ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN Tel: 0 (282) Faks: 0 (282)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010-2014. Tel: 0 (282) 726 50 19 Faks: 0 (282) 726 48 88 e-mail: baskanlık@cerkezkoy.bel.tr www.cerkezkoy.bel."

Transkript

1 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN Tel: 0 (282) Faks: 0 (282) Ocak

2 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN

3 ÖNSÖZ Halka hizmette birinci derecede sorumlu olan ülkemizdeki belediyeler, gelişip değişen yaşam koşulları içinde başta alt yapı ve üst yapı yatırımları, çevre çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler olmak üzere pek çok alanda en iyi hizmeti sunma gayreti içindedirler. Çerkezköy Belediyesi, halkımızın memnuniyetini esas alarak şeffaf, katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile Bölgemizde alt yapısı, üst yapısı ve hizmetleri ile ilkleri başaran örnek bir belediye olmak vizyonu ile hareket etmektedir. Kamu yönetiminde özellikle son yıllarda yapılan reformlar çerçevesinde kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığını izlemek öne çıkan bir anlayış olarak dikkat çekmektedir. Belediyemiz tarafından planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, bu politikaların somut iş programlarına ve bütçeye dayandırılması, uygulamaları etkili bir şekilde izleme amacıyla stratejik planlama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmamızın mali yönetimimize daha çok etkinlik kazandıracağına ve kurumsal kimliğimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Oluşturduğumuz ekibin Belediyemizin misyonuna ve vizyonuna bağlı olarak geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesi konusunda yoğun emekleriyle oluşturulan bu çalışmada yıllarına ilişkin stratejiler, amaçlar, hedefler ve faaliyetler, performans göstergeleri ile ortaya koymuştur. Belediyemizin önümüzdeki dönemlerde yapacağı çalışmaların planlandığı bir yol haritası olarak da düşünülebilecek bu stratejik planlama çalışması daha iyi yaşanabilir bir Çerkezköy için kalıcı çözümler üretme yönünde gayretlerimizin bir göstergesidir. Ali ERTEM Çerkezköy Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi STRATEJİK PLAN

4 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. YASAL DAYANAK 4 3. STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 3.1. Stratejik Planlama Süreci Stratejik Plan Ekibi DURUM ANALİZİ 4.1. Çerkezköy İle İlgili Genel Bilgiler Coğrafi Konumu Tarihçesi Nüfusu Gelecek Öngörüsü Çerkezköy Belediyesinin Kurumsal Yapısı Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye Meclisi Belediye Encümeni Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcıları Müdürlükler ve Belediye Teşkilatı Çerkezköy Belediyesinin Mali Yapısı Çerkezköy Belediyesinin Personel Yapısı Paydaş Analizi İç Paydaşlar Dış Paydaşlar 21 STRATEJİK PLAN

5 4.6. SWOT Analizi Üstünlükler Zayıflıklar Fırsatlar Tehditler VİZYON MİSYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve FAALİYETLER 8.1. Çevre ve Ekolojik Denge Kent Yaşamı Kentsel Dönüşüm Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İZLEME DEĞERLENDİRME GÜNCELLEME.45 STRATEJİK PLAN

6 1. GİRİŞ Strateji, kurumların ellerinde var olan kaynakları ve gücü, amaçlarına en uygun biçimde nasıl kullanabileceklerine ilişkin kapsamlı bir zihinsel çalışma, modelleme biçimi ve değerlendirmedir. Yeni düzenlemeler çerçevesinde idari hayatımıza giren kavramların başında stratejik planlama gelmektedir. Dünyada gelişen stratejik yönetim ve planlama anlayışının bir yansıması olarak mevzuatımıza giren stratejik planlama kavramı, kamu kaynaklarının büyük bölümünü kullanan belediyelerde de her geçen gün daha fazla somut uygulama alanı bulmaktadır. Kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Kamu yönetiminde yapılan reformlar çerçevesinde kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığını izlemek, makro düzeyde hazırlanan bütçeye göre mali disiplini temin etmek ve bütün bunların üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu ön plana çıkan bir anlayış olarak burada dikkat çekmektedir. Belediyemiz tarafından planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçeye dayandırılması ile uygulamalarımızı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanan stratejik planlama çalışması temel bir araç olarak benimsenmiştir. Bu çalışmamızın bir yandan mali yönetime etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültürümüzün ve kimliğimizin gelişip güçlenmesine destek olacağına inanmaktayız. 2. YASAL DAYANAK Çerkezköy Belediyesi Stratejik Planının yasal dayanağı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesidir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme MADDE 9 Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. STRATEJİK PLAN

7 Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41 Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 3. STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 3.1. Stratejik Planlama Süreci Çerkezköy Belediyesince yürütülen Stratejik Planlama süreci aşağıdaki gibidir: Üst yönetim desteğinin sağlanması Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate alan bir yaklaşımla Stratejik Planının hazırlanmasına karar verilmesi Stratejik Planlan Ekibinin oluşturulması Stratejik Planlan Ekibinin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması Durum Analizi çalışması Vizyon Belirleme Misyon İlkelerin Belirlenmesi Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin belirlenmesi STRATEJİK PLAN

8 3.2. Stratejik Plan Ekibi Çerkezköy Belediyesi Stratejik Plan Ekibi aşağıda isimleri bulunan personelden oluşturulmuştur: Tablo 1: Stratejik Planlama Ekibi Adı ve Soyadı Çalıştığı Birim/Müdürlük ALİ ERTEM Belediye Başkanı GÖKHAN İNCE Belediye Başkan Yardımcısı ESENGÜL GÜVEN Yazı İşleri Müdürlüğü MUSTAFA GÜMÜŞ Mali Hizmetler Müdürlüğü KEMAL GÜMÜŞ Müdürlüğü N. ESRA HASANOĞLU İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ZİYA YILMAZ HAYRETTİN SÖNMEZ EMİN GÜVEN İLHAN HACIOĞLU MEHMET DAĞLI NEVZAT KUMRU NAZAN UYSAL ALİ ÇOLAK FARUK ŞEN ŞEVKET HALİMOĞLU Temizlik İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Su Kanalizasyon Müdürlüğü Veterinerlik STRATEJİK PLAN

9 4. DURUM ANALİZİ 4.1. Çerkezköy İle İlgili Genel Bilgiler Coğrafi Konumu Çerkezköy ilçesi Tekirdağ iline bağlıdır. Coğrafi olarak 41 derece 17 dakika 06 saniye kuzey enlem ve 28 derece 00 dakika 01 saniye doğu boylamında olup, denizden yüksekliği 160 metredir. Çerkezköy, doğu ve güneyde İstanbul ilinin Çatalca ve Silivri ilçeleri ile güneybatıda Çorlu ilçesi, batıda Kırklareli nin Lüleburgaz ve kuzeyde Saray ilçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 326 km 2 dir. Tekirdağ il merkezine 56 km, İstanbul a ise 110 km. uzaklıktadır. İlçe toprakları, Ergene havzasındaki hafif engebeli düzlüklerden oluşur. Tekirdağ ın doğu kesiminde bulunan Çerkezköy yöresinde Istranca Dağları nın uzantıları ile arazi engebelenir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düşüktür. Yöre topografyası, BüyükyoncalıBahçeağıl ve ÇerkezköyVelimeşe doğrultusunda uzanan m, iki vadi tabanı dışında ise ortalama m ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleşiminin, m altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde, arazi eğilimleri % 5 20 oranında değişmektedir. Çerkezköy de, Ergene ırmağının başlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan % 5 ten daha düşük eğimli vadi tabanları yanı sıra, demiryolunun güneyinde % 20 eğim sınırını aşan yamaçlar da bulunmaktadır. Çerkezköy alanı, genellikle kalkersiz, kahverengi toprak türlerinden oluşmaktadır. Çorlu deresi vadisi boyunca uzanan topraklar, alüvyal topraklardır. Kalkersiz kahverengi orman toprakları, yörenin kuzey ve doğusunda ormanlarla kaplanmıştır. Diğer kahverengi toprakların, çoklukla kuru tarım ve yer yer mera olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy ilçesinde, Çorlu deresinin güneyinde yer alan Kızılpınar ve Veliköy yerleşmesinin toprakları alüvyal topraklar olup, bölge her türlü bitkiyi yetiştirmeye elverişli, drenajı iyi olan kolay işlenebilir niteliktedir. Çerkezköy ilçesi, Trakya ikliminin belirgin özelliklerinin etkisi altındadır. Genel olarak yazlar sıcak, kışlar ılık geçmektedir. Yörede zaman zaman soğuk kuzey rüzgarları ısının düşmesine yol açmaktadır. Isı, yaz aylarında ( 25 C ) ( 35 C ), kış aylarında ( +10 C ) ( 8 C ) arasında değişmektedir. Rüzgarlar,genellikle poyraz ve yıldız şeklindeyken lodos da görülmektedir. STRATEJİK PLAN

10 Çerkezköy ilçe merkezi idari yönden 8 mahalle (İstasyon, Fevzi Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Osman Paşa, Cumhuriyet, Y.Beyazıt, Bağlık ve Fatih), 4 Belde (Karaağaç, Kapaklı, Veliköy, Kızılpınar) ve 5 köyden (Bahçeağıl, Yanıkağıl, Pınarça, Karlıköy, Uzunhacı) oluşmaktadır Tarihçesi Çerkezköy ilçesi, Osmanlı Rus savaşından sonra kurulmuş ve buraya Çerkezler yerleştirilmiştir. Çerkezler, kısa süre sonra bölgeyi terketmişler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleşerek bugünkü yerli halkı oluşturmuşlardır. Yıldırım Beyazıd'ın Ankara Meydan Savaşı nda Timur a yenilip esir düşmesinden sonra, şehzadeler arasında taht kavgası başlamıştır. Edirne de bulunan en büyük şehzade Süleyman Emir in, kardeşi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den İstanbul a sığınmak üzere 15 kişilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeşi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiştir. Şimdiki Atatürk İlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra, yine kardeşi Mustafa Çelebi tarafından, Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere, türbe yaptırıldığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların işgalinde kalarak, işgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiştir. Çerkezköy ilçesi, 29 Ekim 1922 de düşman işgalinden kurtarılmış, 1 Nisan 1938 e kadar Saray ilçesine bağlı bucak merkezi iken, bu tarihte ilçe olmuştur. STRATEJİK PLAN

11 Nüfusu Çerkezköy ilçesinin nüfus artış hızı, belde ve köyleri dikkate alındığında döneminde bir kat artmıştır. Tekirdağ ın en hızlı nüfus artış hızına sahip ilçelerinden olan Çerkezköy deki nüfus artışının sebebi ilçede bulunan sanayi tesislerine yurdun değişik bölgelerinden gelen göçtür İLÇE MERKEZİ KIRSAL NÜFUS TOPLAM Çerkezköy ün nüfusu cinsiyet bakımından incelendiğinde erkek nüfusun, kadın nüfustan fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi bölgeye çalışmak için gelen nüfusun ağırlıklı erkek olmasıdır. ERKEK KADIN TOPLAM İLÇE MERKEZİ BAHÇEAĞIL KAPAKLI KARAAĞAÇ KARLIKÖY KIZILPINAR PINARÇA UZUNHACI VELİKÖY YANIKAĞIL TOPLAM STRATEJİK PLAN

12 Çerkezköy ün nüfusu yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde il içerisinde en genç nüfusa sahip ilçe olduğu tespit edilmiştir. YAŞ GRUBU TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEKKADIN NÜFUS YÜZDESİ KADIN 48% ERKEK KADIN ERKEK 52% Gelecek Öngörüsü İlçe merkezine ve kırsal nüfusa ilişkin gelecek öngörüsü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: ÇERKEZKÖY İLÇE MERKEZİ TOPLAM NÜFUS YILLAR ÖNGÖRÜ İLÇE MERKEZİ NÜFUSU YILLAR STRATEJİK PLAN

13 4.2. Çerkezköy Belediyesinin Kurumsal Yapısı Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunda belirtilen ve karar organları, genel kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bir Mahalli idari kuruluşu olan Belediye nin görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Madde 14: a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. STRATEJİK PLAN

14 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ise şunlardır: Madde 18: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. ç) Borçlanmaya karar vermek. d) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. e) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. f) Şartlı bağışları kabul etmek. g) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. h) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. ı) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapişlet veya yapişletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. i) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. STRATEJİK PLAN

15 j) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. k) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. n) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. o) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. ö) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. p) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. r) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. STRATEJİK PLAN

16 Çerkezköy Belediyesi Meclis Üyeleri ALİ ERTEM HABİB BİLGİN GÖKHAN İNCE NURAN YEŞİL BEHÇET GÜVEN ZİYA OSMANOĞLU MİKAİL ÜNLÜ TÜRKAY KARAKAŞ AYNUR DÜZGÜNEL SÜLEYMAN AK VEHBİ DEMİRTAŞ HASAN İŞCAN ZAFER ERDAĞ EDİP BÜLENT UĞRAŞ DEMET EROĞLU REŞAT ZİYA PEKDOĞAN CENGİZ EKER YÜKSEL SEVİL HALİL DEMİRKIRAN FARUK BAL MEHMET YILDIRIM ASUMAN AZAK AHMET AVCI AKTAŞ GÜLER AHMET AZCAN AYDIN KIRIKLAR BELEDİYE BAŞKANIAK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ CHP CHP CHP CHP CHP CHP CHP CHP DP DP DP DP DP Belediye Encümeni Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı STRATEJİK PLAN

17 toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. STRATEJİK PLAN

18 l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Belediye Başkan Yardımcıları 5393 Sayılı Belediye Kanunu na göre norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu arasında olan belediyelerde iki, nüfusu arasında olan belediyelerde üç, nüfusu ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsüne çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.bu çerçevede Çerkezköy Belediyesi nde meclis üyelerinden 2 adet Belediye Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. STRATEJİK PLAN

19 Müdürlükler ve Belediye Teşkilatı Çerkezköy Belediyesi birimlerini gösterir şekilde Çerkezköy Belediye Meclisi nin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir: STRATEJİK PLAN

20 4.3. Çerkezköy Belediyesinin Mali Yapısı Gelir ve Giderlerin Karşılaştırılması GELİR GİDER YILLAR GELİR GİDER YILLAR YILLAR GELİR GİDER Bütçenin Gerçekleşme Oranı BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİR 23,538,775 25,121,329 32,136,777 23,672,050 17,444,198 14,536,831 13,000,466 9,981,475 17,395,107 18,875, YILLAR YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI % STRATEJİK PLAN

21 4.4. Çerkezköy Belediyesinin Personel Yapısı Çerkezköy Belediyesi; toplam 124 işçi ve 101 memurdan oluşan 225 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyemiz çalışanlarının istihdam edilme biçimi 2009 yılı itibarıyla aşağıdaki gibidir: Grafik 5: Çerkezköy Belediyesi Personelinin İstihdam Biçimi Personelin İstihdam Biçimi Memur 45% Memur İşçi Toplam İşçi 55% Memur İşçi Belediyemiz çalışanlarının cinsiyet dağılımı 2009 yılı itibarıyla aşağıdaki gibidir. Grafik 6: Çerkezköy Belediyesi Personelinin Cinsiyet Durumu Personelin Cinsiyet Durumu Kadın 24% Kadın Erkek Toplam Erkek 76% Kadın Erkek STRATEJİK PLAN

22 Belediyemiz çalışanlarının eğitim durumu 2009 yılı itibarıyla aşağıdaki gibidir: Grafik 6: Çerkezköy Belediyesi Personelinin Eğitim Durumu Ön Lisans 7% Lise 35% Personel Eğitim Durumu Lisans 9% İlköğretim 49% İlköğretim Ön Lisans Lise Lisans Eğitim Durumu Memur İşçi Sözleşmeli Toplam İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Paydaş Analizi İç Paydaşlar Çerkezköy Belediyesi olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için belirlediğimiz faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde Belediyemizi direkt olarak etkileyen tüm taraf, grup ve kurumlar/kuruluşlar iç paydaşlarımızdır. İçişleri Bakanlığı Tekirdağ Valiliği Çerkezköy Kaymakamlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre Bakanlığı Maliye Bakanlığı Belediye Meclisi Belediye Encümeni Milli Eğitim İl Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Belediye Çalışanları STRATEJİK PLAN

23 Dış Paydaşlar Dış paydaşlar Belediyenin hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişi ve kuruluşlardır. Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu yada olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz hizmetlerden direk olarak etkilenen ya da çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluşlar grup ve taraflar dış paydaşlarımızdır. Tedarikçiler Gençler Çocuklar Yaşlılar Kent Konseyi STK lar Sendikalar Birlikler YazılıGörsel Basın Siyasi Partiler Kooperatifler Müteşebbisler Muhtarlar 4.6. SWOT Analizi Üstünlükler Çerkezköy Belediyesi nin hizmetin sunumu, insan, bilgi ve teknolojik kaynaklar, idari ve mali imkânlar ile toplumsal duyarlılık açısından sahip olduğu görece üstünlükler aşağıdaki gibidir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi sisteminin Belediyemizde 2005 yılından bu yana uygulanması ve bu bağlamda hizmetlerin standartlaşması, kalitesinin yükselmesi ve memnuniyetinin esas alınması Yönetim kadrosunun deneyimli kişilerden oluşması Çalışma ortamının mekan, ekipman ve teknolojik donanım açısından ihtiyaca yeterince cevap verebilmesi Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde yürütülmesi Görev ve yetki karmaşasının olmaması Bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyinin yüksek olması İlçe merkezinde genç ve dinamik nüfusun yüksekliği İmar planlarının % 99 oranında sayısallaştırılmış olması Numaratajın önemli ölçüde tamamlanmış olması Çerkezköy ün güçlü bir sanayi yapısına sahip olması Dar gelirli vatandaşlarımıza ve engellilere sosyal yardımların yapılması Kamu kuruluşlarına lojistik destek verilmesi Ülkemizin değişik yörelerinden iş amacıyla ilçemize göç eden insanların barışçıl bir şekilde hareket etmeleri STRATEJİK PLAN

24 Zayıflıklar İlçedeki altyapı çalışmalarının sürdürülmesine bağlı olarak cadde ve sokaklardaki yolların bakım eksikliği Pozitif ayrımcılığa ihtiyaçlı kesimlere yönelik hizmetlerdeki noksanlıklar Belediyenin sosyal tesisinin bulunmayışı Kurum içi iletişimde yetersizlikler Belediyemizin sahip olduğu kamyon, otomobil vb. araçlarımızın eskiliği ve sayılarının yetersizliği Hızlı göçe bağlı olarak Belediye nin yapmak zorunda kaldığı yatırımlara bağlı oluşan borç yükü Kent bilgi sisteminin kurulmamış olması Kültürel ve sosyal tesislerin bulunmayışı İlçe merkezinde otomobil vb. araçlar için yeterince otopark bulunmaması İlçede kapsamlı bir akademik birimin (fakülte gibi) bulunmayışı Spor ve oyun alanlarının yeterli olmaması İlçemizde evsel nitelikli katı atıkların bertarafı veya düzenli depolanması için kurulması planlanan tesis için uygun yer bulunamayışı Önümüzdeki yıllarda ihtiyacı daha çok hissedilecek olan Atık Su Arıtma Tesisi kurulmasına ilişkin yer probleminin çözülememiş olması Çevre bilincinin oluşmaması Kentin tanıtımı konusunda çalışmaların bulunmayışı Ulusal ve uluslararası ilişkilerin gelişmemiş olması Belediyenin hizmet içi eğitim miktarının yetersizliği Belediyenin sosyal çalışmalarına yeterli gönüllü katılım olmaması Belediye bünyesinde çalışan kalifiye nitelikli personel sayısının yetersizliği Kent bilincinin yerleştirilmesi konusunda halka yönelik çalışmaların yapılmaması Yapılacak olan çalışmalara ve projelerde iç ve dış paylaşım yetersizliği(örneğin nasıl bir park yapılabilir şeklinde sorulmaması) Belediyenin dijital arşivinin bulunmayışı Araç takip sisteminin bulunmayışı Fırsatlar Kentin sağlıklı ve estetik gelişimi konusunda henüz konunun başında olmak Hızlı nüfus artışının şehrin dinamizmini artırması Çerkezköy OSB. deki bilgi ve tecrübe birikimlerinin, oluşturabilecek yeni sanayi alanlarında ve çevre yönetimi konusunda kullanılabilir olması Vatandaşların katılabileceği demokratik katılım örgütlerinin oluşturulabileceğine dair istek İleride bu ilçede doğup büyümüş insanların eğitilerek ilçede söz sahibi olma oranlarının yüksek olması Çerkezköy ün endüstriyel yatırımlar için uygun bir bölge olması Çerkezköy de bir Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) varlığı STRATEJİK PLAN

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 205 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 204 BAŞKANIN MESAJI Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ I YALOVA 2014 Herhangi bir kimsenin yaşadıkça kıvançlı ve mutlu olması için gereken şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler

Detaylı

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2 DERİNCE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 3 YASAL DAYANAK 4-5 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5-6 DERİNCE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I 2015 1 2015 SERDİVAN BELEDİYESİ PROGRAMI 2 0 1 5 2 3 SUNUŞ Kamu yönetimi açısından son derece önemli bir yönetsel araç olan stratejik planlar, 2003 yılında yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2014-AMASYA Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerinden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi

STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi STRATEJİK PLAN 2010-2014 Dönemi Beşiktaş Belediye Başkanlığı 1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Stratejik Planı 2010-2014 Dönemi 2 İÇİNDEKİLER No 1. S U N U Ş 1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI 2 2. BEŞİKTAŞ HAKKINDA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI...

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... F. FİZİKİ KAYNAKLAR... 8 G. MALİ YAPI... 2 H. İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN www.gaziosmanpasa.bel.tr STRATEJiK PLAN 05-09 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN 2006-2009 T.C İSTANBUL 2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI - 2 - SUNUM 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 TAKDİM Ülkemizdeki kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından önemli bir dönüşüm sağlayan stratejik yönetim anlayışı ve bu anlayışla birlikte hayata geçirilen plan ve programlar, belediyemiz tarafından

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa 2 / 59 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER SUNUŞ I-GİRİŞ: STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AMACI VE GEREKÇESİ I.a.)Stratejik Plan Kavramı I.b.)Amaç I.c.)Süreç I.d.)Stratejik Plan Hazırlamanın Hukuki Dayanağı

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I P E R F O R M A N S P R O G R A M I SUNUŞ 2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık.

Detaylı