DEŞARJ STANDARTLARI UYGULAMASINDA AÇMAZLAR: ERGENE NEHRİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEŞARJ STANDARTLARI UYGULAMASINDA AÇMAZLAR: ERGENE NEHRİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DEŞARJ STANDARTLARI UYGULAMASINDA AÇMAZLAR: ERGENE NEHRİ ÖRNEĞİ Araş. Gör. 1, Araş. Gör. Yalçın GÜNEŞ 1, Araş. Gör. Elçin HEPSAĞ 1, Arş.Gör. Asude ÖZKAN 1, Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 2 1 T.Ü., Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ ve 2 İGEM Danışmanlık, Araştırma ve Organizasyon Ltd. Şti., ÖZET Bu çalışmada su kaynaklarını korumak amacıyla geliştirilen ve ülkemizde de uygulanan teknolojik ve ekonomik esaslı deşarj standartları Ergene Nehri örneğinde irdelenmiştir/ değerlendirilmiştir. Standartlara uyulsa bile büyük bir kentin veya fabrikanın atıksu arıtma tesisi çıkış sularının verildiği alıcı ortamlar (nehir, göl, deniz, vb.,) tamamen tahrip olabilir. Bu tahribatın olabilirliği basit hesaplarla -mevcut deşarj standartları uygulansa dahi- Ergene Nehri için tartışılmış ve uygulanabilir alternatifler değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ergene Havzası, Deşarj Standartları, Endüstriyel Atıksular, Alıcı Ortam DIFFICULTIES in APPLICATION of DISCHARGE STANDARDS: A CASE STUDY of THE ERGENE RİVER ABSTRACT In this study; the discharge standards based on technology and economy, which used to protect water resources and applied in Turkey, have assessed in the case of The Ergene River. Receiving water can be fully destructed even it is discharged from properly designed wastewater treatment plants. The probability of that destruction for The Ergene River is discussed and possible practicable alternatives are evaluated. Key Words: The Ergene River, Discharge Standards, Wastewater, Receiving Water 1. GİRİŞ Deşarj standartları su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, su kaynaklarına yapılan müdahaleleri kabul edilebilir hale getirmek için kullandığımız araçlardan biridir. Temel hedef kaynağı korumaktır. Alıcı ortamlara verilen atıksuların deşarj standartları iki şekilde belirlenmektedir. Alıcı Ortam Esas Alınarak: Temel ilke; yararlı kullanım amacı belirlenmiş kaynağa yapılacak müdahale kaynağın yararlı kullanımını engellememelidir. Yapılacak deşarjlara uygulanacak standartlar ancak matematik modeller yardımıyla hesaplanabilir. Bu nedenle kaynağın yararlı kullanımı önceden belirlenmeli, su kaynağının matematik modelleri önceden geliştirilmelidir.

2 Teknolojik ve Ekonomik Esaslara Göre: Temel ilke; arıtma teknolojisi ve ekonomidir. Standartlar geliştirilirken alıcı ortamın kirlenmiş olup olmadığı veya özümleme kapasitesinin aşılıp aşılmadığı dikkate alınmamaktadır. Endüstri ülkenin neresinde olursa olsun aynı derecede arıtma yapmak zorunda bırakılmaktadır. Deşarj standartları yük veya konsantrasyon esaslı olmak üzere iki şekilde belirlenmektedir. 2. PROBLEMİN TANIMI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 1. maddesinde yönetmeliğin amacı ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunmasını, en iyi bir biçimde kullanımının sağlanmasını ve su kirlenmesinin önlenmesini ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere, su kirliliğinin kontrolü esaslarının belirlenmesi için gerekli olan hukuki ve teknik esasları ortaya koymaktır şeklinde tanımlamıştır. Bu nedenle problem herhangi bir sorun yaşanmadan yönetmelik hükümleri uygulanabilse su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması mümkün olabilir mi? şeklinde tanımlanmıştır 3. YÖNTEM Teknolojik ve ekonomik esaslara göre belirlenmiş konsantrasyon esaslı standartlar uygulansa karşılaşabileceğimiz bazı durumlar aşağıda şematik olarak bir nehir için gösterilmiştir. Bununla birlikte a, b ve c durumları dışında sayısız senaryo üretilebilir. Deşarjdan sonra C parametresinin konsantrasyonu kütle dengesi yardımıyla hesaplanmış, deşarj standardı C parametresi için 100 mg/l alınmıştır. a) Q N = 10 m 3 /sn C N = 10 mg/l Q S = 1 m 3 /sn C S = 100 mg/l b) Q N = 10 m 3 /sn C N = 10 mg/l Q= 11 m 3 /sn C= 18.2 mg/l Q S = 100 m 3 /sn C S = 100 mg/l c) Q N = 10 m 3 /sn C N = 10 mg/l Q= 110 m 3 /sn C= 91.8 mg/l Q S = m 3 /sn C S = 100 mg/l Q= m 3 /sn C= 100 mg/l Şekil 1. Teknolojik ve Ekonomik Esaslara Göre Belirlenmiş Konsantrasyon Esaslı Standartlar Uygulansa Karşılaşabilecek Bazı Durumlar 142

3 Debi ve konsantrasyonun zamana ve mekana bağlı olarak değişmesi nedeniyle her üç durum da (a,b ve c) bir nehir sisteminde gözlemlenebilir. Herhangi bir nehre yapılacak deşarjın yapacağı etkiyi tanımlayabilmek için geliştirilen ve Tablo 1 de verilen kriterler kullanılabilir. Tablo 1. Herhangi Bir Nehir Sistemine Yapılacak Deşarjın Etkisi* Q N /Q S Q N C N /Q S C S Deşarjın Olası Etkisi Çok Büyük Büyük Orta Az *Q N : Nehir Debisi, C N : Nehirdeki Kirletici Konsantrasyonu, Q S : Deşarj Debisi, C S : Deşarj Standardı Yukarıda kavramsal olarak tanımlanan durum Ergene Nehri örneğinde irdelenmiştir. Bu örnekte Çorlu Deresi bir noktasal kaynak olarak ele alınmıştır. Bu noktasal kaynağın Ergene Nehri su kalitesinde meydana getirebileceği değişimler basit kabullerle irdelenmiştir. İrdelemeye esas olan veriler aşağıda sunulmuştur. Çerkezköy ün doğusundaki Istranca dağlarından doğan Çorlu Deresi; Sinandede Deresi gibi irili ufaklı bir çok dereyi bünyesine alarak Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde akar ve Muratlı İlçe merkezinin kuzeyinden Ergene Nehri ne karışır. Derenin su toplama alanı yaklaşık 601 km 2, toplam uzunluğu ise 86 km dir (Orhon ve diğerleri, 1996). Çorlu Deresi ve yan kollarına yapılan deşarjlar Tablo 2 de (Trakya Üniversitesi, 2002), Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde belirtilen standartları sağlayacak şekilde endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılması durumunda Çorlu Deresi ne gelebilecek kirletici yükler ise Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 2. Çorlu Deresi ne Deşarj Edilen Atıksu Miktarı Kaynak Evsel Atıksu Endüstriyel Atıksu Tekstil Çerkezköy İlçesi Çorlu İlçesi Muratlı İlçesi Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye Dokunmuş Kumaş Terbiyesi Yün yıkama, Terbiye ve Dokuma Sentetik Tekstil Terbiyesi Pamuklu Tekstil Çerkezköy Organize Sanayi Deri, Deri Mamulleri Sanayi Gıda Zeytinyağı ve Sabun Üretimi Un ve Makarna Üretimi Süt ve Süt Ürünleri Alkolsüz İçkiler, Meşrubat Üretimi Şeker Üretimi Alkol, Alkollü İçki Üretimi Debi (m 3 /gün) Toplam

4 Tablo 3. Standartları Sağlayacak Şekilde Endüstriyel ve Evsel Atıksuların Arıtılması Durumunda Çorlu Deresine Gelebilecek Kirletici Yükler Parametreler Evsel Endüstriyel Toplam KOİ, kg/gün BOİ 5, kg/gün AKM, kg/gün Top. Krom, kg/gün Yağ-Gres, kg/gün Cr 6+, kg/gün Çinko, kg/gün Kurşun, kg/gün Toplam Fosfor, kg/gün Fenol, kg/gün Sülfür, kg/gün Karışma noktasında Ergene Nehri debisi nehir üzerinde bulunan Lüleburgaz istasyonu ile karakterize edilmiş ve istasyona ait veriler Tablo 4 de sunulmuştur. Veriler DSİ XI. Bölge Müdürlüğü nden temin edilmiştir. İstasyon karışma noktasından yaklaşık 30 km aşağıdadır yılından sonra yapılan evsel ve endüstriye atıksu deşarjı nedeniyle Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında önemli yağışların olmamasına rağmen, izleme istasyonunda dikkate değer debi artışı gözlenmiştir. Bu nedenle yılları arasındaki gözlemler nehrin doğal akışı olarak kabul edilmiştir. Tablo 4. Lüleburgaz Debi İzleme İstasyonuna Ait veriler Aylar Ortalama Debi, m 3 /sn ( Arası) Ortalama Debi, m 3 /sn ( Arası) Ortalamalar Arasındaki Debi Farkı, m 3 /sn Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Problem şematik olarak Şekil 2 de verilmiştir. Q Ergene = Bkz. Tablo 4 C Ergene = 0 Ergene Nehri Karışma Noktası Çorlu Deresi Q Çorlu = Bkz. Tablo 2 C Çorlu = Bkz. Tablo 3 Karışımdan Sonra Kirletici Kons. Bkz. Tablo 5 Lüleburgaz İzleme İstasyonu Şekil 2. Ergene Nehri için Problemin Şeması 144

5 4. SONUÇLAR Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 de sunulan veriler yardımıyla Ergene Nehri üzerindeki Lüleburgaz debi izleme istasyonu ile Çorlu Deresi arasında kalan 30 km uzunluğundaki su kütlesinin olası kalitesi genel kütle dengesinden yararlanılarak Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için hesaplanmış ve Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 6 da ise su kalite sınıfı verilmiştir (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 1988). Hesaplamalarda; Karışma noktasında Ergene Nehri debisi nehir üzerinde bulunan Lüleburgaz istasyonu ile karakterize edilmiştir, Çorlu Deresi nin doğal debisi yaz aylarında ihmal edilecek kadar küçüktür, Tarım alanlarından gelebilecek olan kirletici yükler dikkate alınmamıştır, Ergene Nehri ne yapılan diğer deşarjlar ihmal edilmiştir, Ergene Nehri nin karışımdan önce herhangi bir kirletici içermediği kabul edilmiştir, Su kalite parametrelerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerle herhangi bir değişimin olmadığı ve kütlenin korunduğu kabul edilmiştir, Tablo 5. Ergene Nehri Lüleburgaz İstasyonu ile Çorlu Deresi Arasında Kalan Su Kütlesinde Muhtemel Kalite Değişimi Parametreler Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül KOİ, mg/l BOİ 5, mg/l Top. Krom, mg/l Yağ-Gres, mg/l Cr 6+, mg/l Çinko, mg/l Kurşun, mg/l Top. Fosfor, mg/l Fenol, mg/l Sülfür, mg/l Tablo 6. Ergene Nehri Lüleburgaz İstasyonu ile Çorlu Deresi Arasında Kalan Su Kütlesinin Muhtemel Su Kalite Sınıfı Parametreler Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül KOİ III IV IV IV IV BOİ 5 III IV IV IV IV Top. Krom III IV IV IV IV Yağ-Gres IV IV IV IV IV Cr 6+ II II IV IV IV Çinko I I II II II Kurşun III IV IV IV IV Top. Fosfor II II II II II Fenol II II II II II Sülfür IV IV IV IV IV 145

6 Ergene Nehri ve Çorlu Deresi hali hazırda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre A, B, C ve D grubu parametreleri açısından IV sınıftır (Trakya Üniversitesi, 2002). Özellikle Çorlu Deresi ve derenin sadece yağışlı mevsimlerde su taşıyan irili ufaklı bir çok yan kolu atıksu toplama kanalı gibi çalışmaktadır. 5. ÖNERİLER Deşarj standartları amaç değil su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak teknolojik ve ekonomik esaslara göre geliştirilen ve kullanılan bu standartların sınır koşulları vardır. Özellikle yoğun endüstriyel faaliyetlerin bulunduğu bölgelerde alıcı ortamlara büyük miktarlarda atıksuyun arıtıldıktan sonra bile deşarj edilmesi nehir yatağının tahrip olması, özellikle yaz aylarında su kalitesinin bozulması gibi ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Bu durum teknolojik ve ekonomik esaslara göre geliştirilen standartların açmazlarından biridir. Bu nedenle yoğun endüstriyel faaliyetlerin bulunduğu bölgelerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin eksiksiz uygulanması alıcı ortamların tahribatını önleyemeyecektir Alıcı ortamlar dinamik bir yapıya sahiptir ve bu nedenle bu dinamik yapıya uygun standartların geliştirilmesi su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gereklidir. Mevcut yönetmelik kullanılmaya devam edilecekse; deşarjın olası etkilerini kabaca tanımlayan ve Tablo 1 de sunulan kriterler planlama çalışmalarında yol gösterici olabilir. Ancak deşarjların olası etkilerini daha iyi tanımlayabilmek ve planlama çalışmalarına yön verebilmek için modelleme çalışmaları zorunludur. REFERANSLAR Orhon, D., Özbaşaran, M., Görgün, E., Seçkin, N., Germirli, F., (1996) Çorlu Master Plan Raporu, T.C. Tekirdağ Valiliği. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (1988) Resmi Gazete No: Trakya Üniversitesi, (2002) Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Çevre-Kirlilik Grubu Teknik Raporu, T.C. Çevre Bakanlığı. 146

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 BAKIRÇAY HAVZASI KİRLİLİK ETÜDÜ ÇALIŞMASI (STUDY ON THE POLLUTION OF BAKIRÇAY RIVER BASIN) Vildan GÜNDOĞDU*,

Detaylı

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 361 369 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Küçük Menderes Nehri

Detaylı

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ogün BAŞTÜRK Enstitü Anabilim Dalı : ÇEVRE

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI Gümüldür / İZMİR Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü DÜZENLEME KURULU Onursal Başkan Haydar KOÇAKER DSİ Genel Müdürü Başkan Ayhan SARIYILDIZ DSİ II. Bölge Müdürü Üyeler Aslı ERDENİR

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ Füsun ŞENGÜL ÖZET Bu bildiri kapsamında Türkiye'de endüstriyel atıksu kontrolü, atıksu antım ve denetleme stratejileri tartışılmıştır.

Detaylı

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi Doç.Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO 12-15 Aralık 2004, Batman 1 SUNUŞ PLANI Giriş GAP Bölgesindeki Endüstriyel

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2011 ANKARA ÖNSÖZ Dünya üzerindeki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 59 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Ali ALAŞ* M. Hale DOSDOĞRU** Bu çalışma, 22 yılı içinde yapılmıştır. Kahramanmaraş'a içme

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012 SİVAS 4 EYLÜL BARAJI VE KOLLARINDAKİ SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ (WATER QUALITY MONITORING OF SİVAS 4 EYLÜL

Detaylı

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1996 : 2 : 1 : 9-14

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete (Değişik:13/2/2008-26786) 26786) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri)

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri) ÇEVRE MEVZUATI DOĞRUDAN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Yürürlük Tarihi:14.11.2011 Sorumlu Kuruluş:

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı