SÖZLEŞME TASARISI. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLEŞME TASARISI. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU"

Transkript

1 SÖZLEŞME TASARISI İşbu sözleşme ( Sözleşme ), Uzunkum Cad. No:7 Kdz Ereğli, Zonguldak adresinde ticari faaliyetine devam etmekte olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Kısaca ERDEMİR ) ile diğer taraftan adresinde mukim... (kısaca NAKLİYECİ ) arasında aşağıda yer alan hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU Sözleşme konusu olan nakliye hizmetleri; ERDEMİR in üreteceği ve Kayseri OSB ve Serbest Bölgelerinde ve buralara 20 kilometreye kadar olan mesafede bulunan müşterilerine gönderilecek sıcak ve/veya soğuk rulo ve levha mamullerin ERDEMİR in Kdz. Ereğli sinde bulunan fabrika sahasından NAKLİYECİ' ye ait vasıtalara yüklenmiş olarak müşterilerinin fabrika sahasına kadar kara yolu ile nakli ve burada vasıta üzerinde teslimi işinden ibarettir. MADDE 2- İŞİN, HİZMETLERİN VE MAHALLERİN TETKİKİ NAKLİYECİ, bu Sözleşme yi, işin ve hizmetin mahiyetini ve hizmetin icra ve ifa edileceği güzergâh, mahal ve mevkileri, umumi ve mahalli şartları, ilgili bilcümle mevzuatı, işin arz ettiği bütün riziko ve hususiyetleri, yükleme ve teslim tesisatını, yol durumlarını, iklim ve mevsim şartlarını ve işbu Sözleşme de belirtilen bölgelerde bulunan kooperatif ve diğer firmaların nakliye fiyatlarını ve şartlarını tetkik ettiğini, işin ve hizmetlerin ifası için lüzumlu özel teçhizat ve nakil vasıtalarının temini imkânlarını bizzat ve eksiksiz olarak incelemek suretiyle bu hususlarda tam malumat edindiğini ve şifahen verilen malumatı kontrol ederek, tatmin edici bulduğunu beyan ve ileride kooperatif ve diğer firmaların fiyat arttırmaları veya benzeri sebep ve bahaneler ile fiyat zammı, noksan taşıma, müddet temdidi vesaire gibi taleplerde veya herhangi bir itirazda bulunmayacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 3- SÖZLEŞME SÜRESİ İşbu Sözleşme nin süresi, imza tarihinde başlayacak olup, tarihinde sona erecektir. NAKLİYECİ ERDEMİR in yazılı olarak bildireceği tarihten itibaren işe başlayacaktır. Ancak, NAKLİYECİ, sözleşme süresi içinde kendisine teslim edilmiş bulunan malzemeyi teslimden önce Sözleşme sona ermiş olsa dahi; teslim yerine nakletmekle yükümlüdür. ERDEMİR, Sözleşme süresinin sona ermesinden önce, karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda aynı fiyat ve şartlarla Sözleşme süresini 3 aylık süreler halinde toplam 1 (bir) yılı aşmamak kaydı ile uzatabilir. ERDEMİR ile işbu Sözleşme konusu nakliyatı gerçekleşecek malzemeyi satın alan müşteri arasındaki sözleşmenin, herhangi bir sebeple zamanından önce feshedilmesi veya ERDEMİR in işbu Sözleşme yi feshetmesi veya gerek ERDEMİR in gerekse malzemeyi satın alan müşterinin fabrika ve tesislerinde imalatı durduracak arızaların vukuu bulması sebebiyle işbu Sözleşme mevzuu taşıma işinin kısmen veya tamamen NAKLİYECİ ye yaptırılmaması Sayfa 1 / 9

2 halinde, NAKLİYECİ, ERDEMİR' den hiçbir doğrudan veya dolaylı zarara yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet süresinin belirtilen zamandan önce ERDEMİR tarafından tek taraflı olarak sona erdirilmesi halinde NAKLİYECİ, hak ya da yoksun kalınan kar mahrumiyeti vb. nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 4- NAKLİYECİ NİN SORUMLULUĞU a) NAKLİYECİ, Sözleşme konusu hizmete, Sözleşme nin imzasını müteakip ERDEMİR' in vereceği nakliye talimatına uygun olarak en geç 1 işgünü zarfında başlayacaktır. NAKLİYECİ, sevk talimatını aldıktan sonra aksine talimat verilmediği takdirde talimat tarihinde veya en geç bir sonraki işgünü (cumartesi işgünüdür) içinde malı yükleyeceği vasıtaları, ERDEMİR in Kdz. Ereğli de bulunan fabrika sahasında hazır bulunduracak ve malların yüklenmelerini müteakip teslim mahallerine sevk edecektir. NAKLİYECİ, malzemeyi teslim aldığı saatten itibaren en geç 24 saat zarfında teslim mahallerine ulaştırmakla mükelleftir. Zamanında teslim edilmeyen sevkiyatlar için geç kalınan her gün için sevkiyata ait taşıma bedelinin %4 ü oranında ERDEMİR tarafından gecikme cezası uygulanacaktır. NAKLİYECİ işbu gecikme cezasına hiçbir itirazda bulunmayacağını; işbu cezanın karşılıklı olarak ortak mutabakatla belirlendiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. b) ERDEMİR'in, veya faks ile NAKLİYECİ'ye bildireceği sevk talimatında, malzemenin cins ve miktarı, taşıma termin programı, teslim ve tesellüm edilecek adresler ile malzemenin teslim edileceği tarih veya süre mutlaka bulunacaktır. NAKLİYECİ sevk talimatında belirtilen süre içerisinde malzemeleri sevk etmemesi neticesinde meydana gelecek gecikmelerden sorumlu olup, ERDEMİR bu gecikmeler için NAKLİYECİ' ye müşterisinin kendisinden talep edeceği zararları rücu etmeye ve işbu Sözleşme de kendisine tanınan haklarını kullanmakta yetkilidir. Mücbir sebepler yüzünden meydana gelecek gecikme hakkı saklıdır. Ancak mücbir sebeplerin yetkili makamlardan belgelendirilmesi şarttır. c) ERDEMİR, NAKLİYECİ' den günde 500 tona kadar taşıma talep edebilecektir. NAKLİYECİ bu tonajı taşımaya yeterli sevk vasıtalarını her gün hazır bulunduracaktır. d) Malzemelerin süresi içinde yüklenmemesi veya belirtilen tarihte teslim edilmemesi halinde ERDEMİR, NAKLİYECİ nam ve hesabına taşıtma yaptırabilecektir. (Yetkili merciilerden tevsik edilmesi şartı ile ERDEMİR tarafından kabule şayan görülecek mücbir sebepler hariç) e) NAKLİYECİ, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği bulundurması gereken Taşıma Yetki Belgelerini temin etmekle mükelleftir. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği her türlü belge ve diğer eksikliklerden NAKLİYECİ sorumlu olup; bu veya benzeri nedenlerle ERDEMİR e kesilecek her türlü Sayfa 2 / 9

3 idari ve hukuki cezalar NAKLİYECİ ye rücu edilerek; NAKLİYECİ nin ERDEMİR deki her türlü istihkakından ve / veya kesin teminatından tahsil edilecektir. f) NAKLİYECİ, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Kanunu hükümlerine, bu husustaki yönetmelik ve talimatlara uymaya mecburdur. Bu konuda ERDEMİR hiçbir sorumluluk kabul etmemekte olup; her türlü hukuki sorumluluk NAKLİYECİ ye aittir. NAKLİYECİ nin bu kanun hüküm ve şartlarına uymaması nedeni ile ERDEMİR in karşılaşacağı her türlü tazminat ve mali mesuliyetlerin muhatap ve garantörü NAKLİYECİ dir. g) Erdemir işletme sahasında ERDEMİR e veya müteahhit firmalara veya bilumum üçüncü şahıslara ait vasıtalara, binalara, makine ve teçhizatlara, rıhtım, iskelelere vb. NAKLİYECİ veya alt taşeronu tarafından veya tümünün kullandığı her türlü vasıtalar tarafından meydana getirilecek hasar, zarar, ziyanın veya bunlardan doğacak davaların ve bu davaların icap ettirdiği tazminatın muhatap ve garantörü NAKLİYECİ dir. h) Taşınacak malzemenin sorumluluğu araç üzerine yüklendikten sonra ve taşıma sırasında tamamen NAKLİYECİ ye ait olup taşıma sigortaları NAKLİYECİ tarafından yaptırılacak ve ödenecektir. NAKLİYECİ nin sorumluluğu malzemenin varış adresinde, araç üzerinden müşteri veya müşteri temsilcisi tarafından malın alınmasıyla sona erer. Malın zarar görmesi halinde, NAKLİYECİ nin kusuruna bakılmaksızın mal satış bedeli, işleme bedeli, malzemenin ERDEMİR tarafından tekrar tedarik edilmesinden kaynaklanan zararlar ERDEMİR tarafından NAKLİYECİ ye yansıtılır. NAKLİYECİ, taşıma sırasında taşınacak malzemelerin mücbir sebepler de dahil olmak üzere zayi veya hasara uğraması ile birlikte geç teslim edilmesinden doğan zararları Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası ve Emtia Nakliyat Sigortası yaptırarak teminat altına almakla yükümlüdür. ı) Firmaya ait araçlar sözleşme konusu mamulleri taşımaya elverişli olmalıdır. Dorselerin hem önde hem arkada boydan boya havuzlu olması, havuzların derinliğinin uygun olması, rulonun tabanının havuza gelen yerlerinde kauçuk bulunması, tüm dorselerde rulonun üzerinden spanzet çekebilmek için halka bulundurulması zorunlu olup NAKLİYECİ firmanın sorumluluğundadır. MADDE 5- TESLİM VE TESELLÜM a) NAKLİYECİ, işbu Sözleşme konusu malzemeyi, belirtilen esaslar ve teslim şekli çerçevesinde, ERDEMİR tarafından kendisine verilecek örneğe uygun Sevk ve Teslim Belgesi mukabilinde teslim alacak ve müşteriye veya malzemeyi tesellüm edecek müşteri temsilcisine aynı belge ile teslim edecektir. b) Aksine talimat verilmedikçe malzemenin bulunduğu mahalde NAKLİYECİ' ye ait vasıtalara yüklenmesi ERDEMİR e, teslim mahallinde vasıtalardan boşaltılması ise tesellüm eden müşteriye ait olacaktır. Yükleme ve teslimler, malzemeyi tesellüm eden müşteri veya müşteri temsilcisinin işyerlerinde uyguladıkları mesai saatleri içinde yapılacaktır. Ancak ERDEMİR, Ereğli'de Sayfa 3 / 9

4 yapılacak yükleme ve teslimleri kendi mesai saatleri dışında yapıp yapmamakta serbesttir. Resmi tatil günlerinde ERDEMİR tarafından teslim yapılmayacaktır. c) NAKLİYECİ, ERDEMİR fabrika sahasında kendisine teslim edilen malzemeyi, teslim aldığı durum, adet, vasıf ve ağırlıkta müşteri veya malzemeyi alacak müşterinin yetkili personeline teslim etmekle mükelleftir. Tediyeye esas miktar olarak ERDEMİR deki kantar ağırlığı esas alınacaktır. d) Nakil esnasında meydana gelecek sarsıntı, düşme, kayma, ıslanma, vb. sebeplerle oluşacak hasarlara mani olmak maksadıyla alınacak tüm tedbirlerin gerektirdiği (malzemenin bağlanması, vasıtaya tespiti ve istif işleri için yapılacak takozlama, bağlama, sapan, branda ile örtme vesaire gibi) masraflar NAKLİYECİ' ye aittir. e) NAKLİYECİ nin teslim aldığı malzemeleri yanlış bir adrese sevk ve teslim etmesi halinde yanlışlıktan doğan nakil masrafları, ödenecek tüm depolama vs. masraflar ile noksan teslim edilen veya hasarlı malzemenin bedeli veya kaybolması halinde kaybolan mal bedeli (ERDEMİR tarafından tespit edilecek bedel üzerinden) ERDEMİR in ilk talebi üzerine protesto keşidesine, mahkemeden hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasim icrasına meydan vermeksizin 3 (üç) işgünü içinde NAKLİYECİ tarafından ERDEMİR e ödenecektir. f) NAKLİYECİ, ERDEMİR fabrika sahasına sevk edeceği boş veya dolu vasıtalarının şoför ve/veya operatörleri ile bilcümle personelinin fabrikanın emniyet ve trafik talimatlarına ve bu işlerle görevli ERDEMİR personelinin emir ve işaretlerine riayet edeceklerini, aksine hareket eden şoför, operatör ve diğer personeli, ERDEMİR yetkililerinin talebi üzerine derhal fabrika sahasından uzaklaştırmayı ve bir daha ERDEMİR' in hizmetinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. g) NAKLİYECİ nin, ERDEMİR tarafından uygulanmakta olan TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi ve TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili kurallara uyması, araç sürücülerinin de aksine davranışlardan kaçınması gerekmektedir. MADDE 6- NAKLİYECİ TEMSİLCİSİ NAKLİYECİ'nin temsilcisi, fabrika sahasına giriş ve çıkışlarında ve her talepte görevli personele, saha giriş belgesini göstermeye ve verilecek talimatlara uymaya mecburdur. Temsilcinin değiştirilmesi halinde NAKLİYECİ yazılı olarak bu durumu ERDEMİR'e bildirecek ve eski temsilcinin müsaade belgesi ERDEMİR'e iade olunduktan sonra yeni temsilcisi için saha giriş belgesi verilecektir. MADDE 7- TAŞIMAYA ESAS YÜKLER Sözleşme süresince taşınacak tahmini tonaj ton olup bu tonaj bir taahhüt değildir. Toplam tonaj Erdemir tarafından Kayseri İlinde faaliyet gösteren Müşterilere yapılacak satışlara bağlı olarak +/- yönde değişim gösterebilecektir. Sayfa 4 / 9

5 Taşınacak malzemeler soğuk ve/veya sıcak rulo malzemedir. MADDE 8- NAKLİYE ÜCRETLERİ a) İşbu Sözleşme hüküm ve şartlarına göre gerek Kdz. Ereğli'sinden sevk edilecek malzemelerin NAKLİYECİ tarafından kendisine ait veya tayin etmiş olduğu vasıta üzerinde teslim alınması, teslim mahallerine kadar nakli ve buralarda vasıta üzerinde teslim edilmesi ile bu işlere müteferrik bilcümle hizmetlerin kusursuz ve tam olarak ikmal ve ifası karşılığında ERDEMİR NAKLİYECİ' ye; ödeyecektir. Erdemir/Ereğli Kayseri için..- TL/ton (KDV hariç) (Yazı ile), b) Köprü, otoban vb. her türlü yol geçiş ücretleri ve vapur, feribot ücreti vb. masraflar ile ücret farkları (artış veya eksilişi) navlun ücretine yansıtılmayacaktır. Sözleşme (ve temdit) süresince masrafların tamamı geçiş ücretleri de dahil olmak üzere NAKLİYECİ ye ait olup, bu konu ile ilgili herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. c) Akaryakıt fiyat artış veya eksilişlerinin navlunlara yansıtılmasında, 1 ton yükün 1 km.ye taşınmasında sarf edilen motorin (pro dizel) miktarının 0,015 litre olduğu esası kabul edilmiştir. Zam hesaplanmasında Petrol Ofis Genel Müdürlüğü nün Kdz. Ereğli için tespit ettiği motorin(pro dizel)/lt. (KDV hariç) perakende satış fiyatı esas alınacaktır. Bu Sözleşme deki nakliye bedelleri Sözleşme süresince sabit kalacaktır. Fakat Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren Petrol Ofisi Kdz Ereğli için belirlenmiş pro dizel fiyatlarında +/- %5 üzerinde değişiklik olması halinde mevcut sözleşme fiyatının %50 lik kısmına bu yüzdelik artış yansıtılarak oluşturulacak yeni fiyat, ERDEMİR tarafından bildirilecek (mail, faks vb), bir sonraki aybaşından itibaren uygulanacaktır. Karayollarından veya uygulamadaki mevzuattan kaynaklanan sebeplerle güzergâhın değişmesi ya da sair sebepler sonucu, ilgili hattaki nakliye bedeli karşılıklı mutabakat ile revize edilebilecektir. d) Her partiye ait nakliyatın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ifasını müteakip, NAKLİYECİ'nin istihkakı, ibraz edeceği 1 asıl 2 suret fatura, teslim evrakları ile eklerinin ERDEMİR'e tevdiini müteakip NAKLİYECİ' nin banka hesabına ödenecektir. MADDE 9- NAKLİYECİ'NİN NAM VE HESABINA TAŞIMA a) NAKLİYECİ, işbu Sözleşme nin 3. maddesinde belirtilen süre içinde nakliyata başlamadığı veya ERDEMİR'in sevk talimatında taşınması talep edilen günlük nakliyat tonajına yetecek sayıda vasıtalarını, sevk talimatını aldıktan itibaren Sözleşme nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde, malzemenin teslim alınacağı mahalde bulundurmadığı veya teslim aldığı malzemeyi belirtilen süreler içinde teslim mahallerine ulaştırmadığı taktirde, ERDEMİR tarafından kabule şayan görülecek mücbir sebepler dışında kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, ERDEMİR, NAKLİYECİ'nin muvafakatini istihsale ve Mahkemeden herhangi bir karar almaya mecbur olmaksızın taşımayı kısmen Sayfa 5 / 9

6 veya tamamen hiçbir kayıt ve şarta (ilk ihaledeki usul, esas ve şartlara) ve herhangi bir süre ile de bağlı olmaksızın ve fiyat farkı gözetmeksizin dilediğine NAKLİYECİ' nin nam ve hesabına yaptırmak yetkisine sahip olacaktır. b) İşbu Sözleşme de tespit edilmiş fiyat ile nam ve hesabına yaptırılan hizmet arasında ERDEMİR aleyhine fiyat farkı doğarsa; işbu fark ve nam ve hesabına yaptırılan taşıma ile ilgili ERDEMİR tarafından yapılan her türlü masraf NAKLİYECİ' nin daha evvel tahakkuk etmiş veya edecek her türlü istihkak ve alacaklarından, yoksa kat'i teminatından kanuni ticari faizi ile birlikte ERDEMİR tahsile yetkili olacaktır. ERDEMİR' in mezkûr alacağının bu suretle karşılanmayan kısmını, NAKLİYECİ, ERDEMİR' in yazılı talebini müteakip en geç on gün içinde ERDEMİR e ödeyecektir. Faizin başlangıcı mezkûr taşıma ile ilgili ücretin ödendiği ve masrafın yapıldığı tarihtir. ERDEMİR'in, yukarıdaki hükümler muvacehesinde NAKLİYECİ' nin nam ve hesabına taşımayı yaptırmakla beraber, bu suretle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve alacaklarını kanuni ticari faizi ile birlikte NAKLİYECİ' den ayrıca talep hakkı saklıdır. ERDEMİR' in işbu sözleşmenin 10 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre haiz bulunduğu bilcümle hakları saklıdır. c) Nakledilen malzemenin teslimi sırasında hasar veya noksanlık tespit edilmesi halinde, durum Sevk ve Teslim Belgesine kaydedilecek ve belge NAKLİYECİ ile ERDEMİR veya malzemeyi satın alan müessesenin yetkili personeli tarafından imza edilmek suretiyle teyit olunacaktır. Meydana gelen hasarın, ERDEMİR'ce tespit edilen bedeli, NAKLİYECİ tarafından ERDEMİR' e ödenecektir. ERDEMİR, bu maddede öngörülen hususlardan dolayı doğan alacaklarını, NAKLİYECİ' nin ERDEMİR nezdindeki tüm istihkaklarından tevkif etmek suretiyle tahsil edecek olup ayrıca NAKLİYECİ' nin kesin teminatından da tahsile yetkilidir. NAKLİYECİ, bu uygulamaya hiçbir suretle itiraz etmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 10- KESİN TEMİNAT, FESİH VE MESULİYET a) NAKLİYECİ, sözleşme tutarının %6 sı tutarında süresiz bir banka kesin teminat mektubunu veya aynı tutardaki miktarı nakit olarak Sözleşmenin imzasından önce ERDEMİR e verecektir. NAKLİYECİ, Sözleşme nin feshine sebebiyet vermeden işi ikmal ettiği ve kendisine bu Sözleşme ile veya kanunla yüklenen sorumlulukları tamamen yerine getirdiği taktirde bu teminat, Sözleşme nin sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde iade edilecektir. ERDEMİR, NAKLİYECİ nezdinde işbu Sözleşme dolayısıyla tahakkuk etmiş her türlü alacaklarını söz konusu teminattan tahsile yetkilidir. b) NAKLİYECİ, bu Sözleşme ile taahhüt ettiği hususların tümünü tam bir özen dikkat ve itina ile ve ERDEMİR' in menfaatlerini tam olarak koruyacak şekilde ifa etmekle mükelleftir. NAKLİYECİ hizmetin ifasına ilişkin olan her türlü akdi ve kanuni vecibelerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde, ERDEMİR ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya gerek duymaksızın Sözleşmeyi feshetmeye, teminatı irat kaydetmeye ve fesihten dolayı oluşan her türlü zarar ve ziyanı talep etmeye yetkilidir. Sayfa 6 / 9

7 ERDEMİR' in teminatla karşılanamayan her türlü zarar, ziyan ve alacaklarını talep hakkı saklıdır. NAKLİYECİ, bu muamelelere herhangi bir sebep veya bahane ile itirazda bulunmamayı ve ERDEMİR'in bu husustaki yetkilerini kullanmasına engel olmamayı kabul ve beyan eder. ERDEMİR'in söz konusu yetkilerini, herhangi bir sebeple kullanmaması, bu yetkilerin bilahare, aynı şartların tekrar etmesi veya devam etmesi halinde kullanılmasına mani teşkil etmez. Sözleşme nin feshi halinde Sözleşme konusu nakliyatın ifa edilmemiş veya kusurlu ifa edilmiş kısmının, ERDEMİR tarafından başka bir NAKLİYECİ'ye yaptırılmasından doğacak miktarı, ERDEMİR' in ticari defter ve sair kayıtlarına istinaden ERDEMİR' ce tespit edilecek her türlü zarar, ziyan ve fiyat farklarını, NAKLİYECİ, ilk talepte protesto çekmeye ve hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın ERDEMİR e ödemekle mükelleftir. c) Teminatın irat kaydedilmesine sebep teşkil eden anlaşmazlıkların giderilmesi neticesinde, NAKLİYECİ' nin kusuru olmadığı veya ERDEMİR' in müterafik kusuru bulunduğu tespit edildiği takdirde iadesi gereken teminat miktarlarının ERDEMİR nezdinde kaldığı devre için NAKLİYECİ, ERDEMİR' den her ne nam altında olursa olsun tazminat, faiz vs. gibi bir talepte bulunamayacaktır. MADDE 11- VERGİ, RESİM, HARÇLAR VESAİR MASRAFLARI Bu Sözleşmenin akdi ve tatbikinden doğacak bilcümle vergi, resim, harç, noter masrafları, hülasa olarak Devlet, Belediye, Özel İdare ve bilumum resmi makam ve mercilerle ilgili meriyette olan kanun ve mevzuata istinaden tarh ve tahsil olunması gereken ve Sözleşme ile ERDEMİR'e aidiyeti tasrih edilmemiş bulunan her nevi vergi, resim ve harçları ile sair masraflar ve bunlardan doğacak mesuliyetler (KDV hariç) NAKLİYECİ' ye ait olacaktır. Damga Vergisi tutarı ERDEMİR tarafından ödenecek, NAKLİYECİ nin ilk istihkakından kesilecektir. MADDE 12- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VE İSTİHDAM EDİLEN KİMSELERE KARŞI SORUMLULUK NAKLİYECİ, işyerlerinde veya işyerleri dışındaki sair her türlü mahalde işin ifası dolayısıyla kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin kusur veya ihmali neticesinde ya da sair surette meydana gelecek yanma, yaralanma, ölüm halleriyle, sair her türlü hukuki ve cezai zarar ve ziyan hallerinde, gerek kendisinin istihdam ettiği kimselerin ve gerekse üçüncü şahısların taleplerini bizzat karşılamayı ve bu tür talep ve iddialardan ERDEMİR i masun ve beri tutmayı taahhüt eder. MADDE 13- GİZLİLİK Duyurma Yasağı: NAKLİYECİ, ERDEMİR tarafından önceden verilmiş yazılı muvafakat olmaksızın, kendi başına ya da bir başka kişiler ile birlikte, Erdemir de yapılan işlere ilişkin hiçbir eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka herhangi bir belgeyi yayınlamayacak ve herhangi bir bilgiyi herhangi bir kişiye, yayına, bültene, gazeteye, filme, radyo ya da televizyon programına hiçbir surette ifşa etmeyecek ve ifşa edilmesine izin vermeyecektir. Gizlilik: NAKLİYECİ, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa sırasında eline geçen veya ERDEMİR tarafından kendisine yazılı, sözlü, elektronik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan Sayfa 7 / 9

8 her türlü teknik, finansal, hukuksal ve ticari bilgiler, marka, patent, know-how, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan yazılı ve sözlü her türlü bilgi, fikir, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esasına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. NAKLİYECİ, edindiği tüm bilgi ve kopyaları, sözleşmenin sona ermesi veya ERDEMİR in talebi üzerine ERDEMİR e geri vermekle yükümlüdür. NAKLİYECİ, işbu gizlilik esaslarının ihlali halinde, ERDEMİR in bundan doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini ve bundan bağımsız olarak ayrıca sözleşme bedelinin %3 ü kadar cezai şartı ödemeyi ve ERDEMİR in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız feshetme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. MADDE 14- NAKLİYECİ'YE TESLİM EDİLEN EMTİA Taraflar arasında bir ihtilaf vukuunda NAKLİYECİ, herhangi bir alacak, zarar ve ziyan iddiasıyla, sevk edilmek üzere kendisine teslim edilmiş bulunan malları, her ne şekilde olursa olsun tevkif etmemeyi ve bu mallar üzerinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz koymak suretiyle, ERDEMİR' in tasarruf hakkını hiçbir suretle ihlal, kısıtlama ve geciktirmemeyi kabul ve taahhüt eder ve bu husustaki tüm haklarından feragat eder. MADDE 15- DEVİR VE TEMLİK NAKLİYECİ, bu Sözleşme den doğan sorumluluklarını ve her türlü alacağını, ERDEMİR' in yazılı muvafakati olmadan üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. MADDE 16- NAKLİYECİ'NİN İFLASI Mahkeme tarafından NAKLİYECİ' nin iflasına veya herhangi bir sebeple işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan men edilmesine karar verilirse, ayrıca ihtarda bulunmaya gerek kalmaksızın ERDEMİR işbu Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ERDEMİR teminatı irat kaydetmeye ve bu yüzden doğacak her türlü zarar ve ziyanını talep etmeye ve taahhüt bakiyesini NAKLİYECİ' nin nam ve hesabına (9.) maddede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde taşıtmaya yetkilidir. NAKLİYECİ hakkında iflasın açılmasına karar verilmesi yeterli olup, ERDEMİR bu kararın kesinleşmesini beklemek zorunda olmadığı gibi, NAKLİYECİ adına açılan iflasın kaldırılması da, NAKLİYECİ' ye bu nedenle herhangi bir hak ve/veya zarar ziyan talep etmek hakkını sağlama MADDE 17- TEBLİGAT Taraflar her türlü tebligat ve yazışmalar için aşağıda belirtilen adresleri ikametgah olarak göstermişlerdir. Sayfa 8 / 9

9 ERDEMİR : EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. LOJİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜ Merdivenköy Yolu Cad. No: 7 A Plaza ATAŞEHİR / İSTANBUL NAKLİYECİ : İş bu adreslere yapılacak tebligat, taraflara yapılmış sayılır. Değişiklikler karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adresler tebliğ için geçerli sayılacaktır. Ayrıca, NAKLİYECİ ERDEMİR in talep etmesi halinde Kdz. Ereğli de ' de, işbu Sözleşme konusu işle ilgili hususlarda ERDEMİR'e muhatap olacak ve NAKLİYECİ' yi temsil ve ilzama tam yetkili şahıs veya müessese bulunduracaktır. MADDE 18- İHTİLAFLARIN HALLİ Bu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların hallinde Kdz.Ereğli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. MADDE 19- SÖZLEŞME NÜSHALARI İşbu sözleşme Kdz. Ereğli'sinde. tarihinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ERDEMİR NAKLİYECİ Sayfa 9 / 9

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE TANIMLAR KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir tarafta Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No:6 Ataşehir, İstanbul adresinde de bulunan EREĞLİ

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: İşbu Demiryolu Taşıma Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İsdemir 31319 İskenderun Hatay (bundan sonra İSDEMİR

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ 1.1. ALICI Adı : GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş Adres : OSB Avar Cad.No:4 SİNCAN/ANKARA Telefon : 0 (312)

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİF İSTEME VE SATIŞ MEKTUBU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİF İSTEME VE SATIŞ MEKTUBU Lisans Kodu: 13 01 10 DOSYA NO : SA.1./17 İF-12 TARİH : 05.05.2017 Yukarıdaki dosya numaramız bütün yazışmalarda ve Teklif Mektubu dış zarfı üzerinde belirtilecektir. Aşağıda miktar, birim ve tanımı belirtilen

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.)

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.) SATIŞ SÖZLEŞMESİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Miralay Şefikbey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL E-mail: www.aksa.com Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul, 100775

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMETİ TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR İSDEMİR ERDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLİNE SİSTEM MAL BÜLTEN HT-1K HTT US TS MAL BEDELİ SİPARİŞ KABUL ŞARTLARI : İskenderun Demir ve Çelik

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ URGE YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ ORGANİZASYONU İHALE ŞARTNAMESİ

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ URGE YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ ORGANİZASYONU İHALE ŞARTNAMESİ İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ URGE YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ ORGANİZASYONU İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1- TARAFLAR: Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A-Blok P.K. 34197 Yenibosna

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

2014 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ

2014 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ 2014 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU Ç.L.İ. İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLE LİNYİT KÖMÜRÜ TESLİMİ İLE İLGİLİ YILLIK/DÖNEMLİK (12 AYLIK) SÖZLEŞME MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı:

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİF İSTEME VE SATIŞ MEKTUBU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİF İSTEME VE SATIŞ MEKTUBU Lisans Kodu: 17 04 07 DOSYA NO : SA.1.2017 İF / 4 TARİH : 01.04.2017 Yukarıdaki dosya numaramız bütün yazışmalarda ve Teklif Mektubu dış zarfı üzerinde belirtilecektir. Aşağıda miktar, birim ve tanımı

Detaylı

3. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER:

3. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER: TİCARİ ŞARTNAME 1. TEKLİF VERME TARİHİ VE OPSİYONU: Teklif mektupları bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilerek belirtilen tarih ve saate kadar Osman Kavuncu Cad. Ankara Yolu 7. Km Kocasinan/

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Bir tarafta ticari ikametgahı... olan... (bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı... olan...(bundan

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Meksika Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu İHALE ŞARTNAMESİ

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Meksika Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu İHALE ŞARTNAMESİ Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Meksika Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu MADDE 1- TARAFLAR: İHALE ŞARTNAMESİ Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A-Blok

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

SU EKİPMANLARI BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ

SU EKİPMANLARI BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1.1. HAKİMEVİ/ANKARA SU EKİPMANLARI BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ 1.2. AREN MÜHENDİSLİK Kırkkonaklar Mah. 381.CD. No:2/B Çankaya/Ankara MADDE 2. TANIMLAR İşbu sözleşme metni içerisinde, 2.1.

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE-1 : TARAFLAR İşi Yapan Adres Telefon / Fax : 0312 553 12 12 Yetkili : : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA Vergi

Detaylı

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL 1. TARAFLAR Bu Protokol, merkezi Ankara da bulunan Türk

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde,

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde, Sözleşme Tarihi:... FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... 1. TARAFLAR _ : 1.1. Faturamnet A.Ş. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul 1.2... adresinde, 2. TANIMLAR

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Mayatek. İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ. Bulut Santral Coğrafi Olmayan Numara VoIP MÜŞTERİ Sözleşmesi

Mayatek. İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ. Bulut Santral Coğrafi Olmayan Numara VoIP MÜŞTERİ Sözleşmesi Mayatek İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ. Bulut Santral Coğrafi Olmayan Numara VoIP MÜŞTERİ Sözleşmesi Belge No : 2015-001 (Rev.: 3.0) - MADDE 1. TARAFLAR İşbu Sanal Santral Kullanım Sözleşmesi

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. 1- YÜKLENİCİ, DARÜŞŞAFAKA dan gelen Hizmet talebi üzerine gerekli organizasyonları gerçekleştirmek. YÜKLENİCİ;

HİZMET SÖZLEŞMESİ. 1- YÜKLENİCİ, DARÜŞŞAFAKA dan gelen Hizmet talebi üzerine gerekli organizasyonları gerçekleştirmek. YÜKLENİCİ; HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır.) ile 2.

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYFA 1 SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu SİNERJİ Kurumsal Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ),.../.../20... ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde yürürlüğe girmek üzere İstanbul da, Barbaros Mah. Mimar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi

Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109, Kat-7 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte

Detaylı