T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011 Saat: Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT : Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdaki birimlerden hangisi Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı ana hizmet birimi değildir? MUHASEBE UZMANLIĞI A) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü B) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı C) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı D) Personel Genel Müdürlüğü sayılı Kanun a göre, Genel Uygunluk Bildirimi Sayıştay tarafından hazırlanırken aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmaz? A) Dış denetim raporu B) Borç yönetim raporu C) İdare faaliyet raporları D) Genel faaliyet raporu 5. Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kanun un taşınmazlara ilişkin hükümlerinden biri değildir? A sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdakilerden hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisidir? A) Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak B) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek C) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek D) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek A) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üstünde olanların satışı kanun çıkarılarak yapılır. B) Kamu idareleri mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. C) Genel bütçe dışındaki kamu idareleri, edinmiş oldukları taşınmazları kendi tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil ettirmeleri zorunludur. D) Kamu idareleri taşınmaz satın alma ve kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir sayılı Kanun a göre, bir yıla ilişkin hazırlanan mali istatistikler hangi kamu idaresi tarafından hangi süre içerisinde değerlendirilir ve sonucunda düzenlenen değerlendirme raporu hangi idarelere gönderilir? A) Sayıştay tarafından, izleyen yılın Nisan ayı içerisinde, DPT ve Türkiye İstatistik Kurumuna B) Maliye Bakanlığı tarafından, izleyen yılın Mart ayı içerisinde, Sayıştaya ve Başbakanlığa C) Sayıştay tarafından, izleyen yılın Mart ayı içerisinde, TBMM ye ve Maliye Bakanlığına D) Maliye Bakanlığı tarafından, izleyen yılın Nisan ayı içerisinde, DPT ve Hazine Müsteşarlığına sayılı Kanun a göre, özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar nasıl belirlenir? A) Maliye Bakanlığının görüşü üzerine ilgili kamu idaresince B) İlgili kamu idaresinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca C) DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca D) Maliye Bakanlığının görüşü üzerine DPT Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığınca 2

3 sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere tasarıya eklenen cetvel ya da raporlardan biri değildir? A) Yıllık ekonomik rapor B) Kamu borç yönetimi raporu C) Mahalli idarelerin bütçe tahminleri D) İl bazında son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri raporu sayılı Kanun a göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi ya da hangilerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer ve giderleri de bu veznelerden ödenir? sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilileriyle ilgili hükümlerden biri değildir? A) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. B) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. C) Ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. D) Harcama yetkilileri, harcama talimatıyla gerçekleştirilen harcamanın bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumludur. A A) Sadece (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin B) Sadece (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin C) Sadece (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin D) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin sayılı Kanun a göre, genel bütçe kapsamı dışındaki diğer kamu idarelerinde, takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından bütçe kanununda gösterilen tutarın altında kalanların, kayıtlardan çıkarılmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Maliye Bakanı B) İlgili Bakan C) Üst Yöneticiler D) Bakanlar Kurulu sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında dikkate alınması zorunlu olan hususlardan biri değildir? A) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri B) Orta vadeli programda belirlenen ilke ve esaslar C) Yıllık ekonomik programda yer alan nakit planlaması D) Orta vadeli mali planda belirlenen temel büyüklükler sayılı Kanun a göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması hususu aşağıdakilerden hangisine göre zorunludur? A) Mali istatistik B) Mali saydamlık C) Performans programı D) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sayılı Kanun a göre, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan yedek ödeneğin tutarı aşağıda verilen oranların hangisini geçemez? A) Genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisini B) Genel bütçe ödeneklerinin binde beşini C) Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde beşini D) Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde ikisini 3

4 sayılı Kanun a göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarıları hakkında aşağıdakilerden hangisini yaparlar? A) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. B) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az yirmi yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. C) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. D) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde, en az yirmi yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler sayılı Kanun a göre, ödenemeyen giderlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. B) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. C) Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. D) İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer. A sayılı Kanun da yer alan geçici bütçe kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması hâlinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. B) Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödenek rakamları esas alınarak belirlenir. C) Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe gerçekleşme rakamları esas alınarak belirlenir. D) Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer sayılı Kanun a göre, örtülü ödenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. B) Örtülü ödenek, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini yürüten kamu idarelerinin bütçelerine de bu hizmetlerle sınırlı olmak üzere konulabilir. C) Örtülü ödenek, Başbakanlık ve kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine konulan ödenektir. D) Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir sayılı Kanun a göre, Sayıştay tarafından hazırlanacak genel uygunluk bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. B) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. C) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, mahalli idareler kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. D) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, sosyal güvenlik kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 4

5 sayılı Kanun a göre, ön mali kontrolle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ön mali kontrol, mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. B) Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. C) Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri kapsar. D) Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi hariç diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinden oluşur. 20. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun a göre, iç denetçinin görevlerinden değildir? sayılı Kanun a göre, gelirlerin dayanaklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. B) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. C) Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır. D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresinin bütçe gelirlerinden ret ve iade yoluyla karşılanır. A A) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, soruşturma yapmak B) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak C) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak D) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlama kadro derecesi ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Derece : 10 Kademe : 1 B) Derece : 10 Kademe : 3 C) Derece : 10 Kademe : 2 D) Derece : 11 Kademe : Aşağıdaki idarelerden hangisi 5018 sayılı Kanun a göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? A) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı B) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Gelir İdaresi Başkanlığı 24. Bakanlık müfettişi (3600 ek gösterge) olarak görev yapan Bay (A), daha sonra sırasıyla daire başkanı (3600 ek göstergeli), genel müdür (6400 ek göstergeli) olarak görev yaptıktan sonra Bakanlık Müşaviri (3600 ek göstergeli) olarak atanmıştır. Bay (A) nın son atandığı görevde bulunduğu sürece kendisine ödeme yapılacak ek gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A) 3000 B) 3600 C) 4800 D)

6 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bazı unvanlara asıl görevleri yanında belli görevler ikinci görev olarak yaptırılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinde asıl görev - ikinci görev eşleşmesi yanlıştır? A) Tabiplere - Sağlık müdürlüğü B) Eczacılara - Sağlık müdürlüğü C) Tabiplere - Sağlık grup başkanlığı D) Öğretmenlere - Okul müdür yardımcılığı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. B) Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. C) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten iki aylık sağlık izni verilir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, disiplin cezalarında karar süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde vermek zorundadırlar. B) Disiplin kurulu, aylıktan kesme cezasına ilişkin soruşturma dosyasını, aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. D) Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdinden itibaren azami 5 ay içinde bu kurulca, karara bağlanır sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, özürlülerin Devlet memurluğuna alınmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun'a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. B) Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını altı ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. C) Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. D) Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir sayılı Harcırah Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi başka yer tanımı arasında yer almaktadır? A) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu yerler B) Memur ve hizmetlinin ikametgâhının bulunduğu belediye sınırları içindeki yerler C) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerlerin dışındaki yerler D) Şehir ve kasabaların belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özelliği bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olan ve belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler A 6

7 sayılı Harcırah Kanunu na göre harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? MUHASEBE UZMANLIĞI A) Ödenek mukabili çalışanlara verilecek harcırah hiçbir surette dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. B) 657 sayılı Kanun un 68/B maddesine göre üçüncü dereceden aylık almakta iken kazanılmış hak aylık derecesi olan beşinci dereceye atanan memura üçüncü derece üzerinden gündelik ödenir. C) Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücret ve ödeneklerine göre hesaplanır, ancak hiçbir surette aylık ve ödenekleri tutarına en yakın 1 inci derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. D) Gündelikle çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır ve dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 32. Çalışmayan eşi ile 7 ve 16 yaşlarında öğrenci olan iki çocuğu ve bir iş yerinde ücretle çalışan 23 yaşında bir çocuğu bulunan (A), üçüncü dereceli (X) köyü ilköğretim okulu öğretmenliğine açıktan vekil olarak atanmıştır sayılı Harcırah Kanunu na göre, vekil öğretmen (A) nın harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sadece kendisine gidiş ve dönüş için yevmiye ve yol masrafı verilir. B) Kendisi ve aile efradına, sadece gidiş ve dönüşleri için yevmiye ve yol masrafı verilir. C) Kendisi, eşi ve çalışmayan iki çocuğuna, sadece gidiş ve dönüşler için yol masrafı verilir. D) Kendisi, eşi ve çalışmayan iki çocuğuna, sadece gidiş ve dönüşleri için yevmiye ve yol masrafı verilir. A sayılı Harcırah Kanunu na göre, sürekli görev harcırahına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yabancı memleketlerde bulunan Devlet memurlarından yurt dışındaki daimi memuriyet mahalleri değişenlere daimi vazife harcırahı ödenir. B) Terhis olan yedek subaylara, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere daimi vazife harcırahı ödenir. C) Kadro dolayısı ile açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar daimi vazife harcırahı ödenir. D) Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan kumandanlara vazife mahallerine kadar daimi vazife harcırahı ödenir. 33. Memur (A) Samsun dan Ankara ya atanmıştır. Memurun eşi çalışmamakta ve ölen ilk eşinden dört çocuğu, yeni eşinden iki ve eşinin ilk kocasından da bir çocuğu bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu kendi annesi ile eşinin annesi de memurla birlikte ikamet etmektedirler. Samsun - Ankara arası bir kişilik otobüs ücreti 30 TL, memurun yevmiyesi 25 TL ve seyahat süresi de altı saattir. Bu verilere göre memurun kendisi de dahil ödenecek aile masrafının tutarı kaç TL'dir? A) 275 B) 495 C) 550 D) Aşağıdaki ihalelerin hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun istisna hükümleri kapsamında yapılamaz? A) Antalya Orman İşletme Müdürlüğünün, orman köylülerinden fidanlık çapalama hizmeti alımı B) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun, yürüttüğü bir araştırma projesi kapsamında, piyasadan mal alımı C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun, araştırma ve geliştirme faaliyeti kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan bilgisayar yazılımı alımı D) Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü tarafından, Eskişehir 1 inci Akşam Sanat Okulu Döner Sermaye İşletmesince piyasadan temin edilmiş olan ihtiyaç fazlası fotokopi kâğıdı ve tonerin bu işletmeden alımı 7

8 35. Mühendis A, 2000 yılında geçici kabulü yapılan bir yapım işinde kontrol mühendisi olarak görev yapmıştır. Bu işin sözleşme bedeli 20 milyon TL dir. Daha sonra kendi adına mühendislik firması kuran A, 2010 yılında bir yapım işi ihalesine katılmak için istenilen iş deneyim belgesi olarak 2000 yılında kontrol mühendisi olarak görev yaptığı yapım işinden iş deneyim belgesi almak ve kullanmak istemektedir. Yapılan açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mühendis A, 2000 yılındaki yapım işinde yüklenici olmadığı için bu işten dolayı iş deneyim belgesi alamaz. B) Mühendis A nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır ve iş deneyim belgesi yeni ihalede 20 milyon TL olarak dikkate alınır. C) Mühendis A nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır ve iş deneyim belgesi yeni ihalede 4 milyon TL olarak dikkate alınır. D) Mühendis A nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır, ancak aradan 5 yıldan fazla zaman geçtiği için belgeyi yeni açılan ihalede kullanamaz. 37. İdare, üzerinde ihale kalan istekliyi sözleşme yapmaya davet etmesine rağmen istekli, belirlenen süre içerisinde sözleşmeyi imzalamamıştır. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İdare, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet ederse, istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. B) İdare, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet etmek ve istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. C) İhale komisyonu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet ederse, istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. D) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi, kanuni süre içinde idareye başvurup sözleşme imzalamak isterse bu durumda idare istekli ile sözleşme imzalamak zorundadır. A sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, idareye verilen ihale teklifinin istekli tarafından geri çekilerek yeniden teklif verilmesi hangi durumda mümkündür? A) İsteklinin teklifinde aritmetik hata bulunması hâlinde B) İsteklinin teklifinin idarece aşırı düşük bulunması hâlinde C) İlan yapıldıktan sonra ihtiyaç üzerine, idare tarafından ihale dokümanında değişiklik yapılması hâlinde D) İsteklinin teklifinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla belge noksanlığı olması hâlinde sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması, ihale işlem sürecini durdurmaz. B) Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundan feragat etmesi hâlinde, Kurum tarafından başvuru dosyası incelenemez. C) Kanuni sürelere uyulmadan, taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme varsa Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz. D) İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar, itirazen şikâyete konu edilebilir. 8

9 39. Yüklenici taahhüdünü yerine getirirken, işin sözleşme bedelinin % 50 si oranında iş artışı ile tamamlanacağı anlaşılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yüklenici, sözleşmede belirtilen iş tutarını, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmek zorundadır, iş artışı yaptırılmaz. B) Birim fiyat sözleşmesi ile yürütülen yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ile en fazla % 40 oranındaki iş artışı aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz. C) Anahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ve %10 oranındaki iş artışı (süre hariç), sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz. D) Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımı veya yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ve % 20 oranındaki iş artışı (süre hariç), sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, iade şartlarının oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatlar ile ilgili yapılan işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. B) İade edilemeyen teminatlar ihaleyi yapan idareye gelir kaydedilemez. C) Teminat olarak alınan değerler nakit ise idaresine, hazine bonosu veya devlet tahvili ise hazineye gelir kaydedilir. D) Hazineye gelir kaydedilen kesin ve varsa ek kesin teminatların iadesi için idareye başvuru yolu Kanun'da öngörülmemiştir. 41. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, makine, alet, araç ve taşıt kira bedellerinin (K) Limited Şirketine ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? A) Fatura B) Kredi izin onayı C) Taahhüt dosyası D) Hizmet işleri hakediş raporu 42. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? A) Maliye Bakanı onayı B) Tapu senedinin onaylı örneği C) İhbar sonucu tespiti ve ikramiye hesap çizelgesi D) İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge 43. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, harcama talimatı aşağıda belirtilen harcama türlerinin hangisinde düzenlenmez? A) Sigorta giderleri B) Yarışma konusu olan proje ödülleri C) Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri D) Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderleri 44. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? A) Mahkeme talimatı B) Kamulaştırma kararı C) Kıymet takdiri komisyonu kararı D) Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak 45. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi alımda düzenlenir? A) Pazarlık ile yapılan alımlarda B) Doğrudan temin ile yapılan alımlarda C) Tek ürün alımına ilişkin yapılan ihalelerde D) İhale komisyonu kurulmadan pazarlık ile yapılan alımlarda A 9

10 sayılı Sayıştay Kanunu na göre, yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebliği tarihinden itibaren kaç yıldır? sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmaz? A A) 1 B) 3 C) 5 D) sayılı Sayıştay Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay yargı, karar ve diğer organlarından biri değildir? A) Sayıştay Denetçileri Kurulu B) Rapor Değerlendirme Kurulu C) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu D) Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları sayılı Vergi Usul Kanunu nda belirtilen ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerinin uzamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. B) Bildirme ve beyanname verme sürelerine dört ay eklenir. C) On beş günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi idare belirler. D) Bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi incelemeye yetkili olanlardan biridir? A) Gelir uzmanları B) Devlet gelir uzmanları C) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında şef kadrolarında görev yapanlar D) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar A) Tüccar vekilleri ve memurları B) Temsil edilene ait reklam giderleri ödenenler C) Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar D) Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre aşağıdaki mesleki giderlerden hangisi serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilen giderlerden biri değildir? A) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller B) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri C) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar D) Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da belirtilen hususi ödeme şekillerinden; postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gündür. B) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 20 gündür. C) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 15 gündür. D) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gündür sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlara tatbik edilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. B) Üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. C) Bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. D) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 10

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı