TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT"

Transkript

1 1İİİ TR TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT

2 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1999

3 GRAFİK TASARIM RENK AYRIM BASKI ve CİLT NUROL MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. TEL: FAKS:

4

5 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Önsöz / Foreword 6 Yöneticilerimiz IA dm inistrators 8 Kuruluşumuz/ Organization : : 9 Organigram / Organizational Chart Sonuçları/1999 Results 11 Yılın Özeti I The Year in Brief 12 Yatırımlarımız /Investments 16 Elektrik Enerjisi Üretimindeki Primer Kaynaklarımız/ Primary Resources For Electricity Generation 22 Kurulu Gücümüz / Installed Capacity 25 Üretimimiz /Generation 28 Brüt Tüketim ve Satışlar/ Gross Consumption and Sales 32 Çevresel Faaliyetler / Environmental Activities 35 İletim Tesislerimiz/ Transmission Facilities 37 Enterkonneksiyonlar /Interconnections 39 İleriye Dönük Hedefler / Future Objectives 46 Personel Durumu ve Eğitim Faaliyetleri / Personnel Status and Traning Activities yılı Gelir-Gider Durumu /Income Statement for The Year Yılı Bilanço / Balance Sheet for The Year Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerimiz / /4f/7//ated Partnerships and Participations 59

6 ONSOZ FOREWORD 1970 yılına kadar dağınık bir yapıda sürdürülen elektrik hizmetlerinin tek elde toplanması öngörülmüş ve bu amaçla ülke genelinde elektriğin üretimi, iletimi. Belediye sınırları dışında, dağıtım ve ticaretinden sorumlu olacak şekilde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. Böylece, belediye sınırları içinde elektriğin dağıtım ve ticaretinden sorumlu belediyeler ile iki imtiyazlı şirketin kendi imtiyaz alanları içindeki sorumlulukları dışında ülkede elektrik hizmetleri tek elde toplanmıştır yılında yapılan bir düzenleme ile belediyeler tarafından, belediye sınırları içinde, sürdürülen hizmetler ve kurulu dağıtım şebekelerinin de TEK' e devri sağlanmış ve tam bir tekel yapısı oluşturulmuştur. Dünyada geliştirilmeye ve uygulanmaya başlanan özelleştirme politikaları çerçevesinde 1984 yılında yapılan bir düzenleme ile TEK'in tekeli kaldırılmış ve TEK dışında kalan özel sermaye şirketlerine de elektriğin üretim iletim, dağıtım ve ticaretini yapma hakkı tanınmıştır. Bu düzenleme doğrultusundaki uygulamalar, 199O'lı yılların başından itibaren işlerlik kazanmaya başlamıştır. Enerji sektörünün yeniden yapılandırılmasını da içeren düzenlemeler çerçevesinde, öncelikle üretim ve iletim fonksiyonlarının dağıtım fonksiyonlarından ayrılması öngörülmüş ve bu amaçla bir Kamu iktisadi Kuruluşu olan TEK, üretim ve iletimden sorumlu Türkiye Elektrik Üretim -iletim A.Ş. (TEAŞ) ve dağıtımdan sorumlu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olmak üzere iki ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde 1994 yılında yeniden yapılandırılmıştır. TEK'in kurulduğu 1970 yılında, Türkiye'nin toplam kurulu gücü MW, üretimi 8623 Milyon kwh ve kişi başı tüketimi 244 kwh seviyelerinde iken, yeniden yapılanma çalışmalarının başladığı 1993 yılı sonunda kurulu güç MW, üretim Milyon kwh ve The power and electricity services which were executed in dispersed manner till 1970, were envisaged to be monopolized from that date and Turkish Electricity Authority (TEK) was set up to be responsible for the power production and transmission all over the country and for distribution and trade of electricity outside the municipality boundaries. The electricity supply services thus were monopolized with the exception of the municipalities responsible for the distribution and trade of electricity within their boundaries and two concessionary firms responsible for their concession districts. In 1982, by the transfer of the services and installed distribution networks of the municipalities to TEK, pursuant to a new arrangement, a full monopolization has been ensured. Within the perspective of the privatization policies developed and implemented in the world, in 1984 by an arrangement TEK's monopoly was lifted and the private companies were also given the right to involve in production, transmission, distribution and trade of the electricity. The implementations in above respect started to be functional by the beginning of 1990s. Under the framework of the arrangements including the restructuring of the power sector, the generation and transmission functions are envisaged to be separated from that of distribution function at the first hand and for this purpose TEK being a state owned enterprise has been so restructured that it has been split into two companies namely Turkish Electricity Generation and Transmission Co. (TEAS) responsible for the generation and transmission on the other hand Turkish Electricity Distribution Co. (TEDAŞ) responsible for the distribution of the electricity. While the Turkey total installed capacity was on MW, generation 8623 Million kwh and consumption per capita 244 kwh levels in the

7 kişi başı tüketim 1234 kwh seviyelerine yükselmiştir. Bu değerler kurulu güçte 9.1 kat, üretimde 8.6 kat, ve kişi başına tüketimde 5.1 katlık bir artışı ifade etmektedir ki, bu başarıya çalışanların özverili çalışmalarının sonucu olarak ulaşılmıştır. Üretim ve iletim faaliyetlerinin TEAŞ tarafından yürütüldüğü dönemde de çalışmalar aynı anlayış içerisinde sürdürülmüş ve 1999 yılı sonu itibariyle Türkiye kurulu gücü MW, üretimi Milyon kwh ve kişi başı tüketim 1840 kwh seviyelerine yükselmiştir. Enerji sektöründeki yeniden yapılanma çalışmaları, bir düzenleyici kurulun oluşturulmasını, üretim, iletim ve ticaret fonksiyonlarının da birbirinden ayrılmasını öngörecek şekilde sürdürülür iken, aynı zamanda, bir yandan yeni elektrik tesislerinin kurulmasında özel sektör katkısının artırılması öte yandan da mevcut tesislerin işletme haklarının özel sektöre devri şeklinde kamunun ağırlığının azaltılarak, özel sektör ağırlığının artırılmasını öngören bir doğrultuda gelişmektedir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu'nun 3 Mart 2000 tarih, 310 sayılı kararı ile TEAŞ'ın, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ unvanlı üç ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde yapılandırılması öngörülmüştür. Bu gelişmelerin sonucu olarak bu faaliyet raporu, kuruluşumuz TEAŞ'ın son faaliyet raporu olacaktır. Bu yeni yapılanma çerçevesinde de TEAŞ çalışanları üzerlerine düşen sorumlulukları değerli katkılarıyla sürdürmeye devam edecektir. year 1970 when TEK was founded, these figures raised to MW for installed capacity, Million kwh for generation and 1234 kwh for consumption per capita by the end of 1993 when the restructuring activities were started. The above figures represent an 9.1 fold increase in installed capacity, 8.6 fold increase in generation and 5.1 fold increase in consumption per capita that were achieved by self- denying efforts of the employees. The works have been carried on under the same understanding also in the period when the generation and transmission activities were undertaken by TEAS and by the end of 1999 the installed capacity of Turkey has been rised to MW, generation Million kwh and consumption per capita 1840 kwh. The restructuring activities in power sector are proceeding in a way as envisaging the formation of a regulatory body and separation of generation, transmission and trading functions while more involvement of private sector in new generation investments on one hand and unburdening of the public via transfering the operational rights of the existing plants to private sector on the other hand. Within above frame work, further restructuring of TEAS is envisaged to be split into 3 separate state owned companies, namely Turkish Electricity Transmission Co., Electricity Generation Co., Turkish Electricity Trading & Contracting Co., by the Decree of the Council of Ministers No: 310 and dated 3rd March By the result of these achievements, this Annual Report may be said to be the last report of TEAS. Within the above perspective, TEAS will assume its responsibilities falling due by the invaluable contributions of its employees. Muzaffer Selvi Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board of Directors Genel Müdür / General Manager

8 YÖNETİCİLERİMİZ / ADMINISTRATORS Muzaffer SELVİ Genel Müdür/General Manager Yönetim Kurulu Başkanı/Cfra/rman of the Board of Directors Budak DİLLİ Genel Müdür Yardımcısı/Deputy General Manager Yönetim Kurulu ÜyesUMember of the Board of Directors Ünal PEKER Genel Müdür Yardımcısı/Deputy General Manager Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the Board of Directors Mustafa MENDİLCİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors M.Demir ERMAN Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors M. Hakan ÖZYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors ÖnerGÜLYEŞİL Genel Müdür Yardımcısı/ Deputy General Manager Genel Müdür Yardımcısı/ Deputy General Manager

9 KURULUŞUMUZ ORGANIZATION Türkiye Elektrik Üretim iletim Anonim Şirketi (TE- AS), 1970 yılında yürürlüğe giren 1312 sayılı Kanun ile kurulan, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince hukuki bünyesi, organları ve teşkilat yapısı yeniden düzenlenen ve elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinden sorumlu bir Kamu iktisadi Kuruluşu olan Türkiye Elektrik Kurumu'nun faaliyetlerinin üretim, iletim ve dağıtım olacak şekilde iki ayrı kuruluş tarafından yürütülmesini öngören Bakanlar Kurulu'nun tarih, 93/4789 sayılı kararı ile Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik enerjisinin üretim, iletim ve ticareti hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Türkiye Elektrik Üretim iletim Anonim Şirketi, Yüksek Planlama Kurulu'nun tarih, 93/T-102 sayılı kararı ile onaylanan Ana Statüsü uyarınca merkezi Ankara'da bulunan bir merkez teşkilatı ve merkeze bağlı santral ve şebeke işletme ve tesis müdürlükleri gibi taşra teşkilatından oluşan bir organizasyon yapısı içinde Yönetim Kurulu'nur^okışturduğu 26 Nisan 1994 tarihinden itibare^al^^ja^nnı sürdürmeye başlamıştır. Turkish Electricity Generation and Transmission Corporation (TEAS) is a state owned enterprise established for the performance of services for production and transmission of electrical energy in conformity with general economy and policies of the State under the Decree of Board of Ministers No. 93/4789 dated , foreseeing the execution through two separate organizations being on one part generation and transmission, on the other part distribution and trade of electricity services that were undertaken by Turkish Electricity Authority (TEK), as the unique state owned enterprise founded by the Law no. 1312, enforced in 1970 and the legal body, organs and organizational frame of which have been restructured in accordance with the Decree Law no. 233 issued in TEAS has continued the activities as the Board of Directors is formed on 26 April 1994 under the organizational structure composed of a Head Office situated in Ankara and the provincial units attached like power plants and networks operation and construction managements in accordance with its Main Status approved by State High Planning Council on , No. 93/T-102

10 ORGANİGRAM / ORGANIZATIONAL CHART YÖNETİM KURULU BOARD OF DIRECTORS GENEL MÜDÜR GENERAL MANAGER YÖNETİM KUR.BR. MD. - BOARD OF SECRETARIAL OFFICE ÖZEL KALEM MD. PRIVATE OFFICE I GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. DEPUTY GENERAL DEPUTY GENERAL DEPUTY GENERAL DEPUTY GENERAL MANAGER MANAGER MANAGER I MANAGER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOARD OF INSPECTORS İLET.ŞEB.İŞL. VE BAK. DAİ. BŞK. " TRANS. NETWORK OPER.MAINT.DEPT. İNŞAAT DAİ. BŞK ' CIVIL WORKS DEPT. ARAŞ. PLAN VE KOOR. DAİ. BŞK. RESEARCH PLAN COOR.DEPT. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ LEGAL AFFAIRS TER. SANT. İŞL.VE BAK. DAİ. BŞK THERMAL PP ÖPER. MAINTEN. DEPT. MALZEME YÖN. DAİ. BŞK MATERIAL MAN. DEPARTMENT İLET.ŞEB.PRJ. VE TES.DAİ.BŞK. TRANS. NETWORK PROJ. CONS. DEPT. SAVUNMA SEKRETERLİĞİ CIVIL DEFENCE SECTION HİD.SANT.İŞL VE BAK. DAİ. BŞK. HYDRO PP ÖPER. MAINTEN DEPT PERSONEL DAİ. BŞK PERSONNEL AFFAIRS DEPT. İLET.KONT. VE OTOM.DAİ.BŞK. COM. CONTROL & AUTOM. DEPT. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEALTH CARE DIVISION YÜK DAĞITIM DAİ. BŞK. LOAD DISPATCH DEPARTMENT TİCARET DAİ. BŞK. COMMERCIAL AFFAIRS DEPT. NÜKLEER SANT. DAİ. BŞK. NUCLEAR PP DEPARTMENT BASIN YAY. VE HALK. İLİŞ. MÜD. PRESS & PUBLIC RELATIONS DIV. SANT. PRJ. VE TES. DAİ. BŞK. ' POWER PLANTS PROJ. CONSTRUCT DEPT. ÖZELLEŞTİRME DAİ. BŞK. PRIVATIZATION DEPARTMENT BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK. DATA PROCESS. DEPARTMENT ÇEVRE DAİ. BŞK ENVIRONMENTAL AFFAIRS DEPT. m EMLAK KAM. HARİTA VE ETÜT DAİ.BŞK. EXPROPRIATION DEPARTMENT EĞİTİM DAİ. BŞK. TRAINING DEPARTMENT MALİ İŞLER VE FİN.YÖN.DAİ.BŞK. FINANCIAL AFFAIRS DEPT. MÜŞTERİ HİZ. DAİ. BŞK. CUSTOMER SERVICES DEPT. FEN TETKİK KURULU BŞK. AUDITING DEPARTMENT İDARİ VE SOS. İŞL. DAİ. BŞK. SOCIAL AFFAIRS DEPARTMENT

11 1999 SONUÇLARI / 1999 RESULTS TEAS TEAS TÜRKİYE TURKEY TEAŞ'IN PAYI TEAŞ'S SHARE PERSONEL SAYISI (KİŞİ) NUMBER OF STAFF (Employee) GERÇEKLEŞEN YATIRIM (Milyon TL) REALIZED INVESTMENT (Million TL.) KURULU GÜÇ (MW) INSTALLED CAPACITY (MW) TERMİK /THERMAL HİDROLİK /HYDRO JEOTERMAL-RÜZGAR / GEOTHERMAL-WIND 15.0 TOPLAM / TOTAL PUANT GÜÇ I PEAK LOAD ÜRETİM (GWh) GENERATION (GWh) TERMİK / THERMAL HİDROLİK /HYDRO JEOTERMAL-RÜZGAR / GEOTHERMAL-WIND 80.9 TOPLAM / TOTAL ENERJİ NAKİL HAT UZUNLUKLARI (km) LENGTH OF TRANSMISSION LINES (km) kv 154kV TRAFO GÜÇLERİ (MVA) TRANSFORMER CAPACITIES (MVA) 380 kv 154 kv TEAŞ'ın Bağlı Ortaklığı olan Kemerköy, Yeniköy, Soma ve Hamitabat santrallarma ait toplam 3284 MW kurulu güç ile GWh üretim değerleri tablolarda TEAŞ değerlerine dahil edilmemiştir MW total installed capacity and GWh generation figures of Kemerköy, Yeniköy, Soma and Hamitabat power plants which are afiliated partnerships of TEAS not included in TEAS figures in the tables.

12 YILIN ÖZETİ THE YEAR IN BRIEF 1-Yatırım harcamalarında programa göre % 91.2 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Gerçekleşen yatırım harcamalarının % 72.7'si üretim tesisleri, %25.9'u iletim tesisleri, %1.4'ü diğer tesisler için yapılmıştır. 2. Özlüce HES (2x85 MW), Karkamış HES (31.5 MW) ve Kuzgun HES IV. ünitesinin (2.3 MW) işletmeye açılmasıyla MVV hidrolik kapasite artaşı sağlanmıştır. Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralının I.Blok II. GT ve II.Blok I ve II. Gaz Türbinleri (3x239 MW) ile I ve II. Blok Buhar Türbinleri (2x239 MW) ve Çayırhan Termik Santralı IV. ünitesi (160 MW) sisteme bağlanmıştır. Orhaneli Termik Santralının bacagazı arıtma tesisinin geçici kabul protokolü tarihinde imzalanmış, tarihinde ETKB tarafından onaylanmıştır. 2x160 MW Çan Termik Santralının ÇED olumlu raporu alınmıştır. 1x157 MW Kangal Termik Santralının inşaat işlerinde % 98, montajda % 95 oranlarında gerçekleşme sağlanmıştır. Kireçtaşı sahasının işletme söz- 1-The investment expenditures have been realized by 91.2 % according to the program.the realized investment expenditures have been 72.7 % for generation facilities, 25.9 % for transmission facilities and 1.4 % for the others. 2-A hydraulic capacity increase of MW has been maintained by commissioning Özlüce HPP (2x85 MW), Karkamış HPP (31.5 MW) and Kuzgun HPP IV.unit (2.3 MW). 1st block, 2nd Gas Turbine and 2nd block, 1st and 2nd Gas Turbines (3x239 MW) as well as 1st and 2nd blocks steam Turbines (2x239 MW) of Bursa NGCC Power Plant and IV.unit of Çayırhan TPP (160 MW) have been acoupled to the system. Temporary Acceptance Protocol of Orhaneli TPP, FGD Plant has been signed on and approved by the MENR on The positive EIA Report for 2x160 MW Çan TPP has been obtained. The civil works and erection at 1x157 MW Kangal TPP have been realized by 98 % and 95 % respectively. The contract for running of the Lime- 1İ '. Szv7?$î &&stem %5K#$ rtî.-i'' 1 V

13 leşmesi tarihinde imzalanmıştır. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarına ait BGD Tesislerinin yapımına devam edilmiştir. 4x360 MW Afşin-Elbistan B Termik Santralının finasmanı ile ilgili kredi anlaşmaları Aralık 1999'da imzalanmıştır. 1x23.5 MW gücündeki S.Uğurlu HES'in İnşaat işleri % 98, malzeme sevkiyatı % 99 ve montaj işleri % 80 oranında gerçekleşmiştir yılı yatırım programında yer alan iletim tesisi projeleri kapsamında; 2605 km uzunluğunda yaklaşık proje bedeli 270 Milyon US$ olan; Özlüce-Erzurum, Çarşamba - Tirebolu, III. Boğaz Atlaması, Atatürk HES-Şanlıurfa, Denizli-Varsak, Şanlıurfa-Kızıltepe, Yeşilhisar- Konya IV, Botaş-Habipler, Bursa-Gebze, Birecik- Gaziantep, Soma-Aliağa, Deriner HES Bağlantıları ve Batman-llısu-Kızıltepe gibi 380 kv'luk Enerji iletim Hatları yer almakta olup 1803 km'lik kv'luk Enerji İletim Hattının geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır MVA gücünde yaklaşık proje bedeli 265 Milstone field has been awarded on The construction of FGD plants of Yatağan, Yeniköy and Kemerköy TPPs are underway. The loan agreements for financing 4x360 MW Afşin-Elbistan B TPP have been concluded in December Realization of civil works, delivery of the goods and erection at 1x23.5 MW Suat Uğurlu HPP, have been ensured by 98 %, 99 % and 80 % respectively. 3-Following transmission facilities have included in 1999 investment programme; been 380 kv transmission lines namely, Özlüce-Erzurum, Çarşamba-Tirebolu, III. Bosphorus Crossing, Atatürk HPP-Şanlıurfa, Denizli-Varsak, Şanlıurfa- Kızıltepe, Yeşilhisar-Konya IV, Botaş-Habipler, Bursa-Gebze, Birecik-Gaziantep, Soma-Aliağa, Deriner HPP connnections and Batman-llısu- Kızıltepe with 2605 km length and about 270 Million US$ project cost of which the commissioning and operational acceptance of the kv transmission lines with 1803 km length has been made and put into service. 380 kv sub-stations namely, Paşaköy, Bursa, Alibeyköy, Tirebolu II, Habiplek Özlüce, Erzurum II, I^Ü^'

14 yon US$ olan Paşaköy, Bursa, Alibeyköy, Tirebolu II, Habipler, Özlüce, Erzurum II, Keban, Denizli, Konya IV, Şanlıurfa, Gaziantep, Yeşilhisar, Kızıltepe, Afyon, Kuzey Ankara, Ümraniye, Yıldıztepe, Germencik ve Temelli gibi 380 kv'luk Trafo Merkezleri, Selimiye, Bağcılar, Sultan Murat, Levent, Göztepe, Yıldıztepe, Bahçelievler 154 kv'luk SF6 Gaz izoleli Merkezler ve Göztepe-Küçükbakkal, Ümraniye-Selimiye, Levent-Etiler, Yenibosna- Bahçelievler,Yıldıztepe-Kasımpaşa ve Veliefendi- Yenikapı-Aksaray gibi 154 kv XLPE yer altı güç kabloları, yer almakta olup 9550 MVA'lık kv'luk trafo kapasitesi ve 13.1 km yeraltı kablosunun geçici kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır. 4-Ana iletim ve üretim sisteminin izlenmesi ve kontrolü amacıyla kurulmuş bulunan ve bir SCA- DA/EMS (Denetleyici Kontrol ve Data Toplama/Enerji Yönetim Sistemi) sistemi olan Ulusal Yük Dağıtım (UYD) sistemi, enterkonnekte sistemin genişlemesine paralel olarak genişletilmeye devam edilmiştir. Alt iletim şebekesinin de UYD sistemine dahil edilmesi amacıyla bu sistem kapsamında yer alan istasyonlarda bulunan uzak terminal birimlerinin kart ve terminal ilavesiyle genişletilerek 154 kv kısımlarından da bilgi toplanması için çalışmalar devam etmektedir. UYD sistemi kapsamındaki mevcut Ulusal ve beş Bölgesel Kontrol Merkezinin yenilenmesi, İstanbul Ikitelli'de yeni bir Bölgesel Kontrol Merkezi kurulması ve bu sisteme yeni istasyonların ilave edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan UYD Sisteminin Yenilenmesi ve Genişletilmesi Projesi için şartname çalışmaları tamamlanarak Dünya Bankası kredisinden, finanse edilmek üzere ihaleye çıkılmış, birinci aşama firma teklifleri değerlendirilmiş ve yeterlilik koşullarını sağlayan firma teklifleri Dünya bankasına gönderilmiştir. iletişim sisteminin darboğazlarını çözmek amacıyla iletim hatları üzerinden fiber optik iletişim sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir yılı içinde 3 adet 380 kv, 7 adet 154 kv'luk Keban, Denizli, Konya IV, Şanlıurfa, Gaziantep Yeşilhisar, Kızıltepe, Afyon, Kuzey Ankara, Ümraniye, Yıldıztepe, Germencik, Temelli and 154 kv SF6 gas insulated substations of Selimiye, Bağcılar, Sultan Murat, Levent, Göztepe, Yıldıztepe, Bahçelievler with total 8975 MVA capacity and about 265 Million US$ project cost including 154 kv XLPE under ground power cables of Göztepe-Küçükbakkal, Ümraniye-Selimiye, Levent-Etiler, Yenibosna-Bahçelievler, Yıldıztepe- Kasımpaşa, Veliefendi-Yeniköy-Aksaray, of which commissioning and operational acceptances of the kv transformers with 9550 MVA capacity and under ground cables with 13.1 km length have been made and put into service. 4-The works for the expansion of The National Load Dispatching (NLD) System, which is an SCADA/EMS system (Supervisory Control And Data Acquisition /Energy Management System) established to monitor and control the main generation and transmission systems has been continued in parallel to the expansion of the interconnected system. For the purpose of including the subtransmisson system into National Load Dispatching system, the studies for data acquisition also from 154 kv net work via the expansion of remote terminal units by the addition of cards and terminals are underway. Preparation of the technical specifications for the renovation of the existing National and 5 Regional Control Centers and installing a new Regional Control Center at Istanbul-ikitelli and its extension with additional centers under the realization of the Project of Renovation and Expansion of National Load Dispatch System has been completed and tendering has been launched under the World Banks' financing while the prequalified bids, after the first stage evaluation, have been submitted to the World Bank. The works for the installation of fiber optical communication sytem over transmission lines aiming at overcoming the bottlenecks in communication system are underway. In 1999, a total of km optical-fiber ground wiring

15 Enerji İletim Hattında toplam km fiberoptikli toprak teli (OPGW) tesis edilmiştir. Yine aynı yıl içinde 154 kv'luk 4 adet toplam km uzunluğunda OPGW'li EİH sözleşmesi imzalanmış olup, tesis çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca mevcut 154 kv'luk bazı enerji iletim hatlarında askı tipi metalsiz fiberoptik kablo tesisi için inceleme ve teknik çalışmalara da başlanmıştır. Tesisi tamamlanan OPGW yer altı fiberoptik kabloların kullanıma alınması için gerekli terminal teçhizatının temin ve tesis çalışmaları da sürdürülmektedir. 5- Gürcistan, Bulgaristan ve İran'dan enerji alımına, Nahcivan'a ise enerji satışına devam edilmiştir. 17 Ocak 1989 tarihinde imzalanan anlaşma ile öngörülen Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye 400 kv elektrik sistemlerinin birbirine bağlanması ve enerji alışverişi için başlatılan beş ülke enterkonneksiyon çalışmaları sürdürülmüştür. Balkan elektrik enerjisi sistemine ve bu sistem üzerinden batı ve orta Avrupa elektrik sistemine (UCTE) bağlantı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında Karadeniz elektrik enterkonneksiyonu (Karadeniz Ringi), Akdeniz ülkeleri elektrik enerjisi enterkonneksiyonu (Akdeniz Ringi) çalışmalarına devam edilmiştir. 6-Enerji Nakil Hattı güzergahları ve Trafo Merkezi alanları için 1999 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş olarak m 2 irtifak kamulaştırması, m 2 mülkiyet kamulaştırması için karar alınmış ve adet parselin kamulaştırma tescili gerçekleştirilmiştir. 7- Enerji Sektör Reformu kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan çalışma çerçevesinde oluşturulması öngörülen Düzenleyici Esaslar (Regulatory Framework) doğrultusundaki kurallara göre TEAŞ bünyesinde oluşturulacak Ulusal iletim Sistemi Organizasyonu ve iletim sisteminin gelecekte kavuşacağı nihai yapının ve fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla iletim politikası çerçevesinde, ulusal iletim sistemi organizasyonunun kurumsal tasarımı, fizibilite çalışmasını içeren Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu projesi başlatılmış ve çalışmalar halen sürdürülmektedir. (OPGW) has been installed at 3 of 380 kv and 7 of 154 kv transmission lines. Also, in the same year the contract for a total of km length OPGW installation at 4 of 154 kv transmission lines has been awarded and installation works have been commenced. Besides, examinations and technical studies on installing suspension-type, non-metal optical-fiber wiring at some 154 kv transmission lines have been initiated. Supply of the terminal equipment and construction works for servicing the completed under ground OPGW are underway. 5-Electricity import from Georgia, Bulgaria and Iran while export to Nahcivean have been continued. The studies initiated for the interconnection of 400 kv electrical systems and trade among Egypt, Iraq, Jordan, Syria and Turkey as per the Agreement concluded on 17th January 1989 have been carried forward. The studies for the connection to the Balkan power grid and there from to western and central European (UCTE) system, Black Sea electrical interconnection (Black Sea Ring) under Black Sea Economical Cooperation project and the interconnection of the electrical systems of Mediterranean countries (Mediterranean Ring) are underway. 6-The easement expropriation of m 2 for transmission line routes and sub-station areas and propertial expropriation of m 2 area have been decided in 1999 by TEAS while some of parcel expropriation has been registered. 7-National Transmission System Organization Project, covering the Feasibility study for the Organizational Design of the National Transmission System Organization within the Transmission Policy Framework aiming the determination of the future final structure and functions of the National Transmission System which will be established in TEAS Organization in accordance with the regulations under the Regulatory Framework which is envisaged to be formed in the frame of the study carried out by the Ministry of Energy and Natural Resources in the content of Energy Sector Reform, has been initiated and the studies are still underway.

16 YATIRIMLARIMIZ INVESTMENT Toplam kamu yatırımları içinde 360,5 Trilyon TL.lik bir tavan ödenekle kesinleşen Kuruluşumuz yatırım programı uygulamasında ulaşılan 328,9 Trilyon TL'lık harcama düzeyi ile % 91.2 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. The utilization of the investment allocation which takes the upper limit among the total public investments with TL Trillion has been realized at the TL Trillion level, rating to 91.2 %. Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen toplam 328,9 Trilyon TL.'lik harcamanın 151,9 Trilyon TL'lik bölümünü dış piyasa bileşeni oluşturmaktadır Yılı Yatırım Programımızın üretim tesisleri, Kangal Termik Santralı III. Ünite (157 MW), Suat Uğurlu HES III. Ünite (23.5 MW), Çayırhan Termik Santralı MI-IV Üniteler (320 MW), Nükleer Santral(1000 MW), Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (1400 MW), Çan Termik Santralı (300 MW),izmir- Aliağa Fuel-Oil Santralı (700 MW), Afşin-Elbistan B Termik Santralı I-IV. Üniteler (1400 MW), Tunçbilek Termik Santralı (300 MVV), Soma-C Termik Santralı (600 MW), Kangal Termik Santralı IV. Ünite(150 MW), Çayırhan Termik Santralı V-VI Üniteler (600 MW) Afşin-Elbistan C Termik santralı (I-IV) üniteler The part TL Trillion out of the total expenditure of TL Trillion has been foreign credit component. The generation facilities under 1999 Investment Programme namely are; Kangal Thermal Power Plant III.unit (157 MW), Suat Uğurlu Hydraulic Power Plant III. unit (23.5 MW), Çayırhan Thermal Power Plant III- IV units (320 MW), Nuclear Power Plant (1000 MW), Bursa Natural Gas Combined Cycle Power Plant (1400 MW), Çan Thermal Power Plant (300 MW), Izmir-Aliağa Fuel-Oil Power Plant (700 MW), Afşin-Elbistan B Thermal Power Plant I- IV units (1400 MW), Tunçbilek Thermal Power Plant (300 MW), Soma C Thermal Power Plant (600 MW), Kangal Thermal Power plant IV. unit (150 MW), Çayırhan Thermal Power Plant V-VI units (600 MW). Afşin-Elbistan-C TPP I-IV units (1400

17 YILLAR İTİBARİYLE YATIRIM HARCAMALARI INVESTMENT EXPENDITURES BY THE YEARS YATIRIMLAR INVESTMENTS Milyon TL Million TL ÜRETİM TESİSLERİ GENERATION FACILITIES İLETİM TESİSLERİ TRANSMISSION FACILITIES DİĞERLERİ OTHERS MADENCİLİK MINING TOPLAM TOTAL Milyon US $ YATIRIMLAR Million US $ INVESTMENTS ÜRETİM TESİSLERİ GENERATION FACILITIES İLETİM TESİSLERİ TRANSMISSION FACILITIES DİĞERLERİ OTHERS MADENCİLİK MINING TOPLAM TOTAL KUR DEĞERİ (TL/$) RATE OF EXCHANGE (TL/$)

18 (1400 MW), Şımak-Silopi Termik Santralı (100 MW) yer almaktadır. Bunlardan Kangal III. Ünite ve Suat Uğurlu HES III. Ünitenin Tesisi devam etmekte olup, Çayırhan III-IV. Üniteler (320 MW) ve Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralının (1400 MW) tesisleri bitirilmiştir. Çan Termik Santralının tarihinde % 100 kredili olarak sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi anlaşmalarının imzalanmasını müteakip sözleşme yürürlüğe girecek ve tesis çalışmalarına başlanacaktır. Afşin -Elbistan B I-IV, Santralının tarihinde % 100 kredili olarak sözleşmesi imzalanmış ve tarihinde temeli atılmıştır. Kredi anlaşmaları tarihinde imzalanmış olup kredilerin onaylanmasını müteakip yüklenici konsorsiyuma yer teslimi yapılacaktır. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Santrallarına ait Bacagazı Arıtma Tesislerinin inşaat işleri ile montaj çalışmaları devam etmiştir. Ülkemizde ilk Nükleer Santral olan Akkuyu Nükleer Santralının ihale değerlendirme çalışmaları 1999 yılında da devam etmiştir yılı yatırım programımızda 1500 milyar TL ödenek ile yer alan madencilik sektöründe 768 milyar TL'lik bir harcama ile % 51.2'lik gerçekleşme sağlanmıştır. Ülkemiz genelinde nükleer enerjinin tanıtılması konusunda bir ulusal programın başlatılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Aliağa Fuel-Oil, Soma-C, Çayırhan V-VI, Kangal IV ve Tunçbilek Santralları Üretim Planlamalarımızda 2010' lu yıllarda öngörülmesine rağmen son yıllarda özelleştirme ve Yap -Işlet- Devret (YİD) uygulamalarında karşılaşılan belirsizlikler nedeniyle Yatırım Programına alınmıştır. Bu santralların özelleştirme konusundaki olumlu gelişmeler sürdüğü sürece üretim planında öngörülen tarihlerde yapılması hedeflenmektedir. MW) and Şırnak-Silopi TPP (100 MW). Of the above, the construction works of Kangal III. Unit, Suat Uğurlu HPP III. Unit, are underway and Çayırhan TPP III-IV units and Bursa NGCC Power Plant completed while the contract for Çan Thermal Power Plant has been signed on on 100 % credit basis. Following the signatures of loan agreements, the contract will come into force and the construction works will be started up. The contract for Afşin-Elbistan B I- IV Thermal Power Plant has been signed on on 100 % credit basis and foundation laying has been held on The loan agreements have been signed on and following their ratification, the site will be handed over to the contracting consortium. Civil and erection works for FGD plants of Yatağan, Yeniköy and Kemerköy Thermal Power Plants have been continued/the evaluation of bids for the Akkuyu Nuclear Power Plant, the first nuclear power plant in Turkey, are under way in % realization with an expenditure level of 768 Billion TL for Mining sector which took part in 1999 investment program with an allocation of 1500 Billion TL has been ensured. The studies on launching a national programme for the introduction of nuclear power in all over the country are underway. Although Aliağa Fuel-Oil, Soma C, Çayırhan V-VI, Kangal IV and Tunçbilek Thermal Power Plants are envisaged for the years of 2010s, asper our Generation Expansion Plans; they have also been included in Investment Programme due to the uncertainties encountered in privatization and BOT applications of recent years. These power plants are targeted to be constructed within the date envisaged in generation expansion plans as the positive achievements with privatization applications are obtained.

19 Üretim Tesisleri için öngörülen toplam Trilyon TL. 'lik ödeneğin Trilyon TL'lik kısmı fiilen devam eden 16 adet projeye ve 7.03 Trilyon TL. 'lik kısmı ise henüz başlamamış 8 adet ve global 2 adet olmak üzere toplam 10 adet projeye tahsis edilmiştir Yılı Yatırım Programı uygulaması kesin harcamaları dikkate alınarak irdelendiğinde Üretim Tesislerinde % 116.3'lük bir gerçekleşmenin sağlandığı görülmektedir. İletim Tesisleri için öngörülen toplam Trilyon TL.'lik ödeneğin Trilyon TL.'lik kısmı devam eden 226 adet projeye ve 22.2 Trilyon TL.'lik kısmı ise 57 adet yeni projeye tahsis edilmiştir yılında 1075 km uzunluğunda 12 adet 380 kvve727 km uzunluğunda 39 adet 154 kv iletim hattı ile toplam 4350 MVA gücünde 16 adet 380 kv trafo ve toplam 5200 MVA gücünde 61 adet 154 kv trafo işletmeye alınmıştır Yılı Yatırım Programı uygulamasında İletim Tesislerinde % 66.3'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. The part Trillion TL of the allocation of total Trillion TL. envisaged for Generation Facilities has been distributed to ongoing 16 projects while the part 7.03 Trillion to 10 projects not yet started and of which 2 are global. The utilization of 1999 Investment Programme in Generation Facilities allocation; if checked taking into consideration the final use up, is to be seemed to correspond to %. The part TL Trillion of the total allocation of Trillion TL for Transmission Facilities has been distributed to 226 on going projects while the part 22.2 TL Trillion to 57 new projects. In 1999, 380 kv, 12 transmisson lines with 1075 km length and 154 kv, 39 transmission lines with 727 km length as well as 380 kv, 16 transformers with 4350 MVA capacity and 154 kv, 61 transformers with 5200 MVA capacity have been taken into service. A 66.3 % realization has been maintained in Transmission Facilities of 1999 Investment Programme application. i ~~ı

20 1999 TÜRKİYE TOPLAM YATIRIMLARI Enerji/Fnp/gy % 20.1 TOTAL INVESTMENTS OF TURKEY IN 1999 Dlğer/Others % 79.9 TEAS % 50.1 TEAS dışı / Non-TEAŞ % ENERJİ YATIRIMLARI İÇİNDE TEAŞ'IN PAYI TEAŞ'S SHARE İN ENERGY INVESTMENTS IN TEAŞ YATIRIM HARCAMALARININ DAĞILIMI İletim/ Transmission % 25.9 Madencilik+Diğer/ Mining+Others % 1.4 BREAKDOWN OF TEAŞ INVESTMENT EXPENDITURES IN 1999 Üretim/ Generation % 72.7

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY Emerging Europe Energy Summit 1 Contents Development Trend of Turkish Electricity Market Electricity Generation Statistics in Turkey Demand Forecast for Turkey Investment Requirement for Turkey EÜAŞ Power

Detaylı

TURKISH POWER MARKET

TURKISH POWER MARKET TURKISH POWER MARKET Yeşim Akcollu Turkish Competition Authority Lead Energy & Competition Specialist 6th Emerging Europe Energy Summit November 4-5, 2010, İstanbul Contents Structure of the Turkish Power

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

Tanıtım ve Faaliyetler

Tanıtım ve Faaliyetler EÜAŞ IN ENERJĐ TEKNOLOJĐLERĐNE BAKIŞI Enerji Teknolojileri Platformu Raşit Đş PEK Üyesi, EÜAŞE Genel Md. Yrd. 2008 1 Tanıtım ve Faaliyetler 19 TERMĐK SANTRAL 103 HĐDROELEKTRĐK SANTRAL Sermayesi...: 5.6

Detaylı

October 2011 Republic of Turkey Privatization Administration

October 2011 Republic of Turkey Privatization Administration Privatization of Electricity Generation Sector in Turkey October 2011 Republic of Turkey Privatization Administration Agenda Overview of Electricity Turkish Electricity Generation Generation Company Sector

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED The future of power Water Oil & Gas Mining Distributed Power Gen Propulsion Marine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Ercüment ÖZDEMİRCİ APK Daire Başkanlığı TEİAŞ Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım İstanbul ANA FAALİYET KONULARI Türkiye İletim Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) Haziran 2009 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016) TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ Elektrik Enerjisinin Üretim,İletim ve Dağıtımı Güç Sistemlerinin Analizi,Denetimi,Korunması, İşletilmesi Topraklama Tesisleri Aydınlatma Ve İç Tesisat Yükseltici

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009

SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 SEKONDER KONTROL 18 AĞUSTOS 2009 FREKANS KONTROLU Primer Frekans Kontrolu Sekonder Frekans Kontrolu Tersiyer Kontrol Zaman Kontrolu FREKANS KONTROL DÖNGÜSÜ Kurulu Güç Toplam Kurulu Güç (2008): ~ 42 GW

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Electricity Generated From Coal. Coal Based Generation: in 2008: 41% in 2030: 44%

Electricity Generated From Coal. Coal Based Generation: in 2008: 41% in 2030: 44% Electricity Generated From Coal Billion kwh 16000 14000 12000 10000 8000 6000 WORLD 1973: 6118 Billion kwh 2008: 20269 Billion kwh 2030: 33252 Billion kwh 4000 2000 0 Coal Gas Nuclear Hydro Oil Bio and

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017) KASIM 2013 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ Overview of Wind Energy Investments in Turkey ETK Uzman Yrd. /Asst. Energy & Natural Resources Specialist Ozan SOYDAŞ Türkiye Offshore Energy Conference

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

Electricity Market in Turkey

Electricity Market in Turkey REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY ISPAT Electricity Market in Turkey November 2012 Turkish Electricity Market Growth Potential 6th biggest and one of the fastest growing electricity market in Europe Rapid

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL & STRATEJİLERİ ENERJİ de YATIRIMLAR 2010 30. Aralık. 2009, ANKARA - GAZİ ÜNNİVERSİTESİ Dr. Atillâ AKALIN Tablo.20 - Dünyada Planlanan RÜZGAR ENERJİSİ Gelişmesi Wind

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 2001 Zafer KAMİLOĞLU Elektrik Mühendisi KDA Yük Tevzi İşletme Müdürü ENERJİ TEİAŞ KDA YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ SÜREKLİ GÜVENİLİR EKONOMİK olarak kullanıma sunulmalıdır.

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR 1 TEİAŞ ANA FAALİYETLERİ Türkiye İletim Sistemini işletmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

DEMAND SIDE MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY MARKET

DEMAND SIDE MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY MARKET T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (ENERGY MARKET REGULATORY AUTHORITY) DEMAND SIDE MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY MARKET (From the regulatory perspective) Bilal ÖĞÜNLÜ M.Sc. E.E. Eng. Energy Expert

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI Nevzat N. DOĞAN* Aydoğan ÜNVER** *EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürü **EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürü 1. GİRİŞ İnsanlık tarihinde geliştirilmiş

Detaylı

Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular

Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular Barış Sanlı 1 Bölgesel Piyasalara Entegrasyon - Türkiye enerji sistemindeki bazı anahtar parametreler - Petrol - Doğal gaz - Elektrik - Karbon

Detaylı

Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi

Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Maksut SARAÇ Tel: 0532 710 43 31 e-mail : maksutsarac@hotmail.com 1 Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) Elektrik

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Orman İzinleri ve RES ler

Orman İzinleri ve RES ler Orman İzinleri ve RES ler Hulusi KARA GENEL MÜDÜR TÜREK 2013 / 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center İÇERİK Şirket Faaliyet Alanları Türkiye deki RES Ortamına Genel Bakış RES Yatırım Ortamı Değerlendirilmesi

Detaylı

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ Ercüment ÖZDEMİRCİ Ar-Ge Müdürü APK Dairesi Başkanlığı 2013 TÜREK İstanbul, 6-7 Kasım 2013 1 İSPANYA RES KURULU GÜCÜ İspanya kurulu gücü 95.043 MW tır.

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU ( )

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU ( ) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2016-2020) EYLÜL 2016 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970)

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TARİHÇE 1970 Öncesi, Yerli Mühendislik etkili değil, 1967 1972 Arası Türkiye nin en büyük

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

31 Mart Elektrik Kesintisi ve Nedenleri

31 Mart Elektrik Kesintisi ve Nedenleri İ.T.Ü. Mezunları Derneği, İ.T.Ü. Evi, Ankara, 23 Mayıs 2015,, Page 1 Ulusal Elektrik İletim Sisteminin Klasik Sorunu 31 Mart 2015 günü, saat 10:31 de Doğu Batı Koridorundan akan güç: 5500-6000 MW Alıcı

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI 1 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim Sistemi Genişleme

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞEBEKE SEKTÖRLERDE GENEL REKABET SORUNLARI SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE ŞEBEKE SEKTÖRLERDE GENEL REKABET SORUNLARI SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE ŞEBEKE SEKTÖRLERDE GENEL REKABET SORUNLARI SEMPOZYUMU Istanbul, 18 Ocak 2008 Mehmet Yükselen- AccessTurkey Capital Group Mevcut Durum Enerji Sektöründe Rekabet Mevcut Durum Elektrik ve Gaz Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SANAYİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE ELEKTRİK SANAYİ BİRLİĞİ TÜRKİYE ELEKTRİK SANAYİ BİRLİĞİ org.tr 1 Türkiye de Elektrik Sektörünün Görünümü Türkiye nin enerji politikasının temel hedefi, ekonomik büyüme ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde zamanında, güvenilir

Detaylı

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU Türkiye elektrik sistemi enterkonnekte bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

İÇERİK 1. GİRİŞ 2. RÜZGAR SANTRALLERİNİN GÜÇ SİSTEMLERİNE ETKİLERİ

İÇERİK 1. GİRİŞ 2. RÜZGAR SANTRALLERİNİN GÜÇ SİSTEMLERİNE ETKİLERİ İÇERİK 1. GİRİŞ 2. RÜZGAR SANTRALLERİNİN GÜÇ SİSTEMLERİNE ETKİLERİ 2.1. Üretim-Tüketim Dengesi 2.2. Elektrik Şebekesinin Güvenliği 2.3. Dengeleme ve Şebeke Güvenliği Açısından Fayda/Maliyet Unsurları 2.3.1.

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

EÜAŞ VE HİDROELEKTRİK ENERJİ

EÜAŞ VE HİDROELEKTRİK ENERJİ EMO İÇ ANADOLU ENERJİ FORUMU (İÇEF) EÜAŞ VE HİDROELEKTRİK ENERJİ ATİLLA ÖZMEN EUAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROLİK SANTRALLAR DAİRESİ BAŞKANI 2007 1 2 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik enerjisini verimli,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) H. Güzide ERKUŞ 29 Kasım 2008 Kayseri 1 SUNUŞ Elektrik gündemdeki önemini sürekli olarak korumaktadır. Kimi zaman yapılan ve yapılacak zamlarla, kimi zaman

Detaylı

SOMA DAN SONRA: TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 2014

SOMA DAN SONRA: TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 2014 SOMA DAN SONRA: TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 TÜRKİYE DE HİDROELEKTRİK ENERJİ Prof. Dr. Bihrat

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Faaliyet Alanlarımız:

Faaliyet Alanlarımız: Field of Activities: Power Plants (HEPP, SCPP, CCPP, WEPP, SPP) Substations/Switchyards (AIS, GIS, Hybrid) Factories, Industrial Facilities, Petrochemical Facilities, Desalination Plants, etc. We do electrical,

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. 01 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÇAMLICA HES YAMULA HES

AYEN ENERJİ A.Ş. 01 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÇAMLICA HES YAMULA HES AYEN ENERJİ A.Ş. 01 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÇAMLICA HES YAMULA HES 1 HAZIRLAMA ESASLARI Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri II-14.1 sayılı Sermaye

Detaylı

Jeotermal Elektrik Santralları Gelişiminde Özel Sektörün Rolü EBRD JES Finansmanı. Barbaros Nazım BAYRAKTAR Danışman-AB-IPA 2013 EBRD Programı

Jeotermal Elektrik Santralları Gelişiminde Özel Sektörün Rolü EBRD JES Finansmanı. Barbaros Nazım BAYRAKTAR Danışman-AB-IPA 2013 EBRD Programı Jeotermal Elektrik Santralları Gelişiminde Özel Sektörün Rolü EBRD JES Finansmanı Barbaros Nazım BAYRAKTAR Danışman-AB-IPA 2013 EBRD Programı EBRD Sürdürülebilir Enerji Faaliyetleri (SEI) Özeti Türkiye

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Rüzgar Nereye Doğru Esecek?

Rüzgar Nereye Doğru Esecek? Rüzgar Nereye Doğru Esecek? Ankara, 2 Kasım 2016 Mustafa Özgür Berke WWF-Türkiye, İklim & Enerji Programı Danışmanı Neden Rüzgar? İklim Değişikliğiyle Mücadele & Paris Anlaşması - Hedef: Sıcaklık artışının

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı