ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)"

Transkript

1

2 ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI ( ) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E Ankara Telefon Faks

3 İçindekiler Sayfa Bölüm 1: Durum Analizi....1 I. Ulusal Politika ve Sosyo -Ekonomik Durum Analizi II. Ulusal Çevre Politikası Ulusal Düzeyde Çevre Politikası Uluslar arası Düzeyde Çevre Politikası Bölgesel Düzeyde Çevre Politikası Mevzuat Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Bölüm 2: Mevcut Durum I. Su Su Kaynakları Su Kaynaklarının Kalitesi Sulama Su Temini ve Tüketimi Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Altyapı Sistemleri Belediyeler Organize Sanayi Bölgeleri Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması Atıksu Yönetiminde Darboğazlar ve Riskler.. 43 Bölüm 3: Mevzuat...44 Bölüm 4: Yatırım İhtiyacı Su Sektörü Yatırım İhtiyacı Sayılı Çevre Kanunu Çerçevesinde Atıksu Yatırım İhtiyacı Yatırım İhtiyacı Finansmanın Karşılanması Bölüm 5: Yapılan Çalışmalar...56 I. Yönetmelik ve Genelge Çalışmaları Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Yenileme Çalışmaları /3 ve 2006/15 sayılı İş Termin Planı Genelgeleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar Teknik Usuller Tebliğinin Yenileme Çalışması Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Genelgesi...59

4 II. Proje Çalışmaları 59 III. İPA Kapsamında Yapılan Çalışmalar IV. Finansman Yardım Çalışmaları...61 Bölüm 6: Hedefler...62 I Sayılı Çevre Kanunu Hedefleri 62 II. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi..66 Bölüm 7: Eğitim, Denetim ve Raporlama 67 I. Eğitim II. Denetim Ve Raporlama Bölüm 8: Havzalara Göre Eylem Planı Melen Alt Havzası Akarçay Havzası Meriç-Ergene Havzası Kızılırmak Havzası Gediz Havzası Büyük Menderes Havzası Ilısu Barajı Alt Havzası Yeşilırmak Havzası Sakarya Havzası Susurluk Havzası Marmara Havzası Konya Kapalı Havzası Küçük Menderes Havzası Seyhan Havzası Burdur Havzası Ceyhan Havzası Van Gölü Havzası Antalya (Orta Akdeniz) Havzası Kuzey Ege Havzası Doğu Akdeniz Havzası Batı Karadeniz Havzası Fırat-Dicle Havzası Doğu Karadeniz Havzası Hatay Suları Havzası Batı Akdeniz Havzası Çoruh Havzası Aras Havzası Bölüm 9: İllere Göre Eylem Planı 322

5 ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI ÖNSÖZ Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan Çevre dünyada mevcut olan bütün değerleriyle korunması gereken bir bütündür. Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkilerin, tabiatın ilişkiler sistemini ve dengelerini bozmasıyla çevre sorunları başlamıştır. Sanayileşme çağı ile birlikte başlayan ve 20. yy ortalarında hız kazanan sanayi faaliyetlerindeki ve insan nüfusundaki artışlar bütün çevresel kalitenin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Çevre kirliliği, zaten sınırlı olan kaynakların daha da kıt hale gelmesine ve böylece stratejik önem kazanmasına sebep olmuştur. Çevre kirliliğinin ulusal olduğu kadar bölgesel, hatta küresel etkiler oluşturduğu artık herkesin bildiği bir gerçektir. Çevre ile ilgili meselelerin sınır tanımazlığı, bu meselelerin çözümünde çok yönlü bir iş birliği ve dayanışmayı gerekli kılmıştır. Mesela iklim değişikliği, su kaynaklarının kıtlığı ve kirlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi küresel boyutlu meselelerin çözümleri ancak uluslar arası iş birliği ile mümkündür. Çevre sorunları temelde; tabii kaynakların bol ve sınırsız olduğu düşüncesiyle ve bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Oysaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve bunların kontrolsüzlüğü yüzünden oluşan çevre tahribatı, tabii kaynakları, ihtiyaçları karşılayamaz hale getirmekte; bir diğer deyişle ekonomik değeri olan kıt mal haline getirmektedir. Tabii kaynakların kıt olduğu gerçeğini en açık biçimde su kaynaklarında görmekteyiz. Bu sebeple de Su kaynaklarımızın kısa, orta ve uzun vadede korunabilmesi açısından, önce niteliklerinin bilinmesine ve daha sonra, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, koruma ilkelerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu kaynakların verimli kullanılabilmesi kadar, tabii yenilenme sürecinin temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da dikkate alınması büyük önem

6 taşımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılması yoluyla bütün gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmesi gerekmektedir. Ülkemiz su kaynaklarının korunması yönündeki hukuki düzenlemelerin en önemlileri 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği dir. Bu yönetmeliklerin gayesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en iyi bir şekilde kullanımının sağlanması için, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile sanayi sektörlerinden kaynaklanan atıksu deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevrenin korunmasını ve su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmektir. Atıksu Arıtımı Eylem Planı kitapçığı; Çevre Kanununun strateji ve hedeflerine uyumlu hazırlanmıştır. Ayrıca Çevre Kanunu ile gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve AB çevre müktesebatına uyum sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu atıksu altyapı iyileştirmeleri ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin tam olarak sunulabilmesi için öncelikle ülkenin 25 Nehir Havzasında kirlilik durumu, baskı ve etkiler, içme suyu ve korunan alanlar da dikkate alınarak önceliklendirilmesi yapılmış, ayrıca atıksu altyapı sorunlarına ilişkin mevcut durumu, mevzuat ve teşkilat yapısı, atıksu sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne kadar izlenen politika, yapılan ve yapılacak harcamalar ile atıksu sorunlarıyla mücadelede karşılaşılan sıkıntı ve darboğazlar tespit edilmiştir. Sonrasında ise Türkiye nin atıksu yönetimindeki gayeler, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Ülkemizde çevre konusunda yapılacak çok iş, atılacak çok adım olduğu şuuruyla bundan sonra yapacağımız işlerde yönümüzü belirlemek açısından çok önemli bir kilometre taşına imza atıldığı inancındayım. Yapılan çalışmanın; konuyla ilgili bütün belediyeler, kurum ve kuruluşlar ile bu mevzuda çalışma ve araştırma yapanlara faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı

7 Giriş Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959'da Topluluğa üye olmak için müracaat edilmiş, Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul edilmiştir. AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001 tarihinde resmen kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi; AB nin katılım kriterlerinin karşılanması yönünde ilerleme kaydedilmesi gayesiyle Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritasıdır. Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığı Belgesi ışığında 19 Mart 2001 de Müktesebatın Üstlenilmesi için 2003 Yılı Ulusal Programı hazırlamıştır Yılı Ulusal Programı geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemini ortaya koymaktadır yılındaki Kopenhag Zirvesi nde Türkiye ile ilgili olarak; gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi nin hazırlanması, müktesebat uyum çalışmalarının yoğunlaştırılması, Gümrük Birliğinin geliştirilip, derinleştirilmesi, mali işbirliğinin önemli miktarda artırılması ve Türkiye ye verilecek mali yardımların katılım başlıklı bütçe kalemine alınması yönünde karar alınmıştır. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Komisyonunca 25 Mart 2003 te yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ne istinaden güncelleştirilerek 24 Temmuz 2003 te Resmi Gazete de yayımlanan 2003 Yılı Ulusal Program da, kısa ve orta vadeli hedefler açık şekilde belirtilmiştir yılının Aralık ayında Brüksel'de yapılan AB Konseyi Zirvesi nde, Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu karar neticesinde ve Avrupa Komisyonu nun 6 Ekim 2004 te hazırladığı rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda Katılımcı Ülke (Accesion Country) statüsüne sahip olan Türkiye nin; Katılım Ortaklığına uyum sağlamak için hazırlanacak çevre strateji dokümanında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya koyması ve bu doğrultuda çevre müktesebatını uygulaması gerekmiştir. Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) dokümanı Türkiye nin, AB ye girişi için bir ön şart olan, AB çevre müktesebatına uyum sağlaması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması gayesiyle tam uyumun sağlanması için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin tam olarak sunulabilmesi için öncelikle ülkenin çevre sorunlarına ilişkin mevcut durumu, mevzuat ve teşkilat yapısı, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne kadar izlenen politika, yapılan harcamalar ile çevre sorunlarıyla mücadelede karşılaşılan sıkıntı ve

8 darboğazlar tespit edilmiştir. Sonrasında ise Türkiye nin öncelik verilen çevresel alanlar ile bu alanlardaki gayeler, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Atıksu Arıtımı Eylem Planı hazırlanırken temel olarak daha önce hazırlanmış olan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ndan, AB kaynakları ile gerçekleştirilen Entegre Uyumlaştırma Stratejisi Projesi nden ve Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımların Planlanması Projesi nden elde edilen çıktılardan faydalanılmıştır. Ayrıca, hazırlanan stratejinin Kalkınma Planı, Yıllık Programlar ve 2003 Yılı Ulusal Programının strateji ve politikalarına uygun olmasına dikkat edilmiştir.

9 Bölüm 1 DURUM ANALİZİ I. Ulusal Politika ve Sosyo -Ekonomik Durum Analizi Sosyo Ekonomik durum Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan ve canlı ve cansız varlıklar üzerinde hemen veya belli bir süre içinde dolaylı veya dolaysız etkilerde bulunabilecek, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı olan Çevre ; dünyada mevcut olan değerleriyle korunması gereken bir bütündür. Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkilerin, tabiatın ilişkiler sistemini ve dengelerini bozmasıyla başlamıştır. Bundan dolayı; çevreyi koruma ile çevreyi kullanma arasındaki dengenin sağlanması ancak toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Gelecek nesillerin sahip olacağı imkanları tehlikeye atmadan bugünkü neslin ihtiyaçlarını hedef alan bir kalkınma tarzı olan sürdürülebilir kalkınma yı çevre değerlerini tahrip etmeden gerçekleştirmek ise, ancak bilinçli insan ve bilinçli toplum ile mümkün olabilecektir. Resim 1.Mersin Tarsus Şelalesi 1

10 Önemi her gün artan ve ülkemizin hemen hemen her bölgesinde türlü şekillerde görülen çevre sorunlarının farklı sebeplerden meydana geldiği bilinmektedir. Çevre sorunlarını oluşturan sebeplerin farklı olmasının yanı sıra, çevre sorunlarının artmasına ve yayılmasına etki eden faktörler de aynı değildir. Genel olarak; düzensiz şehirleşme, büyük yerleşim merkezlerine hızlı nüfus akını ve sanayileşme gibi başlıklar altında toplanabilecek olan temel sebeplerin dışında, sorunların artmasına yol açan unsurlar konuya ve bölgeye göre değişmektedir. Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının sağlandığı, yaşam kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, tabii kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir Türkiye. vizyonu doğrultusunda izlenmesi gereken temel politikaları ortaya koyan dönemine ait Türkiye Cumhuriyeti Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır dönemine ait Türkiye deki çevrenin genel durumunu ve Avrupa Birliği ne üye ülkelerdeki çevrenin genel durumunu yansıtan veriler, sırasıyla; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ndan ve Avrupa İstatistik Bürosu ndan elde edilmiştir. II. Ulusal Çevre Politikası 1. Ulusal Düzeyde Çevre Politikası Türkiye de çevre konusuna ilişkin ulusal politika oluşturulması ihtiyacı ilk defa, 1972 yılında İsveç in Stockholm kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği nin çevre politikasının oluşmasında da önemli bir rol oynayan, Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda alınan kararlar sonucunda teşvik edilen gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır yılında Brezilya nın Rio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda alınan kararlardan sonra ise, Türkiye de; sürdürülebilir kalkınma felsefesini çevre politikasının merkezine yerleştirme konusunda çaba gösterilmeye başlanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye de çevre alanında meydana gelen gelişmelerin daha çok uluslararası faaliyetlerden etkilendiği söylenebilir. Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Konseyi gibi bölgesel ve/veya küresel boyut taşıyan uluslararası organizasyonların çevre politikaları, bu organizasyonların bir üyesi olan Türkiye de de etkili olmaktadır. Mesela; bölgesel bir ekonomik entegrasyon teşkilatı olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasında çevre koruma konusunda atılan işbirliğinin temelleri 1987 yılına dayanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği çevre 2

11 müktesebatının uyumlaştırılmasına ve bu yönde uygulamaların hızlandırılmasına ilişkin süreç, 1999 yılının Aralık ayında Türkiye ye verilen adaylık statüsü ile hız kazanmıştır. Türkiye; süreç içinde, çevre konusunda birçok uluslararası sözleşmeye ve bu sözleşmelerin uygulama protokollerine taraf olmuştur. Ayrıca, çevre alanında uluslararası düzeyde birçok deklarasyonu ve karar belgesini de kabul etmiştir. Söz konusu uluslararası sözleşmelerin, ulusal politikalara ve mevzuata yansıtılması konusunda yol alınmıştır ancak, uygulamada aynı ölçüye ulaşılamamıştır. Diğer taraftan; Türkiye de, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler kapsamında yer alan taahhütlere ilişkin hukuki bir temel kurulmuştur, ancak kuralların uygulanması anlamında kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır. Türkiye de çevrenin korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu dur. Türkiye nin çevre politikalarını yansıtması açısından ilk Çevre Kanunu nun özel bir yeri bulunmaktadır. Türkiye de çevre alanında idari yapının oluşturulmasına ilişkin Bakanlık düzeyinde yapılan ilk uygulama, 1991 yılında Çevre Bakanlığı nın kurulması ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak, 2003 yılında, mülga Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı; hem ülkenin çevre politikasının geliştirilmesinde ve uygulanmasında hem de Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum sürecinde kilit rol oynamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından; çevre konusunda görevleri ve yetkileri bulunan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının geliştirilmesi, bütün sektörlerin çevre politikalarını dikkate alması açısından önem taşımaktadır. Türkiye nin çevre politikasından sorumlu merkez devlet makamlarıdır, çevre politikasının uygulanmasından sorumlu merkez ise mahalli idarelerdir. Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde, kamu yönetiminde yapılan değişiklikler çerçevesinde yerel yönetimlerin çevre alanında sahip olduğu yetkileri büyük ölçüde artırılmıştır. Yerel düzeyde karşılaşılan sıkıntıların ve darboğazların başında finansman ve yönetim kapasitesinde iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması yer almaktadır. Yeni oluşturulan yerel mekanizmaların çevre kirliliğinin önlenmesi ve tabii kaynakların korunması açısından geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel düzeyde doğru çevre politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına ait gösterilen çabalara rağmen, çevre yönetiminde halen bir dizi zayıf halka bulunmaktadır. Sorunlar daha çok, 3

12 çevresel bilgi sisteminde, kamu katılımı mekanizmalarında, çevresel finansman politikalarında ve çevresel planlama konularında yoğunlaşmıştır yılında İsveç in Stockholm kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği nin çevre politikasının oluşmasında da önemli bir rol oynayan, Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrasında; Türkiye de çevrenin sektör olarak değerlendirilmesi ilk kez yılları arasında hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda yer almıştır. Bu dönemde çevre sorunları, kalkınma çabaları içinde ve kalkınmayı yavaşlatmayacak şekilde ele alınmıştır ve bir plan çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda; hava, su ve kıyı kirliliği gibi çevre sorunlarına dikkat çekilmiştir ve bu sorunların bütün olarak planlama sisteminin içinde incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu Plan da; çevre ile ilgili mevzuattaki düzenlemelerin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, kirlilik oluşturan sanayi faaliyetleri konusunda duyarlı olunması ve çevre konusunda halkın eğitilmesi ve şuurlandırılması yönünde bazı olumlu politikalar bulunmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda yer alan tedbirlere ilişkin kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama görevi ise Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na verilmiştir. Türkiye nin çevre politikası Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminden önce ayrı ayrı kamu kurum ve kuruluşları tarafından, özellikle yerel yönetimler tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra, tek başına üretilen politikanın, ülkenin çevre sorunlarını önlemeye ve ortadan kaldırmaya yetmeyeceği anlaşılmıştır ve çevre sorunlarının ele alınması için özel anayasal, hukuksal, kurumsal ve teknik düzenlemelere başvurulmuştur. Ayrıca, mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların ve bireylerin, kendi planlarını ve faaliyetlerini geliştirmeleri ve uygulamaları için girişimler başlatılmıştır. Sonuç olarak, çevre koruma ve geliştirme konusu, ulusal bir politika haline gelmiştir dönemine ait uluslararası gelişmeler ve temel eğilimler doğrultusunda, Türkiye ekonomisine ilişkin geçmiş dönemdeki gelişmeler ile mevcut ekonomik ve sosyal gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının vizyonu, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye olarak belirlenmiştir yıllarını kapsayacak olan Dokuzuncu Kalkınma Planı, Avrupa Birliği ne tam üyelik süreci çerçevesinde, Türkiye nin en güncel politika belgesidir. Söz konusu plan; Avrupa 4

13 Birliği ne tam üyelik sürecinin gerektirdiği stratejilerin, politikaların, planların ve programların temel dayanağını teşkil etmektedir ve bütün çalışmaları yönlendirici bir işleve sahiptir. Dokuzuncu Kalkınma Planı nın hazırlık çalışmaları çerçevesinde; 55 adet Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyonlardan biri de Çevre Özel İhtisas Komisyonu dur. Söz konusu Komisyon tarafından hazırlanan raporda; Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, hayat kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, tabii kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir Türkiye hedefi vizyon olarak belirlenmiştir. Bugün yürürlükte olan ve yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı nın temel ilkeleri arasında; tabii ve kültürel varlıkların ve çevrenin, gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır ilkesi yer almaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, çevresel alt yapı sistemlerinin; iyi planlanmış bir sürede ve maliyeti etkin bir şekilde tamamlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çevreye duyarlı üretimlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede Dokuzuncu Kalkınma Planı nda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir. Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. Su, atıksu, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir. Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır. Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır. 5

14 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atıksuların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir. Çevre yatırımlarının yapılması ve işletilmesinde özel sektörün katılımı dahil yeni finansman yöntemleri geliştirilecektir. Gelişme Eksenleri nin tanımlandığı ve her sektörün tanımlanan bir gelişme ekseni içine konulduğu Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, çevre sektörü, Rekabet Gücünün Artırılması gelişme ekseni altında yer almaktadır. 2. Uluslararası Düzeyde Çevre Politikası Türkiye, 1970 li yıllardan sonra, çevre alanında taraf olduğu uluslararası tüzel düzenlemelerin gerektirdiği şekilde, uluslararası örgütler tarafından yoğunlaşan çevre çalışmaları içinde daha çok yer almaya başlamıştır. Türkiye nin uluslararası düzeyde sahip olduğu tüzel yükümlülükleri; taraf olduğu veya kabul ettiği çok taraflı sözleşme, protokol, bildirge ve eylem planı gibi küresel ve/veya bölgesel akitler doğrultusunda belirlenmiştir. Türkiye nin çevre konusunda taraf olduğu sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ekleri olan protokoller, Anayasası gereği birer kanun değerindedir. Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerin büyük bir çoğunluğu çerçeve sözleşmesi niteliğinde olup, bu sözleşmelerin uygulanması için; yıllık veya iki yılda bir gerçekleştirilen ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin tam yetkili hükümet temsilcileri tarafından katılımın sağlandığı toplantılarda kabul edilen kararlar veya tavsiye kararları alınmaktadır. Bu durum, Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin; sadece sözleşme maddeleriyle değil, hükümetler arası toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye nin; çevre ile ilgili birçok tüzel düzenlemeyi kabul etmiş olmasına rağmen, çevre kirliliğini önleme konusunda somut hedefler ihtiva eden veya ülkenin politik çıkarları açısından sorun oluşturacağı öngörülen bazı uluslararası sözleşmeleri de imzalama konusunda geri durduğu bilinmektedir. Bu sözleşmeler arasında; Sınır ötesi kapsamda Çevresel Etki Değerlendirilmesine Ait Sözleşme (Espoo Sözleşmesi), Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Karar Alma Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi, (Aarhus Sözleşmesi), Bazı Kalıcı Organik Kirletici Kimyasalların Çevresel Açıdan Etkin Yönetimi Üzerine Stockholm Sözleşmesi ve Sınır Aşan Sular ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması Sözleşmesi yer almaktadır. 6

15 Türkiye kalkınmaya yönelik ulusal politikalar izlemektedir, ancak; bu yaklaşımına rağmen sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevre ve kalkınma hedeflerinin bütünleştirilmemiş olması, uluslararası çevre politikalarına uyum sağlamada kayda değer bir eksiklik olarak görülmektedir. Türkiye de; çevre yönetiminin kurumsal, mali, teknik ve politik açılardan yeteri derecede gelişmemiş olması, küresel ve bölgesel düzeyde çevre adına aldığı sorumlulukları ne ölçüde yerine getireceği konusunda endişe oluşturmaktadır. Türkiye nin çevre alanında uluslararası yükümlülüklerine uyma konusunda taşıdığı eksiklikler, Avrupa Birliği ne tam üyelik ve tarama ve müzakere süreçlerinde tabii olarak değerlendirilmeye alınmaktadır. Türkiye nin çevre politikası ile birlikte diğer politika alanlarına yön veren ve bu politikaların esaslarını belirleyen temel belge ise Avrupa Birliği Müktesebatı nın üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program dır. Resim 2. İstanbul Boğazı Avrupa Birliği ne uyum sürecinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacının belirtildiği Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program ın çevre bölümü başlığı altında; Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında yer alan taahhütlerinin yerine getirilmesi için, alt yapı ihtiyaçlarının çokluğuna dikkat çekilmektedir. Ulusal Program da yer alan diğer bir husus ise; Türkiye nin bazı uluslararası sözleşmelere taraf olması konusunun, Avrupa Birliği ne tam üye olması durumunda değerlendirilmeye alınacak olmasıdır. Bu sözleşmeler arasında; Sınır ötesi Kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesine Ait Sözleşme, (Espoo Sözleşmesi); Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Alma Sürecime Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi, (Aarhus Sözleşmesi) ve Sınıraşan Sular ve Uluslararası 7

16 Göllerin Korunması ve Kullanılması Sözleşmesi yer almaktadır. Avrupa Birliği nin taraf olduğu, ancak Türkiye nin halen taraf olmadığı uluslararası çevre sözleşmelerinin müktesebata uyum sürecinde ele alınacağı bilinmektedir. Türkiye için İklim Değişikliği ne ilişkin uluslararası tüzel düzenlemeler Avrupa Birliği çevre politikalarına uyum çerçevesinde özel ve ayrı bir önem taşımaktadır yılında, TBMM tarafından; Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne Katılımının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun onaylanmıştır. Sözleşme ile atmosferdeki sera gazı birikimlerinin, iklim sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin durdurulması hedeflenmektedir. Türkiye; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nin hedeflerini yerine getirmek ve Sözleşme nin yaptırımlarını güçlendirmek gayesiyle, 1997 yılında imzaya açılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ne taraf değildir. Ancak, Türkiye; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne taraf olmasından dolayı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme konusunda Sözleşme Sekretaryasına düzenli olarak Ulusal Bildirimi vermek durumundadır. Ayrıca Kyoto Protokolüne taraf olunması hususundaki Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu ndadır. Türkiye; çevre konusuna ilişkin uluslararası düzeyde bir dizi hukuki belgeyi onaylamıştır. Ülkemiz tarafından, bölgesel ve ikili düzeyde çevre konusuna ilişkin gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları çerçevesinde, hem Avrupa Birliği ne üye ülkeler ile hem de Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri nin ülkeleri ile ortaklaşa faaliyetler sürdürülmektedir ve temin edilen finansman kaynakları ile uluslararası projeler yürütülmektedir. 3. Bölgesel Düzeyde Çevre Politikası Türkiye de, Kamu Yönetimi Reformu ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde; bölge kavramı yeniden şekil kazanmıştır. Türkiye nin yeni bölge kalkınma politikaları ile bölgelerinin ülke ve yerel ekonomi üzerinde etkinliği öne çıkartılmaktadır. Bu durumun, birçok sektörde olduğu gibi çevre sektöründe de yerel ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek olan uygulamaları etkileyici anlaşılmaktadır. Su havzalarının, özel çevre koruma bölgelerinin, hassas ekosistemlerin ve sulak alanların korunması veya tehlikeli atıkların bertarafı gibi konuların bölgesel ölçekte çözüm gerektiren konular olduğu bilinmektedir. Aslında bir veya birkaç ilin ortak çevre sorunlarının çözümü konusunda, illerin dahil olduğu havzalarda veya bölgelerde kalkınma hedeflerinin, çevre koruma politikaları ile uyumlu olması beklenmektedir. 8

17 Türkiye de, 2002 yılında, Avrupa Birliği nin bölgesel kalkınma politikalarına uyum sağlamak gayesiyle, İstatistik Bölge Sınıflandırması yapılmıştır yılının Şubat ayında, bölgelerde sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi sağlamak ve yatırımları kolaylaştırmak maksadıyla kalkınma ajanslarının kurulması ile ilgili bir kanuni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu ajansların kurulması ile birlikte, merkez tarafından; bölgeler arasında ekonomik ve sosyal dengesizliklerin azaltılmasına yönelik politikaların belirlenmesi ve ajanslar tarafından; bu politikaların bölgelerde uygulanmasının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasına ilişkin kanuni düzenlemede doğrudan çevre ile ilgili hükümler yer almamaktadır. Kurulması öngörülen bölgesel kalkınma ajansları tarafından; bölgelerde ekonomik kalkınmanın getireceği sorunların çözümünde veya çevre ile ilgili uygulamaların bölgesel ölçekte dikkate alınması konularında hem merkez, hem de mahalli idareler ile sağlıklı ve sürekli bir koordinasyonun ve işbirliğinin tesis edilmesi gerekecektir. Aksi halde bölgesel ölçekte çözüm gerektiren çevre konularının akılcı bir yaklaşım ile ele alınması mümkün olmayacaktır. Türkiye nin; çevresel alt yapı hizmetleri konusunda ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, bölgesel kalkınma ajanslarının, bölgelerinde birçok sektörde olduğu gibi, çevre sektöründe de yabancı sermayeyi cazip hale getirecek bir yönetim anlayışı sağlamaları olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu gelişmeler, yerel düzeyde çevresel öncelikleri dikkate almayan politikalar ile sürdürülürse ve hedef olarak sadece ekonomik açıdan yatırım ortamının iyileştirilmesi için yabancı sermayenin teşvik edilmesi kabul edilirse, bazı hassas konularda önemli sorunlar ile karşılaşılabilecektir. Bu sorunlardan biri de biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için biyoteknolojik uygulamalar konusudur. Avrupa Birliği tarafından, adaylık sürecinde her yıl Türkiye ye sağlanan mali yardımların üçte biri ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi gayesiyle geliştirilen projelere harcanacak olup, ekonomik ve sosyal kalkınma çerçevesinde geliştirilen projelerin en önemlilerinden biri de Bölgesel Kalkınma Projeleri dir. Bölgesel kalkınma projeleri çerçevesinde; sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve KOBİ lere sağlanacak mali desteğin yanı sıra, yerel yönetimlere de hibe niteliğinde mali desteğin sağlanacağı öngörülmektedir. Küçük ölçekli alt yapı çalışmalarına yönelik olan bu programlar çerçevesinde, kanalizasyon ve atıksu arıtımı, katı atık yönetimi ve çevre düzenleme hizmetleri konularında başlıklar yer almaktadır. Ancak il ve yerel yönetimlerinin, özellikle Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin ve il özel idarelerinin; idari, mali ve teknik alanlarda kurumsal kapasitelerinin yetersiz olması, 9

18 Avrupa Birliği kaynaklarından yararlanmak için istenilen şartları yerine getirmede zorlanacaklarını göstermektedir. 4. Mevzuat Avrupa Topluluğu Antlaşmasının 174 üncü maddesinde çevre politikasının temel hedefleri; çevrenin korunması, kollanması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, tabii kaynakların akılcı ve dikkatli bir biçimde kullanılması, bölgesel ve dünya çapında çevre sorunları ile ilgili uluslararası seviyede tedbirlerin alınması olarak tanımlanmıştır. Topluluğun ilkeleri ise; bütünleyicilik ilkesi, yüksek seviyede koruma ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, kaynakta önleme ilkesi ve kirleten öder ilkesi olarak belirlenmiştir. Türkiye nin çevre politikası ile ilgili üzerinde durulması gereken ilk husus; T.C. Anayasası nda, çevre konusuna özel bir yer verilmiş olmasıdır. T.C. Anayasası nın 56. maddesinde herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir ifadesi yer almaktadır. Anayasa da yer alan bu hükme bağlı olarak geliştirilen çevre mevzuatı; hem devlete hem de bireylere, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için aktif katılım görevi vererek, çevre olgusunun, gelişmiş birçok ülkede kabul dilen çağdaş bir yaklaşım ile ele alınmasına imkan sağlayacak hukuki zemini hazırlamıştır. Ancak hukuki zeminde gerçekleştirilen gelişmelere rağmen, sanayileşme atılımı yapan her toplum gibi, Türkiye de de; su, hava, toprak gibi tabii kaynaklara hiç tükenmeyecekmiş gibi davranılmıştır ve tabii çevre şartları hızla kötüleşmiştir. T.C Anayasası nda ayrıca, çevre ile ilgili olarak; kamu yararı, kamulaştırma, tarih, tabiat ve kültür varlıklarının korunması, yargı sistemi ve toprak mülkiyeti gibi konularda da düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye de çevrenin korunmasına ilişkin ilk kanuni düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye nin çevre politikalarını yansıtması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu nun özel bir yeri bulunmaktadır. 10

19 Çevre Kanunu nun müstakil ve özel bir kanun olarak hazırlanmasının temel sebeplerinden biri zorlukların aşılması olmuştur. Çevre ile ilgili temel ilkelerin özel bir kanunda bulunması, Türk çevre hukukunun gelişim çizgisi açısından da önemli bir ilerlemedir. Bu açıdan, Çevre Kanunu; Türkiye nin ulusal çevre politikasını şekillendiren ve bu alanda genel ilkeleri belirleyen ve çevre ile doğrudan ilgili ilk önemli kanuni düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Çevre Kanunu, 1983 yılında beri, Türkiye de çevre sorunlarının önlenmesine ilişkin çok sayıda hukuki ve kurumsal düzenlemenin gerçekleştirilmesine fırsat sağlamıştır ve bir ölçüde çevre duyarlılığının gelişmesine katkıda bulunmuştur sayılı Çevre Kanunu nun gayesi, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığının ve tabii ve tarihsel zenginliğinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir. Çevre Kanunu nda, ayrıca; çevrenin korunmasına, ekolojik dengeye ve çevre kirliliğine ilişkin terimlere açıklık getirilmektedir. Kanun da; kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması; çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespit edilmesi ve uygulanması gibi ilkeler benimsenmiştir. Ancak, uzun yıllardır yürürlükte olan 2872 sayılı Çevre Kanunu ; bugün çevre hukukunun gelmiş olduğu çizgide yetersiz kalan bir düzenleme olduğundan dolayı kapsamlı bir şekilde değiştirilmiştir sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ; bugüne kadar yapılan değişikliklerin en kapsamlı olanıdır. Kanunun gayesi; ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır." 5491 sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu nda yer almayan; belediyelerin çevre katkı payı belirleme yetkisi ve mahalli hizmet birliklerinin çevre yönetiminde önemi, çevre tazminatı, medyanın çevre bilinci, bilgilendirme yükümlülüğü, stratejik çevre değerlendirmesi, toprak koruma, balık çiftlikleri, sulak alanların korunması, nesli tehlike altında olan bitkilerin ve hayvanların korunması konularında yeni düzenlemeler getirilmiştir. 11

20 5491 sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu nda; finansman açısından çevre katkı paylarına, ekonomik araçların veya vergi yapılarının çevreye daha dost bir yönde gelişmesine imkân veren çağdaş enstrümanlara ve kullanan öder prensibinin daha geniş çapta işletilmesine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. 5. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar T.C. Anayasasına göre; çevreyi geliştirmek, çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ödevidir. Anayasanın bu hükmü gereği, hiçbir kişi kurum ve kuruluş çevre ile ilgisi olmadığını söyleyemez. Konuya kamu kuruluşları ve devletin organları açısından yaklaştığımızda; devletin temel işlevlerini yerine getiren yasama, yürütme, yargı organlarının çevre konusunda yetkili ve sorumlu olduğu görülmektedir. Görev alanları itibariyle atıksu ile doğrudan ilgili kurum kuruluşlar aşağıda verilmektedir. 1. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT): Başbakanlığa bağlı DPT Müsteşarlığı Beş Yıllık Kalkınma Planları ve yıllık yatırım planları hazırlamaktadır. DPT ayrıca makro-çevre politikası konularına özel önem vererek, sektörel planlar hazırlamaktadır. DPT yerel idarelere direk etkisi olan yıllık yatırım programlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, finansman ya da dış borç gerektiren projeleri de dahil olmak üzere, kamu sektörü yatırımları DPT nin onayını gerektirmektedir. 2. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: Dış kaynak ve borçlara erişimi dolayısıyla, çevre ile ilgili projelerin finansmanı yönünden önemli bir işlev yürütür. 3. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS): AB'ne katılımdan sorumlu olan, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Yılı Ulusal Programı ile ilgili uyumlaştırma faaliyetlerinde değişik hükümet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. 4. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Çevre verileri dahil veri ve bilgileri toplar, işler ve analiz eder. 5. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı- İller Bankası Genel Müdürlüğü: Belediyelere altyapı yatırımlarının götürülmesinde etkili kurumlardandır. Banka, belediyelerin her türlü finans ihtiyacını ve içme suyu, kanalizasyon, arıtma gibi çeşitli çevre konularında belediyelerimizin istekleri dahilinde yatırım hizmetlerini vermektedir. 6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB): Ekonomik ve teknik şartlara göre Türkiye nin sanayi politikalarının oluşturulması ve yönetimi, büyük ve küçük ölçekli endüstrilerin kuruluşuna ilişkin bütün faaliyetlerin desteklenmesi ve denetlenmesi, endüstriyel ürünler için standartlar hazırlamak 12

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı