T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Aralık 1986 CUMA. Bakanlar Kurulu Karan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 12 Aralık 1986 CUMA. Bakanlar Kurulu Karan"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 12 Aralık 1986 CUMA Sayı : YÜRÜTME Ü E VE V E İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 86/11182 Bakanlar Kurulu Karan 1986 Yılı ürünü ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek maksadıyla Devlet nam ve hesabına destekleme alımları yapmak üzere, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı' nın 28/10/1986 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanun'un 1 inci ve 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/11/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM Devlet Bak.-Başbakan Yrd. K. OKSAY Devlet Bakanı H. C. GÜZEL Devlet Bakanı, M. V. DINÇERLER Devlet Bakanı A. TENEKECİ Oevtet Bakanı M. O SUNGURLU Adalet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı M. T TİTİZ Devlet Bakanı Z. YAVUZTURK Milli Savunma Bakanı M. EMİROĞLU Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak A. KARAEVÜ Devlet Bakanı Y. AKBULUT İçişleri Bakarı İ. S. GİRAY Bayındırlık ve iskan H. H. DOĞAN Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı S. N. TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bak. A. BOZER Devlet Bakanı V. HAIEFOĞLU Dışişleri Bakanı M. KALEMLİ Sağ. ve Sos. Yare!. Bak. M. M. TAŞÇIOĞIU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Devlet Adına Yapılacak Tütün Destekleme Alımları Hakkında Karar ürünü ekici tütünleri satış piyasasını destekleme amacı ile, Devlet nam ve hesabına destekleme alımları yapılması uygun görülmüştür. Bu alımlar ve alınacak tütünlerle ilgili hizmetler için Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 2 Destekleme alımları, tütün üretimini meslek edinmiş ekicilerin tam mahsul halindeki tütünlerine uygulanır sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu hükümlerine göre işlenip denklenmeyen tütünler Kanuna uygun şekle sokulmadıkça satın alınmaz. 4 Mutad elleri ihtiva etmeyen tütünlerle, tüccar tarafından mahsulün tamamından ayrılmış olan veya aracılar ve toplayıcılar elinde bulunan tütünler, destekleme alımı dışında bırakılır. 5 a) Tütün alım bedelleri ile bu tütünlerin alımı, taşınması, depolanması, bakımı, işlenmesi, satışı amacıyla yapılacak her türlü masrafları ve satışa kadar gerekecek diğer bütün masrafları, b) Ayrıca, destekleme tütünlerinin depo edilmesi için, icabında bina satınalınması, idare malı arsalar üzerine prefabrik tütün depoları inşa ettirilmesi, evvelce bu amaçla kiralanmış arsaların kamulaştırılması veya satınalınması, desteklemeden alınan tütünlerin taşınması ve destekleme hizmetlerinin yürütülmesi için taşıt aracı satınalınması ve tesisatının yaptırılması, depolama kapasitelerini arttırmak için ranza, ilâve kat yaptırılması ile mevcut Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yatırımlarını tütün depolanabilecek hale getirmek için, gerekli harcamaların yaptırılması, yaprak tütün muamelatının ve büro hizmetinin yürütülmesi için bina kiralanması amacı ile satınalınacak tütünlerin toplam bedelinin 7o20'sini aşamayacak masrafları, Destekleme hesabından ödemeye Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 6 a) 1983 ürünü ve daha eski yıl ürünü olup da; gerek çok düşük vasıflı, gerek dış satış ve iç harmanlarda kullanım yeri kalmayan tütünlerin, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılacak tesbit ve teklifleri üzerine, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayıyla imhası yapılabilir. b) 1986 yılı ürünü mübayasında alınan ve iç tüketimde kullamm ve ihracat kabiliyeti olmayan tütünler, diğer nev'i fiatları gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bir fiatla satın alınabilir. Ancak, bu tür tütünlere lüzumsuz bakım, işleme vesair masraflar yapmamak bakımından, bu tütünlerin tesellümünü müteakip imhasına Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. c) Ayrıca, 1986 ürünü tütünlerin işlemeleri sırasında, gerek iç tüketim harmanlarında kullanım, gerek ihraç edilebilme kabiliyeti olmayan işleme sonucu husule gelen tütünlere de, lüzumsuz bakım, depolama vesair masraflar yapmamak için, Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğünün tesbit ve teklifleri üzerine asgari birer aylık periyodlarla; Maliye ve Gümrük Bakanlığından bir, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 3 kişi olmak üzere 4 kişiden müteşekkil bir hey'et marifetiyle, tutulacak tutanak sonucuna göre, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayıyla imha edilebilir. d) (a), (b), (c), bendlerine göre imha edilecek tütün bedellerinin ve imha masraflarının destekleme hesabından karşılanmasına Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 7 Bu Karar gereğince satın alınıp işlenen tütünler, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile piyasa icaplarına göre Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satılır. 8 Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kendi iç ihtiyacını dikkate alarak, Bakanlığa bilgi vermek suretiyle, yılı ürünü tütünler hariç idare stokundan destekleme stokuna, destekleme stokundan idare stokuna, o günkü maliyet bedeli üzerinden aktarma yapmaya yetkilidir. Bu yetki 1987 yılı sonunda sona erecektir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2

3 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Bu tarihten sonraki aktarmalar ile 1984 yılı ürünü dahil 1985 ve 1986 yılı ürünlerine ait aktarmalarda Bakanlığın izni alınacaktır sayılı Kanunun 2 nci maddesine müsteniden, bu Karar kapsamına giren 1986 ürünü tütün alım ve satış bedelinin %1'i; Bu tütünlerin alımı, depolama, bakım, işleme, sevk, satış işlerinde ve bu işlerle ilgili görülen diğer hizmetlerde fiilen çalışmış sözleşmeli personel dahil memurlara sezon içindeki çalışma süreleri nisbetinde alım dönemi ve satış dönemi sonunda destekleme hizmet ücreti olarak ödeme yapılır. 10 Bu Karar uyarınca alınıp işlenecek tütünlerin finansmanının T.C. Merkez Bankasınca açılacak reeskont kredisiyle karşılanması esastır. Reeskont kredisini kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınır. bağlı olduğu Bakan yetkilidir. T.C. Merkez Bankasından gerekli kredi sağlanıncaya kadar, bu tütünlerin alım, bakım ve işlenmesi ile bu Karar'da yetki verilen hususlardaki finansman ihtiyacı Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce karşılanır ve bu harcamalar kredi açılıncaya kadar tütün satış gelirlerinden öncelikle mahsup edilir. 11 Bu Karar'ı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. Atama Kararları Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda açık bulunan Bilim Kurulu (Özel Endüstri Kesimi) Üyeliğine, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ö.Cavit ÇITAK'- m, 278 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi gereğince seçimi uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. T. ÖZ AL Başbakan 8 Aralık 1986 M. T. TİTİZ Devlet Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANİ İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Derece kadrolu Konya Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Edirne Vali Yardımcısı H. Yılmaz Özen'in, 1. Derece kadrolu Konya Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Bakkal'ın, 1. Derece kadrolu Tokat Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Van Vali Yardımcısı Erhan Öztekin'in, 1. Derece kadrolu Edirne Vali Yardımcılığına 2. Derece kadrolu Beypazarı Kaymakamı Nihat Özgöl'ün, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 76. maddeleri gereğince naklen ve terfian, Pazarcık Kaymakamlığına Sulakyurt Eski Kaymakamı Bedrettin Sağsöz'ün, Kaman Kaymakanlığına Kepsut Eski Kaymakamı Suphi Olcay'ın, Yürütme ve idare Bolumu Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Reşadiye Kaymakamlığına Eflani Eski Kaymakamı F. Sinan Yağsan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 Sayılı Kanunla değişik 83. ve 108. maddeleri gereğince Atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL Y. AKBULUT Başbakan İçişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Metin ULUSOY' un 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Aralık 1986 A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Karar Sayısı: 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Özel Kalem Müdürü Numan Nurhan GÜNAY'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Aralık 1986 M KALEMLİ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan; 6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Ayhan Erdoğan, Cavit Öztürk, Eyüp Şenol ömeroğlu, Hacı Duran Gökkaya ve Ferhat Gül'ün, 7 nci derece kadrolu Müfettişliğt 'üfettiş Yardımcısı Kâmil Yılmaz'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 36/A-ll, 45 ve 76 ncı maddeleri gereğince tayinleri uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Aralık 1986 H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31/12/1986 tarihi itibariyle Birinci Sınıf incelemesine tabi tutulacak Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarına ait liste aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren bir ay içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. A ADLİ YARGI HAKİMLİK SINIFI Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Mustafa Tüzüner Düzce A.C.M.Üyesi Ali Faik Cihan Kastamonu Hakimi Ahmet Gürses Bilecik Hakimi Vasfı Köseoğlu Sivas A.C.M.Üyesi Necdet Selçuk Kayseri Hakimi Ertuğrul Bıyık Polatlı Hakimi Dursun Orhan Gebze Hakimi Çetin Kaya Yüksel Keskin Hakimi Vehbi Okumuş Kırklareli A.C.M.Üyesi Emin Çelikel Kütahya Hakimi Ümit Soyteki Ödemiş A.C.M.Üyesi H.Şakir Saraçoğlu Diyarbakır Hakimi Nihat Beyhan Özyurt Gemlik Hakimi Ömer Lütfi Altunbaş Bilecik Huk. Hakimi Tacettin Tok Tarsus A.C.M.Üyesi Cemil Başlar Biga Ceza Hakimi Muammer Fırtına Van Hukuk Hakimi Yurdanur Esin Saldoğan Konya Hakimi A.Fevzi Keleşoğlu Bulancak Hukuk Hakimi Abdullah Kırmızıgül Çarşamba Hakimi Şeref Kanal Afyon A.C.M.Üyesi İbrahim Karana Saray Ceza Hakimi Ahmet Atıcı Hatay Hakimi Yılmaz Şengür Uzunköprü Hakimi Alatan Çilingiroğlu İnebolu A.C.M.Başkanı Yücel Yurdakurban Giresun Hakimi Tahsin Sönmez Susurluk Hakimi Halil Bayramoğlu Nazilli A.C.M.Üyesi Mehmet Karasakaloğlu Silifke A.C.M.Başkanı Mehmet Mencet Kozan Tapulama Hakimi Nihat Mete Silivri Ceza Hakimi Faik Andırınlı Akşehir Hakimi Mehmet Cengiz Çiftçi Köyceğiz Hukuk Hakimi Eyyüp Karataş Dörtyol Hakimi İhsan Ali Sinanoğlu Adana Ceza Hakimi Selçuk Subaşı Çarşamba Hukuk Hakimi Mahmut Acar Zonguldak Ceza Hakimi Abdullah Vehbi Aksoy Adalet Müfettişi Yaşar Yücel Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa önder Nazilli Hakimi Arif Olgun Boyabat Ceza Hakimi Sabri Eyüp Yağa Akhisar A.C.M.Başkanı Abdurrahman Nazım Kaynak Yargıtay Tetkik Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Mahmut Hakkı Hasgül Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin Kaya Muğla A.CM.Başkanı Ahmet Şükrü Seçkin Kuşadası Hakimi Erhan Coşkun Ordu Hukuk Hakimi Kadir Özbek Osmaniye Tapulama Hakimi Bekir Ragıp Nejat Özkuyumcu Dörtyol Hakimi Dilaver Aygen Yargıtay Tetkik Hakimi Erol Ciritçi Niğde Hakimi İsmail Erşan Beypazarı Ceza Hakimi Tuncer Özmen Zonguldak Hukuk Hakimi Halit Akdağ Soma Hakimi Mehmet Öktem Söke Hakimi Sadettin Çukur Bilecik Hakimi Mehmet Kamuran Saraç Aydın A.CM.Üyesi Mehmet Cemil Güven İnebolu Hukuk Hakimi Halis Karagenç Gaziantep Hakimi Serhan Sığın Yenişehir Ceza Hakimi Faruk Dertli Diyarbakır Hukuk Hakimi Adil Temelli Nevşehir A.CM.Üyesi Metin Tapıcı Geyve Hakimi İbrahim Orakçıoğlu Silifke Hakimi Necati Ergan Osmaniye A.CM.Başkanı Mustafa Lütfi Üçkardeşler Kayseri Hukuk Hakimi Yücel Baran Tokat Hakimi B - SAVCİ SINIFI Sabahattin Tekin Bakırköy C.Savcı Yardımcısı Olcay Öner Çorum CSavcı Yardımcısı M.Çetin Günel Mustafakemalpaşa CSavcı Yardımcsı İsmet Işık Edirne CSavcı Yardımcısı Muammer İyidoğan Saray CSavcısı Yüksel Güleç Karataş CSavcı Yardımcısı Ramazan Dokumacı Karabük CSavcı Yardımcısı Sefahattin Edik Afyon CSavcı Yardımcısı Sait Bilmaç Kemalpaşa CSavcı Yardımcısı Ali Topaloğlu Çorum CSavcı Yardımcısı Yaşar Aydın Afyon CSavcı Yardımcısı Şükrü Yurttaş Niğde CSavcı Yardımcısı Emin Yalçın Aydın CSavcı Yardımcısı İsmail Turgut Adalet Müfettişi Ali Çağatay Ankara CSavcı Yardımcısı Ali Rıza Konuralp Kırşehir CSavcı Yardımcısı Sina Kökdemir Altındağ CSavcı Yardımcısı Haluk Nur Çetinkaya Tunceli CSavcısı Ercüment Kahyaoğulları Keskin CSavcı Yardımcısı Behiç Şahin Kayseri CSavcı Yardımcısı Kemal Karaca Bitlis CSavcısı Mustafa Emre Ünye CSavcısı İsmail Doğan Tekinşen Altındağ CSavcı Yardımcısı Nevzat Uzel Diyarbakır CSavcı Yardımcısı Ziya Hurşit Karayurt Elmadağ CSavcı Yardımcısı Nejat Tan Yargıtay CBaş Savcı Yardımcısı Nevzat Ertaş Salihli CSavcı Yardımcısı Durmuş Ali Dursun İskenderun CSavcı Yardımcısı Mehmet Çavuşoğlu Konya CSavcı Yardımcısı Hasan Gerçeker Aksaray CSavcı Yardımcısı \ eli Yaşar Mercan Diyarbakır CSavcı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 6

7 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21 ve 29 ncu maddelerinde belirtilen 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 1986 sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları ile bu sınıftan sayılanların ve İdari Yargı Hakimlerinin adlarını gösterir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adları bulunmayanlar ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. A ADLİ YARGİ HAKİMLİK SINIFI Aralık 1986 sonuna kadar 2 nci derecede terfii sürelerini bitirenler. Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Kayhan Tuğut Akçakoca Hakimi Ömer Arkaş Hatay Hakimi Fahri Keşkek Kahramanmaraş Ceza Hakimi Şerafettin İste Afyon A.C.M.Başkanı Tekin Günel Edremit Hakimi Abdurrahman Duran Keşan Hukuk Hakimi Şükrü Çetin Özalın Tosya Ceza Hakimi Kazım Şimşek Arhavi Hakimi Sabri Bayındır Kemalpaşa Hukuk Hakimi Ünal Taylan Çınar Burdur Hakimi Remzi Balta Yargıtay Tetkik Hakimi Gülten Erkam Yargıtay Tetkik Hakimi Nafiye Şenyolcu Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Gök Lüleburgaz Hakimi Ahmet Tuğcu Torbalı Hakimi Ahmet Özçiçek Kozan Ceza Hakimi Cabir Genç Köyceğiz Tapulama Hakimi Haydar Şimşek Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Aras Zile A.CM.Başkanı Abdülbaki Çoban Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi İzzet Karataş Yargıtay Tetkik Hakimi Cevdet İlhan Günay Anayasa Mahkemesi Raportörü Ramazan Kaya Malatya Hakimi Yaşar Yavuz Sivrice Hakimi Aykut Kılıç Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mehmet Bayramoğlu Kumluca Hakimi Esen Ateş Ayral Yargıtay Tetkik Hakimi Yılmaz Akten Çerkeş Hakimi Saime Toptan Yargıtay Tetkik Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 3 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Selami Çakıroğlu Ürgüp Hakimi Erdal Ali Çavuşoğlu Safranbolu Hakimi Selma Zeydan Muratlı Hakimi Tacettin Güzel Develi Hakimi Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : T

8 Sayfa : : 8 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ayser Tütüncü Yargıtay Tetkik Hakimi Aynur özçiçek Kozan Hakimi Şerife öztürk Burdur Hakimi Gülçin Filiz Timur İnebolu Hakimi Gönül Nuran İspir Diyarbakır A.CM.Üyesi Ayşe özçelik Çatalca Hukuk Hakimi Mustafa Çoksürer Dinar Hakimi Abuzer Duran Arapkir Hakimi Ataullah Eren Hayrabolu Hakimi İsmail Tiryaki Gümüşhane A.CM.Başkanı Mehmet Oktar Aykut Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Abdurrahman Yalçınkaya Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Atilla Sağıroğlu İskenderun Hakimi Mehmet İlker Tanır Bafra Hakimi Salih Öztürk Mardin A.CM.Başkanı Ali Alkan Haymana Tapulama Hakimi Ömer Şirevancı Aliağa Hakimi Muharrem Ünal İsparta Hakimi Selamet llday Altındağ Hakimi İbrahim öğüt Çivril Hukuk Hakimi Ömer Keskin İskilip Hukuk Hakimi Ferudun Çıtak Manavgat Tapulama Hakimi İrfan Karakahya Gönen Hakimi Yaşar Eren Kırşehir Hakimi Kamil Devrim Kırıkkale Hakimi Hacı Ömer Ilgın Sungurlu Hakimi Orhan Mehmet Ali Ulusan Emirdağ Ceza Hakimi Sezai Gönültaş Bayramiç Hakimi Osman Hoşlan Polatlı Hakimi Zeki Yargısal Köyceğiz Ceza Hakimi Kazım Dağdeviren Bala Hakimi Recep Arslan Diyarbakır Hakimi Mustafa Manav Emet Hakimi Necdet Aydemir Anamur Hakimi Zeki Güngör Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Celal Kocabaş Salihli Hakimi İhsan Çakmak Anamur Tapulama Hakimi llyas Tan Yalvaç Hakimi H.Şalter Uçar Erzincan Hukuk Hakimi Kemal Türkücü Alanya Hakimi Kamil Aldırmaz Acıpayam Hakimi Mustafa Ünal Mardin A.CM.Başkanı Selahattin Ulusoy Orhaneli Hakimi Ertuğrul Tokalakoğlu Silivri Hakimi Koksal Şengül Mustafakemalpaşa Ceza Hakimi M.Sabri Kumsal Tarsus Hakimi Ali Suat Ertosun Adalet Müfettişi Recep Yalçın Yargıtay Tetkik Hakimi Fevzi Şingar Dörtyol Ceza Hakimi Yürütme \ ıe İdare Bölümü Sayfa : 8

9 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ahmet Velioğlu Ulubey (Ordu) Hakimi Halim Kayapınar Bafra Hakimi Erdem Polatcan Koçarlı Hakimi Osman Keleş Yargıtay Tetkik Hakimi Ali Göçen Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Selim Sankaya Kaman Hakimi Enver Özçelik İznik Ceza Hakimi Cemil Doğru Kadirli Hukuk Hakimi Ali Özkan İskenderun Hakimi Rıdvan Altun Keskin A.CM. Başkanı Muhittin Yalçın Gazipaşa Hakimi Neslihan Sever Yargıtay Tetkik Hakimi Yakup Erkal Adıyaman Hukuk Hakimi Fethi Akçay Dursunbey Hakimi İbrahim Yolageldi Mardin Tapulama Hakimi Naci Başsorgun Bucak Hukuk Hakimi Mustafa Kılıç Simav Hakimi Cezmi Baktır Çankırı Hakimi Halil Akalp Ürgüp Hakimi Ali Gültekin Reyhanlı Hakimi Mehmet Emin Inkaya Sivrihisar Hakimi Mehmet Olcay Kurtsoy Sarıkamış Hakimi Ali Haydar Karaibrahimoğlu Sürmene Hukuk Hakimi Tülin Gencer Afyon Hukuk Hakimi Tayfun Arıkan Bingöl Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 4 ncü derecede terfii sürelerini bitirenleı Erbil İlter Kars A.CM. Üyesi Abdullah Erdem İskilip Hakimi Nazan Gürçağlayan Kilis Hakimi Mehmet Fatih Maşrabacı Karadeniz (Ereğlisi) Hakimi Kamil Yıldız Havza Hakimi Ayşe Çoban Sandıklı Hukuk Hakimi Ayşe İnci Kızıltuğ Havran Hakimi Rana Oğuz Yargıtay Tetkik Hakimi Fatma Berrak Ünver Yargıtay Tetkik Hakimi Recep Kömürcü Kargı Sulh Hakimi Ali Öztürk Kale Hakimi Canan Karcı Bucak Hakimi Nihal Yertutanol Zile A.C.M. Üyesi Abdurrahim Karabağ Sivrice Hakimi Güner Ülgen Yargıtay Tetkik Hakimi İlhan Kadıoğlu Akçakoca Hakimi Hüseyin Sağlanmak Yalvaç Hakimi Nesime İste Afyon Hakimi Hamit Dündar Dağanhisar Hakimi Aykm özer Pazar Hakimi Cuma Doğan Kaman Ceza Hakimi Erol Çakır İvrindi Hakimi Yürütme ve İdare Bölürr

10 Sayla : 10 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Buket Sicimgiller Mut Ceza Hakimi Müberra Gürdal Dinar Hakimi Saniye Tarhan Yargıtay Tetkik Hakimi Nuran Ateş Malatya Hakimi Mehlika Aytaç Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mahide Basmacı Batman Hakimi Şemsettin Çuhacı Karahallı Hakimi Mehmet Keleş Kars Hakimi Uf kay Demirci Kırşehir Hakimi Turgut Yıldırım Midyat A.CM. Başkanı Savaş Aydar Malkara Hakimi Sibel Müftüoğlu Kandıra Hakimi Zeki Turhal Şarkikaraağaç Hakimi Zeynep Derıizoğlu Bigadiç Hakimi Hilmi Aslan Seyitgazi Hukuk Hakimi Naşit Gürel Eceabat Tapulama Hakimi Muhittin Avcı Atabey Hakimi Mehmet Hanefi Bozkurt Yomra Hakimi Mehmet Ertuğrul Şehitoğlu Tavşanlı A.CM. Üyesi A. Nevzat Aygün Tavşanlı A.CM. Başkanı Ahmet Günay Çamlıdere Hakimi Mustafa Ero,in Sakarya Sincanlı Ceza Hakimi Celal Altınkaynak Türkeli Hakimi ismail Ağar Yargıtay Tetkik Hakimi Nevzat Akay Gürün A.C.M. Başkanı Necdet Gürbüztürk Gülşehir Hukuk Hakimi Adem Basmacı Batman Hakimi Adnan Bektaş Dursunbey Hakimi Abdullah Erdem Tefenni Hakimi Ahmet Zeki Durmuş Kurşunlu Hakimi Osman Oğuz Korkuteli Hakimi Osman Duran Gemerek Hakimi Veli Çetin Çaycuma Hakimi Fatma Tosunlar Amasya Hakimi Aziz Aktaşoğlu Besni Hakimi Şener Diribaş Mahmudiye Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 5 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ertuğrul Karagülle Dinar Hakimi Kemalettin Satılmış Gümüşhacıköy Hakimi Hakkı Tayfun Ereğli Seydişehir Hakimi Mahmut Celal Günaydın Yusufeli Hakimi Osman Yıldırım Gülnar Hakimi Saffettin Yalçın Zara Hakimi Feyzi Altınok Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Mümtaz Gürkök Horasan Hakimi ri. İbrahim Yaman Çayıralan Ceza Hakimi Feramuz Antepli Kızıltepe Hakimi Cahit Yağcı Tefenni Hukuk Hakimi Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 10

11 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil RESMÎ GAZETE Sayla : 11 No Adı ve Soyadı Memuriyeti Memuı Necla Akkuş Kale Hakimi Osman Olcay Kurtalan Hakimi Ümit Kaptan Keban Hakimi Kazım Ayvaz Aşkale Hakimi Ali Hazım Günel Eynesil Hakimi Faruk Kılıç Zara Hakimi Aişe Saadet Arıkan Yargıtay Tetkik Hakimi Dursun Öztürkçü Gölköy Hakimi Ahmet Özgen Yavuzeli Hakimi Kadir Ünal Manyas Hakimi Mehmet Demirel Reyhanlı Hakimi Abdülkadir Eren Gülnar Hakimi Hazel Zengingül Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Topuz Arapkir Hakimi Zennure Kanbir Oğuzeli Hakimi Mehmet Güzey Karahallı Hakimi Hanifi Özden Doğanşehir Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 6 ncı derecede terfii sürelerini bitiı Yakup Aytaç Durağan Hakimi Mehmet Kılıç Mucur Hakimi Türkan Erturan Vize Hakimi Adalet İşık Kilis Hakimi Şahin İlday Artvin A.CM. Üyesi Reşat Bilir Göksün Hakimi Alper Seren Eskipazar Hakimi Ayhan Erdoğan Gümüşhacıköy Hakimi Yusuf Esenlikci Ağın Hakimi Ali Metin Marmara Ergani Hakimi Raziye Nurten Dilsizoğlu Düzce Hakimi Salih Günay Çermik Hakimi Maksut Mete Vize Hakimi M. Ali Önen Baskil Hakimi Gülizar Eren Kırşehir Hakimi Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay Tetkik Hakimi Göktan Taşkın Yıldızeli Hakimi Zahide Emel Bozay Alaca Hukuk Hakimi Mehmet Kalkancı Avanos Hakimi Osman Erden Sarız Hakimi Mehmet Turan Alaca Hakimi Nazif Görgülü Yığılca Hakimi Dural Bilir Şarkışla Hukuk Hakimi Arif Mutlu Yayladağ Hakimi Hüseyin Toka Gökçeada Hakimi Mustafa Nargül Palu Hakimi Fuat Yemişken Türkoğlu Hakimi Tahsin Özek Genç Hakimi Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Aralık 1986 sonuna kadar 7 nci derecede terfii sürelerini bitirenler. Sicil No Adi ve Soyadı Memuriyeti Mehmet Seda Döğüş Çardak Hakimi Nurettin Akdağlı Ovacık (Çankırı) Hakimi Muammer Akçay Ömerli Hakimi Atilla Artar Tutak Hakimi Faruk Gök Suşehri Hakimi Abdullatif Tüzün Bismil Hakimi Ertan Ekşi Erfelek Hakimi Hacı Osman Genç Sason Hakimi İbrahim Öcalan Cizre Hakimi 24628' * Kazım Hızır Şakrak Gölköy Hakimi Hasan Basri Güleş Solhan Hakimi llyas Gülel Muş Hakimi Ali Yılmaz İdil Hakimi Naciye Füsun Yılmaz Altıntaş Hakimi Nejat Özbek Azdavay Hakimi İdris Bilgin Gürpınar Hakimi Memduh Memişoğlu Karlıova Hakimi Salim Karaca Muş Hakimi Fahrettin Fidan Pazaryeri Hakimi Nur Soykut Ermenek Hakimi Huriye Gülen Sarayönü Hakimi Fahrettin Ayar Ceylanpınar Hakimi Gülay Dündar Şabanözü Hakimi Fatma Artemiz Kongur Bozova Hakimi Beyhan Tokuşcu Sulakyurt Hakimi Berrin Lale Şenoymak Meriç Hakimi Vecdi Kutluay Yıldızeli Hakimi Sabahattin Aras Kağızman Hakimi Zehra Ayfer Mutlu Delice Hakimi Osman Bülbül Yeşilhisar Hakimi Meral Özkan Çüngüş Hakimi Fatih Yılmaz Şirvan Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 8 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ferhan Güven Haymana Hakimi Gülderen Çakır Mengen Hakimi M. Ali Uğur Bafra Hakimi Semahat Tosun Adana Hakimi Nalan Hayrabolulu Bursa Hakimi Esin Yeşildağ Eskişehir Hakimi İlyas Çügen Karabük Hakimi Hilal Berikan Kahramanmaraş Hakimi Sabahat Bayrak Bursa Hakimi Zehra Tülay Kantarcı Beşiri Hakimi Ayşe Al bayrak Siirt Hakimi Seval Unutmaz Kayseri Hakimi Gülçihan Türe Yozgat Hakimi Rabia Biltekin Muş Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 12

13 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Hürriyet Güneş Niğde Hakimi Günay Serap Yüksel Keskin Hakimi Nursel Armağan Bitlis Hakimi İsmet Türker Erzincan Hakimi Sevgi İdiz Salihli Hakimi Kemal Can Varto Hakimi Ali Sadık Taştepe Kırklareli Hakimi İbrahim Korkmaz Erzincan Hakimi Mesut Balcı Manisa Hakimi Mustafa İpekleşen Erzurum Hakimi Hüseyin Taşkın Zonguldak Hakimi Yusuf Şahin Hamur Hakimi Hüseyin Cahit Erbakan Çorum Hakimi Durmuş Ali Erbjl Kastamonu Hakimi Mehmet İrfan Tacer Tekirdağ Hakimi Halil Sağır Adapazarı Hakimi Ergün Gürbüz Narman Hakimi olup, Başbakanlık emrinde yetkili Ahmet Yücel Ulutürk Adana Hakimi Oktay Öner Alanya Hakimi Ruhi Ekinci Edirne Hakimi Süleyman Meriç Geçim Aydın Hakimi Nuri Yücel Karabük Hakimi Kamil Uzman Balıkesir Hakimi Recai Aytaç Akbay Felahiye Hakimi Mehmet Bahattin Parmaksız Siverek Hakimi Rüstem Girgin Gaziantep Hakimi Murtaza Dolu Ilıç Hakimi Seyit Çavdar Konya Hakimi Ahmet Berke Keskin Hakimi Selahhattin Şekercan Ortaköy (Niğde) Hakimi Yusuf Kaya Kor Mazgirt Hakimi Aziz Taşdelen Muğla Hakimi Namık Kemal Özkul Hazro Hakimi Cuma Ateş Bulanık Hakimi Muammer Hapil Kozan Hakimi Mustafa Köse Ereğli (Konya) Hakimi Ahmet Yıldırım Çankırı Hakimi Abbas Çağlayan Reşadiye Hakimi Memiş Selçuk Güney Tokat Hakimi Ekrem Gedik Burdur Hakimi Ömer Korkmaz İspir Hakimi Şükrü Bozer Sivas Hakimi Zekeriya Ceylan Balıkesir Hakimi Mustafa Akın Zonguldak Hakimi Engin Ünver Kelkit Hakimi Mehmet Keskin Çayırlı Hakimi Yunus Akdüzen Fındıklı Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 13

14 S,ıyr\ı : 14 RtSMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : SAVCI SINIFI Aralık 1986 sonuna kadar 2 nci derecede terfii sürelerini bitirenler. Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Naci Yücedağ Çerkezköy C. Savcı Yardımcısı Reşat Gürsoy Sinop C. Savcı Yardımcısı Yılmaz Narmanlı Muş C. Savcısı Tuğdur Yazgan İnegöl C. Savcı Yardımcısı Ahmet Mutlu Kalecik C. Savcı Yardımcısı Cahit Haspolatlı Turgutlu C. Savcı Yardımcısı Cengiz Ertutkun Silivri C. Savcı Yardımcısı İsmet Çalapkulu Hatay C. Savcı Yardımcısı Cabbar Veziroğlu Burdur C. Savcı Yardımcısı Ahmet Lutfi Kibritçioğlu Kozan C. Savcı Yardımcısı Ahmet Eralp Amasya C. Savcı Yardımcısı Kemal Canbaz Çanakkale C. Savcı Yardımcısı İsmet Atilla Hekimoğlu Burdur C. Savcı Yardımcısı Armağan Evren Ankara C. Savcı Yardımcısı Yalçın Gençsoy Sarayköy C. Savcı Yardımcısı Ahdıman Büyükbayram Van C. Savcı Yardımcısı Mustafa Yiğitkurt Osmaniye C. Savcı Yardımcısı Nufi Yılmaz Ankara C. Savcı Yardımcısı Ramazan İnan Kaş C. Savcısı Naci Ayaz Seydişehir C. Savcısı Nurettin Aydın Rize C. Savcı Yardımcısı Mustafa Erdoğdu Yalvaç C. Savcısı İsmet Bölükbaşı Bingöl C. Savcısı İsmet Tarhan Bartın C. Savcı Yardımcısı Halit Ulaş Kızılcahaman C. Savcısı Adnan Turan Ödemiş C. Savcı Yardımcısı Yüksel Özbek Aliağa C. Savcısı Atıf Perçin Tekirdağ C. Savcı Yardımcısı Ali Gürbüz Kastamonu C. Savcı Yardımcısı İlhan Aygün Milas C. Savcı Yardımcısı Mehmet Vakıf Çerkezkayabekir Edirne C. Savcı Yardımcısı Nadir Namlı Karaburun C. Savcısı Yaşar Atay Pazar C. Savcısı Aydın Şahin Bulancak C. Savcı Yardımcısı Ömer Faruk Küçükince Lüleburgaz C. Savcı Yardımcısı Suat Aydın Simav C. Savcı Yardımcısı Şıh Ali Boybeyi Gürün C. Savcı Yardımcısı Garip Özcan Gelibolu C. Savcı Yardımcısı Ercivan Tümay Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 3 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Hasan Erbil Köyceğiz C. Savcısı Ali Kemal Doğan İnebolu C. Savcı Yardımcısı Ahmet Ceylani Tuğrul Gaziantep C. Savcı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 14

15 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Hüseyin Ruhi Us Gemlik C. Savcısı Mehmet Emin Arık Kırkağaç C. Savcı Yardımcısı Mehmet Öztürk Adalet Müfettişi Naim Öztürk Görele C. Savcı Yardımcısı Hasan Hüseyin Günay Karasu C. Savcı Yardımcısı Ertan Erbay İğdır C. Savcısı Enver Erbakan Nallıhan C. Savcı Yardımcısı Mehmet Sayın Hayrabolu C. Savcı Yardımcısı Ali Selim Adalet Müfettişi Naci Gürbüz Erdek C. Savcısı Yusuf Ulu Kırıkkale C. Savcı Yardımcısı Arif Ökemen Kaman C. Savcı Yardımcısı İsa Fırat Küpeli Dörtyol C. Savcısı Şener Arsai Sivas C. Savcı Yardımcısı Selahattin Özkök Siverek C. Savcısı Selim Ulaş Çanakkale C. Savcı Yardımcısı Mustafa Gülsoy Sındırgı C. Savcı Yardımcısı Nusret Çiçek Bolu C. Savcı Yardımcısı Teoman Çakar Afyon C. Savcı Yardımcısı Turgut Koyuncu Kars C. Savcı Yardımcısı Metin Uzun Bartın C. Savcı Yardımcısı Mehmet Demir Malkara C. Savcı Yardımcısı Orhan Koçak Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı Ali Demir Hayrabolu C. Savcı Yardımcısı Ali Muhlis Karakaş Develi C. Savcısı Ahmet Tayfun Balyemez Hakkari C. Savcısı İbrahim Emirdağı Akçaabat C. Savcısı Emin Ateşağaoğlu Erciş C. Savcısı Erol Canözkan Nazilli C. Savcı Yardımcısı Ahmet Akyalçın Çeşme C. Savcısı Emin Karaca Erdemli C. Savcısı Önel Aydoğmuş Uluborlu C. Savcı Yardımcısı Ahmet Can Kula C. Savcısı Nazmi Aktosun Kayseri C. Savcı Yardımcısı Kudret Yalçın Bal Orhangazi C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Yücel Öçkoymaz Cihanbeyli C. Savcı Yardımcısı Sadettin Civan İzıik C. Savcı Yardımcısı Cengiz Çalışkan Çine C. Savcı Yardımcısı Alaattin Şen İnebolu C. Savcı Yardımcısı Nushet Saraçoğlu Bilecik C. Savcı Yardımcısı Esen Ay Mudurnu C. Savcı Yardımcısı Rıza Cingi Boğazlıyan C. Savcı Yardımcısı Mustafa Ayaz Manyas C. Savcısı Ozçelikkan Yıldırım Nevşehir C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 4 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Galip Topçuoğlu Adıyaman C. Savcı Yardımcısı Ali Nihat Çoban Demirci C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Fikri Yılmaz Boğazlıyan C. Savcı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ayhan Gödekmerdan Karahallı C. Savcı Yardımcısı Hasan Hüseyin Akdoğan Tavas C. Savcısı 1913 Veysel Dinçarslan Sürt C. Savcı Yardımcısı 1920 Ömer Koçaslan Tunceli C. Savcı Yardımcısı İbrahim Gürses Turhal C. Savcısı Mahmut Gül Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı Cumhur Söğüt Daday C. Savcı Yardımcısı Güngör Saka Seydişehir C. Savcı Yardımcısı Osman Kıncır Espiye C. Savası Özkan Sönmez Mucur C. Savcısı Nevzat Doğan Bayburt C. Savcı Yardımcısı Muharrem Coşkun Adalet Müfettişi Ümit Ertem Çine C. Savcı Yardımcısı Refik Parlak Bucak C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Nazmi Okumuş Suluova C. Savcı Yardımcısı Mesut Tekin Muş C. Savcı Yardımcısı Mehmet Ertuğrul Gaziantep C. Savcı Yardımcısı Hüseyin özbakır Germencik C. Savcı Yardımcısı Cengiz Çakıroğlu Balya C. Savcı Yardımcısı Ekrem Çetin Haktanır Tosya C. Savcı Yardımcısı Hüsnü Gür Orhaneli C. Savcısı Ahmet Beşinci Artvin C. Savcı Yardımcısı Mehmet Tefik Yavuzer Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Hamza Keleş Kurtalan C. Savcı Yardımcısı Mustafa Erdoğan Nizip C. Savcı Yardımcısı Şükrü Sekip Küçüktepe Ayvacık C. Savcı Yardımcısı Mustafa Ünlüsayın Dinar C. Savcı Yardımcısı Hayri özdal Kadirli C. Savcı Yardımcısı Habip Mete Vural Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Tahsin Karaca Hilvan C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 5 nci derecede terfii sürelerini bitirenler İsmail Başar Eflani C. Savcı Yardımcısı Ahmet Dinç Çamlıdere C. Savcı Yardımcısı Rasim Işıkaltın Besni C. Savcı Yardımcısı Emrullah Songüç Derinkuyu C. Savcı Yardımcısı Turan Çolak kadı Şarkikaraağaç C. Savcı Yardımcısı Mehmet Yılmaz Karaayak Kale C. Savcı Yardımcısı Sabahattin Açıkgöz Orta C. Savcı Yardımcısı Mansur Topçu Kaman C. Savcı Yardımcısı Tahsin Eroğlu Gündoğmuş C. Savcı Yardımcısı Musa Türkay Borçka C. Savcı Yardımcısı Mehmet Zeki Şaylık Göynük C. Savcı Yardımcısı Ahmet Ömer Kibar Erfelek C. Savcı Yardımcısı Muhsin özdeş Akçadağ C. Savcı Yardımcısı Tufan Vural Senirkent C. Savcı Yardımcısı Ömer Çölyen Yunak C. Savcı Yardımcısı Osman Nuri Yegenoğlu Yahyalı C. Savcı Yardımcısı Abidin Akgemici Düziçi C. Savcı Yardımcısı Yürütme ve İdare BÇlümu Sayla 16

17 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti İbrahim Konuk Yavuzeli C. Savcı Yardımcısı Ziya Mete Özalpman Sarıoğlan C. Savcı Yardımcısı Mustafa Bir Gölköy C. Savcı Yardımcısı Ali Yılmaz Alaçam C. Sava Yardımcısı Mehmet Emin Can Batman C. Sava Yardımcısı Recep Kibar Perşembe C. Savcı Yardımcısı Fahri Kasırga Çaykara C. Sava Yardımcısı Hakkı Manav Buldan C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 6 ncı derecede terfii sürelerini bitirenler Eyyüp Muammer Meral Keçiborlu C. Savcı Yardımcısı Naile Taş Koçarlı C. Savcı Yardımcısı Musa Sıvacıoğlu Orta C. Savcı Yardımcısı Ramazan Ufuk Büyük Acıpayam C. Savcı Yardımcısı Ali İhsan Boran Hınıs C. Savcı Yardımcısı Hasan Koç Bozcaada C. Savcı Yardımcısı Halil Candemir Devrek C. Savcı Yardımcısı Tank Kuştarcı Doğubeyazıt C. Savcı Yardımcısı Hasan Hilmi Kafkas Alaca C. Savcı Yardımcısı Sevim Yükseloğlu Çerkezköy C. Savcı Yardımcısı Nurtekin Sarısaltıkoğlu Bozkır C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 7 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Mustafa Şevki Çelik Ovacık (Çankırı) C. Savcı Yardımcısı Engin Uçak Hani C. Savcı Yardımcısı Mümin Kemal Adalı Çelikhan C. Savcı Yardımcısı Cemalettin Öztürk Kulp C. Savcı Yardımcısı Cevdet Met Varto C. Savcı Yardımcısı Necdet Kadıoğlu Tomarza C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Ttirker Pasinler C. Savcı Yardımcısı Muharrem Altunoğlu Hafik C. Savcı Yardımcısı Mehmet Çömük Andırın C. Savcı Yardımcısı Adem Çakır Yıldızeli C. Savcı Yardımcısı Musa Selman Uysal Pülümür C. Savcı Yardımcısı Mustafa Öztürk Baykan C. Savcı Yardımcısı Haluk Mahmutoğulları Sivrice C. Savcı Yardımcısı Mehmet Müsebbih Ergin Kemaliye C. Sava Yardımcısı Abdullah Şan Lice C. Savcı Yardımcısı Ercan Cengiz Siverek C. Savcı Yardımcısı Ali Aydemir Kumru C. Savcı Yardımcısı Ziya Yürümez Ceyhan C. Savcı Yardımcısı Niyazi Güney Ortaköy (Niğde) C. Savcı Yardımcısı Ahmet İlkileri Erciş C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 8 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ferit Güneş Kayseri C. Savcı Yardımcısı Halil Dalman Kahramanmaraş C. Savcı Yardımcısı Mustafa Nuri Sılaydın Elazığ C. Savcı Yardımcısı İbrahim özyurt Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Burhan Caner Hacıoğlu Zonguldak C. Savcı Yardımcısı Kemal Esenkaya Tokat C. Savcı Yardımcısı Ahmet Aktı Elbistan C. Savcı Yardımcısı Orhan Demir Arguvan C. Sava Yardımcısı Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 17'

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 12 Aralık Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ziya Delen Eskişehir C. Savcı Yardımcısı Ahmet Bükülmez Gürpınar C. Savcı Yardımcısı İsmail Karademir Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Yıldız Çukurca C. Savcı Yardımcısı Hamdi Sarmaşık Kütahya C. Savcı Yardımcısı Orhan Erbay Bursa C. Savcı Yardımcısı Kenan İpek Antalya C. Savcı Yardımcısı Mustafa Bulut Nazimiye C. Savcı Yardımcısı Sedat Seyhan Karlıova C. Savcı Yardımcısı B - İDARİ YARGI HAKİM SINIFI Aralık 1986 sonuna kadar 2 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ali Öztürk Danıştay Tetkik Hakimi Seyit Mehmet Dinçer Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı Hayrettin Kaya Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi Münevver Demir Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Ayşe Hayat Aysal İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Yurdanur Teoman İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Ahmet Ali Tuncel Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi Bilal Saraç Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi Ahmet Alaybeyoğlu Danıştay Tetkik Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 3 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Seval Cura İstanbul İdare Mehkemesi Üyesi İsmail Kavas Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi Ömer Ersoy Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet öncü Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Nurettin Kayalı Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi Nadide Alphan İçel Vergi Mahkemesi Üyesi Aralık 1986 sonuna kadar 4 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Saliha Ulusan Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Celal Merter İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sedat Larlar Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi Yılmaz Salamcı Van Vergi Mahkemesi Üyesi Recep Aydın istanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Mustafa Polat Bolu Vergi Mahkemesi Üyesi Aralık 1986 sonuna kadar 5 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Sıddık Yıldız Adana idare Mahkemesi Üyesi Orhan Cem Erbük Danıştay Tetkik Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar i S nci derecede terfii sürelerini bitirenler Mehmet Akkaya Van İdare Mahkemesi Üyesi Erol Urhan Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Altan Şahin Konya İdare Mahkemesi Üyesi Semra Şentürk Adana Vergi Mahkemesi Üyesi Sevgi Kınacı Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Seval Kırklar Malatya İdare Mahkemesi Üyesi Emine Öz Sivas İdare Mahkemesi Üyesi İsmet Türkel Konya İdare Mahkemesi Üyesi Yürütme ve İdare Etolümü Sayfa 18

19 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Asım Özcan Manisa İdare Mahkemesi Üyesi Ülkü Özcan Manisa İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Kemal Kandemir. Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Nakiddin Buğday Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Celal Akın Van İdare Mahkemesi Üyesi Yönetmelikler Karar Sayısı : 86/11225 Ekli, "M-ayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 19 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 17/10/1986 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 91 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T OZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY Devlet Sakanı H C GÜZEL Devlet Bakanı M V DINÇERLER Devlet Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı M. T TİTİZ Devlet Bakanı A KARAEVLI Devlet Bakanı A BOZER Devlet Bakanı M O SUNGURLU Adalet Bakanı S N TÜREL Millî Savunma Bakanı V Y AKBULUT İçişleri Bakanı H C GÜZEL Dışişleri Bakanı V A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gumruk Bakanı M EMIROĞLU Milli Eğt Genç ve Spor Bak 1 S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak M KALEMLİ Sağ ve Sos Yard Bak V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlen Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A BOZER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V A M YILMAZ Kultur ve Turizm Bakanı Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 19 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik Madde 1 Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak, 2886 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre kamu kuruluşlarından alınan malların tamamının veya bir kısmının zaruri sebeplerle laboratuvar muayenelerinin yapılmıyacağı veya yapılmasının gereksiz ve hazine zararına sebep olacağı alımı yapan birimce teklif ve birinci derece ita amirince uygun görüldüğü takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre laboratuvar muayenesi yapılmaz. Bunun yerine geçecek işlem veya belgelerin ne olduğu şartname veya protokollerde belirtilir." Madde 2 Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : Milli Parklar Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununa eklenen EK 5 inci maddesine göre hazırlanmış olup; Milli Parkların, Tabiat Parklarının, Tabiat Anıtlarının, Tabiatı Koruma Sahalarının ve Orman İçi Dinlenme Yerlerinin ayrılması, planlanması, geliştirilmesi, korunması, yönetilmesi ve tanıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. Kısaltmalar Madde 3 Bu Yönetmelikte yer alan; a) Kanun : 2873 sayılı Milli Parklar Kanununu, b) Bakanlık : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, c) Genel Müdürlük : Orman Genel Müdürlüğünü, d) Daire Başkanlığı : Milli Parklar Dairesi Başkanlığını, e) Müdürlük : Milli Parklar Müdürlüğünü, 0 Fon : Milli Parklar Fonu'nu, İfade eder. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte yer alan; a) Milli Parklar, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı; Kanunun 2 nci maddesinde tarif edilen tabiat parçalarını, b) Ekosistem; belli bir yaşama muhiti içindeki canlı organizmalar ile cansız çevrenin meydana getirdiği karakteristik, bir ekolojik sistemi, c) Tabii Kaynak; biyolojik tabii değerler; flora, fauna, habitatlar, ekosistemler, tabiat tarihinin ve tabii mirasın müstesna özellikleri ve bunlara dair ilmi değerler ile fiziki tabii değerler; coğrafi konum, jeolojik ve jeomorfolojik teşekküller, hidrolojik ve limnolojik özellikler, klimatik özellikler ve bunlara dair ilmi değerleri, d) Estetik Kaynak; insanın psikolojik yapısına ve bedii zevklerine hitap eden üstün, bakir ve tabii manzara özelliklerini, e) Kültürel Kaynak; tarihi, arkeolojik, mitolojik, antropolojik, etnografik, sosyolojik olayları belgeleyen ve bu olayların izlerini taşıyan sitler ve yöreler ile tarihteki büyük olayların ve kişilerin izlerini ve hatıralarını taşıyan, mimarlık ve güzel sanatların örneklerini Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir. MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: R.G. Tarihi: 12/12/1986 R.G. Sayısı: 19309 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Tercih Yabancı Okul Adı Kodu İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Dili Öğretim Süresi ADANA / CEYHAN / 26664 Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 24697 Kozan Fen ADANA /

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM.

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM. Görev Yeri Unvanı Sicil Adı Soyadı ADIYAMAN 2 Adıyaman 1 Adıyaman Bşk. 41095 AHMET ŞEKER Adıyaman 2 Adıyaman Hâkim 165940 FATİH SEVİNÇ BESNİ 4 Mülhakat Adıyaman 1 Besni Hâkim 122267 İBRAHİM SEMİZ Adıyaman

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Bitiş Yılı CEZA İNFAZ KURUMLARI TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 1982K010400 2008'den Sonraya Kalanlar 34.200

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 2 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28988 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/316 1 Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 5 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 ATAMA KARARLARI lıktan: Karar Sayısı : 2015/367 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 30/09/2013 TARİHİNDE YAZILISI, 04/11/2013-06/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ, 03-06/02/2014 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLÜSÜ YAPILAN LÜĞÜ, VE LÜĞÜ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÜNİVERSİTE ADI İLİ TÜRÜ MESLEK YO ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÖĞRENİM TÜRÜ OGR. SÜR. PUAN TÜRÜ Özel koşul ve Açıkla. GENEL YERLEŞ KONTE EN NJAN 2013 MİN.PUAN HANGİ PUAN İLE ALIM YAPILMIŞ Karabük

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU YER SEÇİMİ KAMULAŞTIRMA PLANLAMA ALTYAPI İNŞAAT İŞLETME OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU OSB AŞAMASI (ADET) OSB ALANI (HEKTAR) OSB AŞAMASI (ADET) ORAN (%) 6 22 19 34 206 287,00 1.588,00 2.942,58 2.759,00 5.336,68

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı