lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi"

Transkript

1 İD A R E M E C İD İY E S?^AK ]1 *13 TEL : 2824 BASIMEVİ GİRNE y o l u TE L : 738^8 LEFKOŞE VIL : 1 SAYI : 192 SAHİBİ HİKMET A FİF MAPOLAR F IA T!: II MU 1 HERGü Kasım 1963 Cuma SAYFA h lât Aydemr n damı Dün Temyz de Tasdk Edld Mayıs Suçlularından Dördü dama ve On Beş de Ebed Hapse Mahkûm jru djn ıkın r, d a banlayan IldflülJ s o n H J İknc dm ar su kadr> knc t e»! kumandanı Talât A y- Ahm et Gücal, Ilhan Bas A y d e m r d e m n, v e r Temyz Mah 2. Bu şte lderlk eden- Tem yz Mahkemes, bu 21 Mayıs ta 1er arasında bulunan Fet- arada ebedî hapse mahnetcelenen hl Gürcan, Osman Denz kûm edlen 29 kşden 15 îde yer ve Erol Dncer. j jn cezalarını tasdk ett dama 5 Eylülde br asker ğ gb, 15 seneye mahyed kş- mahkeme tarafından da- kûm olan 19 kşden 8 - Un dam karar ma mahkûm edldkler nln, beş seneye mahkûm t etmştr. halde Tem yz Mahkemes olan 11 kşden hepsnn Ikararlan tasdk tarafından dam kararlan ve 4 sene 2 aya mahkûm sr şunlardır:. tasdk edlm yen ve yen- edlen 18 kşden 11 kş- Ihılâl lderlğn ya. den muhakeme edlecek nn cezalarını da tasdk Ankara Harbokulu es kmseler şunlardır: etmştr. Sgorta kanunu un Kabul Edld l İaros, Bu Kanun Hakkında Br Demeç Verd «Cunhurtıaıkaıu Başpsko pu ve Mesaha Dares (H arçlar kabul etmşür. Hç şüphe yok- Mırlos'un başkanlığı al- ve Ücretler) Kanununu tadl e- tur k, Hükümetn deruhte ede- toplanan Bakanlar Kuru- den br Kanun Tasarısını kabul 1r meyanında şu ka etmştr. I Sgorta mevzuunda ı Tasarısını kabul et- f ^ K*aun Tasarısının ıkkmter şunlardır: HS «yı Sgorta Kanunu- S O S Y A L S İ G O R T A K A N U N U T A S A R IS I H A R K IN D A K İ M A K A R lo S U N I (eklde genşletl- gorta Kanunu tasarısını yoruın-.. layan Cumhurbaşkanı Başpskol. 11,atuslara haftalık pos MakaHos şöyle demştr: j anneuk ahsl- «Yen Sosyal Sgorta Kanunu, t Mu)115,1,11 t*hsisatl İh *0Syal bak,m da» gayet öneml t r " 11 *ync* dul ka- br tedbrdr. Kıbrıs Hükümet- «İl (ocuklarla lg- nn böyle br tedbr almak m P ya*un*, kânını bulması ben m es ut ed- k maa«' v* «abt yor. Bu Kanunla Devlet, htyar- «mtaes. Ödenecek o- lık veya dğer bedenî malûlyet 'W emekllk maaş- yüzünden çalışamayan veya şsz Z» 5,a*un" kalan bütün vatandaşlara, beka- #re haftada larını devam ettreblm ek çn el 400 ml arasında zem olan İhtyaçlarını karşılama j Mmlnat Kanunu lan amacyle, ödenek veya emek llk maaşı vererek ekonom k var 1lt*ıaJn*, *** dımda bulunacaktır. ^ Wrle,*lrllecektr. Bugün tasvp edlen Kanun Ta İKlUjj 'ar,*t verlecek '1» sarısıntfa derpş VM,,vn edlen gayet cö- P**Hedlec k Ü*çU<l* mer* sosyal sgorta slstenvn l*m». ı_, " t**ml- şmdye kadar D e k az m e m l e k e t L»* dm Olduğu gb, L u «m Sosyal u lafından karşıaynca, I- erle lgl olarak br [ TÜRK İş ç FEDERAS. ' genel İÇİNDEN: 1Bayramı müna- Ekm* 1963 Salı,TUrk İKİ Brlkle. 1,arafından Lef b e t te n 147 K*nun Tasd- Kanununu tadl SUn tasarısı ve Ta- 1S8Ülanmış-! yardm ya. teşekkür T Ü R K K O O P E R A T İF İN K İŞ A F D A İR E S İN D E O L A Ğ A N Ü S T Ü T O P L A N T I Türk Cemaat M ecls İcra Heyet Kooperatf şler üyes Asım Behçet, Kooperatf In. kşaf Dares Müdürü M. R. Kenan ve Kooperatf M erkez Bankası Müdürü M. Eşref Bey lerln de hazır bulunduğu bu toplantıda, Kaaperatlf İnkşaf Daresn lglendren ve Aclen karara bağlanması gerekl konular tartışılmıştır. Bunlar arasında blhassa tahslât tasarruf, eğtm, kooperatflern teftş ve tecl konuları etraflıca görüşüldükten sonra alınan kararların tatbk hususun da personele gerekl tâllmat verlmştr. ceğ yıllık mal m ükellefyet bü- tek başına kend D E M E C İ 15*l}»n şçlerle çftç- Dün Bakanlar Kurulu tarafın- 1*610, bütün İşçlere şa- dan kabul edlen yen Sosyal S- yük olacaktır; fakat teklf edlen tedbrden doğacak menfaatları takdr ederm ve dolayısıyle bu- Btçe Kanun Tasarısı Resmî gazetenn dünkü sayısında yayınlanan 1964 Bütçe Kanun Tasarısında, 31 Aralık 1964 te s na erecek br yıl zarfında sarfedlmek üzere 13,776,375 lralık br tahssat taleb edlmektedr. Aynı süre zarfındak tahn, n gelrlere göre, vasıtalı verglerden takrben 10 mlyon, vasıtasız verglerden 3 mlyon ve Brleşk Kırallık Hükümetnden de bağış olarak br buçuk mlyon lra temn edlecek lr ' Pyangolardan temn ed- nun elzem olduğu görüşüne sa- lecek gelr se 340,000 lra o- hlbm. - larak gösterlmektedr. KOLOMBİYA Konferansında Endonezya-Malezya htlâfı Adalet Yern Buldu Cumhurbaşkanına ha- türk ün duruşması dün so tarhnde yapılan duruşkaret suçundan Lârnaka na ermş ve elde kâf şa- mada mahkemeye cebe- Endonezya, dün Ban- ğını söylemştr. kaza mahkemesnde yar hadet bulunmaması yü- dlmş bulunan üç Rum kok ta yer alan 19 devlet Malezya deleges, Magılanmakta olan pols ça- zünden serbest bırakılma- tanık, sanığın müdafaa a- ten kurulu Kolom bo plâ- lezyamn bütün devletler vuşu Osman Mustafa ö z - sına karar verlmştr. vukatı Rauf Denktaş tara nl konferansında Malez- tarafından tanındığını söy D aha önce 24 Ekm 1963 fından çok sıkı br sorgu- ya delegasyonu nun hazır lemş ve bu memleketn ya tab tutulmuştur. bulunmasına traz etmş- konferansta tanınmaması ' tr. na br sebep göremedğ- Sularında Lübnan Şleb İsral Asker Makamları küçük br Lübnan şlebnn İsral kara sularında br İsral denzaltısı ta rafından tevkf edldğn ve k Lübnanlı le dört Suryelden müteşekkl mürettebatının sorguya çe kleceğn bldrmştr. öğrenldğne göre Gaza dan Beyrut a badem ve buğday götürmekte olan şleb Hayfa körfeznde İs ral sahllerne yakın br yerde yakalanmıştır. Fransızların M()t6IH bunu sına temasla Endonezya kısmında Kolom bo Plâ- Konferansm başlaması- n bldrmştr, nı müteakp Malezya tem İk hafta devam edecek t a A " slclernn hazır bulunma olan konferansın brnc Frans7 DevİPt TpIpvV başddeges, memleket, nma dahl memleketler yon İdaresnden dün yapı nn, baz, sebeplerden ötü- temslcler Güney Doğu lan br açıklamada, 1954 rü Malezya Hükümetn. Asyadak ekonomk ve dek Cezayr htlâlnn tanımadığını bldrmştr, teknk gelşm gözden ge yıldönümü münasebety. Endonezya başdeleges, çreceklerdır. le Ben Bella le yapılan Ya' nız htyat kaydıyle mülâkatın bugün yayın- Malezya kelmesnn konlanmıyacağı bldrlmştr. ferans veskalarında kul- Açıklamada devamla, Anılmasına trazı olmadı Cezayfrden ayrılan F r a n - sızlar çn bugün matem günü olacağı ve Ben Bel- la nın mülâkatının 3 Kasımda yayınlanacağı bld rlmektedr. Küstahlıklar Slsles Şmd de Lderlermzn Resmlerne El Uzatmaya Başladılar Dun Kıbrıs Ordusu Ka- mş; her vesle le y n- Karargâhta emr subayı- kanı Makaros un resmrargâhında vukubulan br yetllğn spat ederek, nn odasında bulunan nn yanına, 15 gün önce hadse, geçen gün CYTA tahrklere kulak asmadan Cumhurbaşkan Muavn asılmıştı, bnasındak bayrak olayı doğru yoldan gtmştr. D r. Fazıl Küçük ün resm, le başlıyan yen küstah- Dğer yandan, bütün bu - 25 Ekm sabahı ndrle- Pols bu hadsenn fal- Iıklar sersnn İkncsn y nyet karşısında kend- rek camı kırılmış ve yere lern yakalamak çn geteşkl etmştr. n tutamıyan bazı sefl atılmıştır. Resm, aynı yer rekl tahkkata başlamış Her türlü nsanlık duy- ruhlular, her türlü denae- de bulunan gularından uzak kşlern t şlemşler; Türkün ka-, yaptığı bu alçaklık, Kıb nını kabartmak çn elle- rıs Türklüğüne karşı bes- rnden gelen yapmışlarlenen gzl kn ve husume dır. Dünkü olay da bu tn açık delllerndendr. cümledendr. Kıbrıs Türklüğü her zaman ada üzernde refah YERİNDEN İNDİRİLEN çnde yaşıyablm ek çn RESİM kanunlara saygı göster- Haber verldğne göre, ııııııııılıııııl!ııııllııınıı " 'Hl., ",l" ",ll,", ", ", ", ", ", ", " ",,", ", " ",,", ", ", ", ", " " " l,, " " a BİR KASABA VAR GÜNEYDE : LİMASOL R ö p o rta j: Bener Hakkı Haker Fotoğraflar : Doğan Hakkı BU ÇOK ENTERESAN Y A ZI SERİSİNE PA ZA R GÜNÜ BAŞLIYORUZ IJİ,.. ııııııııııııır,ının»ıııııl'ı.''"'».«fı,ı n»", " ll,:l,", ",'l,,l ", "*", " '* Cumhurbaş- bulunmaktadır. Fas - Cezayr Ateş Kes Anlaşması Fas - Cezayr hudut h- rı konferansında görüşüle tlâfı konusunda Bamako çektr, zrve konferansında varılan ateş kes anlaşması. Varılan anlaşmaya göbu akşam geceyansından re k taraf, askerlern tbaren yürürlüğe grecek Mal, Habeşstan, Cezayr tr. İhtlâf konusu bölge- ve Fas subaylarından ku- de hududun yenden tes- rulu br komsyonun tabt daha sonra Afrka Br yn edeceğ br tampon lğnn Dışşler Bakan Şeker Fatı Yne Yükseld Şeker fyatı dün Lonjcra pazarında 30 şln yük Iselerek tonu 105 sterlne çıkmıştır. Bu fyat harpken sonra br rekor teşkl etmektedr. Geçenlerde Kûbadak Mahsur Kalan Madencler Hanover cvarında br madende 260 ayak dernlkte mahsur kalan Batı A lm an y ali üç madencnn sekznc gecey de yeral tında geçrdkler bldrlmektedr. Madenclere ulaşmak - çn kazılmakta olan delk dün madenclern 65 ayak yakınlarına kadar ulaşınca onların dün akşam yer şeker mahsulünün vukua yüzüne çıkarılablecekler gelen kasırgadan tahrb ümtler artmışsa da delolması netcesnde şeker me maknesnde zuhur e- fyatının günden güne art den muhtelf arıza şn ge m akta olduğu bldrlmek ckmesne sebep ölm üştedr. tur. İSVEÇ TEN H AVAİİ YE İsveç l genç yıldız namzed Hed Hansen, br gün Hava Adasına gdp de flm çevreceğn aklının kölesnden ble geçlmemşt. Fakat genç kız, hç beklenmedk br zamanda, böyle parlak br teklfle karşılaşınca, vakt kaybetmeden Hava ye gtt. Hed, şnden memnun, fakat sıcaklardan şkâyetç. Mem- İU Şİf

2 Sayfa 2 - * = - - ^ = = g - -.r \ Dağarcığımdan Haklarımızı Çğnelmyeceğz Oktay CAN şımızdadır. Fakat «nu konuşturan, onu bu I şeklde hareket etmeğe mecbur eden, kend I Once Cumhurbaşkanı Makaros konuştu., vcdanı değldr. Arkasında br takım k u v v e t Onu dğerler takbett. Şmd de Tem slcler lern bulunduğunu blllyoıuz. Fakat unutul-1 = M ecls Başkanı Glafkos Klrds Anayasayı mamalıdır ki, Türk Toplumunun arkasında! kötüleyen ve Anayasanın değştrlm es ge- da büyük, hem de çok büyük br kuvvet b u -! ^rektlğn savunan br dem eç verd. lunmaktadır. 1 Klrds Toplumumuza Anayasa çerçeve- Klrds, garantör devletlere müdahale hak" l snde hak tanıyan maddeler söküp atmak s- kı da tanımak nyetnde değldr. A nayasayı- İtyor. Bu maddeler Beledye meseles, menıu br ç mesele olarak kabul eden Tem slcler- rn m eseles, M ahkemeler meselesn İhtva M ecls Başkanı, Anayasanın T üıdye tara- fından temnat altına alınmış olduğunu her I etmekte. Klrds ayrı beledyeler kurulatmayacağını, yüzde yetmş, otuz oramıun tatbk edlem eyeceğnl, ayrı mahkemeler olam ıya. cağını ler sürmekte ve bunların kaldırılma. ŞSını savunmaktadır. İ Gene Klrds ayrı br Türk Toplumunun ^m evcudyetn kabul etm yor, mll varlığımı- zı tanımak stem yor ve bzden azınlık dye bahsedyor. Glafkos Klrds Anayasayı hazırhyanlar. jjdan ve kabul edenlerden brdr. Brkaç yıl nedense unutuyor, yahut da unutur gb g ö-1 rünerek, br takım lâflar edyor. Bu lâ f-l larda herhang br ölçü dereces, ölçü k ıy -I met mevcut değldr. Cumhurbaşkanı Makaros da dahl, bütün = Rum fânatkler Anayasayı çökertm ek azm çnde, 1964 yılının yen br mücadele yılı "la I cağını söylem ekten kaçınmamaktadırlar. Bu, br y nyet tezahürü değldr. Zaten şn tâ başlangıcından ber bu adamların y nyete İ önce kabul ettğ br Anayasaya karşı bugün sahp olmadıklarını söylüyorduk. Endşeler- f cephe alışı, Türk Toplumunun haklarını çğ- mzde ne kadar haklı olduğumuz, son o la y.; nemek, Topulumumuzu azınlık derekesne düşürmek ve açıktan açığa kend hegem on. İ yalarını kurmak gayesn gütmektedr. Bütün yetkler ellernde bulundurmak, İ Türk haklarını tanımamak ve Türk Toplumu na br azınlık muameles yapm ak tasavvu rla rın da k kötü nyet, aşkâr «lmuştur. İ Klrds Rum Toplumunun kötü nyetn î gerçekleştrem edğ takdrde, Enoss çn ye- İnlden m ücadeleye grşeceğ tehddnde de bulunarak, br takım çıkışlar yapmakta, )r I takım taktklerle korku saçmağa çalışmak î-tadır. Tem slcler M ecls Başkanı çok kötü br j oyun oynayan, çok kötü br aktör olarak kar larla br kere daha belrmş, br kere d a h a ; kendn göstermştr. Kötü nyetn hçbr zaman başarıya ulaşa- cağını sanmıyoruz. Çünkü y nyet halkası gttkçe genşlemekte ve büyümektedr. D oy- mak blm yenlere karşı, memlekette yen bı huzursuzluk çıkarmak fırsatı verlm yecek-1 tr. Gücüm üze nanıyoruz. Çünkü kuvvetl- = ylz. Çünkü bz mânen ve maddeten destek- f tyen br kuvvet, hem de çok büyük br kuv- - vet vardır. Varsın onlar, düştükler çamurda çırpınıp dursunlar, hçbr zaman gayelerne ulaşamıyacaklar, hçbr zaman bu A dayıp Rumlaştıramıyacaklardır. I I I : S I I I " I! 1 1 : : 1 1'! I 111 ^ M I II ) [ ; l, 111 İt KAS ASMIS! OLAYLAR 1952 DE ÖLEN EVİTA PERON UN, İSVİÇRE BANKASINDAKİ ÇELİK KASASININ ANAHTARINI BULAN, 700 MİLYON LİRALIK SERVETE K AVU ŞACAK Evta Peron 1952 de öîmüştü. O zamandan ber yakınları İsvçre bankalarındak br çelk kasanın anahtarını arıyorlar. Bu kuçük anahtar hâlâ bulunmadı. Bulan büyük br servete kavuşacak. Evta Peron nun mzansenden başka br şey olmadığı etrafında d. öldürülm es de, E- vta Peron un kasa anahtarını ele geçrmekten baş ka br sebeple; olamazdı. Karısının ölümünden sonra Peron da ssteml br şeklde İsvçre bankalarına m ücevher ve para bu kasaya 700 mlyon lra tutarında para ve kıymetl yatırmaya başladı. İhtlâl m ücevher saklamıştı. Bu kasa le lglenenlern başın, olduğu zaman Peron un da Evta nın kocası Juan Peron gelmektedr. Güney Amerkadak ser- Güzel Evta ölümünden önce br vasyetname ha vet şunlardan barett: E- zırlamış ve bütün servetn Arjantn Hükümetne ba vta Peron fonu emrne ay ğışlanuştı. Fakat hükümetn bu parayı hayır şlerne rılan 11 mlyon lra, 8 ml sarfetmesn de şart koşmuştu. Evta öldüğü zaman, yon lralık br çftlk; 1,5 devlet başkanı olan Peron un bu servet stedğ gb mlyon lra değernde br harcaması pek mümkündü. Fakat Peron un ve polsle ev, br çftlkte 7 mlyon rnn blmedğ br şey vardı k, bu da Evtanın brçok lralık hsse sened. Uru- km seye sezdrmeden, valzler dolusu mücevher ve guay da yatırılan 600 bn kıymetl bbloları br İsvçre bankasına saklamış ol- lralık hsse, 12 bn altn maşıydı. ve gümüş levha, 750 adet gümüş sanat eser, 650 Evta bu valzler uçak rını söylerlerken sammî la k kadınm nezaretnde değldler. Bu başarısızlık mücevher, 144 heykel, 211 motosklet, 19 otom o yolluyordu. Kadınlardan Peronun nezdnde onlara bl ve br uçak. Fakat br knc derecede gelen br prestj kaybettrmed, br sekreterd. Fakat kn Duarte yne Peronun en bunlardan çok daha fazla (Devamı sayfa 2 de) cs Evta nm sayesnde Arjantn parlamento üyes olan ve memlekette şöh ret yapan Dela Parod - d. Hayata 400 lra aylık lı br memur olarak başlamıştı. Peron, karısının Ölümünden sonra, İsvçre bankalarına gönderdğ yakın br ş arkadaşı olatak onunla çalışmaya devam ett. Fakat br yıl son ra başına br kurşun sıkılarak öldürülmüş vazyette bulundu. Pols tahkkatını tamamladıktan sonra bunun br nthar olduğunu lân ett. Fakat muaye. ne eden doktor br çok de fa, kurşunun uzakça br mesafeden atıldığını, bu yüzden br nthar olamı- sonra ne olduğunu hatır lamadım, yenden koyu br karanlığa yuvarlan - dım. Fıstık gb b ryavruyu kucaklamaya gelrken ga lba Azral le sarmaş do DEVRİM 1 K a s ı m ı <)e3 İnsan dünyaya geldğ andan tbaren çırpınmaya, ağlamaya başlar. Onu f ı ü n l r ı u a z ı * 1 Harp Eşğnde ba tesr yapan mezkûr f krlern zamanımızın büyük dertlernden br oîa tatmn etmedkçe sesn cağı muhakkak nazarıyla asla kesmez. Bu tatmn e- dc şey muhakkak k anne sütü olacaktır. Braz je bakılmaktadır. Malthus lıa4, n ı topraklar almak he- metrk br muterakkıyet- d U n y a ç jn bu tehlkey daha büyüyünce oyuncak vesne kapılan devlet d- ^ çoğalmaktadır. Buna (eşhls Ve ân etmekle kal lar ve sare gb şeylern ğer devletlerle mücadele- mukabl, nsanları bes - mamış> keza çareerlnn htyacında olur. Çünkü ye grşr. Netcede yen yecek gıda maddeler ası- df var olduğunu zaha ^ nsan htyaçları mütena- br harbn başlamasına se metrk br artış gösterr. hşmıştır. Müellfe göre nü hdr. bebyet verr. Bu konu le Br gün gelecek, gıda fus artışını önlemek çn Bugün artan dünya nü lgü olarak meşhur İng- maddeler sthsal nsan k nev fren vardır: Brn tuşunun yanında htyaç 1>Z ktsadcısı Malthus dan lan beslyem ıyece ve oıı cs manev fren: Evllkten çtnap, dğer se maddelerne de fazla teha kısaca bahsetmey fayda- larm htyaçlarını çarşı a- mü$ cm olacağı hç şüphesz- lı buluyon^m. yam ıyacakür. Her sedr. Bu maddelern de Malthus nede nüfus, k msl art- meydana geleblmes çn yılları arasında yaşamış, maktadır. Bu hal m u a y. Yukarıda zkredlen o devletn fazla toprağı tahsln Jesus College de yen br müddetn sonunve gelr kaynakları olma- kmal etmş, gayet açık f da dünya çn muazzam r ^ sı lâzımdır. Eğer gıda krl br şahıstır. İktsadî br tehlke belreceğm e.. maddeler nsanların ht- ve blhassa nüfus hareket ayrıca Malthus bldrmş- e' n deym. yaçlarını karşılayamazsa lern dkkatle takp ve e-^tı. memleket çersnde dü- td etmştr. Malthus a 8 zenszlk başlar. Böylece göre dünya nüfusu geo- İşte o zaman br bom - M İ N İ K ' İ N ı r f e y BÜYÜK A d SERÜVENLERİ 1 R ID E O l!' ll IS II.Il.l :'ll l)!' l l ll l! l!, a lllllllll * " Y ı l d ı z > F a j - ' İ Ü KOÇ BURCU : (21 Marl - 20 Nsan) Arkadaşlarınız veya yakınlarınızla yapacağınız münakaşa sze fayda yerne zarar getrecek. BOGA BURCU 21 Nsan - 21 Mav Halletmesn düşündüğünüz İş karşısında müteşebbs değl, mütereddt duruyorsunuz. İy değl. İKİZLER BURCU : (22 Mayıs - 21 Hazran) Sz seven kmselern faydalı tavsyelerne sırt çevrmekle hatalı br yoldasınız. YENGEÇ BURCU : (22 Hazran - 23 Temmuz) Memnunyet verc olaylar br arzunuzu en kısa zamanda gerçekleştrmenze yardım edecek. ARSI.AN BURCU: (24 Temmuz - 23 Ağustos) Bugünlerde çok öneml br karara varacaksınız. Alenzle de bu konuda mutabık kalmanız şart. BAŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 Eylül) Menfaatlernz, üstünde durduğunuz ş gelştreblmenz bakımından değşklk yapmamzdadır TERAZİ BURCU : (24 Eylül - 22 Ekm) Şahs şlernz hmal edyorsunuz. Bugünlerde bu yüzden br zararlı netceye canınız sıkılacak. AKREP BURCU : (23 Ekm - 22 Kasım) Kalbnzde besledğnz nyetn gerçekleşm es bu günlerde mümkün olacak, sevneceksnz. YAY BURCU : (23 Kasım -.22 Aralık) Sze yakın kmselern tasvbne uymayacak dav Tanışlarınız yok. Sıhhatnz yernde. O Ğ LAK BURCU : (23 Aralık 20 Ocak) Para konusu le İlgl teşebbüslerde çok htyatlı bulunmanız bugünlerde şart. KOVA BURCU : (21 Ocak 19 Şubat) Arkadaşlarınız, güç br şnzn hallnde sze en genş yardımlarda bulunacaklardır. BALIK BURCU : (20 Şubat 20 Mart) Grştğnz k teşebbüsün netces müsbet olacak. Buna güvenerek şnz gevşetm eyn. j OtVRM Klşe Ateyes \ % Her boyda klşe şlernz çn Jerhal Dev- 1 rm Klşe Atelyesne müracaat ednz. En kü- X çük resm büyülten, en büyük resm Küçülten * İ tesslermz emrnzdedr. İhtyaçlarınıza tanı mânasıyle cevap ve-; rentecek br durumda olan klşe atelyemz -a v ; rupanın en modern makneleryle teçhz edl uış«r. Müracaat : DeTrm JKlşe Ateyes, Grne Yor ] Veya Ktap Sarayı, Mecdye Soka*. bet fren: Harbler, sarî hastalıklar. I I III I III llılllllllllllll llllllllııllllııl'll'll Ş MEHMET REFİK TALAN PARFÜM, KOSMETİK, YÜ Z VE VÜCUT TUVALETİ LEVAZIM ATI İM ALÂTHANESİ Lmon kolonyaları (Her cns ve her fyatta) Her ççeğn her nev parfümlü kolonyaları, losyonlan Yağlı yüz kremler (Cold Cream) yağsız yüz kremler (Vanshng Cream) Putra kremler (Powdsr Cream) Eı pomadları F.l losyonları Ş mpular (Lqud Shampoo) ber cns sabt parfümler Yumurtalı şampular (Egg Shampoo) En ucuz ve en lüks Pars kokuları Hlryantn her cns her renk Bryantn de lüks saç tonğ Blryantn krem (Jelly) Eıryantn yağsız akıcı (Olless brllantıı) Saç krem (Har cream lqud) Saç set serpme (Har settng spray) Saç set losyonu erkekler çn (Har settn loton for men) Saç set losyonu bayanlar çn (Har settng loton for VVomen) 1 1:ış losyonları (After shavng loton) Traş kolonyaları berberler çn Kokulu O de knn saç tonğ Kokulu saç kepeğ losyonu Kokulu çocuk ve vücut putraları Her nev tatlılar ve şuruplar, dondurma ve ponçlar çn mutat heı renk boyalar, çme sodası BPC (ulak paketlerde) Bu mamullerm malâthanemde hazırlanır, açık veya kapalı za- ılf ve cazp şşelerde toptan veya perakente olarak satılır. Her teşebbüs br tekâmülün öncüsüdür. Bütün m amullermz dk katlıca tarafımızdan hazırlanmakta ve gelştrlm ektedr. Kendmz' ve hepmze daha faydalı olmak en başta gelen emelmzdr. Yel İt mamullermz kullanmakla ale bütçesnde ktsad yarınımıza br yatırım, hepm ze daha faydalı olmanın zevk v e gururu da vardır. İktsad takatmz yaşama gücümüzdür. Gelşm ekte ve yetşmekte p'an bugünün yerl mamuller yarının büyüklernn çalışacağı ve omuzlayacağı öz refah araçlarınıızdır. İktsad kalkınmada bugünü- trüz yarınımız namına ve yarınımız çndr. İşte Talan mamuller de bunlardan br tanesdr. lllllıllld fli lt l lllll ll.ll lllll llll li K I I H U I,, ;ı ı ı: IMİHIII I H ttllu lllllllh U İlt lu g H llllltlf, K 0 L V H E A I Saynsr RumlaMnblr2j t,, Var- O h l ' J ^ y0rlarbu lacv4. s nan, A,Vt 1 ve A yanlara t K hl %erek savaı 1 ">$. Hak, Kend vatan bütunı rumak ç ü almışlar, savu 1 Her 28 I f nü Y u n a n ı * ^ ı y» «b, uz: I lar 'arsfmdj. : î renlerle kutlanm^. ; Buna da br dlyecm yok. Fakat 2$ EkhttcL, TA bnasına b a yrağı çekl * Vunanlılara - nslı Rumları - Böyle olduğu " bu olayı da - yoruz. Yunan l sabahın den geç vı ; CYTA bnası dalgalanıyor. \ B1r gün Ekm.. Yan tuluş bayramı, de CYTA bnasıng nan bayrağı çekl müsaade edenler, 2J kmde de Tlrk çeklmesne mü: dyorlar. Fakat, bb çok acı, acı dar da şeref olay olarak yor. Dare Rum fânatklı veya brkaçı rağmın taşıdığı t, şeref hçe şanlı Bı vz edp paı ve drekten Şmd sor g taraf s; taraf fânatk? mı tehlkel, ler m? Tlı trmst, yoksa Ve cevap jfçtuldâ* «* wro> mun#r tao, -V«r kş-4msadı. fnundh ı m Mtt İu Mâl kau ;«nlrvtad*ydı Anr K UM «M tfnkta cutır*' ûtyt I bsl bntffl' fer h KltMdeMtı Aı «on jftttna hr «Um aı. h forukiı h Şuur 6* K a l m ı s M A y f e ıı Ç a n M (Sayfa 3 ten kalan ğm zaman 16 yaş 9 aım. Hayatı, evllğ b yordum. Ayrıldıktan >k ra, artstlğ de bırakr la yanlış yaptığımı a dım. Fakat altı yıl l br snema artstnn zancı pek büyük br değld. Ancak son çnde fatlar yükseld. Hem prodüktör olarak bu ya dönerken tecı mış oluyor." "Yenden *djf düşünüyor mustffll# rusuna evet" derg1 "belk le karşılık - - «5 3 mnmhm hr. 3 ^ L *0 ' A de le ayrılmış k» n halde mutfağa rdora çıkıyor olflaj»*; lı. h. üç odadan 4 kep olan bu salon<6^ dak kısım ottu sokak kapısına laş olmuştum. 4 Yazan : Ü m t DENİZ nı k ü ç ü k br Katolk br kasabanın odası şeklnde meblâğın önemn anladı yortu sabahı uyandırılmış br kukla gb güçlükle ye Çakmağın yardımı le toslaştığımı anlatıyordu, bell edyordu. Bunlar son c 'lm ş t. Perdel ve derhal en güvendğ a- damını İsvçreye gönder- casına kulaklarımda bn- rmden doğruldum. Uzun elektrk düğmesn bulup lerce kampana s e s le göz gazeteclk hayatımda gö çevrdm. Demn gördük- Ense köküme yakın yerde yıllarda zengn evlernde b u lu n d u ğ u ye ' peyda olan yumru se be- görm eye alıştığımız Am e şata bakılacak olı d. Bu şahıs Evta nn öz yacağını ma ett. Buenos lermj açtım. Etrafım hâlâ rüp geçrmedğm mâcera lerm yanlış değld. Br- n stkbal (!) eden vatan rkan stl eşyalardı. Ve rası yemek odı zfrî karanlıktı. Başım kalmamıştı ama bu son se s veya bnler, odanın eş daşın ne kadar nsaflı ol- kardeş ve Peıonst Part- A res te bu olay çn çok zevk sahb br nsan tara d. nn mlletvekllerndend. söylentler çıktı. Meselâ, dak uğultu, ensemdek sı fer hepsnn üzerne tüy yasını hallaç pamuğu g- duğunu bell edyordu, fından seçldğ bell d. Peronun çok güvendğ - geveze, fakat polsn nasıl zı olmasa, nerede bulun dkmşt. b atmıştı. Kanapeler dev Nhayet saatme bak Bu zevk sahb nsan da Bu kısma lü knc br yakını da ona re çalıştığını çok y blen duğumu kestrmekte gü ç Sırtımı duvara verp b- rlmş, masanın üzerndemayı akıl ettm. Sekz olsa olsa Brçm olmalıy- düm, burası dl fakat edyordu. İk adamın Malza Zn bu konuda ba lük çekecektm. Ama bun laz nefeslendm ondan kler yere dökülmüş, seh Çeyrek geçyordu. Demek dı. İlk defa bu düşünce gb fazla dağını gayes, Evta Peron- 7ı şeyler bldğn söyle lar, sevglm (!) le rande- sonra çakmağımı çıkarıp palardak ve raflardak onbeş dakkadır kapı d- le buraya nçn geldğm Yalnız br un kasasındak servete el d- Daha sonra Duarte n vuya geldğm bana ça- hayal meyal gördüklerm, bblolar kalın tüylü halı- bnde mahalleb gb yayıl hatırladım. Kafama vuran devrlmşt. Gayrı koymaktı. Fakat kasanın bürosunda araştırma ya- buk hatırlattı. bende Btpazarındak br nın üzerne serpştrlver mış yatıyordum. Kolumun herf öylesne gaddar dav eğlp onu kaldı 1 anahtarını bulamadılar ve plmş ve antperonst dö Oynak yerler naylon p dükkân ntbaını uyandır- mş gbyd. kuvvetn kellemde dene- ranmıştı k feleğm şaşır- Tuhaf şey bur çndekler de alamadılar, kümanlar ve propaganda lklerle tuttulumuş rce dı. Eğer bu karışıklık kafamın Daha hâlâ kendm to- yen herf elme geçrsem mış, düşünce kablyet- den önce acaba Arjantne döndükler broşürler bulunmuştu. yaktım. Zra artık, kafamın çndek perşanlı parlayablmş değldm, şu anda hç ötes yok çığ m kaybetmştm mı o y n a m ı^ 1', zaman Peron a başarısızlıklarını Bunlar yakılmış, fakat çndek yıldızların ı- ğın aks değlse, bu oda çı Başımı yokladım. Saçları- çğ yyeblrdm. Salonun perşanlığın- Ben bekled#"' ^ naklettler. Belk kül olmayan parçalar kal şığı da sönmüştü. ft çarşısına dönmüş demekt. mm arasındak küçük al- Salonun dağınıklığına dan gözlerm ayırıp etra- la söyleyen A L. ı A X M I A A İk m M. m m * m b m ae anahtarı bıılamadıkl3- mıştı. Söylentler şte bu- Çakmağımın alevnde çı karçalam A A O f A R A P I N D A N. S ^ I S ^ m M m T A R I L M I Ş T I R 6tîwö S l l C " 1 W,

3 Br Zaman Ayrı Kaldığı Beyaz leye Tekrar Dönen Sempatk Yıldız KHCUAB KARTALI ıra Snan Rağıp Şevk YEŞİM gövdenn bütününe geld ve br a ayaklarını kaldırıp br çatal dala oturned, bu sefer br maymunun us- ı aşağılara kaymağa koyuldu. Yere a- basnıaz rahat br nefes aldı. Ve ı stkametnde hızla yürümeğe baş- ı saptı, büyük mescdn önünden geç konağın önünde durdu, kapıyı r daha çaldı. Sabaha k saat kala br ı ev halkı dern br uykudaydı. Ancak vuruşunda üst katın penceres açıldı, Km ola, bu saatte? dye ba- - Koca Muslh, benm! Ben Ka-! Aç kapıyı! dye seslend. A z sonra lı, sarışın, r vücutlu br adam arka- mum ışığında br dev gb göründü: ola? Bu saatte? Bre Snan, başın dert dye sordu. Snan kuru ve ağlamaklı Sorma koca kardaş, br candan nbu gece! ded, çer grd. ^ra Snan gönlünün macerasını Koca 'e anlatıp btrdğ sırada ortalık ışıma- Mamıştı. Uzun, acıklı, hazn br hkâyey- Sevdğ kadın henüz 17 snde br dl- * yıl önceye kadar İstanbul Kadısı A- efendnn konağmdaydı. Bnbr tnalarla gydrlyor, kuşatılıyordu. Herkes dı konağında blyordu k, Gülfem müna. gün Topkapı Sarayına götürülüp padşa medlecekt. Bunu tek blm eyen ken- AytenÇankava Ns^ntacınrl^Ir; mms Nşantaşındak Feyz. I ' e Lses o zamanlar Is-! ta" bul taraflndaydı. Son- Karacâ yanına geld: I adan Işık Lses adını a- _ Çabuk, bale elbse- lan bu özel okula tnglte- ler gy. Balernlerden b- re den güzel br genç kız, r hastalandı, gelemye İnglzce öğretmen ola rak gelmşt, öğretm en, ta lebeleryle hemen hemen aynı yaştaydı. Kayserde ' çftlkler olan br Türk a- lesnn Necp adındak oğ lu, bu güzel kızı görür görm ez âşık oldu. Sarı altın saçlı, gök mavs g ö z lü, fdan gb kız rüyalarda görülen perlere benz, yordu. Br gül kadar taze, sedef gb şeffaf ten, nceck eller, narn blekle-. r vardı. Genç adam bu pe r kızıyla tanıştı, kcjnuş- tu. İnglzce blyordu, Av rupayı tanıyordu. Aralarındak karşılıklı aşk gttkçe kuvvetlend. Br gün derse gelen öğrencler, İnglz muallme y göremedler. Türk sevgls, öğ retmen Kayser dek çftlğne kaçırtm ıştı!, Kayser ye kaçan sevg ller, tıpkı per masalların da olduğu gb muradla- nna erdler, kerevetlerne çıktılar. Nur topu gb - k kızları oldu. Melek le te perdenn açılmasını bek dım etmen hç de fena br kalmış; tyatro okuluna lerken, enştes Muammer şey değl! Başkalarına yar yazılmış, İtalyanca öğren cek. Onun yerne sen sah. neye çıkacaksın ded. Ayten Çankaya, enştesn severd, sözünü dnlerd. 15 yaşında, ortaokul öğrencsyken, o gece Hamde. İstanbul da yer-., o w ı,., sahneye çıktı. Fakat o ne? leştler. Mutlu br hayat ö n sırada v sürdüler. Hamde büyüdükçe güzellğ arttı. A n nes, çoktan Müslümanlığı kabul etmş, Besme a- dını almıştı. Talhn garp clves, Hamdenn karşısına kısmet olarak genç br İnglz mühendsn çı kardı. İk genç Rom eo Jül adını aldı. Hamde le Halt evlendler. Dört kız ev lât sahb oldular: Dlber, Serap, Alev, Ayten....VE SONRASI Bu dört kardeşn en kü çüğü 1 Nsan 1938 de İstanbul da, Taksm de doğ muştu: Ayten Çankaya, üç yaşındayken babasını vmler 1953 yılını göster yordu... Muammer Karaca Cbal Karakolu" sml komedsyle Türkye ölçü sünde br sükse yapmıştı. Baldızı Ayten Çankaya ya bu oyundak geln rolü dım eden br nsan dama mşt. Altı aylık tyatro e- y nsandır ded. Tak ğtmnden sonra brnc sınıf artst sertfkası almış olduğu sırada Istanl.uldan çağrılmıştı. İzn a- lıp İstanbul a gelmş D ş Yılan n çekm uzayın ca İtalyan flmcler dâva ble açmıştı. Yed ay süren br evllkten sonra nü vermşt. Ama, Ayten Muzaffer Tema dan ayrı- Veşlköy Pan- Çankaya bütün pyes ez- dan Ayten Çankaya 1956 syonlu Okulu nun Müdü- berlemşt. Tyatroya o- da flm artstlğn de bra rü Raşt Bey eşyle brlk- lan aşkı, Karaca nın gö- kıp Yeşlköydek br vllâ te oturmuş talebes Ay- zünden kaçmadı. Onu kad ya çeklmşt. İnsanlardan ten Çankaya le gözgöze rosuna aldı: Ayten Çanka mümkün olduğu kadar u- gelmşt. Okul müsamere- ya, tyatroda b rhayl ça zakta yaşamak styordu, lernde sahneye çıkılırdı lıştı. Karşısına, o zama- Bugünlerde Ayten Çan ama Maksm de balern o- nn en meşhur jönpröm- kaya, hayata yenden dön larak çıkmak! İşte bu ol- yes Muzaffer Tema çık- müş br nsan gb nreşelmazdı. Temsl btnce, he- mış, 16 yaşındak kız, ev- dr. Üç yerl frma le flm ğırdı, sordu, soruşturdu, çı Güzel, öldüren S u " Istanbula gelmş bulunu- Ayten Çankaya Benzet- Son Baskın, İstanbul yor. Msafrn evnde a- mşsnz! Başkası olacak" Canavarı gb flmler br ğırlıyan, ona İstanbul u demşt. Olgun Müdür, brn kovaladı. Ayten gezdren Ayten Çankaya, br şey söylemed. Sene Çankaya, artık memleke- alesnn verdğ kred le sonu gelmşt. İmthanlar tn üç - dört meşhur ka- br flm şrket kuruyor, başlıyacaktı. Ayten orta- dn snema artstnden b- İlkbaharda Istanbula gele okulu btrdğ gün dplo- r olmuştu. cek İtalyan artst ve tekma verlrken Müdür Ra arasında 16 nsyenlernn bütün mas- ay 6 ' Yeşl- ey yanına geld, ku- flmde oynamıştı. Tema raflarını karşılayacak. Küçükyalı, sonra )»ağına eğld: Flm hesabına Dş Yı- Yerl frmalardan ş alma köy Pansyonlu okulların O gecek balern, lan ı çevrmek üzereyken sını da br nev antreda yatılı olarak, evnden çalışkan talebem tanımış İtalyan flmclernden tek man sayıyor, tm, ama mahsus sormuş f almış üç yıllık kontrat Tema le evlendtum. Afern, enştene yar yapmıştı. Romada altı ay (Devamı sayfa 2 de) uzakta, tahsl yapmak zo runda kaldı. Bütün müsamereler tertpleyen o y du. Y eşlköy Pansyonlu *** I111 rahat ve sakn yaşayış esnasın f SABAH YAYINI : ın önünden atıyla geçen Ka- okulu, o zamanlar, sekznc Açılış ve program sınıfa kadar öğre hemen önüne br gül tanesnn düş Kur aıt-ı Kerm Kördü. Atından uzanıp bu gülü yerden tm yapıyordu. Bale ders İzzettn Ökte den başını kaldırdığı zaman konağın üst Ka lernn en y talebes Ay- Tatıbur soloları ay ParÇası gb br güzeln, nc gb dş- * ten d. Beş yaşındanber Haber Bülten göstererek kendsne güldüğünü gördü. \ bale ders almıştı. Son sınıftayken GUlseren Gvenll den " nden sonra hemen her gün geçm eğe ^ Br îey, br gülüş, br bakış ümd ed- İ ortanca ablası nın kocası Muammer Kaşarkılar Popüler Org Müzğ ge tlnın bernde br masal şehzades g- I raca nın operet temsller Türküler lbj r n nağın üst katındak güzeln de - verdğ Maksm Tyatrosu Kapanış. n el del çarptığını blm yordu. na gtmşt. Br pazar gü ÖĞLE YAYINI J nüydü, ll e 5 Var adlı 1 mııı cperet oynuyordu Kuls-' Açılış ve program l ^ ' lll ll* * N M M W H M M İ I IM IM II II I İI II II I II II I II II II I II II II 'llll> r a Nurten Erpck'den ***** şarkılar Güven Sgorta GUvenleblen Sgortalarda»UVEN TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ başta gelr. Umum Acentelk I efkoşa Trk Bankası L td., Lefkoşa. T e l : Öğle Melodler Sanatkârlardan brer şarkı Haber Bülten Kapanış. AKŞAM YAYINI : Açılış ve program Kıbrıs a Selâm Çocuk Saat ) Korodan türküler Orkestralar Koka Kola programı Arı Dle Doğru Sevm Erd'den şarkılar Haber Bülten Lânts program! Sevm Tanürek ten şarkılar Dvan Şarler Haff Klâsk Müzk Fen Konuşması Saz Eserler 2.İ.00 Haber Bülten Klâsk Türk Müzğ Ölmeyen Eserler Kapanış. TELEVİZYON Açılış ve program Çocuk Köşes (Kaptan Pakvoş, br karkatür flm ve "Kedler Dyarında sml kısa br hkâye) Lassle Crash Aktüalte Arman Ratlp ve arkadaşlarının programı Ekm Cumhuryet Bayramı törenlerne at br "llnı Aralık Zorlu Damat İsml îam boydak flm. Başrollerde : ^yhan Işık ve TUrkân Şoray. M tl I İ ld "! I I I İ l ı ı ı! VAMNA Taksm Getrecektr. Yazan: İlter VEZİROCLU Rum lderler son günler çnde çok değş mşler, kanunsuz tutumlarıyla etrafta br endşe ve k toplum arasında da gayet öneml sy* İ s gergnlk yaratmışlardır. Bu tutumların he. I def Zürh ve Londra andlaşmalannı bozmak I ve Enosse gden yolun engeln ortadan kal dırmaktır. Zra, Rumlar Zürh ve Londra andla$ma- I larını Enosse gden yolda br engel telâkk e- dyorlardır. Bu andlaşmaları yok ednce ken- d akıllarınca artık önlernde br mana kam- \ yacak ve brden Enosse kavuşacaklardır. Böyle kolay kolay, br yurdu yabancı uy- ruklann alması mümkün brşey olsaydı, ^ e r ba İğ ın p çağıran, dğernn (y nyetle davrana- I nn) toprağını alırdı. Bu ancak rüya peşnde - koşanlarm mümkün olacağına nandığı brşey- 1 dr. ö z ve öz Türk kanyle yoğrulmuş olan 1 bu Kıbrıs adasını, br avuç maceracı çn feda etmyeceğz. Andlaşmalar bozulsa dah bunun I bzce önem büyüktür. Çünkü Kıbns adası tak İsm olunacaktır. Beledye hudutları çzlecek ve bu ş de böylece kapanacaktır. Enosse gdenler tutumları le bze taksm getreceklerdr. O taksm k RUm cemaatı Îbu sözü duyunca tüyler dken dken olur. Şmd nekadar haksızlıklar bze yapılırsa yapılsın, hukuk çerçevesnden ayrılmamak I şartyle, bunlara tahammül göstereceğz; ta k adalet yern buluncaya kadar. Yapılacak k ö. I tü davranışlara y nyetle mukabelede br an İ ble ger kalmıyacağız. Böylelkle kmn bar- Ibar, kmn efend olduğu gerçeğn de ortaya koyacağız. Selen T. SELIŞIK yet âşkına benzer br sev men taksye atlayıp Mü- lenme teklfn kabul et- çevrmek üzere kontrat Soldan Sağa : g le brbrlerne bağlandılar. Mühends Müslü dürden önce okula gtt, mşt. Tyatroyu bırakmış yapmış. Italyadak esk fr 1. Her kld açmaya ya yatakhaneye koştu, pja- flm artstlğne başlamış- ma sahbnn eş de, altı tar. (2) Ters okunursa karın doyurma anlamında man oldu. Halt Aptullah malarını gyp yorganı yü- tı. Köroğlu, Çeto, yıl önce çevrlemyen fl- ZÜne kadar çekt. Ertes Çeto Salak Mlyoner, m renkl ve snemaskop sabah Müdür, Ayten ça nc G ece, Balık- olarak çekmek teklfyle -.Sayfa : 3 den k Atom enerjs lk olarak parçalanmasyle el de edlmştr. (6) Ters oku nursa harf okunuşu anlamını verr, ters okunursa İnglzce harf okunuşudur. 7. Hava, türkü (a) Toynaklıların tek parmak lı alttakımından olan hay van 8. Lüferden küçük, te kr çzgl br denz balığıdır, kurusuna çroz adı verlr 9. İlâve (a) kelme nn sonuna eklenen br sm veya br cümley arka br emrdr, (a) br nota - dan gelen br cüm leye tür şaretdr (ters okunursa) lü lglerle bağlamak çn (b) Selen csmnn smge- kullanılır, (b) br nota şa s. (3) Yüksünülmüş olma retdr. sına aldırmadan yalvara- Bugünkü Sorumuz : rak dleğnde ayak dre yılında Antalyada yen. (4) Canlılarda veya dünyaya geld, Jandarma btklerde doğala aykırı o- Albayı Ahmet Ens beyn l&rak meydana gelen ve oğludur. Hukuk Fakülte- hastalık ntelğnde olan sne grmşken Brnc yumru (a) Benzerler ara- Dünya Savaşı ( ) sında bakılan veya gd- nn çıkması üzerne askelen tarafa yakın olan, (b) re alınmış. İlk Hkâyes ters okunursa Erkek ve- Çngeneler" (Fağfur, E- ya kadından br ötekne km 1918) yayınlandı. Za- duyduğu lgy belrtecek türeeye tutularak 11 Hahareketlerde bulunmak zran 1942 de öldü. (5) Terş okunursa İnek v e manda gb büyükbaş hay vanlara verlen ortak ad (a) ters okunursa usanç anlamındadır, (b) br nota (6) Dışı değl (a) uçucu (7) Gözler dar olan balık ağı (8) Sabah rüzgârı (9; Duraklama, krcm. Yukarıdan aşağıya : 1. Sorumluluk 2. Kmyada csmler bleşme ve ya ayrışıma uğratarak ntelklern belrtmede kullanılan madde, (a) harf okunuşu 3. Olayların drey! aralıklarla tekrarlan ması ntelğ 4. Ehemmyet (a) hayvanlara vurulan damga 5. Atom ağırlığı 238,07 ve yoğunluğu 18,6 olan radyoetkn ma- Kralık Ev Lefkoşa da Bahçelev- ler (Esk Kumsal M evknde - Devrm Basımevnn arka yolunda) mahal leşnde br ev kralıktır. İstekller aşağıdak adrese müracaat edeblrler ERTOGRUL SELÇUK T e l: veya 2035 Dzg, Baskı, Klşe DEVRİM Basımev l.efvosa MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde Y L : 1 S A Y : 131 F İA T : 15 Ml S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR İDARE M ECİDİYE SOKAK 11-13 TEL: 2824 BASMEVİ GlRNE YOLU LEFKOŞE T E L : 73838 Eylül 1963 Pazar S A Y F A ato - Varşova Paktları Yunanstan

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR? MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım

Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım Tekirdağ Cezaevinde İşkence 2. Sayfa emek ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 emekozgurluk09@gmail.com Emperyalistlere Emperyalizm için Değil Em per ya list

Detaylı

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E a s» Y L : 1 S \Y155 S A H İB İ: HİKM ET A F İF M APOLAR FAT! : 15 Mil İDARE M E C İD İYE S O K A K 11-13 TE L : 2824 BASM EVİ LEFKOŞE T E L : 738 8 O tr N E Y O LU 25 Eylül 1963 Çarşaba HERGü SAYFA llüyük

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında.

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. AĞUSTOS TEMMUZ 2010 Victoria Beckham'la Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. ARTIDEĞER Jason O'Dell Florida lı fotoğrafçı, Sanem Çelik i Los Angeles ta fotoğraflayan

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

Genel Yayın Müdürü. Olaylar-Anılar ve Gerçekler

Genel Yayın Müdürü. Olaylar-Anılar ve Gerçekler Genel Yayın Müdürü Olaylar-Anılar ve Gerçekler i Genel Yayın Müdürü Olaylar-Anılar ve Gerçekler Yazarı: Necati Zincirkıran Kapak Tasarım: We On The Go 2013 ISBN: 978 9944-82-005-9 Necati Zincirkıran /

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kitabındaanlattı. ihalesinikaptı. Sağduyu çağrısı. Sena Çelik KADEM de. Toplu ulaşımda tatbikatlı eğitim. Eto o yu izlemek 5 lira

Kitabındaanlattı. ihalesinikaptı. Sağduyu çağrısı. Sena Çelik KADEM de. Toplu ulaşımda tatbikatlı eğitim. Eto o yu izlemek 5 lira 1Syf_Layout 1 8/20/15 7:35 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Toplu ulaşımda tatbikatlı eğitim https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz 21 AĞUSTOS 2015

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı