Çevre kirliliği nedeniyle toplumun karşılaştığı refah kayıplarının ölçülebilmesi için çevresel malların değerlemesi gerekmektedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre kirliliği nedeniyle toplumun karşılaştığı refah kayıplarının ölçülebilmesi için çevresel malların değerlemesi gerekmektedir."

Transkript

1 1. GİRİŞ Tarım ve sanayi sektörü insanların barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için oldukça önemlidir. Tarım ve sanayi sektörü bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerden etkilenmekte ve verimlilik ve etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. Ancak doğal kaynakların kullanımı artan nüfusun ihtiyacı için kullanılırken gelecek kuşaklar dikkate alınmadan ele alınırsa bugünkü kuşakların geleceği de tehlikeye atılabilir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler tarım ve sanayi sektörlerinde yaşanan gelişmelerin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde olabilmesi için çeşitli politikalar geliştirmiş ve bu politikalar çerçevesinde çeşitli düzenlemelere gitmiştir. Bunlara örnek olarak tarım sektöründe ekolojik tarım gibi yöntemler aşırı girdi kullanımı yerine doğal gübre ve ilaç kullanımını teşvik ederek aşırı girdi kullanımını önlemeye çalışmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe ise Çevre Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi, Ekolojik Etiketleme bunlara örnek olarak verilebilir. Bu uygulamalar sanayi ürünlerinin üretiminde çevrenin korunmasını teşvik eden uygulamalardır. Üretimin temel bir hedeflerinden birisi; insan ihtiyaçlarının kar elde etme güdüsüyle karşılanmasıdır. Ancak bu ihtiyaçlar karşılanırken üreticiler sürekli karlarını maksimum yapmayı hedeflediklerinden doğal kaynaklardan kontrolsüz bir şekilde yararlanmayı tercih etmektedirler. Doğal kaynaklar olarak ifade edilen üretim faktörleri emek, sermaye ve girişimcilik ve topraktır. Ancak sanayide ürün çeşidine göre değişiklikler göstermektedir. Ancak her üretim dalında doğal kaynaklar girdi olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllara kadar doğal kaynakların sınırsız olduğu düşünülmekteyken, günümüzde doğal kaynakların sınırlı olduğu ve geniş bir kitle tarafından talep edildiği için parasal bir değerinin olması gerektiği, gelişmiş ülkeler yanında gelişmekte olan ülkelerde de kabul görmeye başlamıştır. Ekonomik faaliyetler ürettiği ürünlerle toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek bir fayda sağlarken çeşitli dışsallıklara da neden olmaktadır. Bu dışsallıklar negatif veya pozitif olarak ikiye ayrılmaktadır. Negatif dışsallık herhangi bir ekonomik faaliyet için toplumun katlanmak zorunda kaldığı olumsuz etkilere denmekte ve sosyal maliyet olarak da ifade edilmektedir.

2 Olumlu veya pozitif dışsallık, kişi veya herhangi bir kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla doğal kaynakları kullanarak yaptığı faaliyetlerin diğer bireylere yaptığı olumlu katkıya denmektedir. Pozitif dışsallığa örnek olarak arıcılık faaliyeti ile uğraşan bir çiftçinin meyve bahçesi olan diğer çiftçilere yapacağı olumlu katkı verilebilir. Olumsuz veya negatif dışsallık kişi veya herhangi bir kuruluşun doğal kaynakları kullanarak hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi aşamasında başkaları bu faaliyet nedeniyle zarar görüyorsa buna negatif dışsallık denmektedir. Olumsuz veya negatif dışsallığa örnek olarak herhangi bir sanayi işletmesinin atıkları nedeniyle yörede bulunan çiftçilerin tarımsal üretimde karşılaştıkları verim ve kalite kayıpları verilebilir. Firma hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla sabit ve değişken masraflarını karşılamaktadır. Bu masraflara özel masraflar da denmektedir. Firmalar üretim aşamasında özel maliyetlerini karşılar ve doğal kaynakları kullanarak ürün üretimini gerçekleştirerek kar elde eder. Ancak bu aşamada ortaya çıkabilecek kirlenme(negatif dışsallık), toplumsal refahın düşmesine neden olmaktadır. Toplumsal refahın düşmesi nedeniyle toplumun katlanmak zorunda kaldığı bu sosyal maliyetleri işletmeler karşılamak istemezler. Bu nedenle işletmelerin özel maliyetler yanında sosyal maliyetleri karşılaması için çeşitli yönetmelik ve vergi vb yöntemler geliştirilmiştir. İşletmeler kirleten öder veya temizler ilkesine göre negatif dışsallıklarının bedelini yine kendileri karşılayarak içselleştirmelidir. Ancak burada ortaya çıkan sorun kirleten ne kadar ve nasıl ödemelidir sorusudur. Bunun için gelişmiş ülkelerin uyguladığı (çevre vergisi vb.) yol ve yöntemlerden yararlanılmalıdır. Çevre problemleri ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Aynı şekilde gelişmiş ülkeler çevre koruma konusunda daha fazla harcama yaparken az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ekonomik güçsüzlükler nedeniyle daha az harcama yapmaktadırlar. Hava ve su kirliliği nedeniyle Türkiye de olduğu gibi birçok ülkede ekonomik kayıplarla karşılaşılmaktadır. Bu kayıpların giderilebilmesi için yapılması gereken harcamaların düzeyi çok yükselmiştir. Kirliliği önlemenin maliyeti kirliliği gidermenin maliyetinden daha düşüktür. Bu nedenle kirliliğin kaynağında giderilmesi daha faydalıdır. 2

3 Çevre kirliliği nedeniyle toplumun karşılaştığı refah kayıplarının ölçülebilmesi için çevresel malların değerlemesi gerekmektedir. Bu zor olmakla birlikte ortaya çıkan zararların ve doğal kaynağın değerinin belirlenmesinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar parasal ve parasal olmayan değerler olarak ikiye ayrılabilir. Çünkü çevrenin görsel (peyzaj) değerinin psikolojik olması nedeniyle ölçülmesi çok güçtür(kubaş, 1998) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren sanayileşmeye büyük önem vermiştir. Ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle Dünyada yaşanan ekonomik durgunluk Türkiye yi de doğrudan etkilemiştir. Ülkede sanayileşme çabaları halen temel politikalardan biri olarak sürmektedir. Gümrük Birliğinin 1995 yılında imzalanması ve 1996 yılından itibaren yürürlüğe girmesi Türk sanayisine çeşitli yansımaları olmuştur. Sanayi mallarının önemli bir bölümünde korumacılığın kalkmış olması nedeniyle işletmeler hem AB ülkeleriyle rekabet etmekte hem de yeni yatırımlar yapmak zorunda kalmışlardır. Özellikle rekabetin yoğun yaşanmaya başladığı bu dönemden sonra teknolojiye yatırım yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi 1950 li yıllarda daha çok tarıma dayalı; un, yağ ve deri sanayi konusunda faaliyet gösterirken 1980 li yıllardan sonra başta tekstil ve hazır giyim sektörü olmak üzere hızlı bir sanayileşme süreci yaşamaktadır. Bu süreç halen devam etmekte ve ilçenin ekonomisi yanında sosyo-kültürel yapısını da doğrudan etkilemiştir. İlçede tarım sektörü önemini korumakla birlikte 25 yılda tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörüne doğru hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Çorlu ilçesinin sanayileşmesine etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar; zengin ve kaliteli yeraltı su kaynaklar, İstanbul a yakınlığı, ulaşım kolaylığı, eğitilmiş işgücü, düz arazi yapısı, enerji ve yetersizde olsa altyapı olanakları, AB ülkelerine yakınlığı vb. nedenler ilçeyi çekim merkezi haline getirmiştir. İlçe Çerkezköy ile iç içe geçerek birleşmeye başlamış ve ekonomik yönden birbirlerini doğrudan etkilemeye başlamışlardır. Trakya bölgesinde tarım sektöründen sanayi sektörüne hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Hızla gelişen sanayi beraberinde çeşitli sorunlar da getirmiştir. Bu sorunların başında çevre kirliliği, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve hızlı kentleşme vb. gelmektedir. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi sanayileşmenin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olup sanayinin çekim merkezidir. Bölgede yaşanan çevre sorunlarının 3

4 çözümünde sürdürülebilir yaklaşım modellerinden yararlanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çorlu ilçesi Trakya bölgesinde Çerkezköy le birlikte iki önemli sanayi bölgesinden birisidir. Ayrıca ilçede sanayinin gelişmesi tarım sektörüne emek transferine de neden olmaktadır. Diğer yandan çok sayıda tarıma dayalı sanayi işletmesi bulunmakta ve bu işletmeler bölgede yetişen tarım ürünlerini işlemektedirler. Bölgenin önemli akarsularından biri olan Ergene nehri sanayi işletmelerinin atık suları nedeniyle ölü bir nehir haline gelmiştir. Bölgede yaşanan sanayileşme nedeniyle su ve toprak kaynaklarının kirlenmesi sulu tarım yapan üreticiler yanında bölge halkının içme suyu kaynaklarını da tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Tarım sektörü ilçe ekonomisi içerisindeki oranı düşük olmakla birlikte nüfusun büyük bir bölümü halen tarımla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle tarım sektörü önemini hala korumaktadır. İlçede emek transferi tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne doğru kaymaya başlamıştır. Ancak bu durum tarımsal üretimi olum yönde etkilememiştir. Çünkü ilçede yapılan tarımda yüksek oranda mekanizasyon kullanılmaktadır. Ancak tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ilçenin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bunun önlenebilmesi için Trakya bölgesinde bulunan kaliteli tarımsal arazilerin korunabilmesi için tarımsal SİT alanları ilan edilmeli ve bu alanlar hiçbir suretle amaç dışı kullanılmamalıdır. Araştırmadan elde edilen bulgular Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde sanayileşmeden kaynaklanan çeşitli sorunlar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu sorunların başında çevre sorunları ilk sırayı almaktadır. Ayrıca bu ilçede yaşanan çevre sorunları Edirne ili Uzunköprü ve İpsala ilçesine kadar bir alanı doğrudan etkilemekte ve burada yaşayanların refah kaybına uğramalarına neden olduğu görülmektedir. İlçede yüksek nüfus artışı yaşanmakta ve bu artışın bir bölümü içgöçlere bağlı olduğu görülmektedir. Altyapının yetersiz olması ve beraberinde yaşanan içgöçler çevre sorunları yanında gecekondulaşma vb. çeşitli sosyal ve kültürel sorunlarında ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayileşmenin beraberinde getirdiği çeşitli sorunların çözümlenebilmesi için Tekirdağ Valiliği ve Çorlu Belediyesinin ortak çalışmalar yapması ve sanayicilerin ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu çalışmaları destekleyerek elbirliğiyle çözmesi ilçede sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. 4

5 2. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırmada kullanılan materyal daha çok literatüre dayalı olup daha önce Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde daha önce yapılan çeşitli çalışmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca ilçede bulunan TKB Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası vb. çeşitli kamu ve tüzel kuruluşlardan alınan bilgilerden de yararlanılmıştır. Bunun yanında konuyla ilgili yapılmış yerli ve yabancı çalışmalarda araştırmanın bütünü içerisinde kullanılmıştır. Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Organize Deri Sanayi Bölgesinin kayıtlarından yararlanılarak deri sanayinin durumu da ayrıca ortaya konulmuştur. Çünkü deri sanayi çorlu ile özdeşleşmiş bir sanayi kolu olup ulusal düzeyde öneme sahip birkaç önemli deri bölgelerinden birisidir. Ayrıca ilçede bulunan çeşitli sektörlere ait bilgiler çeşitli kaynaklardan temin edilen bilgilerle yorumlanarak verilmiştir. Ayrıca bu sektörlerin neden olduğu çevresel etkiler de incelenmiştir. Elde edilen bilgilerden yararlanılarak çeşitli analiz ve sentezler yapılmıştır. Ayrıca ilçenin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulabilmesi amacıyla SWOT analizi yapılarak öneriler geliştirilmiştir. 5

6 3. ÇORLU İLÇESİNİN DOĞAL KAYNAKLARI VE ULAŞIM Çorlu, elverişli doğal yapısı, güçlü ulaşım bağlantıları ve stratejik önemi ile Tekirdağ ın en gelişmiş ilçesidir. Türkiye nin Kuzeybatı (Trakya) bölgesinde olup 41 derece 07 dakika 30 saniye doğu boylamı ile 27 derece 45 dakika 00 saniye kuzey enlemi arasında yer almaktadır. Denizden yüksekliği metre arasındadır. Ergene havzasında ve Trakya nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Tekirdağ İlinde kapladığı alan bakımından dördüncü sırada yer almaktadır. İlçe rakımı (183) metredir. Yıldız Dağlarının uzantısı halinde sokulan sırtlar Çorlu nun en yüksek kesimini oluşturur. Arazisinin büyük bölümü Ergene Havzası (Ergene nehrinin sularını boşalttığı alan) içinde yer alır. Burası Yıldız (Istranca) dağlarından aşınan ve akarsulardan sürüklenen tortuların depolandığı bir dolgu bölgesidir. İlçe genellikle düzlük bir araziye sahip olup, toprakları verimlidir. İç kesimde yer alması ve karasal iklim egemen olup, Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuktur. Trakya da en az yağış alan bölgedir. Yağışların % 20 si İlkbahar, % 10 u yaz, % 30 u Sonbahar ve % 40 ı kış mevsiminde düşmektedir. Ortalama rüzgarın yönü Kuzey-kuzey doğudur ve rüzgarın hızı 3.6 m/sn. ye kadar yükselir. Bu rüzgarlar fazla yağış getirmezler. Nemli hava kütlelerini getiren ve yağışa neden olan rüzgarlar güney ve güneybatı yönlü Lodos ve Kıbledir. Karayel ise soğuk hava dalgasını getirerek kar yağışına sebep olur. Yıllık sıcaklık ortalaması C., en yüksek sıcaklık ortalaması C., en düşük sıcaklık ortalaması C. dir. Çorlu Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkileri altında kalır. Kuzeyden inen soğuk hava kütleleri ile güneyden Akdeniz ve Ege den gelen nemli, ılık hava akımları bölge iklim yapısını belirler. Ergene çayı Çorlu nun 12 km. kuzeyinden geçer. Bu çay Trakya nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehrinin bir kolu olmaktadır. Ergene çayı Muratlı İlçesi yakınlarında Çorlu Deresi ile birleşerek Uzunköprü İlçesi civarında Meriç Nehrine dökülür. Çorlu Deresi Istranca dağlarının doğu yamaçlarından beslenir. Birçok mevsimlik dereyi kendine bağlar. Ergene çayından tarım sahalarının sulanmasında yararlanılır. Çorlu deresi ise sanayi kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Diğer önemli dereler ise Pınarbaşı, Esece ve Ahimehmet deresidir (www.corlu.gov.tr, 2005) Tekirdağ ili Çorlu ilçesi zengin tarihi ve kültürel dokusu yanında sosyoekonomik potansiyeli ile de bölgenin en öneli ilçesidir. İlçe Ergene havzası içerisinde 6

7 yer almakta ve Ergene nin kolu olan Ergene çayı ilçeden geçmektedir. Yüzölçümü 950 km 2 dir. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi derin ve düz toprak yapısıyla verimli arazilere sahiptir. İlçede yaygın olarak tarımı yapılan bitkiler buğday ve ayçiçeğidir. Bu iki ürün münavebe şeklinde üretmekte olup ilçede bulunan yağ ve un sanayinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Aynı zamanda un ve yağ sanayinin çıktıları gıda sanayi ve yem sanayi tarafından kullanılmaktadır. Çorlu ilçesi Akdeniz ve Karadeniz iklim özelliklerini bir arada göstermekle birlikte daha çok karasal iklim özelliklerine sahiptir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise kurak ve sıcak olmaktadır. Yıllık yağış miktarı yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 600 mm civarında gerçekleşmektedir. Çorlu ilçesi sahip olduğu zengin yeraltı su kaynakları ile tekstil, gıda vb. çeşitli sektörlerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Yerüstü su kaynaklarına da sahip olmakla birlikte sanayileşmenin getirdiği çevresel etkiler bu kaynakların kirlenmesine neden olmuştur. Çorlu ilçesi sahip olduğu yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması konusunda daha fazla çaba göstermek zorundadır. İlçemiz yeraltı suyu kaynakları bakımından da zengindir. Bir çanak gibi üstü kum ve çakıl olan arazi, bir süzgeç gibi yağan kar ve yağmur sularını yeraltına geçirmektedir. Bu durum kirlilik açısından da tehlike arz etmektedir. Çöp ve sanayi atıklarının sızıntıları da bu yer altı sularına karışmaktadır. Bu kirlenmenin acil olarak önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmaz olarak önümüzde durmaktadır. Yöredeki yeraltı suyu potansiyelinin 274 hm3/yılı Ergene Havzasından kaynaklanmaktadır. Tekirdağ İlinin kullandığı su miktarı toplam suyun % 42 sini oluşturmaktadır. Bu miktarın % 61 inin (5l.72Hm3/Yıl) Çorlu İlçesine ait olduğu dikkat çekicidir. Ayrıca Çorlu İlçesinin içme, kullanma ve sanayi amaçlı çektiği su miktarının, sulama suyundan daha fazla olduğu görülmektedir. Çorlu Belediyesine kayıtlı (57.185) su abonesi bulunmaktadır. İlçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı Havuzlar, Kızılağaç, Şeyhsinan, Muhittin, Nüsratiye, Yeni Sanayi, Toplu Konut, Kazımiye Emlak Konut, Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe, Panayır Yeri semtlerimizde açılmış olan toplam (26) adet derin sondaj kuyusundan temin edilmektedir. Bu bölgelerdeki yeraltı gömme dolapları ile toplam 330 Lt/sn su verilmek suretiyle karşılanmaktadır (www.corlu.gov.tr). 7

8 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 676 sanayi işletmesi bulunmakta ve Trakya bölgesinde üye sayısı bakımından I. Sırada yer almaktadır. Çorluda bulunan sanayi işletmelerinin önemli bir bölü, tekstil, deri, un, yağ, kağıt, kimya ve otomotiv yan sanayinden oluşmaktadır. İlçenin Ulaş, Velimeşe, Türkgücü ve ilçe merkezi sanayi açısından yoğun olan bölgelerdir. İlçede sanayileşmenin etkisiyle hizmet sektöründe de büyük gelişmeler yaşanmıştır. İlçede oteller, modern alışveriş merkezleri, restoranlar, bankacılık vb. diğer faaliyetler bölgenin diğer il ve ilçelerine göre daha dinamik ve hızlı bir gelişme göstermektedir. İlçede hizmet sektörünün gelişmesi Tekirdağ ve Kırklareli ilinin ilçelerinden Çorlu ya doğru bir çekim merkezi yaratmıştır. İlçe bu nedenle kendi ekonomik bölgesini yaratma aşamasındadır. Gelecekte sanayi ve hizmet sektöründe yaşanacak olumlu gelişmeler ilçe nüfusunun hızla artmasına neden olacaktır. İlçede Trakya Üniversitesine bağlı bir MYO ve Mühendislik Fakültesi bulunmaktadır. İlçenin eğitim yanında sosyo-kültürel yapısına da önemli katkılar sağlayan bu kurumlar hızla gelişmektedir. Trakya Üniversitesinin özveriyle desteklediği bu eğitim kurumlarının gelecekte öğretim üyesi ve öğrenci sayısı arttıkça ilçe üzerinde yaratacağı dinamizm de artacaktır. Özellikle Çorlu Hava Alanının faaliyete geçmesi ve İstanbul Atatürk Hava Alanındaki yoğunluğun buraya kaydırılması durumunda ilçede daha büyük gelişmelerin yaşanması beklenmektedir. Bu nedenle ulaşımda yaşanacak gelişmelerde bölgedeki sosyo-ekonomik aktiviteleri olumlu yönde etkileyecektir Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde Tarımsal Yapı İlçenin arazi varlığı toplam 95 bin Ha olup bu alanın dekarı %69 u işlenen tarım arazisi, dekarı %31 i tarım dışı arazidir. Ayrıca Çayır Mera arazisi ise dekardır. Tarım arazilerinin kullanılmalarına göre dağılımları Tablo da verilmiştir.(anonim, 2005) Toplam ekiliş alanları dikkate alındığında buğday %61, ayçiçeği %32 ve %7 oranında da arpa almaktadır. Bu oran yıllara göre değişiklik göstermektedir. Genelde ürün fiyatları ekiliş alanlarını etkilemekle birlikte bölgede ayçiçeği-buğday münavebesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Buğday üretimi 2004 yılında 209 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 8

9 Çizelge 3.1:Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Arazi Miktarları Tarım Alanı Arazi Miktarı (Da) İşlenen tarım alanı Tarla arazisi Sebze arazisi 6054 Meyve arazisi 150 Bağ arazisi 351 Mera arazisi Kaynak: TKB Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü Kayıtları, Çorlu, 2004 Ayçiçeği üretimi ise ton ve arpa üretimi tondur(anonim, 2005).İlçede son yıllarda hayvancılığın gelişmesine paralel olarak fiğ ve silajlık mısır üretiminde de artışlar görülmeye başlamıştır. Ayrıca karpuz üretimi de halen önemini korumaktadır. Çizelgede de görüldüğü gibi ilçede ekim alanı açısından incelendiğinde en fazla ekilen ürünlerin başında buğday ilk sırada gelmektedir. Bunu ayçiçeği ve arpa izlemektedir. Buğday ve ayçiçeğinin fazla yetiştirilmesi genelde Trakya bölgesinde yapılan tarımın genel karakteristiği olup münavebe şekline yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin yaygın olarak yetiştirilmesi ilçede un ve yağ sanayinin gelişmesini teşvik etmiştir. İlçedeki sanayinin temelini de bu sektörler oluşturmaktadır. Bu sektörlerle birlikte ilçede geçmiş yıllardan beri varlığını sürdüren sektörlerde süt ve süt ürünleri sanayi ile deri sanayi gelmektedir. Son 20 yılda gelişen sektörlerin başında ise tekstil sektörüdür. İlçede 2004 yılı itibariyle üretilen ton ayçiçeğinin tonu nu Trakyabirlik almış ve karşılığında üreticilere YTL ödeme yapmıştır. Trakyabirlik kooperatifi ilçede yetiştirilen ayçiçeği üretiminin yaklaşık yarısını almış ve üreticilere gereken ödemeyi yapmıştır. Trakyabirlik yağ piyasasının düzenlenmesi ve ortakların ürünlerini uygun koşullarda pazarlayabilmek için gereken çalışmaları yapmaktadır. Kooperatif sadece Çorlu için değil bitkisel yağlar konusunda ülke açısından oldukça önemli bir kuruluştur. 9

10 Trakyabirliğin ortaklarına yıllardır sunmuş olduğu bir diğer hizmet ücretsiz toprak tahlilidir. Üreticilerin toprağını ücretsiz olarak tahlil ederken hangi gübreden ne kadar kullanması gerektiğini de belirtmektedir. Ancak üreticiler buna rağmen toprak tahlili konusunda gereken hassasiyeti göstermemektedir. Bu nedenle ya aşırı girdi kullanarak zarara girmekte ya da yetersiz gübre kullanarak zarara girmektedir. Çizelge 3.2: Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Tarımsal Üretim ve Verim Durumu, 2004 Ürün Ekim Alanı(ha) Üretim(Ton) Verim(kg/ha) Oran(%) Buğday ,59 Arpa ,94 Yulaf ,62 K.Fasulye 74,3 118, ,11 Nohut ,04 Ayçiçeği ,30 Mısır-dane ,23 Ş.Pancarı 13, ,02 Patates ,02 Kolza 51, ,08 Yonca 83, ,13 Fiğ ,15 Repko ,01 Macar fiği ,05 Silajlık mısır ,37 Kuru soğan ,15 Kuru sarımsak ,03 Çekir. kabağı 27,5 19, ,04 Tarla arazisi 64128,59 Kavaklık ,11 Bağ 35,1 386, ,05 Sebze 605, ,93 Meyve ,02 İşl. arazi 64854, ,00 Çayır 100 Mera 3326,8 Tarım alanı 68280,89 Orman 811 Kültür dışı arazi 25908,11 İlçe yüzölçümü Kaynak:TKB Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü Brifing Dosyası, S.5,

11 Üretimde optimum gübre kullanımı hem verimlilik hem de birim maliyetlerin azaltılması ve karlılığın artması açısından önemlidir. Trakyabirlik üreticilere kimyasal gübre, ilaç, tohum ve yağ vb. ihtiyaçlarını üreticilere kredili olarak vermekte ve üreticiler ürününü teslim ettiklerinde aldıkları bu ürünlerin borcunu ödemektedirler. İlçede uzun vadede izlenecek tarım politikaları ve uygulamalarıyla yem bitkileri üretimi ve hayvancılıkta atılım beklenmektedir. Ancak bunun alt yapısı oluşturulmalıdır. İlçede tarımla uğraşan üreticiler yeniliklere açık ve yenilikleri oldukça çabuk benimseyen ve uygulayan bir yapıya sahiptir. İlçede 2450 adet traktör ve 4000 adet biçerdöver bulunmaktadır. İlçede kullanılan alet ve donanım modern olup çeki gücü açısından yeterlidir. İlçe üreticisi yenilikleri benimseme konusunda oldukça isteklidir. İlçede yapılan buğday-ayçiçeği tarımında modern işleme, ekim ve hasat yöntemleri uygulanmaktadır. Tarımsal üretimde karşılaşılan sorunların başında toprak tahlilinin yapılmaması ve buna bağlı olarak kontrolsüz kimyasal gübre kullanımı gelmektedir. Bu durum özellikle yer altı su kaynakları ve toprak kaynaklarının kirlenmesine yol açarken işletmelerin karlılığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Çizelge 3.3:Çorlu İlçesinde Kimyasal Gübre Kullanımı(2004) Azotlu Gübre(kg) Kompoze Gübre(kg) A.Sülfat % DAP( ) A.Nitrat % A.Nitrat% Üre Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü Brifing Dosyası, 2005 *Toplam gübre tüketimi: kg Çizelgede de görüldüğü gibi ilçede en fazla tüketilen gübreler , A.nitrat ve üre olup bunun yanında ve gübreleri de kullanılmaktadır. İlçede gübreleme işlemi genellikle pırpır olarak ifade edilen Traktör kuyruk mili ile çalışan otomatik gübreleme makineleridir. Gübreleme işlemi genellikle bunlarla yapılmaktadır. Gübreleme konusunda ilçede görülen en büyük sorun toprak analizi konusunda 11

12 üreticilerin yeterince bilgi sahibi olmamasıdır. Bu nedenle ilçede üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, aşırı ve teresiz gübre kullanımının önüne geçilmesi hem üretici gelirinin artırılması hem de doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından oldukça önemlidir. Toprak tahlili konusunda üreticilerin ilgisiz olması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar hala sürmektedir. Bu konuda karşılaşılan sorunlar sadece Çorlu ilçesi ile sınırlı kalmayıp Türkiye nin bütün bölgelerinde benzer sorunlar bulunmaktadır. Üreticilerin eğitim düzeyi ve bilinci geliştikçe bu konuda da mesafeler alınacaktır. Kimyasal ilaç kullanımı konusunda da kimyasal gübredekine benzer sorunlar bulunmakta üreticiler ilaç seçimi ve kullanımı konusunda yeterince aydınlatılmamaktadır. Özellikle TKK nin ilaç temin ederken mutlaka kooperatiflerde bir ziraat mühendisi bulundurması ve üreticilere temin ettiği kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanımı konusunda bilgi vermelidirler. Bu durum Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde sürdürülebilir tarım açısından oldukça önemlidir. Gayri Safi Üretim Değeri açısından bakıldığında toplam YTL lik bir üretim yapılmış olup bunların yaklaşık %92 si bitkisel ve %8 i hayvansal ürünlerden oluşmaktadır. İlçede üreticiler devlet tarafından çeşitli tarımsal faaliyetler nedeniyle desteklenmektedir. Bu destekler süt üretimini artırmak amacıyla yapılan süt teşvik primi, yem bitkileri üretimi, yağlık ayçiçeği desteği ve doğrudan gelir desteği olup 2004 yılı itibariyle ilçedeki toplam destek miktarı TKB Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre yaklaşık 11 milyon YTL dir İlçenin Hayvan Varlığı İlçede 9662 adet büyükbaş hayvan ve adet koyun bulunmaktadır. İlçede bulunan büyükbaş hayvanların %79 u kültür melezi geriye kalan %21 i ise kültür ırkı hayvanlardan oluşmaktadır. İlçede 2004 yılı itibariyle 22 milyon adet yumurta üretilmiştir. Ayrıca ilçede yumurta tavuğu, hindi, ördek ve kaz üretimi de mevcuttur(anonim, 2005). İlçede üretilen sütler genelde süt işletmelerinde değerlendirilmekte veya İstanbul da bulunan büyük ölçekli işletmelere pazarlanmaktadır. 12

13 Büyükbaş hayvan varlığının %79 u kültür melezi, %21 i kültür ırkı hayvanlardan oluşmaktadır. Koyun mevcudunun %98,7 si kıvırcık cinsi yerli ve %1,3 ünü merinos cinsi teşkil etmektedir. Ayrıca ilçede 1918 modern ve 541 adet eski tip kovan bulunmakta ve kg bal üretimi yapılmaktadır. Ayrıca ilçede 22 milyon adet yumurta ve 100 bin adet yumurta tavuğu üretilmektedir(anonim, 2005). Uzun vadede hayvancılığın ilçede gelişmesi beklenmektedir. Özellikle yem bitkileri ve hayvancılığa devletin vereceği desteklerin artmasına paralel olarak ilçede hayvancılık mutlaka gelişecektir. Özellikle nüfusun artmasıyla birlikte hayvansal ürünlere olan talep ilçede gün geçtikçe artış eğilimi göstermektedir. İlçede hayvancılığın gelişmesi için büyük ölçekli modern işletmeler desteklenmelidir. Açık besi yapan büyük ölçekli işletmeler ölçek avantajını kullanarak hem daha fazla gelir elde edebilirler hem de bu işletmeler sayesinde et-süt fiyatları olumlu yönde etkileyebilir. İlçede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü yoğun bir faaliyet içerisinde olup üreticilerin karşılaştığı her türlü soruna yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bazı üreticiler karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda yetkililerden yardım istememektedir. İlçe Tarım Müdürlüğünün bu konuda yaptığı çalışmalar ilçe tarımının gelişmesine yardımcı olmuş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. 3.3.Çorlu İlçesinin Ulaşım ve Nüfus Varlığı Çorlu ilçesine bir ilçe belediyesi, 5 belde (Ulaş, Velimeşe,Marmaracık, Misinli,Yenice) belediyesi ve 17 köy bağlıdır.çorlu ilçesinin yüzölçümü 899 km² dir. Çizelge 3.4: Çorlu İlçesi ve Beldeleri Belediyenin Adı İl e Uzaklığı Kurulduğu Yıl Belediye Meclisi Üye Sayısı Sınırları İçindeki Mah.Muht.Sayısı 1990 Nüfusu 2000 Nüfusu Çorlu Ulaş Velimeşe Marmaracık Misinli Yenice

14 Çizelge 3.4 de görüldüğü gibi İlçenin önemli merkezlerinin Tekirdağ iline uzaklığı ve kuruluş yılları yeralmıştır. Ayrıca belediye meclisi üye sayıları ve muhtarlık sayıları verilmiştir. Bunun yanında yıllarına ait nüfus bilgileri bulunmaktadır. Çizelge: 3.5.İlçeler Arası Mesafe Cetveli TEKİRDAĞ 24 km. MURATLI 37 km. 39 km. ÇORLU 52 km. 78 km. 91 km. HAYRABOLU 58 km. 81 km. 94 km. 42 km. MALKARA 61 km. 63 km. 24 km. 115 km. 118 km. ÇERKEZKÖY 86 km. 110 km. 123 km. 89 km. 47 km. 147 km. ŞARKÖY 81 km. 64 km. 44 km. 130 km. 145 km. 20 km. 174 km. SARAY 44 km. 63 km. 30 km. 93 km. 96 km. 54 km. 125 km. 72 km. M.EREĞLİSİ Kaynak:Tekirdağ İli Çevre Durum Raporu, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Tekirdağ, 2004 Çizelge 3.5. de Tekirdağ ili ve ilçelere göre mesafeleri verilmiştir. Buna göre tüm ilçe merkezlerinin Tekirdağ il merkezine uzaklığı görülebilir. Ulaşım Tekirdağ, Trakya Bölgesindeki yeri itibariyle Avrupa ile önemli bir bağlantı noktasında bulunması nedeniyle E-80, D-100, E-84 karayolları İl bünyesinden geçmekte olup, bu yolların toplam uzunluğu 430 km. dir. İl içerisinde, 387 km. devlet yolu, 282 km. İl yolunun oluşturduğu toplam 669 km. karayolu yer almıştır. Bu yolların 269 km. lik kısmı asfalt, 400 km. si sathi kaplamadır. İl yerleşim alanı içerisinde yer alan 285 köy yerleşim alanının karayolu ulaşım ağı toplamı 1943 km. dir. Mevcut yol ağının, 646 km. si asfalt, 736 km. si stabilize, 213 km. si tesviye, 348 km. si ham yol olarak ulaşım imkanı sağlamaktadır km² lik alan üzerine yerleşen Tekirdağ Türkiye topraklarının %0.8 ini kaplamaktadır(anonim, 2004). Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Uluslararası Havaalanı T.C. Ulaştırma Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde hizmete 14

15 açılmıştır. İstanbul a otobandan yaklaşık 1 saat uzaklıkta olması nedeniyle Atatürk Havalimanı nın yükünü azaltmaktadır. Çizelge 3.6. Çorlu Havaalanına 1999 Yılı Verilerine Göre Gelen ve Giden Yük Miktarı Gelen Yük(kg) Giden Yük(kg) Toplam yük miktarı(kg) Çorlu Havaalanı, iç ve dış hat birlikte olmak üzere terminal binası, atölye, garaj, kaza yangın kurtarma binası, ısı merkezi binası, güç merkezi binası ve yakıt temin binaları olmak üzere toplam dokuz adet binadan oluşmaktadır. Apron büyüklüğü m 2 olup aynı anda yedi adet küçük ve dört adet büyük uçak park edebilmektedir koordinatlarında 45 m genişliğinde m uzunluğunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak kullanılan bir pist mevcuttur (Akpınar, 2001). Çizelge 3.7. Çorlu Havaalanının Teknik Özellikleri Pist 45*3000 m Apron 150 * 564: m 2 Zayıf beton kalınlığı Kaplama betonu kalınlığı 15 cm 35 cm Çorlu Uluslararası Havaalanı m 2 lik bir alana kurulmuş ve m 2 kapalı alana sahiptir. Yıllık adet yolcu ve adet uçağa hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Faaliyette olan Çorlu Uluslararası Havaalanı özellikle Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Letonya, Estonya, Tacikistan, Dağıstan, Mısır, Bosna-Hersek vb. ülkelerden gelen ve bu ülkelere giden yolculara hizmet vermektedir. Yolcu trafiği yanında son 1 yılda kargo taşımacılığında da önemli artışlar meydana gelmiştir. 15

16 Çizelge 3.8.Çorlu Uluslararası Havaalanı na Yılları Arasında Gelen Yolcu Sayısı Yıllar Uçak Sayısı (Adet) Yolcu Sayısı (Adet) Bagaj Sayısı (Adet) Çorlu Uluslararası Havaalanı; Trakya bölgesi ve İstanbul da başta tekstil ve deri olmak üzere her türlü ürünün bulunması alış-veriş için gelenler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca belli dönemlerde gelen yolcu sayısının artırılabilmesi amacıyla ücret muafiyeti vb. uygulamalar da yapılmaktadır (Anonim, 2001). Çorlu ilçesi İstanbul-Edirne arasında yer almakta olup otoban ulaşımına da sahiptir. Demiryolu ulaşımı Tekirdağ ili Muratlı ve Çorlu ilçesinden geçmektedir. Genel olarak ifade edilirse ilçede ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Deniz ulaşımı ise ağırlıklı olarak AKPORT ve MARTAŞ limanlarından yararlanılarak yapılmaktadır. Nüfus Bilgileri Çizelge 3.9: Çorlu İlçesindeki Köylerin Nüfus Bilgileri Bağlı Olduğu Hane Sayısı Hane Sayısı Köyün Adı İlçeye Nüfusu 1990 Nüfusu Uzaklığı(Km) Ahimehmet Bakırca Deregündüzlü Esenler İğneler Karamehmet Kırkgöz Maksutlu Önerler Paşaköy Pınarbaşı Sarılar Seymen Şahbaz Türkgücü Vakıflar Yulaflı

17 3.4. Su Varlığı * Tekirdağ İlinin yerüstü su potansiyeli hm³/yıl dır. Akarsular, içme ve kullanma açısından olumsuz bir yapıya sahiptir. Bunun en önemli nedeni yörede bulunan sanayi kuruluşları deşarjlarının kirliliği sonucu, akarsuların doğal yapısının bozulmasıdır. Bunlara ek olarak, akarsu havzalarında bulunan yerleşim birimlerinin evsel atık sularının da direkt deşarj edilmesi ikinci bir etkendir. Bu nedenle, yöre içerisinde yer alan akarsuların, gerek tarım açısından kullanılmasında ve gerekse de toplumun piknik yeri olarak akarsu çevresinden istifade edebilmesi mümkün olmamaktadır. Konunun önem cihetiyle, Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü ve İl Valiliklerince (gerekli tedbirlerin alınması konulu) toplantılar sık sık yapılmakta olup, olumlu sonuçların alınması çalışmaları sürdürülmektedir. İlimiz sınırları içerisinde bulunan yüzeysel suların kirlilik durumlarının tespit edilebilmesi, bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarının yüzeysel suların kalitesine olan etkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi ve bu konuda alınacak önlemlerin uygulanabilmesi amacıyla, kirlenme riski yüksek bölgelerdeki akarsularımızın kirlilik portresi çıkartılmıştır. İlimiz sınırları içerisinde sanayi kuruluşlarının atık sularını deşarj ettikleri derelerden alınan numunelerin incelenmesi sonucunda; Çorlu İlçesi, Seymen Köyü Mevkiinden Sultanköy Beldesine gelerek Marmara Denizine dökülen Kınıklı Deresinin iki noktasından alınan numunenin sonuçları derenin en iç kesiminde (fabrika atık sularının henüz dereye karışmadığı noktada) kirlilik yükünün sınır değerlere oldukça yakın değerlerde olduğu, aşağılara doğru inildikçe Değirmenköy Mevkiindeki fabrikaların ve Tekirdağ İl sınırları içerisinde kalan sanayi tesislerinin atık suları bu dereye karışmakta ve suda gözle görülür derecede renk değişimi ve fiziksel kirlilik gözlenmektedir. Ayrıca bugüne kadar alınan numuneler arasında yapılan karşılaştırma sonucu KOI, TAKM ve Kurşun parametrelerinin iki katına ulaştığı gözlenmiş, diğer ağır metal ihtivalarının da eski analizlerde belirlenen değerlere yakın değerlerde bulunduğu görülmüş olup, bu dereye deşarj edilen atık su miktarı derenin kendi debisine oranla oldukça fazla olması nedeniyle alınan numunelerin analiz sonuçları sınıf değerlerin oldukça üstünde olduğu tespit edilmiştir. 17

18 İlimiz Çerkezköy İlçesinden başlayıp; Kızılpınar, Yulaflı üzerinden Çorlu ya ulaşan Çorlu Deresi ve kollarından alınan numuneler sonucunda; Veliköy, Velimeşe, Yulaflı Mevkiinde kurulmuş olan tekstil ağırlıklı bir çok fabrikanın atık sularının bu dereye karışması nedeniyle dere suyunun özelliğinin bozularak sınır değerlerin çok üzerinde olduğu gözlenmiştir. Numune sonuçları itibarı ile KOI ve toplam fosfor değerlerinin dere suyunda çok yüksek değerlere ulaştığı tespit edilmiştir. Çerkezköy bölgesinde bulunan iki adet sanayi bölgesinin atık suları da merkezi ve münferit arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra bu dereye deşarj edilmektedir. Ayrıca Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Arıtma Tesisinde de her ne kadar arıtılmışta olsa kirlilik yükünü olumsuz yönde etkileyecek ve hedef değerlerin üzerinde kirlilik yükünü taşıyan yaklaşık m³/gün debili bir atık su bu dereye karışmaktadır. Bunun yanında dereye sürekli atık su deşarjı olması nedeniyle ağır metal ihtivası göstermekte olup, dere suyunun kimyasal içeriğini olumsuz yönde etkilemekte ve boyutları giderek artmaktadır. Çorlu İlçesi Sağlık Mahallesi nden, Çorlu ya oradan da Balabanlı, Kepenekli Köyleri yakınından Muratlı İlçesine ulaşan Çorlu Deresi ve kollarından alınan numuneler sonucu; bölgedeki deri sanayicilerinin atık sularının dereye karıştığı noktalarda kirlilik yükünün, (toplam fosfor, TAKM) bazı değerlerinin sınır değerlerinin üzerinde olduğu, (yağ, gres, KOI) bazı değerlerinin de sınır değerlere oldukça yaklaştığı görülmektedir. Ayrıca Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde giderilmesi istenmeyen renk parametresinin bu derelerde son derece kötü bir görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında mevsim koşulları itibariyle havanın ısınması, son derece kötü kokuların oluşarak çevrede olumsuz etki yarattığı görülmektedir. İlimiz Çorlu İlçesi, Ulaş, Vakıflar, Kırkgöz ve Sevindikli Köyleri civarından geçerek Muratlı nın Ballıhoca Mevkiinde Çorlu Deresi ile birleşen Ergene Nehri ve kollarından alınan numuneler sonucunda; dere suyunun içeriği sınır değerlerin altında kalmaktadır. Çeşme Deresi adı ile anılan Ballıhoca Mevkiindeki dereden alınan numunede, BOI-5, KOI, TAKM, Toplam Fosfor ve ph değerlerinin yüksek olması, kirlilik yükünün sınır değerlerinin ne kadar üzerinde olduğunu göstermektedir. Muratlı İlçesi Ballıhoca Köyü Mevkiinde kirlilik taşıyan bir diğer unsur da, bölgedeki yerleşim 18

19 merkezlerinin evsel nitelikteki atık suları ile Kırklareli İl sınırı içerisinde kalan çeşitli sektörlerdeki fabrikaların atık sularıdır. İlimiz Çorlu İlçesi, Saray İlçesi Beyazköy civarından Çorlu Deresi ile birleşen ana dereden iki ayrı noktadan alınan numuneler sonucu; dere suyunun içeriği sınır değerlerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu bölgede fabrika sayısının az olması çıkan sonuçların sınır değerlerin altında çıkmasının en büyük etmenidir. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi yeraltı su varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. İlçede sanayinin gelişmesinde bu potansiyelin önemi büyüktür. Ancak bölgede yeraltı su kullanımı plansız şekilde olduğu için her işletme kendi açtığı kuyudan su sağlamaktadır. Ayrıca bölgede yaşanan çevre sorunları ve aşırı su çekilmesi yeraltı su kullanımı önünde iki büyük sorundur. Bu nedenle yeraltı su kullanımı konsunda DSİ nin daha aktif olması ve bu konuda yaptırım gücünün bulunması şarttır. DSİ bilgi birikimi ve sahip olduğu uzman kadrosuyla ilçenin yeraltı su kullanımına acil olarak eğilmelidir. 19

20 4. ÇORLU İLÇESİNDE SANAYİLEŞME Trakya bölgesi sahip olduğu düz, derin ve verimli toprak yapısıyla Türkiye nin önemli tarım bölgelerinden birisidir. Bölge, sahip olduğu tarım potansiyeli açısından da önemli olup, Türkiye de üretilen toplam buğdayın %8 i, ayçiçeğinin %63 ü ve çeltiğin %50 si bölgede üretilmektedir. Bu geleneksel ürünler bölgede bulunan un, yağ ve çeltik işleme vb. gıda sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin karşılanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Tekirdağ ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde Çizelgede görüldüğü gibidir. Bu işletmelerin yaklaşık yarısı Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunmaktadır. Bu işletmelerden 340 adet tekstil, 145 adet deri, 122 adet kum-taş-stabilize çakıl ocağı, 105 adet gıda sanayi, 67 adet kimya sanayi, 33 adet inşaat sanayi, 18 adet otomotiv sanayi, 12 adet tuğla ve kiremit sanayi, 10 adet kağıt sanayi, 10 adet mezbaha, 3 adet organize arıtma tesisi, ve 293 adet diğer sanayi işletmeleri olmak üzere İl genelinde toplam 1158 adet sanayi işletmesi bulunmaktadır. Çizelge 4.1.Tekirdağ İlindeki Sanayi İşletmelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Sektör Adı Adet Tekstil Sanayi 340 Deri Sanayi 145 Kum-Taş-Stabilize Çakıl Ocağı 122 Gıda Sanayi 105 Kimya Sanayi 67 İnşaat Sanayi 33 Otomotiv Sanayi 18 Tuğla Sanayi 12 Kağıt Sanayi 10 Mezbahalar 10 Organize Arıtma Tesisi 3 Diğer 293 Toplam 1158 Kaynak: İlimiz Çevre Sorunları, Çevre ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü, Tekirdağ,

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır.

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır. [I] İtakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 185 TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE SORUNLARİ ve SANAYİLEŞME Metin AYDIN 1- TEKİRDAĞ İLİNİN ÇEVRESEL TANITIMI İlimiz İstanbul iline komşu olması nedeniyle sanayinin

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 1. SULTANKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. MARMARAEREĞLİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 3. YENİÇİFTLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 4. YENİCE ATIKSU ARITMA TESİSİ

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd.Doç.Dr.Ahmet KUBAŞ 1 Prof.Dr.Hasan Hayri TOK 2 ÖZET Trakya bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 992 adet

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI KURUM/İŞLETME ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİBİ (AKYE) EĞİTİM PROGRAMI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI KURUM/İŞLETME ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİBİ (AKYE) EĞİTİM PROGRAMI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI KURUM/İŞLETME ACİL KURTARMA VE YARDIM EKİBİ (AKYE) EĞİTİM PROGRAMI NO FİRMANIN ADI ADRES 1 2 3 Beks Çorap ve İç Giyim Empa Kimya San. ve

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

PINARBAŞI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN. Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836

PINARBAŞI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN. Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836 Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836 TARİHÇE: PINARBAŞI MAHALLESİ Pınarbaşı Köyünü Kırcaali ve Harmanlı yöresinden göç eden aileler kurmuştur. Burası daha önce çiftlik arazisidir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

YULAFLI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ. Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630

YULAFLI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ. Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630 Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630 TARİHÇE: 20. Yy da iskan görmüş bir mahalledir. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı kanun

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI MEHMET CEYHAN İL MÜDÜRÜ/ÇEVRE YÜKSEK MÜH.

TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI MEHMET CEYHAN İL MÜDÜRÜ/ÇEVRE YÜKSEK MÜH. TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI MEHMET CEYHAN İL MÜDÜRÜ/ÇEVRE YÜKSEK MÜH. TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI NKÜ 07.06.2012 1- TEKİRDAĞ İLİ 2- TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI 3- YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR TEKİRDAĞ DA ÇEVRE

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 M. Selçuk SADIR İSO Meclis Üyesi TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil Terbiye, Baskı,

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NİĞDE NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 NİĞDE GENEL BİLGİLER Nüfus; Niğde: 343.658 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü GENELGE

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü GENELGE T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü Sayı 41203884-010.06^2-2.8 Û.6./.Ç.5/.2016 Konu : Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında K ısıtlam a GENELGE (2 0 1 6 /0 5 ) Bilindiği

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi ENERJİ TARIMI VE ÜLKE GERÇEĞİ Canlılığın vazgeçilmezleri; enerji ve tarım: Devletin-varlığın, Bağımsızlığın,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı