SÖZLEŞME TASARISI. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLEŞME TASARISI. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU"

Transkript

1 SÖZLEŞME TASARISI İşbu sözleşme ( Sözleşme ), Uzunkum Cad. No:7 Kdz Ereğli, Zonguldak adresinde ticari faaliyetine devam etmekte olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Kısaca ERDEMİR ) ile diğer taraftan adresinde mukim... (kısaca NAKLİYECİ ) arasında aşağıda yer alan hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU Sözleşme konusu olan nakliye hizmetleri; ERDEMİR in üreteceği ve Kayseri OSB ve Serbest Bölgelerinde ve buralara 20 kilometreye kadar olan mesafede bulunan müşterilerine gönderilecek sıcak ve/veya soğuk rulo ve levha mamullerin ERDEMİR in Kdz. Ereğli sinde bulunan fabrika sahasından NAKLİYECİ' ye ait vasıtalara yüklenmiş olarak müşterilerinin fabrika sahasına kadar kara yolu ile nakli ve burada vasıta üzerinde teslimi işinden ibarettir. MADDE 2- İŞİN, HİZMETLERİN VE MAHALLERİN TETKİKİ NAKLİYECİ, bu Sözleşme yi, işin ve hizmetin mahiyetini ve hizmetin icra ve ifa edileceği güzergâh, mahal ve mevkileri, umumi ve mahalli şartları, ilgili bilcümle mevzuatı, işin arz ettiği bütün riziko ve hususiyetleri, yükleme ve teslim tesisatını, yol durumlarını, iklim ve mevsim şartlarını ve işbu Sözleşme de belirtilen bölgelerde bulunan kooperatif ve diğer firmaların nakliye fiyatlarını ve şartlarını tetkik ettiğini, işin ve hizmetlerin ifası için lüzumlu özel teçhizat ve nakil vasıtalarının temini imkânlarını bizzat ve eksiksiz olarak incelemek suretiyle bu hususlarda tam malumat edindiğini ve şifahen verilen malumatı kontrol ederek, tatmin edici bulduğunu beyan ve ileride kooperatif ve diğer firmaların fiyat arttırmaları veya benzeri sebep ve bahaneler ile fiyat zammı, noksan taşıma, müddet temdidi vesaire gibi taleplerde veya herhangi bir itirazda bulunmayacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 3- SÖZLEŞME SÜRESİ İşbu Sözleşme nin süresi, imza tarihinde başlayacak olup, tarihinde sona erecektir. NAKLİYECİ ERDEMİR in yazılı olarak bildireceği tarihten itibaren işe başlayacaktır. Ancak, NAKLİYECİ, sözleşme süresi içinde kendisine teslim edilmiş bulunan malzemeyi teslimden önce Sözleşme sona ermiş olsa dahi; teslim yerine nakletmekle yükümlüdür. ERDEMİR, Sözleşme süresinin sona ermesinden önce, karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda aynı fiyat ve şartlarla Sözleşme süresini 3 aylık süreler halinde toplam 1 (bir) yılı aşmamak kaydı ile uzatabilir. ERDEMİR ile işbu Sözleşme konusu nakliyatı gerçekleşecek malzemeyi satın alan müşteri arasındaki sözleşmenin, herhangi bir sebeple zamanından önce feshedilmesi veya ERDEMİR in işbu Sözleşme yi feshetmesi veya gerek ERDEMİR in gerekse malzemeyi satın alan müşterinin fabrika ve tesislerinde imalatı durduracak arızaların vukuu bulması sebebiyle işbu Sözleşme mevzuu taşıma işinin kısmen veya tamamen NAKLİYECİ ye yaptırılmaması Sayfa 1 / 9

2 halinde, NAKLİYECİ, ERDEMİR' den hiçbir doğrudan veya dolaylı zarara yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet süresinin belirtilen zamandan önce ERDEMİR tarafından tek taraflı olarak sona erdirilmesi halinde NAKLİYECİ, hak ya da yoksun kalınan kar mahrumiyeti vb. nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 4- NAKLİYECİ NİN SORUMLULUĞU a) NAKLİYECİ, Sözleşme konusu hizmete, Sözleşme nin imzasını müteakip ERDEMİR' in vereceği nakliye talimatına uygun olarak en geç 1 işgünü zarfında başlayacaktır. NAKLİYECİ, sevk talimatını aldıktan sonra aksine talimat verilmediği takdirde talimat tarihinde veya en geç bir sonraki işgünü (cumartesi işgünüdür) içinde malı yükleyeceği vasıtaları, ERDEMİR in Kdz. Ereğli de bulunan fabrika sahasında hazır bulunduracak ve malların yüklenmelerini müteakip teslim mahallerine sevk edecektir. NAKLİYECİ, malzemeyi teslim aldığı saatten itibaren en geç 24 saat zarfında teslim mahallerine ulaştırmakla mükelleftir. Zamanında teslim edilmeyen sevkiyatlar için geç kalınan her gün için sevkiyata ait taşıma bedelinin %4 ü oranında ERDEMİR tarafından gecikme cezası uygulanacaktır. NAKLİYECİ işbu gecikme cezasına hiçbir itirazda bulunmayacağını; işbu cezanın karşılıklı olarak ortak mutabakatla belirlendiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. b) ERDEMİR'in, veya faks ile NAKLİYECİ'ye bildireceği sevk talimatında, malzemenin cins ve miktarı, taşıma termin programı, teslim ve tesellüm edilecek adresler ile malzemenin teslim edileceği tarih veya süre mutlaka bulunacaktır. NAKLİYECİ sevk talimatında belirtilen süre içerisinde malzemeleri sevk etmemesi neticesinde meydana gelecek gecikmelerden sorumlu olup, ERDEMİR bu gecikmeler için NAKLİYECİ' ye müşterisinin kendisinden talep edeceği zararları rücu etmeye ve işbu Sözleşme de kendisine tanınan haklarını kullanmakta yetkilidir. Mücbir sebepler yüzünden meydana gelecek gecikme hakkı saklıdır. Ancak mücbir sebeplerin yetkili makamlardan belgelendirilmesi şarttır. c) ERDEMİR, NAKLİYECİ' den günde 500 tona kadar taşıma talep edebilecektir. NAKLİYECİ bu tonajı taşımaya yeterli sevk vasıtalarını her gün hazır bulunduracaktır. d) Malzemelerin süresi içinde yüklenmemesi veya belirtilen tarihte teslim edilmemesi halinde ERDEMİR, NAKLİYECİ nam ve hesabına taşıtma yaptırabilecektir. (Yetkili merciilerden tevsik edilmesi şartı ile ERDEMİR tarafından kabule şayan görülecek mücbir sebepler hariç) e) NAKLİYECİ, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği bulundurması gereken Taşıma Yetki Belgelerini temin etmekle mükelleftir. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği her türlü belge ve diğer eksikliklerden NAKLİYECİ sorumlu olup; bu veya benzeri nedenlerle ERDEMİR e kesilecek her türlü Sayfa 2 / 9

3 idari ve hukuki cezalar NAKLİYECİ ye rücu edilerek; NAKLİYECİ nin ERDEMİR deki her türlü istihkakından ve / veya kesin teminatından tahsil edilecektir. f) NAKLİYECİ, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Kanunu hükümlerine, bu husustaki yönetmelik ve talimatlara uymaya mecburdur. Bu konuda ERDEMİR hiçbir sorumluluk kabul etmemekte olup; her türlü hukuki sorumluluk NAKLİYECİ ye aittir. NAKLİYECİ nin bu kanun hüküm ve şartlarına uymaması nedeni ile ERDEMİR in karşılaşacağı her türlü tazminat ve mali mesuliyetlerin muhatap ve garantörü NAKLİYECİ dir. g) Erdemir işletme sahasında ERDEMİR e veya müteahhit firmalara veya bilumum üçüncü şahıslara ait vasıtalara, binalara, makine ve teçhizatlara, rıhtım, iskelelere vb. NAKLİYECİ veya alt taşeronu tarafından veya tümünün kullandığı her türlü vasıtalar tarafından meydana getirilecek hasar, zarar, ziyanın veya bunlardan doğacak davaların ve bu davaların icap ettirdiği tazminatın muhatap ve garantörü NAKLİYECİ dir. h) Taşınacak malzemenin sorumluluğu araç üzerine yüklendikten sonra ve taşıma sırasında tamamen NAKLİYECİ ye ait olup taşıma sigortaları NAKLİYECİ tarafından yaptırılacak ve ödenecektir. NAKLİYECİ nin sorumluluğu malzemenin varış adresinde, araç üzerinden müşteri veya müşteri temsilcisi tarafından malın alınmasıyla sona erer. Malın zarar görmesi halinde, NAKLİYECİ nin kusuruna bakılmaksızın mal satış bedeli, işleme bedeli, malzemenin ERDEMİR tarafından tekrar tedarik edilmesinden kaynaklanan zararlar ERDEMİR tarafından NAKLİYECİ ye yansıtılır. NAKLİYECİ, taşıma sırasında taşınacak malzemelerin mücbir sebepler de dahil olmak üzere zayi veya hasara uğraması ile birlikte geç teslim edilmesinden doğan zararları Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası ve Emtia Nakliyat Sigortası yaptırarak teminat altına almakla yükümlüdür. ı) Firmaya ait araçlar sözleşme konusu mamulleri taşımaya elverişli olmalıdır. Dorselerin hem önde hem arkada boydan boya havuzlu olması, havuzların derinliğinin uygun olması, rulonun tabanının havuza gelen yerlerinde kauçuk bulunması, tüm dorselerde rulonun üzerinden spanzet çekebilmek için halka bulundurulması zorunlu olup NAKLİYECİ firmanın sorumluluğundadır. MADDE 5- TESLİM VE TESELLÜM a) NAKLİYECİ, işbu Sözleşme konusu malzemeyi, belirtilen esaslar ve teslim şekli çerçevesinde, ERDEMİR tarafından kendisine verilecek örneğe uygun Sevk ve Teslim Belgesi mukabilinde teslim alacak ve müşteriye veya malzemeyi tesellüm edecek müşteri temsilcisine aynı belge ile teslim edecektir. b) Aksine talimat verilmedikçe malzemenin bulunduğu mahalde NAKLİYECİ' ye ait vasıtalara yüklenmesi ERDEMİR e, teslim mahallinde vasıtalardan boşaltılması ise tesellüm eden müşteriye ait olacaktır. Yükleme ve teslimler, malzemeyi tesellüm eden müşteri veya müşteri temsilcisinin işyerlerinde uyguladıkları mesai saatleri içinde yapılacaktır. Ancak ERDEMİR, Ereğli'de Sayfa 3 / 9

4 yapılacak yükleme ve teslimleri kendi mesai saatleri dışında yapıp yapmamakta serbesttir. Resmi tatil günlerinde ERDEMİR tarafından teslim yapılmayacaktır. c) NAKLİYECİ, ERDEMİR fabrika sahasında kendisine teslim edilen malzemeyi, teslim aldığı durum, adet, vasıf ve ağırlıkta müşteri veya malzemeyi alacak müşterinin yetkili personeline teslim etmekle mükelleftir. Tediyeye esas miktar olarak ERDEMİR deki kantar ağırlığı esas alınacaktır. d) Nakil esnasında meydana gelecek sarsıntı, düşme, kayma, ıslanma, vb. sebeplerle oluşacak hasarlara mani olmak maksadıyla alınacak tüm tedbirlerin gerektirdiği (malzemenin bağlanması, vasıtaya tespiti ve istif işleri için yapılacak takozlama, bağlama, sapan, branda ile örtme vesaire gibi) masraflar NAKLİYECİ' ye aittir. e) NAKLİYECİ nin teslim aldığı malzemeleri yanlış bir adrese sevk ve teslim etmesi halinde yanlışlıktan doğan nakil masrafları, ödenecek tüm depolama vs. masraflar ile noksan teslim edilen veya hasarlı malzemenin bedeli veya kaybolması halinde kaybolan mal bedeli (ERDEMİR tarafından tespit edilecek bedel üzerinden) ERDEMİR in ilk talebi üzerine protesto keşidesine, mahkemeden hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasim icrasına meydan vermeksizin 3 (üç) işgünü içinde NAKLİYECİ tarafından ERDEMİR e ödenecektir. f) NAKLİYECİ, ERDEMİR fabrika sahasına sevk edeceği boş veya dolu vasıtalarının şoför ve/veya operatörleri ile bilcümle personelinin fabrikanın emniyet ve trafik talimatlarına ve bu işlerle görevli ERDEMİR personelinin emir ve işaretlerine riayet edeceklerini, aksine hareket eden şoför, operatör ve diğer personeli, ERDEMİR yetkililerinin talebi üzerine derhal fabrika sahasından uzaklaştırmayı ve bir daha ERDEMİR' in hizmetinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. g) NAKLİYECİ nin, ERDEMİR tarafından uygulanmakta olan TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi ve TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili kurallara uyması, araç sürücülerinin de aksine davranışlardan kaçınması gerekmektedir. MADDE 6- NAKLİYECİ TEMSİLCİSİ NAKLİYECİ'nin temsilcisi, fabrika sahasına giriş ve çıkışlarında ve her talepte görevli personele, saha giriş belgesini göstermeye ve verilecek talimatlara uymaya mecburdur. Temsilcinin değiştirilmesi halinde NAKLİYECİ yazılı olarak bu durumu ERDEMİR'e bildirecek ve eski temsilcinin müsaade belgesi ERDEMİR'e iade olunduktan sonra yeni temsilcisi için saha giriş belgesi verilecektir. MADDE 7- TAŞIMAYA ESAS YÜKLER Sözleşme süresince taşınacak tahmini tonaj ton olup bu tonaj bir taahhüt değildir. Toplam tonaj Erdemir tarafından Kayseri İlinde faaliyet gösteren Müşterilere yapılacak satışlara bağlı olarak +/- yönde değişim gösterebilecektir. Sayfa 4 / 9

5 Taşınacak malzemeler soğuk ve/veya sıcak rulo malzemedir. MADDE 8- NAKLİYE ÜCRETLERİ a) İşbu Sözleşme hüküm ve şartlarına göre gerek Kdz. Ereğli'sinden sevk edilecek malzemelerin NAKLİYECİ tarafından kendisine ait veya tayin etmiş olduğu vasıta üzerinde teslim alınması, teslim mahallerine kadar nakli ve buralarda vasıta üzerinde teslim edilmesi ile bu işlere müteferrik bilcümle hizmetlerin kusursuz ve tam olarak ikmal ve ifası karşılığında ERDEMİR NAKLİYECİ' ye; ödeyecektir. Erdemir/Ereğli Kayseri için..- TL/ton (KDV hariç) (Yazı ile), b) Köprü, otoban vb. her türlü yol geçiş ücretleri ve vapur, feribot ücreti vb. masraflar ile ücret farkları (artış veya eksilişi) navlun ücretine yansıtılmayacaktır. Sözleşme (ve temdit) süresince masrafların tamamı geçiş ücretleri de dahil olmak üzere NAKLİYECİ ye ait olup, bu konu ile ilgili herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. c) Akaryakıt fiyat artış veya eksilişlerinin navlunlara yansıtılmasında, 1 ton yükün 1 km.ye taşınmasında sarf edilen motorin (pro dizel) miktarının 0,015 litre olduğu esası kabul edilmiştir. Zam hesaplanmasında Petrol Ofis Genel Müdürlüğü nün Kdz. Ereğli için tespit ettiği motorin(pro dizel)/lt. (KDV hariç) perakende satış fiyatı esas alınacaktır. Bu Sözleşme deki nakliye bedelleri Sözleşme süresince sabit kalacaktır. Fakat Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren Petrol Ofisi Kdz Ereğli için belirlenmiş pro dizel fiyatlarında +/- %5 üzerinde değişiklik olması halinde mevcut sözleşme fiyatının %50 lik kısmına bu yüzdelik artış yansıtılarak oluşturulacak yeni fiyat, ERDEMİR tarafından bildirilecek (mail, faks vb), bir sonraki aybaşından itibaren uygulanacaktır. Karayollarından veya uygulamadaki mevzuattan kaynaklanan sebeplerle güzergâhın değişmesi ya da sair sebepler sonucu, ilgili hattaki nakliye bedeli karşılıklı mutabakat ile revize edilebilecektir. d) Her partiye ait nakliyatın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ifasını müteakip, NAKLİYECİ'nin istihkakı, ibraz edeceği 1 asıl 2 suret fatura, teslim evrakları ile eklerinin ERDEMİR'e tevdiini müteakip NAKLİYECİ' nin banka hesabına ödenecektir. MADDE 9- NAKLİYECİ'NİN NAM VE HESABINA TAŞIMA a) NAKLİYECİ, işbu Sözleşme nin 3. maddesinde belirtilen süre içinde nakliyata başlamadığı veya ERDEMİR'in sevk talimatında taşınması talep edilen günlük nakliyat tonajına yetecek sayıda vasıtalarını, sevk talimatını aldıktan itibaren Sözleşme nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde, malzemenin teslim alınacağı mahalde bulundurmadığı veya teslim aldığı malzemeyi belirtilen süreler içinde teslim mahallerine ulaştırmadığı taktirde, ERDEMİR tarafından kabule şayan görülecek mücbir sebepler dışında kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, ERDEMİR, NAKLİYECİ'nin muvafakatini istihsale ve Mahkemeden herhangi bir karar almaya mecbur olmaksızın taşımayı kısmen Sayfa 5 / 9

6 veya tamamen hiçbir kayıt ve şarta (ilk ihaledeki usul, esas ve şartlara) ve herhangi bir süre ile de bağlı olmaksızın ve fiyat farkı gözetmeksizin dilediğine NAKLİYECİ' nin nam ve hesabına yaptırmak yetkisine sahip olacaktır. b) İşbu Sözleşme de tespit edilmiş fiyat ile nam ve hesabına yaptırılan hizmet arasında ERDEMİR aleyhine fiyat farkı doğarsa; işbu fark ve nam ve hesabına yaptırılan taşıma ile ilgili ERDEMİR tarafından yapılan her türlü masraf NAKLİYECİ' nin daha evvel tahakkuk etmiş veya edecek her türlü istihkak ve alacaklarından, yoksa kat'i teminatından kanuni ticari faizi ile birlikte ERDEMİR tahsile yetkili olacaktır. ERDEMİR' in mezkûr alacağının bu suretle karşılanmayan kısmını, NAKLİYECİ, ERDEMİR' in yazılı talebini müteakip en geç on gün içinde ERDEMİR e ödeyecektir. Faizin başlangıcı mezkûr taşıma ile ilgili ücretin ödendiği ve masrafın yapıldığı tarihtir. ERDEMİR'in, yukarıdaki hükümler muvacehesinde NAKLİYECİ' nin nam ve hesabına taşımayı yaptırmakla beraber, bu suretle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve alacaklarını kanuni ticari faizi ile birlikte NAKLİYECİ' den ayrıca talep hakkı saklıdır. ERDEMİR' in işbu sözleşmenin 10 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre haiz bulunduğu bilcümle hakları saklıdır. c) Nakledilen malzemenin teslimi sırasında hasar veya noksanlık tespit edilmesi halinde, durum Sevk ve Teslim Belgesine kaydedilecek ve belge NAKLİYECİ ile ERDEMİR veya malzemeyi satın alan müessesenin yetkili personeli tarafından imza edilmek suretiyle teyit olunacaktır. Meydana gelen hasarın, ERDEMİR'ce tespit edilen bedeli, NAKLİYECİ tarafından ERDEMİR' e ödenecektir. ERDEMİR, bu maddede öngörülen hususlardan dolayı doğan alacaklarını, NAKLİYECİ' nin ERDEMİR nezdindeki tüm istihkaklarından tevkif etmek suretiyle tahsil edecek olup ayrıca NAKLİYECİ' nin kesin teminatından da tahsile yetkilidir. NAKLİYECİ, bu uygulamaya hiçbir suretle itiraz etmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 10- KESİN TEMİNAT, FESİH VE MESULİYET a) NAKLİYECİ, sözleşme tutarının %6 sı tutarında süresiz bir banka kesin teminat mektubunu veya aynı tutardaki miktarı nakit olarak Sözleşmenin imzasından önce ERDEMİR e verecektir. NAKLİYECİ, Sözleşme nin feshine sebebiyet vermeden işi ikmal ettiği ve kendisine bu Sözleşme ile veya kanunla yüklenen sorumlulukları tamamen yerine getirdiği taktirde bu teminat, Sözleşme nin sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde iade edilecektir. ERDEMİR, NAKLİYECİ nezdinde işbu Sözleşme dolayısıyla tahakkuk etmiş her türlü alacaklarını söz konusu teminattan tahsile yetkilidir. b) NAKLİYECİ, bu Sözleşme ile taahhüt ettiği hususların tümünü tam bir özen dikkat ve itina ile ve ERDEMİR' in menfaatlerini tam olarak koruyacak şekilde ifa etmekle mükelleftir. NAKLİYECİ hizmetin ifasına ilişkin olan her türlü akdi ve kanuni vecibelerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde, ERDEMİR ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya gerek duymaksızın Sözleşmeyi feshetmeye, teminatı irat kaydetmeye ve fesihten dolayı oluşan her türlü zarar ve ziyanı talep etmeye yetkilidir. Sayfa 6 / 9

7 ERDEMİR' in teminatla karşılanamayan her türlü zarar, ziyan ve alacaklarını talep hakkı saklıdır. NAKLİYECİ, bu muamelelere herhangi bir sebep veya bahane ile itirazda bulunmamayı ve ERDEMİR'in bu husustaki yetkilerini kullanmasına engel olmamayı kabul ve beyan eder. ERDEMİR'in söz konusu yetkilerini, herhangi bir sebeple kullanmaması, bu yetkilerin bilahare, aynı şartların tekrar etmesi veya devam etmesi halinde kullanılmasına mani teşkil etmez. Sözleşme nin feshi halinde Sözleşme konusu nakliyatın ifa edilmemiş veya kusurlu ifa edilmiş kısmının, ERDEMİR tarafından başka bir NAKLİYECİ'ye yaptırılmasından doğacak miktarı, ERDEMİR' in ticari defter ve sair kayıtlarına istinaden ERDEMİR' ce tespit edilecek her türlü zarar, ziyan ve fiyat farklarını, NAKLİYECİ, ilk talepte protesto çekmeye ve hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın ERDEMİR e ödemekle mükelleftir. c) Teminatın irat kaydedilmesine sebep teşkil eden anlaşmazlıkların giderilmesi neticesinde, NAKLİYECİ' nin kusuru olmadığı veya ERDEMİR' in müterafik kusuru bulunduğu tespit edildiği takdirde iadesi gereken teminat miktarlarının ERDEMİR nezdinde kaldığı devre için NAKLİYECİ, ERDEMİR' den her ne nam altında olursa olsun tazminat, faiz vs. gibi bir talepte bulunamayacaktır. MADDE 11- VERGİ, RESİM, HARÇLAR VESAİR MASRAFLARI Bu Sözleşmenin akdi ve tatbikinden doğacak bilcümle vergi, resim, harç, noter masrafları, hülasa olarak Devlet, Belediye, Özel İdare ve bilumum resmi makam ve mercilerle ilgili meriyette olan kanun ve mevzuata istinaden tarh ve tahsil olunması gereken ve Sözleşme ile ERDEMİR'e aidiyeti tasrih edilmemiş bulunan her nevi vergi, resim ve harçları ile sair masraflar ve bunlardan doğacak mesuliyetler (KDV hariç) NAKLİYECİ' ye ait olacaktır. Damga Vergisi tutarı ERDEMİR tarafından ödenecek, NAKLİYECİ nin ilk istihkakından kesilecektir. MADDE 12- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VE İSTİHDAM EDİLEN KİMSELERE KARŞI SORUMLULUK NAKLİYECİ, işyerlerinde veya işyerleri dışındaki sair her türlü mahalde işin ifası dolayısıyla kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin kusur veya ihmali neticesinde ya da sair surette meydana gelecek yanma, yaralanma, ölüm halleriyle, sair her türlü hukuki ve cezai zarar ve ziyan hallerinde, gerek kendisinin istihdam ettiği kimselerin ve gerekse üçüncü şahısların taleplerini bizzat karşılamayı ve bu tür talep ve iddialardan ERDEMİR i masun ve beri tutmayı taahhüt eder. MADDE 13- GİZLİLİK Duyurma Yasağı: NAKLİYECİ, ERDEMİR tarafından önceden verilmiş yazılı muvafakat olmaksızın, kendi başına ya da bir başka kişiler ile birlikte, Erdemir de yapılan işlere ilişkin hiçbir eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka herhangi bir belgeyi yayınlamayacak ve herhangi bir bilgiyi herhangi bir kişiye, yayına, bültene, gazeteye, filme, radyo ya da televizyon programına hiçbir surette ifşa etmeyecek ve ifşa edilmesine izin vermeyecektir. Gizlilik: NAKLİYECİ, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa sırasında eline geçen veya ERDEMİR tarafından kendisine yazılı, sözlü, elektronik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan Sayfa 7 / 9

8 her türlü teknik, finansal, hukuksal ve ticari bilgiler, marka, patent, know-how, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan yazılı ve sözlü her türlü bilgi, fikir, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esasına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. NAKLİYECİ, edindiği tüm bilgi ve kopyaları, sözleşmenin sona ermesi veya ERDEMİR in talebi üzerine ERDEMİR e geri vermekle yükümlüdür. NAKLİYECİ, işbu gizlilik esaslarının ihlali halinde, ERDEMİR in bundan doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini ve bundan bağımsız olarak ayrıca sözleşme bedelinin %3 ü kadar cezai şartı ödemeyi ve ERDEMİR in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız feshetme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. MADDE 14- NAKLİYECİ'YE TESLİM EDİLEN EMTİA Taraflar arasında bir ihtilaf vukuunda NAKLİYECİ, herhangi bir alacak, zarar ve ziyan iddiasıyla, sevk edilmek üzere kendisine teslim edilmiş bulunan malları, her ne şekilde olursa olsun tevkif etmemeyi ve bu mallar üzerinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz koymak suretiyle, ERDEMİR' in tasarruf hakkını hiçbir suretle ihlal, kısıtlama ve geciktirmemeyi kabul ve taahhüt eder ve bu husustaki tüm haklarından feragat eder. MADDE 15- DEVİR VE TEMLİK NAKLİYECİ, bu Sözleşme den doğan sorumluluklarını ve her türlü alacağını, ERDEMİR' in yazılı muvafakati olmadan üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. MADDE 16- NAKLİYECİ'NİN İFLASI Mahkeme tarafından NAKLİYECİ' nin iflasına veya herhangi bir sebeple işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan men edilmesine karar verilirse, ayrıca ihtarda bulunmaya gerek kalmaksızın ERDEMİR işbu Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ERDEMİR teminatı irat kaydetmeye ve bu yüzden doğacak her türlü zarar ve ziyanını talep etmeye ve taahhüt bakiyesini NAKLİYECİ' nin nam ve hesabına (9.) maddede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde taşıtmaya yetkilidir. NAKLİYECİ hakkında iflasın açılmasına karar verilmesi yeterli olup, ERDEMİR bu kararın kesinleşmesini beklemek zorunda olmadığı gibi, NAKLİYECİ adına açılan iflasın kaldırılması da, NAKLİYECİ' ye bu nedenle herhangi bir hak ve/veya zarar ziyan talep etmek hakkını sağlama MADDE 17- TEBLİGAT Taraflar her türlü tebligat ve yazışmalar için aşağıda belirtilen adresleri ikametgah olarak göstermişlerdir. Sayfa 8 / 9

9 ERDEMİR : EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. LOJİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜ Merdivenköy Yolu Cad. No: 7 A Plaza ATAŞEHİR / İSTANBUL NAKLİYECİ : İş bu adreslere yapılacak tebligat, taraflara yapılmış sayılır. Değişiklikler karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adresler tebliğ için geçerli sayılacaktır. Ayrıca, NAKLİYECİ ERDEMİR in talep etmesi halinde Kdz. Ereğli de ' de, işbu Sözleşme konusu işle ilgili hususlarda ERDEMİR'e muhatap olacak ve NAKLİYECİ' yi temsil ve ilzama tam yetkili şahıs veya müessese bulunduracaktır. MADDE 18- İHTİLAFLARIN HALLİ Bu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların hallinde Kdz.Ereğli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. MADDE 19- SÖZLEŞME NÜSHALARI İşbu sözleşme Kdz. Ereğli'sinde. tarihinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ERDEMİR NAKLİYECİ Sayfa 9 / 9

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NAKLİYE TEKLİF ŞARTNAMESİ

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NAKLİYE TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NAKLİYE TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ( BİRLİK ) ve teklif veren taraf ( İSTEKLİ ) olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari

DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari DHL Global Forwarding Taşımacılık A.Ş. nin( bundan böyle DGF olarak anılacaktır) HĠZMET ALAN a taşıma işleri komisyoncusu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı