GUNUMUZDE AILE. tb3 3J \ (FAMILY IN THE WORLD AND IN TURKEY) International Smposium on Family. 3ö\ 4'2- GlSN.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GUNUMUZDE AILE. tb3 3J \ (FAMILY IN THE WORLD AND IN TURKEY) International Smposium on Family. 3ö\ 4'2- GlSN.A"

Transkript

1 tb3 3J \ GUNUMUZDE AILE (FAMILY IN THE WORLD AND IN TURKEY) Uluslararası Aile Sempozyumu International Smposium on Family Aralık/ December 2005 Eresin Topkapı Hotel/İstanbul '1'tiflHy6 Pllyıtnet v aktı lııliim Ai'a~tırımıları Merkezi KUtUphanesi Dem. No: ~At;g9.>31 Tas. No: 3ö\ 4'2- GlSN.A İstanbul 2007

2 {ED ~ ENSAR NEŞRİYAT Ticaret Anonim Şirketi ISBN: İSLAMi İLİMLER ARAŞTIRMA V AKFI Tarhşmalı İimi Toplantılar Dizisi: 49 Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi: 11 KitabınAdı Günümüzde Aile Editör Prof. Dr. Ömer ÇAHA Yayın Öncesi Hazırlık Dr. İsmail KURT Seyit Ali TÜZ SonOkuma Sadık ÇELENK Kapak Düzeni Erhan AKÇAOGLU Baskı Step Ajans Basım Nisan2007 isteme Adresi Ensar Neşriyat Tic. A.Ş. Süleymaniye Cad. No: 13 Süleymaniye 1 İstanbul Tel : (0212) Faks : (0212)

3 VII YOKSULLUK ve AİLE Prof. Dr. İsmail DOGAN Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Giriş Yoksulluk insanlığın en eski, çağdaş toplumların ise en önemli toplumsal sorunları arasında yer alır. Tarih ve geleneğin ürettiği yoksulluk kendi kültürünü de yaratmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan yoksulluk_ kültürü, yoksulluğun hem sebebi hem de sonucu olmuştur. Bazı inanç, din, ideoloji ve felsefelerin böyle bir iklimde filizlendikleri söylenebilir. Bu boyut giderek ekonomik gerçekliği yoksulluğun biricik zemini olmaktan çıkariın önemli bir ayrınhdır. Her iki faktörden (ekonomi ve kültür) beslenen çağdaş yoksulluk ise geçmişin masum bir toplumsal sorunu olmaktan çıkarak küresel bir toplum ve dünya sorunu hciline gelmiştir. Yanı başınızdaki insanlar sefalet ve yoksulluğun acımasız kollarında kıvranırken refahın nimetlerini böyle bir gerçekliğe sırhnızı dönerek huzur içinde tatmanız mümkün değildir. Yoksullara rağmen bir fildişi kule yaratmak mümkündür ama burada rahat ve huzur içinde kalmayı başarmak ise oldukça zordur. Zordur, çünkü küreselleşme dünya toplumları.nıri refah ve sefalet boyutlarında farklılaşan makasım giderek açmaktadır. Farkın yaralliğı dünyalar birbirine imrenerek bakan masum bir ilişki biçimi yerine daha

4 374 GÜNÜMÜZDE AİLE çok dışandan müdahaleye uygun potansiyel bir husumet kültürüne açılmaktadır. Yerel ve ulusal şiddeti; ulusal ve küresel terörü besleyen de işte bu kültürdür. Şiddet ve terör ise ortak bir dünya kültürünü barış ekseninde geliştirmek isteyen küresel idealin en büyük düşmanıdır. Küresel değerleri (demokrasi, insan hakları vs.) umur ederıler bu idealde yoksulluğu hertaraf etmenin başta gelen bir stratejik tercih olduğunu şimdi daha iyi arılıyor ve bunu daha çok seslendiriyorlar. Milletleri bu konuda küresel dayanışmaya iten mantık gayet açıktır: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir arada barış ve istikrar içinde yaşamalarında, birçok eşitsizliklerle birlikte yoksulluğun büyük ölçüde azaltılınış olmasııun payı son derece büyüktür. Aile bu manlığın ortaya koyduğu politikaların odak noktasıdır. Çünkü insanlığın geçmişte olduğu gibi bugün de yüzde doksan beşi aile birimlerinde yaşamaktadır. Dolayısıyla ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, bu yapının gücü ya da güçsüzlüğü son derece önemlidir. Ailedeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler aile bireylerini ve onlar aracılığıyla da toplumu etkiler. Ürılü Tanzimat aydını Namık Kemal'in dediği gibi, "bir memleketin evleri bir evin odalarına benzer. Her odasında devamlı bir nefret, her gün bir kavga olan evlerde rahat mı olur? Huzur mu kalır? Dirlik düzenlik mi kalır? Mutluluk mu olur?". Ona göre sağlam ve dirlikli bir aile toplumsal barış ve esenliğin de güvencesidir. Fransız sosyolog Le Play ise toplumsal huzursuzlukların giderilmesinde, toplumlarda barış ve istikrarın, dirlik ve düzenliğin, kısaca mutluluk ve huzurun sağlcinmasında güçlü bir ailenin rolünü sosyolojik veriler desteğinde öne sürmektedir. Ailenin gücü ile toplum arasındaki bu kaçınılmaz ilişki hiçbir ekonomipolitikin göz ardı ederneyeceği bir gerçektir. O halde böyle bir ilişki açısından dünya ve Türkiye acaba ne durumdadır? Hiç kuşkusuz bu aşamada ailenin değişime ve değişimle gelen yeni değerler dünyasına ne kadar hazır olduğu cevabı aranır? Bu çerçevede yanıtlanması gereken sorular şurılardır? Aile bireylerinin yarın endişeleri var ınıdır? Aile gelecek kaygısı olmadan yaşayacak bir güvenceye sahip midir? Yeni değerleri üreten ve dayahlmış bir dalga olarak

5 YOKSULLUK ve AİLE 375 küreselleşme genelde toplumlara, özelde aile olgusuna nasıl bir etki getirmektedir? Şurası son derece açıktır: Küreselleşme, dünyayı önemli ölçüde değiştiren bir değişim rüzgarıdır. O kadar ki, değişime hazır olanlar için beklenen ve yararlı bir rüzgar; hazır olmayanlar için bir rüzgardan çok bir kasırga, hadi ad1ındıralım "katrina" yahut "rita" dır. Bugün ailenin daha çok katrina ve rita etkisine açık bir liman olduğunu söylersek gereksiz bir karamsarlık üretmiş olmayız. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde değişimin neden olduğu sarsıntılar aile kurumunun geleneksel işlevlerini yerine getirmede büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Birçok aile temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Aile içi şiddet, kötü alışkanlıklar, boşanmalar, ailesel suç eğilimleri ailenin ekonomik baskıyla gelen yükü hafifletmede yöneldiği yeni ve yanlış açılırnlar olarak artarak çeşitlenmededir. Bugün dünyada 1 milyar, Türkiye' de ise 14 milyon insan 1 doların altında gelir le yaşıyor. Bu demektir ki dünyada 200 Milyon, Türkiye' de ise 3 milyon 290 bin aile mutlak yoksulluk koşullarındadır. Milyonlarca dünya insanı bu çerçevede eğitim sağlık gibi çağdaş hizmetlerden yararlanamıyor, gıda ve temiz su ihtiyaçları karşılanamıyor. "İ nsan! gelişmişlik" ölçütü açısından bakıldığında Türkiye'nin özellikle nüfusun yüzde yirmilik dilimlerine tekabül eden alt ekonomik toplumsal kesimlerinde durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. İnsanı gelişme/gelişmişlik düzeyi ya Birleşmiş Milletle Kalkınma Programı'nın (BMKP) kullandığı terimle insani gelişme endeksi, yaşam beklentisi, erişkin okur-yazarlık oranı, eğitim düzeyi ve kişi başı gayr-i safi milli hasıla ölçülen hayat standartlarından oluşmaktadır. Buna göre, insanların ekonomik ve siyası açılardan gelişme fırsatlarının olup olmadıkları, sağlık ve e ğitim hizmetlerine yeterli zaman ve kalitede ulaşıp ulaşmadıkları, hizmetlere ulaşınada cinsiyet farkının yaratılıp yaratılmadığı gibi hususlar insani gelişme düzeyinin tecrübe alanlarıdır. Bu alanlarda belirtilen nüfus dilimi içinde yer alan kitlenin hizmetlerden yararlanma performansı onlara sunulan hizmetleri de nitelik ve derece olarak belirlemektedir.

6 376 GÜNÜMÜZDE AİLE BMKP'nin yoksulluğu ölçmek için kullandığı ölçüt ise insani Yoksulluk İndeksi'dir. Endeks'in gelişmekte olan ülkelerde uygulanan biçimi, 40 yaşından önce ölüm riski taşıyanların, okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerin, sağlıklı içme suyuna erişimi olmayanların, sağlık hizmetine erişemeyenlerin ve beş yaş altındaki orta ya da ciddi düzeyde düşük ağırlıklı çocukların oranlarından oluşmaktadır. Bu ölçütün gelişmiş ülkelerde uygulanan biçimi ise, bunlara ilaveten bir yıldan fazla işsiz olanların oranı ile göreli yoksulluk sınırı altındakilerin oranı da katılmaktadır. Türkiye'de Yoksulluk Yoksulluk bir ülkede yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Dar anlamda yoksulluk açlıktan ölme sınırı ile ve barınacak yeri olmayanları tanımlar. Geniş anlamda ise gıda, giyim, barınma gibi imkanları hayatlarını değiştirmeye yetebildiği halde toplumun genel standartlarının gerisinde kalmaktır. Bu ayırım literatürdemutlak ve göreli yoksulluk olarak kabul görmektedir. Buna göre mutlak yoksulluk, ortalama refah düzeyinin altında kalma durumudur. Bir insanın maddl ve manevi boyutlarda hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ayni ve nakdi gelirlerden yoksun olma halidir. Açlık sınırını ifade eder. Göreli yoksulluk ise toplumun genel standartlarına oranla belirli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olma durumudur. Uluslararası göstergelerde ortalama 1 ABD Dolarına eşit günlük harcama düzeyi mutlak yoksulluk sınırı kabul edilir. Göreli yoksullukta ortalama gelirin belirli bir oranı altında geliri olan bireylerin nüfus toplamına olan oranı ölçüt alınır. Bu yüzden toplumdaki gelir dağılımı ile göreli yuksulluk arasında doğrudan bir ilişki vardır. Türkiye' de yoksulluk burada belirtilen çeşitleriyle birlikte vardır. Dünyanın en güzel coğrafyasında yoksulluk son derece belirgin olarak ekonomik, tarihsel ve sosyolojik faktörlere sahiptir. Türkiye nüfusu 70 milyondur. Nüfusun 50 ınilyonu 15 ve daha yukarı yaşlarda olan çalışma çağındaki kesimi teşkil eder. Bu toplarnın yaklaşık 29 milyonu çocuk ve gençlerden meydana geldiği için bu kesimde tam zamanlı çalışma eğilimi ve olanağı yoktur: Çalışan 21 ınilyon nüfusun 4 milyonu ise ailelerine yardım amacıyla çalışan

7 YOKSULLUK ve AİLE 377 topluluğu oluşturmaktadır. Yani bu kesim para karşılığı değil de ailelerine yardlm ve destek amacıyla çalışmaktadır. Çalışmayı profesyonelce yapanlar ise tümüyle 17 milyonluk nüfustur. Yani, yetmiş milyonluk Türkiye ekonomisini sırtıayan toplam nüfus sadece 17 milyondur. Ekonomik faktörün yol açhğı yoksulluk nüfusun bu çerçevede ortaya koyduğu karakteristiklerinde izlenebilir. Türkiye'de nüfus %20'1ik dilimler halinde 5 ayrı kategori oluşturur. Nüfusun her diliminde yaklaşık 14 milyon (13 milyon 925 bin) nüfus bulunmaktadır. En fakir yüzde 20'lik nüfus dilimindeki 3 milyon 290 bin aile, yılda 5.3 dolar tüketim harcaması yapıyor. Bunun anlamı en fakir aileler yılda dolar, ayda 235 dolar harcama ile yaşamlarını sürdürdükleridir. Bu rakam tüketim için ailelerin günde 4.5 dolar harcayabildiğini gösterir. Aile halkı ortalama sayısı 4.3 dolayında olduğuna göre, demek ki Türkiye' de en fakir yüzde 20'1ik nüfus gurubundaki 3 milyon 290 bin ailenin yaklaşık 14 milyon üyesi günde 1 dolar veya daha az tüketim harcaması ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır." yoksulluk çalışmasına göre Türkiye' de 18.4 milyon kişi gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altındadır. Gıda yoksulluğuna benzer biçimde, gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı da kırsal yerleşim yerlerinde, kentsel yerlere göre daha yüksek oranda yoksul yaşadığını göstermektedir. Türkiye geneli için bu oran yüzde 27 iken, kırsal yerleşim yerleri için yüzde 34.5, kentsel yerleşim yerleri için yüzde 21.9 olarak tahmin edilmiştir. 2 Güngör Uras, "Olaylann İçinden", Milliyet, 17 Ekim 203, s. 7. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) 2004 Yılı Programı Destek Çalışmalan, Ekononıni ve Sosyal sektörlerdeki Gelişmeler, s. 218.

8 378 GÜNÜMÜZDE AİLE Tablo:!. Gelir Gruplanna Göre Türkiye' de Ortalama Tüketim Harcaması, Grupla- Grupların nntopyıllık har- Aile başı Aile başı Aile başı Kişi başı lam yılcamadaki yıllık aylık günlük günlük GelirGrubu lık Har- harcama harcama harcama harcama payı caması $ $ $ $ % Milyon$ I' inci %20 en yoksul ı. o II' inci %20, az yoksul III' üncü %20 Orta direk IV' üncü %20 az zengin V' inci %20, en zengin TOPLAM Kaynak: ANKA Ekonomi Bülteni, Ekim Nüfusumuzun ikinci yüzde 20'lik dilimindeki az fakir diye adlandırılan 14 milyon kişi günde 1.8 dolar dolayında tüketim harcaması yapabilmektedir. Ülkenin orta direği olan yüzde 20'lik nüfus dilimindeki 14 milyon kişi günlük ortalama tüketim harcaması2.4 dolardır. 3 İnsan! gelişmişlik düzeyi açısından Türkiye 173 dünya ülkesi arasında 85. sırada yer almaktadır. Buna göre Türkiye' de ortalama yaşam süresi 69.8 yıl (kadında:72.4, erkekte: 67.3), okuma yazma oranı %85 (15 yaş üstü), okullaşma oranı %82 (ilk-orta-teknik), kişi başı gelir düzeyi, dolardıı-. Bunun yanı sıra Türkiye'de 40 yaşına kadar yaşamama olasılığı %9.6, okuryazar olmayan nüfusu %14.9, sağlıklı içme suyuna ulaşamayanlar %17, beş yaşın altında yeterli beslenemeyenler %8, günde bir dolarla geçinen mutlak yoksulların oranı %2.4, günde 2 dolarla geçinen nüfus %18 (yoksul)dir. 4 Türkiye' de yoksulluğun bölgesel fotoğrafı tablo II' de görünmektedir. Buna göre Ege Bölgesi hariç tüm bölgelerin kırsal yapısı ciddi yoksullaşma riski altındadır. Mutlak yoksulluk özellikle Karadeniz'in (%16.53) ve Güneydoğu Anadolu'nun (%19.31) kırsal yapısında yaygındır. Uras, a.g.e., 2003, s. 7. UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, insani gelişme Raporu, 2002.

9 YOKSULLUK ve AİLE Tablo.II. Minimum Gıda Harcaması Maliyetine Göre Bölgeler ve Yoksul Fert Oranlan Kırsal Alan Kentler TÜRKİYE Marmara 6, Ege Akdeniz ,53 İç Anadolu Karadeniz Doru Anadolu Güneydoğu Anadolu Not: Oranlar, gözelerdeki yoksul fertlerin gözelerdeki toplam fert sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Kaynak: Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 2004, s.56. Temel ihtiyaçlar maliyetine göre yoksulluk kırsal kesimde eşitlikçi bir yapıdadır, bölgelerin kentlerinde ise ciddi yükselme eğilimi göstermektedir. Bu süreçte yoksulluğun yarısının 0-14 yaş grubunda olması yoksulluğun devamlılığını göstermektedir. Kırsal kesimdeki çocuk nüfus bu devamlılıkta önemli bir faktör d ür. Türkiye' de dünyadaki gelişmelere uygun olarak yoksulluk ve eğitim a rasında doğrudan ve büyük bir ilişki vardır. Ülkede yoksulların %95.27'sinin ya hiç eğitim almadığı ya da son derece düşük düzeyde kaldıkları görülmektedir. Yoksulluk ve eğitim arasındaki ilişkinin en karakteristik örneği kırsal alanda kadın nüfusun yoksulluğun önenili bir parçası olduğu gerçeğidir. Çalışma durumu açısından ev hanırnı, yaşlı, öğrenci ve işsiz olmak risk arz etmektedir. Ücretsiz aile işçileri ve kendi hesabına çalıyar olmak yoksullaşma riskini arhrmaktadır. Maaş ve ücretli geliri ve tarım geliri yoksullaşma riskini arhrmaktadır. Tarım ve arınancılık en önde gelen yoksullaşma taşıyan sektörlerdir. Kentlerde ise imalat, inşaat ve ticaret sektörleri yoksulluk riski taşırnaktadır. 5 s Yoksulluğun bölgesel, cinsiyet ve sektörler açısından taşıdığı risk belirlemesi için bkz: Birinci Sosyal Hizmetler Ş urası, 2004, s. ll.

10 380 GÜNÜMÜZDE AİLE Türkiye'de Aile Yoksulluğu'nun Temel Boyutlan Türkiye'de yoksulluğun devamlılık boyutunda tarih başta yer alır. Buna göre Türkiye Cumhuriyetinin tarihten, Cumhuriyet öncesinden devraldığı bir yoksulluk olgusu ve kültüründen söz edilebilir. Uzun savaşlar sonucu ortaya çıkan toprak kayıplan bu topraklarda insan hareketliliğinin (göç vs.) başlıca nedenleri arasındadır. Mono-kültürel tarımın değer kaybı ile birleşen göçler kırsal sakinierin kentlere yığılmalarına neden olınuştur. Cumhuriyete intikal eden bu tarihsel gerçeklik bin dokuz yüz elliler Türkiye' sinde yoğunlaşan kente göç hareketiyle yoksulluğu üreten ve geliştiren bir demografik dalga olınuştur. Bu dönemin ana karakteri hızlı nüfus arhşı ve tarımsal ekonominin geleneksel aile işlehnelerini dolayısıyla nüfusu besieyecek yeterlikten yoksun oluşudur yılında 18.9 milyon olan ülke nüfusu 2004 itibariyle 70 milyona ulaşmışhr. 1945'te kent olarak adlandırılabilecek yerleşim birimlerinde 4.7 milyon insan yaşarken bugün 50 milyonu aşkın kişi kentlerde yaşamaktadır. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyetin ilk yıllarında %25'i köylerde yaşayan tarım ağırlık bir ülkeden %70'i kentlerde yaşayan bir ülke haline gelmiştir. Sorun da budur. Kentlerin yeni sakinleri vasıf gerektirmeyen işlerde çalıştılar: Taşeronluk, inşaat işçiliği, işportacılık, garsonluk, odacılık, çöpçülük, kapıcılık, seyyar salıcılık vs. Öte yandan kent hayalının aynı zamanda yeni sorunlarının da öznesi oldular. Adı yoksullukla anılan gecekondu ve varoş olgusu bu sürecin sonunda ortaya çıkh ve gelişti. Bugün mevcut nüfusun on beş milyonuiıun gecekondularda oturduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan %33'ü İstanbUl, %30'u Ankara, %12'si İzmir, %5'i Bursa, %16'sı da diğer kentlerde yer cilıyor. Türkiye' de gecekondu tarihsel faktöde birlikte yoksulluğu besleyen ö nemli bir kaynak alına özelliğini sürdürmektedir. Esasen bu olgu yalnıza Türkiye gerçeğini değil ll. ve lll. Dünya ülkelerinin başta gelen sorunudur. Yoksul ve vasıfsız insanlan kentlere çeken toplumsal gerçeklik önemini korumaktadır. Bu çekimle oluşan yenidünya kentleri yani nüfusu on milyonu aşan devasa kentler açlık, evsizlik, işsizlik gibi devasa kent sorunlarıyla karşı

11 YOKSULLUK ve AİLE 381 karşıyadır. Vasıf gerektirmeyen işlerde çalışan milyonlar (gecekondu ve varoş sakinleri) kentlerde gerçek ekonominin oluşmasını engellemektedir. Bu olgu giderek kentlerdeki yoksulluğu kırsal yoksulluktan daha tehlikeli hale getirmektedir. Bu yeni yoksulluk benzer dünya kentlerinin olduğu gibi Türkiye'nin de önemli sorunudur. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Jakop Simonsen' in işaret ettiği gibi Türkiye' de, "geleneksel aile ve arkadaş bağı sayesinde kolaylıkla ortadan kaldırılması mümkür[ olmayan 'yeni yoksulluk'ta arhş" vardır. Bu gruba girenler daha çok kentlerde yaşıyor ve aileleri, arkadaşları, komşuları dahil kimseden yardım alamıyor. Türkiye'de nüfusun yüzde 42'sinin günlük gelirinin 4 doların (yaklaşık 5.5 ytl) alhndadır.6 Bu sonuncusu olayın ciddiyetini ortaya koymak için yeterli bir orandır. Esasen bu belirlemede yani "yeni yoksulluk" gerçeğinde, Türkiye' de yoksulluğun ekonomik boyutlarını da aşan bir yönü olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da değişimden kaynaklanan sorunlarla oluşan yeni toplumsal tabloda görebilmek mümkündür. Türkiye' de sosyal sermayeye nitelik, yön ve doğrultu kazandıran toplumsal etkenler (alışkanlıklar, toplumsal değerler, inanç ve felsefeler) görünür bir yozlaşma yaşamaktadır. Bu durum değişimin temposu arthkça daha da belirginleşmekte başta yoksulluk olmak üzere ülkenin toplumsal sorunlarını arhrmaktadır. Eğitim yetersizliğinin üzerine gelen vasıfsızlık ve mesleksizlik yoksulluğun görünen kollarından biri olarak yozlaşmanın debisini derinleştirmektedir. "6u tablonun ortaya çıkardığı Türkiye fotoğrafının her bir karesini oluşhıran yanlı~ değer ve toplumsal kabuller şöyle sıralanabilir: * Çalışma ve iş, değerlerin kaynağı olarak görülmemektedir. "Şans", "tanıdık", "torpil" ve "ilişki" gibi etkenleri daha işlevsel hale getiren bir toplumsal sistem öne çıkmaktadır. 6 ]akop Simonsen'in bu açıklamalan için bkz: "28 milyon Türk, günde 5.5 liradan az kazanıyor", Radikal Gazetesi,

12 T 382 GÜNÜMÜZDE AİLE *Toplumsal sistem çalışmayı ve performanslan değil de ilişkileri ödüllendirmektedir. Bu durum geniş kitlelerde çalışmanın getireceği sonuçlara karşı kuşku ile yaklaşan bir tutuma yol açmaktadır. "Çalışacaksın da ne olacak", "yan yatan da bir çamurabatan da bir", "okuyacaksın da ne olacaksın?", "okudun da ne oldu?" vs. gibi pratik algılama denemeleri bu tutumu pekiştirmektedir. * Bilgi ve eğitimi değerlerin kaynağı olarak görmeyen kitleler yaşama stratejilerini kültürel ilişkileri (hemşehrilik, cemaat, demek vs.) üzerinde geliştirmeyi daha çok gerçekçi ve tercihe şayan görmektedirler. Tanıdıklarıyla iş yapmak, tanıdıklarına iş yapmak ve yaphrmak gibi adeta akraba kültü yaratan bu ağ performansa ve uzmanlığa değil de mensubiyetine güvenen bir değer üretrnektedir. '~. * Hemşehrilik ve toplumsal mensubiyet duygusu yaşamı kolaylaşhran himayeci bir kültürel değer haline getirilmiştir. Gecekondulaşma ve hatta gettolaşmanın da nedeni olan bu değer, himaye ve onun kanatlarının yeterli bir dünya olarak algılanmasının bir nedenidir. Himaye sultasının sunduklarıyla yetinen kanaatkar insan görünüşünün sınırlarını çizen bir ilişki biçimidir bu. ı il J Kolay para kazanma duygusu bu yoldaki somut örneklerden güç almaktadır. Geniş kitlelerin bu görünür eğilimi başta medya olmak üzere bazı topltımsal kurumlar vasıtasıyla her vesile ile canlı tutulmakta, özendirici ve hatta teşvik edici bir söylem sosyal dolaşıma sürülmektedir. Bu bakımdan son yıllarda yoksul kitleler görsel medyada dürüst bir ömre sığdırılamayacak olan kazanırnlar üzerine kurulu yaşam standartlarının gölgesine itilmektedir. Bu tablo istatistikierin ortaya koyduğu Türkiye gerçeğinin gerçek bir sosyolojik zeminidir. İstatistikler sınırlı ve daha çok biçimsel olan boyut öne çıkarırlar. Bu, iyimserliğe götürebilecek şekli bir durumdur. Ancak, işin sosyolojik boyutu hiç de böyle olmadığını kanısını uyandırır. Bu zemin ilginç bir biçimde Türkiye' de tipik bir yoksulluk kültürünün varlığına işaret etmektedir.

13 YOKSULLUK ve AİLE 383 Türkiye'deki yoksulluk kültürü kendi içinde çeşitlenen güven ve himaye üniteleri etrafında gelişmektedir. Cemaat eksenli bir toplumun günlük yaşamını sübvanse eden bu değerler, birilerinin yaşamını garanti ederken, birilerini de verdikleri garanti ve himaye karşılığında güç ve iktidar sahibi yapmaktadır. Bu bağlamda denilebilir ki, yoksulluk Türkiye' de birbirine güç veren ve birbirini üreten bir ilişki biçiminin kitlesel muhatabı olarak ortaya çıkmaktadır. Birbirinin varlık nedeni olan muhataplar ise ilginç bir biçimde bu durumdan memnun görünmektedirler. Yoksullar dünyanın her yerinde toplumun en güçsüz ve çaresiz kesimlerini teşkil ederler. Onları yoksulluğa iten nedenler bizatihi yoksulluğun kendi manhğı ve şartları içinde sürdürülebilir bir olguya dönüşmesinin de nedenidir. Yoksulluk ve Aile Aile kurumu, yoksulluğun insan ve toplumlar için ifade ettiği önemin test edildiği gerçek bur sosyoloji laboratuarıdır. Yoksulluğun nasıl bir insanlık dramına yol açhğı ancak aile öykülerinde gerçek fotoğrafını üretir. Bir annenin ya da babanın sokaklarda, kaldırımlarda, lokanta ve restoran önlerinde yenenleri görüp de iç geçirmesin diye, mağaza ve reyonlarda gördüklerine imrenmesin diye elinden tuttuğu çocuğunu sürekli meşgul ehnek zorunda kalmasını, çocuğu karşısında duyduğu mahcubiyeti aile olmadan anlatabilmek ve ~ayabilmek mümkün müdür? Bugün Türk ailesinin önemli bir bölümünde böylesi yaygın bir psikoloji olduğuna tanıklık ehnek fazla bir karamsarlık olmasa gerektir. Aile yoksulluğu, yoksulluk olgusunun nirengi noktasıdır. Çünkü aile geçmiş ve gelecek arasında bir köprüdür. Yoksulluk bu köprüyü tam ortadan yıkabilecek birincil bir sosyal olaydır. Yeterince çalışamayan, yeterli beslenemeyen, yeterli eğitim alamayan, yeterince eğlenemeyen, yeterince kendini ifade edemeyen, toplumsal hayalın lezzetlerini yeterince tadamayan aileler ve onlardan meydana gelen bir toplumun sağlam ve sağlıklı bir toplum olması mümkün değildir. Bütün bunları toplumun bir bölümünün yapıyor olması da en az bu ilk toplumsal tablo kadar tehlikelidir. "Kimi yer kimi ba-

14 384 GÜNÜMÜZDE AİLE kar/ kıyamet ondan kopar" özdeyişide esasen bu toplumsal çelişkiyi anlam. Bu durumda aile yoksulluğu sadece bir devlet sorumluluğu olmaktan çıkıyor, bütün bir toplumun ve toplumdaki tüm toplumsal kesimlerin sorunu haline dönüşüyor. Türkiye'de nüfusun %15'i göreli yoksulluk, %1.36'sı gıda yoksulu (açlık sınırının altında) %27'si de gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altındadır. ihtiyatlı resınl metinler de nüfusun önemli bir oranının gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırına çok yakın olduğunu teyit etmektedir.? Bu tablo aile bazında anlam kazanır. Buna göre Türkiye' de nüfusun yarısı yoksulluğun bir şekilde ve belirli tonlarda etkisi altındadır. Hale halkı açısından bu tabioyu o luşturan sayısal gerçek ise şudur: Türkiye'de hane halklarının %43'ü yoksuldur. Türk ailesi gelir dağılımındaki adaletsizliğin üzerinde gelen 2001 yılı ekonomik krizinden ziyadesiyle etkilenmiştir. Sokağa yansımayan sosyoekonomik sorunlar toplumda belki yalnızca bu ülkeye özgü sosyal bir iç kanamaya neden olmuştur. Aile işte bu sosyal iç kanarnarım sıkıntılarını derinden yaşayan gerçek bir mikroorganizmadır. Akrabalarını, çocuklarını, annebabasını, torunlarını ekonomik krizden etkilenmesinler diye aynı çatıya toplayan aileler bu zorunlu dayariışmarıın hesapta olmayan sorunlarını yaşadılar.., Arjantin' de yağma ve ganimet telaşıyla sokağa yansıyan sorunlar, bizde aile ortamlarında kol kırılır yen içinde kalır şeklindeki bir toplumsal değerle ört bas edilmeye çalışıldı. Yen içinde kalan kolun ise nasıl bir tahammül sınırları içinde olduğu da çoğu kez görmezden gelindi. Doğrusu bu boyut gerçek bir sosyolojik araşhrma konusudur. Kriz döneminde Türk toplumu geleneksel aile ve arkadaşlık bağları ile böylesi değerlerin ortaya koyduğu dayanışma ruhundan elbetteki güç ve destek almışhr. Ama toplumsal gerçekliğin böyle bir çözümü kendi içinde nasıl amorti ettiği açık değildir. Kendi içine kıvrılan, kendi dünyalarına çocukları ve torunları, gelinleri ve damatları, anneleri ve kayınvalideleriyle kapanan bu insanlar üzerinde ekonomik baskı- 7 Bu ihtiyatlı belirleme için bkz.: Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri Raporu, 2005, s. 13.

15 YOKSULLUK ve AİLE 385 nın yol açhğı psiko-sosyal sorunlar henüz irdelenmedi. Ama görünen köy kılavuz istemez derler. Eğer böyleyse bu ülkenin 2001 ekonomik krizinde tam bir sosyal iç kanama yaşadığı rahatlıkla söylenebilir. Bunun sosyolojik açıklaması şudur: Ekonomik kriz Türk ailesini ve aile yapısını esaslı bir biçimde sarsmışbr. Olay öylesine bir etki getirmiştir ki benzer ve fakat daha hafif gelen dalgalarda (1991, 1994, 1998 ekonomik krizleri) işlevsel olan değerler bu devasa dalga karşısında bocalamışbr. Esasen bu değişim karşısında ona hazır olmayanların yaşadıklarıdır, bu acı tecrübe de bunun bir kanıhdır. Türkiye'de çalışmayı profesyonelce yapan nüfus 17 milyondur. Bu rakamın büyük çoğunluğu erkektir. Evine ekmek götüren, ev geçindiren çoğunluk erkek olunca krizin hangi noktadan ve ne ölçüde Türk ailesine darbe getirdiği kolaylıkla anlaşılabilir. Durumu, kadını toplumsal hayata hazır olmayan hanelerin dayanışma gerektiren durumlarda nasıl bir zaaf içinde olduklarını sınandığı bir olay olarak anlamak gerekir. O nedenle bu son olay belki de böylesi bir faktörün öne çıkhğı bir örnek olarak yoksul haneleri ve aileleri daha da yoksullaşhrmışbr. Ailenin yoksullaşması ailenin toplumsal hayata uyumunu zorlaşbrınaktadır. Kadın ve çocuklar bu zorluktan öncelikli olarak etkilenrnektedir. Bir diğer deyişle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engeliller yoksul ortamların öncelikli olarak risk grubu içinde yer alırlar. Çünkü yoksulluğun toplumsal hayatla aile arasında oluşturduğu mesafe, aileyi kendi içine itrnekte, kapalı devre bir yaşama zorlamal<tadır. Şiddet, aile içi taciz, intihar vakaları, alkol ve sigara benzeri alışkanlıklardaki arbş, çocuk suçluluğu gibi krirninal olaylar kapalı devre yaşarnın doğurduğu sancıların doğal toplumsal sonuçlandır. Kadın ailenin yoksullaşmasının odak noktasıdır. Ailede dirlik ve düzenliğin, huzur ve mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanması, topluma yararlı ve hayırlı evlatlar yetiştirmede anahtar rol anneye düşmektedir. Yoksul annenin bu denli önemli bir rolü sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi, aileyi idare etmesi elbette ki zordur.

16 386 GÜNÜMÜZDE AİLE İstatistikler anne ve çocuk, anne ve aile ilişkilerinin bu nazik ve önemli boyutunu doğrular niteliktedir. Türkiye' de 14 ve 44 yaş arası yaklaşık anne okuma yazma bilmemektedir. Annenin eğitimsiz olduğu durumlarda, beş yaş alh ölüm hızı binde 61 ve binde 73 arası değişmektedir. Doğum öncesi bakımm alınmadığı durumlarda bu hızın binde 95' e yükseldiği saptanmıştır.s Sonuç Aile yoksulluğu, yoksulluk olgusunun en önemli eylem ve tecrübe alanıdır. Ailedeki yoksulluk toplumun önde gelen sosyal sorunlarmdandır. A daletsiz gelir dağılımı, yüksek enflasyon, çağa uygun eğitim olanaklarmdan yoksun olma, aileye yönelik devlet düzeyinde uzun erimli politika ve projelerin üretilememesi vs. ailenin mevcut ekonomik temponun gerisinde kalmasının görünür nedenleridir. Yanlış inanç ve değerlerden gelen azla yetinme, kadercilik gibi kültürel unsurlarla birlikte aile yoksulluğunun temel faktörleri tamamlanmış olur. Öneriler,,, li ')' Yoksulluk bundan böyle küresel bir sorundur. Yoksul aileler, yoksul komşular nasıl ki bir toplumun umuru olması gereken bir sorun olarak kabul görmek durumundaysa, yoksulluk ve yoksul ülkeler de dünyanın ve daha önemlisi zengin ülkelerin kayıtsız kalamayacağı bir sorundur. Dünya liderleri, 2000 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Bin Yıl zirvesinde bir araya gelerek, dünyanın en temel sorunlarının çözümü için ortak hedefler belirlemeye çalışmışlardır. Bu kapsamda, yoksulluğun azalhlması, açlık, hastalıklar, çevresel bozulma gibi konulara çözüm getirilmesi amacıyla "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri" belirlenmiştir yılında Meksika' da düzenlenen Monterrey Konferansmda (the International Conference on Pinaneing for Development in Monterrey) ise, 8 Buradaki sayısal bilgiler için bkz.: Bin yıllık Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2005, s. 36.

17 YOKSULLUK ve AİLE 387 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke temsilcileri yeni bir ortaklık üzerinde mutabakata varmışhr: Gelişmekte olan ülkeler kendi kalkınma programlarında, Bin Yıl Hedefleri'nin gerçekleşmesi için gerekli politikalan uygulayacaklar, buna karşılık uluslararası kuruluşlar da aralarında işbirliği yaparak, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek amacıyla yardım, ticaret, borçların silinmesi ve yahrımlar yoluyla yoksulluğu azalhp kalkınınayı arlıran bir ortamın yarahlması için çalışacaklardır. Bu çerçevede, ülke temsilcileri özellikle gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın finansmanında karşılaşılan güçlükleri a zaltmayı ele almışlardır. Amaç, yoksulluğu ortadan kaldırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınınayı teşvik etmektir. Yine 2002 yılında, Johannesburg, Güney Afrika' da sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir zirve düzenlenmiştir. Söz konusu zirvede, sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası gündemin en temel unsuru olduğu bir kez daha teyit edilmiş ve yoksullukla savaşılması ve çevrenin korunması gibi konularda küresel adımlara yeni bir ivme kazandırılmışhr. Zirvede, sürdürülebilir kalkınma anlayışı genişletilmiş ve güçlendirilmiştir. BM Bin Yıl Zirvesinde kabul edilen Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin, ilk beş yıllık uygulaması BM 60. Genel Kurulu sırasında, Eylül2005 tarihlerinde düzenlenen zirvede gözden geçirilmiştir...' BM, Binyıl Zirvesi sonrasında tüm ülkelerden, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yönünde mevcut durumlarını ve uygulanacak politikalan gösteren ülke raporlan hazırlamalarını talep etmiştir. Bu çerçevede, Devlet Planlama Teşkilalı (DPT), "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Türkiye Raporu" nu hazırlamışhr.9 DPT'nin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Türkiye Raporu, BM' in Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Türkiye özelinde gerçekleştirilmesi esprisine dayanmaktadır. Bu çerçevede mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak, tüm bi- B.M.'ler Bin Zirvesi ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri konusunda burada verilen bilgiler için bkz.: Special high level meeting of ecosoc with bretton woods institutions and wto, April 18, 2005, Hazırlık Dokümanlan.

18 388 GÜNÜMÜZDE AİLE reylerin temel eğitim almasım sağlamak, kadınların durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, çocuk ölümlerini azaltmak, anne sağlığını iyileştirmek, HIV 1 AIDS, sı tma ve diğer salgın hastalıkların yayılımını durdurmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, kalkınma için küresel ortaklıklar geliştirmek Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Esasen bunlar aile merkezli bir yoksulluğun giderilmesinde de ahiması gereken ö nemli siyasal ve toplumsal adımlardır. Tüm bireylerin eğitimine paralel olarak kadının konumunu güçlendirme çerçevesinde kadın erkek eşitliği konusunda alınabilecek ciddi gelişmenin de yolunu açacaktır. olumlu sonuçlar elbette aileyi toplumla barışmacak ilk Öneriler (Maddeler halinde) Nüfusun mutlak ve göreli yoksulluk dilimine giren bölümü (%20+%20) devlet tarafından desteklenmelidir. Özellikle çocuklu aileler~ devlet eğitim masrafı adı allında bir fon ayırmalıdır. Toplumun en yoksul ve korumasız kesimlerine yönelik hizmetleri üstlenecek "sosyal girişimcilik" teşvik edilmelidir. Bu girişimciliğin özünde yoksul kesimin ihtiyaç duyduğu bir ürünü ya da hizmeti onun salın alabileceği bir fiyata mal edebilmek düşüncesi yer alır. Yoksul aileleri ekonomiye katacak önlemler alınmalıdır. Bu çerçevede ev içi üretim ve aile işletmeciliğimodeli teşvik edilmelidir. Vergi sistemi yoksulları ve dar gelirlileri gözetecek bii: dengeye kavuşturulmalıdır. Bu amaçla vergilendirilmede ailenin toplam geliri ve harcamaları, eğitim, sağlık, konut, ulaşım gibi temel ihtiyaçları esas alınmalıdır. Yoksullarmyaygın ve örgiin eğitim kurumlarından yaralanmaları hususu özel ve farklı bir sorun olarak programlanmalıdır. Bu amaçla; * Anne ve babalar eğitilmeli, * Ailede eğitim, sağlık, üretim, tüketim bilgisi ve bilinci geliştirilmeli,

19 YOKSULLUK ve AİLE 389 *Yoksul çocukların eğitimi için sivil toplum kuruluşlarının katkıları teşvik edilmeli, * Örgün eğitim olanağı bulamayan anne ve babaların yaygın eğitimden yararlanmaları sağlanmalı,. *Ev kadınlarına beceri kazandıracak kurs ve seminerler açılmalıdır. Yoksulluk medya kurumunun da özel bir sorumluluk alanıdır. Medya böyle bir sorumluluğa uygun yayın politikası izlemelidir. Yoksulluğun kültürel boyutu aile yoksulluğunun önemli bir alanıdır. Türkiye' de tarih ve geleneğin beslediği bu alan ka dereilik ekseninde ortaya çıkıp gelişmiştir. Yoksulluğu derin bir kaderci anlayışla karşılayan insanlar zamanla bunu bir yaşam biçimine dönüştürmüşlerdir. İşin bu yönü özel bir önem arz etmektedir. Bu tablo Türkiye açısından şu karakteristiklere sahiptir: Çalışma ve iş, değerlerin kaynağı olarak görülmemektedir. "Şans", "tarudık", "torpil" ve "ilişki" gibi etkenleri daha işlevsel hale getiren bir toplumsal sistem öne çıkmaktadır. Toplumsal sistem çalışmayı ve performansları değil de ilişkileri ödüllendirmektedir. Bu durum geniş kitlelerde çalışmanın getireceği sonuçlara karşı kuşku ile yaklaşan bir tutuma yol açmaktadır. "Çalışacaksın da ne olacak", "yan yatan da bir çamurabatan da bir", "okuyacaksın da ne olacaksın?", "okudun da ne oldu?" vs. gibi pratil( algılama denemeleri bu tutumu pekiştirmektedir. Bilgi ve eğitimi değerlerin kaynağı olarak görmeyen kitleler yaşama stratejilerini kültürel ilişkileri (hemşerilik, cemaat, demek vs.) üzerinde geliştirmeyi daha çok gerçekçi ve tercihe şayan görmektedirler. Tanıdıklarıyla iş yapmak, tanıdıklarına iş yapmak ve yaptırmak gibi adeta akraba kültü yaratan bu ağ performansa ve uzmanlığa değil de mensubiyetine güvenen bir değer üretmektedir.

20 390 GÜNÜMÜZDE AİLE Hemşerilik ve toplurnsalmensubiyet duygusu yaşarnı kolaylaşhran hirnayeci bir kültürel değer haline getirilmiştir. Gecekondulaşrna ve hatta gettolaşrnanın da nedeni olan bu değer, himaye ve onun kanatlarının yeterli bir dünya olarak algılanmasının bir nedenidir. Himaye sultasının sunduklanyla yetinen kanaatkar insan görünüşünün sınırlarını çizen bir ilişki biçimidir bu. Kolay para kazanma duygusu bu yoldaki somut örneklerden güç almaktadır. Geniş kitlelerin bu görünür eğilimi başta medya olmak üzere bazı toplumsal kururnlar vasıtasıyla her vesile ile canlı tutulmakta, özendirici ve hatta teşvik edici bir söylem sosyal dolaşıma sürülrnektedir. Bu bakırndan son yıllarda yoksul kitleler görsel medyada dürüst bir örnre sığdırılarnayacak olan kazanırnlar üzerine kurulu yaşarn standartlarının gölgesine itilrnektedir. Bu konuda siyaset kurumuna düşen sorumluluklar ise hükümet ve yerel yönetimler bağlamında ayrışrnaktadır. Buna göre; * Yoksulluk sorunu siyaset kurumu için politik çıkarların ötesinde ciddi bir toplumsal bir konu olarak kabul görrnelidir. 1, ' f, * Sorun hükümetler ve yerel yönetimlerle işbirliğine olanak verecek projeler çerçevesinde ele alınmalıdır. * Yoksulluğun temel nedenleri arasında bulunan yolsuzluk, haksız kazanç ve spekülatif gelire fırsat vermeyecek önlemler alınmalıdır. * Yoksullar aleyhine olan ekonomik yaklaşım ve uygularnalar yoksullar lehine pozitif ayırırncılığa denk düşecek bir icraat ve felsefeye oturtulmalıdır. * Devlet ailenin ekonomik refahı konusunda aile eksenli projeler üretilmesini teşvik etmelidir.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28/02/2011 tarihinde yayımlanan 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için; KONDA dan araştırma verileri. 8 Mart 2015

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için; KONDA dan araştırma verileri. 8 Mart 2015 için; KONDA dan araştırma verileri 8 Mart 2015 Cinsiyete göre eğitim seviyesi grupları Eğitim seviyeleri/ Kadınlar* Eğitim seviyeleri/ Erkekler* Lise 22,9 Üniversite 9,2 Okuryazar değil 9,7 Üniversite

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

Araştırma Raporu. GK7 Sosyal ve Kültürel Komite. Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk. Pozisyon: Başkan.

Araştırma Raporu. GK7 Sosyal ve Kültürel Komite. Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk. Pozisyon: Başkan. Forum: Sorun: Yazar: GK7 Sosyal ve Kültürel Komite Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk Deniz Kuter Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Bu seneki tartışma konularımızdan biri

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

Yoksul, ayakkabı zengin araba peşinde

Yoksul, ayakkabı zengin araba peşinde Tarih: 15.04.2012 Sayı: 2012/5 EN ZENGİNLER, EN YOKSULLARIN TÜRKİYE HARCAMA GÖRÜNÜMÜ Yoksul, ayakkabı zengin araba peşinde Türkiye deki 19 milyon ailenin en zengin yüzde 20 lik ve en yoksul yüzde 20 lik

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 i Bu sayıda; 2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları; 2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi Verileri, Hazine İhalelerindeki gelişmeler

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008

Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması. Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008 Beslenme Programlarının Yürütülmesinde Toplum Katılımının Sağlanması Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 6 Mart 2008 Toplumun Kalkınması Toplumu Oluşturan Bireylerin Sağlığı ile İlişkilidir Beslenme Sağlığın

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

GÖSTERGELER ENFLASYON. Özel sektörün dış borcu rekor düzeyde (Milyon $) TÜFE nin ilk çeyrek-son üç çeyrek seyri (%)

GÖSTERGELER ENFLASYON. Özel sektörün dış borcu rekor düzeyde (Milyon $) TÜFE nin ilk çeyrek-son üç çeyrek seyri (%) Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON 12,50 10,50 7,50 5,00 2,50 0,00 04 05 06 07 ENFLASYON Merkez Bankası nın 18 Mart taki Para Politikası Kurulu Toplantısı ndan sonra yapılan açıklamada,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE İŞÇİ VE MEMUR KONFEDERASYONLARININ YOKSULLUK SINIRI KONUSUNDAKİ ARAŞTIRMALARININ SONUÇLARI Ülkemizde

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/39 24.06.2009 YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI Seyfettin Gürsel, Burak Darbaz, Ulaş Karakoç Yönetici Özeti Yeşil Kart uygulaması, herhangi

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Fırsat Maliyeti. Ayşe Güler Şubat 2007

Fırsat Maliyeti. Ayşe Güler Şubat 2007 Fırsat Maliyeti Ayşe Güler Şubat 2007 Ekonomi İnsanların ve toplumların para kullanarak ya da kullanmadan, zaman içinde çeşitli mallar üretmek ve bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 i Bu sayıda; 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Gelir düşerken, gelirin dağılımı düzelir mi?

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı