Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN June December 2005 Vol:IX, No:1 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN 1302 0013 June December 2005 Vol:IX, No:1 2"

Transkript

1

2

3 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Journal of The Faculty of Law of Gazi University Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN June December 2005 Vol:IX, No:1 2 Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Yrd.Doç.Dr. Mertol CAN Yrd.Doç.Dr. Refik KORKUSUZ Yrd.Doç.Dr.Köksal KOCAĞA Dr.Hasan AYRANCI Arş.Gör. Abdulkerim YILDIRIM Dr.Adnan Değnekli Prof.Dr.Bahtiyar AKYILMAZ Prof. Dr. Gül AKYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR Yrd.Doç.Dr. Cemil KAYA Münci ÇAKMAK Bülent ULAŞ Gayrimenkul Sertifikaları Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu na Göre Karayoluyla Yapılan Taşımaların Tabi Olduğu Hukukî Esaslar Vardiyalı (Postalar Halinde) Çalışma Ve Türk İş Hukuku ndaki Düzenlemesi Mirascılık Belgesi Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Olması İlkesi Ve Cari Hesaba Kefalet Mesafe Satımı ile Mesafeli Satım Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Bonoda Bedel Kaydının Ve Talilin (Bedel Kaydının Aksini İddia Etmenin) İspat Yüküne Etkisi Sosyal Risk İlkesi ve Uygulama Alanı Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi İle İlgili Düzenlemeler Ve Tanzimat Fermanı nın İlanından Sonra Kölelik Müessesesi 2004 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Değerlendirme Türk İdare Hukukunda İcrai Olmayan İdari İşlemler İdare Hukuku ve İnternet Anayasa Mahkemesi Üyeliği BASKI Nisan 2005

4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sahibi : Prof. Dr. Kadir YAMAÇ Editor : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Yayın Kurulu : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Prof. Dr. Hasan TUNÇ Yrd.Doç. Dr. Alim TAŞKIN Yayın Yönetmeni : Prof. Dr. Atilla ÖZER Bu dergi yılda iki defa yayınlanır Journal of The Faculty of Law of Gazi University Owner : Prof. Dr. Kadir YAMAÇ Editor : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Editorial Board : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Prof. Dr. Hasan TUNÇ Yrd.Doç. Dr. Alim TAŞKIN Publishing Manager: Prof. Dr. Atilla ÖZER This Journal published two times a year GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 10.Cadde, 81.Sokak No: Emek/ANKARA, TÜRKİYE GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ OLUP, HAKEM RAPORU ALINMADAN HİÇBİR MAKALE YAYINI YAPILMAMAKTADIR YILINDAN İTİBAREN 9 YILDIR 2005 YILINA KADAR 9 CİLT VE 18 SAYI OLARAK YAYIMLANMIŞTIR. HAKEM HEYETİMİZ ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERİN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PROFESÖR VE DOÇENTLERDEN SEÇİLMEKTEDİR.

5 İÇİNDEKİLER ÖZEL HUKUK Gayrimenkul Sertifikaları Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu na Göre Yrd.Doç.Dr. Mertol CAN Karayoluyla Yapılan Taşımaların Tabi Olduğu Hukukî Esaslar Vardiyalı (Postalar Halinde) Çalışma Ve Türk Yrd.Doç.Dr. Refik KORKUSUZ İş Hukuku ndaki Düzenlemesi Mirascılık Belgesi Yrd.Doç.Dr.Köksal KOCAĞA Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Dr.Hasan AYRANCI Olması İlkesi Ve Cari Hesaba Kefalet Mesafe Satımı ile Mesafeli Satım Kavramları Arş.Gör. Abdulkerim YILDRIM Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Bonoda Bedel Kaydının Ve Talilin (Bedel Dr.Adnan Değnekli Kaydının Aksini İddia Etmenin) İspat Yüküne Etkisi KAMU HUKUKU Sosyal Risk İlkesi ve Uygulama Alanı Prof.Dr.Bahtiyar AKYILMAZ Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi İle Prof. Dr. Gül AKYILMAZ İlgili Düzenlemeler Ve Tanzimat Fermanı nın İlanından Sonra Kölelik Müessesesi 2004 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR Değerlendirme Türk İdare Hukukunda İcrai Olmayan İdari Yrd.Doç.Dr. Cemil KAYA İşlemler İdare Hukuku ve İnternet Münci ÇAKMAK Anayasa Mahkemesi Üyeliği Bülent ULAŞ

6

7 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal Özet Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değeri eşit, hamiline yazılı menkul kıymettir. Kurul VDMK. lerin zorunlu unsurlarını belirleyerek asgari şekil şartlarını hüküm altına almış ve ayrıca çıkarabilecek ihraççıların niteliklerini, banka garantisine ilişkin hususları, garanti sözleşmesini, cezai şartları ve kurul kaydına alınmasına ilişkin esasları da ilgili tebliğde ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Anahtar Kelimeler Menkul Kıymetler, Gayrimenkul sertifikaları Summary Key words Securities, Certificate of real estate I. GENEL ESASLAR * Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

8 Sermaye Piyasası Kanunu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet adi altında belgelerin çıkarılabileceğini hükme bağlamakla birlikte, bu kavramı açıklamamış, ancak kanun metninde söz konusu evrakın menkul kıymet özelliğine değinerek, alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilebileceği belirtilmiştir (SPK.m.13A.) Kanun ayrıca bu menkul kıymetlerle ilgili olarak, ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösterilebilecek alacak ve varlık türleri, ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, niteliklerinin Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Kurul da Seri.III, No:14 sayılı tebliğ ve bu tebliğ değişiklikleriyle Kanunun verdiği düzenleme görevini yerine getirmiştir. Kanun gerekçesinde bu düzenlemelerin Kurula bırakılma sebebi olarak, günün şartlarına uygun düzenlemeler yapılabilmesi gösterilmiştir. Diğer taraftan VDMK. lerdeki teminat unsuru göz önüne alınarak bu sermaye piyasası aracının ihracında, SPK.m.13 deki diğer sermaye piyasası araçları için öngörülen limitlerin de uygulanmayacağı, dolayısıyla limitlerin Kurulca belirleneceği hükme bağlanmıştır. SPK.m.13A hükmü esas itibariyle VDMK. lerin alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek çıkarılabileceğinden bahsetmektedir. Ancak Kurul VDMK. adi altında sadece alacaklar karşılık gösterilerek çıkarılabilecek menkul kıymetleri düzenlemiştir. Oysa gayrimenkul sertifikaları da SPK.m.13 hükmünde söz konusu edilen varlığa dayalı menkul kıymet türüdür. Sadece alacaklar karşılık gösterilerek çıkarılan menkul kıymetlere varlığa dayalı menkul kıymet adini vermek doğru görülmemekte ve kavram kargaşalığına sebep olmaktadır. A. GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değeri eşit, hamiline yazılı menkul kıymettir. (Seri:III, No:19, m.3). Bu tanımda söz konusu edilen gayrimenkul projesi de, sertifika ihracı ile finansmanı planlanan konut veya işyerlerinin projesini ifade etmektedir (Seri:III, No:19, m.2). B. İHRAÇÇININ NİTELİKLERİ İhraçcılar belirli bir gayrimenkul projesini gerçekleştirmeyi üstlenen ve gayrimenkul sertifikasının içerdiği edimleri yerine getirmekle yükümlü olan anonim ortaklıklardır (Seri:III, No:19, m.2). Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ortaklıkların;

9 a) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu olacak projeye eşdeğer büyüklükteki en az bir projeyi, sözleşmesi ve teknik şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde tamamlamış olması, b) Üstlendiği gayrimenkul projesini gerçekleştirebilecek mesleki ve teknik donanıma sahip olduğunu belgelendirmesi şarttır. (Seri:III, No:19, m.4) C. ZORUNLU UNSURLAR Gayrimenkul sertifikalarının metinlerinde aşağıda belirtilen unsurların bulunması zorunludur. (Seri:III, No:19, m.5) a) Gayrimenkul sertifikası ibaresi, b) İhraççının unvanı, c) Sertifikanın nominal değeri, d) Sertifikaya konu gayrimenkulün pafta, ada, parsel numarası, metrekaresi ve diğer nitelikleri, e) Sertifika sahiplerinin asli edimin yerine getirilmesini talep edecekleri tarihler ve bu edimin yerine getirilme süresi, f) Tali edim ve yerine getirilme süresi, g) Cezai şartlar ve yerine getirilme süresi, h) Sertifika sahibinin ödemekle yükümlü olacağı vergi, resim, harçlar ile şerefiye gibi giderler hakkında bilgi, ı) İhraççının edimlerinin yerine getirilmesinin banka tarafından garanti edildiği. D. GARANTİ İhraççının edimlerinin ve belirlenen cezai şartların bir banka tarafından garanti edilmesi zorunludur. Bankanın ihraççı lehine vereceği garantiler için şekli ve projeye göre miktarı Kurul'ca belirlenecek, kurul'a hitaben düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu'nun Kurul'a verilmesi gereklidir. Kurul, Banka'nın mali durumu hakkında Hazine Müsteşarlığı'ndan görüş isteyebilir. (Seri:III, No:19, m.6) E. SÖZLEŞME İhraççı ile Banka arasında, yapılacak sözleşmenin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi zorunludur (Seri:III, No:19, m.7): a) Tapu kaydına göre gayrimenkul projesinin yeri, vasıfları ve gerçekleşme aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi, b) Gayrimenkul projesinin tamamlanmasından sonra asli edimin yerine getirilme esasları, c) Tali edimlerin niteliği ve uygulanma esasları, d) Projenin gerçekleşememesi ve gecikmesi halleri için öngörülen cezai şartların niteliği ve uygulama esasları,

10 e) Gayrimenkul projesinin bedeli, başlangıç ve bitiş tarihi, f) İhraçla ilgili tüm ödenecek vergi, resim ve harçların ödeme şekli ve esasları, g) Sertifika ihracından toplanan paranın ihraççıya ödeme şekli, h) Çıkarılacak sertifikaların toplam nominal değeri, ı) Satış süresi sonunda satılamayan sertifikaların Banka tarafından satın alınacağı veya iptal edileceğine ilişkin hüküm, i) Projenin gerçekleştirilememesi halinde kusurlu olan tarafın sorumluluğuna ilişkin hükümler, j) İhraççının edimlerinin ve belirlenen cezai şartın Banka tarafından garanti edildiği, Sözleşmeye ayrıca, ön proje ve buna göre inşa edilecek bağımsız bölümler ile projede yer alan gayrimenkullerin bağımsız bölümleri ile bu bölümlerin alınabilmesi için gerekli sertifika sayısını belirtilen ayrıntılı bir liste eklenecektir. II. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARININ KURUL KAYDINA ALINMASIN İLİŞKİN ESASLAR A. KAYDA ALINMA İÇİN KURUL'A BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ihraççılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle Kurul'a başvururlar: (Seri:III, No:19, m.8) a) Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ortaklığın esas sözleşmesi, b) Sertifikaya konu olan gayrimenkul projesinin inşa edileceği alanın tapu senedi örneği, c) Sertifikaya konu olan gayrimenkul projesinin inşaat ruhsatı, d) Bu Tebliğ'in 7. maddesinde yer alan sözleşmenin onaylı bir örneği, e) Bu Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen ihraççının yeterliliğini tevsik edici belgeler, f) Ön projeler, g) Bağımsız bölümlerin listesi ve asli edimi talep edecek sertifika sahiplerine dağıtım esasları, h) Bu Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen teminat mektubu, ı) İzahname ve sirküler örneği, i) Gayrimenkul sertifikasının bir örneği, j) Varsa aracılık yüklenim sözleşmesi, k) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler. Kurul, bedeli ihraççı tarafından ödenmek üzere, gayrimenkul projesine ilişkin konularda ekspertiz şirketlerinden görüş alır.

11 B. KURUL KAYDI Gayrimenkul sertifikalarının Kurul kaydına alınması zorunludur. Kurul yapılan başvuruları, izahname ve sirküler, ihraçcı, banka ve halka arz olunacak sertifikalarla ilgili, mevzuatın öngördüğü ve gerekli görülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak, kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler ve sertifikaları kayda alır. Kurul, incelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek, başvuru konusu sertifikaların Kurul kaydına alınmasından imtina edebilir. Kurul kaydına alınma, halka arz edilen sertifikaların ve ilgili kuruluşların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Kanun'un 6'ncı maddesinde belirtilen halka arzla ilgili izahname ve sirküler ile yapılan tüm ilan, reklam ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz. Kurul, Kanun'un 22/B maddesi uyarınca, halka arz edilen gayrimenkul sertifikalarının satışına müdahale ederek satış işlemlerini geçici olarak durdurabilir. (Seri:III, No:19, m. 9) C. Başvuru Noksanlıkları Kurul'a yapılan başvurulara eklenecek belgelerin noksansız olarak tevdii gerekir. Kurul tarafından belirlenecek bir sürede noksanlıkların tamamlanmaması halinde, başvuru Kanun gereği düşer. Başvurular en çok 30 gün içinde sonuçlandırılır, eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler, 30 günlük sürenin hesabında dikkate alınmaz. İzahname ve sirkülerdeki değişiklikler de aynı hükümlere tabiidir. (Seri:III, No:19, m.10) D. İzahname ve Sirküler Düzenleme Esasları ve Halka Açıklanan Konulardaki Değişiklikler Halka arz yoluyla satılacak sertifikaların Kurul kaydına alınmasından sonra ihraççı, Kurulca onaylanmış izahnameyi kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Siciline tescil ile TTSG'nde ilan ettirir. Izahnamenin tescil tarihinden en geç bir hafta içinde ise, halkın sertifikaları satın almaya davet edilmesi amacıyla, Türkiye çapında yayım yapan gazete veya gazetelerde sirküler ilan ettirilir. İzahname ve sirkülerdeki değişiklikler de aynı hükümlere tabidir.(seri:iii, No:19, m.11)

12 E. İLAN VE REKLAMLAR Sertifikaların halka arzı dolayısıyla, bu sertifikaları, ihraçcıyı ve bankayı tanıtmak ve satışı teşvik etmek amacıyla yapılacak ilan ve reklamların metinleri, yayım tarihinden en az 10 gün önce Kurul'a sunulur. Ilan, reklam ve her türlü açıklamalarda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilere aykırı düşecek herhangi birbilgiye yer verilemez. Kurul gerekli gördüğünde, metinlerde değişiklik yapılmasını ilgililerden isteyebilir. Kurulca istenen değişiklikler yapılmadan metinler yayımlanamaz. Sözkonusu metinlerde, halka arza ilişkin izahnamenin temin edileceği yerler ile tasarruf sahipleri için yayımlanacak sirkülerin ilan edildiği gazeteler ve tarihleri belirtilir. Sirküler yayımlanmadan ilan ve reklama başlanmaz. Gazeteler yoluyla yayım yapılmak istendiği takdirde, yapılacak ilk ilan ve reklamların sirkülerle aynı gazetelerde ve aynı tarihlerde yayımlanması zorunludur. Bu uygulamada, ilan ve reklamlar sirkülerden daha büyük ebatta yayımlanamaz. Izleyen günlerde ise, sirkülerin ilk yayımlandığı gazetelerin tarihlerini belirtmek ve ilk reklam ve ilanın ebadını aşmamak şartıyla ilan ve reklama devam edilebilir. Bunlara ilişkin gazetelerin birer nüshası ilk yayımı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderilir. (Seri:III, No:19, m.12) III. İhraçtan Toplanan Paranın Kullanım Şekli Sertifika ihracı karşılığında elde edilen para banka tarafından açılan özel bir hesapta toplanır ve bu para vekilin özen borcu çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek şekilde ihraççı adına değerlendirilir. Banka tarafından ihraççıya anapara ve gelirin aktarılması bu Tebliğ'in 7. maddesine belirtilen sözleşmede yer alan esaslara göre gerçekleştirilir. (Seri:III, No:19, m.13) IV. Edimlerin Kullanılması Asli edim, gayrimenkul sertifikasında belirtilen sürede mülkiyetin gayrimenkul sertifikası sahibine geçirilmesi yükümlülüğünü, tali edim ise asli edimin yerine getirilmesini belirlenen süreler içerisinde talep etmeyen sertifika sahiplerine, anapara ve izahnamede belirtilen oranlarda faiz ödenmesini veya gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılarak sertifika sahiplerine dağıtılmasını ifade eder (Seri:III, No:19, m.2). Asli edimi kullanmak isteyen sertifika sahipleri, sertifikada belirtilen tarihlerde almak istedikleri bağımsız bölümün gerektirdiği sayıda sertifika ibraz etmek; ihraçcı ise, belirtilen sürede gayrimenkulün mülkiyetinin tesisini ve teslimini yapmak zorundadır. Birden fazla kişi yeterli sayıda sertifikayı ibraz ederek müşterek mülkiyet esasları çerçevesinde asli edimin yapılmasını talep edebilir.

13 Asli edimin yerine getirilmesi için, belirlenen süre içerisinde başvurmayan veya yeterli sayıda sertifika toplayamayan sertifika sahipleri tali edimin yerine getirilmesi amacıyla sertifikada belirtilen sürede başvuruda bulunurlar. Ihraçcı tali edimi belirlenen süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. (Seri:III, No:19, m.14) V. CEZAİ ŞART Cezai şart, sertifikaya konu olan projenin gerçekleştirilememesi veya tamamlanmasının gecikmesi halinde yerine getirilmesi taahhüt edilen yükümlülükleri ifade eder (Seri:III, No:19, m.2) ve projenin gecikmesi veya gerçekleşmemesine ilişkin olarak farklı hükümlere tabidir. A. PROJENİN GECİKMESİ VE CEZAİ ŞARTI Gayrimenkul projesinin belirlenen sürede tamamlanamayıp gecikeceğinin anlaşılması halinde sözkonusu durum, Banka veya ihraçcı tarafından en geç 5 işgünü içinde Kurul'a bildirilerek ek süre talep edilir ve Kurul bu talebi 1 hafta içinde sonuçlandırır. Ek sürenin verilmesi durumunda, sirkülerin yayımlanmış olduğu gazetelerde yapılacak ilanlarla, verilen ek süre, rayiç bedel ve cezai şartların uygulanma esasları sertifika sahiplerine duyurulur. Bu duyurunun yapılmasından itibaren 30 gün içinde isteyen sertifika sahipleri, sertifikalarını bankaya iade ederek öngörülen cezai şartı talep edebilirler. Bu cezai şartın tutarı, her bir sertifika için, gecikme durumunun otaya çıktığı tarih itibariyle gayrimenkul projesinin ekspertiz şirketlerince belirlenen ve Kurulca onaylanan toplam rayiç bedeline göre hesaplanan sertifikanın rayiç bedelinden az olamaz. Belirlenen ek süre sonunda edimlerin yerine getirilmesini isteyen sertifika sahipleri için öngörülen cezai şart ise, temerrüt tarihindeki mevduatı en yüksek 5 bankanın uyguladığı gecikme süresine uygun mevduat faiz oranlarının ortalaması dikkate alınarak sertifikanın rayiç değeri üzerinden hesaplanır. (Seri:III, No:19, m.15) B. PROJENİN GERÇEKLEŞMEMESİ VE CEZAİ ŞARTI Gayrimenkul projesinin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi durumunda en geç 5 işgünü içinde Kurul'a bilgi verilir ve projenin gerçekleşmemesi hali için öngörülmüş olan cezai şart hükümler uygulanır. Bu durumda, tüm sertifika sahiplerine ödenmesi gereken cezai şartın tutarı, her bir sertifika için gerçekleşememe durumunun ortaya çıktığı tarih itibariyle gayrimenkul projesinin ekspertiz şirketlerince belirlenen ve Kurulca onaylanan toplam rayiç bedeline göre hesaplanan sertifikanın rayiç bedelinden az olamaz. (Seri:III, No:19, m.16)

14 VI. Satış Sonuçlarının Kurul'a Bildirilmesi Sertifikaların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde Banka; a) İzahnamenin yayımlandığı TTSG ve sirkülerin ilan edildiği gazetelerin birer nüshasını, b) Satış sonuçlarını gösteren bilgileri, c) Satış süresi sonunda satılamayan sertifikaların iptal edilmesi halinde bunların noter önünde iptal edildiğini gösterir belgeyi, Kurul'a göndermekle yükümlüdür. (Seri:III, No:19, m.17) VII. Borsa Kotasyonu Sertifikaların, satış süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde kota alınmasını teminen gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurul'a başvurulur. Bu belgenin alınmasını izleyen en geç 15 gün içinde sertifikaların kote edilmesi isteği ile menkul kıymetler borsasına müracaat edilir. (Seri:III, No:19, m.18) VIII. Gayrimenkul Sertifikalarının Basılacağı Kâğıtlar Sertifikaların basımında filigranlı ve silinti, kazıntı ve tahrifata karşı hassasiyeti olan kâğıtların kullanılması zorunludur. (Seri:III, No:19, m.19) IX. Ücret Kurulca kayda alınan sertifikaların ihraç değerinin % 0,3'ü oranındaki ücret, Kanun'un 28'nci maddesi uyarınca T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi'nde Kurul adına açılan no'lu fon hesabına peşin olarak yatırılır. (Seri:III, No:19, m.20) X. Kurul Denetimi ve Bilgi Verme Banka, sertifikaların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç aylık dönemler itibarı ile projenin gelişimi ve banka tarafından proje için ödenen fon hakkında Kurul'a bilgi vermekle yükümlüdür. Kurul, banka ve ihraçcının bu sertifikalara ilişkin hesap ve işlemlerini Kanun uyarınca denetler ve bu kuruluşlardan sertifikaların izlenmesine dair her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. (Seri:III, No:19, m.21)

15 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET Yrd. Doç. Dr. Mertol CAN 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ona istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerinin incelendiği bu makalede, bu yeni hükümlerin müsbet ve menfi yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi SUMMARY In this essay having been examined the provisions of Carriage by Road Act numbered 4925 and Carriage by Road Regulation which based on this Act was tried to be brought into public view the positive and negative aspects of these new provisions. Key Words Transporting / Carriage, Transport on Road / Carriage on Road, Transportation Business, Transportation Firm.

16 1. GİRİŞ I. TAŞIMACILIK FAALİYETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı muhtelif nakil vasıtaları, bir zamanlar aşılması mümkün olmayan topraklar ve denizleri, insanları birbirlerinden ayıran doğal sınırlar olmaktan çıkararak dünyanın farklı coğrafik bölgelerinde bulunan ve değişik kültürlere mensup toplumlarını birbirleriyle tanıştırmıştır. Her geçen gün beşerî ihtiyaçların da çeşitlilik kazanarak artması, yeni kaynakların sağlanmasına yönelik keşifler dışında farklı ülkelerin toplumlarını karşı karşıya getiren savaşlara dahi sebep olmuştur. Ancak, millî hukuk kurallarının yanında yeryüzünün genelinde de bir düzenin tesisine matûf hukuk kurallarının oluşması, sulh içindeki ilişkileri de beraberinde getirmiş ve milletlerarası nitelikteki beşerî ilişkilerin sayısı da giderek artmaya başlamıştır. Muhtelif malların ve bu arada insanların bir yerden başka bir yere nakledilmesine matûf ilişkilerin sayısının giderek artmasına sebep olan bu gelişim süreci ise, artık sosyal hayatın işleyişinde ayrı bir önemi haiz olan ve bazen «ulaştırma» bazen «taşımacılık» gibi üst kavramlarla ifade olunan ilişkiler bütününü ortaya çıkarmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki; tüm yer değiştirme faaliyetleri dışında en azından ülkemizdeki kamusal örgütlenmesi bakımından, muhabere (iletişim ve haberleşme) faaliyetlerini de kapsayan ulaştırma; sadece insanların ve malların yer değiştirmesine (taşınmasına) ilişkin faaliyetleri ifade eden taşımacılığa nazaran daha genel kapsamlıdır 1. II. TAŞIMA TÜRLERİ A. TAŞIMANIN YAPILDIĞI ORTAMA GÖRE Taşıma faaliyetleri, yapıldıkları ortama göre «kara taşımaları», «deniz taşımaları», «iç su taşımaları» ve «hava taşımaları» olmak üzere dörde ayrılabilir 2. Ancak, hemen belirtelim ki; nehir, göl gibi «iç sularda yapılan taşımalar», aslında yapılan faaliyetin icra olunduğu ortamın ve onun için kullanılan vasıtanın özelliklerine nazaran daha ziyade deniz taşımalarına benzeseler de, genellikle tabi olacakları hukukî rejim bakımından kara taşımaları içerisinde mütalâa olunur 3. Bu arada ayrıca, kara taşımalarının taşımanın karayolu veya demiryolu ile yapılmasına göre de 1 * Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Gerçekten, t.li ve 3348 s.lı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun un mezkûr bakanlığın görevlerinin tasrih edildiği 2 inci maddesine baktığımızda, ona haberleşme iş ve hizmetleri dolayısıyla da bazı görevler verildiğini görmekteyiz. 2 ARKAN, S.: Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara 1982, (Bundan sonra Taşıyıcının Sorumluluğu şeklinde zikrolunacaktır.), sh. 1.

17 «karayolu taşımaları» ve «demiryolu taşımaları» olmak üzere iki ayrı alt türe ayrılması mümkündür 4. Bu tasnif dolayısıyla kombine taşıma tabir olunan taşımaların hususiyetine işaret edilmesinde de fayda vardır. Zira bu taşıma türünde taşımanın tamamlanması kara, deniz, iç su veya hava taşımalarından bazılarının birlikte yapılmasını gerektirir 5. B. TAŞIMANIN KONUSUNU OLUŞTURAN ŞEYE GÖRE Taşımalar, konusuna; bir başka deyişle neyin taşındığına göre ikiye ayrılır. Eğer, taşımanın konusunu oluşturan şey, sadece nakil vasıtasına konulan eşyadan ibaretse; «eşya» taşımadan bahsedilir. Taşımaların konusunu, «insan» da teşkil edebilir ve bir nakil vasıtasıyla taşınan insanlar, o nakil vasıtasının işletilmesinde rol alanlar hariç; «yolcu» terimi ile ifade olunur 6. Taşımanın konusu; sadece eşyanın veya insanın taşınmasından ibaret olabileceği gibi; hem eşyanın, hem de insanın birlikte taşımanın konusunu oluşturması mümkündür. Tek başına taşımanın konusunu oluşturan eşya, lisanımızda «yük» terimi ile ifade olunur 7. Yolcu sayılan kişilere ait olan ve belli sınırlar dahilinde vasıtaya kabul edilen eşyanın ifadesinde ise «bagaj» teriminin kullanıldığını görmekteyiz 8. C. TAŞIMANIN AMACINA GÖRE Taşımaların yapılma amacı; özellikle onların tabi olacağı hukukî esasların belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu noktada, taşıma faaliyetleri yapılma amacına göre ilk olarak özel amaçlı veya kamusal amaçlı 3 KALPSÜZ, T.: Deniz Ticareti Hukuku, C. I, Giriş Gemi, Ankara 1971, sh. 79.; ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 4. Belirtelim ki, iç su taşımalarının yaygın olarak ve sıklıkla yapıldığı bazı ülkelerde bu taşıma türünün de müstakilen düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Meselâ, Almanya da Binnenschiffahrtgesetzt bu amaçla tedvin olunmuştur. 4 ARKAN, kara taşımalarını demiryoluyla yapılan kara taşımaları ve diğer kara taşımaları olarak ikiye ayırmıştır. Bkz.: ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 1 ve 2. Yolcu kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için ise bkz.: ÜLGEN, H.: Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul 1987, sh. 48 vd. ile 68 vd.; CAN, M.: Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara 2001, sh.25 vd. 7 «Eşya»; «mal»; «yük» ve «emtia» terimlerinin taşıma hukuku bakımından değerlendirilmesi hakkında bkz.: ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 1 ve 2, dn. (1).; DOĞANAY, İ.: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. 2, (m ), Ankara 1981, sh. 1715, dn. (606). 8 Bagaj kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: ÜLGEN, H.: age, sh. 48 vd.; ARKAN, S.: Yolcu Taşımalarında Karşılaşılan Bazı Hukukî Sorunlar Üzerinde Düşünceler, BATİDER, Haziran 1983, C. XII, S. 1, (sh ), sh. 21.; CAN, M.: age., sh. 41 vd.

18 taşımalar olmak üzere iki ana grupta toplanabilir 9. Ayrıca, taşımanın iktisadî amaçlı olup olmaması da onun tabi olacağı hukukî esasların tayininde rol oynar. III. TAŞIMA HUKUKU VE ONA TABİ OLAN İLİŞKİLER Her beşerî ilişki gibi; ulaştırma veya taşımacılık kavramları içerisinde mütalâa olunan ilişkilerin de bir hukukî veçhesi mevcuttur. Bu vakıadan hareketle, ulaştırma veya taşımacılık kavramlarına dahil olan ilişkileri düzenleyen kuralları «ulaştırma hukuku» veya «taşıma hukuku» gibi üst başlıklar altında toplayabiliriz. Taşıma hukuku, «en geniş manada» nakil vasıtalarının kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan veya nakil vasıtalarının kullanılmasını gerektiren ilişkilerden, insanların ve malların taşınmasına ilişkin olanları tanzim eden kurallar bütününü ifade eder. IV. TAŞIMA HUKUKUNUN TASNİFİ Taşıma hukukunun kuralları ile tanzim olunan ilişkilerin çeşitliliği karşısında; diğer bazı hukuk branşlarında yapıldığı gibi onun da değişik kriterlere nazaran ve pragmatik açıdan da değerlendirilebilecek tasniflere tabi tutulmasında fayda vardır. Taşıma hukukunun; «taşıma işinin konusunu oluşturan şey»; «taşıma işinde kullanılan vasıtanın türü»; «taşıma ilişkisine taraf olan kişilerin başta tabiiyetleri olmak üzere belli nitelikleri»; «taşıma ilişkisini tanzim eden kuralın özel hukuk veya kamu hukuku karakterli olup olmadığı» gibi kriterler dahilinde bazı tasniflere tabi tutulması mümkündür. Ancak, taşıma hukuku hakkından yapılan tasnifler içerisinde çok genel nitelikte olmasına karşılık belki de bazı hukukî ilişkilerin sistematize edilmesi açısından en gerekli olanı «taşımanın yapıldığı ortama göre» taşıma hukukunun tasnifidir 10. Nitekim; anılan tasnifte esas alınan ve bu çalışmanın sınırlarının çizilmesinde de bir yerde muhtaç olduğumuz «taşımanın yapıldığı ortam» kriteri, taşıma hukukuna dahil bir çok kuralın hazırlanmasında da dikkate alınmıştır. Taşımanın yapıldığı ortama göre taşıma hukuku, «kara taşıma hukuku»; «deniz taşıma hukuku» ve «hava taşıma hukuku» olmak üzere üçe ayrılır 11. Anılan tasnifte yer alan kara taşıma hukukunun ise, 9 Taşımanın amacı; taşıma vasıtasının tabi olacağı hukukî rejim bakımından da önem arzedebilir. Meselâ, bir kamu hizmetinin ifasına tahsis edilen veya fiilen bu amaç için kullanılan gemiler, devlet gemisi vasfını haiz olur. Ayrıntılı bilgi için bkz.: KALPSÜZ, T.: age., sh. 103 vd. 10 ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh Belirtelim ki; iç su taşımalarını kara taşıması ile ilgili hukukî esaslara tabi kılan hükümler veya görüşler bir kenara bırakılacak olursa; bu tasnife dördüncü bir kategori olarak iç su taşıma hukukunu da ekleyebiliriz.

19 taşımanın karayoluyla veya demiryoluyla yapılmasına göre kendi içerisinde ikiye ayrılması kabildir. Nitekim, bir çok yabancı hukuk düzeninde olduğu gibi Türk Hukukunda da karayoluyla yapılan taşıma işleri ile demiryoluyla yapılan taşıma işlerinin müstakilen düzenlenmesinin tercih edildiğini görmekteyiz 12. V. KARAYOLUYLA TAŞIMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI A. MİLLETLERARASI HUKUK BAKIMINDAN Özellikle milletlerarası ticaretin gelişmesi ile farklı ülkeler arasında yapılan karayolu taşımalarının sayısının artması; bu nitelikteki taşımaların da bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu vakıa, farklı ülkeler arasında yapılan; bazen de taşımanın başladığı devlet ülkesi ile varma yerinin bulunduğu devlet ülkesi dışında başka devletlere ait karayollarından da geçilmesinin zarurî olduğu taşımalar (transit taşımalar) 13 hakkında muhtelif milletlerarası «çok taraflı» veya «iki taraflı» sözleşmenin akdolunmasına neden olmuştur. Güçlü bir karayolu taşıma filosuna sahip olması dışında bir çok ülkeyi birbirine bağlayan bir coğrafya da bulunması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de çok taraflı anlaşmaların bir kısmına taraf olmasına veya onlara sonradan katılmasına ve bir çok devletle de iki taraflı karayolu taşımacılığı hakkında anlaşma akdetmesine neden olmuştur. Karayoluyla yapılan taşımalara ilişkin hükümleri muhtevi çok taraflı milletlerarası sözleşmelerden bazıları şunlardır: - Özel Karayolu Araçlarının Geçici İthali Konusunda Gümrük Konvansiyonu (4 Haziran 1954) - Ticari Karayolu Araçlarının Geçici İthali Konusunda Gümrük Konvansiyonu ( 8 Mayıs 1956) - Karayolundan Eşyanın Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (19 Mayıs 1956) - Tehlikeli Maddelerin Karayolundan Uluslararası Nakline Dair Avrupa Anlaşması (30 Eylül 1957) 12 Demiryolu ile yapılan taşımalara uygulanacak olan millî ve milletlerarası hukuk kuralları hakkında bkz.: ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 9, dn. (22).; ARKAN, S.: Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları, Ankara 1987.; ZEYNELOĞLU, A.: Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara 1980, 107 vd. 13 Ülkemizin transit taşımacılık bakımından bulunduğu konum hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: ÖZDEN, Y.: Türkiyenin Coğrafî Konumu ve Karayollarının Transit Taşımalardaki Rolü ve Önemi, Milletlerarası Karayolu Taşımacılığı ve Türkiye Semineri, (Tebliğler-Tartışmalar), (sh. 5-24), Ankara 1976, sh. 7 vd.

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KONUT FİNANSMANI FONLARINA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 34)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KONUT FİNANSMANI FONLARINA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 34) 4 Ağustos 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26603 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KONUT FİNANSMANI FONLARINA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 34)

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri*

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* HAKEMLİ Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Zirve

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) 5291 SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2499 Kabul Tarihi : 28/7/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1981 Sayı : 17416 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 356 Bu Kanun ile

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.FIRAT ÖZTAN HAZIRLAYAN AYŞEGÜL GİZEM KARGI ANKARA 2011 iii ÖZET CMR SİGORTASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU

KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU KARAYOLU İLE YAPILAN EŞYA TAŞIMLARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN GEÇ TESLİMİNDEN SORUMLULUĞU GİRİŞ Dünya coğrafyasına etkisi bakımından 20.yüzyılın en önemli iki siyasi olayı hiç kuşku yok ki II.Dünya Savaşı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Konu ve Amaç MADDE 1 - Bu Kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici Devirler 1857 MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞME SERBESTLİĞİ I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ VE HALKA ARZI

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞME SERBESTLİĞİ I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ VE HALKA ARZI SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞME SERBESTLİĞİ Doç. Dr. Oğuz Kürşat Ünal I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ VE HALKA ARZI Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasında ihraç, sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

SERMAYE PİYASASI HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2940 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1896 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Kürşat GÖKTÜRK (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Mehmet ÖZDAMAR (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Hayrettin

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ. A. Genel Olarak 4 B. Şartlı Esas Sermaye Sisteminin Uygulanabileceği Durumlar 5

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ. A. Genel Olarak 4 B. Şartlı Esas Sermaye Sisteminin Uygulanabileceği Durumlar 5 KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ I ESAS SERMAYE SİSTEMİ 3 A. Esas Sermaye 3 B. Esas Sermaye(Sabit Sermaye) Sistemi 3 C. Esas Sermaye Sisteminin Sakıncaları 4 II ŞARTA BAĞLI ESAS SERMAYE SİSTEMİ 4 A. Genel Olarak

Detaylı