2005 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2005 FAAL YET RAPORU

2 BU RAPORUN Ç NDE 2 KURUMSAL PROF L 3 BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER 4 YÖNET M KURULU NDAN 7 YÖNET M KURULU 8 ÜST YÖNET M 10 H ZMET VE ÜRÜNLER M Z 13 ÇALIKBANK TA 2005 YILI 20 ÇALIK HOLD NG YILINDA EKONOM K ORTAM 24 YÖNET ME VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER 32 BA IMSIZ DENET M RAPORU, MAL TABLOLAR VE MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR

3 KURULDU U GÜNDEN BER SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE, PERFORMANSA VE KÂRLILI A ODAKLANMIfiTIR.

4 64 M LYON YTL 56 M LYON YTL TOPLAM AKT FLER TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 7 M LYON YTL VERG ONCES KÂR FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S2 KURUMSAL PROF L 1999 YILINDA KURULAN ÇALIKBANK, TÜRK YE'DE FAAL YET GÖSTEREN L DER VE SAYGIN B R YATIRIM BANKASIDIR. ÇALIKBANK KURUMSAL VE T CAR MÜfiTER LER NE, KURUMSAL BANKACILIK, DIfi T CARET N F NANSMANI, LEAS NG, FAKTOR NG, PROJE F NANSMANI G B BANKACILIK ÜRÜNLER LE KATMA DE ER YÜKSEK, HT SAS GEREKT REN, MÜfiTER YE ÖZEL DANIfiMANLIK H ZMETLER SUNMAKTADIR. FAAL YETLER NE BAfiLADI I LK GÜNDEN BER SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE, PERFORMANSA VE KÂRLILI A ODAKLANMIfi BULUNAN. ÇALIKBANK, ORTAK AKILLA HAREKET EDEN, YÜKSEK PROFESYONEL N TEL KLERE SAH P VE ETK NL E NANAN B R NSAN KAYNA INA SAH PT R YIL SONU VER LER NE GÖRE ÇALIKBANK'IN TOPLAM AKT FLER 64,199 B N YTL, TOPLAM PLASMANLARI 56,995 B N YTL VE SERMAYE YETERL L K ORANI SE %77.47'D R. GENEL MÜDÜRLÜ Ü STANBUL TEKFEN TOWER'DA BULUNAN ÇALIKBANK, ÇALIK HOLD NG' N F NANS SEKTÖRÜNDEK LK fit RAK D R. ÇALIKBANK, ULUSAL OLDU U KADAR, TÜRK SANAY C VE G R fi MC LER N N fi OLANAKLARI YARATACA I GLOBAL P YASALARDA DA H ZMET VEREN B R HT SAS BANKASI OLMA HEDEF NE DO RU KARARLI BÜYÜMES N SÜRDÜRECEKT R. ÇALIKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M VE DÖNEM Ç NDE VARSA ANA SÖZLEfiMEDE YAPILAN DE fi KL KLER VE NEDENLER BANKANIN KURULMASINA 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU'NUN 4'ÜNCÜ MADDES NE GÖRE, BAKANLAR KURULU'NCA 22 EYLÜL 1998 TAR H VE 98/11819 SAYILI KARARNAME LE Z N VER LM fi, SÖZ KONUSU KARAR 21 EK M 1998 TAR H VE SAYILI RESM GAZETE'DE YAYINLANMIfiTIR. BANKA 28 TEMMUZ 1999 TAR H NDE TESC L ED LM fi VE ANA SÖZLEfiME 29 TEMMUZ 1999 TAR H NDE TÜRK YE T CARET S C L GAZETES 'NDE YAYINLANMIfiTIR. BANKANIN STATÜSÜ 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NDA YER ALAN SINIFLAMAYA GÖRE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI DIR. BANKANIN MEVDUAT KABUL ETME YETK S BULUNMAMAKTADIR. DÖNEM Ç NDE ANA SÖZLEfiMEDE DE fi KL K YAPILMAMIfiTIR. BANKANIN T CARET ÜNVANI D R

5 'IN SERMAYE YAPISI 31 ARALIK 2005 TAR H T BAR YLE H SSEDARLAR VE SERMAYE YAPISI AfiA IDA BEL RT LM fit R: PAY TUTARLARI PAY ORANLARI ÖDENM fi PAYLAR AD SOYAD/T CAR UNVANI (B N YTL) (%) (B N YTL) ÇALIK HOLD NG 12, ,352 GAP GÜNEYDO U TEKST L SAN.VE T C. A.fi AHMET ÇALIK MAHMUT ÇALIK AL AKBULUT TOPLAM 13, ,500 BANKANIN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 2005 YILINDA DE fimem fit R. BANKANIN SERMAYES NDE DO RUDAN VEYA DOLAYLI HAK M YET SÖZ KONUSU OLAN SERMAYE GRUBU ÇALIK HOLD NG'D R. YÖNET M KURULU BAfiKANI SN. AHMET ÇALIK, BANKA SERMAYES NDE DO RUDAN %2 ORANINDA PAYA SAH PT R. SN. AHMET ÇALIK DIfiINDA YÖNET M KURULU ÜYELER, DENET M KURULU ÜYELER LE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ BANKADA SAH P OLDUKLARI PAYLAR YOKTUR. BAfiLICA GÖSTERGELER ÇALIKBANK'IN 2005 YILI MAL TABLOLARINDAN DERLENEN BAfiLICA MAL GÖSTERGELER VE BU MAL TABLOLARDAK VER LER N IfiI INDA HESAPLANAN BAfiLICA PERFORMANS ÖLÇÜTLER AfiA IDA SUNULMUfiTUR. BANKANIN BA IMSIZ DENET M RAPORU 32. SAYFADA; BEfi YILLIK ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER SE 92. SAYFADA YER ALMAKTADIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S3 B N YTL B N ABD DOLARI* F NANSAL GÖSTERGELER BANKALAR VE PARA P YASALARINA PLASMANLAR 6,153 4,566 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE ERLER (NET) 2,707 2,009 KRED LER VE FAKTOR NG ALACAKLARI (NET) 44,497 33,023 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI (NET) 3,638 2,700 ÖZKAYNAKLAR 55,567 41,238 TOPLAM AKT FLER 64,199 47,644 GARANT VE KEFALETLER 94,781 70,340 NET FA Z GEL R 10,850 8,052 NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER 2,514 1,866 FAAL YET KÂRI 7,049 5,231 PARASAL KAYIP/KAZANÇ 0 0 VERG ÖNCES KÂR 7,049 5,231 VERG KARfiILI I -2,753-2,043 NET DÖNEM KÂRI 4,296 3,188 PERFORMANS RASYOLARI (%) SERMAYE YETERL L STANDART RASYOSU ÖZKAYNAK KÂRLILI I 7.73 NET KÂR BAZINDA ORTALAMA AKT F KÂRLILI I 6.34 VERG ÖNCES KÂR BAZINDA ORTALAMA AKT F KÂRLILI I NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER /FAAL YET G DERLER DURAN DE ERLER (NET)/ÖZKAYNAKLAR GET R L AKT FLER/TOPLAM AKT FLER *KULLANILAN DÖV Z KURU: 1 ABD DOLARI =

6 AHMET ÇALIK YÖNET M KURULU BAfiKANI FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S4 YÖNET M KURULU'NDAN SAYGIDE ER MÜfiTER LER M Z, YERL VE YABANCI fi ORTAKLARIMIZ, 2005 YILINDA ÇALIKBANK ALTINCI FAAL YET YILINI BAfiARIYLA TAMAMLAMIfi BULUNMAKTADIR. 6 YILIN DÜNYADA VE TÜRK YE'DE ÖZET GER YE DÖNÜP BAKTI IMIZDA ÇOK KISA G B GÖRÜNEN BU ALTI YILLIK ZAMAN D L M NDE DÜNYANIN VE TÜRK YE'N N DER N B R DE fi MDEN GEÇT N GÖRÜYORUZ. 11 EYLÜL SALDIRILARI DÜNYA S YASET NDE B R M HENK TAfiI OLURKEN, PETROL F YATLARINDAK SÜREKL YÜKSEL fi, Ç N' N HIZLI BÜYÜMES VE ARTAN REKABETÇ AKIMLAR GLOBAL EKONOM Y VE T CARET fiek LLEND REN EN ÖNEML FAKTÖRLER N BAfiINDA YER ALMIfiTIR. AYNI SÜREÇTE TÜRK YE, TAR H N N EN DER N EKONOM K KR Z NDEN ÇIKMIfi VE YAYGIN B R YEN DEN YAPILANMA PROGRAMINI HAYATA GEÇ RM fit R. BUGÜN ÜLKEM Z, ULAfiMIfi BULUNDU U KONUMU LE TÜM DÜNYANIN ÖZENEREK BAKTI I, TAKD R ETT VE YATIRIMLARI Ç N TERC H ETT B R EKONOM KONUMUNA KAVUfiMUfiTUR. DEZENFLASYON SÜREC N N KES NT S Z VE ÜSTÜN BAfiARIYLA YÖNET M, EKONOM K PARAMETRELER N TÜRK YE TAR H N N H ÇB R DÖNEM NDE OLMADI I KADAR Y GERÇEKLEfiMES YLE SONUÇLANMIfiTIR. TÜRK YE, EKONOM L TERATÜRÜNE B R SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME ÖRNE OLARAK GEÇM fit R.

7 BANKACILIKTA R SKTEN KAÇINMAK ÇARE DE LD R. TEMEL OLAN, BÜYÜMEY BESLEYECEK, ÖLÇÜLEB L R VE YÖNET LEB L R R SKLER ÜSTLENMEKT R. BU, AKILCI BÜYÜMEN N TAR F D R. BU, AYNI ZAMANDA ÇALIKBANK'IN BÜYÜME KAVRAMINI ALGILAMA VE UYGULAMA fiekl D R. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S5 ODAK VE CAZ BE NOKTASI Öngörülerimize uygun olarak, ekonomik ortamda yaflanan de iflim, Türkiye'yi uluslararas sermayenin odak ve cazibe noktalar ndan biri haline getirmifltir. Telekomdan enerjiye, bankac l ktan g daya pek çok ve farkl sektör yabanc sermayenin yo un ilgi alan nda olmaya devam etmifl; 2005 y l bu anlamda özel bir y l olarak tarihimize geçmifltir. Türkiye'nin özellefltirme gelirleri rekor bir seviyeye ulafl rken Vodafone'dan, BNP'ye, General Electric'ten Oger Telecom'a kadar pek çok dünya devi kurulufl, Türkiye'de yat r m karar alarak piyasaya girmifllerdir. Yabanc sermaye hepimiz için daha çok kurumsall k, daha çok profesyonellik ve daha çok rekabet demektir. Bizler, Türkiye'nin ve kurumlar n n buna haz r oldu una inan yoruz. Keza, uluslararas alanda çal flma, rekabet etme ve stratejik ortakl klar kurma kültürüne sahip olan Çal k fiirketler Grubu ve dolay s yla Çal kbank, bu eksende üstüne düfleni en iyi flekilde yapmaya ve ulusal sermayenin güçlü, köklü ve sayg n temsilcileri olarak rekabetin içinde yer almaya devam edecektir. HER TÜRLÜ TESTTEN BAfiARIYLA GEÇEREK BUGÜNE GELD K. Çal kbank, alt y ll k faaliyeti boyunca zaman ve ortam n her türlü dayan kl l k testini baflar yla geçerek bugünlere ulaflm flt r. Bu süreçte, öngörü yetene imiz kadar ifl ortam n n de iflimine zaman nda ve do ru haz rlanabilme yetkinli imiz de büyük önem tafl m flt r. Makroekonomik ortama ait öngörülerimiz tek tek gerçekleflirken, Çal kbank, sürdürülebilir büyümesini devam ettirmifl, kârl l kla muhafazakârl, büyüme ile riski dengeleyebilmifltir. BÜYÜMEY SÜRDÜREB LMEK Çal kbank kuruldu u günden beri sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir bankad r. Bu hedefe uygun olarak, her seviyedeki çal flan m z n riski do ru yönetmekle yükümlü oldu u bir risk-getiri mekanizmas n ve ortak sorumluluk bilincini sürekli olarak gelifltirmifl bulunuyoruz. Bu mekanizma ve ortak bilinç, plasmanlar m z en iyi flekilde yönetmemizde rol oynad gibi, piyasa ve kredi risklerinden operasyonel riske kadar her türlü risk kavram na ve bankac l a bak fl aç m z da flekillendirmektedir. Bankac l kta riskten kaç nmak çare de ildir. Temel olan, büyümeyi besleyecek, ölçülebilir ve yönetilebilir riskleri üstlenmektir. Bu, ak lc büyümenin tarifidir. Bu, ayn zamanda Çal kbank' n büyüme kavram n alg lama ve uygulama fleklidir. Sürdürülebilir büyümemizi sa lamam zda çal flanlar m z n rolü çok büyüktür. Her bir Çal kbank çal flan, kendi sorumlu undaki ifl sahas nda müflteriye en iyiyi sunman n yar fl n sürdürürken, di er ifl kollar ile aras ndaki sinerjiyi art r c çal flmalara da a rl k vermektedir. Ekibimiz, yüksek bir profesyonelli e ve yetkinli e sahiptir. Bankam z n entelektüel sermayesini oluflturan insan kayna m z her biri müflterimizi en iyi flekilde karfl lamaya ve hizmet sunmaya odakl ve haz rd r. Büyümeyi sürdürülebilir k lmam z n arkas ndaki ikinci önemli olgu Çal k Grubu'nun özel sektörde, üretimde ve ticaretteki piyasa deneyimi ve bilgi birikimidir. Bu deneyim ve birikim bankac l kta riski do ru yönetmemize, özkaynaklar m z art rmam za ve etik de erleri sonuna kadar gözetmemize k lavuzluk etmektedir. Bugün Çal kbank, iyi tan mlanm fl ve net olarak odaklanm fl oldu u piyasa segmentinde, seçilmifl müflteri kitlesine en iyiyi sunman n çabas içindedir.

8 ANA BÜYÜME EKSENLER M Z OLAN KRED, FAKTOR NG, S GORTACILIK, DIfi T CARET filemler NE EK OLARAK, KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIM BANKACILI I H ZMETLER ALANLARINDAK FAAL YETLER M Z ÇEfi TLENEREK BÜYÜYECEKT R. ÖNCÜ VE YEN L KÇ ÜRÜN H ZMET SUNUM YETK NL M Z MÜfiTER SAYIMIZIN ARTMASINI SA LAYACAKTIR. FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S6 YÖNET M KURULU'NDAN STRATEJ K V ZYON, F NANSAL SONUÇLAR Stratejik vizyonumuz, kurumsal ve ticari müflterilerimizin tüm hizmet ihtiyaçlar n eksiksiz ve yüksek standartlarda karfl lamak ve tüm paydafllar m z için sürekli de er üretmektir. Günlük icraatta sürekli olarak izledi imiz farkl performans ölçütleri ve bütçe hedeflerimizin tümüne göre, Çal kbank 2005 y l nda da baflar l sonuçlar kaydetmifl ve stratejik vizyonuna do ru yolculu una kesintisiz devam etmifltir. Çal kbank 2005 y l nda, 7,049 bin YTL (5,231 bin ABD dolar ) faaliyet kâr /vergi öncesi kâr elde etmifltir. Bankam z n aktif büyüklü ü y l sonu itibariyle 64,199 bin YTL'ye (47,644 bin ABD dolar ) ulaflm flt r y l nda vergi öncesi kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %10.4, net kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %6.34 ve özkaynak getirimiz %7.73 olarak gerçekleflmifltir. Plasmanlar m z sa l kl yap s n korumaktad r. Odaklanm fl bir ifl yaklafl m ve uzun vadeli bir ifl ortakl çerçevesinde çal flt m z müflterilerimizle olan ifl hacimlerimiz geliflmeye devam etmektedir. Risk yap m z dengelidir. Kaliteli bir kredi portföyüne sahibiz. Risklerimiz aras ndaki denge optimal seviyesini korumaktad r. Plasmanlar m z ve ifl hacimlerimizdeki art fl, Çal kbank' n daha çok müflteriye eriflim-daha çok bankac l k ifllemi olarak özetledi i büyüme stratejisine do ru yeni ve önemli bir ad m oluflturmufltur. MOMENTUM HIZLANARAK DEVAM EDECEKT R. Çal kbank'ta müflterimizle iliflkilerimizde oluflturdu umuz momentum, 2006 y l nda h zlanarak devam edecektir. Ana büyüme eksenlerimiz olan kredi, faktoring, sigortac l k, d fl ticaret ifllemlerine ek olarak, kurumsal bankac l k ve yat r m bankac l hizmetleri alanlar ndaki faaliyetlerimiz çeflitlenerek büyüyecektir. Öncü ve yenilikçi ürün hizmet sunum yetkinli imiz müflteri say m z n artmas n sa layacakt r. Çal kbank' n hedefi nettir. Bankam z, bir ihtisas kurumu olarak seçilmifl müflteri portföyüne uygun hizmet sunmaktad r. Müflterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre flekillendirilmifl ürün ve hizmetlerimizle, çözüm odakl ve esnek hizmet anlay fl m z büyümemizin yol haritas n çizmektedir. De erli müflterilerimiz, yerli ve yabanc ifl ortaklar m z, Çal kbank'ta tüm paydafllar m z için de er üretmeye devam edece iz. Ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek büyümemize olan katk n z n devam n diliyor, iflbirli iniz için sizlere teflekkür ediyoruz. stanbul, 14 Mart 2006 Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu ad na, 2005 y l ndaki çabalar m z, Çal kbank' n kârl ve verimli konumunu pekifltirmifltir. Y l boyunca gözetti imiz stratejiler bilânço performans m z güçlü k larken, bankac l kta kilit öneme sahip olan komisyon gelirlerindeki geliflme de sürmektedir. Net ücret ve komisyon gelirlerimizin faaliyet giderlerimize oran %48.14 seviyesinde gerçekleflmifltir. Di er taraftan, getirili aktiflerimizin toplam aktiflerimize oran %88.78 gibi yüksek bir seviyededir. AHMET ÇALIK Yönetim Kurulu Baflkan SEM H ERGÜR Genel Müdür Vekili

9 1- AHMET ÇALIK YÖNET M KURULU BAfiKANI MEHMET AYHAN BOLAY YÖNET M KURULU BAfiKAN VEK L 3- M. ERTU RUL GÜRLER Ç DENET M S STEM NDEN SORUMLU ÜYE HALUK R. ULUSOY ÜYE 5- SEM H ERGÜR ÜYE VE GENEL MÜDÜR VEK L YÖNET M KURULU ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S7

10 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S8 B RB R N TAMAMLAYAN VE ORTAK AKILLA HAREKET EDEN B R EK P OLUfiTURAN ÇALIKBANKLILAR, MARKA DE ER N N GEL fit R LMES NDE EN ETK N B LEfiEND R. ÇALIKBANK ÇALIfiANLARININ N TEL KLER VE ÇALIK KURUM KÜLTÜRÜ LE fiek LLENM fi DAVRANIfiLARI, OPERASYONEL MÜKEMMEL YETE, MÜfiTER TATM N NE VE SÜRDÜRÜLEB L R ST KRARLI BÜYÜME HEDEFLER NE ULAfiMADA K L T B R ROLE SAH PT R.

11 1- SEM H ERGÜR GENEL MÜDÜR VEK L 2- PEKHAN fi PEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI T CAR VE KURUMSAL BANKACILIK 3- GÖKHAN GÜNGÖR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAZ NE VE SERMAYE P YASALARI BANKA VE MUHAB R L fik LER 4- AHMET KAPICIO LU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ç DENET M VE F NANSAL KONTROL 5- SADIK TOPRAK GRUP BAfiKANI MÜfiTER H ZMETLER GRUBU 6- GÜLAY ERGÜNEfi BÖLÜM BAfiKANI GENEL MUHASEBE VE Ç H ZMETLER 7- FERHAT AKLAR BÖLÜM BAfiKANI B LG TEKNOLOJ LER ÜST YÖNET M ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S9

12 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S10 BÜYÜMEM Z Ç N GEREKL OLAN T C GÜÇ ÇALIKBANK, NICHE B R P YASADA, SEÇ LM fi MÜfiTER LER NE UZUN VADEL Ifi ORTAKLI I ESASINDA, BUT K H ZMETLER SUNMAK DÜfiÜNCES YLE KURULMUfiTUR. MÜfiTER MEMNUN YET BANKANIN BÜYÜMES N SA LAMIfi OLUP GELECEKTEK BÜYÜMEM Z Ç N GEREKL OLAN T C GÜÇLERDEN B R N OLUfiTURMAKTADIR.

13 IN H ZMET ANLAYIfiI, YEN L KÇ L K VE MÜfiTER ODAKLILIK TEMEL NDE, KATMA DE ER YÜKSEK ÜRÜN VE H ZMETLER N SUNULMASINA DAYALIDIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S11 KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK KURUMSAL VE T CAR MÜfiTER LERE HER TÜRLÜ KRED, FAKTOR NG, LEASING VE DIfi T CARET H ZMETLER KURUMSAL F NANSMAN PROJE F NANSMANI, YAPILANDIRILMIfi F NANSMAN, R SK SERMAYES, fi RKET B RLEfiMELER VE DEV RALMALARI, E.C.A KRED LER HAZ NE VE SERMAYE P YASALARI, MUHAB R L fik LER HER TÜRLÜ HAZ NE ÜRÜN VE H ZMET N N SUNUMU, MUHAB R BANKACILIK filemler MÜfiTER LER M Z NTERNET BANKACILI I S GORTACILIK AXA OYAK, KOÇ ALLIANZ VE GÜNEfi S GORTA ACENTEL KAPSAMINDA HER TÜRLÜ HAYAT DIfiI S GORTACILIK ÜRÜNLER KURUMSAL MÜfiTER LERE, 7 GÜN 24 SAAT, ADRES NDE, YÜKSEK GÜVENL KL BANKACILIK H ZMETLER

14 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S12 Y TANIMLANMIfi ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. ÇALIKBANK NICHE P YASALARDA HT SAS BANKACILI I ÜRÜN VE H ZMETLER N YÜKSEK MÜfiTER MEMNUN YET GÖZETEREK SUNMAYA ODAKLIDIR. Y TANIMLANMIfi BU STRATEJ, ÇALIKBANK'IN TÜM FAAL YETLER NDE GÖZET LMEKTED R. BU YAKLAfiIM, BANKANIN TÜM PAYDAfiLARI Ç N ARTAN ORANDA KATMA DE ER ÜRETEB LMES NDEK EN ÖNEML T C GÜÇLERDEN B R D R. fi ODA INI Y VE DO RU TANIMLAMA BECER S, ÇALIKBANK'IN DÜN OLDU U G B, YARINLARDAK SÜRDÜRÜLEB L R BAfiARISINI DA SA LAYACAKTIR.

15 GÜNCEL TEKNOLOJ LE fiek LLEND RD H ZMET PLATFORMUNDA SA LIKLI B R GEL fi M SERG LEYEREK, TATM NKÂR OPERASYONEL VE MAL SONUÇLARA ULAfiMIfiTIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S13 ÇALIKBANK'TA 2005 YILI PERFORMANS SÜRDÜRÜLEB L R B R BÜYÜME TEMEL NE DAYANAN GEL fime POL T KALARINI ÖDÜNSÜZ SÜRDÜREN ÇALIKBANK, 2005'TE DE MAL YET TABANINI DÜfiÜK, KATMA DE ER YARATMA GÜCÜNÜ YÜKSEK TUTMAYI HEDEFLEYEN YAKLAfiIMLARINI BAfiARIYLA UYGULAMAYA DEVAM ETM fit R. GÜNCEL TEKNOLOJ LE fiek LLEND RD H ZMET PLATFORMUNDA SA LIKLI B R GEL fi M SERG LEYEREK, TATM NKÂR OPERASYONEL VE MAL SONUÇLARA ULAfiMIfiTIR.

16 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S14 Y PLANLANMIfi ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. ÇALIKBANK'IN fi STRATEJ S Y PLANLAMAYA DAYANIR. ODA I NET OLARAK TAR F ED LM fi BULUNAN fi STRATEJ S ÇALIKBANK'TA Y PLANLANARAK UYGULANIR. PLANLAMA YAKLAfiIMI ÇALIKBANK'IN HER TÜRLÜ FAAL YET NDE ÖNEM TAfiIR: PAZARLAMA VE MÜfiTER L fik LER NDEN ÜRÜN VE H ZMETLER N TASARLANMASINA, NSAN KAYNA INDAN H ZMET SUNUM KANALLARINA KADAR B RÇOK FARKLI KONU, MÜfiTER HT YAÇLARINA, SEKTÖRÜN GERÇEKLER NE VE BANKANIN HEDEFLER NE GÖRE PLANLANIR. Y PLANLAMA, ÇALIKBANK'IN GELECEKTEK BÜYÜMES N N YAPI TAfiLARINDANDIR.

17 2005 FAAL YET RAPORU S15 OPT MAL PORTFÖY DENGES Çal kbank için en önemli konu, müflteri portföyünün kredi de erlili i yüksek, kaliteli müflterilerden oluflmas d r y l sonunda Bankan n müflteri portföyü, riskin sektörel ve müflteri bazl da l m aç s ndan optimal seviyededir. Kredi yönetiminde risk derecelendirmesine ba l portföy yönetimi yaklafl m n benimsemifl bulunan Çal kbank, kredi portföyünde istikrarl büyümesini sürdürmektedir. Artan müflteri say s, Bankan n konsolide ifl hacminin, faiz gelirlerinin ve faiz d fl ücret ve komisyon gelirlerin artmas nda rol oynam flt r. Bu art flta en büyük pay müflterilerimiz ad na yurtiçi ve yurtd fl na verilmifl olan garanti ve teminat mektuplar almaktad r. Ülkemiz d fl ticaret hacminde son y llarda kaydedilen rekor büyümenin de etkisiyle Bankan n bu alandaki faaliyetleri ivme kazanm flt r. YURT DIfiI LE DAHA YAKIN fibirl Ç N Baflta d fl ticaret ifllemleri olmak üzere, müflterilerin de iflen ve geliflen talepleri, Çal kbank' n yurt d fl para ve sermaye piyasalar ile daha çok ve daha yo un iflbirli i içinde olmas n gerektirmektedir. Banka, kuruldu u günden beri uluslararas alandaki tan t m ve akreditasyon faaliyetlerine önem vermifl ve karfl l kl iflbirli i esas na dayal muhabir iliflkilerinin geliflmesine özen göstermifltir y l nda da iflbirliklerimiz artarak devam edecektir y l nda Çal kbank' n arac l k etti i toplam ticari nitelikli döviz ifllem hacmi 120 milyon ABD dolar na ulaflm flt r.

18 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S16 Y DONANIMLI ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. DO RU TANIMLANMIfi VE Y PLANLANMIfi B R STRATEJ DO RU B R YAPIDA HAYAT BULUR. ÇALIKBANK, NSAN KAYNA I VE LER ALT YAPISIYLA KAL TEL B R DONANIMA SAH PT R. YÜKSEK PROFESYONELL E SAH P OLAN NSAN KAYNA I, BANKANIN EN DE ERL VARLI INI, ENTELEKTÜEL SERMAYES N OLUfiTURMAKTADIR. ÇALIKBANK, KURULDU U GÜNDEN BU YANA YEN L KÇ DÜfiÜNCEYE AÇIK, MÜfiTER S NE HER fiey N ÜZER NDE DE ER VEREN, MÜfiTER YE H ZMETE ODAKLI NSAN KAYNA I LE SEÇK NLEfiM fit R. BANKA, B LG TEKNOLOJ LER NDEK GEL fimeler YAKINDAN TAK P EDEREK, SUNDU U H ZMETLER N MÜfiTER LER NE EN GÜVENL VE EN HIZLI fiek LDE ULAfiMASINI SA LAMAKTADIR.

19 2005 FAAL YET RAPORU S17 YEN P YASA GERÇEKLER Türkiye'deki dezenflasyonist süreç, bankac l k piyasas n n koflullar n tamamen de ifltirmifl durumdad r. Düflme trendini sürdüren enflasyon, para piyasalar na egemen olan düflük faiz hadleri ve her türlü parametresi yükselme trendine giren sermaye piyasalar, oyunun yeni kurallar n belirlemifl bulunmaktad r. Bu köklü de iflim bankalar n para ve sermaye piyasalar ndaki faaliyetlerini yak ndan ilgilendirmifl; risk-getiri dengelerine yönelik stratejiler piyasa gerçeklerinin fl nda yeniden tasarlanm fl ve uygulamaya konmufltur. Müflteri ihtiyaçlar n karfl layacak hazine ve sermaye piyasas ürünlerinin sunumuna önem veren Çal kbank, uygulamakta oldu u risk odakl yaklafl mla hazine ve sermaye piyasalar ndaki f rsatlar de erlendirmekte ve sermaye getirisine katk sa lamaktad r. Çal kbank, para ve sermaye piyasalar alan nda büyümeye, müflterilerinin talepleriyle tam olarak örtüflen etkin çözümler üretmeye devam edecektir. UYGUN MAL YET TABANI REKABETÇ GÜCÜMÜZÜ BEL RL YOR Çal kbank' n maliyet taban 2005 y l nda da optimal noktada oluflurken, performans göstergeleri tatminkar seviyesini korumufltur.

20 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S18 Y YÖNET LEN HEDEFE ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. ÇALIKBANK, YÜKSEK B R YÖNET M YETK NL NE SAH P, D NAM K VE ORTAK AKILLA YÖNET LEN B R KURUMDUR. 6 YILLIK GEÇM fi BOYUNCA, ÜLKEM Z VE DÜNYANIN Ç NDEN GEÇT HER TÜRLÜ DE fi K KONJONKTÜRDE fi N BAfiARIYLA YÖNETEN ÇALIKBANK, HEDEFE ODAKLI STRATEJ S N Y UYGULAYAN B R KURUMDUR. ÇALIKBANK, KURULDU U GÜNDEN BU YANA YEN L KÇ DÜfiÜNCEYE AÇIK OLMUfi VE MÜfiTER LER YLE B RL KTE BÜYÜMÜfiTÜR.

21 ÇALIfiANLARI, KEND LER N filer NE ADAMIfiTIR VE fi KONSANTRASYONLARI YÜKSEKT R. BU DURUM, BANKANIN EN DE ERL VE YAfiAMSAL ENERJ KAYNA INI OLUfiTURMAKTADIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S19 YETK N B R EK P Çal kbank yetkin bir insan kayna na sahiptir. nsan kayna Bankan n fark n yaratan temel etkenlerin bafl nda gelmektedir. Çal kbank insan kayna n n Yetkinliklerinin süreklili i ve güncelli ine önem verir. Bunun için sistemli ve planl zaman ve çaba sarfeder. Mutlulu unu, ifl tatminini ve refah n gözetir. Çal kbank bünyesinde yükselme; liyakat, performans ve Bankan n baflar s na katk temeline dayan r. Tak m çal flmas na yatk nl n teflvik eder. Kiflisel yarat c l na de er verir ve mutlaka ödüllendirir. Ekip çal flmas neticesinde en iyi ve en do ru sonuçlar n ald na inan r. Müflteri odakl l na büyük önem verir. Bankada insan kayna n n mesleki becerilerini zenginlefltirme, müflteriyle iliflki kurma yetilerini gelifltirme ve liderli i teflvik etme amac yla, 2005 y l nda da zaman ve çaba harcanmaya devam edilmifltir. Çal kbank çal flanlar, kendilerini ifllerine adam flt r ve ifl konsantrasyonlar yüksektir. Bu durum, Bankan n en de erli ve yaflamsal enerji kayna n oluflturmaktad r. GELECEK YIL stikrar n ve büyümenin 2006 y l nda da devam edece ini öngörüyoruz. 2006, geliflme yolunda kararl ad mlar n sürdüren ülkemiz, ifl dünyam z, Grubumuz ve bizler için önemli aç l mlar getirecektir. Türkiye'nin d fl ticareti büyümeye, ekonomik birimleri daha çok yat r m harcamas yapmaya bafllayacaklard r. Bu koflullar hizmet sunmakta oldu umuz sektörlerin önemini bir kat daha art racakt r. Çal kbank, piyasan n yeni oluflumlar n n fl nda müflterilerine hizmet vermeye devam edecektir. Bankam z, müflteriye ve büyümeye odakl stratejisini en iyi flekilde yönetmeye kararl d r. Bu süreçte, müflterilerimizin talep ve ihtiyaçlar do rultusunda ürün ve hizmetlerimizde gerekli de ifliklikleri yapma gücüne sahibiz. Çal kbank etkin ve dinamik bir kurumdur. Yurt içi piyasalarda, seçici ve titiz müflteri iliflkileri prensibinden ödün vermeden, artan say da kurumsal ve ticari firma ile çal flmaya devam edece iz. Çal kbank, kredi kalitesini daha da ileriye tafl yacak kurumlar n ifl orta olmaya ve reel ekonomiye destek vermeye kararl d r.

22 GRUBU FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S20 ÇOK SEKTÖRLÜ B R fi RKETLER GRUBU NfiAAT, ENERJ, TEKST L VE F NANS SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDEN ÇALIK GRUBU, FARKLI ÜLKELERDEK fi G R fi MLER YLE YAKLAfiIK ONBEfiB N K fi YE ST HDAM SA LAMAKTA; FAAL YETTE BULUNDU U TOPLUMLARIN REFAHINA KATKISINI SÜREKL ARTIRMAKTADIR. TEKST L GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Türkmenbafl Jeans Kompleksi Türkmenbafl Tekstil Kompleksi A/O Balkan Dokuma Serdar Pamuk E rici Fabri i NfiAAT VE YATIRIM GAP nflaat Yat r m ve D fl Ticaret A.fi. GAP nflaat Türkmenistan fiubesi GAP Sudan GAP Ukraine

23 ÜRÜN VE H ZMETLER YLE GLOBAL PAZARIN GÜÇLÜ VE REKABETÇ B R KATILIMCISI OLAN ÇALIK GRUBU, FAAL YET ODA INI OLUfiTURAN TÜRK YE VE ÇEVRE CO RAFYASININ YANI SIRA, UKRAYNA, DUBA, SUDAN VE ARNAVUTLUK TA YEN G R fi MLER BAfiLATMIfiTIR. KISACA ÇALIK GRUBU Genel merkezi stanbul'da bulunan Çal k Grubu, inflaat, enerji, tekstil, finans ve ticaret alanlar nda faaliyet gösteren flirketleri ile, çok-uluslu flirketlerden bireylere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri kitlesine katma de eri yüksek, dünya kalitesinde mal ve hizmetler sunan bir flirketler grubudur. Ürün ve hizmetleriyle global pazar n güçlü ve rekabetçi bir kat l mc s olan Çal k Grubu, son y llarda ulusal pazar n çevreleyen bölgesel co rafyaya odaklanm flt r. Çal k Grubu'nun hedefi, global eriflim ve rekabet gücünü koruyarak bölgesel odakl büyümesini sürdürmektir. H zl ve köklü bir de iflim içinde bulunan bu bölgenin, ortaya ç kard yeni ifl olanaklar n titizlikle de erlendirmekte olan Çal k Holding Ukrayna, Dubai, Sudan ve Arnavutluk'ta bafllatt yeni giriflimleriyle reel sektör tecrübesini geliflmekte olan bu piyasalara tafl maya bafllam flt r. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S21 Grup, her türlü faaliyetinde, etik kurallara s k ca ba l kalman n yan s ra tüm sosyal paydafllar n, çevreyi ve toplumu gözeten "kurumsal vatandafl" kimli ini de güçlendirerek gelece e tafl maya kararl d r. Farkl ülkelerdeki ifl giriflimleri ile yaklafl k 15,000 kifliye istihdam olana sa lamakta olan Çal k Grubu, operasyonel mükemmeliyet, teknoloji, kurumsall k ve etik de erlere tüm faaliyetlerinde büyük önem veren, çevreye ve topluma duyarl bir gruptur. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri memnuniyeti, küreselleflme ve topluma katk Çal k Grubu'nun temel de erleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir. Çal k Grubu, çal flanlar ve yaflatt de erleri ile bir bütündür. Grubun en baflta gelen sorumlulu u, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydafllar için de er üretmek, davran fl ve ilkeleriyle sayg n ve örnek bir kurumsal vatandafl olmakt r. ENERJ VE TELEKOMÜN KASYON Çal k Enerji Da t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Enerji Türkmenistan fiubesi Bursagaz Bursa fiehiriçi Do algaz Da t m Tic. ve Taah. A.fi. Naturelgaz San. ve Tic. A.fi. GAP Oil Inc. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Cetel Çal k Enerji Telekomünikasyon Hizm. A.fi. F NANS Çal k Yat r m Bankas A.fi. Çal k-fieker Konsorsiyum Yat r m A.fi. T CARET GAP Pazarlama A.fi. Ortado u Tekstil Tic. ve San. A.fi. GAP-PA Tekstil Inc. Çal k USA Inc.

24 2005 YILINDA EKONOM K ORTAM FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S22 DÜNYA EKONOM S 2005 YILINDAK GEL fimeler 2005 y l nda dünya ekonomisinin %4.3 oran nda büyüdü ü tahmin edilmektedir. Global büyüme, 2005 y l nda yavafllam flt r. Ekonomik büyümede görülen yavafllaman n temel nedenlerinin bafl nda %47.5 oran nda artan petrol fiyatlar gelmektedir. Di er taraftan, özellikle uzun vadeli faiz oranlar n n düflük seyretmesi ve global likiditedeki olumlu koflullar büyüme ortam n olumlu yönde besleyen bafll ca unsurlar olmufltur. ABD ekonomisi, 2005 y l nda %3.5 oran nda büyümüfltür. Konut piyasas ndaki fiyat yükseliflleri, ifl gücü piyasalar ndaki iyileflmeye ve iç talepteki art fl ekonomik büyümeyi destekler nitelikte olmufltur. ABD ekonomisini sarsan do al afetler ve artan petrol fiyatlar n n etkisiyle büyüme bir önceki y la göre ivme kaybetmifltir. Yüksek bütçe ve cari ifllemler aç, ABD ekonomisinin ana sorunlar olmaya devam etmektedir. Euro alan ndaki büyüme %1.3 civar nda gerçekleflmifltir. Global ekonomideki canl l a paralel olarak artan d fl talebin Euro alan na olumlu etkisine ra men, zay f iç talep büyümenin s n rl kalmas na neden olmufltur. Özellikle, Almanya ve talya gibi büyük ekonomilerde yurtiçi talep düflük düzeylerde seyretmifltir. Japon ekonomisinin ise, artan istihdam ve yat r mlar n yurtiçi talebi canland rmas n n da etkisiyle %2.8 civar nda büyümüfltür. ABD Merkez Bankas Federal Reserve, 2005 y l nda k sa vadeli faiz oranlar n piyasa beklentileri paralelinde 25 baz puanl k art fllarla %2.25'ten %4.25'e yükseltmifltir. Euro alan nda ise %2 düzeyinde olan k sa vadeli faiz oranlar, artan enflasyonist bask lar n etkisiyle 1 Aral k 2005 itibar yla %2.25'e yükseltilmifltir. ABD dolar, 2005 y l n n bafllar nda Euro karfl s nda zay f bir görünüm sergilemekle beraber, Federal Reserve'in faiz art r mlar na devam etmesi, ABD ekonomisine iliflkin olumlu veriler ve AB'deki siyasi belirsizlikler nedeniyle y l sonuna do ru Euro karfl s nda de erlenmifltir y l nda, Brent türü petrol fiyatlar 2004 sonundaki 39.8 ABD dolar /varil düzeyinden y l sonunda 58.7 ABD dolar /varil seviyesine yükselmifltir y l nda 38.4 ABD dolar /varil olan ortalama petrol fiyatlar ise 2005 y l nda 54.4 ABD dolar /varil olmufltur. Petrol fiyatlar ndaki yükseliflin ve h zl büyümenin beraberinde getirdi i dengesizliklere ra men, 2006 y l nda da global büyümenin %4.3 oran nda gerçekleflece i tahmin edilmektedir. GLOBAL ENFLASYON (Üç aylık hareketli ortalamalar esasında hesaplanmıfl yıllık de iflim) Enflasyon, yüksek seyreden ham petrol fiyatı ve bazı geliflmekte olan ülkelerde çekirdek enflasyonunda meydana gelen artıflın bir sonucu olarak yükselmifltir. Bölgesel Toplamlar 8 Manflet Enflasyon Yükselen Ekonomiler (2) Endüstrileflmifl Ülkeler (1) 0 Dünya Temmuz Çekirdek Enflasyon Dünya Endüstrileflmifl Ülkeler (1) Yükselen Ekonomiler (2) Temmuz 2005 Kaynak: Haver Analytics; IMF (1) Kanada, Danimarka, Euro bölgesi, Japonya, Norveç, sveç, Birleflik Krallık ve ABD. (2) Brezilya, fiili, Çin, Hindistan, Endonezya, Macaristan, Kore, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Tayvan.

25 Enflasyon ve Döviz Sepeti (aylar itibariyle y ll k de iflimler) (%) O fi M N M H T A E E K A O fi M N M H T A E E K A TÜFE TEFE (*) Döviz Sepeti (*) Yukar daki grafi in oluflturulmas nda, 2005 y l için ÜFE esas al nm flt r. ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi), TÜ K (Türkiye statistik Kurumu) taraf ndan TEFE nin yerine 2005 y l nda yay nlanmaya bafllayan endekstir. TÜRK YE EKONOM S 2005'TE REEL KES MDEK GEL fimeler Türkiye ekonomisi, 2005 y l n n ilk dokuz ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yavafllamakla birlikte %5.5 oran nda büyüme kaydetmifltir. Y l n ilk dokuz ay nda, büyümeye en yüksek katk y hizmetler ve sanayi sektörleri yaparken, inflaat sektörünün katk s nda da art fl gözlenmifltir y l nda geçen y la göre ihracat %15.8 artarak 73.1 milyar ABD dolar na, ithalat ise %19 artarak 116 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. hracat 2005 y l nda ivme kaybetmifltir. Bu geliflmede, global büyümedeki göreceli yavafllama, önemli ihraç pazarlar ndan AB'deki siyasi ve ekonomik belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatlar na ba l olarak artan ithal girdi maliyetleri rol oynam flt r. Büyüme h z ndaki yavafllamaya karfl l k artan d fl ticaret aç, cari aç n genifllemesinde belirleyici olmufltur. Cari aç k, 2005 y l nda 22.9 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Cari aç k büyük oranda portföy yat r mlar ve bankalarla flirketlerin yurtd fl ndan sa lad klar fonlar ile finanse edilirken, son aylarda do rudan yabanc yat r mlarda art fl yaflanm flt r y l nda, enflasyondaki gerileme trendi devam etmifltir y l nda enflasyon TÜFE'de %8'lik hedefin alt nda kalarak %7.72, ÜFE'de ise %2.66 olarak gerçekleflmifltir. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S y l bafl nda %18 seviyesinde olan gecelik borçlanma faizleri, y l n sonunda %13.50'ye kadar gerilemifltir y l bafl nda %20 seviyelerinde olan gösterge D BS'in bileflik getirisi ise, y l sonunda %13.83'e düflmüfltür y l nda YTL, ABD dolar karfl s nda TCMB döviz kurlar na göre %0.4 de er kaybederken, Euro karfl s nda %12.9 ve 1 ABD dolar Euro'dan oluflan döviz sepeti karfl s nda %6.4 oran nda de er kazanm flt r. Türk bankac l k sektörünün büyüklükleri içerisinde kredilerin pay nda son y llarda belirgin bir art fl kaydedilirken, menkul de erler cüzdan n n aktifler içindeki pay tedricen azalma e ilimine girmifltir. AB'ye üyelik sürecinde ve ekonomide kaydedilen olumlu geliflmeler neticesinde, Türk bankac l k sektörüne yabanc sermayenin ilgisi de yo unlaflm flt r. Ekonomik büyümenin devam etmesi ve gerileyen faizlerin kredi talebini art rmas paralelinde, 2005 y l nda bankac l k sektörü kredi hacminde %51.6 art fl kaydedilmifltir. Hükümet, dönemini kapsayan Orta Vadeli Program n önceliklerini; ekonomik büyümeyi yüksek ve sürdürülebilir k lmak, istihdam art rmak, enflasyonu daha da afla çekerek geliflmifl ülkeler seviyesine indirmek, kamu kesimi borçlanma gere ini program dönemi sonunda s f rlamak ve kamu borcunun milli gelire oran ndaki düflüfl e ilimini devam ettirmek olarak belirlemifltir. GSMH deki Sektörel Büyüme Oranlar (%) 19.7 Tar m Sanayi Hizmetler nflaat GSMH * 2005 yılı Ocak-Eylül dönemi içindir (*)

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES 1.250.000.000 YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE 1.150.000.000 YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99,999996207'S

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz.

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz. FAAL YET RAPORU Adım adım iz bırakıyoruz. SUNUfi 04 06 07 07 08 08 08 09 10 12 14 14 20 22 24 24 24 27 28 29 29 32 33 34 35 36 37 40 42 AKT F BANK HAKKINDA AKT F BANK'IN V ZYONU M SYONU DE ERLER F NANSAL

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı