STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ"

Transkript

1 STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ Anabilim Dalı : Mimarlık Programı : Mimari Tasarım Programı EYLÜL 2009

2 STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ ( ) Tezin Enstitüye Verildi i Tarih : 07 Eylül 2009 Tezin Savunuldu u Tarih : 30 Eylül 2009 Tez Danı manı : Prof. Dr. Arzu ERDEM ( TÜ) Di er Jüri Üyeleri : Y. Doç. Dr. pek YÜREKL NCEO LU ( TÜ) Doç. Dr. Bülent TANJU (YTÜ) EYLÜL 2009

3

4 ÖNSÖZ Tez süresince her konuda fikir alı veri inde bulunabildi im danı manım Sayın Prof. Dr. Arzu Erdem e en içten te ekkür ve saygılarımı sunarım. Tez süresince ve her zaman maddi manevi yanımda olan aileme, tezin olu masında çok büyük katkısı olan ba ta Ömer Kanıpak olmak üzere Ömer Yılmaz ve Arkitera Mimarlık Merkezi ne, sonsuz desteklerinden ötürü Av ar Karababa ya, Bilge Kalfa ya, Elif Çelik e, ve ebnem oher e te ekkür ve ükranlarımı sunarım. Eylül 2009 Eylem Yılmaz Mimar iii

5 iv

6 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...iii Ç NDEK LER... v KISALTMALAR...vii ÖZET... xi SUMMARY...xiii 1. G R Çalı manın Temel Kavramları Çalı manın Amacı, Sınırları Çalı manın Kapsamı M MAR B LG N N ÜRET M VE PAYLA IMI Tarihsel Perspektif Günümüz Kültürel Ortamındaki Durum Mimari Bilgi Aktarım Ortamları Fiziksel çevrede faaliyet gösteren olu umlar Pecha Kucha Geceleri etkinli i 37 Difüzyon 40 Kayıtdı ı 41 Mimarlar Odası Mimarlık çin Mimarlar olu umu nternet ortamında faaliyet gösteren olu umlar Architecture For Humanity internet sitesi 46 Bloglar - BLDGBLOG B LG PLATFORMU ÖRNE : ARK TERA M MARLIK MERKEZ Arkitera Mimarlık Merkezi Kurulu ve Amaçları Arkitera Mimarlık Merkezi Geli im Süreci yılları arası yılları arası yılları arası SONUÇ VE DE ERLEND RME KAYNAKLAR EKLER Sayfa v

7 vi

8 KISALTMALAR ABD AFH AKM AMM AMV ARPA ATT BBN CABE CCTV CERN CIAM CSNET GAUDI ICAM ICN MO MP MILNET MIT MiM NAI OAN PKG RIBA TED TMO TOK UIA WWW : Amerika Birle ik Devletleri : Architecture For Humanity : Atatürk Kültür Merkezi : Arkitera Mimarlık Merkezi : Arkitera Mimarlık Veritabanı : Amerikan Geli mi Savunma Ara tırmaları Dairesi : Amerika Telefon ve Telgraf irketi : Bolt, Beranek ve Newman Teknolojileri : Mimarlık ve Yapılı Çevre Komisyonu : Kapalı devre televizyon : Nükleer Ara tırmalar için Avrupa Konseyi : Uluslararası Modern Mimarlık Kongresi : Bilgisayar Ara tırmaları A ı : Demokratik Bir Etkile im Olarak dare, Mimarlık ve ehircilik A ı : Uluslararası Mimarlık Müzeleri Birli i : Uluslararası Yarı malar Birli i : stanbul Mimarlar Odası : stanbul Metropolitan Planlama : Amerikan Ordu A ı : Massachusetts Teknoloji Enstitüsü : mimarlık için Mimarlar Olu umu : Hollanda Mimarlı ı Enstitüsü : Open Architecture Network : Pecha Kucha Geceleri : Britanyalı Mimarlar Asil Enstitüsü : Teknoloji, E lence, Tasarım : Türkiye Mimarlar Odası : Toplu Konut daresi Ba kanlı ı : Uluslararası Mimarlar Birli i : Dünya çapında a vii

9 viii

10 EK L L STES ekil 1.1 Arnolfini nin Evlenmesi, Jan Van Eyck, 15. yüzyıl... 2 ekil 1.2 Isaac Massa ve Beatrix van der Laen Çiftinin Evlilik Portresi, Frans Hals, 17. yüzyıl... 3 ekil 2.1 The Boke Named the Gouernour kitabının kapak sayfası ekil 3.1 Kullanıcı/zaman grafi i üzeriden Arkitera geli im süreci Sayfa ix

11 x

12 M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLASIM VE LET S M ORTAMLARI ÖZET Enformasyon teknolojilerinin yarattı ı günümüz Bilgi Ça ı kültüründe, üretilen mimari bilginin okumasını yapabilmek adına, olu um sürecine göre enformel olarak adlandırılan olu um ve ortamları, yürüttükleri projeler, düzenledikleri etkinlikler ve gerek birbirleriyle gerekse formel kurumlar ile ili kileri üzerinden inceleyen ve bu sayede yaratılan a ın ve a a dahil olan bireylerin bilgiyi nasıl ekillendirdiklerinin okuması yapmayı hedefleyen tez, mimarlık alanında enformel olu umların mümkün kıldı ı katmansızla manın, günümüz kültürel dinamiklerine cevap verebilmesi açısından bir gereklilik oldu unu savunmakta ama bir o kadar da barındırdı ı cemaatle me tehlikesine kar ı bir uyarı niteli i ta ımaktadır. Birinci bölümde, konuya genel bir giri yapılarak, çalı manın temel kavramları açıklanmı, problem alanı tanımlanmı ve bu alan dâhilinde çalı manın amacı ve kapsamı ortaya konmu tur. kinci bölümün ilk kısmında, kullanılan medyaya göre sınıflandırılan kültürlerde, her bir medyanın, bilgi olu um süreçlerine etkileri incelenmi ve bu farklı kültürel ortamlarda mimari bilginin kendi temsil araçları ve ortamları üzerinden nasıl ekillendi i incelenerek çalı manın tarihsel perspektifi çıkartılmı tır. kinci kısmında ise, günümüz kültürel ortamının dinamikleri göz önünde bulundurularak, enformasyon teknolojilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve ki isel cemaatler olarak da adlandırılan enformel olu umların mimari bilgi üretimindeki etkisi bu olu umların, ürettikleri projeler, gerçekle tirdikleri etkinlikler ve gerek birbirleriyle gerekse üniversite ya da meslek örgütleri gibi formel olu umlar ile ili kileri üzerinden de erlendirili ve kendi yapısal dönü ümleri üzerinden günümüz mimarlık bilgisini nasıl ekillendirdiklerinin incelemesi yapılmı tır. Üçüncü bölümde, enformel bir olu um olarak faaliyetlerine ba layan Arkitera Mimarlık Merkezi nin gerek internet ortamında gerekse fiziksel çevrede yürüttü ü projeler üzerinden, Türkiye mimarlık ortamı ve bilgi üretimine etkileri incelenmi ve süreç içinde geçirdi i yapısal de i ikliklerin bir sonucu olarak mimari bilgi üretim sürecinde aldı ı farklı rollerin okuması yapılmı tır. Dördüncü bölümde ise, tez kapsamında yapılan tüm ara tırmalar ve analizler ortaya konmu ve bu sonuçlara ba lı olarak mimari bilgi üretiminde, günümüz ko ullarına cevap verir nitelikte olması nedeniyle, enformel bilgi üretim ortamlarının gereklili i, barındırdı ı tehlikelerin farkında olmak artıyla, savunulmu tur. xi

13 xii

14 INFORMAL KNOWLEDGE SHARING AND COMMUNICATION MEDIUM IN ARCHITECTURAL DISCIPLINE SUMMARY In order to make a reading of produced architectural knowledge in the contemporary culture of Knowledge Era, which is created by the information technologies, formations and mediums that are named as informal according to their formation processes, are explored through projects that are carried out, events that are arranged and through either their relations with each other or with the formal institutions. In the research it has been aimed to make a reading of the network created in this regard and the individuals that are in that network. In the thesis it has been asserted that in the subject of architecture it is a necessity to be layerless, in order to respond the contemporary cultural dynamics that informal formations enable, while it also makes remarks on the danger of formation of communities. In the first section, with a general introduction on the subject, the basic concepts of the study are explained, the problem area is defined, and the aim and scope of the research within in this area is put forward. In the first part of the second section, each media and their effects on the knowledge production processes are being explored within the cultures that are classified according to the media used. How the architectural knowledge in these different cultural mediums/media are shaped via its own representation tools and mediums are being researched and a historical perspective of the research is put forward. In the second part, by taking today s cultural medium dynamics into account, the effects of the informal formations -that are occurred as a result of information technologies and are also called as personal communities- on the architectural knowledge formation will be explored through the projects that are being carried out and the networks that are being created. In the third section the effects of Arkitera Architecture Center, which has begun its activities as an informal formation, on the architectural knowledge production and architectural environment of Turkey is explored through the projects that it carried out, either in internet or in the physical environment, and a reading of different roles Arkitera Architecture Center took within the architectural knowledge production process as a result of structural transformations it faced through the time course. In the fourth section, all the researches and analyses made in the scope of the thesis is put forward and according to these consequences, because it responds the contemporary requirements, with the stipulation of being aware of the threats it comprises, the necessity of informal knowledge production mediums in the architectural knowledge production is supported. xiii

15 xiv

16 1. G R Son yüzyılda ya anan bilimsel geli meler ve enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeler, günümüz kültürünü, bilinen adıyla Bilgi Ça ı nı yaratmı tır. Her türlü enformasyonun bireyler tarafından serbestçe aktarılabildi i ve bilgiye anlık ula ımın mümkün oldu u bu kültürel ortamda bilgi üretim süreçleri ve dolayısıyla bilgi tanımı de i mektedir. Bu durum mimarlık disiplinini de etkilemi, mimari bilgi üretiminde deneyim, gündelik ya am gibi farklı açılımları ve enformellik, a gibi farklı kavramları gündeme getirerek, mimari bilginin niteli inde de i ikliklere neden olmu tur. Bu do rultuda, olu um süreçleri göz önünde bulundurularak enformel olarak adlandırılan olu umların, ortamların, günümüz mimarlık bilgisi için nasıl girdiler olu turdu unun takibinin yapılaca ı tezin daha iyi anla ılabilmesi için enformellik, a, hiyerar i, sistem ve bilgi kavramlarının tez kapsamında nasıl kullanılaca ına bakmakta yarar vardır. 1.1 Çalı manın Temel Kavramları Enformel, ba ta sosyoloji olmak üzere felsefe, dilbilimi gibi birçok disiplin tarafından kullanılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumu nda biçimsel ve resmi olarak tanımlanan formelin tersi olarak kullanılan enformelin, ait oldu u sosyoloji biliminde bile net ve kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun nedeni modern ça ın, biçimselcili in, rasyonelli in, evrenselcili in, ilerlemenin önünde bir engel olarak gördü ü enformel kavramının günümüzde daha yeni yeni bir araç olarak kullanılmaya ba lanmasıdır. Son zamanlarda enformel üzerine ara tırma yapan uzmanlar bir enformel tanımı sunmaya ba lamı lardır. Enformellik, rahat, gündelik, seremoniye kaçmayan olarak tanımlanabilir, ayrıca yeni olan her türlü eyi tanımlarken kullanılabilecek uygun bir araçtır. (Misztal, 2000) Misztal (2000), enformel kavramını, resim, edebiyat gibi disiplinlerden örnekler vererek açıklamaya çalı mı tır. Bunlardan ilki, Anita Brookner in romanındaki dul Mrs. May in tanı aca ı yeni savcısı Mr. Zeber in giydi i, kolları mavi gömlek üstü, 1

17 kanarya sarısı yelek kar ısında a ırması sonucu Mr. Zeber in Bu yeni bir enformelliktir. diyerek kendini Mrs. May e açıklamasının enformelli in bu romanda nasıl kullanıldı ı ve anla ıldı ını göstermek açısından Misztal ın verdi i örneklerden biridir. Bu romandaki kullanımıyla enformellik, beklenen olanın tersi olarak yorumlanabilir. Savcı gibi üst düzey makamdaki bir ki inin kendisinden beklenmeyecek ekilde renkli giyinmesi, enformel bir durum olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bir di er örnek ise, Hollanda lı yeni evlenmi bir çiftin iki farklı zamanda resmedili ve bu iki resim arasındaki fark üzerinden verdi i örnektir. 15. yüzyılda yapılan tablonun, katı görgü kurallarına uygunlukla resmedilmesi ve evlili in ve çiftin heyecan ve samimiyetini yansıtmaktan çok evlili in seremonisini vurgulamasından ötürü formel oldu unu, fakat 17. yüzyılın ba larında resmedilen yine aynı konulu tablonun, çiftin evlili in verdi i mutlulukla birlikte ya adıkları hislerin ve samimiyetin daha çok okunur olmasından ötürü daha enformel oldu unu belirtmektedir. Bu örnekte ise enformel, samimiyetten uzak ve ciddi olarak tanımlanan formelin tersine, samimiyetin, sıcaklı ın, spontanlı ın anlatıldı ı bir araç olarak kar ımıza çıkmaktadır. ekil 1.1 Arnolfini nin Evlenmesi, Jan Van Eyck, 15. yüzyıl 2

18 ekil 1.2 Isaac Massa ve Beatrix van der Laen Çiftinin Evlilik Portresi, Frans Hals, 17. yüzyıl Daha önce de belirtildi i gibi enformel kavramının sosyoloji metinlerinde bile kesin bir tanımı bulunmamasına kar ılık, formel kavramı üstüne birçok ara tırma yapılmı tır. Formel kavramının ele tirisi üzerinden enformelli i anlayabilmek için birkaç formel tanımına bakmakta yarar vardır. Misztal (2000), formelli in insan davranı larını, önceden yapılanmı bir doku içinde okudu unu ve kesi imin sadece belirli açılımlarına i aret etti ini savunmaktadır. Formel sistemlerde ki isellikten bahsedilemeyece ini, formel sistemlerin, bireyi merkezden sınıra itti ini ve bireyin dahil oldu u sistemi oda a yerle tirdi ini vurgulamaktadır. Bunun kar ısında enformel sistemlerin ise sistemi olu turan bireylerin birbirleriyle kurdukları sosyal ili kilerinden beslendi ini ve ki isel durumlardan yarar sa ladı ını belirtmektedir. Formel sistemlerin hiyerar iye i aret etti ini belirterek sistemi olu turan ili kilerin daha çok makro ölçe iyle ilgilendi ini, enformel sistemlerin ise mikro ölçekle yani sistemi olu turan bireyler ve bireylerin ili kileriyle ilgilendi ini ve ekillendi ini söylemektedir. Bu tanımlar do rultusunda önceden yapılanmı, planlanmı formel sistemlerin hiyerar iye i aret etti i; sistemi olu turacak olan bireylerin etkile imiyle kendili inden do an, planlanmamı yapısıyla enformel sistemlerin ise a benzeri bir kurguya i aret etti i söylenebilir. Manuel De Landa (2006), hiyerar ik ve a sal olu umları tanımlarken, hiyerar ik örgütlenmelerde, bireylerin konum ve rollerinin, örgütlenmenin çıkar ve hedeflerine yönelik aldıkları kararlardan ötürü kısıtlayıcı bir etkisi oldu unu söylemektedir. Buna kar ılık, karar alan birçok bireyin etkile imiyle 3

19 kendili inden do an ve alınan kararların amaçlanmamı kolektif sonuçlarının belirleyici oldu u, merkezi bir karar alıcının bulunmadı ı örgütlenmelerin de bulundu undan ve bütün bu örgütlenmelerin birer toplumsal kurum oldu undan bahsetmektedir. Son zamanlarda iktisat ve sosyolojinin bir sentezi olarak ortaya atılan yeni kurumsalcılık teorisi kolektif kurumların, bireyler arası ili kilerden do mu olsalar bile bir kez olu tuktan sonra sadece eyle mi olu umlar olmadıklarını ve kendi hayatlarını sürmeye ba ladıklarını ve bu yüzden bireysel eylemleri farklı biçimlerde etkilediklerini savunmaktadır: Bu kurumlar insanların kolektif karar alma süreçlerinin ürünü olsalar da, bir kere yerle tiklerinde onları olu turan insani bile enlere de tepki gösterir, onları kısıtlar ve kontrol eder ya da tam tersine harekete geçirir veya dönü ümlerini hızlandırırlar. (Dolayısıyla kurumlar da bir öngörülmeyen olumlu ve olumsuz kısıtlamalar kümesi olu turur, ama daha küçük bir ölçekte.) (De Landa, 2006) Yeni kurumsalcılık yakla ımı, daha önce formel ve enformel olarak sınıflandırılmı ve olu um anındaki farklılıkları üzerinden kesin bir çizgiyle birbirinden ayrılmı gibi gözüken sistemler üzerine tekrar dü ünmemize neden olmaktadır. Bir sistem tümüyle enformel olabilir mi? A a i aret eden enformel sistemler devamlılıklarını sa lamak için kendi hiyerar ilerini yaratırlar mı? Günümüzde mimarlık ortamındaki sistem ve olu umlar hakkında fikir sahibi olabilmek ve bu sayede üretilen mimarlık bilgisini de erlendirebilmek için yukarıdaki soruların cevapları önem ta ımaktadır. Bu cevaplar ise sistemin nasıl i ledi ini ve sürece etki eden faktörlerin neler oldu unu bilmekte yatmaktadır. De Landa nın kurum olarak tanımladı ı olu umları, Niklas Luhmann sosyal sistem olarak tanımlamı tır. Luhmann a göre sosyal sistemlerin olu ması ve varlı ını sürdürmesi dolaysız olarak ileti im sürecine ba lıdır. Sosyal sistemler ancak içlerinde yer alan bireylerin birbirleriyle ileti im kurmaları ile var olabilir ve kendilerini koruyabilirler. leti imi, sistemin tanımlanması ve i leyi i için temel bile en olarak gören Luhmann, ileti imsel olanakların yeni araçlarla de i mesinin sistemi de de i tirdi ini belirtmektedir (Alver, 2006). Bu görü ün, toplum ve kültür boyutunda bir di er savunucusu ise ileti im kuramcısı Neil Postman dır. Postman (1995), toplumların en belirgin ayırıcı özelliklerinden ilki olan kültürün, egemen olan ileti im biçiminden ve kullanılan araçlardan 4

20 kaynaklandı ını söylemektedir. nsanın geli imi, toplumları ve farklı kültürleri ilgilendiren de i imler ancak insanlar arası ileti imde ya anan farklıla maların incelenmesi ile anla ılabilir ve ileti im tarihinde meydana gelen her devrim beraberinde farklı bir ya am biçimini ve kültürünü getirir: Kültür, hakikati arama ve yorumlama biçimidir. Sözlü ileti imden yazıya, basılı yayınlardan televizyon yayınlarına kaydıkça, hakikatle ilgili fikirler de i ir. Hakikat, zamanın kendisi gibi, insanın kendi icat etti i ileti im teknikleri hakkında ve bu teknikler aracılı ıyla kendisiyle yaptı ı konu manın bir ürünüdür. (Postman, 1994) Habermas aynı görü ü dil üzerinden örneklemi tir. Dört kültürel evrensel olarak tanımladı ı üretim, ileti im biçimi, gündelik dildeki ileti im ve ideoloji kavramlarının açılımlarını yaparken, gündelik dildeki ileti imi öyle açıklamı tır: Dilin ilkin iletme i levi vardır; bir yandan kurallarla yönetilen eylem için bir yönlendirme ortamı, öte yandan bili ilerin hem ampirik bilginin hem de de er yönelimlerinin bir aktarılma ortamıdır. gündelik dildeki ileti im eylem ba lamlarından koparıldı ında ve tartı ım biçimini aldı ında dil ikinci olarak ö renme süreçleri için bir mekanizmadır, bilginin geni letilmesi için bir mekanizmadır. (Habermas, 1998) Bütün bu kuramcıların, ileti im ve sosyoloji alanındaki yakla ımları üzerinden, sistemin i leyi inin ileti ime dayalı oldu u tezine varılmaktadır. Toplum okumasını sosyal sistemler üzerinden yapan Luhmann ın yakla ımından hareketle, toplum ve kültür, birçok sosyal sisteminin (ekonomi, siyaset, hukuk, bilim) bir arada bulunması ve etkile imi ile var olmaktadır. Herhangi bir sosyal sistem ise hiyerar ik ve a sal yapıdaki birçok farklı alt sistem ve bu sistemler arası etkile im ile varlı ını sürdürmektedir. De Landa (2006), bu duruma örnek olarak ortaça ekonomisini göstermektedir. Ortaça ekonomisi, hem bilinçli hedefleri, kontrol mekanizmaları olan bürokrasileri hem de çıkarları ancak kısmen örtü en birçok bireyin faaliyetleri sonucu kendili inden do an köy ve küçük kasaba pazarları kapsamaktadır. Bu dönemde ekonomik normların hayata geçirili ini, merkezi bir karar alma ile uluslararası camianın bütün mensuplarının hissetti i canlı bir kar ılıklı yarar duygusu ve bir terör dengesiyle bütünle mi, kendi kendini düzenleyen bir mekanizma nın bile kesi olarak yorumlayan De Landa, bu sistemde a lar ve hiyerar ilerin sadece bir arada bulunup iç içe geçmekle kalmadı ını, aynı zamanda devamlı birbirlerini do urdu unu da belirtmektedir. Pazarlar, yerel, haftalık toplantıları a an bir çapa ula tı ında, yukarıdan a a ıya do ru derecelendirilmi ve böylece a lar hiyerar isi olarak adlandırılan melez bir biçim ortaya çıkmı tır. 5

21 Görüldü ü gibi toplumsal bir sistem ne sadece formeldir ve hiyerar i benzeri bir kurguya sahiptir ne de sadece enformeldir ve a benzeri bir kurguya sahiptir. Sistem barındırdı ı bütün farklı yapıdaki alt sistemlerinin kar ılıklı etkile imiyle, bu alt sistemler ise onları olu turan bireyler ve bireyler arasındaki ileti im ile ekillenmektedir. Bu tanım, öznenin, sistem içindeki etkisinin sınırlı oldu u sonucuna ula mamalıdır. Kullanılan ileti im aracına göre farklıla an kültürlerde, kültürel dinamiklerinin do al bir sonucu olarak bazen formel alt sistemler, bazen de enformel alt sistemler, o sistem üzerinde daha etkindir ve öznenin o sistemi dönü türebilme gücünü de i tirmektedir. Günümüzde üretilen mimari bilginin okumasını yapmak, bu bilgiyi üreten sistem ya da sistemlerin bütün alt olu umlarıyla derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. Mimarlık alanında hangi yapıdaki sistemlerin günümüz kültürel ortamı dinamiklerine cevap verebilece i sorusunun yanıtı ise içinde bulundu umuz kültürel ortamı, bu ortamı olu turan ileti im araçları üzerinden ele alınmasında yatmaktadır. 1.2 Çalı manın Amacı, Sınırları Tezin amacı, günümüz Bilgi Ça ı kültüründe, mimari temsilin, mimari bilgi üretme süreci üzerindeki egemenli inin yok olması ve bu anlamda enformasyon teknolojilerinin olanaklı kıldı ı kendili inden örgütlenmi ya da bireysel inisiyatifle ve enformel kurgularla gündeme gelmi olu umların, mimarlık disiplinindeki yeri ve olanaklı kıldıkları açılımlar, bu olu umların, ürettikleri projeler, gerçekle tirdikleri etkinlikler ve gerek birbirleriyle gerekse üniversite ya da meslek örgütleri gibi formel olu umlar ile ili kileri üzerinden de erlendirilmesi ve kendi yapısal dönü ümleri üzerinden günümüz mimarlık bilgisini nasıl ekillendirdiklerinin incelemesinin yapılmasıdır. Bu ba lamda, bir sistem olan toplumun kültürünün, kullanılan ileti im araçları ile nasıl ekillendi inin incelemesi yapılacak ve her kültürel dönü ümün mimarlık alanına ve mimari bilgi üretme süreçlerine etkileri, mimarlık alanında olanaklı kıldıkları yeni ileti im araç ya da ortamları, Arkitera Mimarlık Merkezi örne i gibi enformel kurgulu ortamlar ve olu umlar üzerinden ara tırılacak ve tartı ılacaktır. 6

22 1.3 Çalı manın Kapsamı Çalı manın birinci bölümünde, egemen ileti im aracına göre sınıflandırılan kültürlerde, her bir ileti im aracının karakteristik özellikleri üzerinden, kültürü ve bilgi üretim süreçlerini nasıl etkiledi inin incelemesi yapılarak, mimarlık alanındaki yansımaları, hem mimari temsil araçları hem de dönemin mimarlık kabulleri üzerinden incelenecektir. Bu bölümün ikinci kısmında ise günümüz Bilgi Ça ı nda, enformasyon teknolojilerinin yarattı ı kültürel ortam, kullanılan ileti im araçları üzerinden incelenerek, bilgi üretim sürecinde meydana gelen de i ikliklerin okuması yapılacaktır. Mimarlık alanındaki yansımaları ise, mimari temsillerin bilgi üretim sürecindeki etkisini yitirmesi ve bunun kar ısında enformasyon teknolojilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve ki isel cemaatler olarak da adlandırılan enformel olu umların mimari bilgi olu umuna etkileri üzerinden incelenecektir. Fiziksel çevre ve internet ortamı olmak üzere iki farklı ba lık altında ele alınacak olu umlardan fiziksel çevreyi kullananlara örnek olarak Pecha Kucha Geceleri etkinli i, Difüzyon, Kayıtdı ı etkinlikleri gibi enformel olu umlar, Üniversite ve Mimarlar Odası gibi formel kurumlar ile ili kileri üzerinden incelenecektir. nternet ortamını kullanan olu umlara örnek olarak ise Architecture For Humanity internet sitesi ile dünya üzerinde birçok ki i tarafından takip edilen mimari blog BLDGBLOG ara tırılacak ve mimari bilginin olu umuna etkileri üzerinden de erlendirilecektir. Üçüncü bölümde ise enformel bir olu um olarak faaliyetlerine ba layan Arkitera Mimarlık Merkezi nin gerek internet ortamında gerekse fiziksel çevrede yürüttü ü projeler üzerinden, Türkiye mimarlık ortamı ve bilgi üretimine etkileri incelenecek ve süreç içinde geçirdi i yapısal de i ikliklerin bir sonucu olarak mimari bilgi üretim sürecinde aldı ı farklı rollerin okuması yapılacaktır. 7

23 8

24 2. M MAR B LG N N ÜRET M VE PAYLA IMI Önceki bölümde de bahsedildi i gibi bilgi ve kültür üretildi i ortam ve aktarıldı ı araçlar üzerinden ekillenmekte ve kullanılan ileti im araçlarının farklıla ması ile kültürde meydana gelen her dönü üm ise mimarlı ı ve mimari bilgi üretim süreçlerini, kendi bilgi üretim araç ve ortamları üzerinden dönü türmektedir. Bu açıdan günümüz mimari bilgisinin daha nitelikli bir okumasını yapabilmek için egemen ileti im araçlarına göre farklıla an her bir kültürde bilgi üretim süreçlerine, üretilen bilginin niteli ine bakmakta ve dönemin kültürü ile ortak özellikler gösteren mimarlı ın kendi araçları üzerinden nasıl ekillendi inin incelemesini yapmakta yarar vardır. Tarihsel perspektif ba lı ı altında, Bilgi Ça ı na kadar, farklı ileti im araçları üzerinden ekillenmi bu farklı kültürlerin okuması yapıldıktan sonra, günümüz kültürel ortamındaki durum ara tırılacak ve mimari bilginin payla ıldı ı ve üretildi i enformel olu umlar incelenecektir. 2.1 Tarihsel Perspektif Bir sistemin temel bile eni olarak tanımlanan ve sistemin devamlılı ını sa layan ileti im, kullanılan aracın de i mesi ile de i tikçe, o sistemin yapısında ve sistemden çıkan bilginin niteli inde, bilginin olu um süreçlerine etki ederek, de i ikli e neden olmaktadır. Bu yüzden ilkel toplumlardan günümüze kadar kullanılan ileti im araçlarının toplumun kültürünü nasıl dönü türdü ünün incelenmesi, günümüz bilgi ça ını daha iyi anlamak ve günümüz mimarlık ortamını ve bu ortamın üretti i bilgiyi de erlendirebilmek açısından önemlidir. leti im için kullanılan araçları temel alarak kültürler, sözlü kültür, yazılı kültür ve bilgi ça ı adları altında sınıflandırılmı lardır. Sözlü kültür, ileti im aracı olarak sözün kullanıldı ı kültürlerdir. Yazılı kültürler ise ileti im aracı olarak yazının kullanıldı ı kültürlerdir. Bazı kaynaklarda yazılı kültürler, el yazması kültürü ve matbaa kültürü olarak ayrı mı olsa da, yazının bilinci nasıl dönü türdü ü ara tırılmadan bu iki farklı aracın etkileri incelenemeyece i için tek bir ba lık altında, yazılı kültürler ba lı ı altında ele alınmaktadır. Son olarak bilgi ça ı ise 9

25 ileti im aracı olarak telgraf, telefon, televizyon, bilgisayar gibi enformasyon teknolojilerinin kullanıldı ı kültürlerdir. Sözlü Kültürlerde, kültürel malzeme, kulaktan kula a söz aracılı ıyla iletilir ve bilginin iletimi folklor ile sa lanır. Folklor, belirli bir nüfus için ortak olan halkoyunları, masallar, müzik, dans, efsaneler, sözlü tarih, atasözleri, akalar, popüler inançlar, adetler, gibi kültür ö elerini barındırır. Folkloru olu turan bu kültür ö elerine bakacak olursak, örnek olarak, atasözlerini, birkaç konuyla sınırlandırmak mümkün de ildir. nsan ya amında yer alan do um, ölüm, evlilik, arkada lık, dostluk, dü manlık, hırsızlık gibi konuları yani bireyin günlük ya antısında ba vurdu u, günlük ya antı sonucu elde edilmi bilgileri içerir. Antonio Gramsci (1989), sıradan insanın günlük ya antılarını idare etmek için geli tirdikleri bilginin enformel bilgi oldu unu söylemektedir. Atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendi inin bilinmemesi, anonim olu u ise kültürü olu turan ö elerin birkaç kural koyucu otorite tarafından düzenlenmedi ini göstermesi açısından, yine enformel bir sisteme gönderme yapmaktadır. Toplumu olu turan bütün bireylerin kolektif etkile imi ile ekillenen ve bu özelli i ile a sal bir yapıya i aret eden sözlü kültürlerin, Walter Ong un (2007), gündelik ya antıya yakın olu u tanımı da göz önünde bulundurularak enformel yapıda sistemlere i aret etti ini söylemek mümkündür. Sistemlerin, her ne kadar kolektif karar alma süreçlerinin bir ürünü olarak kendili inden do mu olsa da, bir süre sonra kendi hayatlarını sürdürdüklerine, sistemi olu turan bireyler üzerinde baskı kurmaya ba ladıklarına ve devamlılıklarını sa lamak için kendi hiyerar ilerini yarattıklarına, önceki bölümde de inilmi tir. Sözlü kültürlerin i leyi inde de bu durum görülmektedir ve sistemler devamlılıklarını sa lamak için kendi hiyerar ilerini yaratmı lardır. Bu sürece, ileti im aracı olarak kullanılan sözün ve sözü kullanan dilin etkisi bulunmaktadır. Ong (2007), sözlü kültürlerde kelimelerin sesle sınırlanmasının, anlatım biçiminin yanı sıra dü ünme sürecine de etki etti ini savunmaktadır. Metinden yoksun olan sözlü kültürlerin, bilgi kaynaklarının derlenip kalıcı olabilmesi için, anımsanabilir eyler dü ünme yönteminin uyguladıklarını belirtmektedir. Bu yöntem için, belle e yardımcı olan, a ızdan çıkmaya hazır dü ünce biçimlerini kullanmak gerekmektedir: Dü üncenin ritmik, dengeli tekrarları ya da antitezleriyle, kelimelerdeki ünsüz ve nülü seslerin uyumuyla, sıfatlar ve ba ka kalıpsal ifadelerle akması, herkesin sık duyup kolaylıkla hatırladı ı, 10

26 kolay hatırlanacak ekilde biçimlenmi atasözlerinden olu ması ve belli izleklere yerle tirilmesi gerekir. (Ong, 2007) lyada ve Odysseia destanları bu duruma güzel bir örnek te kil etmektedir. Homeros destanları olarak bilinen bu destanlar üzerine ara tırma yapan uzmanlar, destanların kendi dönemleri için aslında özgün birer sanat eserleri olmadıkları söylemektedirler ve dü üncelerini, destanları kelimelere ve hecelere bölerek kanıtlamaktadırlar. Bütün destanların heksametrik dize ölçüsüne (bir uzun iki kısa heceden olu an altı vuru lu dize) ba ımlılı ı, örnek olarak arap kelimesine takılan sıfatların anlam farkından ziyade dize ölçüsünü tutturmak için seçilmesi gibi nedenler, Homeros destanlarının, ba larda çok övülen dilinin, destan ozanlarının dize ölçüsünü tutturmak için koruyup yeniden birle tirdikleri kalıpla mı deyi lerin dili oldu u gerçe ini açı a vurmaktadır (Ong, 2007). Sözlü kültürlerde bilgiyi muhafaza etmenin bir di er yolu ise ileti imden geçmektedir. Bilgi yüksek sesle tekrar edilmezse yok olaca ından, sözlü kültürler, uzun yıllar boyunca, zahmetle ö rendiklerini tekrarlayarak unutmamaya çalı maktadırlar. Güç bela elde edilen bilginin bu denli de erli olması gelenekçi ve tutucu bir zihniyetin do masına neden olmu tur (Ong, 2007). Eric Hobsbawn ve Terence Ranger (1983) tarafından, bir milletin karakterini betimleyen ve bu sayede milletin, ulusun çıkarlarına hizmet eden icat edilmi olgular olarak tanımlanan gelenekler ile hazır dü ünce biçimleri, kalıpla mı deyi ler gibi yöntemler, toplumu olu turan bireylerin kolektif katılımı ve gündelik ya antıya yakınlı ı açısından enformel sistemlere i aret eden sözlü kültürlerin, devamlılıklarını sa lamak için özgün hiyerar ilerini nasıl olu turduklarını göstermektedir. Daha önce de belirtildi i gibi, her ne kadar, el yazması kullanımı ve matbaanın icadı toplumlarda kültürel de i imlere neden olmu olsalar da, el yazması ve matbaanın kültürü dönü türme güçleri, ileti im aracı olarak yazının toplum tarafından içselle tirilmesine olanak sa layabilmeleri ile mümkün olmu tur. El yazmaları ve matbaanın karakteristik özelliklerinin etkisi de eklenince, el yazması kültürü ve matbaa kültürü adları altında iki farklı kültürel durum ortaya çıkmı tır. Bu iki kültürü kapsayan yazılı kültür ise yazının ileti im aracı olarak kullanıldı ı kültürdür ve bir sistem olan yazılı kültürü anlayabilmek, yazının kendine özgü özelliklerini ve bu özelliklerin sisteme etkilerini ara tırarak mümkündür. 11

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması 22 Nisan 2007 i li Grand Cevahir Otel Sayın Ba kanlar, de erli konuklar, TÜS

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI HEM SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1. Programa Ba vuru ve Kabul Ko ulları (1) Lisansüstü programlara ba vuracak adayların Hem irelik ya da

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Örgüt Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yönetimin kullandığı bir araçtır (Başaran, 2000, 28). Örgüt Toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Göstergebilim GRT 311 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.

ýçindekiler Ön Söz xiii Antenler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Temel Anten Parametreleri 27 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2. çindekiler Ön Söz xiii 1 Antenler 1 1.1 Giri 1 1.2 Anten Tipleri 4 1.3 I ma Mekanizmas 7 1.4 nce Tel Antende Ak m Da l m 17 1.5 Tarihsel Geli meler 20 1.6 Multimedya 24 Kaynakça 24 2 Temel Anten Parametreleri

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Girişimcilik. Arzu GÖZEL. Ocak 2016. Aydın DSYB Kuşadası

Girişimcilik. Arzu GÖZEL. Ocak 2016. Aydın DSYB Kuşadası Girişimcilik Arzu GÖZEL Ocak 2016 Aydın DSYB Kuşadası Merhaba Arzu GÖZEL Kimdir? Son 10 Yılda Dünyada En Çok Hakkında Konuşulan Kelime Nedir? DEĞİŞİM Teknolojinin İnsanlara Ulaşma Hızı Neler Oluyor? 75

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Türl~ Cumhuriyetleri Saıni DÖNMEZ Günümüzde bili im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı desek yanlı olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli mi Batı ülkelerinin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising)

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Dr. Leyla KESER BERBER İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Uygulamaları Özelinde Kişisel Verilerin

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

Prof. Dr. Hayati AKYOL TÜRKÇE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ISBN 975-8792-91-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Prof. Dr. Hayati AKYOL TÜRKÇE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ISBN 975-8792-91-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 13. BASKI Prof. Dr. Hayati AKYOL TÜRKÇE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ISBN 975-8792-91-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

IPv6 ve UlakNet Geçi planı. Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M

IPv6 ve UlakNet Geçi planı. Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M IPv6 ve UlakNet Geçi planı Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M 20 Yılı A kın Bir Süre Önce IP bundan yakla ık 20 yılı a kın bir süre önce geli tirilmi bir teknolojidir. lk olarak kısıtlı bir ekilde (askeri

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı