81 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "81 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR."

Transkript

1 81 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) üretilen rafine ayçiçek yağı, rafine mısır yağı, zeytinyağı ve margarin bu şartname hükümlerine göre Türkiye genelinde 81 il e taşıttırılacaktır. 1- İŞİN KONUSU : Trakya Birlik in Entegre Tesisleri-Çorlu/TEKİRDAĞ da üretilen rafine yağlar ve margarinin 81 il e nakliyesidir. 2- İŞİN MİKTARI : Trakya Birlik in nakliye konusu mamuller için miktar ve dönem itibari ile hiçbir taahhüdü yoktur. Ayrıca Trakya Birlik nakliye işine esas mamullerini kendi araçlarıyla ve/veya bayi-müşteri araçlarıyla yaptırabilir. Bu durumda sözleşme yapan nakliyeci firma hiç bir hak talep edemez ve bunu peşinen kabul eder. Bir kamyona yüklenecek yük miktarı asgari Kg. olacaktır. 3- İŞİN SÜRESİ : İşin süresi tarihinden tarihine kadar 1 (bir) yıldır. Ancak, Trakya Birlik sözleşmeyi, uygulamada ve sevkiyatlarda çıkacak aksaklıklar nedeniyle zaman ve hiçbir neden göstermeksizin tek taraflı olarak fesh edebileceği gibi, 2012 yılı nakliye ihalesi kesinleştirilinceye kadar tek taraflı olarak uzatabilir, bu durum firmaya sözleşme süresi dolmadan yazılı olarak bildirilecektir. 4- İHALE YERİ VE TARİHİ : Bu işe ait ihale günü saat 14:00 de Trakya Birlik Genel Müdürlüğü/EDİRNE deki adresinde Kapalı Zarf Usulü ile teklif almak suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle teklif mektuplarının en geç günü saat 14:00 da ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. İhale komisyonuna ulaşan teklifler ihale saatinde ihale komisyonu huzurunda açılacak, ancak, açık eksiltme yapılmayacaktır. İhaleye teklif veren firmalar istedikleri takdirde tekliflerin açılması sürecinde bir yetkilisini ihale salonunda bulundurabilirler. İhale salonunda bulunan firma yetkililerinin ihalenin hiçbir aşamasında müdahale yetkisi yoktur. Teklif mektupları ihale saatinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olmalıdır. İhale saatinden veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte, teklif mektuplarının açılması sırasında ihale komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü komisyonun takdirindedir. İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler ve yapılacak teminatsız teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI : İhaleye katılabilmek için; a) Türkiye de yazışma adresi olarak kullanılacak kanuni ikametgah adresi, b) Katılımcı firmanın gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre 2010 yılına ait Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğu gösterir Ticaret Sicil Belgesi nin, Teklif sahibinin; c) Bu nakliye şartnamesine konu faaliyeti gerçekleştirebilmek için Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde belirtilen yetki belgelerinden en az birinin, d) İhaleye firma adına katılanların imza sirküleri ve yetki belgesinin, e) Son üç yıl içerisindeki 12 aylık herhangi bir dönemde, en az ton nakliye işini bitirdiğini kanıtlayan İş Bitirme Belgesinin, (Bu belge ilgili merci tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır.)

2 f) Bu şartnamenin 7. Maddesinde yazılı miktardaki geçici teminatın yatırıldığına dair belgenin, g) Teklif sahibi tarafından her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname ve illere göre fiyat teklif listesinin, Hazırlanmış olması gerekir. Ancak, belirtilen döneme ait olarak İş Bitirme Belgesi bulunmayan firmaların ihaleye iştirak etmek istemeleri ve işin kendilerinde kalması halinde bu şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen Kat i teminatı 2 katı oranında vermeyi yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir. İş Bitirme Belgesi olmaksızın teklif veren firma, yazılı taahhüdü olmasa dahi, bu şartı kabul etmiş sayılır. 6- TEKLİF MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI : İhaleye iştirak edecek istekliler teklif edecekleri fiyatı K.D.V. hariç TL/Ton olarak belirtecektir. Madde-5 te belirtilen şartları taşıyan ve belgelendiren istekliler, belgelerin tamamını eksiksiz ve noksansız olarak bir zarfın içine koyarak zarfın üzerine Rafine Yağ-Margarin Nakliye Teklifidir ibaresiyle isteklilerin açık adresleri yazılacak, temsil ile görevlendirilmiş kişilerin yetki belgeleri de zarfın içine konacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler işin tamamı için teklif verebilecekleri gibi kısmi teklif de verebilirler. Şartname dışında kalan şartları ileri sürerek verilmiş olan teklifler ile şartnameye uymayan teklifleri dikkate alıp almamak veya noksanlarını tamamlatmak Trakya Birlik in insiyatifinde olup; ihaleye iştirak edecek istekliler Birliğimizin takdir hakkını kullanmasından dolayı hiçbir hak ve talepte bulunamaz. 7- GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI : Geçici teminat 5.000,00 TL olup, ihale saatinden önce Trakya Birlik veznesine yatırılması gerekir. Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Bloke Çek (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Döviz veya nakit TL. olabilir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları ihale komisyonunca ihalenin sonuçlandırılıp, ilgili makamca onaylanmasına müteakip 10 gün içerisinde iade olunur. 8- KAT İ TEMİNAT VE MİKTARI : İhale Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararına müteakip kesinlik kazanacağından, ihaleyi kazanan kişi ve kuruluşların ihaleyi kazandığına dair tebligatın alınmasına müteakip 7 (yedi) gün içinde, kendisinde 10 veya daha az il kalanlar ,00 TL, 20 veya daha az il kalanlar ,00 TL, 30 veya daha az il kalanlar ,00 TL, 31 veya daha fazla il kalanlar ise ,00 TL tutarında kat i teminat vermeleri ve sözleşme imzalamaları zorunludur. Buna uymayanların geçici teminatları irat kaydedilir. Kat i teminat; Vadesiz veya asgari 1 yıl vadeli Banka Teminat Mektubu (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Bloke Çek (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Döviz veya nakit TL. olabilir. Kat i teminat şartname ve sözleşme esaslarına uygun olarak taahhüdün tamamlanmasına ve hesaplaşmaya müteakip geri verilir. 9- NAKLİYE FİYATLARININ ARTTIRILMASI, DÜŞÜRÜLMESİ VE NAKLEDİLECEK YERLER : Teklif edilen fiyatlar bir yıl geçerlidir. Ancak sözleşme süresi içerisinde akaryakıt fiyatlarında meydana gelecek % 2 ve daha fazla değişiklikler nakliye fiyatlarına yansıtılacaktır. Nakliye fiyatları akaryakıta gelen artış oranının % 50 si kadar arttırılacaktır. Akaryakıt fiyatlarında düşme olduğu takdirde düşme oranının % 50 si kadar fiyatlar azaltılacaktır. Akaryakıt fiyatındaki artıştan başka hiçbir nedenle nakliyeci fiyat artış talebinde bulunamayacaktır. Baz alınacak akaryakıt fiyatlarının tespitinde, petrol piyasasındaki serbest rekabet koşulları gereği akaryakıt fiyatlarında yaşanacak beher değişim esnasında fiyatları baz alınacak akaryakıt dağıtım firması, Trakya Birlik tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde serbestçe belirlenecektir.

3 Entegre Tesislerimizden taşınacak rafine yağ ve margarinlerin nakliye fiyatları İl bazında olup, nakliyeci ilçe veya bayilerin göstereceği büyük marketlere taşıyacağı mamuller için hiçbir suretle hak talebinde bulunamaz, Trakya Birlik in talimatları doğrultusunda İl lerin dışındaki yerlere yaptırılacak sevkiyatlarla ilgili olarak her ne kadar hiçbir surette hak talebinde bulunulamaz ise de, bu konudaki takdir hakkı Trakya Birlik e aittir. Nakliyeci firma bunu peşinen kabul eder. Aynı güzergah üzerinde birden fazla İl e yapılan sevkiyatlarda, uzak olan İl e tam tonaj nakliye fiyatı uygulanır. İl içerisinde bir noktaya sevkiyat yapmak esas olmakla birlikte 2 ayrı noktaya yapılacak sevkiyatlarda nakliye farkı ödenmez. 10- NAKLİYE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ : Gerçekleştirilen nakliye hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat gereğince taşıyıcı tarafından süresinde Trakya Birlik e fatura edilecektir. Ödemeler Trakya Birliğin banka durumu müsait olduğu sürece peşin olarak yapılacaktır. Ödemelerin buna göre yapılması asıl olmakla birlikte muhtemel gecikmeleri de taraflar anlayışla karşılayacaktır. Nakliye bedelleri, nakliyecinin fatura ve ekinde Trakya Birlik in mamullerinin ilgili adreslere teslim edildiği tarih, firma kaşesi ve imzasını taşıyan sevk irsaliyelerinin Genel Müdürlüğümüze ibrazından sonra fatura kontrollerinin yapılmasına müteakip alacaklı firmanın banka hesaplarına havale edilecektir. Nakliyecinin fatura eki irsaliyelerinin tam olmaması veya fatura eki irsaliyenin ilgili adrese teslim edildiğine dair firma kaşesi veya imzasının olmaması durumunda, fatura ödenmeyecektir. İhale ile ilgili Damga Vergisi Kanununda belirtilen oranda damga vergisi bedelleri gerçekleşen taşımalar üzerinden tanzim edilen fatura ödemeleri sırasında firmaların alacaklarından mahsup edilecektir. 11- TAŞINACAK MALIN EVSAFI, TESLİMAT, YÜKLEME, BOŞALTMA VE HAMALİYE : Rafine Yağ nakliyesi, paletli olarak veya pet şişeler ile teneke ambalajlı rafine yağlar, karton kutularda ambalajlanmış margarin yağlar ve bayilerin talebi doğrultusunda sair şekilde ambalajlanacak rafine ve margarin yağlar nakliyeciye fabrikamızda kamyon üstü teslim edilecektir. İrsaliyesi kesilerek kamyon üstü teslim edilen Trakya Birlik mamulleri araç sahibi veya sürücüsü tarafından tam ve sağlam olarak teslim alındığı peşinen kabul edilir. Kamyondan indirme, istifleme, mamulleri teslim alacak olan, bayi ye ve/veya müşteriye ait olacaktır. Bayilerimize veya onun müşterisine yapılacak teslimatlardan her ne suretle olursa olsun hamaliye ücreti olarak dönüş faturası kabul edilmeyecektir. 12- NAKLİYECİNİN ARAÇ TEMİN EDEMEMESİ İLE TESLİMATTA NOKSANLIK VEYA NAKLİYE SIRASINDA MEYDANA GELECEK HASARLAR: Nakliyeci firma siparişin alındığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içerisinde kamyon temin edemediği takdirde, yük piyasadan başka araç temin etmek suretiyle gönderilecek ve nakliye fiyatındaki fark sözleşme yapılan nakliyeciden tahsil edilecektir. Ancak, araç temin edilememesi durumunda firma, sipariş tarihinden araç temin edilen güne kadar araç temin edilemeyen her gün için 300,00 TL. ceza ödeyecektir. Nakliye sırasında meydana gelecek her türlü hasar ve teslimatta ortaya çıkacak noksanlıklar ile sevk edilen kamyon bazındaki mamullerin; çalınması, kaza neticesinde hasar görmesi veya sair şekillerdeki hasar gören mal bedeli nakliyeci firmadan cari toptan satış fiyatından nakden tahsil edilir. Nakliyeci buna her ne suretle olursa olsun itirazda bulunamaz. Nakliyeci Firma, Bayilerden ve Bölge Müdürlüklerinden her ne ad altında olursa olsun ilave bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Böyle bir talepte bulunması ve bunun belgelenmesi halinde nakliye ücretinin % 100 ü kadar cezai müeyyide uygulanacağı gibi, Trakya Birlik in sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkı doğacaktır. Birliğimiz talimatları hariç sevk irsaliyelerinde yazılı adreslere mamullerimizi teslim etmeyen nakliyeciler her kamyon için 7.500,00 TL ceza ödeyecektir.

4 Trakya Birlik bu şartname ve sözleşmede ceza olarak gösterilen miktarı bir ihtarnameye ve bir tespite gerek olmaksızın teminat mektubunu nakde çevirmek suretiyle cezai şart olarak tahsil edebilecektir. Ayrıca, zararın tahsilini de talep ve dava edebilir. 13- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ: Nakliyecinin şartname ve sözleşmeyle kabul ve taahhüt ettiği vecibelerini zamanında tamamen veya kısmen yerine getiremeyeceğinin anlaşılması ve sözleşmedeki vecibelerini ifaya ehil olmadığının ortaya çıkması veya işleri istenen şekilde ve zamanında ifa edemeyeceğinin sabit olması veya sözleşmede yer alan maddelerden herhangi birine aykırılık durumunda her türlü zarar ziyan nakliyeciye ait olmak üzere nakliyecinin nam ve hesabına, Trakya Birlik in taşıma yapmaya, yaptırmaya ve sözleşmeyi feshetmek için ihtarname keşidesine gerek olmaksızın ve herhangi bir hukuki karar alınmaksızın sözleşmeyi kısmen ve tamamen tek taraflı olarak fesh etmeye ve nakliyecinin teminat mektubunun kısmen veya tamamen irad kaydetmeye hakkı vardır. Trakya Birlik bu şartname ve sözleşmede ceza olarak gösterilen miktarı bir ihtarnameye ve bir tespite gerek olmaksızın teminat mektubunu nakde çevirmek suretiyle cezai şart olarak tahsil edebilecektir. Ayrıca, zararın tahsilini de talep ve dava edebilir. 14- DİĞER HUSUSLAR : -Kişi ve kuruluşların teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah olarak sayılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış sayılacaktır. -Yapılacak sevkiyatlar ile ilgili araç taleplerinin nakliyeciye bildirilmesinde kullanılacak yöntemi tayin hakkı Trakya Birlik e aittir. Nakliyeci firma bu konuda Trakya Birlik e uymak zorundadır. -Tarafların imzasıyla bu şartnamenin sözleşme hüküm ve kuvvetinde olduğu kabul edilmiştir. -Katılımcı firmanın, şartnamenin her sayfasını imzalayıp mühürlemesi, şartnameyi okuyup kabul ettiği anlamındadır. - Bu işle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar ihaleyi yüklenene aittir. -Vasıtaların yasal kapasitelerinden ve Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun yükleme ve seyrinden bizzat nakliyeci sorumludur. Bu nedenle Trakya Birlik ten zarar, ziyan, kar mahrumiyeti v.b. gibi her ne isim altında olursa olsun herhangi bir istekte bulunamaz. Trafik cezaları nakliyeciye aynen fatura edilir. Nakliyecinin Trakya Birlik in malını naklederken üçüncü kişilere karşı sebebiyet verdiği zararlardan dolayı Trakya Birlik e tahakkuk ettirilecek her türlü ceza veya tazminat miktarı % 50 fazlası ile nakliyeciye fatura edilerek nakliyecinin istihkakına mahsup edilir. İstihkaklardan mahsup edilme imkanı yok ise nakliyecinin teminatından tahsil edilir. -Nakliyeci firma yapılan işten dolayı daha sonra doğacak Trakya Birlik alacakları ile trafik ceza v.s. cezaları ödemeyi taahhüt edeceği bir belge nakliyeciden alınır. -Şartnamede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu Ve Borçlar Kanunu ile diğer Kanun hükümleri geçerlidir. -İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü ihtilafların hal mercii Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. -Birliğimiz Devlet İhale Kanununa ve Kamu İhale Yasasına tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya istediğine vermekte serbesttir. -Bu Şartname 4 (Dört) sayfa 14 (ondört) maddeden ibarettir. NAKLİYECİ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

5 ENTEGRE TESİSLERDEN İLLERE RAFİNE YAĞ MARGARİN NAKLİYESİ K.D.V. HARİÇ FİYAT TEKLİFİDİR. Plaka No. Şehir Adı : TL/Ton Fiyat Plaka No. Şehir Adı : 01 Adana 41 Kocaeli 02 Adıyaman 42 Konya 03 Afyon 43 Kütahya 04 Ağrı 44 Malatya 05 Amasya 45 Manisa 06 Ankara 46 K.Maraş 07 Antalya 47 Mardin 08 Artvin 48 Muğla 09 Aydın 49 Muş 10 Balıkesir 50 Nevşehir 11 Bilecik 51 Niğde 12 Bingöl 52 Ordu 13 Bitlis 53 Rize 14 Bolu 54 Sakarya 15 Burdur 55 Samsun 16 Bursa 56 Siirt 17 Çanakkale 57 Sinop 18 Çankırı 58 Sivas 19 Çorum 59 Tekirdağ 20 Denizli 60 Tokat 21 Diyarbakır 61 Trabzon 22 Edirne 62 Tunceli 23 Elazığ 63 Ş.Urfa 24 Erzincan 64 Uşak 25 Erzurum 65 Van 26 Eskişehir 66 Yozgat 27 Gaziantep 67 Zonguldak 28 Giresun 68 Bayburt 29 Gümüşhane 69 Kırıkkale 30 Hakkari 70 Aksaray 31 Hatay 71 Karaman 32 Isparta 72 Batman 33 İçel 73 Şırnak 34/A İstanbul (Trakya) 74 Bartın 34/B İstanbul (Anadolu) 75 Ardahan 35 İzmir 76 Iğdır 36 Kars 77 Yalova 37 Kastamonu 78 Kilis 38 Kayseri 79 Karabük 39 Kırklareli 80 Osmaniye 40 Kırşehir 81 Düzce TL/Ton Fiyat

TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR.

TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 2011/2012 işyılında

Detaylı

Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır.

Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır. TAŞIMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1)TANIMLAR Aşağıda belirtilen detaylar taraflarca yapılan sözleşme ve diğer hizmetler kapsamında bulunan taşıma kural ve koşullarında yer alacaktır. Taşıyıcı : AğIR NAKLİYAT Naklıye

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) 8 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28907 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) MADDE 1 8/5/2009 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı