KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri"

Transkript

1 KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

2 Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük Ay r c lar NH B çakl Sigorta ve Altl klar Minyatür Devre Kesiciler Kaçak Ak m Koruma fialterleri Ak m Transformatörleri Paket fialterler Kontaktörler Termik Röleler Motor Koruma fialterleri Elektronik Ürünler ve Röleler Güç Kondansatörleri Reaktif Güç Kontrol Röleleri Ölçü Aletleri Elektronik Elektrik Sayaçlar EasyPan Da t m Panolar Yolcu Vagonlar çin Is tma Sistemleri Kontrolü Teknik Bilgiler Da t m & Koruma Ürünleri Pano Sistemleri Ölçüm Ürünleri Enerji Kalitesi Kontrol & Kumanda Ürünleri Teknik Her türlü de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

3 FEDERAL ELEKTR K Tasar m Müflterilerin her türlü iste ine cevap verebilecek flekilde üretilen mamüllerin tasar m, En geliflmifl CADCAM programlar ndan birisi olan UNI GRAPHICS yard m yla yap lmaktad r. Üretim Federal Elektrik te üretim ve planlama, ERP bilgisayar yaz l m vas tas yla gerçeklefltirilmektedir. Sistem; imalat kontrol, mühendislik, üretim proggramlama, ihtiyaç planlama, sat n alma, envanter kontrol, kalite kontrol, sat flda t m, finansal yönetim, bak m ve insan kaynaklar modüllerinden oluflmaktad r. Üretimde kullan lan hammaddelerin %9 i yurt içinden tedarik edilirken, gümüfl alafl ml kontaklar ve bimetaller gibi önemli malzemeler yurt d fl ndan tedarik edilmektedir. Üretiminin büyük miktar n, aralar nda Avrupa, Amerika ve Orta Do u ülkelerinin yer ald, 0 dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

4 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kalite Dünya pazarlar nda kendini kabul ettiren Federal Elektrik; tüm dünyada kabul görmüfl ISO 900:000 standartlar na göre yap land r lm flt r. Sürekli geliflme ve müflteri memnuniyeti esas al narak; tasar mdan sat nalmaya, proses kontrolünden depolama ve sevkiyata, e itimden sat fl sonras hizmetlere kadarki tüm süreçler istatistiksel teknikler ve ERP yaz l m ile takip edilmektedir. Yurtiçi ve Yurtd fl Pazarlar Türkiye de Adapazar merkez olarak flube temsilcilik ve yaklafl k 0 bayiden oluflan da t m kanal bulunan Federal Elektrik uzman sat fl temsilcileriyle hizmet vermektedir. Federal Elektrik baflta Fransa, Almanya, ngiltere, sveç, talya, Suudi Arabistan, M s r, Kuveyt,Türki Cumhuriyetler, Suriye, Ürdün, Irak, B.A.E, Rusya, Sri Lanka olmak üzere, 0 tan fazla ülkeye üretiminin %0 sinden fazlas n ihraç etmektedir.

5 FEDERAL ELEKTR K Yat r m ve Ticaret A.fi. FEDERAL PAZARLAMA ve Ticaret A.fi. FEDERAL DIfi T CARET A.fi. FEDERAL MAK NA San. Tic. ve Paz. A.fi. FEDERAL MERMER Tic. ve San. Ltd. fiti. FEDERAL S MON Pazarlama ve Tic. A.fi. FEDERAL S MON Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. FEDERAL ELECTRIC Trading LTD. UK. FEDERAL ELECTRIC EGYPT FEDERAL MARBLE INC. USA. ADELSAN Ltd. BAfiAK TRAKTÖR fl ve Tar m Mak. San. ve Tic. A.fi. FEDERAL SÜS B TK LER Fidanc l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Federal Elektrik m lik kapal bir alanda 0 si mühendis 00 ü aflk n çal flan ile Türkiye de alçak gerilim flalt cihazlar üreten, lider kurulufltur. Tüm ürünler TSE, EN ve IEC standardlar na uygun olarak üretilmektedir. Üretim, ISO 900:000 Kalite Güvence Sistemi alt nda yap lmaktad r. Federal Elektrik ISO 900 Kalite Güvence Sistemi ni en iyi uygulayan firma olarak seçilmifl ve kalite ödülü ile ödüllendirilmifltir. Bu ödül Uluslararas Standartlar Teflkilat (ISO) Baflkan Prof. Dr. Giacomo Elias taraf ndan bir törenle verilmifltir. FEDERAL ELEKTR K in Adapazar /TÜRK YE deki üretim tesisleri ve yönetim binas.

6 KOMPAKT T P DEVRE KES C LER TermikManyetik Devre Kesiciler F F F F F F F F F F F F F F7 F F Elektronik Devre Kesiciler FE FE F9E F9E FE FE FE FE Ç NDEK LER Devre Kesiciler Hakk nda Genel Bilgiler A.G. Tesislerindeki Afl r Gerilimlerin Zararlar Kullan m Yerlerine Göre Devre Kesici Seçimi ve Devre Kesicilerin DC Devrelerinde Kullan lmas Devre Kesicinin Kullan m fiekli Toprak Kaçak Ak mlar na Karfl Koruma Sistemi Devre Kesicilere Ait Genel Teknik Tablo Devre Kesicilere Ait Teknik Karakteristikler ve Siparifl Kodlar Devre Kesicilere Ait Teknik Özellikler ve Devre Kesici Seçim Tablosu Ortam S cakl n n Açma Ak m na Etkisi Seçicilik 00 A. Devre Kesici ile 00 A. NH Sigortaya Ait Ak m Zaman E risi ve Ard fl k Ba lama K sa Devre Ak m Hesab Devre Kesicilerinde Kullan lan Aksesuarlar Enversör Sistem Devre Kesici Motor Kumanda Mekanizmalar n n Elektriksel Devre fiemalar Devre Kesicilerin Ak m Zaman E rileri Devre Kesicilere Ait Teknik Resimler Devre Kesici Motor Kumanda Mekanizmalar na Ait Teknik Resimler /

7 DEVRE KES C LER HAKKINDA GENEL B LG LER Girifl : Kesici, normal iflletme flartlar nda devreyi kapamaya, kesmeye, ay rmaya ve bu devrenin ak m n tafl maya, k sa devre ve afl r ak m gibi normal d fl flartlarda ise; devreyi otomatik olarak kesmeye yarayan mekanik bir açma kapama cihaz d r. Kesicinin Çal flma Prensibi : Devre kesicinin devreyi açma kapama iflleminden baflka en önemli fonksiyonu; normal d fl flartlarda devreyi korumalar d r. Kesicinin koruma fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için cihaz içinde baz üniteler bulunmaktad r. A.G. Devre kesicilerinin açt rma üniteleri TS EN 097 standartlar nda sal c olarak tarif edilmektedir. Sal c lar : Afl r ak m sal c lar ( Afl r ak m açt rma ünitesi ) Düflük gerilim sal c lar ( Düflük gerilim açt rma ünitesi ) fiönt sal c lar ( Uzaktan açt rma ünitesi ) Tüm kesiciler afl r ak m sal c lar ile donat lm flt r. Ancak düflük gerilim ve uzaktan açt rma bobini, standart bir aksesuar olmay p, ihtiyaca göre devre kesiciye ilave edilmektedir. Afl r Ak m Sal c lar : Afl r Ak m : Anma ak m de erini aflan bütün ak m de erleri afl r ak m olarak adland r l r.. Afl r Ak m Oluflumu : Elektrik devrelerinde afl r ak mlar devreden çekilen gücün artmas veya bir k sa devre sonucunda oluflur. Her iki afl r ak m da elektrik devreleri için oldukça tehlikelidir. Afl r ak mlar, elektrik devresinde termik ve dinamik zorlanmalara sebep olurlar. Çekilen gücün artmas ile meydana gelen afl r ak mlar genellikle çok yüksek olmamakla beraber anma ak m n n () kat na kadar ç kabilmektedir. K sa devre sonucu oluflan ak mlar ise, elektrik devresinin özelli ine göre de iflmektedir. Mesela 0 kva l k trafoda, ka, 00 kva l k bir trafoda ise 0 ka e kadar ç kabilmektedir. Trafo, jeneratör, motor, kablo vb. gibi elektrikli cihazlar n afl r ak m nedeniyle oluflan s ile tahrip olmadan dayanabilece i bir l.t termik zorlanma de eri vard r. Formülden de görüldü ü gibi hem ak m n de eri hem de ak m n geçme süresi son derece önemlidir. l.t de erini belli bir de erin alt nda tutabilmek için ak m yükseldikçe ak m n akma süresinin k salmas gerekir. A.G. devre kesicileri, korunacak cihaz n l.t de erinin alt nda devreyi açarak güvenli bir koruma sa larlar (fiekil). Tan mlama etiketi ONOFF Açma kapama Trip butonu Resim Afl r Ak m Sal c lar ikiye ayr l r:. Afl r yük flartlar nda açan sal c lar,. K sa devre flartlar nda açan sal c lar. Afl r Yük fiartlar nda Açan Sal c lar : Devreden çekilen ak m n kesicinin anma ak m de erini aflt durumlarda çal flan sal c lard r. Ters zaman gecikmeli olarak çal fl rlar. Ak m n de eri artt kça açma süresi küçülür. K sa Devre fiartlar nda Açan Sal c lar : K sa devre ak m n n sal c n n ayar de erini aflt durumda devreyi çok k sa bir sürede ani olarak açan sal c lard r. Düflük Gerilim Sal c lar : Ark hücresi Uzun ömürlü kontaklar Kurma kolu Elektronik kontrol ünitesi Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir de erin alt na düflmesi veya üç fazl devrelerde fazlardan birinin kesilmesi cihazlar n yanarak ar zalanmas na neden olabilir. Örne in, üç fazl motorun fazlar ndan birinin kesilmesiyle di er fazlar afl r yüklenecek ve motor yanacakt r. stenildi inde kesiciye düflük gerilim bobini tak larak bu gibi ar zalar n oluflmas önlenebilmektedir. Düflük gerilim bobini genellikle iki fazdan beslendi i için di er faz n kontrolü bir kontaktör kullan larak yap l r (fiekil). Korunacak cihaz R S T Kesici A K U F K A fiekil I= Üzerinden geçen ak m t= Ak m n geçme süresi fiekil Q YÜK K : Kontaktör (Bobin AC 0 V) F: Düflük gerilim bobini (DGB) Q: A.G. Devre kesici / 00

8 DEVRE KES C LER HAKKINDA GENEL B LG LER fiönt Sal c lar : Limitörlü devre kesicinin çal flma prensibi : Devre kesiciyi uzaktan açt rmak için kullan l r. Bir flönt açt rma sal c s na, bir gerilim uyguland nda besleme geriliminin %70 i ile % u aras nda açt rma yapt rabilmelidir. (TS EN 097 madde 7...). DEVRE KES C ÇEfi TLER : A.G. Devre kesiciler afl r ak m sal c cinsine göre iki de iflik türde üretilir. Bunlar, termikmanyetik ve elektronik devre kesicilerdir. Termik Manyetik Devre Kesiciler : Termik koruma ifllevi, (,) x In : (Afl r yük flartlar nda koruma için) Termik korumay sa layan bimetal, s cakl k karfl s nda uzama kat say lar farkl iki metalin birleflmesiyle oluflur. Bimetal s nd nda uzamas daha az olan metale do ru bükülür. Böylece kesici mekanizmas n n aç lmas na yard mc olan bir t rna kurtararak kesiciyi devre d fl b rak r. Bimetalin bükülme h z, kesicinin içinden geçen ak m n büyüklü ü ile do ru orant l d r. Zira ak m n artmas s cakl n artmas demektir. Bu flekilde anma ak m n n üstündeki yük ak mlar nda, kesicinin afl r ak m koruma ifllevi bimetal sayesinde gerçeklefltirilir. Manyetik koruma ifllevi, (> x In) : (K sa devre flartlar nda koruma için) Kesicinin bir baflka görevi de ba l bulundu u devreyi k sa devrelere karfl korumas d r. K sa devre; fazlar n birbiri ile temas veya faztoprak temas sonucunda meydana gelebilir. K sa devre durumunda kablolardan çok yüksek bir ak m geçece inden, sistemin enerjisinin termik korumaya göre çok daha k sa sürede kesilmesi gerekmektedir. Kesici, ba l bulundu u yükü korumak için an nda açma yapmal d r. Bu görevi gören k s m, k sa devre ak m n n meydana getirdi i manyetik alan n oluflturdu u m knat slanma ile çal flan mekanik bir açma düzene idir. Elektronik Afl r Ak m Sal c l Devre Kesiciler : Elektronik devre kesicileri, termikmanyetik kesicilerden ay ran özellik, afl r ak m sal c lar n n elektronik devre ile kontrol edilmesidir. Elektronik kontrol mikroifllemci vas tas yla yap lmaktad r. Elektronik devrenin dizayn esnas nda, iflletmede karfl lafl labilecek en kötü ihtimaller göz önünde tutulmufltur. Yüksek k sa devre ak mlar nda, elektronik devre çal flt r lmadan direkt açma sa lanm flt r. Böylece elektronik devrede olabilecek ar za ihtimali ortadan kald r lm flt r. Ayr ca kesicinin açma süresi; kesicinin ve çevrenin s cakl ndan ba ms zd r. Federal elektronik devre kesiciler, istek üzerine RS protokolü ile bilgisayara ba lanabilir. Böylece; Ak m kaydedici cihazlar n yerine bilgisayar n haf zas kullan labilir. Çekilen ak m n, çeflitli zaman aral klar ndaki (gecegündüz) maksimum, minimum, ortalama, vb. de erleri al nabilir. statistiki bilgilere an nda ulaflabilir. Afl r ak m oluflumunda kesicinin açma süresi ayarlanabilir. Bilgisayardan kesicinin anma ak m ve ani açma ak m hassas olarak de ifltirilebilir. Harici açma kumandas verilebilir. Elektronik devre kesicilerin anma ve ani açma ak m ayar sahalar çok genifltir. Bu özellik kesiciye genifl kullan m imkân sa lar. Ayr ca elektronik devre kesiciler ortam s cakl klar ndan etkilenmezler. Kesici kol ile aç l p kapat l rken hareketli kontak ON pozisyonunda, poz de OFF pozisyonunda ise poz de durmaktad r (fiekil ). Limitör özelli i olmayan bir kesici, devrede herhangi bir k sa devre meydana geldi inde oluflan k sa devre ak m, sal c lar sayesinde kesici mekanizmas n harekete geçirerek kesiciyi açt r r ve kesici kolu da trip pozisyonuna gelir. Açma süresi 0 ms aras nda de iflir. Federal limitörlü kesicilerde ise bu anlat lanlara ilave olarak; k sa devrenin oluflturdu u z t manyetik alan, hareketli konta poz den poz ye getirir ve kontak bu pozisyonda kal r. Yani kontak kendili inden tekrar ON pozisyonuna gelmez. Hareketli konta n aç lmaya bafllamas k sa devrenin daha birinci milisaniyesinde bafllar. Konta n poz ye gelmesi ilk iki milisaniyede, ark n komple kesilmesi ise en fazla milisaniyede biter. K sa devrenin bafllamas yla ayn anda harekete geçen manyetik sal c lar ise; kesici mekanizmas n OFF pozisyonuna, mekanizma ise; poz ye gelmifl hareketli konta poz e getirir ve kesici kolu trip pozisyonunda kal r. Hareketli konta poz den poz ye getiren ak m, beklenen k sa devre ak m ndan çok düflük bir ak md r. S n rland r lm fl ak m, beklenen ak m n sekiz hatta onda biri mertebesindedir. (fiekil ) Beklenen k sa devre ak m, limitörlü devre kesici olmasayd devreden çok k sa bir sürede olsa akacakt r. Federal limitörlü devre kesicinin avantajlar : Kesici tipine göre ak m %90 oran na kadar s n rlayarak trafolar, kablolar ve devredeki di er cihazlar korurlar. Meydana gelen patlama ve arklar çok düflük seviyede kald için hayati emniyet ve pano içindeki di er cihazlar n zarar görmemesi garanti alt na al n r. fiekil fiekil Hareketli kontak Ak m I I max I s n r Sabit kontak S n rlanm fl k sa devre ak m Manyetik alan ms. Ak m Manyetik kuvvet Beklenen k sa devre ak m Metal plakalar ms. Seperatör I max : Beklenen k sa devre ak m n tepe de eri. I s n r : S n rlanm fl k sa devre ak m n n tepe de eri. t (sn) poz poz poz 00

9 DEVRE KES C LER HAKKINDA GENEL B LG LER Gövde ve Kapak : Gövde ve kapak malzemesi olarak, EN 00 standard na göre cam elyafl polyester reçinesi kullan lm flt r. Literatürde BMC (Bulk Moulding Compound) olarak adland r lan bu malzeme, günümüzde elektriksel ve mekaniki de erlerinin yüksek olmas nedeniyle tercih edilmekte, 0 C lik s cakl a sürekli olarak dayanabilmektedir. BMC malzeme IEC 9 e göre 90 C s cakl ktaki k zg n tel de dirildi inde alev almamaktad r. Bimetal : Bimetal, s karfl s nda uzama katsay lar farkl iki plaka halindeki metalin birlefltirilmesiyle oluflan bir malzemedir. Kesici içinden geçen ak m bimetali s t r. Bu s n n etkisiyle bimetal di erine göre daha az uzayan plaka üzerine do ru e ilir. Kesici içinden geçen ak m artt nda oluflan s da artt için bimetal daha fazla s n r ve daha çok e ilir. Böylece açt rma mekanizmas na kumanda ederek kesicinin açmas n sa lar. Kontaklar : Kesicilerde, kesilen ve tafl nan ak m de erleri ile konstrüksiyon göz önüne al narak kontak alafl m belirlenir. Kesicilerde genellikle gümüfl, grafit, nikel, wolfram alafl ml kontaklar kullan l r. Daha yumuflak yap da olan gümüfl grafit alafl mlardan yap lm fl kontaklar sabit (alt) kontaklarda, daha sert olan gümüfl wolframl kontaklar ise hareketli (üst) kontaklarda kullan l r. Hareketli kontaklara bombeli bir yap verilmifltir. Bu sayede her açma kapamada bombeli ve sert alafl ml kontaklar, yumuflak sabit kontaklar üzerinde yer yapar. Böylece en düflük geçifl direnci sa lan r. Kontak temas dirençlerinin düflük olmas için hareketli konta n sabit konta a çok iyi temas etmesi gerekir. Ancak gere inden fazla kontak bask kuvveti, kontaklar n daha k sa sürede tahrip olmas na sebep olur. Kontak alafl mlar, sa l kl bir açma kapama için büyük önem arzeder. Ark Söndürme Hücresi (Seperatör) : Seperatörler, enerji alt nda çal flan kesicinin aç lmas esnas nda oluflan ark söndürmek için kullan l r. Hareketli kontak, sabit kontaktan ayr l rken kontaklar aras nda bir süre daha akmaya devam eder ve buna ark ad verilir. Bu oluflan ark n çok k sa bir sürede söndürülmesi gerekir. Ark n söndürülmesi : Ark n etraf nda oluflan manyetik alandan dolay ark seperatörlere do ru itilir. Böylece ark n boyu uzayarak incelir ve seperatör plakalar aras nda bölünerek kopar (fiekil). Seperatörlerin yan duvarlar nda kullan lan malzemenin özelli inden dolay ark n oluflturdu u yüksek s cakl k neticesinde bir gaz ç kar. Bu ç kan gaz n da ark n söndürülmesinde önemli bir etkisi vard r. manyetik alan fiekil ak m yönü manyetik kuvvet A.G. TES SLER NDEK AfiIRI GER L MLER N ZARARLARI A.G. Tesislerinde Oluflan Afl r Gerilimlerin Nedenleri ve Al nmas Gereken Önlemler : Bilindi i üzere elektrik tesislerinde zaman zaman afl r gerilimler oluflabilmektedir. Bu afl r gerilimler, y ld r m düflmesi veya anahtarlama olarak adland r lan; transformatör, kondansatör, bobin vb. gibi cihazlar n devreye girip ç kmalar esnas nda çok k sa bir süre için ani darbe fleklinde oluflmaktad r. Zaman zaman meydana gelen bu tip geçici olaylar fazlar aras nda veya faztoprak aras ndaki bir atlama ile k sa devreye dönüflebilmektedir. Yal tkan muhafaza üzerindeki kir, toz ve rutubet atlaman n oluflma ihtimalini artt rmaktad r. A.G. trafolar devreye al n rken devrenin kapanmas esnas nda çok k sa süreli yüksek m ktan slanma ak mlar oluflur. Bu ak mlar n ilk tepe de eri, 0kVA dan 00 kva ya kadar olan trafolarda nominal ak m n kat na, 00kVA dan büyük güçlü trafolarda ise kat na ç kabilir.geçici m knat slanma ak mlar çok k sa bir süre (birkaç milisaniye) içinde sönerler. Transformatörler için anahtarlama cihazlar seçilirken bu m knat slanma ak mlar göz önüne al nmal d r. Ayr ca baz elektronik cihazlar, kalk fl an nda (Boflta çal flan motorlar, boflta çal flan trafolar, endüstriyel kaynak cihazlar, elektronik balansl floresant lambalar ve elektronik cihazlar) temel flebeke frekans n n katlar nda harmonik ak m ve gerilim olufltururlar. Tesislerin bu gibi harmonik ak m ve gerilimlerden korunmas için alçak gerilim panolar n n girifline Harmonik Filtre Reaktörleri tak lmal ve böylece harmonik ak m ve gerilimlerin cihazlara zarar vermesine karfl önlem al nmal d r. Yandaki metinde aç klanan ve bunlara ilave olarak daha birçok nedenden oluflabilecek olan yüksek gerilimin tehlikeli boyutlara ulaflmamas için, öncelikle trafonun O.G. ve A.G. taraf na uygun (kalitesi onaylanm fl) parafudr ba lanmal ve sistem topraklamas n n çok iyi yap lm fl olmas gereklidir. Örnek olarak koruma topraklamas için trafo merkezini çevreleyen toprak flebekesinin topraklama direnci RE ile temsil edilsin ve topraklama direnci RE = ohm olsun. Trafo merkezinin orta gerilim taraf nda faztoprak k sa devresi meydana geldi inde, meydana gelecek k sa devre ak m topra a akacak ve toprakta bir potansiyel oluflturacakt r. E er k sa devre ak m.000 amper ise, x 000 = voltluk bir gerilim trafo merkezi topraklama flebekesi içinde da t lacakt r. E er A.G. iflletme topraklamas O.G. koruma topraklamas na yanl fll kla ba lanm fl ise, iflletme topraklamas na ba l alçak gerilim teçhizat da meydana gelen volt potansiyelden etkilenecek ve bu alçak gerilim teçhizat na ciddi zararlar verebilecektir. Bu orta gerilim taraf ndaki faztoprak k sa devre ak m n n oluflturdu u afl r gerilimin de eri, trafo merkezinden 0 m. uzakl kta çok küçülür ve tesirsiz hale gelir. Bu bak mdan bir trafo merkezindeki iflletme topraklamas, koruma topraklamas ndan en az 0 m. uzakl kta tesis edilmelidir. 00

10 KULLANIM YERLER NE GÖRE DEVRE KES C SEÇ M A.G. Devre kesicilerinin afl r ak m sal c lar, korunacak cihaz n (yükün) karakteristik özelliklerine göre birbirinden farkl olarak ayarlanm fl olmal d rlar. Motor Koruma Kesicileri : Resim Motorlar ilk kalk fl an nda k sa süreli çok yüksek ak m çekerler. flletme devaml l n n sa lanmas ve sistemin korunmas için seçilecek olan kesicinin manyetik ayar sahas n n ( ) In aras nda olmas gerekmektedir. Jeneratör Koruma Kesicileri : Resim Jeneratörlerde oluflabilecek k sa devre ak m çok düflük de erlerde oldu undan, jeneratörlerin korunmas için kullan lacak devre kesicinin manyetik ayarlar n n ( ) In aras nda olmas gerekir. Resim fiehir fiebekeleri Koruma Kesicileri : fiehir flebekelerinde büyük güçlü motorlar, demerajla kalkan yükler bulunmaz ve ayr ca hat boylar da oldukça uzundur. Hatlar n sonunda oluflabilecek k sa devre ak mlar nda A.G. kesicinin açmas gerekir. Bu nedenden dolay flehir flebekelerinde kullan lan kesicilerin manyetik ayarlar n n ( ) In aras nda olmas gerekmektedir. Resim Toprak Kaçak Koruma Kesicileri : Toprak kaçaklar na karfl koruma flayet kesicinin kendi bünyesinde mevcutsa; kesicinin üzerindeki ayarlar ndan, e er toprak koruma ünitesi kesicide mevcut de ilse, toroidal trafo ve toprak kaçak alg lama rölesi kombinasyonu ile kesici kumanda edilerek toprak kaçaklar na karfl koruma sa lan r. Ayr nt l bilgi için sayfa7 ye bak n z. DEVRE KES C LER N DC DEVRELERDE KULLANILMASI Elektronik olmayan termikmanyetik devre kesiciler, DC ak mlar n anahtarlanmas nda güvenli bir flekilde kullan labilir. fiekil da görüldü ü gibi 0 V dan daha yüksek gerilimler için veya kutup seri ba lanarak her bir kutup üzerine düflen gerilim küçültülmektedir. (+) ( ) (+) ( ) (+) ( ) M M M DC 0 V DC 0 V DC 00 V fiekil 00

11 DEVRE KES C LER N KULLANIM fiekl Devre Kesicinin Kullan m fiekli : Kesicinin konumunu gösteren durum mevcuttur. Bu durumlar fiekil7 de gösterilmifltir. ON/I Konumu : Kesicinin kontaklar n n kapal oldu unu gösterir. Bu durumda kesici kolu en üst pozisyondad r. TR P Konumu : Kesicinin herhangi bir ar zadan (afl r yük veya k sa devre gibi) dolay açt n gösterir. Bu durumda kesici kolu ON ile OFF konumlar aras nda orta pozisyondad r. Trip pozisyonundaki kesiciyi ON pozisyonuna almak için; kesici kolunu, OFF yaz s istikametinde afla ya do ru bast r n z. Kesici klik sesi ile beraber kurulacakt r. Daha sonra kesiciyi kapatmak için kolu ON istikametine do ru bast r n z. OFF/0 Konumu : Kesicinin kontaklar n n aç k oldu unu gösterir. Bu durumda kesici kolu en alt pozisyondad r. fiekil7 Montaj : Montaj esnas nda dikkat edilecek hususlar afla da s ralanm flt r. Kesicinin monte edilece i yer; tozsuz ve rutubetsiz olmal d r. Kesici afl nd r c gaz ve buhara maruz kalmayacak flekilde monte edilmelidir. Ortam tozlu ve rutubetli ise kesici mutlaka uygun koruma derecesine sahip bir muhafaza içerisinde monte edilmelidir. Kesici iflletmede iken titreflim ve ani darbelere maruz kalmamal d r. Alt alta monte edilen iki kesici aras ndaki minimum mesafeler fiekil deki gibi ayarlanmal d r. Topraklanm fl veya yal t lm fl duvar ile kesici aras ndaki minimum mesafeler fiekil9 da gösterilmifltir. Ba lant klemenslerinin tak lma flekli (F ve F tip flalterler için) önden veya arkadan ba lant ya göre de iflmektedir. Gerek duyuldu unda ba lant klemensi yerinden sökülüp ters çevirilerek ba lanabilir. Ölçü cihazlar n n kablo ba lant lar baralardan yap lmal, kesicinin terminallerinden ba lant yap lmamal d r. (Kablo pabucu ile yap lacak ba lant lar için fabrikadan uzatma baralar n isteyiniz.) Çok telli kablolar n kesici klemensine olan ba lant lar nda uç yüksü ü kullan lmal, kablo uçlar na lehimleme yap lmal d r. Bak r baralar ile kesiciye ba lant yap lmas durumunda atlama riskini en aza indirgemek için baralar boyanmal, baralardaki sivri uçlar yuvarlat lmal d r. Kesici gövdesinde bulunan iki bara aras ndaki olu a yal tkan levhalar n mutlaka yerlefltirilmesi gerekir. Sayfa deki teknik resimlere bak n z. Topraklamalar, yönetmeliklere uygun olarak yap lmal d r. Da t m trafosunun O.G. taraf ndaki parafudr ve OG topraklamalar ile trafonun y ld z noktas topraklamas aras nda en az 0 m mesafe olmal ve y ld z noktas NYY kablo ile topraklanmal d r. fiekil fiekil9 ) Bara ) Kablo ) Kablo Terminali C C FF/F FF FFF FFF FF/F7 FF/FEFE F9E FEFE FEFE B D A A : 0 mm B : 0 mm C : mm D : 0 mm x (mm) 0 0 A :Topraklanm fl duvar ile kesici aras ndaki min. mesafe B :Yal t lm fl duvar ile kesici aras ndaki min. mesafe / 00

12 TOPRAK KAÇAK AKIMLARINA KARfiI KORUMA S STEM Devre Kesiciler ile Toprak Kaçak Ak mlar na Karfl Koruma Sistemi : Elektrik devrelerinde oluflabilecek toprak kaçak ak mlar n n çok küçük de erleri dahil (> 0 ma) can güvenli i ve yang n aç s ndan oldukça tehlikelidir. Bu küçük toprak kaçak ak mlar n, normal kesiciler hissedemedi inden toprak kaçaklar na karfl ek bir koruma yap lmaktad r. Elektronik kesicilere toprak kaçak koruma sistemi, d flar dan ek bir düzenek olmaks z n ilave edilebilmektedir. Bu sistem ile (0,)xIn hassasiyetinde bir koruma yap lmaktad r. Elektronik olmayan kesicilerde ve yukar da belirtilen de erden daha düflük kaçak ak mlara karfl koruma ihtiyac duyulan elektronik kesicilerde, toprak kaçaklar na karfl koruma; toroidal trafo ve kaçak ak m alg lama röleleri kombinasyonu ile yap lmaktad r. Fakat bu sistemde devre kesicinin toprak kaçak ak mlar nda açmas için, kesiciye önceden uzaktan açt rma bobini veya düflük gerilim bobini aksesuarlar ndan birinin tak lm fl olmas gerekmektedir (fiekil). Kaçak ak m alg lama rölesinin hata ak m, koruma çeflidine ve ayr ca di er alg lama röleleri aras nda seçicili i sa layacak flekilde uygun de erlerde ayarlanmal d r. Standardlara göre hayat korumada bu de er 0 ma, yang n korumada ise (0000) ma olarak belirlenmifltir. Montaj : Toroidal trafonun içerisinden tüm fazlar ve varsa nötr kablosu geçirilir. (Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir.) Toroidin sekonder kablolar toprak kaçak alg lama rölesinin (ZZ) terminallerine ba lan r ve rölenin enerji girifl terminallerine rölenin üzerinde yazan uygun gerilim verilir. Devre kesicinin toprak hatas ndan dolay açmas için mutlaka kesiciye uzaktan açt rma bobini veya düflük gerilim bobinlerinden birisinin tak lm fl olmas gerekmektedir. fiayet devre kesiciye uzaktan açt rma bobini tak lm flsa, açt rma rölesine gelen enerji toprak kaçak alg lama bobininin normalde aç k konta üzerinden yap lmal d r (fiekil). E er devre kesiciye düflük gerilim bobini tak lm flsa, düflük gerilim bobinine gelen enerji kesicinin üst taraf ndan ve toprak kaçak alg lama rölesinin normalde kapal konta üzerinden yap lmal d r (fiekil). Toprak kaçak ak m alg lama sisteminin devre kesicideki uzaktan açt rma bobini ile kullan m : R S T Yük N Açma bobini veya düflük gerilim bobini Kaçak ak m rölesi Toroidal sarg fiekil Kaçak ak mlara karfl devre kesicilerde koruma sistemi Montajda dikkat edilecek hususlar: Kablolar mümkün oldu unca toroidal trafonun merkezinden geçirilmelidir. En uygun çapl toroidler kullan lmal d r. Gerekenden daha büyük toroid kullan lmas duyarl l düflürür. Toroidal trafonun içerisinden tüm fazlar ve varsa nötr kablosu geçirilmelidir. Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir. De iflik Ba lant lar : E er kablolar çap büyük bir toroidden geçirilemiyorsa, ayn toprak alg lama rölesine bir çok toroid paralel olarak ba lanarak kullan labilir. Fakat bu durum cihaz n duyarl l n düflürmekte ve böylece açma efli ini yükseltmektedir. E er toroidi, büyük ana baralar n çevresine yerlefltirmek mümkün olmazsa, dengeli yükler için transformatörün nötrtoprak ba lant s na yerlefltirilebilir. Toprak kaçak ak m alg lama sisteminin devre kesicideki düflük gerilim bobini ile kullan m : R S T N R S T N Devre kesici Devre kesici C F C Q U< F D D Q Kaçak ak m alg lama rölesi Toroidal trafo Kaçak ak m alg lama rölesi Toroidal trafo SS SS AA AA AC 0V YÜK AC 0V YÜK fiekil F : Uzaktan açt rma bobini (AB) fiekil F : Düflük gerilim bobini (DGB) 00 /7

13 DEVRE KES C LERE A T GENEL TEKN K TABLO A.G. Devre Kesicileri TS EN 097 IEC 097 CE Anma ak m In (0 veya C) Kutup say s Anma iflletme gerilimi Ue (a.c.) 00 Hz Anma yal t m gerilimi Ui (a.c.) 00 Hz Anma darbe dayan m gerilimi Uimp Test gerilimi ( dk) (a.c.) 00 Hz Anma ak m ayar sahas I Ani açma ak m ayar sahas I En büyük beyan k sa devre kesme kapasitesi Icu (a.c.) 00 Hz 0/0 V (a.c.) 00 Hz 0/ V (a.c.) 00 Hz 0 V (a.c.) 00 Hz 00 V (a.c.) 00 Hz 90 V (d.c.) 0 V Beyan iflletme k sa devre kesme kapasitesi Ics V~ Kapama kapasitesiicm V~ Kesme süresi (K sa devrede) Kategori (EN 097 / IEC 097) Termik sabit manyetik sabit Termik ayarl manyetik sabit Termik ayarl manyetik ayarl Termik sabit manyetik ayarl Mikroifllemci üniteli (Elektronik) Limitör özelli i Mekanik ömür Operasyon Elektriksel ömür Operasyon Boyutlar En B Boy D Derinlik E A rl k Minimum ba lant kesitleri Maksimum s kma torku Aksesuarlar Düflük gerilim bobini Uzaktan açt rma bobini Yard mc kontak blo u Motor kumanda mekanizmas Uzatmal döner tahrik kolu Anahtarl kilit mekanizmas Uzatma baras Terminal koruyucu kapak Enversör (mekanik) kilit Faz perdesi F0 F0 A,,,0,0,,0 0,,0,00, Miktar V 0 V 70 kv V.000 A Sabit A xin (0V~) (0V~) 7(0V~) (0V~) <7 A (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) ka tepe ms mm (E) mm (B) mm (D) kg mm Nm Notlar : iflaretli k s mlar standart, k s mlar ise siparifl üzerine yap lan üretimi göstermektedir. De eri için ürünlere ait teknik karakteristik tablolar na bak n z. Icu: OtCO (O : Kesme manevras, CO : Kapama manevras, t : Bekleme süresi) testi. > ,.,,,,,,,0,70,9,9 F F,,,0,0,0,0, Sabit xin < A > ,9.,,,,,,, F,,,0,0,0,0,, (0,)In xin 0 0 < A > ,,,,,,,0,70 F,,,0,0,0,0, (0,)In xin,.,,,,,,,0 F F,,,0,0,,0 0,,0,00,, (0,)In xin 0 0 <7 A Devre kesicinin iki kutbu seri ba lanm fl durum için. Ics: OtCOtCO (O : Kesme manevras, CO : Kapamakesme manevras, t : Bekleme süresi) Ba lant kesitleri TS EN 097 standartlar na uygun olarak verilmifltir. F, F, F9E, F9E, FE, FE, FE ve FE tip devre kesiciler standart uzun baral üretilmektedir. 0 0 <7 A > F > ,.,,,,,,,0,70,9,9,0 F 0 0 / 00

14 DEVRE KES C LERE A T GENEL TEKN K TABLO F F F 00,,0, (0,7)In ()In F F 00, (0,7)In ()xin F7 00,00,00 0, (0,)In ()xin F F 00,00,00 0, (0,)In ()In FE FE 00,00,00 0, (0,)In ()I F9E F9E 00, (0,)In ()I FE FE 0, (0,)In ()I FE 00,000, (0,)In ()I FE <7 A < A < A < A < A <0 A <0 A <0 A 0 > (0 p)., (, p) 9,9,0 > ,,0 > ,0,(0x), (0x),0x 0 > ,,0,(0x), (0x),0x 0 7 > ,,0,(0x), (0x),0x >.000 > x, (0x) (0x),(0x) > x, (0x), (0x) 0 Notlar : Elektronik tip devre kesicilerde elektromanyetik sal c lar: Federal elektronik devre kesicilerde k sa devre ak mlar na karfl ek bir koruma olarak, elektronik açt rma ünitesinden hariç her bir faza ayr ca k sa devre ak m n n manyetik alan ile çal flan mekanik açt rma düzene i konulmufltur. Böylece k sa devre gibi afl r ak mlarda kesiciyi mekanik açt rma ünitesi açt rarak, elektronik kart n ar zalanma durumunda açt rmama riski ortadan kald r lm flt r Bu ise Federal devre kesicilerinin büyük bir avantaj d r. Yeni tip flalterlerde aksesuarlar, ön kapak aç larak kullan c taraf ndan kolayca tak labilir. (Plugin) 00 /9

15 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / fiehir flebekelerinin korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu 9AMTSS00 9AMTSS000 9AMTSS00 9AMTSS00 F 9AMTSS000 9AMTSS000 9AMTSS00 9AMTSS000 9AMTSS00 9AMTSS0 9ARTSS00 9ARTSS000 9ARTSS00 9ARTSS00 9ARTSS000 F 9ARTSS000 9ARTSS00 9ARTSS000 9ARTSS00 9ARTSS0 9ARTSS00 9AATSS00 9AATSS000 9AATSS00 9AATSS00 9AATSS000 F 9AATSS000 9AATSS00 9AATSS000 9AATSS00 9AATSS0 9ABTSS00 9ABTSS000 9ABTSS00 9ABTSS00 9ABTSS000 9ABTSS000 9ABTSS00 F 9ABTSS000 9ABTSS00 9ABTSS0 9ABTSS00 9ABTSS000 9ABTSS0 9ABTSS00 9ADTSS000 F 9ADTSS0 9ADTSS00 9APTMS000 F 9APTMS000 9AFTSS000 9AFTSS000 F7 9AFTSS000 9AFTSS00 9AFTSS000 Orta kesme kapasiteli F F F F F Siparifl kodu 9AMTMS00 9AMTMS000 9AMTMS00 9AMTMS00 9AMTMS000 9AMTMS000 9AMTMS00 9AMTMS000 9AMTMS00 9AMTMS0 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS00 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS000 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS00 9ABTMS0 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS0 9ABTMS00 9ADTMS000 9ADTMS0 9ADTMS00 9APTMS000 9APTMS000 9AGTMS000 9AGTMS000 9AGTMS000 9AGTMS00 9AGTMS000 Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 9AATHS00 9AATHS000 9AATHS00 9AATHS00 F 9AATHS000 9AATHS000 9AATHS00 9AATHS000 9AATHS00 9AATHS0 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS00 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS000 F 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS00 9ABTHS0 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS0 9ABTHS00 9ADTHS000 F 9ADTHS0 9ADTHS00 9AGTHS000 9AGTHS000 F 9AGTHS000 9AGTHS00 9AGTHS000 / 00

16 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / Jeneratörlerin korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu Orta kesme kapasiteli Siparifl kodu Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 0 9AATSJ00 9AATHJ AATSJ000 9AATHJ AATSJ00 9AATHJ00 0 9AATSJ00 9AATHJ F 9AATSJ000 F 9AATHJ AATSJ000 9AATHJ AATSJ00 9AATHJ AATSJ000 9AATHJ AATSJ00 9AATHJ AATSJ0 9AATHJ0 0 9ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ00 0 9ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ F 9ABTSJ00 F 9ABTMJ00 F 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ0 9ABTMJ0 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ0 9ABTMJ0 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ00 Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / Motorlar n korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu Orta kesme kapasiteli Siparifl kodu Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 00 9AATSM00 9AATHM AATSM000 9AATHM AATSM00 9AATHM00 0 9AATSM00 9AATHM F 9AATSM000 F 9AATHM AATSM000 9AATHM AATSM00 9AATHM AATSM000 9AATHM AATSM00 9AATHM AATSM0 9AATHM0 00 /

17 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / Motorlar n korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu Orta kesme kapasiteli Siparifl kodu Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 00 9ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM00 0 9ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM F 9ABTSM000 9ABTSM00 F 9ABTMM000 9ABTMM00 F 9ABTHM000 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM0 9ABTMM0 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM ABTSM0 9ABTMM0 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM00 Tek fazl termikmanyetik devre kesiciler : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m ayar sahas I (A) Standart kesme kap. Yüksek kesme kap. Siparifl kodu Siparifl kodu 0 9ABTSS0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS0 9ABTHS00 0 9ABTSS0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS F0 9ABTSS0 F0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS0 9ABTHS ABTSS 9ABTHS ABTSS0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS 9ABTHS0 / 00

18 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl elektronik devre kesiciler : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m ayar sahas I (A) Orta kesme kap. Yüksek kesme kap. Siparifl kodu Siparifl kodu AGEMS000 9AGEHS AGEMS000 9AGEHS () I FE 9AGEMS000 FE 9AGEHS AGEMS00 9AGEHS AGEMS000 9AGEHS () I F9E 9AGEMS00 9AGEMS0 F9E 9AGEHS00 9AGEHS () I FE 9AIEMS0 9AIEMS00 FE 9AIEHS0 9AIEHS AGEMS00 9AGEHS () I FE 9AGEMS000 FE 9AGEHS AGEMS00 9AGEHS00 K sa devre açma ak m n n gecikme zaman (istenildi inde) t : ms. olarak ayarlanabilir. Elektronik Açt rma Üniteli Devre Kesicilerde K sa Devre Ak mlar na Karfl Mekanik Açt rma Düzene i : Federal Elektronik devre kesicilerde k sa devre ak mlar na karfl ek bir koruma olarak, elektronik açt rma ünitesinden hariç her bir faza ayr ca k sa devre ak m n n manyetik alan ile çal flan mekanik açt rma düzene i konulmufltur. Böylece k sa devre gibi afl r ak mlarda kesiciyi mekanik açt rma ünitesi açt rarak, elektronik kart n ar zalanma durumunda açt rmama riski ortadan kald r lm flt r. Bu ise Federal elektronik açt rma üniteli devre kesicilerinin en büyük avantajlar ndan biridir. Kompakt fialter F serisi A dan 00 A ya kadar Devre kesiciler siparifl üzerine termik ayars z (sadece manyetik ayarl ) olarakta imal edilebilir. 00 /

19 DEVRE KES C LERE A T TEKN K ÖZELL KLER Teknik Özellikler : Standard Çevre s cakl C Kirlilik derecesi Rak m m Ba l nem Montaj pozisyonu (maks) TS, IEC 097, EN 097, CE 0 ile +0 aras III.000 %0 (0 C), %90 (0 C) 0 DEVRE KES C SEÇ M TABLOSU Fazl Motor Devrelerinin Korunmas çin Kullan lacak Devre Kesici Seçim Tablosu : (Standart sincap kafesli motorlara 00 V, kutup, do rudan yol verme için) Fazl Kondansatör Devrelerinin Korunmas çin Kullan lacak Kesiciler : (00 V, Ortam S cakl 0 C için) Da t m Transformatörleri AG Ana Da t m Panolar nda Kullan lacak Kesiciler : (kv Gerilime kadar) Motor Gücü Motor Anma Ak m Kesici Anma Ak m Kondansatör Transformatör (kw) (Hp) (A) (A) Gücü (kvar) Anma Ak m (A) Kesici Anma Ak m In (A) Gücü (kva) Anma Ak m 00 V da (A) Kesici A. Ak m (0 C) In (A), 7, 9, , 7,, ,,,, 0, Örnek: 00 kva l k bir trafonun ana da t m panosuna ba lanacak ana devre kesicisinin anma ak m 00 A, k sa devre kesme kapasitesi ise en az 0 ka olmal d r. Ayr ca tali ç k fllardaki kesicilerin de k sa devre kesme kapasiteleri en az 0 ka olacak flekilde seçilmelidir. Not: Kapasitif yükler için devre kesicinin anma ak m, devre ak m, kat say s ile çarp larak bulunur. Not : Kesici tipi motor korumas için uygun olmal d r. / 00

20 ORTAM SICAKLI ININ AÇMA AKIMINA ETK S Ortam s cakl n n devre kesicinin anma çal flma ak m na etkisi : Çizelgedeki de erler, kesicinin çal flt ortam s cakl n n bir fonksiyonu olarak, uygulanacak en büyük iflletme ak mlar n göstermektedir. Kesicinin çal flt ortam s cakl n n yükselmesi, kesicinin izin verilen iflletme ak m n n düflmesine neden olacakt r. Bu yüzden kesicinin çal flt çevre s cakl göz önünde bulundurularak, anma ak m n n ortam s cakl na göre kalibre edilmifl olmas veya tablodaki de erlere uygun çal flma ak mlar na göre devre kesici seçilmesi gerekir. Kesici kalibre edilmifl ortam s cakl n n üzerindeki bir ortamda çal flt r l rsa, nominal de erlerden daha önce açma yapar. Daha so uk ortamda çal flt r l rsa, nominal de erlerden daha geç açma yapar. In(A) TermikManyetik Devre Kesiciler Elektronik Devre Kesiciler C 0 C 0 C 0 C 0 C 7,,,7,,, 7,, 7,0, 7,, ,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0, 0,,0,,,0,,,0,0, 0,0,0 0,0,0,0 0,0,,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0,0 0,0,0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0,0 0,0 00,0,0 0,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0, 9,0, 0,,0 7, 9,9 7,0 9,0,,0 90,0, 7,,0 0,0 7,0 9, 70,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0,,, 9,,, 7, 7, 9,0,,,0 0, 7, 7,0,0,0 7, 7,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0 Örnek : 0 C ye kalibre edilmifl 0 A anma ak ml F tip devre kesicinin, ortam s cakl 0 C olan ortamda en büyük iflletme ak m : 9 A. olur. 00 /

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı