lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi"

Transkript

1 İD A R E M E C İD İY E S?^AK ]1 *13 TEL : 2824 BASIMEVİ GİRNE y o l u TE L : 738^8 LEFKOŞE VIL : 1 SAYI : 192 SAHİBİ HİKMET A FİF MAPOLAR F IA T!: II MU 1 HERGü Kasım 1963 Cuma SAYFA h lât Aydemr n damı Dün Temyz de Tasdk Edld Mayıs Suçlularından Dördü dama ve On Beş de Ebed Hapse Mahkûm jru djn ıkın r, d a banlayan IldflülJ s o n H J İknc dm ar su kadr> knc t e»! kumandanı Talât A y- Ahm et Gücal, Ilhan Bas A y d e m r d e m n, v e r Temyz Mah 2. Bu şte lderlk eden- Tem yz Mahkemes, bu 21 Mayıs ta 1er arasında bulunan Fet- arada ebedî hapse mahnetcelenen hl Gürcan, Osman Denz kûm edlen 29 kşden 15 îde yer ve Erol Dncer. j jn cezalarını tasdk ett dama 5 Eylülde br asker ğ gb, 15 seneye mahyed kş- mahkeme tarafından da- kûm olan 19 kşden 8 - Un dam karar ma mahkûm edldkler nln, beş seneye mahkûm t etmştr. halde Tem yz Mahkemes olan 11 kşden hepsnn Ikararlan tasdk tarafından dam kararlan ve 4 sene 2 aya mahkûm sr şunlardır:. tasdk edlm yen ve yen- edlen 18 kşden 11 kş- Ihılâl lderlğn ya. den muhakeme edlecek nn cezalarını da tasdk Ankara Harbokulu es kmseler şunlardır: etmştr. Sgorta kanunu un Kabul Edld l İaros, Bu Kanun Hakkında Br Demeç Verd «Cunhurtıaıkaıu Başpsko pu ve Mesaha Dares (H arçlar kabul etmşür. Hç şüphe yok- Mırlos'un başkanlığı al- ve Ücretler) Kanununu tadl e- tur k, Hükümetn deruhte ede- toplanan Bakanlar Kuru- den br Kanun Tasarısını kabul 1r meyanında şu ka etmştr. I Sgorta mevzuunda ı Tasarısını kabul et- f ^ K*aun Tasarısının ıkkmter şunlardır: HS «yı Sgorta Kanunu- S O S Y A L S İ G O R T A K A N U N U T A S A R IS I H A R K IN D A K İ M A K A R lo S U N I (eklde genşletl- gorta Kanunu tasarısını yoruın-.. layan Cumhurbaşkanı Başpskol. 11,atuslara haftalık pos MakaHos şöyle demştr: j anneuk ahsl- «Yen Sosyal Sgorta Kanunu, t Mu)115,1,11 t*hsisatl İh *0Syal bak,m da» gayet öneml t r " 11 *ync* dul ka- br tedbrdr. Kıbrıs Hükümet- «İl (ocuklarla lg- nn böyle br tedbr almak m P ya*un*, kânını bulması ben m es ut ed- k maa«' v* «abt yor. Bu Kanunla Devlet, htyar- «mtaes. Ödenecek o- lık veya dğer bedenî malûlyet 'W emekllk maaş- yüzünden çalışamayan veya şsz Z» 5,a*un" kalan bütün vatandaşlara, beka- #re haftada larını devam ettreblm ek çn el 400 ml arasında zem olan İhtyaçlarını karşılama j Mmlnat Kanunu lan amacyle, ödenek veya emek llk maaşı vererek ekonom k var 1lt*ıaJn*, *** dımda bulunacaktır. ^ Wrle,*lrllecektr. Bugün tasvp edlen Kanun Ta İKlUjj 'ar,*t verlecek '1» sarısıntfa derpş VM,,vn edlen gayet cö- P**Hedlec k Ü*çU<l* mer* sosyal sgorta slstenvn l*m». ı_, " t**ml- şmdye kadar D e k az m e m l e k e t L»* dm Olduğu gb, L u «m Sosyal u lafından karşıaynca, I- erle lgl olarak br [ TÜRK İş ç FEDERAS. ' genel İÇİNDEN: 1Bayramı müna- Ekm* 1963 Salı,TUrk İKİ Brlkle. 1,arafından Lef b e t te n 147 K*nun Tasd- Kanununu tadl SUn tasarısı ve Ta- 1S8Ülanmış-! yardm ya. teşekkür T Ü R K K O O P E R A T İF İN K İŞ A F D A İR E S İN D E O L A Ğ A N Ü S T Ü T O P L A N T I Türk Cemaat M ecls İcra Heyet Kooperatf şler üyes Asım Behçet, Kooperatf In. kşaf Dares Müdürü M. R. Kenan ve Kooperatf M erkez Bankası Müdürü M. Eşref Bey lerln de hazır bulunduğu bu toplantıda, Kaaperatlf İnkşaf Daresn lglendren ve Aclen karara bağlanması gerekl konular tartışılmıştır. Bunlar arasında blhassa tahslât tasarruf, eğtm, kooperatflern teftş ve tecl konuları etraflıca görüşüldükten sonra alınan kararların tatbk hususun da personele gerekl tâllmat verlmştr. ceğ yıllık mal m ükellefyet bü- tek başına kend D E M E C İ 15*l}»n şçlerle çftç- Dün Bakanlar Kurulu tarafın- 1*610, bütün İşçlere şa- dan kabul edlen yen Sosyal S- yük olacaktır; fakat teklf edlen tedbrden doğacak menfaatları takdr ederm ve dolayısıyle bu- Btçe Kanun Tasarısı Resmî gazetenn dünkü sayısında yayınlanan 1964 Bütçe Kanun Tasarısında, 31 Aralık 1964 te s na erecek br yıl zarfında sarfedlmek üzere 13,776,375 lralık br tahssat taleb edlmektedr. Aynı süre zarfındak tahn, n gelrlere göre, vasıtalı verglerden takrben 10 mlyon, vasıtasız verglerden 3 mlyon ve Brleşk Kırallık Hükümetnden de bağış olarak br buçuk mlyon lra temn edlecek lr ' Pyangolardan temn ed- nun elzem olduğu görüşüne sa- lecek gelr se 340,000 lra o- hlbm. - larak gösterlmektedr. KOLOMBİYA Konferansında Endonezya-Malezya htlâfı Adalet Yern Buldu Cumhurbaşkanına ha- türk ün duruşması dün so tarhnde yapılan duruşkaret suçundan Lârnaka na ermş ve elde kâf şa- mada mahkemeye cebe- Endonezya, dün Ban- ğını söylemştr. kaza mahkemesnde yar hadet bulunmaması yü- dlmş bulunan üç Rum kok ta yer alan 19 devlet Malezya deleges, Magılanmakta olan pols ça- zünden serbest bırakılma- tanık, sanığın müdafaa a- ten kurulu Kolom bo plâ- lezyamn bütün devletler vuşu Osman Mustafa ö z - sına karar verlmştr. vukatı Rauf Denktaş tara nl konferansında Malez- tarafından tanındığını söy D aha önce 24 Ekm 1963 fından çok sıkı br sorgu- ya delegasyonu nun hazır lemş ve bu memleketn ya tab tutulmuştur. bulunmasına traz etmş- konferansta tanınmaması ' tr. na br sebep göremedğ- Sularında Lübnan Şleb İsral Asker Makamları küçük br Lübnan şlebnn İsral kara sularında br İsral denzaltısı ta rafından tevkf edldğn ve k Lübnanlı le dört Suryelden müteşekkl mürettebatının sorguya çe kleceğn bldrmştr. öğrenldğne göre Gaza dan Beyrut a badem ve buğday götürmekte olan şleb Hayfa körfeznde İs ral sahllerne yakın br yerde yakalanmıştır. Fransızların M()t6IH bunu sına temasla Endonezya kısmında Kolom bo Plâ- Konferansm başlaması- n bldrmştr, nı müteakp Malezya tem İk hafta devam edecek t a A " slclernn hazır bulunma olan konferansın brnc Frans7 DevİPt TpIpvV başddeges, memleket, nma dahl memleketler yon İdaresnden dün yapı nn, baz, sebeplerden ötü- temslcler Güney Doğu lan br açıklamada, 1954 rü Malezya Hükümetn. Asyadak ekonomk ve dek Cezayr htlâlnn tanımadığını bldrmştr, teknk gelşm gözden ge yıldönümü münasebety. Endonezya başdeleges, çreceklerdır. le Ben Bella le yapılan Ya' nız htyat kaydıyle mülâkatın bugün yayın- Malezya kelmesnn konlanmıyacağı bldrlmştr. ferans veskalarında kul- Açıklamada devamla, Anılmasına trazı olmadı Cezayfrden ayrılan F r a n - sızlar çn bugün matem günü olacağı ve Ben Bel- la nın mülâkatının 3 Kasımda yayınlanacağı bld rlmektedr. Küstahlıklar Slsles Şmd de Lderlermzn Resmlerne El Uzatmaya Başladılar Dun Kıbrıs Ordusu Ka- mş; her vesle le y n- Karargâhta emr subayı- kanı Makaros un resmrargâhında vukubulan br yetllğn spat ederek, nn odasında bulunan nn yanına, 15 gün önce hadse, geçen gün CYTA tahrklere kulak asmadan Cumhurbaşkan Muavn asılmıştı, bnasındak bayrak olayı doğru yoldan gtmştr. D r. Fazıl Küçük ün resm, le başlıyan yen küstah- Dğer yandan, bütün bu - 25 Ekm sabahı ndrle- Pols bu hadsenn fal- Iıklar sersnn İkncsn y nyet karşısında kend- rek camı kırılmış ve yere lern yakalamak çn geteşkl etmştr. n tutamıyan bazı sefl atılmıştır. Resm, aynı yer rekl tahkkata başlamış Her türlü nsanlık duy- ruhlular, her türlü denae- de bulunan gularından uzak kşlern t şlemşler; Türkün ka-, yaptığı bu alçaklık, Kıb nını kabartmak çn elle- rıs Türklüğüne karşı bes- rnden gelen yapmışlarlenen gzl kn ve husume dır. Dünkü olay da bu tn açık delllerndendr. cümledendr. Kıbrıs Türklüğü her zaman ada üzernde refah YERİNDEN İNDİRİLEN çnde yaşıyablm ek çn RESİM kanunlara saygı göster- Haber verldğne göre, ııııııııılıııııl!ııııllııınıı " 'Hl., ",l" ",ll,", ", ", ", ", ", ", " ",,", ", " ",,", ", ", ", ", " " " l,, " " a BİR KASABA VAR GÜNEYDE : LİMASOL R ö p o rta j: Bener Hakkı Haker Fotoğraflar : Doğan Hakkı BU ÇOK ENTERESAN Y A ZI SERİSİNE PA ZA R GÜNÜ BAŞLIYORUZ IJİ,.. ııııııııııııır,ının»ıııııl'ı.''"'».«fı,ı n»", " ll,:l,", ",'l,,l ", "*", " '* Cumhurbaş- bulunmaktadır. Fas - Cezayr Ateş Kes Anlaşması Fas - Cezayr hudut h- rı konferansında görüşüle tlâfı konusunda Bamako çektr, zrve konferansında varılan ateş kes anlaşması. Varılan anlaşmaya göbu akşam geceyansından re k taraf, askerlern tbaren yürürlüğe grecek Mal, Habeşstan, Cezayr tr. İhtlâf konusu bölge- ve Fas subaylarından ku- de hududun yenden tes- rulu br komsyonun tabt daha sonra Afrka Br yn edeceğ br tampon lğnn Dışşler Bakan Şeker Fatı Yne Yükseld Şeker fyatı dün Lonjcra pazarında 30 şln yük Iselerek tonu 105 sterlne çıkmıştır. Bu fyat harpken sonra br rekor teşkl etmektedr. Geçenlerde Kûbadak Mahsur Kalan Madencler Hanover cvarında br madende 260 ayak dernlkte mahsur kalan Batı A lm an y ali üç madencnn sekznc gecey de yeral tında geçrdkler bldrlmektedr. Madenclere ulaşmak - çn kazılmakta olan delk dün madenclern 65 ayak yakınlarına kadar ulaşınca onların dün akşam yer şeker mahsulünün vukua yüzüne çıkarılablecekler gelen kasırgadan tahrb ümtler artmışsa da delolması netcesnde şeker me maknesnde zuhur e- fyatının günden güne art den muhtelf arıza şn ge m akta olduğu bldrlmek ckmesne sebep ölm üştedr. tur. İSVEÇ TEN H AVAİİ YE İsveç l genç yıldız namzed Hed Hansen, br gün Hava Adasına gdp de flm çevreceğn aklının kölesnden ble geçlmemşt. Fakat genç kız, hç beklenmedk br zamanda, böyle parlak br teklfle karşılaşınca, vakt kaybetmeden Hava ye gtt. Hed, şnden memnun, fakat sıcaklardan şkâyetç. Mem- İU Şİf

2 Sayfa 2 - * = - - ^ = = g - -.r \ Dağarcığımdan Haklarımızı Çğnelmyeceğz Oktay CAN şımızdadır. Fakat «nu konuşturan, onu bu I şeklde hareket etmeğe mecbur eden, kend I Once Cumhurbaşkanı Makaros konuştu., vcdanı değldr. Arkasında br takım k u v v e t Onu dğerler takbett. Şmd de Tem slcler lern bulunduğunu blllyoıuz. Fakat unutul-1 = M ecls Başkanı Glafkos Klrds Anayasayı mamalıdır ki, Türk Toplumunun arkasında! kötüleyen ve Anayasanın değştrlm es ge- da büyük, hem de çok büyük br kuvvet b u -! ^rektlğn savunan br dem eç verd. lunmaktadır. 1 Klrds Toplumumuza Anayasa çerçeve- Klrds, garantör devletlere müdahale hak" l snde hak tanıyan maddeler söküp atmak s- kı da tanımak nyetnde değldr. A nayasayı- İtyor. Bu maddeler Beledye meseles, menıu br ç mesele olarak kabul eden Tem slcler- rn m eseles, M ahkemeler meselesn İhtva M ecls Başkanı, Anayasanın T üıdye tara- fından temnat altına alınmış olduğunu her I etmekte. Klrds ayrı beledyeler kurulatmayacağını, yüzde yetmş, otuz oramıun tatbk edlem eyeceğnl, ayrı mahkemeler olam ıya. cağını ler sürmekte ve bunların kaldırılma. ŞSını savunmaktadır. İ Gene Klrds ayrı br Türk Toplumunun ^m evcudyetn kabul etm yor, mll varlığımı- zı tanımak stem yor ve bzden azınlık dye bahsedyor. Glafkos Klrds Anayasayı hazırhyanlar. jjdan ve kabul edenlerden brdr. Brkaç yıl nedense unutuyor, yahut da unutur gb g ö-1 rünerek, br takım lâflar edyor. Bu lâ f-l larda herhang br ölçü dereces, ölçü k ıy -I met mevcut değldr. Cumhurbaşkanı Makaros da dahl, bütün = Rum fânatkler Anayasayı çökertm ek azm çnde, 1964 yılının yen br mücadele yılı "la I cağını söylem ekten kaçınmamaktadırlar. Bu, br y nyet tezahürü değldr. Zaten şn tâ başlangıcından ber bu adamların y nyete İ önce kabul ettğ br Anayasaya karşı bugün sahp olmadıklarını söylüyorduk. Endşeler- f cephe alışı, Türk Toplumunun haklarını çğ- mzde ne kadar haklı olduğumuz, son o la y.; nemek, Topulumumuzu azınlık derekesne düşürmek ve açıktan açığa kend hegem on. İ yalarını kurmak gayesn gütmektedr. Bütün yetkler ellernde bulundurmak, İ Türk haklarını tanımamak ve Türk Toplumu na br azınlık muameles yapm ak tasavvu rla rın da k kötü nyet, aşkâr «lmuştur. İ Klrds Rum Toplumunun kötü nyetn î gerçekleştrem edğ takdrde, Enoss çn ye- İnlden m ücadeleye grşeceğ tehddnde de bulunarak, br takım çıkışlar yapmakta, )r I takım taktklerle korku saçmağa çalışmak î-tadır. Tem slcler M ecls Başkanı çok kötü br j oyun oynayan, çok kötü br aktör olarak kar larla br kere daha belrmş, br kere d a h a ; kendn göstermştr. Kötü nyetn hçbr zaman başarıya ulaşa- cağını sanmıyoruz. Çünkü y nyet halkası gttkçe genşlemekte ve büyümektedr. D oy- mak blm yenlere karşı, memlekette yen bı huzursuzluk çıkarmak fırsatı verlm yecek-1 tr. Gücüm üze nanıyoruz. Çünkü kuvvetl- = ylz. Çünkü bz mânen ve maddeten destek- f tyen br kuvvet, hem de çok büyük br kuv- - vet vardır. Varsın onlar, düştükler çamurda çırpınıp dursunlar, hçbr zaman gayelerne ulaşamıyacaklar, hçbr zaman bu A dayıp Rumlaştıramıyacaklardır. I I I : S I I I " I! 1 1 : : 1 1'! I 111 ^ M I II ) [ ; l, 111 İt KAS ASMIS! OLAYLAR 1952 DE ÖLEN EVİTA PERON UN, İSVİÇRE BANKASINDAKİ ÇELİK KASASININ ANAHTARINI BULAN, 700 MİLYON LİRALIK SERVETE K AVU ŞACAK Evta Peron 1952 de öîmüştü. O zamandan ber yakınları İsvçre bankalarındak br çelk kasanın anahtarını arıyorlar. Bu kuçük anahtar hâlâ bulunmadı. Bulan büyük br servete kavuşacak. Evta Peron nun mzansenden başka br şey olmadığı etrafında d. öldürülm es de, E- vta Peron un kasa anahtarını ele geçrmekten baş ka br sebeple; olamazdı. Karısının ölümünden sonra Peron da ssteml br şeklde İsvçre bankalarına m ücevher ve para bu kasaya 700 mlyon lra tutarında para ve kıymetl yatırmaya başladı. İhtlâl m ücevher saklamıştı. Bu kasa le lglenenlern başın, olduğu zaman Peron un da Evta nın kocası Juan Peron gelmektedr. Güney Amerkadak ser- Güzel Evta ölümünden önce br vasyetname ha vet şunlardan barett: E- zırlamış ve bütün servetn Arjantn Hükümetne ba vta Peron fonu emrne ay ğışlanuştı. Fakat hükümetn bu parayı hayır şlerne rılan 11 mlyon lra, 8 ml sarfetmesn de şart koşmuştu. Evta öldüğü zaman, yon lralık br çftlk; 1,5 devlet başkanı olan Peron un bu servet stedğ gb mlyon lra değernde br harcaması pek mümkündü. Fakat Peron un ve polsle ev, br çftlkte 7 mlyon rnn blmedğ br şey vardı k, bu da Evtanın brçok lralık hsse sened. Uru- km seye sezdrmeden, valzler dolusu mücevher ve guay da yatırılan 600 bn kıymetl bbloları br İsvçre bankasına saklamış ol- lralık hsse, 12 bn altn maşıydı. ve gümüş levha, 750 adet gümüş sanat eser, 650 Evta bu valzler uçak rını söylerlerken sammî la k kadınm nezaretnde değldler. Bu başarısızlık mücevher, 144 heykel, 211 motosklet, 19 otom o yolluyordu. Kadınlardan Peronun nezdnde onlara bl ve br uçak. Fakat br knc derecede gelen br prestj kaybettrmed, br sekreterd. Fakat kn Duarte yne Peronun en bunlardan çok daha fazla (Devamı sayfa 2 de) cs Evta nm sayesnde Arjantn parlamento üyes olan ve memlekette şöh ret yapan Dela Parod - d. Hayata 400 lra aylık lı br memur olarak başlamıştı. Peron, karısının Ölümünden sonra, İsvçre bankalarına gönderdğ yakın br ş arkadaşı olatak onunla çalışmaya devam ett. Fakat br yıl son ra başına br kurşun sıkılarak öldürülmüş vazyette bulundu. Pols tahkkatını tamamladıktan sonra bunun br nthar olduğunu lân ett. Fakat muaye. ne eden doktor br çok de fa, kurşunun uzakça br mesafeden atıldığını, bu yüzden br nthar olamı- sonra ne olduğunu hatır lamadım, yenden koyu br karanlığa yuvarlan - dım. Fıstık gb b ryavruyu kucaklamaya gelrken ga lba Azral le sarmaş do DEVRİM 1 K a s ı m ı <)e3 İnsan dünyaya geldğ andan tbaren çırpınmaya, ağlamaya başlar. Onu f ı ü n l r ı u a z ı * 1 Harp Eşğnde ba tesr yapan mezkûr f krlern zamanımızın büyük dertlernden br oîa tatmn etmedkçe sesn cağı muhakkak nazarıyla asla kesmez. Bu tatmn e- dc şey muhakkak k anne sütü olacaktır. Braz je bakılmaktadır. Malthus lıa4, n ı topraklar almak he- metrk br muterakkıyet- d U n y a ç jn bu tehlkey daha büyüyünce oyuncak vesne kapılan devlet d- ^ çoğalmaktadır. Buna (eşhls Ve ân etmekle kal lar ve sare gb şeylern ğer devletlerle mücadele- mukabl, nsanları bes - mamış> keza çareerlnn htyacında olur. Çünkü ye grşr. Netcede yen yecek gıda maddeler ası- df var olduğunu zaha ^ nsan htyaçları mütena- br harbn başlamasına se metrk br artış gösterr. hşmıştır. Müellfe göre nü hdr. bebyet verr. Bu konu le Br gün gelecek, gıda fus artışını önlemek çn Bugün artan dünya nü lgü olarak meşhur İng- maddeler sthsal nsan k nev fren vardır: Brn tuşunun yanında htyaç 1>Z ktsadcısı Malthus dan lan beslyem ıyece ve oıı cs manev fren: Evllkten çtnap, dğer se maddelerne de fazla teha kısaca bahsetmey fayda- larm htyaçlarını çarşı a- mü$ cm olacağı hç şüphesz- lı buluyon^m. yam ıyacakür. Her sedr. Bu maddelern de Malthus nede nüfus, k msl art- meydana geleblmes çn yılları arasında yaşamış, maktadır. Bu hal m u a y. Yukarıda zkredlen o devletn fazla toprağı tahsln Jesus College de yen br müddetn sonunve gelr kaynakları olma- kmal etmş, gayet açık f da dünya çn muazzam r ^ sı lâzımdır. Eğer gıda krl br şahıstır. İktsadî br tehlke belreceğm e.. maddeler nsanların ht- ve blhassa nüfus hareket ayrıca Malthus bldrmş- e' n deym. yaçlarını karşılayamazsa lern dkkatle takp ve e-^tı. memleket çersnde dü- td etmştr. Malthus a 8 zenszlk başlar. Böylece göre dünya nüfusu geo- İşte o zaman br bom - M İ N İ K ' İ N ı r f e y BÜYÜK A d SERÜVENLERİ 1 R ID E O l!' ll IS II.Il.l :'ll l)!' l l ll l! l!, a lllllllll * " Y ı l d ı z > F a j - ' İ Ü KOÇ BURCU : (21 Marl - 20 Nsan) Arkadaşlarınız veya yakınlarınızla yapacağınız münakaşa sze fayda yerne zarar getrecek. BOGA BURCU 21 Nsan - 21 Mav Halletmesn düşündüğünüz İş karşısında müteşebbs değl, mütereddt duruyorsunuz. İy değl. İKİZLER BURCU : (22 Mayıs - 21 Hazran) Sz seven kmselern faydalı tavsyelerne sırt çevrmekle hatalı br yoldasınız. YENGEÇ BURCU : (22 Hazran - 23 Temmuz) Memnunyet verc olaylar br arzunuzu en kısa zamanda gerçekleştrmenze yardım edecek. ARSI.AN BURCU: (24 Temmuz - 23 Ağustos) Bugünlerde çok öneml br karara varacaksınız. Alenzle de bu konuda mutabık kalmanız şart. BAŞAK BURCU : (24 Ağustos - 23 Eylül) Menfaatlernz, üstünde durduğunuz ş gelştreblmenz bakımından değşklk yapmamzdadır TERAZİ BURCU : (24 Eylül - 22 Ekm) Şahs şlernz hmal edyorsunuz. Bugünlerde bu yüzden br zararlı netceye canınız sıkılacak. AKREP BURCU : (23 Ekm - 22 Kasım) Kalbnzde besledğnz nyetn gerçekleşm es bu günlerde mümkün olacak, sevneceksnz. YAY BURCU : (23 Kasım -.22 Aralık) Sze yakın kmselern tasvbne uymayacak dav Tanışlarınız yok. Sıhhatnz yernde. O Ğ LAK BURCU : (23 Aralık 20 Ocak) Para konusu le İlgl teşebbüslerde çok htyatlı bulunmanız bugünlerde şart. KOVA BURCU : (21 Ocak 19 Şubat) Arkadaşlarınız, güç br şnzn hallnde sze en genş yardımlarda bulunacaklardır. BALIK BURCU : (20 Şubat 20 Mart) Grştğnz k teşebbüsün netces müsbet olacak. Buna güvenerek şnz gevşetm eyn. j OtVRM Klşe Ateyes \ % Her boyda klşe şlernz çn Jerhal Dev- 1 rm Klşe Atelyesne müracaat ednz. En kü- X çük resm büyülten, en büyük resm Küçülten * İ tesslermz emrnzdedr. İhtyaçlarınıza tanı mânasıyle cevap ve-; rentecek br durumda olan klşe atelyemz -a v ; rupanın en modern makneleryle teçhz edl uış«r. Müracaat : DeTrm JKlşe Ateyes, Grne Yor ] Veya Ktap Sarayı, Mecdye Soka*. bet fren: Harbler, sarî hastalıklar. I I III I III llılllllllllllll llllllllııllllııl'll'll Ş MEHMET REFİK TALAN PARFÜM, KOSMETİK, YÜ Z VE VÜCUT TUVALETİ LEVAZIM ATI İM ALÂTHANESİ Lmon kolonyaları (Her cns ve her fyatta) Her ççeğn her nev parfümlü kolonyaları, losyonlan Yağlı yüz kremler (Cold Cream) yağsız yüz kremler (Vanshng Cream) Putra kremler (Powdsr Cream) Eı pomadları F.l losyonları Ş mpular (Lqud Shampoo) ber cns sabt parfümler Yumurtalı şampular (Egg Shampoo) En ucuz ve en lüks Pars kokuları Hlryantn her cns her renk Bryantn de lüks saç tonğ Blryantn krem (Jelly) Eıryantn yağsız akıcı (Olless brllantıı) Saç krem (Har cream lqud) Saç set serpme (Har settng spray) Saç set losyonu erkekler çn (Har settn loton for men) Saç set losyonu bayanlar çn (Har settng loton for VVomen) 1 1:ış losyonları (After shavng loton) Traş kolonyaları berberler çn Kokulu O de knn saç tonğ Kokulu saç kepeğ losyonu Kokulu çocuk ve vücut putraları Her nev tatlılar ve şuruplar, dondurma ve ponçlar çn mutat heı renk boyalar, çme sodası BPC (ulak paketlerde) Bu mamullerm malâthanemde hazırlanır, açık veya kapalı za- ılf ve cazp şşelerde toptan veya perakente olarak satılır. Her teşebbüs br tekâmülün öncüsüdür. Bütün m amullermz dk katlıca tarafımızdan hazırlanmakta ve gelştrlm ektedr. Kendmz' ve hepmze daha faydalı olmak en başta gelen emelmzdr. Yel İt mamullermz kullanmakla ale bütçesnde ktsad yarınımıza br yatırım, hepm ze daha faydalı olmanın zevk v e gururu da vardır. İktsad takatmz yaşama gücümüzdür. Gelşm ekte ve yetşmekte p'an bugünün yerl mamuller yarının büyüklernn çalışacağı ve omuzlayacağı öz refah araçlarınıızdır. İktsad kalkınmada bugünü- trüz yarınımız namına ve yarınımız çndr. İşte Talan mamuller de bunlardan br tanesdr. lllllıllld fli lt l lllll ll.ll lllll llll li K I I H U I,, ;ı ı ı: IMİHIII I H ttllu lllllllh U İlt lu g H llllltlf, K 0 L V H E A I Saynsr RumlaMnblr2j t,, Var- O h l ' J ^ y0rlarbu lacv4. s nan, A,Vt 1 ve A yanlara t K hl %erek savaı 1 ">$. Hak, Kend vatan bütunı rumak ç ü almışlar, savu 1 Her 28 I f nü Y u n a n ı * ^ ı y» «b, uz: I lar 'arsfmdj. : î renlerle kutlanm^. ; Buna da br dlyecm yok. Fakat 2$ EkhttcL, TA bnasına b a yrağı çekl * Vunanlılara - nslı Rumları - Böyle olduğu " bu olayı da - yoruz. Yunan l sabahın den geç vı ; CYTA bnası dalgalanıyor. \ B1r gün Ekm.. Yan tuluş bayramı, de CYTA bnasıng nan bayrağı çekl müsaade edenler, 2J kmde de Tlrk çeklmesne mü: dyorlar. Fakat, bb çok acı, acı dar da şeref olay olarak yor. Dare Rum fânatklı veya brkaçı rağmın taşıdığı t, şeref hçe şanlı Bı vz edp paı ve drekten Şmd sor g taraf s; taraf fânatk? mı tehlkel, ler m? Tlı trmst, yoksa Ve cevap jfçtuldâ* «* wro> mun#r tao, -V«r kş-4msadı. fnundh ı m Mtt İu Mâl kau ;«nlrvtad*ydı Anr K UM «M tfnkta cutır*' ûtyt I bsl bntffl' fer h KltMdeMtı Aı «on jftttna hr «Um aı. h forukiı h Şuur 6* K a l m ı s M A y f e ıı Ç a n M (Sayfa 3 ten kalan ğm zaman 16 yaş 9 aım. Hayatı, evllğ b yordum. Ayrıldıktan >k ra, artstlğ de bırakr la yanlış yaptığımı a dım. Fakat altı yıl l br snema artstnn zancı pek büyük br değld. Ancak son çnde fatlar yükseld. Hem prodüktör olarak bu ya dönerken tecı mış oluyor." "Yenden *djf düşünüyor mustffll# rusuna evet" derg1 "belk le karşılık - - «5 3 mnmhm hr. 3 ^ L *0 ' A de le ayrılmış k» n halde mutfağa rdora çıkıyor olflaj»*; lı. h. üç odadan 4 kep olan bu salon<6^ dak kısım ottu sokak kapısına laş olmuştum. 4 Yazan : Ü m t DENİZ nı k ü ç ü k br Katolk br kasabanın odası şeklnde meblâğın önemn anladı yortu sabahı uyandırılmış br kukla gb güçlükle ye Çakmağın yardımı le toslaştığımı anlatıyordu, bell edyordu. Bunlar son c 'lm ş t. Perdel ve derhal en güvendğ a- damını İsvçreye gönder- casına kulaklarımda bn- rmden doğruldum. Uzun elektrk düğmesn bulup lerce kampana s e s le göz gazeteclk hayatımda gö çevrdm. Demn gördük- Ense köküme yakın yerde yıllarda zengn evlernde b u lu n d u ğ u ye ' peyda olan yumru se be- görm eye alıştığımız Am e şata bakılacak olı d. Bu şahıs Evta nn öz yacağını ma ett. Buenos lermj açtım. Etrafım hâlâ rüp geçrmedğm mâcera lerm yanlış değld. Br- n stkbal (!) eden vatan rkan stl eşyalardı. Ve rası yemek odı zfrî karanlıktı. Başım kalmamıştı ama bu son se s veya bnler, odanın eş daşın ne kadar nsaflı ol- kardeş ve Peıonst Part- A res te bu olay çn çok zevk sahb br nsan tara d. nn mlletvekllerndend. söylentler çıktı. Meselâ, dak uğultu, ensemdek sı fer hepsnn üzerne tüy yasını hallaç pamuğu g- duğunu bell edyordu, fından seçldğ bell d. Peronun çok güvendğ - geveze, fakat polsn nasıl zı olmasa, nerede bulun dkmşt. b atmıştı. Kanapeler dev Nhayet saatme bak Bu zevk sahb nsan da Bu kısma lü knc br yakını da ona re çalıştığını çok y blen duğumu kestrmekte gü ç Sırtımı duvara verp b- rlmş, masanın üzerndemayı akıl ettm. Sekz olsa olsa Brçm olmalıy- düm, burası dl fakat edyordu. İk adamın Malza Zn bu konuda ba lük çekecektm. Ama bun laz nefeslendm ondan kler yere dökülmüş, seh Çeyrek geçyordu. Demek dı. İlk defa bu düşünce gb fazla dağını gayes, Evta Peron- 7ı şeyler bldğn söyle lar, sevglm (!) le rande- sonra çakmağımı çıkarıp palardak ve raflardak onbeş dakkadır kapı d- le buraya nçn geldğm Yalnız br un kasasındak servete el d- Daha sonra Duarte n vuya geldğm bana ça- hayal meyal gördüklerm, bblolar kalın tüylü halı- bnde mahalleb gb yayıl hatırladım. Kafama vuran devrlmşt. Gayrı koymaktı. Fakat kasanın bürosunda araştırma ya- buk hatırlattı. bende Btpazarındak br nın üzerne serpştrlver mış yatıyordum. Kolumun herf öylesne gaddar dav eğlp onu kaldı 1 anahtarını bulamadılar ve plmş ve antperonst dö Oynak yerler naylon p dükkân ntbaını uyandır- mş gbyd. kuvvetn kellemde dene- ranmıştı k feleğm şaşır- Tuhaf şey bur çndekler de alamadılar, kümanlar ve propaganda lklerle tuttulumuş rce dı. Eğer bu karışıklık kafamın Daha hâlâ kendm to- yen herf elme geçrsem mış, düşünce kablyet- den önce acaba Arjantne döndükler broşürler bulunmuştu. yaktım. Zra artık, kafamın çndek perşanlı parlayablmş değldm, şu anda hç ötes yok çığ m kaybetmştm mı o y n a m ı^ 1', zaman Peron a başarısızlıklarını Bunlar yakılmış, fakat çndek yıldızların ı- ğın aks değlse, bu oda çı Başımı yokladım. Saçları- çğ yyeblrdm. Salonun perşanlığın- Ben bekled#"' ^ naklettler. Belk kül olmayan parçalar kal şığı da sönmüştü. ft çarşısına dönmüş demekt. mm arasındak küçük al- Salonun dağınıklığına dan gözlerm ayırıp etra- la söyleyen A L. ı A X M I A A İk m M. m m * m b m ae anahtarı bıılamadıkl3- mıştı. Söylentler şte bu- Çakmağımın alevnde çı karçalam A A O f A R A P I N D A N. S ^ I S ^ m M m T A R I L M I Ş T I R 6tîwö S l l C " 1 W,

3 Br Zaman Ayrı Kaldığı Beyaz leye Tekrar Dönen Sempatk Yıldız KHCUAB KARTALI ıra Snan Rağıp Şevk YEŞİM gövdenn bütününe geld ve br a ayaklarını kaldırıp br çatal dala oturned, bu sefer br maymunun us- ı aşağılara kaymağa koyuldu. Yere a- basnıaz rahat br nefes aldı. Ve ı stkametnde hızla yürümeğe baş- ı saptı, büyük mescdn önünden geç konağın önünde durdu, kapıyı r daha çaldı. Sabaha k saat kala br ı ev halkı dern br uykudaydı. Ancak vuruşunda üst katın penceres açıldı, Km ola, bu saatte? dye ba- - Koca Muslh, benm! Ben Ka-! Aç kapıyı! dye seslend. A z sonra lı, sarışın, r vücutlu br adam arka- mum ışığında br dev gb göründü: ola? Bu saatte? Bre Snan, başın dert dye sordu. Snan kuru ve ağlamaklı Sorma koca kardaş, br candan nbu gece! ded, çer grd. ^ra Snan gönlünün macerasını Koca 'e anlatıp btrdğ sırada ortalık ışıma- Mamıştı. Uzun, acıklı, hazn br hkâyey- Sevdğ kadın henüz 17 snde br dl- * yıl önceye kadar İstanbul Kadısı A- efendnn konağmdaydı. Bnbr tnalarla gydrlyor, kuşatılıyordu. Herkes dı konağında blyordu k, Gülfem müna. gün Topkapı Sarayına götürülüp padşa medlecekt. Bunu tek blm eyen ken- AytenÇankava Ns^ntacınrl^Ir; mms Nşantaşındak Feyz. I ' e Lses o zamanlar Is-! ta" bul taraflndaydı. Son- Karacâ yanına geld: I adan Işık Lses adını a- _ Çabuk, bale elbse- lan bu özel okula tnglte- ler gy. Balernlerden b- re den güzel br genç kız, r hastalandı, gelemye İnglzce öğretmen ola rak gelmşt, öğretm en, ta lebeleryle hemen hemen aynı yaştaydı. Kayserde ' çftlkler olan br Türk a- lesnn Necp adındak oğ lu, bu güzel kızı görür görm ez âşık oldu. Sarı altın saçlı, gök mavs g ö z lü, fdan gb kız rüyalarda görülen perlere benz, yordu. Br gül kadar taze, sedef gb şeffaf ten, nceck eller, narn blekle-. r vardı. Genç adam bu pe r kızıyla tanıştı, kcjnuş- tu. İnglzce blyordu, Av rupayı tanıyordu. Aralarındak karşılıklı aşk gttkçe kuvvetlend. Br gün derse gelen öğrencler, İnglz muallme y göremedler. Türk sevgls, öğ retmen Kayser dek çftlğne kaçırtm ıştı!, Kayser ye kaçan sevg ller, tıpkı per masalların da olduğu gb muradla- nna erdler, kerevetlerne çıktılar. Nur topu gb - k kızları oldu. Melek le te perdenn açılmasını bek dım etmen hç de fena br kalmış; tyatro okuluna lerken, enştes Muammer şey değl! Başkalarına yar yazılmış, İtalyanca öğren cek. Onun yerne sen sah. neye çıkacaksın ded. Ayten Çankaya, enştesn severd, sözünü dnlerd. 15 yaşında, ortaokul öğrencsyken, o gece Hamde. İstanbul da yer-., o w ı,., sahneye çıktı. Fakat o ne? leştler. Mutlu br hayat ö n sırada v sürdüler. Hamde büyüdükçe güzellğ arttı. A n nes, çoktan Müslümanlığı kabul etmş, Besme a- dını almıştı. Talhn garp clves, Hamdenn karşısına kısmet olarak genç br İnglz mühendsn çı kardı. İk genç Rom eo Jül adını aldı. Hamde le Halt evlendler. Dört kız ev lât sahb oldular: Dlber, Serap, Alev, Ayten....VE SONRASI Bu dört kardeşn en kü çüğü 1 Nsan 1938 de İstanbul da, Taksm de doğ muştu: Ayten Çankaya, üç yaşındayken babasını vmler 1953 yılını göster yordu... Muammer Karaca Cbal Karakolu" sml komedsyle Türkye ölçü sünde br sükse yapmıştı. Baldızı Ayten Çankaya ya bu oyundak geln rolü dım eden br nsan dama mşt. Altı aylık tyatro e- y nsandır ded. Tak ğtmnden sonra brnc sınıf artst sertfkası almış olduğu sırada Istanl.uldan çağrılmıştı. İzn a- lıp İstanbul a gelmş D ş Yılan n çekm uzayın ca İtalyan flmcler dâva ble açmıştı. Yed ay süren br evllkten sonra nü vermşt. Ama, Ayten Muzaffer Tema dan ayrı- Veşlköy Pan- Çankaya bütün pyes ez- dan Ayten Çankaya 1956 syonlu Okulu nun Müdü- berlemşt. Tyatroya o- da flm artstlğn de bra rü Raşt Bey eşyle brlk- lan aşkı, Karaca nın gö- kıp Yeşlköydek br vllâ te oturmuş talebes Ay- zünden kaçmadı. Onu kad ya çeklmşt. İnsanlardan ten Çankaya le gözgöze rosuna aldı: Ayten Çanka mümkün olduğu kadar u- gelmşt. Okul müsamere- ya, tyatroda b rhayl ça zakta yaşamak styordu, lernde sahneye çıkılırdı lıştı. Karşısına, o zama- Bugünlerde Ayten Çan ama Maksm de balern o- nn en meşhur jönpröm- kaya, hayata yenden dön larak çıkmak! İşte bu ol- yes Muzaffer Tema çık- müş br nsan gb nreşelmazdı. Temsl btnce, he- mış, 16 yaşındak kız, ev- dr. Üç yerl frma le flm ğırdı, sordu, soruşturdu, çı Güzel, öldüren S u " Istanbula gelmş bulunu- Ayten Çankaya Benzet- Son Baskın, İstanbul yor. Msafrn evnde a- mşsnz! Başkası olacak" Canavarı gb flmler br ğırlıyan, ona İstanbul u demşt. Olgun Müdür, brn kovaladı. Ayten gezdren Ayten Çankaya, br şey söylemed. Sene Çankaya, artık memleke- alesnn verdğ kred le sonu gelmşt. İmthanlar tn üç - dört meşhur ka- br flm şrket kuruyor, başlıyacaktı. Ayten orta- dn snema artstnden b- İlkbaharda Istanbula gele okulu btrdğ gün dplo- r olmuştu. cek İtalyan artst ve tekma verlrken Müdür Ra arasında 16 nsyenlernn bütün mas- ay 6 ' Yeşl- ey yanına geld, ku- flmde oynamıştı. Tema raflarını karşılayacak. Küçükyalı, sonra )»ağına eğld: Flm hesabına Dş Yı- Yerl frmalardan ş alma köy Pansyonlu okulların O gecek balern, lan ı çevrmek üzereyken sını da br nev antreda yatılı olarak, evnden çalışkan talebem tanımış İtalyan flmclernden tek man sayıyor, tm, ama mahsus sormuş f almış üç yıllık kontrat Tema le evlendtum. Afern, enştene yar yapmıştı. Romada altı ay (Devamı sayfa 2 de) uzakta, tahsl yapmak zo runda kaldı. Bütün müsamereler tertpleyen o y du. Y eşlköy Pansyonlu *** I111 rahat ve sakn yaşayış esnasın f SABAH YAYINI : ın önünden atıyla geçen Ka- okulu, o zamanlar, sekznc Açılış ve program sınıfa kadar öğre hemen önüne br gül tanesnn düş Kur aıt-ı Kerm Kördü. Atından uzanıp bu gülü yerden tm yapıyordu. Bale ders İzzettn Ökte den başını kaldırdığı zaman konağın üst Ka lernn en y talebes Ay- Tatıbur soloları ay ParÇası gb br güzeln, nc gb dş- * ten d. Beş yaşındanber Haber Bülten göstererek kendsne güldüğünü gördü. \ bale ders almıştı. Son sınıftayken GUlseren Gvenll den " nden sonra hemen her gün geçm eğe ^ Br îey, br gülüş, br bakış ümd ed- İ ortanca ablası nın kocası Muammer Kaşarkılar Popüler Org Müzğ ge tlnın bernde br masal şehzades g- I raca nın operet temsller Türküler lbj r n nağın üst katındak güzeln de - verdğ Maksm Tyatrosu Kapanış. n el del çarptığını blm yordu. na gtmşt. Br pazar gü ÖĞLE YAYINI J nüydü, ll e 5 Var adlı 1 mııı cperet oynuyordu Kuls-' Açılış ve program l ^ ' lll ll* * N M M W H M M İ I IM IM II II I İI II II I II II I II II II I II II II 'llll> r a Nurten Erpck'den ***** şarkılar Güven Sgorta GUvenleblen Sgortalarda»UVEN TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ başta gelr. Umum Acentelk I efkoşa Trk Bankası L td., Lefkoşa. T e l : Öğle Melodler Sanatkârlardan brer şarkı Haber Bülten Kapanış. AKŞAM YAYINI : Açılış ve program Kıbrıs a Selâm Çocuk Saat ) Korodan türküler Orkestralar Koka Kola programı Arı Dle Doğru Sevm Erd'den şarkılar Haber Bülten Lânts program! Sevm Tanürek ten şarkılar Dvan Şarler Haff Klâsk Müzk Fen Konuşması Saz Eserler 2.İ.00 Haber Bülten Klâsk Türk Müzğ Ölmeyen Eserler Kapanış. TELEVİZYON Açılış ve program Çocuk Köşes (Kaptan Pakvoş, br karkatür flm ve "Kedler Dyarında sml kısa br hkâye) Lassle Crash Aktüalte Arman Ratlp ve arkadaşlarının programı Ekm Cumhuryet Bayramı törenlerne at br "llnı Aralık Zorlu Damat İsml îam boydak flm. Başrollerde : ^yhan Işık ve TUrkân Şoray. M tl I İ ld "! I I I İ l ı ı ı! VAMNA Taksm Getrecektr. Yazan: İlter VEZİROCLU Rum lderler son günler çnde çok değş mşler, kanunsuz tutumlarıyla etrafta br endşe ve k toplum arasında da gayet öneml sy* İ s gergnlk yaratmışlardır. Bu tutumların he. I def Zürh ve Londra andlaşmalannı bozmak I ve Enosse gden yolun engeln ortadan kal dırmaktır. Zra, Rumlar Zürh ve Londra andla$ma- I larını Enosse gden yolda br engel telâkk e- dyorlardır. Bu andlaşmaları yok ednce ken- d akıllarınca artık önlernde br mana kam- \ yacak ve brden Enosse kavuşacaklardır. Böyle kolay kolay, br yurdu yabancı uy- ruklann alması mümkün brşey olsaydı, ^ e r ba İğ ın p çağıran, dğernn (y nyetle davrana- I nn) toprağını alırdı. Bu ancak rüya peşnde - koşanlarm mümkün olacağına nandığı brşey- 1 dr. ö z ve öz Türk kanyle yoğrulmuş olan 1 bu Kıbrıs adasını, br avuç maceracı çn feda etmyeceğz. Andlaşmalar bozulsa dah bunun I bzce önem büyüktür. Çünkü Kıbns adası tak İsm olunacaktır. Beledye hudutları çzlecek ve bu ş de böylece kapanacaktır. Enosse gdenler tutumları le bze taksm getreceklerdr. O taksm k RUm cemaatı Îbu sözü duyunca tüyler dken dken olur. Şmd nekadar haksızlıklar bze yapılırsa yapılsın, hukuk çerçevesnden ayrılmamak I şartyle, bunlara tahammül göstereceğz; ta k adalet yern buluncaya kadar. Yapılacak k ö. I tü davranışlara y nyetle mukabelede br an İ ble ger kalmıyacağız. Böylelkle kmn bar- Ibar, kmn efend olduğu gerçeğn de ortaya koyacağız. Selen T. SELIŞIK yet âşkına benzer br sev men taksye atlayıp Mü- lenme teklfn kabul et- çevrmek üzere kontrat Soldan Sağa : g le brbrlerne bağlandılar. Mühends Müslü dürden önce okula gtt, mşt. Tyatroyu bırakmış yapmış. Italyadak esk fr 1. Her kld açmaya ya yatakhaneye koştu, pja- flm artstlğne başlamış- ma sahbnn eş de, altı tar. (2) Ters okunursa karın doyurma anlamında man oldu. Halt Aptullah malarını gyp yorganı yü- tı. Köroğlu, Çeto, yıl önce çevrlemyen fl- ZÜne kadar çekt. Ertes Çeto Salak Mlyoner, m renkl ve snemaskop sabah Müdür, Ayten ça nc G ece, Balık- olarak çekmek teklfyle -.Sayfa : 3 den k Atom enerjs lk olarak parçalanmasyle el de edlmştr. (6) Ters oku nursa harf okunuşu anlamını verr, ters okunursa İnglzce harf okunuşudur. 7. Hava, türkü (a) Toynaklıların tek parmak lı alttakımından olan hay van 8. Lüferden küçük, te kr çzgl br denz balığıdır, kurusuna çroz adı verlr 9. İlâve (a) kelme nn sonuna eklenen br sm veya br cümley arka br emrdr, (a) br nota - dan gelen br cüm leye tür şaretdr (ters okunursa) lü lglerle bağlamak çn (b) Selen csmnn smge- kullanılır, (b) br nota şa s. (3) Yüksünülmüş olma retdr. sına aldırmadan yalvara- Bugünkü Sorumuz : rak dleğnde ayak dre yılında Antalyada yen. (4) Canlılarda veya dünyaya geld, Jandarma btklerde doğala aykırı o- Albayı Ahmet Ens beyn l&rak meydana gelen ve oğludur. Hukuk Fakülte- hastalık ntelğnde olan sne grmşken Brnc yumru (a) Benzerler ara- Dünya Savaşı ( ) sında bakılan veya gd- nn çıkması üzerne askelen tarafa yakın olan, (b) re alınmış. İlk Hkâyes ters okunursa Erkek ve- Çngeneler" (Fağfur, E- ya kadından br ötekne km 1918) yayınlandı. Za- duyduğu lgy belrtecek türeeye tutularak 11 Hahareketlerde bulunmak zran 1942 de öldü. (5) Terş okunursa İnek v e manda gb büyükbaş hay vanlara verlen ortak ad (a) ters okunursa usanç anlamındadır, (b) br nota (6) Dışı değl (a) uçucu (7) Gözler dar olan balık ağı (8) Sabah rüzgârı (9; Duraklama, krcm. Yukarıdan aşağıya : 1. Sorumluluk 2. Kmyada csmler bleşme ve ya ayrışıma uğratarak ntelklern belrtmede kullanılan madde, (a) harf okunuşu 3. Olayların drey! aralıklarla tekrarlan ması ntelğ 4. Ehemmyet (a) hayvanlara vurulan damga 5. Atom ağırlığı 238,07 ve yoğunluğu 18,6 olan radyoetkn ma- Kralık Ev Lefkoşa da Bahçelev- ler (Esk Kumsal M evknde - Devrm Basımevnn arka yolunda) mahal leşnde br ev kralıktır. İstekller aşağıdak adrese müracaat edeblrler ERTOGRUL SELÇUK T e l: veya 2035 Dzg, Baskı, Klşe DEVRİM Basımev l.efvosa MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR

4 Sayfa: 4 DEVRİM..... ' s İnglz Kemal Kıbrıs'ta Buna Aşk ı ı Dyelm; V - K>' Türk sanatının lkel var lığını düşünecek olursak htyar A sya nın dernlklerne gdeblrz. Mmarnn 3z elemanla n mlâttan Türk Sanatının Olumluluğu tuluklarının varlıkları hak kında edneceğm z blglerle mümkün olur den :tbaren Selçuk Türklernn Anadolu- çok önceler ya hakm olmalarından Türkler tarafından bln- sonra burada yapılan şleyordu. re Selçuk sanatı ve 1235 Bunun zlem Orta As- den sonra Osmanlı Türk yadan göç ederek şehr- sanatı dyoruz, ler kurmuş olan nsan top Türk sanatı başlangıçtan tbaren kşlğndek asaletle oranlı olarak gelş'mş ve bu gün elle tutulur eserlerle dünya şaheserlerne örnek teşkl etmştr. Tarh sırası le bu eserler açıklarken Türk sanatının unutulmazlığına u- fak br hzmet yapmanın mutluluğunu duyarım. Ay 0SUAL IvCEVÂP ÇOCUKLARIN YEME- MELERİNE BİR ÇARE VAR MI? Cevap : Çocuklar, yeme problemler le brlkte doğmazlar. Böyle problemler meydana çıkıyorsa bu en çok ana - babanın aşırı derecede ço cu ğun yemek yeme tyadla rı le lglenmeler yüzün- dendr. Bazı ana babalar, çocu ğun ne mktarda yemek yemes gerektğn kend kendne tayn edemyece- ğne nanır ve kend görüş lernce yemek plânı tasar lar, çocuğu ona uymağa zorlarlar. Bunu farkeden çocuk ana babasına karşı en tesrl slâhı elde ettğ n keşfeder ve meraklı a- na babasını kend kaprs- Jerne göre stedğ gb oy natır. A z veya çok yyerek ya da reddederek on ları kend rades altına a. lr. VİTAMİNLER ZEKÂYI GELİŞTİRİR Mİ? Cevap : Br kaç yıl önce Columba Ünverstes tarafından yapılan br dene me soruya olumlu cevap vermştr. N orfolk eyaletnn br kasabasında yapılan denemede 1200 gebe kadın k ayrı grupa ayrılmış, brnc grupa gebelk ve emzrme sürelernde bol vtamn, ötek grupa se az dozda vtamn verlmş, netcede brnc grupun çocuklarının ötek grupundakler zekâ testlernde ortalama 5,2 puan geçtkler tesbt o- lunmuştur. HtSSÎ PROBLEMLERDE UZMANLARIN FAY DASI VAR MIDIR? Cevap ; Hayır. Evet prob lemler dern ç çatışmalarına dayanmıyorsa, yakın br dost da nsana destek olablr. Burada öneml o- lan, dnleycnn dertl dostuna bütün hkâyesn sonuna kadar anlatmasını müsaade etmesdr. İçn boşaltmak, dertl nsanın yarıyarıya sıkıntı larını gderr. Ancak dern sebeplere dayanan ve k o lay kolay fade edlemyen dertler br pskoana? lst tarafından deşlmeğe muhtaçtır. /Va z/h. İwc Çama srl arnz^ / c/ m 6 u 'v M L TEMİZ Mehmet Peser rca Kıbrıs Türk cemaatne karşı da kendm g ö revl sayarım. Osmanlı Türk sanatını sıra le takp etmek gerekrse önce Bursa devrne at camlerden başlamak gerekr. ULU CAMİ Bursa Uludağ ın etekle rnde yemyeşl tarh, şrn br vlâyetmzdr. Ulu Cam şehrn merke znde ve en büyük camlerndendr le 1399 arasında yan ell sene gb uzun br zamanda btmştr. Rvayet edlr k, nşaatta çalışan şçlerden ks çalışmaktan çok ağız rakalaryle vaktlern geçrr ve dğer şçler güldürerek çalışmalarına mâ n olurlarmış. Br gün nşaatın uzama sına canı sıkılan padşaha geckm eye Karagöz ve Ha cvat sml k şçnn sebep oldukları nekledlr, Padşah emryle bu k şçnn şlernden uzaklaştı- rılmasyle nşaat daha kısa br zamanda tamamlanırsa da Türk Temaşa Tarhnn k hayal sması olan Karagöz ve Hacvat hâlâ blhassa ramazan g e celermzn eğlences olarak yaşamaktadır. I nc Murat Hüdavendgârın emryle başlamış ve Yıldıram Beyazıt tarafın, dan tamamlatılmıştır. Mmarı hakkında bazı rvayetler olmakla beraber Ye şl Camy yapan İvaz Paşaya at olduğu söylenr. Camnn plânı dkdörtgen şeklnde olup kalın duvarlarla hantal br ktle tesr vardır. Teker şeref el k genş mnaresnden br bnaya btşk, dğer se ayrı o- lup kürsü kısmı br kemer le bnaya eklenmştr. Büyük br cümle kapı 43 Aspasa güzel konuşulyordu. Kültürlü br kızdı. Br takım kaprsler de ol. mamış olsaydı, şüphe yon İk, onunla çok daha kolay anlaşacaktık. Ama be nm de braz fedakârlık yapmam gerekyordu. Ne olmasa Aspasa genç br Gülümsed; ~~ Aceleyç İL bukadar «> b y e l m. H e n lı 21 gerektğ br nımış değz brbı Sekl Gere; mantk br kız ol^ Itrnz1b0J r canlı. söyledm ama, realı ^ yönüm de var. ftf. tknci ( ı.. Sev nştırmanız 1; Sonra kahkı uk]ann sı, yanlarda da k koltuk lğ gerçekten kıymetl ş lba bu kokuya karışan İnsan duygulj! başka başka kokular da kapısı vardır. lerdr, ğşk olmadıkça, han < A lar. Şahın kısmında on k Mhrap se başlıbaşına [vardı. Bu A spasa nın genç Vakt man zaman defe kalk kam ayak svr kemerler br sanat hârkasıdır, lk heyecanlarından taşan Çe, hayatın tadımç, ^ Sa«t le brbrne bağlanıp ara- Zamanla tahrp olmuş kokulardı. Fakat brdenbre eln elme vermesne kol,, ta- r l lardak yrm küçük kub- brkaç defa zelzeleden za hassa genç kızlık h 'fte çfte, dı. Eve be le örtülmüştür ve kub rar görm üşse de onarıl, br mâna verememştm. rı sanyede yen) br $ kansınd be kasnaklarına açılan mıştır. Dedm ya, onun kendne g e ly r almalı, değşmel, *,t)n I«pencerelerle aydınlatılmış Halen büyük ölçüde br has br takım kaprsler gular nsanı hayatal... tır. onanm a grlmş ve de- var.. lar.. Selçuk yapılarına ben* vam etmektedr, İy kalpl olmak Ben nsanlard; zyen bu özellkler le ge şart, dyordu Aspasa, bazı erkeklere ısınamıyo almak çn yaratılnu Kralçeye nş br sahm elde etmek Yazın çok sıcak günlernde Ulu Camnn gölgerum. Nedendr blmem. ğlm. öyle gbme münkün olmamıştır. yor. Güzel şeylerkaı [VR M"lNEkn^Vj^ Mhrap le cümle kapısı arasında genş br şa demlenmş çay, kahve ve dönenler oldu. Fakat hepsne sığınıp semaverde Etrafımda pervane gb da duygulanıyorum, sl k, şmd bu anda dırvan bulunmaktadır. r Bu durum Selçuk yapılarında da mevcuttur. Şadırvan üstündek kub beye açılan genş br fe ner ışığı sağlamaktadır. Devrn usta hattatları tarafından yazılan âyetler pencerelerdek renkl cam nargle çp sernleyen nsanlar bu büyük esern u- luluğu çnde ne kadar hu zurlu gelmşlerdr gözü me. Onları büyük br zevk le seyretmş, çok sabahları da Ulu Cam den gelen ulu br ezanla açım lar, mnberdek oyma şç- şımdır gözlerm güneşe... a,, ',tj> l lı lt lg, rl l, ll lg!«l t! ll lal!! :! l: ; l!lll llllllllllllllllllll Büyük ATATüRK ün 1 BÜYÜK ESERİ sn de reddettm. Yalanı sevm yorum, braz da realstm galba. Romantk olmama rağmen, erkeklern gerçekç olmalarını s tyorum. Etrafımda uçuşanlarda müraylğ sezd başlar bende. A spasa yı cevaplandırmanın tam fırsatını bulmuştum. Durdum, elm, halâ elndeyd. Avuçlarım 8 sayfalık fasküller halnde sunduğumuz NUTUK un Eksk faskllern 15 Ml lk posta pulu karşılığında bzden steyeblrsnz. «Ullllllll'lllll'lı I ıllll. I I I I I I ı m I ık Bell güze, en Z'* Cy^'1, SJ, sava*f kızdı.. Kaprslernde de lüyordu. öyle t! haklıydı. Benm bunları!iw" y k '. a ş f t e Afrodt hoş görm em gerekrd. «* " '? Aîm. mn önünde ı Eln elme verd. Çam-,ndj tüğünü yalnızlar güzel kokuyordu. Ga- Sa ^ q M de dfpl) tığını ar da br topak pamuk varmış gb okşuyordum o- nu. Matmazel, dedm, etrafınızı saran erkekler NUTUK I den nefret ettğnz s ö y lednz. Ya ben nasıl buluyorsunuz? Ben de m on lara benzyorum? Benm onlardan ayrılan herhang br tarafım var mı? Sanıyorum k, çok tehlkel br oyunla karşı karşıya bulunuyoruz. İçnde bulunduğumuz bu an, br tehlke anı olab lk. Kesn cevap verd: Ayrılan taraflarınız olmasa, sze bu şeklde lg gösterr mydm? Muhakkak k, ben sze çeken br tarafınız vaı, var ama, ne yalan söylye ym, ben buna hemen br sm verem yorum. tün duygularım hej geçrmektedr." Sz ne nz düşünün, adına aşk d; ğm an, derhal onlardan 5ulan szsnz. F nefret ederm, çme br hayatımda hüzün çöker, br tksnt kesn karar v< lm. Dama bı ma zamanın şeylern mevcuı hssederek, bel nm değşk lunması da gelyor. O l a y l a r (Sayfa 2 den Kalan) nalını da paraya ve netl sanat eserlerne /l ederek İsvçre bal crına yatırmış bulunu ju. Hayatının sonun» dar çok lüks br hayı şıyacak kadar servet fakat Evta Peron'uı nlyon lrası da feda* :ek gb değl. Pe» nsına at kasanın anı rını hâlâ arıyor. Ş«anahtarın peşne Arjantn hükümetm) Aşk mı dyelm b u üsler de düşmüş W nun adına? yorlar: olaı jpuçestn *eçyw- IfUrofRAFIv? kısa hayat Enson fotoğraf gor.(opıfla, gazetem de kıw (nşmasona erp, fotoğrıl tertplenecek br p mıtı ı ı ı ı ı ı 1 1»«*» Akşamdan P«a, Cumartes v, Ve, 1 TEMİZ /~/e f? şex/' Te r te h/z Yk a r DİKKAT : Her Üç paket TEMİZ Çamaşır To*nna süslü Mr su b»rd«ıf H E D İY E v*srölr. ğında yapmaktansa sabahı beklemek y olur dye düşündü. Sabah çok erken uyandı. Dnlenmş, acap düşünceler zhnnden slnmşt. Hayatının en heyecanlı anlarını yaşıyordu. Bütün gün çalıştı. Güneşn bat. masına yakın en son sandığını da açmıştı. Güneşn zyası altında pırıldayan altınlar âdeta yerden fışkırır gb d. Avuçlarını altınlarla doldurdu. Hç br şey bu kadar zevk veremezd. Bütün sandıklan brer brer muayene ett. Her brnde paha bçlmez mücevherat, elmaslar, zümrütler vardı. Daha evvel sandıklar çnde br kraldan stenecek fdye kadar altın bulunacağını tahmn etmşt. Fakat tevazuuna ve fakrce düşüncesne güldü. Yne gece oldu. Fakat o gece Vasco Gomez uyumadı. Defnenn yanına oturdu. Ateş ble yakma dı. Zaman yne durmuştu. Ne değşklk, yrm dört saat evvel sabahleyn uyandığı zaman fakr ve maceralar geçrmş br korsandı. Bu sabah se bambaşka d. Bu sabah zengn, hem de çok zengn br nsan dı. Son br kaç gün ne hummalı br faalyetle çalıştığını düşündü ve güldü. Zaman onun dostu d. Düşmanı değl. Neden mücadele edyordu. Sandal hazırdı. Altınları doldurur denze açılırdı. Sonrası artık k o laydı. Gdeceğ adadak yerllere para da- S. Bennet ten Çevren : Nac SEREZ 4 ğıtmaya hç de lüzum yoktu. Fakat memurlar vardı. Onlar şüphelenecek, Valye haber vereceklerd. Hang parmaklara bal sürmes lâzım geldğn br blse, bu chet de halledlmş olacaktı. Hayd val le br anlaşmaya varsın. Ya br de kral ortak çıkarsa? Vasco Gom ez br gün evvel henüz çıkarmağa başladığı defneye sahp ojmak çn bunun yansını feda etmeğe razı d. Fakat şmd artık servetne el sürmüş bulunuyordu. Kend kendne hddetlenmeğe başladı. Bütün bu yabancıların ne alâkalan vardı bu defne le? Ne bulmasına ne de çıkanlmasına yardım etmşlerd. Hepsn görür gb oluyordu. Sandıktan çıkardığı çukurun başına akbaba gb üşüşmüşlerd. Yerller, Val, Kral, I lar, kadınlar. Hatta aç gözler le ne bakan papazlar ble var(*1a Heps avuçlannı açmış hsse be Onun kanını emyorlardı. Dan mm emmeğe gelmşler gbne veryorlardı. Br Unvan, adı# br heykel, br kadından yalancı Hddetle ellern, kollannı hareke ^ Bütün bu kalabalığı kovmağa Ça j ^ J, b]r f Oturup düşündü. Dağıtacağı P olu sapladı. Ne kadar ktsad ktısaaı hesap»s S*. fslnt *** (, oto,. yne korkunç rakamlara Ç«k«y rd * V ' rını verd. İy br plân y a p n ^ ^ * dadan ayrılmıyacaktı. Yer IÇer> 't det daha pek âlâ burada Saatler saatler gunıerı, günler, günler ~ hafta#1 j * 'L v. ett.. Br akşam takvm gb k»1 ^ nf(n neğln çzglern saydı. Defne{ ' ll9) -- gündenber tam k ay 8 ^ ^ gjgl yoktu. Fakat doğru d. Eh.. a* ^ yeter artık dostum, dye düşün zamanı geld. Yarın sabah yo 8 Braz sonra hayalnde st * lkletne daldı. Zengn g*b va'^ Etrafını güzel kadınlar almış.01 ralar kurulmuş herkes ona hz"1 Br tarafta tatlı br müzk çaltvor, rtn en y cnslernden sunul»yor- MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI st< ^>'1*

5 türlü f H ı - İrrı l. bfl, ^ u. - 2(11 S 1 n, > * o S * ı 5 w S r s,» T4* < S f l p ç f î f 3 s ş S t î a V l > ' " S. b - Bu^ P ^ arda * * Vernesıft makk - ^» 115% C " ^ " ^anym, Iyı ka Pl olmak lar, «tlencır btlmem ^ C n,jd P«rvanegjb yor.(^." er ldu. Fakat hep. * re<kjettm. YalanıSÜ urın, braz da re-tu" du^ *âjlba- Romantk * rağmen, erkekle- ~1Sİ!*, ekçı omaannı s? 1 Etrafımda uçu- J müraylğ sezd, ~ W"1 derhal onlardan f r j * * 5 2 ı löker. br tksnt ende" M'yı cevaplandır- ım.., unazan* um fırsatım bul- ^ Durdum elib hssederek^ deyd. Avuçlarım opak pamuk vart okşuvordum İİUİ o-, latmazel, dedm, 3 saran erkekler- et ettğnz söy- Ya ben nasıl buluz1 Ben de m on zyorum Benm aynlan herhan- rafım var mı? Sak, çok tehlkel la karşı karaya oruz. İçnde b» muz bu an, br mı olabl» cevap verd ynlan rarafarıtsa, sze bu şekl- gösterr myd»? ak k ben sze r tarafınız var. ne yalan, buna hemen * emyorum-' şk mı dye**01 /V (Sıjhlıö fl - Del letlatf» ;l edertk^ -bakan^ I Heps *vuc ^ u <)nun2 e ^ 1^ n e hevkel b f. tolı^, br Meyhane Arkadaşları İçnde her olan yer- Ku- [ 0, dü-.jfjcı, yalabı Her çeşt a-, arkadaşlakafaları dn- yer. l,t dar fakat Şaka mı yanı. Esk gaz- Çâ. 'yeşl, san- 1er bunlar. Anlatıyorlar kırmızı boyalı, savaş hkâyelern. Heye- Slâh arka- canlı, gülerek anm ıyor- f knc bü- lar. Bazan da gözler yaş- arkadaşları. 1- Sevnyorlar karşılaş- Ufak br top uklarına. Anlatıyorlar dalaşmaktan duy şmdye kadar ne yaptık- Aemnunluk var lannı, brbrlerne. Krn- Hepsdemem s Almana nasıl esr düş- köylü yalnız, tüğünü anlatıyor. Kms Öbürler. Kasaba de depodan mal çalıp sat- Mezeler ta- r le alay edyorlar şm- çfte Çfte- dı. Eve daha geç kalırsa br gelyor, karısından dayak yyecek İEVRİM 'n H kâyes: ö z k â y Dervş t ett köylüyü, tığını anlatıyor, anlatıyor, nın şerefn e ı- lar. Kadehler kalkı- Vakt br hayl lerled. Saat gecenn br. Brbrle nış, karısı değneğ suda ışlatıyormuş. Sonra da kahkaha le gülüyorlar. Ansızın çlernden br doğruldu, Bana k dakka mü sade. Gdp gelecem. Çıktı gtt. Devam ettler çmelerne. Beş dakka sonra öbürü. Sabaha gadar çeceyk. Hç ayrılmak yok ha. Sıçıldımda. Neysa ben gdeym, sıçayımda ge leym. Ded, gtt. O da gelm e d. Her beş on dakkada br, br kalkıp gdyor ge. r gelmyordu. Sonunda I f l I I I I I İ l l flıılıl! lı < :ı! ı ı ıı ıa ııa ıı» ı ı ı ıı '' m u.,/ c ııııııı,,la ın ııım ıııı Kralçeye Kıymetl Br Taç EVRİM İN Ekm Ayı yenlklernden brn açıklıyoruz : Fotoğrafla (Güzellk) Kralçes Memleketmzde lk defa olarak DEVRİM gazetes fotogranarla Gü ; ÜKKRALİÇESİ n seçyor. Bu yarışmaya her Bayan bze gönderece ; jfotoğrafi ve kısa hayat hkâyesyle katılablr. En son fotoğraf gönderm e tarh 7 KASIM, 1963 tür. -oıograflar gazetemzde kısa hayat byografleryle brlkte yayınlana \yarışma sona erp, fotoğraf yayımı tamamlandıktan sonra, gazete an tertplenecek br partde Güzellk Kralçe sne TAÇ gydrle jh ll :ıllllllllll ltltt ll»lln«ll lllll»u»l»lf»»«l J' l llıllll«ll lllıll!lllllllllt ı "! M 1ıı ull llmlll ıniiimiii1ı1,h,ll,,l,jmnl,, - _ İ l l l.r ';rı l! lllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllallll ll ll ll!l t ll İHIMI II II ı = ıfer Snemasında! Tel:2378 Bu Akşamdan Pazara Kadar Her Akşam Saat 8 de Cumartes ve Pazar 2.30 da matne. Yen Türk Flm Külhan Aşkı Başrollerde : Orhan Günşray Evrm Fer. İlâveten : Yen Snem askop İnglzce: NORTH TO A LA SK A B^rollerde : John \Vayne Stevvard Granger Erne C ovacs ve Faban. l l l l l! f!. l l l l l l l l l l l l l! l l!» ' İ l l n» '» M I H İ ^ I U I I I n I k kş kalmışlardı. Köyden gelen ve '-)r de kasabalı. Kasabalı, Mezzeda galmadı. meyhanede. Bak benm e- vm k sokak aşada. Furunda kebab var. Gdeym alayımda geleym. Hem bu kayım bakalım bu puşlar, nerde galdı. Gak oğlum sem h. Gak. Heps k dakka, üç dakka deyp gttler Ha de senda. Mezze davası boşdur. Hade güle gütf, selâm söyle obrlerneda Hade hade. Karşısındak tereddüt ett br müddet. O da çıktı gtt, nhayet. Meyhanecy çağırdı. Han senn refglern dayı. Nere gddler. J Ben brşey ödemem habe rn olsun. Ben bunnarı bu rada çer buldum. Ben davet eddler. Benda otur cum. Br guruş da vermem. Yarın onnardan al Hç olur mu oğlum Benm zyanımı km ödesn, Ben brşey emrettm? Y ok. Eh öyleysa dut on- narı boynuzlarından yarın. Ben garışmam, neda brşey öderm. Haglısın oğlum. Benda söyleyceydm ama sdemedm gabn grayım. Bunnarı ben çogdan blrm, ö y le yaparlarda gaçallar. Bu parayı ver- meycekler ama brşey de- yl. Yarın bulda gene geln. Yakalarına yapışayım bakayım vermezlersa. Merak etme dayı sana stedğn vermezlersa ben verecem. Şmd üstümde para yok. Olsaydı verrdm. Deyp çıktı. Düşünüyor du, Böyle meyhane arka daşın olursa böyle olur ışde. --- DEVRİM Glafcos Clerdes n Ddmec Rumca gazetelerde günün en öneml konusunu, Temslcler Mecls Başka m Glafcos Clerdes n, Ka nada Radyo Korporasyonuna vermş olduğu demeç teşkl etmektedr. Ga zeteler bu konudak yazı B A S I N. D İ Y O R M I lannı şu başlıklar altında yayınlamaktadır: Cyprus Mal : Clerdes. Yuvarlak Masa Konferansı Teklfn Tekrarlıyor", Çaralıca da Br Kac Saat Bener Hakkı HAKERİ Çamlıca güzel br Türk köyüdür Lmasol 1 kazasında. Okurlarım hatırlıyacaklardır. Devrm n br de hmayesne aldığı br delkanlımız I vardır orada. Şmd Bayraktar Okulu nda o- \ kuyor. Çnmlıca nın öğretmenyle tanışmam şeref ; verd bana, ölçü lü ve nanan br nsanla kar- ; şılaşmam ne y oldu. İnsanları da ayn bu köl yün. Bz, bütün dlekleryle, karşıladılar. Nş şan da vardı. Dâvet ettler. Dardı vaktmz. G- demedk. Gtmeğ arzuluyorduk halbuk. Gazetemzden memnunlar. Bu kıvanç ver ; d bana. Bu foto arkadaşım Doğan ı da mem- ; nun ett. Resmler daha stekle aldı. O kadar 1 k flm kalmadı maknemzde. Yakınlarda ya- 2 yırlayacağız onları. Elbette yazıları da brlk- 1 te. Köyün havası da güzel. Adını km düşün- 2 müşse y düşünmüş. Bu yen smler tutun- 2 durmak çn elmzden gelen esrgememelyz. Çamlıca nın brtakım dertler var. Zaten bu bölgede dertsz köy yok. Hep sömürge da- resnn sebebolduğu dertlerdr bunlar. Şmd br de bugünkü devletn tutumu grnce ara- ya., rezalet. Çamlıca zamanla daha da lerye gdecek br köy. İşçler Brlğ sekreter de çalışkan b. rs. Devrm n satıcılığını kabullenmes mem- 1 nun ett bu çalışkanlığından ötürü bz. Okulu temz ve bakımlı. Ümdm şu k dı- lekler bu yönden erken gerçekleşsn. Madem İ k plânlar ble çıktı. Mahzuru mu var? Olsa da yeneceklerdr bunu. Çamlıca dan ayrılırken neler gelmed akl lıma. Bütün köyler dolaşmak ve oralarda br- kaç saat kalmak steğ daha da arttı çmde. Bütün Çamlıca lılara çten selâmlar. Bu arada Mersnl y, Düzkaya yı da unut. muyorum. Onları da tanıtacağım yazılarımda. Çünkü gazetemzn, gazetenzn ödevlernden İ brs de budur. Bz gazete olarak, hç br gazetenn yap- ; madğ yenlkler peşndeyz. Dostlarımızla ya ; rıştan da zevk duyuyoruz. Her gazetenn çalış 2 ması toplumumuzun yararınadır çünkü. I Tekrar selâmlar Çamlıcalılar. "rn't'mıı^ııınıın,ıımını,umum,mm, ııııııııııııııııımmmımmır ^ jıııııb ılıılıtm tu ı. t r., «.'ıııtu ı.1 «ı ım ı.m t n -ı. a t ııı"» -t ı ı ı ı ı ı $ ın ı» M «ım.a..a.ıtıtfttı >ı.ı '' ıııııı ı m m m m m ı m «Buzlu Güneş» lmonatası çnz» m, 11' 1 I ı ı ı ı ı">!ııııııımmııımmııı ııımııııııııııııııııııııımmmmııı ııı '" ''<11 ım»n»' «.* 1 c"* 1,11,1,1 *"#1,,,,,1,!,,,ll,l,,,,ll,"'»»«t»w«*»»ııı»«J'»ıM«ıııını»Mıııımııınınııııııııııııııııı«Mıııı»wıınııMııııııııııı1ı ı ı %m, 5EVTSK - TA SLA RI.; A ff M a p o la r Tefrka No. 84 Ağlama Al, br fayda verm ez k.. Bo- gözyaşlanna yazık olur. Bz de ağladık. Arpındık. Fakat oldu br kere. Alın ya- Kutun ^ l)u- Kmse değştremez. Şeytan taşları Otur»1? nt?!unbef sîfesı,tli! -P'M t f nac*an Aşımıza yağıyor. Hızını al^.namış, *da yağacak. «. " ^ev8en Ab fakat nçn bunlar? Nçn, n yaptınız bunu? Bn r* ^6n m* yaptım Yapanlar kör ollln r f ke.fe nsanır İÇİne şeytan düşm eye gör sınd ^ te böyle olur. Taşlanır, Un, rnadan. I obunlar u n ı a r cehennem ı taşları. Şeyn kurbanları oluyor lnsanlar. "? SaÇ*' emş*re A **la br köşeye çekl-,0r Sevgen l gözyaşları çnde seyred- Bell olm az Al. Belk bugün, belk yarın taburcu ederler ama, benm çn grdğm bu delkten çıkış yok artık. Anlam ıyorum Ab. Buradan alıp götürecekler ben. Br başka delğe tıkacaklar. Ondan sonrası da meç hûl. Fakat.. Ttryordu Al, sz suçlu musunuz Ab? İnsanlar ben suçlandırmıyablrler. Fakat kanun nazarında suçluyum. Cezamı çekeceğm. Sevgen de ağlıyordu. Al onun boynuna sarıldı. Hıçkıra hıçkıra ağlamıya başladılar. _ Gelmednz d ye ölüyordum Al. Baban ya ablan? Gelyorduk Ab. Koymuyorlardı bz. Kapıdan atıyorlardı. Yalvarıyorduk, ağlıyor, duk, gene olm uyor, gene koymuyorlardı bz. Onun görüşm ek yasak dyorlardı. Km koymuştu bu yasağı. Kme sorduksa cevap alamadık. Bab^m onbeş gün oluyor, seferden dönme d. Onun merakı da çıldırtıyor bz. Hç bukadar geckm ezd. Sonunda bu Abla yardım ett dınlattı. Hayatta unutamıyacağım nsanlardan y nsanlardan brdr Nhal Abla. Sevnç dolu gözlerle Nhal e baktı Al. Se vnç dolu gözlernde belren renkler san saçlı Hemşre Abla nın heyecanlaryle karışıyor gbyd. İksnn de gözlernde tatlı br gülüş, ksnn de bakışlarında Sevgen Ab ye acıyan yönler vardı. Br sanyede anlaşmışlardı. Küçük Al, yufka yürekl Al, San Saçlı Hemşre Abla nın gönlünü almak, kalbn kazanmak. çn ona sokuldu, Sevgenn ştemyeceğ br sesle, mırıldanır gb konuştu: Yalan söylemştm Hemşre Nhal A b la. Sevgen Ab Hacer ln nşanlısı değl. Benm dostumdur. Hall Usta da tanıştık. Beraber çalışıyorduk. Sevdm onu, o da ben sevd. Br akşam zorla onu bze götürdüm. Babamla çtler. Ondag sonra da bu faca oldu. Sevgen Ab ye y baktığınız çn sze teşekkür ederm. Sarı Saçlı Hemşre Nhal Abla, küçük Al nn kömür gb gözlerne bakarak gülüyor, onu saçlanndan okşuyordu. Al kmnle konuşuyorsun orada? San Saçlı Hemşre Nhal Abla le. Sevgen Ab bütün acılannı unutarak kahkahalarla gülmeğe başladı: " VOfH. *annı tutmıya çalışarak, ses ver- ^^Ttryör, ürperyor... bana. O çok y br kızdır Al. O da olmasaydı».. dalla burada ne kadar zaman ka. delrrdm burada. Bana dalma yardımcı ol Nhal, dyordu, görüyorsun ya benm du, teskn ett ben. Işık tuttu bana, çm ay nekadar zek dostlanm var. Sen belk de kendn hle düşünmüş değlsn? *1***I İl) İl), I I I I I I I < 111 ı j...juıummw>«ınınıırî~*"^ *"*" **' " *" "*"*l **"*"*"*" '* ' 1 m... j M ah: Clerdes, Kana- da Radyo Korporasyonu- r.a Verdğ Demeçte, A nayasa, Anormal Durumun Ürünüdür, Ded, "Ancak Tadl Edldğ Takdrde İş lyeblr, Kıbns Anayasasını İnceledkten sonra Bunun Revzyona Tab Tu tulmasını Teklf Edecek Br Komte Kurulmalıdır Fos : Tem slcler M ecls Başkanı Clerdes n Kanada Radyo Korporas- yonuna Verdğ önem l Dem eç, Rum ve Türkler Arasında İhtlâf Konu lanmn Başlıcası, Anayasa dak Bazı Hükümlerle İlgldr. Haravgl : Zürh And- laşmaun, Anormal Br Durumun Ürünüdür, Clerdes, Anayasanın HU jkümlernn Tadl Gereklğ n İler Sürdü, Dıştan Yapılacak Hçbr Müdahale Kabul Edlemez. Elefthera T em slcler Mecls Başkanı Cler- 'des n, Kanada Radyo Kor porasyonuna Dem ec, ı Kıbns Hellenzm, Yüzyıllık Kölelk Zamanında ÎENOSİS le Beslend. Gzl Br Teşklât İnönü yü, Aydem r İdam Ettrdğ Takdrde Ayn Cezaya Tab!lutm akla Tehdt Edyor'* Fleleftheros gazetes, yukandak başlık altında Londra özel muhabr Kos tas Hacıargrs n şu yazısını yayınlamaktadır: London Tmes gazete, snn özel muhabrnn tel grafla bldrdğne göre, Yen Türkye Komtes' sm altında Türkyede faalyete geçmş bulunan ve Amerkalılarla Kom ü nzm aleyhtarı olan ye;ı br gzl teşklât, yabancı büyükelçlkler endşeye sevketmektedr. Muhabrn bldrdğne göre, Tür kyenn dışında, dğer 10 memlekette taraftarlan ve gücü olduğu ddasında bulunan bu Teşklât, asw Albay Aydemr dam edldğ takdrde gayet sert br şeklde mslleme hareketne geçeceğ htarında bulunmuştur. Türkye Türklere attr parolasını htva eden beyannamelerde Aydem r n ser best bırakılması stenmek te, Başbakan İnönü sözde Amerkalılann ajanı o- larak S»yr» : 5 vasıflan dırm ak tadır. Teşklât, ayn zamanda şç sendkalarını, k o münst propagandasının fdelğ olarak vasıflandır makta, Amerkalıların, 1- nönü nün blgs dahlnde Türk subaylannın evlerne mkrofonlar yerleştrdklern, bu arada İnönü nün -kendn harcamış olduğuna kan olarak o- nun yerne btap düşmemş başka br şahsı geçrmek çn çalıştıklanm dda etmektedr. Beyannamelern bütün Büyükelçlk ve poltk şahsyetlere gönderldğn dda eden muhabr, be. yannamelerde kullanılan şddetl ve müfrt mllyet ç uslübün, duyguları kamçıladığını, memlekette bunun, hüküm sür mekte olan asabyet ve çıkması muhtemel yen a- normal duruma br belrt teşkl ettğn bldrmek tedr. ENOStS n İy ve Kötü Taraftan Nelerdr Mah gazetes, yukarıdak başlık altında, Omor fodak Tcaret Okulunun sabık müdürü Kostas Sl- vestros un br açık m ektubunu yayınlamaktadır. Mektup sahb, ENOSİSn y ve kötü taraflan konu sunda Cumhurbaşkanı Makarosa br soru sorulduğunu ler sürmekte, Makaros un pek doğru olarak, mllî duygulann hç olmazsa ekonomk ma hyette olan y veya kötü taraflarla lgl bulunmadığı" hususunda gayet dplomatk br cevap ver dğn dda le şöyle d e mektedr: Bu kadar mücadele ve savaşlardan sonra, Kıbnsın, memleketn lhakında uksak taraflar görecek ga zetec veya poltkacı, ga yet yersz hareket etmş olacaktır. Kıbnsın Yrnvınstanla brleşmes yalnız gerçek hürryet getrmek le kalmıyacak, Rum, Türk br yana, Adanm bütün s» knlerne asayş ve refah getrecektr. DARA GEMİSİNDEKİ YANGIN Yazılanınızın çokluğu yüzünden Dara Gemsn dek Yangın sml hkâ. yemz veremedk. Yann devam edeceğm z bldrr; özür dlerz. TÜRK MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN Commanvvealth öğretm en Yetştrme Burstan öğretm yılında İngltere de Orta ve Meslekî. Teknk öğretm İnglzce ve Zraat dallannda tecrübel öğretmenlern blg ve görgülern artırmak gayesyle İngltere Hükümet tarafından burslar verlecektr. Burs mktan yerne göre ayda arasında değşmektedr. 2. Burs müddet br ders yılıdır. 3. Burs kazanan öğretmenlern yolluktan Maarf Daresnce ödenecek ve bursyerler burs müddetnce ödeneksz znl sayılacaklar, dır. 4. Burslara müracaat edeceklern : (a) Kurstan takp edeblecek derecede y İnglzce blmeler; (b) yaşlan arasında olmaları gerekmektedr. 5. Durumları aranılan şartlara uygun olan stekllern en geç 8 Ekm, 1963 tarhne kadar yazılı olarak Müdürlüğümüze müracaat etm e ler gerekmektedr. MAAD TARAFINDAN SAYISAL O R TACA AKTARILMIŞTIR

6 ;.' ^ v I t Sayfa : 6 mm E mj R «'< Galatasaray Kardöfnalıst Yazan : Samm VAR Avrupa Şampyon Kulüpler Kupası knc turunda, Galatasaray la karşılaşacak olan İsvçre Şampyonu Ç. C. Zürch takımım, pazar günü kend sahasında seyretm ek mkânını buldum. Szlere F. C. Zürch takımım takdm etmeden, futbolda evvelden tahmn yapmanın yanlış olduğunu blen br kmse olarak şunu katyetle fade edeym k; Galatasarayın bu rakbn eleyememes, hakkaten br sürprz olacaktır. İsvçre futbolunu senelerden ber tanıyan br kfmse olarak, Şampyon F. C. Zürc- h bugüne kadar İsvçre nn en zayıf şampyon takımı olarak göstereblrm. Ntekm, Zürch te görüştüğüm bütün svçrel futbol münekkdler, Memleketlern de futbolun son derece gerledğn, Ferençvaroş g b br takımı alteden Galatasaraym F.C. Zürch gb br rakb elemekte zorluk çekem yeceğnde hemfkrdrler. BASİT FUTBOL Her şeyden evvel enerjye dayanan, fakat son senelerde bu m ezyetn de kaybeden İsvçre futbolunun temslcs F. C. Zürch, son derece bast futbol oynıyan br takım. Lausenne takımı karşısında sey. rettğm F. C. Zürch takımında klâs br yana, enerjk ve süratl br futbolcuya ble rastlıyamadılm. F. C. Zürch takımı futbolcuları umumyetle sağlam yapılı, fakat bunların hçbrsnde en ufak atletk m ezyet ble yok. Futbolcuların heps ağır ve han tal, normal gününde süratl ve çalımcı açıklara malk Galatasaray ın bu rakb karşısında zorluk çekece ğn hç zannetmyorum. Ntekm cumartes günü Pa ıste Fransa le Bulgarstan (3.1) arasındak Avrupa 'tapası maçını seyrederken, aralarında Jean Eskenaz nn (France - Sor gazetesnden) de bulunduğu bütün Fransız münekkdler, Galatasaray ı Avrupa Şam pyon Kulüpler Kupası kardöfnalstler arasında sayıyorlardı. F. C. Zürch n en şöhretl futbolcusu solç A l. man Stürmer, fakat bu futbolcu daha zyade saha ortasında top toplıyıp atraksyon yaparak seyrclern gözünü boyuyor. Stüı'mer n takıma faydalı olduğu yok, ama takımda başka topla oynıyacak eleman bulunmadığından taraftarlar ona hayran. Avrupa Şampyon Kulüpler Kupası knc turunda, Galatasarayın F.C. Zürch e düştüğünü öğrennce sevnmştm. Hele şmd F.C. Zürch seyrettkten sonra, ben daha şmdden, San - kırmızılıları bu tur. nuvada, kardöfnalst olarak görüyorum. (Hürryetten) Zürch 39 Yılda Yalnız Br Defa Şampyon Oldu Avrupa Şampyon Kulüpler Kupasının knc turunda Galatasaray le karşılaşacak olan İsvçre Lg Şampyonu F. C. Zürch, 39 seneden ber lk defa o- larak geçen mevsm Lg Şampyonluğunu kazanmıştır. smnden de anlaşılacağı gb İsvçre nn en büyük şehrlernden br olan Zürch şehrnn bu takımının futbolcuları, yarı profesyoneldr. Fakat bu futbolcuların, kulüplernden aldıkları para, hçbr zaman kendlern geçndremedğ çn bu futbolcuların heps de şde çalışmaktadırlar. F. C. ZÜRİCH İN TARİHÇESİ Mav - beyaz renkler olan F.C. Zürch Kulübünün sem bolü aslandır. İsvçre Lgnde bugüne kadar 1962, 1924 ve 1963 senelernde Mllî Lg Şampyonlu &unu kazanmıştır. F.C. Zürch, Mll Lgn br müddet çn kaldırıldığı devreye rastlıyan 1941 senesnde ve İknc Mllî T. ğde de 1947 ve 1958 senelernde brnc olmuştur. Dğer taraftan F. C. Zürch, senelerden ber yapılmakta olan İsvçre Kupasını bugüne kadar br defa ble kazanamamıştır. İSVİÇRE DE LİG MAÇLARI Ufacık br memleket olan İsvçre de yan profesyonel takımların katıldıklan 14 er takımdan kurulu A ve B Mllî Lgnden başka, 39 takımın katıldığı a- larn gelmesnden sonra matör küme mevcut bulunmaktadır. B Mllî Lgnde bell olacaktır. Serbest sonuncu olan takım, otomatk olarak Am atör Küme mllî takımımızı Bayram kaya ya k gol atmıştır. Şt, greko romencler se Zya yı haftanın futbolcu, ye düşmektedr. Dünyanın en zengn memleketlernn başında gel mekte bulunan İsvçre de halk, futbola büyük rağbet göstermemektedr. Bu yüzden maçlardan y hasılât öpsmek Yasak Alsancak ve Mthatpa- şa stadlarmda son zaman larda br flm çevrlp duruyor. Han bu flmn o kadar çok reklâmı oldu nm- M âm İ f e l l Artst - kalec Varol k, gösterlm eğe başladığı vakt muhakkak hayl seyrc toplayacak. Şu Va rol un çevrmekte olduğu flmden bahsedyoruz. Ge çen Cumartes günü Fenerbahçe - A ltay maçından önce enteresan br hâ dse oldu. Rol cabı Varolun, maç başlamadan ön ce kale önünde Leylâ Sayar ı öpm es cab edyordu. Rejsör, 17 bn kş ö- nünde çevrlecek br aşk sahnes çn Stad Müdürlüğünden zn sted. İsted ama Müdür: Burası spor sahası, flm stüdyosu değl dyerek teklf kabul etmed. Yoksa belk de Dünyada lk defa o- larak br çft, 17 bn kşnn gözler önünde öpüşecek ve olay garp rekor dahl edle lar lstesne cekt. fü rk -R ü s 'M lî Güreş Temasları Aralıkta Güreş Federasyonu Baş kam Muslhttn Yılmaz Mete, 3 gündenber devam eden Federasyon top lantısı hakkında açıklama larda bulunmuştur. Rusya serbest ve greko rorçen temslî müsabaka- lan Aralık tarhlernde İstanbul da yapılacaktır. Bu müsabakalardan ayrı olarak varılan an laşmaya göre yne Rusya le 70, 78, ve 97 klolarda serbest güreşler yapılacaktır. Serbest güreşlern hang günde olacağı, Rus Adnan Yurdaer hazırlıyacaktır. Kamp Müdürlüğü Santos Maçını Oynamazsa Mlâıu Beş Yıl Kupaya Katılmıyacak Geçen hafta Güney A- merka Şampyonu Santo- su Dünya Kulüpler Şampyonasının lk fnalnde 4-2 yenerek büyük br başarı kazanan Avrupa Şampyonu Mlan takımı futbol tarhnn en büyük cezasına çarpılma tehlke s le karşı karşıyadır. Dünya Şampyonasının, lk maçını kazanan Mlamn 2. fnal maçını 14 Kasımda Ro de Janero da oynaması gerekmektedr. Mlanlılar bu tarhte, blhassa maç gündüz oynanırsa, müthş sıcak olacağını ve bunun oyuncuların formlarını berbat edeceğn ler sürerek maçın Mayısta oynanmasını Fl- FA dan stemşlerd. Ma-, nasız bulunan bu teklf reddedlmştr. Eğer M- lanlılar Kasımda Brezlya da oynamazlarsa hem San tos Kulübüne tazmnat ö- demeye mecbur olacakları gb, FlFA ve UEFA dareclernn kararlarına göre 5 sene çn Avrupa Şampyon Kulüpler Kupa smdan hraç cezasına çarp tırılacaklardır. Illlllltmllllflllllllllllllllllllllllllllllllltllaall Kıbrıs ve Haftanın Futbolcusu Cumartes, Pazar ve Çarşamba günü yapılan Dörtlü Turnuva maçların, da takımına en faydalı o- lan futbolcu Kaymaklı sağç Zya olmuştur. Her 3 günkü maçlarda da güzel oyun çıkaran Zya kendsn Kaymaklı - Çetnkaya maçında göstermesn bl. mş, sürat ve top kontro- luna dayanarak her aldığı topun karşı taraf kales - çn br tehlke olmasını sağlamıştır. Üstelk Çetn su seçm ekte haksız olduğumuzu sanmıyoruz. DEVRİM 3*=. ürnek Bı Futbol Mac Cumhuryet Bayramı münasebetyle M agosa da Doğan Türk Brlğ le Türk Gücü arasında Fede rasyon menfaatma oynanan maç hakkaten tam br dostluk, sporculuk ru hu, sessz ve trazsız br hava çersnde cereyan et mştr. Bu sebebledrk bu maçı seyreden seyrcler oynıyanlar ve dare edenler y br oyun görüp y br vakt geçrmşlerdr. O koyu koyu küfürler yok, oyuncuların brbr- lerne kasden tekme atıp tme kakma yok ve bunun yanında en mühm oyuncuların maçın hakem terne karşı kararlarına hç traz olmamış ve böy- lece maçın dares kolay ve oyunun kaltes de zevkl olmuştur. Seyrclern eskden o l duğu gb oyunculara küfür ve kendlern snrlet mek çn attıkları lâflar da o gün yok d. DTB kalecs Osmanın hârka kur tarışlannı Magosalılann da ve T. Gücü oyuncularının Lmasollu seyrcler tarafından müştereken al kışlamaları lers çn y br terakk d. İdarec, seyrc ve oyun cuların galbyet benmsedkler gb m ağlûbyetn de bu oyunda vuku bulduğunu ve bunun da benmsenmes cab ettğn drak etmeler lâzımdır. İşte bunu anladığımız zaman futbolumuz kalkınacak. Bütün temennmz bu sezon her kulübümüz b u. şeklde hareket etsn ve Kıbrıs Türk Futbolu hak ettğ sevyeye yükselsn. Yen sezon Lg maçları na başlarken bütün takım lara muvaffakyetler dlerm. İzz TÜRKEL llll llllll llllll llll llll llllll llllll llllll lllllll llllll llll TEKLİFNAME Br adet komple ve otom a tk çamaşırhane kazanı tedark çn teklfnameler, 23 Kasım 1963, Cumartes sabah saat 10 dan geç olmamak lzere Sağlık Bakanlığına dır. varmalı Teklfname le lgl tam taf slât, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğünden, (Tel. 4000/ 3184) elde edleblr. Hürryet, Mllyet, Cum huryet, Yen Sabah, A k şam ve Tercüman gazete nü Mustafa Çakmak ın lernn yıldız dağıtımına elde edemyen kulüpler, futbolcularına y para verememekte yapacağı bu çalışmalara göre Beşktaş kalecs Nej ve onlan tatmn edememektedr. Necmettn Erkan müşa ktap çıkarılacaktır. Gü m, Beşktaş - Galatasaray İsvçre Lgnde, kulüpler takımlannda stedkler kadar profesyonel oyuncuya yer vermekte serbestvr antrenör olarak nezaret edecektr. Teknk K o reşçlermzn hususî hayatları kontrol altına alınacak, maçında çıkardığı oyunla en çok başan sağlayan fut trler. Fakat yukarıda da belrttğm gb, kulüplern mte, Muharrem Candaşm hepsne ayn br bolcudur. Bu bakımdan ı ıalî durumunun parlak olmaması yüzünden İsvçre- başkanlığında kurulacak scl tutulacak ve mllî for ı.lek hakkî profesyonel futbolcu sayısı, parmakla savılacak tır. Güreşçlere gereken ma gymede scller önem kadar azdır. blgler vermek çn br l rol oynıyacaktır. bz de kendsn haftanın futbolcusu olarak kabul edyoruz. M AAD mm A ntrenör Cosca Altay ın Başarılı Çalıştırıcısıyla Br Kunuşma Yen sezona kötü netcelerle başlayan İzmrr jsyah - beyazlı takımı A l tay, lgdek ddalannı d e vam ettreblmek ^e kötü gdşe son vereblmek - çn br yabancı antrenör getrlmes zaruretne- ı- jnanmış ve esk hocaları Remondn vasıtasyle İ- talyan antrenör Arstde C osca yı İzmre getrtmş lerd. Takımı çalıştırmaya başlamasyle brlkte, y netceler elde etm eye baş layan Altayın yen hocası Arstde Cosca le br röportaj yaptık. Aşağıda İtalyan hocaya sorduğumuz sualler ve aldığımız cevapları bulacaksınız: İtalyada hang kulüp te oynadınız? Roma, Jüventüs, İn- ter. Hang mevklerde oy nadınz? Solhaf, solç. İtalyada son olarak ıhang takımı çalıştırdınız? Alessandra. Çetnkaya le Yapa. Lg Maçına Hazırlg Yencam Kaymaklı le Yaşınız? - t- 45. Güneş Sgorta Ltd. Türk futbolünü nasıl tanıyorsunuz? Türk futbolu enerjye dayanıyor, markaj ve teknk az. Türk takımları le 1- talyan takımları arasındak fark nedr? Türk futbolunda ruh var. Galatasaray ve Zürch takınılan arasındak fark nedr? Galatasaray İsvçre takımlarından her bakım dan üstün. r Br futbolcuda en aradığınız vasıflar nedr? Markajlı ve çalışkan olmak. Altây takımını nasıl buldunuz? Altay takımı y br takım olmasına rağmen forvet kısır. Maçlara müdafaa taktğ le m yoksa hü. cum taktğ le m çıkacak snz? Müdafaa taktğ yapıp kontrataklarla netceye gtm ye çalışacağız. Futbolculardan beğendklernz? Heps kıymetl futbolcular. Blhassa kalec Varol, İtalyada rahat futbol oynar. Şayet kendsn bu sezon İtalyada br kulübe satarsak Altay ma lî bakımdan rahata kavuşur. Yen transfermz Or du takımından Yusuf, Va- rol u aratmıyacaktır. (Tercüm an dan) Şt. MAL VE CANINIZIN KORUYUCUSUDUR Güneş Sorta EMNİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR ftıbrıs M üm essl: CAN KARDEŞLER LTD. ŞTİ. 50, Atatürk M eydanı, Lefkoşa. TEL : (» P. K. 855 /Jbeler : MACUNA : Otel o Seyahat Bürosu l a r n a k a c e t s e y a h a t b ü r o s u T E L : 2937.masol Ankara Sokak TEL : BAF : mı».rııı-ıııııııknnın,, TEL Alll l!h M İUIIl ı!l ıuj f, f«, 1 1, ( j j' M E V L 1 D s A 24,/9//1063 s ünü fec br trafk kazasın- I da hayatını kaybeden sevgl HALİT K Â ZIM t j 9 K a s,, '<* yapac na cdd lanan Yıuı l>k maçın, Kaym Pacaktır. Çetnkaya^. U 4 '" 2 y^nen k " j n n lglern br hafta merak ed Maç Oğuz menfaatne 0 acaktır Futbol Başkanı Orhan Pak, A Mll î L zın yakında maçı o ğı çn ona at ant: lük kadrosunu tan aldık. Esasen Bll ken le anlaşmalı yorduk. Yoksa, hayet Vı yoktur Genç zın son mamlanı şam dı zı oyı tutul oyı çağnln Aydın I Rıfat (H.T.), Erol( (BZK), Atllâ l (GS), Yılmaz (İst. S.j mal (Galata), I Kemal (DS),. Nedm (FB), Ender (Sany K), Raşt (K (AG), Sanlı ( (GB), Hamd (G (BZK), Alt muz (AG), Fa 'gan (AG), Cu Atllâ (FB), Osman (HT), Benan Turgay (tz. S.), (Vefa). Genç Mll Israle 3 Kasım j çakla gdecektr. Bus çn 16 veya 18 < çağnlanlar günden sonra tr. Kafleye Orhan! Apak başkanlık edt antr nörlüğü Sabr I1 yapacak, darec oltt Al Tozkonmaz ve D' Burhan Türker bu tır. İŞLER 1 İŞLERİ 1 Türk Soyadı Ka 1963 günü tısında yapılmış v m 40 ıncı ölüm gününe sabet eden 3 /1 1 / I _ Pazar günü ruhu çn Kasaba da Büyük Cam- } DEVRİmM Dİ İ de ögle namazını müteakp mevlt okutulaca- I 3200" j ğı muhterem halkımıza duyurulur. \ KAZIM AİLESİ! <ıl!tırfulııtıı (l dünkü 1 TARAF?N D A f f O T K A L U K Iâ M Â A K Î A r İl M â o l» M K M u 'f e Tmmum blt ver: yor 'W İter, Ser. s a «2» «y u ın î. l f s» t» tı end<*r r«k fcubulmu*tu, l p«v!m b. kul'd* Ut <!( {un» d*lr Lı P11»»ur,hb «J fck ırı POîKİtT

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

D d L l U u. E e M m. F f N n V v

D d L l U u. E e M m. F f N n V v Boşlukları dolduralım. A a I ı R r B C -b c --- J K -- j k S -- T s -- t D d L l U u E e M m --- F f N n V v G g O o Y y ----Z z H h P p TANIŞMA/SELAMLAŞMA TANIŞMA Ta ışalı Seçeli ve yerleştireli. Fra

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MALTEPE SİHİRLİ GEMİLER ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ 3 YAŞ MAYIS AYI PSİKOLOJİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA YARDIMSEVERLİK Çocuklar küçük yaşlarda özellikle 3 yaşına kadar oldukça benmerkezci ve kendilerine yönelik

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

o ( ) (1 CİN ALİ'NİN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Öğ. Rasim KAYGUSUZ

o ( ) (1 CİN ALİ'NİN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI Öğ. Rasim KAYGUSUZ o /i@ ( ) (1 il )..... CİN ALİ'NİN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 -

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı