EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ"

Transkript

1 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma beşeri sermayenin iki emel bileşeni olarak sağlık ve eğiim alanındaki ilerlemelerin, ikisadi büyüme performansı üzerinde poziif kakılar yaraığına işare emekedir. Bu çerçevede eğiim ve sağlık bileşenlerinden hangisinin büyüme üzerinde daha ekili olduğunu belirlemek için, her iki bileşene ayrı ayrı bakmak gerekecekir. Bu çalışmada sağlıkaki iyileşmelerin önemli gösergelerinden biri olan oralama yaşam süresi ile büyüme arasındaki ilişki ele alınmakadır. Yaşam beklenisinin yanı sıra, ikisadi büyümeye eki eden çok sayıda değişken vardır. fiziki yaırımlar (asarruf oranı) ve eğiim (okullaşma oranları) analizde yer alan diğer değişkenlerdir dönemine ilişkin yıllık değerler, İki Aşamalı Engle-Granger, Johansen Koinegrasyon ve Sock Wason yönemleri aracılığıyla es edilmişir. Elde edilen bulgulara göre, eğiim ve sağlık ayrı ayrı analize abi uulduklarında, ikisadi büyüme üzerinde poziif ekili olarak gözlenmekedir. Ancak her iki bileşenin büyüme üzerindeki ekisi birlike alındığında, dominan fakör sağlıkır. Anahar Kelimeler: Eğiim, Sağlık, Büyüme, THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION, HEALTH AND ECONOMIC GROWTH: AN ANALYSE FOR TURKEY Absrac: Many empirical anlysis indicae ha improvemens in he healh and educaion affec he economic growh posiively. Improvemen in he healh and educaion are analysed seperaely in order o deermine which componens are effecive on economic growh. In his sudy, we analysed relaionship beween economic growh and life expecancy. Apar from life expecancy, here are several variables affec he economic growh. Physical invesmens (saving rae) and educaion (schooling raes) are sample variables. The annual daa in beween is esed via Two Sep Engle Granger, Johansen Coinegraion and Sock-Wason mehods. According o he findings, if educaion and healh being analysed seperaely, here is causal relaion from he healh and educaion o economic growh. Bu if he variables have been analysed ogeher, here is causal relaion from healh o growh.the healh is dominan facor. Keywords: Educaion, Healh, Economic Growh Giriş Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini, sadece kişi başına düşen gelir düzeyi ile açıklamak yeerli değildir. Kişi başına düşen gelir düzeyinin yanısıra sosyal ve külürel oram da önemlidir. Bu durum, ikisadi büyümenin yanında ikisadi gelişmenin de önemini oraya koymuşur. Gerek ikisadi büyüme performansı gerekse ikisadi gelişme açısından özellikle son dönemlerde üzerinde durulan önemli hususlardan biri de beşeri sermayedir. Sağlık ve eğiim beşeri sermayenin emel bileşenleri olarak kabul edilmekedir. Birleşmiş Milleler Kalkınma Programı (UNDP) arafından yayınlanan ikisadi gelişme raporlarında, bu gösergelere ilişkin gelişmelere yer verilmekedir. Eğiim ve sağlık alanındaki iyileşmeler, insani gelişme sıralamasını göseren emel belirleyicilerdir. Eğiim harcamalarının yanı sıra sağlık alanındaki gelişmeler beşeri sermaye gücünü arırarak, ikisadi büyüme ve kalkınma sürecini olumlu isikamee gelişirir. Hemen belirmek gerekir ki; sağlık harcamaları ile eğiim harcamalarının hangisinin daha ekili olduğunu oraya koyma kaygısıyla yola çıkığımızda, beşeri sermayenin her iki bileşenine ayrı ayrı bakmaka fayda vardır. Bu çalışmada sağlıkaki iyileşmelerin önemli gösergelerinden biri olan oralama yaşam süresi ile büyüme arasındaki ilişki ele alınacakır. Konuyu daha eraflıca incelemek amacıyla, büyüme performansını ekileyen diğer emel değişkenler olarak, fiziki yaırımlar (asarruf oranı) ve eğiim (okullaşma oranları) ele alınmışır. Yrd. Doç.Dr. KOÜ İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi All righs reserved by The JKEM 7

2 Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2010 Cil: V Sayı: I I. Lieraür Araşırması Sağlıkaki iyileşmeler nedeniyle oralama yaşam süresinin uzaması, bireyleri, becerilerini gelişirmek amacıyla gerçekleşirdikleri yaırım harcamalarını arırma yönünde güdüler (KALEMLİ vd.,2000). Bu güdü ile birlike, bireyler eğiime yönelik harcamalarını ve dolayısıyla eğiim sürelerini uzaabilir. Eğiim süresinin uzaması, kişilerin çalışma hayaına bir an önce kaılıp, ücre elde emelerinin önüne geçebilir. Ancak yaşam beklenisinin uzaması halinde, bu ür kısa vadeli bir maliyee kalanmak rasyonel bir davranış olarak değerlendirilebilir. Bireyler zaman ve para açısından maliyee kalanarak eğiim sürelerini uzaıp ulaşıkları kariyerleri sayesinde elde edecekleri kazançlardan (ücre vb.) yaşam beklenisinin iyileşmesi halinde uzun yıllar yararlanma olanağı elde edebileceklerdir. Konuya bu perspekifen bakıldığında, beşeri sermayenin iki emel bileşeni olan sağlık, eğiim ve bu bileşenlerin büyüme ilişkileri önem kazanmakadır. Sözü edilen ilişkiler bir çok eorik ve ampirik çalışmanın inceleme konusu olmuşur. Bu çalışmalarda, sağlık gösergesi olarak sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı, doğuşa yaşam beklenisi, anne ve bebek ölüm oranları, kişi başına düşen sağlık harcamaları gibi gösergeler kullanılmışır. Eğiim gösergesi olarak, eğiim süresi, eğiim harcamalarının GSYİH içindeki payı, okullaşma oranları (ilköğreim, yükseköğreim) gibi kavramlar yer almışır. Bu bölümde söz konusu çalışmalardan bazılarının bulgularına yer verilecekir. Tabloda yer alan çalışmalar özelenmek isendiğinde şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: Gelir, sağlık ve eğiim gösergeleri karşılıklı ilişki halindedir. Gelirden sağlığa doğru kurulan ilişkinin yönü, sağlıkan gelire doğru yoğunlaşmaya başlanmışır. Sağlık gösergesi olarak genellikle doğuşa yaşam beklenisi ele alınmışır. Elde edilen genel bulgulara göre, yaşam beklenisindeki arış, gerek büyüme üzerinde gerekse eğiim yaırımları ya da eğiim süresi üzerinde poziif ekiye sahipir. Bunun yanında bazı çalışmalarda yaşam beklenisi için bir eşik değer vurgusu yapılmışır. Belirli bir eşik değere kadar (gelişmeke olan ekonomi) yaşam beklenisinin büyüme üzerindeki poziif ekisi, bu eşik değer aşıldıkan sonra negaife (gelişmiş ekonomi) dönmekedir. Gelişmenin ve ikisadi büyümenin sosyolojik boyularının keşfedilmeye başlanması, büyüme modellerinde alernaif yaklaşımların oraya aılmasına yol açmışır lere kadar büyüme lieraürüne hakim olan Neoklasik Büyüme modellerinde fiziksel sermaye ve işgücü verimliliğinde arışın nasıl sağlanacağı üzerinde yoğunlaşılırken, büyüme olgusuna kısa dönemli bir dinamik gözü ile yaklaşılmışır. Romer (1994), Lucas (1988), Helpman ve Grossman (1994) gibi isimlerle birlike, büyüme lieraürü yeni kavramlar ve yaklaşımlarla anışmışır. Yeni İçsel Büyüme modelleri olarak adlandırılan bu yaklaşımlar, Neoklasik öğreinin eksik bırakığı ya da ihmal eiği beşeri sermaye kavramının önemini vurgulamakadır. Modelde, bilgi (eknoloji) dışsal değil, içsel bir dinamik olarak ele alınmakadır. Beşeri sermayeye yapılacak yaırımlarla sağlanacak eknolojik gelişmenin, reel hasıla üzerinde hem nicel hem de niel açıdan ekiler yaraacağı öne sürülmekedir. Sağlık alanında ilerlemelerin yanında eğiim seviyesinin yükselmesi, beşeri sermaye sokunun armasına yol açacak, bu da, ikisadi büyüme ve gelişme performansını poziif yönde ekileyecekir. 1 Bu haliyle içsel bir nielik kazanan beşeri sermaye, büyüme olgusuna da uzun 1 Beşeri sermayenin ekonomik büyüme performansını arırdığı görüşü, yeni büyüme eorisinin emel kakılarından biridir. Beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki poziif ilişkiyi oraya koyan bazı örnek çalışmalar şunlardır: Lucas (1988) ın çalışması yeni büyüme lieraüründe öncü çalışmalardan biridir. Babaunde ve Adefabi (2005) ile Loening, Ludger J. (2002), iyi eğiimli işgücünün ikisadi büyüme performansını, üreim fonksiyonunda bir fakör olarak ve oplam fakör verimliliği aracılığı ile poziif yönde ekilediği hususuna dikkaleri çekmişlerdir. Tüm hakları BEYDER e aiir 8

3 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING soluklu bakılmasına olanak anımaka ve büyümenin eksojen (dışsal) değil, endojen (içsel) karakerde olduğu vurgusu yapılmakadır. Aynı dönemde ekonomeri lieraüründeki gelişmeler ışığında bu alanda yapılan ampirik çalışmaların sayısı armış ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiler, ekonomerik yönemlerle analiz edilmeye çalışılmışır. Bu çalışmada da, lieraürde yer alan benzer çalışmaların ışığında, eğiim, sağlık ve büyüme ilişkileri Türkiye için analiz edilecekir. Tablo 1:Eğiim, Sağlık ve Büyüme Arasındaki İlişkileri Analiz Eden Çalışmalar Yazar Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken Sonuç Kalemli Özcan, Ölüm oranındaki azalma Eğiim yaırımları Poziif Şebnem vd., (2000) De la Croix ve Licandro (1999) Yaşam beklenisi Eğiim süresi Büyüme Gelişmeke olan ülkelerde poziif, Gelişmiş ekonomilerde Climen ve Doménech (2006) negaif Yaşam beklenisi Eğiim süresi Kısa yaşam beklenisi için negaif, uzun yaşam beklenisi için poziif Soares (2005) Çocuk ölümlerinde Büyüme Poziif azalma Jayachandran, Lleras- Anne ölüm riskinde Kadın yaşam beklenisi Poziif Muney (2007) azalma Kadın eğiim süresi Poziif Huang, Fulginii ve Peerson (2003) Yaşam beklenisi Büyüme Eğiim süresi Poziif Poziif Zhang ve Zhang (2005) Yaşam beklenisi Tasarruf oranı Ora öğreime kayı oranı Büyüme Doğum oranı Poziif Poziif Poziif Negaif Echevarría, (2004) Yaşam beklenisi Emeklilik yaşı Eğiim süresi Büyüme Poziif Poziif Belirli bir eşik değere kadar poziif Morand, (2004) Büyüme Yaşam beklenisi Poziif Bloom ve Canning Sağlıkaki gelişmeler Büyüme Poziif (1999) Scheffler (2004) Sağlıkaki gelişmeler Büyüme Poziif Bloom,Canning ve Yaşam beklenisi Büyüme Poziif Sevilla (2001) McDonald ve Robers Yaşam beklenisi Büyüme Poziif (2002) Mayer (2001) yaş grubunda Büyüme Poziif sağlık alanında iyileşme Chakrabory (2004) Yaşam beklenisi Büyüme Poziif Bhargava, vd., (2001) Yaşam beklenisi Büyüme Poziif Tabaa (2005) Yaşam beklenisi Büyüme Kısa yaşam beklenisi için poziif, Uzun yaşam beklenisi için negaif Boucekkine, Croix ve Licandro ( 2002) Yaşam beklenisi Büyüme Belirli bir eşik değere kadar poziif, eşik değer aşıldıkan sonra negaif 2. Veri Sei ve Kaynaklar Modelde kullanılan değişkenler sağlık gösergesi olarak yaşam beklenisi (lnl) ve sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı (lnhe), eğiim gösergesi olarak sırasıyla ilköğreim (lnp), oraöğreim (lnse) ve yüksek öğreim (lnh) okullaşma oranları kullanılmışır. Ayrıca analizde oplam asarruflar (lns) ve büyüme gösergesi olarak kişi başına düşen milli gelir (lny) All righs reserved by The JKEM 9

4 Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2010 Cil: V Sayı: I değişkenleri yer almakadır. Tüm değişkenler dönemine ilişkin yıllık ve logarimik değerleri ile analize abi uulmuşur. Veriler, Türkiye İsaisik Kurumu (TÜİK), Devle Planlama Teşkilaı (DPT), Human Developmen Repor (2001, 2004) inerne adreslerinden elde edilmişir. 3. Ampirik Analiz Makro ekonomik serilerinin birçoğunun orak rend içermesi, seriler arasında gerçeke var olmayan sahe ilişkilerin oraya çıkmasına neden olmakadır. İlk olarak Granger ve Newbold (1974), benzer olarak ooregresif ve harekeli oralama süreçleri için Granger, Hyung ve Jeon (2001) arafından ele alındığı gibi, durağan olmayan seriler arasında kurulan bir ilişki, sahe (spurious) regresyona yol açarak, yüksek R 2, yüksek isaisiklerine ve düşük Durbin- Wason (DW) es isaisiklerinin elde edilmesine yol açmakadır. Değişkenlerin farklarının alınması ise uzun dönem bilgisinin kaybolmasına sebep olmaka ve ancak kısa dönem ilişikilerinin elde edilmesine izin vermekedir. Granger (1981), bu gerçeklerden yola çıkarak hem sahe regresyon problemini aşmak, hem de uzun dönem bilgilerini de kullanabilmek için koinegrasyon yönemini önermişir. İki değişkenin yer aldığı bir model düşünüldüğünde, Dickey ve Fuller (1979,1981) arafından gelişirilen DF (Dickey-Fuller) ve ADF (Genişleilmiş Dickey Fuller) ve Phillips ve Perron (1988) gibi eslerle, her iki değişkenin de durağanlık merebesi aynı bulunursa (diyelim ki X ~ I(1), Y ~ I(1)), değişkenler arasında koinegrasyon araşırması yapılabilir. Serilerin düzey değerlerinin regresyon modelinde ahmin edilmesi ile elde edilen haa erimi durağan ise (u ~ I(0)), (1) nolu eşiliğe ulaşılır: ΔY = αδx + β ( y ax ) 1 + e 1 (1) Eşilike β kasayısının isaisiki olarak anlamlı olması önemlidir. Haa erimi durağan bulunmaz ise, bir diğer deyişle durağanlık merebesi modelde yer alan değişkenlerin durağanlık merebesi ile aynı ya da daha büyükse, seriler arasında koinegrasyon ilişkisi aranamaz (MADDALA,1992:598). Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını araşıran birkaç yönem vardır. Öncelikle bu yönemlerin emel işleyişi açıklanacakır. -İki Aşamalı Engle-Granger Tahmin Yönemi Koinegrasyon ilişkisinin gözleneceği değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ahmin emek için Engle ve Granger (1987) arafından ileri sürülen İki Aşamalı Engle-Granger Tahmin Yönemi, bu alanda oraya aılan ilk yönemdir. Değişkenlerin düzey değerlerinin ahmin edilmesi ile bulunan haa eriminin, VAR modelinde yerine konması sureiyle işleyen bir sürece sahipir. Sisemdeki değişkenler I(1) iken, haa payının I(0) olması, nadiren sıfır oralamasından yani dengeden uzaklaşığı bir durumu ifade eder. Dengeden sapma çok nadiren meydana geldiği için değişkenler koinegredir. I(d) merebesinde olan üm değişkenler için bir x vekörü ~CI(d,b) olduğunda, α ( 0) değerinde bir vekör olarak anımlanabilir. Bu durumda e ~I(db), b 0 olacakır. Büün bu anımlamaları sağlayan α vekörü, koinegrasyonu sağlayan vekör olarak anımlanır. Büün bu şarlar göz önünde uulduğunda ve x, değişkenlere ilişkin vekörü ifade eiğinde, haa-düzelme göserimi aşağıdaki eşilik ifade edilir. x Tüm hakları BEYDER e aiir 10

5 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING (1 α ' X B ) X = e = C ( B ) e X vekörünün elemanları (d-b) merebesinde durağan olacakır. O halde esin ana fikri, değişkenleri düzey değerleri ile ele alabileceğimiz bir sisemi gelişirmekir. Yönemde ilk aşama değişkenlerin durağan olup olmadıklarının ve durağan değillerse durağanlık merebelerinin araşırılmasıdır. Değişkenlerin aynı merebeden durağan olmaları gerekmekedir. DF, ADF veya PP esleri yardımı ile durağanlık merebeleri araşırıldıkan sonra, değişenlerin düzey değerlerinin yer aldığı regresyonun (2 nolu eşilik) ahmin edilmesinden elde edilen haa eriminin durağanlığı es edilir. y = α + βx + e (2) Haa eriminin durağanlığını espi emek üzere DF veya ADF yapılır. Haa eriminin durağan olup olmadığına karar verirken DF ve ADF eslerinde kullanılan kriik değerler kullanılamaz. Çünkü ahmin edilen haa erimleri koinegre sayısına bağlıdır. Bunun yerine Engle-Yoo (1987) arafından gelişirilen, 50, 100, 250 ve 500 gözlem için bulunan kriik değerler kullanılmalıdır. Diagnosik eslerle haa eriminin durağan olduğuna karar verilirse üçüncü aşamaya geçilir. Böylece x ve y değişkenlerinin durağanlık merebelerinin (d) aynı olduğu ve haa eriminin ise durağanlık merebesinin sıfır olduğu belirlenmiş olacakır. Ardından aynı merebeden durağan değişkenlerin ahmininden elde edilen ve durağan olduğu sapanan haa erimi, nedensellik yönünün belirleneceği Vekör Haa Düzelme modelinde (VEC) yerine konacakır: Δy Δx = α + α ( y 1 y = α + α ( y 2 x 1 1 β x 1 β x ) + Σα ( i) Δy 11 ) + Σα ( i) Δy 21 i i + Σα ( i) Δx 12 i + Σα ( i) Δx 22 i + + y y (3) Bu eşiliklerde β, ikinci aşamada ifade edilen eşiliken gelen koinegrasyonu sağlayan vekör parameresidir. Demek ki eşiliğin sağ arafında üm değişkenlerin gecikmeli değerleri ve değişkenlerin düzey değerlerine ilişkin regresyondan gelen haa-düzelme erimi yer almakadır. Yukarıdaki eşiliği haa-düzelme erimi ile ( e 1) yaklaşık VAR (near VAR) modeline ilişkin bir göserime ulaşılır: ekrar yazacak olursak, Δy Δx = α + α y e 1 = α + α x e Σα ( i) Δy 11 i + Σα ( i) Δy 21 i + Σα ( i) Δx 12 i + Σα ( i) Δx 22 i + + y y (4) Denklemlerin kasayıları EKK ile elde edilir (ENGLE-GRANGER,1987) 2. ve ; beyaz gürülü sürecine sahip haa erimleridir. Modelde, kısa ve uzun dönem ilişkiler bir arada göserilmekedir. Tüm değişkenler durağan olduğu için VAR modeli gibi ahmin edilebilir. y y 2 Elde edilen EKK ahminleri uarlıdır. Koinegrasyon ilişkisinin gözlendiği EKK ahminleri ile doğrusal olmayan EKK ahmincilerinin aynı limi dağılımına sahip olduğu ve uarlı olduğu gözlenmişir (STOCK,1987: ). All righs reserved by The JKEM 11

6 Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2010 Cil: V Sayı: I Gecikme seviyesinin seçiminde 2 χ esi ve α ( i) = 0 şeklinde paramereler üzerine kısılamalar için F esi kullanılabilir. Son aşamada modelin uygunluğunun esine ve sonuçların yorumlanmasına geçilir. Öncelikle haa erimlerinin beyaz gürülü olup olmadığı incelenir. α y ve α x kasayıları uyarlama hızı kasayılarıdır. Diyelim ki ilk eşilikeki α kasayısı 0 olsun. Bu durumda α ( ) =0 olur. Bir y jk 12 i diğer deyişle, Δx, Δy nin granger nedeni değildir. Ayarlama hızı kasayılarından biri ya da her ikisi isaisiksel olarak anlamlı ise, bu değişkenler arasında koinegrasyon ilişkisine işare eder. Ayrıca anlamlı bulunan kasayının büyüklüğü ve yönü de önemlidir. Çünkü bu kasayı, aynı zamanda kısa dönemdeki dengesizliğin uzun dönemde ne oranda düzelileceğini ifade eder. (+) ise, dengeden uzaklaşma, (-) çıkarsa, dengeye yaklaşma vardır (Engle- Granger:1987). Engle-Granger yönemi, hesaplanması ve uygulanması praik bir yönemdir. Ancak birakım eksikliklere ya da güçlüklere sahipir. Sisemde ikiden fazla sayıda değişken olması durumunda bu sözü edilen güçlük yine karşımıza çıkmakadır. Bu yönem, çoklu koinegre vekörleri ayrışırma konusunda bir prosedüre sahip değildir (ENDERS,1995: ). - Johansen Koinegrasyon Yönemi Engle-Granger yöneminde sözü edilen güçlük ve eksiklikler nedeniyle Johansen (1988) ve Sock ve Wason(1988) koinegrasyonu sağlayan vekörlerin ahmininin En Çok Benzerlik yönemi ile hesaplanmasına yönelik Johansen Koinegrasyon Yönemi ni öne sürmüşlerdir. Johansen yönemi, Dickey-Fuller yöneminin genelleşirilmiş bir göserimidir. X = Π1 X Π k X k + e, = 1,2,..., (5) Burada X, geçmiş değerleri ile ifade edilen değişkenler vekörünü simgelemekedir. Bu göserim, VAR modelini kullanarak değişkenleri, geçmiş dönem değerleri ile ifade eder. Modeli harekeli oralama göserimi ile ifade eiğimizde, aşağıdaki eşiliğe ulaşılır. A( e) = I Π e... Π 1 (6) k e k A marisinin rankı r, koinegre vekör sayısını vermekedir ve eşiliklerdeki p boyulu değişken vekörünün en fazla bir eksiği kadar (r<p) olabilir. Haa erimi e ise, beyaz gürülü sürecine sahipir. A( e) ' Π = αβ e= 1 = Π = I Π1... Π k, (7) ' ' П kasayılar marisi (pxr) boyulu α ve β marislerinin çarpımıdır. α, ayarlama hızı, β ise, sahip olduğu saır sayısının koinegre vekör sayısına eşi olduğu, en çok benzerlik ahmini ile elde edilen marisir. Durağanlık merebelerine karar verilen denklem sisemi, değişkenlerin gecikmeli değerlerinin yer aldığı VAR modeli şeklinde ifade edilir. Durağanlığın belirlenmesinde kullanılan DF ve ADF eslerinde olduğu gibi, serinin durağanlaşırılması için birinci farkının alınması gerekirse aşağıdaki forma ulaşılır: Tüm hakları BEYDER e aiir 12

7 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING ΔX = Γ ΔX Γ k 1 ΔX k Γ = I + Π Π i, i = 1,... k. i + ΠX k + e, (8) Π ; kasayılar marisidir(johansen:1988). Burada П kasayılar marisinin rankı bize önemli bilgiler verir. Çünkü rank, p (değişken vekörünün boyuunu ifade eder) ye eşise (rank=p) kasayılar vekörünün durağan olduğuna, rank sıfıra eşise, geleneksel VAR modeline, r<p ise, ' değişkenler arasında r ane koinegre vekör ilişkisi olduğuna karar verilir ( Π = αβ ). Koinegre vekör sayısı, değişkenler vekörünün boyuundan 1 eksik olmalıdır. Eşi olduğu durumda, değişkenlerin durağan olduğuna karar vereceğimiz için, koinegrasyon ilişkisinin araşırılmasına gerek kalmayacakır. Burada emel hipoez, ' β H : ' o ( Π = αβ ) (En fazla r ane koinegre vekör vardır). olmak üzere marisi, değişkenlerin uzun dönem ekilerini göseren bir marisir. Değişkenler koinegre oldukları için marisin sıfırdan farklı λ 1 λ2... λ n kadar karakerisik kökü (eigenvalue) olacakır. Eğer koinegrasyon ilişkisi yoksa, üm karakerisik kökler sıfıra eşi olur (JOHANSEN AND JUSELIUS,1990: ). Karakerisik köklerin sıfıra eşi olup olmadığını, dolayısıyla koinegrasyon ilişkisinin varlığını irdelemek için iki es öne sürülmüşür: λ race n ( r) = T ln(1 λ i ) i= r+ 1 (9) λ max ( r, r + 1) = T ln(1 λ r+ 1 ) λ i ;β marisinden elde edilen karakerisik kökler veya özdeğerler, T;gözlem sayısı, olmak üzere birinci ese, genel bir alernaife karşı r ye eşi veya daha az sayıda koinegre vekörün olduğunu ileri süren emel hipoez değerlendirilir. Tüm karakerisik köklerin değeri sıfır olduğunda, esin değeri de sıfır olacakır. İkinci ese, emel hipoezde r kadar koinegre vekör olduğu savı, r+1 ane olduğunu ileri süren alernaif hipoeze karşı sınanır. Karakerisik kökler sıfıra eşise, λ değeri küçük olacakır. Tesler sonucunda elde edilen λ race, λ max isaisik değerlerinin karşılaşırılacağı kriik değerler Johansen and Juselius (1990) da belirilmişir (ENDERS,1995: ). Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki, bir eşanlı model yapısı içinde incelenmekedir. Bu haliyle kasayılar marisinin en çok benzerlik ahmincileri, uarlı ahminler verirler. -Sock Wason Dinamik OLS Yönemi Engle-Granger arafından ileri sürülen Haa Düzelme modeli (Error Correcion Model-ECM), değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi ele alan ilk ve emel yönemdir. Yönemin uygulanabilme kolaylığına ve birçok avanajlarına rağmen, bir analizde diğer yönemlerle max All righs reserved by The JKEM 13

8 Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2010 Cil: V Sayı: I deseklenmesi, ikisadi yorum yapılmasını kolaylaşırır. Öe yandan, Engle-Granger ve Koinegrasyon yönemlerinde, eşiliğin sağ arafında yer alan bağımsız değişkenlerin içselliğinden kaynaklanabilecek sapmalar olabilir. Saikkonen(1991) ve Sock Wason(1993) arafından gelişirilmiş Dinamik En Küçük Kareler (Dynamic OLS) yönemi, bu arzdan sapmaların önüne geçilmesine ve uzun dönem denklemine dinamik unsurların ilave edilmesine imkan veren yönemlerdir. n i= 1 n + m2 ln y = α + δ ln x i + ζ Δx + ε (10) i, j i= 1 j= m1 (10) nolu eşilike, kısa dönem dinamiklerinin geçmiş ve gelecek değerlerine yer verilmesi sureiyle, ahmine dinamik bir yapı kazandırılmakadır. Yönemin işleyişi şu şekildedir: -İlk adımda, AIC, SW ve HQ krierleri ile kısa dönem dinamiklerinin gecikmeleri belirlenir. Genellikle bu değerler (-m1 ve +m2) eşi olarak ele alınır. -İkinci adımda model (gerekli deerminisik bileşenlerle), Newey Wes (1987,1994) ahmincisi kullanılarak, EKK yönemi alında ahmin edilir. Bu şekilde heeroskedasdisie ve ookorelasyonun varlığı alında varyansların büyük veya küçük ahmin edilmelerinden doğabilecek ahmin haaları, kasayıların isaisiğine uyarlanan Newey Wes ahmincisi 3 ile düzelilir. -(10) nolu denklemden elde edilen haa payının durağan olup olmadığı araşırıldığında, I(0) olduğu espi edilirse, koinegrasyon araşırmasına gidilebilir. 4. Ampirik Sonuçlar Arora (2001) de ele alındığı gibi, büyümenin endojen karakerde olup olmadığını belirlemek üzere aşağıdaki denklem ele alınmışır: m i= m Δln y = α + δ lnl + γ Δlnl i i, j + i + Denklemde y, kişi başına düşen gelir, l; yaşam beklenisini ifade emekedir. Büyümenin en önemli bileşenlerinden biri hiç kuşkusuz sağlık alanındaki gelişmelerdir. Bir insan için sağlıklı bir birey olmak her şeyin önünde gelir ve üm hayaın bileşenlerini doğrudan ekiler. Dolayısıyla sağlığın büyüme üzerindeki ekisinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirlemek önemlidir. Bu nokada hipoezi, denklemde yer alan δ kasayısının isaisiksel anlamlılığı üzerine oluşurmak gerekir. H 0 : δ = 0 H1 : δ 0 Modelin ahmini neicesinde hipoezin kabul edilmesi, büyümenin geçici, yani eksojen (dışsal) karakerde olduğu bilgisini verecekir. Sözü edilen bilgiye ulaşmak için çalışmanın ampirik analiz kısmında öncelikle, (11) nolu denklem, Türkiye verileri için incelenmişir. Ardından insani gelişme kavramının üç emel gösergesi olan büyüme, sağlık ve eğiim arasındaki ilişkiler, uzun dönem için ele alınmışır. Tahmin sonuçlarına geçmeden önce, modelde kullandığımız değişkenlerin birbirleri olan korelasyon değerlerine başvurulmuşur. ν (11) 3 2 / 9 Newey-Wes (1994) ahmincisi kullanılırken, q; runcaion gecikmesi;q= floor 4( N ) 100 ile bulunur. Floor, paranez içindeki sayının kendinden büyük olmayan en büyük amsayıyı veren bir fonksiyondur. Tüm hakları BEYDER e aiir 14

9 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING Tablo 2: Değişkenler Arasındaki Korelasyon Değerleri Lnl Lny Lns Lnp Lnse Lnhe Lnh LnL Lny Ls Lnp Lnse Lnhe Lnh Tablo 2 den elde edilen sonuçlara göre kişi başına düşen gelir ile en yüksek korelasyona sahip değişkenler sırasıyla yüksek öğrenimde okullaşma oranı, doğuşa yaşam beklenisi, oraöğreim okullaşma oranı ve ilköğreim okullaşma oranı şeklinde sıralanmakadır. Tasarruf oranı ve sağlık harcamaları ile arasındaki korelasyon kasayıları ise anlamlı değildir. Doğuşa yaşam beklenisi ile en yüksek korelasyona sahip değişkenler ise kişi başına düşen gelir, yüksek öğrenimde okullaşma oranı, ora öğrenimde ve ilköğrenimde okullaşma oranı şeklinde sıralanmakadır. Tablodan gözlenebilecek bir diğer önemli sonuç şudur: Sağlık harcamaları ve asarruflar, ara kalan değişkenlerle oldukça düşük korelasyon değerine sahipir. Ancak sözü edilen değişkenlerin, düşük olmakla birlike en yüksek korelasyon ilişkisi doğuşa yaşam beklenisi iledir. O halde iki emel göserge, eğiim bileşenleri ve yaşam beklenisi arasında güçlü bir korelasyon ilişkisi vardır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi araşırabilmek için öncelikle, serilerin ne ürden bir rend izlediklerine karar vermek gerekir. Bu amaçla bir sonraki adımda değişkenlerin birim kök es sonuçlarına yer verilmişir. Tablo 3: Birim Kök Tesi Sonuçları Değişkenler ADF PP Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark Lnl 0.364(0) (0)*** (2) (0)*** Lny (1) (0)*** (2) (1)*** Lns (0) (0)*** ) (1)*** Lnse (5) (4)*** (2) (7)** Lnhe (1) (2)*** (1) (0)*** Lnp (0) (0)*** (5) (5)*** Lnh (2) (1)*** 0.137(17) (23)*** No : (***) %1, (**) %5 anlamlılığa işare emekedir. Kriik değerler, Mackinnon a aiir. Paranez içerisindeki değerler, AIC ile hesaplanan opimal gecikme uzunluklarıdır. PP esi için Newey-Wes ahmincisi kullanılmışır. Tablodan elde edilen bilgiler, üm değişkenlerin birinci merebeden fark durağan oldukları yönündedir. Bu sonuç, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin araşırılabileceği ipucunu vermekedir. Yaşam beklenisindeki değişmenin büyüme üzerinde uzun dönemli eki bırakıp bırakmadığını ölçen (11) nolu eşilik, büyümenin sadece emek verimliliğindeki arışan ve bu durumun gösergesi olarak yaşam beklenisinden kaynaklandığını öngörmekedir. Denklem, DOLS yönemi ile ahmin edildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmakadır: All righs reserved by The JKEM 15

10 Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2010 Cil: V Sayı: I Tablo 4: Sock Wason DOLS Tahmin Sonuçları Değişkenler Kasayı isaisiği p olasılık değeri C Lnl 8.288*** Dlnl(-1) Dlnl(-2) dlnl(+1) dlnl(+2) R 2 Log-likelihood F Tesi AIC SW Ecm-ADF *** Diagnosik Tesler Rese Tesi 2.247(0.133) Jarque Bera Mormallik Tesi 0.366(0.832) Breusch-Godfrey LM Tesi 2.794(0.245) Breusch-Pagan Godfrey Heeroskedasdisie Tesi 2.734(0.874) No:.(***) %1 anlamlılığa işare emekedir. Paranez içindeki değerler, p olasılık değerleridir. Değişkenlerin gecikmelerine 4 gecikmeden başlanmış, AIC,SW ve HQ k- rierleri gözeilerek gecikme yapısına karar verilmişir. DOLS ahmininden elde edilen haa eriminin ADF değeri, serinin I(0) olduğunu gösermekedir. Kriik değerler %1 için 4.12, %5 haa payı için 3.29 dur (ENGLE/YOO,1987:158). DOLS ahmininden elde edilen sonuçlara göre, doğuşa yaşam beklenisi ile kişi başına düşen gelir arasında uzun dönemli ve poziif yönlü bir ilişki vardır. Yaşam beklenisinde %1 lik arış, kişi başına geliri %8.28 kadar arıracakır. Büyüme, İçsel Büyüme modellerinde ele alındığı gibi endojen karakerdedir. Ek 1 de yer alan ve haa eriminin varyansına ilişkin değişmeyi ölçen CUSUM ve CUSUM-Q grafikleri ise kurulan modelin kararlı (dengeli) olduğu bilgisini vermekedir. Demek ki yaşam beklenisinde meydana gelecek iyileşmeler, gelir üzerinde kalıcı (uzun dönemli) ve poziif ekiler yaraacakır. DOLS modelinin ahmininden elde edilen sonuçları deseklemek için Johansen Koinegrasyon esi ve ardından nedenselliğin yönünü belirlemek üzere VEC modelleri ahmin edilmişir. Tablo 5: Yaşam Beklenisi ve Büyüme Koinegrasyon Tes Sonuçları Öz değerler İz isaisiği Max Özdeğer Kriik değer Sonuç İsaisiği %5 İz %5 Max Hipoez r=0 Re r 1 Kabul Tablodan elde edilen sonuç, yaşam beklenisi ile büyüme arasında bir ane koinegrasyon vekörünün bulunduğunu gösermekedir. Demek ki sözü edilen değişkenler arasında uzun dönemli ve kısa dönemli ilişki birlike incelenebilir. Uzun dönemli ilişkinin yönüne karar verebilmek için VEC modeli ahmin edildiğinde sonuçlar aşağıdaki gibidir: Tüm hakları BEYDER e aiir 16

11 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING Tablo 6: Yaşam Beklenisi ve Büyüme VEC Sonuçları Bağımlı Değişken: Lny VEC (Kasayı ve -is) C 530 Trend ecm(-1) (-2.647)*** dlny(-1) (-2.295)*** dlny(-2) (-0.665) dlnl(-1) 4.284(1.273) dlnl(-2) 3.455(0.932) R Log-Likelihood AIC SW ADF(ecm) ** Kriik değerler %1 için 4.12, %5 için 3.29 dur (ENGLE/YOO,1987:158). VEC ahmininden normalleşirme neicesinde elde edilen eşilik aşağıdaki gibidir: lny= lnl+0.118rend (6.136) [2.663] *İlk paranez kasayıların sandar haaları, köşeli paranez ise isaisikleridir. Elde edilen sonuçlara göre, yaşam beklenisi büyüme üzerinde uzun dönemde ekilidir. Yaşam beklenisinde iyileşmeler, büyümeyi poziif olarak besleyecekir. Ancak büyümeyi besleyen farklı kaynaklar vardır. Emek verimliliği, asarruf düzeyi ve eğiimde sağlanan gelişmeler, büyümenin beslendiği bu dinamiklerden bazılarıdır. Büyümenin uzun dönemli bir olgu olup olmamasının belirlenmesinin yanında, sözü edilen dinamiklerden hangisinden beslendiği de önem arz emekedir. (11) nolu denklem, ifade edildiği gibi, büyümenin emek verimliliğinde sağlanan iyileşme ile gerçekleşeceğini öngörmekedir. Bu ayırımı yapabilmek için, büyüme eşiliğine yaşam beklenisinin yanı sıra bir konrol değişkeni olarak öncelikle fiziki yaırımlar ilave edilebilir. Yaşam beklenisi yükseldikçe, bireyler daha uzun yaşayacaklarının bilincinde olarak, ileriki dönemler için yapacakları asarruflarını arırma kararı alabilirler. Aran asarruflar, yaırımların fiziksel olarak armasına yol açar. Aran yaırımların geirisi sabi ya da aran oranda ise, büyüme uzun dönemli olarak gerçekleşir. Eğer Neoklasik büyüme modelinde öngörüldüğü gibi, yaırımın geirisi azalan oranda ise büyümeye olan ekisi uzun soluklu olmayacakır. Fiziki (asarruflar) ve beşeri sermaye ile büyüme ilişkisi birlike ele alındığında aşağıdaki denkleme ulaşılır: Δln y = α + δ lnl + θ ln s + m i= m ς Δln s m + i + γ iδlnl + i + i= m Modelin ahmininde VEC ve DOLS yönemleri kullanılmışır. ν (12) All righs reserved by The JKEM 17

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

SESSION 2C: Finans 579

SESSION 2C: Finans 579 SESSION 2C: Finans 579 Bilanço Düzelme Sürecinde Gelişmeke Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basireli Poliikalar De-Leveraging and Miigaing Pro-Cyclicaliy of Capial Flows in Emerging

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı