SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279"

Transkript

1 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel Data Prof. Dr. Seda Şengül (Çukurova Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate Çler Sgeze (Çukurova Unversty, Turkey) Abstract In ths study, mcro data sets obtaned by 2005 and 2009 Household Budget Surveys compled by Turksh Statstcal Insttute were used to estmate the parameters of household consumpton demand and calculate the ncome-demand elastctes of consumer goods. Total expendtures of the households n ths data set delvered nto the followng 12 dfferent categores of goods and servces. The expendture share of these dfferent categores of goods and servces s the dependent varable of ths model. In addton, the total household expendture, the squared total household expendture, the household sze adjusted n accordance wth the OECD equvalence scale and the logarthms of squared household sze are the ndependent varables used n the study. The Seemngly Unrelated Regresson Equatons (SURE) s used to estmate the Quadratc Almost Ideal Demand System (QAIDS) so as to determne the demand parameters of the man commodty groups. The prncpal result of the study s that the consumpton elastctes of the food and nonalcoholc beverages, housng, water, electrcty, fuel, clothng and footwear, furnture and house applances, communcatons, alcoholc beverages, cgarette and tobacco expendture are less than 1. Therefore, t can be sad that these commodty groups are consdered to be mandatory goods. On the other hand, the consumpton elastctes of the health, transportaton, educaton servces, entertanment and culture, restaurants, hotels, patsseres are more than 1. Thus, these commodty groups are consdered to be luxury goods. In ths regard, the study concludes that Turkey s consdered to be a developng country n terms of the consumpton characterstcs. 1 Grş Hanelern kısıtlı gelrlern harcama grupları arasında nasıl dağıttıkları ktsatçıların ve poltka yapıcıların en çok lglendğ alanlardan brdr. Bunun en öneml sebeplernden br mal ve hzmet tüketmnn büyük br bölümünün temel gereksnmler karşılamaya yönelk olmasıdır. Dolayısıyla hanehalkı tüketm harcamaları yaşam standardının öneml br göstergesdr. Tüketc davranışlarını belrleyen faktörler arasında gelr, lgl malların fyatları, tüketc zevkler ve terchler, farklı sosyo-kültürel yapılar ve yerleşmler sayılablr. Tüketm harcamaları çalışmalarında, gelr ve fyat esneklklernn belrlenmes le tüketm üzernde gelr ve fyat gb öneml faktörlern etks vurgulanmakta ve bu etklern büyüklüklern belrlenmes le gelecek pyasa tahmnlernn yapılması ve uygun mal poltkaların belrlenmes sağlanmaktadır. Tüketcler tarafından br mal grubuna yapılan harcama o mal grubunun üretcs açısından gelr fade ettğnden dolayı toplam tüketm harcamalarının mal grupları tbaryle dağılımının ve fyat ve gelr değşmler karşısındak esneklklernn belrlenmes, tüketcler kadar üretcler de yakından lglendrmektedr. Analz sonuçları ışığında üretcler araştırma bölgesndek tüketclern taleplern hang mallara yönlendrdklern veya fyatlarda meydana gelecek muemel br değşme karşısında tüketm kalıplarında nasıl br değşme olacağını tespt etmek suretyle fyat, tüketm ve pazarlama poltkalarını belrleyecektr (Özer, 2001). Talep sstemnn tahmn çn yapılan lk çalışmalarda zaman sers verler kullanılırken daha sonrak çalışmalara demografk değşkenlern eklenmes le yatay-kest verler kullanılmıştır. Son çalışmalarda se hem zaman hem de kest boyutunu çeren panel ver analz kullanılmaya başlanmıştır. Ancak hanehalkı çalışmalarında tekrarlı yatay-kestlerdek gözlemlern aynı olmamasından dolayı Deaton (1985), breysel gözlemlerden zyade, aynı özellklere sahp breylern gruplandırılması le elde edlen verlern (cohort) ortalamalarını baz alarak ekonomk lşkler tahmn etmey ve dolayısıyla pseudo panel ver kullanılmasını önermştr. Bu çalışmada da 2005 ve 2009 yıllarına at Türkye de hanehalkı tüketm talebne lşkn parametreler tahmn ederek; tüketm mallarının gelr-talep esneklklern hesaplamak ve hesaplanan gelr-talep esneklklernden yararlanarak karar alıcılara, poltka yapıcılara, refah düzeyn artırmaya yönelk doğru sosyal poltkaların oluşturulmasına yardımcı olacak blgler sunmak amaçlanmaktadır.

2 280 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES Ver ve Değşkenler Çalışmada Türkye İstatstk Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen, 2005 yılı ve 2009 yılı Hanehalkı Bütçe Anket (HBA) Mkro Ver Set kullanılmıştır yılı 8560 ve 2009 yılı çn hanehalkı örneklem oluşturmuştur (TÜİK 2005, TÜİK 2009). TÜİK, Hanehalkı Bütçe Anketlernde uyguladığı COICOP (classfcaton of ndvdual consumpton by purpose) sınıflamasında dkkate aldığı 12 mal ve hzmet grubu bu çalışmada ncelenen mal gruplarıdır. Bu mal grupları; 1) gıda ve alkolsüz çecekler, 2) alkollü çecek, sgara ve tütün, 3) gym ve ayakkabı, 4) konut, su, elektrk ve yakıt 5) moblya, ev aletler ve bakım merkez, 6) sağlık, 7) ulaştırma, 8) haberleşme, 9) kültür, eğlence, 10) eğtm hzmetler, 11) otel, lokanta, pastane 12) çeştl mal ve hzmetlerdr. Bu 12 mal ve hzmet grubunun bütçe paylarının bağımlı değşken olarak kullanıldığı QAIDS (Kuadratk İdeale Yakın Talep Sstem) modelnn bağımsız değşkenler se toplam harcamanın logartması, toplam harcamanın logartmasının kares, OECD eşdeğerl ölçeğne göre düzeltlmş hane genşlğnn logartması ve OECD eşdeğerlk ölçeğne göre düzeltlmş hane genşlğnn karesnn logartmasıdır. Çalışmada kullanılan değşkenlern ortalama değerler ve standart sapmaları Tablo 1 de sunulmuştur. Değşkenler Açıklama w1=gıda Gıda harcaması/toplam harcama w2=gym Gym ve ayakkabı harcaması/toplam harcama w3=konut Konut, su, elektrk, gaz harcaması /toplam harcama w4=moblya Moblya ve ev aletler harcaması/toplam harcama w5=sağlık Sağlık harcaması/ toplam harcama w6=ulaştırma Ulaştırma harcaması/toplam harcama w7=haberleşme Haberleşme harcaması/ toplam harcama w8=eğtm Eğtm hzmetler harcaması/toplam harcama w9=evdışı Otel, lokanta, pastane harcaması/toplam harcama w10=kültür Kültür, eğlence harcaması/toplam harcama w11=dğer Çeştl mal ve hzmetlern harcaması/ toplam harcama w12=alkol-tütün Alkollü çecek, sgara, tütün harcaması/toplam harcama LOECD OECD eşdeğerl ölçeğne göre düzeltlmş hane genşlğnn logartması SLOECD OECD eşdeğerl ölçeğne göre düzeltlmş hane genşlğnn karesnn log LHARCAMA Hanehalkı aylık toplam harcamasının logartması 4,04 7,39 SLHARCAMA Hanehalkı aylık toplam harcamasının karesnn logartması 6,08 14,79 Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değşkenler ve Tanımlayıcı İstatstkler Değşkenlere at tanımlayıcı statstklere baktığımızda 2005 ve 2009 yıllarında hanelern tükettkler mal ve hzmet gruplarının bütçe paylarında öneml br değşklk olmadığı saptanmıştır. Gıda harcamasının toplam harcama çndek payı 2005 yılında %25.7 ken 2009 yılında %23.4 e düşmüş, otel, lokanta pastane gb ev dışı gıda harcamasının toplam harcama çndek payı se sözü edlen dönemde %4.2 den %4.9 a yükselmştr. OECD eşdeğerlk ölçeğne göre 2005 yılında 2.31 olan hane genşlğ 2009 yılında 2.17 ye düşmüştür. 3 Yöntem Hem gelşmş hem de gelşmekte olan pek çok ülkede zaman çersnde hanehalkı bütçe anketler dğer verlere kıyasla daha sstematk ve düzenl olarak toplanmaktadır. Bu da, tüketm davranışlarının hem breyler arasında hem de zaman çnde nasıl değştğn belrlemeye yönelk çalışmaların yapılmasına, yan panel verlern kullanılmasına olanak tanımaktadır. Ancak, hanehalkı bütçe anketler genellkle farklı hanelerden gözlemlenen tekrarlı yatay-kest anketlernden oluşmaktadır. Bu şeklde derlenen Hanehalkı Bütçe Anket verlernde (tekrarlanan yatay-kestlerde) breylern aynı olmaması nedenyle; breysel gözlemlern gruplandırılması (cohort) le oluşturulan pseudo panel ver kullanılmaktadır. Breysel gözlemlern gruplandırılması breylern zamanla değşmeyen ortak özellklerne (doğum yılı, cnsyet, eğtm, yerleşm yer büyüklüğü vb. ) göre yapılmaktadır ve her br grup pseudo panel vernn cohortlarını oluşturmaktadır. Öyle k hanedek referans kşnn (hanehalkı res) doğum yılı ya da eğtm düzeyne göre gruplandırma yapılmaktadır (Gardes vd, 2005). Bu çalışmada, hanedek referans kşnn (hanehalkı resnn) doğum yılına (yaşına) ve eğtm düzeyne göre cohortlar oluşturulmuştur. Hanehalkı resnn yaşına göre oluşturulan beş cohort ve hanehalkı resnn eğtm düzeyne göre oluşturulan 4 cohort sırasıyla;1) Hanehalkı resnn yaşının 35 den küçük olduğu haneler,2) Hanehalkı resnn yaşı 35 ve 44 arasında olan haneler, 3) Hanehalkı resnn yaşı 45 ve 54 arasında olan haneler, 4) Hanehalkı resnn yaşı 55 ve 64 arasında olan haneler, 5) Hanehalkı resnn yaşı 65 ve üstü olan haneler,6) Hanehalkı resnn okur-yazar olmadığı ya da okur-yazar olup br okul btrmedğ haneler, 7) Hanehalkı resnn lkokul-lköğretm öğrenm düzeynde olduğu haneler, 8) Hanehalkı resnn ortaokul-orta deng meslek lses ya

3 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 281 da lse-lse ve deng meslek lses öğrenm düzeynde olduğu haneler ve 9) Hanehalkı resnn yüksekokulfakülte, yüksek lsans ve doktora öğrenm düzeynde olduğu hanelerdr. Uygulamalı talep çalışmalarında özellkle hanehalkı bütçe verleryle tutarlı br fonksyonel bçme sahp olması ve tahmnnn de kolay olması nedenyle AIDS talep sstem kullanılmaktadır. AIDS model Eştlk 1 de sunulmuştur. w P log( ) P Burada;,j=1,2,,12 (1) w :. malın harcama payını, : toplam harcamayı, P: genel fyat ndeksn, P :. mal grubunun fyatını göstermektedr. Eştlk 1 n parametreler tbaryle doğrusal olmamasından kaynaklanan tahmn güçlüğünü gdermek çn model Stone fyat ndeks kullanılarak (Eştlk 2) doğrusallaştırılmaktadır. Doğrusallaştırılan bu model, Doğrusal Formda İdeale Yakın Talep Sstem (Lnear Approxmated Almost Ideal Demand System-LA/AIDS) olarak adlandırılmaktadır (Deaton & Muellbauer, 1980b). Ancak, Stone fyat ndeksnn eşanlılık sorununa yol açması nedenyle amprk çalışmalarda farklı fyat ndekler kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan fyat ndeks Eştlk 3 te verlmştr (Burton ve Young, 1992). n n n 1 log P log P log P log P (2) o j j j1 n log P w log p,j=1,2,,n (3) 1 w : w nn ortalaması, P : mal grubunun aylık fyat ndeksdr. Ancak, her br mal grubuna at fyat verler sağlanamadığından Eştlk 1 den fyat değşken çıkarılmıştır. Eştlk 3 tek fyat ndeks se her br mal grubunun fyatının gösterges olarak, bu mal gruplarının her br çn 2005 ve 2009 yıllarında TÜİK tarafından hesaplanan aylık fyat ndeks (TÜİK, 2009) verler kullanılarak hesaplanmıştır. Bu durumda, AIDS model Eştlk 4 şeklnde gösterleblr. Fyat değşken modelde yer almadığından smetr kısıtının da test edlmesne gerek kalmamıştır. w log( ) =1,2,,12 (4) P Toplam harcama. mal grubunun bütçe payı üzernde her zaman doğrusal olarak artan br etkye sahp olmayablr. Bağımsız değşkenler arasında yer alan toplam harcamanın karesnn modele dahl edlmes durumunda AIDS model, Karesel İdeale Yakın Talep Sstem ne (QAIDS) dönüşmektedr. Bu çalışmada da, toplam harcamanın bütçe payı üzerndek doğrusal olmayan etksn elde edeblmek çn QAIDS model kullanılmıştır (Banks vd., 1997). log( ) n kares Eştlk 4' te sunulan eştlğe eklendğnde Eştlk 5 te verlen QAIDS model elde P edlmştr. w log( ) log( ) (5) P P Çalışmada kullanılan ver setnn özellkler ele alınarak kullanılan model se Eştlk 6 da sunulmuştur. Bu model pseudo panel ver analznde, (C,t) cohortlarında, (h,t) hanehalklarının gruplandırılması le ortaya çıkan toplulaştırılmış model, h C olmak üzere h C hpotez altında w wct olmak üzere aşağıdak şeklde elde edlr. w ln( ) ln Ct C 1 2 h P t h Pt ln ln Ct h h h =1, 2,,12, C=1, 2,,9, t=1, 2,,12 le h hc 2 (6) H

4 282 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 : t zamanında, h hanesnn harcama tutarını, : t zamanında, h hanesnn toplam harcamasının, bulunduğu cohorttak toplam harcamaya oranını, w : t zamanında, h hanesnn toplam harcaması çnde malının harcama payını, w Ct : t zamanında cohortta yer alan bütün hanelern toplam harcamaları çnde malının harcama paylarının toplamının ağırlıklı değern, ln : t zamanında, h hanesnn OECD eşdeğerl ölçeğne göre düzeltlmş hane genşlğnn logartmasını, 2 ln göre düzeltlmş hane genşlğnn karesnn logartmasını göstermektedr. : t zamanında, h hanesnn OECD eşdeğerl ölçeğne Tam talep sstem tahmnlernde, sstem oluşturan eştlkler arasında korelasyon olma olasılığı nedenyle ve eştlkler arasındak kısıtlardan dolayı sstem oluşturan eştlklern brlkte tahmn edlmes gerekmektedr.bu nedenle Eştlk 6 dak sstem Zellner n (1962) önerdğ görünürde lşksz regresyon (SUR) denklemler set olarak ele alınablr ve SUR tahmn edcsyle (SUR estmator, SURE) le tahmn edleblr. Sstemde hata termler arasında korelasyonun olması sebebyle varyans-kovaryans matrs tekl olmaktadır. Bu matrsn tekl olması da, mal gruplarının bütçe payları toplamının 1 e eşt olması ve her br harcama denklemndek hata termler toplamının da sıfıra eşt olması gerektğnden sstem tahmnn mkânsız kılmaktadır. Bu da n sayıdak denklemden oluşan sstemden herhang br denklemn atılması (hang denklemn modelden atılacağı tahmn sonuçlarını etklemez) ve n-1 sayıdak denklemden oluşan sstemn tahmn edlmesyle çözüleblmektedr. Sstemden atılan n nc denklemn parametres se toplama şartı ( 1) gereğnce dğer denklemlern parametrelernden kolayca hesaplanablmektedr (Judge vd., 1988). Ana mal grupları tbaryle AIDS n tahmnnde 12 denklemden oluşan sstemden çeştl mal ve hzmetler mal grubuna at denklem çıkarılarak 11 denklem tahmn edlmştr. Eştlk 6 nın gruplandırılmış verler (ya da cohortlar) üzernden oluşturulmasından dolayı hata term her br gruptak hanehalkı sayısına bağlı olarak değşen varyanslıdır. Kakwan (1977), hata term varyansının her br gruptak (cohorttak) hanehalkı sayısı le ters orantılı olduğunu ve bu değşen varyansın Ağırlıklı En Küçük Kareler yöntemyle düzeltlebleceğn göstermştr. Bunun çn sstemdek tüm değşkenlere at gruplandırılmış verler (sabt term dahl) her br gruptak hanehalkı sayısının karakökü le çarpılmak suretyle dönüştürülmüştür. Panel verler, brm etknn sabt yada rassal olmasın göre Sabt etkler model ya da Rassal etkler model olarak ayrılmaktadır. Sabt ve Rassal etkler modeller arasındak en öneml fark, brm etknn bağımsız değşkenlerle lşkl olup olmamasıdır. Hausman (1978), yokluk hpotez ( H0 E( u / ) 0 ) altında her ks de tutarlı ve bununla brlkte, yokluk hpoteznn reddedlmes durumunda farklı olasılık lmtlerne sahp olan k tahmn edcy karşılaştırmayı önermştr. Buna göre, brm etknn bağımsız değşkenler le lşksz olduğu rassal etkler model çn Between tahmn edcs ( ˆBetween ) ve brm etknn bağımsız değşkenler le lşkl olduğu sabt etkler model çn Wthn tahmn edcs ( ˆwthn ) karşılaştırılmıştır (Baltag, 2005). Çalışmada Türkye dek tüketm mallarının gelr-talep esneklklern hesaplamak çn kullanılacak AIDS model ve QAIDS modelnn gelr-talep esneklk formüller Eştlk 7 ve Eştlk 8 de sırasıyla verlmştr. a w 1 =1,2, 12 (7) q 1 2 ln( ) =1,2,,12 (8) w w P t 4 Araştırma Bulguları 4.1 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamalarının Cohortlara Göre Dağılımı 2005 yılında 12 mal grubunun cohortlara göre oratalama harcama paylarının verldğ Tablo 2 ye baktığımızda,2005 yılında %25.9 olan gıda harcama payı, hanehalkı resnn 35 yaşından küçük olduğu hanelerde %22.7 oranıyla genel ortalamanın altında, 65 yaşından büyük olduğu hanelerde se %30.6 oranıyla ortalamanın üstündedr. Benzer şeklde 2005 yılında hanehalkı resnn okur yazar olmadığı ya da okur-yazar olup br okul btrmedğ hanelerde gıda harcama payı %37.3 oranıyla dğer öğrenm düzeyler çn hesaplanan gıda harcama payından yüksek ken, hanehalkı resnn ünverste öğrenm düzeynde olduğu hanelerde se %15 oranıyla en düşüktür yılında gym- ayakkabı harcama payında cohortlara göre öneml br farklılık olmadığı gözlenmstr. t 1 t t

5 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 283 Cohort w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 35yaşından küçük Ok-yaz İlkokul İlköğretm ort-ort.den. meslek lses yükokul, fakülte veya lsansüstü Tablo 2: 2005 Yılında Mal Gruplarının Cohortlara Göre Ortalama Harcama Payları Tablo 3 de se 2009 yılı çn 12 mal grubunun cohortlara göre ortalama harcama payları sunulmuştur, Tablo 3 ncelendğnde 2009 yılının 2005 yılıyla benzerlk gösterdğ saptanmıştır yılında % 23 olan gıda harcama payı, hanehalkı resnn 35 yaşından küçük olduğu hanelerde % 19.7 oranıyla genel ortalamanın altında, 65 yaşından büyük olduğu hanelerde se %29.7 oranıyla ortalamanın üstündedr. Bununla brlkte, 2009 yılında hanehalkı resnn okur yazar olmadığı ya da okur-yazar olup br okul btrmedğ hanelerde gıda harcama payı %33.3 oranıyla dğer öğrenm düzeyler çn hesaplanan gıda harcama payından yüksek ken, hanehalkı resnn ünverste öğrenm düzeynde olduğu hanelerde se %16.4 oranıyla en düşüktür ve 2009 yıllarında, konut, su, elektrk ve gaz harcama payı, hanehalkı resnn 65 yaşından büyük olduğu cohortlarda ortalamadan oldukça yüksek gözlenmştr. Bu grupta en düşük harcama payı moblya ve ev aletler harcama payında gözlenmştr. Cohort w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 35 yaşından küçük Ok-yaz İlkokul İlköğret ort-ort.den. meslek ls yüksekokul, fakülte veya lsansüstü Tablo 3: 2009 Yılında Mal Gruplarının Cohortlara Göre Ortalama Harcama Payları 4.2 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamalarının Tahmn Türkye de 2009 yılında hanelern ana mal gruplarına göre talep parametrelern bulmak çn QAIDS model SUR tahmn edcyle tahmn edlmştr. Modeln sabt etkl m rassal etkl olup olmadığını saptamak çn Wthn ve Between tahmn edcler kullanılmıştır. Bu k tahmn edcnn hangsnn daha y sonuç verdğn belrlemek çn Hausman test yapılmıştır. Hausman testne göre Wthn tahmn edcsnn Between tahmn edscne göre daha y sonuç verdğ saptanmıştır. Bu durumda, bu çalışmada kullanılan ver setnn sabt etkler model çn daha uygun olduğu söyleneblr. Ayrıca çalışmada kullanılan ver setnn, breylern ortak özellklerne göre gruplandırılması yan cohortların oluşturulması nedenyle sabt etkl modeln geçerl olması beklenen br sonuçtur. Türkye de hanehalkı tüketm talebnn QAIDS model le gerçekleştrlen tahmnnde toplam harcamanın logartması ve toplam harcamanın karesnn logartması değşkenlernn katsayılarının tamamı 0,05 anlamlılık düzeynde statstksel olarak anlamlı ve ktsad beklentyle uyumlu elde edlmştr ve 2009 yılları çn Wthn ve Between tahmn edclernden elde edlen parametre tahmnler Tablo 4 ve Tablo 5`te sunulmustur. Türkye de hanehalkı tüketm talebnn QAIDS model le gerçekleştrlen tahmnnde toplam harcamanın logartması ve toplam harcamanın karesnn logartması değşkenlernn katsayılarının tamamı ncelenen mal ve hzmet grupları çn 0,05 anlamlılık düzeynde statstksel olarak anlamlı ve ktsad beklentyle uyumlu elde edlmştr yılında gıda ve alkolsüz çecekler, gym ve ayakkabı, konut, su, elektrk, yakıt, moblya, ev aletler, otel, lokanta ve pastane harcama grubunun harcama payı bell br hanehalkı büyüklüğüne kadar artacak, daha sonra azalış gösterecektr. Eğtm hzmetler, haberleşme, sağlık, ulaştırma, kültür, eğlence ve alkollü çecek, tütün ve sgara harcaması payı se ortalama hanehalkı büyüklüğüne kadar azalacak, daha sonra artış eğlm gösterecektr (Tablo 4).

6 284 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Mal Grupları Wthn Between Gıda ve alkolsüz çecekler Parametre t statstğ Parametre t statstğ Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Gym ve ayakkabı Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Konut, su, elektrk, yakıt Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Eğtm hzmetler Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Haberleşme Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Moblya, ev aletler Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Sağlık Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Ulaştırma Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Kültür, eğlence Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Lokanta, otel, pastane Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Alkollü çecek, sgara ve tütün Harcamanın logartması Harcamanın logartmasının kares Hanehalkı Büyüklüğü Hanehalkı Büyüklüğünün kares Tablo 4 :Türkye de 2005 Yılında Hanehalkı Tüketm Harcama Gruplarının Parametre Tahmnler

7 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 285 Mal Grupları Wthn Between Gıda ve alkolsüz çecekler Parametre t statstğ Parametre t statstğ Harcamanın logartması -0,079-2,90-0,043-2,27 Harcamanın logartmasının kares 0,001 2,24 0,002 1,94 Hanehalkı Büyüklüğü 0,409 7,62-0,352-3,11 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,141-4,15 0,212 2,02 Gym ve ayakkabı Harcamanın logartması -0,061-6,41-0,043-4,21 Harcamanın logartmasının kares 0,012 3,12 0,012 2,24 Hanehalkı Büyüklüğü 0,412 4,08 0,425 4,19 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,173-3,01-0,252-1,84 Konut, su, elektrk, yakıt Harcamanın logartması 0,015 4,31 0,037 1,96 Harcamanın logartmasının kares -0,020 2,16-0,011-2,26 Hanehalkı Büyüklüğü 0,512 5,90 0,119 1,96 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,073-3,37-0,068-1,74 Eğtm hzmetler Harcamanın logartması 0,017 9,11 0,028 3,13 Harcamanın logartmasının kares -0,003-8,43-0,006 5,03 Hanehalkı Büyüklüğü -0,457-6,46-0,321-2,98 Hanehalkı Büyüklüğünün kares 0,236 5,47 0,063 1,21 Haberleşme Harcamanın logartması 0,004 2,23-0,006-1,20 Harcamanın logartmasının kares -0,001-2,49-0,001-1,86 Hanehalkı Büyüklüğü -0,584-1,75-0,196 2,43 Hanehalkı Büyüklüğünün kares 0,332 1,67 0,013 1,72 Moblya, ev aletler Harcamanın logartması -0,023-3,21-0,017 2,62 Harcamanın logartmasının kares 0,006 3,25 0,001 3,25 Hanehalkı Büyüklüğü 0,376 2,11 0,109 8,60 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,072-1,96-0,018-4,40 Sağlık Harcamanın logartması -0,017-6,80-0,023 7,72 Harcamanın logartmasının kares 0,007 2,87 0,005-3,81 Hanehalkı Büyüklüğü 0,262 3,47 0,087 7,83 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,015-2,94-0,050-5,34 Ulaştırma Harcamanın logartması -0,043-2,21-0,049-2,26 Harcamanın logartmasının kares 0,015 1,80 0,011 2,72 Hanehalkı Büyüklüğü 0,428 4,81-0,239-2,76 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,284-5,81 0,152 2,70 Kültür, eğlence Harcamanın logartması -0,031-9,28-0,049-2,74 Harcamanın logartmasının kares 0,011 8,89 0,017 1,76 Hanehalkı Büyüklüğü 0,272 6,11 0,569 7,618 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,021-1,97-0,381-2,30 Lokanta, otel, pastane Harcamanın logartması 0,105 6,61 0,157 3,74 Harcamanın logartmasının kares -0,017-3,84-0,016-5,61 Hanehalkı Büyüklüğü 0,367 5,81-0,174-3,01 Hanehalkı Büyüklüğünün kares -0,249-5,73 0,008 3,21 Alkollü çecek, sgara ve tütün Harcamanın logartması -0,019-5,16-0,015-2,68 Harcamanın logartmasının kares 0,003 2,82 0,001 2,57 Hanehalkı Büyüklüğü -0,563-5,81 0,460 1,66 Hanehalkı Büyüklüğünün kares 0,031 5,48-0,298-1,65 Tablo 5 :Türkye de 2009 Yılında Hanehalkı Tüketm Harcama Gruplarının Parametre Tahmnler

8 286 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES yılında se hanehalkı büyüklüğü artıkça, gıda ve alkolsuz çecekler, gym ve ayakkabı, konut, su, elektrk, yakıt, moblya, ev aletler, sağlık, ulaştırma, kültür, eğlence, otel, lokanta ve pastane harcama grubunun harcama payı önce artış, daha sonra azalış gösterecektr. Eğtm hzmetler, haberleşme, alkollü çecek, tütün ve sgara harcaması payı se bell br büyüklüğe kadar azalacak, daha sonra artış eğlm gösterecektr Wthn ve Between tahmn edclernn parametrelernden hesaplanan gelr-talep esneklkler Tablo 6 da verlmştr. Mal Grupları Wthn Between Wthn Between Gıda ve alkolsüz çecekler Gym ve ayakkabı Konut, su, elektrk, yakıt Eğtm hzmetler Haberleşme Moblya, ev aletler Sağlık Ulaştırma Kültür, eğlence Lokanta, otel, pastane Alkollü çecek, sgara ve tütün Tablo 6: Türkye de Hanelern Ana Mal Gruplarına Göre Gelr-Talep Esneklğ Türkye genel çn harcama gruplarına br bütün olarak bakıldığında, 2005 ve 2009 yıllarında gıda ve alkolsüz çecekler, gym ve ayakkabı, konut, su, elektrk, yakıt, moblya ve ev aletler, haberleşme, alkollü çecek, sgara ve tütün gruplarının harcama esneklkler 1 den küçük hesaplanmıştır. Bu da, Türkye de bu mal gruplarının zorunlu mallar sınıfına grdğn göstermektedr. Aynı zamanda, sağlık, ulaştırma, eğtm hzmetler, kültür ve eğlence, lokanta, otel ve pastane mal gruplarının harcama esneklkler 1 den büyük çıktığından bu mal gruplarının da lüks mallar sınıfına grdğ söyleneblr. Türkye de gıda-alkolsüz çecekler harcamasının toplam harcamaya göre esneklğ 2005 yılı çn 0.83, 2009 yılı çn 0.68 bulunmuştur. İncelenen dönemlerde gıda alkolsüz çecekler harcama esneklğ düşmüştür. Bu da, Türkye de hanelern toplam harcamalarının %1 oranında artması durumunda toplam harcamalarından gıdaalkolsüz çeceklere ayıracakları payın % 1 oranından daha düşük olacağını, bu oranın 2005 yılı çn %0.83, 2009 yılı çn %0.68 oranında artacağını göstermektedr Türkye de gym ve ayakkabı grubunun harcama esneklğ, 2005 yılında 0.81, 2009 yılında 0.94`tür. Gelşmekte Olan Ülkelerde gym ve ayakkabı grubu nspeten pahalı mal grubundadır. Ayrıca, 2008 yılında yaşanan fnansal krzn etksyle 2009 yılı çn hesaplanan esneklk değernn 2005 yılına göre daha yüksek çıktığı söyleneblr. Türkye de konut, su, elektrk ve yakıt grubu harcama esneklğ 2005 ve 2009 yılları çn 0.79 ve 0.73 değeryle zorunlu mal grubundadır. Bu grup çersnde kra harcamalarının payı yüksektr. Konut harcama esneklğnn düşük olmasının nedenlernden br, son yıllarda düşük faz oranı ve uzun vadel borçlandırma yoluyla (mortgage-bu neden, aynı zamanda dünyada ve ülkemzde yaşanan fnansal krzn de çıkış nedenlernden brdr) ev sahb olanların sayısındak artıştır. Aynı zamanda, TOKİ aracılığıyla düşük gelrllernde ev sahb olmalarının son yıllarda artması konut esneklğnn düşmesnn nedenler arasında gösterleblr. Türkye de hanehalkı eğtm hzmetler harcama esneklğ 2005 ve 2009 yılları çn 1.17 ve 1.16 değerleryle benzer büyüklükte elde edlmşlerdr. Kültür ve eğlence grubu harcama esneklğ se 2005 yılında 0.92, 2009 yılında se 1.74 bulunmuştur. Türkye de 2009 yılında toplam harcama çnde eğtm harcamasının payı %0.9 değeryle, kültür ve eğlence harcama grubunun payı da %2.1 oranıyla oldukça düşüktür. Türkye de en yüksek harcama esneklğ 2009 yılı çn 1.74 değeryle kültür ve eğlence grubu çn hesaplanmıştır. Ulaştırma harcama esneklk deger her k yıl çnde 1.2 bulunmuştur. Bu esneklk değer de hanelern toplam harcamalarındak %1 lk br artışın, ulaştırma harcamaların da %1.2 oranında br artışa sebep olacağını göstermektedr. Lokanta, otel ve pastane harcama esneklğ 2005 yılından 2009 yılına 1.33`ten 1.57 e yükselmştr. Bu da hanelern toplam harcamalarının %1 oranında artması durumunda lokanta, otel ve pastane gb ev dışı gıda harcamalarının %1 oranından daha fazla artacağını göstermes bakımından önemldr ve 2009 yılları çn Türkye de cohortlara göre hesaplanan mal gruplarının gelr-harcama esneklkler Tablo 7 ve Tablo 8 de sunulmuştur yılında hanehalkı resnn yaşına göre oluşturulan cohortlar ncelendğnde, gıda ve alkolsüz çecekler harcama esneklğ bütün cohortlarda en küçük 0.81, en büyük 0.86 değeryle yaklaşık olarak tüm cohortların ortalaması çn hesaplanan 0.83 değerne yakın büyüklükte hesaplanmıştır. Ancak, eğtm cohortlarına gore gıda harcama esneklğ ncelendğnde se en yüksek 0.88 değeryle hanehalkı resnn okur-yazar olmadığı veya okur-

9 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 287 yazar olup dploması olmayan haneler çn, en düşük se 0.80 değeryle hanehalkı resnn ünverste öğrenm düzeyne sahp olduğu haneler çn hesaplanmıştır yılında se hanehalkı resnn yaşına göre oluşturulan cohortlar ncelendğnde, gıda ve alkolsüz çecekler harcama esneklğ 0.62 değeryle en düşük hanehalkı resnn 35 yaşından küçük olduğu haneler çn, en yüksek 0.85 değeryle hanehalkı resnn yaş grubunda yer aldığı haneler çn hesaplanmıştır. Hanehalkı resnn 35 yaşından küçük olduğu hanelerde çocuk sayının yaş grubundak hanelerden daha az olması, dolayısıyla çocuk sayısının az olduğu, dğer br fadeyle hane genşlğnn küçük olduğu hanelerde gıda harcama esneklğnn düşük, büyük olduğu hanelerde se yüksek olduğu söyleneblr. Hanehalkı resnn öğrenm düzeyne göre oluşturulan cohortlara bakıldığında gıda-alkolsüz çecekler harcama esneklğnn hanehalkı resnn okur-yazar olmadığı ya da okur- yazar olup br okul btrmeyen hanelerde 0.77 değeryle en yüksek, hanehalkı resnn ünverste öğrenm düzeyne sahp hanelerde se 0.54 değeryle en düşük hesaplanmıştır. Cohortlara göre hesaplanan gym-ayakkabı, konut gelr harcama esneklğ tüm cohortların ortalamasına göre hesaplanan esneklk değernden öneml br farklılık göstermemştr yılında sağlık harcama esneklğ 1.91 değeryle en yüksek hanehalkı resnn yaş grubunda yer aldığı haneler çn hesaplanmıştır. Cohortlar Gıda Gym Konut ğtm Sağlık Haber Moblya Ulaştırma Eğlence Lokanta Alkol Hanehalkı resnn yaşı 35 yaşından küçük Hanehalkı resnn eğtm durumu Okur-yazar değl, okur yazar, dploması yok İlkokul İlköğret. Orta okul ve deng, meslek ls. yüksekokul, fakülte,lsansüstü Tablo 7 :Türkye de 2005 Yılında Cohortlara Göre Mal Gruplarının Gelr Talep Esneklkler Cohortlar Gıda Gym Konut Eğt m Sağlık Haber Alkol Moblya Ulaştırma Eğlence Lokanta Hanehalkı resnn yaşı 35 yaşından küçük Hanehalkı resnn eğtm durumu Okur-yazar değl, okur yazar, dplolması yok İlkokul İlköğretm Orta okul ve deng, meslek ls. yüksekokul, fakülte,lsansüstü Tablo 8:Türkye de 2009 Yılında Cohortlara Göre Mal Gruplarının Gelr Talep Esneklkler

10 288 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES Sonuç ve Önerler Türkye genelnde 2005 ve 2009 yıllarında hanelern tükettkler mal ve hzmet gruplarının bütçe paylarında öneml br değşklk olmadığı saptanmıştır. Gıda harcamasının toplam harcama çndek payı 2005 yılında %25.7 ken 2009 yılında %23.4 e düşmüş, otel, lokanta pastane gb ev dışı gıda harcamasının toplam harcama çndek payı se sözü edlen dönemde %4.2 den %4.9 a yükselmştr. OECD eşdeğerlk ölçeğne göre 2005 yılında 2.31 olan hane genşlğ 2009 yılında 2.17 ye düşmüştür. Türkye genel çn harcama gruplarına br bütün olarak bakıldığında, 2005 ve 2009 yıllarında gıda ve alkolsüz çecekler, gym ve ayakkabı, konut, su, elektrk, yakıt, moblya ve ev aletler, haberleşme, alkollü çecek, sgara ve tütün gruplarının harcama esneklkler 1 den küçük hesaplanmıştır. Bu da, Türkye de bu mal gruplarının zorunlu mallar sınıfına grdğn göstermektedr. Aynı zamanda, sağlık, ulaştırma, eğtm hzmetler, kültür ve eğlence, lokanta, otel ve pastane mal gruplarının harcama esneklkler 1 den büyük çıktığından bu mal gruplarının da lüks mallar sınıfına grdğ söyleneblr. Bu çalışmada ncelenen mal gruplarının büyük br bölümü gıda, eğtm, konut, ulaştırma, gym, sağlık vb. temel gereksnmler grubundadır. Bu çalışmanın bulguları, sosyal poltkalarının oluşturulmasında ve refah analzlernde yararlanılacak öneml blglerdr. Bu bağlamda, bu çalışma da sunulan, gelr-talep esneklkler; sosyal poltkalarıyla ve refah analzleryle lgl poltka üretenler çn öneml göstergeler olduğu söyleneblr. Kaynakça Baltag, B. H.,2005. Econometrc Analyss of Panel Data. John Wley & Sons: England Banks, J., Blundell, R. & Lewbel, A (1997).Quadratc Engel Curves and Consumer Demand. The Revew of Economcs and Statstcs. 79(4), November, 1997, pp Blundell, R. & Brownng, M. (1994). Consumer Demand and the Lfe-Cycle Allocaton of Household Expendtures. Revew of Economc Studes (1994) 61, Chung, C. F.,1994. A Cross-Secton Demand Analyss of Spansh Provncal Food Consumpton. Amercan Deaton, A., 1985a. Panel Data From Tme Seres of Cross-Sectons. Journal of Econometrcs, 30 (1985), North-Holland. Deaton, A. & Muellbauer, J., 1980b. An Almost Ideal Demand System. The Amercan Economcs Revew. Vol.70, n.3. pp Gardes, F., Duncan, G. J., Gaubert P., Gurgand, M. & Starzec, C.,2005. Panel and Pseudo Panel Estmaton of Cross-Sectonal and Tme Seres Elastctes of Food Consumpton: The Case of Amercan and Polsh Data. Journal of Busness and Economc Statstcs, 23(2): Judge, G. G., Hll, R. C., Grffs, W. E., Lütkepohl, H. & Lee, T.- C., Introducton to the Theory and Practce of Econometrcs. 2nd Edton, New York: John Wley & Sons. Kakwan, N.,1977. On the Estmaton of Engel Elastctes from Grouped Observatons wth Applcaton to Indoneson Data. Journal of Econometrcs, 6: Lyons, S., Mayor, K. & Tol, R. S. J.,2007. Convergence of Consumpton Patterns Durng Macroeconomc Transton: A Model of Demand ın Ireland and the OECD Özer, H.,2001. Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamalarının Doğrusal Harcama Sstem le Analz. T.C. Başbakanlık Devlet İstatstk Ensttüsü, Ankara. Hanehalkı Tüketm Harcamalarının Doğrusal Harcama Sstem le Analz. T.C. Başbakanlık Devlet İstatstk Ensttüsü, Ankara. Şengül, S., Türkye de Yoksulluk Profl ve Gelr Gruplarına Göre Gıda Taleb. T.C. Tarım ve Köyşler Bakanlığı Tarımsal Ekonomk Araştırma Ensttüsü, Yayın No.119, Ankara. Steward, J.,1991. Econometrcs. Phlp Allan, London. Tansel, A.,1986. An Engel Curve Analyss of Household Expendture n Turkey Metu Studes n Development, No. 13, pp Tatoğlu, F. Y.,2005. Sermaye Pyasası nda Rskn Sınırlı Bağımlı Değşkenl Panel Ver Modeller le Analz. Yayınlanmamış doktora tez, İstanbul Ünverstes, İstanbul. TÜİK, Hanehalkı Bütçe Anket Mkro Ver Set, 2005,2009. Zellner, A.,1962. An Effcent Method of Estmaton Seemngly Unrelated Regressons and Tests for Bas. Journal of the Amercan Statstcal Assocaton, vol. 57, No. 298, pp

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini Yalaşı İdeal Talep Analz Yöntem le Harcama ve Fyat Esnellernn Tahmn Mehmet Arf ŞAHİNLİ İstatstç, Türye İstatst Kurumu, Ulusal Hesaplar ve Eonom Göstergeler Dare Başanlığı arfsahnl@tu.gov.tr Yalaşı İdeal

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI ADANA İLİNDE YOKSULLUĞUN ANALİZİ: SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLERLE BİR İNCELEME Reyhan CAFRI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI Seda ŞENGÜL (*) Gülsen KIRAL (**) Özet: Bu araştırmada, Türkye de kentsel alanda evl kadının şgücü pazarına katılım kararı üzernde çocuk

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa ADANA KENTSEL ALANDA HANEHALKI TÜKETİMİ

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa ADANA KENTSEL ALANDA HANEHALKI TÜKETİMİ ADANA KENTSEL ALANDA HANEHALKI TÜKETİMİ H. Mahir Fisunoğlu Seda Şengül Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi İİBF, Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, 01330 Balcalı, Adana, Ekonometri Bölümü,

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1 Hayvansal Üretm 54(): 8-3, 03 Araştırma Makales Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmn Yöntemlernn Performanslarının Karşılaştırılması Gazel Ser *, Barış Kak, Abdullah Yeşlova,

Detaylı

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat 8. DEĞİŞEN VARYANS SORUNU (HETEROSCEDASTICITY) 8.. Değşen Varyans Sorunu Nedr? Matrslerle yan Y = β u Y = β β β 3 3 β k k u, = n genel doğrusal modeln ele alalım. Hata term çn yapılan varsayımlardan brs

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s Akademk Sosyal Araştırmalar Dergs, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 193-206 Yayın Gelş Tarh / Artcle Arrval Date Yayınlanma Tarh / The Publshed Date 13.06.2016 17.08.2016 Yrd. Doç. Dr. Nurgün TOPALLI

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN YAPISAL ANALĠZĠ: 1998 VE 2002 YILLARI GĠRDĠ-ÇIKTI ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN YAPISAL ANALĠZĠ: 1998 VE 2002 YILLARI GĠRDĠ-ÇIKTI ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN YAPISAL ANALĠZĠ: 1998 VE 2002 YILLARI GĠRDĠÇIKTI ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ Özet Zya Gökalp GÖKTOLGA 1 Yusuf AKGÜL 2 Bu çalışmanın amacı 98 ve 2002 yıllarına at GrdÇıktı tablolarını kullanarak,

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı