MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu"

Transkript

1 Modlife da gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþ baþladý Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve iþadamý Ömer Kadife'ye ait olan Modlife da her yýl gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþlar büyük ilgi görüyor. Zengin klasik ve modern aydýnlatma çeþitlerinden, salon, oturma odasý ve mutfak mobilya takýmlarýna ve büyük þehirlerde ve AVM'lerde bulunabilen obje ve hediyelik eþya ve zengin çeþitli ürünlere kadar sahip maðazalarýnda gelenekselleþen indirime baþladýklarýný ifade eden Ömer Kadife, "Saðolsunlar müþterilerimiz bu geleneksel indirimi her yýl bekler oldular... 2 DE "Bir Þubat Evi" Çorum'da da sahnelenecek 02 ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Zeki Gül Çorum Belediyesi, 28 Þubat sürecinin insan ve toplum hayatýnda ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan "Bir Þubat Evi" konulu tiyatroyu Çorumlularla buluþturacak. Kara mizah tarzýndaki tiyatro oyunu 2 Þubat Pazartesi günü saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek. 10 DA 2019 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlasrý için giriþim MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu Akif Çaðatay Kýlýç Çorum 2019 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýna talip olacak. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Brezilya da yapýlmasýna kararý verilen Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýnýn Brezilya'nýn vazgeçmesinin ardýndan üç ilde Çorum, Amasya ve Samsun'da yapýlmasý için giriþimde bulundu...sayfa 10 Da Yeni Kamyon Garajý hizmette Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine açýldý.çorum'un en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Çevre Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi yanýnda hizmete açýldý. Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni garajý da Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iþletecek. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin... 2 DE Üniversitenin akademik yayýn performansý artýyor Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden biriside, Akademik Yayýn Performansý olarak da adlandýrýlan, öðretim elemanlarýnýn yapmýþ olduklarý bilimsel çalýþmalar sonucu ürettikleri uluslararasý yayýnlarýnýn sayýsýdýr. Söz konusu bu performans deðerleri belirlenirken, öðretim elemanlarýnýn Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararasý atýf indekslerinde basýlmýþ olan makale sayýlarý dikkate alýnýyor... 6 DA Rulet sanatseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 'Rulet' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak.kosta Kortidis'in yazdýðý ve Nesimi Kaygusuz'un yönettiði tek perdelik oyun 6 Þubat Cuma günün saat 20.00'da 7 Þubat Cumartesi günü ise ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda izleyicilerle buluþacak. 4 DE 9 DA R.Metin Alkan Belediye temizlik ekiplerinden Akkent'te Pazar mesaisi 90 yabancý öðrenci Çorum'da meslek eðitimi alacak Yabancý ülkelerden gelecek bir grup öðrenci Çorum'da meslek eðitim alacak.ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun basýn müþavirliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Salim Uslu'nun TÝKA'nýn yabancý ülkelerden getireceði Çorum'a 90 kiþilik öðrenci gurubuna Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarýn da meslek eðitimi verilmesi konusunda TÝKA Baþkaný Serdar Çam ile mutabakata varýldýðý ifade edilerek... Salim Uslu Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Büyük Otel'de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝ- AD Çorum Þubesi'nin yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu. Genel Kurula AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve MÜSÝAD üyeleri katýldý. Programda AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý'na seçilen eski MÜSÝAD Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na MÜSÝAD adýna iþadamý Mahmut Köksal tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilmesinden dolayý görevini devrettiðini açýklayan Bekiroðlu, "Bu bir yol ayrýmý deðil, bu birlik ve beraberliðimizi, kardeþliðimizi pekiþtiren bir bayrak deðiþimi" dedi. 7 DE Serdar Çam 2 DE Necati Gül NBÞ kotalarýnýn artýþý durdurulmalý Çýraklýk Eðitim'e kayýtlar 23 Þubat'a kadar uzatýldý Ahmet Köksal 7 DE Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül yaptýðý açýklamada Türkiye'de NBÞ kotalarýnýn artýrýlmasýnýn durdurulmasý ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Türkiye'de þeker teriminin genel olarak pancar þekeri ve niþasta bazlý þeker için, tatlandýrýcý ifadesi... 4 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Modlife da gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþ baþladý Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve iþadamý Ömer Kadife'ye ait olan Modlife da her yýl gelenekselleþen yüzde 50 indirimli satýþlar büyük ilgi görüyor. Zengin klasik ve modern aydýnlatma çeþitlerinden, salon, oturma odasý ve mutfak mobilya takýmlarýna ve büyük þehirlerde Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT PAZARTESÝ 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ve AVM'lerde bulunabilen obje ve hediyelik eþya ve zengin çeþitli ürünlere kadar sahip maðazalarýnda gelenekselleþen indirime baþladýklarýný ifade eden Ömer Kadife, "Saðolsunlar müþterilerimiz bu geleneksel indirimi her yýl bekler oldular. Gelen talepler doðrultusunda bu yýlda yüzde 50 indirimli satýþ uygulamasýna baþladýk. Kaliteli ve garantili ürünlerimizi sürümden kazanma hedefli olarak müþteri memnuniyeti deðiþmez ilkemizle raðbet gören bu indirim uygulamasýný bir süre daha devam ettireceðiz" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Belediye temizlik ekiplerinden Akkent'te Pazar mesaisi Çýraklýk Eðitim Merkezi'nde kayýtlar 23 Þubat Pazartesi gününe kadar uzatýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'dan edinilen bilgiye göre merkeze kayýtlarýn 23 Þubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatýldýðý, ayrýca ustalýk ve kalfalýk belgeleri için sýnava girenlerin de sonuçlarýný 9 Þubat'tan itibaren öðrenebilecekler. Ayrýca kurum bünyesinde usta eðiticilik belgesi için kurslarýn da açýlacaðý öðrenilirken, geçici olarak bazý meslek dallarýnda verilen belgelerin kalýcý hale getirilmesi için Mesleki Eðitim Merkezi'ne baþvuru yapýlmasý gerektiðinin altý çizildi. Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Pazar mesaisini Akkent Mahallesinde geçirdiler. Temizlik ekipleri yol süpürme araçlarýyla Akkent Mahallesinde temizlik yaptýlar. Geçtiðimiz haftalarda yaðan kar nedeniyle çok miktarda kullanýlan tuz, karlarýn erimesi üzerine kuruyarak yollarda kirliliðe neden oluyordu. Belediye temizlik ekipleri de tatil olmasýna raðmen Pazar günü yol süpürme araçlarýyla tüm sokak ve caddelerini temizlediler. Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, tatil olmasýna raðmen mahallesinde geniþ kapsamlý temizlik yapan belediye personeline teþekkür etti. Güler, ayrýca belediyenin mahallesine yaptýðý hizmetlerden dolayý da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkürlerini iletti. Çýraklýk Eðitim'e kayýtlar 23 Þubat'a kadar uzatýldý YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin oðlu 1966 Çorum doðumlu Mehmet Ünsün TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:14 Güneþ : 06:43 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:40 Akþam : 17:07 Yatsý : 18:28 AJANDA Ýlim bilim Ýnsanlýðýn ülkesi Sevði saygý muhapbetin ipresi On sikizbin olan bir can cümlesi Kardaþ olup konuþmada ne güzel Tükenmez daðlarýn taþý topraðý Bin bir çeþit meyva dalý yapraðý Reçber gibi kavmýþtýrsak topraðý Ekip biçip yarýþmamýz ne güzel Birlik olak yakýn edek yýraðý Anadolum cennet baþý duraðý Hep beraber yetiþtirsek bir baðý Gülle bülbül konuþmasý ne güzel Söylerim sözümden mana alanlar Ayla yýldýza bakýp kalamlar Çalýþýp didinip yerde kalanlar Uzaylarda konuþmasý ne güzel Konya'da çöken bir apartmanda 92 kiþi vefât etti (2004) - Eczacýlar Birliðinin kuruluþu (1956) - Barýþ Manço'nun vefâtý (1999) Münâkaþaya giriþmek, fayda kapýlarýný kapatýr. Hasan bin Ali Berbehârî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Ýlim Bilim Ayrýlýða özen yoktur sözümüz Hakýkat ademde gerçek sözümüz (Rýza Koçak) Söyler Güler yüzümüz Eþle Dosla konuþmamýz ne Güzel HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4305 2,4316 EUR 2,7454 2,7479 STERLiN 3,6517 3,6538 JPY YENi 2,0648 2,0664 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL:TEL: ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI KONAK ECZANESÝ TEL: T.E.B. BANK KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE Kardeþimiz Doðan Keskin'in babasý, çok deðerli aðbeyimiz, dayýmýz Abdullah Keskin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah ( C.C.) dan Rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna Sabr-ý Cemil niyaz ediyoruz. Acýn acýmýzdýr. -Ömer Altýkardeþ- - Dursun Burcu- - Ahmet Yakar- - Sinan Özdilli- -Engin Aðýrcan- -Abdurrahman Ýstanbulluoðlu- -Fahri Yandýk-

4 HABER 4 NBÞ kotalarýnýn artýþý durdurulmalý Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül yaptýðý açýklamada Türkiye'de NBÞ kotalarýnýn artýrýlmasýnýn durdurulmasý ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Türkiye'de þeker teriminin genel olarak pancar þekeri ve niþasta bazlý þeker için, tatlandýrýcý ifadesi ise kalori deðeri olmayan alternatif tatlandýrýcýlar için kullanýlsa da dünyada tatlandýrýcý denildiðinde tatlýlýk veren her çeþit madde, þeker denildiðinde ise sadece pancarý ya da kamýþtan elde edilen kristal beyaz þekerin (sakaroz) akla geldiðini ifade eden Necati Gül, "2013/14 pazarlama yýlý itibariyle dünyada þekerin %82`si kamýþtan, %18`i pancardan üretilmiþ olup, dünya þeker borsa fiyatlarýný ticarete egemen olan düþük maliyetli kamýþ þekeri belirlemektedir. Kamýþ ve pancardan elde edilen þekerler arasýnda kalite bakýmýndan farklýlýk bulunmamaktadýr. Ancak kamýþýn pancara göre daha düþük maliyetle üretilmesi ve iþleme maliyetlerinin düþüklüðü nedeniyle kamýþ þekerinin maliyeti pancar þekerine göre daha düþük olmaktadýr. Üzerinde bulunulan coðrafya gereði ülkemizde olduðu gibi Avrupa Birliði, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler þekeri pancardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem pancardan hem kamýþtan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Pakistan, Tayland, Avustralya baþta olmak üzere birçok ülke kamýþtan üretmektedir. Dünyanýn en büyük þeker üreticisi Brezilya olup, dünya üretimindeki payý %22`nin üzerindedir. Bu ülkeyi %16`lýk payla Hindistan ve %8`lik payla Çin takip etmektedir. Türkiye %1,3`lük payla 15. sýrada yer almaktadýr. Dünya þeker ekonomisinin lokomotifi tüketimdir. Dünyanýn en büyük þeker tüketicisi Hindistan`dýr. Nüfus artýþ hýzý ve kiþi baþýna gelir, tüketimi belirleyen en önemli etkenlerdir. Geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna þeker tüketimi duraðan seyretmekte, azgeliþmiþ ülkelerde ve þeker ekonomisi güçlü ülkelerde artmaktadýr" dedi. Dünyada 50 ülkede þeker pancarý üretildiðini kaydeden Gül, "En çok þeker pancarý Avrupa`da üretilmektedir (hasat edilen þeker pancarý alanlarýnýn %70`i). Dünyanýn en büyük 10 þeker pancarý üreticisi ülkenin dünya toplam þeker pancarý üretimindeki payý %80 dolayýndadýr. Dünyada þeker pancarý ekim alanlarý 2001 yýlýnda 6 milyon hektardan 2012 yýlýnda 4,9 milyon hektara düþmüþtür. Buna karþýlýk þeker pancarý veriminin dünya ortalamasý 2001 yýlýnda 38 ton/hektar iken, 2011 yýlýnda bu rakam 55 ton/hektar`a yükselmiþtir yýlýnda 230 milyon ton olan dünya þeker pancarý üretimi 2012 yýlýnda 270 milyon ton olmuþtur. Türkiye`de þeker pancarý üretimi; 1998 yýlýnda 22 milyon ton olan þeker pancarý üretimi 2014 yýlýnda 17 milyon tona gerilemiþtir. Buna karþýlýk ayný dönemde hektar baþýna verim 44 tondan 57 tona yükselmiþtir. Türkiye`de þeker pancarý Ege, Akdeniz sahil kuþaðý, Doðu Karadeniz ve Güneydoðu Anadolu dýþýnda tüm illerimizde üretilmektedir. Ýl bazýnda en yüksek üretim Konya`da (%29) gerçekleþtirilmekte; bu ili Yozgat (%10) ve Aksaray (%7) izlemektedir. AB, 30 Eylül 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan yeni beyaz þeker kotasýný 17 Aralýk 2013 tarihli ve 1308/2013 sayýlý tüzük ile toplam 13,5 milyon ton; kota kapsamýndaki fruktoz (izoglukoz) üretim miktarýný da kuru madde bazýnda 720 bin ton olarak belirlemiþtir. AB`de izoglikoz kotasýnýn toplam þeker kotasýna oraný %5,3`tür. Türkiye`de sakaroz kökenli pancar þekeri ve niþasta kökenli (NBÞ) olmak üzere iki tür þeker üretimi bulunmaktadýr. NBÞ üretiminde niþasta kaynaðý olarak mýsýr kullanýlmaktadýr. NBÞ þuruplarýnýn glikoz þurubu ve fruktoz þurubu olmak üzere iki temel grubu bulunmaktadýr. Fruktoz þuruplarý AB`de izoglukoz, dünyada ise genelde yüksek fruktozlu mýsýr þurubu (HFCS) olarak adlandýrýlmaktadýr. Þeker pancarý üretiminde 1998 yýlýndan sonra kota sistemi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Þeker pancarý ve þeker politikasý 2001 yýlýnda yürürlüðe giren 4634 sayýlý Þeker Kanunu ile düzenlenmiþtir. Üretimde kota uygulamasý bu kanunla da sürdürülmekte ve üretim yazýlý sözleþme hükümlerine göre yapýlmaktadýr. Þeker Kanunu`nun 3. maddesine göre; "Þeker üretimi ve arzýnda istikrarý saðlamak amacýyla pazarlanacak þeker miktarý, sakaroz kökenli ve diðer þekerler için ayrý ayrý olmak üzere þeker türlerine göre, gerektiðinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir. Niþasta kökenli þekerler için belirlenecek toplam A kotasý, ülke toplam A kotasýnýn %10`unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oraný, Kurumun görüþünü alarak %50`sine kadar artýrmaya, %50`sine kadar eksiltmeye yetkilidir". Mevcut Kanun kapsamýnda faaliyet gösteren tüm þeker þirketleri, Þeker Kurulunca kendilerine tahsis edilen kotalar paralelinde üretim programý yapmaktadýrlar. Pancar þekeri ve NBÞ kotalarý i son 10 yýllýk dönemde Bakanlar Kurulu NBÞ kotasýný %25-50 oranýnda artýrmýþtýr yýllarý arasýndaki pancar þekeri ve NBÞ ihracat ve ithalatý Tablo 10`da görülmektedir. Ýhracat verilerine mamul içerisinde ihraç edilen ve dahilde iþleme izin belgesi ile C þekeri tahsisat belgesine dayalý olarak yapýlan satýþlar dahil deðildir. Yýllara göre deðiþmekle birlikte, cüzi miktarda þeker ithalatý yapýlmaktadýr. Ancak ithalatý yapýlan þeker yurt içinde üretimi yapýlamayan özel amaçlý þekerler olup, bu miktar Türkiye`nin bir günlük þeker tüketim miktarýnýn oldukça altýndadýr yýllarýný kapsayan dönemde þeker pancarý alým fiyatlarý ile çiftçinin satýn aldýðý girdilerin (kimyasal gübre, mazot, besi yemi vb) fiyatlarýndaki deðiþimler þeker pancarýnýn TÞFAÞ tarafýndan belirlenen alým fiyatý %113 düzeyinde artmýþ; buna karþýlýk girdi fiyatlarýndaki artýþlar %300`ün üzerinde gerçekleþmiþtir. Dünya Bankasý ile yapýlacak ikraz anlaþmasýna esas olmak üzere, Bankaya verilen 10 Mart 2000 tarihli kalkýnma politikasý mektubunda; TÞFAÞ`ye ait þeker fabrikalarýnda fiili özelleþtirmenin 2001 yýlýnda baþlayacaðý yer almýþtýr. Özelleþtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)`nun 20 Aralýk 2000 tarih ve 2000/92 sayýlý kararýnda TÞFAÞ`nin özelleþtirme kapsamýna alýnmasýna karar verilmiþtir. Geçen sürede kamu þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi amacýyla birçok kez ihaleye çýkýlmýþ; ancak ihale sonuçlarý Danýþtay tarafýndan iptal edilmiþtir. Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi durumunda, aile bireyleriyle birlikte sayýlarý 3 milyonu aþan pancar üreticileri ile þeker tüketicilerinin ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya kalmalarý kaçýnýlmazdýr.öte yandan, Doðu Anadolu`da kamu iþletmeciliðinin sosyo-ekonomik amaçlarý tümüyle terk edilmiþ olacaktýr. Doðu-Batý arasýndaki gelir uçurumu artacak, istihdam düþecek, kýrdan kente göç hýzlanacaktýr. Bir yandan þekerpancarý üretimine kotalar getirilmesi; öte yandan çiftçinin üretimini sürdürememesi sonucu ortaya çýkacak olasý þeker açýðý, ihracat geri ödemeleri ile desteklendiði için "daha ucuz"a þeker üreten ülkelerden ve özellikle AB`den ithal edilerek kapatýlacaktýr. Bu süreçte ucuz üretim yaptýðý bahanesiyle niþasta kökenli þekerlere tanýnan ayrýcalýklar sürdürülecek; ayrýca sanayide kullanýlan þekerler tamamen mýsýrdan elde edilen þekerlere dayandýrýlacaktýr. Ülkemizde pancar çiftçisinden esirgenen kaynaklar AB`nin pancar, ABD ve Arjantin`in mýsýr üreticilerine ve çokuluslu agro-sanayi tekellerine aktarýlacaktýr. Yýllýk þeker tüketimi 2 milyon ton olan ve þeker ithal edebilecek yeterli döviz rezervlerine sahip bulunan Fransa, yarý bedelle þeker ithal etmek yerine -þekerpancarý tarýmý karþýlaþtýrmalý üstünlük yönüyle ülke çýkarýna uygun olduðu için- 4,5 milyon ton/yýl þeker üretmeyi sürdürmektedir. Dolayýsýyla, Türkiye`de de tarým ve sanayide saðladýðý yüksek istihdam ve yan ürünlerinin tümünün hayvan beslemede kullanýlabilirliði yönü ile þekerpancarý tarýmýnýn -gerçek üreticilerin söz ve karar sahibi olduðu bir yapýlanma içerisinde- artan oranlarda sürdürülmesi ülke çýkarýnadýr. Bu nedenle; Avrupa Birliði þeker politikasýnýn ülkemiz þeker sanayini yok etme olanaðý verilmemelidir. Ülkemizin þeker politikasý kendine yeterli ve dünya piyasalarýnda önemli bir üretici olma amacý taþýmalýdýr. Türkiye`de NBÞ kotalarýnýn artýrýlmasý durdurulmalý ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Þeker üretim maliyetlerini düþürmek için þeker pancarý tarýmý desteklenmelidir. Kamuya ait þeker fabrikalarýnýn yeniden yapýlandýrýlmalarý konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalýþmalarý yapýlarak rekabet gücü arttýrýlmalýdýr. Kamuya ait þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesinden vazgeçilmeli; pancarýn yetiþtirilmesinden þeker üretim ve pazarlanmasýna deðin tüm süreçte üreticilerin söz ve karar sahibi olacaklarý örgütlenmeler egemen olmalýdýr." Ýnsan doðar, büyür kendine biçilen rolünü oynar ve sonra bir þekilde dünya âlemini terk edip baki âleme yerleþir. Peþinden çocuklarý, torunlarý derken bu devran kýyamet gününe kadar böyle devam eder. Dünya da inkârý mümkün olmayan tek þey belki de ölümdür. Ýnansak ta inanmasak ta bunu kabul etmek zorundayýz çünkü baþka çaremiz yok. 'Gençliðin ihtiyarlýðý kýrk, ihtiyarlýðýn gençliði elli' dir sýrrýnca, yaþýnýz ihtiyarlýðýn gençliðine merdiven dayamýþsa artýk deðiþim biraz daha hýzlý gerçekleþir. Zaman zaman kendimizle yüzleþir görünen manzaraya bazen güler bazen aðlarýz. Sakin bir mekânda baþýmýzý avuçlarýmýzýn içine alýp dünü - bugünü - geleceði gözümüzün önünde canlandýrdýðýmýzda, insanoðlunun ne kadar acýnacak bir durumda olduðunu alenen görüyoruz. En basiti makamýmýz mevkiimiz, saðlýðýmýz, paramýz pulumuz yerinde iken çevremizde pervane olan menfaatperest insanlarýn yaþlýlýk döneminde bir selam bile vermeyecek kadar vefasýz olduðunu görüyoruz. Diðer taraftan yaþlýlýðýn biraz daha aðýrlaþtýðý daha doðrusu eþlerden biri rahmetli olduðu dönemlerde yakýn çevremizden baþlayýp, tabiri caizse uðurlarýna canýmýzý feda etmeye hazýrým dediðimiz, TORUN- LARA BAKMAK ÝÇÝN 60 'þýndan, 70'þinden sonra kalkýp baþka illerde zor gelse de muhannete muhtaç olmasýnlar diye ömür sürmeye çalýþtýðýmýz çocuklarýmýzýn bile yavaþ yavaþ bizlerden uzaklaþmaya çalýþtýklarýný görünce, derinden bir AH ÇEKÝP 'demek hayat böyle imiþ' diye iç geçiririz. En iyi mirasýn hayýrlý evlat olduðunu daha iyi anlarýz. Çevremize baktýðýmýzda kendi akýbetimizi görmek pekte zor deðildir. Bunun için 'yaþlýlýk gençlikte kazanýlýr' sýrrýnca konumumuz ne olursa olsun genelle beraber özelde Mahir ODABAÞI YAÞLI ADAM OLMAK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný tabutumuzdan tutacak veya tutacaðýmýz insanlarý (köylülerimizi, okul arkadaþlarýmýzý, iþ arkadaþlarýmýzý, hemþerilerimizi vs.) iyi tanýmak, kýrmamak, onlara havadan bakmamak, suni rüzgârlara kapýlmamak (geçmiþte bir yetkili, 'insan belli makamlara gelince gözü kör, kulaðý saðýr oluyor. Post sevenle, dost seveni karýþtýrýyor. Geçen bir davette tek baþýma oturdum. Ancak makamdan inince insan gerçeði anlýyor' diye öz eleþtiri yapmýþtý) lazýmdýr. Dün bunun örnekleriyle dolu olup, yarýnda mutlaka olacaktýr. Akýllý insan dünden ders alýp yarýný için arzu ettiði yeri, dostluðu imkân varken hazýrlayandýr. Unutmayalým ki, yarýn yaþlý adam olarak Ulucami avlusunda þadýrvanda, bir parkta veya çöplükte bir çay ocaðýnda mazinin vefalý dostlarýyla oturmak zorunda kalacaðýz. Akýbet tabutumuzdan tutacaðýz veya tutturacaðýz. 'Merhumu nasýl bilirdiniz?' diye sorulacaðýz * Yaþlý adam düþtü Yaþlý adam bayýldý Yaþlý adam dehþet saçtý Yaþlý adama araba çarptý Yaþlý adam harçlýðýný çaldýrdý Yaþlý adamý genç eþi terk etti Yaþlý adamý çocuklarý dýþarý attý Yaþlý adamla gençler dalga geçti Yaþlý adam çöpten evde ölü bulundu Yaþlý adam maaþ kuyruðunda fenalaþtý Yaþlý adam gençliðini hatýrlayýnca aðladý Yaþlý adam yemek yaparken kendini yaktý Yaþlý adam evlenmek vaadiyle dolandýrýldý Yaþlý adam önce eþini, sonra saðlýðýný kaybetti Yaþlý adamý parasýzlýk deðil, ilgisizlik kahretti, Hep dua ederiz ya; ölüm için, 'Allah gecinden versin diye.' Çok gecikince de yaþlý adamýn baþýna neler geliyor hediye (!) (yazara eleþtiri-öneri: ) Ýzcilerden Müftü Aþýk'a sziyaret Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneði izcileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneði Müdürü Mustafa Özdemir ile öðrenciler katýldý.atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneði Müdürü Mustafa Özdemir, Dernek olarak Ýl Müftüsünü ziyaret edip, kendisinin izci öðrencilere vereceði mesaj ve tavsiyelerini almak istediklerini belirterek kendilerini kabul ettiði için teþekkür etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ise faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, ilkokul ve orta okul düzeyinde çocuklarý izci kamplarýna götürerek kamplarda sosyal ve sportif etkinliklerin yanýnda Kur'an-ý Kerim, Fýkýh, Siyer-i Nebi, karakter eðitimi konularýnda dersler verdiklerini belirtti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Müftülük olarak her zaman geleceðin teminatý olan çocuklarýn, gençlerin ve öðrencilerin yanýnda olduklarýný belirterek ziyaretten duyduðu memnuniyetini ifade etti.aþýk, zaman zaman STK'larla bir araya gelip, yapýlan ve yapýlacak faaliyetlerle ilgili istiþarelerde bulunduklarýný ve bundan sonra yapacaklarý toplantýlarda Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü Derneðini de aralarýnda görmek istediklerini ifade ederek, ziyarete gelen öðrencilere "Sizler bizim için çok önemli ve deðerlisiniz, yýlmadan, usanmadan saðlam ve dinamik olarak milli ve manevi deðerlere sahip çýkarak yetiþeceksiniz ve bizlerde sizler için ne yapmamýz gerekiyorsa her konuda yardýmcý olacaðýz" dedi. Rulet sanatseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 'Rulet' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak.kosta Kortidis'in yazdýðý ve Nesimi Kaygusuz'un yönettiði tek perdelik oyun 6 Þubat Cuma günün saat 20.00'da 7 Þubat Cumartesi günü ise ila saatleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosunda izleyicilerle buluþacak.oyunu konusu ise þöyle:"oyun 1943 yýlýnýn mart ayýnda Stalingrad'ýn doðu bölgesinde Rus kontrolünde bulunan ve alman savaþ esirlerinin bulunduðu küçük bir tutuk evinde geçer. Alman hücum kýtalarý bu sýralarda Stalingrad dolaylarýndan çarpýþarak Berlin'e doðru çekilmeyi sürdürmektedirler Olayýn geçtiði tarih Almanlarýn Stalingrad'ý bir milyona yakýn askerle ýsrarla kuþatmak istediði fakat taktik hatalar ve ýsrar sonucu kaybetmeye baþladýðý dönemde geçer Hýzla büyük Nazi rüyasý sona doðru sürüklenmektedir. Bu sýrada Alman 22. tabur komutaný olan binbaþý ve ayný birlikteki baþçavuþ müthiþ bir çarpýþmadan sonra taburdan sað kalanlarla kontrollü bir þekilde geri çekilmeye çalýþýrken bir Rus birliðince pusuya düþürülür ve etrafý çevrilir Çatýþmaya devam eden ve teslim olmayý kabul etmeyen almanlar neredeyse tüm birliði kaybeder Çatýþma sonunda birkaç subay, binbaþý ve baþçavuþ yaralý olarak yakalanýr bir onbaþý ve iki er de aðýr yaralý olarak kurtarýlýr Aðýr yaralýlar birkaç gün içerisinde hayatlarýný kaybederler binbaþý ile baþçavuþ ise iyileþme emareleri gösterir. Bunun üzerine Rus birlikleri bu iki askeri kendi kontrollerindeki kafatasý tümenine getirip hapseder Acaba burasý gerçekten Rus askeri ceza evi midir?"

5 HABER 5 Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý na seçilen Sayýn Av. RUMi BEKiROÐLU ile Yönetim Kurulu nda görev alan çalýþma arkadaþlarýný kutlar, yeni görevlerinde baþarýlar dilerim. BASIN: Üretici market fiyatlarýnda makas bir türlü kapanmýyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatlarýnda makasýn bir türlü kapanmadýðýný bildirerek, "üretici ve market arasýndaki fiyat farký maydanozda yüzde 443,79, portakalda yüzde 350, kuru incirde yüzde 332,67, mandalinada yüzde 331,22'yi buluyor. Tarlada 17 kuruþ olan bir demet maydanozun fiyatý markette 92 kuruþa çýkýyor. Yine bahçede kilogramý 50 kuruþ olan portakal, markette 2 lira 25 kuruþ, üreticide 5 lira 50 kuruþ olan incir, markette 23 lira 80 kuruþ oluyor" dedi. Bayraktar, çiftçinin, yaðmur çamur, kar kýþ demeden gece gündüz çalýþsa da üretimin her türlü eziyetini çekse de parayý kazananýn yine aracý olduðunu vurguladý. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, üreticiden tüketiciye, halkýn tamamýný yakýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklamalara devam ediyoruz. -FÝYAT FARKI- Ocak ayý üretici ve market fiyatlarý arasýndaki fark incelendiðinde, üretici ve market arasýndaki fiyat farkýnýn maydanozda yüzde 443,79, portakalda yüzde 350, kuru incirde yüzde 332,67, lahanada yüzde 257,14'ü bulduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Maydanoz, portakal, kuru incir ve lahanayý, yüzde 241,31 ile limon, yüzde 237,06 ile kuru üzüm, yüzde 206,27 ile pýrasa, yüzde 202,32 ile nohut, yüzde 201,30 ile ýspanak, yüzde 200,88 ile karnabahar izliyor. Mandalinada yüzde 198,80, elmada yüzde 197,98, kuru fasulyede yüzde 193,92, marulda yüzde 193,41, kuru kayýsýda yüzde 190, sütte yüzde 173,91 üretici market fiyat farký var. Bu fark, havuçta yüzde 157,67, yeþil soðanda yüzde 156,13, kýrmýzý mercimekte yüzde 146,62, pirinçte yüzde 142,85, kabakta yüzde 140,62, patateste yüzde 136,84, salatalýkta yüzde 134,22, kuru soðanda yüzde 123,91, domateste yüzde 120,93, sivri biberde yüzde 101,17 oldu. Üretici market fiyat farký, patlýcanda yüzde 98,03, yeþil mercimekte yüzde 91,98, yumurtada yüzde 86,05, kuzu etinde yüzde 79,52, zeytinyaðýnda yüzde 78,03, iç fýndýkta yüzde 67,79, dana etinde yüzde 54,90, Antep fýstýðýnda yüzde 51,46 ile yüzde 100'ün altýnda kaldý." -ÜRETÝCÝDEN TÜKETÝCÝYE FÝYATLAR- Üretici ve market fiyatlarýnda makasýn bir türlü kapanmadýðýný belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Tarlada 17 kuruþ olan bir demet maydanozun fiyatý markette 92 kuruþa çýkýyor. Yine bahçede kilogramý 50 kuruþ olan portakal, markette 2 lira 25 kuruþ, üreticide 5 lira 50 kuruþ olan incir, markette 23 lira 80 kuruþ oluyor. Üreticide kilogramý 42 kuruþ olan lahana, markette 1 lira 50 kuruþa, kilogramý 82 kuruþ olan limon 2 lira 78 kuruþ, kilogramý 3 lira 35 kuruþ olan kuru üzüm 11 lira 29 kuruþ, kilogramý 77 kuruþ olan pýrasa 2 lira 35 kuruþ, kilogramý 2 lira 26 kuruþ kuruþ olan nohut 6 lira 83 kuruþ, kilogramý 85 kuruþ olan ýspanak 2 lira 57 kuruþa, kilogramý 91 kuruþ olan karnabahar 2 lira 75 kuruþa satýlýyor. Görüldüðü gibi çiftçimiz, yaðmur çamur, kar kýþ demeden gece gündüz çalýþsa da üretimin her türlü eziyetini çekse de parayý kazanan yine aracý. Bu durum, çiftçinin ekonomik örgütlenmesi güçlendirilmeden çözülemez. Dünyayý yeniden keþfetmeye gerek yok. Geliþmiþ ülkelerde üretici birlikleri ve kooperatifler, tarýmda fiyat istikrarýný saðlýyor, üreticiyi koruyor, planlý üretim sonucu pazarlama sýkýntýsýný en aza indiriyor. Böylece çiftçi de kazanýyor, tüketici de uygun fiyatla ürün alabiliyor." Hem üreticinin hem de tüketicinin zarar görmemesi için acilen üretici ve tüketici fiyatlarý arasýndaki makasýn daraltýlmasý gerektiðine dikkati çeken Bayraktar, bu konuda yapýlacak çalýþmalara Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) olarak katký saðlamaya hazýr olduklarýný bildirdi. -MARKETTE ELMA VE PÝRÝNCÝN FÝYATI DÜÞTÜ, FÝYAT ARTIÞINDA YEÞÝL SOÐAN BÝRÝNCÝ- Bayraktar, Ocak ayýnda market fiyatlarýnda lahana, portakal, yeþil mercimek, kuru kayýsý, kuru incir, süt, mýsýrözü yaðý ve toz þeker fiyatlarýnda deðiþim olmazken, fiyat düþüþü yüzde 10,06 oran ile en fazla elmada görüldüðünü, elmadaki fiyat düþüþünü yüzde 9,14 ile pirincin izlediðini belirtti. Markette en fazla fiyat artýþý ise yüzde 46,88 oran ile yeþil soðanda meydana geldiðini belirten Bayraktar, "yeþil soðandaki fiyat artýþýný yüzde 46,64 ile patlýcan, yüzde 36,93 ile mandalina, yüzde 35,39 ile kabak, yüzde 29,17 ile kuru üzüm, yüzde 25,51 ile kuru soðan, yüzde 21,96 ile salatalýk, yüzde 20,84 ile marul, yüzde 20,19 ile sivri biber, yüzde 20,06 ile maydanoz, yüzde 18,14 ile karnabahar, yüzde 10,80 ile limon, yüzde 9,78 ile pýrasa, yüzde 9,52 ile domates, yüzde 8,76 ile patates, yüzde 8,70 ile fýndýk izledi. Fiyat artýþý yumurtada yüzde 6,51, Antep fýstýðýnda yüzde 3,61, nohutta yüzde 3,41, kuzu etinde yüzde 2,79, zeytinyaðýnda yüzde 2,71, ýspanakta yüzde 2,43, havuçta yüzde 2,33, kuru fasulyede yüzde 2,29, tavuk etinde yüzde 1,34, dana etinde yüzde 1,22, kýrmýzý mercimekte yüzde 1,11, ayçiçeði yaðýnda yüzde 1,03 oldu" dedi. -ÜRETÝCÝDE ELMANIN FÝYATI DÜÞTÜ, FÝYAT ARTIÞINDA MANDALÝNA BÝRÝNCÝ- Ocak ayýnda üretici fiyatlarýnda lahana, karnabahar, kuru fasulye, nohut, kýrmýzý mercimek, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru incir, yumurta, süt ve zeytinyaðý fiyatlarýnda deðiþim olmadýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Fiyatý düþen ürün elma oldu. Elma fiyatlarý yüzde 9,19 geriledi. Üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 97,62 ile mandalinada meydana geldi. Mandalinadaki fiyat artýþýný yüzde 71,43 ile sivri biber, yüzde 70,91 ile patlýcan, yüzde 60 ile yeþil soðan, yüzde 47,83 ile maydanoz, yüzde 43,10 ile marul, yüzde 42,43 ile kabak, yüzde 39,63 ile salatalýk, yüzde 34,22 ile domates, yüzde 24,43 ile havuç, yüzde 19,05 ile portakal, yüzde 15,32 ile ýspanak, yüzde 14,92 ile patates, yüzde 14,36 ile fýndýk izledi. Fiyat artýþý kuru soðanda yüzde 5,50, dana etinde yüzde 4,13, kuzu etinde yüzde 3,88, limonda yüzde 3,16, Antep fýstýðýnda yüzde 3,08, pýrasada yüzde 2,68, kuru üzümde yüzde 1,52 oldu." -FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝNÝN NEDENLERÝ- Üreticilerde fiyatý artan ürünlere baktýklarýnda, fiyatý en fazla artan mandalinadaki fiyat artýþýnda, yavaþ yavaþ sezonun sonuna yaklaþýlmasý sonucu arzdaki daralmanýn etkili olduðunu belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Sivri biber, patlýcan, kabak, salatalýk, domates gibi ürünlerde arz örtü altýndan saðlanýyor. Mevsimsel olarak hasat edilen ürün miktarýndaki azalmanýn yaný sýra özellikle Antalya'da seralarýn selden zarar görmesi sonucu arzda meydana gelen daralma, ürün fiyatlarýna yansýdý. Yeþil soðan, marul ve maydanoz gibi ürünlerde de arzdaki daralmaya baðlý olarak fiyatlarda artýþ görüldü.üreticilerde fiyatý düþen tek ürün elma oldu. Talepte görülen daralma, elma fiyatlarýný düþürdü." Bayraktar, genel olarak deðerlendirdiklerinde arz ve talepteki deðiþime baðlý olarak fiyatlarda artýþ ve azalýþlarýn meydana geldiðinin görüldüðünü bildirdi. Dermatolog hekimler istiþare yaptý Uzman Hekimler Komisyonu Koordinasyon toplantýsýnda dermatologlar bir araya geldi.uzman Hekimler Komisyonu, uzman hekimleri bir araya getirmeyi amaçlayan koordinasyon toplantýlarýnýn ilkini dermatolog hekimler için gerçekleþtirdi.tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Uzman Hekimler Komisyonu Baþkaný Dr. Selim Asarcýklýoðlu ile komisyon yönetimini oluþturan Dr. Murat Çaðlar ve Dr. Nurullah Yýlmaz'ýn ev sahibi olarak hazýr bulunduðu toplantýya, ilçe devlet hastanesi, özel hastane ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde görev yapan dermatolog hekimler katýldý.hekimler arasýnda iletiþimi artýrma ve deontolojik dayanýþmayý güçlendirme amacýyla gerçekleþtirilen toplantý sonunda bir konuþma yapan Uzman Hekimler Komisyonu Baþkaný Dr. Selim Asarcýklýoðlu, "Hekimler arasý iletiþimi güçlendirme amacýyla planladýðýmýz organizasyon, burada oluþan samimi ortam ve beraberinde geliþen iletiþim ile hedefine ulaþmýþ oldu" dedi. Diðer branþtaki hekimler için de 2 haftada bir düzenli olarak koordinasyon toplantýlarýnýn gerçekleþtirileceðini dile getiren Dr. Selim Asarcýklýoðlu, toplantýnýn gerçekleþtirilmesi için emeði geçen herkese ve katýlýmlarý için tüm meslektaþlarýma teþekkürlerini iletti. Haber Servisi

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Ülkücüler Kerep Sarý'yý andý Ülkücü þehitlerden Kerep Sarý mezarý baþýnda düzenlenen programla anýldý. Kerep Sarý'nýn Ulu Mezarlýkta bulunan kabri baþýnda yapýlan törene MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ýl Baþkaný Sinan Özcan, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ile ülkücüler katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ve yapýlan duanýn ardýndan konuþan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Çorumlu olup 18 yaþýna yeni basan Kerep Sarý Lisede okuyordu. Ulukavak Mahallesinde oturuyor ve boþ zamanlarýnda babasýnýn otelinde çalýþýyordu. Olay günü, bir arkadaþý ile beraber Albayrak Ýlkokulu'nun önünde bulunduðu bir sýra, komünist militanlarýn silahlý saldýrýsýna uðrayarak aðýr yaralandý. Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýysa da kurtarýlamayarak bir kaç gün sonra þehit düþmüþtü. Biz Kerep abimizden aldýðýmýz bayraðýn taþýyýcýlarýyýz ve ahde vefa borcumuzu ödemek adýna öðle namazýna müteakip Ulu Cami'de namazýmý kýldýktan sonra mezarý baþýnda anma etkinliðini düzenlemiþ bulunmaktayýz. Kerep abimiz ve geri kalan binlerce þehidimize Yüce Hak'tan rahmet niyaz eder, bize emanet ettikleri kutsal davaya ve cennet vatan Türkiye'mize kanýmýzýn son damlasýna kadar hizmet ve müdafaa edeceðimize tüm camia adýna Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný olarak söz veriyorum" dedi. Üniversitenin akademik yayýn performansý artýyor Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden biriside, Akademik Yayýn Performansý olarak da adlandýrýlan, öðretim elemanlarýnýn yapmýþ olduklarý bilimsel çalýþmalar sonucu ürettikleri uluslararasý yayýnlarýnýn sayýsýdýr. Söz konusu bu performans deðerleri belirlenirken, öðretim elemanlarýnýn Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararasý atýf indekslerinde basýlmýþ olan makale sayýlarý dikkate alýnýyor.son yýllarda üniversitelerin kendi akademik performanslarýný, diðer üniversitelerle karþýlaþtýrabilmesine ve belirlenen kriterlere göre geliþmeye açýk yanlarýný fark etmelerine yardýmcý olmak amacýyla ulusal ve uluslararasý kuruluþlar tarafýndan yapýlan sýralamalarda da (University Ranking), yayýn sayýlarý en önemli unsurlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kýsa bir süre önce Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araþtýrma Laboratuvarý tarafýndan açýklanan üniversite sýralamalarý incelendiðinde, Hitit Üniversitesi "Tüm Üniversiteler Genel Sýralamasý"nda 2010 yýlýna göre 16 basamak yükselerek, 94. sýraya yerleþmiþti. "2000 Yýlýndan Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sýralamasý"na göre ise 2010 yýlýnda 40. sýrada olan Üniversite 2014 yýlýnda 26. sýraya yükseldi. Bu kapsamda uluslararasý indeksli dergilerde yayýmlanan makale sayýsý 2010 yýlýna göre yaklaþýk %203 artarak, 115'e ulaþtý. Yayýn sayýsýna ek olarak dikkate alýnmasý gereken bir baþka gösterge de, öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý. Bu çerçevede bakýldýðýnda da, 2010 yýlýnda 0.34 olan bu oran, bugün %65'lik bir artýþla 0.56'ya yükseldi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alkan, üniversitede evrensel ölçülerde her türlü bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu, çalýþma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fýrsatýn ve desteðin verildiðini, ülkemize ve daha da önemlisi insanlýða yapacaðý çalýþmalarýyla katký saðlamak isteyen her araþtýrmacýya desteklerin daha da artarak verileceðini söyledi. Rektör Prof.Dr. Alkan, son 3 yýlda BAP birimince verilen yaklaþýk 6 milyon 500 bin TL'lik proje desteði ile biliþim ve kütüphane altyapýsýndaki olaðanüstü geliþmeler baþta olmak üzere isteyen her araþtýrmacýnýn, hatta öðrencilerin de, bilimsel çalýþmalar yapmak kaydýyla yurtdýþýna çýkýþlarýnda ülkemizdeki pek çok üniversitede verilmeyen bütçede ve yaygýnlýkta destekler verildiðini dile getirerek, Merkezi Laboratuvarýn faaliyete baþladýðýný, Teknokentin tamamlanýp, taleplerin alýndýðýný, diðer eðitim binalarýnýn da hýzla bittiðini veya yükselmekte olduðunu kaydetti. Rektör Alkan, üniversitede hep beraber büyük fedakârlýklarla bu çalýþmalarý gerçekleþtirdikleri baþta akademik ve idari personel ve öðrenciler ile tüm paydaþlara teþekkür etti. CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ BÝK seçimlerini boykot kararý Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri seçimine Türkiye Gazeteciler Federasyonu adýna aday olan Yýlmaz Karaca, Mehmet Ali Dim ve Kemal Kapaklý, seçimlerdeki usulsüzlük ve kayýrmacýlýk nedeniyle seçimi boykot kararý aldýklarýný bildirdiler. Karaca, Dim ve Kapaklý, konuyla ilgili olarak yaptýklarý açýklamada þu ifadeleri dile getirdiler:"195 sayýlý Basýn Ýlan Kurumu teþkiline dair kanuna göre Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü tarafýndan Anadolu Gazete Sahipleri içinden seçilecek ve BÝK genel kurul üyesi olarak görev yapacak 3 temsilcinin seçiminde tam bir fiyasko yaþanmaktadýr.ýlk toplantýsý bugün yapýlan ve çoðunluk saðlanamadýðý gerekçesiyle yarýna (31 Ocak 2015) ertelenen seçimin öncesinde yaþanan hukuksuzluklar þöyledir:basýn Ýlan Kurumu, BYEGM'ne 15 Aralýk 2014 tarihi itibariyle yazý yazarak bu seçimin sadece resmi ilan gazetelerin sahiplerinin katýlýmýyla Ocak ayý içinde yapýlmasýný istemesine raðmen, ne yazýk ki, BYEGM ancak 24 gün sonra 9 Ocak'ta bildirim yaparak seçim takvimini açýklayabilmiþ ve Resmi Ýlan alan 1180 gazetenin isimlerini yayýnlamýþ, itiraz için 3 gün müddet vermiþ, kesin listenin 14 Ocak'ta yayýnlanacaðýný duyurmuþtur. BYEGM çeþitli defalar yazýlý olarak uyarmamýza raðmen bir türlü itirazlar sonrasý kesinleþen gazete listesini yayýnlanmamýþ, seçime 12 saat kala yani dün akþam yayýnlanan gazete listelerinden anlaþýlacaðý üzere bazý illerde resmi ilan almayan gazeteler de ilave edilerek, gazete sayýsý yaklaþýk 1300'e çýkarýlmýþtýr.seçimde vekaleten sadece faal basýn çalýþanlarýnýn yani basýn iþkolunda ve fikir iþçisi kadrosunda yer alan kiþilerin oy kullanabilecekleri, sürekli basýn kartý sahibi ya da emeklilerin oy kullanamayacaklarý yazýlý ve sözlü olarak açýklanmýþ olmasýna raðmen, açýklanan listede sürekli basýn kartý taþýyan ve þu anda faal olmayan kiþilere vekalet verildiði açýk ve net olarak görülmektedir.yoðun kýþ þartlarý nedeniyle ulaþýmýn aksadýðý bir dönemde vekalet yazýlarý gazetelere kargoyla gönderilmiþ, özellikle doðu ve güneydoðu Anadolu bölgesinde bir çok gazete sahibine ya hiç ulaþmamýþ ya da geç ulaþmýþtýr. Bunun yanýnda bazý bölgelerde de gazete sahibinin imzasý olmayan vekaletler BYEGM'ne baþka kiþiler tarafýndan imzalanarak gönderilmiþtir. Yýllardan beri uygulanmakta olan vekaletname þeklinin deðiþtirilmesi ve ekinde istenen imza sirküsü örneðinin bu defa istenmemesi bu gibi sahteciliklere çanak tutmuþtur.ayrýca, BYEGM binasýnda BÝK Genel Kurul üyeliði için aday olan bazý kiþiler ve onlarýn destekçisi konumunda olan bazý siyasi kimlikli kiþilerin de katýldýðý toplantýlar yapýldýðý duyumlarýna inanmak istemesek de; yayýnlanan hazirun listesinde çeþitli gerekçelerle yer almasý engellenen 100'den fazla gazete sahibi ve vekilinin oy kullanma hakkýnýn elinden alýnmasý, bir temizlik operasyonu yapýldýðý izlenimini vermektedir. Bütün bu hukuksuzluklardan anlaþýldýðý üzere, birilerinin bu seçimi kazanmasý için alýnan emri yerine getirir pozisyonda hareket eden BYEGM yetkilileri, kendi açýkladýklarý seçim takvimine uymayarak birçok skandala imza atmýþ oldular.basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri seçimine aday olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu adýna aday olan Yýlmaz Karaca, Mehmet Ali Dim ve Kemal Kapaklý olarak; bu denli taraflý ve kayýrmacalý bir düzenek karþýsýnda gazete sahipleri ve temsilcilerini kilometrelerce uzaklýktan getirip rencide etmemek adýna sonucu önceden belirlenmiþ bu seçimi boykot etme kararý aldýk."þurasý iyi bilinmelidir ki, bu seçim yargýdan geri dönecektir. Avukatlarýmýza verdiðimiz talimatlarla usulsüzlüklerle ve skandallarla dolu bu fiyasko seçimin er geç iptal edileceðine inanýyoruz. Saygýlarýmýzla kamuoyuna duyurulur."

7 HABER 7 MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu Mehmet Sayan, Çetin'i kutladý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Büyük Otel'de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin yeni baþkaný Ahmet Köksal oldu. Genel Kurula AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve MÜSÝAD üyeleri katýldý. Programda AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý'na seçilen eski MÜSÝAD Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na MÜSÝAD adýna iþadamý Mahmut Köksal tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilmesinden dolayý görevini devrettiðini açýklayan Bekiroðlu, "Bu bir yol ayrýmý deðil, bu birlik ve beraberliðimizi, kardeþliðimizi pekiþtiren bir bayrak deðiþimi" dedi. MÜSÝAD'ýn yol gösteren, öncü olan, Çorum'a yön veren Çorum sanayisine sosyal ve kültürel faaliyetlerine yol çizen akil insanlardan oluþan bir grup olarak algýlandýðýný dile getiren Bekiroðlu, "Bunu saðlayan sizlerseniz. Yüksek ahlak, teknoloji ilkesini benimseyen MÜSÝAD'ta Çorum'da deðer oluþturmaya renk katmaya devam edecek. Kardeþlik hukukunun en iyi muhafaza edileceði yer MÜSÝAD olarak görüyorum. 'Halka hizmet, Hak'ka hizmet' düsturunu ilke edindik. Tek gayem vardý oda Çorum için çalýþmak, Çorum'a hizmet getirttirebilmek ve MÜSÝAD üyelerinin kazanýmlarýný artýrmaktý" þeklinde kaydetti. AK Parti'de MÜSÝAD'ýn bir temsilcisi ve neferi olacaðýný dile getiren Bekiroðlu, sanayici ve iþadamlarýnýn yaþadýklarý sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmak için çalýþacaðýný ifade etti. Hep birlikte, beraberlik içerisinde gerek MÜSÝAD da gerekse AK Parti'de dernek üyeleri yol arkadaþlýðý yapmaktan onur duyduðunu dile getiren Bekiroðlu, MÜSÝAD üyelerinden haklarýný helal etmelerini istedi. Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. Seçimlere Ahmet Köksal baþkanlýðýnda tek listeyle gidildi. Seçimler sonunda MÜSÝAD'ýn yeni baþkaný Ahmed Köksal olurken, yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: "Fatih Yaðlý, Hayri Þamlý, Lemzi Çöplü, Mahmut Öztemiz, Þükrü Türkoðlu, Bülent Demirci, Adnan Týðlý, Orhan Coþkun, Mustafa Boyraz, Alper Týðlý." Haber Servisi 90 yabancý öðrenci Çorum'da meslek eðitimi alacak Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetimi, yapýlan olaðan il kongresinde MHP Ýl Baþkaný seçilen Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sayan, yapýlan Ýl Olaðan Kongresi'nde delegelerinde teveccühü ile Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Av. Bekir Çetin'i tebrik ederek ekibi ile birlikte güzel çalýþmalara imza atacaðýna yürekten inandýklarýný söyledi. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, köylünün çiftçinin yaþadýðý sorunlarý bildiklerini, sürekli olarak yaptýklarý istiþareler ile bu sorunlara çözüm bulmak için tespitlerde bulunduklarýný söyledi. Diðer yandan Çetin, 7 Þubat'ta yapýlacak olan Ziraat Odasý seçimlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek, mevcut oda baþkaný Mehmet Sayan ve yönetimine baþarýlar diledi. Ziyarette ayrýca MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililerde hazýr bulundu. Rumi Bekiroðlu'na tebrik ziyaretleri AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti eski Ýl Baþkanlarý Av.Faruk Özkader ve Nihat Akar, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Zehir ile Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av.Cavit Tatlý, Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Bahadýr YÜCEL Türkiye'nin batýsýna 'toz' uyarýsý Yabancý ülkelerden gelecek bir grup öðrenci Çorum'da meslek eðitim alacak. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun basýn müþavirliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Salim Uslu'nun TÝKA'nýn yabancý ülkelerden getireceði Çorum'a 90 kiþilik öðrenci gurubuna Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarýn da meslek eðitimi verilmesi konusunda TÝKA Baþkaný Serdar Çam ile mutabakata varýldýðý ifade edilerek, Uslu'nun konuyu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ilettiði belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüðü kuzeybatý kesimlerde beklenen kuvvetli yaðýþlara karþý vatandaþlarý uyardý.yurdun kuzeybatý kesimlerinde, derin alçak basýnç merkezi nedeniyle güneyli yönlerden kuvvetli olan fýrtýnanýn ardýndan, yarýn Ýstanbul, Bursa, Balýkesir, Kocaeli, Yalova, Çanakkale'nin güney ve doðusu, Ýzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yer çok kuvvetli saðanak yaðýþ beklendiðine dikkat çeken Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý dikkatli olunmasýný istedi. Meteoroloji bir de toz taþýnýmý uyarýsý yaptý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü internet sitesinde yer alan uyarýda, þunlar kaydedildi: "Ülkemizin batý kesimlerinde (Marmara, Ege, Ýç Anadolu'nun batýsý ve Batý Karadeniz) toz taþýnýmý beklendiðinden, görüþ mesafesinde düþme, yaðýþ alan yerlerde çamur þeklinde yaðýþ, hava kalitesinin azalmasý gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmalýdýr." zaman

8 YAÞAM Kalbinizin sinyallerine kulak verin 8 Deniz Yýldýzý Bir adam okyanus sahilinde yürüyüþ yaparken,denize telaþla bir þeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaþýnca bu Kiþinin, sahile vurmuþ deniz yýldýzlarýný denize attýðýný fark eder ve "Niçin bu deniz yýldýzlarýný denize atýyorsun?" diye sorar.topladýklarýný hýzla denize Kelime Avý atmaya devam eden kiþi, "Yaþamalarý Ýçin" yanýtýný verince, adama þaþkýnlýkla: - Ýyi ama burada binlerce deniz yýldýzý var.hepsini atmanýza imkan Yok. Sizin bunlarý denize atmanýz neyi deðiþtirecek ki? Yerden bir deniz yýldýzý daha alýp denize atan kiþi, "Bak Onun Ýçin Çok Þey Deðiþti," karþýlýðýný verir. Kalbin en büyük düþmaný stres, saðlýksýz beslenme ve kolesterol Bu unsurlara dikkat edilmediði takdirde kalp kaslarýný besleyen damarlarýn týkanmasýyla kalp kaslarý canlýlýðýný yitiriyor ve kaçýnýlmaz sonuç kalp krizi meydana geliyor Bu durum her zaman birden bire ortaya çýkmýyor, vücudumuzun bize verdiði sinyallerin kalp krizi konusunda önemli uyarýlarda bulunduðunu söyleyen Liv Hospital Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Enis Oðuz, kalp krizi konusunda önemli bilgiler paylaþtý. Aðrý bir anda ya da yavaþ yavaþ gelebilir Kalp damarlarý bazen birden bire bazen de yavaþ yavaþ yýllar içinde týkanýr. Birden bire týkandýðýnda kalp krizi meydana gelir. Yýllar içinde yavaþ yavaþ týkandýðýndaysa komþu damarlardan geliþen kýlcal damarlar kalbi beslemeye devam eder ve bu da kalp krizini önler. Ancak bu kýlcal damarlar çoðunlukla açýk damar kadar yeterli olmadýðý için göðüs aðrýsý, nefes darlýðý gibi bulgulara neden olur. Kalp krizi anýnda hissedilen aðrý, kalp kasýnýn oksijensiz kalmasýna baðlýdýr. Elimize bir þey battýðý zaman olan fiziksel aðrýdan farklý olarak sinir sistemi ile iletilir. Bu nedenle spesifik bir nokta þeklinde gösterilemez. Genelde tüm göðse yayýlýr. Baský, yanma, ezilme þeklinde hissedilir. Sol kola, alt çeneye ve sýrta vurabilir. Bununla beraber çok hafif bulgularla veya hiç aðrý hissetmeden kalp krizi geçiren hasta sayýsý da az deðildir. Kalp krizine neden olan durum önemli Kalp damarýný týkayacak kadar büyük bir pýhtý oluþtuðunda kalp krizi meydana gelir. Sigara içmek, kötü huylu kolesterolün yüksek olmasý, þeker hastalarýnda kan þekerinin yüksek olmasý, kan basýncý yüksekliði hipertansiyon; stres gibi faktörler aterosklerotik plaklarda yýrtýlma eðilimi oluþturarak kalp krizine neden olur. Daha önce kalp damarýna stent takýlan hastalarda kan sulandýrýcý ilacýn kesilmesi stent içinde pýhtýlaþma oluþarak kalp krizine neden olabilir. Menopoz öncesi kadýnlarda ve 35 yaþ öncesi erkeklerde görülmesi özel þartlara ve daha az rastlanýlan sebeplere baðlýdýr. Daha çok gençlerde veya yaþlýlarda olmasýndan çok kalp krizine neden olan durumun ciddiyeti önemlidir. Tedavinin yöntemi hastanýn durumuna baðlý Pýhtý eritici ilaç tedavisi ve acil angiografi ile týkanan damarýn açýlmasý tedavi alternatifleridir. Eðer acil angiografi imkaný yoksa pýhtý eritici ilaç verilir. Angiografi imkaný varsa acilen yapýlmalý ve stentleme iþlemi ile týkanan damar açýlmalýdýr. Nadiren acil bypass ameliyatý da gerekebilir. Hangi tedavi yönteminin seçileceðine hastanýn klinik durumuna göre karar verilir. Aðrýnýn baþlama süresi, eþlik eden hastalýklarý, laboratuar bulgularý, EKG bulgularý nasýl bir tedavi yapýlacaðýna karar verilirken deðerlendirilen kriterlerdendir. 19:55 Yedi Güzel Adam Sokak çatýþmasýnda yaralanan Çalýk, kan kaybýna daha fazla dayamaz ve olduðu yere yýðýlýr. Çalýk'ý kim kurtaracak? Cevat ýn polis katili olduðu söylentileri giderek yayýlmaya baþlar. Bunun üzerine Yedi Güzel Adam ve Kara Lise talebeleri arkadaþlarýnýn masumiyetini ispatlamak için çaba içine girer. Bu sýrada büyük bir umutla baba evine dönen Cevat ý kötü bir sürpriz beklemektedir. Öte yandan çocuðu olmayacaðýný öðrendikten sonra tüm umutlarýný yitiren Merve, intihar etmeye karar verir. Kendisini evden kovan Merve nin durumunu Zehra öðretmene anlatan Güler, arkadaþýnýn hayatýný kurtarabilecek mi? Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sarýmsak, mide kanseri Riskini yüzde 50 azaltýyor Kolesterol, tansiyon ve kanser gibi hastalýklarýn toplumda görülme sýklýðý her geçen gün artýyor. Yapýlan araþtýrmalar, hastalýklara yol açan mikrop ve virüslerin antibiyotiklere karþý baðýþýklýk kazandýðýný gösterirken, organik ürünlere ve bitkisel tedavilere ilgiyi de artýrdý. Sarýmsak da birçok saðlýk problemine iyi gelen bitkilerin baþýnda geliyor. Ýçerisinde bulunan allisin maddesinin yüzyýllardýr hastalýklara karþý koruduðu biliniyor. Tansiyonu çok düþük, sarýmsak alerjisi ve mide rahatsýzlýðý olanlar dýþýnda herkesin sarýmsaðý güvenle tüketebileceðini belirten beslenme uzmaný Ýpek Aðaca, sarýmsaðýn tüketilmesindeki faydalarý þöyle açýklýyor: Sarýmsak yaklaþýk 30 adet sülfür bileþiði, çeþitli enzimler ve amino asitler, flavonoidler, mineraller, A vitamini, B ve C vitaminleri içerir. Prebiyotik özellikteki bir besindir, vücut için faydalý bakterilerin etkinliðini ve sayýsýný artýrmaya yardýmcý olur. Vücudun savunma mekanizmasýný güçlendirir. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Sarýmsak kolesterol problemine de iyi gelmektedir. Kandaki iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) ve trigliseriti düþürür. Tansiyonu yüksek olan kiþiler de, sarýmsaðý düzenli tüketmeli; çünkü sarýmsak tansiyon düþürücü etkiye sahiptir. Kansere karþý da koruyucudur. Yapýlan bilimsel çalýþmalar; düzenli sarýmsak yiyenlerin, sarýmsak yemeyenlere oranla mide kanserine yüzde 50 daha az yakalandýðýný gösterdi. Damar sertliði sorununa karþý sarýmsak iyi bir koruyucudur. 22:45 Sinema Baþlangýç Yetenekli bir hýrsýz olan Dom Cobb'un uzmanlýk alaný, zihnin en karanlýk ve savunmasýz olduðu rüya görme anýnda, bilinçaltýnýn derinliklerindeki deðerli sýrlarý çekip çýkarmak ve onlarý çalmaktýr. Cobb'un bu yeteneði, onu kurumsal casusluðun tehlikeli yeni dünyasýnda aranan bir oyuncu yapmýþtýr. Ayný zamanda bu durum onu uluslararasý bir kaçak yapmýþ ve sevdiði her þeyi elinden almýþtýr. Cobb'a içinde bulunduðu durumdan kurtulmasýný saðlayacak bir fýrsat sunulur. Ona hayatýný geri verebilecek son bir iþ; tabi eðer imkansýz Baþlangýç'ý tamamlayabilirse... Yolcular 19:45 Sinema Genç bir terapist olan Dr. Claire, bir uçak kazasýndan sað kalan beþ kiþinin danýþmanlýðýný üstlenir. Havayolu þirketi olayý bir kaza olarak nitelerken, kazazedeler bir patlama gördüklerinden bahsetmektedir. Claire, Eric adlý kazazede ile yakýnlýk kurar ancak onun da her þeyi anlatmadýðýný düþünmektedir. Bu arada garip olaylar baþ gösterir. Çünkü diðer kazazedeler þüpheli bir þekilde ortadan kaybolmaya baþlamýþtýr.oyuncular : Anne Hathaway, Patrick Wilson, Andre Braugher, Dianne Wiest Yönetmen : Rodrigo García I. Ahmed Babasý III. Mehmed'in üç oðlundan ikincisi olarak dünyaya gelmiþtir. Aðabeyi Mahmud'tur. Askeri ve idari iþlerle ilgili bir þehzade olarak bilinen ve padiþahlýk için en kuvvetli aday olan Þehzade Mahmud, tahta kast ettiði iddiasý üzerine öldürülmüþtür. Bu, I. Ahmed için de sürpriz bir geliþmedir. Böylece tahtýn yolu kendisi için açýlmýþ olur. Þehzade Ahmed, henüz 13 yaþýndayken, 37 yaþýndaki babasý Sultan III. Mehmed vefat eder. Nasýl ki babasý kendinden evvelki Sultanlara nazaran en genç yaþta hayatýný kaybetmiþ hükümdar ise, I. Ahmed de o vakte kadar babasýnýn vefatýyla tahta geçenlerin arasýndaki en genç hükümdardýr. Bu beklenmedik vefat üzerine, Sultan I. Ahmed'in cülusu hemen ertesi gün apar topar vuku bulmuþtur. Kimi kaynaklarda 22 Aralýk verilmesine raðmen, cülus, Sn Günhan Börekçi'ye göre tam olarak 21 Aralýk 1603 Pazar günü sabahý gerçekleþmiþtir. ("22 Aralýk" yanýlmasý, hicri takvimden miladi takvime çevrim hesaplamalarýndan kaynaklanmaktadýr. III. Mehmed'in vefatý 17 Receb 1012 gecesidir. Zaten, merasim müteakip sabah gerçekleþiyor. Hicri takvime göre gün, akþam ezanýyla baþlar ve takip eden akþam ezanýnda biter. O halde, "Cülus, ayný hicri gün içinde gerçekleþmiþtir" de diyebiliriz.) Bu cülusun, Osmanlý tarihindeki yeri bambaþkadýr: Yeni padiþah, devlet tecrübesi için mühim olan sancaða çýkmamýþtý. Bu sebeple bir kapý halký da yoktu. Hatta, babaannesini eski saraya gönderdiðinde saray sanki bomboþ kalmaktaydý. Henüz sünnet dahi edilmemiþtir. Sünneti ancak padiþah olduktan sonra yapýlmýþtýr. KATMERLÝ BÖREK Malzemeler 1 Paket Margarin 4 Su Bardaðý Un 1 Su Bardaðý Yoðurt 1 Tatlý Kaþýðý Tuz 1 Çay Kaþýðý Karbonat Yemeðin Tarifi ÝÇÝN HAZIRLANIÞI Kýymayý ve soðaný kavurup, yeþilbiber, domates, maydanoz, bir tutam tuz ve biber ilave edin. BÖREÐÝN HAZIRLANIÞI Hazýrladýðýnýz hamuru 8 eþit parçaya ayýrarak bir gece bekletin. Hamura dikdörtgen þekli verin ve olabildiðince ince açýp Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öðünüyorsun! Hz.Mevlana üzerinde tereyaðýný gezdirin. Hamurun uzun tarafýna iç malzemesini yerleþtirip, rulo þeklinde yuvarlayýn. Ruloyu 5 santim eninde parçalara bölüp, üzerine yumurta sarýsýný sürün. 200 derecede fýrýnda pembeleþinceye kadar piþirip, sýcak servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Yolcular Sinema 21:39 Direniþ 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Sosyete Þaban 21:50 Haber Saati 22:50 Süper Polis 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:45 Baþlangýç 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Ulan Ýstanbul 23:15 Dizi Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Yedi Güzel Adam 22:00 Þimdi Onlar Düþünsün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Gizli Operasyon

9 HABER 9 "Þehit cenazesinin siyasi kampanyaya malzeme yapýlmak istenmesi üzücüdür" Yeni Kamyon Garajý hizmette Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine açýldý. Çorum'un en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Çevre Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi yanýnda hizmete açýldý. Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni garajý da Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iþletecek. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yeni garajýn faaliyete açýldýðýný belirterek, "Yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitemizi Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odamýza kazandýran baþta Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü olmak üzere bu süreçte bizlere yardýmlarýný ve desteklerini esirgemeyen tüm hemþerilerimize teþekkürü bir borç biliyoruz" dedi TIR VE KAMYON KAPASÝTELÝ- Yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nin 118 kamyon ve 118 TIR olmak üzere toplam 236 araç kapasitesine sahip olduðunu ifade eden Tahsin Þahin, 45 bin metrekarelik alanda yapýmý tamamlanan garajda sosyal donatýlar, lokanta, mescit, market ve idari bina olmak üzere toplam 19 adette nakliyeci iþyeri bulunduðunu vurguladý. Akkent Mahallesi Gimat yaný No: 19 adresinde faaliyete geçen Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nin bölgede örnek bir garaj olduðunu belirten Tahsin Þahin, son derece þýk, konforlu ve nezih bir çalýþma ortamýna kavuþan esnaflarýn bu yatýrýmdan dolayý oldukça mutlu olduðunu söyledi. Þahin, garajda, tuvalet ve banyolarýn yaný sýra 50'þer metrekarelik her bir dükkân içerisinde mutfak, lavabo, müdüriyet ve normal oda bulunduðunu dile getirdi. Gýda Toptancýlar Sitesi yanýndaki yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'ne taþýnan esnaflar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü unutmadý. Garajýn kýsa sürede bitirilerek Çorum'a ve Çorum esnafýna kazandýrýlmasýnda önemli rol üstlenen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye kamyoncu ve nakliyeci esnafý teþekkür etti. Coþkun Göcen, Avni Býyýk, Selim Metineren ve Ersoy Demir isimli esnaflar, yeni garajýn tamamlanarak faaliyete açýlmasýndan dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçenlere teþekkür mesajlarýný iletti. Yine garaj esnaflarýndan Metin Hodulda böyle bir tesisin Çorum'a ve Þoförler Odasýna kazandýrýlmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Nakliyeciler Derneði Baþkaný Niyazi Kip ise eski garajda çeþitli sorunlar yaþayan esnaflarýn artýk daha rahat ve konforlu bir çalýþma ortamýna kavuþtuðunu belirtti. Kip, "Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e, garajýn yapýmýndan açýlýþýna kadar emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. -TÜRKÝYE'YE ÖRNEK OLDU- Çorum'da, 26 Ocak'ta yeni yerinde faaliyete açýlan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, önemli bir özelliði ile de Türkiye'ye örnek oldu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Türkiye genelinde il bazýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan iþletilen tek garajýn Çorum olduðunu söyledi. Bu durumun oda üyeleri açýsýndan büyük önem taþýdýðýný ifade eden Tahsin Þahin, yeni garajýn Çorum'a ve odaya kazandýrýlmasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'den çok büyük destekler gördüklerini vurguladý. Þahin, þoför ve nakliyeci esnafýnýn yeni yerlerinde faaliyete baþlamasýnda desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a, Çorum Belediyespor Kulübü yöneticilerine ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Yeni garajla birlikte Çorum'da dýþarýda hiçbir nakliyeci esnafýnýn kalmadýðýna dikkat çeken Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, "Artýk tüm nakliyatçýlarýmýz faaliyetlerini yeni yerimizde sürdürüyor. Yeni Kamyon Garajý ve Nakliyatçýlar Sitemize ilerleyen günlerde resmi açýlýþ yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, milletvekillerinin þehit cenazesinin defin törenine katýlmamalarý ile ilgili eleþtirilere basýn müþavirliði tarafýndan yapýlan açýklama ile cevap verdi. Cenaze töreninin olduðu gün Salim Uslu'nun çok yoðun bir programýnýn bulunduðunun belirtildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: " tarihinde bir haber sitesinde "þehit cenazesine milletvekilleri neden katýlmadý" þeklinde haber çýkmasý ve ardýndan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun açýklama yapmasýna raðmen baþka bir haber sitesinde ayný þekilde haberin yer almýþ olmasý þehit cenazesinin siyasi amaçlý bir karþý kampanyaya dolgu malzemesi yapýlmak istenmesi, endiþe ile izlenmiþtir. Bu sebeple aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasý zaruri hale gelmiþtir. Uslu, þehit haberinin alýnmasýyla birlikte saat 22.30'da Çorum Valisi Ahmet Kara ile görüþmüþ þehit hakkýnda bilgiler alarak, cenaze töreninin henüz netlik kazanmadýðýný öðrenmiþtir. Bunun üzerine perþembe günkü programýný aynen uygulama kararý alýnmýþtýr. Ayný gece (28 Ocak 2015 saat 22.46'da) sosyal medya üzerinden baþsaðlýðý dilemiþtir. Sayýn Uslu'nun Günkü programýndan bazýlarý; Bir Genel Müdür ile görüþme, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu veankara MilletvekiliProf. Dr. Cevdet Erdöl ile görüþme, Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürü ile görüþme, Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ ile görüþme, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya'nýn kabulü, Çorum eski Valisi Sabri Baþköy'ü kabulü, Kanal D ile röportaj çekimi, Vali Ahmet Kara ile görüþerek Þehid Emrah Ünalan'ýn cenazesinin helikopterle naklinin saðlanacaðý öðrenildi Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile görüþerek baþsaðlýðý dileyerek, baþsaðlýðý dileklerinin þehit ailesine götürmesi istendi Çorum'dan gelen 2 sektör yöneticisi ile görüþme, TBMM Genel Kuruluna katýlma, Genel Kurul görüþmeleri devam ederken; TÝKA Baþkaný Serdar Çam ile görüþme, Þehit Emrah Ünalan'ýn babasý Naci Ünalan aranarak telefonla baþsaðlýðý dilendi Mecliste yaþanan bazý geliþmelerle ilgili Genel Sekreter ve Basýn Halkla Ýliþkiler Baþkaný ile toplantý. Daha sonra Amasya Milletvekilleri; Avni Erdemir, Grup Baþkan Vekili Naci Bostancý ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. Tülay Bakýr ile görüþüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalýþmalarý 21.30'da sona erdi. Buradan bir siyasi pozisyon çýkartmak, bir suçlama sebebi oluþturmak yapay, haksýz ve bilmezlikten kaynaklanan bir kolaycýlýk olacaktýr. Oysa önceden planlanmýþ günlük programýmýz en azýndan bize sorulmuþ olsaydý. Mesnetsiz suçlamanýn dolgu malzemesi yapýlmazdý. Siyaset Kurumu ve þahýslarýmýz da böyle haksýz bir istinatla karþý karþýya býrakýlmazlardý. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan ziyaretler AK Parti görev daðýlýmý yaptý Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Heyet sýrasýyla Vali Ahmet Kara ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret etti. Ziyaretlere Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Hilal Kiraz,Recep Yücel ve Merve Dilekci katýldý. Federasyon Genel Sekreteri Bekir Bolat ziyaretlerde federasyonun yaptýðý ve bundan sonra yapmayý planladýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Vali Ahmet Kara ise ziyarette yaptýðý deðerlendirmede, "Çalýþmalarýnýzý ve baþarýlarýnýzý takip ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Siz bu þekilde azimle gayretle çalýþmalarýmýzý sürdürdüðünüz sürece bizim de kapýmýz sizlere sonuna kadar açýktýr" diyerek Derneðin Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Milli Sporcu Merve Dilekci'yi bilgisayar ile ödüllendirdi Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat ise "Sayýn valimiz sizler Çorum için bu ülke için bir deðersiniz. Bu samimiyetiniz ve bu desteðiniz olduðu müddetçe bizlerde elimizden gelen gayreti göstererek daha baþarýlý çalýþmalar yapacaðýmýzýn sözünü veriyoruz" diyerek teþekkür etti. 25 Ocak 2015 Pazar günü yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde göreve gelen AK Parti il yönetimi, yaptýðý ilk toplantýda görev daðýlýmýný yaptý.görev daðýlýmý þu þekilde oldu: Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkanlýðýna ve Ýl Baþkanvekilliðine Eyüp Arslan, Teþkilat Baþkanlýðýna Av. Ýsmail Yaðbat, Seçim Ýþleri Baþkanlýðýna Av. Adem Oðuzhan Kaya, Tanýtým ve Medya Baþkanlýðýna Cemalettin Polattaþ, Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðýna Erhan Akar, Sosyal Ýþler Baþkanlýðýna Meryem Demir, Yerel Yönetimler Baþkanlýðýna Adnan Týðlý, Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýna Mahmut Öztemiz, Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðýna Ahu Yumlu, Mali ve Ýdari Ýþler Baþkanlýðýna Lemzi Çöplü, Ar-Ge Baþkanlýðýna Mücahit Ahmet Köksal, Ýl Sekreterliðine Adem Candan getirildi. Ýlçe koordinatörlüklerinin ise en kýsa zamanda belirleneceði ifade edildi.

10 HABER Kent Konseyi'nden Hacý Bektaþ Veli Vakfý'na ziyaret Çorum 2019 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýna talip olacak. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Brezilya da yapýlmasýna kararý Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Yürütme kurulu üyeleri Geçlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ayhan Boyraz ve Mustafa Hekim ile Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy, baþkan yardýmcýsý Hüseyin Köse ve yönetim kurulu üyesi Bülent Madak ile bir süre görüþen Turhan Candan, Kent Konseyi olarak yaptýklarý bu tür ziyaretlerle kardeþliði pekiþtirmek istediklerini söyledi. "Bir olalým, iri olalým, diri olalým ve incinsen de incitme diyen Hacý Bektaþ Veli, hepimize örnektir" diyen Turhan Candan, "Çorum'da hep birlikte yaþýyoruz. Aramýzdaki dostluðu, sevgiyi, kardeþliði ve barýþý güçlendirmemiz lazým. Biz hem Çorum Belediyesi olarak hem de Kent Konseyi olarak bu ziyaretlerle aramýzdaki kardeþliði pekiþtirmek istiyoruz. Bu memleket üzerinde oynana oyunlarý hep birlikte ve ortak deðerlerimizle bertaraf edebiliriz. Sizleri, sevgi ve kardeþlik adýna yapmýþ olduðunuz çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyoruz. Yapmýþ olduðunuz çalýþmalara katký vermek isteriz" dedi. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek vakýf tarafýndan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Aksoy, "Vakfýmýzda, Alevi kültür ve geleneðine dair çalýþmalar yapýyoruz. Gençlerimize kendilerini geliþtirmeleri için kültürel kurslar düzenliyoruz. Ayrýca, Vakfýmýz düðün ve cenaze gibi konularda da hizmet vermektedir" diye konuþtu. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Nurettin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonunda Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve yönetim kurulu üyelerine lokma ikram etti Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlasrý için giriþim Akif Çaðatay Kýlýç verilen Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýnýn Brezilya'nýn vazgeçmesinin ardýndan üç ilde Çorum, Amasya ve Samsun'da yapýlmasý için giriþimde bulundu. Konuyu Amasya Milletvekilleri Avni Erdemir, Grup Baþkan Vekili Naci Bostancý ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. Tülay Bakýr ile görüþen Uslu'nun bu teklifi kabul gördü ve milletvekilleri de destek vereceklerini söylediler. Bunun üzerine konuyu Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþen Uslu, Hükümet ve devlet politikalarý açýsýndan þayet uygun görüþülürse Çorum-Amasya ve Samsun üniversitelerinin ev sahipliðinde 2019 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarýnýn bu üç ilde yapýlmasýnýn uygun olacaðýný dile getirerek bu konuda katkýlarýný beklediklerini söyledi. "Bir Þubat Evi" Çorum'da da sahnelenecek YILI KGYS %20 PARÇALI BAKIMI CORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ 2015 Yýlý KGYS %20 Parçalý Bakýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihaie usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2015/7134 l-ýdarenin a) Adresi :Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Hizmet Alýmý. 2 Kalem. KGYS 11 Ay Parçalý Bakýmý. 1 Adet KGYS sökme, taþýma yeni yerine montaj kurulum iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :ÇORUM c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Çepni Mah.Ýnönü Cad.No:28-ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedei içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: KGYS Kurulum, Bakým-Onarým Ýþi Yapmýþ olmak S.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satmalýna Büro Amirliði adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satmalýna Büro Amirliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sinir deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No: Resmi ilanlar de Anadolu ÝHL velileri ile buluþuyor Çorum Belediyesi, 28 Þubat sürecinin insan ve toplum hayatýnda ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan "Bir Þubat Evi" konulu tiyatroyu Çorumlularla buluþturacak. Kara mizah tarzýndaki tiyatro oyunu 2 Þubat Pazartesi günü saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, toplumun yaþamýnda çok ciddi kýrýlganlýklara, travmalara yol açan ve postmodern darbe olarak adlandýrýlan 28 Þubat sürecini anlatan tiyatro oyununu o dönemi ýþýk tuttuðunu söyledi. Örnek bir aile üzerinden o dönemde yaþanýlan olaylarý seyirciye anlatacak olan tiyatro oyununa tüm Çorum halkýný davet eden Zeki Gül, "Bir Þubat Evi" tüm hemþehrilerimizin izlemesi gereken çok güzel bir tiyatro oyunu. Belediye olarak bir döneme ýþýk tutan, seyirciye o dönemde yaþanan olaylarý tiyatro sahnesinden bir kez daha anlatacak olan bu eseri tiyatro oyunu haline getiren tüm sanatçýlarýmýzý kutluyorum. Emeði geçenleri tebrik ediyorum" dedi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi "Velileri ile Buluþuyor" projesi kapsamýnda velilerini ziyaret ediyor. Okul idarecileri, 9. sýnýf öðrencisi olan ve elektrikli sandalyesi ile bütün zorluklarý göðüsleyerek öðrenimine devam eden Mahmut Can'ý ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret hakkýnda bilgi veren Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz, "Okulumuzu tercih ederek öðrencilerinin Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim görmelerini isteyen velilerimize þükran borcu olarak evlerine misafir oluyoruz. Eðitimin önemli sacayaklarýndan biri olan aileyi de sürece dahil ediyoruz. Dönem boyunca okula devam eden öðrencilerimiz þimdi okullarýnýn kendilerine geldiðini görüyor. Böylece okullarýn hep gidilen yer olmadýðýný, bazen de okullarýnýn kendilerine geldiðini müþahede ediyorlar. Tatillerinin verimli geçip geçmediðini, okulu ne kadar özlediðini, okulundan ikinci dönemde beklentilerini ve ailenin okul hakkýndaki izlenimlerini öðrenerek eksiklerimizi görme fýrsatý buluyoruz. Okulumuza gelen her öðrenci bir deðerdir. Bu deðerler ne kadar güzel iþlenirse ülkemiz, milletimiz, okulumuz ve ailelerimiz için o kadar önemli bir iþ gerçekleþtirilmiþ oluruz. Bugün ziyaret ettiðimiz 9. sýnýf öðrencilerimizden elektrikli sandalyesi ile bütün zorluklarý göðüsleyerek öðrenimine devam eden Mahmut Can'ý ve ailesini ziyaret ettik. Sýcak ev ortamý ve imam hatip lisesine olan ilgileri bizi ziyadesi ile memnun etmiþtir" dedi. Mahmut Can ve ailesi de ziyaretten son derece memnun olduklarýný belirterek, okul idarecilerine teþekkür ettiler.

11 2 AÐUS- 02 ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ SPOR Ayþeli Hingal Evi açýldý 11 Ayþe Yaðlý'nýn sahibi olduðu Ayþeli Hingal Evi Çorumlularýn hizmetine açýldý. Ýþyerinin açýlýþý geçtiðimiz hafta sonu Yeniyol Mahallesi Muhtarlýðý karþýsýnda gerçekleþtirildi. Açýlýþ törenine Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Günser Þirin, Alaca Eczacý Odasý Temsilcisi Mustafa Yaðlý, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Þeydi Demiray, Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ve çok sayýda davetli katýldý. Tevhidi Camii Ýmamý Yunus Yaðlý'nýn okuduðu dua eþliðinde açýlan iþ yerinin açýlýþ kurdelesini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül kesti. Ýþyeri sahibi Ayþe Yaðlý Ayþeli Hingal Evi'nde yöresel hingal, gözleme çeþitleri, su böreði ve Alaca'nýn meþhur Haliloðlu tulumba tatlýsý ile müþterilere hizmet verileceðini söyledi. Yasin YÜCEL Hasbihal Cafe Osmancýk'ta açýldý Osmancýk Ýlçesi'nde otantik bir mekan "Hasbihal Cafe" yapýlan dualarla hizmete açýldý. Cafe'nin açýlýþý Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný ve Þeyhhasan Camii Ýmam Hatibi Ayhan Yýlmaz Eravcý'nýn yaptýðý dua ile yapýldý. Ünsal Aksan tarafýndan açýlan iþletme de her türlü kahve çeþidi, soðuk - sýcak içecekler, hamburger ve pizza çeþitleri, börek çeþitleri, nugget menü, patates cips, her türlü aperatif yiyecek çeþitleri, hamur iþleri, börek, çörek, pýt pýt, bazlama, katmer vs ile tatlýlarý bulmak mümkün. Deðiþik kahve çeþitleri, serpme ve açýk kahvaltýnýn olduðu mekanda aperatif ve tatlý türlerinin özel bulunduðunu belirten Ýþletme Sahibi Aksan, "Kahvaltýmýz özel, tatlý konusunda ise kahve spesiyalleri yanýnda sunulan tatlýlarýmýz mutlaka tatmaya deðer. Kahve çeþitleri nezih, sakin ve huzurlu bir ortamda halkýmýza hizmet vereceðiz, özel tatlarýmýzý denemeleri için tüm Osmancýklýlarý davet ediyoruz" dedi. Baþkan Karataþ'tan fýrýn denetimi Kadýnlara saðlýklý beslenme tavsiyeleri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nde Çorumlu kadýnlara saðlýklý beslenme ile ilgili bilgiler veriliyor. Merkez gelen kadýnlara yeterli ve dengeli beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan diyet uzmaný Þule Bölükbaþ, merkeze gelen kadýnlarla yakýndan ilgileniyor. Beslenmenin hayatýn her aþamasýnda olan kültürel bir olgu olduðunun altýný çizen Þube Bölükbaþ, "Vücudun HÝTOK, Karadeniz Off Road Birliði'nde Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü (HÝTOK)'un Karadeniz Off-Road Birliði'ne yaptýðý baþvuru kabul edildi. Böylece Karadeniz'de yarýþan Off-Road araçlarý artýk Çorum'da da boy gösterecek. Konu hakkýnda açýklamada bulunan HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, HÝTOK olarak Birliðe yaptýklarý baþvurunun kabul gördüðünü bildirdi. Karadeniz'de yarýþan Off- Road araçlarýnýn artýk Çorum'- da da boy göstereceðini kaydeden Özenç, "Çorum, Off-Road'da kendisinden söz ettirecektir. Bu birlikteliðin saðlanmasýnda emeði olan herkese teþekkür eder, otomobil ve motor sporlarýna katký saðlamasý dileðiyle, hayýrlý olmasýný temenni ederiz" dedi. KARADENÝZ OFF-ROAD BÝRLÝÐÝ Karadeniz Off-Road Birliði, bölgesinde etkin ve kaliteli organizasyonlar düzenlemek, kulüpler arasýnda birlik ve beraberliði saðlamak amacýyla kurulan, bünyesinde 12 kulübü barýndýran TOSFED'e baðlý bir birlikteliktir.spor Servisi büyümesi, yenilenmesi ve çalýþmasý için gerekli olan enerji ve besin öðelerinin her birinin yeterli ve dengeli miktarda alýnmasý gerekmektedir. Saðlýklý beslenme uygun büyüme ve geliþmenin saðlanmasýnda, kaliteli yaþamý devam ettirmede, hastalýklardan korunmada, hastalýklarýn tedavisinde oldukça önemlidir" dedi. Þule Bölükbaþ, saðlýklý beslenme konusunda bilinçlenmek isteyen kadýnlarý Mahalle Kültür Merkezlerine gelerek diyetisyenlerden bilgi almaya davet etti. Haber Servisi Þampiyon kupasýný aldý U14 Ligi dün oynanan karþýlaþmalarla sona ererken, þampiyonluðunu daha önceden ilan eden Ýl Özel Ýdarespor kupasýný aldý. 8 takýmýn tek devreli lig ve puan usulüne göre mücadele ettiði U14 Ligi dün oynanan karþýlaþmalarla sona ererken þampiyon Ýl Özel Ýdarespor dün düzenlenen törenle kupasýný aldý. Son maçýnda 2 Nolu Sahada Osmancýkspor ile karþýlaþan Ýl Özel Ýdarespor, rakibini 14-0 gibi oldukça farklý bir skorla yenmeyi baþardý. Ýl Özel Ýdarespor sezonunda þampiyon olmayý baþarýrk3en kalesinde ise hiç gol görmedi. Karþýlaþmanýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi sezonunu þampiyon olarak tamamlayan, Ýl Özel Ýdarespor'un kupa ve madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi. Ligi ikinci olarak tamamlayan Mimar Sinan Gençlikspor'un kupasýný TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan verirken, üçüncü olan Alaca Belediyespor'un kupa ve madalyalarýný ise Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verdi. Spor Servisi Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, zabýta ekipleri ile birlikte ilçedeki ekmek ve pide fýrýnlarýnda denetim yaptý. Baþkan Karataþ, Zabýta Personeli ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri ile birlikte gýda üreten iþ yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetimde ekmek ve pidelerin gramajlarý ile iþ yerlerindeki temizlik kurallarý kontrol edildi. Karataþ, denetimlerin sürekliliðinin hem vatandaþlarýn saðlýðýnýn korunmasý hem de iþletmelerin ticaretinin korunmasý için önemli olduðunu söyledi. Benzer denetimlerin devam edeceðini kaydeden Karataþ "Vatandaþlarýmýz her hangi bir fýrýndan satýn aldýðý ekmeði güvenerek tüketebilsin istiyoruz. Denetimlerdeki öncelikli amacýmýz bu. Temizlik, ekmek gramajý, çalýþanlarýn saðlýk karneleri, üretim þartlarý gibi konularda denetim yaptýk. Bu gün gerçekleþtirdiðimiz denetimde herhangi bir olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Vatandaþlarýmýzýn saðlýðýnýn korunmasý için denetimlere devam edeceðiz" dedi. Karataþ, kaliteli üretim yapan iþletmelere teþekkür etti. Uysal'dan turnuva uyarýsý! Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal, Polis Günü kutlamalarý çerçevesinde yapýlacak olan Kurumlararasý Voleybol Turnuvasý ile ilgili talimatta yanlýþ anlaþýlma olduðunu belirtti. Yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal "Yapýlacak olan geleneksel Nisan polis günü resmi kurumlar, kamu yararýna çalýþan dernekler ile özel müesseseler arasý voleybol turnuvasý teknik talimatýnýn 16. maddesi ile ilgili oluþan tereddütler nedeniyle il temsilciliðimizce kamuoyuna açýklama yapýlmasý gereði oluþmuþtur. Turnuva teknik talimatýnýn 16. maddesi " Sezonunda Ýlimizde veya diðer illerde faaliyete katýlan kulüplerin listesinde idareci, antrenör ve sporcu olarak yer alan her hangi bir þekilde ceza kuruluna sevk edilenler veya ceza alanlar takým listesinde bulunamazlar." ifadesinin yanlýþ anlaþýldýðý, bu maddenin Türkiye Voleybol Federasyonu liglerinde lisanslý oynayan, antrenörlük yapan ve idarecilik yapanlardan ceza alanlarýn oynatýlmayacaðý ile ilgili olup TVF liglerinden herhangi birinde lisanslý oyuncu, idareci veya antrenör olarak aktif görev alanlarýn turnuvaya katýlmasýnda sakýnca bulunmamaktadýr. katýlacak takýmlarýn 13 Þubat 2015 Cuma gününe kadar baþvurularýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne yapmalarý gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. Spor Servisi Fenerbahçe Basketbol Okulu yarýyýl turnuvasý baþlýyor Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporcularýn teknik geliþimlerini gözlemlemek oyun kural bilgilerini geliþtirmek maç tecrübelerini artýrmak velilerin çocuklarýný maç içersinde izlemelerini saðlamak ayrýca velilerarasý maçlar düzenleyerek anne ve babalarýnda spor yapmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen yarý yýl turnuvasý maçlarý 2 Þubat Pazartesi günü baþlýyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Yaþar Yýlmaz, "Antrenörler olarak yarýyýlda tatile gitmeyen sporcularýmýz için hazýrladýðýmýz antrenman ve maç programlarý hazýrlayarak sporcularýmýzýn spor yaparak ve dinlenerek tatil yapmalarýný saðlamaya çalýþtýk veli sporcu ve yakýnlarýnýn katýlacaðý sabah kahvaltýsý 8 Þubat Pazar günü saat 10.00'da Kahverengi Cafede düzenlenecek" dedi. Spor Servisi

12 02 ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ Batur'dan yakýn ilgi Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor'un ligden çekilmesi nedeni ile dün Çorum Belediyespor ile oynamasý gereken maç oynanmazken, Çorum Belediyespor ve hakemlerin yaný sýra Teknik Direktör Ýsmail Batur'da sahada hazýr bulundu.beklendiði gibi Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ýn sahaya çýkmamasý üzerine maçýn hakemi ve Çorum Belediyespor yeniden soyunma odasýnýn yolunu tutarken, bir dönem Çorumspor'u da çalýþtýran Teknik Direktör Ýsmail Batur'a Çorum Belediyespor Futbol þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný Hamit Iþýk leblebi ikramýnda bulundu. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve Hamit Iþýk ile kýsa süre sohbet eden Ýsmail Batur, ligde baþarý dileklerinde bulundu. Spor Servisi En kolay 3 puan Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ýn ligden çekilmesinin ardýndan dün Çorum Belediyespor, hanesine 3 puan yazdýrdý. Sebat'ta oynanmasý gereken karþýlaþmaya konuk ekip beklendiði gibi çýkmazken, Çorum Belediyespor hükmen galibiyetle Çorum'a döndü. Ýkinci yarýnýn ilk haftasýna kendi sahasýnda Denizli temsilcisi Kýzýlcabölükspor ile berabere kalan ve hafta sonu kendi sahasýnda Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek olan Çorum Belediyespor haftayý maç yapmadan 3-0'lýk hükmen galibiyetle tamamladý. Akçaabat Sebatspor yönetiminin ligin ikinci yarýsýna çýkmama kararý almasýnýn ardýndan Türkiye Futbol Federasyonu bu maça hakem atamasý yaparken, Çorum Belediyespor kafilesi Sebat'a gitti. Maçýn baþlama saatinde Fatih Stadý'na çýkan Kýrmýzý-Siyahlýlar hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan Çorum'a döndü. Trabzon temsilcisi bir sezonda 2.kez maça çýkmadýðý için Perþembe günü gerçekleþtirilecek olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun ardýndan bir alt lige düþürülecek. Sezon baþýnda Bozüyükspor'un ligden çekilmesi ile birlikte grupta ligden çekilen 2.takým Akçaabat Sebatspor olurken, tek takým ligde kalma mücadelesi verecek. Çorum Belediyespor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Zonguldak Kömürspor maçý hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek. Spor Servisi Ulukavak sahasýnda 3-1 maðlup oldu Futbolcular 2.Lig maçýný izlediler Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmýnýn sahaya çýkmamasý nedeni ile dün oynanmasý gerek karþýlaþma oynanmazken Sebat'a giden futbolcular 2.Lig maçýný izledi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk ile birlikte Sebat'a giden Çorum Belediyespor kafilesi Trabzon'da oynanan 2.Lig maçý olan ve geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý grubu þampiyon olarak bitiren Düzyurtspor'un maçýný izlediler. Spor Servisi SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Ýsmail Akçay, Mesut Kük, Birtan Yavuz. 4.HAKEM: Burak Karaaslan. ULUKAVAKSPOR: Ömer, Arif, Yusuf Cihan, Emre, Serdar (Ümit), M.Ali, Yusuf Demir, Tuncay (Ahmet Ak), Sefa, Oðuzhan, Onur (Ýbrahim) GÜZELORDUSPOR: Hakan, Okan, Emre (Uður), Mehmet, Oktay Taze, Caner (Mustafa), Aykut, Oktay Kanbolat (Emirhan), Deniz, Vural, Volkan. GOLLER: Dk. 9 Onur (Ulukavakspor), Dk. 12 ve 60 Deniz, Dk. 47 Aykut (Güzelorduspor). Kendi sahasýnda dün ligin 3.sýrasýnda yer alan Güzel Orduspor'u konuk eden Ulukavakspor, öne geçtiði karþýlaþmada üstünlüðünü koruyamadý ve sahadan maðlubiyetle ayrýldý. Ýkinci yarýya kendi sahasýnda aldýðý galibiyetle baþlayan, Sinop deplasmanýnda ise son dakika golüyle rakibine boyun eðen Ulukavakspor, dün sahasýnda Güzel Orduspor'u konuk ederken, 9.dakikada öne geçmesine raðmen skor avantajýný koruyamadý ve sahadan maðlubiyetle ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. 9.dakikada Onur kaydetti golle öne geçmeyi baþardý. bu dakikada sahasýndan hýzlý çýkan Ulukavakspor'da Sefa, Onur'un önüne akýl dolu bir pas gönderdi. Aldýðý pasla bir anda kaleci ile karþý karþýya kalan Onur topu kalecinin yanýndan aðlara göndermeyi baþardý ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ulukavakspor'un üstünlüðü sadece 3 dakika sürdü. 12.dakikada sol kanattan geliþen konuk ekip Güzel Orduspor ataðýnda topla buluþan Aykut topu direk kaleye gönderdi. Ömer'in kaleye giderken tokatladýðý top Deniz'in önünde kaldý. Deniz rahat bir vuruþla skora yeniden dengeyi getirdi ve karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-1 eþitlikle tamamlandý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda her iki takýmda net pozisyonlar bulurken bu pozisyonlardan faydalanamadýlar. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna ise hýzlý baþlayan taraf konuk ekip Güzel Orduspor oldu. 47.dakikada sap kanattan geliþen Güzel Orduspor ataðýnda, sol kanattan hareketlenen Okan ceza alaný içersine ortasýný yaptý. Rüzgarýn da etkisi ile açýlan topu Ömer tokatladý ancak Aykut'a çarpan top Ulukavakspor aðlarý ile buluþtu. Özellikle karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda etkili oynayan Güzel Orduspor, 60.dakikada Deniz'in kaydettiði golle 3-1'lik üstünlüðü yakalarken, 77.dakikada ise kazandýðý penaltý atýþýndan Mustafa ile faydalanamadý. Karþýlaþma konuk ekibin 3-1 üstünlüðü ile tamamlandý.spor Servisi

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Seçilmiş ürünlerde tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Üretici Hal Pazar Market Hal/ Üretici Pazar/ Üretici Market/ Üretici Fiyat Farkı Fiyat Farkı Fiyat Farkı Domates 0,58

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı