TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA

2 YAYIN NO: 119 ISBN:

3 Değerl Annem- Babam Nurten-Kerem Eknc ye, canım kızım Başak a ve sevgl eşm Haydar a Seda ŞENGÜL

4

5 ÖNSÖZ Beslenme nsanların temel gereksnmelernn başında gelmektedr. Belrl br satın alma gücüne sahp nsanlar satın aldıkları gıdalarda; sağlık, hjyen, kalte, servs gb özellkler ararken, satın alma gücünden yoksun olan nsanlarda ncel anlamda yeterl gıdayı satın almaya çalışırlar. Teknolojk gelşmelern baş döndürücü br hızla yaşandığı küreselleşen günümüz dünyasında Türkye dahl pek çok ülkede gelr dağılımındak çarpıklık artmıştır. Gelr dağılımındak çarpıklık berabernde gıda güvenceszlğ (food nsecurty) ve yoksulluk sorununu ekonomk gündemn ön sıralarına taşımıştır. Günümüzde pek çok ülke, dereces farklı olmakla brlkte az ya da çok yoksulluk sorunu le ç çe yaşamakta, bu sorunu aşmak çn mücadele etmektedr. Türkye de 1994 yılında en düşük gelr grubunda yer alan hanelern toplam gelrden aldıkları pay %4,9, en yüksek gelr grubundak hanelern toplam gelrden aldıkları pay %54,9 dur. Gelr dağılımındak bu çarpıklık gelr gruplarına göre gıda tüketmnde de gözlenmş, 1994 yılında yapılan toplam gıda harcamasının %12 sn en düşük gelr grubundak haneler, %29 unu se en yüksek gelr grubundak haneler yapmıştır. Bu nedenle, Türkye de gelr gruplarına göre gıda talebnn ve yoksulluğun ncelenmes; ülkedek gıda tüketm yapısının, yoksul hanelern özellklernn belrlenmes ve yoksul hanelern gıda tüketm kalıplarıyla yoksul olmayan hanelern gıda tüketm kalıplarını karşılaştırma olanağı vermes nedenyle önemldr. Bu çalışmada, Türkye de yoksulluk proflnn ve gelr gruplarına göre hanelern gıda talep parametrelernn ayrı ayrı tahmn edlmes amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştrmek çn DİE, 1994 Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket ham verler kullanılmıştır. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gelr gruplarına göre hanelern gıda talepler Doğrusal Formda Yaklaşık İdeal Talep Sstemyle (LA/AIDS) tahmn edlmştr. Elde edlen sonuçlar, yüksek ve en yüksek gelr gruplarındak hanelern gıda taleplernn toplam harcamaya, fyatlara ve sosyo-demografk değşkenlere, düşük gelr grubundak hanelern gıda taleplernn se özellkle toplam harcama olmak üzere fyatlardak değşme duyarlı olduğunu göstermektedr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde yoksulluk sınırı En Düşük Gıda Malyet, Temel Gereksnmeler Malyet, Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımlarına göre belrlenmştr. Yoksulluğun genşlğ, şddet ve yoğunluğu se Yoksulluk Oranı, Yoksulluk Açığı Oranı, Sen İndeks ve Foster, Greer ve Thorbecke İndeksne göre hesaplanmıştır. Türkye de en yüksek yoksulluk oranı %50,6 oranıyla En Düşük Gıda Malyetne, en düşük yoksulluk oranı se %16,1 oranıyla Ortanca Gelrn Yarısı yöntemne göre hesaplanmıştır. Bu da, Türkye de harcama yoksulluğunun gelr yoksulluğundan daha öneml br problem olduğunu göstermektedr. Türkye de, özellkle kırsal kesmde yoksulluğun şddetnn ve yoğunluğunun yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışma 15/11/2001 tarhnde Prof. Dr. Oğuz Yurdakul (Jür Başkanı), Prof. Dr. Altan Çabuk, Prof. Dr. Faruk Emeksz, Prof. Dr. Mahr Fsunoğlu ve Doç.Dr. Şafak Aksoy dan oluşan Jür tarafından Fen Blmler Ensttüsü, Tarım Ekonoms Anablm Dalında oybrlğ le doktora tez olarak kabul edlmştr. Bu tezn hazırlanması aşamasında çok sayıda değerl nsanın katkısı oldu. Bu tezn her aşamasında blmsel deneym ve yol gösterclğnden yararlandığım danışman hocam Prof. Dr. Oğuz Yurdakul a, blmsel katkı ve yorumlarıyla çalışmanın şekllenmesne yardımcı olan Ç.Ü.İ.İ.B.F. Ekonometr Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altan Çabuk a, blmsel desteğnn yanı sıra manev desteğn de çalışmanın her aşamasında esrgemeyen Ç.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretm Üyes Prof. Dr. Serap Çabuk a, blmsel katkı ve eleştrlernden dolayı Ç.Ü. İ.İ.B.F. İktsat Bölümü Öğretm Üyes Prof. Dr. Mahr Fsunoğlu na ve Ç.Ü. Z.F. Tarım Ekonoms Bölümü Öğretm Üyes Prof. Dr. Faruk Emeksz e teşekkür ederm. I

6 Verlern sağlanması aşamasında gösterdkler kolaylıkdan dolayı DİE Hanehalkı Gelr ve Tüketm Şube Müdürü Sayın Murat Karakaş a ve Sayın Özlem Sarıca ya, çalışmayı Ç.Ü. Araştırma Fon undan sağlanan madd kaynaklarla destekledğ çn Çukurova Ünverstes Rektörlüğüne teşekkür borçluyum. Ayrıca, blmsel yardımlarının yanında değerl arkadaşlıklarını da esrgemeyen arkadaşlarım Yrd. Doç.Dr. İsmal Tuncer e, Yrd. Doç. Dr. Sanlı Ateş e, Yrd. Doç. Dr. Yelda Tekgül e, Yrd. Doç. Dr. İsmal Güneş e ve Dr. Celle Özççek e teşekkür ederm. Son olarak, manev desteğyle her zaman yanımda olan değerl eşm Doç. Dr. Haydar Şengül e de teşekkür ederm. II

7 YÖNETİCİ ÖZETİ Gıda tüketm, nsanların temel gereksnmelernden beslenmey karşılamaya yönelk olması nedenyle ekonomk araştırmalarda ncelenmes öneml olan konulardan brdr. Uluslararası Örgütler de (FAO, Brleşmş Mlletler, Dünya Bankası), azgelşmş ülkelerde açlık sorununun çözümünü hedefledklernde yoksulluk, genellkle beslenme ve gıda harcaması çerçevesnde ncelenmekte, yoksulluk sınırı hesaplamalarında kullanılan yöntemler de gıda tüketm kalıbı ve gıdaların besn çerklerne dayanmaktadır. Bu da, gıda tüketm araştırmalarını öneml kılan dğer br göstergedr. Günümüzde, Türkye dahl pek çok ülkede gelr dağılımındak eştszlk nedenyle gıda tüketm yapısı gelr gruplarına göre farklılık göstermektedr. Türkye de toplam gelrn gelr gruplarına göre dağılımı ncelendğnde, 1994 yılında toplam gelrden en düşük gelre sahp haneler %4,9 oranında pay alırken, en yüksek gelre sahp haneler %54,9 oranında pay almaktadır. Bu oranlar, en yüksek gelr grubundak hanelern gelrlernn en düşük gelr grubundak hanelern gelrnden 11,2 kat daha fazla olduğunu göstermektedr. Bu oranlara dayanarak, Türkye de haneler arasında gelr gruplarına göre satın alma gücünün eşt olmadığı, düşük gelr grubundak hanelerde satın alma gücü eksklğnden kaynaklanan yoksulluğun var olduğu söyleneblr. Türkye de haneler arasında gelr paylaşımındak çarpıklık kentsel kesmde daha fazla olup, kentsel kesmde en yüksek gelr grubunda yer alan hanelern gelrler en düşük gelr grubundak hanelerden 11,9 kat daha fazladır. Kırsal kesmde se en yüksek ve en düşük gelr grubundak haneler arasındak gelr farklılığı 8,5 kattır. Bu çalışmada, Türkye genelnde, kentsel ve kırsal yerleşm yerlernde gelr gruplarına göre hanelern gıda talep parametrelern ve yoksulluğun boyutunu belrlemek amaçlanmıştır. Yoksulluğun dar anlamıyla tanımı, nsanların açlıktan ölmes ve barınacak yerlernn olmamasıdır. Dolayısıyla, gıda tüketm le yoksulluk lşkldr. Yoksulluğu ortadan kaldıracak veya azaltacak poltkalar büyük ölçüde gıda poltkalarına dayanmakta olup, bu poltkalar da büyük destek çermektedrler. Gıda da bütün gelr gruplarındak breylern ortak tükettkler maddelerdr. Bu bağlamda, yüksek gelr gruplarındak breylern desteklenmemes, desteğn hedef gruba gtmes çn gelr gruplarına göre gıda talebnn ncelenmes önemldr. Bu amaçları gerçekleştrmek çn DİE, 1994 Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket ham verler kullanılmıştır. Bu anket, haneyle yapılmıştır. Ancak, bu çalışmada 90 haneye at anket formunun (toplam gelrn, toplam harcamanın sıfır olması nedenyle) ptal edlmes nedenyle örnek hane sayısı dır. DİE, 1994 Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket verlernn lk defa bu çalışmayla bu ayrıntıda kullanılmış olması bu çalışmanın yenlğdr. Bu çalışmada, Türkye genel, kentsel ve kırsal kesm çn %20 lk gelr grupları; hanelern kullanılablr aylık gelrler önce küçükten büyüğe doğru sıralanmış, daha sonra bu haneler 5 eşt parçaya bölünmek suretyle oluşturulmuştur. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde hanelern gelr gruplarına göre gıda taleplernn belrlenmesnde kullanılan metodoloj, zayıf ayrılablrlk (weak separablty) varsayımı altında Tam Talep Sstemdr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gelr gruplarına göre hanelern gıda talep sstemlernde yer alan gıda alt grupları ) Ekmek ve Tahıllar, ) Et ve Balık ) Süt, Peynr ve Yumurta, v) Hayvansal ve Btksel Yağlar, v) Sebze ve Meyve, v) Şeker, v) Bal, Reçel, Çkolata ve Şekerleme, v) Dğer Gıda Ürünlerdr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gelr gruplarına göre hanelern talep sstemlernde kullanılan değşkenlern öneml bölümü statstksel olarak %5 önem düzeynde anlamlı bulunmuştur. III

8 Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde bütün gelr gruplarındak hanelere br breyn eklenmes, bu gelr grubundak hanelern ekmek ve tahıl grubu le şekere yaptıkları harcamanın oransal olarak artmasına neden olacaktır. Ancak, ekmek ve tahıl grubu çn bu artış oranı en düşük, düşük ve orta gelr gruplarında yüksek, yüksek gelr gruplarında se düşüktür. Şekerde se yaş grupları tbaryle ve gelr gruplarına göre öneml br farklılık yoktur. Türkye de gelr gruplarına göre hanelern gıda talepler yerleşm yer büyüklüklerne göre farklılık göstermektedr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde düşük gelr gruplarındak hanelern, kırsal kesmde se en düşük, düşük, orta ve yüksek gelr gruplarındak hanelern gıda taleplern hanehalkı resnn öğrenm düzeynn etklemedğ belrlenmştr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde orta, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında hanehalkı resnn öğrenm düzeyyle ekmek ve tahıl grubu, hayvansal ve btksel yağlar grubu ve şeker harcama payları arasında ters yönlü br etk olduğu, bu negatf etknn hanehalkı resnn yüksek öğrenm düzeynde olduğu hanelerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Türkye genelnde ve kentsel kesmde orta, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında hanehalkı resnn öğrenm düzeynn et ve balık grubu, sebze ve meyve grubu, bal, reçel, çkolata ve şekerleme grubu üzerndek etks poztf yönlüdür. Bu poztf etk, hanehalkı resnn öğrenm düzeyndek yükselmeye paralel olarak artmaktadır. Türkye genelnde en yüksek gelr grubundak hanelern öğrenm düzeyyle süt, peynr ve yumurta grubu harcama payı arasında da poztf yönlü br lşk vardır. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde hanelern gıda talepler mevsme göre farklılık göstermektedr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde bütün gelr gruplarında ekmek ve tahıl grubu harcama payı le sebze ve meyve harcama payı lkbaharda yüksektr. Türkye genelnde et ve balık grubu harcama payı en düşük, düşük ve orta gelr gruplarında yazın, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında kışın yüksektr. Kentsel kesmde et ve balık grubu harcama payı düşük gelr gruplarında yazın, orta, yüksek ve en yüksek gelr gruplarında kışın, kırsal kesmde se en düşük, düşük, orta ve yüksek gelr gruplarında yazın, en yüksek gelr grubunda kışın yüksektr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde süt, peynr ve yumurta grubu harcama payı bütün gelr gruplarında sonbaharda, kırsal kesmde se süt, peynr ve yumurta grubu harcama payı düşük, orta ve en yüksek gelr grubunda sonbaharda, en düşük gelr grubunda ve yüksek gelr grubunda lkbaharda yüksektr. Gıda gelr harcama esneklğ Türkye genelnde 0,680, kentsel kesmde 0,652 ve kırsal kesmde 0,734 tür. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde gıda gelr harcama esneklk değerler en düşük gelr grubundan en yüksek gelr grubuna doğru öneml ölçüde düşmektedr. En düşük gelr grubundak hanelern gıda gelr-harcama esneklk değer Türkye genelnde 0,804, kentsel kesmde 0,790 ve kırsal kesmde 0,822 ken, en yüksek gelr grubundak haneler çn Türkye genelnde 0,552, kentsel kesmde 0,531 ve kırsal kesmde 0,625 tr. Kırsal kesmde gelr gruplarına göre gıda gelr harcama esneklğ Türkye genelnde gelr gruplarına göre elde edlmş gıda gelr harcama esneklğnden yüksektr. Gıda alt gruplarının gelr harcama esneklk değerler en düşük gelr grubundan en yüksek gelr doğru azalmaktadır. Gelr gruplarına göre gıda alt gruplarının gelr harcama esneklk değerler genel olarak kırsal yerleşm alanlarında Türkye genelnden yüksek, kentsel yerleşm alanlarında se Türkye genelnden düşüktür. Türkye genelnde en düşük gelr grubundak hanelerde 0,995 değeryle yaklaşık brm esnek olan et ve balık grubu gelr harcama esneklğ gelr gruplarına göre düşme göstermekte ve en yüksek gelr grubundak hanelerde 0,583 tür. Kentsel kesmde bütün gelr gruplarında 1 den küçük olan et ve balık gelr talep esneklğ en düşük gelr grubundak hanelerde 0,882, en yüksek gelr grubundak hanelerde 0,570 dr. Kırsal kesmde gelr gruplarına göre et ve balık grubu gelr harcama esneklğ Türkye genel ve kentsel kesmde gelr grupları çn hesaplanmış et ve balık grubu gelr-harcama esneklğnden yüksektr. Kırsal kesmde en düşük gelr grubunda 1,071, düşük gelr grubunda 0,962 ve orta gelr grubunda 0,889 olan et ve balık grubu gelr harcama esneklğ en yüksek gelr grubunda 0,650 dr. En yüksek hayvansal ve btksel yağlar grubu gelr harcama esneklğ kentsel kesmde 1,043 değeryle en düşük gelr grubundak haneler çn hesaplanmıştır. Bu çalışmada, IV

9 ncelenen bütün gıda alt gruplarının kend fyat esneklkler hem Marshalan da, hem de Hcksan da negatf bulunmuştur. Bu da negatflk koşulunun sağlandığını göstermektedr. Türkye genelnde ve kentsel kesmde gelr gruplarına göre mutlak değer olarak en yüksek fyat talep esneklğ ekmek ve tahıl grubu çn hesaplanmıştır. Bu çalışmada, yoksulluk sınırı En Düşük Gıda Malyet, Temel Gereksnmeler Malyet, Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısı yöntemlerne göre belrlenmştr. Yoksulluk sınırı, ülkede kmlern yoksul olduğunu göstermektedr.ülkede km ne kadar yoksuldur sorusunun yanıtı Yoksulluk Açığı Oranı (veya ndeks), Sen ndeks ve Foster, Greer ve Thorbecke ndeks le belrlenmştr. Türkye de 1994 yılında yetşkn br breyn yeterl ve dengel beslenmes çn alması gereken günlük en az kalor mktarı 2460 kalor ve bu kalor mktarını sağlayacak en düşük malyet se Türkye genelnde TL/aydır. Bu durumda, Türkye genelnde breylern %46,8, kentsel kesmde %48,3 ü ve kırsal kesmde %44,2 s yoksuldur. Türkye de 1994 yılında hane başına En Düşük Gıda Malyet yoksulluk sınırının TL/ay (97 USD) olduğu, bu sınırın kentsel kesmde TL/ay (98,4 USD) ve kırsal kesmde TL/ay (93,2 USD) olduğu saptanmıştır. Kentsel ve kırsal kesmde gıda fyatlarının farklı olması nedenyle kentsel ve kırsal kesm çn hesaplanan gıda yoksulluk sınırları farklıdır. Bu yaklaşıma göre yoksul hane oranı Türkye genelnde %50,6, kentsel kesmde %52,2 ve kırsal kesmde se %48,4 tür. Türkye de toplam yoksul hanelern %69,5 kentsel kesmde, %30,5 kırsal kesmdedr. Bu gıda yoksulu olan hanelern gıda harcamaları gıda yoksulluk sınırından yaklaşık %35 oranında az olmasına karşın, gelrler gıda yoksulluk sınırından Türkye genelnde 2,6 kat, kentsel kesmde 2,8 kat ve kırsal kesmde 2,1 kat daha fazladır. Bu bulgu, Türkye de yeterl kalory alablecek gelr olan hanelern dah dengel ve yeterl beslenme alışkanlığından yoksun olduklarını, dolayısıyla refah düzeylernn düşük olduğunu göstermektedr. Türkye genelnde, kentsel ve kırsal kesmde en düşük gelr grubundak hanelern ortalama konut, gym, sağlık, ulaşım, eğtm, ev eşyası harcamalarının En Düşük Gıda Malyet yaklaşımına göre belrlenen gıda yoksulluk sınırına eklenmesyle elde edlen Temel Gereksnmeler Malyet yoksulluk sınırına göre de Türkye de harcama yoksulu olan hanelern oranı yüksektr. Bu yönteme göre Türkye genelnde yoksulluk sınırı 185 USD, kentsel kesmde 201 USD ve kırsal kesmde 163 USD olup, Türkye genelnde ve kentsel kesmde yoksul hane oranı yaklaşık %39, kırsal kesmde se %41 dr. Bu yaklaşımına göre toplam yoksulların %68,3 ü kentsel kesmde, %31,7 s kırsal kesmdedr. Harcama yoksulu olan hanelern ortalama gelrlernn yaklaşık Temel Gereksnmeler Malyet yoksulluk sınırı kadar olduğu, ancak harcamalarının yoksulluk sınırından yaklaşık %33 oranında daha az olduğu ve harcamalarının yaklaşık yarısının gıda harcamasına gttğ belrlenmştr. Bu da, Türkye de hanelern %39 unun günlük alması gereken 7823 kalory alamamanın yanı sıra nsana yaraşır br konutta barınamadığı, asgar kaltede gym, sağlık, eğtm ve kültür gb gereksnmelern karşılayamadığını fade etmektedr. Ortalama Gelrn Yarısı baz alınarak hesaplanan görel yoksulluk sınırının Türkye de aylık TL (188,5 USD) olduğu, Türkye genelnde hanelern %30,1 nn, kentsel kesmde %26,1 nn, kırsal kesmde se %39,1 nn yoksul olduğu gözlenmştr. Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımına göre hesaplanan görel yoksulluk sınırına ( TL; 135 USD) göre hanelern Türkye genelnde %16,1, kentsel kesmde %13,1 ve kırsal kesmde %23,0 ı yoksuldur. Ortalama ve Ortanca Gelrn yarısı yaklaşımları arasındak bu öneml farklılık, Türkye dek gelr dağılımdak çarpıklığı serglemes bakımından önemldr. Ayrıca, bu yoksul hanelern harcamaları gelrlernden yüksektr. Ortalama Gelrn Yarısı yaklaşımına göre Türkye de yoksulların %60,4 ü kentsel kesmde, %39,6 sı kırsal kesmdedr. Ortanca Gelrn Yarısına göre se bu oranlar sırasıyla %56,6 ve %43,4 tür. V

10 Bu bulgular, Türkye de harcama yoksulluğunun gelr yoksulluğundan daha büyük br problem olduğunu ve Türkye de yeterl gelre sahp olan haneler arasında da yaşam standardı, dolayısıyla refah düzey düşük olan hanelern öneml oranda olduğunu göstermektedr. Türkye de gıda harcaması, toplam harcama ve gelr bazında Yoksulluk Açığı ndeksnn %30 dan daha büyük olduğu saptanmıştır. Yan, Türkye de gıda harcaması, toplama harcama ve gelr yoksulu olan haneler, yoksulluk sınırı düzeyne getrmek çn gıda harcamasındak, toplam harcamadak ve gelrdek artış %30 dan büyük olmalıdır. Kırsal kesmdek yoksul haneler yoksulluk sınırı düzeyne getrmek çn gıda harcamasında, toplam harcamada ve gelrdek gerekl artış (destek), Türkye genelne ve kentsel kesme göre yüksektr. Yoksulluğun büyüklüğü kadar, dernlğn de ve yoksullar arasındak gıda harcaması, toplama harcama ve gelr eştszlğn (Eğer; En Düşük Gıda Malyetne göre hesaplanmış se gıda harcama eştszlğn göstermektedr.) dkkate alan Sen ndeks, En Düşük Gıda Malyet yöntemne göre Türkye genel çn %20,4, kentsel kesm çn %22,0 ve kırsal kesm çn %23,0 dır. Bu ndeks, Ortalama Gelrn %50 s yaklaşımına göre Türkye genelnde %11,1, kentsel kesmde %9,3 ve kırsal kesmde %16,2 dr. Bu ndeks, Türkye de yoksullar arasında da gıda harcama eştszlğnn, toplama harcama eştszlğnn ve gelr eştszlğnn var olduğunu, yoksullar arasında gıda harcama eştszlğnn daha yüksek olduğunu göstermektedr. Kırsal kesmde yoksul olan haneler arasındak gıda harcaması, toplam harcama ve gelr eştszlğnn, dğer br fadeyle yoksulluğun şddetnn Türkye genelne ve kentsel kesme göre daha yüksek olması bu çalışmadan elde edlen öneml br sonuçtur. Yoksulluk sınırının uzağında olan en yoksullara daha fazla tartı verdğ çn yoksulluğun yoğunluğunu ölçen FGT ndeks, En Düşük Gıda Malyet yöntemne göre Türkye genelnde %16,0, kentsel kesmde %16,7 ve kırsal kesmde %17,3, Ortalama Gelrn Yarısı Yöntemne göre se Türkye genelnde %15,4, kentsel kesmde %13,8 ve kırsal kesmde %18,0 dır. FGT ndeksne göre Türkye de hem harcama, hem de gelr yoksulu olan haneler arasında yoksulluğun yoğunluğunun öneml büyüklükte olduğu ve bu gruptak yoksul haneler arasında yoksulluğun yoğunluğunun yoksulluğun şddetnden daha yüksek olduğunu saptanmıştır. Dğer br fadeyle, gıda harcaması (En Düşük Gıda Malyetne göre), toplama harcaması (Temel Gereksnmeler Malyetne Göre) ve gelr (Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımına göre) lgl yoksulluk sınırının çok aşağılarında yer alan hane sayısının fazla olduğunu göstermektedr. Kırsal kesmde yoksulluğun yoğunluğu daha yüksektr. Ayrıca, Ortanca Gelrn Yarısı yaklaşımına göre Sen ndeksnn (Türkye genel çn %4,9, kentsel kesm çn %3,6 ve kırsal kesm çn %6,8) küçük, Foster, Greer ve Thorbecke ndeksnn se büyük (Türkye genel çn %13,2, kentsel kesm çn %12,4 ve kırsal kesm çn %13,6) olması, yoksulluk sınırı altındak haneler arasında gelr eştszlğnn düşük olduğunu, ancak, yoksulluk sınırının altında kalan hanelern yoksulluk sınırını çok alt kısımlarında yoğunlaştığını göstermektedr. Bu çalışmada kullanılan dört yöntemn her brnde Türkye de hanehalkı resnn okur-yazar değl veya okur-yazar olup, br okul btrmedğ hanelern %50 den (Türkye genelnde, Ortanca Gelrn Yarısı yöntemne göre %32,7 s) fazlasının yoksul olduğu belrlenmştr. Türkye de yoksul olan hanelern hanehalkı resnn öğrenm durumuna göre dağılımı ncelendğnde se uygulanan yönteme göre %52-55 arasında değşen oranlarla lk sırayı hanehalkı resnn lkokul mezunu olduğu hanelern aldığı saptanmıştır. Türkye genelnde toplam yoksul haneler çersnde knc sırayı %24-%40 arasında değşen oranlarla hanehalkı resnn okur-yazar veya okur-yazar olmadığı haneler almaktadır. Toplam yoksul haneler çersnde en son sırada %0,3-%4,8 arasında değşen oranlarla hanehalkı resnn yüksek öğrenm düzeynde olduğu haneler gelmekle brlkte, hanehalkı resnn yüksek öğrenm düzeynde olduğu hanelern Türkye genelnde ve kentsel kesmde %35,6 sının, kırsal kesmde %44,0 ının gıda harcaması gıda yoksulluk sınırının altındadır. Ancak, bu hanelern ortalama gelrler gıda yoksulluk sınırından 5,8 kat daha fazladır. Yeterl ve dengel beslenmek çn gerekl mnmum kalor mktarını satın VI

11 alablecek parasal güce ve öğrenm düzeyne sahp bu hanelern gıda harcamaları se gıda yoksulluk sınırından %28,7 oranında daha azdır. Kentsel ve kırsal kesmde yoksul hanelern hanehalkı resnn öğrenm durumuna göre dağılımı Türkye genelyle benzerlk göstermekte, yoksul haneler çersnde en büyük payı hanehalkı resnn lkokul mezunu olduğu haneler almaktadır. Türkye de hanehalkı resnn yevmyel olarak çalıştığı (uygulanan dört yöntemn her brnde de) hanelern büyük br oranının yoksul olduğu saptanmıştır. Ancak, yoksul olan hanelern hanehalkı resnn esas ştek durumuna göre dağılımında se En Düşük Gıda Malyet yoksulluk sınırına göre gıda yoksulu olan haneler çersnde (Türkye genelnde %32,1 ve kentsel kesmde %38,2) lk sırada hanehalkı resnn ücretl-maaşlı ve yevmyel olarak çalıştığı hanelern geldğ, bu yoksul haneler hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelern zledğ belrlenmştr. Ancak, Türkye genelnde ve kentsel kesmde Temel Gereksnmeler, Ortalama ve Ortanca Gelrn Yarısı yöntemlerne göre toplam yoksul olan haneler çersnde en büyük payı hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelern aldığı gözlenmştr. Kırsal kesmde se toplam yoksul olan haneler çersnde lk sırayı %55-61 oranıyla hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelern aldığı belrlenmştr. Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, fyat-talep, gelr-talep esneklklernn gelr gruplarına göre farklılık göstermes nedenyle gıda poltkalarının oluşturulmasında ve refah analzlernde yararlanılacak öneml göstergelerdr. Türkye de düşük gelrller lehne gelr dağılımındak çarpıklığı düzeltmek veya düşük gelrller lehne br refah poltkası zleyecekler çn, bu çalışmada hesaplanan esneklkler öneml parametrelerdr. Bu çalışmanın bulguları, ülkede özellkle düşük gelr grupları çn yeterl ve dengel beslenmey sağlayacak br tüketm kalıbı hedeflendğnde, bu gıda alt gruplarının farklı harcama ve fyat esneklklerne sahp olması nedenyle daha düşük malyetl gıda tüketm kalıbının oluşturulmasına yardımcı olablr. Türkye genelnde gıda harcama yoksulluğunun %50,6 olduğu ve bu gıda yoksullu olan hanelern gelrlernn gıda yoksulluk sınırından 2,6 kat yüksek olduğu göz önüne alınırsa; gıda üretmn, dağıtımını ve beslenme eğtmn kapsayan ulusal ve bölgesel gıda beslenme programları le toplum blnçlendrlerek, daha dengel beslenmeler daha düşük malyetle sağlanablr. Kentsel ve kırsal kesm arasında gıda dağıtım ağı düzeltlerek kentsel ve kırsal kesm arasında gıda arz ve talep denges sağlanablr. Türkye de toplam harcama bazında da yoksulluk oranı yüksektr. Yaşam koşullarını belrlemede öneml br unsur, yaşanablr br konutun bulunablr ve madd olarak da ulaşılablr olmasıdır. Ancak, konut fyatlarının yükseklğ ve uygun br uzun vadel kredlendrme sstemnn bulunmayışı, düşük gelrl kesmn ev sahb olmasını madd açıdan olanaksız hale getrmekte ve bu kesm kaçak ev yapımının egemen olduğu sektöre yöneltmektedr. Dolayısıyla, düşük gelrl kesmn ev sahb olablmesne madd açıdan destek olacak koşulların gelştrlmes çn devletn çaba sarf etmes gerekmektedr (UNDP, 1998). Bu çalışmada tüketm harcamaları bazında yoksul oranının daha yüksek elde edlmş olmasına rağmen, gelr yoksulluğu da %30,1 oranıyla yüksektr. Blndğ gb gıda güvences, gıdanın bulunablrlğne ve gelre bağlıdır. Tüketm harcamalarındak eştszlk se gıda güvencesnn temel nedendr. Ülkede gelrn adaletsz dağılımı, yoksulluğun en öneml kaynağıdır. Gelr dağılımındak çarpıklığı düzeltmeden yoksulluğu önlemek olanaksızdır. Ülkede gelr dağılımı düzeltmeye yönelk etkn poltkaların uygulanmaması, özellkle düşük ücret poltkaları nedenyle gelr dağılımdak eştszlk yüksek gelr grubundaklern lehne bozulmuştur. Bu nedenle, düşük gelr grubundaklern gelr düzeylern artırmak ve bu gruba kamu aracılığıyla gelr transfernn yapılması, verg poltkaları düşük gelrller lehne düzeltlmes ve çalışan kesm üzerndek verg VII

12 yükünün azaltılması gerekldr. Çünkü, Türkye de hanehalkı resnn ücretl maaşlı ve yevmyel olarak çalıştığı hanelerde yoksulluk oranının daha yüksek olduğu bu çalışmayla belrlenmştr. Ülkede yoksulluğu azaltmak, dolayısıyla gıda güvencesn sağlamak çn bütün breylere gerekl olan yeterl gıdayı sürekl olarak sağlayacak gıda arzını artırmak; tarımsal kaynaklar, teknoloj ve nsan becersn etkn kullanmakla olasıdır. Daha fazla gıda üretmek, doğal kaynak, çevre ve sürdüreblr kalkınma üçgenne uygun olmalıdır. Çünkü, tarımsal kaynakların gıda üretm yanında; artan nüfusa sthdam ve gelr sağlaması bakımından da önem büyüktür. Uygulanacak gıda poltkaları ekolojk açıdan uygun tarımsal faalyetler teşvk etmeye yönelk olmalıdır. Türkye de hanelern %7 snn gelrnn gıda yoksulluk sınırının altında, dolayısıyla, bu hanelern beslenme rsk altında oldukları saptanmıştır. Açlık sınırının altında gelre sahp bu aşırı yoksul hanelere gıda yardımı yapılmalıdır. Ancak, gıda yardım programlarının etkler kısa dönem çn geçerldr. Ayrıca, bu yardım programlarının bütün yoksullara ulaşmaması güçtür. Uzun dönemde yoksulluğu ortadan kaldırmak bütün kesmlere ulaşacak br ekonomk gelşmeyle mümkündür. Ulusal gelr artışının sağlanması yoksulluğun azaltılmasında en etkn araçlardan brsdr. Ulusal gelr artışını gerçekleştreblmek ekonomk gelşmeyle olasıdır. Çünkü, ekonomk gelşme olmadan sosyal br gelşmeden söz etmek olanaksızdır. Ekonomk gelşme stratejler, eğtm, sağlık hzmetlerne yatırım doğrultusunda olmalıdır. Böylece fzksel kaynaklar ve nsan kaynakları etkn olarak kullanılablr. Ancak, ulusal gelr artışında gelr dağılımı eştszlğ göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada da gözlendğ gb, Türkye de hanehalkı resnn okur-yazar değl, okur yazar ve lkokul öğrenm düzeynde olduğu hanelerde yoksulluk öneml boyuttadır. Düşük öğrenm düzeyyle düşük gelr düzey arasında sıkı br lşk vardır. Bu da, genel olarak ülkede, özel olarak kadınların ve kırsal kesmn öğrenm düzeynn yükseltlmesne ağırlık verlmes gerekllğn ortaya çıkarmaktadır. Nüfus artışını yüksek olması, günümüz de dah hükümetlern eğtm ve sağlık hzmetlern, besn güvenlğn sağlama ve yaşam standardını, dolayısıyla refah düzeyn yükseltme çabalarını zorlaştırmaktadır. Nüfus sorunu eğtm hzmetleryle brlkte ele alınmalıdır. Çünkü, eğtm kaynakları yönetecek nsan potansyeln yleştrmey sağlayablecek, breylern kend ekonomk performanslarını yükseltmelerne yardımcı olacaktır. Uzun vadel, çok yönlü nüfus poltkaları gelştrlmel, sosyal, kültürel ve ekonomk motvasyonları güçlendrecek ale planlamasına yönelmek gerekmektedr. Türkye de kırsal kesmde yoksulluğun dernlğnn, şddetnn ve yoğunluğunun daha yüksek olduğu ve kırsal kesmde hanehalkı resnn kend hesabına çalıştığı hanelerde yoksulluk oranının daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa; kırsal yapının değştrlmes gerekllğ ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kırsal kesme yönelk alt yapı yatırımları yapılmalı, özel poltkalar ve kalkınma projeler uygulanmalıdır. Kırsal kesmde tarım ç ve tarım dışı ş olanaklarını artıracak entegre gelşme projeler yapılmalı, tarım poltkalarında küçük çftçlern gelrn artırıcı tedbrler alınmalıdır. VIII

13 İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÇİZELGELER DİZİNİ XII ŞEKİLLER DİZİNİ XVI KISALTMALAR XVII 1. GİRİŞ Araştırmanın Önem Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 3 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Yoksullukla İlgl Öncek Çalışmalar Talep Analzyle İlgl Öncek Çalışmalar Yatay Kest Verleryle Yapılan Talep Çalışmaları Zaman Sers Verleryle Yapılan Talep Çalışmaları Sınırlı Bağımlı Değşkenl Modellerle Yapılan Talep Çalışmaları Türkye de Yapılan Talep Çalışmaları MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntem En Düşük Malyetl Gıda Yoksulluk Sınırı Temel Gereksnmeler Malyet Yaklaşımı Görel Yoksulluk Sınırını Hesaplamada Uygulanan Yöntem Yoksulluk İndeksnn Hesaplanmasında Uygulanan Yöntem Türkye de Gıda Talebnn Gelr Gruplarına Göre Analznde 29 Uygulanan Yöntem Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AIDS) Modelnde Kullanılan 34 Verlern özellğ ve Değşkenler Gelr Gruplarının Oluşturulması Gıda Alt Gruplarının Kapsadığı Tüketm Maddeler Modelde Kullanılan Değşkenler Brm Fyatlar ve Mevcut Olmayan Fyatlar Sıfır Harcama ve Sıfır Tüketm Problem YOKSULLUK VE YOKSULLUK ÖLÇÜTLERİ Yoksulluk Kavramı ve Yoksulluk Sınırı Yoksulluk Sınırı Hesaplama Yöntemler Mutlak Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler En Düşük Malyetl Gıda Yoksulluk Sınırı (Alınması Gerekl En 44 Az Kalor Mktarının Malyet) Harcamaya Dayalı Gıda Yoksulluk Sınırı Engel Fonksyonuna Dayalı Yoksulluk Sınırının Hesaplanması Gıda Oranı Yoksulluk Sınırı Harcamaların Besn Gruplarına Ayrıştırılması Yöntem Temel Gereksnmeler Malyet Yaklaşımı Görel Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler Öznel Yoksulluk Sınırının Hesaplanmasında Uygulanan Yöntemler Leyden Yoksulluk Sınırı Yoksulluk Ölçütlernn Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler Yoksul Kş Oranı İndeks (Head Count Rato Index) Yoksulluk Açığı İndeks (Poverty Gap Rato) Yoksullar Arasındak Gelr Dağılımının Gn Katsayısı Sen Yoksulluk İndeks 54 IX

14 Foster, Greer ve Thorbecke Yoksulluk İndeks Watts İndeks ve Ortalama Çıkış Zamanı (Average Ext Tme) Dğer Yoksulluk İndeksler TALEP TEORİSİ Tüketc Davranışları Teors Tüketc Talep Fonksyonu Fayda Maksmzasyonu ve Marshallan Talep Fonksyonu Malyet Mnmzasyonu ve Hcks Talep Fonksyonu Talep Sstemnn Özellkler (veya Kısıtları) Ayrılablrlk (Separablty) Varsayımı Talep Sstem Doğrusal Harcama Sstem (Lnear Expendture System) Dolaylı Toplamsal Logartmk Talep Model (Indrect Addlog 73 Demand Model) Rotterdam Model Translog Model Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AIDS-Almost Ideal Demand System) TÜRKİYE DE GIDA TÜKETİMİ Türkye de Gıda Tüketmnn Gelşm Türkye de Gıda Tüketm Yapısı Türkye de Gelr Gruplarına Göre Gıda Harcama Yapısı ARAŞTIRMA BULGULARI Türkye de Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Talep Yapısı Türkye de Gelr Gruplarına Göre Hanelern Gıda Taleplernn 100 Tahmn Türkye de I.%20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 105 talepler Türkye de I. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 108 Esneklkler Türkye de II. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 109 Talepler Türkye de II. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 110 Esneklkler Türkye de III. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 112 Talepler Türkye de III. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 114 Esneklkler Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 115 Talepler Türkye de IV. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 117 Esneklkler Türkye de V. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 118 Talepler Türkye de V. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn Harcama ve Fyat 120 Esneklkler 7.3. Kentsel Alanda Gelr Gruplarına Göre Gıda Taleb Kentsel Alanda I. %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan Hanelern Gıda 125 Talepler Kentsel Yerleşm Alanında I. %20 lk Gelr Grubuna İlşkn 127 Harcama ve Fyat Esneklkler Kentsel Yerleşm Alanında II %20 lk Gelr Grubunda Yer Alan 128 Hanelern Gıda Talepler X

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı