. -~~--Fi.. ; ~~- -->:-:::_:/~:--''''<,.'::.:\:/. j :.:~: ~\f_~,>;-:~::;\~:; ' -_y-). -,'"::- _- '. -':' I~ANBUl ~U URUNl~RI HAU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". -~~--Fi.. ; ~~- -->:-:::_:/~:--''''<,.'::.:\:/. j :.:~: ~\f_~,>;-:~::;\~:; ' -_y-). -,'"::- _- '. -':' I~ANBUl ~U URUNl~RI HAU"

Transkript

1 . -~~--Fi.. ; ~~- -->:-:::_:/~:--''''<,.'::.:\:/. j :.:~: ~\f_~,>;-:~::;\~:; ' -_y-). -,'"::- _- '. -':' 1 11 I~ABUl ~U URUl~RI HAU

2 İstanbul Ticaret Odası Su Ürünleri Hali Müzayede Salnu İstanbul Balık Hali ve İskelesinin Uydu Görünümü E k n m i k ve S s y a ı A r a ş t ı r m a ı a r Ş u b e s i

3 İstanbul Ticaret Odası İÇİDEKİLER Sayfa 1 Tanımlar Ülkemizde Balık Halleri Su Ürünleri ile İlgili Mevzuat Su Ürünleri Sektörünün Durumu ve Gelişimi Üretim Dış Ticaret İstanbul Balık Hali Hakkında Bilgiler: Halin Knumu İstanbul Balık Halinin Kuruluş Amacı ve Görevleri İstanbul Balık Halinde Yönetim ve Balıkçılık Organizasynu Balık Halinde Balıkçılık Organizasynları İstanbul Balık Halinde Pazarianan Su Ürünleri ve% Değerleri Su Ürünleri Sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Yeri İstanbul Balık Halinin Avrupa Birliği'ne Uyum Srunları ve Çözüm Önerileri Balıkçıların ve Su Ürünleri Hali Kmisyncularının Srunları ve Beklentileri Su Ürünleri Halinin Taşınması Snuç, Öneri ve Beklentiler Kaynakça E k n m i k ve S s y a ı A r a ş t ı r m a ı a r Ş u b e s i 2

4 İstanbul Tic aret Odası 1.Tanımlar Balık Hali : tarih sayılı Su Ürünleri Tptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği'nde ''Belediyeler yada gerçek veya tüzel kişiler tarafından bu yönetmelikte yer alan hususlara ve prjesine uygun larak kurulan, su ürünlerinin açık arttırma ve tptan satışının, muhafazasının, kalite, hijyen ve sağlık kntrlünün ve dağıtımının yapıldığı, kapasitesi 10 tn/gün ve üzeri lan yerler, balık hali" larak tanımlanmaktadır. Su Ürünleri: Denizler, iç sular ve suni larak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerden tabii veya suni larak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balık, sünger, yumuşakça, kabuklu, memeli, sürüngen gibi canlılarla bunlardan üretilen ürünlerdir sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belediyelerin yanı sıra balık hallerinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulması da mümkün lmaktadır. Ancak tptan satışların gerçekleştirildiği işlem hacmi yüksek su ürünleri hallerinin tamamı ülkemizde Belediyeler tarafından kurulmuştur ve işletilmektedir. Bu durum belediyelerin tptancı halleri tesis ve idare görevlerinin bulunması ve hal kurmak isteyenlerin belediyelerden izin alması gerekliliğinin Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunlarında yer alması sebebiyle rtaya çıkmaktadır. Buna bağlı larak, gerçek ve tüzel kişiler yeni hallerin kurulmasında yeterince etkin lamamaktadırlar. 2. Ülkemizde Balık Halleri: Yaklaşık bir ifadeyle ülkemizde tplam su ürünleri üretiminin %9,8'i değerlendirme tesislerinde, %10,6'sı balık satış mağazalarında ve %33,8'i balıkhanelerde satılmaktadır. Snuç larak rganize edilmiş yerlerde satılan su ürünlerimiz tplam su ürünleri üretimimizin ancak % 54,2'sini luşturmaktadır. Organize edilmemiş yerlerdeki balık satışı; yerel pazarlarda, iskelede, deniz kenarında ve seyyar arabalarda yapılan satışlardır. Sn yıllarda güvenilir su ürünlerinin tüketimine yönelik larak, özellikle Avrupa Birliği mevzuatına uygun çalışmalar yapılmış lmasına karşın, henüz ülkemizdeki su ürünleri hallerinin hiç birisi fiziksel ve alt yapı şartlan açısından Avrupa Birliği standartlarında bulunmamaktadır. 3. Su Ürünleri ile İlgili Mevzuat: 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu: Üretimden pazarlamaya kadar balıkçılıkla ilgili tüm etkinlikler 1971 'de yürürlüğe giren ve 1986 yılında 3288 Sayılı Kanunla değiştirilen Su Ürünleri Kanununa dayanmaktadır tarihinde mevcut kanunda bir kez daha E k n m i k ve S s y a I A r a ş t ı r m a l a r Ş u b e s i 3

5 İstanbul Ticaret Odası değişikliğe gidilmiştir. Su Ürünleri Kanunu'na dayanılarak, Su Ürünleri Yönetmeliği, Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerler, Su Ürünleri Tptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği, Balıkçı Barınaklan Yönetmeliği çıkartılmıştır. Söz knusu yasa ve yönetmelikler dğrultusunda genelge ve talimatlar da ayrıca uygulanmaktadır. 19 Haziran 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Su Ürünleri Tptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği" ile su ürünlerinin tptan ve perakende satışlarının disipline edilmesi, daha sağlıklı ve kaliteli su ürünleri tüketiminin sağlanması, harnınaddeden yani üretimden başlayarak, tüketime kadar her aşamadaki satış şartlannın kntrl altına alınınası amaçlanmıştır. Bu yönetmelikte; su ürünleri hallerinde bulunması gereken üniteler, uyulması gereken asgari genel teknik, hijyenik, fıziksel ve altyapı şartlan ile bu yerlerin kurulma, çalışma, yönetim ve işleyişine yönelik hususlar ve düzenlemeler yer almaktadır. 4. Su Ürünleri Sektörünün Durumu ve Gelişimi 4.1.Üretim Türkiye'nin Sn 20 Yılda Tplam Su Ürünleri Üretimi (Tn) E ; ':::ı Illi tl ll Iili ' ı-- ı-- ı-- ı-- ı-- c c c c c O> O> O> O> = O> O> = = = = = = O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> = ı-- O> ~ <:<) LO ı-- O> ~ <:<) LO ı-- O> ~ c:<:ı LO ı-- O> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Yıllar c:<:ı LO Ülkemiz Avrupa'da 6. büyük balık üreticisidir yılı verilerine göre ülkemizin yıllık tplam balık üretimi O tndur. Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliğinin 2013 yılında 195 milyn dlarlık bir ihracat değerine ulaşması beklenmektedir Su ürünleri ithalat edilmesi beklenen yavru balık miktarı 40 milyn adettir. E k n m i k ve S s y a I A r a ş t ı r m a 1 a r Ş u b e s i 4

6 Istanbul Ticaret Odası 4.2. Dış Ticaret Türkiye Su Ürünleri Üretimi, ithalatı ve Tüketimi Üretim İhracat İthalat İç Tüketim Yıllar (tn) (Tn) (Tn) (Tn) Kaynak:tuik.gv. tr (201 O) Yıllar İtibariyle Türkiye'nin Üretim, İç Tüketim, İhracat ve İthalat Miktarları ~ lii s: 1'11 Üretim!ç Tüketim D Ihracat D ithalat.,- (V) "<t Yıllar L!) (() t c Ülkemizin su ürünleri üretimi yıllan arasında 544 bin ile 772 bin tn arasında yer almıştır. Su ürünleri ihracatında ise 2000 yılından 2008 yılına kadar istikrarlı bir artış yaşanmıştır yılında yaklaşık 14 bin tn lan ihracat miktan 2008 yılında 54 bin tna ulaşmıştır. Su ürünleri ithalatında ise istikrarlı bir değişim yaşanmamıştır yılından 2008 yılına kadar su ürünleri ithalatında istikarlı bir artış yaşandığı görülmüştür. Ülkemizin su ürünleri iç tüketim miktan ise yıllan arasında 466 bin ile 604 bin tn arasında gerçekleşmiştir. E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a l a r Ş u b e s i 5

7 İ st an b u I Tic ar et Oda s ı Türkiye'nin Yıllara Göre Su Ürünleri Üretim Miktarı (tn) c ,--, ,--,.--, '---' '--c-----' ' ~---'c--,--'---l ~---~---,----~----'-.---'c---~--:----'---'--:7 ~ i: '-====--- ~ :::ie :E ~ :::ı llliiiüretim 1 Yıllar Kaynak:tuik.gv.tr (2010) Ülkemizin su ürünleri üretimi seneler itibariyle dalgalı bir seyir izlemektedir. Ülkemizin su ürünleri üretim miktannın 2002, 2004, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında tnu aştığı görülmektedir. Türkiye'nin Yıllara Göre Su Ürünleri İç Tüketim Miktarı (tn) ,-.-..,.,..-,.,.~.,...,-~..,..-;-~_,.,...,~~,_.,...=-_,.,...,..~..,.,...,-~-,--,...,-~...,...,.~--,-, ,-,~ -ı::,g '-~~~~~~S+~~'-'+"~'+-"-"'-'-~~~ -i: cu ;;; :E. E :;:: ~ ::;, ı iç TüketimJ..- 0 CV) <D """ Yıllar LO c,.._ r Kaynak:tuik.gv.tr (2010) Ülkemizin su ürünleri iç tüketim miktarı 2002 ve 2003 yılları dışında tnun üzerinde gerçekleşmiştir.2007 yılında ise tnu aşmıştır. E k n m i k ve S s y a I A r a ş t ı r m a ı a r Ş u b e s i 6

8 İstanbul Ticaret Odası Türkiye'nin Yıllara Göre Su Ürünleri İhracat Miktan (tn) , g '------~~-----' ; ' '---,---, c ;g '-----,... :2 -c u... c = lli1il ihracat 1.,...- (") -q l() <D ı-- c Yıllar Kaynak:tuik.gv.tr (2010) Ülkemizin su ürünleri ihracatı her geçen yıl daha da artmaktadır yılından 2008 yılına kadar su ürünleri ihracatında periydik bir artış yaşandığı görülmektedir yılında tn lan su ürünleri ihracatı, 2006 yılında tnu, 2008 yılında tnu aşmıştır. Türkiye'nin Yıllara Göre Su Ürünleri İthalat Miktarı (tn) ' ~ ;: c :E -~ J!! c ı:.:ı:: ,...- C'? "<~" LO <D 1'-- 0 c 1 JjJ ithalat 1 Yıllar Kaynak:tuik.gv.tr (2010) Ülkemizin su ürünleri ithalatı yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemiştir.2000 yılında tn civarında lan ithalat miktarı 2002 yılında tn civanna düşmüş, 2004 yılında tna yaklaşmıştır yılından snra ise su ürünleri ithalatında belirgin lmayan bir artış yaşanmıştır. E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a l a r Ş u b e s i 7

9 İ s t a n b u i T i c a r e t O d a s ı S u Ürünleri Halleri Kapasite (Tn/Yıl) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kcaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hali Çanakkale Belediye Başkanlığı Trabzn Belediye Başkanlığı Ordu Belediye Başkanlığı Bandırma Belediye Başkanlığı, Su Ürünleri Hali Ülkemizdeki su ürünleri halleri kapasite/yıl açısından İstanbul ( ), Samsun (20.000), Bandırma (15.000), Ankara (10.000), Bursa (10.000), Trabzn (10.000), Ordu( I 0.000), İzmir (8.000), Kcaeli(8000), Çanakkale (5.000) larak sıralanmaktadır. 5. İstanbul Balık Hali Hakkında Bilgiler: 5.1. Halin Knumu: Kumkapı Balık Hali Eminönü-Bakırköy sahil ylu ile Marmara denizi arasında yer almaktadır. Hal, 4800 m 2 kapalı mezat alanı lmak üzere tplam metrekare alana sahip bir balık alım-satım merkezidir. Bu kmplekste 1350 m 2 iki katlı idari bina, 4800 m 2.lik müzayede salnu, 1 17 kmisyncu yazıhanesi, 5 paketierne tesisi, 690 m 2 buzhane, 12 sğuk hava depsu, 1 adet mdem şklama ve 460 m 2 kalrifer dairesi, 2 2' dep, 2 lkanta, 1 kahvehane, m açık tpark alanı ve 3 kazıklı iskele bulunmaktadır. Hal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca işletilmektedir. 1994'den snramezat alanı 4800 m 2.ye çıkanlmış, üzeri kaplanmış, ssyal amaçlı bir bina yapılmıştır. Yılda rtalama bin tn balığın satışı yapılmaktadır İstanbul Balık Halinin Kuruluş Amacı ve Görevleri: Hale gelen su ürünlerinin İstanbul Büyük Şehir Belediyesi nezaret ve denetiminde müzayede ile satışını sağlamak ve günlük fıyatını belirlemek, İstanbul'a gelen her türlü su ürününün alım-satım ticaretini düzenlemek, Hale giren su ürünlerinin insan gıdası larak tüketilebilirliğini tespit için gerekli muayene ve kntrllerini yapmak, Üretici (müstahsil) ve aracı kişi (kabzımal/kmisyncu) ile balıkçı esnafı arasındaki ilişkileri klaylaştıncı kurallan kymak, uygulamak ve denetlemek, E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i 8

10 İ s t a n b u ı T i c a r e t O d a s ı Hale gelen su ürünlerinin cins, miktar ve fıyatlarını istatistiksel larak değerlendirmek ve kayıt altına almak, Hal kmpleksinin temizlik, güvenlik ve sanitasyndan srumlu lmak, Aylık ve yıllık çalışma raprları hazırlamak, Belediye ve Maliye açısından alım-satım ve halde sunulan hizmetlere karşılık% 3 ranında rüsum ve vergileri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tplamak İstanbul Balık Halinde Yönetim ve Balıkçılık Organizasynu Yönetim : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Balık Hali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Daire Başkanlığına bağlı Balık Hali Müdürlüğünce yönetilmektedir. Bu yönetim altında ı Su Ürünleri Mühendisi, 8 Su Ürünleri Teknikeri, 7 Veteriner Hekim, 3 Uzman Su Ürünleri Mühendisi, ı Biylg, ı Dktr, 42 Memur, 43 Kadrlu İşçi, 40 Özel Güvenlik Persneli ve 35 Özel Temizlik Persneli lmak üzere ı 90 kişi vardiyalı larak görev yapmakta.dır. Teknik Hizmetler: Müdür ve Müdür Yardımcilanna bağlı; Muhasebe Şefliği, Kntrl Şefliği, Tespit Şefliği, Yazı İşleri Şefliği, Satış Şefliği ve İstatistik Şefliği'nden luşmaktadır. Yardımcı Hizmetler: öbetçi Amirliği, Daire Amirliği, Zabıta Amirliği, Dktr, Temizlik Hizmetleri ve Güvenlik Hizmetleri'nden luşmaktadır. Hale Mal Kabulü: Kumkapı Balık Halinde sabahın erken saatlerinden itibaren ( saatleri arasında) balıkçı tekneleri hale ait limana yanaşarak, teknelerdeki yükü bşaltıdar ve ürünün el değiştirmesini gerçekleştirirler. Bu el değiştirmede, günde rtalama tn arasında ürün işlem görmektedir. Halde Ürünlerin Değerlendirilmesi (Tür ve Miktar Tespiti): Hale gelen su ürünlerinin öncelikle cins ve miktarlan tespit edilerek ürünün satışını yapacak kınisyncular (kabzımal) belirlenmektedir. Cins ve miktan belirlenen ürünler veteriner hekimler tarafından insan sağlığı yönünden tazelik muayenesinden geçirilerek, ürünün satış sevkleri yapılmaktadır. Balıkların Pazarlanması: Mezat yerıne kmisyncularca getirilen üründe fıyat tespiti ve satışı arz ve talep içerisinde gerçekleştirilmektedir Kmisyncu satışını gerçekleştirdiği ürünün satış beyannamesini ve %3 'lük belediye rüsumunu muhasebeye yatırarak ürünün halden çıkış işlemleri tamamlanmaktadır. İstanbul Balık Hali'nde pazarianan su ürünlerini öncelikle deniz balıkları, tatlısu balıkları, diğer deniz ürünleri ve E k n m i k ve S s y a i A r a ş t ı r m a l a r Ş u b e s i 9

11 İ s t a n b u l T i c a r e t O d a s ı kültür balıkları luşturmaktadır Balık Halinde Balıkçılık Organizasynları: Su Ürünleri Hali'nde aşağıdaki demek ve kuruluşlar sektörde yer alanlar için çaba harcamaktadırlar. İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği Türkiye Balıkçılık Araştırma Geliştirme Kalkındırma Vakfı S.S. Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kperatifler Birliği İstanbul Su Ürünleri Kmisyncuları Derneği Deniz Ticaret Odası Balıkçılık Meslek Kmitesi İstanbul Semt Pazarları ve Balık Satıcıları Derneği İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kperatifler Birliği İstanbul Balık Taşıyıcıları ve akliyecileri Derneği Su Ürünleri Mühendisleri Derneği İstanbul Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Kmitesi 5.5. İstanbul Balık Halinde Pazarianan Su Ürünleri ve% Değerleri. Su Ürünleri Tplam Satış % Türleri (Kg.) Değerleri Deniz Balıkları Tatlı Su Balıkları Diğer Deniz Ürünleri Kültür Balıklan Tplam Balık halinde tn lmak üzere % 87.3 ranla deniz balıklan satışı yapılmaktadır. Bu ranı %10.9 ranla kültür balıklan satışı %1.6 ranla( 622 tn) ise diğer deniz ürünleri izlemektedir. (4.276 tn), %0.2 ranla (72 tn), Yılları Arasında İstanbul Su Ürünleri Hali'nde 100 Tn ve Üzeri Satılan Balık Tür ve Miktarı (Kaynak: İ.B.B. Su Ürünleri Hali istatistikleri) İstanbul Su Ürünleri Halinde 100 tn üzerinde satışı yapılan balık türleri 2006 yılı için hamsi ( tn), istavrit ( tn), lüfer ve çinekp ( tn), kalkan (2.670 tn), kefal (2.273 tn) iken 2007 yılı için hamsi ( tn), istavrit (8.071 tn), mezgit(l.989 tn), levrek (1.978 tn) ve lüfer-çinekp (1.931 tn)larak gerçekleşmiştir. E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i lo

12 I s t a n b u l T i c a r e t O d a s ı Balık Türleri Alabalık 2.ı Çi pura 1.22ı Ham si ı İstavrit ı Kalkan K e fal Klys Klrit Levrek Lüfer -Çinekp ı M ez git ı Sardal ya 400 ı98 Tekir Tirsi Tmbik Trik 138 ı64 Uskumru 124 ı2 6. Su Ürünleri Sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Yeri: Ülkemiz eknmisinde tarım sektörünün payı ldukça önemlidir. Çünkü, ülke genelinde tplam istihdamın %28'lik bölümü tarım kesiminde çalışmakta ve bu pay, gayri safi milli hasılanın luşumunda %1 1 ranında katkıda bulunmaktadır. Su ürünlerinin gayri safi milli hasıladaki payı ise %0,2 ranınında lup; su ürünlerine verilen önemin giderek artması sebebiyle bu ranın önümüzdeki senelerde daha da artacağı düşünülmektedir. 7. İstanbul Balık Hali'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Srunları ve Çözüm Önerileri Bugüne kadar AB'nin balıkçılık müktesebatına uyumda önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ortak Balıkçılık Plitikasının tutarlı bir şekilde uygulanması için gerekli lan idari yapıların yeniden yapılandırılmasında ilerleme lmamıştır. Balıkçılık knusundaki srumluluk hala çeşitli Bakanlıklar ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı içindeki değişik daireler arasında dağılmış durumdadır. Kaynak ve fil yönetimi knusunda bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Balıkçılık Bilgi Sistemi (FIS) ilerletilmiştir, ancak tamamen işlevsel halde değildir; yakalama ve bşaltma verilerinin tplanmasında daha fazla ilerlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Her bir tekneye fil kayıt numarası tahsis edilmiştir. Tüm tekneler FIS 'le kayıt altına alınmış ve teknelere ilişkin tüm prsedürler bu sistem aracılığıyla yürütülmüştür. FIS içinde seyir defterlerinin kayıtları başlamıştır. Deniz tarağı yavrularına ilişkin kta E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a l a r Ş u b e s i ll

13 Istanbul Tic.aret Odası uygulamalan pilt düzeyde FIS tarafından izlenmiştir. 15 metre ile 24 metre arası uzunluktaki tekneler ile 15 metreden küçük teknelerin tnaj ölçümüne ilişkin mevzuata uyum tamamlanmıştır. Ancak, uygulama için 15 metre ile 24 metre arası uzunluktaki tekneler için dört yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Stkların değerlendirilmesi alanında ilerleme lmamıştır. Karadeniz'deki belli başlı balık stklarına ilişkin veri tplaması ise hala yetersiz ve eksiktir. Yapısal eylemler, denetleme ve kntrl, piyasa plitikası ve devlet yardımıanna ilişkin ilerleme lmamıştır. Genel larak, kaynak ve fıl yönetimi ile uluslararası anlaşmalann uygulanması alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, bu fasıldaki mevzuat uyumunda ilerleme lmamıştır. Türkiye, rtak balıkçılık plitikasının uygulanınası için idari yapıları henüz kurmamıştır. Akdeniz ülkelerinin balıkçılık mevzuatı incelendiğinde, mevzuatının kapsamının balıkçılık kaynaklanna giriş, av çabası ve balıkçılık kapasitesinin yönetimi ile ilgili faaliyetlerinden luştuğu görülmekt~dir. Tüm Akdeniz ülkeleri mevcut tedbirlerinin yanı sıra Srumlu Balıkçılık Uygulama Kuralları'na uymak yönünde hareket etmişlerdir. Sn yıllarda Akdeniz dahil tüm sularda azalan balık stklan tüm ülkeleri yeni tedbirler almaya zrlamaktadır. Bunun en önemli adımlan AB'de görülmektedir. Avrupa Birliği'nin Ortak Balıkçılık Plitikası 1983'de luşturulmuştur. AB ülkeleri, Birlik'in Akdeniz'e yönelik yapmış lduğu balıkçılık refrmlannda; 1624/94 sayılı Tüzük'ün gözden geçirilmesi, balıkçılık faaliyetlerinin kntrlünün artırılması ile işbirliğinin güçlendirilmesi, av çabasının azaltılması, rkins dışında diğer yeni türlere kta getirilmesi, kruma hedeflerine yönelik balıkçılık mettlannın ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi knulan yer almaktadır. AB Akdeniz ülkeleri ile srunlara ve çözümlere yönelik Bakanlar düzeyinde knferanslar düzenlemeyi taahhüt etmiş ve 2008 itibari ile bunu hayata geçirmeye başlamıştır. Türkiye'de, balıkçılık yönetimi knusunda sözü edilen eksikliklerin başında bilimsel verilerin eksikliği ve yetersizliği gelmektedir. Ayrıca sektör paydaşlan (balıkçılar, üreticiler, işlemeciler) rtak bilinç içerisinde, ulusal balıkçılık plitikasıyla uzlaşır biçimde çıkarlarını gözeterek örgütlenmeli, dğal kaynakların kullanımı ve işletilmesine yönelik stratejiler belirleyebilmelidir. Ülkemizin AB 'nin rtak balıkçılık mevzuatına uyum ile ilgili; Kısa vadede; Balık kaynaklarının geliştirilmesi ve bunun için, gerekli idari yapıların luşturulması, Balıkçılık sektöründe pazarlama ve mevcut yapısal srunların yönetim plitikası yluyla iyileştirilmesi E k n m i k ve S s y a I A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i 12

14 İstanbul Ticaret Odası Orta vadede ise; Ortak balıkçılık plitikası mevzuatına uyum, Balıkçılık sektöründe kapasite artışının sürdürülmesi, Balık ve su ürünlerinde kalite standardı ve güvenilirliğin sağlanması gereklidir. Türkiye'nin AB plitikasının aksine aşırı avianma ve aşırı fil kapasitesi, yetersiz çevre planlaması ve düzenlenınemiş balıkçılık faaliyetlerinin varlığı, Ortak Balıkçılık Plitikası'na uyum knusunda birer tehdit luşturmaktadır. Ülkemizin AB'ne dahil edilmesine yönelik Ulusal Prgramın ve bu dğrultuda acil eylem planlannın hazırlandığı, AB'ye ilişkin çalışmalann yğunlaştırıldığı ve bu knuların sürekli larak gündemde bulunduğu günümüzde, mevzuat ve teknik yönden gerekli uyumların sağlanması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği Balıkçılık Müktesebatı düzenlemeleri ile ilgili rtaya knan temel ilkeler, ilgili kesimlerin uymaları gereken kurallar, sahip ldukları haklar ve yararlanılabilecek destekler tüm detayları ile Bandırma Ticaret Odası tarafından yayınlanan "Avrupa Birliği Balıkçılık Müktesebat Rehberi"isimli yayından öğrenilebilir. 8. Balıkçıların ve Su Ürünleri Hali Kmisyncularının Srunları ve Beklentileri İstanbul' da Bizans ve Osmanlı İmparatrluğu dönemlerinden beri varlığını sürdüregelen ve 1983 yılında, Kurnkapı'ya taşınan İstanbul Büyükşehir Balık Hali, aradan geçen çeyrek asırlık süreçte, hem nüfus artışının, hem de gelişen teknljinin beklentilerine cevap veremez hale gelmiştir. Balık halindeki srunlar, nakliye, satış ve deplama sürecinde görevli persnelin eğitimi, fiziki knum ve ulaşım, iskele, giriş ve çıkış trafiği, yönetmelik srunlan ile tecrübeli persnel istihdamı zrunluluğu, üniversite ve sivil tplum kuruluşlarının işbirliği eksikliği larak özetlenebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Balık Hali, yüzölçümü, mezat yerinin büyüklüğü, iskele lanakları ve diğer fiziki imkanları itibariyle incelendiğinde, bugünkü İstanbul mega kentinin srunlarına cevap verebilecek düzeyde lmadığı görülür. Trafik yğunluğunun önemli düzeyde lduğu İstanbul ilimizde, halde pazarianan balığın uluslararası taşımacılık standartlarına uygun, sğuk zincir içerisinde akıcı lmayan şehir trafiğinde tüketiciye zamanmda ulaştırılması başlı başına çözülmesi gereken önemli bir srundur. E k n m i k ve S s y a I A r a ş t ı r m a l a r Ş u b e s i 13

15 Istanbul Tica ret Odası Balık halinden balık yükleyen ve bunun şehir içi dağıtımını yapan araçlar için balık halindeki m 2 'lik açık tpark ihtiyacına cevap vermemektedir. Su ürünleri halinin nasıl bir hal haline getirilmesi knusu eğitim, fiziki knum, yönetmelik, uzman persnel,!l çalışma şekli, örnek üzerinden rnüzayede, internet kullanımı ve internet üzerinden satış, sağlık ve ternizlik knuları üzerinden değerlendirilmelidir. Ayrıca, su ürünü hali krnisyncusu üyelerimizden gelen şikayetlerde ürünü nihai tüketiciye ulaştıran pazar ve seyyar satıcı esnafının çğunun götürü usulde vergiye tabii ldukları, balıkhanelerde ödedikleri KDV'yi teknik larak mahsup etmekte çk zrlandıkları, KDV'yi sadece ek bir maliyet larak gören bazı kesimlerin KDV ödernekten irntina ettiği, İstanbul Balık Hali'nde satış yapan ve % 8 KDV kesrnek zrunda lan krnisyncuların fatura kesecek kişi bulamadıkları için çk zr dururnda ldukları yönünde şikayetler alınmaktadır. Knuyla ilgili larak hal girişinde rnüstahsil makbuzları ile malın giriş miktarı tespit edildiği, satış snrasında işlemi sniandırmak için alım satım rüsurnu gerektiği, satılan ürünün alıcısının %8'lik KDV içeren faturayı almadan halden ayrılınası sebebiyle tespit ile kesilen fatura arasında fark luştuğu, aradaki farkı satış yapan krnisyncuların ödernek zrunda kaldığı yönünde duyurnlar alınmaktadır. Bu yönde haldeki işletmelerin kendi bünyelerinde luşturmaya çalıştıkları çözüm ylları ise işe yararnarnakta, kayıtdışılık uygularnada kargaşa ya dönmektedir. Ayrıca TBMM tarafından tarihinde yasalaşan 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunn Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenınesi Hakkında Kanun'da su ürünleri hallerinin açıklıkla ifade edilmesi, su ürünleri hallerinin statüsünün yaş meyve ve sebze hallerine parelel larak kesinleştirilmesi ve T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı lunması yönünde talepler alınmaktadır. Ayrıca, Kumkapı Balık Hali'nin mevcut srunlar nedeniyle bir başka yere ( Gürpınar) taşınması gündemdedir Su Ürünleri Halinin Taşınması: İstanbul Su Ürünleri Hali, 1955'te Eminönü'nde bugünkü Ticaret Odası ile Unkapanı Köprüsü arasında bulunuyrdu. İş hacminin büyümesiyle 1965 yılında Azapkapı'ya, 1983 yılında da bugünkü yerine, yani Kumkapı'ya taşınmıştır. Yaklaşık 25 yıldır Kumkapı'da faaliyet gösteren balık hali, aradan geçen süreçte hem nüfus artışının hem de gelişen teknljinin beklentilerine cevap veremez hale gelmiştir. Kumkapı'daki balık halinin ihtiyaca E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i 14

16 ı Istanbul Ticaret Odası cevap verememesi karşısında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan çalışmaları ile Su Ürünleri Hali'nin Gürpınar'a taşınması hedeflenmektedir. ı 2008 yılının Temmuz ayında Belediye "Gürpınar Su Ürünleri Hali ÇED Rapru ve Analitik Çalışmaları" işini ihale etmiştir. Belediye rapru Bakanlığa sunmuş ve nay aldığını açıklamıştır. İstanbul' da sğuk hava depsuna sahip dört barınaktan biri lan ve 2, 7 hektarlık alana kurulu Kumkapı yerine Beylikdüzü'nde inşa edilecek yeni halin büyüklüğü 24 hektar larak belirlenmiştir. Bayındırlık Bakanlığı'nın da nayladığı belirtilen yeni hale, ihaleyle balıkçı barınağı, su ürünleri tesisi, ınendirek, çekek yeri, iskele, yanaşına yeri, dalgakıran, kayıkhane, dep, tpark inşa edileceği açıklanınıştır.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ı 8. ı tarih ve 2679 sayılı kararıyla İınar ve Bayındırlık Kmisynu Rapru aynen ve ybirliği ile kabul edilmiştir. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Ssyal Hizmetler Daire Başkanlığı Su Ürünleri Hali Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İstanbul Metrpliten Planlama Merkezinde ilgili paydaş kurumların katılıını ile (İBB, Üniversite, İl Tarım Müdürlüğü, Sektör STK'ları) mevzuat çerçevesinde yürütülen yer tespit çalışınaları neticesinde; Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Dereağzı Mevkii'nde, AB nrmlarını haiz elli yıllık ihtiyacı karşılayabilecek; ın 2 'si karada, ı ın 2 'si ise deniz dlgusu ile kazanılacak tplam m 2 alan üzerinde ı tn kapasiteli Su Ürünleri Hali yapılınasına karar verilmiş lup, bu karar İBB Meclisince y birliği ile naylanmıştır. Sözknusu yerin ÇED Rapru ve Analitik Ölçüm işlemleri tamamlanmış lup, Bayındırlık Bakanlığı izni snrasında mimari prje hazırlanacaktır tn ürün kapasitesine göre tasarlanan üniteler ve büyüklükleri (Mezat alanı, Otpark, İskelelerin sayısı, ölçütleri ve yerleşimleri) mimari prje tamamlandıktan snra kesinlik kazanacaktır. 9. Snuç, Öneri ve Beklentiler Su Ürünleri Halleri ile ilgili larak bahsedilen srunların çözümlenebilmesi için, i) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' da su ürünleri hallerinin açıklıkla ifade edilerek anılan Kanun'un Su Ürünleri Halleri için de geçerli lması, ii) Bu yönde su ürünleri hallerinin mevcut statüsünün yaş meyve ve sebze hallerine parelel larak kesinleştirilmesi, _ kumkap i_ daki _su_ urunleri_ hali_ni_gurpinar _ a _ tasiniyar E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i ı5

17 , İstanbul Ticaret Odası iii) Su Ürünleri Hallerinin T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlanarak Balıkçılık knusundaki srumluluğun çeşitli Bakanlıklar ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı içindeki değişik daireler arasında dağılmasımn engellenmesi, iv) Hal bünyesinde satış ve deplama sürecinde görevli persnelierin mevzuat, temizlik, hijyen vemali denetim knularında eğitilmesi ve periydik larak denetlemnesi, v) Su Ürünleri Hali taşınmadan önce nakliye, fiziki knum ve ulaşım, iskele, giriş ve çıkış trafiği knularının detaylan ile tüm sektör paydaşlanmn görüşleri alınarak planlanması, vi) Su Ürünleri Halinin bir an önce taşınması, vii) Su ürünleri ile ilgili tüm mevzuatın knuyla ilgili sivil tplum kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşlar lmak üzere tüm sektör paydaşlarının görüşleri alınmadan hazırlanmamas ı, viii) Balıkçılık sektöründe pazarlama ve mevcut yapısal srunların yönetim plitikası yluyla iyileştirilmesinin sağlanması, sağlanması, ıx) İlgili sivil tplum kuruluşlarının işbirliği ile birlikte hareket etmelerinin x)ortak Balıkçılık Plitikası referans alınarak balıkçılık sektöründe AB'ye uyum çalışmalannın hızlandınlarak sürdürülmesi gereklidir. E k n m i k ve S s y a I A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i 16

18 İstanbul Ticaret Odası Kaynakça: "İstanbul Balık Hali'nin Pazarlama ve Satış Durumu", "Prf. Dr. Metin Timur, Kadir Dğan", İstanbul Ticaret Odası Yayın : , ISB AB'ye Uyum Sürecinde Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık (Mevcut Durum, Srunlar ve Geliştirme Stratejileri) isimli Basılma Sürecinde Oaln Oda Yayını. "Avrupa Birliği Balıkçılık Müktesebat Rehberi" Bandırma Ticaret Odası Yayını, İstanbul, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Dkuzuncu Kalkınma Planı, Yayın : asiniyr. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Ssyal Hizmetler Daire Başkanlığı Su Ürünleri Hali Müdürlüğü'nden alınan tarihli yazı. E k n m i k ve S s y a l A r a ş t ı r m a I a r Ş u b e s i 17

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye

Detaylı

İZMİR İN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İZMİR İN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2012 MART SEKTÖREL&BÖLGESEL İZMİR İN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Su ürünleri sektörü, gerek istihdama olan katkısı gerekse de yarattığı katma değer ile stratejik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 07 Mart 2011 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları

İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları Elif UĞUR Son yıllarda, dünya kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması, tarım arazilerinin giderek azalması, su kaynaklarının kirlenmesi; diğer

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Knu : 2009 Yılı Egzz Gazı Emisyn Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış gösteren

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ EL KONULAN SU ÜRÜNLERİ - DENETİM MİKTARLARI - UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER DNT. SAYISI CEZA MİKTARI CEZA I 1.754

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

Dönem: 22 Yasama Yılı: 5

Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1326) Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Sner Aksy ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ TÜRKİYE DE GIDA GÜVENLİĞİ ve SORUNLARI SEMPOZYUMU AMAÇ VE KAPSAM Ülkemizin gelişmesinde etkin lan ve gereksinim duyulan Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği alanında yeni kurulmuş lan Derneğimizin İzmir Şubesi,

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı