TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT"

Transkript

1 1İİİ TR TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT

2 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1999

3 GRAFİK TASARIM RENK AYRIM BASKI ve CİLT NUROL MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. TEL: FAKS:

4

5 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Önsöz / Foreword 6 Yöneticilerimiz IA dm inistrators 8 Kuruluşumuz/ Organization : : 9 Organigram / Organizational Chart Sonuçları/1999 Results 11 Yılın Özeti I The Year in Brief 12 Yatırımlarımız /Investments 16 Elektrik Enerjisi Üretimindeki Primer Kaynaklarımız/ Primary Resources For Electricity Generation 22 Kurulu Gücümüz / Installed Capacity 25 Üretimimiz /Generation 28 Brüt Tüketim ve Satışlar/ Gross Consumption and Sales 32 Çevresel Faaliyetler / Environmental Activities 35 İletim Tesislerimiz/ Transmission Facilities 37 Enterkonneksiyonlar /Interconnections 39 İleriye Dönük Hedefler / Future Objectives 46 Personel Durumu ve Eğitim Faaliyetleri / Personnel Status and Traning Activities yılı Gelir-Gider Durumu /Income Statement for The Year Yılı Bilanço / Balance Sheet for The Year Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerimiz / /4f/7//ated Partnerships and Participations 59

6 ONSOZ FOREWORD 1970 yılına kadar dağınık bir yapıda sürdürülen elektrik hizmetlerinin tek elde toplanması öngörülmüş ve bu amaçla ülke genelinde elektriğin üretimi, iletimi. Belediye sınırları dışında, dağıtım ve ticaretinden sorumlu olacak şekilde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. Böylece, belediye sınırları içinde elektriğin dağıtım ve ticaretinden sorumlu belediyeler ile iki imtiyazlı şirketin kendi imtiyaz alanları içindeki sorumlulukları dışında ülkede elektrik hizmetleri tek elde toplanmıştır yılında yapılan bir düzenleme ile belediyeler tarafından, belediye sınırları içinde, sürdürülen hizmetler ve kurulu dağıtım şebekelerinin de TEK' e devri sağlanmış ve tam bir tekel yapısı oluşturulmuştur. Dünyada geliştirilmeye ve uygulanmaya başlanan özelleştirme politikaları çerçevesinde 1984 yılında yapılan bir düzenleme ile TEK'in tekeli kaldırılmış ve TEK dışında kalan özel sermaye şirketlerine de elektriğin üretim iletim, dağıtım ve ticaretini yapma hakkı tanınmıştır. Bu düzenleme doğrultusundaki uygulamalar, 199O'lı yılların başından itibaren işlerlik kazanmaya başlamıştır. Enerji sektörünün yeniden yapılandırılmasını da içeren düzenlemeler çerçevesinde, öncelikle üretim ve iletim fonksiyonlarının dağıtım fonksiyonlarından ayrılması öngörülmüş ve bu amaçla bir Kamu iktisadi Kuruluşu olan TEK, üretim ve iletimden sorumlu Türkiye Elektrik Üretim -iletim A.Ş. (TEAŞ) ve dağıtımdan sorumlu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olmak üzere iki ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde 1994 yılında yeniden yapılandırılmıştır. TEK'in kurulduğu 1970 yılında, Türkiye'nin toplam kurulu gücü MW, üretimi 8623 Milyon kwh ve kişi başı tüketimi 244 kwh seviyelerinde iken, yeniden yapılanma çalışmalarının başladığı 1993 yılı sonunda kurulu güç MW, üretim Milyon kwh ve The power and electricity services which were executed in dispersed manner till 1970, were envisaged to be monopolized from that date and Turkish Electricity Authority (TEK) was set up to be responsible for the power production and transmission all over the country and for distribution and trade of electricity outside the municipality boundaries. The electricity supply services thus were monopolized with the exception of the municipalities responsible for the distribution and trade of electricity within their boundaries and two concessionary firms responsible for their concession districts. In 1982, by the transfer of the services and installed distribution networks of the municipalities to TEK, pursuant to a new arrangement, a full monopolization has been ensured. Within the perspective of the privatization policies developed and implemented in the world, in 1984 by an arrangement TEK's monopoly was lifted and the private companies were also given the right to involve in production, transmission, distribution and trade of the electricity. The implementations in above respect started to be functional by the beginning of 1990s. Under the framework of the arrangements including the restructuring of the power sector, the generation and transmission functions are envisaged to be separated from that of distribution function at the first hand and for this purpose TEK being a state owned enterprise has been so restructured that it has been split into two companies namely Turkish Electricity Generation and Transmission Co. (TEAS) responsible for the generation and transmission on the other hand Turkish Electricity Distribution Co. (TEDAŞ) responsible for the distribution of the electricity. While the Turkey total installed capacity was on MW, generation 8623 Million kwh and consumption per capita 244 kwh levels in the

7 kişi başı tüketim 1234 kwh seviyelerine yükselmiştir. Bu değerler kurulu güçte 9.1 kat, üretimde 8.6 kat, ve kişi başına tüketimde 5.1 katlık bir artışı ifade etmektedir ki, bu başarıya çalışanların özverili çalışmalarının sonucu olarak ulaşılmıştır. Üretim ve iletim faaliyetlerinin TEAŞ tarafından yürütüldüğü dönemde de çalışmalar aynı anlayış içerisinde sürdürülmüş ve 1999 yılı sonu itibariyle Türkiye kurulu gücü MW, üretimi Milyon kwh ve kişi başı tüketim 1840 kwh seviyelerine yükselmiştir. Enerji sektöründeki yeniden yapılanma çalışmaları, bir düzenleyici kurulun oluşturulmasını, üretim, iletim ve ticaret fonksiyonlarının da birbirinden ayrılmasını öngörecek şekilde sürdürülür iken, aynı zamanda, bir yandan yeni elektrik tesislerinin kurulmasında özel sektör katkısının artırılması öte yandan da mevcut tesislerin işletme haklarının özel sektöre devri şeklinde kamunun ağırlığının azaltılarak, özel sektör ağırlığının artırılmasını öngören bir doğrultuda gelişmektedir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu'nun 3 Mart 2000 tarih, 310 sayılı kararı ile TEAŞ'ın, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ unvanlı üç ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde yapılandırılması öngörülmüştür. Bu gelişmelerin sonucu olarak bu faaliyet raporu, kuruluşumuz TEAŞ'ın son faaliyet raporu olacaktır. Bu yeni yapılanma çerçevesinde de TEAŞ çalışanları üzerlerine düşen sorumlulukları değerli katkılarıyla sürdürmeye devam edecektir. year 1970 when TEK was founded, these figures raised to MW for installed capacity, Million kwh for generation and 1234 kwh for consumption per capita by the end of 1993 when the restructuring activities were started. The above figures represent an 9.1 fold increase in installed capacity, 8.6 fold increase in generation and 5.1 fold increase in consumption per capita that were achieved by self- denying efforts of the employees. The works have been carried on under the same understanding also in the period when the generation and transmission activities were undertaken by TEAS and by the end of 1999 the installed capacity of Turkey has been rised to MW, generation Million kwh and consumption per capita 1840 kwh. The restructuring activities in power sector are proceeding in a way as envisaging the formation of a regulatory body and separation of generation, transmission and trading functions while more involvement of private sector in new generation investments on one hand and unburdening of the public via transfering the operational rights of the existing plants to private sector on the other hand. Within above frame work, further restructuring of TEAS is envisaged to be split into 3 separate state owned companies, namely Turkish Electricity Transmission Co., Electricity Generation Co., Turkish Electricity Trading & Contracting Co., by the Decree of the Council of Ministers No: 310 and dated 3rd March By the result of these achievements, this Annual Report may be said to be the last report of TEAS. Within the above perspective, TEAS will assume its responsibilities falling due by the invaluable contributions of its employees. Muzaffer Selvi Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board of Directors Genel Müdür / General Manager

8 YÖNETİCİLERİMİZ / ADMINISTRATORS Muzaffer SELVİ Genel Müdür/General Manager Yönetim Kurulu Başkanı/Cfra/rman of the Board of Directors Budak DİLLİ Genel Müdür Yardımcısı/Deputy General Manager Yönetim Kurulu ÜyesUMember of the Board of Directors Ünal PEKER Genel Müdür Yardımcısı/Deputy General Manager Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the Board of Directors Mustafa MENDİLCİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors M.Demir ERMAN Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors M. Hakan ÖZYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of the Board of Directors ÖnerGÜLYEŞİL Genel Müdür Yardımcısı/ Deputy General Manager Genel Müdür Yardımcısı/ Deputy General Manager

9 KURULUŞUMUZ ORGANIZATION Türkiye Elektrik Üretim iletim Anonim Şirketi (TE- AS), 1970 yılında yürürlüğe giren 1312 sayılı Kanun ile kurulan, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince hukuki bünyesi, organları ve teşkilat yapısı yeniden düzenlenen ve elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinden sorumlu bir Kamu iktisadi Kuruluşu olan Türkiye Elektrik Kurumu'nun faaliyetlerinin üretim, iletim ve dağıtım olacak şekilde iki ayrı kuruluş tarafından yürütülmesini öngören Bakanlar Kurulu'nun tarih, 93/4789 sayılı kararı ile Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik enerjisinin üretim, iletim ve ticareti hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Türkiye Elektrik Üretim iletim Anonim Şirketi, Yüksek Planlama Kurulu'nun tarih, 93/T-102 sayılı kararı ile onaylanan Ana Statüsü uyarınca merkezi Ankara'da bulunan bir merkez teşkilatı ve merkeze bağlı santral ve şebeke işletme ve tesis müdürlükleri gibi taşra teşkilatından oluşan bir organizasyon yapısı içinde Yönetim Kurulu'nur^okışturduğu 26 Nisan 1994 tarihinden itibare^al^^ja^nnı sürdürmeye başlamıştır. Turkish Electricity Generation and Transmission Corporation (TEAS) is a state owned enterprise established for the performance of services for production and transmission of electrical energy in conformity with general economy and policies of the State under the Decree of Board of Ministers No. 93/4789 dated , foreseeing the execution through two separate organizations being on one part generation and transmission, on the other part distribution and trade of electricity services that were undertaken by Turkish Electricity Authority (TEK), as the unique state owned enterprise founded by the Law no. 1312, enforced in 1970 and the legal body, organs and organizational frame of which have been restructured in accordance with the Decree Law no. 233 issued in TEAS has continued the activities as the Board of Directors is formed on 26 April 1994 under the organizational structure composed of a Head Office situated in Ankara and the provincial units attached like power plants and networks operation and construction managements in accordance with its Main Status approved by State High Planning Council on , No. 93/T-102

10 ORGANİGRAM / ORGANIZATIONAL CHART YÖNETİM KURULU BOARD OF DIRECTORS GENEL MÜDÜR GENERAL MANAGER YÖNETİM KUR.BR. MD. - BOARD OF SECRETARIAL OFFICE ÖZEL KALEM MD. PRIVATE OFFICE I GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. GENEL MÜDÜR YARD. DEPUTY GENERAL DEPUTY GENERAL DEPUTY GENERAL DEPUTY GENERAL MANAGER MANAGER MANAGER I MANAGER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOARD OF INSPECTORS İLET.ŞEB.İŞL. VE BAK. DAİ. BŞK. " TRANS. NETWORK OPER.MAINT.DEPT. İNŞAAT DAİ. BŞK ' CIVIL WORKS DEPT. ARAŞ. PLAN VE KOOR. DAİ. BŞK. RESEARCH PLAN COOR.DEPT. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ LEGAL AFFAIRS TER. SANT. İŞL.VE BAK. DAİ. BŞK THERMAL PP ÖPER. MAINTEN. DEPT. MALZEME YÖN. DAİ. BŞK MATERIAL MAN. DEPARTMENT İLET.ŞEB.PRJ. VE TES.DAİ.BŞK. TRANS. NETWORK PROJ. CONS. DEPT. SAVUNMA SEKRETERLİĞİ CIVIL DEFENCE SECTION HİD.SANT.İŞL VE BAK. DAİ. BŞK. HYDRO PP ÖPER. MAINTEN DEPT PERSONEL DAİ. BŞK PERSONNEL AFFAIRS DEPT. İLET.KONT. VE OTOM.DAİ.BŞK. COM. CONTROL & AUTOM. DEPT. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEALTH CARE DIVISION YÜK DAĞITIM DAİ. BŞK. LOAD DISPATCH DEPARTMENT TİCARET DAİ. BŞK. COMMERCIAL AFFAIRS DEPT. NÜKLEER SANT. DAİ. BŞK. NUCLEAR PP DEPARTMENT BASIN YAY. VE HALK. İLİŞ. MÜD. PRESS & PUBLIC RELATIONS DIV. SANT. PRJ. VE TES. DAİ. BŞK. ' POWER PLANTS PROJ. CONSTRUCT DEPT. ÖZELLEŞTİRME DAİ. BŞK. PRIVATIZATION DEPARTMENT BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK. DATA PROCESS. DEPARTMENT ÇEVRE DAİ. BŞK ENVIRONMENTAL AFFAIRS DEPT. m EMLAK KAM. HARİTA VE ETÜT DAİ.BŞK. EXPROPRIATION DEPARTMENT EĞİTİM DAİ. BŞK. TRAINING DEPARTMENT MALİ İŞLER VE FİN.YÖN.DAİ.BŞK. FINANCIAL AFFAIRS DEPT. MÜŞTERİ HİZ. DAİ. BŞK. CUSTOMER SERVICES DEPT. FEN TETKİK KURULU BŞK. AUDITING DEPARTMENT İDARİ VE SOS. İŞL. DAİ. BŞK. SOCIAL AFFAIRS DEPARTMENT

11 1999 SONUÇLARI / 1999 RESULTS TEAS TEAS TÜRKİYE TURKEY TEAŞ'IN PAYI TEAŞ'S SHARE PERSONEL SAYISI (KİŞİ) NUMBER OF STAFF (Employee) GERÇEKLEŞEN YATIRIM (Milyon TL) REALIZED INVESTMENT (Million TL.) KURULU GÜÇ (MW) INSTALLED CAPACITY (MW) TERMİK /THERMAL HİDROLİK /HYDRO JEOTERMAL-RÜZGAR / GEOTHERMAL-WIND 15.0 TOPLAM / TOTAL PUANT GÜÇ I PEAK LOAD ÜRETİM (GWh) GENERATION (GWh) TERMİK / THERMAL HİDROLİK /HYDRO JEOTERMAL-RÜZGAR / GEOTHERMAL-WIND 80.9 TOPLAM / TOTAL ENERJİ NAKİL HAT UZUNLUKLARI (km) LENGTH OF TRANSMISSION LINES (km) kv 154kV TRAFO GÜÇLERİ (MVA) TRANSFORMER CAPACITIES (MVA) 380 kv 154 kv TEAŞ'ın Bağlı Ortaklığı olan Kemerköy, Yeniköy, Soma ve Hamitabat santrallarma ait toplam 3284 MW kurulu güç ile GWh üretim değerleri tablolarda TEAŞ değerlerine dahil edilmemiştir MW total installed capacity and GWh generation figures of Kemerköy, Yeniköy, Soma and Hamitabat power plants which are afiliated partnerships of TEAS not included in TEAS figures in the tables.

12 YILIN ÖZETİ THE YEAR IN BRIEF 1-Yatırım harcamalarında programa göre % 91.2 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Gerçekleşen yatırım harcamalarının % 72.7'si üretim tesisleri, %25.9'u iletim tesisleri, %1.4'ü diğer tesisler için yapılmıştır. 2. Özlüce HES (2x85 MW), Karkamış HES (31.5 MW) ve Kuzgun HES IV. ünitesinin (2.3 MW) işletmeye açılmasıyla MVV hidrolik kapasite artaşı sağlanmıştır. Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralının I.Blok II. GT ve II.Blok I ve II. Gaz Türbinleri (3x239 MW) ile I ve II. Blok Buhar Türbinleri (2x239 MW) ve Çayırhan Termik Santralı IV. ünitesi (160 MW) sisteme bağlanmıştır. Orhaneli Termik Santralının bacagazı arıtma tesisinin geçici kabul protokolü tarihinde imzalanmış, tarihinde ETKB tarafından onaylanmıştır. 2x160 MW Çan Termik Santralının ÇED olumlu raporu alınmıştır. 1x157 MW Kangal Termik Santralının inşaat işlerinde % 98, montajda % 95 oranlarında gerçekleşme sağlanmıştır. Kireçtaşı sahasının işletme söz- 1-The investment expenditures have been realized by 91.2 % according to the program.the realized investment expenditures have been 72.7 % for generation facilities, 25.9 % for transmission facilities and 1.4 % for the others. 2-A hydraulic capacity increase of MW has been maintained by commissioning Özlüce HPP (2x85 MW), Karkamış HPP (31.5 MW) and Kuzgun HPP IV.unit (2.3 MW). 1st block, 2nd Gas Turbine and 2nd block, 1st and 2nd Gas Turbines (3x239 MW) as well as 1st and 2nd blocks steam Turbines (2x239 MW) of Bursa NGCC Power Plant and IV.unit of Çayırhan TPP (160 MW) have been acoupled to the system. Temporary Acceptance Protocol of Orhaneli TPP, FGD Plant has been signed on and approved by the MENR on The positive EIA Report for 2x160 MW Çan TPP has been obtained. The civil works and erection at 1x157 MW Kangal TPP have been realized by 98 % and 95 % respectively. The contract for running of the Lime- 1İ '. Szv7?$î &&stem %5K#$ rtî.-i'' 1 V

13 leşmesi tarihinde imzalanmıştır. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarına ait BGD Tesislerinin yapımına devam edilmiştir. 4x360 MW Afşin-Elbistan B Termik Santralının finasmanı ile ilgili kredi anlaşmaları Aralık 1999'da imzalanmıştır. 1x23.5 MW gücündeki S.Uğurlu HES'in İnşaat işleri % 98, malzeme sevkiyatı % 99 ve montaj işleri % 80 oranında gerçekleşmiştir yılı yatırım programında yer alan iletim tesisi projeleri kapsamında; 2605 km uzunluğunda yaklaşık proje bedeli 270 Milyon US$ olan; Özlüce-Erzurum, Çarşamba - Tirebolu, III. Boğaz Atlaması, Atatürk HES-Şanlıurfa, Denizli-Varsak, Şanlıurfa-Kızıltepe, Yeşilhisar- Konya IV, Botaş-Habipler, Bursa-Gebze, Birecik- Gaziantep, Soma-Aliağa, Deriner HES Bağlantıları ve Batman-llısu-Kızıltepe gibi 380 kv'luk Enerji iletim Hatları yer almakta olup 1803 km'lik kv'luk Enerji İletim Hattının geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır MVA gücünde yaklaşık proje bedeli 265 Milstone field has been awarded on The construction of FGD plants of Yatağan, Yeniköy and Kemerköy TPPs are underway. The loan agreements for financing 4x360 MW Afşin-Elbistan B TPP have been concluded in December Realization of civil works, delivery of the goods and erection at 1x23.5 MW Suat Uğurlu HPP, have been ensured by 98 %, 99 % and 80 % respectively. 3-Following transmission facilities have included in 1999 investment programme; been 380 kv transmission lines namely, Özlüce-Erzurum, Çarşamba-Tirebolu, III. Bosphorus Crossing, Atatürk HPP-Şanlıurfa, Denizli-Varsak, Şanlıurfa- Kızıltepe, Yeşilhisar-Konya IV, Botaş-Habipler, Bursa-Gebze, Birecik-Gaziantep, Soma-Aliağa, Deriner HPP connnections and Batman-llısu- Kızıltepe with 2605 km length and about 270 Million US$ project cost of which the commissioning and operational acceptance of the kv transmission lines with 1803 km length has been made and put into service. 380 kv sub-stations namely, Paşaköy, Bursa, Alibeyköy, Tirebolu II, Habiplek Özlüce, Erzurum II, I^Ü^'

14 yon US$ olan Paşaköy, Bursa, Alibeyköy, Tirebolu II, Habipler, Özlüce, Erzurum II, Keban, Denizli, Konya IV, Şanlıurfa, Gaziantep, Yeşilhisar, Kızıltepe, Afyon, Kuzey Ankara, Ümraniye, Yıldıztepe, Germencik ve Temelli gibi 380 kv'luk Trafo Merkezleri, Selimiye, Bağcılar, Sultan Murat, Levent, Göztepe, Yıldıztepe, Bahçelievler 154 kv'luk SF6 Gaz izoleli Merkezler ve Göztepe-Küçükbakkal, Ümraniye-Selimiye, Levent-Etiler, Yenibosna- Bahçelievler,Yıldıztepe-Kasımpaşa ve Veliefendi- Yenikapı-Aksaray gibi 154 kv XLPE yer altı güç kabloları, yer almakta olup 9550 MVA'lık kv'luk trafo kapasitesi ve 13.1 km yeraltı kablosunun geçici kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır. 4-Ana iletim ve üretim sisteminin izlenmesi ve kontrolü amacıyla kurulmuş bulunan ve bir SCA- DA/EMS (Denetleyici Kontrol ve Data Toplama/Enerji Yönetim Sistemi) sistemi olan Ulusal Yük Dağıtım (UYD) sistemi, enterkonnekte sistemin genişlemesine paralel olarak genişletilmeye devam edilmiştir. Alt iletim şebekesinin de UYD sistemine dahil edilmesi amacıyla bu sistem kapsamında yer alan istasyonlarda bulunan uzak terminal birimlerinin kart ve terminal ilavesiyle genişletilerek 154 kv kısımlarından da bilgi toplanması için çalışmalar devam etmektedir. UYD sistemi kapsamındaki mevcut Ulusal ve beş Bölgesel Kontrol Merkezinin yenilenmesi, İstanbul Ikitelli'de yeni bir Bölgesel Kontrol Merkezi kurulması ve bu sisteme yeni istasyonların ilave edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan UYD Sisteminin Yenilenmesi ve Genişletilmesi Projesi için şartname çalışmaları tamamlanarak Dünya Bankası kredisinden, finanse edilmek üzere ihaleye çıkılmış, birinci aşama firma teklifleri değerlendirilmiş ve yeterlilik koşullarını sağlayan firma teklifleri Dünya bankasına gönderilmiştir. iletişim sisteminin darboğazlarını çözmek amacıyla iletim hatları üzerinden fiber optik iletişim sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir yılı içinde 3 adet 380 kv, 7 adet 154 kv'luk Keban, Denizli, Konya IV, Şanlıurfa, Gaziantep Yeşilhisar, Kızıltepe, Afyon, Kuzey Ankara, Ümraniye, Yıldıztepe, Germencik, Temelli and 154 kv SF6 gas insulated substations of Selimiye, Bağcılar, Sultan Murat, Levent, Göztepe, Yıldıztepe, Bahçelievler with total 8975 MVA capacity and about 265 Million US$ project cost including 154 kv XLPE under ground power cables of Göztepe-Küçükbakkal, Ümraniye-Selimiye, Levent-Etiler, Yenibosna-Bahçelievler, Yıldıztepe- Kasımpaşa, Veliefendi-Yeniköy-Aksaray, of which commissioning and operational acceptances of the kv transformers with 9550 MVA capacity and under ground cables with 13.1 km length have been made and put into service. 4-The works for the expansion of The National Load Dispatching (NLD) System, which is an SCADA/EMS system (Supervisory Control And Data Acquisition /Energy Management System) established to monitor and control the main generation and transmission systems has been continued in parallel to the expansion of the interconnected system. For the purpose of including the subtransmisson system into National Load Dispatching system, the studies for data acquisition also from 154 kv net work via the expansion of remote terminal units by the addition of cards and terminals are underway. Preparation of the technical specifications for the renovation of the existing National and 5 Regional Control Centers and installing a new Regional Control Center at Istanbul-ikitelli and its extension with additional centers under the realization of the Project of Renovation and Expansion of National Load Dispatch System has been completed and tendering has been launched under the World Banks' financing while the prequalified bids, after the first stage evaluation, have been submitted to the World Bank. The works for the installation of fiber optical communication sytem over transmission lines aiming at overcoming the bottlenecks in communication system are underway. In 1999, a total of km optical-fiber ground wiring

15 Enerji İletim Hattında toplam km fiberoptikli toprak teli (OPGW) tesis edilmiştir. Yine aynı yıl içinde 154 kv'luk 4 adet toplam km uzunluğunda OPGW'li EİH sözleşmesi imzalanmış olup, tesis çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca mevcut 154 kv'luk bazı enerji iletim hatlarında askı tipi metalsiz fiberoptik kablo tesisi için inceleme ve teknik çalışmalara da başlanmıştır. Tesisi tamamlanan OPGW yer altı fiberoptik kabloların kullanıma alınması için gerekli terminal teçhizatının temin ve tesis çalışmaları da sürdürülmektedir. 5- Gürcistan, Bulgaristan ve İran'dan enerji alımına, Nahcivan'a ise enerji satışına devam edilmiştir. 17 Ocak 1989 tarihinde imzalanan anlaşma ile öngörülen Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye 400 kv elektrik sistemlerinin birbirine bağlanması ve enerji alışverişi için başlatılan beş ülke enterkonneksiyon çalışmaları sürdürülmüştür. Balkan elektrik enerjisi sistemine ve bu sistem üzerinden batı ve orta Avrupa elektrik sistemine (UCTE) bağlantı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında Karadeniz elektrik enterkonneksiyonu (Karadeniz Ringi), Akdeniz ülkeleri elektrik enerjisi enterkonneksiyonu (Akdeniz Ringi) çalışmalarına devam edilmiştir. 6-Enerji Nakil Hattı güzergahları ve Trafo Merkezi alanları için 1999 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş olarak m 2 irtifak kamulaştırması, m 2 mülkiyet kamulaştırması için karar alınmış ve adet parselin kamulaştırma tescili gerçekleştirilmiştir. 7- Enerji Sektör Reformu kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan çalışma çerçevesinde oluşturulması öngörülen Düzenleyici Esaslar (Regulatory Framework) doğrultusundaki kurallara göre TEAŞ bünyesinde oluşturulacak Ulusal iletim Sistemi Organizasyonu ve iletim sisteminin gelecekte kavuşacağı nihai yapının ve fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla iletim politikası çerçevesinde, ulusal iletim sistemi organizasyonunun kurumsal tasarımı, fizibilite çalışmasını içeren Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu projesi başlatılmış ve çalışmalar halen sürdürülmektedir. (OPGW) has been installed at 3 of 380 kv and 7 of 154 kv transmission lines. Also, in the same year the contract for a total of km length OPGW installation at 4 of 154 kv transmission lines has been awarded and installation works have been commenced. Besides, examinations and technical studies on installing suspension-type, non-metal optical-fiber wiring at some 154 kv transmission lines have been initiated. Supply of the terminal equipment and construction works for servicing the completed under ground OPGW are underway. 5-Electricity import from Georgia, Bulgaria and Iran while export to Nahcivean have been continued. The studies initiated for the interconnection of 400 kv electrical systems and trade among Egypt, Iraq, Jordan, Syria and Turkey as per the Agreement concluded on 17th January 1989 have been carried forward. The studies for the connection to the Balkan power grid and there from to western and central European (UCTE) system, Black Sea electrical interconnection (Black Sea Ring) under Black Sea Economical Cooperation project and the interconnection of the electrical systems of Mediterranean countries (Mediterranean Ring) are underway. 6-The easement expropriation of m 2 for transmission line routes and sub-station areas and propertial expropriation of m 2 area have been decided in 1999 by TEAS while some of parcel expropriation has been registered. 7-National Transmission System Organization Project, covering the Feasibility study for the Organizational Design of the National Transmission System Organization within the Transmission Policy Framework aiming the determination of the future final structure and functions of the National Transmission System which will be established in TEAS Organization in accordance with the regulations under the Regulatory Framework which is envisaged to be formed in the frame of the study carried out by the Ministry of Energy and Natural Resources in the content of Energy Sector Reform, has been initiated and the studies are still underway.

16 YATIRIMLARIMIZ INVESTMENT Toplam kamu yatırımları içinde 360,5 Trilyon TL.lik bir tavan ödenekle kesinleşen Kuruluşumuz yatırım programı uygulamasında ulaşılan 328,9 Trilyon TL'lık harcama düzeyi ile % 91.2 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. The utilization of the investment allocation which takes the upper limit among the total public investments with TL Trillion has been realized at the TL Trillion level, rating to 91.2 %. Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen toplam 328,9 Trilyon TL.'lik harcamanın 151,9 Trilyon TL'lik bölümünü dış piyasa bileşeni oluşturmaktadır Yılı Yatırım Programımızın üretim tesisleri, Kangal Termik Santralı III. Ünite (157 MW), Suat Uğurlu HES III. Ünite (23.5 MW), Çayırhan Termik Santralı MI-IV Üniteler (320 MW), Nükleer Santral(1000 MW), Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (1400 MW), Çan Termik Santralı (300 MW),izmir- Aliağa Fuel-Oil Santralı (700 MW), Afşin-Elbistan B Termik Santralı I-IV. Üniteler (1400 MW), Tunçbilek Termik Santralı (300 MVV), Soma-C Termik Santralı (600 MW), Kangal Termik Santralı IV. Ünite(150 MW), Çayırhan Termik Santralı V-VI Üniteler (600 MW) Afşin-Elbistan C Termik santralı (I-IV) üniteler The part TL Trillion out of the total expenditure of TL Trillion has been foreign credit component. The generation facilities under 1999 Investment Programme namely are; Kangal Thermal Power Plant III.unit (157 MW), Suat Uğurlu Hydraulic Power Plant III. unit (23.5 MW), Çayırhan Thermal Power Plant III- IV units (320 MW), Nuclear Power Plant (1000 MW), Bursa Natural Gas Combined Cycle Power Plant (1400 MW), Çan Thermal Power Plant (300 MW), Izmir-Aliağa Fuel-Oil Power Plant (700 MW), Afşin-Elbistan B Thermal Power Plant I- IV units (1400 MW), Tunçbilek Thermal Power Plant (300 MW), Soma C Thermal Power Plant (600 MW), Kangal Thermal Power plant IV. unit (150 MW), Çayırhan Thermal Power Plant V-VI units (600 MW). Afşin-Elbistan-C TPP I-IV units (1400

17 YILLAR İTİBARİYLE YATIRIM HARCAMALARI INVESTMENT EXPENDITURES BY THE YEARS YATIRIMLAR INVESTMENTS Milyon TL Million TL ÜRETİM TESİSLERİ GENERATION FACILITIES İLETİM TESİSLERİ TRANSMISSION FACILITIES DİĞERLERİ OTHERS MADENCİLİK MINING TOPLAM TOTAL Milyon US $ YATIRIMLAR Million US $ INVESTMENTS ÜRETİM TESİSLERİ GENERATION FACILITIES İLETİM TESİSLERİ TRANSMISSION FACILITIES DİĞERLERİ OTHERS MADENCİLİK MINING TOPLAM TOTAL KUR DEĞERİ (TL/$) RATE OF EXCHANGE (TL/$)

18 (1400 MW), Şımak-Silopi Termik Santralı (100 MW) yer almaktadır. Bunlardan Kangal III. Ünite ve Suat Uğurlu HES III. Ünitenin Tesisi devam etmekte olup, Çayırhan III-IV. Üniteler (320 MW) ve Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralının (1400 MW) tesisleri bitirilmiştir. Çan Termik Santralının tarihinde % 100 kredili olarak sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi anlaşmalarının imzalanmasını müteakip sözleşme yürürlüğe girecek ve tesis çalışmalarına başlanacaktır. Afşin -Elbistan B I-IV, Santralının tarihinde % 100 kredili olarak sözleşmesi imzalanmış ve tarihinde temeli atılmıştır. Kredi anlaşmaları tarihinde imzalanmış olup kredilerin onaylanmasını müteakip yüklenici konsorsiyuma yer teslimi yapılacaktır. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Santrallarına ait Bacagazı Arıtma Tesislerinin inşaat işleri ile montaj çalışmaları devam etmiştir. Ülkemizde ilk Nükleer Santral olan Akkuyu Nükleer Santralının ihale değerlendirme çalışmaları 1999 yılında da devam etmiştir yılı yatırım programımızda 1500 milyar TL ödenek ile yer alan madencilik sektöründe 768 milyar TL'lik bir harcama ile % 51.2'lik gerçekleşme sağlanmıştır. Ülkemiz genelinde nükleer enerjinin tanıtılması konusunda bir ulusal programın başlatılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Aliağa Fuel-Oil, Soma-C, Çayırhan V-VI, Kangal IV ve Tunçbilek Santralları Üretim Planlamalarımızda 2010' lu yıllarda öngörülmesine rağmen son yıllarda özelleştirme ve Yap -Işlet- Devret (YİD) uygulamalarında karşılaşılan belirsizlikler nedeniyle Yatırım Programına alınmıştır. Bu santralların özelleştirme konusundaki olumlu gelişmeler sürdüğü sürece üretim planında öngörülen tarihlerde yapılması hedeflenmektedir. MW) and Şırnak-Silopi TPP (100 MW). Of the above, the construction works of Kangal III. Unit, Suat Uğurlu HPP III. Unit, are underway and Çayırhan TPP III-IV units and Bursa NGCC Power Plant completed while the contract for Çan Thermal Power Plant has been signed on on 100 % credit basis. Following the signatures of loan agreements, the contract will come into force and the construction works will be started up. The contract for Afşin-Elbistan B I- IV Thermal Power Plant has been signed on on 100 % credit basis and foundation laying has been held on The loan agreements have been signed on and following their ratification, the site will be handed over to the contracting consortium. Civil and erection works for FGD plants of Yatağan, Yeniköy and Kemerköy Thermal Power Plants have been continued/the evaluation of bids for the Akkuyu Nuclear Power Plant, the first nuclear power plant in Turkey, are under way in % realization with an expenditure level of 768 Billion TL for Mining sector which took part in 1999 investment program with an allocation of 1500 Billion TL has been ensured. The studies on launching a national programme for the introduction of nuclear power in all over the country are underway. Although Aliağa Fuel-Oil, Soma C, Çayırhan V-VI, Kangal IV and Tunçbilek Thermal Power Plants are envisaged for the years of 2010s, asper our Generation Expansion Plans; they have also been included in Investment Programme due to the uncertainties encountered in privatization and BOT applications of recent years. These power plants are targeted to be constructed within the date envisaged in generation expansion plans as the positive achievements with privatization applications are obtained.

19 Üretim Tesisleri için öngörülen toplam Trilyon TL. 'lik ödeneğin Trilyon TL'lik kısmı fiilen devam eden 16 adet projeye ve 7.03 Trilyon TL. 'lik kısmı ise henüz başlamamış 8 adet ve global 2 adet olmak üzere toplam 10 adet projeye tahsis edilmiştir Yılı Yatırım Programı uygulaması kesin harcamaları dikkate alınarak irdelendiğinde Üretim Tesislerinde % 116.3'lük bir gerçekleşmenin sağlandığı görülmektedir. İletim Tesisleri için öngörülen toplam Trilyon TL.'lik ödeneğin Trilyon TL.'lik kısmı devam eden 226 adet projeye ve 22.2 Trilyon TL.'lik kısmı ise 57 adet yeni projeye tahsis edilmiştir yılında 1075 km uzunluğunda 12 adet 380 kvve727 km uzunluğunda 39 adet 154 kv iletim hattı ile toplam 4350 MVA gücünde 16 adet 380 kv trafo ve toplam 5200 MVA gücünde 61 adet 154 kv trafo işletmeye alınmıştır Yılı Yatırım Programı uygulamasında İletim Tesislerinde % 66.3'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. The part Trillion TL of the allocation of total Trillion TL. envisaged for Generation Facilities has been distributed to ongoing 16 projects while the part 7.03 Trillion to 10 projects not yet started and of which 2 are global. The utilization of 1999 Investment Programme in Generation Facilities allocation; if checked taking into consideration the final use up, is to be seemed to correspond to %. The part TL Trillion of the total allocation of Trillion TL for Transmission Facilities has been distributed to 226 on going projects while the part 22.2 TL Trillion to 57 new projects. In 1999, 380 kv, 12 transmisson lines with 1075 km length and 154 kv, 39 transmission lines with 727 km length as well as 380 kv, 16 transformers with 4350 MVA capacity and 154 kv, 61 transformers with 5200 MVA capacity have been taken into service. A 66.3 % realization has been maintained in Transmission Facilities of 1999 Investment Programme application. i ~~ı

20 1999 TÜRKİYE TOPLAM YATIRIMLARI Enerji/Fnp/gy % 20.1 TOTAL INVESTMENTS OF TURKEY IN 1999 Dlğer/Others % 79.9 TEAS % 50.1 TEAS dışı / Non-TEAŞ % ENERJİ YATIRIMLARI İÇİNDE TEAŞ'IN PAYI TEAŞ'S SHARE İN ENERGY INVESTMENTS IN TEAŞ YATIRIM HARCAMALARININ DAĞILIMI İletim/ Transmission % 25.9 Madencilik+Diğer/ Mining+Others % 1.4 BREAKDOWN OF TEAŞ INVESTMENT EXPENDITURES IN 1999 Üretim/ Generation % 72.7

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 CO2 CAPTURE AND STORAGE WORKSHOP METU Prepared by: ANKARA 13.06.2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CHAIRMAN

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Uluslararası Projelerimiz International Projects

Uluslararası Projelerimiz International Projects Uluslararası Projelerimiz International Projects 44 Faaliyet Raporu Annual Report 2011 Dünya siyasetini belirleyen en temel unsurlardan birisi enerjidir. Enerji güvenliği ise tüm ülkelerin enerji politikalarındaki

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing... 2 3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground

Detaylı

SUNUŞ - Foreword. Değerli Ortaklarımız, Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı President

SUNUŞ - Foreword. Değerli Ortaklarımız, Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı President SUNUŞ - Foreword Değerli Ortaklarımız, Büyük bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2009 yılı sonunda Ankara nın en büyük projelerinden birine Ostim de Şirketimiz

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness 2006 Faaliyet Raporu

Detaylı

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 15 EXECUTIVE SUMMARY 20 Bölüm 1 GİRİŞ 25 Bölüm 2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ 26 Bölüm 3 GELİŞME EKSENLERİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER 27 Eksen 1: Bölge de istihdamın

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GazBir Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ)

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

ICCI 2015 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS BOOK

ICCI 2015 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS BOOK 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 21 st International Energy and Environment Fair and Conference ICCI 2015 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS BOOK 6-7-8 Mayıs / May 2015 İstanbul Fuar Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

Bor da dünya lideri... World leader in boron...

Bor da dünya lideri... World leader in boron... Bor da dünya lideri... World leader in boron... Türkiye nin değerler yaratan madeni... The mineral creating value in Turkey... Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır.

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı