MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu"

Transkript

1 Modlife da gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþ baþladý Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve iþadamý Ömer Kadife'ye ait olan Modlife da her yýl gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþlar büyük ilgi görüyor. Zengin klasik ve modern aydýnlatma çeþitlerinden, salon, oturma odasý ve mutfak mobilya takýmlarýna ve büyük þehirlerde ve AVM'lerde bulunabilen obje ve hediyelik eþya ve zengin çeþitli ürünlere kadar sahip maðazalarýnda gelenekselleþen indirime baþladýklarýný ifade eden Ömer Kadife, "Saðolsunlar müþterilerimiz bu geleneksel indirimi her yýl bekler oldular... 2 DE "Bir Þubat Evi" Çorum'da da sahnelenecek 02 ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Zeki Gül Çorum Belediyesi, 28 Þubat sürecinin insan ve toplum hayatýnda ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan "Bir Þubat Evi" konulu tiyatroyu Çorumlularla buluþturacak. Kara mizah tarzýndaki tiyatro oyunu 2 Þubat Pazartesi günü saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek. 10 DA 2019 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlasrý için giriþim MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu Akif Çaðatay Kýlýç Çorum 2019 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýna talip olacak. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Brezilya da yapýlmasýna kararý verilen Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýnýn Brezilya'nýn vazgeçmesinin ardýndan üç ilde Çorum, Amasya ve Samsun'da yapýlmasý için giriþimde bulundu...sayfa 10 Da Yeni Kamyon Garajý hizmette Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine açýldý.çorum'un en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Çevre Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi yanýnda hizmete açýldý. Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni garajý da Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iþletecek. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin... 2 DE Üniversitenin akademik yayýn performansý artýyor Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden biriside, Akademik Yayýn Performansý olarak da adlandýrýlan, öðretim elemanlarýnýn yapmýþ olduklarý bilimsel çalýþmalar sonucu ürettikleri uluslararasý yayýnlarýnýn sayýsýdýr. Söz konusu bu performans deðerleri belirlenirken, öðretim elemanlarýnýn Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararasý atýf indekslerinde basýlmýþ olan makale sayýlarý dikkate alýnýyor... 6 DA Rulet sanatseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 'Rulet' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak.kosta Kortidis'in yazdýðý ve Nesimi Kaygusuz'un yönettiði tek perdelik oyun 6 Þubat Cuma günün saat 20.00'da 7 Þubat Cumartesi günü ise ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda izleyicilerle buluþacak. 4 DE 9 DA R.Metin Alkan Belediye temizlik ekiplerinden Akkent'te Pazar mesaisi 90 yabancý öðrenci Çorum'da meslek eðitimi alacak Yabancý ülkelerden gelecek bir grup öðrenci Çorum'da meslek eðitim alacak.ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun basýn müþavirliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Salim Uslu'nun TÝKA'nýn yabancý ülkelerden getireceði Çorum'a 90 kiþilik öðrenci gurubuna Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarýn da meslek eðitimi verilmesi konusunda TÝKA Baþkaný Serdar Çam ile mutabakata varýldýðý ifade edilerek... Salim Uslu Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Büyük Otel'de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝ- AD Çorum Þubesi'nin yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu. Genel Kurula AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve MÜSÝAD üyeleri katýldý. Programda AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý'na seçilen eski MÜSÝAD Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na MÜSÝAD adýna iþadamý Mahmut Köksal tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilmesinden dolayý görevini devrettiðini açýklayan Bekiroðlu, "Bu bir yol ayrýmý deðil, bu birlik ve beraberliðimizi, kardeþliðimizi pekiþtiren bir bayrak deðiþimi" dedi. 7 DE Serdar Çam 2 DE Necati Gül NBÞ kotalarýnýn artýþý durdurulmalý Çýraklýk Eðitim'e kayýtlar 23 Þubat'a kadar uzatýldý Ahmet Köksal 7 DE Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül yaptýðý açýklamada Türkiye'de NBÞ kotalarýnýn artýrýlmasýnýn durdurulmasý ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Türkiye'de þeker teriminin genel olarak pancar þekeri ve niþasta bazlý þeker için, tatlandýrýcý ifadesi... 4 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Modlife da gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþ baþladý Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve iþadamý Ömer Kadife'ye ait olan Modlife da her yýl gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþlar büyük ilgi görüyor. Zengin klasik ve modern aydýnlatma çeþitlerinden, salon, oturma odasý ve mutfak mobilya takýmlarýna ve büyük þehirlerde Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT PAZARTESÝ 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ve AVM'lerde bulunabilen obje ve hediyelik eþya ve zengin çeþitli ürünlere kadar sahip maðazalarýnda gelenekselleþen indirime baþladýklarýný ifade eden Ömer Kadife, "Saðolsunlar müþterilerimiz bu geleneksel indirimi her yýl bekler oldular. Gelen talepler doðrultusunda bu yýlda yüzde 50 indirimli satýþ uygulamasýna baþladýk. Kaliteli ve garantili ürünlerimizi sürümden kazanma hedefli olarak müþteri memnuniyeti deðiþmez ilkemizle raðbet gören bu indirim uygulamasýný bir süre daha devam ettireceðiz" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Belediye temizlik ekiplerinden Akkent'te Pazar mesaisi Çýraklýk Eðitim Merkezi'nde kayýtlar 23 Þubat Pazartesi gününe kadar uzatýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'dan edinilen bilgiye göre merkeze kayýtlarýn 23 Þubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatýldýðý, ayrýca ustalýk ve kalfalýk belgeleri için sýnava girenlerin de sonuçlarýný 9 Þubat'tan itibaren öðrenebilecekler. Ayrýca kurum bünyesinde usta eðiticilik belgesi için kurslarýn da açýlacaðý öðrenilirken, geçici olarak bazý meslek dallarýnda verilen belgelerin kalýcý hale getirilmesi için Mesleki Eðitim Merkezi'ne baþvuru yapýlmasý gerektiðinin altý çizildi. Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Pazar mesaisini Akkent Mahallesinde geçirdiler. Temizlik ekipleri yol süpürme araçlarýyla Akkent Mahallesinde temizlik yaptýlar. Geçtiðimiz haftalarda yaðan kar nedeniyle çok miktarda kullanýlan tuz, karlarýn erimesi üzerine kuruyarak yollarda kirliliðe neden oluyordu. Belediye temizlik ekipleri de tatil olmasýna raðmen Pazar günü yol süpürme araçlarýyla tüm sokak ve caddelerini temizlediler. Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, tatil olmasýna raðmen mahallesinde geniþ kapsamlý temizlik yapan belediye personeline teþekkür etti. Güler, ayrýca belediyenin mahallesine yaptýðý hizmetlerden dolayý da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkürlerini iletti. Çýraklýk Eðitim'e kayýtlar 23 Þubat'a kadar uzatýldý YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin oðlu 1966 Çorum doðumlu Mehmet Ünsün TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:14 Güneþ : 06:43 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:40 Akþam : 17:07 Yatsý : 18:28 AJANDA Ýlim bilim Ýnsanlýðýn ülkesi Sevði saygý muhapbetin ipresi On sikizbin olan bir can cümlesi Kardaþ olup konuþmada ne güzel Tükenmez daðlarýn taþý topraðý Bin bir çeþit meyva dalý yapraðý Reçber gibi kavmýþtýrsak topraðý Ekip biçip yarýþmamýz ne güzel Birlik olak yakýn edek yýraðý Anadolum cennet baþý duraðý Hep beraber yetiþtirsek bir baðý Gülle bülbül konuþmasý ne güzel Söylerim sözümden mana alanlar Ayla yýldýza bakýp kalamlar Çalýþýp didinip yerde kalanlar Uzaylarda konuþmasý ne güzel Konya'da çöken bir apartmanda 92 kiþi vefât etti (2004) - Eczacýlar Birliðinin kuruluþu (1956) - Barýþ Manço'nun vefâtý (1999) Münâkaþaya giriþmek, fayda kapýlarýný kapatýr. Hasan bin Ali Berbehârî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Ýlim Bilim Ayrýlýða özen yoktur sözümüz Hakýkat ademde gerçek sözümüz (Rýza Koçak) Söyler Güler yüzümüz Eþle Dosla konuþmamýz ne Güzel HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4305 2,4316 EUR 2,7454 2,7479 STERLiN 3,6517 3,6538 JPY YENi 2,0648 2,0664 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL:TEL: ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI KONAK ECZANESÝ TEL: T.E.B. BANK KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE Kardeþimiz Doðan Keskin'in babasý, çok deðerli aðbeyimiz, dayýmýz Abdullah Keskin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah ( C.C.) dan Rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna Sabr-ý Cemil niyaz ediyoruz. Acýn acýmýzdýr. -Ömer Altýkardeþ- - Dursun Burcu- - Ahmet Yakar- - Sinan Özdilli- -Engin Aðýrcan- -Abdurrahman Ýstanbulluoðlu- -Fahri Yandýk-

4 HABER 4 NBÞ kotalarýnýn artýþý durdurulmalý Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül yaptýðý açýklamada Türkiye'de NBÞ kotalarýnýn artýrýlmasýnýn durdurulmasý ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Türkiye'de þeker teriminin genel olarak pancar þekeri ve niþasta bazlý þeker için, tatlandýrýcý ifadesi ise kalori deðeri olmayan alternatif tatlandýrýcýlar için kullanýlsa da dünyada tatlandýrýcý denildiðinde tatlýlýk veren her çeþit madde, þeker denildiðinde ise sadece pancarý ya da kamýþtan elde edilen kristal beyaz þekerin (sakaroz) akla geldiðini ifade eden Necati Gül, "2013/14 pazarlama yýlý itibariyle dünyada þekerin %82`si kamýþtan, %18`i pancardan üretilmiþ olup, dünya þeker borsa fiyatlarýný ticarete egemen olan düþük maliyetli kamýþ þekeri belirlemektedir. Kamýþ ve pancardan elde edilen þekerler arasýnda kalite bakýmýndan farklýlýk bulunmamaktadýr. Ancak kamýþýn pancara göre daha düþük maliyetle üretilmesi ve iþleme maliyetlerinin düþüklüðü nedeniyle kamýþ þekerinin maliyeti pancar þekerine göre daha düþük olmaktadýr. Üzerinde bulunulan coðrafya gereði ülkemizde olduðu gibi Avrupa Birliði, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler þekeri pancardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem pancardan hem kamýþtan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Pakistan, Tayland, Avustralya baþta olmak üzere birçok ülke kamýþtan üretmektedir. Dünyanýn en büyük þeker üreticisi Brezilya olup, dünya üretimindeki payý %22`nin üzerindedir. Bu ülkeyi %16`lýk payla Hindistan ve %8`lik payla Çin takip etmektedir. Türkiye %1,3`lük payla 15. sýrada yer almaktadýr. Dünya þeker ekonomisinin lokomotifi tüketimdir. Dünyanýn en büyük þeker tüketicisi Hindistan`dýr. Nüfus artýþ hýzý ve kiþi baþýna gelir, tüketimi belirleyen en önemli etkenlerdir. Geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna þeker tüketimi duraðan seyretmekte, azgeliþmiþ ülkelerde ve þeker ekonomisi güçlü ülkelerde artmaktadýr" dedi. Dünyada 50 ülkede þeker pancarý üretildiðini kaydeden Gül, "En çok þeker pancarý Avrupa`da üretilmektedir (hasat edilen þeker pancarý alanlarýnýn %70`i). Dünyanýn en büyük 10 þeker pancarý üreticisi ülkenin dünya toplam þeker pancarý üretimindeki payý %80 dolayýndadýr. Dünyada þeker pancarý ekim alanlarý 2001 yýlýnda 6 milyon hektardan 2012 yýlýnda 4,9 milyon hektara düþmüþtür. Buna karþýlýk þeker pancarý veriminin dünya ortalamasý 2001 yýlýnda 38 ton/hektar iken, 2011 yýlýnda bu rakam 55 ton/hektar`a yükselmiþtir yýlýnda 230 milyon ton olan dünya þeker pancarý üretimi 2012 yýlýnda 270 milyon ton olmuþtur. Türkiye`de þeker pancarý üretimi; 1998 yýlýnda 22 milyon ton olan þeker pancarý üretimi 2014 yýlýnda 17 milyon tona gerilemiþtir. Buna karþýlýk ayný dönemde hektar baþýna verim 44 tondan 57 tona yükselmiþtir. Türkiye`de þeker pancarý Ege, Akdeniz sahil kuþaðý, Doðu Karadeniz ve Güneydoðu Anadolu dýþýnda tüm illerimizde üretilmektedir. Ýl bazýnda en yüksek üretim Konya`da (%29) gerçekleþtirilmekte; bu ili Yozgat (%10) ve Aksaray (%7) izlemektedir. AB, 30 Eylül 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan yeni beyaz þeker kotasýný 17 Aralýk 2013 tarihli ve 1308/2013 sayýlý tüzük ile toplam 13,5 milyon ton; kota kapsamýndaki fruktoz (izoglukoz) üretim miktarýný da kuru madde bazýnda 720 bin ton olarak belirlemiþtir. AB`de izoglikoz kotasýnýn toplam þeker kotasýna oraný %5,3`tür. Türkiye`de sakaroz kökenli pancar þekeri ve niþasta kökenli (NBÞ) olmak üzere iki tür þeker üretimi bulunmaktadýr. NBÞ üretiminde niþasta kaynaðý olarak mýsýr kullanýlmaktadýr. NBÞ þuruplarýnýn glikoz þurubu ve fruktoz þurubu olmak üzere iki temel grubu bulunmaktadýr. Fruktoz þuruplarý AB`de izoglukoz, dünyada ise genelde yüksek fruktozlu mýsýr þurubu (HFCS) olarak adlandýrýlmaktadýr. Þeker pancarý üretiminde 1998 yýlýndan sonra kota sistemi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Þeker pancarý ve þeker politikasý 2001 yýlýnda yürürlüðe giren 4634 sayýlý Þeker Kanunu ile düzenlenmiþtir. Üretimde kota uygulamasý bu kanunla da sürdürülmekte ve üretim yazýlý sözleþme hükümlerine göre yapýlmaktadýr. Þeker Kanunu`nun 3. maddesine göre; "Þeker üretimi ve arzýnda istikrarý saðlamak amacýyla pazarlanacak þeker miktarý, sakaroz kökenli ve diðer þekerler için ayrý ayrý olmak üzere þeker türlerine göre, gerektiðinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir. Niþasta kökenli þekerler için belirlenecek toplam A kotasý, ülke toplam A kotasýnýn %10`unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oraný, Kurumun görüþünü alarak %50`sine kadar artýrmaya, %50`sine kadar eksiltmeye yetkilidir". Mevcut Kanun kapsamýnda faaliyet gösteren tüm þeker þirketleri, Þeker Kurulunca kendilerine tahsis edilen kotalar paralelinde üretim programý yapmaktadýrlar. Pancar þekeri ve NBÞ kotalarý i son 10 yýllýk dönemde Bakanlar Kurulu NBÞ kotasýný %25-50 oranýnda artýrmýþtýr yýllarý arasýndaki pancar þekeri ve NBÞ ihracat ve ithalatý Tablo 10`da görülmektedir. Ýhracat verilerine mamul içerisinde ihraç edilen ve dahilde iþleme izin belgesi ile C þekeri tahsisat belgesine dayalý olarak yapýlan satýþlar dahil deðildir. Yýllara göre deðiþmekle birlikte, cüzi miktarda þeker ithalatý yapýlmaktadýr. Ancak ithalatý yapýlan þeker yurt içinde üretimi yapýlamayan özel amaçlý þekerler olup, bu miktar Türkiye`nin bir günlük þeker tüketim miktarýnýn oldukça altýndadýr yýllarýný kapsayan dönemde þeker pancarý alým fiyatlarý ile çiftçinin satýn aldýðý girdilerin (kimyasal gübre, mazot, besi yemi vb) fiyatlarýndaki deðiþimler þeker pancarýnýn TÞFAÞ tarafýndan belirlenen alým fiyatý %113 düzeyinde artmýþ; buna karþýlýk girdi fiyatlarýndaki artýþlar %300`ün üzerinde gerçekleþmiþtir. Dünya Bankasý ile yapýlacak ikraz anlaþmasýna esas olmak üzere, Bankaya verilen 10 Mart 2000 tarihli kalkýnma politikasý mektubunda; TÞFAÞ`ye ait þeker fabrikalarýnda fiili özelleþtirmenin 2001 yýlýnda baþlayacaðý yer almýþtýr. Özelleþtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)`nun 20 Aralýk 2000 tarih ve 2000/92 sayýlý kararýnda TÞFAÞ`nin özelleþtirme kapsamýna alýnmasýna karar verilmiþtir. Geçen sürede kamu þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi amacýyla birçok kez ihaleye çýkýlmýþ; ancak ihale sonuçlarý Danýþtay tarafýndan iptal edilmiþtir. Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi durumunda, aile bireyleriyle birlikte sayýlarý 3 milyonu aþan pancar üreticileri ile þeker tüketicilerinin ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya kalmalarý kaçýnýlmazdýr.öte yandan, Doðu Anadolu`da kamu iþletmeciliðinin sosyo-ekonomik amaçlarý tümüyle terk edilmiþ olacaktýr. Doðu-Batý arasýndaki gelir uçurumu artacak, istihdam düþecek, kýrdan kente göç hýzlanacaktýr. Bir yandan þekerpancarý üretimine kotalar getirilmesi; öte yandan çiftçinin üretimini sürdürememesi sonucu ortaya çýkacak olasý þeker açýðý, ihracat geri ödemeleri ile desteklendiði için "daha ucuz"a þeker üreten ülkelerden ve özellikle AB`den ithal edilerek kapatýlacaktýr. Bu süreçte ucuz üretim yaptýðý bahanesiyle niþasta kökenli þekerlere tanýnan ayrýcalýklar sürdürülecek; ayrýca sanayide kullanýlan þekerler tamamen mýsýrdan elde edilen þekerlere dayandýrýlacaktýr. Ülkemizde pancar çiftçisinden esirgenen kaynaklar AB`nin pancar, ABD ve Arjantin`in mýsýr üreticilerine ve çokuluslu agro-sanayi tekellerine aktarýlacaktýr. Yýllýk þeker tüketimi 2 milyon ton olan ve þeker ithal edebilecek yeterli döviz rezervlerine sahip bulunan Fransa, yarý bedelle þeker ithal etmek yerine -þekerpancarý tarýmý karþýlaþtýrmalý üstünlük yönüyle ülke çýkarýna uygun olduðu için- 4,5 milyon ton/yýl þeker üretmeyi sürdürmektedir. Dolayýsýyla, Türkiye`de de tarým ve sanayide saðladýðý yüksek istihdam ve yan ürünlerinin tümünün hayvan beslemede kullanýlabilirliði yönü ile þekerpancarý tarýmýnýn -gerçek üreticilerin söz ve karar sahibi olduðu bir yapýlanma içerisinde- artan oranlarda sürdürülmesi ülke çýkarýnadýr. Bu nedenle; Avrupa Birliði þeker politikasýnýn ülkemiz þeker sanayini yok etme olanaðý verilmemelidir. Ülkemizin þeker politikasý kendine yeterli ve dünya piyasalarýnda önemli bir üretici olma amacý taþýmalýdýr. Türkiye`de NBÞ kotalarýnýn artýrýlmasý durdurulmalý ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Þeker üretim maliyetlerini düþürmek için þeker pancarý tarýmý desteklenmelidir. Kamuya ait þeker fabrikalarýnýn yeniden yapýlandýrýlmalarý konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalýþmalarý yapýlarak rekabet gücü arttýrýlmalýdýr. Kamuya ait þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesinden vazgeçilmeli; pancarýn yetiþtirilmesinden þeker üretim ve pazarlanmasýna deðin tüm süreçte üreticilerin söz ve karar sahibi olacaklarý örgütlenmeler egemen olmalýdýr." Ýnsan doðar, büyür kendine biçilen rolünü oynar ve sonra bir þekilde dünya âlemini terk edip baki âleme yerleþir. Peþinden çocuklarý, torunlarý derken bu devran kýyamet gününe kadar böyle devam eder. Dünya da inkârý mümkün olmayan tek þey belki de ölümdür. Ýnansak ta inanmasak ta bunu kabul etmek zorundayýz çünkü baþka çaremiz yok. 'Gençliðin ihtiyarlýðý kýrk, ihtiyarlýðýn gençliði elli' dir sýrrýnca, yaþýnýz ihtiyarlýðýn gençliðine merdiven dayamýþsa artýk deðiþim biraz daha hýzlý gerçekleþir. Zaman zaman kendimizle yüzleþir görünen manzaraya bazen güler bazen aðlarýz. Sakin bir mekânda baþýmýzý avuçlarýmýzýn içine alýp dünü - bugünü - geleceði gözümüzün önünde canlandýrdýðýmýzda, insanoðlunun ne kadar acýnacak bir durumda olduðunu alenen görüyoruz. En basiti makamýmýz mevkiimiz, saðlýðýmýz, paramýz pulumuz yerinde iken çevremizde pervane olan menfaatperest insanlarýn yaþlýlýk döneminde bir selam bile vermeyecek kadar vefasýz olduðunu görüyoruz. Diðer taraftan yaþlýlýðýn biraz daha aðýrlaþtýðý daha doðrusu eþlerden biri rahmetli olduðu dönemlerde yakýn çevremizden baþlayýp, tabiri caizse uðurlarýna canýmýzý feda etmeye hazýrým dediðimiz, TORUN- LARA BAKMAK ÝÇÝN 60 'þýndan, 70'þinden sonra kalkýp baþka illerde zor gelse de muhannete muhtaç olmasýnlar diye ömür sürmeye çalýþtýðýmýz çocuklarýmýzýn bile yavaþ yavaþ bizlerden uzaklaþmaya çalýþtýklarýný görünce, derinden bir AH ÇEKÝP 'demek hayat böyle imiþ' diye iç geçiririz. En iyi mirasýn hayýrlý evlat olduðunu daha iyi anlarýz. Çevremize baktýðýmýzda kendi akýbetimizi görmek pekte zor deðildir. Bunun için 'yaþlýlýk gençlikte kazanýlýr' sýrrýnca konumumuz ne olursa olsun genelle beraber özelde Mahir ODABAÞI YAÞLI ADAM OLMAK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný tabutumuzdan tutacak veya tutacaðýmýz insanlarý (köylülerimizi, okul arkadaþlarýmýzý, iþ arkadaþlarýmýzý, hemþerilerimizi vs.) iyi tanýmak, kýrmamak, onlara havadan bakmamak, suni rüzgârlara kapýlmamak (geçmiþte bir yetkili, 'insan belli makamlara gelince gözü kör, kulaðý saðýr oluyor. Post sevenle, dost seveni karýþtýrýyor. Geçen bir davette tek baþýma oturdum. Ancak makamdan inince insan gerçeði anlýyor' diye öz eleþtiri yapmýþtý) lazýmdýr. Dün bunun örnekleriyle dolu olup, yarýnda mutlaka olacaktýr. Akýllý insan dünden ders alýp yarýný için arzu ettiði yeri, dostluðu imkân varken hazýrlayandýr. Unutmayalým ki, yarýn yaþlý adam olarak Ulucami avlusunda þadýrvanda, bir parkta veya çöplükte bir çay ocaðýnda mazinin vefalý dostlarýyla oturmak zorunda kalacaðýz. Akýbet tabutumuzdan tutacaðýz veya tutturacaðýz. 'Merhumu nasýl bilirdiniz?' diye sorulacaðýz * Yaþlý adam düþtü Yaþlý adam bayýldý Yaþlý adam dehþet saçtý Yaþlý adama araba çarptý Yaþlý adam harçlýðýný çaldýrdý Yaþlý adamý genç eþi terk etti Yaþlý adamý çocuklarý dýþarý attý Yaþlý adamla gençler dalga geçti Yaþlý adam çöpten evde ölü bulundu Yaþlý adam maaþ kuyruðunda fenalaþtý Yaþlý adam gençliðini hatýrlayýnca aðladý Yaþlý adam yemek yaparken kendini yaktý Yaþlý adam evlenmek vaadiyle dolandýrýldý Yaþlý adam önce eþini, sonra saðlýðýný kaybetti Yaþlý adamý parasýzlýk deðil, ilgisizlik kahretti, Hep dua ederiz ya; ölüm için, 'Allah gecinden versin diye.' Çok gecikince de yaþlý adamýn baþýna neler geliyor hediye (!) (yazara eleþtiri-öneri: ) Ýzcilerden Müftü Aþýk'a sziyaret Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneði izcileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneði Müdürü Mustafa Özdemir ile öðrenciler katýldý.atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneði Müdürü Mustafa Özdemir, Dernek olarak Ýl Müftüsünü ziyaret edip, kendisinin izci öðrencilere vereceði mesaj ve tavsiyelerini almak istediklerini belirterek kendilerini kabul ettiði için teþekkür etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ise faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, ilkokul ve orta okul düzeyinde çocuklarý izci kamplarýna götürerek kamplarda sosyal ve sportif etkinliklerin yanýnda Kur'an-ý Kerim, Fýkýh, Siyer-i Nebi, karakter eðitimi konularýnda dersler verdiklerini belirtti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftülük olarak her zaman geleceðin teminatý olan çocuklarýn, gençlerin ve öðrencilerin yanýnda olduklarýný belirterek ziyaretten duyduðu memnuniyetini ifade etti.aþýk, zaman zaman STK'larla bir araya gelip, yapýlan ve yapýlacak faaliyetlerle ilgili istiþarelerde bulunduklarýný ve bundan sonra yapacaklarý toplantýlarda Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneðini de aralarýnda görmek istediklerini ifade ederek, ziyarete gelen öðrencilere "Sizler bizim için çok önemli ve deðerlisiniz, yýlmadan, usanmadan saðlam ve dinamik olarak milli ve manevi deðerlere sahip çýkarak yetiþeceksiniz ve bizlerde sizler için ne yapmamýz gerekiyorsa her konuda yardýmcý olacaðýz" dedi. Rulet sanatseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 'Rulet' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak.kosta Kortidis'in yazdýðý ve Nesimi Kaygusuz'un yönettiði tek perdelik oyun 6 Þubat Cuma günün saat 20.00'da 7 Þubat Cumartesi günü ise ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda izleyicilerle buluþacak.oyunu konusu ise þöyle:"oyun 1943 yýlýnýn mart ayýnda Stalingrad'ýn doðu bölgesinde Rus kontrolünde bulunan ve alman savaþ esirlerinin bulunduðu küçük bir tutuk evinde geçer. Alman hücum kýtalarý bu sýralarda Stalingrad dolaylarýndan çarpýþarak Berlin'e doðru çekilmeyi sürdürmektedirler Olayýn geçtiði tarih Almanlarýn Stalingrad'ý bir milyona yakýn askerle ýsrarla kuþatmak istediði fakat taktik hatalar ve ýsrar sonucu kaybetmeye baþladýðý dönemde geçer Hýzla büyük Nazi rüyasý sona doðru sürüklenmektedir. Bu sýrada Alman 22. tabur komutaný olan binbaþý ve ayný birlikteki baþçavuþ müthiþ bir çarpýþmadan sonra taburdan sað kalanlarla kontrollü bir þekilde geri çekilmeye çalýþýrken bir Rus birliðince pusuya düþürülür ve etrafý çevrilir Çatýþmaya devam eden ve teslim olmayý kabul etmeyen almanlar neredeyse tüm birliði kaybeder Çatýþma sonunda birkaç subay, binbaþý ve baþçavuþ yaralý olarak yakalanýr bir onbaþý ve iki er de aðýr yaralý olarak kurtarýlýr Aðýr yaralýlar birkaç gün içerisinde hayatlarýný kaybederler binbaþý ile baþçavuþ ise iyileþme emareleri gösterir. Bunun üzerine Rus birlikleri bu iki askeri kendi kontrollerindeki kafatasý tümenine getirip hapseder Acaba burasý gerçekten Rus askeri ceza evi midir?"

5 HABER 5 Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý na seçilen Sayýn Av. RUMi BEKiROÐLU ile Yönetim Kurulu nda görev alan çalýþma arkadaþlarýný kutlar, yeni görevlerinde baþarýlar dilerim. BASIN: Üretici market fiyatlarýnda makas bir türlü kapanmýyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatlarýnda makasýn bir türlü kapanmadýðýný bildirerek, "üretici ve market arasýndaki fiyat farký maydanozda yüzde 443,79, portakalda yüzde 350, kuru incirde yüzde 332,67, mandalinada yüzde 331,22'yi buluyor. Tarlada 17 kuruþ olan bir demet maydanozun fiyatý markette 92 kuruþa çýkýyor. Yine bahçede kilogramý 50 kuruþ olan portakal, markette 2 lira 25 kuruþ, üreticide 5 lira 50 kuruþ olan incir, markette 23 lira 80 kuruþ oluyor" dedi. Bayraktar, çiftçinin, yaðmur çamur, kar kýþ demeden gece gündüz çalýþsa da üretimin her türlü eziyetini çekse de parayý kazananýn yine aracý olduðunu vurguladý. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, üreticiden tüketiciye, halkýn tamamýný yakýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklamalara devam ediyoruz. -FÝYAT FARKI- Ocak ayý üretici ve market fiyatlarý arasýndaki fark incelendiðinde, üretici ve market arasýndaki fiyat farkýnýn maydanozda yüzde 443,79, portakalda yüzde 350, kuru incirde yüzde 332,67, lahanada yüzde 257,14'ü bulduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Maydanoz, portakal, kuru incir ve lahanayý, yüzde 241,31 ile limon, yüzde 237,06 ile kuru üzüm, yüzde 206,27 ile pýrasa, yüzde 202,32 ile nohut, yüzde 201,30 ile ýspanak, yüzde 200,88 ile karnabahar izliyor. Mandalinada yüzde 198,80, elmada yüzde 197,98, kuru fasulyede yüzde 193,92, marulda yüzde 193,41, kuru kayýsýda yüzde 190, sütte yüzde 173,91 üretici market fiyat farký var. Bu fark, havuçta yüzde 157,67, yeþil soðanda yüzde 156,13, kýrmýzý mercimekte yüzde 146,62, pirinçte yüzde 142,85, kabakta yüzde 140,62, patateste yüzde 136,84, salatalýkta yüzde 134,22, kuru soðanda yüzde 123,91, domateste yüzde 120,93, sivri biberde yüzde 101,17 oldu. Üretici market fiyat farký, patlýcanda yüzde 98,03, yeþil mercimekte yüzde 91,98, yumurtada yüzde 86,05, kuzu etinde yüzde 79,52, zeytinyaðýnda yüzde 78,03, iç fýndýkta yüzde 67,79, dana etinde yüzde 54,90, Antep fýstýðýnda yüzde 51,46 ile yüzde 100'ün altýnda kaldý." -ÜRETÝCÝDEN TÜKETÝCÝYE FÝYATLAR- Üretici ve market fiyatlarýnda makasýn bir türlü kapanmadýðýný belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Tarlada 17 kuruþ olan bir demet maydanozun fiyatý markette 92 kuruþa çýkýyor. Yine bahçede kilogramý 50 kuruþ olan portakal, markette 2 lira 25 kuruþ, üreticide 5 lira 50 kuruþ olan incir, markette 23 lira 80 kuruþ oluyor. Üreticide kilogramý 42 kuruþ olan lahana, markette 1 lira 50 kuruþa, kilogramý 82 kuruþ olan limon 2 lira 78 kuruþ, kilogramý 3 lira 35 kuruþ olan kuru üzüm 11 lira 29 kuruþ, kilogramý 77 kuruþ olan pýrasa 2 lira 35 kuruþ, kilogramý 2 lira 26 kuruþ kuruþ olan nohut 6 lira 83 kuruþ, kilogramý 85 kuruþ olan ýspanak 2 lira 57 kuruþa, kilogramý 91 kuruþ olan karnabahar 2 lira 75 kuruþa satýlýyor. Görüldüðü gibi çiftçimiz, yaðmur çamur, kar kýþ demeden gece gündüz çalýþsa da üretimin her türlü eziyetini çekse de parayý kazanan yine aracý. Bu durum, çiftçinin ekonomik örgütlenmesi güçlendirilmeden çözülemez. Dünyayý yeniden keþfetmeye gerek yok. Geliþmiþ ülkelerde üretici birlikleri ve kooperatifler, tarýmda fiyat istikrarýný saðlýyor, üreticiyi koruyor, planlý üretim sonucu pazarlama sýkýntýsýný en aza indiriyor. Böylece çiftçi de kazanýyor, tüketici de uygun fiyatla ürün alabiliyor." Hem üreticinin hem de tüketicinin zarar görmemesi için acilen üretici ve tüketici fiyatlarý arasýndaki makasýn daraltýlmasý gerektiðine dikkati çeken Bayraktar, bu konuda yapýlacak çalýþmalara Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) olarak katký saðlamaya hazýr olduklarýný bildirdi. -MARKETTE ELMA VE PÝRÝNCÝN FÝYATI DÜÞTÜ, FÝYAT ARTIÞINDA YEÞÝL SOÐAN BÝRÝNCÝ- Bayraktar, Ocak ayýnda market fiyatlarýnda lahana, portakal, yeþil mercimek, kuru kayýsý, kuru incir, süt, mýsýrözü yaðý ve toz þeker fiyatlarýnda deðiþim olmazken, fiyat düþüþü yüzde 10,06 oran ile en fazla elmada görüldüðünü, elmadaki fiyat düþüþünü yüzde 9,14 ile pirincin izlediðini belirtti. Markette en fazla fiyat artýþý ise yüzde 46,88 oran ile yeþil soðanda meydana geldiðini belirten Bayraktar, "yeþil soðandaki fiyat artýþýný yüzde 46,64 ile patlýcan, yüzde 36,93 ile mandalina, yüzde 35,39 ile kabak, yüzde 29,17 ile kuru üzüm, yüzde 25,51 ile kuru soðan, yüzde 21,96 ile salatalýk, yüzde 20,84 ile marul, yüzde 20,19 ile sivri biber, yüzde 20,06 ile maydanoz, yüzde 18,14 ile karnabahar, yüzde 10,80 ile limon, yüzde 9,78 ile pýrasa, yüzde 9,52 ile domates, yüzde 8,76 ile patates, yüzde 8,70 ile fýndýk izledi. Fiyat artýþý yumurtada yüzde 6,51, Antep fýstýðýnda yüzde 3,61, nohutta yüzde 3,41, kuzu etinde yüzde 2,79, zeytinyaðýnda yüzde 2,71, ýspanakta yüzde 2,43, havuçta yüzde 2,33, kuru fasulyede yüzde 2,29, tavuk etinde yüzde 1,34, dana etinde yüzde 1,22, kýrmýzý mercimekte yüzde 1,11, ayçiçeði yaðýnda yüzde 1,03 oldu" dedi. -ÜRETÝCÝDE ELMANIN FÝYATI DÜÞTÜ, FÝYAT ARTIÞINDA MANDALÝNA BÝRÝNCÝ- Ocak ayýnda üretici fiyatlarýnda lahana, karnabahar, kuru fasulye, nohut, kýrmýzý mercimek, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru incir, yumurta, süt ve zeytinyaðý fiyatlarýnda deðiþim olmadýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Fiyatý düþen ürün elma oldu. Elma fiyatlarý yüzde 9,19 geriledi. Üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 97,62 ile mandalinada meydana geldi. Mandalinadaki fiyat artýþýný yüzde 71,43 ile sivri biber, yüzde 70,91 ile patlýcan, yüzde 60 ile yeþil soðan, yüzde 47,83 ile maydanoz, yüzde 43,10 ile marul, yüzde 42,43 ile kabak, yüzde 39,63 ile salatalýk, yüzde 34,22 ile domates, yüzde 24,43 ile havuç, yüzde 19,05 ile portakal, yüzde 15,32 ile ýspanak, yüzde 14,92 ile patates, yüzde 14,36 ile fýndýk izledi. Fiyat artýþý kuru soðanda yüzde 5,50, dana etinde yüzde 4,13, kuzu etinde yüzde 3,88, limonda yüzde 3,16, Antep fýstýðýnda yüzde 3,08, pýrasada yüzde 2,68, kuru üzümde yüzde 1,52 oldu." -FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝNÝN NEDENLERÝ- Üreticilerde fiyatý artan ürünlere baktýklarýnda, fiyatý en fazla artan mandalinadaki fiyat artýþýnda, yavaþ yavaþ sezonun sonuna yaklaþýlmasý sonucu arzdaki daralmanýn etkili olduðunu belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Sivri biber, patlýcan, kabak, salatalýk, domates gibi ürünlerde arz örtü altýndan saðlanýyor. Mevsimsel olarak hasat edilen ürün miktarýndaki azalmanýn yaný sýra özellikle Antalya'da seralarýn selden zarar görmesi sonucu arzda meydana gelen daralma, ürün fiyatlarýna yansýdý. Yeþil soðan, marul ve maydanoz gibi ürünlerde de arzdaki daralmaya baðlý olarak fiyatlarda artýþ görüldü.üreticilerde fiyatý düþen tek ürün elma oldu. Talepte görülen daralma, elma fiyatlarýný düþürdü." Bayraktar, genel olarak deðerlendirdiklerinde arz ve talepteki deðiþime baðlý olarak fiyatlarda artýþ ve azalýþlarýn meydana geldiðinin görüldüðünü bildirdi. Dermatolog hekimler istiþare yaptý Uzman Hekimler Komisyonu Koordinasyon toplantýsýnda dermatologlar bir araya geldi.uzman Hekimler Komisyonu, uzman hekimleri bir araya getirmeyi amaçlayan koordinasyon toplantýlarýnýn ilkini dermatolog hekimler için gerçekleþtirdi.tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Uzman Hekimler Komisyonu Baþkaný Dr. Selim Asarcýklýoðlu ile komisyon yönetimini oluþturan Dr. Murat Çaðlar ve Dr. Nurullah Yýlmaz'ýn ev sahibi olarak hazýr bulunduðu toplantýya, ilçe devlet hastanesi, özel hastane ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde görev yapan dermatolog hekimler katýldý.hekimler arasýnda iletiþimi artýrma ve deontolojik dayanýþmayý güçlendirme amacýyla gerçekleþtirilen toplantý sonunda bir konuþma yapan Uzman Hekimler Komisyonu Baþkaný Dr. Selim Asarcýklýoðlu, "Hekimler arasý iletiþimi güçlendirme amacýyla planladýðýmýz organizasyon, burada oluþan samimi ortam ve beraberinde geliþen iletiþim ile hedefine ulaþmýþ oldu" dedi. Diðer branþtaki hekimler için de 2 haftada bir düzenli olarak koordinasyon toplantýlarýnýn gerçekleþtirileceðini dile getiren Dr. Selim Asarcýklýoðlu, toplantýnýn gerçekleþtirilmesi için emeði geçen herkese ve katýlýmlarý için tüm meslektaþlarýma teþekkürlerini iletti. Haber Servisi

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum olimpiyata talip

Çorum olimpiyata talip Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. MÜSÝAD da Köksal dönemi MÜSÝAD Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda yeni yönetim oluþturuldu.

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Firmalar öðrencilerle buluþacak

Firmalar öðrencilerle buluþacak Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı