Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN"

Transkript

1 Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki açýklama tepki çekti. Ýnsan haklarý savunucularý, açýklamayý inandýrýcý bulmadýklarýný söylüyor. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Av. Raci Bilici, Adli Týp a güvenmiyoruz. Kültür Bakanlýðý na baðlý çalýþan uzmanlar bize bizzat söylediler, mezarlýk olsaydý farklý bir prosedür iþletilirdi diyor. ARKEOLOGLAR MEZAR DEÐÝL DÝYOR ATK nin açýklamalarý insan haklarý savunucularý ile kayýp yakýnlarýna inandýrýcý gelmiyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 8 Þubat Çarþamba günü Atatürk Ýlk Öðretim Okulunda Hakka Yürüyen Halit KARABACAK öðretmen anýsýna özel eðitim sýnýfýný ailesi tarafýndan öðrencilerin; modern ve rahat eðitim alabilmesi için yeniden düzenlendi. Yapýlan çalýþma ile sýnýfa yeni masa ve sandalyeler, kaplama duvarlar, bilgisayar gibi donanýmlar ekleyen KARABACAK ailesi ve babalarýnýn anýsýný yaþatmaya katký sundular. Programa Kaymakam Bedrettin ÖZMEN, Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU, Jandarma Komutaný Zekeriya ERDEM, Okul Müdürleri, Dernek Yöneticileri, emekli olmuþ ve halen görevini devam ettiren birçok öðretmen katýldý. Haberin Devamý 3 DE Türkiye nin en önemli kültür, doða ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya film platosu haline de gelecek. Bir süredir sessizdi Tuzla Tersaneleri. Patlama, ölümlü iþ kazalarý haberleri yer almýyordu gazetelerde. Bunun nedeni iþçi saðlýðý, iþ güvenliði tedbirlerinin tam olarak alýnmasý deðildi hiç kuþkusuz. Sessizliðin asýl sebebi krizle birlikte yarý yarýya azalan iþçi sayýsýydý. Son patlama sesini 4 gün önce duyduk. Mengi Yay Tersanesinde taþeron firmada çalýþan iþçilerden 2 si aðýr olmak üzere 3 ü yaralandý. Yine yüzümüzü Tuzla ya, alýnmayan iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði tedbirlerine çevirdik. Tersane iþçileriyle Mengi Yay Tersanesinde yaþanan patlamayý ve iþ güvenliði tedbirlerini konuþtuk. Patlamanýn üç kuruþluk bir fan olsaydý yaþanmayacaðýný, arkadaþlarýnýn da yaralanmayacaðýný belirten Mahmut Sarý, Benim yüreðim yanýyor üç kardeþim yaralý, bunun sebebi biraz da biziz. Haberin Devamý 7 DE Okumak, insanýn tek baþýna yaptýðý benzersiz bir iþ. Ýþ derken, okumaya verilmesi gereken anlama gönderme yapmýþ oluyor muyuz? Okumanýn nasýl yapýlmasý gerekiyorsa öyle yapýlmasý gerektiðini, dolayýsýyla bir dizgesi olduðunu belirtiyor bu. Kendi baþýmýza okuduðumuz zaman bile. Ýster asýl iþi okumak olan bir yazar olsun, ister genç bir öðrenci, okuma eyleminin kendine özgü bir biçimi vardýr ve ona uygun okunduðunda bambaþka sonuçlar verir. Sulucakarahöyük/ANKARA TMMOB adýna Makina Mühendisleri Odasý sekretaryalýðýnda, Aralýk 2011 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu nda düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi sonuç bildirisi yayýmlandý. TMMOB Sanayi Kongresi 2011 in Sonuç Bildirisi Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Sekretaryalýðýnda TMMOB adýna düzenlenen, on sekizinci Sanayi Kongresi "Bölgesel Kalkýnma Öncelikli Ýstihdam Odaklý Sanayileþme" temasýyla, Aralýk 2011 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu nda gerçekleþtirilmiþtir. Sanayi Kongreleri 1962 yýlýndan bu yana yapýlmakta ve geleneksel bir nitelik taþýmaktadýr. TMMOB Sanayi Kongresi 2011 e 742 kayýtlý delege katýlmýþtýr. Dünya ve Türkiye ekonomisinin genel deðerlendirilmesinin bir çerçeve sunum olarak ortaya konulduðu açýlýþ oturumunun ardýndan sanayide politikalar ve deðiþimler; teknoloji, enerji ve çevre, bölgesel kalkýnma, alan araþtýrmalarý özel oturumlarý yapýlmýþtýr. Kongrenin ikinci günü sanayide istihdam, mühendisler ve mesleki eðitim, sanayide finansman, yabancý sermaye ve yatýrýmlar, günümüz sanayileþme politikasý ve alternatif öneriler oturumlarý yapýlmýþ; forum, tartýþma ve deðerlendirmelerle Kongre kapanmýþtýr. Alan Araþtýrmalarý oturumunda; istihdamý yoðun sektörler, Maden Mühendisleri Odasý, Gýda Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý uzmanlarýnca deðerlendirilmiþtir. Bu bildirilerde iþçi güvenliði ve iþ kazalarý da ele alýnarak öneriler ortaya konulmuþtur. Devamý 8 DE

2 Geçtiðimiz cumartesi günü Hacý Bektaþ ilçesinde çok önemli bir toplantý yapýldý. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin düzenlediði Uður Mumcu ve Faili Meçhuller temalý panel büyük ilgi gördü. TBMM Baþkan Vekili Güldal Mumcu, Isparta CHP Milletvekili Ali Haydar Öner, Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve Dernek Baþkaný Nafiz Ünlüyurt un konuþmalarýyla baþlayan panelde Susurluk Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, gazeteci/yazar Necdet Saraç ve ben düþüncelerimizi aktardýk. Hacý Bektaþ lý aydýnlarýn yoðun katýlýmý, dikkatli yorumlarý ve bilinçli katýlýmlarýyla konu derinlemesine irdelendi. Toplantý, dönemin Belediye Baþkaný Mustafa Özcivan ile birlikte 18 yýl önce temelini attýðýmýz Kültür Merkezinde oldu... Mustafa Özcivan ýn belediye baþkanlýðý döneminde Kültür Bakaný olarak ilçeye önemli yatýrýmlar yaptýk. Alevi/Bektaþi Araþtýrma Merkezinden anfi tiyatroya, toplantý salonlarýndan çevre düzenlemesine varýncaya kadar bir dizi hizmetleri dönemin baþkaný Özcivan ýn katkýlarýyla gerçekleþtirmiþtik. Ama asýl Hacý Bektaþ Veli'yi anma törenlerine Cumhurbaþkaný düzeyinde katýlmayý ve Alevilik ve Bektaþilik üzerine ilk kez Bakanlýðýn yayýnlar çýkarmasýný söylemeden geçemeyeceðim *** Bu panelin açýlýþ konuþmasýný yapan TBMM Baþkan Vekili Güldal Mumcu, bugüne kadar duyulmayan net sözler söyledi. Son derece içerikli, Türkiye nin kirli tarihinde önemli tespitler yapan etkili konuþmasýný þu vurucu tümcelerle bitirdi. Her devlet terörü ortadan kaldýrmak, vatandaþlarýný korumak için istihbarat yapar. MÝT de bizim ülkemizin istihbarat kuruluþudur. MÝT Müsteþarý Hakan Fidan geçenlerde gazetecileri kurumunda aðýrlamýþ. Bu görüþme bana zamanýn MÝT Müsteþarý Teoman Koman ýn 1992 Temmuz undaki benzer bir davetini hatýrlattý. O basýn yemeðinde Koman, "toplumda sansasyon yaratacak þahýslara yönelik suikastlar düzenleneceði istihbar ettiklerini kayýt edip, hatta içinizden biri hedef olabilir dedikten sonra, AMA BÝZ ÖNLERSEK BÖYLE BÝR ÞEY OLMAZ demiþti. Ve Hepimizin bildiði gibi bu konuþmadan 6 ay sonra, 24 Ocak 1993 günü Teoman Koman ýn söz konusu yemekli basýn toplantýsýna katýlanlardan biri olan UÐUR MUMCU bir suikast sonucu öldürüldü. Güldal Mumcu soruyor! BÝLÝYORDUNUZ DA NEDEN ÖNLEMEDÝNÝZ? Mumcu devam ediyor; Uður un öldürülmesinden sonra benim bilgime baþvuran DGM askeri savcýsý Ülkü Coþkun un Bu iþi devlet yapmýþtýr. Siyasi iktidar isterse çözer sözü ne anlama gelmektedir?.. Yani devlet denen aygýt her þeyi görüyor, biliyor, izliyor, gözlüyor ama önleyemiyor!.. Öyle mi?!.. Þimdi soruyorum; "bu ülkede faili meçhul cinayet var mý?.. Wikileaks belgelerinde ortaya çýkan yeni bilgileri Güldal Mumcu nun ortaya koyduðu gerçekler açýsýndan deðerlendirebilirsek taþlarý doðru yerlere oturtabiliriz!.. Polisin ABD yetkililerine verdiði brifing, Ergenekon davasýnýn içeriði ve sonuçlarýyla ilgili deðerlendirme, Deniz Baykal ýn rüþvet almasýyla ilgili belgeler ve Yaþar Büyükanýt ýn kýzý ile ilgili CD yukarýdaki organizasyonun uzantýsý olarak görüldüðünde kirli yapý kendini gösteriyor. Bu yapýyý teþhis etmek kadar yapýnýn yaþamasýna neden olan kaynaklarýn kesilmesi için kararlý ve cesur olmak, öncelikli bir adým olmalýdýr!.. Bunu yapabilir miyiz?.. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu; WÝKÝLEAKS BELGELERÝ için; "Bu bilgilendirme olayýndaki davranýþ doðruysa Türkiye süratle sömürge ülkesi konumuna geliyor demektir. Türk istihbaratý, Türk polisi, ABD Büyükelçiliði nde brifing veriyor. Þu ana kadar brifing verilmedi diye hiçbir yalanlama gelmedi. Bu vahim bir durumdur. Baþbakan ýn çýkýp kamuoyunu bilgilendirmesi lazým? Eðer Türk kamuoyundan gizlenerek bunlar yapýlýyorsa ve kamuoyunun bilmediklerini ABD biliyorsa, ortada çok ciddi bir sorun var demektir diyor. Bu doðru saptamayý yeterince deðerlendirebilirsek, Güldal Mumcu nun sorularýnýn cevaplarýný yakalayabiliriz!.. Aklýmýzý kullanmanýn zamaný geçiyor! SEVGÝM DENÝZALTI Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki açýklama tepki çekti. Ýnsan haklarý savunucularý, açýklamayý inandýrýcý bulmadýklarýný söylüyor. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Av. Raci Bilici, Adli Týp a güvenmiyoruz. Kültür Bakanlýðý na baðlý çalýþan uzmanlar bize bizzat söylediler, mezarlýk olsaydý farklý bir prosedür iþletilirdi diyor. ARKEOLOGLAR MEZAR DEÐÝL DÝYOR ATK nin açýklamalarý insan haklarý savunucularý ile kayýp yakýnlarýna inandýrýcý gelmiyor. Bu kemiklerin mezarlýk kemiði olamayacaðýný belirten ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, þöyle diyor: Kazý çalýþmasýna katýlan Turizm ve Kültür Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü ne baðlý arkeologlarýn bize bizzat söyledikleri þuydu: Bunlar mezar olsaydý eðer, biz mezar açma usulüne göre iþlem yapardýk ve çalýþmamýzý sürdürürdük. Pek çok yerde karþýmýza mezar çýkýyor, mezar açma prosedürümüze göre bu mezarlarý taþýyoruz, fakat bu mezar olmadýðý için savcýlýða ve emniyete baþvurmak zorunda kaldýk. ATK YE GÜVENÝMÝZ YOK Daha önce verdiði þaibeli raporlar ve kararlar nedeniyle ATK ye güvenlerinin kalmadýðýný söyleyen Bilici, kurumun hasta mahkumlarla ilgili raporlarýný örnek gösteriyor: Ölüm döþeðindeki mahkumlara pek çok üniversite Hiçbir þekilde cezaevi koþullarýnda tedavi edilemez dediði halde, ATK cezaevinde tedavisi mümkündür diye rapor verdi. Bu insanlar cezaevlerinde yaþamýný yitirdi. Daha önce gönderdiðimiz insan kemiklerine de hayvan kemiði dediler. Bu yüzden ATK nin baðýmsýzlýðýna ve güvenilirliðine inanmýyoruz. Kemiklerin 50 yýl öncesine ait olup olmamasýnýn Türkiye deki kayýplar ÝSMAÝL SAÐIROÐLU ÝSTANBUL- MÝT bürokratlarýnýn savcýlýkça ifadeye çaðrýlmalarýnýn ardýndan bir deprem de Ýstanbul Emniyeti nde yaþandý. Ýstanbul daki KCK operasyonlarýný yürüten Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürü Yurt Atayün ile Ýstihbarat Þube Müdürü Erol Demirhan, haklarýndaki bir soruþturma kapsamýnda görevlerinden alýndý. Görevden alýnan müdürlerin kritik operasyonlara imza attýðý belirtiliyor. Atayün ve Demirhan ýn Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn ýn teklifi ve Ýstanbul Valiliði onayýyla görevlerinden alýndýðý öðrenildi. Atayün den boþalan Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü görevine Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ömer gerçeðini deðiþtirmeyeceðini ifade eden Bilici, 50 yýl önce bu katliam yapýldýysa, elbette bunun da hesabýný soracaðýz. Failler açýða çýkarýlmalý, cezalandýrýlmalýdýr, bu mümkündür diyor. GÝZLÝLÝK KARARI KALDIRILMALI Kazýlarýn tüm itirazlarýna karþýn gizlilik kararý içinde yürütüldüðünü, bu nedenle yeterince bilgi alamadýklarýný dile getiren Bilici, þöyle devam ediyor: Þimdi kepçeyle rastgele kazýyorlar. Biz gizlilik kararýnýn kaldýrýlmasýný, baðýmsýz bir kurul tarafýndan kazý iþleminin sürdürülmesini istedik. Taleplerimizi inatla reddediyorlar. NE GEREKÝRSE YAPACAÐIZ Kazý yerine giden her siyasetçinin aðýz birliði etmiþçesine ayný þeyleri söylediðine de dikkat çeken Bilici, Bakanlar, milletvekilleri, hepsi de Bu kemikler çok eskilere ait izlenimi veriyor diye açýklama yaptý. Bu olayýn üstünün örtülmesine izin vermeyeceðiz diyor. NE OLMUÞTU? Diyarbakýr Ýçkale de, eski JÝTEM karargahýnýn bahçesinde 12 Ocak ta yapýlan restorasyon kazýlarýnda 30 a yakýn insana ait kemiklerin bulunmasý, kayýp yakýnlarý için umut oldu. Yaklaþýk 60 aile, DNA tespiti için Diyarbakýr ÝHD ye baþvurdu. Ýnsan haklarý savunucularýnýn tüm itirazlarýna raðmen hala gizlilik Köse, Demirhan dan boþalan Ýstihbarat Þube Müdürlüðü görevine de ayný þubede müdür yardýmcýsý olan Serdar Güldalý getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevine de ayný þubede müdür yardýmcýsý olan Yakup Saygýlý atandý. Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, emniyetteki görev deðiþimiyle ilgili olarak, Bu rutin bir uygulamadýr. Bir görev deðiþimidir dedi. Kritik operasyonlar Demirhan ve Atayün görev getirildikleri Temmuz 2009 dan bu yana Türkiye nin gündemine bomba gibi düþen Ergenekon, Balyoz, KCK ve Devrimci Karargâh gibi birçok operasyona imza attý. Atayün, 2009 yýlýnda Ankara da Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü görevinden Temmuz ayýnda Ýstanbul terörle Þube Müdürü oldu. Demirhan ise, Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdür Yardýmcýsý yken 2009 da ayný þubeye müdür olarak atandý. Atayün ve Demirhan döneminde Balyoz Darbe Planý iddialarýna iliþkin geniþ çaplý operasyon yapýldý. kararýyla sürdürülen kazýlarda bulunan kemikler 36 torba halinde Adli Týp Kurumu na (ADK) gönderildi. Basýna yansýyan haberlere göre, ADK Kemik ve Diþ Ýnceleme Þubesi nden uzmanlar, yaptýklarý ön incelemede kemiklerin mezarlýk kemiði ve en az 50 yýllýk olduklarý deðerlendirmesinde bulundu. Kimse bize masal anlatmasýn Hükümet yetkililerinin Ýçkale deki kazýlarý örnek göstererek kayýplar konusunda gerekeni yapýyormuþ gibi bir izlenim yaratmaya çalýþtýðýna deðinen Bilici, bunun kabul edilemez olduðunu belirtiyor: Diyarbakýr daki kazýlar hükümetin isteðiyle baþlatýlmýþ kazýlar deðil. Bu kazý tesadüfen çýktý; hükümet, Burasý JÝTEM karargahý, gidelim kazalým, belki delil buluruz, itirafçýlarýn beyanlarý var, ÝHD nin iddialarý var demedi, bunlarýn açýða çýkarýlmasý için atýlmýþ en ufak bir adým yok. ÝHD üzerindeki baskýlara da dikkat çeken ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, þöyle diyor: Bütün ÝHD yöneticileri hakkýnda davalar var, kimi tutuklu kimi tutuklanma tehdidiyle karþý karþýya. Kimse bize masal anlatmasýn. Tek gayret gösterdikleri konu, faili meçhuller için mücadele eden, toplu mezarlarý ortaya çýkaran ÝHD lileri içeri týkmaya çalýþmaktýr. Bu konuda son derece gayret içindedirler. (BirGün) Orgeneral rütbesindeki emekli paþalar Çetin Doðan, Ýbrahim Fýrtýna, Özden Örnek, Ergin Saygýn, Devrimci Karargah soruþturmasýnda Emniyet Müdürü Hanefi Avcý gibi isimlerin yaný sýra KCK soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan yüzlerce kiþi ifade verdi. iki emniyet amiri Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda ise 10. dalgadan sonra yapýlan operasyonlara bizzat imza attý. Ayrýca Devrimci Karargâh örgütüne yönelik en etkili operasyonlar da Atayün ve Demirhan döneminde yapýldý. Ýki emniyet amirinin damgasýný vurduðu operasyon ise KCK oldu.bdp nin siyaset akademilerine yönelik operasyonu bizzat iki emniyetçi yönetti. 09/02/2012 Radikal

3 Türkiye Cumhuriyeti kurulduðunda Atatürk ülkemizi gençliðe emanet etmiþti. Ama devlet idaresini ele geçiren iktidarlar gençleri hiçbir zaman rahat býrakmadýlar.tek partili dönemin Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel in Halk Evleri ve Köy Enstitülerin yarattýðý aydýnlýk dönemi baltalamak için saðcý DP iktidarý kendilerine göre saðcý gençleri yetiþtirmek için harekete geçtiler. Kendilerini çiftçi gençliði de yetiþtirecek bir domates, bir salatalýk, bir sebze olarak gördüler. Bunun sonucunda 1970 li yýllara geldiðimizde Ýmam Hatip Okullarý, Kuran Kurslarý hýzla artarak çoðaldýlar Eylül darbesiyle, din dersleri zorunlu hale getirildi. Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn dindar bir gençlik istiyoruz. lafý Türkiye nin baþýna musallat olan saðcýlýk hastalýðýnýn yarattýðý bir öksürüktür. Hani laik devletin dini olmazdý? Laik bir devlette, devlet iþleri arasýnda dindar gençlik yetiþtirmek var mýdýr acaba? Bu söylem bir ayrýmcýlýk deðil midir? Hakkýný arayan insanlarý, hemen içeri atan o savcýlar, hakimler nerede? Ýleri demokraside böyledir herhalde. Bizzat ülkemizde yetiþen saðcý siyasetçilerin bir çoðu adeta bir domates gibi, bir patates gibi, bir karpuz gibi yetiþtirildikleri için, kendilerine yapýlan muameleyi yeni nesillere layýk görebiliyorlar. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir belediyesi mücavir alanlarý içinde yolcu taþýma izni verilen ( T ) plakalý ticari taksiler ve halen faaliyette bulunulan taksi duraklarý ile yeni açýlacak olan taksi duraklarýnýn çalýþmalarýný belli bir düzen içinde yapmasýnýn saðlanmasý, taþýmacýlýk hizmetine muhatap olan yolcularýn rahatlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý, þehir içi trafik güvenliðinin ve bütünlüðünün saðlanmasý ve uygulamayý yürütecek, denetleyecek olan kuruluþ ve organlarýn yetki ve sorumluluk alanlarýný belirlemek amacýyla, 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 2464 sayýlý Belediye Gelirler Kanunu ile 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu ve Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Nevþehir Belediyesi Taksi Duraklarý ve ticari taksi toplu taþýma yönetmeliði,nevþehir Belediye Meclisi nde görüþülerek kabul edildi. Yönetmelik gereðince mevcut çalýþmakta olan ticari taksi hat sahipleri yönetmeliðin yayýmlandýðý tarihten itibaren üç ( 3) ay içerisinde Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne baþvuruda bulunarak sisteme kayýt olmak ve yönetmelikte belirtilen þekilde taksi çalýþtýrma ruhsatý almak zorunluluðu içerisinde olacak. Belirtilen süre bitiminden sonra yapýlacak müracaatlar yeni müracaat gibi deðerlendirilecek. Mevcut çalýþmakta olan ticari taksi hat sahipleri, araçlarýný tarihine kadar yönetmelikte belirtilen þartlara uygun hale getirecekler. Bu süre sonunda araçlarýný uygun hale getirilmeyen araçlarýn çalýþmasýna Nevþehir Belediyesi mücavir alanlarý içerisinde izin verilmeyecek. Taksi çalýþtýrma ruhsatý almak için Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne yapýlacak baþvurularda, Nevþehir esnaf odalarýndan birine kayýtlý olduðuna dair belge, sürücü belgesi fotokopisi, Nüfus cüzdaný sureti, en az iki yýldan beri Nevþehir Belediye sýnýrlarý içinde ikamet ettiðine dair belge, Ticari Araç Kullanma belgesi (SRC), araç ruhsat fotokopisi, sabýka kaydý, Psikoteknik deðerlendirme formu,taksi ile ilgili Nevþehir Vergi Dairesi nden mükellefiyet kaydý ve aracýn mali sorumluluk sigorta poliçesi belgeleri istenecek. Yönetmelikle Ticari taksilerde klima, hava yastýðý, gps (araç takip sistemi) cihazý, telefon ve telsiz sistemi bulundurulma zorunluluðu getirilirken araç içine ve dýþýna; aracýn emniyetli kullanýmýný olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takýlamayacak ve araçlarda havalý korna kullanýlamayacak. Yönetmelikte ayrýca sürücü ve yardýmcýlarýn kýyafetlerinin temiz ve bakýmlý olmasý, ayakkabýlarýn arkasý basýk olmamasý, çýplak ayakla veya terlikle araç kullanýlmayacaklarý hükmü de getirildi. Yayýnlanan yönetmelik uyarýnca otomobil sürücüsü, araçta meþrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemeyecek ve yolculuk sýrasýnda yolcuda dahil olmak üzere sigara kullanamayacak. Yönetmelikle ayrýca sürücü ve yardýmcýlarýna sigortalý olma zorunluluðu da getirildi. Nevþehir Belediye Meclisi nde kabul edilen yönetmelikle ayrýca, yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiði tespit edilen sürücü hakkýnda Belediye Encümenince 1 (bir) ay duraktan uzaklaþtýrma, araç sahibine para cezasý uygulanmasý karar altýna alýndý. Aslýnda gençlerin sosyal bir birey olduklarýna kafasý basmayan, saðcý zihniyetler için gençlik yeri geldiðinde oy deposudur, yeri geldiðinde savaþlarda kullanýlacak kalabalýklardýr. Hal böyleyken demokrasiyi bir amaç deðil, araç olarak gören saðcý iktidar zihniyeti, kendilerini dindar sanan yeni nesiller yetiþtirme arzusunu saklama ihtiyacý bile duymadý. 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasý kullanýlan faþizan gençlik artýk mevcut düzenin gözünden düþmüþ, onun yerine cemaatçi gençlik tercih edilir olmuþtur. Sistem gereði bu gençliðin de son kullanma tarihi vardýr. Oysa itiraz edip haklarýný arayan, birey olduðunun farkýnda olup, biat etmeyen, sorgulayan, araþtýran, saðcýlarýn kurbaný olmayan bir gençlikte var. Sýnýfýn açýlýþýný Kaymakam ve Halit KARABACAK IN kýzý birlikte yaptýlar. Sýnýfý gezen konuklara Halit KARABACAK IN torunlarý kendi düþüncelerini ve özlemlerini belirten yazý ve þiirlerle baþlayýp daha sonra özel eðitim sýnýfý öðrencileri þiir ve þarký söyleyip zeybek oynayarak mutluluklarýný gösterdiler. Program Atatürk Ýlk Öðretim Okulunda verilen yemekle son buldu. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Türkiye nin en önemli kültür, doða ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya film platosu haline de gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý aldýðý karar sonrasýnda film komisyonlarý kurmayý planladýðý 6 þehirden birisi olarak Nevþehir i de seçti. Bunun sonucu olarak Nevþehir de Katpatuka Film Fabrikasý açýldý. Katpatuka Film Fabrikasý kurucusu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü mezunu olan ve halen sektörde yönetmen olarak görevini sürdüren Mustafa Karakaya, Kapadokya Bölgesi ndeki doðal çekim platosunun daha da ön plana çýkarýlmasý için belgesel film, sinema ve reklam filmi, kýsa film ve tanýtým filmleri gibi mecralarda hizmet sunmayý amaçladýklarýný söyledi. Sadece kendi projeleri ile sýnýrlý kalmayý düþünmediklerini kaydeden Karakaya, yurt içinden ve yurtdýþýndan Kapadokya bölgesine çekim yapmak için gelen, yerli ve yabancý film ekiplerine de hem rehberlik anlamýnda, hem de teknik ekip ve ekipman konularýnda destek vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Yurtiçi ve yurtdýþýndan ödüllü belgesellerin yönetmenliðini ve senaristliðini yapan Karakaya, Kapadokya Bölgesi nin bu giriþimle hak ettiði konuma geleceðini ve tüm dünyanýn göz bebeði olmaya hazýr bir doðal çekim platosu halini almaya, artarak devam edeceðini söyledi.

4 Özgür Müftüoðlu 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye de iþçi iþveren iliþkileri tam bir orta oyununa dönüþmüþtür. Doðrudan iþçi sýnýfýný hedefine almýþ olan 12 Eylül darbecilerinin ve darbenin felsefesini devam ettiren siyasi iktidarlar, iþçi-iþveren iliþkilerindeki orta oyununu sürdürmüþlerdir. DÝSK i kapatan ve toplu pazarlýk sistemini askýya alan darbe rejimi, sendikalarýn örgütlenmesini engelleyen ve diðer faaliyetlerini sýnýrlandýrarak, sendikalarý bürokratik bir yapý içine hapseden yasalar çýkartmýþtýr. Bu yasalarla antidemokratik bir uygulama olan, iþ kolunda, yüzde 10 barajý getirilmiþtir. Darbe sürecinde ve sonrasýnda sendikalara yönelen baskýlar ve emek piyasalarýnýn esnekleþmesi gibi nedenlerle birçok iþ kolunda sendika üye sayýlarý yüzde 10 barajýnýn altýnda kalmýþtýr. Hükümetler, antidemokratik düzenlemeler nedeniyle, toplu pazarlýk sisteminin bütünüyle iþlevsiz hale gelmesinin uluslararasý alanda eleþtiri alacaðýný da düþünerek, sendikalarý sürekli yetki baskýsý altýnda tutacak bir uygulamaya yönelmiþlerdir. Bakanlýkta bulunan üye kayýt fiþleri yenilenmemiþ ve böylece barajý aþamayan birçok sendika yetkili sayýlarak toplu iþ sözleþmesi yapabilmelerine olanak saðlanmýþtýr ve 2822 sayýlý Yasalarýn çýkartýldýðý 1983 ten bu yana oynanan bu orta oyununa sendikalar da Nasýl olsa toplu iþ sözleþmelerini gerçekleþtirebiliyoruz diyerek ortak olmuþlar ve yüzde 10 garabetine karþý çýkmamýþlardýr. Ýþveren ve devlet ise iþ kolunda yetki barajýný, özellikle 1992 de yeniden faaliyetlerine baþlayan DÝSK e baðlý sendikalarýn tepesinde Demokles in kýlýcý gibi sallandýrmýþtýr. KÝT lerde örgütlenmiþ olan ve yetki için barajý sorun olarak görmeyen birçok Türk- Ýþ üyesi sendika da özelleþtirmeler sonrasýnda önemli ölçüde üye kaybetmiþ ve yetki sorunu yaþamaya baþlamýþlardýr. Yüzde 5 Yüzde 60 gibi gösterildi Çalýþma Bakanlýðýnýn yayýnladýðý son istatistiklere göre (2009 temmuz) Türkiye de sendika üye sayýsý 3 milyon 232 bin 679 dur. Oysa Bakanlýðýn yine son istatistiklerine göre (toplu iþ sözleþmeleri iki yýlda bir yapýldýðý için 2008 ve 2009 yýllarý toplamýnda) toplu iþ sözleþmesinden yararlanan iþçi sayýsý sadece 767 bin 582 kiþidir ki bu kayýtlardaki sendika üye sayýsýnýn dörtte birinden bile azdýr. Bakanlýk kayýtlarýna göre Türkiye de sigortalý çalýþan emekçilerin yüzde si sendikalýdýr. Sigortalý emekçilerden de toplu iþ sözleþmesinden yararlananlarýn oraný ise sadece yüzde 14.2 dir. TÜÝK in ocak 2012 de açýkladýðý ücretli ve yevmiyeli çalýþan emekçilerin ise toplu iþ sözleþmesinden yararlanma oraný yüzde 5 olarak hesaplanmaktadýr. Yani yaklaþýk 30 yýldýr oynan oyun yüzde 5 ler civarýndaki sendikal örgütlenme oranýný yüzde 60 lar civarýnda gösterecek kadar büyüktür. Ve bu oyuna sendikalar da dahil olmak üzere kimse ses çýkartmamýþ, kabullenmiþtir. AKP Hükümeti daha önce birçok kez olduðu gibi yanlýþ iþleyen bir yapýyý düzeltme iddiasýyla sendikalar yasasýna da el atmýþtýr. 12 Eylül darbe ürünü olan sendika yasalarý her yönüyle antidemokratik bir içeriðe sahiptir. Bu nedenle sendika yasalarýnýn antidemokratik olduðu gerekçesiyle deðiþtirmeye niyetlenilmesi karþý çýkýlacak bir giriþim deðildir. Ýþte bu durumu son derece iyi deðerlendiren AKP, fazlaca bir tepkiyle karþýlaþmadan Toplu Ýþ Ýliþkileri adýný verdiði yasa taslaðýný TBMM gündemine getirmiþtir. Sendikalar yetki kaybedecek Diðer taraftan yukarýda da sözünü ettiðimiz yetki barajý uygulamasý yüzde 10 dan yüzde 3 e düþürülmüþ olmakla birlikte varlýðýný korumuþtur. Çalýþma Bakanlýðý, yetki tespitinde 30 yýldan bu yana esas alýnan -gerçek dýþý- kayýtlarý 1 Þubat 2012 den geçerli olmak üzere yenileyecektir. Yani gerçek sendika üye sayýlarý üzerinden tespit yapýlacaktýr. Bu da barajýn yüzde 3 e düþmesine raðmen çok sayýda sendikanýn toplu iþ sözleþmesi yetkisini kaybetmesi anlamýna gelmektedir. Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý nda yer alan birçok düzenleme 2008 yýlýndan bu yana çeþitli adlar altýnda hazýrlanan tasarý veya taslaklarla gündeme gelmiþtir. Genellikle iþ kolu barajýnýn binde 5 düzeyinde belirlendiði bu yasa çalýþmalarýna karþý sendikalardan önemli bir tepki gelmemiþtir. Ýçinde bulunduðumuz hafta içinde TBMM ye gelen Tasarý ya karþý tepkiler ise büyük ölçüde barajýn yüzde 3 olarak belirlenmesinden kaynaklanmýþtýr. Birçok sendikayý toplu iþ sözleþmesinin tarafý olmaktan mahrum býrakan bu düzenleme sendikal hak ve özgürlükler ile toplusözleþme ve toplu pazarlýk hakkýna bütünüyle aykýrýdýr. Dolayýsýyla sendikalarýn bu konudaki tepkileri de son derece doðaldýr. Ancak yasa taslaðýnda karþý çýkýlmasý gereken (Grev yasaklarý, iþçi ile sendika arasýndaki baðýn e-devlet üzerinden kurulmasý gibi) yetki barajýndan çok daha vahim maddeler mevcuttur. Tepki bir avuç sendika yöneticisinden Ayrýca Ulusal Ýstihdam Stratejisi adý altýnda getirilen esneklik uygulamalarý (bölgesel asgari ücret, özel istihdam bürolarý, evden çalýþma vs.) sendikal örgütlenmeyi tamamen baltalayacak niteliktedir. Ama anlaþýlmaz bir biçimde baraj konusu ortaya çýkana kadar sendikalardan bu tür düzenlemelere karþý diþe dokunur bir tepki ortaya çýkmamýþtýr. Sendikalarýn kýsmen yetki barajý konusunda gösterdikleri tepkiyi bir tarafa býrakýrsak sendikalý ve sendikasýz emekçi kesimlerin de getirilen düzenlemeler karþýsýnda herhangi bir tavýr ortaya koymadýklarý görülmektedir. Emekçilerin yaklaþýk yüzde 95 ini oluþturan sendikasýzlarýn tepkisizliðini anlamak mümkündür. Zira büyük bölümünü iþsiz ve güvencesiz emekçiler ile beyaz yakalýlarýn oluþturduðu bu kesim, sendikalarýn kendilerine yönelik ilgisizliðinden de kaynaklý olarak örgütlenme hakkýndan mahrum kalmýþtýr ve içlerinde sendika(cý)lara tepkiyle yaklaþanlarýn oraný hiç de az deðildir. Toplusözleþmelerden yararlanabilen sendikalý yüzde 5 in önemli bir kýsmý ise bürokratik yapýlarý nedeniyle sendikalara yabancýlaþmýþ durumdadýr. Bu iþçi kesiminin önemli bir bölümü için sendikasýnýn yetki kaybetmesi, kendisinin baþka bir sendikanýn üyesi haline gelmesi çok da önemsenecek bir durum deðildir. Bu nedenle de getirilmek istenen düzenlemelere karþý tepkiler sadece bir avuç sendika yöneticisiyle sýnýrlý kalmaktadýr. Grev yasaklarýna devam Emekçilerin kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik diðer tüm yasalar (örneðin 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu, 5510 sayýlý SSGSS vd.) gibi Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý nýn da gerekçesi uluslararasý normlara uyumdur. Bu çerçevede özellikle ILO sözleþmeleri ve AB normlarýna uyumlu bir yasa hazýrlandýðý iddia edilmektedir. Oysa bu yasa taslaðý Türkiye de sendikalarýn örgütlenmesini ve faaliyetlerini düzenleyen daha önceki yasalardan hiç de farklý deðildir tarihli 5018 sayýlý Sendikalar Kanunu, 1963 tarihli 274 ve 275 sayýlý Yasalar ve 1983 tarihli 2821 ve 2822 sayýlý Yasalar gibi Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý da iþçi sýnýfý hareketini sýnýrlamayý ve denetim altýna almayý amaçlamaktadýr. Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý na maddeler itibariyle bakýldýðýnda yabancý iþçilerin sendika kurucusu ve üyesi olabilmesi, noter þartýnýn kaldýrýlmasý, üyelik yaþýnýn düþürülmesi gibi mevcut yasalara göre olumlu sayýlabilecek birkaç düzenleme olduðu görülmektedir. Ancak toplu iþ sözleþmesinin olmazsa olmaz unsuru olan grev yasaklarý ve grev uygulamalarýný engelleyen birçok düzenleme korunmuþtur. Noter þartý yerine, üyelik iþlemlerinin e-devlet üzerinden yapýlmasý koþulu getirilmiþtir. Bu, sendikal örgütlenmenin tamamen devlet üzerinden yürütülmesi anlamýna gelir ki örgütlenme özgürlüðü ile doðrudan çeliþen bir uygulamadýr. Milyonlarca örgütsüz iþçi örgütlenmeli Sendikalar eðer iþçi sýnýfýnýn mücadele örgütüyse þunu hatýrlatmak gerekir ki sýnýf mücadelesi sadece yasal mevzuat içerisine sýkýþtýrýlmýþ toplusözleþmelerle yapýl(a)maz. Hatta tarihsel sürece bakýldýðýnda toplu iþ sözleþmesiyle sýnýrlý ücret sendikacýlýðýnýn sýnýf mücadelesine yarardan çok zarar getirdiði de söylenebilir. AKP, burjuvaziyi temsil eden tüm iktidarlar gibi iþçi sýnýfý hareketini sýnýrlandýracak ve denetim altýna alacak bir düzenleme getirmektedir. Sendikalar getirilmekte olan yasal düzenlemelere karþý toplu pazarlýk yetkisini kaybetme telaþýna düþmek yerine örgütsüz olan milyonlarca emekçiyi örgütleme çabasý içerisine girmelidir. Bunun için de her þeyden önce sendika(cý)larýn emekçilerle aralarýna bir duvar gibi örülmüþ olan bürokratik yapýlarýndan kurtulmalarý gerekir. Kaynak : Evrensel

5 Okumak, insanýn tek baþýna yaptýðý benzersiz bir iþ. Ýþ derken, okumaya verilmesi gereken anlama gönderme yapmýþ oluyor muyuz? Okumanýn nasýl yapýlmasý gerekiyorsa öyle yapýlmasý gerektiðini, dolayýsýyla bir dizgesi olduðunu belirtiyor bu. Kendi baþýmýza okuduðumuz zaman bile. Ýster asýl iþi okumak olan bir yazar olsun, ister genç bir öðrenci, okuma eyleminin kendine özgü bir biçimi vardýr ve ona uygun okunduðunda bambaþka sonuçlar verir. Peki okullarda nasýl okunuyor kitaplar? Edebiyat kitaplarý, roman, öykü, þiir, edebiyat öðretmenlerinin seçip önerdiði kitaplar ya da 100 Temel Eser listesindeki kitaplar?.. Yaþlarý arasýndaki gençlerin büyük çoðunluðunun, öteki dersler dýþýnda kendilerini kitap okumaya vermeleri pek beklenemez. Okunan kitaplarýn da önemli bölümü okulda zorunlu tutulanlarla sýnýrlanýyor. Okulda, bir zorunluluk olarak okunan edebiyat kitaplarý acaba öðrencilerde iz býrakýyor mu? O kitaplarý okuyarak ilkgençlik zamanlarýný yaþayan öðrenciler edebiyat sevgisi alýyor, baþka romanlara, öykülere yöneliyor mu? Pek sanmýyorum. Yýllardýr uygulanan 100 Temel Eser listesinin en önemli sorunu hem iyi uygulanabilir olmamasýydý, hem de uygulanma biçiminin öðretim disiplini içinde hemen edebiyat dýþýna çýkmaya yatkýnlýðýydý. Yaþayan yazarlarýn tartýþma çýkar diye alýnmadýðý liste, nasýl bir edebiyat getirir ortaya? Ýçinde klasikler olsa bile, eski, bir bakýma yaþamayan edebiyat. Elli yýldýr edebiyat ders kitaplarýný deðiþtirmeyen anlayýþ, gri duvarlar arasýnda kendi bildiðini okur. 100 temel eseri belirleyerek bir liste oluþturmakla ortaöðretim öðrencileri için 100 temel eser belirlemek bambaþka þeyler. Ýkincisini göz önünde tutmak için, hem edebiyatçý, hem eðitimci olmak ya da ikisinden birinde çaðdaþ ve saðlam düþüncelere sahip olmak gerekiyor. Edebiyat dünyamýz MEB in 100 Temel Eser listesinden belki pek hoþnut olmadý, ama yeterince de tartýþmadý. Bu arada okullarda uygulanmasý Bakanlýk ça istenen liste birdenbire ciddi bir pazar da yarattý ve listedeki kitaplarý yayýmlayan yayýnevleri, bu fýrsatý kullanmak için birbirleriyle yarýþtý. Peki bir seçenek getirilmeye çalýþýldý mý? Aradan geçen zaman içinde bir seçenek oluþturulmadýysa, yayýncýlýk dünyasýnýn büyüklerinin 100 Temel Eser listesini kovalama çabalarýnýn payý epeycedir. Notos un Þubat-Mart sayýsýnda bu kez farklý bir 100 Temel Eser listesi yayýmlandý. Temel bir farklýlýðý var bu listenin. Ýlkin hazýrlayanlar, bu kez denebilir ki, konunun uzmaný yazarlar ve eðitimciler. 192 yazar ve eðitimci, Notos un bu sayýda sonuçlarýný açýkladýðý soruþturmaya verdikleri yanýtlarla bambaþka bir 100 Temel Eser listesi ortaya çýkmasýný saðladý. Genç okura en yakýn dil Ortaöðretimdeki milyonlarca öðrenciye dönük her çalýþma büyük sorumluluk ister. Bu sorumluluðu taþýmadan yaptýðýnýz okuma listelerini bir de dayatýrsanýz, sonunda gençleri edebiyatýn dýþýna çýkarýrsýnýz. Okuyan kim olursa olsun, kiþisel seçimlere öncelik verilmeli. Sözgelimi doðru dürüst bir 100 Temel Eser listesinde, Yaþar Kemal in bir romanýnýn bulunmamasý düþünülebilir mi? MEB tarafýndan hazýrlanan listede, yaþayan yazarlar arasýnda bulunduðu için, Yaþar Kemal bile yer alamadý. Peki böyle bir listede Yaþar Kemal in hangi romaný seçilmeli? Sözgelimi Demirciler Çarþýsý Cinayeti ni lise öðrencilerinin önüne koymak yerine, Ýnce Memed i seçmek daha doðru deðil mi? Peki dört kitabýný birden mi? Ýnce Memed in 1 i mi? Hiç kuþku yok ki, Ýnce Memed önerilecekse, en aklý baþýnda olan birinci kitabý önermektir. Notos un yeni 100 Temel Eser listesinin ilk sýrasýnda Yaþar Kemal ve Ýnce Memed 1 romaný var, bir de Kuþlar da Gitti. Listede bulunan her kitap herkese çok yerinde seçimler olarak gelmez elbette, benim için de olmasý zorunlu bazý kitaplar bu listede yer almýyor. Gelgelelim, Yaþar Kemal den seçilen bu iki roman, olabilecek en doðru seçimler gibi görünüyor. Öte yandan, ortaöðretim öðrencilerinin izlemesi için hazýrlanan bir kitap listesinde Latife Tekin, Füruzan, Orhan Pamuk, Ýhsan Oktay Anar, Ferit Edgü, Adalet Aðaoðlu, Hasan Ali Toptaþ, Leyla Erbil, Ayfer Tunç, Selim Ýleri gibi yaþayan yazarlarýn bulunmasý, o listenin edebiyat dünyasýna kapýlarýný alabildiðine açtýðýný gösterir. Demek bir anlayýþa göre, yaþayan yazarlarýn hangilerinin listede bulunup hangilerinin bulunmadýðýnýn yaratacaðý tartýþmadan çekinerek, bu yazarlarý gençlere okutmayacaðýz! Peki, bu yazarlarýn bulunmadýðý bir Türk edebiyatý düþünülebilir mi? Genç okur, birkaç nedenle edebiyat kitaplarýyla daha güçlü iliþki kurar. Öncelikle, kitabýn dili ve anlatým biçiminin kendisinin ulaþtýðý okuma düzeyine doðru bir karþýlýk vermesi gerekir. Eski metinlerin dilinin günümüz Türkçesine uyarlanmasý yeterli olur mu? Sözgelimi Aþk-ý Memnu nun sadeleþtirilmiþ dili romanýn aslýndaki tadý verebilir mi? Biraz kuþkulu, deðil mi. Dolambaçlý anlatmaya gerek yok. Genç okura en yakýn gelecek dil, yaþadýðý günün dilidir, dolayýsýyla günümüz edebiyatýnýn örnekleriyle arasýndaki yol, en kestirme olandýr. Okuma listelerinin iþlevi Anlatýlanýn ne olduðu da önemli mi? Elbette, ama sýnýrlarý daraltmadan. Evliya Çelebi nin seyahatnameleri de çekici olabilir, Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter da. Aralarýnda bað kurmaya bile gerek yok, birbirinden apayrý anlatýlar bunlar. Burada iki düzeyin kesiþmesi gerekiyor: Ýlki, anlatýlanýn genç okurun kendi hayatýna yakýn olmasý. Demek ki kendisininkine koþut hayatlar içindeki yazarlarýn yazdýklarý, genç okura kendiliðinden yaklaþacaktýr. Ýkincisi de, gerçek hayatýn dýþýnda, günümüzde bir genç okurun hayal ve düþlem gücünün sýnýrlarý nerelere uzanýyorsa, onlarý anlatan yazarlarla onun daha yakýn iliþki kuracaðý da söylenebilir. Bu arada seçimlerin özgürce yapýlmasý ve okuma biçiminin özgürce belirlenmesi de genç okur için önemli. 100 Temel Eser listesi, bir ortaöðretim öðrencisinin yolunu belirlemesine, daðýnýklýðý toparlamasýna yardýmcý olmak için birebirdir aslýnda lerin hemen öncesinde ve sonrasýndaki gençlik yýllarýmýzda en çok yaptýðýmýz 1996 yýlýnda önerilen ve Edebiyatçýlar Derneðinden sonra PEN tarafýndan da kutlanmaya baþlanan Dünya Öykü Günü 14 Þubatta kutlanacak. Bu yýl da Dünya Öykü Günü Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezi ve PEN Kulüp Türkiye iþ birliðiyle düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacak. Önceki etkinliklerde de olduðu gibi Dünyadan ve Türkiye den pek çok öykü yazarý öyküleri ile anýlacak. Dünya Öykü Günü nün her yýl yayýnlanan bir bildirisi oluyor. Daha önce bu bildirileri Adnan Özyalçýner, Füruzan gibi çeþitli öykü yazarlarý kaleme almýþtý. Bu yýl Dünya Öykü Günü nün bildirisini Ýnci Aral yazdý. Aðda Zamaný, Kýran Resimleri ve Uykusuzlar gibi öykülerinden tanýdýðýmýz Aral öykü üzerine yazdýðý metinde öykü ýþýktýr diyor. Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezinin ev sahipliði yapacaðý etkinliklerin merkezinde ise Tahsin Yücel olacak. 17 Þubatta Elbistan da doðan Yücel, Uçan Daireler, Haney Yaþamalý, Düþlerin Ölümü ve Yaþadýktan Sonra adlarýný taþýyan pek çok öyküleri ile öykü þeylerden biri okuma listeleri yapmaktý ve bir listeyle iþimiz bittikten sonra yenisini yaparak okuma alýþkanlýðýmýzý sürekli ve disiplin altýnda tutmaya çalýþýrdýk. Liste yapmak iyidir, yararlýdýr. Bir antoloji yapmak da liste yapmaktýr sözgelimi. Genç ya da yetiþkin, her kitap okuru önerilere açýktýr ve önerileri aldýktan sonra kendi kiþisel listesini de yapar zaten. Sözgelimi Notos un 100 Temel Eser listesinde Dostoyevski nin Suç ve Ceza romaný var, ama genç okur için Beyaz Geceler pekâlâ daha uygun bir seçim olabilir. Sabahattin Ali nin iki romanýný birden almak yerine, Yeni Dünya adlý son ve en önemli öykü kitabýný da alabilirsiniz. Bu arada Salinger ýn Çavdar Tarlasýnda Çocuklar romanýyla Márquez in romanlarýnýn bulunduðu bir listenin ortaöðretim öðrencileri için ne denli çekici olabileceðini belirtmeye bile gerek yok. 100 Temel Eser listesinde 13 yaþayan yazarýn 17 kitabý var; bunu artýrmak daha yerinde olabilir. Doðrusu, ben öyle yapardým. Sonunda edebiyat dünyamýzýn kendisini ilgilendiren alanlarda kendi dýþýnda ortaya çýkan oluþumlara seçenekler tasarlama, o seçenekleri öne sürme alýþkanlýðýnýn olmadýðýný da düþünürsek, yeni 100 Temel Eser listesinin önemi daha iyi anlaþýlabilir. Asýl önemi, bu listenin uygulanabilirliði. Özel okullarda çok çabuk benimsenebileceðini düþünebileceðimiz bu yeni listenin devlet okullarýnda MEB in hazýrladýðý listenin yerini almasý zor olacaktýr elbette. Ama aklý baþýnda bir tutum, eski listenin yenilenmesini düþünebilir. Kýrk yýl önceki edebiyat kitaplarýndan temelli bir farký olmayan kitaplarýn bugün hâlâ edebiyat ders kitabý olarak okutulmasýndaki anlamsýzlýðýn farkýna varan eðitimciler, resmi listelerin eksiklerini daha kolay görebilir. Önyargýya gerek yok. Edebiyat bu. Kendisini sürekli yenileyen, yenilemezse etkisizleþebilecek bir alan, içinden çýkardýðý önerileri de sürekli yenilemek isteyecektir. Bunun anlaþýlmamasý düþünülebilir mi? notoskitap.blogspot.com dünyamýzdaki önemini koruyor. Edebiyatseverleri bir araya getiren etkinliklere Zeynep Aliye baþkanlýk yapacak. PEN Öykü Komitesi tarafýndan düzenlenen etkinlikler kapsamýnda Tahsin Yücel e þükran ifadesi olarak PEN Öykü Ödülü sunulacak. ÞEHÝRDEKÝ ÞAÝRÝN ROLÜ NEDÝR? Þair, topluluðun sözcüklerine daha saf bir anlam kazandýrarak dünya ile iliþkimizi deðiþtirendir, týpký Mallarmé nin arzuladýðý gibi. Þair, kutsal bir ezgiye dönüþen kelimeleri ile, kültürü, dili, cinsiyeti, kimliði ne olursa olsun her bireyin ifade özgürlüðünü ve hür bir dünyada yaþama hakkýný herkesten daha iyi yansýtan ve savunan kiþidir aslýnda. 21 Mart Dünya Þiir Günü çerçevesinde bir buluþma gerçekleþtirecek olan Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezi ve Türkiye PEN Kulübü, yukarýdaki sözlerin sahibi Fransýz þair, deneme yazarý ve edebiyat eleþtirmeni Sylvestre Clancier þiirlerinden alýntýlar okuyacak. Okumalarýn ardýndan ayný zamanda Fransa PEN Kulübü Baþkaný da olan Sylvestre Clancier ile PEN Türkiye Kulübü Baþkaný Tarýk Günersel in katýlýmý ile bir söyleþi gerçekleþtirilecek. Küresel dünyada þairin þehirdeki merkezi rolünün sorgulanacaðý buluþmada gazetemiz yazarý Þair Sennur Sezer e Türkiye PEN Kulübü nün Þiir Ödülü takdim edilecek. (Ýstanbul/EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/AVANOS Hüseyin KAÝM Türkiye'nin en önemli el sanatlarý merkezlerinden biri olan Nevþehir'in Avanos Ýlçesi'nde çanakçýlýk sanatý, son yýllarda bölgenin en önemli ekonomik deðerlerinden biri haline geldi. Bölgede son yýllarda çanak ve çömlekçiliðin seri üretimi ile Avanos çanaðý dünyanýn bir çok ülkesindeki dev alýþveriþ merkezleri ile konut ve bahçelerin en önemli aksesuarlarý arasýnda yerini aldý. Avanoslu çanak ustasý Ferhat Akcan, ana materyali yüzde oranýnda demir oksit içerdiði için kullanýlabilirliði önemli düzeyde artan ve saðlýk açýsýndan hiçbir risk taþýmadýðý için Anadolu insanýnýn evlerinden ayýramadýðý en temel gereçlerden biri olan Avanos çanak ve çömleðinin, dünyadaki hýzlý geliþmeye paralel olarak ciddi bir geliþim süreci içerisinde olduðunu belirtti. 20'nci yüzyýlýn son çeyreðine kadar öncelikli olarak su kabý, sirke küpü, peynir çömleði olarak kullanýlan çanak ve çömleðin, bu yýllardan sonra yabancý turistlerin de ilgisini çekmesiyle, farklý alanlarda kullanýlmaya baþlandýðýný aktaran Akcan, Avanos Ýlçesi'nde çanak ustalarýnca çeþitli türlerde çiçek saksýlarý, mumluk, þamdanlýk, çileklik, tabak, vazo, þekerlik, sigara tablalarý, hitit Halkalý, hitit testisi, güveç, bardak ve þampanya kadehi gibi 200'ü aþkýn çeþitte özgün çanak ve çömlek ürünlerinin tüketiciye sunulduðunu belirttti. Akcan þu bilgileri verdi: "Dünyanýn ihtiyacýna yetecek kadar bizde çanak- çömlek çamuru var. Kýzýlýrmak, geçtiði bu yere ayrý bir zenginliði de beraberinde getirmiþ adeta. Avanos' da, çanak yapýmýnda kullanýlan topraðýn bulunduðu zengin Ocaklar var. Her yýl yaklaþýk 1 milyon tona yakýn bir çamur ihtiyacý var. Bu Ocaklar öylesine zengin ki, topraðý al al bitmiyor bir türlü. Ama bu sanatýn artýk daha bilimsel ölçülerde yapýlmasýný gerekiyor." ÇOK SAYIDA ÜLKEYE ÝHRACAT Avanos Ýlçesi'nde çanak ve çömleðin artýk fabrikasyon olarak üretiminin yapýlmasý ile birlikte Yaygýn bir þekilde ihracatýn baþlamasýnýn, ekonomik göstergeleri de önemli ölçüde etkilediðini belirten Anadolu Çömlekçilik A.Þ. yöneticisi Muhammet Parmaksýz, 2002 yýlýnda baþladýklarý ihracat çalýþmalarýnda 10 yýlda önemli ilerlemeler kaydedildiðini söyledi. Fabrika bünyesinde bir Ar-Ge bölümü oluþturduklarýný ve çalýþmalarýný bu yolla daha bilimsel düzeyde ortaya koymaya gayret gösterdiklerini anlatan Parmaksýz, Avanos çanak ve çömleðinin baþta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, Ýtalya, Ýsrail, Belçika, Ýsviçre ve ABD'ye ihraç edildiðini söyledi. Parmaksýz, kaliteli üretim ile birlikte artýk Avanos çanak ve çömleðinin dünyanýn bir çok ülkesindeki dev alýþveriþ merkezleri, Oyun parklarýnýn yaný sýra, evlerde ve bahçelerde aksesuvar olarak da kullanýlmaya baþlandýðýný söyledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir'in Derinkuyu ilçesinde tehlikeli ve oturulamaz durumdaki 40 evin yýkýmý gerçekleþtirildi. Derinkuyu Belediye Baþkaný Ahmet Balcý, belediye yýkým ekiplerinin, bu hafta içinde çarþý içindeki Baþ Mahalle'de oturulmaz durumdaki bir evin daha yýkýmýný yaptýðýný ifade ederek, eski, tehlikeli ve oturulamaz durumdaki evlerin yýkýmýný, Ýl Koruma Kurulu'ndan izin alan vatandaþlarýn belediyeye müracaat etmeleri durumunda yýkmaya devam ettiklerini söyledi. Eski evlerin yýkýlmasýyla hem çirkin görüntülerin kaybolacaðýný hem de yeni alanlarýn ortaya çýkacaðýný anlatan Balcý, "Bu alanlara düzenli iþyerleri veya konutlar yapýlabilecektir. Bu deðiþimi, ilçemizin güzel görünümüne katký saðlamasý açýsýndan gerekli görüyoruz ve vatandaþlarýmýzý tehlike arz eden evlerin yýkýmýnda gösterdikleri duyarlý yaklaþýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Bugüne kadar ilçemizde 40 evin yýkýmýný gerçekleþtirdik" dedi. Nevþehir'in Derinkuyu ilçesinde tehlikeli ve oturulamaz durumdaki 40 evin yýkýmý gerçekleþtirildi. Derinkuyu Belediye Baþkaný Ahmet Balcý, belediye yýkým ekiplerinin, bu hafta içinde çarþý içindeki Baþ Mahalle'de oturulmaz durumdaki bir evin daha yýkýmýný yaptýðýný ifade ederek, eski, tehlikeli ve oturulamaz durumdaki evlerin yýkýmýný, Ýl Koruma Kurulu'ndan izin alan vatandaþlarýn belediyeye müracaat etmeleri durumunda yýkmaya devam ettiklerini söyledi. Eski evlerin yýkýlmasýyla hem çirkin görüntülerin kaybolacaðýný hem de yeni alanlarýn ortaya çýkacaðýný anlatan Balcý, "Bu alanlara düzenli iþyerleri veya konutlar yapýlabilecektir. Bu deðiþimi, ilçemizin güzel görünümüne katký saðlamasý açýsýndan gerekli görüyoruz ve vatandaþlarýmýzý tehlike arz eden evlerin yýkýmýnda gösterdikleri duyarlý yaklaþýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Bugüne kadar ilçemizde 40 evin yýkýmýný gerçekleþtirdik" dedi.

7 Baþbakan Erdoðan Esad a, Haþimi ye mezhepçi dedi Körlerin köfte yemesi gibi Baþtan söyleyeyim: ýrkçýlýk ve mezhepçilik-din simsarlýðý, insanlýðýn en aþaðýlýk ve en ilkel tavrýdýr. Buna karþýn, geri ve feodal milletleri yöneten siyasetçilerin en sýk baþvurduðu, istismar ettiði siyaset türü de iþte bu ikisidir. Son yýllarda Türkiye siyaseti, özellikle de mezhepçilik eksenine kaydýrýlmýþtýr. Bu çok tehlikeli bir süreçtir Aþaðýda yazýlanlar, muhatabý olan diktatörleri mezhepçi diye suçlayan Erdoðan Hükümetinin, uygulamalarýndan küçük bir bölümdür Sünni Diyanet Kurumu, Doðu- Güneydoðu Bölgesinde istihdam etmek üzere1000 tane Mele alacakmýþ çocuðu Umre ye götürecekmiþ 7000 imam, 2000 müezzin daha alýyormuþ; personel sayýsý yetmiyormuþ, çok sayýda imammüezzin açýðý varmýþ. Hükümet, Hamas a 300 milyon dolar yardým edecekmiþ Yaðma Hasan ýn böreði! Harama doymayan, hak-hukuk, haram-helal bilmeyen, Rýza Þehrinden habersiz bir siyasi zihniyet Soralým: 1- Ýmam-müezzin açýðýnýz var da, binlerce imamýn, Diyanetten, diðer kamu kurumlarýna yatay geçiþlerine neden izin verdiniz? 2- Alevilerin camiye gitmediðini, namaz kýlmadýðýný biliyorsunuz deðil mi? Hani ibadetlerini cemevinde yapan yurttaþlar Personeliniz yetersiz ise, neden Alevi köylerine yüzlerce Sünni imam-müezzini atadýnýz? 3- Hangi Alevi köyüne mi imam atadýnýz? Binlercesini sayabilirim; Çorum un, Yozgat ýn, Çankýrý nýn, Muðla nýn, Aydýn ýn, Balýkesir in, Ankara nýn köylerine Uzaða gitmeyelim; Çubuk, Beypazarý, Karaþar köylerine. Mesela komþu köyüm Sivas-Yýldýzeli/Yusufoðlan köyüne; mesela Kayseri-Sarýoðlan/ Karaözü köyüne; mesela bütün dünyanýn bildiði bir merkez olan Hace Bektaþ Veli nin ilçesine; tam dergâhýn içine ve daha nicelerine Utanmýyorsunuz deðil mi? Yüzünüz de kýzarmýyor Eminim Bütün Ýslam coðrafyasýnda, ABD, Suud Hanedaný ve Emirliklerle beraber Sünni misyonerliðine soyunan hükümet, Esad ý, Haþimi yi, Rafsancani yi mezhepçilikle suçluyor. Mezhepçi kim? Okumaya devam edip görelim.. Unutulmamalý ki, Ýslam ülkelerini yöneten diktatörler, demokrasiden nefret ederler. Halklar cahil Demokrasi ve laikliði hiç tanýmamýþ, nimetinden yararlanmamýþ. Dolaysýyla bu diktatörlerin dinciliði bilinen biþey Bizler, Türkiye Baþbakaný olarak, senin dinci-mezhepçi tavrýný kýnamamýzýn nedeni; senin, kör topal da olsa demokrasi sayesinde baþbakan olduðun halde demokrasiden nefret ediyor olman, feodal yönetimlerle mezhepçilik yarýþýna girmen, ayný zeminde siyaset yapman Gördüðümüz þu; sen, Suriye-Irak diktatörlerinden daha mezhepçisin! Mesela Suriye de provokasyon yaptýrýyor, muhaliflere kucak açýyor, saraylarda aðýrlýyor, konferans yaptýrýyor, organize ediyor, yardýmcý oluyorsun Bu tutumundan ülkemizin bir menfaati var m? Ticaret durdu, tacirler ve nakliyeciler periþan. O halde bu saldýrganlýk, yardakçýlýk, goygoyculuk nedir? Irak yönetimini eleþtiriyor, iliþkileri geriyor, ülkenin bir aidiyetini diðerine karþý kýþkýrtýyorsun Bu tutumdan ülkemizin bir menfaati var mý; hayýr? O halde Irak yönetimiyle neden kavgalýsýn? Ýran yönetimine diþlerini gýcýrdatýyorsun ama diþ geçiremeyeceðini bildiðin için ikide birde topu auta atýp, yalancý dostluk tazeliyor, muhtemelen içinden küfür ediyorsun; tabii o da size Elinden gelse Türkiye alevi- Bektaþilerinin yaþamlarýna; ekmek, su ve hava almalarýna mani olacaksýn! Muhalif olmalarý, oy vermemeleri; sol, insanlýk, eþitlik, demokrasi, laiklik yanlýsý ve emperyalizm karþýtý olmalarý sana fena batýyor deðil mi? Bu yüzden Türkiye Alevi-Bektaþilerini, kendi yurttaþlarýnýn bir bölümünü hasým ilan ettin! Senin gözün dönmüþ; göremiyorsun! Bütün ricalarýmýza, telkinlere ve AÝHM kararlarýna karþýn Zorunlu Sünni Derslerini kaldýrmýyor, içeriðini deðiþtirmiyorsun; üstüne bir de Uygulamalý Sünni Dersleri, Arapça Dersi kararý alýyorsun Ýnançta zorlama olmaz! Biz bu dersleri almak istemiyoruz Çocuklarýmýza zulmetmekten hiç hayâ etmiyor musunuz? Kardeþlerimin kendi olanaklarýyla, diþleri-týrnaklarýyla kazýyarak yaptýklarý Cemevini yasak! diyerek yýkýyor, buna karþýn çevremizde ne kadar park, yeþil, okul alaný, sosyal alan varsa hepsine cami yapýyorsun Neden? Ýnandýðýn için mi; inanan insan haram yer mi; Harun kadar zengin olur mu; kardeþi kardeþe karþý kýþkýrtýr mý? Bir baþbakan; o Alevi, þu Sünni diye bölücülük yapar mý? Türkiye bürokrasisini, hukuku, eðitimi, polisi, okulu, üniversiteyi, köyü, kasabayý, a dan-z ye her þeyi meþrebine göre tasarlýyor, kendi statükonu ve vesayet sistemini kuruyorsun. Yazaný, çizeni, düþüneni muhalifi; senden yana olmayan kim varsa toplama kamplarýnda çürümeye mahkûm ediyorsun? Derdin ne; neden demokratik-laik kazanýmlarýmýzý hallaç pamuðu gibi atýyorsun? Bize-kamuoyuna gösterdiðin gerekçe, Esad ýn Nusayri Alevi si, El- Maliki nin Þii olmasý Sakladýðýn gerekçe ise; ABD nin, Ortadoðu enerji kaynaklarýný tek baþýna kontrol etmek amacýyla Türkiye yi taþeron olarak kullanmasý Sen iflah olmaz bir mezhepçisin! Neden mi? Çünkü hep patrona çalýþýyoruz kendimize dair hiçbir þey yapmýyoruz. Bunu tersane patronu da taþeron da çok iyi biliyor ve bizi istediði gibi çalýþtýrýyor. Bakýn bu olay oldu, tersanelere müfettiþ geliyormuþ. Bunu þimdiden duyuruyorlar önleminizi alýn biz geliyoruz diye. Ýþte bizim hayatýmýz bu kadar deðerli. Burada suç bizim çünkü kendimiz için bir þey yapmýyoruz, aç kalýrýz diye korkuyoruz diye konuþtu. ÇALIÞMA YÖNTEMÝ ÝLKEL Yat yapýmý için doðru düzgün bir altyapýnýn oluþturulmadýðýný söyleyen boya iþçisi Serdar Tuzcu ise hala ilkel çaðlardaki yöntemlerle çalýþtýklarýný dile getirdi. Örneðin yatýn etrafý tahta ve naylonlarla kaplanýyor, bu kapatýlan alanýn içerisinde boya yapýlýyor, kaynak yapýlýyor, yani ateþle kimyasal hep yan yana oluyor ve bu durum da kaçýnýlmaz olarak kazalara davetiye çýkaryor diyen Tuzcu, bugüne kadar kaza olmamasýnýn nedeni olarak çok büyük teknelerin yapýlmýyor oluþunu gösterdi. Son birkaç yýldýr bu sanayide de büyük yatlar yapmaya baþladýklarýný belirten Tuzcu, buna göre tedbirler de alýnmayýnca sonucun kaza olduðunu kaydetti. HERKES EKMEK PEÞÝNDE Çetin Tuðrul, Olay anýnda çay ocaðýnda oturuyordum bir anda ortalýk kýyamet yerine döndü ve canýmýzý beþ on dakika ile kurtardýk. Allah bizi çocuklarýmýza baðýþladý. Söylenecek tek þey var o da dikkatsizlik, alýnmayan tedbirler bu faciaya yola açtý. Eminim ki küçük bir fan olsaydý ya da havalandýrma olsaydý bu sorun yaþanmazdý diye konuþtu. Herkesin ekmek parasý için tersanelere KESK Ankara Þubeler Platformu, Emek ve Demokrasi güçleri ile birlikte Vanlý depremzedeler için 19 Þubat'ta dev bir konser düzenleyecek. Cevdet Baðca, Grup Bandista, Grup Helesa, Grup Kibele, Grup Kutup Yýldýzý ve Koma Çiya'nýn katýlacaðý konserin geliri ile Vanlý depremzedelere konteynýr alýnacak KESK Ankara Þubeler Platformu bünyesinde Vanlý Depremzedelerle Dayanýþma ve Yardýmlaþma Komisyonu kuruldu. Komisyonda Tarým Orkam Sen Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özyurt, Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Yýldýrýmcý, Yapý Yol-Sen Ankara Þube Baþkaný Mustafa Bozan, ESM Ankara 1 Nolu Þube Baþkaný Sevda Aydýn, SES Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Vural ve Haber Sen Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Ýbin yer alýrken, komisyon depremde maðdur olan Vanlýlar için bir dizi etkinlik planladý. Komisyon sözcüsü Yýlmaz Yýldýrýmcý, KESK yönetiminin aldýðý karar gereðince depremin ilk günlerinden itibaren yardým kampanyalarý düzenleyerek, 15 kiþilik bir ekip ve 7 týr yaþam malzemesi ile birlikte 4 gün Van'da kaldýklarýný ve yardým malzemelerini daðýtýklarý aktardý. Van'dan Ankara'ya gelen 29 aileye yardým edildi Yýldýrýmcý, Van'a gitmek isteyen gönüllü yardýmseverlerinde gidiþ geliþlerini organize ettiklerini kaydetti. Yýldýrýmcý, Van'dan Ankara'ya depremden dolayý gelenlere de ulaþarak yardým ettiklerini belirterek, tespit etikleri depremzedelere giyecek, yakacak, yiyecek ve çok sayýda yaþam malzemesi yardýmýnda bulunduklarýný söyledi. Depremzedelere yardým toplayarak yaþamlarýný bir nebze olsun kolaylaþtýrmaya çalýþtýklarýný belirten Yýldýrýmcý, þimdiye kadar ulaþtýklarý 29 Vanlý aileye giyecek, yiyecek, yakacak ve kalacak yer temin etiklerini belirterek, komisyonun tek amacýnýn deprem dolayýsýyla maðdur olan depremzedelerin hayatýný birazcýk da olsun kolaylaþtýrmak olduðunu dile getirdi. Yýldýrýmcý, depremzedelere yardým amacýyla þimdiye kadar hiç bir araya gelmeyen farklý kesimlerin bir araya gelerek, birlikte seferber olduklarýný belirtti. Konser gelirinden konteynýr alýnacak Vanlý depremzedelerin çoðunun çadýrlarda geldiðini belirten Tuðrul, çalýþma ortamýnýn saðlýksýz, tedbirsiz olduðunu söyledikleri zaman kendilerine kapýnýn gösterildiðini kaydetti. Tuðrul, hiçbir iþçinin ustanýn verdiði iþi yapamam deme þansý olmadýðýný, çünkü ekmeðe ihtiyaçlarý olduðini belirterek, Tersane patronlarý ve taþeronlar da bunu fýrsat biliyorlar dedi. Nuh Sanayi Sitesinde marangoz olarak çalýþan Haydar Kaya, Ben 15 yýldýr bu sanayide çalýþýyorum birçok kaza oldu hepsi ufak kazalardý ama böylesi ilk kez oluyor. Tabii burasý tersanelerin dýþýnda kaldýðý için kimsenin dikkatini çekmiyor ama burada iþ güvenliði önlemlerinden eser dahi yok. Burada yatlarýn yapýlmasý için kurulan iskelelerin hepsi tahtadan, yani kalaslarýn üzerine atýlmýþ tahtalardan oluþuyor. Bizlere de çýkýn bunlarýn üzerinde çalýþýn diyorlar. Çalýþmak zorundayýz çünkü ihtiyacýmýz var. Ama bu sanayiye Tuzla nýn belediye baþkaný defalarca geldi, bu durumlarý gördü ama hiçbir þey yapmadýlar diyor. (Ýstanbul/EVRENSEL) PATRONLARA CEZA VERÝLSÝN Tuzla tersaneler bölgesinde meydana gelen patlamanýn ardýndan çýkan yangýnda 3 iþçinin gerekli iþçi saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmadýðý için yaralandýðýný belirten Limter- Ýþ, Mengi Yay Yatçýlýk AÞ ve taþeron firma Burcu Mobilya yetkililerinin cezalandýrýlmasýný istedi. Limter-Ýþ, Tuzla tersaneler bölgesinde Nuh Sanayi sitesinde yaþanan patlamaya iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, iþ güvenliði tedbirlerini almayan patronlarýn cezalandýrýlmasý istendi. (Ýstanbul/EVRENSEL) kaldýðýný ifade eden Yýldýrýmcý, bu amaçla depremzedeleri çadýrlardan kurtarmak amacýyla Vanlý depremzedeler ile dayanýþma için düzenleyeceklerini, "Haydi uzat elini kardeþliðe, Van halký ile dayanýþma konseri"nden elde edecekleri Van'a konteyner göndermeyi amaçladýklarýný vurguladý. Konserin 19 Þubat'ta Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde yapýlacaðýný söyleyen Yýldýrýmcý, bin 500 afiþle birlikte 10 bin bilet bastýrdýklarýný ve biletleri 10 TL'den satýþa çýkardýklarýný kaydetti. Biletlerin KESK'e baðlý tüm þubelerden ve konser salonun giriþinden de temin edilebileceðini belirten Yýldýrýmcý, Van'a destek olmak isteyen depremzedeler için hayatý birazcýk olsun kolaylaþtýrmak için herkesi Van ile dayanýþma konserine ilgi göstermeye çaðýrdý. Yýldýrýmcý konserde, Cevdet Baðca, Grup Bandista, Grup Helesa, Grup Kibele, Grup Kutup Yýldýzý ve Koma Çiya'nýn sahne alacaðýný belirterek, birçok sanatçýya da davette bulunduklarýný, ancak çoðunun mazeret bildirerek, katýlmadýðýný ifade etti. Yýldýrýmcý, Konser giriþinde yine gelirleri Van'a gönderilmek üzere stantlar açacaklarýný ve farklý etkinlikler düzenleyeceklerini aktardý. Emek ve Demokrasi Bloðu Milletvekilleri'nin de konserde bulunacaklarýný ifade eden Yýldýrýmcý, ayrýca Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da konsere davetli olacaðýný söyledi. Kaynak: Emekdünyasý, DÝHA

8 Kongre de kriz sonrasý ekonomik süreç ve sanayileþmede ortaya çýkan sorunlar, sektörel ve bölgesel eþitsiz geliþme bazýnda ayrýca ele alýnmýþtýr. Sanayimiz; üretim, ihracat ve ithalat, istihdam, teknoloji ve katma deðer ile finansman ve yatýrýmlar da yabancý sermaye olgularý zemininde ayrýntýlý irdelenmiþtir. Ýki gün boyunca oturumlarda sunulan yirmi bir bildiri, yapýlan konuþmalar ile forumda dile getirilen görüþlerden hareketle hazýrlanan Sonuç Bildirisi aþaðýda kamuoyunun dikkatine sunulmaktadýr. Kongremiz, dünya krizinin hemen ardýndan, Ortadoðu ve Kuzey Afrika coðrafyasýnda emperyalizmin geliþmekte olan ülkeler üzerinde planladýðý ve sahneye koyduðu sýcak çatýþma ortamýnda ve yeni saldýrýlarýn hazýrlandýðý bir dönemde düzenlenmiþtir. Bu bölgede kapitalizmin sýnýrsýz kâr, hýrs ve aç gözlülükle enerji kaynaklarý ile doðal cevher yataklarýný ele geçirmek için yaptýðý saldýrý, yaðma, talan ve zulümler, neo liberal politikalarla acýmasýzca sürdürülmektedir. Ayrýca AB Avro bölgesindeki ayrýþma krizlerle derinleþtirilmiþ, Akdeniz de Yunanistan, Ýtalya, Ýspanya, Portekiz ve Kuzeyde Ýrlanda yeniden mali bunalýma sürüklenmiþtir. Halklarýn þiddetle karþý çýktýðý neo liberal politikalar, insan haklarý ve temel haklar çiðnenerek baský ve þiddetle uygulanmaya konulmuþtur. Türkiye ise bölgesel ve küresel oyunlarýn odaðýnda krizin içine doðru itilmektedir. Ekonomik tedbir ve uygulamalar cari açýðý düþürememiþ, dövizin ve faizlerin deðiþimini önleyememiþtir. Orta Vadeli Planlar ile Sanayi Strateji Belgesi böyle bir ortamýn içinde devreye girmiþtir. Bu baðlamda ekonomik büyüme ve sýnai üretimdeki artýþ ithalatýn trajik fýrlayýþý, 100 milyarý aþan dýþ ticaret açýðý, büyüyen kamu borç stoku ile birlikte sürdürülebilir olmaktan uzaktýr. TMMOB, 2007 ve 2009 Sanayi kongrelerindeki ana temayý, bölgesel kalkýnma ve istihdam odaklý sanayileþmede yoðunlaþtýrarak, üretken sanayi modelinde bütünleþtirmiþtir. Amaç sanayinin yeniden yapýlanmasýný gündeme getirmektir. Sanayide küresel rekabeti ön plana çýkaran yöntem, strateji ve modeller, Kalkýnma Ajanslarýnýn kurulmasý ve uygulamalarý ile, bölgesel rekabet ve KOBÝ kümelenmelerine de girmiþtir. Makro düzeyde cazibe merkezleri, OSB ve KSS lerin rekabeti, bölgelerdeki kaynaklarýn plansýz kullanýmýna yönelik kurumsallaþmalar, mikro düzlemde esnek üretim, yalýn üretim, toplam kalite yönetimi ve benzeri yapýlanmalarla sürmektedir. Bu durum, kârýn azamileþtirilmesi, ücretlerin düþürülmesi, istihdamýn azaltýlmasý, mühendisin iþlevsiz duruma getirilmesiyle at baþý gitmektedir. Sonuçta sanayide fason üretim ve taþeronlaþma yaygýnlaþmaktadýr. Günümüzde bilim ve teknoloji, insanlýðýn daha iyi bir bugünü ve daha iyi bir gelecek için deðil, daha fazla kâr için, emperyalist güçler ve çokuluslu þirketlerin rekabet güçlerini yükseltmek için kullanýlmaktadýr. Bu güçler arasýnda keskinleþen rekabet, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarýna hýzla yansýmaktadýr. Enerji, teknoloji, ticaret, finans ve iletiþim aðlarýný ele geçirmek için kýyasýya bir yarýþ vardýr. Kýsaca, sanayi, tasarým, bilgi ve teknoloji üretimi birer hegemonya aracý olarak kullanýlmaktadýr. Sanayide yatýrým, üretim, ihracat, istihdam ve ithalatýn yapýsýnda dönüþüm sürmekte ve "dýþa baðýmlýlýk" bu yapýya damgasýný vurmaktadýr. Katma deðeri düþük ürünlerin ihracatý, ithalatýn hýzlý artýþý ile sürmekte ve dýþ ticaret açýðý, dolayýsýyla cari açýk büyümektedir. Ülke kaynaklarýna ve iþ gücüne dayanmayan bir büyüme, ekonomiyi aþýrý ýsýtmakta, ekonomik dengeleri bozmaktadýr döneminde büyüme yýllýk ortalamasý % 4,8 olurken istihdamda bu oran % 1,3 civarýndadýr. "Ýstihdam yaratmayan büyüme" kavramý tam da bu durumla örtüþmektedir. Sanayi istihdamý toplamdan % 19,2 pay almakta, yine bu sektörde iþsizlik % 15 in üstündedir. Bu baðlamda emek verimliliði artýþý söz konusu dönem için % 70 e ulaþmýþ, reel ücretlerde ise % 12,5 düþme yaþanmýþtýr. Sanayi ihracatýndaki artýþ hýzý, ithalatýn artýþ hýzýndan düþük kalmýþ, her yýl artan ihracatta daha da büyüyen ithalat, dýþ ticaret açýðýný 2011 yýlýnda 102 milyar dolara çýkarmýþtýr. Böylece cari açýk rekor düzeye gelmiþtir. GSMH ye göre cari açýk oraný % 10,5 ile dünya ülkelerinin en üst sýrasýndadýr. Dýþa baðýmlý sanayide ham madde, ara mal ve enerji girdileri ile ithalat oraný % 72 ye çýkmýþtýr. Türkiye nin orta ve yüksek teknolojili sektörlerde Avrasya "üretim üssü olmasý" vizyonu benimsenirken, 2010 yýlý ihracatýmýzda yüksek teknolojili ürünler % 3,4 pay almýþtýr. Ortanýn üstü teknolojide ise bu oran % 31,5 tir. Lizbon hedefi % 3, Dokuzuncu Plan 2013 öngörüsü ise % 2 olarak belirtilen Ar-Ge harcamalarýnýn GSYH içindeki payý, 2011 yýlý için % 0,9 olarak saptanmýþtýr, Bu durumda Sanayi Strateji Belgesi ndeki hedefler, içi boþaltýlmýþ planlama anlayýþýný ortaya koymaktadýr. Özellikle Belge de seçilen öncelikli alt sektörler "net ithalatçý" nitelikli ürün gruplarýný kapsadýðýndan, bu hedeflere ulaþýlmasý daha da güçleþmektedir. Türkiye sanayinin önemli sorunlarýndan biri de, yatýrým ve üretimde bölgelerarasý eþitsiz ve dengesiz bir daðýlýmýn var olduðu gerçeðidir. Böylece gelir daðýlýmý da bölgeler arasýndaki geliþmiþlik düzeyini alabildiðine derinleþtirmektedir. Ýmalat sanayi yatýrýmlarýnda kamu payý % 0,9 lara inmiþ, toplam yatýrýmlar içinde sanayinin yoðunluðu düþmüþ, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý ise son on yýl ortalamasýyla yýlda 1,8 milyarlardan yukarý çýkmamýþtýr. Bölgelerdeki yatýrým eþitsizliði ise ciddi toplumsal ve ekonomik sorunlarýn kaynaðýný oluþturmaktadýr. Son on yýlda Marmara, Ege ve Ýç Anadolu bölgelerinin toplam sýnai yatýrýmlarýndaki payý % 72 yi aþarken, Doðu, G. Doðu Anadolu, D. Karadeniz ve D. Akdeniz bölgelerinde bu oran % 19 lara düþmüþtür. Katma deðer daðýlýmýnda da durum pek farklý deðildir. Marmara, Ege ve Ýç Anadolu 2010 yýlýnda sanayi katma deðerinin % 82 sini alýrken, diðer bölgeler % 18 ile yetinmiþlerdir. Doðu Anadolu ve Güney Doðu Anadolu nun payý yalnýzca % 5,5 tir. Gerçek bir bölgesel planlama ve bölgesel kalkýnma politikasý yoktur. Konu Bölge Kalkýnma Ajanslarý üzerinden uluslararasý sermayeye olanak tanýnmasýna havale edilmiþtir. Esnek yönetim ve serbest yerel dinamikler anlayýþýna dayandýrýlan "bölgesel kalkýnma" yaklaþýmý, kamu öncülüðündeki ulusal/merkezi-bölgesel kalkýnma perspektifini dýþlamaktadýr. Son yapýlan gelir daðýlýmý araþtýrmasý, sanayileþmedeki çarpýk yapýnýn genel ekonomik tabloya yansýmasýný açýkça göstermektedir. En alt gelir dilimindeki 7,3 milyon kiþi milli gelirden % 2,1 pay alýrken (kiþi baþýna dolar), en üstteki gelir grubunu oluþturan 7,3 milyon kiþinin payý ise % 32,2 (kiþi baþýna dolar) olmaktadýr. En düþük gelirli % 10 ile en üst gelirli % 10 arasýnda 16 misli bir basamak (gelir düzeyi) farký bulunmaktadýr. Bu uçurum en alt ve en üst % 1 lik dilimler arasýnda çok daha fazla derinleþmektedir. Bir baþka analiz ise, Türkiye de yaklaþýk 15 milyon kiþinin yoksulluk sýnýrýnýn altýnda kaldýðýný ortaya koymaktadýr. 22 milyon kiþinin dahil olduðu ücretli iþçi, memur, esnaf vs. ise milli gelirin % 20,8 ini almakta ve kiþi baþýna ortalama yýllýk geliri dolar olmaktadýr. Böylece ülkemizde 44 milyon kiþi (nüfusun % 60 ý) aylýk ortalama 320 TL ile TL sýnýrlarýnda bir gelir düzeyi ile yaþamaktadýr. Gelir daðýlýmýnýn bölgesel eþitsizliði ise daha çarpýcý, trajik ve adaletten uzak bir tablo sergilemekte ve dolayýsýyla kalkýnmanýn ve sanayileþmenin planlanmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Önümüzdeki yýl, kapitalist ülkelerin pek çoðunda görülen mali krizin ülkemizi de etkileyeceði öngörülmektedir. Siyasi ve ekonomik yaptýrýmlar büyük ölçüde çalýþanlarý ve emeði ile geçinen geniþ bir kesimi etkileyecek, yeni vergiler, harçlar ile dayatma ve adil olmayan sosyal uygulamalar gündeme gelecektir. Toplumsal ve ekonomik mücadele, dünyanýn ve Türkiye nin yüzeyini daha çok ýsýtacaktýr. Sanayi Kongresi 2011 de açýklanan görüþ, deðerlendirme ve tartýþmalar sonucunda oluþturulan öneriler aþaðýda kamuoyuna sunulmaktadýr. Son üç Sanayi Kongresinde ele alýnýp iþlenen planlama, sanayileþme ve kalkýnma, istihdam odaklý ve bölgesel eþitsizliði giderecek öncelikli yapýlanma ile ayrýlmaz bir bütündür. Ekonominin önemli bir sektörü olan imalat sanayi, toplumsal geliþmeyi esas alan planlama yaklaþýmýna dayalý yüksek katma deðerli bir üretim ve teknoloji politikasýyla dýþa baðýmlý yapýdan üretken, ülke kaynaklarýna ve bölgesel kalkýnmaya yönlendirilerek tanýmlanmalýdýr. Sanayi fason üretim ve taþeronlaþmayý ön plana çýkaran küresel rekabeti temel aldýðý sürece, dýþarýya baðýmlý ithalat girdileri ve düþük katma deðerli ihracat ile cari açýk artmaya ve kamu borç stoku büyümeye devam edecektir. Sanayi Kongrelerimizin benimseyerek önerdiði istihdam odaklý ve bölgesel kalkýnma öncelikli planlama yaklaþýmý ise, çalýþanlarýn gelir daðýlýmýný düzeltecek, iþsizliði ortadan kaldýracak, ekonomik, toplumsal ve kültürel geliþmeyi saðlayarak refahý kitlesel olarak yayacak ilke ve araçlarý kapsamaktadýr. Yatýrýmlar da bu esaslar çerçevesinde ülke sathýna yayýlacaktýr. Sanayi katma deðerini artýrmanýn yöntemi; tasarým, Ar-Ge ve inovasyona yönelik harcamalarýn öncelikli sektörlerde yoðunlaþtýrýlarak, yerli kaynaklara, nitelikli iþ gücüne ve mühendislik alt yapýsýna dayandýrýlan bir planlamanýn yapýlmasýdýr. Burada kamu yararý benimsenmeli, bilim ve teknoloji kurumlarý ile üniversiteler baðýmsýzlaþtýrýlmalýdýr. Siyasi erk güdümündeki bu kurumlar gerekli geliþmeyi saðlayacak iradeyi gerçekleþtiremezler. Sanayide üretimin Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitelerinde yaygýnlaþtýrýlmasý, teknopark ve Ar-Ge projelerinin teknolojiyi ve katma deðeri artýracak ürün ve üretim süreçlerine yöneltilmesi zorunludur. KOBÝ lerin kriz sonrasý hasarlarýný onaracak teknik ve mali destekler ile krediler yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Ayný zamanda kayýt dýþý üretimi önleyecek "rasyonel bir iþletme yapýsý ve ölçek" ile sanayi iþgücünün ekonomik güvenlik ve saðlýk önlemlerini de kapsayacak bir düzenleme yapýlmalýdýr. Uzun süreden beri yapýlmayan sanayi envanteri çýkarýlmalý ve sistematik bir veri tabaný ile güncelleþtirilmelidir. Türkiye de üretim ve yatýrýmlardaki büyüme oranlarý ile istihdamdaki artýþlar önemli bir çeliþki yaratmaktadýr. Sýnai üretim artýþlarý, azalan iþgücünün daha fazla çalýþtýrýlmasý ve verimliliðin büyümesi ile saðlanmaktadýr yýlýndan bu yana yýllýk ortalama büyüme oraný % 4,8 olurken istihdam artýþý % 1,3 te kalmýþtýr. Keza arasýnda reel sabit sermaye yatýrýmlarý yýlda ortalama % 17,2 oranýnda artarken istihdam yalnýzca % 1,3 oranýnda büyümüþtür. Bu durum "istihdamsýz büyüme" olgusunu ortaya koymaktadýr. Kadýn istihdamý ise 1950 lerde % 50 iken bu gün % 20 nin altýna inmiþtir. Türkiye bu konuda dünyada en alttaki yedi ülke arasýndadýr. Çalýþma süreleri en uzun olan ülkelerin baþýnda Türkiye gelmektedir (mesaili 53.7 saat). Bu süreler düþürülmeli, mesai yerine istihdam artýrýlmasý, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý önlemleri denetlenmelidir. Türkiye de günde 220 iþ kazasý olmakta ve üç iþçi ölmektedir. Ölümlü iþ kazalarýnda Türkiye Avrupa da birinci, dünyada üçüncü sýradadýr. Bugünkü sanayi düzeninde hem reel ücretler düþmekte hem de uzun iþ þartlarý ve kýsa izin süreleri ile çalýþanlar yoðun bir sömürü ve aðýr koþullarda çalýþmaktadýr. Ýþyerleri güvensiz ve çalýþanlar saðlýksýzdýr. Ayrýca iþsizlik sanayi de % 15, genç nüfusta % 25 tir. Sanayinin planlanmasý bu açýdan da önem taþýmaktadýr. Ýþgücünün niteliðini artýracak meslek okullarý, planlamaya koþut olarak yeniden yapýlandýrýlmalý, kurslar, seminerler ve programlarý ile öncelikle bölgesel kalkýnmaya yönelik yatýrýmlara nitelikli iþgücü ve yerel kaynaklara göre hýz verilmelidir. Kalkýnma Ajanslarýnýn devreye girmesiyle "küresel rekabete" göre kullanýlan fonlar, önerdiðimiz planlar çerçevesinde öncelikler ve hedeflere yönlendirilmelidir. Üretim süreçlerinde mutlaka gerekli olan insan emeðini deðersizleþtiren üretim ve sanayi politikalarýný önleyici tedbirler ile kamusal merkezi bir planlama ve denetim gerekmektedir. Emeði, mühendisliði, bilimi, tekniði, sanayileþmeyi toplumsal refah amacýna doðru yönlendirmek gereklidir. Kapitalizmin azami kâr hýrsý uðruna her krizde yýkýma uðratýlan üretici güçler ve insan potansiyelini gözden çýkarma yönelimine karþý durmalýyýz. Unutmamalýyýz ki emeðin varoluþu insanýn varoluþudur. Bu varoluþ biçimi korunmalý, insanca kýlýnmalý ve geliþtirilerek geleceðe aktarýlmalýdýr. Emperyalizmden baðýmsýz siyasi bir iradeye; planlama, sanayileþme ve kalkýnmada halkçý, toplumcu bir yaklaþým ve modele gereksinim bulunmaktadýr. Bu yönde Türkiye nin önünde tek seçenek bulunmaktadýr. Bütün dýþ iliþkilerini gözden geçirerek, baðýmsýzlýðý benimsemek; planlý bir kalkýnma ve istihdam odaklý sanayileþmeden, etkin ve yatýrým kararlarý ile bütünleþmiþ, mühendisten, bilim, Ar-Ge ve teknolojik geliþmeden yana, kendi kaynak ve-birikimlerine dayalý bir ülke ve ekonomi yaratmak pekâlâ olanaklýdýr. Kamu yararýna planlama, istihdam odaklý, öncelikli sektörlerde bölgesel kalkýnmaya yönelik sanayileþmenin gerçekleþebilmesi, demokrasinin ilke ve kurumlarýyla egemen olduðu, insan haklarý ve özgürlüklerin uygulandýðý, toplumsal barýþýn saðlandýðý bir ortamýn oluþturulmasý ile olanaklýdýr. Demokrasi ve kalkýnmanýn bütünleþik ve birbirini geliþtiren olgular olarak var olduðu bilinmelidir. Bizler mimar, mühendis ve þehir plancýlarý olarak, üreterek büyüyen ve paylaþarak geliþen bir ülke içinde yaþamak istiyor ve bunun için mücadele ediyoruz. TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı