Kagylan Nazife. +afak Aydnl/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kagylan Nazife. +afak Aydnl/"

Transkript

1 Kagylan Nazife Taköpür köyünde doan Muhammet kz Nazife Kagy, Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi Dil-Edebiyat Fakültesinden mezun olmutur. Mehur yazar ve air Halimat Bayramuk'un hayat ve eserleri üzerine hazrlad çalmasyla Doktor unvann almtr. Nazife Kagy, günümüzde Karaçay yazl edebiyatnn en tannm yazar ve airlerindendir. Bilhassa nesir türünde çok baarl eserler vermitir. Karaçay-Malkar Türklerinin eski tarihi ve kültürü üzerine yazd romanlar çok mehurdur. Millî ve manevi deerlere çok önem vermektedir. Nazife Kagy sahip olduu enerjik ve aratrmac kiiliiyle, tarihî olaylar usta bir kurguyla romanlatrma kabiliyetiyle, Karaçay edebiyatnda kendisine yüksek bir konum edinmitir. Bunun dnda, Nazife Kagy'n Karaçay-Malkar tarihi ve kültürü hakknda çok sayda ilmî makalesi de bulunmaktadr. Nazife Kagy'n eserlerinden bazlar: Bayramuklan Halimat (Halimat Bayramuk)- 1966, Culduzla Cuklanmaydla (Yldzlar Sönmüyor), Kraln Cazvu Seni Cazvun (Devletin Kaderi Senin Kaderin)-1973, Cüz Carsvum Cüz Kaygm (Yüz Skntm Yüz Üzüntüm)-1985, Teyri Çark (+afak Aydnh/)-1988, Bota0 ulu Adrahman (Bota0 o/lu Adrahman)-1998, Men Seni Körgenimde (Ben Seni Gördü/ümde) Roman Teyri Çar k (Romandan üzük) 1798 cl. Bakushan ayn aya. Teyri çark Bashan özenni tösün az-buz çanta balagand. Turna avuzdan çhnb özenni kennine caylrga dgalas etgen suvuk ayazçk suvnu çaalarnda ba kusub turgan tan sabanlaga sinib ketib, kalkb turgan kaskalan uyata, nazik göbelekleni titiretedi. Tan olukda Bashan suvnu tavusu da kesgin eitiledi. Alay a suv izin örge bargan ak atl ne özen ayazn suvuklugun sezmeydi, ne kountuyak atn ayak tavusun eitmeydi. Ne ömürü birgesine aylanb turgan kök samrn eslemeydi. Atl, Açahmat ulu Damad. Ol, Hadagujuk kabakda tenlerinde keçe kalb, endi, Teyri belgi bergenley, konakbayn arbazndan krtsz çgb, alln Üç-Kam el taba burgand. +afak Aydnl/ (Romandan bir bölüm) 179% yl. Ba0aklarn verdi/i ayn sonlar. +afak aydnl/ Bashan vadisinin yamaçlarn belli belirsiz aydnlatmaya ba0lam0. Turna geçidinden kurtulup vadinin tamamna yaylmaya u/ra0an so/uk ayaz, rma/n kenarlarnda ba0ak veren dar tarlalarna i0leyerek, uyuklayan çekirgeleri uyandrp, narin kelebekleri titretiyor. +afak sessizli/inde Bashan rma/nn sesi de keskin i0itiliyor. Fakat, rma/n yukars boyunca giden beyaz atl ne vadideki ayazn so/uklu/unu hissediyor, ne de atnn ayak sesini i0itiyordu. Ömrü boyunda beraberinde gezen boz köpe/ini fark etmiyor. Atl, Açahmat o/lu Dama0'tr. O, Hadagujuk (Hatoh0uk) köyünde arkada0larnda gece kalp, 0imdi, Tanr i0aret vermi0 gibi, ev sahibinin evinden sessizce çkp, önünü Üç-Kam köyüne do/ru çevirdi.

2 Üç-Kam elde an tos katn Oka Biyçe caayd. Oka Biyçeni eri Kandavur kara çeçekden avrub ölgendi. Busagatda ol Kandavurnu gitçe karna Muhammat bla caayd. Muhammatdan Musos deb eki cl bla tört ay bolgan caçg da bard Oka Biyçeni. Kandavurdan a, birinci erinden, üçüsü: Muhammat, Alhaz, Elmurza. Muhammat, Kandavurnu kesine uayd. Elmurza va Oka Biyçege. Uzun süyekli, kefi cavorunlu, sabr, tok sanl, karaka, kzluvurt; akmay anasça tohtab-tohtab söleedi. Kandavur sav zamannda anna, anan sütü, sen kayma, balavuzdan etilgença, alay ua da kalay bolad eki adam deb seyirsinüvçen edi. Alhazn da uata edi bir adamga Kandavur biy. Alay a, ahrat azabdan duniya nams küçlüdü deb, ol zat cüregini çimdeb turganlkga, blay deb snnar bir adamga carsvun aytalmay edi. Alhazn, ceti-segiz cl bolgan cam, Kandavur biy süymey edi. Süygen koy, ol sabiyge bir tukum bir suvuk derti bar edi biyni. An kanndan caçkn çarhna bir tamç da bolmaganm kuru biy kei bilib kalgan töresi bolsa, ol sabiyni ne günah bard deb, tözerik da bolur edi. Alay a ak çepkenli, kök ml, kök kölekli alaköz Alhaz, kunu eki kanatça, Ak Cinne uay edi. Ak Cin deb a Karaçay'dan Üç-Kam elge kelivçü Dama biyge aytadla. Ol, Kandavurnu katnm tosu bolgann da bek ariuv biledile. Bugün, Dama biy, kuruda kelüvçüsüça, Üç- Kam elge Krtk avu bla avub kelmedi. Hadagujuklada keçe kalb kele turad. Alay a, colun sozub, zamann coyub kelgenligine, aç küçükleça, öünün talab turgan kayglarn birin ne keçe kalgan çerinde unutmayd, ne uzak colunda acatrmayd. Carsuvlarn ba kl, tos katn Oka Biyçe andan tabhan uland, Alhaz. Kandavur sav zamanda biyni esine da kelmey edi bugün carsuvu. An, Kandavurnu, kölekgesi ularna oyulmazlk tayançak edi. Endi va, Kandavurnu cavlar, anna dertlerin kaytara, sabiyge bir hata eterge bolluk edile. Bu zat, Daman keçe ilgendirib uyandra, kündüz cüregin kemire edi. Bugün, colun uzak etib küregeni, Oka Biyçege, Karaçayga köç deb kalay aytrga bilmegen dgalas edi. Camagatda mülk çerin ol sabiy amaltm biyçege tecey edi. Biyçe unamasa, ularn kei bla açk söleirme deb tavkel da bola edi, alay a colunu tavusuluruna da korkgança körüne edi. Ol sebebdenmi edi da, Turna avuzdan çkganlay, Karça-Kalaga salam berib, Bashan suvnu on çaasnda ullu analarn, Karca kz Künsuluvnu kesenesine buruldu. Sekirib atndan tüüb, an biçenlikde koyub, keenelege çkd. Barb, Künsuluv keseneni erkeletib, mannlayn an kabrgasma tiredi. Samn da an eniklegença, mdah kansy, katnda cerge bavurland. Üç-Kam köyünde onun a0/ (metresi) Oka Biyçe ya0yor. Oka Biyçe'nin kocas Kandavur çiçek hastal/ndan hastalanp ölmü0tü. +imdi o, Kandavur'un küçük karde0i Muhammat ile ya0yor. Muhammat'tan Musos adnda iki buçuk ya0nda bir o/lu da var Oka Biyçe'nin. Kandavur dan ise, yani birinci kocasndan, üç o/lu var: Muhammat, Alhaz, Elmurza. Muhammat, Kandavur'un kendisine benziyor. Elmurza ise Oka Biyçe ye. Uzun ve geni0 yapl, sakin, gürbüz, kara ka0l, pembe yanakl; annesi gibi acele etmeden yava0 yava0 konu0uyor. Kandavur ölmeden önce ona, annen süt, sen de kayma/, balmumundan yaplm0 gibi, böyle benzerlik nasl oluyor iki insan arasnda deyip 0a0rrd. Alhaz ' da benzetiyordu birine Kandavur Bey. Fakat, ahret azabndan ise dünya namusu daha çetin derler, o 0ey yüre/ine sanc verip dursa da, açkça tek bir insana üzüntüsü anlatamyordu. Alhaz ', yedi-sekiz ya0larndaki o/lunu, Kandavur Bey sevmiyordu. Sevmeyi brak, o çocu/a birtakm so/uk dü0ünceleri vard Bey'in. Kendi kanndan, çocu/un organizmasnda tek bir damla olmad/n sadece Bey'in kendisi bilseydi, çocu/un ne günah var deyip dayanabilirdi belki. Fakat, beyaz kaftanl, gri çizmeli, mavi gömlekli, ela gözlü Alhaz, ku0un iki kanad gibi, Ak Cin'e benziyordu. Ak Cin diye, Karaçay'dan Üç-kam köyüne dadanan Dama0 Bey'e derlerdi. Onun, Kandavur'un karsnn dostu oldu/u açkça biliniyordu. Bugün, Dama0 Bey, her zaman geldi/i gibi, Üç-kam köyüne Krtk geçidi üzerinden gelmedi. Hadagujuklarda gece kalp geliyor. Fakat, yolunu uzatp, özellikle zaman geçirip, aç köpek yavrular gibi, içini kemiren dertlerinden birini bile ne gece kald/ yerde unutabilmi0ti, ne de uzun yolunda kafasndan atamyordu. Üzüntülerinin birincisi, a0/ Oka Biyçe'den olan o/lu, Alhaz. Kandavur sa/ken, Bey'in aklna da gelmiyordu bu bugünkü üzüntüsü. Onun, Kandavur'un gölgesi bile o/lana sa/lam bir dayanak idi. +imdi ise, Kandavur'un dü0manlar, ondan intikamlarn almak için çocu/a bir zarar verebilirlerdi. Bu durum, Dama0' geceleri irkilerek uyanryor, gündüzleri de yüre/ini kemiriyordu. Bugün, yolunu uzatmaya çal0mas, Oka Biyçe'ye, Karaçay'a göç et diye nasl söyleyece/ini bilemedi/i dü0ünce mücadelesiydi. Camagat köyündeki arazisini o çocuk için Prensese vermeyi dü0ünüyordu. Prenses kabul etmezse, çocu/un kendisiyle açkça konu0um diye bazen de kendine güveni geliyordu, fakat yolunun bitmesine de korkmu0 gibi görünüyordu. Bu sebepten midir ki, Turna geçidinden çknca, Karça-Kala'ya selam verip, Bashan rma/nn sa/ tarafndaki büyük annelerinin, Karça'nn kz Künsuluv'un antmezarna döndü. Sçrayp atndan inip, onu otlakta brakp, antmezarlara gitti. Gidip, Künsuluv'un antmezarn ok0ayp alnn onun duvarna dayad. Köpe/i de onu taklit edercesine, hüzünlü bir ses çkarp, yannda yere uzand.

3 "Künsuluv amma, ata-babama içirgen ak sütün bla tileyme, keç. Men bugün da seni üçün, seni Allanma, Teyrige tabnama. Teyri aytd, men etdim. Çakrgnç taha urdum. Ciltini çartlab kuv kabnd. Ma ol otda endi men küyeme. Künsuluv amma, ak sütün bla cuklat ol ayavsuz omu" deb kurgaksgan erinleri bla brdab ayta, keseneni kabrgasmda uçub bargan turna suratlan kol ayaz bla ayavlu slad. Sol canma burulub, Kamgut kesenee da ba urdu: "Muratna cetmey kalgan Kamgut, sen da nasbl edin menden. Köremise, Goayah Biyçeni kalas sanfia karab turad. Ol sen ornathan tereklede bugün da sapsar altn erikle biedile, kara tam tübünden kanla kara suv çgad. Ol, Goayah Biyçeni cüamuklard. Tiiruv bla bizge nasb buyurulgan bolmaz. Mende da cokdu nasb. Ol dariyköz kadn birinden tul bolub, birine bard. Ulan a ortada. Men anna ne eteyim? Eti etimden, ceni cenimden. Buyrukdan caratlgan bir can. Süymeklikni artk ülüü" deb ban költürüb Üç- Kam el taba karaganlayna, at çüçkürüb, bir tukum bir kinedi. Ca ilgenib, tört canna seskekli karay, kamasna uzald. Tögerekde cuk eslemegeninde, Üç-kam el taba mdah karab rahat cathann körüb, bir kesek o bola: "Ol ulan kelib kald bolurmu deb tura edim. Anas bir zat sezdirib, cüregi da bile bolur. Ol birinden ese bu bek ileedi menne" deb Alhaz bla Elmrzan közüne körgüzüb mdah iard. "O, Gencetay, seni amaltn Üç-kam elden baha car barmayd colum. Tüümde da ar barama, seskekli esim de andad. Sen a kelmeyse atana, Gencetay, sar sadam" deb cüregi küçlü tebgenin seze, atn cügeninden tutub, sekirib üsüne mindi. bolaym ma bu samrça, birevnü zmdan çaba, men ol çörçek biyçeni Camagatha köçürmesem. Kandavur bilgenligine, elden ylkgandan ata omun tutark edi, karna va munu ülüsüz eterge artna barlk tüldü ol börüayak Muhammat. An ol çar közleri aman tukum cltraydla. Mülkge iye bolub boasa va, biyçeni sözü anna buvnu kulana cel urgan çakl bir da körünnük tüldü. Baltan sabi an koluna tügünçü, biyçe onovun etsin" deb atn Üç-kam elge burdu, olsagatlay zndan kök bashan samn da kpkzl tillin tma ata çabd. Kountuyak ak acir, ürençek coluna tüzelib, omak cürüy, köçüvge cetgenleyine, cürüün söl etib suvga uzald. Suvsabn kandrb, urub erlay suvdan ötüb ketdi. Bashann sol çaasn örge aylanb, tan stavat iyis bolgan canna o cürü bla tebredi at. Biy, arkasn tüzete kelib, içinden: "Künsuluv nene, ecdadma içirdi/in ak sütün adna diliyorum, affet. Ben bugün bile senin ilahna, Teyri'ye tapyorum. Teyri söyledi ben yaptm. Ça/rmadan ta0a vurdum. Kvlcm sçrayp ate0 yand. F0te o ate0te ben kavruluyorum. Künsuluv nene, ak sütünle söndür o acmasz ate0i" diye kuruyan dudaklaryla fsldayarak konu0up, antmezarn duvarndaki uçan turna resimlerini avuç içiyle dikkatlice ok0ad. Sol tarafna dönüp, Kamgut'un antmezarna da kapakland: "Muradna eri0emeyip kalan Kamgut, sen daha 0anslydn benden. Görüyor musun, Go0ayah Biyçe'nin kalesi sana bakp duruyor. O, senin dikti/in a/açlarda bugün bile sapsar altn erikler yeti0iyor, kara ta0n altndan kabararak pnar akyor. O, Go0ayah Biyçe'nin göz ya0lardr. Kadn bakmndan bize 0ans verilmemi0 olacak. Bende de yok 0ans. O ipek gözlü kadn birinden dul kalp, di/erine vard. O/lan ise ortada kald, ben ona ne yapaym? Eti etimden, soyu soyumdan. Allah'n buyru/uyla yaratlm0 bir can. A0kn meyvesi" diye ba0n kaldrp Üç-Kam köyüne do/ru bakt/nda, at aksrp, acayip bir 0ekilde ki0nedi. Delikanl irkilip, dört bir yanna 0üpheyle bakarak, kamasna uzand. Çevrede bir 0ey hissetmedi/inde, Üçkam köyüne do/ru üzgün bir 0ekilde bakp iç çekti. Köpe/inin rahat bir 0ekilde yatt/n görüp, biraz durgunla0arak: "O o/lan m geliverdi sandm. Annesi bir 0eyleri hissettirip, yüre/i de bir 0eyleri anlam0tr. Ötekisinden ziyade bunun daha çok kan kaynyor bana" diye Alhaz ile Elmrza gözüne görünüp hüzünlü bir 0ekilde gülümsedi. "Ah, Gencetay (mitolojide geçen bir at), senin yüzünden Üç-kam köyünden ba0ka bir yere çkmyor yolum. Rüyamda da oraya gidiyorum, ku0ku dolu aklm da orada. Sen isegelmiyorsun babana, Gencetay, sar okum" diye kalbinin hzl ve güçlü bir 0ekilde çarpt/n hissederek, atnn yularndan tutup, sçrayarak üzerine bindi. "Köpek olaym i0te bu samr (bir cins köpek) gibi, birinin arkasndan ko0arak, ben o cilveli prensesi Camagat köyüne ta0masam. Kandavur bilse de, köylüden utand/ için babasnn yerini tutard, karde0i ise buna pay vermemek için elinden geleni ardna koymayacak o kurt ayakl Muhammat. Onun o çakr gözleri kötü bir 0ekilde parlyor. Bütün serveti eline geçirirse, prensesin sözleri ona, geyi/in kula/na rüzgarn esmesi kadar bile etki etmez. Baltann sap onun eline geçmeden, prenses kararn versin " diye atn Üç-kam köyüne do/ru çevirdi, o anda pe0inden boz renkli samr cinsi köpe/i de kpkrmz dilini d0arya çkarp ko0tu. Kiremit rengi toynakl beyaz aygr, al0m0 oldu/u yolda güzelce yürürken, rma/n geçit yerine geldi/inde, yürüyü0 hzn hafifletip rma/a uzand. Susuzlu/unu kandrdktan sonra, tekrar hzla rmaktan geçip gitti. Bashan rma/nn sol kenarndan yukar dönüp, tandk gelen çiftlik kokusunun oldu/u tarafa sakin bir 0ekilde yürümeye ba0lad at. Bey, üstünü ba0na düzelttikten sonra, içinden:

4 "Endi Bashanfia kele turmazsz Karaçayn eski çerine Bekka uluçuk alay aylanad Kamala tagb beline" deb murulday barganlayna, Krtk suv Bashanfia koulgan cerge cetib, at sir bolub tohtad. Samn da için urmay simsiredi. "Hey, menden ese sen akllsa" deb atn cügenin tartb, Krtkn sol cagas bla örge buruldu. Köb turmay el içine kirdi. Bu elde Damaha itle çabmay edile. Ürenibmi ogese elni içine krtsz kire bilgeni üçünmü, alay a itle istemegen ak altnl oramda sabiyle, kün turuda ammala, nglada kartla esley edile. Har biri esgere edi an. Sabiyle: "Oyra, Ak Cin keledi! Ak Cin keledi!" deb kuvançlar bla ilgizlikeri birbirine koulub, Daman zndan tizilib çabsala da, cuvuk barmay edile. Alay a ol arbazga kirib, atn ak ilkiçge takgnçsna, zndan seskekli karay, cürülerin tohtatmay edile. Ngda köbnü körgen kartla Ak Cirmi ariuv tany edile, alay a kimi içinden iara, kimi eslemegença etib, kimi da ca zamann esine tüürüb, mygna uzala sokur savnu körelmez, marka biyçe tossuz tözelmez deb, közleri Damadan taymasa da, sözlerin baha zatha bururga dgalas ete edile ngdagla. Alay a esleri da közleri karagan car ketib, uaklar tozuray edi. Köllerin kandrb sölegenle kuru ol kün turuda ammala edile. Kollarnda cumularnbir car salb, betleri carb, adet i deb bir zatn artha salmay, korkmay, ürkmey, biri birin avuzuna çaba, Oka Biyçeni iyneni teiginden suvurub çgara edile. "Ah, ol ca, soyub kablagança, Ak Cirmi burnundan tügendi." "Kandavur Biyni an emçekleri öltürgendi, deydile." "Ov, sen nele deyse, töekde avrub ölgendi sora va? Kara çeçekden." "Ogay, teyri, eitgenimi aytama." "Koy, a kz, köz körgermi kötlek cener deb, Küygenbetge sorçu. Ol bilmegenni kim aytr sarna?" "Ov, da Küygenbet an nesin köredi? Ol da biyçe bolub boagand sora va?" "Ho sanna, biyçeni kübe tübün kiygenleyine, biyçe bolub kalad deyse." "Da, kara, kami kibik, an ol bügülmey cürügenin körmeymise? Biyçe aaç ayakga minse da baralmayd alay süzülüb." "Tohta, krk kii bir canna, kytk kii bir canna deb, bolmagan zatlan tizib turma. Ak Cirmi haparn aytma koy" dedi Dariy, baha sözge kzgan katrn cenninden tarta. "Artk Bashan'a gelmezsiniz : Karaçay'in eski yurduna Bekka o/lu öylece dolanyor Kamalar takp beline" diye mrldanarak giderken, Krtk rma/nn Bashan rma/na kar0t/ yere gelip, at aniden sert bir 0ekilde duruverdi. Köpe/i de hareket etmeden dikiliverdi. "Hey, benden daha akllsn " diye atnn yularndan çekip, Krtk rma/nn sol kenarndan yukar do/ru döndü. Çokgeçmeden köyün içine girdi. Bu köyde, Dama0'a, köpekler saldrmyorlard. Tandklarndan m yoksa köye sessizce girebildi/inden mi, fakat köpeklerin sevmedi/i çocuklar sokakta, evlerin kenarnda ve güne0 gördü/ü tarafta oturan ya0l kadnlar, kö0e ba0larnda oturan ya0l adamlar fark ediyorlard. Her biri fark ediyordu onu. Çocuklar: "Hey, Ak Cin geliyor! Ak Cin geliyor 1." diye sevinç ve ürkme duygular kar0k bir 0ekilde Dama0'n pe- 0inden dizilip ko0u0salar da, yaknna yakla0myorlard. Fakat o avluya girip, atn beyaz sr/a ba/layncaya kadar, pe0inden ku0kuyla bakarak yürümeye devam ediyorlard. Kö0e ba0larnda çok 0eyi ya0ayan ya0llar, Ak Cin 'i iyi tanyorlard, fakat kimi içinden gülümseyip, kimi görmemi0 gibi yapp, kimi de gençlik zamanlarna hatrlarna getirip, by/n svazlyordu. Fçlerinden, kör göreni göremez, körpe prensiz dostsuz (a0ksz) duramaz diye, gözlerini Dama0'tan ayrmasalar da, sözlerini ba0ka konulara çevirmeye çal0yorlar kö0e ba0- larndakiler. Fakat akllar da, gözlerinin gördü/ü tarafa gidip, sohbetleri da/lyordu. Gönüllerince konu0anlar sadece o evlerin d0nda ve güne0in geldi/i tarafta oturan ya0l kadnlard. Ellerindeki i0leri bir tarafa brakp, yüzleri aydnlanp, adet falan diye bir 0eyi geri koymadan, korkmadan, ürkmeden, biri birinin a/zndan alp, Oka Biyçe'yi i/ne deli/inden sokup çkaryorlard. "Ah, o o/lu, yüzüp geçirmi0 gibi, Ak Cin 'in burnundan hk diye dü0mü0." "Kandavur Bey'i onun memeleri öldürmü0 diyorlar. " "Peh, sen neler diyorsun, yatakta hastalanp ölmü0, daha neler? Çiçek hastal/ndan." "Hayr, vallahi, i0itti/imi söylüyorum." "Brak, ay kz, gözün gördü/ünü inatç yener diye söz var, Küygenbet'e sor bakalm. Onun bilmedi/ini kim söyleyebilir sana? "Peh, Küygenbet onun nesini görüyor? O da prenses olup bitmi0, peki daha ba0ka?" "Haydi oradan, prensesin altn i0lemeli yele/ini giyince prenses mi oluveriyor diyorsun." "Ya, bak, kam0 gibi, onun e/ilmeden yürümesini görmüyor musun? Prenses yüksek tabanl naln giyse dahi gidemiyor öyle süzülüp." "Dur, krk ki0i bir tarafa, çarpk ki0i bir tarafa der gibi, olmayan 0eyleri söyleyip durma. Ak Çin'in hikayesine devam edelim brak da" dedi Dariy, ba0ka konuya giren kadnn elbisesinin yeninden çekerek.

5 "Ov, sen a! Sora ol Ak Cinni bügünmü köree?" "Ogay, dagda, Kandavurnu kabn suvugunçu, kamasna bard. Birinden tul kalb, birini otovunda turganlayna tosnu banam urad deyme ans, sen körgenmi men da köreme." "Ah, a kz, ma ol biyle telidile, birer çiygoan keltirib, gincini casandrgança casandrb, aaç ayak deb, altn taphaga kondurub, etalgann et deb ketib aylanadla. Toba, biznikile, baha bolmay, boynubuznu it tegenede keser edile." "Oy, sen nele deyse, biz sokur kertmele, ala va teyri carg, altn alma." "Bizni ziydanna atadla, kara baganaga uradla, eekge kondurub, betibizge kazan kara cagadla. Biz kerahatbz, alaga va Ak Cin, Kara Cin zat tüldü! Açahmat uludu." "Ov, kurugan eitdirese! Kanat bla urub, kabdrb koyar, tohta carl" dedi Dama taba seskekli karay Hayrkz. "Eitmege koy, kümü kübege suvurulub, sir katb turgan biyçeni nesine keledi? Andan ne tabad?" "Ozdurdun, egeçim, alayçgn a, ozdurdufi. Biyçe biyçedi: ak colu, ak koynu. Kuvuda kymas, törde tahtas, çardakda tabhas. Nekâhl erinden ese anna bek can basad. Karab turuguz biyagnlay, coluna ak cavluklan cayarkd. Sen a harib, aç karnn, tnç kulan, alay tülmüdü, biyçe seni duniyafu takr tübü eter. Küküreb, demleib, davlu kaynarga bizni ne künübüz bard?" "Ov, kavga köllü bolub, men an kalasnm oyama?" "Ogay, canm, biyçe bla küree biz ne tabarkbz? Alada adet alayd sora. Biz birer kuvurulgan çmrta, ala cahanim ot, teyri bizden ker etsin nelerin da" deb ahsnd kart amma. "Ogay, tiiruvnu art avugu Bashanda eki nekâhl biyçedemi boldu deybiz ans, slannan, sypalgan ak acirge minnen ak atln körgenbiz." "O-oy, cuvuk da bola turganlay etib aylanadla." "Da ma an üçün tuvadla. Mort tilile, ashakla, sokurla, teyri kei köredi da." "Ala anna da tabadla amal. Alaga amalsz zat cokdu." "Da ne tabadla?" "Ah, süyek almadrgan alan adetleri tülmüdü. Duniyada bir ariuv can bolsa, alankd. Kuru ma ol süyek almadruvdu alan bizge iledirgen." "Bizni kanbz koulmay adam bolalmaydla deyse ne?" "Alay deyme, alay, teyrige sözüm miyik barmasm ans..." dedi kart amma. "Oh, sen mi! Peki o Ak Çin'i bugün mü görüyorsun?" "Hayr, tekrar, Kandavur'un mezar so/umadn, karde0ine vard. Birinden dul kalp, di/erinin yatak odasnda oldu/u halde a0/n ba0na m vuracak diyorum yoksa senin gördü/ünü ben de görüyorum." "Ah, ay kz, i0te o beyler delidir, birer sübyan prenses getirip, bebe/i giydirir gibi giydirip, süsleyip, yüksek tabanl naln deyip, altn sehpaya oturtup, yapabildiklerini yapp geziyorlar. Vallahi, bizimkiler, kesinlikle, boynumuzu köpek yala/nda keserlerdi." "Vah, sen neler diyorsun, biz bayat armutlarz, onlar ise 0afak aydnl/, altn elmalardr." "Bizi zindana atyorlar, dire/e ba/lyorlar, e0e/e bindirip, yüzümüze simsiyah boya sürüyorlar. Biz pislikleriz, onlar ise Ak Cin, Kara Cin falan de/il! Açahmat o/ludur." "Oh, kuruyasca i0ittireceksin! Kanadyla vurup, mahveder, dur zavall" dedi Dama0'a do/ru ku0kuyla bakp Hayrkz. "F0itsin brak, gümü0 yele/e sarnan, de/nek gibi dimdik duran prensesin neyine geliyor? Onda ne buluyor?" "Fleri gittin, karde0im, orasn ileri götürdün. Prenses, prensestir: ak yolu, ak gö/sü. Dolapta kymas, ba0 kö0ede taht, çardakta sehpas. Nikahl kocasndan ziyade onu çok seviyor. Bakn görün yine yoluna beyaz örtüleri serecek. Sen ise zavall, karnn aç, kula/n rahat, öyle de/il mi, prenses sana dünyay dar eder. Öfkelenip, sinirlenip u/ra0maya bizim ne i0imiz var? " "Peh, kavgac olup, ben onun kalesini mi ykyorum? " "Hayr, canm, prensesle u/ra0p, elimize ne geçecek? Onlarn adeti öyle artk. Biz birer kavrulmu0 odun parças, onlar cehennem ate0i, Tanr bizden geride tutsun her 0eylerini" diye iç çekti ya0l kadn. "Hayr, kadnn son zaman, Bashan 'da iki nikahl prenseste mi oldu diyoruz yoksa ok0anan, sevilen beyaz aygra binen ak atly gördük." "Ah, akraba olduklar halde böyle yapyorlar." "F0te onun için do/uyorlar. Çarpk di0liler, topallar, körler, Tanr kendi biliyor ya." "Onlar buna da buluyorlar çare. Onlar için çaresiz bir 0ey yoktur." "Ya ne buluyorlar? " "Ah, soy kar0trmak onlarn adetleri de/il mi. Dünyada güzel bir canl olursa, onlannkidir. Sadece i0te o soy kar0trma i0idir onlar bize yaknla0tran." "Bizim kanmz kar0madan insan olamyorlar diyorsun de/il mi? "Öyle diyorum, öyle, Tanrya büyük konu0mak gibi olmasn yoksa..." dedi ya0l kadn.

avalan Hasan (Köndelen, 1937)

avalan Hasan (Köndelen, 1937) 19 Kasm 1937'de Köndelen köyünde dodu. Çocukluu Krgzistan'n Celalabad ilinde geçti, kolhozda inek çobanl ve traktör )oförlüü yaparak liseyi okudu. 1957'de yurduna döndükten sonra, Bakü'de Kirov Devlet

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Hubiylam slam (Kart-curt, 1896-1938)

Hubiylam slam (Kart-curt, 1896-1938) Hubiylam slam (Kart-curt, 1896-1938) Kart-curt köyünde do an Abdulkerim o lu slam Hubiy küçük ya#tan itibaren Arapça okuyup yazmay& ö renmi#tir. Do du u köyün ilkokulu bitirdikten sonra Stavropol #ehrinde

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Avclk ile ilgili iirler

Avclk ile ilgili iirler Avclk ile ilgili iirler APS ATI'NIN HKAYES Apsat geyiklerin efendisidir. Kznn ismi Baydimat'tr. Halk arasnda anlatlanlara göre, avclarn yaralad da keçilerini kendisi tedavi edip iyile tirir. Evi bir kaya

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

"Ne yapal?m peki?" diye sordu Kaptan. "Seni bu hâlde b?rak?p, kap?y? üzerine örtüp gidemem ya?"

Ne yapal?m peki? diye sordu Kaptan. Seni bu hâlde b?rak?p, kap?y? üzerine örtüp gidemem ya? ZAMANDA KU?ATMA - 5 by Özlem KURDO?LU - Cuma, May?s 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/ozlem-kurdoglu/zamanda-kusatma-5 8 2591 - Gentürk Karakol Destek Gemisi Ba?ak-1 Kaptan Hürsu bir yandan kamara numaralar?na

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI 1- Az önce bana getirdi#in kimin telefonuydu? cümlesinde kaç0nc0 kelime Türkçe de#ildir? a) 1. b) 4. c) 5. d) 6. 2- A2a#0da verilen cümlelerin hangisinde

Detaylı

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da FIKRALAR Komik Duvar Yazıları... FIKRALAR -> Komik Duvar Yazıları... PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 25 Ekim 2009, 06:53 Mesaj konusu: Komik Duvar Yazıları... Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar ba1rmasak da

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Nart Sözle / Ata Sözleri

Nart Sözle / Ata Sözleri Ata Curtnu, Halkn, Batrlan emda Batrlkm Üsünden Ata curt-altn beik Ata curtumu ba bolmasamda, bosagasn ta bolaym Ata curtça cer bolmaz, tuvgan elça el bolmaz Ata curtnu korugan ozar, korumagan tozar Ata

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

DERS B R BEBEK DO DU

DERS B R BEBEK DO DU DERS BR BEBEK DODU Abbas, üç yanda bir çocuktu. O gün etrafndaki herkeste bir tela vard. Çünkü aileye yeni bir bebek katlmt. Aabeyi Abdullah n bir olu olmutu. Ne var ki Abdullah, bebek domadan birkaç ay

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI 4. SINIF SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI 4. SINIF SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI KKTC MĠLLĠ EĞĠTĠM GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI 4. SINIF SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI 1. Oturum -A- Soru Kitapçığı Kompozisyon - Türkçe - Fen ve Teknoloji - Sosyal Bilgiler - Resim - Din

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

ŞEBNEM İŞİGÜZEL Eski Dostum Kertenkele

ŞEBNEM İŞİGÜZEL Eski Dostum Kertenkele ŞEBNEM İŞİGÜZEL Eski Dostum Kertenkele ŞEBNEM İŞİGÜZEL 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi nde antropoloji okudu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993 yılında yayımlandı. Aynı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülü

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler.

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler. Alman televizyon kanalı RTL de pazartesi akşamı yayınlanan Ekstra Magazin (Extra-Das RTL-Magazin) adlı program, bir Türk ve bir Alman kadını Türkiye ye tatile gönderdi ve yaşadıklarını başından sonuna

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

AKORLARIN F AKOR. Hele bi gel uzaklar sana gelir. Sen hele bi gel bütün dertler bitiverir VE ARPEJLER. bir kitap sunuyoruz... isbilenyayinlari.

AKORLARIN F AKOR. Hele bi gel uzaklar sana gelir. Sen hele bi gel bütün dertler bitiverir VE ARPEJLER. bir kitap sunuyoruz... isbilenyayinlari. Sevgili Müzikseverler ; AKORLARIN F (hangi tel ve hangi perdeye) AKOR tam yerinde gösterdik ve daha rahat takip edilmesine olanak F m E Hele bi gel uzaklar sana gelir F m E Sen hele bi gel bütün dertler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak

Ahlak gelişimi; Ahlaki duygular; Ahlaki akıl yürütme; heteronom/bağımlı ahlak otonom ahlak , Ahlak gelişimi; insanların diğer insanlarla ilişkilerinde ne yapması gerektiğine dair kurallar ve geleneklere dair duygular, düşünceler ve davranışların geliştirilmesini içerir. Önde gelene gelişim kuramları,

Detaylı

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ ŞİİR Gördün mü anneciğim Yatağımı düzelttim Sen bana öğrettikçe Çok işler yapacağım PARMAK OYUNLARI Sar sar sar makarayı Çöz çöz çöz makarayı On kilo pekmez Yala yala bitmez Ayşe,Fatma,boncuk

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi...

Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... Degerli ILK YAR'larimizin Degerli Dostlari, Hepimizin yuregini yakan Soma faciasindan sonra cesitli teklifler ve sorular geldi... ILKYAR olarak Soma'daki guzel cocuklar icin cesitli dusuncelerimiz var.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

Stalin in Burnunu Kırmak

Stalin in Burnunu Kırmak Stalin in Burnunu Kırmak 1 2 Stalin in Burnunu Kırmak EUGENE YELCHIN Çeviri: Didem Bayındır Yenici 3 Stalİn İn Burnunu Kırmak Orijinal Adı: Breaking Stalin s Nose Yazan ve Resimleyen: Eugene Yelchin Genel

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

O s rada Profesör Atilla yo un bir çal ma sürdürmektedir. Kar laboratuarda görünce heyecanlan r. Ho geldin Aysima. derken bir patlama meydana gelir

O s rada Profesör Atilla yo un bir çal ma sürdürmektedir. Kar laboratuarda görünce heyecanlan r. Ho geldin Aysima. derken bir patlama meydana gelir Çukurova Üniversitesi nde genetik profesörü olarak çal makta olan Atilla Büyükay de ik canl lardan ald DNA( Dünya üzerindeki bütün canl lar n özelliklerini belirleyen, hücre çekirdeklerinde bulunan kromozomlar

Detaylı

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira 2008 18:25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim 2010 13:03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir,

Detaylı

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum.

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum. BEYAZ ÇI?LIK - 4 by Evren GÜRKAYNAK - Çar?amba, Nisan 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/evren/beyaz-ciglik-4 Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

ve daha şimdiden oldukça önemli birkaç sonuca varmıştı: En iyi saçın sahibi Kevin dı. Yeşiller içindeki Mitch oldukça göz alıcı görünüyordu.

ve daha şimdiden oldukça önemli birkaç sonuca varmıştı: En iyi saçın sahibi Kevin dı. Yeşiller içindeki Mitch oldukça göz alıcı görünüyordu. Özel Posta Jo Schmo büyük suçlarla mücadele eden bir ekipten geliyordu. Günün birinde kendisinin de rozet takacağından şüphesi yoktu. Ayrıca o zamanlar, dördüncü sınıfa giden sıradan bir kızın sahip olduğu

Detaylı

by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0

by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0 s by Mehmet Emin ARI - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/mehmet-emin-ari/s-0 En büyük mucize mucizelerin olmay???d?r. Henry Poincare Ak?am vakti uzun bisiklet turumu yap?p du?umu alm??

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Te?ekkürler. Duman, Gece nin izni olmadan kendini göstermiyordu. Gece etraf?na bak?nd?. Hediye de getirmemi?sin!

Te?ekkürler. Duman, Gece nin izni olmadan kendini göstermiyordu. Gece etraf?na bak?nd?. Hediye de getirmemi?sin! C?NSEL B?R MESELE by Serdar Burak YILDIZ - Cuma, Mart 26, 2010 http://www.kayipdunya.com/serdar-yildiz/cinsel-bir-mesele Uykusunu bölen?eyin ne oldu?unu anlamak zordu. Uyu?uk bir?ekilde komidinin üstündeki

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

1. Bölüm. Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu.

1. Bölüm. Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu. 1. Bölüm Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu. Tim ayağa kalktı. İpi çekti. Grk ayağa kalktı, JFK Uluslararası Havaalanı

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI 1966 da Adana da doğdu. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997 de iki şiir kitabı yayımladı. İletişim Yayınları nca

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

============================================================================

============================================================================ NOSTALJÝ OLMUÞ FOTOÐRAFLAR Gönderen : kemalakel - 25/06/2008 20:38 Sevgili arkadaþlarým; Bir tarihten kalmýþ ekseriyetle Siyah-Beyaz görüntüleriyle günümüze gelmiþ baktýkça baktýðýmýz ve baka kendimizi

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz. Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 3 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

http://www.kayipdunya.com/ezgi-gurcay/kabus-silici-4-basri-daima-bulur Basri Daima Bulur

http://www.kayipdunya.com/ezgi-gurcay/kabus-silici-4-basri-daima-bulur Basri Daima Bulur KÂBUS S?L?C? - 4 by Ezgi GÜRÇAY - Cuma, May?s 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/ezgi-gurcay/kabus-silici-4-basri-daima-bulur Basri Daima Bulur 2008 y?l?nda kullan?ma giren dreamrecorder aparat? sayesinde

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Cümlelerin mantıksal özellikleri

Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümleler (önermeler) arasındaki mantıksal ilişkiler Gerektirme ör. P Q Bu bir köpektir. Bu bir hayvandır. Can arıyı öldürdü. Arı öldü. Tüm köpekler mordur. Köpeğim mor.

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İlyada. Çev. Azra Erhat, A. Kadir. İstanbul: Can Yayõnlarõ, 1988. Onsekizinci Bölüm, 368-617. dizeler, ss. 452-60.

İlyada. Çev. Azra Erhat, A. Kadir. İstanbul: Can Yayõnlarõ, 1988. Onsekizinci Bölüm, 368-617. dizeler, ss. 452-60. Homeros İlyada. Çev. Azra Erhat, A. Kadir. İstanbul: Can Yayõnlarõ, 1988. Onsekizinci Bölüm, 368-617. dizeler, ss. 452-60. Aşağõda verilen dize rakamlarõ, Yunanca metnin aslõna değil, sõnõfta kullanõşlõlõk

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Burada Redpoint VC Tomasz Tunguz'ın ilk 10 ölçümleri, yeni bir için beni TSM dahil olmak üzere veya izleyen altı ay (ortalama), hangi yönetim kurulu toplantılarında

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı