Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN"

Transkript

1 Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki açýklama tepki çekti. Ýnsan haklarý savunucularý, açýklamayý inandýrýcý bulmadýklarýný söylüyor. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Av. Raci Bilici, Adli Týp a güvenmiyoruz. Kültür Bakanlýðý na baðlý çalýþan uzmanlar bize bizzat söylediler, mezarlýk olsaydý farklý bir prosedür iþletilirdi diyor. ARKEOLOGLAR MEZAR DEÐÝL DÝYOR ATK nin açýklamalarý insan haklarý savunucularý ile kayýp yakýnlarýna inandýrýcý gelmiyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 8 Þubat Çarþamba günü Atatürk Ýlk Öðretim Okulunda Hakka Yürüyen Halit KARABACAK öðretmen anýsýna özel eðitim sýnýfýný ailesi tarafýndan öðrencilerin; modern ve rahat eðitim alabilmesi için yeniden düzenlendi. Yapýlan çalýþma ile sýnýfa yeni masa ve sandalyeler, kaplama duvarlar, bilgisayar gibi donanýmlar ekleyen KARABACAK ailesi ve babalarýnýn anýsýný yaþatmaya katký sundular. Programa Kaymakam Bedrettin ÖZMEN, Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU, Jandarma Komutaný Zekeriya ERDEM, Okul Müdürleri, Dernek Yöneticileri, emekli olmuþ ve halen görevini devam ettiren birçok öðretmen katýldý. Haberin Devamý 3 DE Türkiye nin en önemli kültür, doða ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya film platosu haline de gelecek. Bir süredir sessizdi Tuzla Tersaneleri. Patlama, ölümlü iþ kazalarý haberleri yer almýyordu gazetelerde. Bunun nedeni iþçi saðlýðý, iþ güvenliði tedbirlerinin tam olarak alýnmasý deðildi hiç kuþkusuz. Sessizliðin asýl sebebi krizle birlikte yarý yarýya azalan iþçi sayýsýydý. Son patlama sesini 4 gün önce duyduk. Mengi Yay Tersanesinde taþeron firmada çalýþan iþçilerden 2 si aðýr olmak üzere 3 ü yaralandý. Yine yüzümüzü Tuzla ya, alýnmayan iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði tedbirlerine çevirdik. Tersane iþçileriyle Mengi Yay Tersanesinde yaþanan patlamayý ve iþ güvenliði tedbirlerini konuþtuk. Patlamanýn üç kuruþluk bir fan olsaydý yaþanmayacaðýný, arkadaþlarýnýn da yaralanmayacaðýný belirten Mahmut Sarý, Benim yüreðim yanýyor üç kardeþim yaralý, bunun sebebi biraz da biziz. Haberin Devamý 7 DE Okumak, insanýn tek baþýna yaptýðý benzersiz bir iþ. Ýþ derken, okumaya verilmesi gereken anlama gönderme yapmýþ oluyor muyuz? Okumanýn nasýl yapýlmasý gerekiyorsa öyle yapýlmasý gerektiðini, dolayýsýyla bir dizgesi olduðunu belirtiyor bu. Kendi baþýmýza okuduðumuz zaman bile. Ýster asýl iþi okumak olan bir yazar olsun, ister genç bir öðrenci, okuma eyleminin kendine özgü bir biçimi vardýr ve ona uygun okunduðunda bambaþka sonuçlar verir. Sulucakarahöyük/ANKARA TMMOB adýna Makina Mühendisleri Odasý sekretaryalýðýnda, Aralýk 2011 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu nda düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi sonuç bildirisi yayýmlandý. TMMOB Sanayi Kongresi 2011 in Sonuç Bildirisi Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Sekretaryalýðýnda TMMOB adýna düzenlenen, on sekizinci Sanayi Kongresi "Bölgesel Kalkýnma Öncelikli Ýstihdam Odaklý Sanayileþme" temasýyla, Aralýk 2011 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu nda gerçekleþtirilmiþtir. Sanayi Kongreleri 1962 yýlýndan bu yana yapýlmakta ve geleneksel bir nitelik taþýmaktadýr. TMMOB Sanayi Kongresi 2011 e 742 kayýtlý delege katýlmýþtýr. Dünya ve Türkiye ekonomisinin genel deðerlendirilmesinin bir çerçeve sunum olarak ortaya konulduðu açýlýþ oturumunun ardýndan sanayide politikalar ve deðiþimler; teknoloji, enerji ve çevre, bölgesel kalkýnma, alan araþtýrmalarý özel oturumlarý yapýlmýþtýr. Kongrenin ikinci günü sanayide istihdam, mühendisler ve mesleki eðitim, sanayide finansman, yabancý sermaye ve yatýrýmlar, günümüz sanayileþme politikasý ve alternatif öneriler oturumlarý yapýlmýþ; forum, tartýþma ve deðerlendirmelerle Kongre kapanmýþtýr. Alan Araþtýrmalarý oturumunda; istihdamý yoðun sektörler, Maden Mühendisleri Odasý, Gýda Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý uzmanlarýnca deðerlendirilmiþtir. Bu bildirilerde iþçi güvenliði ve iþ kazalarý da ele alýnarak öneriler ortaya konulmuþtur. Devamý 8 DE

2 Geçtiðimiz cumartesi günü Hacý Bektaþ ilçesinde çok önemli bir toplantý yapýldý. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin düzenlediði Uður Mumcu ve Faili Meçhuller temalý panel büyük ilgi gördü. TBMM Baþkan Vekili Güldal Mumcu, Isparta CHP Milletvekili Ali Haydar Öner, Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve Dernek Baþkaný Nafiz Ünlüyurt un konuþmalarýyla baþlayan panelde Susurluk Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, gazeteci/yazar Necdet Saraç ve ben düþüncelerimizi aktardýk. Hacý Bektaþ lý aydýnlarýn yoðun katýlýmý, dikkatli yorumlarý ve bilinçli katýlýmlarýyla konu derinlemesine irdelendi. Toplantý, dönemin Belediye Baþkaný Mustafa Özcivan ile birlikte 18 yýl önce temelini attýðýmýz Kültür Merkezinde oldu... Mustafa Özcivan ýn belediye baþkanlýðý döneminde Kültür Bakaný olarak ilçeye önemli yatýrýmlar yaptýk. Alevi/Bektaþi Araþtýrma Merkezinden anfi tiyatroya, toplantý salonlarýndan çevre düzenlemesine varýncaya kadar bir dizi hizmetleri dönemin baþkaný Özcivan ýn katkýlarýyla gerçekleþtirmiþtik. Ama asýl Hacý Bektaþ Veli'yi anma törenlerine Cumhurbaþkaný düzeyinde katýlmayý ve Alevilik ve Bektaþilik üzerine ilk kez Bakanlýðýn yayýnlar çýkarmasýný söylemeden geçemeyeceðim *** Bu panelin açýlýþ konuþmasýný yapan TBMM Baþkan Vekili Güldal Mumcu, bugüne kadar duyulmayan net sözler söyledi. Son derece içerikli, Türkiye nin kirli tarihinde önemli tespitler yapan etkili konuþmasýný þu vurucu tümcelerle bitirdi. Her devlet terörü ortadan kaldýrmak, vatandaþlarýný korumak için istihbarat yapar. MÝT de bizim ülkemizin istihbarat kuruluþudur. MÝT Müsteþarý Hakan Fidan geçenlerde gazetecileri kurumunda aðýrlamýþ. Bu görüþme bana zamanýn MÝT Müsteþarý Teoman Koman ýn 1992 Temmuz undaki benzer bir davetini hatýrlattý. O basýn yemeðinde Koman, "toplumda sansasyon yaratacak þahýslara yönelik suikastlar düzenleneceði istihbar ettiklerini kayýt edip, hatta içinizden biri hedef olabilir dedikten sonra, AMA BÝZ ÖNLERSEK BÖYLE BÝR ÞEY OLMAZ demiþti. Ve Hepimizin bildiði gibi bu konuþmadan 6 ay sonra, 24 Ocak 1993 günü Teoman Koman ýn söz konusu yemekli basýn toplantýsýna katýlanlardan biri olan UÐUR MUMCU bir suikast sonucu öldürüldü. Güldal Mumcu soruyor! BÝLÝYORDUNUZ DA NEDEN ÖNLEMEDÝNÝZ? Mumcu devam ediyor; Uður un öldürülmesinden sonra benim bilgime baþvuran DGM askeri savcýsý Ülkü Coþkun un Bu iþi devlet yapmýþtýr. Siyasi iktidar isterse çözer sözü ne anlama gelmektedir?.. Yani devlet denen aygýt her þeyi görüyor, biliyor, izliyor, gözlüyor ama önleyemiyor!.. Öyle mi?!.. Þimdi soruyorum; "bu ülkede faili meçhul cinayet var mý?.. Wikileaks belgelerinde ortaya çýkan yeni bilgileri Güldal Mumcu nun ortaya koyduðu gerçekler açýsýndan deðerlendirebilirsek taþlarý doðru yerlere oturtabiliriz!.. Polisin ABD yetkililerine verdiði brifing, Ergenekon davasýnýn içeriði ve sonuçlarýyla ilgili deðerlendirme, Deniz Baykal ýn rüþvet almasýyla ilgili belgeler ve Yaþar Büyükanýt ýn kýzý ile ilgili CD yukarýdaki organizasyonun uzantýsý olarak görüldüðünde kirli yapý kendini gösteriyor. Bu yapýyý teþhis etmek kadar yapýnýn yaþamasýna neden olan kaynaklarýn kesilmesi için kararlý ve cesur olmak, öncelikli bir adým olmalýdýr!.. Bunu yapabilir miyiz?.. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu; WÝKÝLEAKS BELGELERÝ için; "Bu bilgilendirme olayýndaki davranýþ doðruysa Türkiye süratle sömürge ülkesi konumuna geliyor demektir. Türk istihbaratý, Türk polisi, ABD Büyükelçiliði nde brifing veriyor. Þu ana kadar brifing verilmedi diye hiçbir yalanlama gelmedi. Bu vahim bir durumdur. Baþbakan ýn çýkýp kamuoyunu bilgilendirmesi lazým? Eðer Türk kamuoyundan gizlenerek bunlar yapýlýyorsa ve kamuoyunun bilmediklerini ABD biliyorsa, ortada çok ciddi bir sorun var demektir diyor. Bu doðru saptamayý yeterince deðerlendirebilirsek, Güldal Mumcu nun sorularýnýn cevaplarýný yakalayabiliriz!.. Aklýmýzý kullanmanýn zamaný geçiyor! SEVGÝM DENÝZALTI Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki açýklama tepki çekti. Ýnsan haklarý savunucularý, açýklamayý inandýrýcý bulmadýklarýný söylüyor. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Av. Raci Bilici, Adli Týp a güvenmiyoruz. Kültür Bakanlýðý na baðlý çalýþan uzmanlar bize bizzat söylediler, mezarlýk olsaydý farklý bir prosedür iþletilirdi diyor. ARKEOLOGLAR MEZAR DEÐÝL DÝYOR ATK nin açýklamalarý insan haklarý savunucularý ile kayýp yakýnlarýna inandýrýcý gelmiyor. Bu kemiklerin mezarlýk kemiði olamayacaðýný belirten ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, þöyle diyor: Kazý çalýþmasýna katýlan Turizm ve Kültür Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü ne baðlý arkeologlarýn bize bizzat söyledikleri þuydu: Bunlar mezar olsaydý eðer, biz mezar açma usulüne göre iþlem yapardýk ve çalýþmamýzý sürdürürdük. Pek çok yerde karþýmýza mezar çýkýyor, mezar açma prosedürümüze göre bu mezarlarý taþýyoruz, fakat bu mezar olmadýðý için savcýlýða ve emniyete baþvurmak zorunda kaldýk. ATK YE GÜVENÝMÝZ YOK Daha önce verdiði þaibeli raporlar ve kararlar nedeniyle ATK ye güvenlerinin kalmadýðýný söyleyen Bilici, kurumun hasta mahkumlarla ilgili raporlarýný örnek gösteriyor: Ölüm döþeðindeki mahkumlara pek çok üniversite Hiçbir þekilde cezaevi koþullarýnda tedavi edilemez dediði halde, ATK cezaevinde tedavisi mümkündür diye rapor verdi. Bu insanlar cezaevlerinde yaþamýný yitirdi. Daha önce gönderdiðimiz insan kemiklerine de hayvan kemiði dediler. Bu yüzden ATK nin baðýmsýzlýðýna ve güvenilirliðine inanmýyoruz. Kemiklerin 50 yýl öncesine ait olup olmamasýnýn Türkiye deki kayýplar ÝSMAÝL SAÐIROÐLU ÝSTANBUL- MÝT bürokratlarýnýn savcýlýkça ifadeye çaðrýlmalarýnýn ardýndan bir deprem de Ýstanbul Emniyeti nde yaþandý. Ýstanbul daki KCK operasyonlarýný yürüten Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürü Yurt Atayün ile Ýstihbarat Þube Müdürü Erol Demirhan, haklarýndaki bir soruþturma kapsamýnda görevlerinden alýndý. Görevden alýnan müdürlerin kritik operasyonlara imza attýðý belirtiliyor. Atayün ve Demirhan ýn Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn ýn teklifi ve Ýstanbul Valiliði onayýyla görevlerinden alýndýðý öðrenildi. Atayün den boþalan Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü görevine Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ömer gerçeðini deðiþtirmeyeceðini ifade eden Bilici, 50 yýl önce bu katliam yapýldýysa, elbette bunun da hesabýný soracaðýz. Failler açýða çýkarýlmalý, cezalandýrýlmalýdýr, bu mümkündür diyor. GÝZLÝLÝK KARARI KALDIRILMALI Kazýlarýn tüm itirazlarýna karþýn gizlilik kararý içinde yürütüldüðünü, bu nedenle yeterince bilgi alamadýklarýný dile getiren Bilici, þöyle devam ediyor: Þimdi kepçeyle rastgele kazýyorlar. Biz gizlilik kararýnýn kaldýrýlmasýný, baðýmsýz bir kurul tarafýndan kazý iþleminin sürdürülmesini istedik. Taleplerimizi inatla reddediyorlar. NE GEREKÝRSE YAPACAÐIZ Kazý yerine giden her siyasetçinin aðýz birliði etmiþçesine ayný þeyleri söylediðine de dikkat çeken Bilici, Bakanlar, milletvekilleri, hepsi de Bu kemikler çok eskilere ait izlenimi veriyor diye açýklama yaptý. Bu olayýn üstünün örtülmesine izin vermeyeceðiz diyor. NE OLMUÞTU? Diyarbakýr Ýçkale de, eski JÝTEM karargahýnýn bahçesinde 12 Ocak ta yapýlan restorasyon kazýlarýnda 30 a yakýn insana ait kemiklerin bulunmasý, kayýp yakýnlarý için umut oldu. Yaklaþýk 60 aile, DNA tespiti için Diyarbakýr ÝHD ye baþvurdu. Ýnsan haklarý savunucularýnýn tüm itirazlarýna raðmen hala gizlilik Köse, Demirhan dan boþalan Ýstihbarat Þube Müdürlüðü görevine de ayný þubede müdür yardýmcýsý olan Serdar Güldalý getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevine de ayný þubede müdür yardýmcýsý olan Yakup Saygýlý atandý. Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, emniyetteki görev deðiþimiyle ilgili olarak, Bu rutin bir uygulamadýr. Bir görev deðiþimidir dedi. Kritik operasyonlar Demirhan ve Atayün görev getirildikleri Temmuz 2009 dan bu yana Türkiye nin gündemine bomba gibi düþen Ergenekon, Balyoz, KCK ve Devrimci Karargâh gibi birçok operasyona imza attý. Atayün, 2009 yýlýnda Ankara da Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü görevinden Temmuz ayýnda Ýstanbul terörle Þube Müdürü oldu. Demirhan ise, Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdür Yardýmcýsý yken 2009 da ayný þubeye müdür olarak atandý. Atayün ve Demirhan döneminde Balyoz Darbe Planý iddialarýna iliþkin geniþ çaplý operasyon yapýldý. kararýyla sürdürülen kazýlarda bulunan kemikler 36 torba halinde Adli Týp Kurumu na (ADK) gönderildi. Basýna yansýyan haberlere göre, ADK Kemik ve Diþ Ýnceleme Þubesi nden uzmanlar, yaptýklarý ön incelemede kemiklerin mezarlýk kemiði ve en az 50 yýllýk olduklarý deðerlendirmesinde bulundu. Kimse bize masal anlatmasýn Hükümet yetkililerinin Ýçkale deki kazýlarý örnek göstererek kayýplar konusunda gerekeni yapýyormuþ gibi bir izlenim yaratmaya çalýþtýðýna deðinen Bilici, bunun kabul edilemez olduðunu belirtiyor: Diyarbakýr daki kazýlar hükümetin isteðiyle baþlatýlmýþ kazýlar deðil. Bu kazý tesadüfen çýktý; hükümet, Burasý JÝTEM karargahý, gidelim kazalým, belki delil buluruz, itirafçýlarýn beyanlarý var, ÝHD nin iddialarý var demedi, bunlarýn açýða çýkarýlmasý için atýlmýþ en ufak bir adým yok. ÝHD üzerindeki baskýlara da dikkat çeken ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, þöyle diyor: Bütün ÝHD yöneticileri hakkýnda davalar var, kimi tutuklu kimi tutuklanma tehdidiyle karþý karþýya. Kimse bize masal anlatmasýn. Tek gayret gösterdikleri konu, faili meçhuller için mücadele eden, toplu mezarlarý ortaya çýkaran ÝHD lileri içeri týkmaya çalýþmaktýr. Bu konuda son derece gayret içindedirler. (BirGün) Orgeneral rütbesindeki emekli paþalar Çetin Doðan, Ýbrahim Fýrtýna, Özden Örnek, Ergin Saygýn, Devrimci Karargah soruþturmasýnda Emniyet Müdürü Hanefi Avcý gibi isimlerin yaný sýra KCK soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan yüzlerce kiþi ifade verdi. iki emniyet amiri Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda ise 10. dalgadan sonra yapýlan operasyonlara bizzat imza attý. Ayrýca Devrimci Karargâh örgütüne yönelik en etkili operasyonlar da Atayün ve Demirhan döneminde yapýldý. Ýki emniyet amirinin damgasýný vurduðu operasyon ise KCK oldu.bdp nin siyaset akademilerine yönelik operasyonu bizzat iki emniyetçi yönetti. 09/02/2012 Radikal

3 Türkiye Cumhuriyeti kurulduðunda Atatürk ülkemizi gençliðe emanet etmiþti. Ama devlet idaresini ele geçiren iktidarlar gençleri hiçbir zaman rahat býrakmadýlar.tek partili dönemin Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel in Halk Evleri ve Köy Enstitülerin yarattýðý aydýnlýk dönemi baltalamak için saðcý DP iktidarý kendilerine göre saðcý gençleri yetiþtirmek için harekete geçtiler. Kendilerini çiftçi gençliði de yetiþtirecek bir domates, bir salatalýk, bir sebze olarak gördüler. Bunun sonucunda 1970 li yýllara geldiðimizde Ýmam Hatip Okullarý, Kuran Kurslarý hýzla artarak çoðaldýlar Eylül darbesiyle, din dersleri zorunlu hale getirildi. Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn dindar bir gençlik istiyoruz. lafý Türkiye nin baþýna musallat olan saðcýlýk hastalýðýnýn yarattýðý bir öksürüktür. Hani laik devletin dini olmazdý? Laik bir devlette, devlet iþleri arasýnda dindar gençlik yetiþtirmek var mýdýr acaba? Bu söylem bir ayrýmcýlýk deðil midir? Hakkýný arayan insanlarý, hemen içeri atan o savcýlar, hakimler nerede? Ýleri demokraside böyledir herhalde. Bizzat ülkemizde yetiþen saðcý siyasetçilerin bir çoðu adeta bir domates gibi, bir patates gibi, bir karpuz gibi yetiþtirildikleri için, kendilerine yapýlan muameleyi yeni nesillere layýk görebiliyorlar. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir belediyesi mücavir alanlarý içinde yolcu taþýma izni verilen ( T ) plakalý ticari taksiler ve halen faaliyette bulunulan taksi duraklarý ile yeni açýlacak olan taksi duraklarýnýn çalýþmalarýný belli bir düzen içinde yapmasýnýn saðlanmasý, taþýmacýlýk hizmetine muhatap olan yolcularýn rahatlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý, þehir içi trafik güvenliðinin ve bütünlüðünün saðlanmasý ve uygulamayý yürütecek, denetleyecek olan kuruluþ ve organlarýn yetki ve sorumluluk alanlarýný belirlemek amacýyla, 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 2464 sayýlý Belediye Gelirler Kanunu ile 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu ve Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Nevþehir Belediyesi Taksi Duraklarý ve ticari taksi toplu taþýma yönetmeliði,nevþehir Belediye Meclisi nde görüþülerek kabul edildi. Yönetmelik gereðince mevcut çalýþmakta olan ticari taksi hat sahipleri yönetmeliðin yayýmlandýðý tarihten itibaren üç ( 3) ay içerisinde Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne baþvuruda bulunarak sisteme kayýt olmak ve yönetmelikte belirtilen þekilde taksi çalýþtýrma ruhsatý almak zorunluluðu içerisinde olacak. Belirtilen süre bitiminden sonra yapýlacak müracaatlar yeni müracaat gibi deðerlendirilecek. Mevcut çalýþmakta olan ticari taksi hat sahipleri, araçlarýný tarihine kadar yönetmelikte belirtilen þartlara uygun hale getirecekler. Bu süre sonunda araçlarýný uygun hale getirilmeyen araçlarýn çalýþmasýna Nevþehir Belediyesi mücavir alanlarý içerisinde izin verilmeyecek. Taksi çalýþtýrma ruhsatý almak için Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne yapýlacak baþvurularda, Nevþehir esnaf odalarýndan birine kayýtlý olduðuna dair belge, sürücü belgesi fotokopisi, Nüfus cüzdaný sureti, en az iki yýldan beri Nevþehir Belediye sýnýrlarý içinde ikamet ettiðine dair belge, Ticari Araç Kullanma belgesi (SRC), araç ruhsat fotokopisi, sabýka kaydý, Psikoteknik deðerlendirme formu,taksi ile ilgili Nevþehir Vergi Dairesi nden mükellefiyet kaydý ve aracýn mali sorumluluk sigorta poliçesi belgeleri istenecek. Yönetmelikle Ticari taksilerde klima, hava yastýðý, gps (araç takip sistemi) cihazý, telefon ve telsiz sistemi bulundurulma zorunluluðu getirilirken araç içine ve dýþýna; aracýn emniyetli kullanýmýný olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takýlamayacak ve araçlarda havalý korna kullanýlamayacak. Yönetmelikte ayrýca sürücü ve yardýmcýlarýn kýyafetlerinin temiz ve bakýmlý olmasý, ayakkabýlarýn arkasý basýk olmamasý, çýplak ayakla veya terlikle araç kullanýlmayacaklarý hükmü de getirildi. Yayýnlanan yönetmelik uyarýnca otomobil sürücüsü, araçta meþrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemeyecek ve yolculuk sýrasýnda yolcuda dahil olmak üzere sigara kullanamayacak. Yönetmelikle ayrýca sürücü ve yardýmcýlarýna sigortalý olma zorunluluðu da getirildi. Nevþehir Belediye Meclisi nde kabul edilen yönetmelikle ayrýca, yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiði tespit edilen sürücü hakkýnda Belediye Encümenince 1 (bir) ay duraktan uzaklaþtýrma, araç sahibine para cezasý uygulanmasý karar altýna alýndý. Aslýnda gençlerin sosyal bir birey olduklarýna kafasý basmayan, saðcý zihniyetler için gençlik yeri geldiðinde oy deposudur, yeri geldiðinde savaþlarda kullanýlacak kalabalýklardýr. Hal böyleyken demokrasiyi bir amaç deðil, araç olarak gören saðcý iktidar zihniyeti, kendilerini dindar sanan yeni nesiller yetiþtirme arzusunu saklama ihtiyacý bile duymadý. 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasý kullanýlan faþizan gençlik artýk mevcut düzenin gözünden düþmüþ, onun yerine cemaatçi gençlik tercih edilir olmuþtur. Sistem gereði bu gençliðin de son kullanma tarihi vardýr. Oysa itiraz edip haklarýný arayan, birey olduðunun farkýnda olup, biat etmeyen, sorgulayan, araþtýran, saðcýlarýn kurbaný olmayan bir gençlikte var. Sýnýfýn açýlýþýný Kaymakam ve Halit KARABACAK IN kýzý birlikte yaptýlar. Sýnýfý gezen konuklara Halit KARABACAK IN torunlarý kendi düþüncelerini ve özlemlerini belirten yazý ve þiirlerle baþlayýp daha sonra özel eðitim sýnýfý öðrencileri þiir ve þarký söyleyip zeybek oynayarak mutluluklarýný gösterdiler. Program Atatürk Ýlk Öðretim Okulunda verilen yemekle son buldu. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Türkiye nin en önemli kültür, doða ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya film platosu haline de gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý aldýðý karar sonrasýnda film komisyonlarý kurmayý planladýðý 6 þehirden birisi olarak Nevþehir i de seçti. Bunun sonucu olarak Nevþehir de Katpatuka Film Fabrikasý açýldý. Katpatuka Film Fabrikasý kurucusu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü mezunu olan ve halen sektörde yönetmen olarak görevini sürdüren Mustafa Karakaya, Kapadokya Bölgesi ndeki doðal çekim platosunun daha da ön plana çýkarýlmasý için belgesel film, sinema ve reklam filmi, kýsa film ve tanýtým filmleri gibi mecralarda hizmet sunmayý amaçladýklarýný söyledi. Sadece kendi projeleri ile sýnýrlý kalmayý düþünmediklerini kaydeden Karakaya, yurt içinden ve yurtdýþýndan Kapadokya bölgesine çekim yapmak için gelen, yerli ve yabancý film ekiplerine de hem rehberlik anlamýnda, hem de teknik ekip ve ekipman konularýnda destek vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Yurtiçi ve yurtdýþýndan ödüllü belgesellerin yönetmenliðini ve senaristliðini yapan Karakaya, Kapadokya Bölgesi nin bu giriþimle hak ettiði konuma geleceðini ve tüm dünyanýn göz bebeði olmaya hazýr bir doðal çekim platosu halini almaya, artarak devam edeceðini söyledi.

4 Özgür Müftüoðlu 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye de iþçi iþveren iliþkileri tam bir orta oyununa dönüþmüþtür. Doðrudan iþçi sýnýfýný hedefine almýþ olan 12 Eylül darbecilerinin ve darbenin felsefesini devam ettiren siyasi iktidarlar, iþçi-iþveren iliþkilerindeki orta oyununu sürdürmüþlerdir. DÝSK i kapatan ve toplu pazarlýk sistemini askýya alan darbe rejimi, sendikalarýn örgütlenmesini engelleyen ve diðer faaliyetlerini sýnýrlandýrarak, sendikalarý bürokratik bir yapý içine hapseden yasalar çýkartmýþtýr. Bu yasalarla antidemokratik bir uygulama olan, iþ kolunda, yüzde 10 barajý getirilmiþtir. Darbe sürecinde ve sonrasýnda sendikalara yönelen baskýlar ve emek piyasalarýnýn esnekleþmesi gibi nedenlerle birçok iþ kolunda sendika üye sayýlarý yüzde 10 barajýnýn altýnda kalmýþtýr. Hükümetler, antidemokratik düzenlemeler nedeniyle, toplu pazarlýk sisteminin bütünüyle iþlevsiz hale gelmesinin uluslararasý alanda eleþtiri alacaðýný da düþünerek, sendikalarý sürekli yetki baskýsý altýnda tutacak bir uygulamaya yönelmiþlerdir. Bakanlýkta bulunan üye kayýt fiþleri yenilenmemiþ ve böylece barajý aþamayan birçok sendika yetkili sayýlarak toplu iþ sözleþmesi yapabilmelerine olanak saðlanmýþtýr ve 2822 sayýlý Yasalarýn çýkartýldýðý 1983 ten bu yana oynanan bu orta oyununa sendikalar da Nasýl olsa toplu iþ sözleþmelerini gerçekleþtirebiliyoruz diyerek ortak olmuþlar ve yüzde 10 garabetine karþý çýkmamýþlardýr. Ýþveren ve devlet ise iþ kolunda yetki barajýný, özellikle 1992 de yeniden faaliyetlerine baþlayan DÝSK e baðlý sendikalarýn tepesinde Demokles in kýlýcý gibi sallandýrmýþtýr. KÝT lerde örgütlenmiþ olan ve yetki için barajý sorun olarak görmeyen birçok Türk- Ýþ üyesi sendika da özelleþtirmeler sonrasýnda önemli ölçüde üye kaybetmiþ ve yetki sorunu yaþamaya baþlamýþlardýr. Yüzde 5 Yüzde 60 gibi gösterildi Çalýþma Bakanlýðýnýn yayýnladýðý son istatistiklere göre (2009 temmuz) Türkiye de sendika üye sayýsý 3 milyon 232 bin 679 dur. Oysa Bakanlýðýn yine son istatistiklerine göre (toplu iþ sözleþmeleri iki yýlda bir yapýldýðý için 2008 ve 2009 yýllarý toplamýnda) toplu iþ sözleþmesinden yararlanan iþçi sayýsý sadece 767 bin 582 kiþidir ki bu kayýtlardaki sendika üye sayýsýnýn dörtte birinden bile azdýr. Bakanlýk kayýtlarýna göre Türkiye de sigortalý çalýþan emekçilerin yüzde si sendikalýdýr. Sigortalý emekçilerden de toplu iþ sözleþmesinden yararlananlarýn oraný ise sadece yüzde 14.2 dir. TÜÝK in ocak 2012 de açýkladýðý ücretli ve yevmiyeli çalýþan emekçilerin ise toplu iþ sözleþmesinden yararlanma oraný yüzde 5 olarak hesaplanmaktadýr. Yani yaklaþýk 30 yýldýr oynan oyun yüzde 5 ler civarýndaki sendikal örgütlenme oranýný yüzde 60 lar civarýnda gösterecek kadar büyüktür. Ve bu oyuna sendikalar da dahil olmak üzere kimse ses çýkartmamýþ, kabullenmiþtir. AKP Hükümeti daha önce birçok kez olduðu gibi yanlýþ iþleyen bir yapýyý düzeltme iddiasýyla sendikalar yasasýna da el atmýþtýr. 12 Eylül darbe ürünü olan sendika yasalarý her yönüyle antidemokratik bir içeriðe sahiptir. Bu nedenle sendika yasalarýnýn antidemokratik olduðu gerekçesiyle deðiþtirmeye niyetlenilmesi karþý çýkýlacak bir giriþim deðildir. Ýþte bu durumu son derece iyi deðerlendiren AKP, fazlaca bir tepkiyle karþýlaþmadan Toplu Ýþ Ýliþkileri adýný verdiði yasa taslaðýný TBMM gündemine getirmiþtir. Sendikalar yetki kaybedecek Diðer taraftan yukarýda da sözünü ettiðimiz yetki barajý uygulamasý yüzde 10 dan yüzde 3 e düþürülmüþ olmakla birlikte varlýðýný korumuþtur. Çalýþma Bakanlýðý, yetki tespitinde 30 yýldan bu yana esas alýnan -gerçek dýþý- kayýtlarý 1 Þubat 2012 den geçerli olmak üzere yenileyecektir. Yani gerçek sendika üye sayýlarý üzerinden tespit yapýlacaktýr. Bu da barajýn yüzde 3 e düþmesine raðmen çok sayýda sendikanýn toplu iþ sözleþmesi yetkisini kaybetmesi anlamýna gelmektedir. Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý nda yer alan birçok düzenleme 2008 yýlýndan bu yana çeþitli adlar altýnda hazýrlanan tasarý veya taslaklarla gündeme gelmiþtir. Genellikle iþ kolu barajýnýn binde 5 düzeyinde belirlendiði bu yasa çalýþmalarýna karþý sendikalardan önemli bir tepki gelmemiþtir. Ýçinde bulunduðumuz hafta içinde TBMM ye gelen Tasarý ya karþý tepkiler ise büyük ölçüde barajýn yüzde 3 olarak belirlenmesinden kaynaklanmýþtýr. Birçok sendikayý toplu iþ sözleþmesinin tarafý olmaktan mahrum býrakan bu düzenleme sendikal hak ve özgürlükler ile toplusözleþme ve toplu pazarlýk hakkýna bütünüyle aykýrýdýr. Dolayýsýyla sendikalarýn bu konudaki tepkileri de son derece doðaldýr. Ancak yasa taslaðýnda karþý çýkýlmasý gereken (Grev yasaklarý, iþçi ile sendika arasýndaki baðýn e-devlet üzerinden kurulmasý gibi) yetki barajýndan çok daha vahim maddeler mevcuttur. Tepki bir avuç sendika yöneticisinden Ayrýca Ulusal Ýstihdam Stratejisi adý altýnda getirilen esneklik uygulamalarý (bölgesel asgari ücret, özel istihdam bürolarý, evden çalýþma vs.) sendikal örgütlenmeyi tamamen baltalayacak niteliktedir. Ama anlaþýlmaz bir biçimde baraj konusu ortaya çýkana kadar sendikalardan bu tür düzenlemelere karþý diþe dokunur bir tepki ortaya çýkmamýþtýr. Sendikalarýn kýsmen yetki barajý konusunda gösterdikleri tepkiyi bir tarafa býrakýrsak sendikalý ve sendikasýz emekçi kesimlerin de getirilen düzenlemeler karþýsýnda herhangi bir tavýr ortaya koymadýklarý görülmektedir. Emekçilerin yaklaþýk yüzde 95 ini oluþturan sendikasýzlarýn tepkisizliðini anlamak mümkündür. Zira büyük bölümünü iþsiz ve güvencesiz emekçiler ile beyaz yakalýlarýn oluþturduðu bu kesim, sendikalarýn kendilerine yönelik ilgisizliðinden de kaynaklý olarak örgütlenme hakkýndan mahrum kalmýþtýr ve içlerinde sendika(cý)lara tepkiyle yaklaþanlarýn oraný hiç de az deðildir. Toplusözleþmelerden yararlanabilen sendikalý yüzde 5 in önemli bir kýsmý ise bürokratik yapýlarý nedeniyle sendikalara yabancýlaþmýþ durumdadýr. Bu iþçi kesiminin önemli bir bölümü için sendikasýnýn yetki kaybetmesi, kendisinin baþka bir sendikanýn üyesi haline gelmesi çok da önemsenecek bir durum deðildir. Bu nedenle de getirilmek istenen düzenlemelere karþý tepkiler sadece bir avuç sendika yöneticisiyle sýnýrlý kalmaktadýr. Grev yasaklarýna devam Emekçilerin kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik diðer tüm yasalar (örneðin 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu, 5510 sayýlý SSGSS vd.) gibi Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý nýn da gerekçesi uluslararasý normlara uyumdur. Bu çerçevede özellikle ILO sözleþmeleri ve AB normlarýna uyumlu bir yasa hazýrlandýðý iddia edilmektedir. Oysa bu yasa taslaðý Türkiye de sendikalarýn örgütlenmesini ve faaliyetlerini düzenleyen daha önceki yasalardan hiç de farklý deðildir tarihli 5018 sayýlý Sendikalar Kanunu, 1963 tarihli 274 ve 275 sayýlý Yasalar ve 1983 tarihli 2821 ve 2822 sayýlý Yasalar gibi Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý da iþçi sýnýfý hareketini sýnýrlamayý ve denetim altýna almayý amaçlamaktadýr. Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý na maddeler itibariyle bakýldýðýnda yabancý iþçilerin sendika kurucusu ve üyesi olabilmesi, noter þartýnýn kaldýrýlmasý, üyelik yaþýnýn düþürülmesi gibi mevcut yasalara göre olumlu sayýlabilecek birkaç düzenleme olduðu görülmektedir. Ancak toplu iþ sözleþmesinin olmazsa olmaz unsuru olan grev yasaklarý ve grev uygulamalarýný engelleyen birçok düzenleme korunmuþtur. Noter þartý yerine, üyelik iþlemlerinin e-devlet üzerinden yapýlmasý koþulu getirilmiþtir. Bu, sendikal örgütlenmenin tamamen devlet üzerinden yürütülmesi anlamýna gelir ki örgütlenme özgürlüðü ile doðrudan çeliþen bir uygulamadýr. Milyonlarca örgütsüz iþçi örgütlenmeli Sendikalar eðer iþçi sýnýfýnýn mücadele örgütüyse þunu hatýrlatmak gerekir ki sýnýf mücadelesi sadece yasal mevzuat içerisine sýkýþtýrýlmýþ toplusözleþmelerle yapýl(a)maz. Hatta tarihsel sürece bakýldýðýnda toplu iþ sözleþmesiyle sýnýrlý ücret sendikacýlýðýnýn sýnýf mücadelesine yarardan çok zarar getirdiði de söylenebilir. AKP, burjuvaziyi temsil eden tüm iktidarlar gibi iþçi sýnýfý hareketini sýnýrlandýracak ve denetim altýna alacak bir düzenleme getirmektedir. Sendikalar getirilmekte olan yasal düzenlemelere karþý toplu pazarlýk yetkisini kaybetme telaþýna düþmek yerine örgütsüz olan milyonlarca emekçiyi örgütleme çabasý içerisine girmelidir. Bunun için de her þeyden önce sendika(cý)larýn emekçilerle aralarýna bir duvar gibi örülmüþ olan bürokratik yapýlarýndan kurtulmalarý gerekir. Kaynak : Evrensel

5 Okumak, insanýn tek baþýna yaptýðý benzersiz bir iþ. Ýþ derken, okumaya verilmesi gereken anlama gönderme yapmýþ oluyor muyuz? Okumanýn nasýl yapýlmasý gerekiyorsa öyle yapýlmasý gerektiðini, dolayýsýyla bir dizgesi olduðunu belirtiyor bu. Kendi baþýmýza okuduðumuz zaman bile. Ýster asýl iþi okumak olan bir yazar olsun, ister genç bir öðrenci, okuma eyleminin kendine özgü bir biçimi vardýr ve ona uygun okunduðunda bambaþka sonuçlar verir. Peki okullarda nasýl okunuyor kitaplar? Edebiyat kitaplarý, roman, öykü, þiir, edebiyat öðretmenlerinin seçip önerdiði kitaplar ya da 100 Temel Eser listesindeki kitaplar?.. Yaþlarý arasýndaki gençlerin büyük çoðunluðunun, öteki dersler dýþýnda kendilerini kitap okumaya vermeleri pek beklenemez. Okunan kitaplarýn da önemli bölümü okulda zorunlu tutulanlarla sýnýrlanýyor. Okulda, bir zorunluluk olarak okunan edebiyat kitaplarý acaba öðrencilerde iz býrakýyor mu? O kitaplarý okuyarak ilkgençlik zamanlarýný yaþayan öðrenciler edebiyat sevgisi alýyor, baþka romanlara, öykülere yöneliyor mu? Pek sanmýyorum. Yýllardýr uygulanan 100 Temel Eser listesinin en önemli sorunu hem iyi uygulanabilir olmamasýydý, hem de uygulanma biçiminin öðretim disiplini içinde hemen edebiyat dýþýna çýkmaya yatkýnlýðýydý. Yaþayan yazarlarýn tartýþma çýkar diye alýnmadýðý liste, nasýl bir edebiyat getirir ortaya? Ýçinde klasikler olsa bile, eski, bir bakýma yaþamayan edebiyat. Elli yýldýr edebiyat ders kitaplarýný deðiþtirmeyen anlayýþ, gri duvarlar arasýnda kendi bildiðini okur. 100 temel eseri belirleyerek bir liste oluþturmakla ortaöðretim öðrencileri için 100 temel eser belirlemek bambaþka þeyler. Ýkincisini göz önünde tutmak için, hem edebiyatçý, hem eðitimci olmak ya da ikisinden birinde çaðdaþ ve saðlam düþüncelere sahip olmak gerekiyor. Edebiyat dünyamýz MEB in 100 Temel Eser listesinden belki pek hoþnut olmadý, ama yeterince de tartýþmadý. Bu arada okullarda uygulanmasý Bakanlýk ça istenen liste birdenbire ciddi bir pazar da yarattý ve listedeki kitaplarý yayýmlayan yayýnevleri, bu fýrsatý kullanmak için birbirleriyle yarýþtý. Peki bir seçenek getirilmeye çalýþýldý mý? Aradan geçen zaman içinde bir seçenek oluþturulmadýysa, yayýncýlýk dünyasýnýn büyüklerinin 100 Temel Eser listesini kovalama çabalarýnýn payý epeycedir. Notos un Þubat-Mart sayýsýnda bu kez farklý bir 100 Temel Eser listesi yayýmlandý. Temel bir farklýlýðý var bu listenin. Ýlkin hazýrlayanlar, bu kez denebilir ki, konunun uzmaný yazarlar ve eðitimciler. 192 yazar ve eðitimci, Notos un bu sayýda sonuçlarýný açýkladýðý soruþturmaya verdikleri yanýtlarla bambaþka bir 100 Temel Eser listesi ortaya çýkmasýný saðladý. Genç okura en yakýn dil Ortaöðretimdeki milyonlarca öðrenciye dönük her çalýþma büyük sorumluluk ister. Bu sorumluluðu taþýmadan yaptýðýnýz okuma listelerini bir de dayatýrsanýz, sonunda gençleri edebiyatýn dýþýna çýkarýrsýnýz. Okuyan kim olursa olsun, kiþisel seçimlere öncelik verilmeli. Sözgelimi doðru dürüst bir 100 Temel Eser listesinde, Yaþar Kemal in bir romanýnýn bulunmamasý düþünülebilir mi? MEB tarafýndan hazýrlanan listede, yaþayan yazarlar arasýnda bulunduðu için, Yaþar Kemal bile yer alamadý. Peki böyle bir listede Yaþar Kemal in hangi romaný seçilmeli? Sözgelimi Demirciler Çarþýsý Cinayeti ni lise öðrencilerinin önüne koymak yerine, Ýnce Memed i seçmek daha doðru deðil mi? Peki dört kitabýný birden mi? Ýnce Memed in 1 i mi? Hiç kuþku yok ki, Ýnce Memed önerilecekse, en aklý baþýnda olan birinci kitabý önermektir. Notos un yeni 100 Temel Eser listesinin ilk sýrasýnda Yaþar Kemal ve Ýnce Memed 1 romaný var, bir de Kuþlar da Gitti. Listede bulunan her kitap herkese çok yerinde seçimler olarak gelmez elbette, benim için de olmasý zorunlu bazý kitaplar bu listede yer almýyor. Gelgelelim, Yaþar Kemal den seçilen bu iki roman, olabilecek en doðru seçimler gibi görünüyor. Öte yandan, ortaöðretim öðrencilerinin izlemesi için hazýrlanan bir kitap listesinde Latife Tekin, Füruzan, Orhan Pamuk, Ýhsan Oktay Anar, Ferit Edgü, Adalet Aðaoðlu, Hasan Ali Toptaþ, Leyla Erbil, Ayfer Tunç, Selim Ýleri gibi yaþayan yazarlarýn bulunmasý, o listenin edebiyat dünyasýna kapýlarýný alabildiðine açtýðýný gösterir. Demek bir anlayýþa göre, yaþayan yazarlarýn hangilerinin listede bulunup hangilerinin bulunmadýðýnýn yaratacaðý tartýþmadan çekinerek, bu yazarlarý gençlere okutmayacaðýz! Peki, bu yazarlarýn bulunmadýðý bir Türk edebiyatý düþünülebilir mi? Genç okur, birkaç nedenle edebiyat kitaplarýyla daha güçlü iliþki kurar. Öncelikle, kitabýn dili ve anlatým biçiminin kendisinin ulaþtýðý okuma düzeyine doðru bir karþýlýk vermesi gerekir. Eski metinlerin dilinin günümüz Türkçesine uyarlanmasý yeterli olur mu? Sözgelimi Aþk-ý Memnu nun sadeleþtirilmiþ dili romanýn aslýndaki tadý verebilir mi? Biraz kuþkulu, deðil mi. Dolambaçlý anlatmaya gerek yok. Genç okura en yakýn gelecek dil, yaþadýðý günün dilidir, dolayýsýyla günümüz edebiyatýnýn örnekleriyle arasýndaki yol, en kestirme olandýr. Okuma listelerinin iþlevi Anlatýlanýn ne olduðu da önemli mi? Elbette, ama sýnýrlarý daraltmadan. Evliya Çelebi nin seyahatnameleri de çekici olabilir, Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter da. Aralarýnda bað kurmaya bile gerek yok, birbirinden apayrý anlatýlar bunlar. Burada iki düzeyin kesiþmesi gerekiyor: Ýlki, anlatýlanýn genç okurun kendi hayatýna yakýn olmasý. Demek ki kendisininkine koþut hayatlar içindeki yazarlarýn yazdýklarý, genç okura kendiliðinden yaklaþacaktýr. Ýkincisi de, gerçek hayatýn dýþýnda, günümüzde bir genç okurun hayal ve düþlem gücünün sýnýrlarý nerelere uzanýyorsa, onlarý anlatan yazarlarla onun daha yakýn iliþki kuracaðý da söylenebilir. Bu arada seçimlerin özgürce yapýlmasý ve okuma biçiminin özgürce belirlenmesi de genç okur için önemli. 100 Temel Eser listesi, bir ortaöðretim öðrencisinin yolunu belirlemesine, daðýnýklýðý toparlamasýna yardýmcý olmak için birebirdir aslýnda lerin hemen öncesinde ve sonrasýndaki gençlik yýllarýmýzda en çok yaptýðýmýz 1996 yýlýnda önerilen ve Edebiyatçýlar Derneðinden sonra PEN tarafýndan da kutlanmaya baþlanan Dünya Öykü Günü 14 Þubatta kutlanacak. Bu yýl da Dünya Öykü Günü Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezi ve PEN Kulüp Türkiye iþ birliðiyle düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacak. Önceki etkinliklerde de olduðu gibi Dünyadan ve Türkiye den pek çok öykü yazarý öyküleri ile anýlacak. Dünya Öykü Günü nün her yýl yayýnlanan bir bildirisi oluyor. Daha önce bu bildirileri Adnan Özyalçýner, Füruzan gibi çeþitli öykü yazarlarý kaleme almýþtý. Bu yýl Dünya Öykü Günü nün bildirisini Ýnci Aral yazdý. Aðda Zamaný, Kýran Resimleri ve Uykusuzlar gibi öykülerinden tanýdýðýmýz Aral öykü üzerine yazdýðý metinde öykü ýþýktýr diyor. Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezinin ev sahipliði yapacaðý etkinliklerin merkezinde ise Tahsin Yücel olacak. 17 Þubatta Elbistan da doðan Yücel, Uçan Daireler, Haney Yaþamalý, Düþlerin Ölümü ve Yaþadýktan Sonra adlarýný taþýyan pek çok öyküleri ile öykü þeylerden biri okuma listeleri yapmaktý ve bir listeyle iþimiz bittikten sonra yenisini yaparak okuma alýþkanlýðýmýzý sürekli ve disiplin altýnda tutmaya çalýþýrdýk. Liste yapmak iyidir, yararlýdýr. Bir antoloji yapmak da liste yapmaktýr sözgelimi. Genç ya da yetiþkin, her kitap okuru önerilere açýktýr ve önerileri aldýktan sonra kendi kiþisel listesini de yapar zaten. Sözgelimi Notos un 100 Temel Eser listesinde Dostoyevski nin Suç ve Ceza romaný var, ama genç okur için Beyaz Geceler pekâlâ daha uygun bir seçim olabilir. Sabahattin Ali nin iki romanýný birden almak yerine, Yeni Dünya adlý son ve en önemli öykü kitabýný da alabilirsiniz. Bu arada Salinger ýn Çavdar Tarlasýnda Çocuklar romanýyla Márquez in romanlarýnýn bulunduðu bir listenin ortaöðretim öðrencileri için ne denli çekici olabileceðini belirtmeye bile gerek yok. 100 Temel Eser listesinde 13 yaþayan yazarýn 17 kitabý var; bunu artýrmak daha yerinde olabilir. Doðrusu, ben öyle yapardým. Sonunda edebiyat dünyamýzýn kendisini ilgilendiren alanlarda kendi dýþýnda ortaya çýkan oluþumlara seçenekler tasarlama, o seçenekleri öne sürme alýþkanlýðýnýn olmadýðýný da düþünürsek, yeni 100 Temel Eser listesinin önemi daha iyi anlaþýlabilir. Asýl önemi, bu listenin uygulanabilirliði. Özel okullarda çok çabuk benimsenebileceðini düþünebileceðimiz bu yeni listenin devlet okullarýnda MEB in hazýrladýðý listenin yerini almasý zor olacaktýr elbette. Ama aklý baþýnda bir tutum, eski listenin yenilenmesini düþünebilir. Kýrk yýl önceki edebiyat kitaplarýndan temelli bir farký olmayan kitaplarýn bugün hâlâ edebiyat ders kitabý olarak okutulmasýndaki anlamsýzlýðýn farkýna varan eðitimciler, resmi listelerin eksiklerini daha kolay görebilir. Önyargýya gerek yok. Edebiyat bu. Kendisini sürekli yenileyen, yenilemezse etkisizleþebilecek bir alan, içinden çýkardýðý önerileri de sürekli yenilemek isteyecektir. Bunun anlaþýlmamasý düþünülebilir mi? notoskitap.blogspot.com dünyamýzdaki önemini koruyor. Edebiyatseverleri bir araya getiren etkinliklere Zeynep Aliye baþkanlýk yapacak. PEN Öykü Komitesi tarafýndan düzenlenen etkinlikler kapsamýnda Tahsin Yücel e þükran ifadesi olarak PEN Öykü Ödülü sunulacak. ÞEHÝRDEKÝ ÞAÝRÝN ROLÜ NEDÝR? Þair, topluluðun sözcüklerine daha saf bir anlam kazandýrarak dünya ile iliþkimizi deðiþtirendir, týpký Mallarmé nin arzuladýðý gibi. Þair, kutsal bir ezgiye dönüþen kelimeleri ile, kültürü, dili, cinsiyeti, kimliði ne olursa olsun her bireyin ifade özgürlüðünü ve hür bir dünyada yaþama hakkýný herkesten daha iyi yansýtan ve savunan kiþidir aslýnda. 21 Mart Dünya Þiir Günü çerçevesinde bir buluþma gerçekleþtirecek olan Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezi ve Türkiye PEN Kulübü, yukarýdaki sözlerin sahibi Fransýz þair, deneme yazarý ve edebiyat eleþtirmeni Sylvestre Clancier þiirlerinden alýntýlar okuyacak. Okumalarýn ardýndan ayný zamanda Fransa PEN Kulübü Baþkaný da olan Sylvestre Clancier ile PEN Türkiye Kulübü Baþkaný Tarýk Günersel in katýlýmý ile bir söyleþi gerçekleþtirilecek. Küresel dünyada þairin þehirdeki merkezi rolünün sorgulanacaðý buluþmada gazetemiz yazarý Þair Sennur Sezer e Türkiye PEN Kulübü nün Þiir Ödülü takdim edilecek. (Ýstanbul/EVRENSEL)

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI 9 Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda

Detaylı

DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler...

DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler... 8 Ýstanbul un kuzeyinde, Karadeniz in kýyýsýnda yapýlmasý planlanan 3. havalimanýnýn Çevresel Etki Deðerlendirme raporu Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn internet sitesinde yayýmlanmaya baþladý. Havalimanýnýn

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı