T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Aralık 1986 CUMA. Bakanlar Kurulu Karan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 12 Aralık 1986 CUMA. Bakanlar Kurulu Karan"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 12 Aralık 1986 CUMA Sayı : YÜRÜTME Ü E VE V E İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 86/11182 Bakanlar Kurulu Karan 1986 Yılı ürünü ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek maksadıyla Devlet nam ve hesabına destekleme alımları yapmak üzere, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı' nın 28/10/1986 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanun'un 1 inci ve 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/11/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM Devlet Bak.-Başbakan Yrd. K. OKSAY Devlet Bakanı H. C. GÜZEL Devlet Bakanı, M. V. DINÇERLER Devlet Bakanı A. TENEKECİ Oevtet Bakanı M. O SUNGURLU Adalet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı M. T TİTİZ Devlet Bakanı Z. YAVUZTURK Milli Savunma Bakanı M. EMİROĞLU Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak A. KARAEVÜ Devlet Bakanı Y. AKBULUT İçişleri Bakarı İ. S. GİRAY Bayındırlık ve iskan H. H. DOĞAN Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı S. N. TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bak. A. BOZER Devlet Bakanı V. HAIEFOĞLU Dışişleri Bakanı M. KALEMLİ Sağ. ve Sos. Yare!. Bak. M. M. TAŞÇIOĞIU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Devlet Adına Yapılacak Tütün Destekleme Alımları Hakkında Karar ürünü ekici tütünleri satış piyasasını destekleme amacı ile, Devlet nam ve hesabına destekleme alımları yapılması uygun görülmüştür. Bu alımlar ve alınacak tütünlerle ilgili hizmetler için Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 2 Destekleme alımları, tütün üretimini meslek edinmiş ekicilerin tam mahsul halindeki tütünlerine uygulanır sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu hükümlerine göre işlenip denklenmeyen tütünler Kanuna uygun şekle sokulmadıkça satın alınmaz. 4 Mutad elleri ihtiva etmeyen tütünlerle, tüccar tarafından mahsulün tamamından ayrılmış olan veya aracılar ve toplayıcılar elinde bulunan tütünler, destekleme alımı dışında bırakılır. 5 a) Tütün alım bedelleri ile bu tütünlerin alımı, taşınması, depolanması, bakımı, işlenmesi, satışı amacıyla yapılacak her türlü masrafları ve satışa kadar gerekecek diğer bütün masrafları, b) Ayrıca, destekleme tütünlerinin depo edilmesi için, icabında bina satınalınması, idare malı arsalar üzerine prefabrik tütün depoları inşa ettirilmesi, evvelce bu amaçla kiralanmış arsaların kamulaştırılması veya satınalınması, desteklemeden alınan tütünlerin taşınması ve destekleme hizmetlerinin yürütülmesi için taşıt aracı satınalınması ve tesisatının yaptırılması, depolama kapasitelerini arttırmak için ranza, ilâve kat yaptırılması ile mevcut Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yatırımlarını tütün depolanabilecek hale getirmek için, gerekli harcamaların yaptırılması, yaprak tütün muamelatının ve büro hizmetinin yürütülmesi için bina kiralanması amacı ile satınalınacak tütünlerin toplam bedelinin 7o20'sini aşamayacak masrafları, Destekleme hesabından ödemeye Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 6 a) 1983 ürünü ve daha eski yıl ürünü olup da; gerek çok düşük vasıflı, gerek dış satış ve iç harmanlarda kullanım yeri kalmayan tütünlerin, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılacak tesbit ve teklifleri üzerine, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayıyla imhası yapılabilir. b) 1986 yılı ürünü mübayasında alınan ve iç tüketimde kullamm ve ihracat kabiliyeti olmayan tütünler, diğer nev'i fiatları gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bir fiatla satın alınabilir. Ancak, bu tür tütünlere lüzumsuz bakım, işleme vesair masraflar yapmamak bakımından, bu tütünlerin tesellümünü müteakip imhasına Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. c) Ayrıca, 1986 ürünü tütünlerin işlemeleri sırasında, gerek iç tüketim harmanlarında kullanım, gerek ihraç edilebilme kabiliyeti olmayan işleme sonucu husule gelen tütünlere de, lüzumsuz bakım, depolama vesair masraflar yapmamak için, Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğünün tesbit ve teklifleri üzerine asgari birer aylık periyodlarla; Maliye ve Gümrük Bakanlığından bir, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 3 kişi olmak üzere 4 kişiden müteşekkil bir hey'et marifetiyle, tutulacak tutanak sonucuna göre, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayıyla imha edilebilir. d) (a), (b), (c), bendlerine göre imha edilecek tütün bedellerinin ve imha masraflarının destekleme hesabından karşılanmasına Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 7 Bu Karar gereğince satın alınıp işlenen tütünler, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile piyasa icaplarına göre Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satılır. 8 Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kendi iç ihtiyacını dikkate alarak, Bakanlığa bilgi vermek suretiyle, yılı ürünü tütünler hariç idare stokundan destekleme stokuna, destekleme stokundan idare stokuna, o günkü maliyet bedeli üzerinden aktarma yapmaya yetkilidir. Bu yetki 1987 yılı sonunda sona erecektir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2

3 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Bu tarihten sonraki aktarmalar ile 1984 yılı ürünü dahil 1985 ve 1986 yılı ürünlerine ait aktarmalarda Bakanlığın izni alınacaktır sayılı Kanunun 2 nci maddesine müsteniden, bu Karar kapsamına giren 1986 ürünü tütün alım ve satış bedelinin %1'i; Bu tütünlerin alımı, depolama, bakım, işleme, sevk, satış işlerinde ve bu işlerle ilgili görülen diğer hizmetlerde fiilen çalışmış sözleşmeli personel dahil memurlara sezon içindeki çalışma süreleri nisbetinde alım dönemi ve satış dönemi sonunda destekleme hizmet ücreti olarak ödeme yapılır. 10 Bu Karar uyarınca alınıp işlenecek tütünlerin finansmanının T.C. Merkez Bankasınca açılacak reeskont kredisiyle karşılanması esastır. Reeskont kredisini kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınır. bağlı olduğu Bakan yetkilidir. T.C. Merkez Bankasından gerekli kredi sağlanıncaya kadar, bu tütünlerin alım, bakım ve işlenmesi ile bu Karar'da yetki verilen hususlardaki finansman ihtiyacı Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce karşılanır ve bu harcamalar kredi açılıncaya kadar tütün satış gelirlerinden öncelikle mahsup edilir. 11 Bu Karar'ı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. Atama Kararları Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda açık bulunan Bilim Kurulu (Özel Endüstri Kesimi) Üyeliğine, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ö.Cavit ÇITAK'- m, 278 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi gereğince seçimi uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. T. ÖZ AL Başbakan 8 Aralık 1986 M. T. TİTİZ Devlet Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANİ İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Derece kadrolu Konya Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Edirne Vali Yardımcısı H. Yılmaz Özen'in, 1. Derece kadrolu Konya Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Bakkal'ın, 1. Derece kadrolu Tokat Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Van Vali Yardımcısı Erhan Öztekin'in, 1. Derece kadrolu Edirne Vali Yardımcılığına 2. Derece kadrolu Beypazarı Kaymakamı Nihat Özgöl'ün, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 76. maddeleri gereğince naklen ve terfian, Pazarcık Kaymakamlığına Sulakyurt Eski Kaymakamı Bedrettin Sağsöz'ün, Kaman Kaymakanlığına Kepsut Eski Kaymakamı Suphi Olcay'ın, Yürütme ve idare Bolumu Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Reşadiye Kaymakamlığına Eflani Eski Kaymakamı F. Sinan Yağsan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 Sayılı Kanunla değişik 83. ve 108. maddeleri gereğince Atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL Y. AKBULUT Başbakan İçişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Metin ULUSOY' un 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Aralık 1986 A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Karar Sayısı: 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Özel Kalem Müdürü Numan Nurhan GÜNAY'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Aralık 1986 M KALEMLİ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan; 6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Ayhan Erdoğan, Cavit Öztürk, Eyüp Şenol ömeroğlu, Hacı Duran Gökkaya ve Ferhat Gül'ün, 7 nci derece kadrolu Müfettişliğt 'üfettiş Yardımcısı Kâmil Yılmaz'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 36/A-ll, 45 ve 76 ncı maddeleri gereğince tayinleri uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Aralık 1986 H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31/12/1986 tarihi itibariyle Birinci Sınıf incelemesine tabi tutulacak Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarına ait liste aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren bir ay içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. A ADLİ YARGI HAKİMLİK SINIFI Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Mustafa Tüzüner Düzce A.C.M.Üyesi Ali Faik Cihan Kastamonu Hakimi Ahmet Gürses Bilecik Hakimi Vasfı Köseoğlu Sivas A.C.M.Üyesi Necdet Selçuk Kayseri Hakimi Ertuğrul Bıyık Polatlı Hakimi Dursun Orhan Gebze Hakimi Çetin Kaya Yüksel Keskin Hakimi Vehbi Okumuş Kırklareli A.C.M.Üyesi Emin Çelikel Kütahya Hakimi Ümit Soyteki Ödemiş A.C.M.Üyesi H.Şakir Saraçoğlu Diyarbakır Hakimi Nihat Beyhan Özyurt Gemlik Hakimi Ömer Lütfi Altunbaş Bilecik Huk. Hakimi Tacettin Tok Tarsus A.C.M.Üyesi Cemil Başlar Biga Ceza Hakimi Muammer Fırtına Van Hukuk Hakimi Yurdanur Esin Saldoğan Konya Hakimi A.Fevzi Keleşoğlu Bulancak Hukuk Hakimi Abdullah Kırmızıgül Çarşamba Hakimi Şeref Kanal Afyon A.C.M.Üyesi İbrahim Karana Saray Ceza Hakimi Ahmet Atıcı Hatay Hakimi Yılmaz Şengür Uzunköprü Hakimi Alatan Çilingiroğlu İnebolu A.C.M.Başkanı Yücel Yurdakurban Giresun Hakimi Tahsin Sönmez Susurluk Hakimi Halil Bayramoğlu Nazilli A.C.M.Üyesi Mehmet Karasakaloğlu Silifke A.C.M.Başkanı Mehmet Mencet Kozan Tapulama Hakimi Nihat Mete Silivri Ceza Hakimi Faik Andırınlı Akşehir Hakimi Mehmet Cengiz Çiftçi Köyceğiz Hukuk Hakimi Eyyüp Karataş Dörtyol Hakimi İhsan Ali Sinanoğlu Adana Ceza Hakimi Selçuk Subaşı Çarşamba Hukuk Hakimi Mahmut Acar Zonguldak Ceza Hakimi Abdullah Vehbi Aksoy Adalet Müfettişi Yaşar Yücel Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa önder Nazilli Hakimi Arif Olgun Boyabat Ceza Hakimi Sabri Eyüp Yağa Akhisar A.C.M.Başkanı Abdurrahman Nazım Kaynak Yargıtay Tetkik Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Mahmut Hakkı Hasgül Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin Kaya Muğla A.CM.Başkanı Ahmet Şükrü Seçkin Kuşadası Hakimi Erhan Coşkun Ordu Hukuk Hakimi Kadir Özbek Osmaniye Tapulama Hakimi Bekir Ragıp Nejat Özkuyumcu Dörtyol Hakimi Dilaver Aygen Yargıtay Tetkik Hakimi Erol Ciritçi Niğde Hakimi İsmail Erşan Beypazarı Ceza Hakimi Tuncer Özmen Zonguldak Hukuk Hakimi Halit Akdağ Soma Hakimi Mehmet Öktem Söke Hakimi Sadettin Çukur Bilecik Hakimi Mehmet Kamuran Saraç Aydın A.CM.Üyesi Mehmet Cemil Güven İnebolu Hukuk Hakimi Halis Karagenç Gaziantep Hakimi Serhan Sığın Yenişehir Ceza Hakimi Faruk Dertli Diyarbakır Hukuk Hakimi Adil Temelli Nevşehir A.CM.Üyesi Metin Tapıcı Geyve Hakimi İbrahim Orakçıoğlu Silifke Hakimi Necati Ergan Osmaniye A.CM.Başkanı Mustafa Lütfi Üçkardeşler Kayseri Hukuk Hakimi Yücel Baran Tokat Hakimi B - SAVCİ SINIFI Sabahattin Tekin Bakırköy C.Savcı Yardımcısı Olcay Öner Çorum CSavcı Yardımcısı M.Çetin Günel Mustafakemalpaşa CSavcı Yardımcsı İsmet Işık Edirne CSavcı Yardımcısı Muammer İyidoğan Saray CSavcısı Yüksel Güleç Karataş CSavcı Yardımcısı Ramazan Dokumacı Karabük CSavcı Yardımcısı Sefahattin Edik Afyon CSavcı Yardımcısı Sait Bilmaç Kemalpaşa CSavcı Yardımcısı Ali Topaloğlu Çorum CSavcı Yardımcısı Yaşar Aydın Afyon CSavcı Yardımcısı Şükrü Yurttaş Niğde CSavcı Yardımcısı Emin Yalçın Aydın CSavcı Yardımcısı İsmail Turgut Adalet Müfettişi Ali Çağatay Ankara CSavcı Yardımcısı Ali Rıza Konuralp Kırşehir CSavcı Yardımcısı Sina Kökdemir Altındağ CSavcı Yardımcısı Haluk Nur Çetinkaya Tunceli CSavcısı Ercüment Kahyaoğulları Keskin CSavcı Yardımcısı Behiç Şahin Kayseri CSavcı Yardımcısı Kemal Karaca Bitlis CSavcısı Mustafa Emre Ünye CSavcısı İsmail Doğan Tekinşen Altındağ CSavcı Yardımcısı Nevzat Uzel Diyarbakır CSavcı Yardımcısı Ziya Hurşit Karayurt Elmadağ CSavcı Yardımcısı Nejat Tan Yargıtay CBaş Savcı Yardımcısı Nevzat Ertaş Salihli CSavcı Yardımcısı Durmuş Ali Dursun İskenderun CSavcı Yardımcısı Mehmet Çavuşoğlu Konya CSavcı Yardımcısı Hasan Gerçeker Aksaray CSavcı Yardımcısı \ eli Yaşar Mercan Diyarbakır CSavcı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 6

7 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21 ve 29 ncu maddelerinde belirtilen 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 1986 sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları ile bu sınıftan sayılanların ve İdari Yargı Hakimlerinin adlarını gösterir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adları bulunmayanlar ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. A ADLİ YARGİ HAKİMLİK SINIFI Aralık 1986 sonuna kadar 2 nci derecede terfii sürelerini bitirenler. Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Kayhan Tuğut Akçakoca Hakimi Ömer Arkaş Hatay Hakimi Fahri Keşkek Kahramanmaraş Ceza Hakimi Şerafettin İste Afyon A.C.M.Başkanı Tekin Günel Edremit Hakimi Abdurrahman Duran Keşan Hukuk Hakimi Şükrü Çetin Özalın Tosya Ceza Hakimi Kazım Şimşek Arhavi Hakimi Sabri Bayındır Kemalpaşa Hukuk Hakimi Ünal Taylan Çınar Burdur Hakimi Remzi Balta Yargıtay Tetkik Hakimi Gülten Erkam Yargıtay Tetkik Hakimi Nafiye Şenyolcu Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Gök Lüleburgaz Hakimi Ahmet Tuğcu Torbalı Hakimi Ahmet Özçiçek Kozan Ceza Hakimi Cabir Genç Köyceğiz Tapulama Hakimi Haydar Şimşek Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Aras Zile A.CM.Başkanı Abdülbaki Çoban Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi İzzet Karataş Yargıtay Tetkik Hakimi Cevdet İlhan Günay Anayasa Mahkemesi Raportörü Ramazan Kaya Malatya Hakimi Yaşar Yavuz Sivrice Hakimi Aykut Kılıç Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mehmet Bayramoğlu Kumluca Hakimi Esen Ateş Ayral Yargıtay Tetkik Hakimi Yılmaz Akten Çerkeş Hakimi Saime Toptan Yargıtay Tetkik Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 3 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Selami Çakıroğlu Ürgüp Hakimi Erdal Ali Çavuşoğlu Safranbolu Hakimi Selma Zeydan Muratlı Hakimi Tacettin Güzel Develi Hakimi Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : T

8 Sayfa : : 8 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ayser Tütüncü Yargıtay Tetkik Hakimi Aynur özçiçek Kozan Hakimi Şerife öztürk Burdur Hakimi Gülçin Filiz Timur İnebolu Hakimi Gönül Nuran İspir Diyarbakır A.CM.Üyesi Ayşe özçelik Çatalca Hukuk Hakimi Mustafa Çoksürer Dinar Hakimi Abuzer Duran Arapkir Hakimi Ataullah Eren Hayrabolu Hakimi İsmail Tiryaki Gümüşhane A.CM.Başkanı Mehmet Oktar Aykut Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Abdurrahman Yalçınkaya Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Atilla Sağıroğlu İskenderun Hakimi Mehmet İlker Tanır Bafra Hakimi Salih Öztürk Mardin A.CM.Başkanı Ali Alkan Haymana Tapulama Hakimi Ömer Şirevancı Aliağa Hakimi Muharrem Ünal İsparta Hakimi Selamet llday Altındağ Hakimi İbrahim öğüt Çivril Hukuk Hakimi Ömer Keskin İskilip Hukuk Hakimi Ferudun Çıtak Manavgat Tapulama Hakimi İrfan Karakahya Gönen Hakimi Yaşar Eren Kırşehir Hakimi Kamil Devrim Kırıkkale Hakimi Hacı Ömer Ilgın Sungurlu Hakimi Orhan Mehmet Ali Ulusan Emirdağ Ceza Hakimi Sezai Gönültaş Bayramiç Hakimi Osman Hoşlan Polatlı Hakimi Zeki Yargısal Köyceğiz Ceza Hakimi Kazım Dağdeviren Bala Hakimi Recep Arslan Diyarbakır Hakimi Mustafa Manav Emet Hakimi Necdet Aydemir Anamur Hakimi Zeki Güngör Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Celal Kocabaş Salihli Hakimi İhsan Çakmak Anamur Tapulama Hakimi llyas Tan Yalvaç Hakimi H.Şalter Uçar Erzincan Hukuk Hakimi Kemal Türkücü Alanya Hakimi Kamil Aldırmaz Acıpayam Hakimi Mustafa Ünal Mardin A.CM.Başkanı Selahattin Ulusoy Orhaneli Hakimi Ertuğrul Tokalakoğlu Silivri Hakimi Koksal Şengül Mustafakemalpaşa Ceza Hakimi M.Sabri Kumsal Tarsus Hakimi Ali Suat Ertosun Adalet Müfettişi Recep Yalçın Yargıtay Tetkik Hakimi Fevzi Şingar Dörtyol Ceza Hakimi Yürütme \ ıe İdare Bölümü Sayfa : 8

9 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ahmet Velioğlu Ulubey (Ordu) Hakimi Halim Kayapınar Bafra Hakimi Erdem Polatcan Koçarlı Hakimi Osman Keleş Yargıtay Tetkik Hakimi Ali Göçen Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Selim Sankaya Kaman Hakimi Enver Özçelik İznik Ceza Hakimi Cemil Doğru Kadirli Hukuk Hakimi Ali Özkan İskenderun Hakimi Rıdvan Altun Keskin A.CM. Başkanı Muhittin Yalçın Gazipaşa Hakimi Neslihan Sever Yargıtay Tetkik Hakimi Yakup Erkal Adıyaman Hukuk Hakimi Fethi Akçay Dursunbey Hakimi İbrahim Yolageldi Mardin Tapulama Hakimi Naci Başsorgun Bucak Hukuk Hakimi Mustafa Kılıç Simav Hakimi Cezmi Baktır Çankırı Hakimi Halil Akalp Ürgüp Hakimi Ali Gültekin Reyhanlı Hakimi Mehmet Emin Inkaya Sivrihisar Hakimi Mehmet Olcay Kurtsoy Sarıkamış Hakimi Ali Haydar Karaibrahimoğlu Sürmene Hukuk Hakimi Tülin Gencer Afyon Hukuk Hakimi Tayfun Arıkan Bingöl Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 4 ncü derecede terfii sürelerini bitirenleı Erbil İlter Kars A.CM. Üyesi Abdullah Erdem İskilip Hakimi Nazan Gürçağlayan Kilis Hakimi Mehmet Fatih Maşrabacı Karadeniz (Ereğlisi) Hakimi Kamil Yıldız Havza Hakimi Ayşe Çoban Sandıklı Hukuk Hakimi Ayşe İnci Kızıltuğ Havran Hakimi Rana Oğuz Yargıtay Tetkik Hakimi Fatma Berrak Ünver Yargıtay Tetkik Hakimi Recep Kömürcü Kargı Sulh Hakimi Ali Öztürk Kale Hakimi Canan Karcı Bucak Hakimi Nihal Yertutanol Zile A.C.M. Üyesi Abdurrahim Karabağ Sivrice Hakimi Güner Ülgen Yargıtay Tetkik Hakimi İlhan Kadıoğlu Akçakoca Hakimi Hüseyin Sağlanmak Yalvaç Hakimi Nesime İste Afyon Hakimi Hamit Dündar Dağanhisar Hakimi Aykm özer Pazar Hakimi Cuma Doğan Kaman Ceza Hakimi Erol Çakır İvrindi Hakimi Yürütme ve İdare Bölürr

10 Sayla : 10 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Buket Sicimgiller Mut Ceza Hakimi Müberra Gürdal Dinar Hakimi Saniye Tarhan Yargıtay Tetkik Hakimi Nuran Ateş Malatya Hakimi Mehlika Aytaç Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mahide Basmacı Batman Hakimi Şemsettin Çuhacı Karahallı Hakimi Mehmet Keleş Kars Hakimi Uf kay Demirci Kırşehir Hakimi Turgut Yıldırım Midyat A.CM. Başkanı Savaş Aydar Malkara Hakimi Sibel Müftüoğlu Kandıra Hakimi Zeki Turhal Şarkikaraağaç Hakimi Zeynep Derıizoğlu Bigadiç Hakimi Hilmi Aslan Seyitgazi Hukuk Hakimi Naşit Gürel Eceabat Tapulama Hakimi Muhittin Avcı Atabey Hakimi Mehmet Hanefi Bozkurt Yomra Hakimi Mehmet Ertuğrul Şehitoğlu Tavşanlı A.CM. Üyesi A. Nevzat Aygün Tavşanlı A.CM. Başkanı Ahmet Günay Çamlıdere Hakimi Mustafa Ero,in Sakarya Sincanlı Ceza Hakimi Celal Altınkaynak Türkeli Hakimi ismail Ağar Yargıtay Tetkik Hakimi Nevzat Akay Gürün A.C.M. Başkanı Necdet Gürbüztürk Gülşehir Hukuk Hakimi Adem Basmacı Batman Hakimi Adnan Bektaş Dursunbey Hakimi Abdullah Erdem Tefenni Hakimi Ahmet Zeki Durmuş Kurşunlu Hakimi Osman Oğuz Korkuteli Hakimi Osman Duran Gemerek Hakimi Veli Çetin Çaycuma Hakimi Fatma Tosunlar Amasya Hakimi Aziz Aktaşoğlu Besni Hakimi Şener Diribaş Mahmudiye Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 5 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ertuğrul Karagülle Dinar Hakimi Kemalettin Satılmış Gümüşhacıköy Hakimi Hakkı Tayfun Ereğli Seydişehir Hakimi Mahmut Celal Günaydın Yusufeli Hakimi Osman Yıldırım Gülnar Hakimi Saffettin Yalçın Zara Hakimi Feyzi Altınok Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Mümtaz Gürkök Horasan Hakimi ri. İbrahim Yaman Çayıralan Ceza Hakimi Feramuz Antepli Kızıltepe Hakimi Cahit Yağcı Tefenni Hukuk Hakimi Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 10

11 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil RESMÎ GAZETE Sayla : 11 No Adı ve Soyadı Memuriyeti Memuı Necla Akkuş Kale Hakimi Osman Olcay Kurtalan Hakimi Ümit Kaptan Keban Hakimi Kazım Ayvaz Aşkale Hakimi Ali Hazım Günel Eynesil Hakimi Faruk Kılıç Zara Hakimi Aişe Saadet Arıkan Yargıtay Tetkik Hakimi Dursun Öztürkçü Gölköy Hakimi Ahmet Özgen Yavuzeli Hakimi Kadir Ünal Manyas Hakimi Mehmet Demirel Reyhanlı Hakimi Abdülkadir Eren Gülnar Hakimi Hazel Zengingül Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Topuz Arapkir Hakimi Zennure Kanbir Oğuzeli Hakimi Mehmet Güzey Karahallı Hakimi Hanifi Özden Doğanşehir Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 6 ncı derecede terfii sürelerini bitiı Yakup Aytaç Durağan Hakimi Mehmet Kılıç Mucur Hakimi Türkan Erturan Vize Hakimi Adalet İşık Kilis Hakimi Şahin İlday Artvin A.CM. Üyesi Reşat Bilir Göksün Hakimi Alper Seren Eskipazar Hakimi Ayhan Erdoğan Gümüşhacıköy Hakimi Yusuf Esenlikci Ağın Hakimi Ali Metin Marmara Ergani Hakimi Raziye Nurten Dilsizoğlu Düzce Hakimi Salih Günay Çermik Hakimi Maksut Mete Vize Hakimi M. Ali Önen Baskil Hakimi Gülizar Eren Kırşehir Hakimi Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay Tetkik Hakimi Göktan Taşkın Yıldızeli Hakimi Zahide Emel Bozay Alaca Hukuk Hakimi Mehmet Kalkancı Avanos Hakimi Osman Erden Sarız Hakimi Mehmet Turan Alaca Hakimi Nazif Görgülü Yığılca Hakimi Dural Bilir Şarkışla Hukuk Hakimi Arif Mutlu Yayladağ Hakimi Hüseyin Toka Gökçeada Hakimi Mustafa Nargül Palu Hakimi Fuat Yemişken Türkoğlu Hakimi Tahsin Özek Genç Hakimi Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Aralık 1986 sonuna kadar 7 nci derecede terfii sürelerini bitirenler. Sicil No Adi ve Soyadı Memuriyeti Mehmet Seda Döğüş Çardak Hakimi Nurettin Akdağlı Ovacık (Çankırı) Hakimi Muammer Akçay Ömerli Hakimi Atilla Artar Tutak Hakimi Faruk Gök Suşehri Hakimi Abdullatif Tüzün Bismil Hakimi Ertan Ekşi Erfelek Hakimi Hacı Osman Genç Sason Hakimi İbrahim Öcalan Cizre Hakimi 24628' * Kazım Hızır Şakrak Gölköy Hakimi Hasan Basri Güleş Solhan Hakimi llyas Gülel Muş Hakimi Ali Yılmaz İdil Hakimi Naciye Füsun Yılmaz Altıntaş Hakimi Nejat Özbek Azdavay Hakimi İdris Bilgin Gürpınar Hakimi Memduh Memişoğlu Karlıova Hakimi Salim Karaca Muş Hakimi Fahrettin Fidan Pazaryeri Hakimi Nur Soykut Ermenek Hakimi Huriye Gülen Sarayönü Hakimi Fahrettin Ayar Ceylanpınar Hakimi Gülay Dündar Şabanözü Hakimi Fatma Artemiz Kongur Bozova Hakimi Beyhan Tokuşcu Sulakyurt Hakimi Berrin Lale Şenoymak Meriç Hakimi Vecdi Kutluay Yıldızeli Hakimi Sabahattin Aras Kağızman Hakimi Zehra Ayfer Mutlu Delice Hakimi Osman Bülbül Yeşilhisar Hakimi Meral Özkan Çüngüş Hakimi Fatih Yılmaz Şirvan Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 8 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ferhan Güven Haymana Hakimi Gülderen Çakır Mengen Hakimi M. Ali Uğur Bafra Hakimi Semahat Tosun Adana Hakimi Nalan Hayrabolulu Bursa Hakimi Esin Yeşildağ Eskişehir Hakimi İlyas Çügen Karabük Hakimi Hilal Berikan Kahramanmaraş Hakimi Sabahat Bayrak Bursa Hakimi Zehra Tülay Kantarcı Beşiri Hakimi Ayşe Al bayrak Siirt Hakimi Seval Unutmaz Kayseri Hakimi Gülçihan Türe Yozgat Hakimi Rabia Biltekin Muş Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 12

13 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Hürriyet Güneş Niğde Hakimi Günay Serap Yüksel Keskin Hakimi Nursel Armağan Bitlis Hakimi İsmet Türker Erzincan Hakimi Sevgi İdiz Salihli Hakimi Kemal Can Varto Hakimi Ali Sadık Taştepe Kırklareli Hakimi İbrahim Korkmaz Erzincan Hakimi Mesut Balcı Manisa Hakimi Mustafa İpekleşen Erzurum Hakimi Hüseyin Taşkın Zonguldak Hakimi Yusuf Şahin Hamur Hakimi Hüseyin Cahit Erbakan Çorum Hakimi Durmuş Ali Erbjl Kastamonu Hakimi Mehmet İrfan Tacer Tekirdağ Hakimi Halil Sağır Adapazarı Hakimi Ergün Gürbüz Narman Hakimi olup, Başbakanlık emrinde yetkili Ahmet Yücel Ulutürk Adana Hakimi Oktay Öner Alanya Hakimi Ruhi Ekinci Edirne Hakimi Süleyman Meriç Geçim Aydın Hakimi Nuri Yücel Karabük Hakimi Kamil Uzman Balıkesir Hakimi Recai Aytaç Akbay Felahiye Hakimi Mehmet Bahattin Parmaksız Siverek Hakimi Rüstem Girgin Gaziantep Hakimi Murtaza Dolu Ilıç Hakimi Seyit Çavdar Konya Hakimi Ahmet Berke Keskin Hakimi Selahhattin Şekercan Ortaköy (Niğde) Hakimi Yusuf Kaya Kor Mazgirt Hakimi Aziz Taşdelen Muğla Hakimi Namık Kemal Özkul Hazro Hakimi Cuma Ateş Bulanık Hakimi Muammer Hapil Kozan Hakimi Mustafa Köse Ereğli (Konya) Hakimi Ahmet Yıldırım Çankırı Hakimi Abbas Çağlayan Reşadiye Hakimi Memiş Selçuk Güney Tokat Hakimi Ekrem Gedik Burdur Hakimi Ömer Korkmaz İspir Hakimi Şükrü Bozer Sivas Hakimi Zekeriya Ceylan Balıkesir Hakimi Mustafa Akın Zonguldak Hakimi Engin Ünver Kelkit Hakimi Mehmet Keskin Çayırlı Hakimi Yunus Akdüzen Fındıklı Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 13

14 S,ıyr\ı : 14 RtSMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : SAVCI SINIFI Aralık 1986 sonuna kadar 2 nci derecede terfii sürelerini bitirenler. Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Naci Yücedağ Çerkezköy C. Savcı Yardımcısı Reşat Gürsoy Sinop C. Savcı Yardımcısı Yılmaz Narmanlı Muş C. Savcısı Tuğdur Yazgan İnegöl C. Savcı Yardımcısı Ahmet Mutlu Kalecik C. Savcı Yardımcısı Cahit Haspolatlı Turgutlu C. Savcı Yardımcısı Cengiz Ertutkun Silivri C. Savcı Yardımcısı İsmet Çalapkulu Hatay C. Savcı Yardımcısı Cabbar Veziroğlu Burdur C. Savcı Yardımcısı Ahmet Lutfi Kibritçioğlu Kozan C. Savcı Yardımcısı Ahmet Eralp Amasya C. Savcı Yardımcısı Kemal Canbaz Çanakkale C. Savcı Yardımcısı İsmet Atilla Hekimoğlu Burdur C. Savcı Yardımcısı Armağan Evren Ankara C. Savcı Yardımcısı Yalçın Gençsoy Sarayköy C. Savcı Yardımcısı Ahdıman Büyükbayram Van C. Savcı Yardımcısı Mustafa Yiğitkurt Osmaniye C. Savcı Yardımcısı Nufi Yılmaz Ankara C. Savcı Yardımcısı Ramazan İnan Kaş C. Savcısı Naci Ayaz Seydişehir C. Savcısı Nurettin Aydın Rize C. Savcı Yardımcısı Mustafa Erdoğdu Yalvaç C. Savcısı İsmet Bölükbaşı Bingöl C. Savcısı İsmet Tarhan Bartın C. Savcı Yardımcısı Halit Ulaş Kızılcahaman C. Savcısı Adnan Turan Ödemiş C. Savcı Yardımcısı Yüksel Özbek Aliağa C. Savcısı Atıf Perçin Tekirdağ C. Savcı Yardımcısı Ali Gürbüz Kastamonu C. Savcı Yardımcısı İlhan Aygün Milas C. Savcı Yardımcısı Mehmet Vakıf Çerkezkayabekir Edirne C. Savcı Yardımcısı Nadir Namlı Karaburun C. Savcısı Yaşar Atay Pazar C. Savcısı Aydın Şahin Bulancak C. Savcı Yardımcısı Ömer Faruk Küçükince Lüleburgaz C. Savcı Yardımcısı Suat Aydın Simav C. Savcı Yardımcısı Şıh Ali Boybeyi Gürün C. Savcı Yardımcısı Garip Özcan Gelibolu C. Savcı Yardımcısı Ercivan Tümay Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 3 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Hasan Erbil Köyceğiz C. Savcısı Ali Kemal Doğan İnebolu C. Savcı Yardımcısı Ahmet Ceylani Tuğrul Gaziantep C. Savcı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 14

15 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Hüseyin Ruhi Us Gemlik C. Savcısı Mehmet Emin Arık Kırkağaç C. Savcı Yardımcısı Mehmet Öztürk Adalet Müfettişi Naim Öztürk Görele C. Savcı Yardımcısı Hasan Hüseyin Günay Karasu C. Savcı Yardımcısı Ertan Erbay İğdır C. Savcısı Enver Erbakan Nallıhan C. Savcı Yardımcısı Mehmet Sayın Hayrabolu C. Savcı Yardımcısı Ali Selim Adalet Müfettişi Naci Gürbüz Erdek C. Savcısı Yusuf Ulu Kırıkkale C. Savcı Yardımcısı Arif Ökemen Kaman C. Savcı Yardımcısı İsa Fırat Küpeli Dörtyol C. Savcısı Şener Arsai Sivas C. Savcı Yardımcısı Selahattin Özkök Siverek C. Savcısı Selim Ulaş Çanakkale C. Savcı Yardımcısı Mustafa Gülsoy Sındırgı C. Savcı Yardımcısı Nusret Çiçek Bolu C. Savcı Yardımcısı Teoman Çakar Afyon C. Savcı Yardımcısı Turgut Koyuncu Kars C. Savcı Yardımcısı Metin Uzun Bartın C. Savcı Yardımcısı Mehmet Demir Malkara C. Savcı Yardımcısı Orhan Koçak Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı Ali Demir Hayrabolu C. Savcı Yardımcısı Ali Muhlis Karakaş Develi C. Savcısı Ahmet Tayfun Balyemez Hakkari C. Savcısı İbrahim Emirdağı Akçaabat C. Savcısı Emin Ateşağaoğlu Erciş C. Savcısı Erol Canözkan Nazilli C. Savcı Yardımcısı Ahmet Akyalçın Çeşme C. Savcısı Emin Karaca Erdemli C. Savcısı Önel Aydoğmuş Uluborlu C. Savcı Yardımcısı Ahmet Can Kula C. Savcısı Nazmi Aktosun Kayseri C. Savcı Yardımcısı Kudret Yalçın Bal Orhangazi C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Yücel Öçkoymaz Cihanbeyli C. Savcı Yardımcısı Sadettin Civan İzıik C. Savcı Yardımcısı Cengiz Çalışkan Çine C. Savcı Yardımcısı Alaattin Şen İnebolu C. Savcı Yardımcısı Nushet Saraçoğlu Bilecik C. Savcı Yardımcısı Esen Ay Mudurnu C. Savcı Yardımcısı Rıza Cingi Boğazlıyan C. Savcı Yardımcısı Mustafa Ayaz Manyas C. Savcısı Ozçelikkan Yıldırım Nevşehir C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 4 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Galip Topçuoğlu Adıyaman C. Savcı Yardımcısı Ali Nihat Çoban Demirci C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Fikri Yılmaz Boğazlıyan C. Savcı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ayhan Gödekmerdan Karahallı C. Savcı Yardımcısı Hasan Hüseyin Akdoğan Tavas C. Savcısı 1913 Veysel Dinçarslan Sürt C. Savcı Yardımcısı 1920 Ömer Koçaslan Tunceli C. Savcı Yardımcısı İbrahim Gürses Turhal C. Savcısı Mahmut Gül Yargıtay C. Başsavcı Yardımcısı Cumhur Söğüt Daday C. Savcı Yardımcısı Güngör Saka Seydişehir C. Savcı Yardımcısı Osman Kıncır Espiye C. Savası Özkan Sönmez Mucur C. Savcısı Nevzat Doğan Bayburt C. Savcı Yardımcısı Muharrem Coşkun Adalet Müfettişi Ümit Ertem Çine C. Savcı Yardımcısı Refik Parlak Bucak C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Nazmi Okumuş Suluova C. Savcı Yardımcısı Mesut Tekin Muş C. Savcı Yardımcısı Mehmet Ertuğrul Gaziantep C. Savcı Yardımcısı Hüseyin özbakır Germencik C. Savcı Yardımcısı Cengiz Çakıroğlu Balya C. Savcı Yardımcısı Ekrem Çetin Haktanır Tosya C. Savcı Yardımcısı Hüsnü Gür Orhaneli C. Savcısı Ahmet Beşinci Artvin C. Savcı Yardımcısı Mehmet Tefik Yavuzer Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Hamza Keleş Kurtalan C. Savcı Yardımcısı Mustafa Erdoğan Nizip C. Savcı Yardımcısı Şükrü Sekip Küçüktepe Ayvacık C. Savcı Yardımcısı Mustafa Ünlüsayın Dinar C. Savcı Yardımcısı Hayri özdal Kadirli C. Savcı Yardımcısı Habip Mete Vural Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Tahsin Karaca Hilvan C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 5 nci derecede terfii sürelerini bitirenler İsmail Başar Eflani C. Savcı Yardımcısı Ahmet Dinç Çamlıdere C. Savcı Yardımcısı Rasim Işıkaltın Besni C. Savcı Yardımcısı Emrullah Songüç Derinkuyu C. Savcı Yardımcısı Turan Çolak kadı Şarkikaraağaç C. Savcı Yardımcısı Mehmet Yılmaz Karaayak Kale C. Savcı Yardımcısı Sabahattin Açıkgöz Orta C. Savcı Yardımcısı Mansur Topçu Kaman C. Savcı Yardımcısı Tahsin Eroğlu Gündoğmuş C. Savcı Yardımcısı Musa Türkay Borçka C. Savcı Yardımcısı Mehmet Zeki Şaylık Göynük C. Savcı Yardımcısı Ahmet Ömer Kibar Erfelek C. Savcı Yardımcısı Muhsin özdeş Akçadağ C. Savcı Yardımcısı Tufan Vural Senirkent C. Savcı Yardımcısı Ömer Çölyen Yunak C. Savcı Yardımcısı Osman Nuri Yegenoğlu Yahyalı C. Savcı Yardımcısı Abidin Akgemici Düziçi C. Savcı Yardımcısı Yürütme ve İdare BÇlümu Sayla 16

17 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti İbrahim Konuk Yavuzeli C. Savcı Yardımcısı Ziya Mete Özalpman Sarıoğlan C. Savcı Yardımcısı Mustafa Bir Gölköy C. Savcı Yardımcısı Ali Yılmaz Alaçam C. Sava Yardımcısı Mehmet Emin Can Batman C. Sava Yardımcısı Recep Kibar Perşembe C. Savcı Yardımcısı Fahri Kasırga Çaykara C. Sava Yardımcısı Hakkı Manav Buldan C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 6 ncı derecede terfii sürelerini bitirenler Eyyüp Muammer Meral Keçiborlu C. Savcı Yardımcısı Naile Taş Koçarlı C. Savcı Yardımcısı Musa Sıvacıoğlu Orta C. Savcı Yardımcısı Ramazan Ufuk Büyük Acıpayam C. Savcı Yardımcısı Ali İhsan Boran Hınıs C. Savcı Yardımcısı Hasan Koç Bozcaada C. Savcı Yardımcısı Halil Candemir Devrek C. Savcı Yardımcısı Tank Kuştarcı Doğubeyazıt C. Savcı Yardımcısı Hasan Hilmi Kafkas Alaca C. Savcı Yardımcısı Sevim Yükseloğlu Çerkezköy C. Savcı Yardımcısı Nurtekin Sarısaltıkoğlu Bozkır C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 7 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Mustafa Şevki Çelik Ovacık (Çankırı) C. Savcı Yardımcısı Engin Uçak Hani C. Savcı Yardımcısı Mümin Kemal Adalı Çelikhan C. Savcı Yardımcısı Cemalettin Öztürk Kulp C. Savcı Yardımcısı Cevdet Met Varto C. Savcı Yardımcısı Necdet Kadıoğlu Tomarza C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Ttirker Pasinler C. Savcı Yardımcısı Muharrem Altunoğlu Hafik C. Savcı Yardımcısı Mehmet Çömük Andırın C. Savcı Yardımcısı Adem Çakır Yıldızeli C. Savcı Yardımcısı Musa Selman Uysal Pülümür C. Savcı Yardımcısı Mustafa Öztürk Baykan C. Savcı Yardımcısı Haluk Mahmutoğulları Sivrice C. Savcı Yardımcısı Mehmet Müsebbih Ergin Kemaliye C. Sava Yardımcısı Abdullah Şan Lice C. Savcı Yardımcısı Ercan Cengiz Siverek C. Savcı Yardımcısı Ali Aydemir Kumru C. Savcı Yardımcısı Ziya Yürümez Ceyhan C. Savcı Yardımcısı Niyazi Güney Ortaköy (Niğde) C. Savcı Yardımcısı Ahmet İlkileri Erciş C. Savcı Yardımcısı Aralık 1986 sonuna kadar 8 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ferit Güneş Kayseri C. Savcı Yardımcısı Halil Dalman Kahramanmaraş C. Savcı Yardımcısı Mustafa Nuri Sılaydın Elazığ C. Savcı Yardımcısı İbrahim özyurt Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Burhan Caner Hacıoğlu Zonguldak C. Savcı Yardımcısı Kemal Esenkaya Tokat C. Savcı Yardımcısı Ahmet Aktı Elbistan C. Savcı Yardımcısı Orhan Demir Arguvan C. Sava Yardımcısı Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 17'

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 12 Aralık Sayı : Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Ziya Delen Eskişehir C. Savcı Yardımcısı Ahmet Bükülmez Gürpınar C. Savcı Yardımcısı İsmail Karademir Diyarbakır C. Savcı Yardımcısı Hüseyin Yıldız Çukurca C. Savcı Yardımcısı Hamdi Sarmaşık Kütahya C. Savcı Yardımcısı Orhan Erbay Bursa C. Savcı Yardımcısı Kenan İpek Antalya C. Savcı Yardımcısı Mustafa Bulut Nazimiye C. Savcı Yardımcısı Sedat Seyhan Karlıova C. Savcı Yardımcısı B - İDARİ YARGI HAKİM SINIFI Aralık 1986 sonuna kadar 2 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Ali Öztürk Danıştay Tetkik Hakimi Seyit Mehmet Dinçer Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı Hayrettin Kaya Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi Münevver Demir Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Ayşe Hayat Aysal İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Yurdanur Teoman İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Ahmet Ali Tuncel Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi Bilal Saraç Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi Ahmet Alaybeyoğlu Danıştay Tetkik Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar 3 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Seval Cura İstanbul İdare Mehkemesi Üyesi İsmail Kavas Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi Ömer Ersoy Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet öncü Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Nurettin Kayalı Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi Nadide Alphan İçel Vergi Mahkemesi Üyesi Aralık 1986 sonuna kadar 4 ncü derecede terfii sürelerini bitirenler Saliha Ulusan Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Celal Merter İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sedat Larlar Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi Yılmaz Salamcı Van Vergi Mahkemesi Üyesi Recep Aydın istanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Mustafa Polat Bolu Vergi Mahkemesi Üyesi Aralık 1986 sonuna kadar 5 nci derecede terfii sürelerini bitirenler Sıddık Yıldız Adana idare Mahkemesi Üyesi Orhan Cem Erbük Danıştay Tetkik Hakimi Aralık 1986 sonuna kadar i S nci derecede terfii sürelerini bitirenler Mehmet Akkaya Van İdare Mahkemesi Üyesi Erol Urhan Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Altan Şahin Konya İdare Mahkemesi Üyesi Semra Şentürk Adana Vergi Mahkemesi Üyesi Sevgi Kınacı Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Seval Kırklar Malatya İdare Mahkemesi Üyesi Emine Öz Sivas İdare Mahkemesi Üyesi İsmet Türkel Konya İdare Mahkemesi Üyesi Yürütme ve İdare Etolümü Sayfa 18

19 12 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti Asım Özcan Manisa İdare Mahkemesi Üyesi Ülkü Özcan Manisa İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Kemal Kandemir. Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Nakiddin Buğday Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Celal Akın Van İdare Mahkemesi Üyesi Yönetmelikler Karar Sayısı : 86/11225 Ekli, "M-ayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 19 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 17/10/1986 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 91 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T OZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY Devlet Sakanı H C GÜZEL Devlet Bakanı M V DINÇERLER Devlet Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı M. T TİTİZ Devlet Bakanı A KARAEVLI Devlet Bakanı A BOZER Devlet Bakanı M O SUNGURLU Adalet Bakanı S N TÜREL Millî Savunma Bakanı V Y AKBULUT İçişleri Bakanı H C GÜZEL Dışişleri Bakanı V A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gumruk Bakanı M EMIROĞLU Milli Eğt Genç ve Spor Bak 1 S GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bak M KALEMLİ Sağ ve Sos Yard Bak V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlen Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A BOZER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V A M YILMAZ Kultur ve Turizm Bakanı Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 19 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik Madde 1 Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak, 2886 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre kamu kuruluşlarından alınan malların tamamının veya bir kısmının zaruri sebeplerle laboratuvar muayenelerinin yapılmıyacağı veya yapılmasının gereksiz ve hazine zararına sebep olacağı alımı yapan birimce teklif ve birinci derece ita amirince uygun görüldüğü takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre laboratuvar muayenesi yapılmaz. Bunun yerine geçecek işlem veya belgelerin ne olduğu şartname veya protokollerde belirtilir." Madde 2 Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 1986 Sayı : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : Milli Parklar Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununa eklenen EK 5 inci maddesine göre hazırlanmış olup; Milli Parkların, Tabiat Parklarının, Tabiat Anıtlarının, Tabiatı Koruma Sahalarının ve Orman İçi Dinlenme Yerlerinin ayrılması, planlanması, geliştirilmesi, korunması, yönetilmesi ve tanıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. Kısaltmalar Madde 3 Bu Yönetmelikte yer alan; a) Kanun : 2873 sayılı Milli Parklar Kanununu, b) Bakanlık : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, c) Genel Müdürlük : Orman Genel Müdürlüğünü, d) Daire Başkanlığı : Milli Parklar Dairesi Başkanlığını, e) Müdürlük : Milli Parklar Müdürlüğünü, 0 Fon : Milli Parklar Fonu'nu, İfade eder. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte yer alan; a) Milli Parklar, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı; Kanunun 2 nci maddesinde tarif edilen tabiat parçalarını, b) Ekosistem; belli bir yaşama muhiti içindeki canlı organizmalar ile cansız çevrenin meydana getirdiği karakteristik, bir ekolojik sistemi, c) Tabii Kaynak; biyolojik tabii değerler; flora, fauna, habitatlar, ekosistemler, tabiat tarihinin ve tabii mirasın müstesna özellikleri ve bunlara dair ilmi değerler ile fiziki tabii değerler; coğrafi konum, jeolojik ve jeomorfolojik teşekküller, hidrolojik ve limnolojik özellikler, klimatik özellikler ve bunlara dair ilmi değerleri, d) Estetik Kaynak; insanın psikolojik yapısına ve bedii zevklerine hitap eden üstün, bakir ve tabii manzara özelliklerini, e) Kültürel Kaynak; tarihi, arkeolojik, mitolojik, antropolojik, etnografik, sosyolojik olayları belgeleyen ve bu olayların izlerini taşıyan sitler ve yöreler ile tarihteki büyük olayların ve kişilerin izlerini ve hatıralarını taşıyan, mimarlık ve güzel sanatların örneklerini Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ekim 1999 CUMARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ekim 1999 CUMARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ekim 1999 CUMARTESİ Sayı: 23834 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Ekim 1988 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Ekim 1988 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 20 Ekim 1988 PERŞEMBE Sayı : 19965

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

İL İLÇE BELDE ADAYIN ADI SOYADI

İL İLÇE BELDE ADAYIN ADI SOYADI İL İLÇE BELDE ADAYIN ADI SOYADI 1 ADANA YILDIRAY ARIKAN 2 ADANA Aladağ HASAN ERKAN 3 ADANA Ceyhan ARİF SEZER 4 ADANA Çukurova SONER ÇETİN 5 ADANA Feke HÜSEYİN AYDOĞDU 6 ADANA İmamoğlu ERTUĞRUL İNCEDERE

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

İL İLÇE BELDE 2013 NÜFUS AKPARTİ ADAYI CHP ADAYI MHP ADAYI 1 ADANA Büyükşehir BYŞ 2.149.260 Abdullah Torun YILDIRAY ARIKAN HÜSEYİN SÖZLÜ 1 ADANA

İL İLÇE BELDE 2013 NÜFUS AKPARTİ ADAYI CHP ADAYI MHP ADAYI 1 ADANA Büyükşehir BYŞ 2.149.260 Abdullah Torun YILDIRAY ARIKAN HÜSEYİN SÖZLÜ 1 ADANA 1 ADANA Büyükşehir BYŞ 2.149.260 Abdullah Torun YILDIRAY ARIKAN HÜSEYİN SÖZLÜ 1 ADANA Aladağ BYŞ İLÇE 17.221 Mustafa Akgedik HASAN ERKAN YUSUF BAŞ 1 ADANA Ceyhan BYŞ İLÇE 159.243 Alemdar Öztürk ALİ DURU

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

2009 YILI FAALiYET RAPORU

2009 YILI FAALiYET RAPORU T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALiYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.12.2009 Adres : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU İletişim Tel :

Detaylı

İLÇE 29.748 KADİR ALTUNKÖSE ERTUĞRUL İNCEDERE GAZİ ADAMHASAN 1 ADANA

İLÇE 29.748 KADİR ALTUNKÖSE ERTUĞRUL İNCEDERE GAZİ ADAMHASAN 1 ADANA 1 ADANA Adana BYŞ 2.149.260 ABDULLAH TORUN YILDIRAY ARIKAN HÜSEYİN SÖZLÜ 1 ADANA Aladağ BYŞ İLÇE 17.221 MUSTAFA AKGEDİK HASAN ERKAN YUSUF BAŞ 1 ADANA Ceyhan BYŞ İLÇE 159.243 ALEMDAR ÖZTÜRK ARİF SEZER ALİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TERCİHİNDE YÜKSELME İŞLEMİ SONRASI BOŞ KONTENJENLAR

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TERCİHİNDE YÜKSELME İŞLEMİ SONRASI BOŞ KONTENJENLAR İL İLÇE OKUL TERCİH KONT TABAN TAVAN BOŞ KONT ADANA YÜREĞİR Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Kız Teknik ve Meslek Lises 14857 30 303.492 369.262 14 AMASYA SULUOVA Suluova Kız Teknik ve Meslek Lisesi 14103 20

Detaylı

13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ

13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ 13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ S No Sicil Ad Soyad Atandığı Yer Atandığı Bölge Aday Olduğu Yer 1 139579 FİLİZ BATTIR ERBAA (Tokat) HÂKİMLİĞİ 3 ESKİŞEHİR ADAYI 2 150162 CEMAL PİŞİREN

Detaylı

2011 TARİHLİ 2011 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ YERLEŞTİRME İŞL. OKULLARIN TABAN VE TAVAN PUANLARI

2011 TARİHLİ 2011 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ YERLEŞTİRME İŞL. OKULLARIN TABAN VE TAVAN PUANLARI 19800 19870 19876 190 19916 19929 19979 20001 200 20037 20049 20070 20184 20213 20408 20451 20491 20545 205 20553 206 20678 20701 20797 200 20946 20984 209 00 21107 23504 23623 23651 23662 23694 23709

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2014 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ŞEF KADROLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2014 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ŞEF KADROLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2014 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ŞEF LARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2014 yılı Görevde Yükselme Sınavı başarı sırasına göre Şef adaylarının tercihleri 05 Ocak 2015-09

Detaylı