağlanmasında güçlükler yaratmaktadır. Bu türden etmenler doğal olarak işletmeleri de olumsuz yönde etkilemektedir. İşletme yöneticileri için strateji oluşturmak, planlama yapmak ve geleceği kestirmek, Türkiye gibi istikrar kazanmamış ortamlarda çok güç olmaktadır. Makro değişkenlerin denetlenmesinin çok güç olduğu bir ülkede, işletmelerin tutarlı yönetim politikaları izlemelerinin kolay olmayacağı.açıktır. Verimliliğin iyileştirilmesinde en önemli etkenlerin başında kuşkusuz ki teknoloji gelmektedir [Kao ve diğerleri, 1995]. Anket sonuçlarına göre imalat sanayi kuruluşları da teknolojinin verimliliği etkileyen önemli etkenler arasında olduğunu bildirmektedirler. Ancak Türkiye'nin bilim ve teknoloji sıralamasında dünya ülkeleri arasında arka sıralarda geldiği bilinen bir hususdur [Kazgan, 1994]. Bunun yanında ileri teknoloji kullanımı ile ilgili alan araştırmaları da Türkiye imalat sanayinin teknolojik düzeyi hakkında olumlu sonuçlar vermemektedir [Taşkın ve diğerleri, 1995]. Boratav, Türel ve Yeldan tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada son orıbeş yıl içinde Türkiye ekonomisinin hızlı büyümediği ortaya konmaktadır [Boratav, Türel ve Yeldan, 1995]. Türkiye'de tasarruf oranlarının ileri sanayi ülkelerine göre oldukça düşük olması ve buna bağlı olarak yatırımların da istenen düzeyde gerçekleşememesi, sanayinin genel verimlilik düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu kapsayan bir başka araştırmada yılları arasında emek, sermaye ve toplam verimlilik göstergeleri incelenmiştir [Özmucur, 1993]. Bu araştırmanın sonuçlarına göre 1982 yılı ile 1992 yılı karşılaştırıldığında verimlilikte artışlar elde edilmiş olduğu görülmektedir. Ancak bu yıllar arasında verimliliğin bazı yıllarda azalmalar gösterdiği ve daha sonraki yıllarda tekrar artmaya başladığı saptanmaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre Türkiye imalat sanayi kuruluşlarının oldukça istikrarsız iktisadi ortamlarda faaliyet gösterdikleri belirlenmektedir. Diğer yandan son yıllarda uygulanan iktisadi politikaların da verimlilik artışlarında önemli etkiler sağladığını söylemek mümkün değildir. Foroutan tarafından gerekçekleştirilen bir araştırmada 1980 yılından sonra Türkiye'de uygulanan serbest ticaret politikalarının, özel sektörde faaliyet gösteren imalat sanayi kuruluşlarında mütevazi ölçüler içinde verimlilik artışları sağladığı bildirilmektedir [Foroutan, 1991]. Aynı araştırmada kamu sektöründe faaliyet gösteren imalat sanayi kuruluşlarındaki verimlilik artışlarının ise başka nedenlerden ortaya çıktığı belirtilmektedir. Buna benzer olarak 1980'li yılların ortalarından itibaren Bolivya'da uygulanan serbest ticaret politikasının da imalat sanayi kuruluşlarında verimlilik artışları sağladığını gösteren kanıtlar bulunmadığı tir değer araştırmada bildirilmektedir [Jenkins, 1995]. Ay-. doğuş tarafından gerçekleştirilen araştırmada da Türkiye imalat sanayinde yılları arasında ihracat artışı ve ithal ikamesinin toplam faktör verimliliğindeki değişmelerin önemli birer açıklayıcısı olmadıkları ortaya konmuştur [Aydoğuş, 1993] yılları arasında Türkiye imalat sanayi kuruluşlarında katma değer, ücretler ve istihdam arasındaki ilişkileri inceleyen bir diğer araştırmada ise sağlanan verimlilik artışlarının gerçek ücretlerdeki aşınmadan kaynaklandığı bildirilmektedir [Şenesen ve Erol, 1995]. Türkiye imalat sanayinde verimlilikte yıllara göre belli 8 Fl\TTMTPTinf»*TTT I7XTlMPf irit ' u>mısua ı J\I IVIVJrucnısıcıı^ıVTI Cilt: 7 Sayı:

11 düzeyde artışlar sağlandığını yapılan çeşitli araştırmalar göstermektedir. Ancak verimlilik artışlarının büyük yatırımlar, ileri teknolojinin yaygın biçimde uygulanması, tesis ve teçhizatın zamanında yenilenmesi, sınai üretimde kullanılan malzeme ve enerji girdilerindeki maliyet indirimleri veya gerek iç pazar ve gerekse dış pazardaki önemli talep artışları sonucu kapasitenin tam kullanımı gibi nedenlere bağlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Türkiye'de gelir dağılımının son yıllarda emekçiler aleyhine bozulması, kazanç paylaşımının uygulanmadığını göstermektedir. Halbuki verimliliğin iyileştirilmesinde "kazanç paylaşımı" uygulamasının çok önemli bir etken olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur [Shepard, 1994]. Kalite çemberleri gibi "katılımcı yönetim" uygulamalarının da Türkiye imalat sanayinde yaygın olarak uygulanmadığı çeşitli araştırmalarla saptanmıştır [Gözlü, 1993] [Düren, 1990]. Emek arzının emek talebine göre yüksek ve işsizliğin önemli boyutlarda olduğu bir ülkede çalışanların güdülenmesi ve doyumu, işletme yöneticileri tarafından gerekli ve zorunlu bir etken olarak görülmemektedir. Anketlere verilen yanıtlardan çıkan genel sonuç ta kuruluşların verimlilik yönetiminde üretim işlemlerinin etkenliği üzerinde yoğunlaştıklarını ve bu hususa önem verdiklerini göstermektedir. Türkiye imalat sanayi kuruluşlarında verimlilik yönetimi ve politikaları, işletmelerin iç etkenlerinden çok dış etkenler tarafından etkilenmekte ve biçimlenmektedir. Türk sanayinin nitelikli insan gücü bakımından önemli birikimi olmasına karşın ülke ekonomisinin yapısal bozukluğu ve istikrarsızlığı, verimliliğin planlanması ve iyileştirilmesine ilişkin politikaların oluşturulmasını ve yürütülmesini güçleştirmektedir. Verimlilik yönetimine ilişkin çalışmaların "işlerin daha da kötüye gitmesini önlemek" veya "modayı izlemek" gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. KAYNAKÇA 1. AYDOĞUŞ, O., "Türkiyede İmalat Sanayinde İthal İkamesi, ihracat Artışı ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkileri: ", ODTÜ Gelişme Dergisi. 20(4) BORATAV, K., Türel, O., ve Yekten, E, "The Turkish Economy in : A Balance Sheet, Problems and Prosects" METU Studies in Development. 22 (1), 1-36, DÜREN, A.Z., İsletmelerde Kalite Çemberleri. Evrim Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, FOROUTAN, F., "The Effect of Trade Reioım in Turkey on Productivity: " I. Verimlilik Kongresi. Bildiriler, , Ankara, Kasım GÖZLÜ, S., "Ouality Circle Activities in the Turkish Establishments", Comouters and Industrial Engeneering. Cilt 25, No. 1-4, 37-40, JENKINS, R., "Does Trade Liberalization Lead to Productivity Increases? A Case Study of Bolivian Manufacturing", iournal of International Development. Cilt 7, No. 4, , KAO, C. ve diğerleri, "Productivity Improvent: Efficiency Approach vs. Effectiveness Approach", Omega. International Journal of Management Science. Cilt 23. No. 2, , KAZGAN, G., Yeni Ekonomik Düzen'de Türkiye'nin Yeri, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul MAHONEY, T.A., "Productivity Defined: The Relativity of Efficiency, Effectiveness, and Change", Productivitv in Organizations içinde, John P. Champbell ve diğerleri (Der.), Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 13-39, ÖZMUCUR, S., "Productivity and Profitability in the 500 Largest Firms of Turkey, ", Boğaziçi Journal Review of Social. Economic and Administrative Studies. Cilt 7, No. 1-2, 63-71, PROKOPENKO, J., Productivitv Management. International Labour Organization, Geneva, SHEPARD III, E.M., "Profit Sharing and Productivity: Further Evidence From the Chemicals Industry", Jrv dustrial Relations. Cilt 33, No. 4 (Ekim), , SINK, D.S., Productivitv Management: Planning. Measurement and Evaluation, Control and Improvement, John VViley and Sons, New York STAINER, A.I., "Productivity Practices in the United Kingdom", Production Research: Approaching the 21 st Centurv içinde, M. Pridham ve C. O'Brien (Der.), Taylor and Francis, Londra, , SUMANTH, D.J., "Productivity Indicators Used by Mojor U.S. Manufacturing Companies: The Results of a Survey", Industrial Enoineering , Mayıs SUMANTH, D.J. ve OMACHONU V.J., Productivitv Improvement in Manufacturing Companies- A Nationvvide Survev. VVorking Paper, University ot Miami, Miami, Fla., Şubat SUMANTH, D.J., Productivitv Engineering and Management. McGraw-Hill Book Company, International Student Edition, Singapore, ŞENESEN, Ü. ve EROL, M., "Relations Betvveen Productivity, Employment and VVages in Turkish Manutacturing Industry Since 1970", Ninth VVorld Productivity Congress, Peoole. Technology and Productivitv. Cilt 1, 4-7 Haziran, İstanbul/Türkiye, , TAŞKIN, H. ve diğerleri, "A Survey of the Turkish Manufacturing Industry", Ninth VVorld Productivity Congress, People. Technology and Productivitv. Cilt. 2, 4-7 Haziran, İstanbul/Türkiye, , Cilt: 7 Sayı: CMIMTCT'IJT IJI^ MJ \j Ly A AVı TV/fTTUTUMTVrOT

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Sektörel Rekabet Gücü Raporları Dizisi OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Yazarlar Prof. Dr. Füsun Ülengin Doç. Dr. Şule Önsel Dr. Emel Aktaş Dr. Özgür

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Veysel Eren -Ufuk Orhan -Demet Dönmez Özet: Stratejik planlama, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini,

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan BAYRAKTAROĞLU Selda KAYABAŞI Sevdiye ERSOY YILMAZ

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ 435 TÜRKİYE DE KOBİ LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ GÜL, Zehra TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bir ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ ler); doğadaki kıt kaynakları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA Hazırlayan: Ebubekir TORUN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı