Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri"

Transkript

1 Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri DOI NO: /JSS.6178 Osman Metin 1 Öznur Koyuncu 2 Özet S n r kap lar n n bulunduklar bölgeye hayat n çok alan nda etkileri söz konusudur. s n r kap lar ndan isi de Gürcistan/Sarp S n r Kap s d r. Gürcistan la karş l kl vizelerin kald r lmas yla likte Sarp s n r kap s karş l kl serbest geçişlere aç lm şt r. Hopa da yaşayanlar bu durumdan olumlu/olumsuz etkilenmişlerdir. çal şmada Gürcistan/Sarp s n r kap s n n karş l kl serbest geçişlere aç lmas n n Hopa daki ler üzerine etkileri araşt r lm şt r. etkilerin ekonomi, eğitim, sağl k turizm sektörleri ile nas l şekillendiği ele al nm şt r. Çal şmada önce ye dair teorik bilgiler rildikten sonra araşt rma bulgular na geçilecektir. çal şma sosyolojik araşt rmad r. Nitel araşt rma tasarlanan bu çal şmada derinlemesine mülakat tekniği kullan lm şt r. Anahtar Kelimeler: Hopa,, s n r kap s. The Effects of Sarp Border Crossing, on The Families Living in Hopa Abstract Border crossing impact many different areas of life in the regions in which they are found. One such border crossing is the Georgia/Sarp Border Crossing. In addition to the lifting of visa requirements for Georgia, the Sarp border corssing has also been opened. Residents of Hopa ha been positily and negatily affected by this change. This study will look at the effect on the families of Hopa of free bilateral crossings with the opening of the Georgia/Sarp border crossing. The ways in which the economy, education, health and tourism sectors ha been shaped by it will be discussed. This study will present theoretical information aboot the family before presenting the findings of the research. This study is a sociological study. An in-depth interview technique has been devised for use in this study as qualitati research. Key Words: Hopa, family, border crossing. 1 2 Öğretim Görevlisi, Afyon Kocatepe Ünirsitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Sosyolog. Aile Dan şman. 1

2 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 Giriş Sosyoloji disiplini için kurumu, toplumsal yap y ortaya ç karmas aç s ndan önemlidir. Aile, toplumdaki eylerin arada bulunmalar n sağlayan incil etkiye sahip sosyal gruplar n baş nda gelmektedir. Toplumu oluşturan, günün koşullar na göre yaşad ğ değişim, Giriş geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini sağlamaktad r. Sosyoloji disiplini noktada, için bu çal şma kurumu, ile Hopa da toplumsal yaşanan yap y değişim ortaya ç karmas dönüşümün aç s ndan sosyal önemlidir. kurumu ile ilişkisi Aile, toplumdaki ele al nmaktad r. eylerin arada bulunmalar n Sovyet sağlayan Sosyalist incil Cumhuriyetler etkiye Birliği nin sahip sosyal dağ lmas n n gruplar n ard ndan baş nda gelmektedir. her anlamda Toplumu zor koşullar oluşturan yaşayan, Gürcistan günün için koşullar na Sarp s n r göre kap s yaşad ğ adeta değişim, kurtuluş geçirdiği olmuştur. dönüşüm Sarp s n r toplumun kap s n n yeni durumlara aç lmas yla göre hem şekillenmesini daha önce sağlamaktad r. inden ayr lmak noktada, zorunda bu kalan çal şma akrabalar ile Hopa da buluşmuş yaşanan hem değişim Doğu dönüşümün Karadeniz halk sosyal komşusuyla kurumu ile tan şm şt r. ilişkisi ele al nmaktad r. Kap n n aç lmas olumlu olumsuz Sovyet pek çok Sosyalist durumu Cumhuriyetler beraberinde getirmiştir. Birliği nin Başta dağ lmas n n kurumu ard ndan olmak her üzere anlamda ile ilişkili zor koşullar ekonomi, yaşayan eğitim, Gürcistan sağl k gibi için pek Sarp çok s n r alan kap s bu kap dan adeta kurtuluş olumlu ya olmuştur. da olumsuz Sarp etkilenmiştir. s n r kap s n n aç lmas yla hem daha önce inden Kap n n ayr lmak etkileri zorunda kişilere kalan göre değişmektedir. akrabalar buluşmuş İnsanlar n hem sahip de olduğu Doğu Karadeniz sosyal statüler halk roller, komşusuyla bu değişikliğin tan şm şt r. en büyük Kap n n faktörüdür. aç lmas Bir olumlu pansiyon olumsuz işletmecisi pek için çok çok durumu olumlu beraberinde etkilerden getirmiştir. bahsedilebilirken, Başta kurumu içerisinde olmak eş üzere konumunda ile olan ilişkili kad nlar ekonomi, için eğitim, böyle sağl k olmayabilmektedir. gibi pek çok Ayr ca alan bu çocuk kap dan olumlu gençlerde ya etkilenmişlerdir. da olumsuz etkilenmiştir. Kap n n S n r kap s ndan etkileri kişilere geçişler göre 2011 değişmektedir. y l na kadar İnsanlar n pasaportla sahip yap l yordu. olduğu sosyal Ancak statüler 2011 y l nda roller, sadece bu değişikliğin lira en rip büyük nüfus faktörüdür. cüzdan n Bir pansiyon gösterip işletmecisi Gürcistan a için geçiş çok yapmak olumlu etkilerden mümkün olmuştur. bahsedilebilirken, S n r kap s n n içerisinde özellikle eş konumunda serbest geçişe olan aç lmas ndan kad nlar için böyle sonra olmayabilmektedir. Hopa n n sosyo-ekonomik Ayr ca çocuk yap s gençlerde değişmiştir. etkilenmişlerdir. Araşt rma bu değişimi sosyolojik inceleyerek var olan n ortaya ç kar lmas S n r kap s ndan ya anlaş lmas nda geçişler 2011 etkili y l na olacakt r. kadar pasaportla yap l yordu. Ancak 2011 y l nda sadece lira rip nüfus cüzdan n gösterip Gürcistan a 1. geçiş Teorik yapmak Çerçe mümkün olmuştur. S n r kap s n n özellikle serbest 1.1. geçişe Aile aç lmas ndan sonra Hopa n n sosyo-ekonomik yap s değişmiştir. Araşt rma bu değişimi sosyolojik inceleyerek var olan n ortaya ç kar lmas çal şmada ya anlaş lmas nda kurumu önemli etkili olacakt r. yer tutmas ndan dolay ye dair k sa teorik bilgilere yer rilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan meydana gelmiş sosyolojik imlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal gruplar n 1. en önemlisidir. Teorik Çerçe Aile ayn zamanda toplumda insanlar n arada bulunmalar na 1.1. yard mc Aile olan kurumdur. Dolay s yla toplumun temelinde yer çal şmada al r. kurumu önemli yer tutmas ndan dolay ye dair k sa Sosyal teorik bilimciler bilgilere yer rilmiştir. tan m n n Toplumlar yap labilmesi sosyal s n rlar n n gruplardan meydana çizilebilmesi gelmiş için sosyolojik farkl ölçütler imlerdir. kullanm şlard r. Aile de toplumu Kimisi ayn oluşturan çat alt nda sosyal gruplar n oturanlar, en kimisi önemlisidir. kan bağ Aile ile ayn ine zamanda bağl toplumda olanlar insanlar n kimisi ise çocuk arada bulunmalar na yard mc olan kurumdur. Dolay s yla toplumun temelinde yer al r. Sosyal bilimciler tan m n n yap labilmesi s n rlar n n çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanm şlard r. Kimisi ayn çat alt nda 2 oturanlar, kimisi kan bağ ile ine bağl olanlar kimisi ise çocuk

3 O. Metin vd. / Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri yetiştirilen ortam nitelemiştir. K saca, zaman mekan boyutlar nda nicel nitel değişiklikler gösteren imdir. Günümüzde, çoğu kez anne, baba çocuklardan oluşan im yetiştirilen tan mlanmaktad r. ortam nitelemiştir. tan m, evrensel K saca anlamda, zaman yi değil, mekan boyutlar nda sadece belirli nicel nitel biçimi değişiklikler olan çekirdek gösteren yi imdir. tan mlamaktad r. Çekirdek kavram ise modern zamanlara özgüdür. Canatan a (2011: 59) göre bu kavram, Günümüzde ilk kez, 1949 çoğu kez y l nda anne, antropolog baba çocuklardan Robert Murdock oluşan kullanm şt r. im Murdock, tan mlanmaktad r. dünya çap nda 250 tan m, toplumdan evrensel derlediği anlamda rilerden yi değil, hareketle sadece evrensel belirli kurum biçimi olduğu olan sonucuna çekirdek ulaşm şt r. yi tan mlamaktad r. Çekirdek kavram ise modern zamanlara özgüdür. Canatan a (2011: 59) göre bu çerçede kavram, ilk baz kez 1949 tan mlamalar na y l nda antropolog bak lacak Robert olursa, Murdock Hollanda n n kullanm şt r. resmi Murdock, tan m na dünya çap nda göre, 250 ya toplumdan den derlediği fazla çocuğun rilerden yetiştirildiği hareketle her yaşam evrensel ünitesine kurum denir olduğu (Canatan, sonucuna 2011: ulaşm şt r. 61). Anthony Giddens, evliliği iki yetişkin ey aras nda sosyal etkileşim görmektedir (Giddens, çerçede 2000: baz 140). Say n a tan mlamalar na (1990: 2) göre, bak lacak biyolojik olursa, ilişkiler Hollanda n n sonucu insan resmi türünün devam n tan m na sağlayan, göre, toplumsallaşma ya den fazla sürecinin çocuğun ilk ortaya yetiştirildiği ç kt ğ, her karş l kl yaşam ilişkilerin ünitesine belirli kurallara denir (Canatan, bağland ğ, 2011: o güne 61). Anthony dek toplumda Giddens, oluşturulmuş evliliği iki özdeksel yetişkin ey tinsel zenginlikleri aras nda sosyal kuşaktan etkileşim kuşağa aktaran, görmektedir biyolojik, (Giddens, psikolojik, 2000: ekonomik, 140). Say n a toplumsal, (1990: hukuksal 2) göre vb., yönleri biyolojik bulunan ilişkiler toplumsal sonucu insan imdir. türünün Erkal devam n (1985: sağlayan, 92) ise toplumsallaşma yi genel sürecinin nüfusu ilk yenileme, ortaya ç kt ğ, milli karş l kl kültürü taş ma, ilişkilerin çocuklar belirli kurallara sosyalleştirme, bağland ğ, ekonomik, o güne dek psikolojik toplumda biyolojik oluşturulmuş tatmin özdeksel fonksiyonlar n n tinsel yerine zenginlikleri getirildiği kuşaktan kurum kuşağa aktaran, görmektedir. biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan toplumsal imdir. Erkal (1985: 92) ise yi genel nüfusu Aileye yenileme, ilişkin daha milli kültürü çok taş ma, farkl tan m çocuklar vard r. sosyalleştirme, bunun ekonomik, gibi tan mlar n psikolojik hepsine biyolojik burada yer tatmin rmek fonksiyonlar n n çal şman n boyutlar n yerine getirildiği aşar. Yap lan kurum bütün bu görmektedir. tan mlamalarda ayn zamanda toplumsal hayattaki işlevlerine yer rilmektedir. işlevler, zaman mekan içerisindeki farkl Aileye tan mlamalar na ilişkin daha bağl çok farkl tan m değişmektedir. vard r. tür bunun gibi değişime tan mlar n örnek hepsine rmek burada gerekirse, yer geleneksel rmek çal şman n tan mlamalar nda, boyutlar n aşar. Yap lan işlevleri bütün ile bu modern tan mlamalarda zamanlara dair ayn olan zamanda çekirdek tan mlamalar ndaki toplumsal hayattaki işlevlerine işlevi yer farkl laşacakt r. rilmektedir. Ama işlevler, genel günümüz zaman mekan tan mlamalar n içerisindeki kapsayacak farkl tan mlamalar na işlevlerini bağl s ralmak değişmektedir. gerekirse aşağ daki tür tasnif değişime kullan labilir örnek (Çağan, rmek 2011: gerekirse, 85). geleneksel tan mlamalar nda, işlevleri ile modern zamanlara dair olan çekirdek tan mlamalar ndaki işlevi farkl laşacakt r. Biyolojik (üreme) Ama işlevi genel günümüz tan mlamalar n kapsayacak Psikolojik doyum işlevlerini sağlama işlevi s ralmak gerekirse aşağ daki tasnif kullan labilir Ekonomik (Çağan, 2011: işlevi 85). Eğitim Biyolojik işlevi (üreme) işlevi Dini Psikolojik işlevi doyum sağlama işlevi Boş Ekonomik zamanlar değerlendirme işlevi işlevi (eğlendirme dinlendirme işlevi) Eğitim işlevi Dini işlevi Boş zamanlar değerlendirme işlevi (eğlendirme dinlendirme işlevi) 3

4 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 Araşt rmada bu işlevlerinin etkilenip etkilenmediği özelinde riler toplanm şt r. Hangi işlevin ne derece etkilendiği analizi yap lmaya çal ş lm ş olup var olan olumlu/olumsuz etkiler ortaya ç kar lmaya çal ş lm şt r. Giriş Sosyoloji 1.2. Diğer disiplini Tan mlar için kurumu, toplumsal yap y ortaya ç karmas S n r: aç s ndan çal şmada önemlidir. kullan lan Aile, anlam yla toplumdaki şu şekilde eylerin tan mlanabilir; arada bulunmalar n iki komşu devletin sağlayan topraklar n incil inden etkiye ay ran sahip hat, sosyal hudut. gruplar n baş nda gelmektedir. Toplumu oluşturan, günün koşullar na göre yaşad ğ S n r Kap s : İki komşu devletin topraklar na geçişin yap ld ğ yer değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini sağlamaktad r. anlam na kullan lmaktad r. noktada, Türkiye deki bu çal şma baz ile Hopa da s n r kap lar : yaşanan Türkgözü değişim S n r dönüşümün Kap s, Sarp S n r sosyal Kap s, kurumu Akyaka ile ilişkisi S n r ele al nmaktad r. Kap s, Dilucu S n r Kap s, Gürbulak S n r Kap s. Sözlüklerde gümrük kap s ile eş anlaml ele al nsa da Sovyet burada Sosyalist bu çal şma Cumhuriyetler kapsam nda Birliği nin ayr ca tan mlanmas ndan dağ lmas n n ard ndan yarar her görülmüştür. anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp s n r kap s adeta kurtuluş olmuştur. Sarp s n r kap s n n aç lmas yla hem daha önce inden Gümrük ayr lmak Kap s : zorunda Yurt d ş na kalan gidiş akrabalar ya yurt buluşmuş d ş ndan dönüş hem de s ras nda Doğu Karadeniz gümrük işlemlerinin halk komşusuyla yap ld ğ alan. tan şm şt r. Kara, hava Kap n n denizyolu aç lmas olumlu ile ülkeye olumsuz girecek ya pek çok ülkeden durumu ç kacak beraberinde yolcular getirmiştir. ile eşyan n Başta giriş kurumu ç k şlar n n olmak yap lmas için belirlenen yerler. Gümrük kap s ülkeye giren ç kan her üzere ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağl k gibi pek çok alan bu kap dan türlü ticaret eşyas n n mal n n kontrol edildiği incelendiği yerdir. olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir. raya gelen mallar n rgilerinin ödenip ödenmediği, gümrüğe beyan edilen malla Kap n n gelen etkileri mal n kişilere ayn olup göre olmad ğ değişmektedir. incelenmektedir. İnsanlar n sahip olduğu sosyal statüler roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, içerisinde eş konumunda 1.3. olan Çeşitli kad nlar Yönleriyle için böyle Hopa olmayabilmektedir. Ayr ca çocuk gençlerde Hopa etkilenmişlerdir. Artvin iline bağl, Türkiye - Gürcistan s n r olan Sarp S n r Kap s 'na S n r yaklaş k kap s ndan 25 kilometre geçişler uzakl kta 2011 y l na kadar sahil ilçesidir. pasaportla Kuzeydoğuda yap l yordu. Ancak Acara, Doğuda 2011 y l nda Borçka, sadece Güneybat da lira Arhavi rip nüfus Kuzeybat da cüzdan n Karadeniz gösterip ile Gürcistan a çevrilidir. geçiş yapmak mümkün olmuştur. S n r kap s n n özellikle serbest Deniz geçişe seviyesinden aç lmas ndan 10 metre sonra yükseklikte Hopa n n olup, sosyo-ekonomik en yüksek noktas yap s değişmiştir metre Araşt rma ile Yavuz bu Sultan değişimi Selim sosyolojik Tepesi'dir. İlçenin inceleyerek toplam yüzölçümü var olan n ortaya 289 kilometrekaredir. ç kar lmas ya anlaş lmas nda Hemen deniz etkili k y s ndan olacakt r. başlayan Sultan Selim Dağlar, Borçka dan sonra Kaçkar Dağlar 'na dönüşür. 1. Il k Teorik yağ şl Çerçe iklim hüküm sürer. Y lda m²'ye 2,5 kg yağmur düşmekte olup, yaz aylar Temmuz, Ağustos aylar ile s n rl d r. Y lda Aile mevsim bütünüyle yaşanmaktad r. Kar yağ ş ise genellikle şubat aylar na rastlar. Yörede çal şmada nemi ortadan kurumu kald ran, önemli ilçenin havas n yer tutmas ndan değiştiren dolay kalaş ye ad rilen dair k sa rüzgâr teorik eser. bilgilere yer rilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan meydana gelmiş sosyolojik imlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal gruplar n Artvin en önemlisidir. il merkezine Aile 68 ayn km, zamanda Rize il toplumda merkezine insanlar n 98 km, Arhavi arada ilçesine bulunmalar na 9 km, Borçka yard mc ilçesine olan 35 km kurumdur. uzakl ktad r. Dolay s yla İlçede hava yolu toplumun yoktur. Fakat Gürcistan' n Batum ilçesi üzerinden İstanbul'a vizesiz uçuşlar temelinde yer al r. gerçekleşmektedir. Limanda yolcu taş mas yap lmamaktad r. İlçe, Rize- Sosyal bilimciler tan m n n yap labilmesi s n rlar n n çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanm şlard r. Kimisi ayn çat alt nda 4 oturanlar, kimisi kan bağ ile ine bağl olanlar kimisi ise çocuk

5 O. Metin vd. / Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri Trabzon-Artvin-Erzurum-Ardahan-Posof-Kars Gürcistan Cumhuriyetini ine bağlayan uluslararas karayolunun üzerinde kavşak noktas durumundad r (Yerel Net, 2012). yetiştirilen İlçenin nüfusu ortam 2012 genel nüfus nitelemiştir. say m rilerine K saca, göre zaman 'dur. mekan nun boyutlar nda 's nicel ilçe merkezinde, nitel değişiklikler geri kalan gösteren ise kasaba imdir. köylerde yaşamaktad r (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012). Günümüzde, çoğu kez anne, baba çocuklardan oluşan im tan mlanmaktad r. tan m, evrensel anlamda yi değil, 1.4. sadece Sarp belirli Köyü Sarp biçimi S n r olan Kap s n n çekirdek Tarihçesi yi tan mlamaktad r. Çekirdek Türkiye kavram Gürcistan ise modern s n r nda, zamanlara Karadeniz özgüdür. k y s nda Canatan a köydür. (2011: 59) Türkiye-Sovyetler göre bu kavram, Birliği ilk s n r n n kez 1949 belirlendiği y l nda 1921'de antropolog tek Robert köyün ikiye Murdock bölünmesi kullanm şt r. sonucunda Murdock, iki köy dünya ortaya çap nda ç km şt r. 250 toplumdan köyün Türkiye'de derlediği kalan rilerden bölümü hareketle Sarp köyüdür. evrensel kurum olduğu sonucuna ulaşm şt r. Sarp S n r çerçede Kap s bu iki baz köyün ortas nda tan mlamalar na yer al r. Türkiye'de bak lacak ise Sarp olursa, köyü, Hollanda n n Artvin iline bağl resmi Hopa ilçesinde tan m na yer göre, al r. Gürcistan ya taraf ndaki den fazla köyün çocuğun ad Sarpi dir. yetiştirildiği Acara her yaşam Özerk ünitesine Cumhuriyeti nin denir en (Canatan, güney köşesidir. 2011: 61). Köy, Anthony Osmanl Giddens, döneminde evliliği Lazistan iki yetişkin sancağ s n rlar nda ey aras nda kal yordu. sosyal etkileşim s n r köyleri Batum'a görmektedir 20 km, Hopa'ya (Giddens, 12 km 2000: uzakl ktad r. 140). Say n a köyde (1990: yaşayanlar n 2) göre, tamam biyolojik Lazd r ilişkiler Lazcay sonucu anadil insan türünün konuşurlar. devam n Ancak, sağlayan, d ş toplumsallaşma evliliklerin artmas sürecinin Sovyet ilk ortaya sonras ç kt ğ, dönemde karş l kl Gürcüce ilişkilerin de belirli günlük kurallara yaşam n bağland ğ, içine girmeye o güne dek başlam şt r. toplumda Ayr ca, oluşturulmuş Sarpili özdeksel Lazlar s n r tinsel kap s n n zenginlikleri aç lmas ndan kuşaktan sonra kuşağa Türkçeyi aktaran, de öğrenmeye biyolojik, başlam şlard r. psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan Karadeniz toplumsal k y s ndaki imdir. Sarp s n r Erkal kap s, (1985: ad n, 92) Sarp ise yi köyünden genel al r. s n r nüfusu kap s, yenileme, ilk milli kültürü 1988 taş ma, y l nda çocuklar aç lm şt r. sosyalleştirme, Hopa n n 15 ekonomik, km doğusunda psikolojik yer alan biyolojik Sarp S n r tatmin Kap s fonksiyonlar n n Gürcistan'a aç lan yerine getirildiği kap olman n kurum yan nda, bütün görmektedir. Kafkasya'ya Orta Asya ülkelerine aç lan karayolu üzerindeki s n r Aileye kap s ilişkin daha önemlidir. çok farkl 10 Aral k tan m 2011'den vard r. beri Türk bunun gibi Gürcistan tan mlar n vatandaşlar hepsine pasaporta burada yer ihtiyaç rmek duymadan çal şman n sadece boyutlar n nüfus cüzdan aşar. Yap lan ile Türkiye bütün bu Gürcistan'a tan mlamalarda geçebilmektedir. ayn zamanda raya kadar toplumsal olan bilgilerin hayattaki derlenmesinde işlevlerine ayr ca, yer rilmektedir. belediye kaymakaml k işlevler, rilerinden zaman istifade mekan edilmiştir içerisindeki (Hopa Belediyesi, farkl tan mlamalar na 2011), (Hopa bağl Kaymakaml ğ, değişmektedir. 2012). tür değişime Türkiye örnek Gürcistan rmek gerekirse, s n r 1921 geleneksel y l nda çizilmiştir. tan mlamalar nda, S n r, bölgede yaşayanlar n işlevleri sosyal, ile modern kültürel zamanlara akrabal k dair olan bağlar çekirdek hiç dikkate tan mlamalar ndaki al nmadan çizilir. Tamamen işlevi doğal farkl laşacakt r. şartlar göz önüne Ama al narak, genel köyün ortas nda günümüz geçen dere tan mlamalar n s n r kabul edilerek, kapsayacak oluşturulan bu işlevlerini s n rla sarp s ralmak köyü gerekirse ortadan ikiye aşağ daki bölünmüştür. tasnif kullan labilir İkiye bölünen (Çağan, köyün 2011: camisi 85). tarafta, imam tarafta kal r. Köylülerin evleri tarafta, Biyolojik tarlalar (üreme) tarafta işlevi kal r. Böylece ler, akrabalar lerinden s n rla Psikolojik ayr lm ş doyum topraklar sağlama ikiye işlevi bölünmüştür y l na kadar topraklar karş da kalan köylüler günü lik geçişlerle Ekonomik işlevi topraklar n işlemişler, hasatlar n toplam şlar. Akraba, eş dost ziyaretleri yine günü lik geçişlerle Eğitim yap lm ş. işlevi Pasavan ad rilen belge ile sağlanan bu geçişlerden köyün Dini işlevi imam da istifade etmiş, Cuma günleri Boş zamanlar değerlendirme işlevi (eğlendirme dinlendirme işlevi) 5

6 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 ibadetlerini yapabilmek için karş ya geçmiştir. durum, 1937 y l ndaki Türkiye Sovyetler Birliği ilişkilerindeki gerginliklerin ortaya ç kmas na kadar devam eder s n r gecede tüm geçişlere tamamen kapat l r. S n r n her iki taraf ndaki akraba, eş dostlar n leri ile ilişkileri kesilir. Giriş Öyle ki s n r n karş s ndakilere bakmak, el kol hareketi yaparak iletişim kurmaya çal şmak bile yasaklan r. durum Türkiye ile Sovyetler Sosyoloji disiplini için kurumu, toplumsal yap y ortaya liği aras nda imzalanan uluslararas kara taş mac l ğ anlaşmas gereğince ç karmas aç s ndan önemlidir. Aile, toplumdaki eylerin arada tarihinde tekrar trafiğe aç lmas na kadar sürmüştür (Akyüz, bulunmalar n sağlayan incil etkiye sahip sosyal gruplar n baş nda 2012: ). gelmektedir. Toplumu oluşturan, günün koşullar na göre yaşad ğ değişim, S n r n geçirdiği kapal, dönüşüm yasaklar n toplumun olduğu yeni zamanlara durumlara dair göre şekillenmesini başka bilgiye sağlamaktad r. göre ise, köyde tüm noktada, bu yasaklara bu çal şma rağmen ile h zl Hopa da hareketli yaşanan yaşam değişim devam dönüşümün etmiştir. Sarp n sosyal geleni kurumu gideni ile ilişkisi hiç eksik ele al nmaktad r. olmazd ; yerlisi, yabanc s, merakl s, özel arabalar yla ak n ak n köye gelirlerdi. Özellikle cumartesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nin dağ lmas n n ard ndan pazar günleri köy ziyaretçilerle dolup taşard. En çok iki ülkeyi inden her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp s n r kap s adeta ay ran tahta köprü merak edilirdi (Şahin, 2009: 21). kurtuluş olmuştur. Sarp s n r kap s n n aç lmas yla hem daha önce inden Kap n n ayr lmak aç lmas zorunda üç aşamal kalan akrabalar süreç buluşmuş değerlendirilebilir. hem Doğu İlki Karadeniz Sovyetler Birliği halk döneminde komşusuyla kara tan şm şt r. taş mac l ğ Kap n n için aç lmas d r. olumlu aşamada olumsuz ticari geçişlerin pek çok ötesinde durumu derin beraberinde sosyal getirmiştir. etkiler henüz Başta yoktur. kurumu İkinci aşama, olmak üzere Sovyetler ile Birliğinin ilişkili ekonomi, dağ lmas ndan eğitim, sonraki sağl k süreçtir. gibi pek Sovyetler çok alan bu Birliğinin kap dan olumlu dağ lmas ya da ile olumsuz ortaya etkilenmiştir. ç kan karmaşa hali, insanlar n kap y adeta soluk alabilecekleri yol kullanmalar ile sonuçlanm şt r. aşamadan Kap n n etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlar n sahip olduğu sonra karş l kl sosyal etkiden bahsedilmektedir. Üçüncü aşama karş l kl sosyal statüler roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon geçişlerin serbest olmas d r. İkinci aşama ile likte başlayan karş l kl işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, içerisinde eş sosyal etkileşim ticaretle likte son noktas na ulaşm şt r. konumunda olan kad nlar için böyle olmayabilmektedir. Ayr ca çocuk gençlerde etkilenmişlerdir. S n r 2. kap s ndan Araşt rman n geçişler Özellikleri 2011 y l na kadar pasaportla yap l yordu. Ancak y l nda Araşt rman n sadece Amac lira Önemi rip nüfus cüzdan n gösterip Gürcistan a Araşt rman n geçiş yapmak temel amac, mümkün s n r olmuştur. kap s n n S n r varl ğ n n kap s n n yöre özellikle halk n n serbest yaşant s geçişe üzerinde aç lmas ndan etkileri olup sonra olmad ğ n Hopa n n bilimsel sosyo-ekonomik rilere ulaşarak yap s değişmiştir. araşt rmakt r. Araşt rma Özellikle bu değişimi yaşant s sosyolojik üzerinde değişiklikler inceleyerek var oluşturup olan n ortaya oluşturmad ğ ç kar lmas eğer ya oluşturduysa anlaş lmas nda bunlar n etkili olacakt r. ne tür değişiklikler olduğu, lerin s n r kap s na bak ş aç lar, bak ş aç lar n n kad n erkeklere göre değişiklik 1. gösterip Teorik göstermediği Çerçe araşt r lacakt r. Sarp S n r Kap s n n ler üzerindeki etkilerini belirlemek bu çal şman n amaçlar ndan idir. Ayr ca 1.1. Aile elde edilen bulgular n bölgede al nan stratejik kararlara yol gösterici olacağ düşünülmektedir. çal şmada kurumu önemli yer tutmas ndan dolay ye dair k sa teorik bilgilere yer rilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan Çal şman n, Sarp S n r Kap s n n Hopa daki ler üzerinde etkisi meydana gelmiş sosyolojik imlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal olduğuna dair bulgular ortaya koymas, çal şman n önemini göstermektedir. gruplar n en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlar n arada Çal şman n evreni Hopa ilçesidir, ancak elde edilen bulgular Doğu bulunmalar na yard mc olan kurumdur. Dolay s yla toplumun Karadeniz bölgesi leri hakk nda genel bilgi de recektir. Çünkü bu temelinde yer al r. kap n n varl ğ tüm bölgeyi etkilemektedir. çal şma ile literatürde benzer Sosyal bilimciler tan m n n yap labilmesi s n rlar n n çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanm şlard r. Kimisi ayn çat alt nda 6 oturanlar, kimisi kan bağ ile ine bağl olanlar kimisi ise çocuk

7 O. Metin vd. / Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri alandaki eksikliğe dair katk sağlama çabas, çal şmay ayr ca önemli k lmaktad r. yetiştirilen 2.2. ortam Araşt rman n S n rl l klar nitelemiştir. K saca, zaman mekan boyutlar nda Çal şmada nicel elde edilen nitel değişiklikler riler Hopa gösteren ilçesinde görüşülen imdir. eylerle s n rl d r. Dört Günümüzde haftal k süre, içerisinde çoğu kez çeşitli anne, meslek baba gruplar çocuklardan eyleri oluşan ile görüşülmüştür. im Genelde tan mlanmaktad r. s n r kap lar yla tan m, ilgili evrensel yap lan araşt rmalar n anlamda yi çok değil, az olmas, sadece bu s n r belirli kap lar n n biçimi bölgenin olan sosyal çekirdek hayat na yi etkileri tan mlamaktad r. konulu çal şmalar n Çekirdek gerekliliği, kavram s n rl l klar n ise modern zamanlara başka boyutudur. özgüdür. Özelde Canatan a ise (2011: Hopa 59) leriyle göre bu ilgili kavram, araşt rmalar n ilk kez yap lmam ş 1949 y l nda olmas antropolog bu çal şman n Robert Murdock ana s n rl l klar ndan kullanm şt r. isini Murdock, oluşturmuştur. dünya çap nda 250 toplumdan derlediği rilerden hareketle 2.3. Araşt rman n evrensel Yöntemi kurum olduğu sonucuna ulaşm şt r. çal şma çerçede nitel baz araşt rmad r. tan mlamalar na Nitel araşt rman n bak lacak temel olursa, karakteristiği, Hollanda n n araşt rma resmi öznelerinin tan m na bak ş göre, aç lar n, anlam ya dünyalar n den fazla ortaya çocuğun koyma, yetiştirildiği dünyay her araşt rma yaşam ünitesine öznelerinin gözleriyle denir (Canatan, görmeye 2011: çal şmakt r 61). Anthony (Kuş, Giddens, 2007: 87). evliliği iki yetişkin ey aras nda sosyal etkileşim görmektedir Çal şmada (Giddens, nitel araşt rmalarda 2000: 140). s kl kla Say n a kullan lan (1990: 2) tekniklerden göre, isi biyolojik olan ilişkiler derinlemesine sonucu görüşme/mülakat insan türünün devam n ri toplama sağlayan, tekniği toplumsallaşma kullan lm şt r. sürecinin bağlamda ilk ortaya nitel ç kt ğ, araşt rmalarda karş l kl ilişkilerin kullan lan belirli görüşme kurallara tekniğinin bağland ğ, belirleyici o güne dek özelliği toplumda görüşülen oluşturulmuş kişilerin bak ş özdeksel aç lar n n tinsel ortaya zenginlikleri ç karmakt r kuşaktan (Kuş, 2007: kuşağa 87). aktaran, Nitel araşt rmalarda, biyolojik, psikolojik, araşt rma ekonomik, sürecinin en toplumsal, önemli ad m, hukuksal araşt rman n vb. yönleri hangi bulunan sorulara toplumsal cevap arad ğ imdir. bu cevab n Erkal (1985: niteliğinin 92) ise ortaya yi konmas d r genel (Kümbetoğlu, nüfusu yenileme, 2012: 34). milli kültürü noktada taş ma, araşt rman n çocuklar en sosyalleştirme, önemli sorusu ekonomik, s n r kap s n n psikolojik Hopa n n biyolojik sosyal yaşant s na tatmin fonksiyonlar n n etkisinin olup yerine olmad ğ d r. getirildiği kurum görmektedir. Araşt rman n evrenini Hopa ilçesinin merkezinde yaşayanlar oluşturmaktad r. Aileye Tesadüfî ilişkin daha örnekleme çok farkl kartopu tan m örnekleme vard r. teknikleri bunun gibi likte tan mlar n kullan larak hepsine bu burada evreni yer temsil rmek edebilecek çal şman n boyutlar n araşt rma aşar. konusu Yap lan kapsam nda bütün bu 33 tan mlamalarda kişi ile derinlemesine ayn zamanda görüşmeler toplumsal yap lm şt r. hayattaki Görüşülenlerden işlevlerine yer 21 i rilmektedir. erkek, 12 si kad nd r. işlevler, Görüşülenler zaman fertleri, mekan gümrük içerisindeki müşaviri, farkl avukat, tan mlamalar na memur, otobüs bağl şoförü, değişmektedir. esnaf, otel sahibi, tür öğretmen, değişime teknisyen, örnek rmek polis gerekirse, memuru geleneksel gibi kimselerden tan mlamalar nda, oluşmaktad r. Görüşülen işlevleri kişilerden, ile modern bilimsel zamanlara etiğe uygun dair olan ön bilgilendirmeler çekirdek tan mlamalar ndaki yap larak işlevi farkl laşacakt r. Ama genel günümüz gerekli izinler al nm şt r. Mülakat yapma isteğini kimse geri çevirmemiştir. Ancak tan mlamalar n baz kişilerde, kapsayacak belli konularda ayr nt lara işlevlerini girmeme s ralmak gerekirse eğilimi ortaya aşağ daki ç km şt r. tasnif kullan labilir konular, genellikle (Çağan, 2011: kad nlarla 85). yap lan görüşmelerde leri özelde de eşlerine karş memnuniyetsizlikleri Biyolojik (üreme) işlevi ile ilgili konularda ortaya ç km şt r. Psikolojik doyum sağlama işlevi Nitel araşt rmalarda Ekonomik kullan lan işlevi görüşme tekniği genelde, yap land r lm ş, yar yap land r lm ş yap land r lmam ş üç şekilde Eğitim işlevi kategorize edilmektedir (Punch, 2011: 166). Yar yap land r lm ş görüşmelerin en önemli özelliği, Dini işlevi görüşme öncesinde konu ile ilgili sorular Boş zamanlar değerlendirme işlevi (eğlendirme dinlendirme işlevi) 7

8 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 /ya görüşme başl klar oluşturulur. Daha sonra olabildiğince bu forma bağl kal nmaya çal ş larak görüşme gerçekleştirilmeye çal ş l r. Fakat bu formun d ş nda, gelişen duruma göre sorular başl klarda ortaya ç kabilir, görüşme s ras nda bunlarda dikkate al n r. doğrultuda araşt rmada görüşmelerden önce konu ile ilgili yar yap land r lm ş, aç k uçlu sorulardan oluşan görüşme Giriş formu düzenlenmiştir. Görüşmelerde, oluşturulan bu formda yer alan Sosyoloji sorular disiplini sorulmuştur. için Sorular n kurumu, aç k toplumsal uçlu olmas ndan yap y ortaya dolay ç karmas cevaplara müdahale aç s ndan edilmemiş önemlidir. Aile, araşt rmac toplumdaki taraf ndan eylerin duygusal tepkiler arada bulunmalar n rilmemiştir. Görüşmeler, sağlayan incil bu görüşme etkiye formunun sahip sosyal çerçesinde gruplar n kalmaya baş nda gelmektedir. çal ş larak gerçekleştirilmiştir. Toplumu oluşturan Görüşmeler, günün yap l rken koşullar na ses kaydedici göre yaşad ğ cihazla değişim, kay t alt na geçirdiği al nm ş dönüşüm gerekli toplumun yerlerde yeni notlar durumlara al narak görüşme göre şekillenmesini kay tlar n n sağlamaktad r. olabildiğince durumu noktada, yans tmas na bu çal şma çaba sarf ile edilmiştir. Hopa da yaşanan değişim dönüşümün Nitel araşt rmalarda sosyal kurumu riler, ile ilişkisi belirli ele al nmaktad r. olaylar n betimlemeleri ya al nt larda Sovyet dahil Sosyalist olmak üzere Cumhuriyetler kelimeler biçimindedir Birliği nin dağ lmas n n (Neuman, 2012: ard ndan 236). her Dolay s yla anlamda bu zor nitel koşullar riler yaşayan topland ktan Gürcistan sonra, için Sarp ekonomi, s n r eğitim, kap s sağl k adeta kurtuluş turizm olmuştur. kategorilerinde Sarp s n r tasnifler kap s n n yap larak aç lmas yla görüşmelerin hem daha analizleri önce inden yap lm şt r. Analizler, ayr lmak ilgili zorunda başl klar kalan alt nda akrabalar toplanarak, buluşmuş konularla hem ilgili de Doğu genel Karadeniz yaklaş mlar, halk semboller, komşusuyla ilgili kavramlar tan şm şt r. ortaya Kap n n ç kar lm şt r. aç lmas Elde olumlu edilen bu olumsuz bulgular eşliğinde pek çok durumu yorumlamaya beraberinde geçilmiştir. getirmiştir. Neuman, Başta (2012: kurumu 237) rilerin olmak üzere yorumlan rken ile ilişkili anlam ekonomi, rmeye, eğitim, anlaş l r sağl k k lmaya gibi pek çok çal ş lmas ndan alan bu kap dan olumlu görüşülen ya insanlar n da olumsuz bak ş etkilenmiştir. aç lar ile başlan p, durumun onlar n aç s ndan ne anlam ifade Kap n n ettiğini etkileri dikkate kişilere alarak göre yap lmas ndan değişmektedir. bahsetmektedir. İnsanlar n sahip Çal şmada olduğu sosyal yorumlamalar n statüler bu roller, yol üzerinden bu değişikliğin yap lmas na en büyük dikkat faktörüdür. edilmiştir. Bir pansiyon işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, içerisinde eş konumunda 3. olan Elde kad nlar Edilen için lgular böyle olmayabilmektedir. Ayr ca çocuk gençlerde etkilenmişlerdir Sosyal Yap Aile S n r kap s ndan geçişler 2011 y l na kadar pasaportla yap l yordu. Ancak Sarp 2011 S n r y l nda Kap s n n sadece etkileri lira en rip çok nüfus lerde cüzdan n hissedilmektedir. gösterip Gürcistan a Sosyal hayat n geçiş ekonomi, yapmak eğitim, mümkün eğlence olmuştur. gibi S n r diğer kap s n n kurumlar özellikle da bu serbest durumdan geçişe etkilenip, aç lmas ndan yine sonuçlar sonra itibari Hopa n n ile ye sosyo-ekonomik yans malar olmaktad r. yap s değişmiştir. Yani s n r kap s n n Araşt rma bu üzerindeki değişimi sosyolojik etkilerinin yan s ra, inceleyerek kap dan var etkilenen olan n ortaya diğer sosyal ç kar lmas kurumlar ya da anlaş lmas nda dolayl etkili yi olacakt r. etkilemektedir. anlamda görüşmelere Sarp S n r Kap s n n getirdikleri götürdüklerini, alg s n değiştirip değiştirmediğine dair sorularla başlanm şt r. Al nan cevaplar, kap dan 1. kaynaklanan Teorik Çerçe etkilerden dolay alg s n n, insanlar n ye bak ş n n, 1.1. yaşant lar n n Aile değiştiği yönündedir. Bölgede yaşayanlar, kap ile beraber çal şmada karş laşt klar kurumu her yeni önemli durumda yer kendi tutmas ndan sosyal yaşant lar na, dolay ye toplumsal dair k sa teorik dinamiklerine bilgilere yabanc laşmaktad rlar. yer rilmiştir. Toplumlar Hatta sosyal görüşülenlerden gruplardan baz lar meydana kap n n gelmiş sosyolojik serbest geçişlere imlerdir. aç lmas n Aile de toplumu her türlü oluşturan yozlaşman n sosyal yaşanmas na gruplar n en neden önemlisidir. Aile görmektedir. ayn zamanda toplumda insanlar n arada bulunmalar na Kültür yard mc olan üzerinde kurumdur. çok olumsuz Dolay s yla etkisi olmuştur. toplumun temelinde Hangi yer soruyu al r. sorarsan sor sana receğim cevap budur: Kültür Sosyal bilimciler tan m n n yap labilmesi s n rlar n n çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanm şlard r. Kimisi ayn çat alt nda 8 oturanlar, kimisi kan bağ ile ine bağl olanlar kimisi ise çocuk

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi DOI NO: 10.5578/JSS.6806 Pakize Özyürek 1 Fatma Bayram 2 Gülbahar Beştepe 3 Yeşim Ceylantekin 4 Yeliz Ciğerci 5 Yasemin

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Yüksek Lisans Tezi EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMO Yayın No: EK/2012/515 ISBN: 978-605-01-0395-3 E-KİTAP 1954 TMMOB

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. Prof. Dr. Atilla ERTAN Yine Aram zda Sayfa 2 Diş Hekimleri Odas Sayfa 6 Nurcan n Alt n Madalya Sevinci Sayfa 11 Prof. Dr Bedri UZUNALİMOĞLU Sayfa 12 UGH 2004 Günlü ü Kongre Gazetesi 2 Eylül 2004 Say :

Detaylı

Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi

Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi Ankara Üniversitesi Türk İnk lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 45, Bahar 2010, s. 177-215 Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi Arş. Gör. Hakan YAŞAR * Özet 19 Şubat 1932 tarihinde aç

Detaylı

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

Halk vergi öder şirket ödemez

Halk vergi öder şirket ödemez Halk vergi öder şirket ödemez Özelleştirmelerin ardından zamlanan elektrik fiyatları, yurttaşlardan verginin vergisini, kullanmadığı elektiriği kayıp kaçak bedeli başlığı altında tahsilatı, bir süredir

Detaylı

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt GEÇMİŞTEN WIKILEAKS E KARŞI TARİHÎ TEDBİRLER 01 02 0 03 02 2013 SOSYAL HAYAT Hamam Ruhsal ve bedensel ar nma Başar 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler Söyleşi Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı

Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I

Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I Kaybett k Prof. Dr. Umay GÜNAY Türk halk geleneği mart ay n n yaşl lar için tehlikeli olduğunu kabul eder. Mart ay n atlatabilen yaşl lar n bir sene daha yaşacaklar na inan

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

Çocuk Gelinler. Popüler Tarih. Firar EN SON. Her dem taze 10 Otomobil. Bir Başkaldırı Hikayesi KARİYER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MİMARLIĞI TANITIMI

Çocuk Gelinler. Popüler Tarih. Firar EN SON. Her dem taze 10 Otomobil. Bir Başkaldırı Hikayesi KARİYER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MİMARLIĞI TANITIMI KARİYER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MİMARLIĞI 01 02 03 2012 SOSYAL HAYAT Çocuk Gelinler Popüler Tarih Her dem taze 10 Otomobil Firar Bir Başkaldırı Hikayesi SOSYAL MEDYA BİLGİSAYAR OYUNLARI KİTAP-SİNEMA KAYAK

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı