ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ Ela Ayşe Köksal Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET Bu çalışmanın amacı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları nda çıkan biyoloji sorularının içeriklerini bilişsel süreçler bakımından analiz ederek ülkemizde ilköğretim fen programı alanındaki literatür yetersizliğinin oluşturduğu bilgi açığını kapatmak hedeflenmiştir. Çalışmanın kapsam geçerliliği çalışmalarına da ışık tutması beklenmektedir. Bu amaçla sorularla ölçülen bilişsel süreçler alan uzmanlarının görüşlerine dayanılarak tespit edilmiştir Bu işlem sırasında güvenilirlik analizlerinden merkezi eğilim, sınırlı değişkenlik, şiddet ve görüş birliği yüzdesi göz önüne alınarak sorular nihai kategorilerine yerleştirilmiştir. Bu veriler bilişsel süreç/yıl tablosunda frekans dağılımları şeklinde gösterilmiştir. Bulgulara göre testler tüm bilişsel süreçleri ölçmemektedir.bunun nedeni sınavın bir yetenek testi olmasıdır. Anahtar Sözcükler: biyoloji testi, içerik özellikleri, bilişsel süreçler, kapsam geçerliliği, uzmanlar arası güvenilirlik

2 The Content Specifications of the Biology Items in the Secondary School Institutions Student Selection and Placement Tests Ela Ayşe Köksal Secondary Science and Mathematics Education, Middle East Technical University SUMMARY This study aims at assessing the Secondary School Institutions Student Selection and Placement Tests biology items used between 1998 and 2001 with respect to cognitive processes measured. It also aims at closing the information gap caused by the scarcity of literature in elementary science curriculum in Turkey. Finally it is expected that this study will shed light on the studies regarding content validity. For this purpose, cognitive processes assessed by the items were evaluated with the aids of expertise in biology education Cognitive processes of the items were determined after the interrater reliability in terms of central tendency and restricted variability, severity, and percentage of exact agreement. These data were presented in the table of cognitive processes by test years as frequencies and conclusions were made. According to the results, the tests do not measure all cognitive processes. The reason is to be an ability test. Key Words: biology test, content specifications, cognitive processes content validity, interrater reliability AMAÇ Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OÖKÖSYS) öğrencileri Anadolu ve fen liseleri ve bazı mesleki okullara seçmekte ve yerleştirmektedir. Bu sınavda Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgiler alt testlerinden oluşan toplam 100 soru sorulmaktadır. OÖKÖSYS nin biyoloji testinin konu alanı analizi Çoban (2001) ve bilişsel süreç analizi ise Bloom taksonomisine göre Çepni ve ark. (2001) tarafından yapılmışsa de bu analizler soru bazında değildir. Bu çalışma ile OÖKÖSYS lerde çıkan biyoloji sorularının içerik analizleriyle ilgili durum tespiti yapılarak ülkemizde ilköğretim fen programı alanındaki literatür yetersizliğinin oluşturduğu bilgi açığını kapatmak hedeflenmiştir. Çalışmanın ayrıca kapsam geçerliliği çalışmalarının nasıl olması gerektiğine de ışık tutması beklenmektedir.

3 YÖNTEM Soruların ölçtüğü bilişsel süreçlerle ilgili içerik analizi Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) hazırladığı Eğitim Hedefleri Taksonomisi kullanılarak uzman görüşlerine dayanılarak yapılmıştır. Bunun için yılları arasında sorulan toplam 34 soru eski ilköğretim fen programında (T.C. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü 1995, Vural 2000) yer alan 4-8 sınıf biyoloji konu alanlarına göre sınıflandırılarak ODTÜ Fen Eğitimi Bölümü ndeki dört biyoloji eğitimcisine verilmiş ve her bir sorunun eğitim hedeflerine göre kodlanması istenmiştir. Veriler SPSS ile analiz edilerek uzmanlar arasındaki tutarlılık yani güvenilirlik Harwell in (1999) belirttiği merkezi eğilim, sınırlı değişkenlik, şiddet ve görüş birliği yüzdesi tanımlarına göre incelenmiştir. Güvenilirlik için uzman kodlamaları arasındaki Spearman korelasyon değerleri de bulunmuştur. Sorular sonra aynı bölümde görev yapan ve MEB Test Merkezi nde çalışan ölçme ve değerlendirme uzmanına gösterilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. BULGULAR ODTÜ de görev yapan dört biyoloji eğitimcisi eğitim hedefleri taksonomisine göre biyoloji sorularının bilimsel süreçlerine karar verdikten sonra kodlamaları SPSS de güvenirlik (görüş birliği) analizi için veri olarak kullanılmıştır (Bkz. Ek 4). Güvenirlik katsayısı alfa için.6781, standardize madde alfa için.7604 bulunmuştur (Bkz. Tablo 1). Tablo 1 Güvenilirlik analizi sonuçları Item statistics Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance Item Means Item Variances Inter-item covariances Inter-item correlations Not: Bu analiz için Metot 2 (kovaryans matrisi) kullanılmıştır. N=34. Güvenirlik katsayıları 4 maddedir. Tablo 2 de görüldüğü gibi dört uzmanın kodlamaları arasındaki korelasyon.235 ten.616 ya kadar değişmektedir.

4 Tablo 2 Uzman kodlamalarının korelasyon matrisi Uzmanlar ** **.354 * Not: Bu analizde Spearman ın rho korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Korelasyonlar.01 ( ** ) ve.05 ( * ) düzeyinde (2 yönlü) anlamlıdır. Merkezi Eğilim ve Sınırlı Değişkenlik Aralarındaki korelasyon katsayısı en az olan 2. ve 3. uzmanın kodlamaları Tablo 3 de incelendiğinde maddeleri ilk uzmanın bilimsel süreç basamağındaymış gibi sonuncunun ise kavrama basamağındaymış gibi kodladığı bulunmuştur. Tablo 3 Uzman kodlamalarının betimsel istatistikleri Uzmanlar Ortalama Standart Sapma Not: 34 durum vardır. Bu analiz için Metot 2 (kovaryans matrisi) kullanılmıştır. Şiddet (Severity, Önem, Sertlik) Bir uzmanın ortalama kodlama puanı ortalama puanlar arasındaki fark cinsinden diğerleriyle karşılaştırıldığında kodlamasının deseni belli olur. Tablo 4 dan görülebileceği gibi 2. uzmanın diğer uzmanlarla ve 3. uzmanın diğer uzmanlarla arasındaki ortalama puan farkı çok büyüktür. Tablo 4 Şiddet analizinin sonuçları Uzmanlar Ortalama Fark 1 ( )-(0,5853) 2 (0,6408)-(1,3761) 3 ( 0,5853)-(-1,3761) 4 (0,7353)-(-0,6408)

5 Görüş Birliği Yüzdesi Uzmanların her bir maddedeki kodlamaları karşılaştırıldığında ve aynı olan kodlamalar toplanıp madde sayısına bölündüğünde, görüş birliği yüzdesi bulunur. Uzmanlar arası güvenirlik analizinin bu sonuçları Tablo 5 de görülebilir. 1. uzmanın en fazla 3. ve 4. uzmanlarla görüş birliği vardır. 3. uzmanın diğer uzmanlarla bu kadar yüksek bir görüş birliği yoktur. 4. uzmanın 2. uzmanla 1. uzman kadar olmasa da yüksek bir görüş birliği yüzdesi vardır. Tablo 5 Görüş birliği yüzdesi endeksi Uzmanlar Görüş Birliği , , , , , ,94 Güvenilirlik analizi sonuçları dikkate alındığında 2. ve 3. uzmanın sonraki çalışmalardan çıkarılması uygun bulunmuştur. Kodlamaları birbiriyle yüksek korelasyona sahip olan 1. ve 4. uzman ise testin içerik geçerliliğini incelemek için seçilmişlerdir. Bu uzmanlar 9 sorudan 5 inin bilişsel düzeyini belirlemek için görüşmüşlerdir. Bu uzmanlar daha önce testte yer alan toplam 34 sorunun 4 ü hakkında görüş birliği içinde olmuşlardır. Aslında uzmanların bu 5 sorudan 2 si hakkında sorunları vardır, çünkü bu iki sorudan ilki bir uzmanca kavrama, diğerince bilgi düzeyine; ikincisi ise bir uzmanca kavrama, diğerince bilimsel süreç düzeyine yerleştirilmiştir. Bu 9 soru son defa incelendikten sonra 4 ü bilimsel süreç, 4 ü kavrama, 1 i ise bilgi düzeylerine yerleştirilmiştir. En son aşamada ise sorular ODTÜ de görev yapan ve ayrıca MEB Test Merkezi nde çalışan ölçme değerlendirme uzmanına gösterilmiş ve görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. Sonuçta bilgi ve bilimsel süreç düzeylerinde kodlanan iki sorunun kavrama düzeyinde olması gerektiğine karar verilmiştir. Uzman kodlamalarının ve önerilerinin sonuçları Ek I ve II de görülebilir.

6 Tablo 6 Biyoloji sorularının yıllara göre bilişsel süreçleri Yıllar Bilişsel süreçler Bilgi 1.01 Olgular bilgisi 1.02 Terimleri ayırt etme 1.03 Kavramları tarif etme 1.04 Sınıflamalar 1.05 Sıralamalar 1.06 Teknik ve yöntemler bilgisi 1.07 Prensip ve kanunlar bilgisi 1.08 Teoriler bilgisi Kavrama 2.01 Bilgiyi yeni bir kapsam içinde tanıma ve ayırt etme Açıklama Özetleme 2.04 Örnek verme Verilen bir bilgi bütünündeki öğeleri ayırt etme 2.06 İlişkileri kurma Yorumlama Farklı bir forma çevirme Yordama/verilen bilgilere dayanarak ileriye dönük tahminde bulunma 2 Problem Çözme 3.01 Çözüm için gerekli prensibi bulma 3.02 Olgusal bilgi, kural, prensip vs. Birleştirme Formül ve algoritmaları kullanma 3.04 Birimleri kullanma ve çevirme 3.05 Problemin sayısal sonucunu bulma Bilimsel Yöntem Süreci 4.01 Gözlem yapma/gözlemi şekille gösterme 4.02 Gözlem sonuçlarını açıklama 4.03 Gözlem sonuçlarını karşılaştırma 4.04 Gözlem sonuçlarını sınıflandırma 4.05 Uygun araç seçme ve ölçme yapma 4.06 Problemi belirleme Problemin öğeleri arasında ilişki kurma 4.08 Problemin çözümü için hipotez önerme Hipotezi test edecek yöntemi önerme 4.10 Deney düzenleme/kurma/tasarlama/şekille ifade etme Veri toplama 4.12 Veriyi inceleme/uygun şekilde analiz etme/tartışma 4.13 Hipotezleri elde edilen sonuçlara göre tartışma/değerlendirme 4.14 Bulgulardan sonuca ulaşma 4.15 Genellemeye varma ve yeni araştırma soruları önerme 4.16 Gözlem/araştırma sonuçlarını günlük hayatta/yeni bir durumda kullanma Toplam Not: Milli Eğitim Bakanlığı nın Eğitim Hedefleri Taksonomisi nden EARGED, 1995, 43 alınmıştır. Testlerde bilgi düzeyinde hiç soru sorulmazken, çoğunlukla kavrama (%73) ve sırasıyla bilimsel süreç (%24) ve problem çözme (%3) basamağında soru sorulmuştur.

7 SONUÇLAR Bilişsel süreçlerle ilgili içerik analizi testin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçtüğünü göstermiştir. Ölçülen bilişsel süreçlerin çeşitliliği Çepni ve ark. (2001) tarafından da desteklenmiştir. Bu durum içerik geçerliği bakımından bir olumsuzluk gibi görünse de testin öğrencilerin yeteneklerini ölçüyor olması bu olumsuzluğu gidermektedir. Yani OÖKÖSYS başarıdan ziyade yetenek testidir ve tüm konu alanlarını içermesi gerekli değildir. KAYNAKLAR Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., & Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilgisi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, s Çoban, A. (2001) Fen bilgisi dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları açısından değerlendirilmesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilgisi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, s EARGED. (1995). Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesinin Durum Tesbiti Faaliyetleri ve Fen Bilgisi Durum Tesbiti Sonuçları. Harwell, M. (1999). Evaluating the validity of educational rating data. Educational and Psychological Measurement, 59(1), T.C. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü. (1995). İlköğretim Okulu Programı. MEB Yayınları 2846, Mevzuat Dizisi 297, Ankara, Vural, M. (2000). İlköğretim Fen Dersi Programı. İlköğretim Okulu Programı. 5. Baskı. Yakutiye Yayıncılık, Erzurum,

8 EK I Biyoloji Sorularının Uzman Kodlamaları Sonrası Bilişsel Süreçleri Yıllar Sorular Uzmanlar I II III IV

9 EK II Biyoloji Sorularının Uzmanların Görüş Birliği ve Önerileri Sonrası Bilişsel Süreçleri Yıllar Sorular Görüş Birliği Öneri

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 91-100 LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Haluk ÖZMEN

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ Dr. Giray Berberoğlu İlker Kalender Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özet Eğitim yatırımlarının etkililiği farklı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 519-530 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ SINAMA DURUMU SORULARI YAZMA YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Etem YEŞİLYURT Mevlana Üniversitesi,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 115-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları *

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 37-57 Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK TUTUMLARIYLA, SINAVLAR, OKULUN FİZİKSEL

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sinan ÖZGELEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Mersin / Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 10.09.2012 Yayına Kabul Tarihi: 05.11.2012 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0024 EDUCATION SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi *

Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 157-176 Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine

Detaylı

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2008, sayfa 38-51. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

What Are the Strategies Used by Seventh Grade Students While Solving Proportional Reasoning Problems?

What Are the Strategies Used by Seventh Grade Students While Solving Proportional Reasoning Problems? International Journal of Educational Studies in Mathematics, 2014, 1 (2), 34-55 International Journal of Educational Studies in Mathematics www.ijesim.com ISSN: 2148-5984 What Are the Strategies Used by

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 213, Saya 347-366 İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedelenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından

Detaylı

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2014,Cilt:XI, Sayı:I,48-76 http://efdergi.yyu.edu.tr

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2014,Cilt:XI, Sayı:I,48-76 http://efdergi.yyu.edu.tr İKİLİ YERLEŞİK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ* Hava İPEK AKBULUT ** Çiğdem ŞAHİN *** Salih

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı