TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA

2 YAYIN NO: 119 ISBN:

3 Değerl Annem- Babam Nurten-Kerem Eknc ye, canım kızım Başak a ve sevgl eşm Haydar a Seda ŞENGÜL

4

5 ÖNSÖZ Beslenme nsanların temel gereksnmelernn başında gelmektedr. Belrl br satın alma gücüne sahp nsanlar satın aldıkları gıdalarda; sağlık, hjyen, kalte, servs gb özellkler ararken, satın alma gücünden yoksun olan nsanlarda ncel anlamda yeterl gıdayı satın almaya çalışırlar. Teknolojk gelşmelern baş döndürücü br hızla yaşandığı küreselleşen günümüz dünyasında Türkye dahl pek çok ülkede gelr dağılımındak çarpıklık artmıştır. Gelr dağılımındak çarpıklık berabernde gıda güvenceszlğ (food nsecurty) ve yoksulluk sorununu ekonomk gündemn ön sıralarına taşımıştır. Günümüzde pek çok ülke, dereces farklı olmakla brlkte az ya da çok yoksulluk sorunu le ç çe yaşamakta, bu sorunu aşmak çn mücadele etmektedr. Türkye de 1994 yılında en düşük gelr grubunda yer alan hanelern toplam gelrden aldıkları pay %4,9, en yüksek gelr grubundak hanelern toplam gelrden aldıkları pay %54,9 dur. Gelr dağılımındak bu çarpıklık gelr gruplarına göre gıda tüketmnde de gözlenmş, 1994 yılında yapılan toplam gıda harcamasının %12 sn en düşük gelr grubundak haneler, %29 unu se en yüksek gelr grubundak haneler yapmıştır. Bu nedenle, Türkye de gelr gruplarına göre gıda talebnn ve yoksulluğun ncelenmes; ülkedek gıda tüketm yapısının, yoksul hanelern özellklernn belrlenmes ve yoksul hanelern gıda tüketm kalıplarıyla yoksul olmayan hanelern gıda tüketm kalıplarını karşılaştırma olanağı vermes nedenyle önemldr. Bu çalışmada, Türkye de yoksulluk proflnn ve gelr gruplarına göre hanelern gıda talep parametrelernn ayrı ayrı tahmn edlmes amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştrmek çn DİE, 1994 Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket ham verler kullanılmıştır. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gelr gruplarına göre hanelern gıda talepler Doğrusal Formda Yaklaşık İdeal Talep Sstemyle (LA/AIDS) tahmn edlmştr. Elde edlen sonuçlar, yüksek ve en yüksek gelr gruplarındak hanelern gıda taleplernn toplam harcamaya, fyatlara ve sosyo-demografk değşkenlere, düşük gelr grubundak hanelern gıda taleplernn se özellkle toplam harcama olmak üzere fyatlardak değşme duyarlı olduğunu göstermektedr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde yoksulluk sınırı En Düşük Gıda Malyet, Temel Gereksnmeler Malyet, Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımlarına göre belrlenmştr. Yoksulluğun genşlğ, şddet ve yoğunluğu se Yoksulluk Oranı, Yoksulluk Açığı Oranı, Sen İndeks ve Foster, Greer ve Thorbecke İndeksne göre hesaplanmıştır. Türkye de en yüksek yoksulluk oranı %50,6 oranıyla En Düşük Gıda Malyetne, en düşük yoksulluk oranı se %16,1 oranıyla Ortanca Gelrn Yarısı yöntemne göre hesaplanmıştır. Bu da, Türkye de harcama yoksulluğunun gelr yoksulluğundan daha öneml br problem olduğunu göstermektedr. Türkye de, özellkle kırsal kesmde yoksulluğun şddetnn ve yoğunluğunun yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışma 15/11/2001 tarhnde Prof. Dr. Oğuz Yurdakul (Jür Başkanı), Prof. Dr. Altan Çabuk, Prof. Dr. Faruk Emeksz, Prof. Dr. Mahr Fsunoğlu ve Doç.Dr. Şafak Aksoy dan oluşan Jür tarafından Fen Blmler Ensttüsü, Tarım Ekonoms Anablm Dalında oybrlğ le doktora tez olarak kabul edlmştr. Bu tezn hazırlanması aşamasında çok sayıda değerl nsanın katkısı oldu. Bu tezn her aşamasında blmsel deneym ve yol gösterclğnden yararlandığım danışman hocam Prof. Dr. Oğuz Yurdakul a, blmsel katkı ve yorumlarıyla çalışmanın şekllenmesne yardımcı olan Ç.Ü.İ.İ.B.F. Ekonometr Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altan Çabuk a, blmsel desteğnn yanı sıra manev desteğn de çalışmanın her aşamasında esrgemeyen Ç.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretm Üyes Prof. Dr. Serap Çabuk a, blmsel katkı ve eleştrlernden dolayı Ç.Ü. İ.İ.B.F. İktsat Bölümü Öğretm Üyes Prof. Dr. Mahr Fsunoğlu na ve Ç.Ü. Z.F. Tarım Ekonoms Bölümü Öğretm Üyes Prof. Dr. Faruk Emeksz e teşekkür ederm. I

6 Verlern sağlanması aşamasında gösterdkler kolaylıkdan dolayı DİE Hanehalkı Gelr ve Tüketm Şube Müdürü Sayın Murat Karakaş a ve Sayın Özlem Sarıca ya, çalışmayı Ç.Ü. Araştırma Fon undan sağlanan madd kaynaklarla destekledğ çn Çukurova Ünverstes Rektörlüğüne teşekkür borçluyum. Ayrıca, blmsel yardımlarının yanında değerl arkadaşlıklarını da esrgemeyen arkadaşlarım Yrd. Doç.Dr. İsmal Tuncer e, Yrd. Doç. Dr. Sanlı Ateş e, Yrd. Doç. Dr. Yelda Tekgül e, Yrd. Doç. Dr. İsmal Güneş e ve Dr. Celle Özççek e teşekkür ederm. Son olarak, manev desteğyle her zaman yanımda olan değerl eşm Doç. Dr. Haydar Şengül e de teşekkür ederm. II

7 YÖNETİCİ ÖZETİ Gıda tüketm, nsanların temel gereksnmelernden beslenmey karşılamaya yönelk olması nedenyle ekonomk araştırmalarda ncelenmes öneml olan konulardan brdr. Uluslararası Örgütler de (FAO, Brleşmş Mlletler, Dünya Bankası), azgelşmş ülkelerde açlık sorununun çözümünü hedefledklernde yoksulluk, genellkle beslenme ve gıda harcaması çerçevesnde ncelenmekte, yoksulluk sınırı hesaplamalarında kullanılan yöntemler de gıda tüketm kalıbı ve gıdaların besn çerklerne dayanmaktadır. Bu da, gıda tüketm araştırmalarını öneml kılan dğer br göstergedr. Günümüzde, Türkye dahl pek çok ülkede gelr dağılımındak eştszlk nedenyle gıda tüketm yapısı gelr gruplarına göre farklılık göstermektedr. Türkye de toplam gelrn gelr gruplarına göre dağılımı ncelendğnde, 1994 yılında toplam gelrden en düşük gelre sahp haneler %4,9 oranında pay alırken, en yüksek gelre sahp haneler %54,9 oranında pay almaktadır. Bu oranlar, en yüksek gelr grubundak hanelern gelrlernn en düşük gelr grubundak hanelern gelrnden 11,2 kat daha fazla olduğunu göstermektedr. Bu oranlara dayanarak, Türkye de haneler arasında gelr gruplarına göre satın alma gücünün eşt olmadığı, düşük gelr grubundak hanelerde satın alma gücü eksklğnden kaynaklanan yoksulluğun var olduğu söyleneblr. Türkye de haneler arasında gelr paylaşımındak çarpıklık kentsel kesmde daha fazla olup, kentsel kesmde en yüksek gelr grubunda yer alan hanelern gelrler en düşük gelr grubundak hanelerden 11,9 kat daha fazladır. Kırsal kesmde se en yüksek ve en düşük gelr grubundak haneler arasındak gelr farklılığı 8,5 kattır. Bu çalışmada, Türkye genelnde, kentsel ve kırsal yerleşm yerlernde gelr gruplarına göre hanelern gıda talep parametrelern ve yoksulluğun boyutunu belrlemek amaçlanmıştır. Yoksulluğun dar anlamıyla tanımı, nsanların açlıktan ölmes ve barınacak yerlernn olmamasıdır. Dolayısıyla, gıda tüketm le yoksulluk lşkldr. Yoksulluğu ortadan kaldıracak veya azaltacak poltkalar büyük ölçüde gıda poltkalarına dayanmakta olup, bu poltkalar da büyük destek çermektedrler. Gıda da bütün gelr gruplarındak breylern ortak tükettkler maddelerdr. Bu bağlamda, yüksek gelr gruplarındak breylern desteklenmemes, desteğn hedef gruba gtmes çn gelr gruplarına göre gıda talebnn ncelenmes önemldr. Bu amaçları gerçekleştrmek çn DİE, 1994 Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket ham verler kullanılmıştır. Bu anket, haneyle yapılmıştır. Ancak, bu çalışmada 90 haneye at anket formunun (toplam gelrn, toplam harcamanın sıfır olması nedenyle) ptal edlmes nedenyle örnek hane sayısı dır. DİE, 1994 Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket verlernn lk defa bu çalışmayla bu ayrıntıda kullanılmış olması bu çalışmanın yenlğdr. Bu çalışmada, Türkye genel, kentsel ve kırsal kesm çn %20 lk gelr grupları; hanelern kullanılablr aylık gelrler önce küçükten büyüğe doğru sıralanmış, daha sonra bu haneler 5 eşt parçaya bölünmek suretyle oluşturulmuştur. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde hanelern gelr gruplarına göre gıda taleplernn belrlenmesnde kullanılan metodoloj, zayıf ayrılablrlk (weak separablty) varsayımı altında Tam Talep Sstemdr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gelr gruplarına göre hanelern gıda talep sstemlernde yer alan gıda alt grupları ) Ekmek ve Tahıllar, ) Et ve Balık ) Süt, Peynr ve Yumurta, v) Hayvansal ve Btksel Yağlar, v) Sebze ve Meyve, v) Şeker, v) Bal, Reçel, Çkolata ve Şekerleme, v) Dğer Gıda Ürünlerdr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gelr gruplarına göre hanelern talep sstemlernde kullanılan değşkenlern öneml bölümü statstksel olarak %5 önem düzeynde anlamlı bulunmuştur. III

8 Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde bütün gelr gruplarındak hanelere br breyn eklenmes, bu gelr grubundak hanelern ekmek ve tahıl grubu le şekere yaptıkları harcamanın oransal olarak artmasına neden olacaktır. Ancak, ekmek ve tahıl grubu çn bu artış oranı en düşük, düşük ve orta gelr gruplarında yüksek, yüksek gelr gruplarında se düşüktür. Şekerde se yaş grupları tbaryle ve gelr gruplarına göre öneml br farklılık yoktur. Türkye de gelr gruplarına göre hanelern gıda talepler yerleşm yer büyüklüklerne göre farklılık göstermektedr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde düşük gelr gruplarındak hanelern, kırsal kesmde se en düşük, düşük, orta ve yüksek gelr gruplarındak hanelern gıda taleplern hanehalkı resnn öğrenm düzeynn etklemedğ belrlenmştr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde orta, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında hanehalkı resnn öğrenm düzeyyle ekmek ve tahıl grubu, hayvansal ve btksel yağlar grubu ve şeker harcama payları arasında ters yönlü br etk olduğu, bu negatf etknn hanehalkı resnn yüksek öğrenm düzeynde olduğu hanelerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Türkye genelnde ve kentsel kesmde orta, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında hanehalkı resnn öğrenm düzeynn et ve balık grubu, sebze ve meyve grubu, bal, reçel, çkolata ve şekerleme grubu üzerndek etks poztf yönlüdür. Bu poztf etk, hanehalkı resnn öğrenm düzeyndek yükselmeye paralel olarak artmaktadır. Türkye genelnde en yüksek gelr grubundak hanelern öğrenm düzeyyle süt, peynr ve yumurta grubu harcama payı arasında da poztf yönlü br lşk vardır. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde hanelern gıda talepler mevsme göre farklılık göstermektedr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde bütün gelr gruplarında ekmek ve tahıl grubu harcama payı le sebze ve meyve harcama payı lkbaharda yüksektr. Türkye genelnde et ve balık grubu harcama payı en düşük, düşük ve orta gelr gruplarında yazın, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında kışın yüksektr. Kentsel kesmde et ve balık grubu harcama payı düşük gelr gruplarında yazın, orta, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında kışın, kırsal kesmde se en düşük, düşük, orta ve yüksek gelr gruplarında yazın, en yüksek gelr grubunda kışın yüksektr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde süt, peynr ve yumurta grubu harcama payı bütün gelr gruplarında sonbaharda, kırsal kesmde se süt, peynr ve yumurta grubu harcama payı düşük, orta ve en yüksek gelr grubunda sonbaharda, en düşük gelr grubunda ve yüksek gelr grubunda lkbaharda yüksektr. Gıda gelr harcama esneklğ Türkye genelnde 0,680, kentsel kesmde 0,652 ve kırsal kesmde 0,734 tür. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gıda gelr harcama esneklk değerler en düşük gelr grubundan en yüksek gelr grubuna doğru öneml ölçüde düşmektedr. En düşük gelr grubundak hanelern gıda gelr-harcama esneklk değer Türkye genelnde 0,804, kentsel kesmde 0,790 ve kırsal kesmde 0,822 ken, en yüksek gelr grubundak haneler çn Türkye genelnde 0,552, kentsel kesmde 0,531 ve kırsal kesmde 0,625 tr. Kırsal kesmde gelr gruplarına göre gıda gelr harcama esneklğ Türkye genelnde gelr gruplarına göre elde edlmş gıda gelr harcama esneklğnden yüksektr. Gıda alt gruplarının gelr harcama esneklk değerler en düşük gelr grubundan en yüksek gelr doğru azalmaktadır. Gelr gruplarına göre gıda alt gruplarının gelr harcama esneklk değerler genel olarak kırsal yerleşm alanlarında Türkye genelnden yüksek, kentsel yerleşm alanlarında se Türkye genelnden düşüktür. Türkye genelnde en düşük gelr grubundak hanelerde 0,995 değeryle yaklaşık brm esnek olan et ve balık grubu gelr harcama esneklğ gelr gruplarına göre düşme göstermekte ve en yüksek gelr grubundak hanelerde 0,583 tür. Kentsel kesmde bütün gelr gruplarında 1 den küçük olan et ve balık gelr talep esneklğ en düşük gelr grubundak hanelerde 0,882, en yüksek gelr grubundak hanelerde 0,570 dr. Kırsal kesmde gelr gruplarına göre et ve balık grubu gelr harcama esneklğ Türkye genel ve kentsel kesmde gelr grupları çn hesaplanmış et ve balık grubu gelr-harcama esneklğnden yüksektr. Kırsal kesmde en düşük gelr grubunda 1,071, düşük gelr grubunda 0,962 ve orta gelr grubunda 0,889 olan et ve balık grubu gelr harcama esneklğ en yüksek gelr grubunda 0,650 dr. En yüksek hayvansal ve btksel yağlar grubu gelr harcama esneklğ kentsel kesmde 1,043 değeryle en düşük gelr grubundak haneler çn hesaplanmıştır. Bu çalışmada, IV

9 ncelenen bütün gıda alt gruplarının kend fyat esneklkler hem Marshalan da, hem de Hcksan da negatf bulunmuştur. Bu da negatflk koşulunun sağlandığını göstermektedr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde gelr gruplarına göre mutlak değer olarak en yüksek fyat talep esneklğ ekmek ve tahıl grubu çn hesaplanmıştır. Bu çalışmada, yoksulluk sınırı En Düşük Gıda Malyet, Temel Gereksnmeler Malyet, Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısı yöntemlerne göre belrlenmştr. Yoksulluk sınırı, ülkede kmlern yoksul olduğunu göstermektedr.ülkede km ne kadar yoksuldur sorusunun yanıtı Yoksulluk Açığı Oranı (veya ndeks), Sen ndeks ve Foster, Greer ve Thorbecke ndeks le belrlenmştr. Türkye de 1994 yılında yetşkn br breyn yeterl ve dengel beslenmes çn alması gereken günlük en az kalor mktarı 2460 kalor ve bu kalor mktarını sağlayacak en düşük malyet se Türkye genelnde TL/aydır. Bu durumda, Türkye genelnde breylern %46,8, kentsel kesmde %48,3 ü ve kırsal kesmde %44,2 s yoksuldur. Türkye de 1994 yılında hane başına En Düşük Gıda Malyet yoksulluk sınırının TL/ay (97 USD) olduğu, bu sınırın kentsel kesmde TL/ay (98,4 USD) ve kırsal kesmde TL/ay (93,2 USD) olduğu saptanmıştır. Kentsel ve kırsal kesmde gıda fyatlarının farklı olması nedenyle kentsel ve kırsal kesm çn hesaplanan gıda yoksulluk sınırları farklıdır. Bu yaklaşıma göre yoksul hane oranı Türkye genelnde %50,6, kentsel kesmde %52,2 ve kırsal kesmde se %48,4 tür. Türkye de toplam yoksul hanelern %69,5 kentsel kesmde, %30,5 kırsal kesmdedr. Bu gıda yoksulu olan hanelern gıda harcamaları gıda yoksulluk sınırından yaklaşık %35 oranında az olmasına karşın, gelrler gıda yoksulluk sınırından Türkye genelnde 2,6 kat, kentsel kesmde 2,8 kat ve kırsal kesmde 2,1 kat daha fazladır. Bu bulgu, Türkye de yeterl kalory alablecek gelr olan hanelern dah dengel ve yeterl beslenme alışkanlığından yoksun olduklarını, dolayısıyla refah düzeylernn düşük olduğunu göstermektedr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde en düşük gelr grubundak hanelern ortalama konut, gym, sağlık, ulaşım, eğtm, ev eşyası harcamalarının En Düşük Gıda Malyet yaklaşımına göre belrlenen gıda yoksulluk sınırına eklenmesyle elde edlen Temel Gereksnmeler Malyet yoksulluk sınırına göre de Türkye de harcama yoksulu olan hanelern oranı yüksektr. Bu yönteme göre Türkye genelnde yoksulluk sınırı 185 USD, kentsel kesmde 201 USD ve kırsal kesmde 163 USD olup, Türkye genelnde ve kentsel kesmde yoksul hane oranı yaklaşık %39, kırsal kesmde se %41 dr. Bu yaklaşımına göre toplam yoksulların %68,3 ü kentsel kesmde, %31,7 s kırsal kesmdedr. Harcama yoksulu olan hanelern ortalama gelrlernn yaklaşık Temel Gereksnmeler Malyet yoksulluk sınırı kadar olduğu, ancak harcamalarının yoksulluk sınırından yaklaşık %33 oranında daha az olduğu ve harcamalarının yaklaşık yarısının gıda harcamasına gttğ belrlenmştr. Bu da, Türkye de hanelern %39 unun günlük alması gereken 7823 kalory alamamanın yanı sıra nsana yaraşır br konutta barınamadığı, asgar kaltede gym, sağlık, eğtm ve kültür gb gereksnmelern karşılayamadığını fade etmektedr. Ortalama Gelrn Yarısı baz alınarak hesaplanan görel yoksulluk sınırının Türkye de aylık TL (188,5 USD) olduğu, Türkye genelnde hanelern %30,1 nn, kentsel kesmde %26,1 nn, kırsal kesmde se %39,1 nn yoksul olduğu gözlenmştr. Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımına göre hesaplanan görel yoksulluk sınırına ( TL; 135 USD) göre hanelern Türkye genelnde %16,1, kentsel kesmde %13,1 ve kırsal kesmde %23,0 ı yoksuldur. Ortalama ve Ortanca Gelrn yarısı yaklaşımları arasındak bu öneml farklılık, Türkye dek gelr dağılımdak çarpıklığı serglemes bakımından önemldr. Ayrıca, bu yoksul hanelern harcamaları gelrlernden yüksektr. Ortalama Gelrn Yarısı yaklaşımına göre Türkye de yoksulların %60,4 ü kentsel kesmde, %39,6 sı kırsal kesmdedr. Ortanca Gelrn Yarısına göre se bu oranlar sırasıyla %56,6 ve %43,4 tür. V

10 Bu bulgular, Türkye de harcama yoksulluğunun gelr yoksulluğundan daha büyük br problem olduğunu ve Türkye de yeterl gelre sahp olan haneler arasında da yaşam standardı, dolayısıyla refah düzey düşük olan hanelern öneml oranda olduğunu göstermektedr. Türkye de gıda harcaması, toplam harcama ve gelr bazında Yoksulluk Açığı ndeksnn %30 dan daha büyük olduğu saptanmıştır. Yan, Türkye de gıda harcaması, toplama harcama ve gelr yoksulu olan haneler, yoksulluk sınırı düzeyne getrmek çn gıda harcamasındak, toplam harcamadak ve gelrdek artış %30 dan büyük olmalıdır. Kırsal kesmdek yoksul haneler yoksulluk sınırı düzeyne getrmek çn gıda harcamasında, toplam harcamada ve gelrdek gerekl artış (destek), Türkye genelne ve kentsel kesme göre yüksektr. Yoksulluğun büyüklüğü kadar, dernlğn de ve yoksullar arasındak gıda harcaması, toplama harcama ve gelr eştszlğn (Eğer; En Düşük Gıda Malyetne göre hesaplanmış se gıda harcama eştszlğn göstermektedr.) dkkate alan Sen ndeks, En Düşük Gıda Malyet yöntemne göre Türkye genel çn %20,4, kentsel kesm çn %22,0 ve kırsal kesm çn %23,0 dır. Bu ndeks, Ortalama Gelrn %50 s yaklaşımına göre Türkye genelnde %11,1, kentsel kesmde %9,3 ve kırsal kesmde %16,2 dr. Bu ndeks, Türkye de yoksullar arasında da gıda harcama eştszlğnn, toplama harcama eştszlğnn ve gelr eştszlğnn var olduğunu, yoksullar arasında gıda harcama eştszlğnn daha yüksek olduğunu göstermektedr. Kırsal kesmde yoksul olan haneler arasındak gıda harcaması, toplam harcama ve gelr eştszlğnn, dğer br fadeyle yoksulluğun şddetnn Türkye genelne ve kentsel kesme göre daha yüksek olması bu çalışmadan elde edlen öneml br sonuçtur. Yoksulluk sınırının uzağında olan en yoksullara daha fazla tartı verdğ çn yoksulluğun yoğunluğunu ölçen FGT ndeks, En Düşük Gıda Malyet yöntemne göre Türkye genelnde %16,0, kentsel kesmde %16,7 ve kırsal kesmde %17,3, Ortalama Gelrn Yarısı Yöntemne göre se Türkye genelnde %15,4, kentsel kesmde %13,8 ve kırsal kesmde %18,0 dır. FGT ndeksne göre Türkye de hem harcama, hem de gelr yoksulu olan haneler arasında yoksulluğun yoğunluğunun öneml büyüklükte olduğu ve bu gruptak yoksul haneler arasında yoksulluğun yoğunluğunun yoksulluğun şddetnden daha yüksek olduğunu saptanmıştır. Dğer br fadeyle, gıda harcaması (En Düşük Gıda Malyetne göre), toplama harcaması (Temel Gereksnmeler Malyetne Göre) ve gelr (Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımına göre) lgl yoksulluk sınırının çok aşağılarında yer alan hane sayısının fazla olduğunu göstermektedr. Kırsal kesmde yoksulluğun yoğunluğu daha yüksektr. Ayrıca, Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımına göre Sen ndeksnn (Türkye genel çn %4,9, kentsel kesm çn %3,6 ve kırsal kesm çn %6,8) küçük, Foster, Greer ve Thorbecke ndeksnn se büyük (Türkye genel çn %13,2, kentsel kesm çn %12,4 ve kırsal kesm çn %13,6) olması, yoksulluk sınırı altındak haneler arasında gelr eştszlğnn düşük olduğunu, ancak, yoksulluk sınırının altında kalan hanelern yoksulluk sınırını çok alt kısımlarında yoğunlaştığını göstermektedr. Bu çalışmada kullanılan dört yöntemn her brnde Türkye de hanehalkı resnn okur-yazar değl veya okur-yazar olup, br okul btrmedğ hanelern %50 den (Türkye genelnde, Ortanca Gelrn Yarısı yöntemne göre %32,7 s) fazlasının yoksul olduğu belrlenmştr. Türkye de yoksul olan hanelern hanehalkı resnn öğrenm durumuna göre dağılımı ncelendğnde se uygulanan yönteme göre %52-55 arasında değşen oranlarla lk sırayı hanehalkı resnn lkokul mezunu olduğu hanelern aldığı saptanmıştır. Türkye genelnde toplam yoksul haneler çersnde knc sırayı %24-%40 arasında değşen oranlarla hanehalkı resnn okur-yazar veya okur-yazar olmadığı haneler almaktadır. Toplam yoksul haneler çersnde en son sırada %0,3-%4,8 arasında değşen oranlarla hanehalkı resnn yüksek öğrenm düzeynde olduğu haneler gelmekle brlkte, hanehalkı resnn yüksek öğrenm düzeynde olduğu hanelern Türkye genelnde ve kentsel kesmde %35,6 sının, kırsal kesmde %44,0 ının gıda harcaması gıda yoksulluk sınırının altındadır. Ancak, bu hanelern ortalama gelrler gıda yoksulluk sınırından 5,8 kat daha fazladır. Yeterl ve dengel beslenmek çn gerekl mnmum kalor mktarını satın VI

11 alablecek parasal güce ve öğrenm düzeyne sahp bu hanelern gıda harcamaları se gıda yoksulluk sınırından %28,7 oranında daha azdır. Kentsel ve kırsal kesmde yoksul hanelern hanehalkı resnn öğrenm durumuna göre dağılımı Türkye genelyle benzerlk göstermekte, yoksul haneler çersnde en büyük payı hanehalkı resnn lkokul mezunu olduğu haneler almaktadır. Türkye de hanehalkı resnn yevmyel olarak çalıştığı (uygulanan dört yöntemn her brnde de) hanelern büyük br oranının yoksul olduğu saptanmıştır. Ancak, yoksul olan hanelern hanehalkı resnn esas ştek durumuna göre dağılımında se En Düşük Gıda Malyet yoksulluk sınırına göre gıda yoksulu olan haneler çersnde (Türkye genelnde %32,1 ve kentsel kesmde %38,2) lk sırada hanehalkı resnn ücretl-maaşlı ve yevmyel olarak çalıştığı hanelern geldğ, bu yoksul haneler hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelern zledğ belrlenmştr. Ancak, Türkye genelnde ve kentsel kesmde Temel Gereksnmeler, Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısı yöntemlerne göre toplam yoksul olan haneler çersnde en büyük payı hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelern aldığı gözlenmştr. Kırsal kesmde se toplam yoksul olan haneler çersnde lk sırayı %55-61 oranıyla hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelern aldığı belrlenmştr. Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, fyat-talep, gelr-talep esneklklernn gelr gruplarına göre farklılık göstermes nedenyle gıda poltkalarının oluşturulmasında ve refah analzlernde yararlanılacak öneml göstergelerdr. Türkye de düşük gelrller lehne gelr dağılımındak çarpıklığı düzeltmek veya düşük gelrller lehne br refah poltkası zleyecekler çn, bu çalışmada hesaplanan esneklkler öneml parametrelerdr. Bu çalışmanın bulguları, ülkede özellkle düşük gelr grupları çn yeterl ve dengel beslenmey sağlayacak br tüketm kalıbı hedeflendğnde, bu gıda alt gruplarının farklı harcama ve fyat esneklklerne sahp olması nedenyle daha düşük malyetl gıda tüketm kalıbının oluşturulmasına yardımcı olablr. Türkye genelnde gıda harcama yoksulluğunun %50,6 olduğu ve bu gıda yoksullu olan hanelern gelrlernn gıda yoksulluk sınırından 2,6 kat yüksek olduğu göz önüne alınırsa; gıda üretmn, dağıtımını ve beslenme eğtmn kapsayan ulusal ve bölgesel gıda beslenme programları le toplum blnçlendrlerek, daha dengel beslenmeler daha düşük malyetle sağlanablr. Kentsel ve kırsal kesm arasında gıda dağıtım ağı düzeltlerek kentsel ve kırsal kesm arasında gıda arz ve talep denges sağlanablr. Türkye de toplam harcama bazında da yoksulluk oranı yüksektr. Yaşam koşullarını belrlemede öneml br unsur, yaşanablr br konutun bulunablr ve madd olarak da ulaşılablr olmasıdır. Ancak, konut fyatlarının yükseklğ ve uygun br uzun vadel kredlendrme sstemnn bulunmayışı, düşük gelrl kesmn ev sahb olmasını madd açıdan olanaksız hale getrmekte ve bu kesm kaçak ev yapımının egemen olduğu sektöre yöneltmektedr. Dolayısıyla, düşük gelrl kesmn ev sahb olablmesne madd açıdan destek olacak koşulların gelştrlmes çn devletn çaba sarf etmes gerekmektedr (UNDP, 1998). Bu çalışmada tüketm harcamaları bazında yoksul oranının daha yüksek elde edlmş olmasına rağmen, gelr yoksulluğu da %30,1 oranıyla yüksektr. Blndğ gb gıda güvences, gıdanın bulunablrlğne ve gelre bağlıdır. Tüketm harcamalarındak eştszlk se gıda güvencesnn temel nedendr. Ülkede gelrn adaletsz dağılımı, yoksulluğun en öneml kaynağıdır. Gelr dağılımındak çarpıklığı düzeltmeden yoksulluğu önlemek olanaksızdır. Ülkede gelr dağılımı düzeltmeye yönelk etkn poltkaların uygulanmaması, özellkle düşük ücret poltkaları nedenyle gelr dağılımdak eştszlk yüksek gelr grubundaklern lehne bozulmuştur. Bu nedenle, düşük gelr grubundaklern gelr düzeylern artırmak ve bu gruba kamu aracılığıyla gelr transfernn yapılması, verg poltkaları düşük gelrller lehne düzeltlmes ve çalışan kesm üzerndek verg VII

12 yükünün azaltılması gerekldr. Çünkü, Türkye de hanehalkı resnn ücretl maaşlı ve yevmyel olarak çalıştığı hanelerde yoksulluk oranının daha yüksek olduğu bu çalışmayla belrlenmştr. Ülkede yoksulluğu azaltmak, dolayısıyla gıda güvencesn sağlamak çn bütün breylere gerekl olan yeterl gıdayı sürekl olarak sağlayacak gıda arzını artırmak; tarımsal kaynaklar, teknoloj ve nsan becersn etkn kullanmakla olasıdır. Daha fazla gıda üretmek, doğal kaynak, çevre ve sürdüreblr kalkınma üçgenne uygun olmalıdır. Çünkü, tarımsal kaynakların gıda üretm yanında; artan nüfusa sthdam ve gelr sağlaması bakımından da önem büyüktür. Uygulanacak gıda poltkaları ekolojk açıdan uygun tarımsal faalyetler teşvk etmeye yönelk olmalıdır. Türkye de hanelern %7 snn gelrnn gıda yoksulluk sınırının altında, dolayısıyla, bu hanelern beslenme rsk altında oldukları saptanmıştır. Açlık sınırının altında gelre sahp bu aşırı yoksul hanelere gıda yardımı yapılmalıdır. Ancak, gıda yardım programlarının etkler kısa dönem çn geçerldr. Ayrıca, bu yardım programlarının bütün yoksullara ulaşmaması güçtür. Uzun dönemde yoksulluğu ortadan kaldırmak bütün kesmlere ulaşacak br ekonomk gelşmeyle mümkündür. Ulusal gelr artışının sağlanması yoksulluğun azaltılmasında en etkn araçlardan brsdr. Ulusal gelr artışını gerçekleştreblmek ekonomk gelşmeyle olasıdır. Çünkü, ekonomk gelşme olmadan sosyal br gelşmeden söz etmek olanaksızdır. Ekonomk gelşme stratejler, eğtm, sağlık hzmetlerne yatırım doğrultusunda olmalıdır. Böylece fzksel kaynaklar ve nsan kaynakları etkn olarak kullanılablr. Ancak, ulusal gelr artışında gelr dağılımı eştszlğ göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada da gözlendğ gb, Türkye de hanehalkı resnn okur-yazar değl, okur yazar ve lkokul öğrenm düzeynde olduğu hanelerde yoksulluk öneml boyuttadır. Düşük öğrenm düzeyyle düşük gelr düzey arasında sıkı br lşk vardır. Bu da, genel olarak ülkede, özel olarak kadınların ve kırsal kesmn öğrenm düzeynn yükseltlmesne ağırlık verlmes gerekllğn ortaya çıkarmaktadır. Nüfus artışını yüksek olması, günümüz de dah hükümetlern eğtm ve sağlık hzmetlern, besn güvenlğn sağlama ve yaşam standardını, dolayısıyla refah düzeyn yükseltme çabalarını zorlaştırmaktadır. Nüfus sorunu eğtm hzmetleryle brlkte ele alınmalıdır. Çünkü, eğtm kaynakları yönetecek nsan potansyeln yleştrmey sağlayablecek, breylern kend ekonomk performanslarını yükseltmelerne yardımcı olacaktır. Uzun vadel, çok yönlü nüfus poltkaları gelştrlmel, sosyal, kültürel ve ekonomk motvasyonları güçlendrecek ale planlamasına yönelmek gerekmektedr. Türkye de kırsal kesmde yoksulluğun dernlğnn, şddetnn ve yoğunluğunun daha yüksek olduğu ve kırsal kesmde hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelerde yoksulluk oranının daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa; kırsal yapının değştrlmes gerekllğ ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kırsal kesme yönelk alt yapı yatırımları yapılmalı, özel poltkalar ve kalkınma projeler uygulanmalıdır. Kırsal kesmde tarım ç ve tarım dışı ş olanaklarını artıracak entegre gelşme projeler yapılmalı, tarım poltkalarında küçük çftçlern gelrn artırıcı tedbrler alınmalıdır. VIII

13 İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÇİZELGELER DİZİNİ XII ŞEKİLLER DİZİNİ XVI KISALTMALAR XVII 1. GİRİŞ Araştırmanın Önem Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 3 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Yoksullukla İlgl Öncek Çalışmalar Talep Analzyle İlgl Öncek Çalışmalar Yatay Kest Verleryle Yapılan Talep Çalışmaları Zaman Sers Verleryle Yapılan Talep Çalışmaları Sınırlı Bağımlı Değşkenl Modellerle Yapılan Talep Çalışmaları Türkye de Yapılan Talep Çalışmaları MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntem En Düşük Malyetl Gıda Yoksulluk Sınırı Temel Gereksnmeler Malyet Yaklaşımı Görel Yoksulluk Sınırını Hesaplamada Uygulanan Yöntem Yoksulluk İndeksnn Hesaplanmasında Uygulanan Yöntem Türkye de Gıda Talebnn Gelr Gruplarına Göre Analznde 29 Uygulanan Yöntem Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AIDS) Modelnde Kullanılan 34 Verlern özellğ ve Değşkenler Gelr Gruplarının Oluşturulması Gıda Alt Gruplarının Kapsadığı Tüketm Maddeler Modelde Kullanılan Değşkenler Brm Fyatlar ve Mevcut Olmayan Fyatlar Sıfır Harcama ve Sıfır Tüketm Problem YOKSULLUK VE YOKSULLUK ÖLÇÜTLERİ Yoksulluk Kavramı ve Yoksulluk Sınırı Yoksulluk Sınırı Hesaplama Yöntemler Mutlak Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler En Düşük Malyetl Gıda Yoksulluk Sınırı (Alınması Gerekl En 44 Az Kalor Mktarının Malyet) Harcamaya Dayalı Gıda Yoksulluk Sınırı Engel Fonksyonuna Dayalı Yoksulluk Sınırının Hesaplanması Gıda Oranı Yoksulluk Sınırı Harcamaların Besn Gruplarına Ayrıştırılması Yöntem Temel Gereksnmeler Malyet Yaklaşımı Görel Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler Öznel Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler Leyden Yoksulluk Sınırı Yoksulluk Ölçütlernn Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler Yoksul Kş Oranı İndeks (Head Count Rato Index) Yoksulluk Açığı İndeks (Poverty Gap Rato) Yoksullar Arasındak Gelr Dağılımının Gn Katsayısı Sen Yoksulluk İndeks 54 IX

14 Foster, Greer ve Thorbecke Yoksulluk İndeks Watts İndeks ve Ortalama Çıkış Zamanı (Average Ext Tme) Dğer Yoksulluk İndeksler TALEP TEORİSİ Tüketc Davranışları Teors Tüketc Talep Fonksyonu Fayda Maksmzasyonu ve Marshallan Talep Fonksyonu Malyet Mnmzasyonu ve Hcks Talep Fonksyonu Talep Sstemnn Özellkler (veya Kısıtları) Ayrılablrlk (Separablty) Varsayımı Talep Sstem Doğrusal Harcama Sstem (Lnear Expendture System) Dolaylı Toplamsal Logartmk Talep Model (Indrect Addlog 73 Demand Model) Rotterdam Model Translog Model Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AIDS-Almost Ideal Demand System) TÜRKİYE DE GIDA TÜKETİMİ Türkye de Gıda Tüketmnn Gelşm Türkye de Gıda Tüketm Yapısı Türkye de Gelr Gruplarına Göre Gıda Harcama Yapısı ARAŞTIRMA BULGULARI Türkye de Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Talep Yapısı Türkye de Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Taleplernn 100 Tahmn Türkye de I.%20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 105 talepler Türkye de I. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 108 Esneklkler Türkye de II. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 109 Talepler Türkye de II. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 110 Esneklkler Türkye de III. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 112 Talepler Türkye de III. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 114 Esneklkler Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 115 Talepler Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 117 Esneklkler Türkye de V. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 118 Talepler Türkye de V. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 120 Esneklkler 7.3. Kentsel Alanda Gelr Gruplarına Göre Gıda Taleb Kentsel Alanda I. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 125 Talepler Kentsel Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 127 Harcama ve Fyat Esneklkler Kentsel Yerleşm Alanında II %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 128 Hanelern Gıda Talepler X

15 Kentsel Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 130 Harcama ve Fyat Esneklkler Kentsel Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 131 Hanelern Gıda Talepler Kentsel Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 133 Harcama ve Fyat Esneklkler Kentsel Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 133 Hanelern Gıda Talepler Kentsel Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubuna lşkn 135 Harcama ve Fyat Esneklkler Kentsel Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 136 Hanelern Gıda Talepler Kentsel Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 138 Harcama ve Fyat Esneklkler 7.4. Kırsal Alanda Gelr Gruplarına Göre Gıda Taleb Kırsal Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 143 Hanelern Gıda Talepler Kırsal Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 145 Harcama ve Fyat Esneklkler Kırsal Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 146 Hanelern Gıda Talepler Kırsal Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 147 Harcama ve Fyat Esneklkler Kırsal Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 148 Hanelern Gıda Talepler Kırsal Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 150 Harcama ve Fyat Esneklkler Kırsal Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 151 Hanelern Gıda Talepler Kırsal Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 152 Harcama ve Fyat Esneklkler Kırsal Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 153 Hanelern Gıda Talepler Kırsal Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 155 Harcama ve Fyat Esneklkler 7.5. Gelr Gruplarına Göre Hanelern Harcama ve Fyat-Talep 156 Esneklklernn Karşılaştırılması 7.6. Türkye de Yoksulluk Türkye de Yoksulluk ve Yoksulluk Profl Türkye de Gelr Gruplarına Göre Yoksulluk Türkye de Yoksulluk Ölçütlerne Göre Yoksulluğun Boyutu SONUÇ ve ÖNERİLER 182 KAYNAKLAR 197 EKLER 205 XI

16 ÇİZELGELER DİZİNİ Çzelge 3.1. Dört Kşlk Br Alenn Yeterl ve Dengel Beslenmes İçn SAYFA NO Haftalık Besn Gereksnmes 25 Çzelge 3.2. OECD Yetşkn Eşdeğer Ağırlığı 26 Çzelge 4.1.Yetşkn Eşdeğer Ağırlıkları 45 Çzelge 6.1. Tarımsal Üretmdek Gelşmeler ( =100) 82 Çzelge 6.2. Kş Başına Tüketlen Btksel ve Hayvansal Kalor Mktarı 84 (kalor/gün) ve Proten Mktarı(gr/gün) Çzelge 6.3. Türkye de Toplam Harcama Yapısındak Değşm(%) 86 Çzelge 6.4. Türkye de Aylık Toplam Gıda Harcamasının Dağılımı 88 Çzelge 6.5. Türkye de Gıda Harcamasının Alt Gruplara Dağılımı (%) 89 Çzelge 6.6. Türkye de Kş Başına Yıllık Gıda Tüketm (kg/yıl) 90 Çzelge 6.7. İşlenmş Tarım Ürünlernde Yurtç Talep, Üretm, Dışsatım 91 ve Dışalım Değer (1998 yılı, mlyar TL, 1994 yılı fyatları le) Çzelge 6.8. Türkye de Hane Gelrlernn Hanelern %20 lk Dlmlerne 92 Dağılımı ve Hanelern Demografk Özellkler(1994) Çzelge 6.9. Türkye de Gelr Dağılımı Araştırma Sonuçları 92 Çzelge Türkye de Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda 93 Harcamasının Alt Gruplara Dağılımı (%) Çzelge 7.1. Türkye de Hanelern Gelr Gruplarına Göre Sosyo- 95 Demografk Özellkler Çzelge 7.2. Türkye de Kentsel Alanda Hanelern Gelr Gruplarına Göre 96 Sosyo-Demografk Özellkler Çzelge 7.3. Türkye de Kırsal Alanda Hanelern Gelr Gruplarına Göre 97 Sosyo-Demografk Özellkler Çzelge 7.4. Türkye de Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Harcama 98 Oranları (%) Çzelge 7.5. Türkye de Kentsel Yerleşm Alanında Gelr Gruplarına 99 Göre Hanelern Gıda Harcama Oranları (%) Çzelge 7.6. Türkye de Kırsal Yerleşm Alanında Gelr Gruplarına Göre 99 Hanelern Gıda Harcama Oranları (%) Çzelge 7.7. Kş Başına Yıllık Gıda Ürünler Tüketm (Kg/yıl) 100 Çzelge 7.8. Türkye de I. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan 101 Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge 7.9. Türkye de II. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde 101 Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Türkye de III. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde 102 Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde 102 Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Türkye de V. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde 102 Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Türkye de I.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, 104 Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Türkye de II.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, 104 Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Türkye de III.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, 104 Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Türkye de IV.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, 104 Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Türkye de V.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, 104 Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes XII

17 Çzelge Türkye de I. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Türkye de I. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Türkye de II. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Türkye de II. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Türkye de III. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Türkye de III. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern GıdaTaleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Türkye de V. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Türkye de V. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Kentsel Alanda I. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kentsel Alanda II. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kentsel Alanda III. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kentsel Alanda IV. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kentsel Alanda V. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında I.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında II.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk,ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında III.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında IV.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında V.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Talebne İlşkn Esneklkler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında II %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler XIII

18 Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kentsel Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Kırsal Yerleşm Yernde I. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubu İçn Modelde Kullanılan Değşken Gruplarının Sıfıra Eştlğnn Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında I.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında II.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında IV.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk,Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında V.%20 lk Gelr Grubu İçn Homojenlk, Homojenlk ve Smetr Kısıtlarının Test Edlmes Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kırsal Alanda I. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında II. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Talebne İlşkn Esneklkler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında III. %20 lk Gelr Grubundak Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler XIV

19 Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubundak 152 Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında IV. %20 lk Gelr Grubundak 153 Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubundak 155 Hanelern Gıda Taleplernn LA/AIDS Modelyle Analznden Elde Edlen Parametre Tahmnler Çzelge Kırsal Yerleşm Alanında V. %20 lk Gelr Grubundak 156 Hanelern Gıda Taleplerne İlşkn Esneklkler Çzelge Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Alt Gruplarına 158 İlşkn Harcama Esneklkler Çzelge Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Alt Gruplarında 161 Toplam Harcamaya Göre Harcama Esneklkler Çzelge Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Alt Gruplarına 163 İlşkn Fyat-Talep Esneklkler Çzelge Türkye de Yetşkn Eşdeğer Başına Yoksulluk Sınırı ve 166 Yoksul Hane Oranları Çzelge Türkye de Yoksulluk Sınırı ve Yoksul Hane Oranları 167 (1994) Çzelge Türkye de Toplam Gelrler En Düşük Gıda Malyet ve 168 Temel Gereksnmeler Malyet Yoksulluk Sınırının Altında Olan Haneler Çzelge Türkye de Yoksulluğun Hanehalkı Resnn Öğrenm 168 Durumuna Göre Dağılımı Çzelge Kentsel Kesmde Yoksulluğun Hanehalkı Resnn 169 Öğrenm Durumuna Göre Dağılımı Çzelge Kırsal Kesmde Yoksulluğun Hanehalkı Resnn Öğrenm 170 Durumuna Göre Dağılımı Çzelge Türkye de Yoksulluğun Hanehalkı Resnn Esas İştek 171 Durumuna Göre Dağılımı Çzelge Kentsel Kesmde Yoksulluğun Hanehalkı Resnn Esas 171 İştek Durumuna Göre Dağılımı Çzelge Kırsal Kesmde Yoksulluğun Hanehalkı Resnn Esas 172 İştek Durumuna Göre Dağılımı Çzelge Türkye de En Düşük Gıda Malyetne Göre Yoksulluğun 173 Gelr Gruplarına Göre Dağılımı Çzelge Türkye de Temel Gereksnmeler Malyetne Göre 174 Yoksulluğun Gelr Gruplarına Göre Dağılımı Çzelge Türkye de Gelr Gruplarına Göre Gelrler En Düşük Gıda 174 Malyet ve Temel Gereksnmeler Malyet Yoksulluk Sınırının Altında Olan Haneler Çzelge Türkye de Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısına Göre 175 Yoksulluğun Gelr Gruplarına Göre Dağılımı Çzelge Türkye de Yetşkn Eşdeğer Başına Yoksulluğun 176 Yoğunluğu Çzelge Türkye de Yoksulluğun Yoğunluğu 177 Çzelge Türkye de Toplam Gelrler En Düşük Gıda Malyet ve 178 Temel Gereksnmeler Malyet Yoksulluk Sınırının Altında Olan Hanelerde Yoksulluğun Yoğunluğu Çzelge Türkye de Yoksulluğun Gelr Gruplarına Göre Yoğunluğu 180 Çzelge Türkye de Gelr Gruplarına Göre Toplam Gelrler En 181 Düşük Gıda Malyet ve Temel Gereksnmeler Malyet Yoksulluk Sınırının Altında Olan Hanelerde Yoksulluğun Yoğunluğu XV

20 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA NO Şekl 5.1. Marshallan ve Hcksan Talep Fonksyonları 66 Şekl 5.2. Toplam Harcamanın Paylaşımı ve Ayrılablrlk Ağacı 71 XVI

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI ADANA İLİNDE YOKSULLUĞUN ANALİZİ: SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLERLE BİR İNCELEME Reyhan CAFRI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

TÜRKĐYE DE YOKSULLUK SORUNU: EKONOMETRĐK BĐR BAKIŞ

TÜRKĐYE DE YOKSULLUK SORUNU: EKONOMETRĐK BĐR BAKIŞ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EKONOMETRĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZĐ TÜRKĐYE DE YOKSULLUK SORUNU: EKONOMETRĐK BĐR BAKIŞ Özlem KIZILGÖL Danışman Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK 2009 YEMĐN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Hamd EMEÇ M.Vedat PAZARLIOĞLU 2 Özlem KİREN 3 Şenay ÜÇDOĞRUK 4 ÖZET Türkye de eğtm le lgl sorunların çözülmesnde çeştl araştırmalar

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI TÜFE de Sat ve Değşken Ağırlık Sstem Yaklaşımları: Türkye Taze Meyve-Seze Fyatları Üzerne Br Uygulama Oğuz Atuk Orhun Sevnç

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu BU RAPOR WWF-TÜRKİYE VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ STIFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ NİN İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANMIŞTIR. Türkİye İçİn Düşük Karbonlu KALKINMA Yolları ve Öncelİklerİ WWF-TÜRKİYE

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi TÜRKIYE'DEK BELEDIYElERN NÜFUS BÜYÜKlÜGÜNE GÖRE HARCAMA VE GELIR YAPıLARıNıN INCELENMESI VE BU YAPıNıN ETKIN KAYNAK KULLANIMI AÇısıNDAN DEGERlENDIRllMESI Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetnkaya Uludağ Ünverstesı

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? B i r l i k t e Ö ğ r e n e l i m Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? Mahmut S. YARDIM 1 Yoksulluğun çok boyutlu bir olgu olması, tanımlanmasında ve ölçülmesinde farklı yaklaşımların kullanılmasına yol

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE SABĐT MOBĐL YAKINSAMASI (FMC): OPERATÖRLERE FĐNANSAL ETKĐ MODELLERĐ YÜKSEKLĐSANS TEZĐ Ahmet Kaml GENÇEL Anablm Dalı:

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı