GUNUMUZDE AILE. tb3 3J \ (FAMILY IN THE WORLD AND IN TURKEY) International Smposium on Family. 3ö\ 4'2- GlSN.A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GUNUMUZDE AILE. tb3 3J \ (FAMILY IN THE WORLD AND IN TURKEY) International Smposium on Family. 3ö\ 4'2- GlSN.A"

Transkript

1 tb3 3J \ GUNUMUZDE AILE (FAMILY IN THE WORLD AND IN TURKEY) Uluslararası Aile Sempozyumu International Smposium on Family Aralık/ December 2005 Eresin Topkapı Hotel/İstanbul '1'tiflHy6 Pllyıtnet v aktı lııliim Ai'a~tırımıları Merkezi KUtUphanesi Dem. No: ~At;g9.>31 Tas. No: 3ö\ 4'2- GlSN.A İstanbul 2007

2 {ED ~ ENSAR NEŞRİYAT Ticaret Anonim Şirketi ISBN: İSLAMi İLİMLER ARAŞTIRMA V AKFI Tarhşmalı İimi Toplantılar Dizisi: 49 Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi: 11 KitabınAdı Günümüzde Aile Editör Prof. Dr. Ömer ÇAHA Yayın Öncesi Hazırlık Dr. İsmail KURT Seyit Ali TÜZ SonOkuma Sadık ÇELENK Kapak Düzeni Erhan AKÇAOGLU Baskı Step Ajans Basım Nisan2007 isteme Adresi Ensar Neşriyat Tic. A.Ş. Süleymaniye Cad. No: 13 Süleymaniye 1 İstanbul Tel : (0212) Faks : (0212)

3 VII YOKSULLUK ve AİLE Prof. Dr. İsmail DOGAN Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Giriş Yoksulluk insanlığın en eski, çağdaş toplumların ise en önemli toplumsal sorunları arasında yer alır. Tarih ve geleneğin ürettiği yoksulluk kendi kültürünü de yaratmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan yoksulluk_ kültürü, yoksulluğun hem sebebi hem de sonucu olmuştur. Bazı inanç, din, ideoloji ve felsefelerin böyle bir iklimde filizlendikleri söylenebilir. Bu boyut giderek ekonomik gerçekliği yoksulluğun biricik zemini olmaktan çıkariın önemli bir ayrınhdır. Her iki faktörden (ekonomi ve kültür) beslenen çağdaş yoksulluk ise geçmişin masum bir toplumsal sorunu olmaktan çıkarak küresel bir toplum ve dünya sorunu hciline gelmiştir. Yanı başınızdaki insanlar sefalet ve yoksulluğun acımasız kollarında kıvranırken refahın nimetlerini böyle bir gerçekliğe sırhnızı dönerek huzur içinde tatmanız mümkün değildir. Yoksullara rağmen bir fildişi kule yaratmak mümkündür ama burada rahat ve huzur içinde kalmayı başarmak ise oldukça zordur. Zordur, çünkü küreselleşme dünya toplumları.nıri refah ve sefalet boyutlarında farklılaşan makasım giderek açmaktadır. Farkın yaralliğı dünyalar birbirine imrenerek bakan masum bir ilişki biçimi yerine daha

4 374 GÜNÜMÜZDE AİLE çok dışandan müdahaleye uygun potansiyel bir husumet kültürüne açılmaktadır. Yerel ve ulusal şiddeti; ulusal ve küresel terörü besleyen de işte bu kültürdür. Şiddet ve terör ise ortak bir dünya kültürünü barış ekseninde geliştirmek isteyen küresel idealin en büyük düşmanıdır. Küresel değerleri (demokrasi, insan hakları vs.) umur ederıler bu idealde yoksulluğu hertaraf etmenin başta gelen bir stratejik tercih olduğunu şimdi daha iyi arılıyor ve bunu daha çok seslendiriyorlar. Milletleri bu konuda küresel dayanışmaya iten mantık gayet açıktır: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir arada barış ve istikrar içinde yaşamalarında, birçok eşitsizliklerle birlikte yoksulluğun büyük ölçüde azaltılınış olmasııun payı son derece büyüktür. Aile bu manlığın ortaya koyduğu politikaların odak noktasıdır. Çünkü insanlığın geçmişte olduğu gibi bugün de yüzde doksan beşi aile birimlerinde yaşamaktadır. Dolayısıyla ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, bu yapının gücü ya da güçsüzlüğü son derece önemlidir. Ailedeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler aile bireylerini ve onlar aracılığıyla da toplumu etkiler. Ürılü Tanzimat aydını Namık Kemal'in dediği gibi, "bir memleketin evleri bir evin odalarına benzer. Her odasında devamlı bir nefret, her gün bir kavga olan evlerde rahat mı olur? Huzur mu kalır? Dirlik düzenlik mi kalır? Mutluluk mu olur?". Ona göre sağlam ve dirlikli bir aile toplumsal barış ve esenliğin de güvencesidir. Fransız sosyolog Le Play ise toplumsal huzursuzlukların giderilmesinde, toplumlarda barış ve istikrarın, dirlik ve düzenliğin, kısaca mutluluk ve huzurun sağlcinmasında güçlü bir ailenin rolünü sosyolojik veriler desteğinde öne sürmektedir. Ailenin gücü ile toplum arasındaki bu kaçınılmaz ilişki hiçbir ekonomipolitikin göz ardı ederneyeceği bir gerçektir. O halde böyle bir ilişki açısından dünya ve Türkiye acaba ne durumdadır? Hiç kuşkusuz bu aşamada ailenin değişime ve değişimle gelen yeni değerler dünyasına ne kadar hazır olduğu cevabı aranır? Bu çerçevede yanıtlanması gereken sorular şurılardır? Aile bireylerinin yarın endişeleri var ınıdır? Aile gelecek kaygısı olmadan yaşayacak bir güvenceye sahip midir? Yeni değerleri üreten ve dayahlmış bir dalga olarak

5 YOKSULLUK ve AİLE 375 küreselleşme genelde toplumlara, özelde aile olgusuna nasıl bir etki getirmektedir? Şurası son derece açıktır: Küreselleşme, dünyayı önemli ölçüde değiştiren bir değişim rüzgarıdır. O kadar ki, değişime hazır olanlar için beklenen ve yararlı bir rüzgar; hazır olmayanlar için bir rüzgardan çok bir kasırga, hadi ad1ındıralım "katrina" yahut "rita" dır. Bugün ailenin daha çok katrina ve rita etkisine açık bir liman olduğunu söylersek gereksiz bir karamsarlık üretmiş olmayız. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde değişimin neden olduğu sarsıntılar aile kurumunun geleneksel işlevlerini yerine getirmede büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Birçok aile temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Aile içi şiddet, kötü alışkanlıklar, boşanmalar, ailesel suç eğilimleri ailenin ekonomik baskıyla gelen yükü hafifletmede yöneldiği yeni ve yanlış açılırnlar olarak artarak çeşitlenmededir. Bugün dünyada 1 milyar, Türkiye' de ise 14 milyon insan 1 doların altında gelir le yaşıyor. Bu demektir ki dünyada 200 Milyon, Türkiye' de ise 3 milyon 290 bin aile mutlak yoksulluk koşullarındadır. Milyonlarca dünya insanı bu çerçevede eğitim sağlık gibi çağdaş hizmetlerden yararlanamıyor, gıda ve temiz su ihtiyaçları karşılanamıyor. "İ nsan! gelişmişlik" ölçütü açısından bakıldığında Türkiye'nin özellikle nüfusun yüzde yirmilik dilimlerine tekabül eden alt ekonomik toplumsal kesimlerinde durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. İnsanı gelişme/gelişmişlik düzeyi ya Birleşmiş Milletle Kalkınma Programı'nın (BMKP) kullandığı terimle insani gelişme endeksi, yaşam beklentisi, erişkin okur-yazarlık oranı, eğitim düzeyi ve kişi başı gayr-i safi milli hasıla ölçülen hayat standartlarından oluşmaktadır. Buna göre, insanların ekonomik ve siyası açılardan gelişme fırsatlarının olup olmadıkları, sağlık ve e ğitim hizmetlerine yeterli zaman ve kalitede ulaşıp ulaşmadıkları, hizmetlere ulaşınada cinsiyet farkının yaratılıp yaratılmadığı gibi hususlar insani gelişme düzeyinin tecrübe alanlarıdır. Bu alanlarda belirtilen nüfus dilimi içinde yer alan kitlenin hizmetlerden yararlanma performansı onlara sunulan hizmetleri de nitelik ve derece olarak belirlemektedir.

6 376 GÜNÜMÜZDE AİLE BMKP'nin yoksulluğu ölçmek için kullandığı ölçüt ise insani Yoksulluk İndeksi'dir. Endeks'in gelişmekte olan ülkelerde uygulanan biçimi, 40 yaşından önce ölüm riski taşıyanların, okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerin, sağlıklı içme suyuna erişimi olmayanların, sağlık hizmetine erişemeyenlerin ve beş yaş altındaki orta ya da ciddi düzeyde düşük ağırlıklı çocukların oranlarından oluşmaktadır. Bu ölçütün gelişmiş ülkelerde uygulanan biçimi ise, bunlara ilaveten bir yıldan fazla işsiz olanların oranı ile göreli yoksulluk sınırı altındakilerin oranı da katılmaktadır. Türkiye'de Yoksulluk Yoksulluk bir ülkede yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Dar anlamda yoksulluk açlıktan ölme sınırı ile ve barınacak yeri olmayanları tanımlar. Geniş anlamda ise gıda, giyim, barınma gibi imkanları hayatlarını değiştirmeye yetebildiği halde toplumun genel standartlarının gerisinde kalmaktır. Bu ayırım literatürdemutlak ve göreli yoksulluk olarak kabul görmektedir. Buna göre mutlak yoksulluk, ortalama refah düzeyinin altında kalma durumudur. Bir insanın maddl ve manevi boyutlarda hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ayni ve nakdi gelirlerden yoksun olma halidir. Açlık sınırını ifade eder. Göreli yoksulluk ise toplumun genel standartlarına oranla belirli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olma durumudur. Uluslararası göstergelerde ortalama 1 ABD Dolarına eşit günlük harcama düzeyi mutlak yoksulluk sınırı kabul edilir. Göreli yoksullukta ortalama gelirin belirli bir oranı altında geliri olan bireylerin nüfus toplamına olan oranı ölçüt alınır. Bu yüzden toplumdaki gelir dağılımı ile göreli yuksulluk arasında doğrudan bir ilişki vardır. Türkiye' de yoksulluk burada belirtilen çeşitleriyle birlikte vardır. Dünyanın en güzel coğrafyasında yoksulluk son derece belirgin olarak ekonomik, tarihsel ve sosyolojik faktörlere sahiptir. Türkiye nüfusu 70 milyondur. Nüfusun 50 ınilyonu 15 ve daha yukarı yaşlarda olan çalışma çağındaki kesimi teşkil eder. Bu toplarnın yaklaşık 29 milyonu çocuk ve gençlerden meydana geldiği için bu kesimde tam zamanlı çalışma eğilimi ve olanağı yoktur: Çalışan 21 ınilyon nüfusun 4 milyonu ise ailelerine yardım amacıyla çalışan

7 YOKSULLUK ve AİLE 377 topluluğu oluşturmaktadır. Yani bu kesim para karşılığı değil de ailelerine yardlm ve destek amacıyla çalışmaktadır. Çalışmayı profesyonelce yapanlar ise tümüyle 17 milyonluk nüfustur. Yani, yetmiş milyonluk Türkiye ekonomisini sırtıayan toplam nüfus sadece 17 milyondur. Ekonomik faktörün yol açhğı yoksulluk nüfusun bu çerçevede ortaya koyduğu karakteristiklerinde izlenebilir. Türkiye'de nüfus %20'1ik dilimler halinde 5 ayrı kategori oluşturur. Nüfusun her diliminde yaklaşık 14 milyon (13 milyon 925 bin) nüfus bulunmaktadır. En fakir yüzde 20'lik nüfus dilimindeki 3 milyon 290 bin aile, yılda 5.3 dolar tüketim harcaması yapıyor. Bunun anlamı en fakir aileler yılda dolar, ayda 235 dolar harcama ile yaşamlarını sürdürdükleridir. Bu rakam tüketim için ailelerin günde 4.5 dolar harcayabildiğini gösterir. Aile halkı ortalama sayısı 4.3 dolayında olduğuna göre, demek ki Türkiye' de en fakir yüzde 20'1ik nüfus gurubundaki 3 milyon 290 bin ailenin yaklaşık 14 milyon üyesi günde 1 dolar veya daha az tüketim harcaması ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır." yoksulluk çalışmasına göre Türkiye' de 18.4 milyon kişi gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altındadır. Gıda yoksulluğuna benzer biçimde, gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı da kırsal yerleşim yerlerinde, kentsel yerlere göre daha yüksek oranda yoksul yaşadığını göstermektedir. Türkiye geneli için bu oran yüzde 27 iken, kırsal yerleşim yerleri için yüzde 34.5, kentsel yerleşim yerleri için yüzde 21.9 olarak tahmin edilmiştir. 2 Güngör Uras, "Olaylann İçinden", Milliyet, 17 Ekim 203, s. 7. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmalan, Ekononıni ve Sosyal sektörlerdeki Gelişmeler, s. 218.

8 378 GÜNÜMÜZDE AİLE Tablo:!. Gelir Gruplanna Göre Türkiye' de Ortalama Tüketim Harcaması, Grupla- Grupların nntopyıllık har- Aile başı Aile başı Aile başı Kişi başı lam yılcamadaki yıllık aylık günlük günlük GelirGrubu lık Har- harcama harcama harcama harcama payı caması $ $ $ $ % Milyon$ I' inci %20 en yoksul ı. o II' inci %20, az yoksul III' üncü %20 Orta direk IV' üncü %20 az zengin V' inci %20, en zengin TOPLAM Kaynak: ANKA Ekonomi Bülteni, Ekim Nüfusumuzun ikinci yüzde 20'lik dilimindeki az fakir diye adlandırılan 14 milyon kişi günde 1.8 dolar dolayında tüketim harcaması yapabilmektedir. Ülkenin orta direği olan yüzde 20'lik nüfus dilimindeki 14 milyon kişi günlük ortalama tüketim harcaması2.4 dolardır. 3 İnsan! gelişmişlik düzeyi açısından Türkiye 173 dünya ülkesi arasında 85. sırada yer almaktadır. Buna göre Türkiye' de ortalama yaşam süresi 69.8 yıl (kadında:72.4, erkekte: 67.3), okuma yazma oranı %85 (15 yaş üstü), okullaşma oranı %82 (ilk-orta-teknik), kişi başı gelir düzeyi, dolardıı-. Bunun yanı sıra Türkiye'de 40 yaşına kadar yaşamama olasılığı %9.6, okuryazar olmayan nüfusu %14.9, sağlıklı içme suyuna ulaşamayanlar %17, beş yaşın altında yeterli beslenemeyenler %8, günde bir dolarla geçinen mutlak yoksulların oranı %2.4, günde 2 dolarla geçinen nüfus %18 (yoksul)dir. 4 Türkiye' de yoksulluğun bölgesel fotoğrafı tablo II' de görünmektedir. Buna göre Ege Bölgesi hariç tüm bölgelerin kırsal yapısı ciddi yoksullaşma riski altındadır. Mutlak yoksulluk özellikle Karadeniz'in (%16.53) ve Güneydoğu Anadolu'nun (%19.31) kırsal yapısında yaygındır. Uras, a.g.e., 2003, s. 7. UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, insani gelişme Raporu, 2002.

9 YOKSULLUK ve AİLE Tablo.II. Minimum Gıda Harcaması Maliyetine Göre Bölgeler ve Yoksul Fert Oranlan Kırsal Alan Kentler TÜRKİYE Marmara 6, Ege Akdeniz ,53 İç Anadolu Karadeniz Doru Anadolu Güneydoğu Anadolu Not: Oranlar, gözelerdeki yoksul fertlerin gözelerdeki toplam fert sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Kaynak: Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 2004, s.56. Temel ihtiyaçlar maliyetine göre yoksulluk kırsal kesimde eşitlikçi bir yapıdadır, bölgelerin kentlerinde ise ciddi yükselme eğilimi göstermektedir. Bu süreçte yoksulluğun yarısının 0-14 yaş grubunda olması yoksulluğun devamlılığını göstermektedir. Kırsal kesimdeki çocuk nüfus bu devamlılıkta önemli bir faktör d ür. Türkiye' de dünyadaki gelişmelere uygun olarak yoksulluk ve eğitim a rasında doğrudan ve büyük bir ilişki vardır. Ülkede yoksulların %95.27'sinin ya hiç eğitim almadığı ya da son derece düşük düzeyde kaldıkları görülmektedir. Yoksulluk ve eğitim arasındaki ilişkinin en karakteristik örneği kırsal alanda kadın nüfusun yoksulluğun önenili bir parçası olduğu gerçeğidir. Çalışma durumu açısından ev hanırnı, yaşlı, öğrenci ve işsiz olmak risk arz etmektedir. Ücretsiz aile işçileri ve kendi hesabına çalıyar olmak yoksullaşma riskini arhrmaktadır. Maaş ve ücretli geliri ve tarım geliri yoksullaşma riskini arhrmaktadır. Tarım ve arınancılık en önde gelen yoksullaşma taşıyan sektörlerdir. Kentlerde ise imalat, inşaat ve ticaret sektörleri yoksulluk riski taşırnaktadır. 5 s Yoksulluğun bölgesel, cinsiyet ve sektörler açısından taşıdığı risk belirlemesi için bkz: Birinci Sosyal Hizmetler Ş urası, 2004, s. ll.

10 380 GÜNÜMÜZDE AİLE Türkiye'de Aile Yoksulluğu'nun Temel Boyutlan Türkiye'de yoksulluğun devamlılık boyutunda tarih başta yer alır. Buna göre Türkiye Cumhuriyetinin tarihten, Cumhuriyet öncesinden devraldığı bir yoksulluk olgusu ve kültüründen söz edilebilir. Uzun savaşlar sonucu ortaya çıkan toprak kayıplan bu topraklarda insan hareketliliğinin (göç vs.) başlıca nedenleri arasındadır. Mono-kültürel tarımın değer kaybı ile birleşen göçler kırsal sakinierin kentlere yığılmalarına neden olınuştur. Cumhuriyete intikal eden bu tarihsel gerçeklik bin dokuz yüz elliler Türkiye' sinde yoğunlaşan kente göç hareketiyle yoksulluğu üreten ve geliştiren bir demografik dalga olınuştur. Bu dönemin ana karakteri hızlı nüfus arhşı ve tarımsal ekonominin geleneksel aile işlehnelerini dolayısıyla nüfusu besieyecek yeterlikten yoksun oluşudur yılında 18.9 milyon olan ülke nüfusu 2004 itibariyle 70 milyona ulaşmışhr. 1945'te kent olarak adlandırılabilecek yerleşim birimlerinde 4.7 milyon insan yaşarken bugün 50 milyonu aşkın kişi kentlerde yaşamaktadır. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyetin ilk yıllarında %25'i köylerde yaşayan tarım ağırlık bir ülkeden %70'i kentlerde yaşayan bir ülke haline gelmiştir. Sorun da budur. Kentlerin yeni sakinleri vasıf gerektirmeyen işlerde çalıştılar: Taşeronluk, inşaat işçiliği, işportacılık, garsonluk, odacılık, çöpçülük, kapıcılık, seyyar salıcılık vs. Öte yandan kent hayalının aynı zamanda yeni sorunlarının da öznesi oldular. Adı yoksullukla anılan gecekondu ve varoş olgusu bu sürecin sonunda ortaya çıkh ve gelişti. Bugün mevcut nüfusun on beş milyonuiıun gecekondularda oturduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan %33'ü İstanbUl, %30'u Ankara, %12'si İzmir, %5'i Bursa, %16'sı da diğer kentlerde yer cilıyor. Türkiye' de gecekondu tarihsel faktöde birlikte yoksulluğu besleyen ö nemli bir kaynak alına özelliğini sürdürmektedir. Esasen bu olgu yalnıza Türkiye gerçeğini değil ll. ve lll. Dünya ülkelerinin başta gelen sorunudur. Yoksul ve vasıfsız insanlan kentlere çeken toplumsal gerçeklik önemini korumaktadır. Bu çekimle oluşan yenidünya kentleri yani nüfusu on milyonu aşan devasa kentler açlık, evsizlik, işsizlik gibi devasa kent sorunlarıyla karşı

11 YOKSULLUK ve AİLE 381 karşıyadır. Vasıf gerektirmeyen işlerde çalışan milyonlar (gecekondu ve varoş sakinleri) kentlerde gerçek ekonominin oluşmasını engellemektedir. Bu olgu giderek kentlerdeki yoksulluğu kırsal yoksulluktan daha tehlikeli hale getirmektedir. Bu yeni yoksulluk benzer dünya kentlerinin olduğu gibi Türkiye'nin de önemli sorunudur. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Jakop Simonsen' in işaret ettiği gibi Türkiye' de, "geleneksel aile ve arkadaş bağı sayesinde kolaylıkla ortadan kaldırılması mümkür[ olmayan 'yeni yoksulluk'ta arhş" vardır. Bu gruba girenler daha çok kentlerde yaşıyor ve aileleri, arkadaşları, komşuları dahil kimseden yardım alamıyor. Türkiye'de nüfusun yüzde 42'sinin günlük gelirinin 4 doların (yaklaşık 5.5 ytl) alhndadır.6 Bu sonuncusu olayın ciddiyetini ortaya koymak için yeterli bir orandır. Esasen bu belirlemede yani "yeni yoksulluk" gerçeğinde, Türkiye' de yoksulluğun ekonomik boyutlarını da aşan bir yönü olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da değişimden kaynaklanan sorunlarla oluşan yeni toplumsal tabloda görebilmek mümkündür. Türkiye' de sosyal sermayeye nitelik, yön ve doğrultu kazandıran toplumsal etkenler (alışkanlıklar, toplumsal değerler, inanç ve felsefeler) görünür bir yozlaşma yaşamaktadır. Bu durum değişimin temposu arthkça daha da belirginleşmekte başta yoksulluk olmak üzere ülkenin toplumsal sorunlarını arhrmaktadır. Eğitim yetersizliğinin üzerine gelen vasıfsızlık ve mesleksizlik yoksulluğun görünen kollarından biri olarak yozlaşmanın debisini derinleştirmektedir. "6u tablonun ortaya çıkardığı Türkiye fotoğrafının her bir karesini oluşhıran yanlı~ değer ve toplumsal kabuller şöyle sıralanabilir: * Çalışma ve iş, değerlerin kaynağı olarak görülmemektedir. "Şans", "tanıdık", "torpil" ve "ilişki" gibi etkenleri daha işlevsel hale getiren bir toplumsal sistem öne çıkmaktadır. 6 ]akop Simonsen'in bu açıklamalan için bkz: "28 milyon Türk, günde 5.5 liradan az kazanıyor", Radikal Gazetesi,

12 T 382 GÜNÜMÜZDE AİLE *Toplumsal sistem çalışmayı ve performanslan değil de ilişkileri ödüllendirmektedir. Bu durum geniş kitlelerde çalışmanın getireceği sonuçlara karşı kuşku ile yaklaşan bir tutuma yol açmaktadır. "Çalışacaksın da ne olacak", "yan yatan da bir çamurabatan da bir", "okuyacaksın da ne olacaksın?", "okudun da ne oldu?" vs. gibi pratik algılama denemeleri bu tutumu pekiştirmektedir. * Bilgi ve eğitimi değerlerin kaynağı olarak görmeyen kitleler yaşama stratejilerini kültürel ilişkileri (hemşehrilik, cemaat, demek vs.) üzerinde geliştirmeyi daha çok gerçekçi ve tercihe şayan görmektedirler. Tanıdıklarıyla iş yapmak, tanıdıklarına iş yapmak ve yaphrmak gibi adeta akraba kültü yaratan bu ağ performansa ve uzmanlığa değil de mensubiyetine güvenen bir değer üretrnektedir. '~. * Hemşehrilik ve toplumsal mensubiyet duygusu yaşamı kolaylaşhran himayeci bir kültürel değer haline getirilmiştir. Gecekondulaşma ve hatta gettolaşmanın da nedeni olan bu değer, himaye ve onun kanatlarının yeterli bir dünya olarak algılanmasının bir nedenidir. Himaye sultasının sunduklarıyla yetinen kanaatkar insan görünüşünün sınırlarını çizen bir ilişki biçimidir bu. ı il J Kolay para kazanma duygusu bu yoldaki somut örneklerden güç almaktadır. Geniş kitlelerin bu görünür eğilimi başta medya olmak üzere bazı topltımsal kurumlar vasıtasıyla her vesile ile canlı tutulmakta, özendirici ve hatta teşvik edici bir söylem sosyal dolaşıma sürülmektedir. Bu bakımdan son yıllarda yoksul kitleler görsel medyada dürüst bir ömre sığdırılamayacak olan kazanırnlar üzerine kurulu yaşam standartlarının gölgesine itilmektedir. Bu tablo istatistikierin ortaya koyduğu Türkiye gerçeğinin gerçek bir sosyolojik zeminidir. İstatistikler sınırlı ve daha çok biçimsel olan boyut öne çıkarırlar. Bu, iyimserliğe götürebilecek şekli bir durumdur. Ancak, işin sosyolojik boyutu hiç de böyle olmadığını kanısını uyandırır. Bu zemin ilginç bir biçimde Türkiye' de tipik bir yoksulluk kültürünün varlığına işaret etmektedir.

13 YOKSULLUK ve AİLE 383 Türkiye'deki yoksulluk kültürü kendi içinde çeşitlenen güven ve himaye üniteleri etrafında gelişmektedir. Cemaat eksenli bir toplumun günlük yaşamını sübvanse eden bu değerler, birilerinin yaşamını garanti ederken, birilerini de verdikleri garanti ve himaye karşılığında güç ve iktidar sahibi yapmaktadır. Bu bağlamda denilebilir ki, yoksulluk Türkiye' de birbirine güç veren ve birbirini üreten bir ilişki biçiminin kitlesel muhatabı olarak ortaya çıkmaktadır. Birbirinin varlık nedeni olan muhataplar ise ilginç bir biçimde bu durumdan memnun görünmektedirler. Yoksullar dünyanın her yerinde toplumun en güçsüz ve çaresiz kesimlerini teşkil ederler. Onları yoksulluğa iten nedenler bizatihi yoksulluğun kendi manhğı ve şartları içinde sürdürülebilir bir olguya dönüşmesinin de nedenidir. Yoksulluk ve Aile Aile kurumu, yoksulluğun insan ve toplumlar için ifade ettiği önemin test edildiği gerçek bur sosyoloji laboratuarıdır. Yoksulluğun nasıl bir insanlık dramına yol açhğı ancak aile öykülerinde gerçek fotoğrafını üretir. Bir annenin ya da babanın sokaklarda, kaldırımlarda, lokanta ve restoran önlerinde yenenleri görüp de iç geçirmesin diye, mağaza ve reyonlarda gördüklerine imrenmesin diye elinden tuttuğu çocuğunu sürekli meşgul ehnek zorunda kalmasını, çocuğu karşısında duyduğu mahcubiyeti aile olmadan anlatabilmek ve ~ayabilmek mümkün müdür? Bugün Türk ailesinin önemli bir bölümünde böylesi yaygın bir psikoloji olduğuna tanıklık ehnek fazla bir karamsarlık olmasa gerektir. Aile yoksulluğu, yoksulluk olgusunun nirengi noktasıdır. Çünkü aile geçmiş ve gelecek arasında bir köprüdür. Yoksulluk bu köprüyü tam ortadan yıkabilecek birincil bir sosyal olaydır. Yeterince çalışamayan, yeterli beslenemeyen, yeterli eğitim alamayan, yeterince eğlenemeyen, yeterince kendini ifade edemeyen, toplumsal hayalın lezzetlerini yeterince tadamayan aileler ve onlardan meydana gelen bir toplumun sağlam ve sağlıklı bir toplum olması mümkün değildir. Bütün bunları toplumun bir bölümünün yapıyor olması da en az bu ilk toplumsal tablo kadar tehlikelidir. "Kimi yer kimi ba-

14 384 GÜNÜMÜZDE AİLE kar/ kıyamet ondan kopar" özdeyişide esasen bu toplumsal çelişkiyi anlam. Bu durumda aile yoksulluğu sadece bir devlet sorumluluğu olmaktan çıkıyor, bütün bir toplumun ve toplumdaki tüm toplumsal kesimlerin sorunu haline dönüşüyor. Türkiye'de nüfusun %15'i göreli yoksulluk, %1.36'sı gıda yoksulu (açlık sınırının altında) %27'si de gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altındadır. ihtiyatlı resınl metinler de nüfusun önemli bir oranının gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırına çok yakın olduğunu teyit etmektedir.? Bu tablo aile bazında anlam kazanır. Buna göre Türkiye' de nüfusun yarısı yoksulluğun bir şekilde ve belirli tonlarda etkisi altındadır. Hale halkı açısından bu tabioyu o luşturan sayısal gerçek ise şudur: Türkiye'de hane halklarının %43'ü yoksuldur. Türk ailesi gelir dağılımındaki adaletsizliğin üzerinde gelen 2001 yılı ekonomik krizinden ziyadesiyle etkilenmiştir. Sokağa yansımayan sosyoekonomik sorunlar toplumda belki yalnızca bu ülkeye özgü sosyal bir iç kanamaya neden olmuştur. Aile işte bu sosyal iç kanarnarım sıkıntılarını derinden yaşayan gerçek bir mikroorganizmadır. Akrabalarını, çocuklarını, annebabasını, torunlarını ekonomik krizden etkilenmesinler diye aynı çatıya toplayan aileler bu zorunlu dayariışmarıın hesapta olmayan sorunlarını yaşadılar.., Arjantin' de yağma ve ganimet telaşıyla sokağa yansıyan sorunlar, bizde aile ortamlarında kol kırılır yen içinde kalır şeklindeki bir toplumsal değerle ört bas edilmeye çalışıldı. Yen içinde kalan kolun ise nasıl bir tahammül sınırları içinde olduğu da çoğu kez görmezden gelindi. Doğrusu bu boyut gerçek bir sosyolojik araşhrma konusudur. Kriz döneminde Türk toplumu geleneksel aile ve arkadaşlık bağları ile böylesi değerlerin ortaya koyduğu dayanışma ruhundan elbetteki güç ve destek almışhr. Ama toplumsal gerçekliğin böyle bir çözümü kendi içinde nasıl amorti ettiği açık değildir. Kendi içine kıvrılan, kendi dünyalarına çocukları ve torunları, gelinleri ve damatları, anneleri ve kayınvalideleriyle kapanan bu insanlar üzerinde ekonomik baskı- 7 Bu ihtiyatlı belirleme için bkz.: Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri Raporu, 2005, s. 13.

15 YOKSULLUK ve AİLE 385 nın yol açhğı psiko-sosyal sorunlar henüz irdelenmedi. Ama görünen köy kılavuz istemez derler. Eğer böyleyse bu ülkenin 2001 ekonomik krizinde tam bir sosyal iç kanama yaşadığı rahatlıkla söylenebilir. Bunun sosyolojik açıklaması şudur: Ekonomik kriz Türk ailesini ve aile yapısını esaslı bir biçimde sarsmışbr. Olay öylesine bir etki getirmiştir ki benzer ve fakat daha hafif gelen dalgalarda (1991, 1994, 1998 ekonomik krizleri) işlevsel olan değerler bu devasa dalga karşısında bocalamışbr. Esasen bu değişim karşısında ona hazır olmayanların yaşadıklarıdır, bu acı tecrübe de bunun bir kanıhdır. Türkiye'de çalışmayı profesyonelce yapan nüfus 17 milyondur. Bu rakamın büyük çoğunluğu erkektir. Evine ekmek götüren, ev geçindiren çoğunluk erkek olunca krizin hangi noktadan ve ne ölçüde Türk ailesine darbe getirdiği kolaylıkla anlaşılabilir. Durumu, kadını toplumsal hayata hazır olmayan hanelerin dayanışma gerektiren durumlarda nasıl bir zaaf içinde olduklarını sınandığı bir olay olarak anlamak gerekir. O nedenle bu son olay belki de böylesi bir faktörün öne çıkhğı bir örnek olarak yoksul haneleri ve aileleri daha da yoksullaşhrmışbr. Ailenin yoksullaşması ailenin toplumsal hayata uyumunu zorlaşbrınaktadır. Kadın ve çocuklar bu zorluktan öncelikli olarak etkilenrnektedir. Bir diğer deyişle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engeliller yoksul ortamların öncelikli olarak risk grubu içinde yer alırlar. Çünkü yoksulluğun toplumsal hayatla aile arasında oluşturduğu mesafe, aileyi kendi içine itrnekte, kapalı devre bir yaşama zorlamal<tadır. Şiddet, aile içi taciz, intihar vakaları, alkol ve sigara benzeri alışkanlıklardaki arbş, çocuk suçluluğu gibi krirninal olaylar kapalı devre yaşarnın doğurduğu sancıların doğal toplumsal sonuçlandır. Kadın ailenin yoksullaşmasının odak noktasıdır. Ailede dirlik ve düzenliğin, huzur ve mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanması, topluma yararlı ve hayırlı evlatlar yetiştirmede anahtar rol anneye düşmektedir. Yoksul annenin bu denli önemli bir rolü sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi, aileyi idare etmesi elbette ki zordur.

16 386 GÜNÜMÜZDE AİLE İstatistikler anne ve çocuk, anne ve aile ilişkilerinin bu nazik ve önemli boyutunu doğrular niteliktedir. Türkiye' de 14 ve 44 yaş arası yaklaşık anne okuma yazma bilmemektedir. Annenin eğitimsiz olduğu durumlarda, beş yaş alh ölüm hızı binde 61 ve binde 73 arası değişmektedir. Doğum öncesi bakımm alınmadığı durumlarda bu hızın binde 95' e yükseldiği saptanmıştır.s Sonuç Aile yoksulluğu, yoksulluk olgusunun en önemli eylem ve tecrübe alanıdır. Ailedeki yoksulluk toplumun önde gelen sosyal sorunlarmdandır. A daletsiz gelir dağılımı, yüksek enflasyon, çağa uygun eğitim olanaklarmdan yoksun olma, aileye yönelik devlet düzeyinde uzun erimli politika ve projelerin üretilememesi vs. ailenin mevcut ekonomik temponun gerisinde kalmasının görünür nedenleridir. Yanlış inanç ve değerlerden gelen azla yetinme, kadercilik gibi kültürel unsurlarla birlikte aile yoksulluğunun temel faktörleri tamamlanmış olur. Öneriler,,, li ')' Yoksulluk bundan böyle küresel bir sorundur. Yoksul aileler, yoksul komşular nasıl ki bir toplumun umuru olması gereken bir sorun olarak kabul görmek durumundaysa, yoksulluk ve yoksul ülkeler de dünyanın ve daha önemlisi zengin ülkelerin kayıtsız kalamayacağı bir sorundur. Dünya liderleri, 2000 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Bin Yıl zirvesinde bir araya gelerek, dünyanın en temel sorunlarının çözümü için ortak hedefler belirlemeye çalışmışlardır. Bu kapsamda, yoksulluğun azalhlması, açlık, hastalıklar, çevresel bozulma gibi konulara çözüm getirilmesi amacıyla "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri" belirlenmiştir yılında Meksika' da düzenlenen Monterrey Konferansmda (the International Conference on Pinaneing for Development in Monterrey) ise, 8 Buradaki sayısal bilgiler için bkz.: Bin yıllık Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2005, s. 36.

17 YOKSULLUK ve AİLE 387 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke temsilcileri yeni bir ortaklık üzerinde mutabakata varmışhr: Gelişmekte olan ülkeler kendi kalkınma programlarında, Bin Yıl Hedefleri'nin gerçekleşmesi için gerekli politikalan uygulayacaklar, buna karşılık uluslararası kuruluşlar da aralarında işbirliği yaparak, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek amacıyla yardım, ticaret, borçların silinmesi ve yahrımlar yoluyla yoksulluğu azalhp kalkınınayı arlıran bir ortamın yarahlması için çalışacaklardır. Bu çerçevede, ülke temsilcileri özellikle gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın finansmanında karşılaşılan güçlükleri a zaltmayı ele almışlardır. Amaç, yoksulluğu ortadan kaldırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınınayı teşvik etmektir. Yine 2002 yılında, Johannesburg, Güney Afrika' da sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir zirve düzenlenmiştir. Söz konusu zirvede, sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası gündemin en temel unsuru olduğu bir kez daha teyit edilmiş ve yoksullukla savaşılması ve çevrenin korunması gibi konularda küresel adımlara yeni bir ivme kazandırılmışhr. Zirvede, sürdürülebilir kalkınma anlayışı genişletilmiş ve güçlendirilmiştir. BM Bin Yıl Zirvesinde kabul edilen Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin, ilk beş yıllık uygulaması BM 60. Genel Kurulu sırasında, Eylül2005 tarihlerinde düzenlenen zirvede gözden geçirilmiştir...' BM, Binyıl Zirvesi sonrasında tüm ülkelerden, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yönünde mevcut durumlarını ve uygulanacak politikalan gösteren ülke raporlan hazırlamalarını talep etmiştir. Bu çerçevede, Devlet Planlama Teşkilalı (DPT), "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Türkiye Raporu" nu hazırlamışhr.9 DPT'nin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Türkiye Raporu, BM' in Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Türkiye özelinde gerçekleştirilmesi esprisine dayanmaktadır. Bu çerçevede mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak, tüm bi- B.M.'ler Bin Zirvesi ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri konusunda burada verilen bilgiler için bkz.: Special high level meeting of ecosoc with bretton woods institutions and wto, April 18, 2005, Hazırlık Dokümanlan.

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri

Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri Sosyal Yardım Uzmanlık

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY 2661 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Araş.Gör. Başak Işıl ÇETİN ÖZ En genel anlamıyla insanların temel gereksinimlerini karşılama

Detaylı

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği *

Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1). 59-89. Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği * Mehmet ŞENGÜR, Sami TABAN ** Yoksullukla

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ROLÜ

TÜRKİYE DE KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ROLÜ TÜRKİYE DE KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ROLÜ Cihan Selek Öz, Sinem Yıldırımalp Sakarya Üniversitesi ÖZET Son yıllarda önemli ölçüde artan ve çözülmesi gereken bir sorun olan kentsel

Detaylı

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Önder ÇALCALI * Yoksulluk, tarihten beri süregelen ve günümüz dünyasında da varlığını koruyan, çok sayıda insanın mücadele

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 10 Eylül 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 10 Eylül 2006 ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYO-EKONOMİK BOYUTLARIYLA YOKSULLUK OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Mehmet YÜCE Öğr. Grv. Mehmet Ferhat ÖZBEK Özet Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR

YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYAL POLĠTĠKALAR BÖLÜMÜ ÇOCUK KORUMA POLĠTĠKALARI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDE ÇOCUKLAR Hazırlayan Özkan DEMĠRTAġ 125212702 DanıĢman Doç. Dr. Nurdan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU

TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER Giriş ve yönetici özeti... 3 Toplumda çocuklar... 3 Çocukluk deneyimi... 4 Çocuk koruma... 5 Çocuklar için ortaklıklar... 7 Veri bulunabilirliği ve

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE İSTİHDAM DURUMU: GENEL EĞİLİMLER ERDAL TANAS KARAGÖL,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015 SOKAK ÇOCUKLARI PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ) Sami ŞENER, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sami.sener@medeniyet.edu.tr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma SESSION 3D: Büyüme ve Gelişme III 423 Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova Universty, Turkey) Asst. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey)

Detaylı

Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü

Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Ferhat ODABAŞI Tez Danışmanı Huriye SEVEN Ankara Haziran 2009

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU UNDP IULA EMME ICLEI Haziran 2006 - Eylül 2007 1 İÇİNDEKİLER BAŞKAN VEKİLİNİN MESAJI GENEL SEKRETERİN SUNUŞU ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

DİLOVASI NDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI: ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI: ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU DİLOVASI NDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI: ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: Aralık, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ I.GENEL ÇERÇEVE 1.Araştırmanın

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı