ENERJĐ ĐLETĐM HATLARINDA KULLANILAN ĐLETĐM PARAFUDRLARI ĐÇĐN KULLANILAN TERĐMLER ve UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĐ ĐLETĐM HATLARINDA KULLANILAN ĐLETĐM PARAFUDRLARI ĐÇĐN KULLANILAN TERĐMLER ve UYGULAMALAR"

Transkript

1 ENERJĐ ĐLETĐM HATLARINDA KULLANILAN ĐLETĐM PARAFUDRLARI ĐÇĐN KULLANILAN TERĐMLER ve UYGULAMALAR Geri Atlama (Backflashover ) : Yıldırım enerji iletim hatlarında kullanılan koruma iletkenine veya direğin direkt üzerine düştüğü zaman oluşur. Yıldırım deşarj akımı direkten ve direğin toprak direnci üzerinden toprağa akar. Hattın izolasyonuna karşı potansiyel bir fark üretir. Böyle durumlarda enerji iletim hattının izolasyon dayanma gücünü aşan ani (hızlı) bir aşırı gerilim oluşur. Özellikle direklerin topraklama direnç değerleri yüksek ise backflashover (geri atlama) çok yaygın oluşur.bu yüzden direklerin topraklama dirençlerinin yüksek olmaması ve zaman zaman ölçüm yapılarak kontrol edilmeleri önemlidir. Çift Devre Hatlar (Compact Lines ) : Az yer kaplayan Compact direkli çift devre E.Đ.H larında normal hatlara göre aynı gerilim seviyesinde işletme yapılsa bile fazlar arası ve faz-toprak arası izolasyon seviyesi düşer. Çift devre E.Đ.H larında hat parafudru kullanılarak daha az maliyet ile daha yüksek izolasyon seviyesi sağlanabilmektedir. Kuplaj Faktörü (Coupling Factor ) : Birbirine paralel giden hatlarda veya çift devreli hatlarda paralel iletkenlerin birbirine etkisi ile oluşan gerilim darbesini içeren bir orandır. Bir başka deyişle Paralel hatlarda, iletkenlerdeki dalgalı gerilimin, bir faz iletkenindekine oranıdır. Bu faktör faz iletkeni ile toprak arasındaki geometrik ilişkiyle belirlenir. Genellikle yaklaşık olarak 0,25 gibi bir değer kullanılır. Enerji Yeteneği (Energy Capability ) : Parafudr ısıl kararlılık sorunu ve herhangi bir hasar olmaksızın bir veya daha fazla sayıda yüksek gerilim dalgasının enerjisini emebilmelidir. Atmosferik Seviye, Orajlı Gün Sayısı (Isokeronic Level ) : Herhangi bir bölgede, bir yıl içersinde gök gürültülü ve şimşekli gün sayısını (orajlı gün sayısı ) ifade eder. Bu veri, kullanılacak parafudr tipini ve sınıfını belirlemede kullanılan önemli bir kriterdir. Koruma Đletkeni (Shelding ) : Faz iletkenlerini ve elektrik sistemini yıldırımın etkilerinden korumak için direğin tepesine direğin gövdesiyle irtibatlı olacak şekilde koruma iletkeni tesis edilir. Koruma Đletkeni Açısı (Shelding Angle ) : Faz iletkeni ile koruma iletkeni arasında etkin bir koruma için açı olmalıdır. Đletim Hattı Parafudru (Transmission Line Arrester ) : Özellikle uzun ve yıl içinde bir günde çok fazla sayıda yıldırım düşen bölgelerde enerji iletim hatlarının faz iletkenlerine bağlanacak şekilde parafudr kullanılır. Buralarada kullanılan parafudrlara Đletim Hattı Parafudru denir. 1

2 Direğin Temel Empedansı ( Tower Footing Đmpedance ) : Direğin topraklama direnci, yıldırım düşmelerinde direkte oluşan gerilim için önemlidir. Topraklama direncinin yüksek olması, yıldırımın düştüğü anlarda backflashover ( geri atlama ) oluşma ihtimalini ve riskini artırır. Yürüyen Dalgalar ( Travelling Waves ) : Yıldırım 2 faz iletkeni arasına düştüğü zaman yüksek bir akım dalgası faz iletkeni içine enjekte olur. Akım ve gerilim dalgasına bölünerek yıldırımın düştüğü yerden her 2 yönde çoğalarak 300 m / µs hızla, büyüklüğü darbe akımı ve hat empedansına bağlı olarak hat ucunda bulunan Trafo Merkezine doğru yürür. Hattın Kullanılabilirliğini Artırmak Đçin Parafudr Uygulaması : ( Đncreased Line Availability) Parafudrlar, koruma iletkeni olan veya olmayan Enerji Đletim Hatlarını yıldırım dalgasından(darbesinden) korur ve dolayısıyla oluşabilecek zayiatları önler. Parafudrlar zayiatların azalmasının yanı sıra dolaylı faydalarda sağlar. Koruduğu değerli ve hassas cihazların zarar görmesini önler, kesicilerin kontrol ve bakım aralığını uzatır ( artırır), böylece toplam bakım maliyetlerini azaltmış olur. Parafudr makul enerji absorbe yeteneği nedeniyle nerede anormal koşullar ve gerilim yükselmeleri oluyor ise tüm sistem gerilimleri için kullanılabilir. Enerji Đletim Hattı Parafudrlarının seçiminde gereken en önemli şey, yüksek akım yeteneğine sahip olmasına dikkat edilmesidir. Enerji iletim hatlarında dağıtım tipi parafudrların kullanımı uygun değildir. Uzun E.Đ.H larında parafudr, genellikle hattın her 2 ucunda tesis edilir. Đlave olarak hattın bir veya daha çok noktalarında, hattın (½) ortası, 1/3 veya 2/3 üncü noktalarında da anahtarlama aşırı gerilimlerine karşı tesis edilir. Böylece hattın izolasyon şartları ön dirençler kullanılmaksızın sınırlandırılabilir. Bu türden uygulamalarda yüksek enerji yeteneğine sahip parafudrlar dizayn edilir.2 veya 3 sınıfı parafudrlar genellikle verimli bir şekilde hattın ortasında veya diğer noktalarında kullanılır. Ancak hattın uçlarında sınıfı daha yüksek parafudrlar yer almalıdır. E.Đ.H larının Đzolasyon Seviyesini Yükseltmek (Line Upgrading ) : E.Đ.H larının var olan izolasyon seviyesi, uygun parafudrlar kullanıldığı zaman yükselecektir. Bunun için ilave çok fazla masraf yapmaya gerek olmayacaktır. Trafo Merkezi Koruma Seviyesini Genişletmek ( Extended Station Protection ): Trafo Merkezine yakın direklerde parafudr kullanılması ile geri atlama (backflashover) olma riski ortadan kalkar. Yıldırım düştüğü anda Trafo Merkezine doğru yürüyecek dalganın büyüklüğü ve dikliği azaltılmış olur. Böylece büyük GIS Merkezlerinde kullanılan Metal- Enclosed parafudrlara gerek kalmaz ve Trafo Merkezi içindeki trafoların ve reaktörlerin önünde kullanılan parafudrların koruma performansı daha da gelişir ve iyileşir. 2

3 Parafudrların Koruma Đletkeni Yerine Geçmesi ( Substitute for Shield Wires ): Bu durumlar, koruma iletkeni montajının zor ve pahalı olduğu haller ile 2 faz iletkeni arasının çok uzun olduğu yüksek direkler için geçerlidir. Böyle durumlarda koruma iletkeni yerine parafudr kullanımı iyi ve ekonomik bir çözümdür. Parafudrlar koruma iletkeni olmadan ve iyi topraklama empedansı aranmadan her direkte ve her fazda kullanılabilir. Böyle durumlar için koruma iletkeni ve topraklama empedansını azaltmak için yapılan masraflardan daha ekonomik olduğu kanıtlanmıştır. E.Đ.H KORUMA FĐZYOLOJĐSĐ HAKKINDA Şekil 1:Đletim Hattı Parafudr Uygulama Prensip Şeması Şekil-1: E.Đ.H larının ara noktalarında kullanılan iletim hattı parafudr ile yıldırım darbesi oluştuğunda aşırı genliğe sahip yürüyen gerilim dalgasının hattın uçlarına kadar ulaşmaması için yapılan uygulamaların prensip şeması gösterilmektedir. 3

4 Şekil 2: Hattın izolasyon seviyesini iyileştirilmesine etkisi Şekil -2: Yüksek toprak direncine sahip bir E.Đ.H uzunluğu (mesafe aralığı) boyunca kullanılan iletim hattı parafudrun etkisi gösterilmektedir. Hattın temel izolasyon seviyesi (BĐL) yeşil renk ile gösterilmektedir. Sadece 3 ve 7 nolu direkler arasında iletim hattı parafudru kullanılarak hatta kullanılan izolatörlerde p.u cinsinden gerilim değeri 11 li rakamlardan 4 pu gibi oldukça düşük rakamlara indiği görülmektedir.1,2,8 ve 9 nolu direklerin toprak geçiş direnci yüksek,3,4,5,6 ve 7 nolu direklerin toprak geçiş dirençleri ise düşüktür. 4

5 Şekil 3: Aşırı Gerilimin Düşürülmesine Etkisi Şekil 3: 550 kv, 200 km uzunluğundaki E.Đ.H nın Faz Toprak hatası oluşumundan önce 3 faz tekrar kapamadan dolayı oluşan faz-toprak aşırı gerilimine ait bir grafiktir. Çok yüksek gerilimli uzun enerji iletim hatlarında genellikle anahtarlama aşırı gerilimlerini sınırlamak için ön eklemeli dirençler kullanılır. Parafudrların, hattın uçlarında (TM lerde hat fiderlerinde ) ve hattın önceden seçilmiş ara bölümlerinde kullanılması durumunda daha sıhhatli ve verimli bir işletme sağlanır. Şekil-3 de verilen grafikten görüleceğe üzere hattın her iki ucunda ve hattın ara bölümlerinde parafudr kullanılması durumunda yani mor renkli durumda yıldırım düşmesi veya anahtarlamalar esnasında oluşan aşırı gerilimler hiç parafudr kullanılmamış hali temsil eden kırmızı renkli duruma göre oldukça azalmaktadır. Bu sayede yerli yersiz meydana gelen açmalar ortadan kalkmakta, aşırı gerilimlerin izolasyonu bozması nedeniyle oluşan hasarlanmalar ise minimum seviyeye düşmektedir. Kesintilerin azaldığına dair açıklayıcı bilgi Şekil-4 de verilmiştir. 5

6 Şekil -4: Kesintilerin Azaltılmasına Etkisi Şekil-4 : Uzun Mesafeli Yüksek Gerilimli veya Çok Yüksek Gerilimli Enerji Đletim Hatlarında Đletim Hattı Parafudr ( TLA) kullanılması veya kullanılmaması durumunda oluşan kesinti yüzdelerini göstermektedir. Şekil-4 deki grafikten kolayca anlaşılacağı üzere Enerji Đletim Hatlarının uç noktaları olan Trafo Merkezlerinde ve özelikle uzun hatların ise seçilmiş uygun ara bölümlerinde Đletim Hattı Parafudru kullanılması durumunda kesintiler oldukça azalmaktadır. Alternatif-2 koşullarının uygulanması durumunda dış ve iç aşırı gerilimler nedeniyle oluşan kesintiler %5 gibi oldukça düşük değerlere düşmektedir. 6

7 ĐLETĐM HATTINDA PARAFUDR UYGULAMALARI Şekil- 5: Taşıyıcı Direklerde Tipik Uygulama Örnekleri Şekil 6: Durdurucu Direk Üzerinde Kullanımı 7

8 Şekil 7: E.Đ.Hattına Ait Đletken Üzerinde Kullanımı AVANTAJLARI : Ayırıcı gerekmez, Nominal Gerilimi Düşük Parafudr kullanım imkanı, DEZAVANTAJLARI: Her bir direk için özel dizayn gerektirir, Đzolasyon Koordinasyonu zordur, Enerji paylaşımı tahmin edilemez, Anahtarlama aşırı gerilimlerini kontrol edemez, Kirliliğin etkileri ön görülemez, Parafudr arızasını öğrenmek için uyarıcı bir sinyal devresine ihtiyaç vardır, Tekrarlayan kısa devrelerde zayıf nokta oluşturur. Şekil 8: Taşıyıcı Direkte Harici Gap Đle Kullanımı Şekil-8 de verilen harici gap uygulamalı Đletim Hattı Parafudr tesis ve işletmesinin bir çok dezavantajlı noktası vardır. Bu yüzden yaygın olarak kullanılmaz. 8

9 Türkiye nin Atmosforik Seviye Bakımından Değerlendirilmesi : Türkiye atmosforik seviye açısından dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında şanslı sayılabilecek durumda olan bir ülkedir.dünya yıldırım haritası dikkatlice incelendiğinde Afrika nın orta kısımları ile Güney America nın orta kısımlarında yıl içersinde bir günde üzerinde yıldırım düştüğü görülür.avrupa ile Asya nın arasında kalan Türkiye ve yakınındaki ülkelerde ise bir yıl içersinde gibi sayılarda Orajlı gün ( gök gürültülü şimşekli gün sayısı) oluşmaktadır.bu bakımdan konu değerlendirildiğinde ülkemizin çok da sıkıntılı bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Şekil-9 : Dünya Yıldırım Haritası Ancak Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü nün yılları arasında yaptığı ölçüm verileri değerlendirildiğinde Dünya Yıldırım haritasında olarak belirtilen orajlı gün sayısının üzerinde, Orajlı günlere sahip (gök gürültülü ve şimşekli günlerin) bölgelerin var olduğu görülmektedir yılları arasındaki ölçüm verileri temin edilerek yapılan çalışma ile aşağıda Şekil-10 da verilen özet tablo hazırlanmıştır. 9

10 Şekil 10 :Bir yıl içinde bir gündeki orajlı ( gök gürültülü,şimşekli gün sayısı) gün sayılarının işlenmesi sonucu elde edilen özet durum. Türkiye de bir yıl içinde bir güne ait orajlı gün sayısına ait (gök gürültülü ve şimşekli gün sayısı) ham veriler arası yılları kapsayacak şekilde temin edilerek anlamlı bir şekil alacak şekilde işlenmiştir. Temin edilen datalar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde orajlı gün sayısı açısından bir puanlama yapılmış ve Şekil-10 da verilen özet tablo oluşturulmuştur. Şekil-10 da Tabloda belirtilen Trafo Merkezlerine veya Santral Şalt sahalarına bağlantılı olan hatlarda Đletim Hattı Parafudru kullanılması ile, bu bölgede ve genelde elektrik sisteminde gerek dış aşırı gerilim diye ifade ettiğimiz yıldırım kaynaklı problemler ile, gerekse iç aşırı gerilim diye ifade ettiğimiz anahtarlamalar esnasında oluşan aşırı gerilimlerin oluşturacağı olumsuzlukların minimum düzeye ineceği düşünülmektedir. Sonuç olarak ;elektrik iletim sisteminde iletim hattı parafudru kullanılması durumunda kazanılacak faydaları irdelemek ve uygulama alanlarının nasıl seçileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunu dikkatlerinize sunmak için hazırladığım bu çalışmayı makale köşesinde sizlerle paylaşmak istedim. Yener AKKAYA APK Dairesi Bşk. 10

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ

AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ Gülfidan ELİŞ Elektrik-Elektronik Y. Mühendisi EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş AR-GE / Mühendislik Müdürü Balıkhisar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-2 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ Protection against lightning Part 2: Risk management TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ 2015 LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 İçindekiler 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Standartlar ve Tanımlalamar 5 1.1 Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayanlar Onur TEKİNALP 040020132 Ayhan POLAT 040020112 Anıl ÇAMCI 040020148 Mehmet Fatih ERBAŞ 040020122 Muzaffer Can SÜRÜCÜ 040020179 İsmail DİZ 040020163 Yüksek Gerilim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02. Sayfa: 191 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02. Sayfa: 191 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Elektronik Resmi Gazete 21.08.2001 Salı Sayı: 24500 (Asıl) Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02 Yönetmelikler Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere

Detaylı

DIŞ YILDIRIMLIK SĐSTEMLERĐ. Kafes metodu :

DIŞ YILDIRIMLIK SĐSTEMLERĐ. Kafes metodu : DIŞ YILDIRIMLIK SĐSTEMLERĐ Kafes metodu : Kafes metodu ile korunmak için, korunacak bina bütün tali kısımları ile birlikte binanın en yüksek yerlerinden toprağa kadar sürekli ve kesintisiz iletken bir

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI Bilal ŞİMŞEK 1 Erdal BİZKEVELCİ 2 1 TEDAŞ Genel Müdürlüğü AR-GE Planlama ve Dış İlişkiler Daire Bşk., Ankara, TÜRKİYE

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER. Elektrik Mühendisi

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER. Elektrik Mühendisi ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER Elektrik Mühendisi 1 Giriş: Normal şartlar altında elektrik enerjisinden sağlanan yararlar

Detaylı

ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR

ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR ELEKTĐK TESĐSLEĐNDE TOPAKLAMALA 21.08.2001 TAĐHLĐ YENĐ YÖNETMELĐĞĐN GETĐDĐKLEĐ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Taner ĐĐZ tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Detaylı

ASANSÖR ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK Tel: 0 216 394 50 55 E-posta: sales@aybey.com

ASANSÖR ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK Tel: 0 216 394 50 55 E-posta: sales@aybey.com ASANSÖR ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK Tel: 0 216 394 50 55 E-posta: sales@aybey.com ÖZET Asansör elektrik donanımı kumanda tablosu, butoniyerler, motor, valfler,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİ ONARIM TEKNİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İZOLATÖRLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ YENİ YÖNETMELİĞİN GETİRDİKLERİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19 TEMMUZ 2002 BURSA Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAX tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2 KONULAR A. Türkiye nin Genel Enerji Durumu B. Türk sanayisinin yapısı ve enerji tüketimi C. Enerji Yönetimi D.Elektrik sistemleri E. Aydınlatmada enerji tasarrufu F. Ekonomik analiz yöntemleri Enerji Yönetimi

Detaylı