2005 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2005 FAAL YET RAPORU

2 BU RAPORUN Ç NDE 2 KURUMSAL PROF L 3 BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER 4 YÖNET M KURULU NDAN 7 YÖNET M KURULU 8 ÜST YÖNET M 10 H ZMET VE ÜRÜNLER M Z 13 ÇALIKBANK TA 2005 YILI 20 ÇALIK HOLD NG YILINDA EKONOM K ORTAM 24 YÖNET ME VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER 32 BA IMSIZ DENET M RAPORU, MAL TABLOLAR VE MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR

3 KURULDU U GÜNDEN BER SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE, PERFORMANSA VE KÂRLILI A ODAKLANMIfiTIR.

4 64 M LYON YTL 56 M LYON YTL TOPLAM AKT FLER TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 7 M LYON YTL VERG ONCES KÂR FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S2 KURUMSAL PROF L 1999 YILINDA KURULAN ÇALIKBANK, TÜRK YE'DE FAAL YET GÖSTEREN L DER VE SAYGIN B R YATIRIM BANKASIDIR. ÇALIKBANK KURUMSAL VE T CAR MÜfiTER LER NE, KURUMSAL BANKACILIK, DIfi T CARET N F NANSMANI, LEAS NG, FAKTOR NG, PROJE F NANSMANI G B BANKACILIK ÜRÜNLER LE KATMA DE ER YÜKSEK, HT SAS GEREKT REN, MÜfiTER YE ÖZEL DANIfiMANLIK H ZMETLER SUNMAKTADIR. FAAL YETLER NE BAfiLADI I LK GÜNDEN BER SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE, PERFORMANSA VE KÂRLILI A ODAKLANMIfi BULUNAN. ÇALIKBANK, ORTAK AKILLA HAREKET EDEN, YÜKSEK PROFESYONEL N TEL KLERE SAH P VE ETK NL E NANAN B R NSAN KAYNA INA SAH PT R YIL SONU VER LER NE GÖRE ÇALIKBANK'IN TOPLAM AKT FLER 64,199 B N YTL, TOPLAM PLASMANLARI 56,995 B N YTL VE SERMAYE YETERL L K ORANI SE %77.47'D R. GENEL MÜDÜRLÜ Ü STANBUL TEKFEN TOWER'DA BULUNAN ÇALIKBANK, ÇALIK HOLD NG' N F NANS SEKTÖRÜNDEK LK fit RAK D R. ÇALIKBANK, ULUSAL OLDU U KADAR, TÜRK SANAY C VE G R fi MC LER N N fi OLANAKLARI YARATACA I GLOBAL P YASALARDA DA H ZMET VEREN B R HT SAS BANKASI OLMA HEDEF NE DO RU KARARLI BÜYÜMES N SÜRDÜRECEKT R. ÇALIKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M VE DÖNEM Ç NDE VARSA ANA SÖZLEfiMEDE YAPILAN DE fi KL KLER VE NEDENLER BANKANIN KURULMASINA 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU'NUN 4'ÜNCÜ MADDES NE GÖRE, BAKANLAR KURULU'NCA 22 EYLÜL 1998 TAR H VE 98/11819 SAYILI KARARNAME LE Z N VER LM fi, SÖZ KONUSU KARAR 21 EK M 1998 TAR H VE SAYILI RESM GAZETE'DE YAYINLANMIfiTIR. BANKA 28 TEMMUZ 1999 TAR H NDE TESC L ED LM fi VE ANA SÖZLEfiME 29 TEMMUZ 1999 TAR H NDE TÜRK YE T CARET S C L GAZETES 'NDE YAYINLANMIfiTIR. BANKANIN STATÜSÜ 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NDA YER ALAN SINIFLAMAYA GÖRE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI DIR. BANKANIN MEVDUAT KABUL ETME YETK S BULUNMAMAKTADIR. DÖNEM Ç NDE ANA SÖZLEfiMEDE DE fi KL K YAPILMAMIfiTIR. BANKANIN T CARET ÜNVANI D R

5 'IN SERMAYE YAPISI 31 ARALIK 2005 TAR H T BAR YLE H SSEDARLAR VE SERMAYE YAPISI AfiA IDA BEL RT LM fit R: PAY TUTARLARI PAY ORANLARI ÖDENM fi PAYLAR AD SOYAD/T CAR UNVANI (B N YTL) (%) (B N YTL) ÇALIK HOLD NG 12, ,352 GAP GÜNEYDO U TEKST L SAN.VE T C. A.fi AHMET ÇALIK MAHMUT ÇALIK AL AKBULUT TOPLAM 13, ,500 BANKANIN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 2005 YILINDA DE fimem fit R. BANKANIN SERMAYES NDE DO RUDAN VEYA DOLAYLI HAK M YET SÖZ KONUSU OLAN SERMAYE GRUBU ÇALIK HOLD NG'D R. YÖNET M KURULU BAfiKANI SN. AHMET ÇALIK, BANKA SERMAYES NDE DO RUDAN %2 ORANINDA PAYA SAH PT R. SN. AHMET ÇALIK DIfiINDA YÖNET M KURULU ÜYELER, DENET M KURULU ÜYELER LE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ BANKADA SAH P OLDUKLARI PAYLAR YOKTUR. BAfiLICA GÖSTERGELER ÇALIKBANK'IN 2005 YILI MAL TABLOLARINDAN DERLENEN BAfiLICA MAL GÖSTERGELER VE BU MAL TABLOLARDAK VER LER N IfiI INDA HESAPLANAN BAfiLICA PERFORMANS ÖLÇÜTLER AfiA IDA SUNULMUfiTUR. BANKANIN BA IMSIZ DENET M RAPORU 32. SAYFADA; BEfi YILLIK ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER SE 92. SAYFADA YER ALMAKTADIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S3 B N YTL B N ABD DOLARI* F NANSAL GÖSTERGELER BANKALAR VE PARA P YASALARINA PLASMANLAR 6,153 4,566 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE ERLER (NET) 2,707 2,009 KRED LER VE FAKTOR NG ALACAKLARI (NET) 44,497 33,023 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI (NET) 3,638 2,700 ÖZKAYNAKLAR 55,567 41,238 TOPLAM AKT FLER 64,199 47,644 GARANT VE KEFALETLER 94,781 70,340 NET FA Z GEL R 10,850 8,052 NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER 2,514 1,866 FAAL YET KÂRI 7,049 5,231 PARASAL KAYIP/KAZANÇ 0 0 VERG ÖNCES KÂR 7,049 5,231 VERG KARfiILI I -2,753-2,043 NET DÖNEM KÂRI 4,296 3,188 PERFORMANS RASYOLARI (%) SERMAYE YETERL L STANDART RASYOSU ÖZKAYNAK KÂRLILI I 7.73 NET KÂR BAZINDA ORTALAMA AKT F KÂRLILI I 6.34 VERG ÖNCES KÂR BAZINDA ORTALAMA AKT F KÂRLILI I NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER /FAAL YET G DERLER DURAN DE ERLER (NET)/ÖZKAYNAKLAR GET R L AKT FLER/TOPLAM AKT FLER *KULLANILAN DÖV Z KURU: 1 ABD DOLARI =

6 AHMET ÇALIK YÖNET M KURULU BAfiKANI FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S4 YÖNET M KURULU'NDAN SAYGIDE ER MÜfiTER LER M Z, YERL VE YABANCI fi ORTAKLARIMIZ, 2005 YILINDA ÇALIKBANK ALTINCI FAAL YET YILINI BAfiARIYLA TAMAMLAMIfi BULUNMAKTADIR. 6 YILIN DÜNYADA VE TÜRK YE'DE ÖZET GER YE DÖNÜP BAKTI IMIZDA ÇOK KISA G B GÖRÜNEN BU ALTI YILLIK ZAMAN D L M NDE DÜNYANIN VE TÜRK YE'N N DER N B R DE fi MDEN GEÇT N GÖRÜYORUZ. 11 EYLÜL SALDIRILARI DÜNYA S YASET NDE B R M HENK TAfiI OLURKEN, PETROL F YATLARINDAK SÜREKL YÜKSEL fi, Ç N' N HIZLI BÜYÜMES VE ARTAN REKABETÇ AKIMLAR GLOBAL EKONOM Y VE T CARET fiek LLEND REN EN ÖNEML FAKTÖRLER N BAfiINDA YER ALMIfiTIR. AYNI SÜREÇTE TÜRK YE, TAR H N N EN DER N EKONOM K KR Z NDEN ÇIKMIfi VE YAYGIN B R YEN DEN YAPILANMA PROGRAMINI HAYATA GEÇ RM fit R. BUGÜN ÜLKEM Z, ULAfiMIfi BULUNDU U KONUMU LE TÜM DÜNYANIN ÖZENEREK BAKTI I, TAKD R ETT VE YATIRIMLARI Ç N TERC H ETT B R EKONOM KONUMUNA KAVUfiMUfiTUR. DEZENFLASYON SÜREC N N KES NT S Z VE ÜSTÜN BAfiARIYLA YÖNET M, EKONOM K PARAMETRELER N TÜRK YE TAR H N N H ÇB R DÖNEM NDE OLMADI I KADAR Y GERÇEKLEfiMES YLE SONUÇLANMIfiTIR. TÜRK YE, EKONOM L TERATÜRÜNE B R SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME ÖRNE OLARAK GEÇM fit R.

7 BANKACILIKTA R SKTEN KAÇINMAK ÇARE DE LD R. TEMEL OLAN, BÜYÜMEY BESLEYECEK, ÖLÇÜLEB L R VE YÖNET LEB L R R SKLER ÜSTLENMEKT R. BU, AKILCI BÜYÜMEN N TAR F D R. BU, AYNI ZAMANDA ÇALIKBANK'IN BÜYÜME KAVRAMINI ALGILAMA VE UYGULAMA fiekl D R. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S5 ODAK VE CAZ BE NOKTASI Öngörülerimize uygun olarak, ekonomik ortamda yaflanan de iflim, Türkiye'yi uluslararas sermayenin odak ve cazibe noktalar ndan biri haline getirmifltir. Telekomdan enerjiye, bankac l ktan g daya pek çok ve farkl sektör yabanc sermayenin yo un ilgi alan nda olmaya devam etmifl; 2005 y l bu anlamda özel bir y l olarak tarihimize geçmifltir. Türkiye'nin özellefltirme gelirleri rekor bir seviyeye ulafl rken Vodafone'dan, BNP'ye, General Electric'ten Oger Telecom'a kadar pek çok dünya devi kurulufl, Türkiye'de yat r m karar alarak piyasaya girmifllerdir. Yabanc sermaye hepimiz için daha çok kurumsall k, daha çok profesyonellik ve daha çok rekabet demektir. Bizler, Türkiye'nin ve kurumlar n n buna haz r oldu una inan yoruz. Keza, uluslararas alanda çal flma, rekabet etme ve stratejik ortakl klar kurma kültürüne sahip olan Çal k fiirketler Grubu ve dolay s yla Çal kbank, bu eksende üstüne düfleni en iyi flekilde yapmaya ve ulusal sermayenin güçlü, köklü ve sayg n temsilcileri olarak rekabetin içinde yer almaya devam edecektir. HER TÜRLÜ TESTTEN BAfiARIYLA GEÇEREK BUGÜNE GELD K. Çal kbank, alt y ll k faaliyeti boyunca zaman ve ortam n her türlü dayan kl l k testini baflar yla geçerek bugünlere ulaflm flt r. Bu süreçte, öngörü yetene imiz kadar ifl ortam n n de iflimine zaman nda ve do ru haz rlanabilme yetkinli imiz de büyük önem tafl m flt r. Makroekonomik ortama ait öngörülerimiz tek tek gerçekleflirken, Çal kbank, sürdürülebilir büyümesini devam ettirmifl, kârl l kla muhafazakârl, büyüme ile riski dengeleyebilmifltir. BÜYÜMEY SÜRDÜREB LMEK Çal kbank kuruldu u günden beri sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir bankad r. Bu hedefe uygun olarak, her seviyedeki çal flan m z n riski do ru yönetmekle yükümlü oldu u bir risk-getiri mekanizmas n ve ortak sorumluluk bilincini sürekli olarak gelifltirmifl bulunuyoruz. Bu mekanizma ve ortak bilinç, plasmanlar m z en iyi flekilde yönetmemizde rol oynad gibi, piyasa ve kredi risklerinden operasyonel riske kadar her türlü risk kavram na ve bankac l a bak fl aç m z da flekillendirmektedir. Bankac l kta riskten kaç nmak çare de ildir. Temel olan, büyümeyi besleyecek, ölçülebilir ve yönetilebilir riskleri üstlenmektir. Bu, ak lc büyümenin tarifidir. Bu, ayn zamanda Çal kbank' n büyüme kavram n alg lama ve uygulama fleklidir. Sürdürülebilir büyümemizi sa lamam zda çal flanlar m z n rolü çok büyüktür. Her bir Çal kbank çal flan, kendi sorumlu undaki ifl sahas nda müflteriye en iyiyi sunman n yar fl n sürdürürken, di er ifl kollar ile aras ndaki sinerjiyi art r c çal flmalara da a rl k vermektedir. Ekibimiz, yüksek bir profesyonelli e ve yetkinli e sahiptir. Bankam z n entelektüel sermayesini oluflturan insan kayna m z her biri müflterimizi en iyi flekilde karfl lamaya ve hizmet sunmaya odakl ve haz rd r. Büyümeyi sürdürülebilir k lmam z n arkas ndaki ikinci önemli olgu Çal k Grubu'nun özel sektörde, üretimde ve ticaretteki piyasa deneyimi ve bilgi birikimidir. Bu deneyim ve birikim bankac l kta riski do ru yönetmemize, özkaynaklar m z art rmam za ve etik de erleri sonuna kadar gözetmemize k lavuzluk etmektedir. Bugün Çal kbank, iyi tan mlanm fl ve net olarak odaklanm fl oldu u piyasa segmentinde, seçilmifl müflteri kitlesine en iyiyi sunman n çabas içindedir.

8 ANA BÜYÜME EKSENLER M Z OLAN KRED, FAKTOR NG, S GORTACILIK, DIfi T CARET filemler NE EK OLARAK, KURUMSAL BANKACILIK VE YATIRIM BANKACILI I H ZMETLER ALANLARINDAK FAAL YETLER M Z ÇEfi TLENEREK BÜYÜYECEKT R. ÖNCÜ VE YEN L KÇ ÜRÜN H ZMET SUNUM YETK NL M Z MÜfiTER SAYIMIZIN ARTMASINI SA LAYACAKTIR. FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S6 YÖNET M KURULU'NDAN STRATEJ K V ZYON, F NANSAL SONUÇLAR Stratejik vizyonumuz, kurumsal ve ticari müflterilerimizin tüm hizmet ihtiyaçlar n eksiksiz ve yüksek standartlarda karfl lamak ve tüm paydafllar m z için sürekli de er üretmektir. Günlük icraatta sürekli olarak izledi imiz farkl performans ölçütleri ve bütçe hedeflerimizin tümüne göre, Çal kbank 2005 y l nda da baflar l sonuçlar kaydetmifl ve stratejik vizyonuna do ru yolculu una kesintisiz devam etmifltir. Çal kbank 2005 y l nda, 7,049 bin YTL (5,231 bin ABD dolar ) faaliyet kâr /vergi öncesi kâr elde etmifltir. Bankam z n aktif büyüklü ü y l sonu itibariyle 64,199 bin YTL'ye (47,644 bin ABD dolar ) ulaflm flt r y l nda vergi öncesi kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %10.4, net kâr baz nda ortalama aktif getirimiz %6.34 ve özkaynak getirimiz %7.73 olarak gerçekleflmifltir. Plasmanlar m z sa l kl yap s n korumaktad r. Odaklanm fl bir ifl yaklafl m ve uzun vadeli bir ifl ortakl çerçevesinde çal flt m z müflterilerimizle olan ifl hacimlerimiz geliflmeye devam etmektedir. Risk yap m z dengelidir. Kaliteli bir kredi portföyüne sahibiz. Risklerimiz aras ndaki denge optimal seviyesini korumaktad r. Plasmanlar m z ve ifl hacimlerimizdeki art fl, Çal kbank' n daha çok müflteriye eriflim-daha çok bankac l k ifllemi olarak özetledi i büyüme stratejisine do ru yeni ve önemli bir ad m oluflturmufltur. MOMENTUM HIZLANARAK DEVAM EDECEKT R. Çal kbank'ta müflterimizle iliflkilerimizde oluflturdu umuz momentum, 2006 y l nda h zlanarak devam edecektir. Ana büyüme eksenlerimiz olan kredi, faktoring, sigortac l k, d fl ticaret ifllemlerine ek olarak, kurumsal bankac l k ve yat r m bankac l hizmetleri alanlar ndaki faaliyetlerimiz çeflitlenerek büyüyecektir. Öncü ve yenilikçi ürün hizmet sunum yetkinli imiz müflteri say m z n artmas n sa layacakt r. Çal kbank' n hedefi nettir. Bankam z, bir ihtisas kurumu olarak seçilmifl müflteri portföyüne uygun hizmet sunmaktad r. Müflterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre flekillendirilmifl ürün ve hizmetlerimizle, çözüm odakl ve esnek hizmet anlay fl m z büyümemizin yol haritas n çizmektedir. De erli müflterilerimiz, yerli ve yabanc ifl ortaklar m z, Çal kbank'ta tüm paydafllar m z için de er üretmeye devam edece iz. Ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek büyümemize olan katk n z n devam n diliyor, iflbirli iniz için sizlere teflekkür ediyoruz. stanbul, 14 Mart 2006 Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu ad na, 2005 y l ndaki çabalar m z, Çal kbank' n kârl ve verimli konumunu pekifltirmifltir. Y l boyunca gözetti imiz stratejiler bilânço performans m z güçlü k larken, bankac l kta kilit öneme sahip olan komisyon gelirlerindeki geliflme de sürmektedir. Net ücret ve komisyon gelirlerimizin faaliyet giderlerimize oran %48.14 seviyesinde gerçekleflmifltir. Di er taraftan, getirili aktiflerimizin toplam aktiflerimize oran %88.78 gibi yüksek bir seviyededir. AHMET ÇALIK Yönetim Kurulu Baflkan SEM H ERGÜR Genel Müdür Vekili

9 1- AHMET ÇALIK YÖNET M KURULU BAfiKANI MEHMET AYHAN BOLAY YÖNET M KURULU BAfiKAN VEK L 3- M. ERTU RUL GÜRLER Ç DENET M S STEM NDEN SORUMLU ÜYE HALUK R. ULUSOY ÜYE 5- SEM H ERGÜR ÜYE VE GENEL MÜDÜR VEK L YÖNET M KURULU ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S7

10 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S8 B RB R N TAMAMLAYAN VE ORTAK AKILLA HAREKET EDEN B R EK P OLUfiTURAN ÇALIKBANKLILAR, MARKA DE ER N N GEL fit R LMES NDE EN ETK N B LEfiEND R. ÇALIKBANK ÇALIfiANLARININ N TEL KLER VE ÇALIK KURUM KÜLTÜRÜ LE fiek LLENM fi DAVRANIfiLARI, OPERASYONEL MÜKEMMEL YETE, MÜfiTER TATM N NE VE SÜRDÜRÜLEB L R ST KRARLI BÜYÜME HEDEFLER NE ULAfiMADA K L T B R ROLE SAH PT R.

11 1- SEM H ERGÜR GENEL MÜDÜR VEK L 2- PEKHAN fi PEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI T CAR VE KURUMSAL BANKACILIK 3- GÖKHAN GÜNGÖR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAZ NE VE SERMAYE P YASALARI BANKA VE MUHAB R L fik LER 4- AHMET KAPICIO LU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ç DENET M VE F NANSAL KONTROL 5- SADIK TOPRAK GRUP BAfiKANI MÜfiTER H ZMETLER GRUBU 6- GÜLAY ERGÜNEfi BÖLÜM BAfiKANI GENEL MUHASEBE VE Ç H ZMETLER 7- FERHAT AKLAR BÖLÜM BAfiKANI B LG TEKNOLOJ LER ÜST YÖNET M ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S9

12 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S10 BÜYÜMEM Z Ç N GEREKL OLAN T C GÜÇ ÇALIKBANK, NICHE B R P YASADA, SEÇ LM fi MÜfiTER LER NE UZUN VADEL Ifi ORTAKLI I ESASINDA, BUT K H ZMETLER SUNMAK DÜfiÜNCES YLE KURULMUfiTUR. MÜfiTER MEMNUN YET BANKANIN BÜYÜMES N SA LAMIfi OLUP GELECEKTEK BÜYÜMEM Z Ç N GEREKL OLAN T C GÜÇLERDEN B R N OLUfiTURMAKTADIR.

13 IN H ZMET ANLAYIfiI, YEN L KÇ L K VE MÜfiTER ODAKLILIK TEMEL NDE, KATMA DE ER YÜKSEK ÜRÜN VE H ZMETLER N SUNULMASINA DAYALIDIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S11 KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK KURUMSAL VE T CAR MÜfiTER LERE HER TÜRLÜ KRED, FAKTOR NG, LEASING VE DIfi T CARET H ZMETLER KURUMSAL F NANSMAN PROJE F NANSMANI, YAPILANDIRILMIfi F NANSMAN, R SK SERMAYES, fi RKET B RLEfiMELER VE DEV RALMALARI, E.C.A KRED LER HAZ NE VE SERMAYE P YASALARI, MUHAB R L fik LER HER TÜRLÜ HAZ NE ÜRÜN VE H ZMET N N SUNUMU, MUHAB R BANKACILIK filemler MÜfiTER LER M Z NTERNET BANKACILI I S GORTACILIK AXA OYAK, KOÇ ALLIANZ VE GÜNEfi S GORTA ACENTEL KAPSAMINDA HER TÜRLÜ HAYAT DIfiI S GORTACILIK ÜRÜNLER KURUMSAL MÜfiTER LERE, 7 GÜN 24 SAAT, ADRES NDE, YÜKSEK GÜVENL KL BANKACILIK H ZMETLER

14 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S12 Y TANIMLANMIfi ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. ÇALIKBANK NICHE P YASALARDA HT SAS BANKACILI I ÜRÜN VE H ZMETLER N YÜKSEK MÜfiTER MEMNUN YET GÖZETEREK SUNMAYA ODAKLIDIR. Y TANIMLANMIfi BU STRATEJ, ÇALIKBANK'IN TÜM FAAL YETLER NDE GÖZET LMEKTED R. BU YAKLAfiIM, BANKANIN TÜM PAYDAfiLARI Ç N ARTAN ORANDA KATMA DE ER ÜRETEB LMES NDEK EN ÖNEML T C GÜÇLERDEN B R D R. fi ODA INI Y VE DO RU TANIMLAMA BECER S, ÇALIKBANK'IN DÜN OLDU U G B, YARINLARDAK SÜRDÜRÜLEB L R BAfiARISINI DA SA LAYACAKTIR.

15 GÜNCEL TEKNOLOJ LE fiek LLEND RD H ZMET PLATFORMUNDA SA LIKLI B R GEL fi M SERG LEYEREK, TATM NKÂR OPERASYONEL VE MAL SONUÇLARA ULAfiMIfiTIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S13 ÇALIKBANK'TA 2005 YILI PERFORMANS SÜRDÜRÜLEB L R B R BÜYÜME TEMEL NE DAYANAN GEL fime POL T KALARINI ÖDÜNSÜZ SÜRDÜREN ÇALIKBANK, 2005'TE DE MAL YET TABANINI DÜfiÜK, KATMA DE ER YARATMA GÜCÜNÜ YÜKSEK TUTMAYI HEDEFLEYEN YAKLAfiIMLARINI BAfiARIYLA UYGULAMAYA DEVAM ETM fit R. GÜNCEL TEKNOLOJ LE fiek LLEND RD H ZMET PLATFORMUNDA SA LIKLI B R GEL fi M SERG LEYEREK, TATM NKÂR OPERASYONEL VE MAL SONUÇLARA ULAfiMIfiTIR.

16 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S14 Y PLANLANMIfi ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. ÇALIKBANK'IN fi STRATEJ S Y PLANLAMAYA DAYANIR. ODA I NET OLARAK TAR F ED LM fi BULUNAN fi STRATEJ S ÇALIKBANK'TA Y PLANLANARAK UYGULANIR. PLANLAMA YAKLAfiIMI ÇALIKBANK'IN HER TÜRLÜ FAAL YET NDE ÖNEM TAfiIR: PAZARLAMA VE MÜfiTER L fik LER NDEN ÜRÜN VE H ZMETLER N TASARLANMASINA, NSAN KAYNA INDAN H ZMET SUNUM KANALLARINA KADAR B RÇOK FARKLI KONU, MÜfiTER HT YAÇLARINA, SEKTÖRÜN GERÇEKLER NE VE BANKANIN HEDEFLER NE GÖRE PLANLANIR. Y PLANLAMA, ÇALIKBANK'IN GELECEKTEK BÜYÜMES N N YAPI TAfiLARINDANDIR.

17 2005 FAAL YET RAPORU S15 OPT MAL PORTFÖY DENGES Çal kbank için en önemli konu, müflteri portföyünün kredi de erlili i yüksek, kaliteli müflterilerden oluflmas d r y l sonunda Bankan n müflteri portföyü, riskin sektörel ve müflteri bazl da l m aç s ndan optimal seviyededir. Kredi yönetiminde risk derecelendirmesine ba l portföy yönetimi yaklafl m n benimsemifl bulunan Çal kbank, kredi portföyünde istikrarl büyümesini sürdürmektedir. Artan müflteri say s, Bankan n konsolide ifl hacminin, faiz gelirlerinin ve faiz d fl ücret ve komisyon gelirlerin artmas nda rol oynam flt r. Bu art flta en büyük pay müflterilerimiz ad na yurtiçi ve yurtd fl na verilmifl olan garanti ve teminat mektuplar almaktad r. Ülkemiz d fl ticaret hacminde son y llarda kaydedilen rekor büyümenin de etkisiyle Bankan n bu alandaki faaliyetleri ivme kazanm flt r. YURT DIfiI LE DAHA YAKIN fibirl Ç N Baflta d fl ticaret ifllemleri olmak üzere, müflterilerin de iflen ve geliflen talepleri, Çal kbank' n yurt d fl para ve sermaye piyasalar ile daha çok ve daha yo un iflbirli i içinde olmas n gerektirmektedir. Banka, kuruldu u günden beri uluslararas alandaki tan t m ve akreditasyon faaliyetlerine önem vermifl ve karfl l kl iflbirli i esas na dayal muhabir iliflkilerinin geliflmesine özen göstermifltir y l nda da iflbirliklerimiz artarak devam edecektir y l nda Çal kbank' n arac l k etti i toplam ticari nitelikli döviz ifllem hacmi 120 milyon ABD dolar na ulaflm flt r.

18 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S16 Y DONANIMLI ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. DO RU TANIMLANMIfi VE Y PLANLANMIfi B R STRATEJ DO RU B R YAPIDA HAYAT BULUR. ÇALIKBANK, NSAN KAYNA I VE LER ALT YAPISIYLA KAL TEL B R DONANIMA SAH PT R. YÜKSEK PROFESYONELL E SAH P OLAN NSAN KAYNA I, BANKANIN EN DE ERL VARLI INI, ENTELEKTÜEL SERMAYES N OLUfiTURMAKTADIR. ÇALIKBANK, KURULDU U GÜNDEN BU YANA YEN L KÇ DÜfiÜNCEYE AÇIK, MÜfiTER S NE HER fiey N ÜZER NDE DE ER VEREN, MÜfiTER YE H ZMETE ODAKLI NSAN KAYNA I LE SEÇK NLEfiM fit R. BANKA, B LG TEKNOLOJ LER NDEK GEL fimeler YAKINDAN TAK P EDEREK, SUNDU U H ZMETLER N MÜfiTER LER NE EN GÜVENL VE EN HIZLI fiek LDE ULAfiMASINI SA LAMAKTADIR.

19 2005 FAAL YET RAPORU S17 YEN P YASA GERÇEKLER Türkiye'deki dezenflasyonist süreç, bankac l k piyasas n n koflullar n tamamen de ifltirmifl durumdad r. Düflme trendini sürdüren enflasyon, para piyasalar na egemen olan düflük faiz hadleri ve her türlü parametresi yükselme trendine giren sermaye piyasalar, oyunun yeni kurallar n belirlemifl bulunmaktad r. Bu köklü de iflim bankalar n para ve sermaye piyasalar ndaki faaliyetlerini yak ndan ilgilendirmifl; risk-getiri dengelerine yönelik stratejiler piyasa gerçeklerinin fl nda yeniden tasarlanm fl ve uygulamaya konmufltur. Müflteri ihtiyaçlar n karfl layacak hazine ve sermaye piyasas ürünlerinin sunumuna önem veren Çal kbank, uygulamakta oldu u risk odakl yaklafl mla hazine ve sermaye piyasalar ndaki f rsatlar de erlendirmekte ve sermaye getirisine katk sa lamaktad r. Çal kbank, para ve sermaye piyasalar alan nda büyümeye, müflterilerinin talepleriyle tam olarak örtüflen etkin çözümler üretmeye devam edecektir. UYGUN MAL YET TABANI REKABETÇ GÜCÜMÜZÜ BEL RL YOR Çal kbank' n maliyet taban 2005 y l nda da optimal noktada oluflurken, performans göstergeleri tatminkar seviyesini korumufltur.

20 FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S18 Y YÖNET LEN HEDEFE ODAKLANMA GELECEKTEK BAfiARIYI SA LAR. ÇALIKBANK, YÜKSEK B R YÖNET M YETK NL NE SAH P, D NAM K VE ORTAK AKILLA YÖNET LEN B R KURUMDUR. 6 YILLIK GEÇM fi BOYUNCA, ÜLKEM Z VE DÜNYANIN Ç NDEN GEÇT HER TÜRLÜ DE fi K KONJONKTÜRDE fi N BAfiARIYLA YÖNETEN ÇALIKBANK, HEDEFE ODAKLI STRATEJ S N Y UYGULAYAN B R KURUMDUR. ÇALIKBANK, KURULDU U GÜNDEN BU YANA YEN L KÇ DÜfiÜNCEYE AÇIK OLMUfi VE MÜfiTER LER YLE B RL KTE BÜYÜMÜfiTÜR.

21 ÇALIfiANLARI, KEND LER N filer NE ADAMIfiTIR VE fi KONSANTRASYONLARI YÜKSEKT R. BU DURUM, BANKANIN EN DE ERL VE YAfiAMSAL ENERJ KAYNA INI OLUfiTURMAKTADIR. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S19 YETK N B R EK P Çal kbank yetkin bir insan kayna na sahiptir. nsan kayna Bankan n fark n yaratan temel etkenlerin bafl nda gelmektedir. Çal kbank insan kayna n n Yetkinliklerinin süreklili i ve güncelli ine önem verir. Bunun için sistemli ve planl zaman ve çaba sarfeder. Mutlulu unu, ifl tatminini ve refah n gözetir. Çal kbank bünyesinde yükselme; liyakat, performans ve Bankan n baflar s na katk temeline dayan r. Tak m çal flmas na yatk nl n teflvik eder. Kiflisel yarat c l na de er verir ve mutlaka ödüllendirir. Ekip çal flmas neticesinde en iyi ve en do ru sonuçlar n ald na inan r. Müflteri odakl l na büyük önem verir. Bankada insan kayna n n mesleki becerilerini zenginlefltirme, müflteriyle iliflki kurma yetilerini gelifltirme ve liderli i teflvik etme amac yla, 2005 y l nda da zaman ve çaba harcanmaya devam edilmifltir. Çal kbank çal flanlar, kendilerini ifllerine adam flt r ve ifl konsantrasyonlar yüksektir. Bu durum, Bankan n en de erli ve yaflamsal enerji kayna n oluflturmaktad r. GELECEK YIL stikrar n ve büyümenin 2006 y l nda da devam edece ini öngörüyoruz. 2006, geliflme yolunda kararl ad mlar n sürdüren ülkemiz, ifl dünyam z, Grubumuz ve bizler için önemli aç l mlar getirecektir. Türkiye'nin d fl ticareti büyümeye, ekonomik birimleri daha çok yat r m harcamas yapmaya bafllayacaklard r. Bu koflullar hizmet sunmakta oldu umuz sektörlerin önemini bir kat daha art racakt r. Çal kbank, piyasan n yeni oluflumlar n n fl nda müflterilerine hizmet vermeye devam edecektir. Bankam z, müflteriye ve büyümeye odakl stratejisini en iyi flekilde yönetmeye kararl d r. Bu süreçte, müflterilerimizin talep ve ihtiyaçlar do rultusunda ürün ve hizmetlerimizde gerekli de ifliklikleri yapma gücüne sahibiz. Çal kbank etkin ve dinamik bir kurumdur. Yurt içi piyasalarda, seçici ve titiz müflteri iliflkileri prensibinden ödün vermeden, artan say da kurumsal ve ticari firma ile çal flmaya devam edece iz. Çal kbank, kredi kalitesini daha da ileriye tafl yacak kurumlar n ifl orta olmaya ve reel ekonomiye destek vermeye kararl d r.

22 GRUBU FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S20 ÇOK SEKTÖRLÜ B R fi RKETLER GRUBU NfiAAT, ENERJ, TEKST L VE F NANS SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDEN ÇALIK GRUBU, FARKLI ÜLKELERDEK fi G R fi MLER YLE YAKLAfiIK ONBEfiB N K fi YE ST HDAM SA LAMAKTA; FAAL YETTE BULUNDU U TOPLUMLARIN REFAHINA KATKISINI SÜREKL ARTIRMAKTADIR. TEKST L GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Türkmenbafl Jeans Kompleksi Türkmenbafl Tekstil Kompleksi A/O Balkan Dokuma Serdar Pamuk E rici Fabri i NfiAAT VE YATIRIM GAP nflaat Yat r m ve D fl Ticaret A.fi. GAP nflaat Türkmenistan fiubesi GAP Sudan GAP Ukraine

23 ÜRÜN VE H ZMETLER YLE GLOBAL PAZARIN GÜÇLÜ VE REKABETÇ B R KATILIMCISI OLAN ÇALIK GRUBU, FAAL YET ODA INI OLUfiTURAN TÜRK YE VE ÇEVRE CO RAFYASININ YANI SIRA, UKRAYNA, DUBA, SUDAN VE ARNAVUTLUK TA YEN G R fi MLER BAfiLATMIfiTIR. KISACA ÇALIK GRUBU Genel merkezi stanbul'da bulunan Çal k Grubu, inflaat, enerji, tekstil, finans ve ticaret alanlar nda faaliyet gösteren flirketleri ile, çok-uluslu flirketlerden bireylere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri kitlesine katma de eri yüksek, dünya kalitesinde mal ve hizmetler sunan bir flirketler grubudur. Ürün ve hizmetleriyle global pazar n güçlü ve rekabetçi bir kat l mc s olan Çal k Grubu, son y llarda ulusal pazar n çevreleyen bölgesel co rafyaya odaklanm flt r. Çal k Grubu'nun hedefi, global eriflim ve rekabet gücünü koruyarak bölgesel odakl büyümesini sürdürmektir. H zl ve köklü bir de iflim içinde bulunan bu bölgenin, ortaya ç kard yeni ifl olanaklar n titizlikle de erlendirmekte olan Çal k Holding Ukrayna, Dubai, Sudan ve Arnavutluk'ta bafllatt yeni giriflimleriyle reel sektör tecrübesini geliflmekte olan bu piyasalara tafl maya bafllam flt r. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S21 Grup, her türlü faaliyetinde, etik kurallara s k ca ba l kalman n yan s ra tüm sosyal paydafllar n, çevreyi ve toplumu gözeten "kurumsal vatandafl" kimli ini de güçlendirerek gelece e tafl maya kararl d r. Farkl ülkelerdeki ifl giriflimleri ile yaklafl k 15,000 kifliye istihdam olana sa lamakta olan Çal k Grubu, operasyonel mükemmeliyet, teknoloji, kurumsall k ve etik de erlere tüm faaliyetlerinde büyük önem veren, çevreye ve topluma duyarl bir gruptur. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri memnuniyeti, küreselleflme ve topluma katk Çal k Grubu'nun temel de erleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir. Çal k Grubu, çal flanlar ve yaflatt de erleri ile bir bütündür. Grubun en baflta gelen sorumlulu u, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydafllar için de er üretmek, davran fl ve ilkeleriyle sayg n ve örnek bir kurumsal vatandafl olmakt r. ENERJ VE TELEKOMÜN KASYON Çal k Enerji Da t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Enerji Türkmenistan fiubesi Bursagaz Bursa fiehiriçi Do algaz Da t m Tic. ve Taah. A.fi. Naturelgaz San. ve Tic. A.fi. GAP Oil Inc. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Cetel Çal k Enerji Telekomünikasyon Hizm. A.fi. F NANS Çal k Yat r m Bankas A.fi. Çal k-fieker Konsorsiyum Yat r m A.fi. T CARET GAP Pazarlama A.fi. Ortado u Tekstil Tic. ve San. A.fi. GAP-PA Tekstil Inc. Çal k USA Inc.

24 2005 YILINDA EKONOM K ORTAM FR05 ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S22 DÜNYA EKONOM S 2005 YILINDAK GEL fimeler 2005 y l nda dünya ekonomisinin %4.3 oran nda büyüdü ü tahmin edilmektedir. Global büyüme, 2005 y l nda yavafllam flt r. Ekonomik büyümede görülen yavafllaman n temel nedenlerinin bafl nda %47.5 oran nda artan petrol fiyatlar gelmektedir. Di er taraftan, özellikle uzun vadeli faiz oranlar n n düflük seyretmesi ve global likiditedeki olumlu koflullar büyüme ortam n olumlu yönde besleyen bafll ca unsurlar olmufltur. ABD ekonomisi, 2005 y l nda %3.5 oran nda büyümüfltür. Konut piyasas ndaki fiyat yükseliflleri, ifl gücü piyasalar ndaki iyileflmeye ve iç talepteki art fl ekonomik büyümeyi destekler nitelikte olmufltur. ABD ekonomisini sarsan do al afetler ve artan petrol fiyatlar n n etkisiyle büyüme bir önceki y la göre ivme kaybetmifltir. Yüksek bütçe ve cari ifllemler aç, ABD ekonomisinin ana sorunlar olmaya devam etmektedir. Euro alan ndaki büyüme %1.3 civar nda gerçekleflmifltir. Global ekonomideki canl l a paralel olarak artan d fl talebin Euro alan na olumlu etkisine ra men, zay f iç talep büyümenin s n rl kalmas na neden olmufltur. Özellikle, Almanya ve talya gibi büyük ekonomilerde yurtiçi talep düflük düzeylerde seyretmifltir. Japon ekonomisinin ise, artan istihdam ve yat r mlar n yurtiçi talebi canland rmas n n da etkisiyle %2.8 civar nda büyümüfltür. ABD Merkez Bankas Federal Reserve, 2005 y l nda k sa vadeli faiz oranlar n piyasa beklentileri paralelinde 25 baz puanl k art fllarla %2.25'ten %4.25'e yükseltmifltir. Euro alan nda ise %2 düzeyinde olan k sa vadeli faiz oranlar, artan enflasyonist bask lar n etkisiyle 1 Aral k 2005 itibar yla %2.25'e yükseltilmifltir. ABD dolar, 2005 y l n n bafllar nda Euro karfl s nda zay f bir görünüm sergilemekle beraber, Federal Reserve'in faiz art r mlar na devam etmesi, ABD ekonomisine iliflkin olumlu veriler ve AB'deki siyasi belirsizlikler nedeniyle y l sonuna do ru Euro karfl s nda de erlenmifltir y l nda, Brent türü petrol fiyatlar 2004 sonundaki 39.8 ABD dolar /varil düzeyinden y l sonunda 58.7 ABD dolar /varil seviyesine yükselmifltir y l nda 38.4 ABD dolar /varil olan ortalama petrol fiyatlar ise 2005 y l nda 54.4 ABD dolar /varil olmufltur. Petrol fiyatlar ndaki yükseliflin ve h zl büyümenin beraberinde getirdi i dengesizliklere ra men, 2006 y l nda da global büyümenin %4.3 oran nda gerçekleflece i tahmin edilmektedir. GLOBAL ENFLASYON (Üç aylık hareketli ortalamalar esasında hesaplanmıfl yıllık de iflim) Enflasyon, yüksek seyreden ham petrol fiyatı ve bazı geliflmekte olan ülkelerde çekirdek enflasyonunda meydana gelen artıflın bir sonucu olarak yükselmifltir. Bölgesel Toplamlar 8 Manflet Enflasyon Yükselen Ekonomiler (2) Endüstrileflmifl Ülkeler (1) 0 Dünya Temmuz Çekirdek Enflasyon Dünya Endüstrileflmifl Ülkeler (1) Yükselen Ekonomiler (2) Temmuz 2005 Kaynak: Haver Analytics; IMF (1) Kanada, Danimarka, Euro bölgesi, Japonya, Norveç, sveç, Birleflik Krallık ve ABD. (2) Brezilya, fiili, Çin, Hindistan, Endonezya, Macaristan, Kore, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Tayvan.

25 Enflasyon ve Döviz Sepeti (aylar itibariyle y ll k de iflimler) (%) O fi M N M H T A E E K A O fi M N M H T A E E K A TÜFE TEFE (*) Döviz Sepeti (*) Yukar daki grafi in oluflturulmas nda, 2005 y l için ÜFE esas al nm flt r. ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi), TÜ K (Türkiye statistik Kurumu) taraf ndan TEFE nin yerine 2005 y l nda yay nlanmaya bafllayan endekstir. TÜRK YE EKONOM S 2005'TE REEL KES MDEK GEL fimeler Türkiye ekonomisi, 2005 y l n n ilk dokuz ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yavafllamakla birlikte %5.5 oran nda büyüme kaydetmifltir. Y l n ilk dokuz ay nda, büyümeye en yüksek katk y hizmetler ve sanayi sektörleri yaparken, inflaat sektörünün katk s nda da art fl gözlenmifltir y l nda geçen y la göre ihracat %15.8 artarak 73.1 milyar ABD dolar na, ithalat ise %19 artarak 116 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. hracat 2005 y l nda ivme kaybetmifltir. Bu geliflmede, global büyümedeki göreceli yavafllama, önemli ihraç pazarlar ndan AB'deki siyasi ve ekonomik belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatlar na ba l olarak artan ithal girdi maliyetleri rol oynam flt r. Büyüme h z ndaki yavafllamaya karfl l k artan d fl ticaret aç, cari aç n genifllemesinde belirleyici olmufltur. Cari aç k, 2005 y l nda 22.9 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Cari aç k büyük oranda portföy yat r mlar ve bankalarla flirketlerin yurtd fl ndan sa lad klar fonlar ile finanse edilirken, son aylarda do rudan yabanc yat r mlarda art fl yaflanm flt r y l nda, enflasyondaki gerileme trendi devam etmifltir y l nda enflasyon TÜFE'de %8'lik hedefin alt nda kalarak %7.72, ÜFE'de ise %2.66 olarak gerçekleflmifltir. ÇALIKBANK 2005 FAAL YET RAPORU S y l bafl nda %18 seviyesinde olan gecelik borçlanma faizleri, y l n sonunda %13.50'ye kadar gerilemifltir y l bafl nda %20 seviyelerinde olan gösterge D BS'in bileflik getirisi ise, y l sonunda %13.83'e düflmüfltür y l nda YTL, ABD dolar karfl s nda TCMB döviz kurlar na göre %0.4 de er kaybederken, Euro karfl s nda %12.9 ve 1 ABD dolar Euro'dan oluflan döviz sepeti karfl s nda %6.4 oran nda de er kazanm flt r. Türk bankac l k sektörünün büyüklükleri içerisinde kredilerin pay nda son y llarda belirgin bir art fl kaydedilirken, menkul de erler cüzdan n n aktifler içindeki pay tedricen azalma e ilimine girmifltir. AB'ye üyelik sürecinde ve ekonomide kaydedilen olumlu geliflmeler neticesinde, Türk bankac l k sektörüne yabanc sermayenin ilgisi de yo unlaflm flt r. Ekonomik büyümenin devam etmesi ve gerileyen faizlerin kredi talebini art rmas paralelinde, 2005 y l nda bankac l k sektörü kredi hacminde %51.6 art fl kaydedilmifltir. Hükümet, dönemini kapsayan Orta Vadeli Program n önceliklerini; ekonomik büyümeyi yüksek ve sürdürülebilir k lmak, istihdam art rmak, enflasyonu daha da afla çekerek geliflmifl ülkeler seviyesine indirmek, kamu kesimi borçlanma gere ini program dönemi sonunda s f rlamak ve kamu borcunun milli gelire oran ndaki düflüfl e ilimini devam ettirmek olarak belirlemifltir. GSMH deki Sektörel Büyüme Oranlar (%) 19.7 Tar m Sanayi Hizmetler nflaat GSMH * 2005 yılı Ocak-Eylül dönemi içindir (*)

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

01 Ocak 30 Haziran 2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

01 Ocak 30 Haziran 2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 01 Ocak 30 2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin 2014 y periyodik dönemi ve ilk yar faaliyetleri ile bu faaliyetlerimizin sonuçlar na ili kin konular a da ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı