KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri"

Transkript

1 KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

2 Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük Ay r c lar NH B çakl Sigorta ve Altl klar Minyatür Devre Kesiciler Kaçak Ak m Koruma fialterleri Ak m Transformatörleri Paket fialterler Kontaktörler Termik Röleler Motor Koruma fialterleri Elektronik Ürünler ve Röleler Güç Kondansatörleri Reaktif Güç Kontrol Röleleri Ölçü Aletleri Elektronik Elektrik Sayaçlar EasyPan Da t m Panolar Yolcu Vagonlar çin Is tma Sistemleri Kontrolü Teknik Bilgiler Da t m & Koruma Ürünleri Pano Sistemleri Ölçüm Ürünleri Enerji Kalitesi Kontrol & Kumanda Ürünleri Teknik Her türlü de ifliklik yapma hakk m z sakl d r.

3 FEDERAL ELEKTR K Tasar m Müflterilerin her türlü iste ine cevap verebilecek flekilde üretilen mamüllerin tasar m, En geliflmifl CADCAM programlar ndan birisi olan UNI GRAPHICS yard m yla yap lmaktad r. Üretim Federal Elektrik te üretim ve planlama, ERP bilgisayar yaz l m vas tas yla gerçeklefltirilmektedir. Sistem; imalat kontrol, mühendislik, üretim proggramlama, ihtiyaç planlama, sat n alma, envanter kontrol, kalite kontrol, sat flda t m, finansal yönetim, bak m ve insan kaynaklar modüllerinden oluflmaktad r. Üretimde kullan lan hammaddelerin %9 i yurt içinden tedarik edilirken, gümüfl alafl ml kontaklar ve bimetaller gibi önemli malzemeler yurt d fl ndan tedarik edilmektedir. Üretiminin büyük miktar n, aralar nda Avrupa, Amerika ve Orta Do u ülkelerinin yer ald, 0 dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

4 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kalite Dünya pazarlar nda kendini kabul ettiren Federal Elektrik; tüm dünyada kabul görmüfl ISO 900:000 standartlar na göre yap land r lm flt r. Sürekli geliflme ve müflteri memnuniyeti esas al narak; tasar mdan sat nalmaya, proses kontrolünden depolama ve sevkiyata, e itimden sat fl sonras hizmetlere kadarki tüm süreçler istatistiksel teknikler ve ERP yaz l m ile takip edilmektedir. Yurtiçi ve Yurtd fl Pazarlar Türkiye de Adapazar merkez olarak flube temsilcilik ve yaklafl k 0 bayiden oluflan da t m kanal bulunan Federal Elektrik uzman sat fl temsilcileriyle hizmet vermektedir. Federal Elektrik baflta Fransa, Almanya, ngiltere, sveç, talya, Suudi Arabistan, M s r, Kuveyt,Türki Cumhuriyetler, Suriye, Ürdün, Irak, B.A.E, Rusya, Sri Lanka olmak üzere, 0 tan fazla ülkeye üretiminin %0 sinden fazlas n ihraç etmektedir.

5 FEDERAL ELEKTR K Yat r m ve Ticaret A.fi. FEDERAL PAZARLAMA ve Ticaret A.fi. FEDERAL DIfi T CARET A.fi. FEDERAL MAK NA San. Tic. ve Paz. A.fi. FEDERAL MERMER Tic. ve San. Ltd. fiti. FEDERAL S MON Pazarlama ve Tic. A.fi. FEDERAL S MON Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. FEDERAL ELECTRIC Trading LTD. UK. FEDERAL ELECTRIC EGYPT FEDERAL MARBLE INC. USA. ADELSAN Ltd. BAfiAK TRAKTÖR fl ve Tar m Mak. San. ve Tic. A.fi. FEDERAL SÜS B TK LER Fidanc l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Federal Elektrik m lik kapal bir alanda 0 si mühendis 00 ü aflk n çal flan ile Türkiye de alçak gerilim flalt cihazlar üreten, lider kurulufltur. Tüm ürünler TSE, EN ve IEC standardlar na uygun olarak üretilmektedir. Üretim, ISO 900:000 Kalite Güvence Sistemi alt nda yap lmaktad r. Federal Elektrik ISO 900 Kalite Güvence Sistemi ni en iyi uygulayan firma olarak seçilmifl ve kalite ödülü ile ödüllendirilmifltir. Bu ödül Uluslararas Standartlar Teflkilat (ISO) Baflkan Prof. Dr. Giacomo Elias taraf ndan bir törenle verilmifltir. FEDERAL ELEKTR K in Adapazar /TÜRK YE deki üretim tesisleri ve yönetim binas.

6 KOMPAKT T P DEVRE KES C LER TermikManyetik Devre Kesiciler F F F F F F F F F F F F F F7 F F Elektronik Devre Kesiciler FE FE F9E F9E FE FE FE FE Ç NDEK LER Devre Kesiciler Hakk nda Genel Bilgiler A.G. Tesislerindeki Afl r Gerilimlerin Zararlar Kullan m Yerlerine Göre Devre Kesici Seçimi ve Devre Kesicilerin DC Devrelerinde Kullan lmas Devre Kesicinin Kullan m fiekli Toprak Kaçak Ak mlar na Karfl Koruma Sistemi Devre Kesicilere Ait Genel Teknik Tablo Devre Kesicilere Ait Teknik Karakteristikler ve Siparifl Kodlar Devre Kesicilere Ait Teknik Özellikler ve Devre Kesici Seçim Tablosu Ortam S cakl n n Açma Ak m na Etkisi Seçicilik 00 A. Devre Kesici ile 00 A. NH Sigortaya Ait Ak m Zaman E risi ve Ard fl k Ba lama K sa Devre Ak m Hesab Devre Kesicilerinde Kullan lan Aksesuarlar Enversör Sistem Devre Kesici Motor Kumanda Mekanizmalar n n Elektriksel Devre fiemalar Devre Kesicilerin Ak m Zaman E rileri Devre Kesicilere Ait Teknik Resimler Devre Kesici Motor Kumanda Mekanizmalar na Ait Teknik Resimler /

7 DEVRE KES C LER HAKKINDA GENEL B LG LER Girifl : Kesici, normal iflletme flartlar nda devreyi kapamaya, kesmeye, ay rmaya ve bu devrenin ak m n tafl maya, k sa devre ve afl r ak m gibi normal d fl flartlarda ise; devreyi otomatik olarak kesmeye yarayan mekanik bir açma kapama cihaz d r. Kesicinin Çal flma Prensibi : Devre kesicinin devreyi açma kapama iflleminden baflka en önemli fonksiyonu; normal d fl flartlarda devreyi korumalar d r. Kesicinin koruma fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için cihaz içinde baz üniteler bulunmaktad r. A.G. Devre kesicilerinin açt rma üniteleri TS EN 097 standartlar nda sal c olarak tarif edilmektedir. Sal c lar : Afl r ak m sal c lar ( Afl r ak m açt rma ünitesi ) Düflük gerilim sal c lar ( Düflük gerilim açt rma ünitesi ) fiönt sal c lar ( Uzaktan açt rma ünitesi ) Tüm kesiciler afl r ak m sal c lar ile donat lm flt r. Ancak düflük gerilim ve uzaktan açt rma bobini, standart bir aksesuar olmay p, ihtiyaca göre devre kesiciye ilave edilmektedir. Afl r Ak m Sal c lar : Afl r Ak m : Anma ak m de erini aflan bütün ak m de erleri afl r ak m olarak adland r l r.. Afl r Ak m Oluflumu : Elektrik devrelerinde afl r ak mlar devreden çekilen gücün artmas veya bir k sa devre sonucunda oluflur. Her iki afl r ak m da elektrik devreleri için oldukça tehlikelidir. Afl r ak mlar, elektrik devresinde termik ve dinamik zorlanmalara sebep olurlar. Çekilen gücün artmas ile meydana gelen afl r ak mlar genellikle çok yüksek olmamakla beraber anma ak m n n () kat na kadar ç kabilmektedir. K sa devre sonucu oluflan ak mlar ise, elektrik devresinin özelli ine göre de iflmektedir. Mesela 0 kva l k trafoda, ka, 00 kva l k bir trafoda ise 0 ka e kadar ç kabilmektedir. Trafo, jeneratör, motor, kablo vb. gibi elektrikli cihazlar n afl r ak m nedeniyle oluflan s ile tahrip olmadan dayanabilece i bir l.t termik zorlanma de eri vard r. Formülden de görüldü ü gibi hem ak m n de eri hem de ak m n geçme süresi son derece önemlidir. l.t de erini belli bir de erin alt nda tutabilmek için ak m yükseldikçe ak m n akma süresinin k salmas gerekir. A.G. devre kesicileri, korunacak cihaz n l.t de erinin alt nda devreyi açarak güvenli bir koruma sa larlar (fiekil). Tan mlama etiketi ONOFF Açma kapama Trip butonu Resim Afl r Ak m Sal c lar ikiye ayr l r:. Afl r yük flartlar nda açan sal c lar,. K sa devre flartlar nda açan sal c lar. Afl r Yük fiartlar nda Açan Sal c lar : Devreden çekilen ak m n kesicinin anma ak m de erini aflt durumlarda çal flan sal c lard r. Ters zaman gecikmeli olarak çal fl rlar. Ak m n de eri artt kça açma süresi küçülür. K sa Devre fiartlar nda Açan Sal c lar : K sa devre ak m n n sal c n n ayar de erini aflt durumda devreyi çok k sa bir sürede ani olarak açan sal c lard r. Düflük Gerilim Sal c lar : Ark hücresi Uzun ömürlü kontaklar Kurma kolu Elektronik kontrol ünitesi Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir de erin alt na düflmesi veya üç fazl devrelerde fazlardan birinin kesilmesi cihazlar n yanarak ar zalanmas na neden olabilir. Örne in, üç fazl motorun fazlar ndan birinin kesilmesiyle di er fazlar afl r yüklenecek ve motor yanacakt r. stenildi inde kesiciye düflük gerilim bobini tak larak bu gibi ar zalar n oluflmas önlenebilmektedir. Düflük gerilim bobini genellikle iki fazdan beslendi i için di er faz n kontrolü bir kontaktör kullan larak yap l r (fiekil). Korunacak cihaz R S T Kesici A K U F K A fiekil I= Üzerinden geçen ak m t= Ak m n geçme süresi fiekil Q YÜK K : Kontaktör (Bobin AC 0 V) F: Düflük gerilim bobini (DGB) Q: A.G. Devre kesici / 00

8 DEVRE KES C LER HAKKINDA GENEL B LG LER fiönt Sal c lar : Limitörlü devre kesicinin çal flma prensibi : Devre kesiciyi uzaktan açt rmak için kullan l r. Bir flönt açt rma sal c s na, bir gerilim uyguland nda besleme geriliminin %70 i ile % u aras nda açt rma yapt rabilmelidir. (TS EN 097 madde 7...). DEVRE KES C ÇEfi TLER : A.G. Devre kesiciler afl r ak m sal c cinsine göre iki de iflik türde üretilir. Bunlar, termikmanyetik ve elektronik devre kesicilerdir. Termik Manyetik Devre Kesiciler : Termik koruma ifllevi, (,) x In : (Afl r yük flartlar nda koruma için) Termik korumay sa layan bimetal, s cakl k karfl s nda uzama kat say lar farkl iki metalin birleflmesiyle oluflur. Bimetal s nd nda uzamas daha az olan metale do ru bükülür. Böylece kesici mekanizmas n n aç lmas na yard mc olan bir t rna kurtararak kesiciyi devre d fl b rak r. Bimetalin bükülme h z, kesicinin içinden geçen ak m n büyüklü ü ile do ru orant l d r. Zira ak m n artmas s cakl n artmas demektir. Bu flekilde anma ak m n n üstündeki yük ak mlar nda, kesicinin afl r ak m koruma ifllevi bimetal sayesinde gerçeklefltirilir. Manyetik koruma ifllevi, (> x In) : (K sa devre flartlar nda koruma için) Kesicinin bir baflka görevi de ba l bulundu u devreyi k sa devrelere karfl korumas d r. K sa devre; fazlar n birbiri ile temas veya faztoprak temas sonucunda meydana gelebilir. K sa devre durumunda kablolardan çok yüksek bir ak m geçece inden, sistemin enerjisinin termik korumaya göre çok daha k sa sürede kesilmesi gerekmektedir. Kesici, ba l bulundu u yükü korumak için an nda açma yapmal d r. Bu görevi gören k s m, k sa devre ak m n n meydana getirdi i manyetik alan n oluflturdu u m knat slanma ile çal flan mekanik bir açma düzene idir. Elektronik Afl r Ak m Sal c l Devre Kesiciler : Elektronik devre kesicileri, termikmanyetik kesicilerden ay ran özellik, afl r ak m sal c lar n n elektronik devre ile kontrol edilmesidir. Elektronik kontrol mikroifllemci vas tas yla yap lmaktad r. Elektronik devrenin dizayn esnas nda, iflletmede karfl lafl labilecek en kötü ihtimaller göz önünde tutulmufltur. Yüksek k sa devre ak mlar nda, elektronik devre çal flt r lmadan direkt açma sa lanm flt r. Böylece elektronik devrede olabilecek ar za ihtimali ortadan kald r lm flt r. Ayr ca kesicinin açma süresi; kesicinin ve çevrenin s cakl ndan ba ms zd r. Federal elektronik devre kesiciler, istek üzerine RS protokolü ile bilgisayara ba lanabilir. Böylece; Ak m kaydedici cihazlar n yerine bilgisayar n haf zas kullan labilir. Çekilen ak m n, çeflitli zaman aral klar ndaki (gecegündüz) maksimum, minimum, ortalama, vb. de erleri al nabilir. statistiki bilgilere an nda ulaflabilir. Afl r ak m oluflumunda kesicinin açma süresi ayarlanabilir. Bilgisayardan kesicinin anma ak m ve ani açma ak m hassas olarak de ifltirilebilir. Harici açma kumandas verilebilir. Elektronik devre kesicilerin anma ve ani açma ak m ayar sahalar çok genifltir. Bu özellik kesiciye genifl kullan m imkân sa lar. Ayr ca elektronik devre kesiciler ortam s cakl klar ndan etkilenmezler. Kesici kol ile aç l p kapat l rken hareketli kontak ON pozisyonunda, poz de OFF pozisyonunda ise poz de durmaktad r (fiekil ). Limitör özelli i olmayan bir kesici, devrede herhangi bir k sa devre meydana geldi inde oluflan k sa devre ak m, sal c lar sayesinde kesici mekanizmas n harekete geçirerek kesiciyi açt r r ve kesici kolu da trip pozisyonuna gelir. Açma süresi 0 ms aras nda de iflir. Federal limitörlü kesicilerde ise bu anlat lanlara ilave olarak; k sa devrenin oluflturdu u z t manyetik alan, hareketli konta poz den poz ye getirir ve kontak bu pozisyonda kal r. Yani kontak kendili inden tekrar ON pozisyonuna gelmez. Hareketli konta n aç lmaya bafllamas k sa devrenin daha birinci milisaniyesinde bafllar. Konta n poz ye gelmesi ilk iki milisaniyede, ark n komple kesilmesi ise en fazla milisaniyede biter. K sa devrenin bafllamas yla ayn anda harekete geçen manyetik sal c lar ise; kesici mekanizmas n OFF pozisyonuna, mekanizma ise; poz ye gelmifl hareketli konta poz e getirir ve kesici kolu trip pozisyonunda kal r. Hareketli konta poz den poz ye getiren ak m, beklenen k sa devre ak m ndan çok düflük bir ak md r. S n rland r lm fl ak m, beklenen ak m n sekiz hatta onda biri mertebesindedir. (fiekil ) Beklenen k sa devre ak m, limitörlü devre kesici olmasayd devreden çok k sa bir sürede olsa akacakt r. Federal limitörlü devre kesicinin avantajlar : Kesici tipine göre ak m %90 oran na kadar s n rlayarak trafolar, kablolar ve devredeki di er cihazlar korurlar. Meydana gelen patlama ve arklar çok düflük seviyede kald için hayati emniyet ve pano içindeki di er cihazlar n zarar görmemesi garanti alt na al n r. fiekil fiekil Hareketli kontak Ak m I I max I s n r Sabit kontak S n rlanm fl k sa devre ak m Manyetik alan ms. Ak m Manyetik kuvvet Beklenen k sa devre ak m Metal plakalar ms. Seperatör I max : Beklenen k sa devre ak m n tepe de eri. I s n r : S n rlanm fl k sa devre ak m n n tepe de eri. t (sn) poz poz poz 00

9 DEVRE KES C LER HAKKINDA GENEL B LG LER Gövde ve Kapak : Gövde ve kapak malzemesi olarak, EN 00 standard na göre cam elyafl polyester reçinesi kullan lm flt r. Literatürde BMC (Bulk Moulding Compound) olarak adland r lan bu malzeme, günümüzde elektriksel ve mekaniki de erlerinin yüksek olmas nedeniyle tercih edilmekte, 0 C lik s cakl a sürekli olarak dayanabilmektedir. BMC malzeme IEC 9 e göre 90 C s cakl ktaki k zg n tel de dirildi inde alev almamaktad r. Bimetal : Bimetal, s karfl s nda uzama katsay lar farkl iki plaka halindeki metalin birlefltirilmesiyle oluflan bir malzemedir. Kesici içinden geçen ak m bimetali s t r. Bu s n n etkisiyle bimetal di erine göre daha az uzayan plaka üzerine do ru e ilir. Kesici içinden geçen ak m artt nda oluflan s da artt için bimetal daha fazla s n r ve daha çok e ilir. Böylece açt rma mekanizmas na kumanda ederek kesicinin açmas n sa lar. Kontaklar : Kesicilerde, kesilen ve tafl nan ak m de erleri ile konstrüksiyon göz önüne al narak kontak alafl m belirlenir. Kesicilerde genellikle gümüfl, grafit, nikel, wolfram alafl ml kontaklar kullan l r. Daha yumuflak yap da olan gümüfl grafit alafl mlardan yap lm fl kontaklar sabit (alt) kontaklarda, daha sert olan gümüfl wolframl kontaklar ise hareketli (üst) kontaklarda kullan l r. Hareketli kontaklara bombeli bir yap verilmifltir. Bu sayede her açma kapamada bombeli ve sert alafl ml kontaklar, yumuflak sabit kontaklar üzerinde yer yapar. Böylece en düflük geçifl direnci sa lan r. Kontak temas dirençlerinin düflük olmas için hareketli konta n sabit konta a çok iyi temas etmesi gerekir. Ancak gere inden fazla kontak bask kuvveti, kontaklar n daha k sa sürede tahrip olmas na sebep olur. Kontak alafl mlar, sa l kl bir açma kapama için büyük önem arzeder. Ark Söndürme Hücresi (Seperatör) : Seperatörler, enerji alt nda çal flan kesicinin aç lmas esnas nda oluflan ark söndürmek için kullan l r. Hareketli kontak, sabit kontaktan ayr l rken kontaklar aras nda bir süre daha akmaya devam eder ve buna ark ad verilir. Bu oluflan ark n çok k sa bir sürede söndürülmesi gerekir. Ark n söndürülmesi : Ark n etraf nda oluflan manyetik alandan dolay ark seperatörlere do ru itilir. Böylece ark n boyu uzayarak incelir ve seperatör plakalar aras nda bölünerek kopar (fiekil). Seperatörlerin yan duvarlar nda kullan lan malzemenin özelli inden dolay ark n oluflturdu u yüksek s cakl k neticesinde bir gaz ç kar. Bu ç kan gaz n da ark n söndürülmesinde önemli bir etkisi vard r. manyetik alan fiekil ak m yönü manyetik kuvvet A.G. TES SLER NDEK AfiIRI GER L MLER N ZARARLARI A.G. Tesislerinde Oluflan Afl r Gerilimlerin Nedenleri ve Al nmas Gereken Önlemler : Bilindi i üzere elektrik tesislerinde zaman zaman afl r gerilimler oluflabilmektedir. Bu afl r gerilimler, y ld r m düflmesi veya anahtarlama olarak adland r lan; transformatör, kondansatör, bobin vb. gibi cihazlar n devreye girip ç kmalar esnas nda çok k sa bir süre için ani darbe fleklinde oluflmaktad r. Zaman zaman meydana gelen bu tip geçici olaylar fazlar aras nda veya faztoprak aras ndaki bir atlama ile k sa devreye dönüflebilmektedir. Yal tkan muhafaza üzerindeki kir, toz ve rutubet atlaman n oluflma ihtimalini artt rmaktad r. A.G. trafolar devreye al n rken devrenin kapanmas esnas nda çok k sa süreli yüksek m ktan slanma ak mlar oluflur. Bu ak mlar n ilk tepe de eri, 0kVA dan 00 kva ya kadar olan trafolarda nominal ak m n kat na, 00kVA dan büyük güçlü trafolarda ise kat na ç kabilir.geçici m knat slanma ak mlar çok k sa bir süre (birkaç milisaniye) içinde sönerler. Transformatörler için anahtarlama cihazlar seçilirken bu m knat slanma ak mlar göz önüne al nmal d r. Ayr ca baz elektronik cihazlar, kalk fl an nda (Boflta çal flan motorlar, boflta çal flan trafolar, endüstriyel kaynak cihazlar, elektronik balansl floresant lambalar ve elektronik cihazlar) temel flebeke frekans n n katlar nda harmonik ak m ve gerilim olufltururlar. Tesislerin bu gibi harmonik ak m ve gerilimlerden korunmas için alçak gerilim panolar n n girifline Harmonik Filtre Reaktörleri tak lmal ve böylece harmonik ak m ve gerilimlerin cihazlara zarar vermesine karfl önlem al nmal d r. Yandaki metinde aç klanan ve bunlara ilave olarak daha birçok nedenden oluflabilecek olan yüksek gerilimin tehlikeli boyutlara ulaflmamas için, öncelikle trafonun O.G. ve A.G. taraf na uygun (kalitesi onaylanm fl) parafudr ba lanmal ve sistem topraklamas n n çok iyi yap lm fl olmas gereklidir. Örnek olarak koruma topraklamas için trafo merkezini çevreleyen toprak flebekesinin topraklama direnci RE ile temsil edilsin ve topraklama direnci RE = ohm olsun. Trafo merkezinin orta gerilim taraf nda faztoprak k sa devresi meydana geldi inde, meydana gelecek k sa devre ak m topra a akacak ve toprakta bir potansiyel oluflturacakt r. E er k sa devre ak m.000 amper ise, x 000 = voltluk bir gerilim trafo merkezi topraklama flebekesi içinde da t lacakt r. E er A.G. iflletme topraklamas O.G. koruma topraklamas na yanl fll kla ba lanm fl ise, iflletme topraklamas na ba l alçak gerilim teçhizat da meydana gelen volt potansiyelden etkilenecek ve bu alçak gerilim teçhizat na ciddi zararlar verebilecektir. Bu orta gerilim taraf ndaki faztoprak k sa devre ak m n n oluflturdu u afl r gerilimin de eri, trafo merkezinden 0 m. uzakl kta çok küçülür ve tesirsiz hale gelir. Bu bak mdan bir trafo merkezindeki iflletme topraklamas, koruma topraklamas ndan en az 0 m. uzakl kta tesis edilmelidir. 00

10 KULLANIM YERLER NE GÖRE DEVRE KES C SEÇ M A.G. Devre kesicilerinin afl r ak m sal c lar, korunacak cihaz n (yükün) karakteristik özelliklerine göre birbirinden farkl olarak ayarlanm fl olmal d rlar. Motor Koruma Kesicileri : Resim Motorlar ilk kalk fl an nda k sa süreli çok yüksek ak m çekerler. flletme devaml l n n sa lanmas ve sistemin korunmas için seçilecek olan kesicinin manyetik ayar sahas n n ( ) In aras nda olmas gerekmektedir. Jeneratör Koruma Kesicileri : Resim Jeneratörlerde oluflabilecek k sa devre ak m çok düflük de erlerde oldu undan, jeneratörlerin korunmas için kullan lacak devre kesicinin manyetik ayarlar n n ( ) In aras nda olmas gerekir. Resim fiehir fiebekeleri Koruma Kesicileri : fiehir flebekelerinde büyük güçlü motorlar, demerajla kalkan yükler bulunmaz ve ayr ca hat boylar da oldukça uzundur. Hatlar n sonunda oluflabilecek k sa devre ak mlar nda A.G. kesicinin açmas gerekir. Bu nedenden dolay flehir flebekelerinde kullan lan kesicilerin manyetik ayarlar n n ( ) In aras nda olmas gerekmektedir. Resim Toprak Kaçak Koruma Kesicileri : Toprak kaçaklar na karfl koruma flayet kesicinin kendi bünyesinde mevcutsa; kesicinin üzerindeki ayarlar ndan, e er toprak koruma ünitesi kesicide mevcut de ilse, toroidal trafo ve toprak kaçak alg lama rölesi kombinasyonu ile kesici kumanda edilerek toprak kaçaklar na karfl koruma sa lan r. Ayr nt l bilgi için sayfa7 ye bak n z. DEVRE KES C LER N DC DEVRELERDE KULLANILMASI Elektronik olmayan termikmanyetik devre kesiciler, DC ak mlar n anahtarlanmas nda güvenli bir flekilde kullan labilir. fiekil da görüldü ü gibi 0 V dan daha yüksek gerilimler için veya kutup seri ba lanarak her bir kutup üzerine düflen gerilim küçültülmektedir. (+) ( ) (+) ( ) (+) ( ) M M M DC 0 V DC 0 V DC 00 V fiekil 00

11 DEVRE KES C LER N KULLANIM fiekl Devre Kesicinin Kullan m fiekli : Kesicinin konumunu gösteren durum mevcuttur. Bu durumlar fiekil7 de gösterilmifltir. ON/I Konumu : Kesicinin kontaklar n n kapal oldu unu gösterir. Bu durumda kesici kolu en üst pozisyondad r. TR P Konumu : Kesicinin herhangi bir ar zadan (afl r yük veya k sa devre gibi) dolay açt n gösterir. Bu durumda kesici kolu ON ile OFF konumlar aras nda orta pozisyondad r. Trip pozisyonundaki kesiciyi ON pozisyonuna almak için; kesici kolunu, OFF yaz s istikametinde afla ya do ru bast r n z. Kesici klik sesi ile beraber kurulacakt r. Daha sonra kesiciyi kapatmak için kolu ON istikametine do ru bast r n z. OFF/0 Konumu : Kesicinin kontaklar n n aç k oldu unu gösterir. Bu durumda kesici kolu en alt pozisyondad r. fiekil7 Montaj : Montaj esnas nda dikkat edilecek hususlar afla da s ralanm flt r. Kesicinin monte edilece i yer; tozsuz ve rutubetsiz olmal d r. Kesici afl nd r c gaz ve buhara maruz kalmayacak flekilde monte edilmelidir. Ortam tozlu ve rutubetli ise kesici mutlaka uygun koruma derecesine sahip bir muhafaza içerisinde monte edilmelidir. Kesici iflletmede iken titreflim ve ani darbelere maruz kalmamal d r. Alt alta monte edilen iki kesici aras ndaki minimum mesafeler fiekil deki gibi ayarlanmal d r. Topraklanm fl veya yal t lm fl duvar ile kesici aras ndaki minimum mesafeler fiekil9 da gösterilmifltir. Ba lant klemenslerinin tak lma flekli (F ve F tip flalterler için) önden veya arkadan ba lant ya göre de iflmektedir. Gerek duyuldu unda ba lant klemensi yerinden sökülüp ters çevirilerek ba lanabilir. Ölçü cihazlar n n kablo ba lant lar baralardan yap lmal, kesicinin terminallerinden ba lant yap lmamal d r. (Kablo pabucu ile yap lacak ba lant lar için fabrikadan uzatma baralar n isteyiniz.) Çok telli kablolar n kesici klemensine olan ba lant lar nda uç yüksü ü kullan lmal, kablo uçlar na lehimleme yap lmal d r. Bak r baralar ile kesiciye ba lant yap lmas durumunda atlama riskini en aza indirgemek için baralar boyanmal, baralardaki sivri uçlar yuvarlat lmal d r. Kesici gövdesinde bulunan iki bara aras ndaki olu a yal tkan levhalar n mutlaka yerlefltirilmesi gerekir. Sayfa deki teknik resimlere bak n z. Topraklamalar, yönetmeliklere uygun olarak yap lmal d r. Da t m trafosunun O.G. taraf ndaki parafudr ve OG topraklamalar ile trafonun y ld z noktas topraklamas aras nda en az 0 m mesafe olmal ve y ld z noktas NYY kablo ile topraklanmal d r. fiekil fiekil9 ) Bara ) Kablo ) Kablo Terminali C C FF/F FF FFF FFF FF/F7 FF/FEFE F9E FEFE FEFE B D A A : 0 mm B : 0 mm C : mm D : 0 mm x (mm) 0 0 A :Topraklanm fl duvar ile kesici aras ndaki min. mesafe B :Yal t lm fl duvar ile kesici aras ndaki min. mesafe / 00

12 TOPRAK KAÇAK AKIMLARINA KARfiI KORUMA S STEM Devre Kesiciler ile Toprak Kaçak Ak mlar na Karfl Koruma Sistemi : Elektrik devrelerinde oluflabilecek toprak kaçak ak mlar n n çok küçük de erleri dahil (> 0 ma) can güvenli i ve yang n aç s ndan oldukça tehlikelidir. Bu küçük toprak kaçak ak mlar n, normal kesiciler hissedemedi inden toprak kaçaklar na karfl ek bir koruma yap lmaktad r. Elektronik kesicilere toprak kaçak koruma sistemi, d flar dan ek bir düzenek olmaks z n ilave edilebilmektedir. Bu sistem ile (0,)xIn hassasiyetinde bir koruma yap lmaktad r. Elektronik olmayan kesicilerde ve yukar da belirtilen de erden daha düflük kaçak ak mlara karfl koruma ihtiyac duyulan elektronik kesicilerde, toprak kaçaklar na karfl koruma; toroidal trafo ve kaçak ak m alg lama röleleri kombinasyonu ile yap lmaktad r. Fakat bu sistemde devre kesicinin toprak kaçak ak mlar nda açmas için, kesiciye önceden uzaktan açt rma bobini veya düflük gerilim bobini aksesuarlar ndan birinin tak lm fl olmas gerekmektedir (fiekil). Kaçak ak m alg lama rölesinin hata ak m, koruma çeflidine ve ayr ca di er alg lama röleleri aras nda seçicili i sa layacak flekilde uygun de erlerde ayarlanmal d r. Standardlara göre hayat korumada bu de er 0 ma, yang n korumada ise (0000) ma olarak belirlenmifltir. Montaj : Toroidal trafonun içerisinden tüm fazlar ve varsa nötr kablosu geçirilir. (Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir.) Toroidin sekonder kablolar toprak kaçak alg lama rölesinin (ZZ) terminallerine ba lan r ve rölenin enerji girifl terminallerine rölenin üzerinde yazan uygun gerilim verilir. Devre kesicinin toprak hatas ndan dolay açmas için mutlaka kesiciye uzaktan açt rma bobini veya düflük gerilim bobinlerinden birisinin tak lm fl olmas gerekmektedir. fiayet devre kesiciye uzaktan açt rma bobini tak lm flsa, açt rma rölesine gelen enerji toprak kaçak alg lama bobininin normalde aç k konta üzerinden yap lmal d r (fiekil). E er devre kesiciye düflük gerilim bobini tak lm flsa, düflük gerilim bobinine gelen enerji kesicinin üst taraf ndan ve toprak kaçak alg lama rölesinin normalde kapal konta üzerinden yap lmal d r (fiekil). Toprak kaçak ak m alg lama sisteminin devre kesicideki uzaktan açt rma bobini ile kullan m : R S T Yük N Açma bobini veya düflük gerilim bobini Kaçak ak m rölesi Toroidal sarg fiekil Kaçak ak mlara karfl devre kesicilerde koruma sistemi Montajda dikkat edilecek hususlar: Kablolar mümkün oldu unca toroidal trafonun merkezinden geçirilmelidir. En uygun çapl toroidler kullan lmal d r. Gerekenden daha büyük toroid kullan lmas duyarl l düflürür. Toroidal trafonun içerisinden tüm fazlar ve varsa nötr kablosu geçirilmelidir. Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir. De iflik Ba lant lar : E er kablolar çap büyük bir toroidden geçirilemiyorsa, ayn toprak alg lama rölesine bir çok toroid paralel olarak ba lanarak kullan labilir. Fakat bu durum cihaz n duyarl l n düflürmekte ve böylece açma efli ini yükseltmektedir. E er toroidi, büyük ana baralar n çevresine yerlefltirmek mümkün olmazsa, dengeli yükler için transformatörün nötrtoprak ba lant s na yerlefltirilebilir. Toprak kaçak ak m alg lama sisteminin devre kesicideki düflük gerilim bobini ile kullan m : R S T N R S T N Devre kesici Devre kesici C F C Q U< F D D Q Kaçak ak m alg lama rölesi Toroidal trafo Kaçak ak m alg lama rölesi Toroidal trafo SS SS AA AA AC 0V YÜK AC 0V YÜK fiekil F : Uzaktan açt rma bobini (AB) fiekil F : Düflük gerilim bobini (DGB) 00 /7

13 DEVRE KES C LERE A T GENEL TEKN K TABLO A.G. Devre Kesicileri TS EN 097 IEC 097 CE Anma ak m In (0 veya C) Kutup say s Anma iflletme gerilimi Ue (a.c.) 00 Hz Anma yal t m gerilimi Ui (a.c.) 00 Hz Anma darbe dayan m gerilimi Uimp Test gerilimi ( dk) (a.c.) 00 Hz Anma ak m ayar sahas I Ani açma ak m ayar sahas I En büyük beyan k sa devre kesme kapasitesi Icu (a.c.) 00 Hz 0/0 V (a.c.) 00 Hz 0/ V (a.c.) 00 Hz 0 V (a.c.) 00 Hz 00 V (a.c.) 00 Hz 90 V (d.c.) 0 V Beyan iflletme k sa devre kesme kapasitesi Ics V~ Kapama kapasitesiicm V~ Kesme süresi (K sa devrede) Kategori (EN 097 / IEC 097) Termik sabit manyetik sabit Termik ayarl manyetik sabit Termik ayarl manyetik ayarl Termik sabit manyetik ayarl Mikroifllemci üniteli (Elektronik) Limitör özelli i Mekanik ömür Operasyon Elektriksel ömür Operasyon Boyutlar En B Boy D Derinlik E A rl k Minimum ba lant kesitleri Maksimum s kma torku Aksesuarlar Düflük gerilim bobini Uzaktan açt rma bobini Yard mc kontak blo u Motor kumanda mekanizmas Uzatmal döner tahrik kolu Anahtarl kilit mekanizmas Uzatma baras Terminal koruyucu kapak Enversör (mekanik) kilit Faz perdesi F0 F0 A,,,0,0,,0 0,,0,00, Miktar V 0 V 70 kv V.000 A Sabit A xin (0V~) (0V~) 7(0V~) (0V~) <7 A (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) (ka rms) ka tepe ms mm (E) mm (B) mm (D) kg mm Nm Notlar : iflaretli k s mlar standart, k s mlar ise siparifl üzerine yap lan üretimi göstermektedir. De eri için ürünlere ait teknik karakteristik tablolar na bak n z. Icu: OtCO (O : Kesme manevras, CO : Kapama manevras, t : Bekleme süresi) testi. > ,.,,,,,,,0,70,9,9 F F,,,0,0,0,0, Sabit xin < A > ,9.,,,,,,, F,,,0,0,0,0,, (0,)In xin 0 0 < A > ,,,,,,,0,70 F,,,0,0,0,0, (0,)In xin,.,,,,,,,0 F F,,,0,0,,0 0,,0,00,, (0,)In xin 0 0 <7 A Devre kesicinin iki kutbu seri ba lanm fl durum için. Ics: OtCOtCO (O : Kesme manevras, CO : Kapamakesme manevras, t : Bekleme süresi) Ba lant kesitleri TS EN 097 standartlar na uygun olarak verilmifltir. F, F, F9E, F9E, FE, FE, FE ve FE tip devre kesiciler standart uzun baral üretilmektedir. 0 0 <7 A > F > ,.,,,,,,,0,70,9,9,0 F 0 0 / 00

14 DEVRE KES C LERE A T GENEL TEKN K TABLO F F F 00,,0, (0,7)In ()In F F 00, (0,7)In ()xin F7 00,00,00 0, (0,)In ()xin F F 00,00,00 0, (0,)In ()In FE FE 00,00,00 0, (0,)In ()I F9E F9E 00, (0,)In ()I FE FE 0, (0,)In ()I FE 00,000, (0,)In ()I FE <7 A < A < A < A < A <0 A <0 A <0 A 0 > (0 p)., (, p) 9,9,0 > ,,0 > ,0,(0x), (0x),0x 0 > ,,0,(0x), (0x),0x 0 7 > ,,0,(0x), (0x),0x >.000 > x, (0x) (0x),(0x) > x, (0x), (0x) 0 Notlar : Elektronik tip devre kesicilerde elektromanyetik sal c lar: Federal elektronik devre kesicilerde k sa devre ak mlar na karfl ek bir koruma olarak, elektronik açt rma ünitesinden hariç her bir faza ayr ca k sa devre ak m n n manyetik alan ile çal flan mekanik açt rma düzene i konulmufltur. Böylece k sa devre gibi afl r ak mlarda kesiciyi mekanik açt rma ünitesi açt rarak, elektronik kart n ar zalanma durumunda açt rmama riski ortadan kald r lm flt r Bu ise Federal devre kesicilerinin büyük bir avantaj d r. Yeni tip flalterlerde aksesuarlar, ön kapak aç larak kullan c taraf ndan kolayca tak labilir. (Plugin) 00 /9

15 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / fiehir flebekelerinin korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In () In Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu 9AMTSS00 9AMTSS000 9AMTSS00 9AMTSS00 F 9AMTSS000 9AMTSS000 9AMTSS00 9AMTSS000 9AMTSS00 9AMTSS0 9ARTSS00 9ARTSS000 9ARTSS00 9ARTSS00 9ARTSS000 F 9ARTSS000 9ARTSS00 9ARTSS000 9ARTSS00 9ARTSS0 9ARTSS00 9AATSS00 9AATSS000 9AATSS00 9AATSS00 9AATSS000 F 9AATSS000 9AATSS00 9AATSS000 9AATSS00 9AATSS0 9ABTSS00 9ABTSS000 9ABTSS00 9ABTSS00 9ABTSS000 9ABTSS000 9ABTSS00 F 9ABTSS000 9ABTSS00 9ABTSS0 9ABTSS00 9ABTSS000 9ABTSS0 9ABTSS00 9ADTSS000 F 9ADTSS0 9ADTSS00 9APTMS000 F 9APTMS000 9AFTSS000 9AFTSS000 F7 9AFTSS000 9AFTSS00 9AFTSS000 Orta kesme kapasiteli F F F F F Siparifl kodu 9AMTMS00 9AMTMS000 9AMTMS00 9AMTMS00 9AMTMS000 9AMTMS000 9AMTMS00 9AMTMS000 9AMTMS00 9AMTMS0 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS00 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS000 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS00 9ABTMS0 9ABTMS00 9ABTMS000 9ABTMS0 9ABTMS00 9ADTMS000 9ADTMS0 9ADTMS00 9APTMS000 9APTMS000 9AGTMS000 9AGTMS000 9AGTMS000 9AGTMS00 9AGTMS000 Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 9AATHS00 9AATHS000 9AATHS00 9AATHS00 F 9AATHS000 9AATHS000 9AATHS00 9AATHS000 9AATHS00 9AATHS0 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS00 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS000 F 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS00 9ABTHS0 9ABTHS00 9ABTHS000 9ABTHS0 9ABTHS00 9ADTHS000 F 9ADTHS0 9ADTHS00 9AGTHS000 9AGTHS000 F 9AGTHS000 9AGTHS00 9AGTHS000 / 00

16 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / Jeneratörlerin korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu Orta kesme kapasiteli Siparifl kodu Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 0 9AATSJ00 9AATHJ AATSJ000 9AATHJ AATSJ00 9AATHJ00 0 9AATSJ00 9AATHJ F 9AATSJ000 F 9AATHJ AATSJ000 9AATHJ AATSJ00 9AATHJ AATSJ000 9AATHJ AATSJ00 9AATHJ AATSJ0 9AATHJ0 0 9ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ00 0 9ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ F 9ABTSJ00 F 9ABTMJ00 F 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ0 9ABTMJ0 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ ABTSJ000 9ABTMJ000 9ABTHJ ABTSJ0 9ABTMJ0 9ABTHJ ABTSJ00 9ABTMJ00 9ABTHJ00 Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / Motorlar n korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu Orta kesme kapasiteli Siparifl kodu Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 00 9AATSM00 9AATHM AATSM000 9AATHM AATSM00 9AATHM00 0 9AATSM00 9AATHM F 9AATSM000 F 9AATHM AATSM000 9AATHM AATSM00 9AATHM AATSM000 9AATHM AATSM00 9AATHM AATSM0 9AATHM0 00 /

17 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl termikmanyetik devre kesiciler / Motorlar n korunmas için : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m I (A) Standart kesme kapasiteli Siparifl kodu Orta kesme kapasiteli Siparifl kodu Yüksek kesme kapasiteli Siparifl kodu 00 9ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM00 0 9ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM F 9ABTSM000 9ABTSM00 F 9ABTMM000 9ABTMM00 F 9ABTHM000 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM0 9ABTMM0 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM ABTSM000 9ABTMM000 9ABTHM ABTSM0 9ABTMM0 9ABTHM ABTSM00 9ABTMM00 9ABTHM00 Tek fazl termikmanyetik devre kesiciler : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m ayar sahas I (A) Standart kesme kap. Yüksek kesme kap. Siparifl kodu Siparifl kodu 0 9ABTSS0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS0 9ABTHS00 0 9ABTSS0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS F0 9ABTSS0 F0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS0 9ABTHS ABTSS 9ABTHS ABTSS0 9ABTHS ABTSS00 9ABTHS ABTSS 9ABTHS0 / 00

18 DEVRE KES C LERE A T TEKN K KARAKTER ST KLER ve S PAR fi KODLARI Üç fazl elektronik devre kesiciler : Nominal ak m In (A) Anma ak m ayar sahas I (A) K sa devre açma ak m ayar sahas I (A) Orta kesme kap. Yüksek kesme kap. Siparifl kodu Siparifl kodu AGEMS000 9AGEHS AGEMS000 9AGEHS () I FE 9AGEMS000 FE 9AGEHS AGEMS00 9AGEHS AGEMS000 9AGEHS () I F9E 9AGEMS00 9AGEMS0 F9E 9AGEHS00 9AGEHS () I FE 9AIEMS0 9AIEMS00 FE 9AIEHS0 9AIEHS AGEMS00 9AGEHS () I FE 9AGEMS000 FE 9AGEHS AGEMS00 9AGEHS00 K sa devre açma ak m n n gecikme zaman (istenildi inde) t : ms. olarak ayarlanabilir. Elektronik Açt rma Üniteli Devre Kesicilerde K sa Devre Ak mlar na Karfl Mekanik Açt rma Düzene i : Federal Elektronik devre kesicilerde k sa devre ak mlar na karfl ek bir koruma olarak, elektronik açt rma ünitesinden hariç her bir faza ayr ca k sa devre ak m n n manyetik alan ile çal flan mekanik açt rma düzene i konulmufltur. Böylece k sa devre gibi afl r ak mlarda kesiciyi mekanik açt rma ünitesi açt rarak, elektronik kart n ar zalanma durumunda açt rmama riski ortadan kald r lm flt r. Bu ise Federal elektronik açt rma üniteli devre kesicilerinin en büyük avantajlar ndan biridir. Kompakt fialter F serisi A dan 00 A ya kadar Devre kesiciler siparifl üzerine termik ayars z (sadece manyetik ayarl ) olarakta imal edilebilir. 00 /

19 DEVRE KES C LERE A T TEKN K ÖZELL KLER Teknik Özellikler : Standard Çevre s cakl C Kirlilik derecesi Rak m m Ba l nem Montaj pozisyonu (maks) TS, IEC 097, EN 097, CE 0 ile +0 aras III.000 %0 (0 C), %90 (0 C) 0 DEVRE KES C SEÇ M TABLOSU Fazl Motor Devrelerinin Korunmas çin Kullan lacak Devre Kesici Seçim Tablosu : (Standart sincap kafesli motorlara 00 V, kutup, do rudan yol verme için) Fazl Kondansatör Devrelerinin Korunmas çin Kullan lacak Kesiciler : (00 V, Ortam S cakl 0 C için) Da t m Transformatörleri AG Ana Da t m Panolar nda Kullan lacak Kesiciler : (kv Gerilime kadar) Motor Gücü Motor Anma Ak m Kesici Anma Ak m Kondansatör Transformatör (kw) (Hp) (A) (A) Gücü (kvar) Anma Ak m (A) Kesici Anma Ak m In (A) Gücü (kva) Anma Ak m 00 V da (A) Kesici A. Ak m (0 C) In (A), 7, 9, , 7,, ,,,, 0, Örnek: 00 kva l k bir trafonun ana da t m panosuna ba lanacak ana devre kesicisinin anma ak m 00 A, k sa devre kesme kapasitesi ise en az 0 ka olmal d r. Ayr ca tali ç k fllardaki kesicilerin de k sa devre kesme kapasiteleri en az 0 ka olacak flekilde seçilmelidir. Not: Kapasitif yükler için devre kesicinin anma ak m, devre ak m, kat say s ile çarp larak bulunur. Not : Kesici tipi motor korumas için uygun olmal d r. / 00

20 ORTAM SICAKLI ININ AÇMA AKIMINA ETK S Ortam s cakl n n devre kesicinin anma çal flma ak m na etkisi : Çizelgedeki de erler, kesicinin çal flt ortam s cakl n n bir fonksiyonu olarak, uygulanacak en büyük iflletme ak mlar n göstermektedir. Kesicinin çal flt ortam s cakl n n yükselmesi, kesicinin izin verilen iflletme ak m n n düflmesine neden olacakt r. Bu yüzden kesicinin çal flt çevre s cakl göz önünde bulundurularak, anma ak m n n ortam s cakl na göre kalibre edilmifl olmas veya tablodaki de erlere uygun çal flma ak mlar na göre devre kesici seçilmesi gerekir. Kesici kalibre edilmifl ortam s cakl n n üzerindeki bir ortamda çal flt r l rsa, nominal de erlerden daha önce açma yapar. Daha so uk ortamda çal flt r l rsa, nominal de erlerden daha geç açma yapar. In(A) TermikManyetik Devre Kesiciler Elektronik Devre Kesiciler C 0 C 0 C 0 C 0 C 7,,,7,,, 7,, 7,0, 7,, ,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0, 0,,0,,,0,,,0,0, 0,0,0 0,0,0,0 0,0,,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0,0 0,0,0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0,0 0,0 00,0,0 0,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0, 9,0, 0,,0 7, 9,9 7,0 9,0,,0 90,0, 7,,0 0,0 7,0 9, 70,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0,,, 9,,, 7, 7, 9,0,,,0 0, 7, 7,0,0,0 7, 7,0 00,0 00,0 00,0 0,0 00,0 00,0 0,0 00,0 000,0 00,0 00,0 000,0 000,0 Örnek : 0 C ye kalibre edilmifl 0 A anma ak ml F tip devre kesicinin, ortam s cakl 0 C olan ortamda en büyük iflletme ak m : 9 A. olur. 00 /

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A FM / F / F / FR A... A F / FR A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 0A... 00A F / F 00A... 00A F 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

TS EN EN IEC

TS EN EN IEC F0 / F0 A... A F / F / FR A... A F / FR / FM A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 00A... 00A F / F 00A... 00A F7 00A... 00A F / F 00A... 00A FE / FE 00A... 00A F9E / F9E 00A... A FE / FE 00A...

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A F / F A... A F A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 0A... 00A F / F 00A... 00A F7 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik Devre Kesiciler

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A FM / F0 / F / FR A... A F / FR A... 0A F / F A... 0A F / F / F A... A F / F / F 00A... 00A F / F 00A... 00A F7 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... 00A F131E / F132E / F133E 20A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014 ÖZET LİSTE ŞUBAT 2014 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 1663A 78,00 90,00 114,00 25kA 80A 84,00 96,00 118,00 5080A 410,00 100A 86,50 96,00

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ÖZET L STE - A ustos 2009

ÖZET L STE - A ustos 2009 ÖZET L STE - A ustos 9 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR FM3 Serisi - 3 ka 1 kutup kutup B E risi 3 kutup kutup B E risi FM6 Serisi - 6 ka 1 kutup * Sadece C e risi kutup 3 kutup kutup FM Serisi - ka 1 kutup

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi SENTRON VL60X VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler TES S KORUMASINA YÖNEL K KOMPAKT GÜÇ fialterler 3 Kutuplu Kompakt fialterler VL 60X tipi de ifltirilebilir termik ayarl, sabit manyetik

Detaylı

KAÇAK AKIM KORUMA fialterler

KAÇAK AKIM KORUMA fialterler Kaçak Ak m Koruma fialterleri FK 5A - 0A - 6A FK 5A - 0A - 6A Ç NDEK LER Kaçak Akımın Tanımı Kaçak Akıma Karşı Önlemler Çalışma Prensibi Dikkat Edilecek Hususlar Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Kontrol

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Tip Anma Ak m In(A) Termik Ayar Sahas IR(A) Manyetik Ayar Sahas Ii(A) Açt r c Tipi Kesme Kapasitesi (ka) 6 A den A e KADAR SENTRON 3VA & 3VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler ( ka/

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI HAA AKIMI KORUMA AAHARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil : Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. AMAÇ TTK ya bağlı Taşkömürü işletme müesseselerinin ihtiyacı olarak GRUP-1 (metan gazı) ihtiva eden yer

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş.

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. 2017FİYAT LİSTESİ sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015 ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 16-63A 85,00 94,50 120,00 25kA 80A 91,00 100,00 124,00 50-80A 451,00 100A 91,00

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

AG KORUMA ÖLÇÜ VE KUMANDA EKIPMANLARI. Genel Ürün Kataloğu ISO 9001:2008.

AG KORUMA ÖLÇÜ VE KUMANDA EKIPMANLARI. Genel Ürün Kataloğu ISO 9001:2008. AG KORUMA ÖLÇÜ VE KUMANDA EKIPMANLARI Genel Ürün Kataloğu ISO 9001:2008 İÇİNDEKİLER AG DEVRE KESİCİLERİ...8 Genel... 9 Temel Özellikler... 9 AG Devre Kesicisini Oluşturan Parçalar... 16 Çalışma Koşulları...

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya. KOMPAKT TİP DEVRE KESİCİLER (Termik - Manyetik) ASTA

Türkiye'den Dünya'ya. KOMPAKT TİP DEVRE KESİCİLER (Termik - Manyetik) ASTA Türkiye'den Dünya'ya (400A..800A) (300A..400A) (125A..400A) (16A..250A) (16A..160A) (16A..125A) KOMPAKT TİP DEVRE KESİCİLER (Termik - Manyetik) ASTA GENEL FEDERAL ELEKTRİK termik manyetik devre kesiciler:

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı