Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi"

Transkript

1 Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi -(Sonradan Yapılan Tarhiyata İstinaden Fatura Düzenlenmesi)- SUNAY ŞEN Eski Hesap Uzmanı Özet Ticari hayatta sıklıkla rastlanılan olaylardan birisi de, işlemlere ilişkin fatura vb vesikaların işletmelere geç ulaşmasıdır. Makalemizde detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere, KDV Kanunu'nun 29/3'üncü maddesinde yer alan açık hüküm, yüklenilen KDV'nin indirimini vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılıyla sınırlamıştır. Bu itibarla, fatura vb vesikanın geç gelmesi nedeniyle, belgeye konu yüklenilen KDV'nin vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmadan kanuni defterlere kaydında herhangi bir sakınca bulunmamakta, takvim yılı aşıldıktan sonra kanuni defterlere kaydı halinde ise indirim hakkı kaybedilmektedir. İndirim hakkı olmayan bahse konu KDV, yine KDV Kanunu'nun 58'inci madde hükmü uyarınca gelir veya kurumlar vergileri açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkünken, burada da dönemsellik ve tahakkuk ilkelerine riayet edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Makalemizde yukarıda özetlenen uygulama detaylandırılacak, ayrıca sonradan adlarına tarhiyat yapılan mükelleflerin bu tarhiyatın etkisini düzeltmek amacıyla işlemlerin muhatabı adına fatura düzenlemelerinin mümkün olup olmadığı irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: KDV İndirim Mekanizması, KDV'de Vergiyi Doğuran Olay, Geç Gelen Faturalar. 1. GİRİŞ Ticari hayatta, muamelelere ilişkin faturaların işletmelere zamanında intikal ettirilmediği sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durum, posta, kargo vb ulaşım araçlarında yaşanan gecikmeler, ilgili personelin şirket dışında olması (izin, seyahat vb nedenlerle) yüzünden faturanın düzenlenememesi, hesap döneminin son günlerine gelindiği için gelir/kurum kazanç beyanının ve KDV beyanının sonraki döneme ötelenmek istenmesi yüzünden fatura düzenlenmemesi, fatura zamanında gelmiş olsa bile alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmemesi (personel yetersizliği, unutkanlık vb nedenlerle) gibi kasıtlı veya kasıtlı olmayan birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. KDV Kanunu, geç gelen faturalar için neler öngörmüştür? KDV sistemi ve İndirim Mekanizması bazı koşuların varlığına önem vermekte midir? Mükelleflerin karşılaşabileceği sorunlar nelerdir? Yukarıdaki sorulara cevap arayacağımız makalemize, konuyla ilgili olan yasal açıklamalara yer vererek başlayacağız. Ardından, geç gelen faturalarla ilgili durum hakkında değerlendirmelerimiz aktarılacak ve son olarak özel bir durum ele alınacaktır. 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Ülkemizde de uzunca bir yasalaşma sürecinin ardından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV Kanunu) ile uy- 54 VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK 2013

2 gulanmaya başlanmış olan KDV sisteminde amaç, ekonomide belli bir dönemde yaratılmış olan katma değerin kavranmasıdır. Mikro ekonomik açıdan katma değer, bir işletmenin ürettiği veya aldığı mal ve hizmetlerin alış bedelleri veya maliyet bedelleri ile satış bedelleri arasındaki olumlu farktır. Katma Değer Vergisi teorisini diğer vergilerden ayıran en önemli özellik, bu vergide bulunan indirim mekanizmasıdır. KDV sisteminde, nihai tüketime kadar olan bütün safhalarda vergi alınmakta, ancak her bir safhada hesaplanan katma değer vergisinden bir önceki safhanın vergisi düşülerek bakiye vergi hazineye intikal ettirilmektedir. Bu şekilde sadece o safhada eklenen değer vergiye tabi tutulmuş olmaktadır. Bu vergiye Katma Değer Vergisi adı verilmesinin bir sebebi de budur. İndirim mekanizması sayesindedir ki, bir mal ve hizmet üzerindeki vergi yükü, o mal veya hizmetin nihai tüketiciye intikal ettirildiği bedel ile vergi nispetinin çarpımı kadar olmaktadır. Bu suretle vergiden vergi alınması ve her safhada alınan vergilerin mal veya hizmetin bünyesinde kalması gibi durumlarla o mal veya hizmet üzerine ağır bir vergi yükü yüklenmesi önlenmiş; öte yandan nihai tüketiciye gelinceye kadar geçen safha sayısından müstakil olarak aynı vergi yükünü taşıması sağlanmış olmaktadır. 1 KDV sistemini işler hale getiren indirim mekanizması sayesinde, işletmelerin sadece kendi kattıkları katma değer üzerinden vergi hesaplamaları için bir önceki safhada ödenmiş olan verginin hesaplamada dikkate alınması gerekecektir. Bu durum, işletmeleri bir önceki safhada ödedikleri vergiyi tevsik etmek için, alışlarında belge istemek zorunda bırakmaktadır. Şu halde indirim mekanizması, otokontrolü getirerek, hem kayıt dışı ekonomiyi önlemekte hem de kaçakçılıkla (sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanımı) etkin bir şekilde mücadele edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki, KDV Kanunu nda indirim mekanizması bir takım şekilsel koşullara bağlanmıştır. Her şeyden önce, yüklenilen verginin (KDV), faaliyetler dolayısıyla katlanılmış ve indirimi yasaklanmamış olunması gerekir (KDVK md.29 ve 30). Yüklenilen KDV, fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmiş olmalıdır (KDVK md.29 ve 34) 2. Bir diğer koşul da yüklenilen KDV nin gösterildiği fatura ve benzeri vesikaların, kanuni defterlere kaydedilmesidir (KDVK md.34). 3 Bu da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmadan gerçekleştirilmelidir (KDVK md.29/3). Şu halde, KDV Kanunu nun 29 uncu maddesine göre; mükellefler, işi ile ilgili olarak satın aldığı veya ithal ettiği mallar veyahut yaptırdığı hizmetler ve diğer harcamaları dolayısıyla yüklendiği vergiyi, teslim ettiği mallar veya yaptığı hizmetler dolayısıyla hesapladığı katma değer vergisinden indirecek ve aradaki farkı vergi dairesine yatıracaklardır. Yüklenilen verginin hesaplanan vergiden fazla olması halinde ise, KDV bir sonraki döneme devredecek ve izleyen dönemde indirim olarak dikkate alınacaktır. İndirim mekanizması da ancak belli koşulların varlığı halinde işleyebilecektir. 1 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, Ankara, 1974, s Gelir, kurumlar ve gider vergileri gibi mükellefiyetlerde, vergi matrahı, mükellef tarafından tutulan kayıt ve hesaplara dayanılarak tespit ve beyan olunur. Bu kayıtların geçerliliği, vesikalarla tevsik edilebilmesi şartına bağlıdır. Vesika mükellef tarafından beyanın doğruluğunu gösteren bir ispat aracıdır. Vergi İdaresi bakımından ise vergi denetiminin aracını ve bazını teşkil eder. Vergi Usul Kanunu nun 229 uncu maddesinde, vesikalardan faturanın tarifi yapılmıştır. Söz konusu maddede fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun'a göre, fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır (VUK md.231). 3 Vergi Usul Kanunu nun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kaydı için mükelleflere genel olarak 10 günlük bir süre tanınmıştır. Aynı Kanun'da bu hükmün istisnaları olabilecek bir takım düzenlemelere de gidilmiştir. Bunlar; Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez (VUK md.219). Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 219'uncu madde gereğince yapılamıyan kayıtlar defterlerin geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal edilir. Bu süre bir aydan az olamaz (VUK md.146). VUK'un 13'üncü maddesinde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez (VUK md. 15). VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK

3 Ayrıca, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Bu yüzdendir ki, satın alınan mal ve hizmetler için alış faturası vb vesikaların alınmış olunması ve bunların kanuni defterlere kaydedilmesi vergi indirimi için tek başına yeterli değildir. Bu vesikaların kaydedildiği kanuni defterlerin de vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılına ait olması gerekmektedir. Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamış olması koşulu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Bu koşulun anlaşılabilmesi için içerdiği iki kavramın ortaya konulması gerekmektedir. Bunlar: Takvim yılı, Vergiyi doğuran olayın vukuu. KDV Kanunu nun 29/3 maddesinin gerekçesi 4 ve VUK un 174 üncü maddesi 5 birlikte değerlendirildiğinde takvim yılından kastedilenin aslında kazanç vergileri açısından geçerli olan hesap döneminin olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani KDV açısından indirim yapılabilecek süre, gelir veya kurumlar vergisi açısından hesap dönemi olarak belirlenen süre olmalıdır. Bu durumda gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan katma değer vergisi mükelleflerinin de yüklendikleri katma değer vergisini özel hesap dönemini aşmamak şartıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği tarihte indirmeleri mümkün olabilecektir. 6 Vergiyi doğuran olayın vukuu halleri ise, KDV Kanunu nun 10 uncu maddesinde tek tek sayılmıştır. Buna göre KDV açısından vergiyi doğuran olay; Mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki işlemlerde 7, malın teslimi veya hizmetin ifasıyla (KDVK md.10/a), 8 Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında, bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesiyle (KDVK md.10/g), İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlamasıyla, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tesciliyle (KDVK md.10/ı), İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılmasıyla (KDVK md.10/j), 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesiyle (KDVK md.10/k), gerçekleşir (vukuu bulur). Bu itibarla, ticari hayatta en çok rastlanılan mal teslimi ve hizmet ifası şeklindeki işlemlerde indirim hakkı malların teslim alındığı veya hizmetin sunulduğu hesap döneminin sonuna kadar kullanılması gerekir. Aksi halde, bu işlemlere ilişkin düzenlenen faturalarda gösterilen KDV nin indirimi mümkün olamayacaktır. Peki vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşıldığı için KDV açısından indirimi mümkün olmayan yüklenilen KDV ne olacaktır? Katma Değer Vergisi sisteminin işleyişi açısından satılan mal ve hizmetler nedeniyle hesaplanan vergi 4 KDV Kanunu'nun 29/3'üncü maddesinin gerekçesinde; "Gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları ile paralellik sağlamak bakımından indirim hakkı kullanımının takvim yılı ile sınırlandığı" ifade edilmiştir. 5 VUK md174: Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir tarih ve KDVK-15/ sayılı Sirküler. 7 KDV Kanun'un 2'inci maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkına malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi şeklinde tanımlanmış; 4'üncü maddesinde de teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerin hizmet olacağı hüküm altına alınmıştır. 8 Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesini sağlar (KDVK md.10/b). Yine, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, vergiyi doğuran olay her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile gerçekleşir (KDVK md.10/c). Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda ise vergiyi doğuran olay, malların alıcıya teslimi ile gerçekleşir (KDVK md.10/d). Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde ise vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii ile olur (KDVK md.10/e). 56 VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK 2013

4 hesaplanan KDV ve girdiler ile diğer harcamalar dolayısıyla yüklenilen KDV ise indirim KDV olarak dikkate alınacaktır. Bu temel işlevleri haricinde ne hesaplanan KDV ne de yüklenilen KDV hiçbir şekilde gelir vergileri ile ilişkilendirilerek gider (yada maliyet unsuru) olarak dikkate alınamaz. Nitekim KDV Kanunu nun 58 inci maddesinde; mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisinin, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği açıkça hükmolunmuştur. Bu durumda yüklenilen KDV ancak ve ancak indirime tabi tutulabilir. Bu ana kuralın istisnası ise KDV Kanunu nun 30 uncu maddesinde yer alan İndirilemeyecek KDV düzenlemesidir. Maddede sayılan işlemler nedeniyle yüklenilen KDV, mükelleflerin teslimleri üzerinden hesapladıkları KDV den hiçbir şekilde indirilemeyecektir. Örneğin; 30 uncu maddenin (b) bendinde binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin indirilemeyeceği hükmolunurken, indirilemeyecek olan bu KDV nin nasıl işlem göreceği ise belirtilmemiştir. Fakat yukarıda sözü edilen KDV Kanunu nun 58 inci maddedeki hükmün mefhum-u muhalifinden, indirilemeyecek bu KDV nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider (veya maliyet) olarak kabul edileceği sonucuna varılmaktadır. Nitekim 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, indirilemeyecek bu KDV nin işin niteliğine göre gider yada maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Bu aşamada konunun bir de gelir vergileri boyutu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Gelir ve Kurumlar vergisi uygulamasında, içinde bulunulan dönem itibariyle tahakkuk etmiş olan ve içinde bulunulan döneme ait olan bir gelirin veya giderin (maliyet), vergi hukukundaki dönemsellik ilkesi 9 ve tahakkuk ilkesi 10 gereğince gelecek yılda gelir kaydedilmesi veya gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Mükellefin böyle bir seçimlik veya tercih hakkı yoktur. Bu yüzden de indirilemeyen KDV olarak mütalaa edilen yüklenilen KDV nin gelir ve kurumlar vergilerinin tespitinde gider/maliyet olarak dikkate alınabilmesinde, dönemsellik ve tahakkuk ilkelerine de riayet edilmelidir. 3. GEÇ GELEN FATURALARDA YER ALAN KDV NİN DURUMU Ticari hayatta, muamelelere ilişkin faturaların işletmelere zamanında intikal ettirilmediğine sıklıkla rastlanmaktadır. Önceki bölümde de detaylı şekilde açıklandığı üzere, KDV açısından indirim mekanizmasının kullanılabilmesi belli koşulların bir arada var olmasına bağlıdır. Bunlardan birisi de alışlara ilişkin fatura vb vesikalarda yer alan KDV nin, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmadan kanuni defterlere kaydedilmesidir. Bu itibarla, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı (hesap dönemi / özel hesap dönemi) geçtikten sonra KDV nin indirim hakkı ortadan kalkacaktır. Bu vergi bir vesikaya bağlı ve kanuni defterlere kaydedilse bile hesaplanan KDV den indirimi mümkün olmayacaktır. Burada önem arz eden husus, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı geçmeden kanuni defterlere gerekli kayıtların yapılması gerektiğidir. Şu halde, kanuni defterler kapatılmadan gelen faturalarda gösterilen KDV, geç gelmiş olsa bile, kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Konuya ilgili olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin Vergi İndirimi başlıklı bölümünde indirim zamanı detaylı şekilde açıklanarak örneklendirilmiştir; 3. İndirim Zamanı:... Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim 9 Muhasebe tekniği ile vergi kanunları işletmelerin sınırsız ömre sahip olduğunu varsayarlar. Vergi kanunlarında açıkça yazılı olmayan bu varsayım, işletmelerin sürekliliği ilkesi ile adlandırılır. Sınırsız ömre sahip işletmelerin faaliyet sonuçlarının görülebilmesi, mukayese edilebilmesi, kâr dağıtımı ve vergileme işlemlerinin yapılabilmesi için işletmenin ömrünün bölümlere ayrılmasını zorunludur. Vergi hukukunda dönemsellik diye adlandırılan bu ilke, süreklilik ilkesini tamamlayıcı, hatta onun kaçınılmaz sonucudur. 10 Genel kabul gören tanıma göre tahakkuk, gelirin ve giderin mahiyetinin ve miktarının kesinleşmesi ve kişiselleşmesiyle birlikte, hukuken istenebilir duruma gelmeyi sağlayan işlemin ve olayın gerçekleşmesidir.mahiyeti ve tutarı itibarıyla kesinleşme, taraflar arasında mevcut ticari ilişkide edimlerin eksiksiz yerine getirilmesi suretiyle belirlenen bedele hak kazanılması ve bu bedelin belirginleşerek kesinleşmesini ifade eder. Alacak ve borcun, alacaklısının ve borçlusunun kimliğinin tespiti kişiselleşmesini, muhatap tarafından istenebileceği safhaya gelmesi de borcun veya alacağın hukuken istenebilirliğini ifade etmektedir. VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK

5 hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir. Mesela; 28 Ağustos 1986 tarihli alış faturasının on günlük süreyi aşmayacak şekilde 5 Eylül 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde faturada gösterilen katma değer vergisi Eylül 1986 dönemi işlemlerine dahil edilerek indirim konusu yapılabilecektir. Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak herhalükada 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir. Şu halde, işleme ilişkin vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı geçtikten ve kanuni defterler de kapatıldıktan sonra gelen faturalarda gösterilen KDV, KDV Kanunu nun 29/3 üncü maddesinde yer alan açık hüküm gereğince hiçbir şekilde indirim KDV olarak dikkate alınamayacaktır. Bahse konu vergi, yine KDV Kanunu nun 58 inci maddesindeki hükmün mevhum-u muhalifine göre gelir ve kurumlar vergileri açısından gider (veya maliyet) olarak dikkate alınabilecek olunsa da, bu aşamada da tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri uyarınca hareket edilmesi gerekmektedir. Yani, söz konusu vergi, ait olduğu (vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu) dönemin kazancıyla ilişkilendirilmelidir. Bu durumda ait olduğu kazancın beyan edilmesinden sonra gelen faturalarda yer alan yüklenilen KDV, ancak beyan edilmiş olunan kazanca yönelik düzeltme beyannamesi verilerek gider veya maliyet olarak dikkate alınabilir. Vergi yargısı ile vergi idaresi de yukarıdaki görüşte birleşmektedir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu nun bir kararında; yasal defterlere suresinde kaydedilmeyen alış belgelerinde gösterilen KDV nin indirilemeyeceği belirtilmiştir. 11 Yine, örnek olması bakımından 2012 yılında verilen birkaç özelge aşağıya aktarılmıştır; İlgi dilekçenizde;..., 2010 yılında işyerinin tadilat ve inşaat işini.... Şti. ne yaptırdığınız ve yapılan işe istinaden adı geçen şirketin.../2010 tarihinde... TL tutarında fatura düzenleyerek şirketinize gönderdiği, şirketinizce yapılan işin metrajlarının hatalı olduğu gerekçesiyle faturaya yasal olan 7 günlük süre içerisinde itiraz edilerek iadeli taahhütlü olarak faturanın.... Şti. ne geri gönderildiği, adı geçen şirketin itiraz sonucu fatura bedelinin tahsili için alacak davası açtığı ve dava devam etmekte iken karşılıklı uzlaşma sonucunda.../2011 tarihi itibariyle mutabakat sağlandığı,.../2010 tarihinde düzenlenen faturanın adı geçen şirket tarafından Aralık 2010 döneminde beyan edildiği, şirketinizin faturayı iade etmesi nedeniyle beyan edemediği belirtilerek, uzlaşma sonucunda faturanın kayıtlarınıza nasıl intikal ettirileceği ve Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir...., Şirketinize 2010 yılında ifa edilen bir hizmete ilişkin olarak düzenlenen, ancak bedel üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle kayıtlara alınmayan.../2010 tarihli faturadaki KDV nin, 2011 ve takip eden yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir , adı geçen firma ile aranızdaki ihtilaf nedeniyle faturanın günümüze kadar kayıtlarınıza alınamadığı ve dava devam etmekte iken karşılıklı uzlaşma sonucunda.../2011 tarihi itibariyle mutabakat sağlandığı anlaşılmış olup, bu nedenle.../2010 tarihli faturanın 2010 yılı defterinize kaydedilmesi mümkün bulunmamakta olup, genel muhasebe ilkelerine uymak ve ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulmak suretiyle söz konusu faturanın içinde bulunan yılın defterlerine kaydedilmesi gerekmektedir. 11 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun tarih ve E. 1995/177, K. 1997/67 sayılı Kararı. 58 VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK 2013

6 Diğer taraftan, muamelelerin defterlere... süreler içersinde kaydedilmemesi halinde Vergi usul Kanununun 352/1-6 ncı maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının kesileceği tabiidir. 12 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin elektrik enerjisinin tamamını TEİAŞ tan temin ettiği, Haziran ayına ilişkin elektrik tüketimlerinin elektrik dağıtım şirketleri tarafından Temmuz ayının 1-5 inci günleri arasında (bazen 15 i) sayaçlar okunmak suretiyle saptanarak faturaya baz teşkil edecek bilgilerin TEİAŞ a bildirildiği, TEİAŞ tarafından da Temmuz tarihleri arasında hesapların kesinleştirilerek şirketinize Haziran ayına ilişkin tüketim bedeli açıklamasıyla Temmuz ayında fatura düzenlendiği, şirketiniz tarafından da müşterilerinize Haziran ayına ait tüketimin Temmuz ayında fatura edilebildiği belirtilerek, Haziran ayına ait elektrik faturasının Temmuz ayında düzenlenmesi nedeniyle, söz konusu elektrik giderlerine ilişkin faturadaki KDV nin indirim hakkının ne zaman kullanılacağı ve geçici vergi dönemleri itibariyle gider kaydının hangi dönemde olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır elektriğin aylık bazda satışı ve tedarikinde gelir veya gider mahiyet ve tutar itibariyle ay sonunda kesinleşmiş olduğundan, elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin de ay sonu itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla şirketiniz tarafından elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin tahakkuk tarihi itibarıyla ilgili geçici vergi ve takvim yılı hesap dönemlerinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir elektrik enerjisi tedariki ve satışına ilişkin olarak firmanız adına TEİAŞ tarafından düzenlenen faturalar ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde genel esaslara göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, yılın son aylarında tüketilen elektrik bedellerine ait faturaların izleyen yılın Ocak ayında düzenlenmesi durumunda, bu faturalardaki KDV nin de, faturaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması mümkündür. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayında tüketilen elektrik bedellerine ait faturaların takip eden yılın Ocak ayında düzenlenmiş olması halinde, bu faturalardaki katma değer vergisi, söz konusu belgelerin defterlere kaydedildiği Ocak vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. 13, 14 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, posta yolu ile elinize 27/1/2010 tarihinde ulaşan 3/12/2009 tarihli demirbaş faturasının kayıtlarınıza alınmasında, demirbaşa ilişkin katma değer vergisinin (KDV) maliyet bedeline eklenip eklenemeyeceği ile maliyet bedelinin geçmiş yıl giderleri kaleminde takip edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.... Buna göre, demirbaş alımlarınıza ilişkin 2009/Aralık döneminde firmanıza düzenlenen ancak posta yoluyla gönderildiği için 2010/Ocak döneminde kanuni defterlerinize kaydedilen faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.... hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan tutarlar, tahakkuk ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, söz konusu faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınması mümkün olup, bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, fatura tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme döneminin (2009) kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir GİB Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.07.1.GİB [ ]-827 sayılı özelgesi 13 GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi. 14 Bu özelgede sanki faturanın defterlere kaydedildiği tarihte (izleyen yıl da olsa) indirim hakkı kaybolmayacağı şeklinde bir sonuç çıkarılabilse de bu durumun nedeni işlemin özelliğindendir. Özelgeye konu işlem elektrik kullanımıdır. KDV Kanunu'nun 10/g maddesi uyarınca su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında vergiyi doğuran olay, bunların bedellerinin tahakkukuyla vukuu bulur. Yani elektrik kullanımlarında faturanın düzenlenmesiyle (bedelin tahakkukuyla) vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, faturanın izleyen takvim yılında düzenlenmesi vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesini de ötelemektedir. 15 GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK

7 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 30/12/2010 tarihinde firmanıza düzenlenen ancak kayıtlara intikal etmeyen faturanın 2011 yılında düzeltme beyannamesi verilerek indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.... Bu açıklamalar çerçevesinde, KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için indirime konu verginin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir. Buna göre, firmanıza 30/12/2010 tarihinde düzenlenen faturanın vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı olan 2010 yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmemiş olması nedeniyle, bu faturada yer alan KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır SONRADAN YAPILAN TARHİYATA İSTİ- NADEN FATURA DÜZENLENEREK KDV İDİRİMİNE GİDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR Bazı mükellefler, vergi incelemesi vb yollarla adlarına yapılan tarhiyatları dayanak göstererek belgesiz işlemleri ile KDV ye tabi olmadığını düşündükleri KDV siz işlemleri için sonradan işleme muhatap olan adına KDV li fatura düzenlenmesi gerektiğini düşünmekte veya bu doğrultuda yönlendirilmektedirler. Amaç, alıcı üzerinde kalması gerekirken tarhiyat yoluyla kendilerinden aranılan KDV yi muhatabından tahsil etmektir. Sonradan KDV li fatura düzenlenmesinin nedeni de bu verginin muhatabı tarafından indirim olarak kullanılabilmesine imkan sağlamaktır. Kendisinden tarhiyat yoluyla KDV alınan tarafın bu vergiyi muhataba yükleyebilmesi muhatap nezdinde sözünü dinlettirebilmesine bağlı olduğundan, bu şekilde bir uygulamanın özellikle muhatabın ilişkili kişi olduğu işlemler 17 için yapılan tarhiyatlarda yoğunluk kazanacağı kanaatindeyiz. Konuyu örneklendirerek açıklamak gerekirse; A A.Ş. nezdinde 2012 yılında gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda; şirketin 2010 yılı işlemlerinden ilişkili kişisi olan B A.Ş. yle olanlarında uygulanan bedelin emsallere nazaran düşük olduğu (toplam TL) tespit edilmiş, bu nedenle KDV yönünden 18 ilave 180.-TL lik tarhiyata gidilmiştir. A A.Ş., Hazineye ödediği verginin üzerinde kalmaması gerektiğini düşünerek, bu verginin işlemin muhatabı olan B A.Ş. den tahsilini istemektedir. Aralarında ilişki bulunması ve grup şirketi olmalarının da etkisiyle yetkililer de A A.Ş. nin düşüncesine hak vermişlerdir. Bu arada işlemler sonunda B A.Ş. nin mağdur olmaması için A A.Ş. tarafından B A.Ş. adına fatura düzenlenmesi, böylece ödenen verginin B A.Ş. nezdinde indirim KDV olarak değerlendirilmesi gerektiği de düşünülmüştür. Zaten 2010 yılında olması gereken durum da bu değil miydi? 19 Mükelleflerin bu şekilde bir işlemde bulunması doğru mudur? Her ne kadar KDV sistemi, indirim mekanizması sayesinde aşamalı uygulanıyor olsa da, Kanunda indirim mekanizmasının uygulanması için belli koşulların bir arada bulunuyor olması gerekmektedir. Bu koşulların varlığının nedenleri, tek cümleyle, Kanun koyucunun KDV sisteminden kayıt dışıyla mücadele ve otokontrolü sağlama beklentisi şeklinde açıklanabilinir. Bahse konu koşullar Makalemizin önceki bölümlerinde açıklanmıştır. Bunlardan birisi de, indirim KDV nin, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmadan yasal defterlere kaydedilenlerle sınırlı olarak kullanılabilmesidir. Bu durumda, işlemin gerçekleştiği takvim yılı geçtikten sonra yapılan eleştirilere konu tarhiyatlar nedeniyle fatura düzenlenmesi halinde, faturaya konu KDV nin karşı taraf nezdinde indirim konusu yapılması mümkün olamayacaktır. Vergiyi doğuran olayın vukuu, sonradan yapılan tarhiyata kanunen ve esasen bağlanamaz. Açıktır ki, KDV Kanunu nda tek tek sayılmış olan vergiyi doğuran olaylar arasında sonradan tarhiyat yapılması yoktur. Olması da beklenemez. Çünkü, vergiyi doğuran olayın vukuunun tarhiyata bağlanması vergi nosyonuyla uyuşmayacaktır: vergi ziyaı cezasının kesilmesine ve gecikme faizi hesaplanması mutlak imkansızlık haline gelir. 16 GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi 17 KVK'nun 12 ve 13'üncü maddelerinde düzenlenen işlemler gibi. 18 Diğer vergiler yönünden yapılan eleştiriler ihmal edilmiştir. 19 Bu örneği, KDV ye tabi iken tabi olmadığı düşünülerek KDV siz olarak gerçekleştirilmiş olan işlemler nedeniyle sonradan yapılan tarhiyatlara da uyarlamak mümkündür. 60 VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK 2013

8 Sonradan Fatura düzenlenmiş olunması da vergiyi doğuran olayın vukuu olarak kabul edilemeyecektir. KDV Kanunu nda Fatura düzenlenmesi, ancak mal teslimi veya hizmet ifasından önce gerçekleşmesi halinde vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmektedir. Yani, mal teslimi ve hizmet ifasından sonra fatura düzenlenmiş olunması, vergiyi doğuran olayın vukuunu ötelememektedir. Öyleyse işlemin gerçekleştiği takvim yılı aşıldıktan sonra yapılan tarhiyatlara istinaden düzenlenen faturalarda gösterilen KDV tutarı, muhatap nezdinde indirim KDV olarak değerlendirilemeyecektir. Konuyla ilgili vergi idaresince verilmiş özelgeler taranmış, rastlanılan iki özelgenin de açıklamalarımızla benzer olduğu görülmüştür. Bahse konu özelgelere, örnek olması için aşağıda yer verilmiştir; İlgi kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca tarih ve Sayılı Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında ithal edilen elektronik düz örgü makinelerinin satış tarihinde yürürlükte bulunan kararname hükümlerine aykırı olarak, ithal tarihinden itibaren 5 yıl dolmadan satılmış olması nedeniyle Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü tarafından adınıza KDV, KKDF ve Gümrük vergisi tahakkuk ettirildiği belirtilerek, firmanızca 6111 Sayılı Yasa kapsamında yapılandırılarak ödenmeye başlanan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile KKDF ve Gümrük Vergisinin gider ve maliyet unsuru olarak yazılıp yazılamayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.... Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 10/ı maddesinde, ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana geldiği; 29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, firmanızca 2004 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin olup, 2011 yılında 6111 Sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak suretiyle ödenen KDV nin indirime konu edilmesi, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşıldığından mümkün değildir. 20 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2010 yılında almış olduğunuz bazı hizmetler için KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamına girdiği gerekçesiyle hizmeti sunan firma tarafından KDV hesaplanmadığı, ancak Başkanlığımızdan alınan görüşe göre söz konusu hizmetlerin istisna kapsamında olmadığının anlaşılması üzerine hizmet ifasında bulunan satıcının Şirketinize, daha önce hesaplamadığı KDV tutarını gösteren tarihli bir fatura düzenlediği belirtilerek, 2010 yılında yapılan bir işleme ilişkin olarak düzenlenen söz konusu faturadaki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.... Buna göre, 2010 yılında ifa edilen ve KDV den istisna olduğu gerekçesiyle vergi hesaplanmayan söz konusu işleme ilişkin olarak izleyen yıl içerisinde düzenlenen tarihli faturada yer alan KDV tutarının, işlemin gerçekleştiği takvim yılı aşılmış olduğundan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 21 Ayrıca, muhatap tarafından indirim KDV olarak dikkate alınamayan KDV tutarının, dönemsellik ve tahakkuk ilkeleri gereği gelir ve kurumlar vergileri açısından da ait olduğu dönemin kazancıyla ilişkilendirilmesi gerekeceğinden, bu tutarın faturanın düzenlendiği dönemin kazancından da indirilmesi (gider veya maliyet olarak) de mümkün değildir. Açıklamalarımızı somutlaştırmak için örneğimize dönecek olursak, 2010 yılında gerçekleşmiş olan bir işleme ilişkin olarak, A A.Ş. tarafından 2012 yılında B A.Ş. adına fatura düzenlenmesi halinde, B A.Ş. nin bahse konu faturada yer alan KDV yi indirim KDV olarak veya 2012 hesap döneminin kurum kazancının tespiti sırasında gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alması mümkün değildir. Dolayısıyla mükelleflerin pratik bir yola (!) giderek, yukarıda aktarıldığı şekilde sonradan fatura düzenlemek suretiyle karşı taraftan KDV yi talep etmeleri ve 20 GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi. 21 GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi. VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK

9 karşı tarafın da bunu indirim olarak kullanması veya kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alması hatalı olacaktır. 5. SONUÇ Ticari hayatta sıklıkla rastlanılan olaylardan birisi de, işlemlere ilişkin fatura vb vesikaların işletmelere geç ulaşmasıdır. Makalemizde detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere, KDV Kanunu nun 29/3 üncü maddesinde yer alan açık hüküm, yüklenilen KDV nin indirimini vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılıyla sınırlamıştır. Bu itibarla, fatura vb vesikanın geç gelmesi nedeniyle, belgeye konu yüklenilen KDV nin vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmadan kanuni defterlere kaydında herhangi bir sakınca bulunmamakta, takvim yılı aşıldıktan sonra kanuni defterlere kaydı halinde ise indirim hakkı kaybedilmektedir. İndirim hakkı olmayan bahse konu KDV, yine KDV Kanunu nun 58 inci madde hükmü uyarınca gelir veya kurumlar vergileri açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkünken, burada da dönemsellik ve tahakkuk ilkelerine riayet edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Hal böyleyken, bazı mükelleflerin kendileri adına sonradan yapılan tarhiyatların etkilerini gidermek kastıyla yapılan tarhiyat dayanak gösterilerek sanki vergi yeni doğmuş gibi muhatap adına sonradan KDV li fatura düzenleyerek işlemlerin düzeltilmesi mümkün değildir. Yani kendisi adına fatura düzenlenen muhatabın, bahse konu KDV yi indirim mekanizmasına dahil etmesi mümkün olmadığı gibi, gelir ve kurumlar vergileri açısından düzenlendikleri dönemin kazancı içerisinde de gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alması kanuni değildir. KAYNAKÇA - Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu - Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, Ankara tarih ve KDVK-15/ sayılı Sirküler - Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu nun tarih ve E.1995/177, K.1997/67 sayılı Kararı - Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve B.07.1.GİB [ ]-827 sayılı özelgesi - Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi - Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi - Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi - Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi - Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının tarih ve B.07.1.GİB KDV sayılı özelgesi 62 VERGİ DÜNYASI, SAYI 377, OCAK 2013

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu 29/1- a maddesinde mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden,

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

İrsaliye ve Fatura Tarihinin Farklı Dönemlerde Olmasının Vergisel Etkileri

İrsaliye ve Fatura Tarihinin Farklı Dönemlerde Olmasının Vergisel Etkileri 1. Giriş İrsaliye ve Fatura Tarihinin Farklı Dönemlerde Olmasının Vergisel Etkileri Vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladığı olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun olgunlaşması ile

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş

Detaylı

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: ÖKC/PSF İLE BELGELENDİRDİĞİNİZ İŞLE İLGİLİ, GERÇEK BAZI HARCAMALAR KKEG OLABİLİR VE KDV Sİ İNDİRİLEMEYEBİLİR; KDV İADELERİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR..! Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101 Tarih: 27/11/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr E-Yaklaşım Ağustos 2014

Detaylı

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır.

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. BASIN YAYIN ORGANLARINCA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GİRİŞ M. Aykut KELECİOĞLU Gelirler Kontrolörü

Detaylı

CİRO PRİMİ FATURASININ ERTESİ YIL TARİHLİ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

CİRO PRİMİ FATURASININ ERTESİ YIL TARİHLİ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR CİRO PRİMİ FATURASININ ERTESİ YIL TARİHLİ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR www.muhasebetr.com sitesinde 13.08.2012 günü yayınlanmıştır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere ciro primi, alıcının

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU Özgür ÖZKAN 19 Yeşim KAYA** 20 Ali ÖZ 21 1.GİRİŞ İşletmeler, ticari kazancın elde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI YAPILMADAN DÜZENLENEN FATURALARA İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ

MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI YAPILMADAN DÜZENLENEN FATURALARA İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI YAPILMADAN DÜZENLENEN FATURALARA İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ 1. KONU Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun (KDVK) Vergiyi Doğuran Olay başlıklı 10 uncu maddesinde; Mal

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012

Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012 Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012 Konu: Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarında KDV uygulaması. Özet: Mali İdare, yurt dışından ithal edilen

Detaylı

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (IV): İndirim Uygulaması

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (IV): İndirim Uygulaması ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (IV): İndirim Uygulaması MEHMET ERKAN Yeminli Mali Müşavir E.Baş Hesap Uzmanı Özet ÖTV Kanunu nun 9. maddesinde, ÖTV mükellefi olanlar tarafından satın alınan mala ödenen ÖTV

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI Özelikle büyükşehirlerde arsa karşılığı inşaat işlerinde, hasılat paylaşımı yöntemi diğer yöntemlere

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bu yetkiye istinaden, belge düzenine ilişkin yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Bu yetkiye istinaden, belge düzenine ilişkin yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

SGK TARAFINDAN ÖZEL HASTANELERE EKSİK YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

SGK TARAFINDAN ÖZEL HASTANELERE EKSİK YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU SGK TARAFINDAN ÖZEL HASTANELERE EKSİK YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GİRİŞ: 5502 sayılı Yasa ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK gibi sosyal kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHINDA YENİ DÜZENLEME

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHINDA YENİ DÜZENLEME ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHINDA YENİ DÜZENLEME Sefer Adnan ATEŞ* 1- Giriş Özel Tüketim Vergisi mükellefleri tarafından, teslimi yapılan kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan, kayıt ve tescile tabi araçlarda

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Şartlı KDV Teşviklerinde Cezalı Olarak Ödenen KDV İndirilebilir mi? Zihni Kartal Maliye Bakanlığı I. GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda bazı vergi istisnaları belli şartlara bağlanarak sağlanmıştır.

Detaylı

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015 KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNUN İSPATI Yeni Tebliğ ile mükelleflere işlemlerinin gerçek ve doğru olduğunu delil

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 29.06.2015/126-1

Sirküler Rapor Mevzuat 29.06.2015/126-1 Sirküler Rapor Mevzuat 29.06.2015/126-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 3 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI Ayıplı mal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesinin birinci fıkrasında, Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

2-Dönem Sonunda KDV Yönünden Özellik Taşıyan

2-Dönem Sonunda KDV Yönünden Özellik Taşıyan Dönem Sonunda KDV Yönünden Özellik Taşıyan Hususlar FERHAT DEMİRTAŞ Eski Hesap Uzmanı Özet Muamele vergileri arasında yer alan Katma Değer Vergisi, harcamaların vergilendirilmesi alanında günümüzde ulaşılmış

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Mali Tatil ve Süreleri Hk. (01.07.2015-20.07.2015 Tarihleri arası) ÖZET Muhasebenin tanımından hareketle; işletmelerde para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemler muhasebenin

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır.

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır. YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş.) Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 Konu: OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı