Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir."

Transkript

1 - 1 -

2 I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır

3 2- Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek

4 o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde Đl Özel Đdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve Đçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Đl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Đçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet Đhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. C- Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, beldemiz Hatip Mahallesi Atatürk Caddesinde Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Fen ve Đmar Đşleri, Zabıta Komiserliği, Su Đşleri bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, garaj, 3 adet bina, Ergene Caddesinde hamam vasfını yitirmiş bina, Sabit Pazar Yerinde 4 adet bina ve Çocuk Parkı, Hürriyet Mahallesi Kurudere mevkiinde Mezbaha, Atatürk Caddesinde Park, Tepe Sokağında 3 Adet Sıra Dükkanı, Mektep Sokağında Tenis Kortu, Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Soyunma Odaları, Şamdani Mahallesinde Çocuk Parkı, Hürriyet Mahallesinde 1 adet Mezarlık, Çöplük, Paşa Mahallesinde 1 adet mezarlık, beldemizde 1 adet (156 m.) derin kuyu, 1 adet su kuyusu, 15 adet araç ve 4 iş makinesinden oluşmaktadır. Bkz. Ek

5 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz Đçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur yılı sayımlarına göre nüfusa ve 683 hektar imar alanına hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 10 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye Başkanı ve ana hizmet (Yazı Đşleri, Mali Hizmetler Müdürlükleri ile Fen ve Đmar Đşleri, Zabıta Komiserliği) birimlerinden oluşmaktadır. Büyükmandıra Belediyesi Teşkilat Şeması 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Windows XP ile çalışan Beyaz otomasyon programı bulunmaktadır. Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynağı ve bir adet jeneratör mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır

6 Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmektedir. Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, ilgili kanun kitapları ve 1 adet mevzuatlarla ilgili dergi aboneliğimiz vardır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil-1- de gösterilmiştir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Alarm Sis. Kamera Sis. Panda GD Cihazı Güç Kaynağı Modem Mürekkepli Yazıcı Nokta Vur. Yazıcı Dizüstü PC Masaüstü Pc Ana Bilgisayar Alarm Sis. Kamera Sis. Panda GD Cihazı Güç Kaynağı 1 Modem 1 Mürekkepli Yazıcı 4 Nokta Vur. Yazıcı 1 Dizüstü PC 1 Masaüstü Pc 6 Ana Bilgisayar 1 Şekil-1-4- Đnsan Kaynakları 2009 Yılında Büyükmandıra Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu 1-Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : - 6 -

7 Belediyemizde toplam 24 adet kadro mevcut olup bunun 9 u dolu 15 i boştur. 1 Adet Sözleşmeli Tekniker çalıştırılmaktadır. Dağılımı. Ek-2- dedir. 2- Memur personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Kişi Yaş Yaş Aralığı (18-25) (26-30) (31-40) (41-50) (51-60) (60 +) Kişi Memur personelin yıllarına göre dağılımı : Kişi Yıl Yıl Aralığı (0-10) (11-20) (21-30) (30 +) Kişi

8 4- Memur personelin cinsiyet dağılımı : Kadın 33% Erkek 67% Erkek Kadın Kadın Erkek Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı : Kişi 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi Memur personelin yabancı dil düzeyine göre dağılımı : Yabancı dil bilen personel yoktur

9 7- Memur personelin bölümlere göre dağılımı : 34% 0% 11% 22% Mali Hizmetler Md. Yazı Đşl. Fen ve Đ. Zabıta Komiserliği 11% Đtfaiye Amr. 22% Su Hiz yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri (naklen, istifa, emekli ölüm) : 15 Mayıs 2009 tarihinde Đtfaiye Eri Recep ARSLAN emekli oldu Yılında Büyükmandıra Belediyesinde Çalışan Đşçi Personel Durumu 1- Đşçi personelin ünvan ve görev dağılımı : Belediyemizde 12 adet daimi işçi kadrosu mevcut olup, 10 adet sürekli işçi kadrosu dolu, 2 adet sürekli işçi kadrosu boştur yılında 60 adam/ay geçici iş pozisyonu vizesi alınmış olup, 10 geçici işçi çalıştırılmıştır Đşçi personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Kişi Yaş Yaş Aralığı Kişi

10 3-Đşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı : Kişi Yıl Yıl Aralığı Kişi Đşçi personelin cinsiyet dağılımı : 10% Kadın Erkek 90% Kadın Erkek

11 5-Đşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı : Kişi Okur-Yazar Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte 9 Eğitim Durumu 0 1 Eğitim Okur- Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Yazar Kişi yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri(naklen,istifa,emekli, ölüm) : 2009 yılında 10 geçici işçi 5620 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere Belirli Süreli Đş Sözleşmeleri ile çalıştırılarak, Belirli Đş Sözleşme süreleri sona erenler işten çıkartılmıştır. 7- Đşçi personelin bölümlere göre dağılımı : 0% 100% Hesap Đşl. Đmar Đşl. Yazı Đşl. Fen ve Đm. Đtfaiye Amr. Belediye Tabipliği Büyükmandıra Belediyesinde Çalışan Memur- Đşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı

12 Đşçi Memur Toplam Personel Sunulan Hizmetler Belediyemiz içme suyu abonelerinden, bazı abonelerimizin su sayaçları çok eski olduğu ve tamiri mümkün olmadığından, Belediyemiz tarafından 81 adet su sayacı alınarak abonelerimize alınan ücret üzerinden satışı yapılmış ve su endeks tespitleriyle birlikte 2 taksitte tahakkuku yapılmıştır. Beldemizin su ihtiyacını karşılayan şebekenin suyunun belirtilen sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi için; Đstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünde şebeke suyunun muayene ve tahlilleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre şebeke suyunda insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Belediyemize ait sıkıştırmalı çöp kamyonunun üst ekipmanı ekonomik ömrünü doldurduğundan, m3. kapasiteli sıkıştırmalı çöp kasası ,00,-TL.sına yaptırılmıştır. Belediyemizde bulunan 2 adet midibüs ekonomik ömürlerini doldurduğundan, beldemiz halkının özel günlerinde kiralanmak üzere; kişilik otobüs Devlet Malzeme Ofisi nden ,38,-TL. sına alınmıştır. Belediyemize 2009 model BMC şasi kamyon ,00,-TL. sına alınmış ve üzerine 12 m. hidrolik merdivenli itfaiye ekipmanı ,00,-TL. sına yaptırılmıştır. Belediyemize Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Lüleburgaz dan alınan ikinci el Renault marka binek otomobil çalışmadığından ve tamiri çok maliyetli olduğundan; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Renault marka otomobil ,98,-TL. sına alınmıştır. Beldemiz cadde ve sokaklarında eskiyen çöp konteynırlarının yerine 800 litrelik 60 adet galvaniz çöp konteyneri ve 80 adet boş varil alınmıştır. Kamu Đdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına Đlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemize ait taşınmazlarının takibinin düzenli bir şekilde yapılması amacıyla Taşınmaz Mallar Takip Yazılımı Programı alınmıştır

13 Đçmesu kuyusuna 9.794,00,-TL. sına dalgıç pompa alınmıştır. Đçmesu kuyusundaki eski dalgıç pompanın tamir ve bakımı yaptırılmıştır. Beldemiz Kültür Park, Futbol Sahası ve sabit pazar yerinde bulunan boş alanlara dikilmek üzere 40 adet dışbudak ağacı alınmış ve dikimi yapılmıştır. Belediyemiz ses yayın cihazının tamir ve bakımı yapılmış, arızalı olan 15 adet telsiz alıcı biriminin ve 15 adet hoparlörün yenileri alınarak montajı yapılmıştır. Belediyemiz Zabıta Amirliğinin arızalanan bilgisayar kasasının yerine yeni bilgisayar kasası alınmıştır. Belediyemiz Yazı Đşleri Müdürlüğünde bulunan ana makineden günlük yapılan işlemlerin güvenilir bir şekilde yedeğinin alınması ve saklanması için 1 adet harici hard disk alınmıştır. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet monitör alınmıştır. Belediyemizde bulunan bilgisayarlara kullanıcılı antivirüs programı kurulmuştur. Belediyemiz sabit pazar yerinde bulunan binanın arkasına 24 m². gölgelik yapılmıştır. Beldemiz cadde ve sokaklarında çöplerin toplanması ve düzenli depolama sahasına taşınması için 2 aylık deneme süresi olarak hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Kış mevsimi nedeniyle belediyemiz çalışanları taş döşeme işçiliği yapamayacağından, kurumun menfaati göz önünde bulundurularak çöpleri belediyemiz çalışanlarının toplamasına karar verilmiş ve temizlik ihalesi yapılmamıştır. Beldemizde sivrisinek ve karasineklerle mücadele etmek için günlük periyotlar halinde ilaçlama yapılmıştır. Belediyemize alınan itfaiye aracı yüksek olduğundan, belediye garajına park yapamamaktadır. Bu nedenle eski sinema binası yanında bulunan alana itfaiye aracının park edebileceği bir şekilde yeni bir garaj yapılmıştır. Belediye hizmet binasının arkasında bulunan garajın yanındaki eski müştemilat yıkılarak yerine garaj ile aynı yükseklikte yeni bir garaj yapılmıştır. Belediyemize ait çöp kamyonu ile cenaze aracının komple motor revizyonları, motor rektifiyeleri, piston sekmanları, silindir kapakları, kaporta ve boya işçilikleri yaptırılmıştır. Belediyemize ait grayder iş makinesinin 7.080,00,-TL.sına bakımı yaptırılmıştır. Beldemizin düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama töreninde yapılan fener alayında kullanılmak üzere 100 adet Türk Bayrağı alınmıştır. Belediyemize alınan itfaiye aracına gerekli olan yedek parçalar 5.417,38,-TL.sına alınmıştır. Beldemiz Şamdani Mahallesi Hasan Efendi Sokak ta yağmur sularını önlemek için; 105 adet 300 lük beton boru ve 105 m. 300mm. korige boru alınmış ve döşemesi yapılmıştır

14 Hürriyet Mahallesi Mektep Sokak a 3700 m². Kilitli beton parke taşı, 2600 m². Prizma taşı ve 997 m/tül bordür döşenmiştir. Paşa Mahallesi, Akasya Sokak (kısmi), (H.Toker den mezarlığa kadar olan kısım) 1600 m². Kilitli beton parke taşı ve 434 m/tül bordür döşenmiştir. Paşa Mahallesi, Akasya Sokak ile Kadir Bakan Sokak arasına 955 m² kilitli beton parke taşı döşenmiştir. Hatip Mahallesi, Đstasyon Sokağın tamiri için 1320 m². beton parke taşı döşenmiştir. Şamdani ve Hatip Mahallesi, Ergene Caddesine 743 m². beton parke taşı döşenmiştir. Hatip Mahallesi, Pazar Sokak a 320 m². beton parke taşı, 100 m/tül bordür döşenmiştir. Hürriyet Mahallesi, Bayır Sokak a 918 m². beton parke taşı, 255,50 m/tül bordür döşenmiştir. Hürriyet Mahallesi, Emek Sokak a 329 m². beton parke taşı, 69 m/tül bordür döşenmiştir. Hürriyet Mahallesi, Bağlar Sokak a 320 m². prizma taşı ve 84 m/tül bordür döşenmiştir. Şamdani Mahallesi, Hasan Efendi Sokak a 123 m/tül bordür döşenmiştir. Hürriyet Mahallesi, Ata Sokak a 1050 m². beton parke taşı döşenmiştir. Şamdani Mahallesi, Ergene Caddesi (Mustafa Cengiz-Süleyman Topçu arası) 450 m². beton parke taşı döşenmiştir. Hürriyet Mahallesi, Alpullu Caddesi ne 700 m². beton parke taşı döşenmiştir. Paşa Mahallesi, Çakmak Caddesi ne 800 m². beton parke taşı döşenmiştir. Paşa Mahallesi Ergene Caddesi ne 261 m/tül bordür taşı döşenmiştir. Paşa Mahallesi Cemal Efendi Sokak a 32 m/tül bordür döşenmiştir. Beldemizdeki cadde ve sokaklara döşenmek üzere alınan beton parke taşlarının altına tesviye yapmak için 4311,41 ton taş tozu ,03,-TL.sına alınmış ve döşenmiştir. Şamdani Mahallesi, Hasan Efendi Sokak a 1120 m². kilitli beton parke taşı Beldes projesi ödeneğinden alınmış ve döşeme işçiliği Belediyemiz personeli tarafından döşenmiştir. Belediyemiz bütçesinden alınan toplam m². kilitli beton parke taşı ile 2348 m/tül bordürün işçiliği Belediyemiz personeli tarafından yapılmıştır. Beldes projesi kapsamında gelen yardımdan alınan toplam 1120 m². kilitli beton parke taşının döşeme işçiliği belediyemiz personeli tarafından yapılmıştır. Su abonelerine m³ su tahakkuk ettirilmiş, 27 adet yeni su abonesi kaydı yapılmıştır

15 215 adet irili ufaklı şebeke ve abone arızası giderildi. Açık alanda (ergin, sivrisinek, karasinek) insektisit mücadelesi çalışmaları yapıldı. 55 işyerinin kontrolü yapılmıştır yılı içerisinde 15 adet Sıhhi Müesseseye Đşyeri Açma Ruhsatı düzenlenmiştir. 5 adet umuma açık işyeri (kahvehane, internet, içkili lokanta) ruhsatlandırılmış olup, Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilmiştir. Dışarıya büyükbaş hayvan nakli için gelen 360 kişiye menşe kesilmiştir. 15 kişi ve kuruluşun tartı aletlerinin beyannameleri alınarak muayenesi yapılmıştır. 75 adet müessese, işyerlerini Pazar günü açabilmeleri için hafta tatili ruhsatı almıştır. Yeni yapılan inşaatlara ait 19 adet plan ve proje incelendi. 19 adet yapı ruhsatı düzenlendi. 7 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. 15 adet projeye esas 8 adet banka ve icradan istenen imar durumlarına imar çapı hazırlandı. Yılı içinde Belediyemizde 743 adet gelen evrak, 1192 adet giden evrak, 344 adet dilekçe kayıt edilmiştir. Yılı içinde 12 adet nikah akdi yapılmıştır. Yılı içinde 48 adet Meclis Kararı, 123 adet Encümen Kararı alınmıştır. 84 yıldan bu yana yapılan Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı Đbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri gerçekleştirilerek, halkımızın ilgi ve beğenisini toplamıştır. Mevcut mezarlıkların bakım,onarım ve çevre temizliği yapılmıştır. Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve kurumlara yapılan yardımlar 1. Beldemizde bulunan Büyükmandıra Çok Programlı Lisesi ne tek düz ısı cam 300,00,-TL. sına taktırılmıştır 2. Beldemizde bulunan Büyükmandıra Çok Programlı Lisesinin okul gecesinde öğrencilerin folklor gösterileri için 224,10,-TL. müzisyen ekibinin ücreti ödenmiştir. 3. Beldemizde bulunan Büyükmandıra Çok Programlı Lisesinin kalorifer tesisat borularının tamir ve bakım işçiliği 337,00,-TL. sına yaptırılmıştır

16 4. Beldemizde bulunan Cumhuriyet Đlköğretim Okulunun Fotokopi makinesinin tamir ve bakımı 505,90,-TL. sına yaptırılmıştır. 5. Beldemizde bulunan Cumhuriyet Đlköğretim Okulunun eskiyen duvarları yıkılarak yerine, yeni duvar örülerek, duvarın üstüne çesantelden kafes toplam 8.788,96,-TL. sına yapılmıştır. 6. Beldemizde bulunan Atatürk Đlköğretim Okuluna 2810 kg. odun 553,74,-TL. sına alınmıştır. 7. Beldemizde bulunan Atatürk Đlköğretim Okuluna flama, alem ve haritalık toplam 269,75,-TL. sına alınmıştır. 8. Beldemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan Kanarya Camiinin bakım ve onarımı 951,14,-TL. sına yaptırılmıştır. 9. Beldemiz Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Emine ÖZKAHYA dul, ihtiyaçlı ve cenaze töreninin masraflarını karşılayacak kimsesi olmadığından, belediyemiz tarafından cenaze töreni giderleri karşılanarak defnedilmiştir. 10. Beldemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerinden Adaspor Kulübüne spor ayakkabıları 2.100,00,-TL. sına alınmıştır. 11. Beldemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerinden Adaspor Kulübüne spor kıyafetleri ve malzemeleri 3.110,24,-TL.sına alınmıştır. 12. Yardıma Muhtaç 1 aileye Muhtaç Asker Yardımı yapılmıştır. 6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından, sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Đçişleri Bakanlığı Mali Đşler açısından Sayıştay tarafından denetlenir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Đdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik plan hazırlamak Belediye çalışanlarının performanslarını artırmak amacı ile eğitim ve seminerlere göndermek. Halkı bilinçlendirmek maksadıyla yılda en az iki kez halka açık seminer veya konferanslar düzenlemek. Katı atıkların (çöplerin) ayrı renk poşetler kullanmak yöntemiyle ayrıştırılması ve kanunlara uygun olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak

17 Çöp depolama yerinin rehabilite edilmesi. Her mahallede en az bir bölgenin ağaçlandırılması. Yapılacak anket sonuçlarına göre kamu oyunun talepleri doğrultusunda öncelikli projelerin belirlenerek hayata geçirilmesi. Belediye web sitesinin kullanımını yaygınlaştırmak. Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik faydaların sağlanması için sınır ötesi işbirliği projesini hazırlamak. Beldemizde yapımı tamamlanmamış ve açılması öngörülen yolların (asfalt, sathi, bordür ve taş ) yapılması. Halkımızın ihtiyacı olan sosyal amaçlı mekanları yaratmak, devamlılığını sağlamak. Halkımızı rahatsız eden görüntü kirliliğine neden olan sorunların ortadan kaldırılması. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak. Kanalizasyon sistemimizin yıpranmış bölümlerinin yenilenerek, olmayan bölümlerinin de en kısa zamanda yaparak şebekeye dahil etmek. Đmar planında ayrılmış alanlarda yeni parklar yapılması, fidanlıklar oluşturulması, rekreasyon alanları ile çocuk parkları yapılması. Başıboş hayvanların kontrol altına alınması. Beldemizin imar planına göre sağlıklı, uygun ve estetik, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yapılaşmasını sağlamak. Đş termin planı, Đl Çevre Müdürlüğüne sunulan arıtma tesisinin öngörülen süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmak. Arıtma tesisi yapımı halen proje aşamasındadır. Hatip Mahallesi Ergene Caddesinde bulunan hamam vasfını yitirmiş binanın üzerine misafirhane yapmak. Gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kütüphane yapmak. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Büyükmandıra yaratmak Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Büyükmandıra halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. Đnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak

18 Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek. III- FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Yıllara göre gelir durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe ,00 TL Toplam Tahakkuk ,13 TL Tahsilat ,30 TL Devir ,10 TL Tahsilat Oranı % 83,42 Gerçekleşme Oranı % 81 Bir Önceki yıla göre artış % 02 6% 11% 62% Vergi Gelirleri 19% 2% Dağılımı Vergi Gelirleri ,28 TL Teşebbüs ve Mül.G ,32 TL Alınan Bağ.ve Yar ,00 TL Diğer Gelirler ,48 TL Sermaye Gelirleri ,22 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir. Alınan Bağ.ve Yar.Öz.Gel. Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2008 YILI Bütçe ,00 TL Toplam Tahakkuk ,21 TL Tahsilat ,29 TL Devir ,92 TL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % 79 Bir önceki yıla göre artış %

19 5% 12% 60% 21% 2% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülki.Gel. Alınan Bağ.ve Yar.Öz.Gel. Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Dağılımı Vergi Gelirleri ,59 TL Teşebbüs ve Mül.G ,98 TL Alınan Bağ.ve Yar ,00 TL Diğer Gelirler ,53 TL Sermaye Gelirleri ,19 TL 2009 YILI Bütçe ,00 TL Toplam Tahakkuk ,30 TL Tahsilat ,02 TL Devir ,28 TL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % 78 Bir önceki yıla göre artış % 02 63% 2% 9% 0% 26% Dağılımı Vergi Gelirleri ,82 TL Teşebbüs ve Mül.G ,42 TL Alınan Bağ.veYar. 100,00 TL Diğer Gelirler ,78 TL Sermaye Gelirleri ,00 TL Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülki.Gel. Alınan Ba.ve Yar.Öz.Gel. Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Yıllara göre Gelir hareketleri aşağıda gösterilmiştir , ,15

20 Yıllara göre gider durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe ,00 TL 2006 yılından devreden ödenek 1.403,13 TL Gider ,70 TL Đptal olunan ödenek ,43 TL 2008 yılına devir eden ödenek 0 Gerçekleşme Oranı %61 Bir önceki yıla göre artış %1 10% 1% 17% 28% 40% 4% Personel Giderleri Sos.Güv.Kr.Dev.Prim Gid. Mal ve Hiz.Al.Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

21 Dağılımı Personel Giderleri ,47 TL %28 Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid ,78 TL %04 Mal ve Hizmet Al.Gid ,60 TL %40 Faiz Giderleri 6.585,10 TL %01 Cari Transferler ,57 TL %10 Sermaye Giderleri ,18 TL %17 Toplam ,70 TL 2008 YILI Bütçe ,00 TL 2007 yılından devreden ödenek 0 Gider ,17 TL Đptal olunan ödenek ,76 TL 2009 yılına devir eden ödenek ,07 TL Gerçekleşme Oranı %67 Bir önceki yıla göre artış %20 4% 1% 22% Personel Giderleri 33% 5% 35% Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hiz.Al.Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri ,99 TL %33 Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid ,59 TL %05 Mal ve Hizmet Al.Gid ,61 TL %35 Faiz Giderleri , TL %01 Cari Transferler ,59 TL %04 Sermaye Giderleri ,82 TL %22

22 2009 YILI Bütçe ,00 TL 2008 yılından devreden ödenek ,07 TL Gider ,32 TL Đptal olunan ödenek ,62 TL 2010 yılına devir eden ödenek ,13 TL Gerçekleşme Oranı %84 Bir önceki yıla göre artış %30 Personel Giderleri 34% 1% 29% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Giderleri 6% 1% 24% 5% Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Dağılımı Personel Giderleri ,99 TL %29 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid ,72 TL %05 Mal ve Hiz. Al. Gid ,88 - TL %24 Faiz Giderleri 7.528,23 TL %01 Cari Transferler ,24 TL %06

23 20 Yıllara göre Gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir , ,22 962, Gider Personel Giderlerinin genel giderler arasındaki payları aşağıda gösterilmiştir %33 %29 % Personel giderleri Yatırım Giderlerinin Genel Giderler arasındaki payı %22 %34

24 GELĐRLER: Belediye Başkanlığı özel bütçe ile kurulmuş olup kendi gelirleri ile kendi harcamalarını karşılamaktadır. Belediyemizin 2009 yılı Tahsilat Toplamı ,02,-TL dir. Bunun ,91,-TL si 2380 sayılı Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Đller Bankasından gelmiştir. Geriye kalan ,11,-TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir. Kalan ,28,-TL alacak 2010 yılına devretmiş olup tahsiline devam edilmektedir. VARLIKLARDAKĐ AZALMALAR: Kasabamız Hürriyet Mahallesinde 1 adet arsa, Hatip Mahallesinde 1 adet arsa ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2886 sayılı Devlet Đhale Kanunun 45. maddesine göre, Hürriyet Mahallesinde 195,60 m² arsa 3194 Sayılı Đmar Kanununun 15. maddesi ve Planlı Alanlar Tip Đmar Yönetmeliği nin 21. maddesi gereğince bitişik parsel sahibine satılmıştır. BORÇLANMA: Belediye meclisinin tarih ve 49 sayılı kararı ile Đller Bankasınca sağlanan kredilerden karşılanmak üzere 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanunu ile ,-TL tutarında 5 yıl ödemeli alınan Đtfaiye aracının 2009 yılında ,67,-TL si ödenmiştir. BÜTÇE HEDEFLERĐ Gelir Bütçesi Gider Bütçesi ,00 TL ,00 TL olarak denk bütçe yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMESĐ

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 A. SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim! Göreve başladığımız günden itibaren üç buçuk yılı aşkın bir

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 013 PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ 013 yılı performans programımız ekonomik iyileşmeye paralel olarak daha çok hizmet üretmeye odaklı ve hemen- şimdi- acilen hizmet politikasıyla 01 yılı bütçesine

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı