KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ"

Transkript

1 KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: Madde:1- Derneğin adı KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ olup kısa adı KARARDER dir. Derneğin logosu olarak aşağıdaki şekil kullanılacaktır. Derneğin Merkezi: Madde:2- Derneğin Merkezi Ankara'dır. BÖLÜM: II- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ Derneğin Amacı: Madde:3- AMAÇ: Teknik elemanlar (her konuda çalışan mühendis, tekniker ve teknisyenler) arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hayat standartlarının geliştirilmesi, verimlilik ve etkinliklerinin artırılması, haklarının savunulması, korunması, mesleki, teknik, ahlaki, manevi ve kültürel seviyelerinin yükseltilmesi için eğitim, seminer ve konferanslar verilmesi, mesleki gelişimlerini sağlayıcı her türlü projenin hazırlanması, uygulanması, Teknik elemanların çalışma alanlarında faaliyet gösteren işveren ve iş görenlere yönelik her türlü bilgilendirme ve proje çalışmalarının uygulanması, Atatürk'ün belirtmiş olduğu çağdaş milletler seviyesine ulaştırılması amacıyla yasal her türlü faaliyet ve çalışmaları yapmak. 1

2 ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI: Dernek yukarıda kayıtlı amacını gerçekleştirmek için; izin alınması gereken hususlarda kanun ve yönetmeliklerde ön görülen Makamlardan izin alınmak ve resmi muameleleri tamamlamak kaydıyla; 1- Ülkemizin ve teknik elemanların mesleki gelişmesine katkıda bulunacak her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve eğitim amaçlı çalışmalarda bulunur. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm kamu, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve her türlü meslek odası kuruluşları ile ortak çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler yapar ve uygular. Dernek yapacağı bu faaliyetlerin tamamına teknik elemanların çalışma sahasında işveren, iş gören olarak görev yapanları dâhil edebilir. 2- Alanında başarılı çalışma yapan kuruluş ve şahısları ödüllendirir ve destekler. 3- Her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak destekler. 4- Çalışma hayatı ve çalışanlarla ilgili her türlü anket, araştırma, bilimsel çalışma ve incelemeler, AR-GE çalışmaları yapar veya yaptırır, yapılan çalışmalara katılarak destekler. 5- Teknik alanlarda tahsil ve araştırma bursları verir; yarışmalar düzenler, ödüller verir, ilmi araştırmalar yapabilir- yaptırabilir ve bu tür araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir. 6- Teknik elemanların ve ailelerinin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Lokal, sandık, okuma salonları, dinlenme evleri, kütüphaneler, müzeler, eğitim ve danışmanlık şirketleri, iktisadi işletme, özel istihdam bursu, kreş, ana okulu, çocuk yurt ve yuvası, eğitim merkezi, özel okul, dershane, etüt merkezi, test merkezi, yabancı dil eğitim merkezi, insan kaynakları hizmet merkezi, rehabilitasyon merkezi, yurt ve pansiyonlar, misafirhaneler, huzurevleri, arşiv ve dokümantasyon merkezi, kültür merkezi, bilgi bankaları, bilgisayar destekli kütüphane, yaz okulu, halı saha, spor okulu, internet cafe v.b. açar bu alanlardaki faaliyetlere katılır, işletir ve işlettirir. 7- Çalışma hayatı ve çalışanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışında; her türlü toplantı, şura toplantıları, açık oturum, forum, platform, panel, sempozyum, konferans, seminer, kurs, mezuniyet töreni, balolar, anma törenleri, çalışma gurupları, etkinlik ve şenlikler düzenler, katılır ve destekler. 8- Teknik elemanlar arasında kaynaşmayı ve mesleki dayanışmayı arttıracak her türlü; Gezi, piknik, ziyaret, şölen, turnuvalar düzenlemek ve bunlara katılmak sureti ile de toplumsal yardımlaşma ve kaynaşmanın sağlanmasına öncülük eder. Fertler, dernekler ve müesseseler arasındaki kırgınlık ve muhalefetleri önleyici faaliyetlerde bulunur. 9- Teknik elemanların meslek kollarındaki çalışmaları daha verimli yürütebilmesi için, saha çalışanları ve işverenleri ile müştereken her türlü; Gezi, piknik, ziyaret, şölen, turnuvalar düzenler ve bunlara katılmak sureti ile de mesleki ve sektörel kaynaşmanın sağlanmasına öncülük eder. 10- Teknik elemanların sosyal ve mesleki gelişimini sağlamak amacı ile; Tezhip, minyatür, ebru, hat vb. gibi el sanatları ile kaybolmaya yüz tutmuş sanatları canlandırma ve her türden müzik ve müzik aletlerinin çalınması, güzel sanatlar, tiyatro, güzel yazı-konuşma ve diksiyon, hızlı okuma, kişisel gelişim, yetişkin eğitimi, iletişim ve beden dili, sunu ve anlatım teknikleri, Proje döngüsü, liderlik yönetimi, toplam kalite, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO çevre yönetim sistemi, ISO iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, bilgisayar, lisan, rehberlik ve teknik elemanların mesleki gelişimlerini sağlayacak her türlü mesleki kurs ile çalışma alanındaki gelişimi sağlayacak mesleki bilgilendirme faaliyetleri gibi kursları düzenler. Bu faaliyetlerle ilgili her türlü ulusal ve uluslararası işbirliğinde bulunur. 11- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır veya taşınmaz mal edinir. Gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şuf'a ve ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fek edebilir. Dernek, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, her türlü Meslek Oda ve kuruluşları, Müteşebbis ve şahıslar ile Yurtdışından diğer ülkelerden, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi her türlü Uluslararası Kuruluş ve Organizasyonlardan, Dernek amaçlarını doğrultusunda, ayni ve nakdi olmak üzere her türlü araç ve gereç ve taşınır taşınmaz mal veya gayrimenkul ve arsa hibe olarak kabul eder ve bunun için gerekli girişim ve müracaatlarda bulunur. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir. 2

3 12- Her türlü yazılı, görsel, sesli, elektronik vs. yayınların basımı-yayımı veya satın alınması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapar, yaptırır. Teknik elemanların sanatsal faaliyetlerini desteklemek amacı ile her türlü amatör film, müzik, tiyatro vb. çalışmalar yapmak isteyen teknik elemanları destekler, bunların daha verimli çalışabilmesi için ulusal ve uluslararası projeler hazırlar, uygular ve her türlü kursu düzenler, kuruluşlarla işbirliği yapar. 13- Doğal afet, kaza, salgın hastalıklar, savaş ve olağanüstü durumlarda insanlar arasında hiçbir ayırım yapmaksızın yurtiçi ve yurtdışında gerekli çalışmaları yapar ve destekler. Bu amaçla, gönüllü arama-kurtarma; yardım ekipleri kurar, eğitir ve yönlendirir, kurulu bulunan resmi ve özel ekiplerle işbirliği sağlar. 14- Hedefini gerçekleştirmek için aynı amaç veya branştaki derneklerle Federasyon kurabilir, federasyona katılabilir, üye ve fahri üye olabilir. 15- Çalışmalarını İş Kanununun belirlemiş olduğu iş kolları, odalar ve sendikaları örnek alarak yapar, sendikalarla ve odalarla ilişki kurarak ortak çalışma projeleri hazırlayabilir. Bu iş kolları çerçevesinde kulüpler kurarak faaliyetlerini sürdürür. 16- Doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmalar yapar. Çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunur. Çevre temizliği ve korunması ile ilgili kampanyalar düzenler, düzenlenen kampanyalara destek olur. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında bulunur. Hatıra ormanları, parklar, bahçeler, arberetumlar tesis eder. 17- Çalışanların ve ailelerinin, bedensel ve ruhsal gelişimi ve sağlığı için gerekli tüm çalışma ve organizasyonları yapar. 18- Toplumsal huzur ve yardımlaşma ve dayanışma adına, aileler arasındaki dayanışmayı sağlayıcı, sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirici programlar düzenler. 19- Çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamlarının sağlanması maksadı ile yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunur. İşçi, işveren, özel ve resmi tüm kamu kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile bu hususların temini için işbirliği yapar ve gerekli her türlü faaliyette bulunur. 20- Çalışanların sosyal ve kültürel yönlerinin geliştirilmesi maksadıyla, farklı meslek guruplarından insanlarla tanışma toplantıları, seminerler, konferanslar ve diğer sosyal faaliyetleri yapar veya yaptırır. 21- AB ve AB ülkeleri ile Dernek amaçları doğrultusunda uygulamalı ortak çalışmalar ve projeler hazırlar ve uygular. 22- Ülkemizdeki toplumsal, teknik, kültürel, eğitim, ekonomik ve çevre problemlerini tespit eder, proje hazırlar, hazırlattırır ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapar, uygulanmasına katkıda bulunur. 23- Kültür, sanat ve spor ile ilgili her türlü etkinlik ve faaliyetlerde bulunur. Bunlarla ilgili her türlü kulüp ve zümre gibi çalışma ve organizasyonlar düzenler. Bu alanda yapılan her türlü çalışmalara katılarak destekler ve her alanda ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmeti alır ve verir. Sportif organizasyonlar düzenler, başarılıları ödüllendirir. 24- Dernek verdiği kursların ulusal ve uluslararası yeterliliğini temin için ilgili kamu kuruluşları ve meslek odaları ile müşterek çalışmalar yapabilir. 25- Dernek yurt içinden ve yurt dışından kendisine gelecek proje ortaklık tekliflerini kabul edebilir ve projelere katılımcı sağlayabilir. 26-Dernek mühendislik fakülteleri ve MYO ile görüşerek öğrencilere yönelik staj organizasyonlarında aktif görev alabilir. 27- Dernek, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir. 28- Dernek; bağlı işletmeleri, şirketleri ve bu tüzükte belirtilen faaliyetleri ile ilgili olarak kamu, tüzel kişi ve şahıslarla olan ihtilaflarında ulusal ve uluslararası mahkemelere dava açar ve takip eder. Bu konuda dernek yönetim kurulu yetkilidir. 3

4 29- Dernek amaçları doğrultusunda; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi; Genç İstihdamının, Kadın İstihdamının, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi ve İstihdamının Desteklenmesi ile ilgili projeler (ulusal ve uluslararası), seminerler, eğitimler, mesleki eğitimler, stajlar, çalıştaylar, paneller, toplantılar, teknik ziyaretler vb. faaliyetler yapar. (Dezavantajlı Gruplar: Engelli bireyler, Yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar, Eski mahkûm/tutuklular, mahkûm ve tutuklular, Yerinden olmuş kişiler, Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar, Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar, Madde bağımlıları, Şiddet mağduru kadınlar, Sığınma evlerinde kalan bireyler, Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, Evsizler, Sezonluk tarım işçileri ve onların çocukları, Göçebeler, Uygun diğer dezavantajlı bireyler (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.) 30- Dernek; Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele, Kayıtlı İstihdamın Teşviki, Türkiye de Sivil Toplumun Desteklenmesi ve Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi, Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi, Türkiye de Kültürel Hakların Geliştirilmesi ve Desteklenmesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi, Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Arttırılması ve bu alanda projeler(ulusal ve uluslararası), seminerler, eğitimler, mesleki eğitimler, stajlar, çalıştaylar, paneller, toplantılar, teknik ziyaretler vb. faaliyetler yapar. 31- Dernek, enerji, alternatif enerji kaynakları, Yenilenebilir enerjiyle alanında bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik projeler (ulusal ve uluslararası), seminerler, eğitimler, mesleki eğitimler, stajlar, çalıştaylar, paneller, toplantılar, teknik ziyaretler vb. faaliyetler yapar. 32- Dernek; Demokrasi ve İnsan Hakları için, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi konuların gelişimine katkıda bulunur.(demokrasi ve İnsan Hakları: İfade, vicdan, din, medya, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü; Adalete erişim, adil yargılanma hakkı, cezaevlerinde insan hakları; İşkencenin ve kötü muamelenin engellenmesi; İnsan hakları ihlallerinin cezasız kalması ile mücadele; Ayrımcılıkla mücadele (LGBTT hakları dâhil olmak üzere), 33- Dernek; kültürel haklar, azınlık Hakları; Göçmenler ve mülteciler; Çocuk hakları (özellikle çocuk şüpheliler, sanıklar ve mahkûmlar; çocuklara yönelik şiddet ve çocuk işçiliği);engelli Hakları; Kadına yönelik şiddet; Sosyal haklar ve eşit sosyal imkânlar (kadın hakları, sendikal haklar, eğitim hakkı, sağlık ve konut hakları dâhil olmak üzere); Özellikle Mühendis ve Teknik Elemanın haklarının savunulması ve bu alanda projeler(ulusal ve uluslararası), seminerler, eğitimler, mesleki eğitimler, stajlar, çalıştaylar, paneller, toplantılar, teknik ziyaretler vb. faaliyetler yapar. 4

5 BÖLÜM: III- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ Üye Olma Hakkı Madde:4- Fiil ehliyetine sahip olan ve Derneğin amaçlarını benimseyen gerçek ve tüzel kişiler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamasında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Ayrıca, Derneğin amacına yönelik konularda değerli çalışmaları olan, Derneğin misyonunu taşıyabilecek, Derneğin amaçlarına aktif olarak katkıda bulunabilecek kişiler ile filli veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Üyelikten Çıkma: Madde:5- Hiç Kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Üyelikten Çıkarılma: Madde:6- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı ve birbirini takip eden iki yıl üst üste dernek üyelik aidatlarını ödemediklerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır. Üyelerin Hakları: Madde:7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy hakkını kullanır. Üye Aidatları: Madde:8- Üyelerin ödeyeceği yıllık ödenti tutarı 1000,00 TL'dir. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk girişte Genel Merkeze gönderilmek üzere 50,00 YTL giriş aidatı olarak alınır. Üyelik aidatlarını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. BÖLÜM: IV- DERNEĞİN ORGANLARI, DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI, GÖREV VE YETKİLERİ OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ Derneğin Organları: Madde:9- Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir. a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu. 5

6 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı: Kuruluş Şekli: Madde:10- Dernek Tüzüğüne göre genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Toplanma Zamanı: Madde:11- Genel Kurul üç yılda bir Haziran ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir. Çağrı Usulü: Madde:12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla tehir edilemez. Toplantı Yeri: Madde:13- Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir yerde de yapılır. Toplantı Yeter Sayısı: Madde:14- Genel Kurul Toplantısı, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3'ünün) katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3'ünün) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Toplantının Yapılış Usulü: Madde:15- Genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeterince başkan vekili ile iki kâtip üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı nca yürütülür. Toplantı sonunda, alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanak başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme 6

7 alınıp görüşülmesi zorunludur. Toplantıda Görüşülecek Konular: Madde:16- Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Madde:17- Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1- Dernek organlarının seçilmesi, 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi, 4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 6- Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak. 7- Derneğin feshedilmesi 8- Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyerek karara bağlamak. 9- Derneğin Federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ: Madde:18- Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki Tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğuyla alınır. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI: Yönetim Kurulu: Madde:19- Yönetim Kurulu beş asıl beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 2- Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak. 4- Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşaa etmek, iktisadi işletme ruhsatı almak, özel istihdam bürosu kurmak, devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak. 5- Kira sözleşesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek. 6- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. 7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporlar düzenleyerek denetim kuruluna sunmak. 8- Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek. 9- Derneğin iktisadi işletme, şirket, gençlik merkezi, lokal, okuma salonu açmak veya iştirak etmek gibi tüzüğün müsaade ettiği girişimlerini yerine getirmek. 10- Dernek ve kuruluşları adına hukuki mevzuatı takip etmek gerekli durumlarda dava açmak ve takip etmek. 11- Tüzüğün vermiş olduğu federasyon ve platformla ilgili faaliyetleri genel kurul adına 7

8 yürütmek. Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması: Madde:20- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hâkimi üç üyeyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmakta görevlendirir. Denetleme Kurulu: Madde:21- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulunun Görevleri: 1- En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek. 2- Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak. 3- Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak Derneğin Borçlanma Usulleri: Madde:22- Dernek, genel kurullarında dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için genel kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır. Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Madde:23- Genel kurulca seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekilleri: Madde:24- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir. Derneğin Gelirleri: Madde:25- Derneğin gelir kaynakları: 1- Üye aidatı ve giriş aidatı 2- Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, gezi, yemek, kermes, sosyal tesislerden sağlanan gelirler ve konferans v.b. Faaliyetlerden elde edilen her türlü gelirler. 3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 4- Bağışlar ve yardımlar, 5- Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden alınacak kurs ücretleri, 6- Özel istihdam bürosu hizmeti karşılığında elde edilecek gelirler, 7- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. 8- Mülki Amirliğe bildirmek kaydıyla dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alınan yardımlar. Defter ve Kayıtlar: Madde 26 Dernek, kanun ve yönetmelikle belirtilen defterleri tutar. Derneğin iç denetim şekilleri: Madde 27 Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme 8

9 kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği: Madde 28 Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oylarıyla değiştirilir. Hüküm Eksikliği: Madde 29 Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanun hükümleri uygulanır. Derneğin Feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli: Madde 30 Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Feshin kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır. Derneğin Örgütlenmesi Dernek Şubeleri: Şube Açma: Madde 31- Dernek, merkez genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir. Şube Organları: Madde:32- Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu: Şube Organlarının Görev Ve Yetkileri: Madde 33- Şube Genel Kurulu ve Görevleri: a) Şube genel kurulu, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır. b) Şube genel kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır. c) Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer. d) Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar. e) Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır. f) Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir. Genel Kurulun tanıdığı görev ve yetkileri kullanır. g) Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 9

10 Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri: a) Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler. b) Genel kurulu takip eden otuz gün içerisinde, yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir. c) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar. d) Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır. e) Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri: a) Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. d) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. e) Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili Madde 34- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir (1) delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir. Genel Başkanın Görev ve Yetkileri Madde 35- a) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. b) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. c) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. d) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. e) Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını 10

11 düzenleyeceği beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. f) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. g) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. h) Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. i) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. j) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri: Madde 36- Yönetim kurulu gerekli gördüğünde, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter, yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder ve derneğin bilumum hizmetlerini, programlama ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Federasyon Kurulması Madde 37- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılarak üye olabilir. Temsilcilik Madde 38- Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Yurt içindeki temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur. Platform Oluşturma Madde 39- Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir. Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Lokal, İktisadi İşletme, Özel İstihdam Bürosu ve Tesis Açma Madde 40- Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal, iktisadi işletme, özel istihdam bürosu ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir. Sandık Kurma Madde 41- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. 11

12 Amblem Madde 42-Dernek amblemi, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Seçim Süreleri ve Yöntem BÖLÜM: V- SEÇİMLER Madde 43- Seçimler üç yılda bir Haziran ayında gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Bu esaslara uyulmasını Divan Başkanı sağlar ve denetler. Kurulların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Oy Pusulaları Madde 44- Boş oy pusulaları, kâğıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır. Oy Zarfları Madde 45- Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlattırılır. Divan başkanlığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla Divan Başkanı na teslim edilir. Seçim genel kurulunca seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında yönetim kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı ve bir boş oy pusulası verilir. Seçim Sandık Kurulu Üyeleri Madde 46- Seçim sandık kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim ve denetim kurullarına aday olmayan üyeler içinden genel kurulda dilekçe vermek suretiyle belirlenir. Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar. Oyların Kullanılması Madde 47- Seçimlerde yönetim kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır. Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişilerin isimlerini yazabilirler. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölümlerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir. Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Üyeler, oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar. Oy Sandıklarının Açılması Madde 48- Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından genel kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir. Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması Madde 49- Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında; a) Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu taktirde bu oy pusulaları geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir. b) Bir zarfın içinde aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir. 12

13 c) Bir zarfın içinde ayrı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir. d) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir. e) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak, durum tutanağa geçirilir. Oyların Sayılması Madde 50- Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra, her kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir. Seçilebilme Yeter Sayısı Madde 51- Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler. Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde, genel kurul Divan Başkanı tarafından ad çekmek sureti ile kazanan belirlenir. 13

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı Ad ve Merkez Madde 1- Derneğin Adı : Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi* Madde 1- Derneğin Adı: Derneğin adı, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR MADDE1: DERNEĞİN ADI: Nilüfer Hatun Hanımlar Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi İkinci Okul Sok. No:24 Bandırma/BALIKESİR DİR. Şubesi

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

İSTANBUL DA POLONYALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

İSTANBUL DA POLONYALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ İSTANBUL DA POLONYALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Derneğin adı: İstanbul da Polonyalılar Derneği dir. 2. Derneğin merkezi İstanbul dadır. 3. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin 1 VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin Merkezi Ankara' dadır. Şubesi yoktur. Madde :3 -Derneğin

Detaylı

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Nöralterapi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı :

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : Sağlıkidarecileri Dernekler Federasyonu Federasyonun Merkezi :

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Bizim Avrupa (Europa Nostra) Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Madde 2- Dernek, Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi* Madde 1- Derneğin Adı : SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : HELALDER

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Posted on Mayıs 11, 2012 by kabalikoyu TOKAT- REŞADİYE KABALI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Ġçindekiler Madde Sayfa Derneğin adı ve merkezi 1 2 Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe 2 2 sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

TRABZON ANADOLU VE KANUNİ ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ (TAKADER) ANA TÜZÜĞÜ

TRABZON ANADOLU VE KANUNİ ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ (TAKADER) ANA TÜZÜĞÜ TRABZON ANADOLU VE KANUNİ ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ (TAKADER) ANA TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Kuruluş hükümleri) KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI Madde-1: Trabzon Anadolu ve Kanuni Anadolu Liseliler Derneği adıyla tüzel

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: "Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği" dir. Derneğin merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği dir. Derneğin merkezi -. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği" dir. Derneğin merkezi İstanbul' dadır. Şubesi yoktur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ KISIM 1$ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir

Detaylı

TOPLUMSAL ETIK DERNEĞİ TUZUGU

TOPLUMSAL ETIK DERNEĞİ TUZUGU Sayfa 1 TOPLUMSAL ETIK DERNEĞİ TUZUGU BÖLÜM I DERNEĞİN ADI: MADDE :1- Derneğin Adı: TOPLUMSAL ETİK Derneğidir.Şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN MERKEZİ: MADDE: 2- Derneğin genel merkezi Ankara dadır. Dernek,

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

TÜM KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ

TÜM KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ TÜM KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı Ad ve Merkez Madde 1- Vakfın Adı : Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı olup, kısa adı

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTUMİST dir. Tüzük metninde;

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

ÖZDEBİR ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÖZDEBİR ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZDEBİR ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1 - Derneğin adı: ÖZDEBİR Özel Öğretim Kurumları Derneği dir. Madde 2 - Derneğin kısa adı: ÖZDEBİR'dir. Madde 3 - Derneğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/1983-18184 NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLERİN TÜZELKİŞİLİK KAZANMASI, KURULUŞ BİLDİRİSİ DERNEKLER, KURULUŞ BİLDİRİSİNİ VE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

ANÇADER. Evrensel Değerleri Bilen, İlerlemeyi Teşvik Eden, Bir Anlayış İçin... ANADOLU ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANÇADER. Evrensel Değerleri Bilen, İlerlemeyi Teşvik Eden, Bir Anlayış İçin... ANADOLU ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Evrensel Değerleri Bilen, İlerlemeyi Teşvik Eden, Bir Anlayış İçin... ANÇADER ANADOLU ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 0312 229 79 26-27 www.ancader.org.tr Biz Kimiz? Derneğimiz Üye ve gönüllülerinden

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

ANADOLU SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ANADOLU SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER ANADOLU SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1- Derneğin adı: Anadolu Sigorta Eksperleri Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA Derneği dir.derneğin Unvanı YEKAD dır.derneğin merkezi

Detaylı

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı Madde 1 - Derneğin adı Bilişim Uzmanları Derneği dir. Derneğin Merkezi Madde 2 - Derneğin Merkezi Ankara dır. Şubesi

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜZÜK. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu. İstanbul

TÜZÜK. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu. İstanbul TÜZÜK Moda ve Hazır Giyim Federasyonu İstanbul BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Hükümleri Madde 1: Kuruluş Yasalar ile bu Ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak

Detaylı

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Derneğin Adı 1845 yılında kurulmuş olup İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan Kuleli Askeri Lisesi nde okumuş olanlar için KULELİLER DERNEĞİ adı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İğneada Sosyal Gelişim Derneği (İSGEDER) dir. Derneğin merkezi KIRKLARELİ/İĞNEADA dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

GÖLLER BÖLGESİ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GÖLLER BÖLGESİ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GÖLLER BÖLGESİ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Göller Bölgesi Teknik Elemanlar Derneği dir. Derneğin kısa adı GÖL-TED dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Değerler ve Projeler Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi BALIKESİR dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde-1. Derneğin Adı: GiTRAD "Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği dir. Derneğin merkezi; Giresun

Detaylı

ARDEŞEN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde: 1- Derneğin Adı: Ardeşen Kültür Derneği dir. Kısaltılmış adı AR-DER dır.

ARDEŞEN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde: 1- Derneğin Adı: Ardeşen Kültür Derneği dir. Kısaltılmış adı AR-DER dır. ARDEŞEN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde: 1- Derneğin Adı: Ardeşen Kültür Derneği dir. Kısaltılmış adı AR-DER dır. Derneğin merkezi: Madde:2- Derneğin merkezi Ankara dadır. Derneğin amacı ve bu

Detaylı

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ VE İKAMETGAHI Derneğin adı "TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ" dir. Merkezi İstanbul, İkametgah adresi Ataşehir Mahallesi,

Detaylı

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI MADDE 1 Derneğin Adı: Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı